Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljhandel vid öppenvårdsapotek"

Transkript

1 Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 2, oktober 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) Internet:

2 Inledning Enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel får den som har Läkemedelsverkets tillstånd bedriva detaljhandel med läkemedel. Öppenvårdsapotek där denna detaljhandel ska bedrivas ska enligt denna lag uppfylla ett antal krav. I proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden (nedan propositionen) beskrivs bakgrunden till de olika kraven. Läkemedelsverket har efter bemyndigande i förordningen (2009:659) om handel med läkemedel, ytterligare beskrivit kraven på sådan detaljhandeln med läkemedel och teknisk sprit i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek. Denna vägledning är ett komplement till dessa föreskrifter och ska alltid läsas tillsammans med föreskrifterna. Det bör poängteras att många av de krav som ställs på öppenvårdsapoteken återfinns i ovan nämnda lag eller förordning och inte i föreskrifterna varför hänvisningar i vissa fall görs till lag och förordning i denna vägledning. En vägledning är inte rättsligt bindande, utan innehåller exempel och rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning av regelverket. I denna vägledning ges även viss hänvisning till andra näraliggande regelverk som kan vara relevanta att ta del av. En vägledning innehåller mer information jämfört med föreskrifterna, med syfte att öka förståelsen för regelverkets krav. Att driva ett öppenvårdsapotek innebär att många olika krav måste efterlevas. På ett öppenvårdsapotek kommer även narkotiska läkemedel att hanteras. Dessa läkemedel ska hanteras på så sätt att risken för olovlig hantering med varorna undanröjs. Att driva öppenvårdsapotek innebär således även ett krav på att ha kunskap om vad som är tillåten befattning enligt lagstiftningen om kontroll av narkotika, till exempel i vilka fall tillstånd av olika slag krävs. Även andra regelverk berör öppenvårdsapoteken, vilka faller under andra myndigheters ansvarsområden. Dessa myndigheter är bland annat Datainspektionen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Socialstyrelsen. Där hänvisning enbart sker till paragrafer avser hänvisningen aktuell föreskrift. I annat fall anger hänvisningen vilket regelverk som avses. Personal, 3 Det är av stor vikt att personalens kompetens är tillräcklig för den verksamhet som bedrivs. Det ankommer på tillståndsinnehavaren att tillse att all personal som deltar i verksamheten har den kompetens som erfordras för aktuella arbetsuppgifter. En verksamhet med mer omfattande och farmaceutiskt mer avancerade arbetsuppgifter kan exempelvis ha behov av att fler apotekare är verksamma vid öppenvårdsapoteket. Ett exempel på en verksamhet som ofta har farmaceutiskt mer krävande verksamhet är expeditionsapotek vid större sjukhus där till exempel många ovanliga läkemedel hanteras för svårt sjuka patienter. Även verksamhet vid större öppenvårdsapotek innefattar i många fall arbete av farmaceutiskt mer krävande dignitet. Bemanningen på öppenvårdsapoteket ska vara tillräcklig för att kvaliteten och säkerheten i verksamheten inte ska äventyras. Detta innebär att det ska finnas så många farmaceuter närvarande som kan behövas utifrån verksamhetens storlek, såväl avseende antalet receptorderrader och antalet egenvårdskunder som verksamhetens samtliga delar. Även andra tjänster som öppenvårdsapoteket erbjuder kan kräva anpassningar avseende personalens antal och kompetens. 2

3 För att kunna visa att det på öppenvårdsapoteket finns personal som till antal och kompetens säkerställer en god kvalitet och säkerhet ska utbildning och yrkeserfarenhet finnas beskriven för all personal som arbetar på öppenvårdsapoteket 1. Bemanningslistor över vilka personer som tjänstgjort ska finnas tillgängliga på apoteket och arkiveras enligt 29. I 2 kap lagen (2009:366) om handel med läkemedel anges att information och rådgivning endast ska ges av personal med tillräcklig kompetens. Det åligger tillståndsinnehavaren att säkerställa att personalen har adekvat kompetens för sina arbetsuppgifter. Information och rådgivning bör därmed i första hand lämnas av farmaceut. För de fall annan än farmaceut utför dessa arbetsuppgifter bör tillståndsinnehavaren särskilt säkerställa att dessa personer har nödvändig kompetens för uppgiften. Vid expedition av recept ska information och rådgivning lämnas i enlighet med vad som anges i 5 kap. i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Kravet i lagen innebär också att den personal som ger rådgivning om receptfria läkemedel ska ha tillräcklig kompetens för sin uppgift, liksom givetvis även farmaceutisk personal ska vara tränad i uppgiften att lämna egenvårdsrådgivning om detta ingår i arbetsuppgifterna. På samma sätt kan även andra arbetsuppgifter förekomma vilka endast får utföras av personal med tillräcklig kompetens för uppgiften. All personal ska kontinuerligt få tillgång till den fortbildning arbetsuppgifterna kräver. Fortbildningen bör därför anpassas efter de arbetsuppgifter varje person har och ställas i relation till den verksamhet som bedrivs. Om farmaceutisk rådgivning står för en betydande del av verksamheten, bör personalen fortlöpande få utbildning inriktad på detta. Den kompetensutveckling som genomförs ska för varje enskild medarbetare dokumenteras på lämpligt sätt 2. Detta kan exempelvis göras i utbildningskort. Läkemedelsansvarig, 4-7 En läkemedelsansvarig kan antingen vara en apotekare eller en receptarie. För information om hur regeringen ser på kvalifikationskrav för den läkemedelsansvarige hänvisas till propositionen (s ). I de fall en receptarie innehar befattningen ska denne ha relevant vidareutbildning eller flerårig yrkesverksamhet från kvalitetsfrågor inom apoteksområdet. Exempel på relevant yrkeserfarenhet är att tidigare ha varit anställd som kvalitets- och säkerhetsansvarig farmaceut vid ett apotek eller som apotekschef, ha arbetat med kvalitetsfrågor eller inspektionsverksamhet eller haft driftsansvar för någon enhet inom apoteksområdet. Givetvis kan erfarenhet från andra länder även åberopas och ligga till grund för Läkemedelsverkets bedömning. Skrivningen i 4 andra stycket angående goda kunskaper om krav hänförliga till verksamhet vid öppenvårdsapotek och läkemedelshantering avser bland annat de lagar, förordningar och föreskrifter som styr dessa verksamheter. Beroende på verksamheten omfattas den av olika lagar, förordningar och föreskrifter. De områden Läkemedelsverket har tillsyn över regleras huvudsakligen i lagen (2009:366) om handel med läkemedel samt läkemedelslagen (1992:859) och därtill hörande förordningar och föreskrifter, se vidare Läkemedelsverkets webbplats: Sektion fyra i Svensk Läkemedelsstandard (SLS) innehåller även sådant som kan vara av intresse 1 Se 3 om personal vid öppenvårdsapoteket. 2 Se 3 sista stycket. 3

4 för apoteksverksamhet. Vidare är en god kännedom om relevanta GXP-dokument, relevanta standarder och vägledande dokument av vikt. Tillståndsinnehavaren ska utse en läkemedelsansvarig för det aktuella apoteket. Anmälan om vem som ska vara läkemedelsansvarig görs i samband med ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek eller genom en anmälan i enlighet med 19 i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. I 19 framgår att Sådana väsentliga förändringar som avses i 2 kap. 10 lagen om handel med läkemedel ska om möjligt anmälas till Läkemedelsverket senast två månader innan ändringen vidtas. Detta innebär att ett byte av läkemedelsansvarig i normalfallet ska anmälas till Läkemedelsverket senast två månader i förväg. En sådan anmälan kan göras på därför avsett formulär på Läkemedelsverkets webbplats: Det framgår av 7 att om den läkemedelsansvarige är frånvarande en längre tid ska denne ersättas av annan person och detta ska meddelas Läkemedelsverket. Med längre tids frånvaro avses här en frånvaro som överstiger en termin. Anmälan om ersättare för läkemedelsansvarig ska meddelas Läkemedelsverket som en anmälan om förändring. Mer information finns på Läkemedelsverkets webbplats, Vid kortare frånvaro behöver Läkemedelsverket inte informeras om vem som ersätter den läkemedelsansvarige. Det åligger tillståndsinnehavaren att tillse att den läkemedelsansvarige har möjlighet att utföra de uppgifter som är ålagda denne 3. Därav följer att tillståndsinnehavaren ska tillse att den läkemedelsansvarige får tillräckligt med tid och andra resurser att förfoga över för att hantera sina uppgifter. Detta kan till exempel innebära att den läkemedelsansvarige på ett visst öppenvårdsapotek kan behöva närvara i högre utsträckning, upp till heltid. I den läkemedelsansvariges ansvar ingår att övervaka kvaliteten på verksamheten vid öppenvårdsapoteket. Detta innebär bland annat ansvaret för egenkontrollprogrammet samt löpande egeninspektioner som ingår i egenkontrollen. Egenkontrollen beskrivs mer i detalj i senare avsnittet i denna vägledning. Däremot är det, som beskrivits ovan, tillståndsinnehavarens ansvar att tillhandahålla de resurser som krävs för arbetet med detta. Det ingår därutöver i den läkemedelsansvariges uppgifter att rapportera allvarliga brister och avvikelser till Läkemedelsverket 4. Se även avsnittet om avvikelser och brister. De uppgifter och det ansvar som ingår i läkemedelsansvariges roll vid ett öppenvårdsapotek kan inte delas av flera personer/funktioner, utan ska handhas av en person. Liksom för annan personal ska den läkemedelsansvariges närvaro finnas dokumenterad 5. Närvaron kan dokumenteras tillsammans med dokumentation om den övriga personalens närvaro. Ansvarsbeskrivningar, 8 På öppenvårdsapoteket ska det finnas ansvarsbeskrivningar för den läkemedelsansvarige, personer med chefsbefattningar samt de personer som har ett särskilt ansvar 6. Detta ansvar bör också framgå i en sammanfattande ansvarsfördelning. Medarbetare som inte innehar något specifikt ansvar, utöver det som ingår i de dagliga arbetsuppgifterna, behöver inte ha en ansvarsbeskrivning. Ansvarsbeskrivningen bör beskriva vad ansvaret omfattar, samt vad det innebär. Både den som har tagit på sig ansvaret och tillståndsinnehavaren eller dennes företrädare på det enskilda 3 Se 5 om den läkemedelsansvarige. 4 Se 2 kap 7 i lagen (2009:366) om handel med läkemedel, om den läkemedelsansvarige. 5 Se 5 om den läkemedelsansvarige. 6 Se 8 om ansvarsbeskrivningar. 4

5 öppenvårdsapoteket bör underteckna ansvarsbeskrivningen. Exempel på ansvarsområden som kan förekomma i en sammanfattande ansvarsfördelning är kontroll av hanteringen av narkotiska läkemedel, hanteringen av brister, hanteringen av lager och sortiment, kontroll av förvaringsbetingelser, hantering av returer m.m. Lokaler och utrustning, 9-11 I öppenvårdsapotekets lokaler ingår alla de lokaler där öppenvårdsapotekets verksamhet bedrivs, det vill säga även lagerplatser där varor förvaras och arkiveringsutrymmen. I de fall verksamheten av något skäl är delad, så att exempelvis delar av receptexpeditionen sker i andra lokaler än i den fysiska butikslokalen, ingår även dessa som en del av öppenvårdsapotekets lokaler. Utrustning som ingår i verksamheten kan vara av olika slag 7. De IT-system som används på öppenvårdsapoteket är vitala för verksamheten, framför allt de system som används vid receptexpedition är kritiska för patientsäkerheten. För att leva upp till de krav som ställs på utrustningen i 9-10 ska samtliga IT-system vara validerade. Dokumentation över denna validering ska finnas tillgänglig för inspektion. Det ska finnas en systembeskrivning över ITsystemen som lämpligen innehåller information om vilka system som finns, hur dessa system är kopplade till varandra samt hur koppling och överföring av uppgifter sker till Apotekens Service Aktiebolag. Övrig utrustning som kan finnas på öppenvårdsapotek kan vara av många olika slag. Bland annat behöver apoteket vara utrustat med kyl- och i vissa fall frysförvaringsmöjligheter för att kunna förvara de läkemedel som efterfrågas av konsument. För att kontrollera förvaringsbetingelser behöver det finnas kalibrerade termometrar, vilka också är en del av utrustningen. Säkerhet ska beaktas i all hantering av läkemedel och lokalerna ska därför medge en säker hantering 8. Detta innebär bland annat att vissa läkemedel, till exempel vissa narkotiska läkemedel, kan behöva förvaras inlåsta vid varje tidpunkt och att det finns beredskap för oförutsedda situationer, såsom brand eller rån. Alla öppenvårdsapotekets lokaler ska vara försedda med lås och larm. Om annan verksamhet bedrivs i anslutning till öppenvårdsapotekets lokaler, måste avgränsning med lås och larm finnas mellan dessa verksamheter om öppettiderna inte sammanfaller. Rengöring och underhåll av lokaler ska ske regelbundet för att förhindra att läkemedlens kvalitet påverkas 9. Om annan verksamhet bedrivs i anslutning till öppenvårdsapoteket bör tydlig avgränsning finnas till denna. För konsumenten ska det tydligt framgå vilka som är öppenvårdsapotekets lokaler och var annan verksamhet tar vid. Med annan verksamhet avses verksamhet som inte är apoteksverksamhet. Detta innebär med andra ord att exempelvis ett sjukhusapotek och ett öppenvårdsapotek kan dela lokaler utan att det däremellan finns tydliga, fysiska avgränsningar. Lokalerna och utrustningen ska tillsammans med hanteringsrutiner medge en så säker hantering att narkotiska läkemedel inte kan komma på avvägar. Grunden för säkerheten är att narkotiska läkemedel förvaras och hanteras i utrymmen som endast är tillgängliga för de i personalen som måste ha tillgång till läkemedlen. 7 Se 9 om utrustningen i verksamheten. 8 Se 10 om lokalernas utformning. 9 Se 10 om lokalernas utformning. 5

6 Öppenvårdsapotekets lokaler ska vara tillgängliga för allmänheten. Föreskrifter om hur lokaler ska utformas för detta ändamål återfinns i plan- och bygglagen (1987:10), i lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. samt i Boverkets byggregler. I de fall distanshandel är den enda verksamhet som bedrivs och konsument inte kommer att ha tillträde till lokalerna gäller inte dessa krav. Utrymmen med särskilda krav I lokalen ska finnas en särskild plats för beredning av antibiotika 10. Antibiotikaberednings-platsen ska placeras avskilt för att möjliggöra ostört arbete och minska risken för att damm från antibiotikan sprids i lokalen. Av hygienmässiga skäl, samt för att förhindra risk för sensibilisering, är det lämpligt att det i anslutning till beredningsplatsen finns tillgång till rinnande vatten för handtvätt och rengöring. Lokalerna ska medge en säker hantering av läkemedel för att minimera risken för fel. Detta innebär exempelvis att det ska finnas ett utrymme där läkemedel kan färdigställas i en ostörd miljö. Ett ostört utrymme kan antingen innebära ett eget rum eller att det finns en del av lokalen som kan användas för detta ändamål. Till detta utrymme ska konsumenter inte ha tillträde och personalen ska inte heller störas av konsumenter eller medarbetare på annat sätt. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framgår av 2 a 3 följande: Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den skall särskilt bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Konsumenten ska därmed ges möjlighet att få information och rådgivning samt diskutera känsliga frågor, utan att obehöriga kan ta del av samtalet, vilket innebär att platser för receptexpedition och rådgivning om receptfria läkemedel ska vara anpassade för detta. Arkiv, 12 Det är viktigt att dokumentation som arkiveras är läsbar under hela arkiveringstiden. Därav följer att dokumentationen ska skyddas från bland annat brand, vatten och obehörigt tillträde. Dokumentationen kan även förvaras elektroniskt. Samma krav på säkerhet för dokumentationen gäller som när det arkiveras fysiskt. All dokumentation måste kunna återupprättas under arkiveringstiden, även om mjukvara uppdaterats eller bytts ut. Förvaring och hantering, Mottagande av leveranser På öppenvårdsapoteket ska man tillse att de varor som tas emot från leverantör överensstämmer med gjord beställning samt att dessa varor är kuranta, det vill säga inte har synliga fel. Det bör tillses att levererade varor tas om hand så snart som möjligt och att dessa förvaras skyddade från väder och vind till dess de tagits om hand. Det ska säkerställas att läkemedel och teknisk sprit endast köps in från aktörer som har rätt att bedriva sådan handel. Vid köp av narkotiska läkemedel måste man dessutom kontrollera att leverantören har import-, tillverknings- eller handelstillstånd utfärdat med stöd av lagen (1992:860) om kontroll av narkotika. Om mottagningskontroll visar att leverans av narkotika inte överensstämmer med beställning ska kontakt omedelbart tas med leverantörer för utredning av orsaken till avvikelsen. 10 Se 5 kap. 9 Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. 6

7 När läkemedel som kräver särskild förvaring tas emot på öppenvårdsapoteket ska dessa hanteras utifrån den förvaring som krävs för just dessa läkemedel. De varor som kräver särskild förvaring är bland annat läkemedel som ska förvaras under kylbetingelser (+2 C-+8 C) och frysbetingelser (<- 15 C), teknisk sprit samt narkotiska läkemedel 11. Vid leverans av narkotiska läkemedel ska dessa omgående tas omhand om inte helt säker tillfällig förvaring ordnats för levererade läkemedel. Läkemedel som inte kräver särskilda förvaringsbetingelser ska förvaras i rumstemperatur, vilket anses omfatta temperaturer mellan C. Dokumentation innehållande uppgift om sats-/batchnummer på levererade läkemedel kan med fördel upprättas på öppenvårdsapoteket då det underlättar spårbarhet för läkemedlen. Detta är dock inte något krav. Förvaring av läkemedel Narkotiska läkemedel ska inte förvars i större mängd än vad som är nödvändigt för verksamheten. Förvaringsutrymmen ska normalt ha skalskydd och larm så att försök till otillåtet intrång förhindras. I de fall förvaring i sådant utrymme medför stora hinder i det dagliga arbetet kan mer öppen förvaring accepteras om detta kompletterats med noggrant övervägda och införda hanteringsrutiner. Exempel på mer öppen förvaring, som till viss del försvårar för obehöriga att hitta eller komma åt narkotiska läkemedel, kan vara säkerhetsskåp placerat i apotekets försäljningsdel eller så kallat flytande lager. Säkerhetsnivån på förvaring får inte vara lägre för narkotiska läkemedel som dragits in, reklamerats, ska kasseras, destrueras eller returneras. Ytterligare information om förvaring och hantering av narkotika återfinns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:11) om kontroll av narkotika. Särskilda förvaringsanvisningar finns angivna på läkemedlens förpackningar. Mer detaljerade anvisningar går att finna i läkemedlets produktresumé, vilken återfinns på Läkemedelsverkets webbplats, Förvaringsbetingelser ska övervakas och dokumenteras. Detta innebär således att temperaturer ska kontrolleras i alla utrymmen där läkemedel förvaras, både i kyl- och frysförvaring samt förvaring i rumstemperatur. Likaså bör det regelbundet utvärderas att förvaringen av narkotika sker på ett säkert sätt. När temperaturer ska övervakas är det av stor vikt att man utvärderar var i lokalerna termometrar bör placeras. Temperaturen bör avläsas där läkemedlen förvaras med hjälp av ändamålsenliga termometrar som regelbundet kalibreras. Även de utrymmen där färdiga läkemedel för kund förvaras ska monitoreras, liksom andra lagerplatser för läkemedel, som exempelvis så kallat tunglager, varuceller och självval i butikslokalen m.m. Att läkemedel som ska kasseras, destrueras eller returneras inte ska förvaras tillsammans med andra läkemedel 12 innebär att dessa läkemedel ska förvaras på särskild plats för att inte förväxlas med annat läkemedel i något led av den ordinarie hanteringen av läkemedel. Vissa receptfria läkemedel kan exponeras direkt till konsument, i så kallat självval. Detta kräver dock att personal finns tillgänglig för konsumenterna för rådgivning och information, och att varorna finns under direkt uppsikt av personal. För att möjliggöra rådgivning och mer ändamålsenlig läkemedelsansvändning finns det ett stort värde i att ha personal tillgänglig i 11 Se Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:12) om förteckningar över narkotika. 12 Se 15 om förvaring av läkemedel. 7

8 anslutning till försäljningen av produkterna för frågor från konsument. Personalen ska då givetvis ha tillräcklig kompetens för denna uppgift, se 2 kap 6 11 lagen (2009: 366) om handel med läkemedel. Principer som särskilt bör beaktas vid val av läkemedel i självval: Läkemedlet bör ha indikationer, där kunden själv ska kunna diagnosticera sjukdomen (alternativt själv kunna känna igen symtomen efter det att förskrivaren fastställt diagnosen) och kunna bedöma behandlingsresultatet. Läkemedlet bör ha en förpackningsstorlek anpassad för lämplig tidsperiod vid självmedicinering, med andra ord ej förpackningar som innehåller mer än en behandlingsomgång. Undantag kan dock göras för vid-behovs-produkter. Då receptbelagda läkemedel övergår från att vara receptbelagda till att bli receptfria, bör läkemedlet den första tiden förvaras bakom disk. Tidsperiodens längd varierar av naturliga skäl från produkt till produkt. Reklamationer, indragningar och annat återlämnande av läkemedel, Öppenvårdsapotek ska ta emot reklamationer avseende läkemedel, oavsett om det aktuella öppenvårdsapoteket har sålt läkemedlet eller inte 13. För eventuell ekonomisk ersättning eller ersättningsprodukt till konsument för reklamerat läkemedel gäller köprättsliga regler. Alla reklamationer som inte enbart härrör från apotekets egen hantering ska rapporteras till den som innehar godkännandet för försäljning av den aktuella produkten, eller dennes ombud, så att denne får kännedom om alla upptäckta kvalitetsbrister hos läkemedlen. Uppgift om namn och adress till innehavaren av försäljningsgodkännandet återfinns tryckt på det aktuella läkemedlets förpackning, i dess bipacksedel eller produktresumé (de båda senare återfinns på Läkemedelsverkets webbplats). Vid en reklamation är det viktigt att snarast möjligt meddela innehavaren av godkännandet för försäljning eller dennes ombud om reklamationen och ange anledningen till denna, dvs. reklamationsorsak. Mer information om reklamationer kommer att finnas på så snart webbplatsen lanserats. En reklamation kan även avse apotekets egen hantering av produkten. Denna form av reklamation behöver inte rapporteras som för produkter, men ska dokumenteras och delges läkemedelsansvarig. Vid en indragning kontaktas öppenvårdsapoteket av innehavaren av försäljningsgodkännandet eller dennes ombud, eller av den levererande partihandlaren och instrueras om hur det indragna läkemedlet ska hanteras. Vid indragningar av läkemedel ska öppenvårdsapoteket skyndsamt tillse att dessa läkemedel tas om hand på lämpligt sätt. En indragning ska effektueras så snart som möjligt under öppenvårdsapotekets ordinarie öppethållande. Notera särskilt att även läkemedel som kommit från leverantör men inte placerats på sin lagerplats, läkemedel som färdigställts för viss kund för senare avhämtning samt dosdispenserade läkemedel kan beröras och att även dessa läkemedel ska tas om hand enligt instruktion för indragningen. I vissa fall kan även läkemedel som har lämnats ut till konsument omfattas av en indragning. I dessa fall har öppenvårdsapoteket skyldighet att ta emot läkemedlet från konsumenten, oavsett om man sålt läkemedlet till konsumenten eller inte, samt hantera dessa läkemedel på motsvarande sätt som vid övriga indragningar. 13 Se 18 om reklamationer. 8

9 Indragna läkemedel ska förvaras så att de inte riskerar att förväxlas med läkemedel som får säljas. Av indragningen framgår hur varan ska hanteras efter indragningen och exempelvis om den ska destrueras eller sändas åter till leverantör. Denna instruktion ska följas av öppenvårdsapoteket. Dokumentation ska upprättas över reklamationer och över indragningar 14. Dokumentation avseende reklamationer bör innehålla uppgifter om läkemedel, reklamationsorsak, kontaktuppgifter till konsumenten om denne önskar återkoppling om läkemedlet, datum och uppgifter om mottagande personal. Dokumentation om indragningar bör innefatta uppgifter om hur många förpackningar som finns hos apoteket, vilka åtgärder som vidtagits samt datum och uppgifter om ansvarig personal. Läkemedel som reklamerats ska förvaras på en särskilt avsedd plats till dess innehavaren av försäljningsgodkännandet meddelar hur det vidare ska hanteras. Det är angeläget att öppenvårdsapoteket, vid reklamationer, behåller läkemedlet i åtminstone fyra veckor efter reklamationen, för den händelse innehavaren av försäljningsgodkännandet eller dennes ombud begär att få in läkemedlet för vidare analys. Observera att även Läkemedelsverket kan begära att få ta del av reklamerat läkemedel. Öppenvårdsapoteken ska lämna information till allmänheten/konsumenter om varför och hur läkemedel ska lämnas in för kassation. Hur detta informationsansvar ska tillgodoses ska sammanfattas i en instruktion som även redogör för hur öppenvårdsapoteket ska ta omhand det läkemedelsavfall som lämnas in och som uppkommer i övrigt inom den egna verksamheten. Information kan ges både skriftligt och muntligt. Det anges i propositionen: Den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel bör ta emot kasserade läkemedel från allmänheten, med undantag för läkemedel som utgör farligt avfall, och transportera bort dem (propositionen s.126). Egenkontroll, Egenkontrollen ska ses som ett verktyg för kvalitetssäkring av den egna verksamheten (se proposition sid 125). Den ska ses som ett komplement till den tillsyn som bedrivs av Läkemedelsverket. Liksom för övriga delar av verksamheten är det tillståndsinnehavaren som har ansvar för att kraven som ställs i regelverken uppfylls. Det är dock den läkemedelsansvariges uppgift se till att det finns ett färdigställt egenkontrollprogram samt att egeninspektionerna genomförs inom ramen för egenkontrollen. Som en del av egenkontrollen ska egeninspektion genomföras minst en gång per år. Denna kan utföras av någon inom den egna verksamheten, till exempel den läkemedelsansvarige. Vid egeninspektionen ska egenkontrollprogrammet gås igenom för att tillse att verksamheten efterlever det som anges i programmet respektive om programmet behöver uppdateras. Resultatet av en egeninspektion ska dokumenteras. Åtgärder ska vidtas för att tillse att upptäckta brister och tillkortakommanden avhjälps. Vidtagna åtgärder ska dokumenteras och berörd personal ska informeras. Det ska upprättas en instruktion för hur egeninspektionerna ska genomföras 15. Avvikelser och brister Enligt 2 kap. 7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska den läkemedelsansvarige snarast anmäla till Läkemedelsverket om det uppstår eller riskerar att uppstå allvarliga brister eller 14 Se 27 om dokumentation av åtgärder vid reklamationer och indragningar. 15 Se 21 om egenkontrollen. 9

10 allvarliga avvikande händelser i verksamheten. I författningskommentaren beskriver regeringen att de med allvarliga brister avser främst brister i systemen för läkemedelshanteringen. Regeringen exemplifierar sådana brister med att handeln med läkemedel inte bedrivs i överensstämmelse med de krav som ställs på verksamheten och det finns risk att patientsäkerheten hotas (propositionen sid. 422). Av föreskrifterna framgår att avvikelser och brister i läkemedelshanteringen och läkemedelsförsörjningen ska dokumenteras 16. Med avvikelser och brister i läkemedelshanteringen avses till exempel felexpeditioner, incidenter och felaktig rådgivning till exempel om egenvård. Incident är ett i nuvarande apoteksverksamhet vedertaget begrepp avseende exempelvis en avvikelse som skulle ha kunnat resultera i en felexpedition, men där felet har upptäckts och åtgärdats innan läkemedel eller annan vara lämnats ut till konsument. Med brister i läkemedelsförsörjningen avses de tillfällen när läkemedel inte finns att tillgå. Ett annat begrepp som används för detta är restsituation, men i denna text används begreppet brist. Det bör finnas system för hantering av avvikelser och brister som uppstår i verksamheten. När man hanterar avvikelser och brister finns möjlighet att använda sig av olika tillvägagångssätt för att analysera det inträffade. Ett exempel på en sådan modell är Socialstyrelsens metod Händelseanalys. Denna typ av tillvägagångssätt kan fungera som stöd vid utvecklandet av öppenvårdsapotekets egna system för hantering av avvikelser och brister. Vid en avvikelse eller brist i hantering eller läkemedelsförsörjningen bör man inledningsvis utreda vad som har hänt och vilka konsekvenser detta har haft. En analys över orsaker till varför händelsen inträffade är till stor hjälp för att kunna vidta erforderliga åtgärder. Åtgärder ska vidtas, dels för att lösa den akuta situationen och dels för att förebygga att liknande situationer uppstår i framtiden. En instruktion för hur man hanterar avvikelser och brister samt hur man följer upp dessa kan vara till hjälp för verksamheten. Arbetet med avvikelser och brister bör även innebära att en årlig sammanställning görs av funna avvikelser och brister samt en kortfattad analys av orsaker och en uppföljning av effekter av vidtagna åtgärder. På detta sätt kan mönster upptäckas och vissa potentiella avvikelser/brister upptäckas i tidigt skede. En uppföljning av vidtagna åtgärder är också av stor vikt då detta möjliggör för verksamheten att analysera huruvida de åtgärder som vidtagits har givit önskad effekt eller om dessa inneburit att andra felkällor har introducerats i verksamheten efter att åtgärder vidtagits. Två typer av avvikelser och brister ska av den läkemedelsansvarige anmälas till Läkemedelsverket. Dels ska de avvikelser och brister som har inneburit allvarlig skada eller risk för allvarlig skada anmälas. Dels ska de avvikelser och brister som riskerar att skada många anmälas till Läkemedelsverket. En avvikelse som riskerar att skada många kan definieras som en avvikelse som beror av fel eller brister i systemen/läkemedelshanteringen. Det är således orsaken till avvikelsen eller bristen som avgör om den ska anmälas till Läkemedelsverket i detta fall och inte avvikelsen som sådan. Fel eller brister i systemen/läkemedelshanteringen kan exempelvis vara brister i egenkontrollprogram, bemanningsplaner, instruktioner, IT-system, processer osv. 16 Se 22 om avvikelser och brister. 10

11 Egenkontrollprogram, Inom ramen för den egenkontroll som åsyftas i 2 kap. 6 8 lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska det på öppenvårdsapoteket finnas ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram avses innefatta detsamma som ett kvalitetssystem för verksamheten och ska innehålla alla de instruktioner som styr öppenvårdsapotekets verksamhet. Därav följer med nödvändighet att personalen är väl förtrogen med de instruktioner som styr just deras arbetsuppgifter. På öppenvårdsapoteket ska de krav som ställs i punkterna 1-11 i 2 kap. 6 i lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska uppfyllas vid verksamhetens bedrivande. Se vidare propositionen, kapitel 7, för mer information om vad regeringen åsyftar med varje enskilt krav. Egenkontrollprogrammet ska säkerställa att samtliga dessa krav och andra krav som ställs på verksamheten är uppfyllda. Egenkontrollprogrammet ska regelbundet revideras för att säkerställa att det motsvarar de krav som ställs i tillämpliga regelverk. Egenkontrollprogrammet ska innehålla instruktioner enligt 25-26, men instruktioner utöver dessa kan med fördel också ingå. Vilka instruktioner som kan behövas beror på hur verksamheten ser ut och vad man utför på det aktuella apoteket. I till exempel en apotekskedja eller apoteksorganisation kan ett gemensamt egenkontrollprogram utarbetas under förutsättning att egenkontrollprogrammet därefter anpassas till det enskilda öppenvårdsapotekets förutsättningar. Specifika krav på egenkontrollprogrammet I 26 beskrivs ytterligare de instruktioner, planer och beskrivningar som ska finnas i öppenvårdsapoteket egenkontrollprogram. Instruktionerna ska i övrigt leva upp till de krav som beskrivits ovan. Krav på information och rådgivning till konsument har fastställts i 2 kap lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Här återfinns krav på att information och rådgivning ska vara individuell och producentoberoende vad gäller läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård. Lagen fastslår att denna information och rådgivning endast får lämnas av personal som har tillräcklig kompetens för detta, vilket bör tas i beaktande när kompetensutveckling planeras och genomförs på öppenvårdsapoteken. Krav på information och rådgivning i samband med receptexpedition återfinns även i 22 i läkemedelslagen (1992:859) och i Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Väl genomtänkta instruktioner som bygger på riskvärdering och som omfattar all förvaring och hantering, från inköp till försäljning eller destruktion, är nödvändigt för att förebygga olovlig befattning med narkotiska läkemedel. Instruktioner för kontroller, till exempel tillräckligt frekventa lagerkontroller, och åtgärder vid uppkomna brister är också av särskild vikt för narkotiska läkemedel. Om hanteringen omfattar transporter mellan olika lokaler måste även detta ingå i riskvärderingen och instruktioner utarbetas. För mer information om kraven som ställs på hanteringen av narkotiska läkemedel, se Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:11) om kontroll av narkotika. 11

12 För det fall verksamheten avser att innefatta manuell dosdispensering, ska det finnas instruktioner för hur detta ska utföras. Manuell dosdispensering regleras delvis i Svensk Läkemedelsstandard, och även till viss del i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:17) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården. Det krävs en instruktion för hur verksamheten ska bedrivas i de fall IT-stödet för verksamheten skulle sättas ur funktion. Denna instruktion bör innehålla rutiner för hur man ska gå tillväga om hela IT-systemet är ur funktion respektive om endast delar av systemet fallerar. Exempel på när delar av systemet fallerar är när överföring till Apotekens Service Aktiebolag inte är möjlig eller elektroniskt sparade recept inte är tillgängliga. Instruktioner ska finnas som beskriver hur läkemedel som ska returneras från apoteket av annan orsak, såsom exempelvis passerat hållbarhetsdatum, ska hanteras 17. Det kan finnas en fördel i att ha en instruktion för hur läkemedel som returneras från konsument och som inte är en reklamation eller indragning, ska hanteras. I november 2009 ändrades lagen (2009:366) om handel med läkemedel. De delar av lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel som berör öppenvårdsapoteken har lyfts in i 2 kap. 6 a-c lagen (2009:366) om handel med läkemedel. Lagändringen innebär att tre krav på öppenvårdsapoteket som tidigare återfanns i lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel nu flyttas över till lagen om handel med läkemedel. Dessa tre krav är som följer. För det första ska öppenvårdsapoteket försäkra sig om att receptfria nikotinläkemedel endast säljs till en person som är över 18 år. För det andra får man inte sälja nikotinläkemedel till någon som kan tänkas lämna över en sådan vara till någon som inte är över 18 år, det som i dagligt tal brukar kallas langning. Slutligen ska man ha en skylt som klart uttrycker att man endast säljer nikotinläkemedel till dem som är över 18 år. Enligt föreskrifterna ska det i egenkontrollprogrammet finnas en instruktion som visar hur öppenvårdsapoteket lever upp till kraven i lagen. Dokumentation, I står beskrivet vilken dokumentation som ska finnas på apoteket och vilken dokumentation som ska arkiveras. I vägledningen har andra avsnitt tidigare beskrivit hur dokumentation som ska arkiveras ska hanteras. Detta innebär i praktiken att dokumentation kan förvaras på apoteket eller i arkiv, men ska skyndsamt kunna skaffas fram vid tillsyn. Det kan vara lämpligt för verksamheten att dokumentationen som avses i 28 finns tillgänglig på öppenvårdsapoteket. Verksamhetens upphörande, 30 I det fall verksamheten upphör ska detta anmälas till Läkemedelsverket minst två månader i förväg. Om verksamheten upphör är det av stor vikt att öppenvårdsapotekets dokumentation arkiveras på lämpligt sätt även framledes. Länkar och mer information Författningstexter går att hitta via Referens har i texten gjorts till lagen (2009:366) om handel med läkemedel och till läkemedelslagen (1992:859), lagen (1992:860) om kontroll av narkotika samt till förordningen (2009:659) om handel med läkemedel. I föreskriften refereras även till lagen 17 Se 26 8 b om kassation och returer. 12

13 (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m., till lagen (1992:860) om kontroll av narkotika och till apoteksdatalagen (2009:367). För mer information om arkivering och arkivutrymmen hänvisas till Proposition 2008/09:145 Omregleringen av apoteksmarknaden går att hitta via regeringens webbplats: Hos Socialstyrelsen finns regelverk rörande hälso- och sjukvården, bland annat föreskrifter rörande läkemedelshantering i sjukvården. Besök Boverkets webbplats för information om bygglagstiftning och Boverkets byggregler, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har information om läkemedelsförmåner m.m., Hos Apotekens Service Aktiebolag finns information om elektronisk överföring av uppgifter m.m., Kontakta Datainspektion för information om hantering av personuppgifter m.m., 13

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (version 3, juli 2010) Inledning Enligt

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 29:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (Version 4, juni 215) Bilaga 1 - Exempel

Läs mer

Sjukhusens läkemedelsförsörjning

Sjukhusens läkemedelsförsörjning Sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjukhusens läkemedelsförsörjning (Version 1, juli 2012) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel

Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel 1 av 10 Egenkontrollprogram för handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVSF 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria

Läs mer

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning

Pharmaxim. Till berörd personal. Inledning Till berörd personal Inledning Som du säkert känner till har ledningen för din butik beslutat att ni ska sälja receptfria läkemedel i butiken. Även om mycket i arbetet liknar andra produktgrupper som hygien

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek

Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Detaljhandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek (version 3, oktober 2013) Dnr. 3.2-2013-094443 Postadress/Postal address:

Läs mer

Pharmaxim. Egenkontroller

Pharmaxim. Egenkontroller Egenkontroller Enligt Läkemedelsverkets förordning ska man ha ett egenkontrollprogram. För denna ska någon i butiken (normalt butikschefen) vara ansvarig. Ett egenkontrollprogram med enkla och tydliga

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-025628 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles

Regelverk för öppenvårdsapotek. 20151008 Helena Calles Regelverk för öppenvårdsapotek 20151008 Helena Calles Grundat: 2009 Antal apotek: över 370 Nordligast: Kiruna Sydligast: Tomelilla Ostligast: Luleå Västligast: Strömstad Antal medarbetare: Fler än 3000

Läs mer

Partihandel med läkemedel

Partihandel med läkemedel Partihandel med läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:11) om partihandel med läkemedel (Version 1, november 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala,

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 2, februari 2014) Dnr. 3.2-2014-007682 Postadress/Postal

Läs mer

Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2011-2012

Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2011-2012 Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2011-2012 Rapport från Läkemedelsverket 2013-03-26 Dnr. 1.1-2013-028650 Sammanfattning Läkemedelsverket sammanfattar i denna rapport myndighetens genomförda tillsyn av

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Branschriktlinjer för hantering av receptfria läkemedel i butik

Branschriktlinjer för hantering av receptfria läkemedel i butik Branschriktlinjer för hantering av receptfria läkemedel i butik November 2014 Innehåll Syfte.... 3 Beskrivning av instruktionerna som ska ingå i egenkontrollprogrammet... 4 1 Anmälan om detaljhandel av

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: GMP Sjukvård Dnr: 6.2.2-2014-030251 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Branschriktlinje - Försäljning och hantering av receptfria läkemedel i butik

Branschriktlinje - Försäljning och hantering av receptfria läkemedel i butik Version 5 Branschriktlinje - Försäljning och hantering av receptfria läkemedel i butik Svensk Dagligvaruhandel Senast reviderad december 2015 Besöksadress: Regeringsgatan 60 Postadress: 103 29 Stockholm,

Läs mer

Avvikelser/brister på apotek. Anna Beckman Gyllenstrand Hessam Hassani

Avvikelser/brister på apotek. Anna Beckman Gyllenstrand Hessam Hassani Avvikelser/brister på apotek Anna Beckman Gyllenstrand Hessam Hassani Innehåll Utreda en avvikelse 2 exempel Anmälda avvikelser 2013 och 2014 Temainspektioner receptexpedition Utreda en avvikelse Vad hände?

Läs mer

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak

Branschriktlinjer för Egenkontroll. Alkoholdryck och Tobak Branschriktlinjer för Egenkontroll Alkoholdryck och Tobak Syfte Syftet med ett egenkontrollsprogram är att se till att lagar och regler för försäljning av alkoholdryck och tobak följs. Lagar och regler

Läs mer

Tillsynsprojekt Tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel

Tillsynsprojekt Tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel Tillsynsprojekt Tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel Miljö- och byggnadskontoret s kommun Rapport 3:2012 Miljö 2012-12-19 Dnr: 2012-002023 Inledning 2009 lades tillsynsansvaret för receptfria läkemedel

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 724-2011 Hälso- och sjukvårdnämnden Region Gotland 621 81 Visby Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel

Remiss. Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Remiss Rättsenheten Frida Nylén Datum: 2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-012600 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Härmed

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2010:9) om maskinell dosverksamhet Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller

Läs mer

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen

Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datum Diarienr 2012-06-15 738-2011 Landstingsstyrelsen Norrbottens läns landsting 971 89 Luleå Tillsyn patientens rätt till spärr enligt 4 kap. 4 och 6 kap. 2 patientdatalagen Datainspektionens beslut

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Dir. 2015:118. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Dir. 2015:118. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Dir. 2015:118 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppdrag att

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887

ÅR: 2014. Område: Narkotikaprekursorer. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.7.4-2014-018887 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Narkotikaprekursorer Dnr: 6.7.4-2014-018887 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2012-11-08 Riktlinjer för kontroll av efterlevnaden av lagen om handel med vissa receptfria Fastställd av socialnämnden 2012-09-13 Reviderad av socialnämnden 2012-10-16, 2013-11-12 Inledning Enligt lagen

Läs mer

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:33 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 21 december

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om maskinell dosverksamhet; LVFS 2010:9 Utkom från trycket

Läs mer

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Riktlinje Utgåva nr 2 sida 1 av 6 Dokumentets namn Generell riktlinje och arbetsordning för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Utfärdare/handläggare Annette Karlsson Medicinskt ansvarig

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om

Läs mer

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln?

Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Hur hanteras reklamationer och indragningar i dagligvaruhandeln? Matilda Holst, LIF 2015-06-02 (Receptfritt en klass för sig) ARI historik LIF bildade Arbetsgruppen för Reklamationer och Indragningar 1978

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning

Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2008:9) om anmälan om sjukhusens läkemedelsförsörjning Version 1, september 2008 Postadress/Postal address:

Läs mer

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

Riktlinje för läkemedelshantering

Riktlinje för läkemedelshantering Dokumenttyp: Riktlinje Dokumentnamn: Upprättad: 2015-02-03 Övergripande läkemedelshantering Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Kristina Nyckelgård Förankrad i: Ledningsgrupper VoÄ och AoS

Läs mer

Egentillsyn. med haccp

Egentillsyn. med haccp Egentillsyn med haccp Du som driver ett livsmedelsföretag måste utöva tillsyn på din verksamhet. Den så kallade egentillsynen. Det som ingår i egentillsynen ska finnas beskrivet i ett egenkontrollprogram.

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet; SFS 2009:905 Utkom från trycket den 21 juli 2009 beslutat den 9 juli 2009. Regeringen ger

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Beslut Diarienr 1 (9) 2015-07-03 1730-2014 VA Syd Box 191 201 21 Malmö Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) VA Syds personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten Datainspektionens

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir.

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir. Kommittédirektiv Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet Dir. 2011:55 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24

Tekniska lösningar. vid särskilt boende för äldre 2016-02-24 2016-02-24 Tekniska lösningar vid särskilt boende för äldre Inspektionen för vård och omsorg Telefon 010-788 50 00 registrator.orebro@ivo.se www.ivo.se Org.nr 202100-6537 1(20) Innehåll Inledning... 2

Läs mer

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253

ÅR: 2014. Område: Öppenvårdsapotek. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Dnr: 6.2.4-2014-016253 ÅR: 2014 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Öppenvårdsapotek Dnr: 6.2.4-2014-016253 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje. för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård Malmö stad Fastställd: 2000-05-11 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad: 2009-06-18 Riktlinje för läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Riktlinjer för läkemedelshantering...3

Läs mer

Avdelning I Inledande bestämmelser

Avdelning I Inledande bestämmelser Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

Författningar. Allmänt om författningar. Innehåll. Författningshierarki: Receptarieprogrammet HT-10

Författningar. Allmänt om författningar. Innehåll. Författningshierarki: Receptarieprogrammet HT-10 Författningar Receptarieprogrammet HT-10 Pernilla Jonsson Leg. apotekare och doktorand Samhällsfarmaci/ Socialmedicin Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet 1 Innehåll Läkemedel Handel och import

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen Beslut Diarienr 2011-02-17 616-2010 Landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - Sammanhållen journalföring 6 kap. patientdatalagen

Läs mer

Rutin gällande Lex Sarah

Rutin gällande Lex Sarah RUTIN GÄLLANDE LEX SARAH 2015-04 Ansvarig: Kvalitetschef Utfärdat av: Kvalitetsutvecklare Berörda verksamheter: Sociala verksamheten Version: 3/2015-04 Rutin gällande Lex Sarah Styrdokument Socialtjänstlagen

Läs mer

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen

Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Yttrande Diarienr 2013-03-28 404-2013 Ert dnr 31 409/11 Socialstyrelsen Samråd enligt 2 och 3 patientdataförordningen Som ett led i samrådsskyldigheten enligt 2 och 3 patientdataförordningen (2008:360)

Läs mer

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård

Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Delegering inom kommunal hälso- och sjukvård Rutin Malmö Stad Upprättad Datum: Reviderad: Enhet: 2001-10-15 2014-06-12 Vård och Omsorg - Medicinskt Ansvariga Innehållsförteckning Delegering inom kommunal

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa apoteksfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 december 2009 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

ÅR: 2015. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Område: Inspektion av Industri och Sjukvård. Dnr: 1.1-2015-030856

ÅR: 2015. Tillsynsplan från Läkemedelsverket. Område: Inspektion av Industri och Sjukvård. Dnr: 1.1-2015-030856 ÅR: 2015 Tillsynsplan från Läkemedelsverket Område: Inspektion av Industri och Sjukvård Dnr: 1.1-2015-030856 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vi vill främja god hälsa och samtidigt hushålla med samhällets resurser. Det gör vi genom att granska och besluta om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som

Läs mer

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket

ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket ÅR: 2013 Tillsynsrapport från Läkemedelsverket Område: Godkända läkemedel Dnr: 6.2.11-2014- 029254 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds

Läs mer

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLA SVALÖV Sida 1 av 14 Systematisk arbetsmiljöarbete för Fridhems folkhögskola, Svalöv 2013 Innehållsförteckning 1. Vad säger lagen? Sid 3 2. En bra

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande:

Beslut Landstinget i Uppsala län ska redovisa följande: BESLUT inspektionenförvårdochomsorg 2014-01-30 Dnr 8.5-37428/2013 E1(8) Avdelning mitt Sylvia Noren sylvia.norengivo.se Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 UPPSALA Ärendet Tillsyn avseende dosförpackade

Läs mer

Att sälja receptfria läkemedel i butik

Att sälja receptfria läkemedel i butik Att sälja receptfria läkemedel i butik Egenkontrollprogram Mallen för detta egenkontrollprogram följer kapitelindelningen i Läkemedelsverkets vägledning Att sälja receptfria läkemedel i butik som går att

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Beslut Diarienr 2011-04-01 1735-2010 Centrala Studiestödnämnden CSN 851 82 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Utökat elektroniskt informationsutbyte Datainspektionens beslut CSN har

Läs mer

Handel med vissa receptfria läkemedel

Handel med vissa receptfria läkemedel Handel med vissa receptfria läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel; för verksamhetsutövare (version 4, februari 2015) Postadress/Postal

Läs mer

Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2016

Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2016 Tillsynsrapport öppenvårdsapotek 2016 Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 6.2.4-2017-019748 Datum: 2017-03-14 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år

Läs mer

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård

Riktlinje för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård Ansvarig för rutin: Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) MAS Beslutad (datum och av vem): Förvaltningsledningen Version Version 2 Process: HSL Giltig till och med: 2016-03-15 Riktlinje för

Läs mer

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen

Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2004-12-20 RH0325 Tolkningar och bedömningar av Egenkontrollförordningen Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) (SFS 1998:901) gäller för

Läs mer

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten

Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2011-12-01 Handläggningsrutiner i ärenden när elev inte uppfyller skolplikten Inledning Elevens vårdnadshavare har ett ansvar för att medverka till att deras barn kommer till skolan

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datum Diarienr 2013-05-08 646-2012 Socialnämnden i Halmstad kommun Box 230 301 06 Halmstad Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Behandling av känsliga personuppgifter i mobila enheter Datainspektionens

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Yttrande över slutbetänkande Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Dnr 1896-14 Utredning och överväganden Definition av huvudman Norrbottens läns landsting anser att det är positivt att

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS

LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS 16.2 2003-08-05 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva Kohl LOKAL INSTRUKTION FÖR LÄKEMEDELSHANTERING FÖR KOMMUNENS GRUPPBOSTÄDER ENLIGT LSS BAKGRUND Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

Läs mer

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin

Egenkontroll av verksamhet särskilt boende enligt SoL och bostad med särskild service för vuxna enligt LSS inom socialpsykiatrin D.nr. eller dokumenttyp: Sid. 1 (18) Programområde eller övergripande: Omsorg om funktionshindrade Framtagen av: Ingrid Fagerström Utbildnings- och kvalitetssamordnare Gäller from: Verksamhet: Särskilt

Läs mer

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM. Inledande bestämmelser. 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall LVM Inledande bestämmelser 1 De i 1 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för samhällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som

Läs mer

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun

Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Rutiner för läkemedelshantering i Essunga kommun Följande rutiner har tagits fram utifrån de Skriftliga direktiv för att säkerställa kvalitén inom läkemedelshantering i kommunal hälso- och sjukvård som

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel; LVFS 2009:11 Utkom från

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. LEDNINGS- OCH YRKESANSVAR Region Stockholm Innerstad Sida 1 (11) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:11) om partihandel med läkemedel;

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:302 Utkom från trycket den 28 april 2009 utfärdad den 2 april 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen Riktlinje 1/Läkemedelshantering Rev. 2014-12-18 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för läkemedelshantering vid särskilda boendeformer inom äldreomsorgen

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR Svensk Förening för Vårdhygien UTBILDNINGSMATERIAL FÖR DISK- OCH SPOLDESINFEKTOR 4.2.3 BESLUT OM FRISLÄPPANDE AV GODS OCH HA KUNSKAP OM DE BAKOMLIGGANDE ORSAKERNA TILL EN EVENTUELL RETUR AV DISKAT GODS

Läs mer

Yttrande gällande delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

Yttrande gällande delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33) Allmänna utskottet 2008-06-11 47 10 Socialnämnden 2008-06-18 86 17 Dnr 2008/183-74 Yttrande gällande delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Grönskogens äldreboende Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-11 Yvonne Petersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-10 Beslutad av 1(10) Ninette Hanson Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Delegering Denna

Läs mer

Handel med vissa receptfria läkemedel

Handel med vissa receptfria läkemedel Handel med vissa receptfria läkemedel Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel (version 1, oktober 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av öppenvårdsapotek

Socialstyrelsens tillsyn av öppenvårdsapotek Socialstyrelsens tillsyn av öppenvårdsapotek Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer

Receptfritt i Butiken Pharmaxim

Receptfritt i Butiken Pharmaxim Receptfritt i Butiken Pharmaxim 2010-02-02 Pharmaxim Inledning Receptfria läkemedel är ett nytt kommersiellt ben för handeln och med en egen lagstiftning runt distribution, lagerhållning och försäljning

Läs mer