Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjukhusens läkemedelsförsörjning"

Transkript

1 Sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning (Version 1, juli 2012) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Inledning Vägledningen vänder sig till vårdgivare som bedriver eller avser att bedriva sjukhusverksamhet (slutenvård) och är avsedd att främja en enhetlig tillämpning av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning. Med begreppet sjukhus menas en inrättning för i första hand slutenvård d.v.s. vård av patienter som är inneliggande på sjukhuset. Sjukhus kan även bedriva sjukvård vid sina öppenvårdsmottagningar. Därför avser föreskrifterna även försörjning av de läkemedel som används vid sådana öppenvårdsmottagningar. Avsikten med vägledningen är att beskriva och tolka innehållet i gällande regelverk. Vägledningen är inte rättsligt bindande utan ger exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid tillämpningen av regelverket. Vägledningen följer föreskrifternas uppställning och dokumenten behöver läsas tillsammans för att helheten ska bli tydlig. Endast de paragrafer där ett klargörande ansetts nödvändigt är kommenterade. Läkemedelsverket har ansvar för tillsynen av läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus. I föreskrifterna tydliggörs vilka krav Läkemedelsverket ställer på läkemedelsförsörjningen. Vårdgivaren ska därför anmäla till Läkemedelsverket hur läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus organiserats. Det finns två olika blanketter, båda finns på vår webbplats Blanketten för anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning. För anmälan om ny verksamhet, se 2 kap. 1, och för anmälan om väsentlig förändring, se 2 kap. 3. Blanketten för anmälan om allvarliga brister, se 2 kap kap. Tillämpningsområde och definitioner, 1-2 De nya föreskrifterna om sjukhusens läkemedelsförsörjning (LVFS 2012:8) innehåller förtydliganden av de krav Läkemedelsverket ställer i sin tillsyn av 5 kap. 1 lag (2009:366) om handel med läkemedel. I föreskrifterna är det bara vårdgivarens läkemedelsförsörjning genom sjukhusapotek till och inom sjukhus som avses. Vårdgivare kan inte expediera läkemedel till andra vårdinrättningar än sjukhus genom sitt sjukhusapotek. Vårdgivaren får inte heller lämna ut läkemedel till patient på recept genom sitt sjukhusapotek. Recepthantering får endast ske på öppenvårdsapotek. Vilka aktiviteter ingår då i begreppet läkemedelsförsörjning? Översiktligt kan sägas att läkemedelsförsörjning huvudsakligen består av distribution (3 kap.), förvaring (4 kap.) samt aktiviteter (5 kap.), i form av bl.a. märkning och slutkontroller, vilka ungefär motsvarar expedition enligt 5 kap. LVFS 2009:13. En vårdgivare kan enligt 5 kap. 1 lag (2009:366) om handel med läkemedel helt i egen regi eller genom avtal låta lämpliga aktörer utföra alla eller vissa aktiviteter inom sjukhusapoteket. Det är dock viktigt att förstå att det alltid är vårdgivaren som är ytterst ansvarig för att aktiviteternas utförande lever upp till kraven även när en extern aktör anlitats. Aktör som vårdgivaren slutit avtal med får inte anlita underleverantör utan att vårdgivaren informeras och avtal sluts samt att detta anmäls till Läkemedelsverket. Dessa föreskrifter

3 gäller för verksamheten oavsett hur vårdgivaren väljer att utforma den funktion och de aktiviteter som samlas under begreppet sjukhusapotek. Alla enheter inom den egna organisationen samt aktörer man har avtal med utgör gemensamt sjukhusapoteket. Exempel på tillämpning av lagen om handel med läkemedel och dessa föreskrifter för principiellt olika sjukhusapoteksorganisationer Vårdgivaren anlitar aktörer för att utföra samtliga aktiviteter inom sjukhusapoteksfunktionen: Aktörer har eget lager och egen personal. Vårdgivaren ska säkerställa att aktörer har tillstånd från Läkemedelsverket. Aktörer kan vara öppenvårdsapotek, partihandlare eller extemporeapotek och ska därmed uppfylla gällande regelverk inom respektive tillstånd. Observera att recepthantering bara får förekomma på öppenvårdsapotek. Vårdgivaren driver sjukhusapoteket och utför samtliga aktiviteter i egen regi: Sjukhusapoteket har eget lager samt extemporetillverkning och arbetet utförs med egen personal. Inköp får göras från öppenvårdsapotek, partihandlare och extemporeapotek som har tillstånd från Läkemedelsverket. Om egen extemporetillverkning bedrivs så får den bara omfatta vårdgivarens sjukhus. Observera att recepthantering bara får förekomma på öppenvårdsapotek. Även andra regelverk berör läkemedelsförsörjningen på sjukhus, vilka faller under andra myndigheters ansvarsområden. En sådan myndighet är Socialstyrelsen. I 5 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården finns bestämmelser om vilken hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att rekvirera läkemedel. 4 Förutom de huvudsakliga sjukhusapoteksaktiviteterna distribution, förvaring och expedition ingår också extemporetillverkning i läkemedelsförsörjningen enligt 5 kap. 1 lag (2009:366) om handel med läkemedel. Även om vårdgivaren enligt 16 läkemedelslagen (1992:859) inte behöver något tillstånd för sådan tillverkning så ska den anmälas enligt 2 kap. om den förekommer. Vårdgivaren är inte skyldig att tillverka egen extempore. Vårdgivaren kan också ansöka om licens inom ramen för sjukhusapoteksfunktionen. För läkemedel som ska användas på sjukhus blir därför licens ett tillstånd till utlämnande snarare än tillstånd till försäljning. Maskinell dosverksamhet är ytterligare en aktivitet som vårdgivaren kan utföra inom sjukhusapoteksbegreppet. Eftersom vårdgivaren behöver tillstånd för att bedriva maskinell dosverksamhet behöver sådan verksamhet inte anmälas i samband med anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning. 7 Av definitionen av utlämnande följer att den personal som använder läkemedlet i vården inte är sjukhusapotekspersonal.

4 2 kap. Anmälan, 1 Det ska framgå av anmälan om det är en ny verksamhet eller om det är en befintlig som väsentligen förändras. Anmälan bör göras på av Läkemedelsverket anvisad blankett på vår webbplats. Anmälan om förändring ska omfatta en kortfattad beskrivning av förändringen, se även 3 nedan. Tidpunkten då verksamheten startar respektive förändras ska anges. Beskrivningar av verksamheten bör vara kortfattade och tydliga. De kan också utgöras av skriftliga rutiner för aktiviteter inom försörjningsprocessen. Bilagor till anmälan bör namnges/numreras i enlighet med anmälningsformuläret. Samtliga uppgifter är obligatoriska om inte annat anges. 1. Vårdgivarens organisationsnummer ska anges. Personnummer anges när verksamheten ägs av en enskild näringsidkare. 2. En vårdgivare kan vara ansvarig för flera sjukhus. Informationen om hur läkemedelsförsörjningen är organiserad för dessa kan samlas i en och samma anmälan till Läkemedelsverket. Om flera sjukhus omfattas ska namn, besöksadress och telefonnummer till samtliga sjukhus anges i en bilaga. Om vårdgivaren anmäler ett sjukhus som har slutenvårdplatser på flera adresser behöver alla adresser anges i anmälan. 3. I anmälan till Läkemedelsverket ska anges namn, befattning, e-postadress och telefonnummer gällande den person som är ansvarig för anmälan om läkemedelsförsörjningen enligt anmälningsskyldigheten i 5 kap 2 lag (2009:366) om handel med läkemedel. Motsvarande uppgifter ska också anges för den person som enligt 5 kap 3 är ansvarig för anmälningsskyldigheten gällande brister. Avseende anmälningsskyldigheten av brister så ska det även beskrivas hur det säkerställs att anmälan om allvarlig brist snarast skickas till Läkemedelsverket oavsett var i processen bristen upptäckts. 4. Det finns möjlighet att i anmälan ange ytterligare kontaktperson till Läkemedelsverket för kommunikation och tillsyn. 5. I anmälan ska det finnas uppgift om sjukhusets/sjukhusens huvudsakliga inriktning och omfattning vid anmälningstillfället. Omfattningen av verksamheten kan anges i antalet vårdplatser eller antal patienter. Beskrivning kan inte endast utgöras av länkad hänvisning till vårdgivarens webbplats, eftersom sådan information kan förändras över tiden. 6. I anmälan ska det tydligt framgå vilka aktörer vårdgivaren har avtal med avseende hela den process som läkemedelsförsörjningen utgör. Avtalens omfattning ska beskrivas i korthet. Samtliga aktörer ska anges med namn, organisationsnummer, adress samt kontaktuppgifter.

5 Läkemedelsverkets diarienummer på giltigt tillstånd bör anges för avtalspartners som är partihandlare, öppenvårdsapotek och extemporeapotek. I anmälan vill Läkemedelsverket att sjukhusapotekets totala organisation och ansvarsfördelning beskrivs i korthet för samtliga aktiviteter som omfattas av dessa föreskrifter, dvs. hela försörjningsprocessen. Läkemedelsverket behöver information om hur verksamheten vid sjukhusapoteket är planerad för att kunna tillgodose hela behovet av läkemedel på samtliga sjukhus som omfattas av anmälan. Leveransflöde av samtliga läkemedel till och inom respektive angivet sjukhus ska beskrivas i korthet och hur det säkerställs att läkemedlens kvalitet bibehålls. En aktivitet som utförs av personal som vanligtvis inte uppfattas som apotekspersonal, t.ex. inom distribution, godsmottagning och interntransport, bör utföras i enlighet med rutiner som framtagits av farmaceut vid sjukhusapoteket. Framtagna rutiner samt lokaler, som disponeras i samband med läkemedelsförvaring eller distribution, kan behöva beskrivas. I de fall de ingår i verksamheter som har tillstånd från Läkemedelsverket behövs ingen beskrivning av lokalerna. Om läkemedel levereras direkt till en vårdenhet från anlitad aktör som också är säljaren ska det redogöras särskilt för hur dessa läkemedel kontrolleras av sjukhusapoteket. Leveranserna ska hanteras enligt dessa föreskrifter om inte den anlitade aktören agerar utifrån sitt öppenvårdsapoteks- eller partihandelstillstånd. Se även punkt 10 nedan angående extemporeläkemedel. 7. Den farmacevtiska kompetensen som finns att tillgå för att tillgodose respektive aktivitet inom sjukhusapoteket ska anges. Det ska finnas så många farmaceuter närvarande som behövs för att garantera säkerheten i relation till omfattningen av läkemedelsförsörjningen. Uppgifterna kan lämnas som antal farmacevter, tillgång/öppettider på vardagar och jourtid, inställelsetid m.m. för olika aktiviteter. 8. Beställningsförfarandet från vårdens enheter till sjukhusapoteket ska övergripande beskrivas. I 5 kap. 1 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården finns bestämmelser om vilken hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att beställa läkemedel. 9. Om vätskevagnar packade med läkemedel utan yttre förpackning förekommer ska en sammanställning över dessa läkemedel bifogas anmälan med angivande av den 7-ställiga ATC-koden. 10. I punkt 6 ovan ska det anges vilka aktörer som vårdgivaren har ingått avtal med avseende försörjning av samtliga extemporeläkemedel. Vårdgivaren kan välja att tillverka extemporeläkemedel i egen regi. Detta ska då anmälas till Läkemedelsverket i anmälan om läkemedelsförsörjningen. Anmälan till Läkemedelsverket ska omfatta följande uppgifter i enlighet med sidan 2 i anmälningsblanketten: beskrivning av vilket/vilka slags extemporeläkemedel som ska tillverkas,

6 beskrivning av tillverkningslokaler (inklusive ritningar) och utrustning för den verksamheten, angivande av anlitat laboratorium för att utföra rumskvalificering och validering av aseptisk arbetsteknik. Det ska även finnas möjlighet att utföra kontroll av tillverkade satser, angivande av GMP-ansvarig person. GMP-ansvarig person ska uppfylla krav enligt Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel, där bestämmelser om extemporetillverkning anges. Med tillräcklig utbildning avses akademisk utbildning för att erhålla extemporebehörighet. Extemporetillverkning får bara vara avsedd för vårdgivarens sjukhus och ingen försäljning till annat sjukhus eller annan vårdinrättning får göras. 2 Vårdgivarna är skyldiga att till Läkemedelsverket anmäla hur läkemedelsförsörjningen till och inom sjukhus ska organiseras. Anmälan ska inkomma två månader innan organisationen eller förändringen börjar gälla eller så snart det är möjligt. Om anmälan innehåller adekvat information kan Läkemedelsverket redan vid anmälningstidpunkten påtala eventuella brister. Detta är viktigt för att Läkemedelsverket, som tillsynsmyndighet, ska få kunskap om hur läkemedelsförsörjningen ska bedrivas. Läkemedelsverket kan vid vite förelägga en vårdgivare att anmäla verksamheten. Verket har även befogenhet att vid vite förelägga en vårdgivare att uppfylla kraven i 5 kap. 1 lag (2009:366) om handel med läkemedel, det vill säga att verksamheten ska bedrivas rationellt och så att behovet av säkra och effektiva läkemedel tryggas. 3 Förändringar som påverkar läkemedelsförsörjningen ska anmälas till Läkemedelsverket. Det kan t.ex. vara ny organisation av läkemedelsförsörjningen, nya avtalsparter som öppenvårdsapotek, extemporeapotek och partihandlare. En väsentlig förändring kan vara så omfattande att alla uppgifter i anmälan måste anges på nytt. Anmälan bör göras på av Läkemedelsverket anvisad blankett. I anmälan bör det kortfattat beskrivas vad förändringen avser i förhållande till tidigare inskickad anmälan och även information om vilket/vilka sjukhus som omfattas av förändringen. Namn och organisationsnummer på vårdgivaren ska anges. Endast anmälningsansvarig eller kontaktperson får anmäla väsentlig förändring. Om någon av dessa ersätts måste en ändringsanmälan inkomma till Läkemedelsverket. Tillämpliga delar av blanketten fylls i utifrån omfattningen av förändringen. 4 I denna bestämmelse avses anmälningsskyldighet avseende brister i läkemedelsförsörjningen som omfattas av Läkemedelsverkets tillsyn. Skyldigheten gäller utöver annan föreskriven anmälningsskyldighet, i lag (2009:366) om handel med läkemedel och annan lagstiftning, t.ex. patientsäkerhetslagen (2010:659).

7 Det behöver klargöras vilken person hos vårdgivaren som ska anmäla allvarliga brister till Läkemedelsverket för att uppfylla kraven enligt 5 kap. 3 lag (2009:366) om handel med läkemedel. Det ska framgå av anmälan vilket system som används för att säkerställa att personen får information om eventuella brister inom hela läkemedelsförsörjningsledet. Blankett för anmälan om allvarliga brister finns på Läkemedelsverkets webbplats. Med allvarliga brister avses fel som medfört eller riskerat att medföra allvarliga konsekvenser för sjukhusavdelningar och den vård de bedriver. Som exempel kan nämnas uteblivna läkemedelsleveranser, läkemedel vars kvalitet försämrats, läkemedel som varit åtkomliga för obehöriga, läkemedel som utlämnats utan föreskrivna kontroller. I blanketten för anmälan om allvarliga brister finns en anvisad plats för att redogöra för vad som har inträffat och hur bemanningen såg ut vid det aktuella tillfället samt vilka konsekvenser bristen medförde för slutanvändaren. Dessutom finns kryssrutor för att ge information till Läkemedelsverket om slutanvändaren har getts möjlighet att ta del av händelsen och om anmälan även har gjorts till någon inblandad part som leverantör eller tillverkare. I blanketten finns även en plats för att ange vilka uppgifter som bifogas. Endast de uppgifter som ska lämnas enligt 2 kap. 4 i dessa föreskrifter är obligatoriska. Det finns därutöver möjlighet att bifoga ytterligare upplysningar som till exempel personalens redogörelser, gällande rutiner, övrigt som kan vara av värde för att ge Läkemedelsverket en klar bild av vad som har inträffat. 3 kap. Distribution, 1 Sjukhusapotekets ansvar för distribution till sjukhus kan bli omfattande eftersom det inte alltid finns sjukhusapotekslager på samtliga sjukhus. Kontrollmoment och ansvarsfördelning behöver finnas beskrivna i rutiner i tillräcklig omfattning för distributionsprocessen, både till och inom sjukhuset. Distribution ska medge hög säkerhet avseende läkemedlens kvalitet, hygien och risk för åtkomst för obehöriga inom varje delaktivitet. Läkemedel får inte bli stående oskyddade utomhus eller utan tillsyn. Narkotika och andra stöldbegärliga läkemedel ska särskilt beaktas. Det får inte framgå att ett kolli innehåller narkotika eller andra stöldbegärliga läkemedel. Läkemedelsleveranser till och inom sjukhus bör vara plomberade eller motsvarande. Det bör finnas en dokumenterad spårbarhet i distributionens samtliga steg för att kraven i dessa föreskrifter ska uppfyllas. Läkemedel som levereras till sjukhus kan vara avsedda för att förvaras i ett sjukhusapotekslager eller i vårdens läkemedelsförråd. I de fall de är avsedda för vårdens läkemedelsförråd ska samtliga åtgärder i samband med utlämnandet, som nämns i dessa föreskrifter, vara utförda. Det behöver finnas rutiner för läkemedelsleveranser från vårdenhet till sjukhusapoteksfunktionen vid indragningar, reklamationer och eventuellt felrekvirerade läkemedel.

8 2 Det ska säkerställas att transportbetingelserna inte påverkar läkemedlets kvalitet negativt i något led av distributionen. Detta gäller även då temperaturkravet är rumstemperatur. Om omlastning ingår i distributionen måste bedömning och validering även omfatta det processteget. Tillräcklig bedömning och validering ska genomföras av person med tillräcklig kompetens. En farmaceutisk bedömning ska ingå. Parametrar som behöver tas hänsyn till är temperatur, ljus och fukt över tid. Det ska verifieras genom dokumentation att de krav som ställts, efter bedömning och validering, uppfylls under transport. En acceptabel validering av transportbetingelser ska visa att alla delar av ett transportutrymme som används uppfyller uppsatta temperaturkrav. Om krav ställs på att transporttemperatur ska uppfylla kylrespektive frystemperatur ska den kontrolleras eller ett system användas som ger motsvarande säkerhet. Vilka bedömningar som gjorts ska dokumenteras för att säkerställa att varje led har validerats. En riskbedömning kan resultera i att transporttemperatur inte behöver kontrolleras. Om transporter utförs av t.ex. vaktmästarpersonal så ingår denna i sjukhusapoteket och därför behöver vårdgivaren säkerställa att kraven i denna föreskrift uppfylls. 4 kap. Förvaring och hantering I detta kapitel avses aktiviteter inom förvaring och hantering av läkemedel som sjukhusapoteket ansvarar för och som ännu inte har utlämnats. 1 Om hantering och kontroll fördelas på flera enheter inom sjukhusapoteket bör det finnas tydliga rutiner där ansvarfördelning beskrivs. Kontroll av leveransadress och eventuella transportskador utförs lämpligen vid godsmottagning i direkt anslutning till att leveransen anländer medan överensstämmelse med beställning utförs vid sjukhusapotekslagret. Om mottagningskontroll visar att leverans av narkotika inte överensstämmer med beställning ska kontakt omedelbart tas med leverantör för utredning av orsaken till avvikelsen. Om varucell används utgör den en del av sjukhusapoteket och endast sjukhusapotekets personal bör ha åtkomst dit, förutom leverantör. 3 Lokaler som sjukhusapoteket disponerar ska tillsammans med lämplig hantering av läkemedel minimera risk för fel och att läkemedel kommer på avvägar. Särskilt ska risker avseende narkotiska läkemedel och andra särskilt stöldbegärliga läkemedel beaktas. För detta ändamål behöver förvaringsutrymmena normalt ha skalskydd och larm. Lokalerna ska vara tillräckligt stora. Utformning och inredning ska underlätta rengöring. Läkemedel ska förvaras enligt tillverkarens anvisningar, vilket medför att kyl- och i vissa fall även frysförvaringsmöjligheter krävs för att förvara de läkemedel som efterfrågas av vårdenheterna. Mer detaljerade anvisningar går att finna i produktresumé för respektive läkemedel, vilken återfinns på Läkemedelsverkets webbplats. Se även general notices i europeiska farmakopén, Ph Eur. När temperaturer ska övervakas är det av stor vikt att utvärdering först gjorts av var termometrarna lämpligast placeras. Termometrar ska vara

9 ändamålsenliga (max/min-termometer) och regelbundet kalibreras. Kyl- och frysförvaring bör dokumenteras dagligen (varje vardag) och rumstemperatur varje vecka. 4 Inte förrän läkemedel är utlämnade får de bli tillgängliga för användning i hälso- och sjukvården på sjukhus. 5 Rutiner i hela läkemedelsförsörjningsprocessen ska medge säker hantering så att narkotiska läkemedel inte kan komma på avvägar i något led. Det bör utvärderas regelbundet att förvaring och hantering samt distribution av narkotika sker på ett säkert sätt. Grunden för säkerhet avseende narkotika är att de ska förvaras i utrymmen som bara är tillgängliga för den personal som behöver ha tillgång till dem. Det får inte finnas risk för att personer som tillfälligt vistas i lokalerna kan få åtkomst till sådana läkemedel. Av dessa skäl bör vissa narkotiska läkemedel, efter riskbedömning, hållas inlåsta vid varje tidpunkt. Även andra läkemedel kan behöva hanteras på samma sätt. Säkerhetsnivån på förvaring får inte vara lägre för motsvarande läkemedel som dragits in, reklamerats, ska kasseras, destrueras eller returneras. 6 Uppgift om namn och adress till innehavare av försäljningsgodkännande återfinns tryckt på det aktuella läkemedlets förpackning, i dess bipacksedel eller produktresumé. De båda senare återfinns på Läkemedelsverkets webbplats. Vid reklamation är det viktigt att ange anledning till denna, dvs. reklamationsorsak. Mer information om reklamationer finns på En reklamation som beror på sjukhusapotekets felaktiga hantering ska dokumenteras och hanteras som en avvikelse. Läkemedel som reklamerats ska förvaras på en särskilt avsedd plats åtskilt från övriga läkemedel till dess innehavaren av försäljningsgodkännandet meddelar vidare hantering. Sjukhusapoteket bör behålla läkemedlet i åtminstone fyra veckor efter reklamationen, för den händelse innehavaren av försäljningsgodkännandet eller dennes ombud begär att få in läkemedlet för vidare analys. Observera att även Läkemedelsverket kan begära att få ta del av reklamerat läkemedel. Dokumentation ska upprättas över reklamationer, se 6 kap. 1 andra stycket. Den bör innehålla uppgifter om läkemedel, reklamationsorsak, kontaktuppgifter till enhet på sjukhuset om återkoppling önskas, datum och signum av mottagande personal på sjukhusapoteket. 7 Vid indragning kontaktas aktör inom sjukhusapoteket av innehavaren av försäljningsgodkännandet eller dennes ombud, den levererande partihandlaren eller öppenvårdsapoteket och instrueras om hur det indragna läkemedlet ska hanteras. Vid indragning av läkemedel ska sjukhusapoteket skyndsamt se till att dessa läkemedel tas om hand på lämpligt sätt. En indragning ska effektueras så snart det är möjligt.

10 Notera att även läkemedel som kommit från leverantören, men ännu inte placerats på sin lagerplats, och läkemedel som genomgått färdigställande, men ännu inte lämnats ut kan beröras. Även dessa läkemedel ska tas om hand enligt rutin för indragningen. Indragna läkemedel ska förvaras så att de inte riskerar att förväxlas med läkemedel som får lämnas ut. Av indragningen framgår hur varan ska hanteras efter indragningen och exempelvis om den ska destrueras eller sändas åter till leverantören. Dokumentation ska upprättas över indragningar, se 6 kap. 1 andra stycket. Den bör innefatta uppgifter om hur många förpackningar som finns hos sjukhusapoteket, vilka åtgärder som vidtagits samt datum och signum av personal som hanterat indragningen på sjukhusapoteket Sjukhusets enheter bör ha rutiner för att så snabbt som möjligt upptäcka felrekvirerade läkemedel. Felrekvirerade läkemedel ska helst skickas tillbaka till sjukhusapoteket med vändande post utan att det har förvarats i ett läkemedelsförråd. Om felrekvirerade läkemedel ändå har förvarats i läkemedelsförrådet under kort tid ska vårdenheten kunna visa sjukhusapoteket att gällande förvaringsvillkor har följts. Det är endast läkemedel som kan förvaras i rumstemperatur som får lämnas ut på nytt. Farmaceut ska bedöma och dokumentera att samtliga krav uppfylls för att sjukhusapotek ska få lämna ut läkemedel på nytt till en enhet på vårdgivarens sjukhus. 5 kap. Åtgärder inför utlämnande, 1 Det ska i efterhand kunna följas upp vilken ändring som gjorts för ett läkemedel på en rekvisition och varför den gjorts. 3 Om information avseende punkt 1 och 2 framgår med svensk text på eller i förpackningen behöver ingen tilläggsmärkning göras. Nödvändig teknisk anvisning bestäms i varje enskilt fall och den ska vara anpassad till användarens behov, t.ex. förvaringsanvisning, hållbarhet, upplösnings- och spädningsanvisning. Om information för preparatet inte finns tillgänglig med svensk text görs en farmaceutisk bedömning av vilken information som behöver stå på etiketten för att hanteringen och användningen ska bli korrekt. Vid behov tas kontakt med användande vårdenhet. 4 För läkemedelsförpackning som lämnas ut mot rekvisition till vårdenhet på sjukhuset finns inte längre något krav på märkning med expeditionsdatum och apotekets namn, s.k. loppa. För läkemedel till namngiven patient ska märkning ske enligt 4. Om det inom sjukhusapoteket finns flera enheter som expedierar och lämnar ut läkemedel kan det finnas skäl att ha ett frivilligt system motsvarande loppning. På så sätt vet hälso- och sjukvårdspersonalen på vårdenheten vilken sjukhusapoteksenhet eller -aktör som de ska vända sig till vid t.ex. reklamation.

11 5 Beredning av godkänt läkemedel, exempelvis orala vätskor av antibiotika, är den enda typ av beredning som inte är extemporetillverkning och får utföras utan att anmälas till Läkemedelsverket. Farmaceut ansvarar för alla aktiviteter i beredningsförfarandet. Det är således den beredande farmaceuten som ansvarar för att rätt mängd vatten blandats i det icke bruksfärdiga läkemedlet och att det görs i överensstämmelse med läkemedlets godkännande och det är också farmaceuten som ska signera. Vid beredning av vissa läkemedel finns risk för uppkomst av överkänslighet genom spridning av substansdamm till luftvägar, hud och ögon. Risk för att damm kommer i kontakt med andra läkemedel (s.k. korskontamination) måste beaktas i dessa fall. Beredning bör därför ske under iakttagande av såväl arbetarskydd som produktskydd och utföras i lokal som är särskilt avsedd och inredd för ändamålet. När en beredning utförs får ingen annan beredning pågå samtidigt i rummet. Vid beredning bör ärmskydd eller platsbunden överdragsrock och handskar av engångstyp användas. God handhygien samt städning inför och efter varje beredning är viktigt på grund av risk för korskontamination och av hygieniska skäl. Farmaceuten ska upprätta och signera dokumentation för varje beredning. Av dokumentationen behöver framgå uppgifter om själva beredningen (datum, aktuellt läkemedel, mängd tillsatt vatten och batchnummer). 6 En författningsmässig kontroll innebär att det säkerställs att kraven i denna föreskrift, andra gällande regelverk och lokala rutiner uppfylls (kliniska prövningar, licenser osv.). Den som rekvirerar ska vara behörig, se SOSFS 2000:1. I den farmakologiska kontrollen ingår bl.a. att göra en rimlighetsbedömning av det beställda läkemedlet i förhållande till beställande vårdenhets inriktning. Kontroll av ordinerad dos behöver göras om läkemedlet är till en namngiven patient. Dessa kontroller måste utföras av farmaceut. En verifikation enligt 10 nedan ska upprättas. Läkemedel som ska lämnas ut kan med fördel kontrolleras mot beställningen med tekniska hjälpmedel. Detta gäller även vätskevagnar. Vid ofullständigt eller otydlig rekvisition ska farmaceut ta kontakt med den som rekvirerat läkemedlet eller den tekniska spriten, för att få ett förtydligande. 7 Kontroll av fel och brister ska göras så sent i processen att den fortsatta hanteringen inte kan förväntas tillföra fel och brister som inte sedan upptäcks. Kontrollen anpassas till läkemedelsform och process. Med alltför kort hållbarhet avses att läkemedlet inte kan förväntas förbrukas innan hållbarhetstiden passeras. 8 De infusions- och spolvätskor som utlämnas i s.k. vätskevagn ska, av farmaceut, ha bedömts vara lämpliga för att hanteras utan ytteremballage. Information om vilka vätskor som är aktuella ska ingå i anmälan till Läkemedelsverket (med information om 7-ställig ATC-kod).

12 10 Verifikation kan utgöras av ett elektroniskt dokument. 6 kap. Dokumentation, 1 Anskaffning av samtliga läkemedel som levereras till sjukhuset ska dokumenteras. Läkemedel som levereras direkt till vårdenhet omfattas också av detta krav. Dokumentation ska upprättas över reklamationer. Den bör innehålla uppgifter om läkemedel, reklamationsorsak, kontaktuppgifter till enhet på sjukhuset om återkoppling önskas, datum och signum av mottagande personal på sjukhusapoteket. Dokumentation ska upprättas över indragningar. Den bör innefatta uppgifter om hur många förpackningar som finns hos sjukhusapoteket, vilka åtgärder som vidtagits samt datum och signum av personal som hanterat indragningen på sjukhusapoteket. Narkotikaanteckningar ska föras i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:9) om kontroll av narkotika. Efterlevnad bör kontrolleras regelbundet. 3 Uppgifter i dokumentationen ska enkelt kunna göras tillgängliga i läsbar form och kunna tillhandahållas Läkemedelsverket på begäran. 4 Bevarad dokumentation måste vara läsbar under hela tiden den bevaras och skyddas från bl.a. brand, vatten och obehörigt tillträde. All dokumentation måste enkelt kunna återupprättas även om mjukvara uppdaterats eller bytts ut.

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 2, oktober 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:9) om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Version 1, september 2008 Postadress/Postal address:

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-030251 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning Till berörd personal Inledning Som du säkert känner till har ledningen för din butik beslutat att ni ska sälja receptfria läkemedel i butiken. Även om mycket i arbetet liknar andra produktgrupper som hygien

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ

När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ 1408 När godkända läkemedel saknas licensförskrivning, extempore och andra alternativ Ann Marie Janson Lang, Uppsala Inledning Det finns möjlighet att behandla patienter i Sverige med läkemedel även om

Läs mer

Partihandel med läkemedel

Partihandel med läkemedel Partihandel med läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:11) om partihandel med läkemedel (Version 1, november 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 29:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (Version 4, juni 215) Bilaga 1 - Exempel

Läs mer

Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel

Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel 1 av 10 Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVSF 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles Regelverk för öppenvårdsapotek 20151008 Helena Calles Grundat: 2009 Antal apotek: över 370 Nordligast: Kiruna Sydligast: Tomelilla Ostligast: Luleå Västligast: Strömstad Antal medarbetare: Fler än 3000

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (version 3, juli 2010) Inledning Enligt

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Cytostatikabeställning

Läkemedelsförsörjning - Cytostatikabeställning Rutin Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 09-52533 Fastställandedatum: 2016-03-14 Giltigt t.o.m.: 2017-03-14 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning -

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Narkotikaprekursorer Dnr: 6.7.4-2014-018887 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2014.1

Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Svensk läkemedelsstandard 2014.1 Förvaring, märkning, lagrings- och användningstider för läkemedel Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar

Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) Dnr 2.8-19505/2015 - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-30 AN-2015/533.734 1 (2) HANDLÄGGARE Nilsson, Sofia Sofia.Nilsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Förslag till föreskrifter

Läs mer

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDELSPARTIHANDELN

Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDELSPARTIHANDELN Föreskrift 13.12.2012 3616/03.01.01/2012 4/2012 Föreskrift från Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet GOD DISTRIBUTIONSSED FÖR LÄKEMEDELSPARTIHANDELN Bemyndiganden Läkemedelslag (395/1987)

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering

Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46. Riktlinje för läkemedelshantering Antagen i socialnämnden 2009-04-07 46 Riktlinje för läkemedelshantering Rutinerna grundas på Lag (1998:531) LYHS; Förordning (1998:1513) FYHS; Läkemedelslagen (1992:859); Lag om läkemedelsförmåner (2002:160);

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel

Frågor och svar Dosdispenserade läkemedel 1 (5) Centrum för hälso- och sjukvårdsutveckling Läkemedelsenheten och svar Dosdispenserade läkemedel 1. När är det planerat att överflyttning (migrering) till ny dosleverantör sker? 2. Kommer man åt dosrecepten

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-025628 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt:

Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Sidan 1 av 6 Specialanpassade medicintekniska produkter 2006-04-12 Anvisning gällande förskrivning av specialanpassad medicinteknisk produkt: Arbetet ska baseras på en skriftlig anvisning och att produkten

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (12) Dnr: 2015:190 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 4 Avtal för bedrivande av boendestöd Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx)

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel 1

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel 1 Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:4) om tillverkning av extemporeläkemedel 1 Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Kjell Strandberg Läkemedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om kontroll av radioaktiva läkemedel; LVFS 1999:4

Läs mer

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak.

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak. Dnr: 581:2010/527450 Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om kontroll av narkotika och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om förteckningar över

Läs mer

Pharmaxim. Egenkontroller

Pharmaxim. Egenkontroller Egenkontroller Enligt Läkemedelsverkets förordning ska man ha ett egenkontrollprogram. För denna ska någon i butiken (normalt butikschefen) vara ansvarig. Ett egenkontrollprogram med enkla och tydliga

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Remiss Rättsenheten Frida Nylén Datum: 2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-012600 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Härmed

Läs mer

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall

Rutin för hantering av vårdens farliga avfall 1(11) Rutin för hantering av vårdens farliga avfall Handbok för hantering av farligt avfall inom Folktandvården samt inom Hälso- och sjukvården, Norrbottens läns landsting Innehåll Rutin för hantering

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Europeiska förklaringar om sjukhusfarmaci

Europeiska förklaringar om sjukhusfarmaci Europeiska förklaringar om sjukhusfarmaci Följande sidor innehåller de europeiska förklaringarna om sjukhusfarmaci. Förklaringarna utgör gemensamt överenskomna uttalanden om vad varje europeiskt hälso-

Läs mer

Branschriktlinje - Försäljning och hantering av receptfria läkemedel i butik

Branschriktlinje - Försäljning och hantering av receptfria läkemedel i butik Version 5 Branschriktlinje - Försäljning och hantering av receptfria läkemedel i butik Svensk Dagligvaruhandel Senast reviderad december 2015 Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm,

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

ÅR: 2015. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Område: Inspektion av Industri och Sjukvård. Dnr: 1.1-2015-030856

ÅR: 2015. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Område: Inspektion av Industri och Sjukvård. Dnr: 1.1-2015-030856 ÅR: 2015 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Inspektion av Industri och Sjukvård Dnr: 1.1-2015-030856 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19). 2013-02-12 Dnr 1417/2013 1(3) Kunskapsavdelningen Inger Riesenfeld-Örn inger.riesenfeld-orn@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien (SOSFS 2007:19).

Läs mer

Att fylla i blankett för licensansökan via webb

Att fylla i blankett för licensansökan via webb Ev dokumenttitel Datum: ÅÅÅÅ-MM-DD Att fylla i blankett för licensansökan via webb Lathund 2012-01-20 Fastställare: Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 Gäller 03 Uppsala, fr.o.m.: SWEDEN 1(1)

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande

Läs mer

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar

Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Kvalitetskriterier för boende för ensamkommande flyktingbarn och -ungdomar Dessa kriterier kan tillämpas för boenden för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Med boende avses här ett s k HVB-hem, tillståndspliktig

Läs mer

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar

Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Kapitel 6 Valsedlar samt grupp- och kandidatförteckningar Bestämmelser av betydelse för hanteringen av valsedlar innan valet äger rum finns i 38 kap. 32 35 och 51 i kyrkoordningen samt i 7 10 och 24 Kyrkostyrelsens

Läs mer

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar

Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Bilaga 6. Kartläggning av receptfria läkemedel: Samtal till Giftinformationscentralen om tillbud och förgiftningar Dnr 4.3.1-2014-104307 2015-05-22 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

\~~1A. Ändringar Hela instruktionen anpassad till införandet av KLAS, Kommunikationslösning för licensansöknmgar.

\~~1A. Ändringar Hela instruktionen anpassad till införandet av KLAS, Kommunikationslösning för licensansöknmgar. .. "f'"~ VÄSTRA GÖTALANDSREGONEN Licenshantering - läkemede l som distribueras av RG L Dokumentansvarig Fredrik Vonclracek, Kvali tetsansvarig äpotekare, Sjukhusäpoteket VG R _\_~~~J:;-~ -- - -- \~~1A

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa apoteksfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 december 2009 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Branschriktlinjer för hantering av receptfria läkemedel i butik

Branschriktlinjer för hantering av receptfria läkemedel i butik Branschriktlinjer för hantering av receptfria läkemedel i butik November 2014 Innehåll Syfte.... 3 Beskrivning av instruktionerna som ska ingå i egenkontrollprogrammet... 4 1 Anmälan om detaljhandel av

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak Branschriktlinjer för Egenkontroll Alkoholdryck och Tobak Syfte Syftet med ett egenkontrollsprogram är att se till att lagar och regler för försäljning av alkoholdryck och tobak följs. Lagar och regler

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

en liten hjälpreda i konsten att föra journal

en liten hjälpreda i konsten att föra journal Maj 2007 en liten hjälpreda i konsten att föra journal Stockholm HVB Barn & Ungdom SOCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Denna hjälpreda utgår från socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun

Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun 1(10) Irene Elofsson, MAS Antagen av MAS 09 06 30 Reviderad 10 09 14 11 07 04 Övergripande instruktion för läkemedelshantering inom Vård och omsorg i Vårgårda kommun Instruktionen har utarbetats av medicinskt

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Kvalitetsnätverk. fokusområde

Kvalitetsnätverk. fokusområde Kvalitetsnätverk fokusområde TRANSPORTTEMPERATUR A Company of PHOENIX group 22 juni 2011 Välkomna till Kvalitetsnätverket! Leverantörer Tamro Apotek 2 22 juni 2011 Syftet med dagen Nätverkande, information,

Läs mer

Författningar. Allmänt om författningar. Innehåll. Författningshierarki: Receptarieprogrammet HT-10

Författningar. Allmänt om författningar. Innehåll. Författningshierarki: Receptarieprogrammet HT-10 Författningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson Leg. apotekare och doktorand Samhällsfarmaci/ Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 1 Innehåll Läkemedel Handel och import

Läs mer

Solarietillsyn i Luleå 2008

Solarietillsyn i Luleå 2008 projekt R A P P O R T augusti 2008 M I L J Ö K O N T O R E T Solarietillsyn i Luleå 2008 Katarina Frilén Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45 30

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22

Egenkontrollprogram i Stöd och Service 2016-04-22 Säker mat All mat som serveras ska vara säker att äta och våra kunder ska kunna känna sig trygga i att inte bli sjuka av maten. Personalen ska ha kompetens inom livsmedelssäkerhet och det ska finnas rutiner

Läs mer

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner.

När ditt konto är klart att använda kommer du att få din PIN-kod och anvisningar från företaget SysTeam som är landstingets samarbetspartner. Ett eget Vårdkonto Det finns många patienter som i lugn och ro skulle vilja ta del av sina egna data som finns lagrade inom Hälso- och sjukvården. Orsakerna kan vara flera: - Man har glömt vad man fick

Läs mer

Partihandel med läkemedel

Partihandel med läkemedel Partihandel med läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel (LVFS 2014:8) version 1 2014-06-25 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Sjukhusens läkemedelsförsörjning Sjukhusens läkemedelsförsörjning Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2007 SOU 2007:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2011-02-17 616-2010 Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Läs mer

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Registrator vid Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Stiftelsen NEPI välkomnar

Läs mer

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus

Begränsning av rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus Tobakslag (1993:581) Inledande bestämmelse 1 På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering för tobaksrök meddelas i denna lag bestämmelser om begränsning

Läs mer

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m.

Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datum Diarienr 2014-09-30 1319-2013 Västmanlands tingsrätt Box 40 721 04 Västerås Tillsyn av behandlingen av personuppgifter i allmänhetens terminal m.m. Datainspektionens beslut 1. Datainspektionen konstaterar

Läs mer

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739

ÅR: 2014. Område: GMP Sjukvård. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.2-2014-017739 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-017739 Innehåll Inledning... 3 Område: GMP Sjukvård... 4 Förutsättningar... 4 Fokusområden 2014... 5 Genomförande av tillsynen...

Läs mer

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering

Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinje och rutin för delegering av läkemedelshantering 3 Grundutbildning läkemedelshantering och diabetes 4 Delegering

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir.

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir. Kommittédirektiv Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet Dir. 2011:55 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18

enskild barnomsorg Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild barnomsorg Förskola Fritidshem - Pedagogisk omsorg Upprättad: 2009-12-18 Handläggare: Anders Widestrand Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd

Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd 1 (5) Dnr: 2014-2435:1 Anmälningsrutiner enligt Schengenregelverket och reglerna avseende Sjöfartsskydd Två regelverk styr anmälningsrutinerna Anmälningsrutiner enligt Kodexen om Schengengränserna(Gränskodex)

Läs mer

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga

Handläggning av ärenden som gäller barn och unga (S) Allmänna råd Handläggning av ärenden som gäller barn och unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling () publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter

Läs mer

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016

Instruktioner. Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 2016-01-09 1 (9) Instruktioner Nationell punktprevalensmätning av basala hygienrutiner och klädregler (PPM- BHK) vecka13-14, 2016 Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan

Läs mer

Modelldokument/version 10115/1 25.1.2010

Modelldokument/version 10115/1 25.1.2010 Ansvarig person Harriet Wallin Sida/sidor 1 / 6 Utarbetad av Modellarbetsgruppen Modelldokument/version 10115/1 Godkänd av Maria Teirikko Tagen i bruk 25.1.2010 Kontrollavdelningen Livsmedelsföretagarens

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Antagningsordning GIH

Antagningsordning GIH Diarienummer: 40-355/11 Datum: 2013-12-05 Beslutad av HS 2013-12-05 Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08 402 22 00 Fax 08 402 22 80 www.gih.se info@gih.se 2(12)

Läs mer

Författningar för farmaceutisk behörighet

Författningar för farmaceutisk behörighet Författningar för farmaceutisk behörighet Höstterminen 2012 Ida Bergström ida.bergstrom@farmaci.uu.se Innehåll Läkemedel Genomgång av kurshandledningen 1 Innehåll Läkemedel Läkemedel - definition Avsedd

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter.

Rapport med åtgärdsplan Kvalitetsgranskning av läkemedelshantering enligt gällande föreskrifter. 1 (5) B0103 1.0 Medverkande Ahmad Rayegani, läkemedelsansv. ssk Ida Lorenzson, MAS Åtgärdsplanen skickad till anne-louise.vintberger@solom.se, verksamhetschef ahmad.rayegani@solom.se ida.lorenzon@sollentuna.se

Läs mer

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens

Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Regler kring förskrivningsrätt av inkontinenshjälpmedel/urologiskt material vid urininkontinens urinretention och avföringsinkontinens Marianne Babra samordnare för inkontinensfrågor i Uppsala län www.lul.se/inkontinensfragor

Läs mer

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar

Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar 1/11 Avtal avseende allmäntandvård för barn och ungdomar nehållsförteckning AVTALSPARTER Uppdragsgivare: Landstinget i Kalmar Län Strömgatan 13 391 26 KALMAR Org nr: 232100-0073 Hemsida: www.ltkalmar.se

Läs mer

Omvårdnad vid livets slutskede

Omvårdnad vid livets slutskede Ansvarig för rutin Medicinsk ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-25 Omvårdnad vid livets slutskede SOSFS 2005:10 Grundläggande för all vård-

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2015-03-25 Dnr 137-2014 Hanteringen av hemliga tvångsmedel vid Åklagarkammaren i Luleå 1. SAMMANFATTNING Nämnden konstaterar att det har funnits allvarliga

Läs mer