Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;"

Transkript

1 581:2010/ Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; beslutade den xx LVFS 2010: Utkom från trycket den 2010 Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 15 förordningen (2009:659) om handel med läkemedel att 5-7, rubriken närmast före 7 samt bilagan i verkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek ska ha följande lydelse. 5 Ansökan ska innehålla följande uppgifter och handlingar angående den sökande juridiska personen. 1. Firma och organisationsnummer. 2. Registreringsbevis och, för aktiebolag, bolagsordning från Bolagsverket. 3. För aktiebolag, aktiebok. 4. Registerutdrag som visar att ingen skuld finns hos Kronofogdemyndigheten eller, om sådant inte kan erhållas, ett utdrag från Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. 5. Organogram som visar juridiska och fysiska personer som har bestämmande inflytande över sökanden. 6. Organogram som visar juridiska personer som sökanden har bestämmande inflytande över. 7. Angivande av verksamhet som bedrivs av de juridiska personer som anges under punkterna 5 och 6. Bevis och registerutdrag får inte vara äldre än tre månader. För företag som inte är registrerade i Sverige ska, förutom vad som anges i punkterna 5 7 ovan, uppgifter och handlingar som motsvarar de i punkterna 1 4 inges. 6 1 Ansökan ska innehålla följande uppgifter och handlingar avseende fysisk person som är sökande eller den eller de personer med betydande inflytande i en sökande juridisk person. Personer med betydande inflytande är verkställande direktör, styrelseledamot, bolagsdelägare eller aktieägare med betydande aktieinnehav samt annan person med betydande ekonomiskt intresse i företaget. 1. Namn och personnummer. 2. Bevis ur Bolagsverkets näringsförbudsregister och register över fysiska personers konkurser. 3. Registerutdrag som visar att ingen skuld finns hos Kronofogdemyndigheten eller, om sådant inte kan erhållas, ett utdrag från Kronofogdemyndighetens utsökningsregister. Bevis och registerutdrag får inte vara äldre än tre månader. För person som inte har sin hemvist i Sverige ska handlingar som motsvarar de ovan angivna inges. Uppgift om bedrivande av verksamhet 7 Om sökanden vid tidpunkten för ansökan redan bedriver verksamhet ska denna beskrivas. Om verksamhet som anges i 2 kap. 5 andra och tredje stycket lagen (2009:366) om handel med läkemedel bedrivs ska det anges särskilt. 1 Ändringen innebär att punkten två tagits bort.

2 Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni Läkemedelsverket MATS LARSON Joakim Brandberg

3 Ansökan skickas till: Läkemedelsverket Box Uppsala eller Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Bilaga A. Tidigare tillstånd 1.1 innehar tillstånd eller har ett pågående ärende om ansökan om tillstånd att bedriva annat öppenvårdsapotek än det nu aktuella Nej 1.2 För det fall ingivna uppgifter och handlingar i tidigare ingiven ansökan inte har ändrats kan dessa åberopas (se nedan under B 1, C och D). Ange Läkemedelsverkets diarienummer för det ärendet. B. Kontaktuppgifter 1. Sökande företag/enskild firma 1.1 Firma 1.2 Organisationsnummer 1.3 Postadress 1.4 Telefon 1.5 Telefax 1.6 Postnummer, ort och land 1.7 E-postadress 1.8 Kontaktperson 1.9 E-postadress kontaktperson 1.10 Telefon kontaktperson 2. Öppenvårdsapotek 2.1 Namn 2.2 Telefon 2.3 Besöksadress 2.4 Telefax 2.5 Postnummer och ort 2.6 E-postadress 2.7 Kommun 2.8 Län C. Uppgifter om sökanden Läkemedelsverket kommer att inhämta kreditupplysning om sökanden och kan även inhämta utdrag från belastnings- och misstankeregistren Sökande företag/enskild firma 1.1 Registreringsbevis Bilaga C 1.1 Ej ändrat 1.2 Registerutdrag om skuldfrihet/ Utdrag ur utsökningsregistret 1.3 Organogram och beskrivning av verksamhet i enlighet med 5 5 och 7 Bilaga C 1.2 Bilaga C 1.3 Ej ändrat Ej ändrat 2 Se förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister.

4 1.4 Organogram och beskrivning av verksamhet i enlighet med 5 6 och 7 Bilaga C 1.4 Ej ändrat 1.5 Redogörelse för företagets verksamhet Bilaga C 1.5 Ej ändrat 2. Personer; uppgifter om sökande fysisk person (för enskild firma) eller för personer med betydande inflytande i det sökande företaget såsom VD, styrelseledamöter, bolagsdelägare, aktieägare med betydande aktieinnehav samt annan person med betydande ekonomiskt intresse i företaget. Om utrymme saknas i formuläret för samtliga personer ska uppgifter och handlingar enligt C 2.1 C 2.5 anges i bilaga. 2.1 Namn 2.2 Personnummer 2.3 Bevis ur näringsförbudsregistret Bilaga C 2.3 Ej ändrat 2.4 Bevis ur registret över fysiska personers konkurser Bilaga C 2.4 Ej ändrat 2.5 Registerutdrag om skuldfrihet/utdrag ur utsökningsregistret Bilaga C 2.5 Ej ändrat D. Verksamhet som sökanden bedriver m.m. 1. Viss tillverkning 1.1 Maskinell dosdispensering Nej 1.2 Extemporeläkemedel Nej 1.3 Ompackning av läkemedel Nej 2. Parallellimport 2.1 Innehar godkännande för försäljning av parallellimporterat läkemedel Nej 3. Omständigheter som innebär förbud att bevilja tillstånd 3.1 bedriver annan yrkesmässig tillverkning av läkemedel eller mellanprodukter än den som angetts under D innehar annat godkännande för försäljning av läkemedel än det som angetts under D 2 Nej Nej 3.3 är behörig att förordna läkemedel Nej 3.4 Någon som bedriver verksamhet enligt D 3.1 eller D 3.2 utövar ett bestämmande inflytande över sökanden 3.5 utövar ett bestämmande inflytande över någon som bedriver verksamhet enligt D 3.1 eller D Någon som är behörig att förordna läkemedel utövar ensam eller tillsammans med någon annan behörig förskrivare ett bestämmande inflytande över sökanden 3.7 Om ja på någon av punkterna D 3.1 D 3.6, ange de särskilda skäl som åberopas som grund för undantag från förbudet att bevilja tillstånd Bilaga D 3.7 Nej Nej Nej

5 E. Verksamhet vid öppenvårdsapoteket 1. Huvudsaklig verksamhet 1.1 Beskriv öppenvårdsapotekets huvudsakliga verksamhet Ange här eller i bilaga E Annan lokal där delar av verksamheten kommer att bedrivas Om utrymme saknas i formuläret för samtliga lokaler ska uppgifter enligt E 2.1 E 2.6 anges i bilaga. 2.1 Besöksadress 2.2 Telefon 2.3 Postnummer och ort 2.4 Telefax 2.5 E-postadress 2.6 Del av verksamheten som ska bedrivas i lokalen 3. Följande verksamhet avses även bedrivas: 3.1 Försäljning av teknisk sprit Nej 3.2 Distanshandel med läkemedel Nej 3.3 Distanshandel med teknisk sprit Nej 3.4 Om distanshandel ska bedrivas ange adress dit konsument vänder sig samt beskriv hur verksamheten avses bedrivas Bilaga E Maskinell dosdispensering Nej 3.6 Extemporetillverkning Nej 3.7 Annan verksamhet än apoteksverksamhet i eller i anslutning till öppenvårdsapoteket Nej Om ja, ange vilken/vilka verksamheter. Ange även om de ska bedrivas i eller i anslutning till försäljningslokalen. Bilaga E 3.7 F. Krav på verksamheten 1. Verksamheten 1.1 Bemanningsplan Bilaga F Ritningar över öppenvårdsapotekets lokaler samt uppgifter om hur lokalerna ska anpassas och utrustas för den verksamhet som ska bedrivas 1.3 Beskrivning av hur tillhandahållandeskyldigheten ska fullgöras, inklusive avtal eller annat som visar detta 1.4 Intyg från Apotekens Service Aktiebolag angående elektronisk överföring av och direktåtkomst till uppgifter 1.5 Intyg från Apotekens Service Aktiebolag angående förutsättningar att överföra statistikuppgifter Bilaga F 1.2 Bilaga F 1.3 Bilaga F 1.4 Bilaga F Ett egenkontrollprogram kommer att finnas upprättat när verksamheten påbörjas 1.7 Intyg enligt 3 a lagen (1992:860) om kontroll av narkotika kommer att utfärdas 1.8 Konsumenter kommer att erbjudas möjlighet till delbetalning 1.9 Individuell och producentoberoende information och rådgivning om läkemedel, läkemedelsanvändning och egenvård kommer att erbjudas konsumenter. Informationen och rådgivningen kommer att lämnas av personal med tillräcklig kompetens för uppgiften Varumärket för öppenvårdsapotek kommer att användas

6 G. Läkemedelsansvarig 1. Uppgifter om den läkemedelsansvarige 1.1 Namn 1.2 Personnummer 1.3 E-postadress 1.4 Telefon 1.5 Examen Apotekare Receptarie 1.6 Bestyrkt kopia av legitimation eller särskilt förordnande att utöva yrke som apotekare eller receptarie 1.7 För receptarie, beskrivning av relevant yrkeserfarenhet och i förekommande fall farmaceutisk vidareutbildning Bilaga G 1.6 Bilaga G Ansvar för andra öppenvårdsapotek Är den angivna personen redan läkemedelsansvarig vid annat öppenvårdsapotek, ange vilket eller vilka. 2.1 Öppenvårdsapotekets/-apotekens namn 2.2 Ort 2.3 För det fall den angivna personen avses ansvara för fler än tre öppenvårdsapotek ange de särskilda skäl som åberopas som grund för undantag från begränsningen. Bilaga G 2.3 H. Underskrift Namnteckning Namnförtydligande Ort Datum

7 Konsekvensutredning gällande förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek 1. Problemet och vad som ska uppnås I proposition 2009/10:96 Vissa apoteksfrågor (nedan propositionen) föreslår regeringen att 2 kap. 6 lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska ändras på så sätt att en ny punkt 12 ska införas om att öppenvårdsapoteken ska ha ett för Läkemedelsverket registrerat varumärke väl synligt på apoteket. Med anledning av denna ändring föreslår Läkemedelsverket att det görs ett tillägg i formuläret för ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek. ska i ansökan intyga att varumärket kommer att användas. Riksdagen har ännu inte beslutat lagändringen. Eftersom lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juni 2010 gör Läkemedelsverket bedömningen att det inte går att invänta riksdagens beslut innan föreskrifterna skickas på remiss. I samband med denna ändring föreslår verket även några ytterligare ändringar i formuläret. I huvudsak utgörs föreslagna ändringar av i vilken ordning uppgifter ska lämnas i formuläret. Läkemedelsverket föreslår vidare att 5 och 7 ändras. I 5 föreslår verket att sökande juridiska personer som är aktiebolag ska bifoga aktiebok och bolagsordning från Bolagsverket till ansökan. Vidare föreslår verket att sökanden ska bifoga organogram över aktuell ägarstruktur samt ange vilka verksamheter som bedrivs av de juridiska personer som ingår i ägarstrukturen. Läkemedelsverket har utifrån erfarenheterna av tillämpningen av 2 kap. 5 lagen om handel med läkemedel kommit fram till att verket behöver denna dokumentation för att kunna göra de bedömningar som följer av lagstiftningen. För att underlätta för sökandena att uppfylla dessa krav kommer vägledningen till föreskrifterna att kompletteras dels med Läkemedelsverkets tolkning av begreppet bestämmande inflytande dels med exempel på ägarstrukturer där bestämmande inflytande föreligger (se bilagorna 1 och 2 till konsekvensutredningen). Föreslagen ändring i 7 innebär att kravet som nu återfinns i 5 4 i föreskriften flyttas till 7. Kravet innebär att sökanden inte enbart ska beskriva sådan verksamhet som anges i 2 kap. 5 andra och tredje stycket lagen om handel med läkemedel, utan även annan verksamhet som sökanden bedriver vid tidpunkten för ansökan. Utifrån de ansökningar som Läkemedelsverket granskat och bedömt har verket funnit att bevis om uppdrag som funktionär från Bolagsverket (nuvarande 6 punkten 2) inte är motiverat att begära in från sökanden varför Läkemedelsverket föreslår att detta krav tas bort. Som en konsekvens av att punkten 2 tas bort blir punktuppställningen i paragrafen ändrad. 2. Alternativa lösningar Läkemedelsverket bedömer att föreslagna ändringar och tillägg måste vara i föreskriftsform eftersom de ska vara bindande. Formuläret ingår som bilaga till föreskrifterna varför även ändringarna av denna måste vara i föreskriftsform. 3. De som berörs av regleringen De aktörer som har för avsikt att ansöka om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek berörs av de föreslagna föreskriftsändringarna. 4. Kostnader och andra konsekvenser Föreslagen ändring i 5 innebär att sökanden ska ge in organogram över ägarstrukturen. ska ange vilken verksamhet de juridiska personer som ingår i ägarstrukturen bedriver. Om sökanden är ett aktiebolag ska även aktiebok och bolagsordning från Bolagsverket ges in. Bolagsverkets avgift för bolagsordningen är 80 kr. Tidsåtgången för ansökningsförfarandet kommer att öka något. Läkemedelsverket bedömer att det är rör sig om högst ett par timmars ytterligare arbete för sökanden (motsvarande ca kr). Ändringen i 7 medför inga nya kostnader eller konsekvenser för sökanden eftersom det inte är något nytt krav som införs. Föreslagna ändringar och justeringar i formuläret bedöms inte innebära någon ytterligare tidsåtgång för sökanden eftersom ändringarna främst avser i vilken ordning olika uppgifter ska lämnas i blanketten. Ändringen i 6 innebär att färre handlingar ska lämnas med ansökan varför såväl den administrativa kostnaden som den faktiska kostnaden minskar för sökanden i denna del.

8 De föreslagna ändringarna bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt (jmf 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredningar vid regelgivning). 5. Överensstämmelse med EU-lagstiftning Läkemedelsverket bedömer att de föreslagna föreskriftsändringarna är förenliga med EUlagstiftningen. 6. Tidpunkt för ikraftträdande och särskilda informationsinsatser Föreskriftsändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni Läkemedelsverket kommer att komplettera vägledningen till LVFS 2009:8 med anledning av de föreslagna ändringarna. 7. Kontaktpersoner Anna Beckman Gyllenstrand Inspektionsenheten Maria Björkman Inspektionsenheten Gertrud Heed Rättsenheten Pernilla Lötberg Rättsenheten

9 Läkemedelsverkets tolkning av begreppet bestämmande inflytande i 2 kap. 5 första stycket lag (2009:366) om handel med läkemedel är följande: BILAGA 1 Med bestämmande inflytande avses företrädesvis sådant inflytande som grundar sig på direkt eller indirekt innehav av mer än hälften av rösterna i ett bolag, vilket i princip motsvarar det första s.k. koncernkriteriet i aktiebolagslagen (se 1 kap. 11 första stycket punkt 1 aktiebolagslagen (2005:551)). Därutöver kan bestämmande inflytande föreligga om något av de övriga s.k. koncernkriterierna är uppfyllda (se 1 kap. 11 första stycket punkt 2 4 aktiebolagslagen). Förenklat uttryckt innebär dessa kriterier att ägande (som kan vara helt obetydligt) i kombination med avtal med andra delägare eller andra avtal eller omständigheter som ger visst inflytande över ett annat företag, tillsammans kan leda till att bestämmande inflytande uppkommer. Bestämmande inflytande kan också föreligga vid indirekt eller gemensamt inflytande över dotterföretag. Sammanfattningsvis är alltså utgångspunkten att bestämmande inflytande kan föreligga när företag står i sådant förhållande till varandra att de är att betrakta som moder och dotterföretag enligt aktiebolagslagens koncerndefinition. Men, enbart det förhållandet att två företag ingår i konstellationen moder-dotterföretag, behöver inte med automatik innebära att bestämmande inflytande föreligger (se prop. 2008/09:145 s. 146). Läkemedelsverkets uppfattning är dock att det endast är i undantagsfall som bestämmande inflytande inte skulle föreligga trots att något av koncernkriterierna är uppfyllda mellan företag. Det kan inte uteslutas att bestämmande inflytande kan föreligga även i andra fall än de ovan redovisade. Lagstiftaren har nämligen angett, såsom förarbetena får förstås, att bestämmande inflytande skulle kunna tänkas uppkomma enbart pga. avtal (se prop. 2008/09:145 s 146), och då sannolikt till följd av avtal mellan aktörer som inte alla också är delägare i det berörda företaget. Lagstiftaren har samtidigt på ett generellt sätt överlämnat till rättstillämpningen att avgöra om det föreligger en sådan situation att tillstånd inte får beviljas.

10 BILAGA 2 För att se vilka förhållanden som medför bestämmande inflytande, se bilaga 1. I exemplen nedan används enbart bestämmande inflytande genom ägande men exemplen gäller även när det bestämmande inflytandet uppstår på annat sätt (såsom genom avtal eller rätt att utse eller avsätta mer än halva styrelsen). Ett bestämmande inflytande kan vara såväl direkt som indirekt (se nedan). Exempel på bestämmande inflytande enligt 5 5 i LVFS 2009:8 Exempel 1 Juridiska personer med ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden Det finns ingen gräns för hur lång kedjan med bolag som har ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden kan vara. direkt bestämmande inflytande över bolaget nedanför Detta bolag har ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden. direkt bestämmande inflytande över sökanden Detta bolag har ett direkt bestämmande inflytande över sökanden. Exempel 2 Fysiska personer med ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden Fysisk person med indirekt bestämmande inflytande över sökanden. Om flera förskrivare tillsammans har indirekt bestämmande inflytande ska samtliga dessa personer framgå av organogrammet. direkt bestämmande inflytande över bolaget nedanför Detta bolag har ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden. direkt bestämmande inflytande över sökanden eller över bolag som i sin tur har ett bestämmande inflytande över sökanden Detta bolag har direkt eller indirekt bestämmande inflytande över sökanden. Det kan finnas ett eller flera bolag med bestämmande inflytande (direkt eller indirekt) över sökanden.

11 Exempel 3 Indirekt bestämmande inflytande när en juridisk person har ett bestämmande inflytande över juridiska personer som tillsammans har ett bestämmande inflytande över sökanden bestämmande inflytande över de två systerbolagen Detta bolag har ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden. över sökanden över sökanden De två bolagens ägande utgör sammantaget ett majoritetsägande över sökanden. Detta förhållande kan även föreligga högre upp i ägarstrukturen, se exempel 4 nedan. <50% <50% Exempel 4 Indirekt bestämmande inflytande när en juridisk person har ett bestämmande inflytande över juridiska personer som tillsammans har ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden bestämmande inflytande över de två systerbolagen nedan Bolaget har ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden. över bolaget nedan <50% <50% över bolaget nedan De två bolagens ägande utgör sammantaget ett majoritetsägande över en juridisk person som i sin tur har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande över sökanden. bestämmande inflytande över sökanden Detta bolag har ett direkt eller ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden. Det kan finnas ett eller flera bolag med bestämmande inflytande (direkt eller indirekt) över sökanden.

12 Exempel 5 Indirekt bestämmande inflytande när en eller flera fysiska personer har ett bestämmande inflytande över juridiska personer som tillsammans har ett bestämmande inflytande över sökanden Fysisk person med indirekt bestämmande inflytande över sökanden. Om flera förskrivare tillsammans har indirekt bestämmande inflytande ska samtliga dessa personer framgå av organogrammet. över sökanden över sökanden De två bolagens ägande utgör sammantaget ett majoritetsägande över sökanden. Detta förhållande kan även föreligga högre upp i ägarstrukturen, se exempel 6 nedan. <50% <50% Exempel 6 Indirekt bestämmande inflytande när en eller flera fysiska personer har ett bestämmande inflytande över juridiska personer som tillsammans har ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden Fysisk person med indirekt bestämmande inflytande över sökanden. Om förskrivare tillsammans har indirekt bestämmande inflytande ska samtliga dessa personer framgå av organogrammet. över bolaget nedan över bolaget nedan De två bolagens ägande utgör sammantaget ett majoritetsägande över en juridisk person som i sin tur har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande över sökanden. <50% <50% bestämmande inflytande över sökanden Detta bolag har ett direkt eller ett indirekt bestämmande inflytande över sökanden. Det kan finnas ett eller flera bolag med bestämmande inflytande (direkt eller indirekt) över sökanden.

13 Exempel på bestämmande inflytande enligt 5 6 i LVFS 2009:8 Exempel 1 har indirekt bestämmande inflytande över annan juridisk person har direkt bestämmande inflytande över första bolaget nedåt i strukturen och indirekt bestämmande inflytande över bolag längre ned i kedjan. bestämmande inflytande över bolaget nedanför Bolag som sökanden har ett direkt bestämmande inflytande över. bestämmande inflytande över bolaget nedanför Detta bolag står under indirekt bestämmande inflytande av sökanden. Det finns ingen gräns för hur lång kedjan med bolag som sökanden kan ha ett indirekt bestämmande inflytande över kan vara. Exempel 2 Indirekt bestämmande inflytande när sökanden har ett bestämmande inflytande över flera juridiska personer som tillsammans har ett bestämmande inflytande över annan juridisk person har ett direkt bestämmande inflytande över de två bolagen och ett indirekt bestämmande inflytande över samtliga bolag längre ner i kedjan. över bolaget nedan över bolaget nedan De två bolagens ägande utgör sammantaget ett majoritetsägande över en juridisk person som i sin tur har ett bestämmande inflytande över en annan juridisk person. <50% <50% bestämmande inflytande över bolaget nedanför Detta bolag står under indirekt bestämmande inflytande av sökanden. Det finns ingen gräns för hur lång kedjan med bolag som sökanden kan ha ett indirekt bestämmande inflytande över kan vara.

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek;

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (version 3, juli 2010) Inledning Enligt

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 29:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (Version 4, juni 215) Bilaga 1 - Exempel

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013

Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Regelverk för öppenvårdsapotek Helena Calles 2 oktober 2013 Apotek Hjärtat Över 2 000 medarbetare 300 apotek från Kiruna i norr till Tomelilla i söder Sveriges största fristående apotekskedja 1 Regelverk

Läs mer

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2015-02-27 Dnr: 3.1-2015-016620 Enligt sändlista Förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; LVFS 2009:9 Utkom

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler

Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Remiss Pernilla Lötberg Rättsenheten Datum:2012-04-26 Dnr: 581:2012/ 507677 Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2012:xx) om handel med sprutor och kanyler Ni får här tillfälle att lämna synpunkter

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX

Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan Primärvård 2013 XX XX 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer: * ) Postadress: Telefax:

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Remiss Eva Eriksson Rättsenheten Datum:2013-05-28 Dnr: 3.1-2013-049610 Läkemedelsverkets förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Ni får

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev

Vårdval Västernorrland. Bilaga 5 Ansökan Primärvård. Rev Vårdval Västernorrland Bilaga 5 Ansökan 2016 Primärvård Rev. 2015-06-02 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på vårdgivare*: juridisk person eller enskild

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Diarienummer

Diarienummer sida 1 (5) Ansökan om godkännande inom vårdval för privat psykoterapi Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets

Läs mer

2. Namn på bolag/förening/stiftelse/enskild firma 3. Organisations-/personnummer

2. Namn på bolag/förening/stiftelse/enskild firma 3. Organisations-/personnummer Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Information Bolag, stiftelser, föreningar och

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga:

En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: FFFS 2009:3 Bilaga 1 b Ansökan ägarprövning juridisk person En juridisk person ska i följande situationer ansöka om ägarprövning genom att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt denna bilaga: Finansinspektionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2006:487 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19. Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-12-19 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, regeringsrådet Nils Dexe och justitierådet Lars Dahllöf. Omreglering av apoteksmarknaden Enligt en

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer

Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Formulär 1 b registrerade betaltjänstleverantörer Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Ägarprövning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse; SFS 2013:455 Utkom från trycket den 12 juni 2013 utfärdad den 30 maj 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag

Ansökan om auktorisation av delgivningsföretag Delgivningsföretag har möjlighet att ansöka hos Länsstyrelsen om auktorisation. All personal hos ett auktoriserat ska vara godkänd. Personal som är godkänd har bland annat rätt att utföra stämningsmannadelgivning.

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel

Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel Hur du ansöker om tillstånd till restaurangkasinospel För roulette, tärnings- och kortspel eller så kallat restaurangkasinospel gäller bestämmelserna i lotterilagen (1994:1000) och lotteriförordningen

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2014-03-10 Dnr 1301/2014 1(6) Avdelning för regler och behörighet Monica Jacobson Monica.jacobson@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Sjukhusens läkemedelsförsörjning. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-04-07 Närvarande: F.d. justitierådet Nina Pripp, justitierådet Marianne Lundius och regeringsrådet Karin Almgren. Sjukhusens läkemedelsförsörjning Enligt

Läs mer

Skåne läns författningssamling

Skåne läns författningssamling Skåne läns författningssamling 12FS 2017:22 01-10:17 Utkom från trycket den 29 november 2017 Länsstyrelsen i Skåne läns föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Läs mer

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag

Innan ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Ansökan om auktorisation av bevakningsföretag Enligt 2 lagen (1974:191) om bevakningsföretag får inte bevakningsföretag bedriva verksamhet som avses i 1 första stycket utan tillstånd enligt denna lag (auktorisation)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2007:541 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning. Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Boverket Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:456 Utkom från trycket den 12 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Bolagsverkets författningssamling

Bolagsverkets författningssamling Bolagsverkets författningssamling ISSN 1652 6074 Bolagsverkets föreskrifter om elektronisk ansökan och anmälan enligt m.m.; beslutade den 3 juli 2006. BOLFS 2006:4 Utkom från trycket den 06 juli 2006 Bolagsverket

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika

Lag (1992:860) om kontroll av narkotika Import och exportföreskrifter/läkemedel, narkotika m.m. 1 Inledande bestämmelser 1 [4951] Med narkotika avses i denna lag detsamma som i 8 narkotikastrafflagen (1968:64) (Smugglingslagen m.m. [1710]).

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek

Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (2009:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek 1. Problemet I en remiss som regeringen överlämnade till lagrådet den 8 december

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2006:503 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad den 1 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 i fråga om aktiebolagsförordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om registrering av verkliga huvudmän; SFS 2017:631 Utkom från trycket den 30 juni 2017 utfärdad den 22 juni 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om försäkringsförmedling; SFS 2005:411 Utkom från trycket den 14 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Definitioner 1 I denna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i läkemedelslagen (1992:859); SFS 2011:234 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om läkemedelslagen

Läs mer

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler

Konsekvensutredning SUS 2. Ändring i Boverkets föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Konsekvensutredning SUS 2 Ändring i s föreskrifter om statsbidrag för att rusta upp skollokaler Titel: Konsekvensutredning

Läs mer

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen

ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10 skollagen 1 Ansökan med bilagor skickas till: Härjedalens kommun Bildning, fritid och kultur Medborgarhuset 842 80 Sveg ANSÖKAN om godkännande att bedriva enskild verksamhet enligt 2 kap. 5 och 7 och 25 kap. 10

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om viss verksamhet med konsumentkrediter; SFS 2014:275 Utkom från trycket den 20 maj 2014 utfärdad den 30 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:665) om revisorer; SFS 2016:1344 Utkom från trycket den 30 december 2016 utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver 1 att

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i revisorslagen (2001:883); utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:217 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om revisorslagen

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:1156) om receptregister; SFS 2009:370 Utkom från trycket den 19 maj 2009 utfärdad den 7 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak.

Föreskriftsförslagen har varit på särskilt samråd hos Tullverket som inte har några invändningar i sak. Dnr: 581:2010/527450 Konsekvensutredning gällande förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om kontroll av narkotika och Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:x) om förteckningar över

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-02-29 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson och f.d. regeringsrådet Leif Lindstam samt justitierådet Per Virdesten. Offentlig upphandling från eget

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249. Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm YTTRANDE 2014-04-16 1 (3) Dnr: 2014/249 Högsta förvaltningsdomstolen Box 2293 103 17 Stockholm Yttrande i mål nr 6679-13 angående rätt till arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning.

Enligt sändlista. För övrig information om innebörden av den nya föreskriften hänvisas till bifogad konsekvensutredning. Datum: 2012-04-03 Dnr: 581:2012/502594 Enheten för kosmetika och hygienprodukter Kerstin Kahlén Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2007:4) om

Läs mer

Särskilda receptblanketten

Särskilda receptblanketten Särskilda receptblanketten Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2016-005868 Datum: 2016-12-29 Citera gärna Läkemedelsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Läkemedelsverket.

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL UTKAST Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utövning av veterinäryrket PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen Utöver

Läs mer

Distanshandel vid öppenvårdsapotek

Distanshandel vid öppenvårdsapotek Distanshandel vid öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:10) om distanshandel vid öppenvårdsapotek (version 1, juni 2009) Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vissa läkemedels- och apoteksfrågor

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Vissa läkemedels- och apoteksfrågor 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-02-16 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Anita Saldén Enérus. Vissa läkemedels- och apoteksfrågor

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet

Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Arbetsutskotttet Bilaga 2017-04-10 Ärende 8 2017-03-14 1 (4) Dnr 2017:00205 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om ansökan om deltagande i försöksverksamhet Betyg från årskurs 4 i grundskolan,

Läs mer

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna

Datum. Annan bolagsordningsändring. Revisorerna Revisorssuppleanterna Revisionsbolaget Huvudansvariga revisorn Lekmannarevisorerna Ändringsanmälan Aktiebolag 817 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2010:1516 Utkom från trycket den 10 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Remiss av förslag till föreskrift

Remiss av förslag till föreskrift 2013-05-15 Dnr 15279/2013 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd monica.jacobson@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss av förslag till föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559); SFS 2014:545 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 14

Läs mer

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc.

Namn på försäljningsstället: Gatuadress: Postadress: Telefonnummer, inkl. riktnummer: E-post: Ägarens firmanamn (AB/HB/enskild firma etc. Egenkontrollprogram handel med vissa receptfria läkemedel Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6 och 7 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om betygshandlingar och intyg för utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för

Läs mer

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag

Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag FFFS 2009:3 Bilaga 1 c Ansökan/anmälan för ledningspersoner i ett ägarbolag till ett finansiellt företag Om en juridisk person ska ägarprövas ska styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande

Yttrande över Finansinspektionens förslag till nya regler om verksamhet med bostadskrediter Regelrådets ställningstagande Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress

Revisorer Revisorssuppleanter Revisionsbolag Huvudansvarig revisor. Föreningens e-postadress 851 81 Sundsvall Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Ändringsanmälan Ekonomisk förening, bostadsrättsförening, sambruksförening och kooperativ hyresrättsförening

Läs mer

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet

Yttrande över SOU 2012:84 Näringsförbud tillsyn och effektivitet YTTRANDE Diarienr AD 138/2013 851 81 Sundsvall 2013-04-16 1 (5) Tfn: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se www.bolagsverket.se Näringsdepartementet Enheten för marknad och konkurrens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i läkemedelsförordningen (2006:272); SFS 2012:347 Utkom från trycket den 11 juni 2012 utfärdad den 31 maj 2012. Regeringen föreskriver 1 i fråga om läkemedelsförordningen

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; SFS 2005:558 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 16 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person

Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Formulär 1 a: Ägaranmälan för registrerade utgivare av elektroniska pengar fysisk person Ägaranmälan fysisk person En registrerad utgivare ska i följande situationer anmäla uppgifter om ägare som är fysiska

Läs mer

Drottninggatan 68, 4 tr, Stockholm

Drottninggatan 68, 4 tr, Stockholm Dnr: 3.1-2013-017968 Sändlista Remissinstans Apotekarsocieteten Apoteket AB (systemleverantör av Rex) Apotekens Service AB Farmaciförbundet Föreningen för generiska läkemedel - FGL Innovativa mindre Läkemedelsföretag

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Kronologisk förteckning över gällande författningar och allmänna råd i Läkemedelsverkets författningssamling

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer