GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Oxiperm Pro OCD-162 Monterings- och driftsinstruktion

2 Försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten Oxiperm Pro, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Maskindirektivet (98/37/EC). Lågspänningsdirektivet (73/23/EC). EMC-direktivet (89/336/EC). Följande överensstämmande standarder har tillämpats: EN 292-1: 1991 EN 292-2: A1: 1995 Säkerhetskrav för maskiner, del 1 och 2 EN : 2002 EN 954-1: 1996 EN 1050: 1996 EN : 2006 klass B EN : 2006 EN : 2006 EN : 2006 industriella platser EN 809: 1998 Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning EMC-krav Del 1: Allmänna krav Säkerhetsrelaterade delar av maskinens kontrollsystem Principer för riskbedömning Störningsemission Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning EMC-krav Del 1: Allmänna krav Pumpar och pumpenheter för vätskor/medier Säkerhetsspecifikation Fullständig teknisk dokumentation, inklusive driftsinstruktioner, finns tillgänglig. Pfinztal, 1st September 2009 W. Schwald Managing Director Ulrich Stemick Technical Director Modifikation av Oxiperm Pro disinfektionssystem gjord utan vårt godkännande ogiltligförklarar denna försäkran. 2

3 Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Driftsintruktionens syfte Symboler som förekommer i denna instruktion Användare/målgrupper Operatörens åligganden Underhålls- och servicepersonal Korrekt användning Felaktig användning Säkerhets- och övervakningsutrustning Kemikalier 4 2. Produktbeskrivning Applikationsexempel Funktionsprincip Komponenter i standardenhet Kringutrustning och tillbehör Vätskeanslutningar Elektronikanslutningar och anslutning för matningsspänning Driftsformer Manöver- och visningskomponenter Åtkomstkoder Användarmenystruktur Transport och emballage Uppackning av enhet(er) Åtgärder i händelse av skada Installation Planering av installation Drift Påslagning av systemet Ändring av driftsform Start av drift Avbrytande av drift Återupptagande av drift efter avbrott Spolning Manuell ventilering av doseringspump Ändring av inställningar Övervakning av framställnings- och doseringsprocess Ändring av larminställningar Byte av kemikaliebehållare Felsökning Kalibrering Nödstopp Avstängning av systemet Tekniska data Tekniska data Tillämpliga standarder och direktiv Tillbehörslista, operatör Måttskiss OCD-162-5, Fotografier Destruktion 49 Varning Denna driftsinstruktion finns också på Läs denna driftsinstruktion innan Oxiperm Pro-systemet används. 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner 1.1 Driftsintruktionens syfte Grundfos desinficeringssystem Oxiperm Pro är en avancerad lösning som uppfyller erkända säkerhetsföreskrifter. Det har verifierats att tillämpliga standarder, direktiv och lagar uppfylls. En lista över tillämpliga standarder och direktiv finns i avsnitt 7. Tillämpliga standarder och direktiv. Icke desto mindre kan vissa risker, som hänger samman med användningen av systemet, inte förebyggas av tillverkaren. Syfte med denna handbok: Att informera användare om hur systemet används optimalt. Att varna användare för eventuella kvarstående risker vid korrekt användning av systemet samt att identifiera åtgärder som ska vidtas för att undvika skada. Varna användare för uppenbar felanvädning och olämplig användning av systemet och informera dem om erforderlig försiktighet vid hantering av systemet. Information rörande installation, underhåll, service och demontering finns i separat serviceinstruktion. 1.2 Symboler som förekommer i denna instruktion Varning Varning Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för personskada! Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för driftstopp eller skador på utrustningen! Rekommendationer eller instruktioner som Anm. underlättar jobbet och säkerställer säker drift. Information om möjliga kvarstående risker finns: på varningsskyltar vid installationsplatsen i början av varje avsnitt i den här handboken omedelbart före anvisningar som rör den kvarstående risken. 1.3 Användare/målgrupper Användare är personer som ansvarar för handhavande och övervakning av desinficeringssystemet Oxiperm Pro vid installationsplatsen. Systemet får endast hanteras av utbildad och kvalificerad personal. Personalen måste ha lämpliga tekniska kunskaper och känna till grundläggande principer för mät- och reglerteknik Användares åligganden Användares åligganden: Läs denna driftsinstruktion innan desinficeringssystemet Oxiperm Pro används. Att vara utbildad i handhavande av systemet av kvalificerad personal från Grundfos Water Treatment. Att följa gällande regler rörande arbetsplatssäkerhet och olycksförebyggande. Att använda lämplig skyddsklädsel enligt nationella regler för olycksförebyggande vid handhavande av systemet och hantering av kemikalier (tyska GUV-V D05). Att hemlighålla användarkoden för systemprogramvaran Arbetsstation för användare Desinficeringssystemet Oxiperm Pro styrs elektroniskt. Användare och servicepersonal manövrerar systemet från en display med manöver- och visningselement. Se avsnitt 2.8 Manöver- och visningskomponenter. Svenska (SE) 3

4 Svenska (SE) 1.4 Operatörens åligganden Ägaren av byggnaden eller operatören av desinficeringssystemet Oxiperm Pro är ansvarig för: Att betrakta denna handbok som en del av produkten och säkerställa att den hålls lätt tillgägnlig i omedelbar närhet av systemet under hela systemets användbara livslängd. Att uppfylla installationskraven som anges av tillverkaren (erforderliga vattenanslutningar och -armaturer, miljöförhållanden, elanslutning, skyddsrör för doseringsledning (om så behövs), anordning för indikering av larmmeddelande med ljud och ljus (om så behövs)). Se avsnitt 5.14 Nödstopp. Att säkerställa att vattenledningar och -armaturer regelbundet inspekteras, servas och och underhålls. Att inhämta tillstånd för förvaring av kemikalier, om så behövs. Att instruera användare rörande handhavande av systemet. Att säkerställa att de dekaler som tillhandahålls av tillverkaren för systemet tydlig anslås vid installationsplatsen. För illustration, se avsnitt 10. Fotografier. Att tillhandahålla användarkod för systemprogrammet bara för användare som erhållit lämplig teknisk utbildning. Att säkerställa att reglerna för olycksförebyggande följs vid installationsplatsen (tyska GUV-V D05 för förebyggande av olyckor, "Chlorination of Water", daterad januari 1997). Att tillhandahålla alla användare och all servicepersonal med skyddskläder enligt GUV-V D05 (ansiktsmask, handskar, skyddsförkläde). Om systemet har beställts utan doseringspump måste operatören tillhandahålla en extern doseringspump före installation. Denna får endast anslutas till desinficeringssystemet Oxiperm Pro av auktoriserad och kvalificerad personal från Grundfos Water Treatment. 1.5 Underhålls- och servicepersonal Systemet får endast underhållas och servas av auktoriserad servicepersonal från Grundfos Water Treatment. 1.6 Korrekt användning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro används för att blanda utspädd klordioxidlösning av natriumkloritlösning 7,5 % och saltsyra 9 %. Det används i enlighet med de villkor som beskrivs i den här handboken för att dosera den producerade klordioxidlösningen, kontinuerligt eller icke kontinuerligt, i (dricks)vattenledningen i en byggnad, eller för att tillföra klordioxid till swimmingpool, processvatten, spillvatten eller annat industriellt system för vattendesinficering. 1.7 Felaktig användning Annan användning än som beskrivs i avsnitt 1.6 Korrekt användning betraktas inte som avsedd användning och är inte tillåten. Tillverkaren, Grundfos, påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer till följd av felaktig användning. Systemet består av avancerade komponenter och har genomgått säkerhetsrelaterad provning. Varning Obehöriga strukturella ändringar av systemet kan medföra allvarlig personskada och/eller utrustningsskada. Det är förbjudet att demontera, modifiera, ändra strukturen på, överbrygga, avlägsna, förbikoppla eller avaktivera komponenter, inklusive säkerhetsutrustning. 1.8 Säkerhets- och övervakningsutrustning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro har följande säkerhetsoch övervakningsutrustning: kåpa över systemramen två uppsamlingtråg för de två kemikaliebehållarna (tillbehör) säkerhetventil/flerfunktionsventil vid doseringspumpen magnetventil vid spädvatteninloppet bufferbehållare och filter med aktivt kol för ClO 2 -gas som läcker ut från reaktionstanken larmfunktioner i styrsystemet. 1.9 Kemikalier Klordioxidkoncentration I reaktionstanken i desinficeringsystemet Oxiperm Pro blandas utspädd natriumklorit och utspädd saltsyra till klordioxid med koncentration omkring 2 g per liter vatten. Systemet doserar denna spädda klordioxidlösning enligt desificeringsbehovet i den huvudledning som ska desinficeras. Enligt tyska föreskrifter rörande dricksvatten (TrinkwV 2001) får klordioxidkoncentrationen i dricksvatten inte överskrida 0,4 mg per liter vatten. Följande säkerhetsinstruktioner måste följas: Varning Explosionsrisk vid användning av kemikalier med för hög koncentration. Använd bara natriumklorit spädd till 7,5 viktprocent enligt DIN EN 938. Använd endast saltsyra spädd till 9,0 viktprocent enligt DIN EN 939. Beakta alltid säkerhetsdatabladen från leverantören. Varning Risk för explosion och allvarlig personskada och/ eller utrustningsskada till följd av handhavandefel till följd av sammanblandning av kemikaliebehållare och suglansar. Blanda inte ihop behållarna. Observera den röda respektive blå märkningen på kemikaliepumpar, suglansar och kemikaliebehållare: Röd = HCl, blå = NaClO 2. Varning Risk för frätskador om hud eller kläder kommer i kontakt med natriumklorit eller saltsyra. Spola omedelbart hud och/eller kläder med vatten. Varning Risk för irritation av ögon, andningsorgan och hud vid inandning av klordioxid. Vid byte av kemikaliebehållare, använd lämplig skyddsklädsel enligt nationella regler för olycksförebyggande (tyska GUV-V D05, "Chlorination of Water", daterad januari 1997) Förvaring av kemikalier Kemikalier måste lagras i korrekt märkta originalbehållare av plast (20 till 33 liter). Lagra inte kemikalier i närheten av fett, olja eller andra antändliga ämnen, oxiderande ämnen, syror eller salter. Tomma såväl som fulla behållare måste hållas stängda, i synnerhet i områden där nationella regler för olycksförebyggande gäller för förvaring (tyska GUV-V D05). 4

5 1.9.3 Förfarande vid nödsituation Generella säkerhetsregler och föreskrifter för förfarande vid nödsituation gäller, enligt specifikation i EN 12671: 2007 (D). Åtgärder i händelse av nödsituation: Ventilera omedelbart installationslokalen. Använd skyddsklädsel (skyddsglasögon, handskar, andningsmask och/eller andningsapparat med lufttank, skyddsförkläde). Vidta lämpliga vårdåtgärder: Vid ögonkontakt, spola omedelbart med stora mängder rent vatten under minst 15 minuter. Kontakta läkare. Vid hudkontakt, spola omedelbart med stora mängder vatten. Ta av alla förorenade kläder. Vid inandning av gas ska berörda personer föras till frisk luft. Undvik att andas djupt. Kontakta läkare. Varningstecken är snabb puls, kärlvidgande behandling kan krävas. Spill: Vid kontakt med kläder, ta omedelbart av de förorenade plaggen och tvätta med stora mängder vatten. Kemikaliespill inomhus ska spolas bort med vatten. Brandbekämpning: Vattenbaserade lösningar av klordioxid är inte direkt antändliga. Släck omgivande eldhärdar med vatten, företrädesvis från sprinklersystem, för att späda ut den bildade gasen. Informera brandbekämpningspersonalen om installationens produktionskapacitet samt om eventuella skadliga ämnen som finns förvarade (ingredienser), så att lämpliga säkerhetsåtgärder kan vidtas. Nödtelefonnummer anges i acceptansrapporten. Svenska (SE) 5

6 Svenska (SE) 2. Produktbeskrivning OCD-162-5, -10 OCD OCD TM Fig. 1 Oxiperm Pro utan kåpa och kringutrustning Grundfos desinficeringssystem Oxiperm Pro används för att framställa och dosera klordioxid för desinficering av dricksvatten, processvatten, kylvatten och spillvatten. Enheten består av en ram av plast, på vilken de interna komponenterna är monterade. Den väggmonteras eller installeras på golv och skyddas av en plastkåpa. Kemikalierna kommer från två originalbehållare för kemikalier, placerade i två uppsamlingstråg rakt nedanför systemet (Oxiperm Pro-system upp till 10 g/h) eller i ett separat tråg för varje behållare invid enheten (Oxiperm Pro-system för mer än 10 g/h). En suglans placeras i varje behållare och ansluts permanent till motsvarande kemikaliepump i enheten. Suglansens kablar sänder signaler för "förvarning om tom behållare" och för "tom behållare" till styrsystemet. Enheten ansluts till två vattenledningar: Dricksvattenledningen som tillför spädvatten och spolvatten. Huvudvattenledningen som ska desinficeras, till vilken den framställda ClO 2 -lösningen doseras. 2.1 Applikationsexempel Desinficeringssystemet Oxiperm Pro kan användas för två olika typer av applikationer: Grupp 1: Desinficering av dricksvattenledningar Vattenflödet i ledningarna kan variera starkt (förbrukningstoppar när vatten används för dusch/bad och matlagning). Typ och mängd av föroreningar i vattnet (störningsvariabler) är inte kända eller varierar starkt. Exempel: Dricksvattenledningar i: hotell, flervåningshus skolor, sjukhus, vårdhem anläggningar för livsmedel och dryck mindre vattenverk duschar i idrottshallar och badanläggningar. Grupp 2: Desinficering av industrisystem Vattenvolymen i sådana system är relativt konstant. Typ och mängd av föroreningar i vattnet (störningsvariabler) är uppmätta och ändras sällan. Exempel: flaskdiskanläggningar i bryggerier system för spillvatten eller industriprocessvatten kylvattensystem. Grupp 3: Stötdesinficering Applikationer som kräver stora mängder desificeringsmedel på kort tid Exempel: rengöring av virvelbad 6

7 2.2 Funktionsprincip Framställning av klordioxid Klordioxid framställs i reaktionstanken enligt nedan: Vatten, saltsyra och sedan natriumklorit tillsätts tills en viss nivå nås. Under reaktionstiden bildas utspädd ClO 2. Därefter fylls reaktionstanken med vatten. Den färdiga lösningen, med koncentration omkring 2 g ClO 2 per liter vatten, rinner med självfall genom ett rör (bräddning), som är placerat mitt på reaktionstanken, till hålltanken nedanför. Från hållanken doserar doeringspumpen den färdiga ClO 2 -lösningen genom injektionsenheten, varifrån lösningen doseras till den huvudvattenledning som ska desinficeras. Se avsnitt Flödesproportionell dosering och Börvärdesstyrd dosering. I driftsläge "Once" avbryts ClO 2 -framställningen. I driftsläge "Continuous" eller "Ext. batch" börjar klordioxidframställningen i reaktionstanken igen efter en fördröjning Flödesproportionell dosering Lämpligt för applikationsgrupp 1 - dricksvatten: 1. Styrsystemet ställs in för proportionell reglering. 2. En kontaktvattenmätare eller flödesmätare mäter vattenflödet i huvudvattenledningen och sänder kontinuerligt uppmätta värden till styrsystemet för Oxiperm Pro. 3. Den proportioella regleringen beräknar erforderlig doseringsvolym ClO 2 i proportion till vattenflödet i huvudvattenledningen. 4. Den proportionella regleringen skickar motsvarande utsignaler till doseringspumpen. 5. Doseringspumpen doserar motsvarande mängd ClO 2 -lösning från hålltanken till huvudvattenledningen. 6. En mätcell (tillval) kan övervaka ClO 2 -koncentrationen i huvudvattenledningen Börvärdesstyrd dosering Lämpligt för applikationsgrupp 2 - industrivatten: 1. Styrsystemet ställs in för reglering efter börvärde. Ett börvärde för ClO 2 -koncentration i huvudvattenledningen anges i börvärdesregleringen. 2. En mätcell övervakar ClO 2 -koncentrationen i huvudvattenledningen. 3. Mätcellen skickar kontinuerligt data för ClO 2 -koncentration till desinficeringssystemets styrsystem. 4. Börvärdesregleringen jämför de inkommande värdena med det inställda börvärdet och använder differensen för att beräkna den mängd ClO 2 -lösning (utstyrningsgrad) som krävs för att åstadkomma önskad koncentration. 5. Börvärdesregleringen skickar signaler till doseringspumpen. 6. Doseringspumpen doserar motsvarande mängd ClO 2 -lösning från hålltanken till huvudvattenledningen. Det finns också en kombinerad styrenhet för applikationer med börvärdesreglering och flödesmätare (se separat instruktion). Svenska (SE) 7

8 Svenska (SE) 2.3 Komponenter i standardenhet Blå Röd TM Fig. 2 Komponenter i Oxiperm Pro-standardenhet (här: OCD-162-5, -10) Utvändiga komponenter Invändiga komponenter Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1a Vattenledning som tillför spädvatten och spolvatten (via magnetventilen i enheten). 1b Uttagspunkt med avstängningskran för spädvatten Kemikaliebehållare för NaClO 2 (spädd till koncentration 3 7,5 volymprocent) med suglans och uppsamling- tråg 4 Kemikaliebehållare för HCl (spädd till koncentration 9 volymprocent) med suglans och uppsamlingstråg 11 Huvudvattenledning som ska desinficeras 12 Flödesmätare (eller kontaktvattenmätare) 14 Doseringsledning 15 Injektionsenhet för dosering av ClO 2 18 Mätcell (tillval) för övervakning av klordioxidkoncentrationen i huvudvattenledningen. 19 Anslutning för matningspänning 2 Magnetventil för tillförsel av spädvatten och spolvatten 5 Kemikaliepump för natriumklorit (pump 2) 6 Kemikaliepump för saltsyra (pump 1) 7 Reaktionstank med nivåvippa Hålltank för klordioxid med nivåvippa och avtappningskran (nedtill till vänster) 8 9 Buffertbehållare för ClO 2 -gas 10 Filter med aktivt kol för ClO 2 -gas 13 Doseringspump med flerfunktionsventil 16 Mätvattenledning 17 Uttagspunkt för mätvatten Elektroniskt styrsystem med mätvärdesgivare för kontrollmätningar Display med manöver- och visningselement Se fotografier i avsnitt 10. Fotografier. 8

9 2.4 Kringutrustning och tillbehör Svenska (SE) Blå Röd TM Fig. 3Komplett system Oxiperm Pro OCD-162-5, -10 med mätcell men utan utbyggnadsmodul a 25 1b TM Fig. 4 Komplett system Oxiperm Pro OCD , -60 med mätcell men utan utbyggnadsmodul Pos. Komponenter 1a Vattenledning som tillför spädvatten och spolvatten (via magnetventilen i enheten). 1b Uttagspunkt med avstängningskran för spädvatten 3 Kemikaliebehållare för NaClO 2 (spädd till koncentration 7,5 volymprocent) med suglans och uppsamlingtråg 4 Kemikaliebehållare för HCl (spädd till koncentration 9 volymprocent) med suglans och uppsamlingstråg 11 Huvudvattenledning som ska desinficeras 12 Flödesmätare (eller kontaktvattenmätare) 14 Doseringsledning Pos. Komponenter 16 Slang för uttag av vattenprov 17 Uttagspunkt för vattenprov 18 Mätcell 19 Anslutning för matningspänning/huvudströmbrytare 23 Anslutningskabel för mätcell 24 Provvattenavlopp 25 Anslutningkabel för rengöringsmotor 26 Slang för spädvatten 15 Injektionsenhet för dosering av ClO 2 9

10 Svenska (SE) Tillbehör för spädvattenledning (medföljer inte) Avstängningskran (kulventil) Tappstuds för spädvattenuttag (tillval) (om så behövs med dubbel nippel och anslutningsstycke för slang) Slang med anslutning till magnetventil. Avstängningskran och tappstuds behövs inte om förbikopplingsblandningsmodul med spädvattenanslutning valts Tillbehör för huvudvattenledning (medföljer inte) Kontaktvattenmätare eller monterad flödesmätare (för ny vattenledning flödesmätare som ger signaler eller ultraljudsflödesmätare). Tappstuds för injektionsenhet (tillval). Skyddsrör för doseringsledning, dragen från doseringspumpen till injektionsenheten (tillval). Grundfos DIT fotometer (mäter ClO 2 -koncentration efter dosering) (tillval). Provvattenfilter (vid otillräcklig vattenkvalitet) Mätcell (tillval) Mätcell Tappstuds för provvattenuttag från huvudvattenledning (medföljer inte) Slang från uttagspunkt för provvatten till mätcell Slang från mätcell till provvattenavlopp Utbyggnadsmoduler (tillval) Standardsystemet kan byggas ut med följande moduler: mätcell för kallt och varmt vatten (huvudledningsvatten upp till 50 C, tryck 4 bar) för ansutning till Oxiperm Pro. mätmodul för kallt och varmt vatten (huvudledningsvatten upp till 70 C, tryck 8 bar) för ansutning till Oxiperm Pro. förbikopplingsmodul för blandning av kallt och varmt vatten för ansutning till Oxiperm Pro (separata instruktioner). 2.5 Vätskeanslutningar Vätskeanslutningar Oxiperm Pro (OCD-162-5, -10) 5b 6b 26 8b 14 Fig. 5 Oxiperm Pro (OCD-162-5, -10), vätskeanslutningar TM Anm. Vid fluktuerande flöde i huvudvattenledning rekommenderas användning av förbikopplingsblandningsmodul för optimerad blandning och minskad risk för korrosion. 10

11 2.5.2 Vätskeanslutningar Oxiperm Pro (OCD , -60) Svenska (SE) 6b 5b 6b 14 8b b 5b OCD OCD TM Fig. 6Oxiperm Pro (OCD , -60), vätskeanslutningar För nominell diameter för slanganslutningar, se avsnitt 6. Tekniska data Anslutningar för enheter Oxiperm Pro har anslutningar för följande: spädvattenslang vid magnetventil (fig. 5 och fig. 6, pos. 26) slangar för båda suglansarna på sugsidan av kemikaliepumparna (fig. 5, pos. 5b och 6b) doseringsledning från doseringspumpen till injektionsenheten vid huvudvattenledningen, eller från flödesregleringen i blandningsmodulen eller till den external satshålltanken. (fig. 5 och fig. 6, pos. 14) slang vid hålltankens avtappningskran (endast för spolning och ventilation) (fig. 5, pos. 8b) Anslutning för extern doseringspump Om systemet har levererats utan doseringspump ansluts den externa doseringspumpens doseringsledning till hålltanken Anslutningar för mätcell Mätcellen ansluts hydrauliskt till huvudledningen. Efter dosering mäts ClO 2 -koncentration, temperatur och ph-/ ORP-värde för provvattnet av mätcellen. Mätcellen har anslutningar för följande: slang från uttagspunkt för provvatten till mätcell slang från mätcell till avlopp. Se monterings- och driftsinstruktionen för mätcellen Anslutningar för mätmodul Mätmodulen ansluts hydrauliskt till huvudledningen. Mätmodulen har anslutningar för följande: slang från tappstuds 1 till mätmodul och slang från mätmodul till tappstuds 2 vid huvudvattenledning. Se monterings- och driftsinstruktionen för mätmodulen Anslutningar för blandningsmodul Blandningsmodulen ansluts hydrauliskt till huvudledningen och till Oxiperm Pro. Blandningsmodulen har anslutningar för följande: doseringsledning från Oxiperm Pros doseringspump till injektionsenheten i blandningsmodulen. slang från tappstuds 1 till mätmodul och slang från mätmodul till tappstuds 2 vid huvudvattenledning. Se monterings- och driftsinstruktionen för blandningsmodulen. 11

12 Svenska (SE) 2.6 Elektronikanslutningar och anslutning för matningsspänning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro har ett elektroniskt styrsystem från Grundfos. Se avsnitt 2.8 Manöver- och visningskomponenter, fig. 8. Styrsystemet har anslutningar för följande: spänningsmatningskabel till huvudströmbrytaren kabel från vattenflödesmätare eller flödesmätare kabel från extern satshålltank till nivåreglering, om så behövs kablar för mätcell AQC-D1 eller AQC-D6, om så behövs: mätelektrod, från motelektrod givare för provvattenbrist Pt100-givare ph-elektrod, om så behövs (för ph eller ORP) (endast AQC-D1) rengöringsmotor (endast AQC-D1) eller kablarna från mätmodulen, om så behövs: mätelektrod och motelektrod givare för vattenbrist Pt100-givare eller kabeln från blandningsmodulen, om så behövs: flödersreglering. Ytterligare anslutningar beskrivs i separata serviceinstruktioner, avsnitt 4. Installation och 4,6 Anslutning av elektroniska komponenter. 2.7 Driftsformer Vid driftsättning ställs desinficeringssystemet in på lämpligt sätt för applikationen. När systemet är påslaget och ClO 2 -framställningen inletts manövreras systemet i automatisk drift med hjälp av menykommandon. För ClO 2 -framställning finns två driftsformer: kontinuerlig drift (driftsform "Continuous") engångsdosering (driftsform "Once"). extern satstank (driftsform "Ext. batch"). Doseringen styrs automatiskt av styrenheten. I manuell drift kan styrenheten stängas av. Se avsnitt 5.14 Nödstopp. Andra funktioner kan i manuell drift endast användas om servicekoden anges. 2.8 Manöver- och visningskomponenter Fig. 7 Display och manöverpanel Användning av manöverpanel Knappar och lysdioder Knappen [Esc] Knappen [Upp] Knappen [Ned] Knappen [OK] Knappen [Cal] Knappen [Man] Lysdiod "Alarm" Lysdiod "Caution" Lysdiod "Cal" Lysdiod "Man" Användning av display När systemet startats visas följande displaybild på displayen: TM Funktioner Avbryter kommandon, lämnar menyer Markerar föregående menypost eller ställer in högre siffervärde Markerar nästa menypost eller ställer in lägre siffervärde Bekräftar menyval Kalibrering Manuell drift Larm (röd) Varning (gul) Kalibrering (gul) Manuell drift (gul) TM Fig. 8 Displaybild när systemet startats Rubriken anger status (här: ingen process startad). För symboler och nummer för reläer, se tabellen nedan. Tryck på [OK] för att öppna huvumenyn MAIN MENU: MAIN MENU PROCESS CONTROLLER ALARM SERVICE SETUP MAINTENANCE Under drift, tryck på [Esc] för att öppna menybilden. 12

13 6 7 8 Fig. 9 PROCESS RUNNING... 24,5 C ,23 mg/l ph 7,35 Displaybilden PROCESS RUNNING 1 2 4/3 5 TM Meddelande på displaybilden Meddelandets innebörd Symbol för kontinuerlig styrenhet. Ruta med stapel. Stapelns höjd är proportionell mot utstyrningsgraden (ClO 2 -doseringsvolym): Ingen stapel syns: Utstyrningsgrad = 0 %. Stapeln fyller hela rutan: Utstyrningsgrad = 100 %. 4 Symbol Svenska (SE) Fig. 9: 1-5, se tabell nedan: 6 = vattentemperatur 7 = ClO 2 -koncentration 8 = ph-värde i provvatten. Meddelande på displaybilden PROCESS RUNNING PROCESS STOP PROCESS ABORTION FLUSHING 6 Meddelandets innebörd ClO 2 -framställning är aktiv. ClO 2 -framställningen har stoppats av larm. ClO 2 -framställningen har avbrutits av menykommando eller larm. Spolning har startats automatiskt eller manuellt. Relä för magnetventil. Displaybild: Vita siffror mot svart bakgrund: relä aktivt. Svarta siffror mot vit bakgrund: relä inte aktivt. Relä för HCl-pump: displaybild som för 1. Relä för NaClO 2 -pump: displaybild som för 1. Larmrelä: displaybild som för 1. Varningsrelä: displaybild som för 1. Symbol för relä för puls/paus-styrenhet. 1 Rubriker 2 Reläer Symbol för stopp från kontinuerlig styrenhet och stopp från extern styrenhet till följd av larm. Vit ruta med diagonal linje. Symbol för värdeingång för extern störning (ingångsvärde för störningsvariabel, för vattenflödesmätare: pulser, för flödesmätare: ma). Ruta med triangel. Den svarta fyllningen är proportionell mot flödet (större fyllnadsgrad = större flöde, %). (Visas bara om proportionell eller kombinerad styrenhet är konfigurerad.) 5 Symbol 2.9 Åtkomstkoder När systemet är klart för drift är MAIN MENU inte åtkomlig utan kodprompt. Alla undermenyer är tilldelade endera av två olika åtkomst-/ säkerhetsnivåer. Varje kod aktiverar alla lägre nivåer. Användarkod: Som standard är alla användarmenyer från början åtkomliga utan kodprompt. (När menyvalet bekräftats med knappen [OK] visas ingen kodprompt.) När användaren har angivit sin användarkod (MAIN MENU - SETUP - CHANGE CODE) visas kodprompten innan det går att komma åt någon användarundermeny. Den ändrade användarkoden får endast ge åtkomst för utbildade användare med lämplig teknisk utbildning och erfarenhet. Åtkomst är möjlig under 60 minuter efter inmatning. Servicekod: Denna kod är reserverad för utbildade servicetekniker från Grundfos Water Treatment. Åtkomst är möjlig under 30 minuter efter inmatning. Servicekoden måste anges vid driftsättning. Se avsnitt Ändring av användarkod. 6 Symbol för relästopp för puls/paus-styrenhet. 3 Symbol 13

14 Svenska (SE) 2.10 Användarmenystruktur Användare kan visa vissa undermenyer och ändra vissa värden Lokalisering av användarmenyer I följande tabeller anger den första kolumnen om användare kan komma åt en undermeny: utan kod (0) med användarkod (A). Användarmeny Alla programmenyer kan väljas från MAIN MENU med knapparna [Upp] och [Ned] och öppnas och kommas åt med [OK]. Anm. Tryck på [Esc] för att gå tillbaka till föregående menynivå. För driftsinstruktioner för varje meny, se avsnitt 5. Drift. Användare kan komma åt nedanstående undermenyer från MAIN MENU (utan kod eller med användarkod): Kod Huvudmeny Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Undermeny 4 Undermeny 5 A A Start Start Baksida Start ClO 2 production? A Abort ClO Abortion 2 Process Abortion production? A Back A Continuous A Operation Once A Ext. batch 0 Status Display: Process status 0 List of events 0 Cycles Chemicals 0 Process HCl/NaClO 2 ClO 2 production since Age of ClO 2 (mm:ss) 0 Maintenance A Start Flushing A Abortion 0 Measured value Service ClO 2 0 CalData/logbook 0 Huvudmeny C or F Measurement Temperature Measured value 0 Measured value ph or ORP 0 CalData/logbook 0 ClO 2 controller Display: Controller setting Water flow meter 1,00-100,00 pulses/ 0 sec. (Anm. 5*) 0 Test display Program version A A Language A A A Date/time Setup 50 pulses/sec., 50 %* (or: 5 ma, 25 %) Deutsch English (all listed) Date Time A Daylight sav. t. A Change Code function A Delete A Display Contrast 50 % 0 Begin, end, time shift (± x hours), off HCl (l) NaClO 2 (l) reset 14

15 Kod Huvudmeny Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Undermeny 4 Undermeny 5 A A A A A Main menu Alarm (Anm. 4*) ClO 2 alarm values Anmärkningar till tabell: Anm. 4*: Inställningarna för ALARM är bara tillgägnliga när MEASURE- MENT har aktiverats (med hjälp av servicekoden). Larmrelät aktiveras om förinställda larmvärden för klordioxid över- eller underskrids, max. doseringstid överskrids samt i händelse av fel. Anm. 5*: Undermneyn WATER FLOW METER visas bara om en flödesmätare är aktiverad (med hjälp av servicekoden). Vid anslutning av kontaktvattenmätare anges pulsfrekvens och max. flöde under driftsättning. Styrsystemet beräknar antalet pulser per sekund. Detta värde motsvarar helt störningsvariabeln som reglerparameter. Vid anslutning av flödesmätare anges mätområdet för inkommande strömsignal under driftsättning. Detta används som bas för en reglerparameter. Användare kan visa aktuellt ingångsvärde för vattenflödesmätare eller flödesmätare, liksom antalet pulser per sekund eller värde i ma och beräkningen i procent. Se avsnitt Visning av aktuellt ingångsvärde för vattenflödesmätare (inte tillämpligt för applikationsgrupp 3). Värdet visas också om de definierade ingångsvärdena över- eller underskrids (funktionsfel hos vattenflödesmätare visas här). Alarm off Alarm on A Dos. time monit. Off/On A Cal. meas. value A Chlorine dioxide Cal. result Slope µa, mg/l A Cal. cycle On/Off A Cal. meas. value Grundfos, DIN/Nist, other A Calibration ph Cal. result Slope µa, mg/l asym. mv A Cal. cycle On/Off A Cal. meas. value A ORP Cal. result Asym. mv A Cal. cycle On/Off HB Manual operation ClO 2 controller On/Off Alarm value 1 0,15 mg/l Alarm value 2 0,70 mg/l Hysteresis 0,01 Alarm delay 0 sec. Upward violation or downward viol. Upward violation or downward viol. Svenska (SE) 15

16 Svenska (SE) 3. Transport och emballage 3.1 Uppackning av enhet(er) Antal emballage: 1 låda. Låda Tillvägagångssätt: 1. Packa upp enheten. 2. Packa upp kåpan. 3. Packa upp mätcellen, om sådan medföljer. 4. Packa upp utbyggnadsmodulerna, medföljer. 5. Spara originalemballaget för att kunna returnera enheten för service. 6. Kontrollera alla enheter med avseende på transportskada (i synnerhet slangar och ledningar). 3.2 Åtgärder i händelse av skada I händelse av transportskada: 1. Packa enheten i dess originalemballage. 2. Informera transportören om transportskadan. 3. Returnera enheten till leverantören. 4. Installation Varning Eventuella funktionsfel till följd av transportskada ger ökad risk för person- och utrustningsskada. Skaka, kläm eller tappa inte lådan. Öppna emballaget försiktigt. Använd inte vassa eller spetsiga föremål. Ta försiktigt ut enheten ur lådan. Böj/vik inte slangar och kablar. Mått L x B x H (mm) Innehåll 900 x 900 x 518 Enhet med 766 x 558 x x 558 x 1813 kåpa, slangar, skruvar, tillbehör Installationen beskrivs i detalj i separat serviceinstruktion. Operatörer kan använda detta avsnitt för att planera installationen. 4.1 Planering av installation Vikt brutto/netto Förberedelse av installationsplats (kund) OCD-162-5: 30 kg/26 kg OCD : 32 kg/28 kg OCD D: 80 kg/70 kg OCD P: 79 kg/69 kg OCD D: 100 kg/85 kg OCD P: 99 kg/84 kg Har nätuttag. Se avsnitt 6. Tekniska data. Har anslutning till huvudvattenledningen. Har anslutning för spädvatten med kvalitet enligt TrinkwV Har golvbrunn för bortspolning av kemikalier samt avlopp (tankt) för provvatten. Har separat förvaringsutrymme för tomma och fulla kemikaliebehållare. Är isolerad från andra områden med avseende på brandskydd. Är säkrad mot obehörig åtkomst och uppfyller kraven rörande olycksförbyggande. Används inte permanent av personal (längsta vistelsetid: två timmar). Operatörens checklista - förberedelse för installation Se avsnitt 6. Tekniska data. 1. Läs monterings- och driftsinstruktionen för Oxiperm Pro och för doseringspump DMI 208, DDI 209, DMX 221 eller DDI 222, om tillämpligt, samt för flerfunktionsventilen, mätcellen och utbyggnadsmodulen, om sådana används. Förvara handböckerna på torr plats vid installationen. 2. Mät tryck och temperatur i spädvattenledning och huvudvattenledning. 3. Mät rumstemperatur och luftfuktighet. 4. Inhämta tillstånd för förvaring av kemikalier, om så behövs. 5. Anskaffa tillbehör. Se avsnitt 8. Tillbehörslista, operatör. 6. Montera en tappstuds för spädvattentillförsel i dricksvattenledningen. 7. Montera en tappklämma för injektionsenhet i huvudledningen. 8. Montera ett skyddsrör för doseringsledningen, om så behövs. Vid huvudledningen: 9. Montera en tappstuds för uttag av provvatten, om så behövs. 10.Montera tappstudsar för mät- eller blandningsmodul, om sådan används. 11.Tillhandahåll skyddskläder i rummet, i enlighet med reglerna för olycksförebyggande (tyska GUV-V D05). 12.Anslå varningsskylt som förbjuder förade av eld eller öppen låga samt rökning. Sätt upp alla medföljande varningsskyltar. Utfört Varning Risk för brand och korrosion till följd av felaktig förvaring av kemikalier. Lagra inte saltsyra eller natriumklorit i närheten av fett, olja eller andra antändliga ämne, oxiderande ämnen, syror eller salter. Inhämta tillstånd för förvaring av kemikalier. Operatören måste säkerställa att alla nedan listade förutsättningar rörande strukturellt och tekniskt säker och optimerad drift av systemet är uppfyllda innan installationen inleds. Installationsplatsen ska uppfylla följande: Skyddad från sol, frostsäker, väl ventilerad och med tillräcklig belysning (systemet får inte installeras utomhus). Uppfyller de krav som anges i avsnitt 6. Tekniska data rörande lufttemperatur, luftfuktighet, tillåten driftstemperatur för komponenter samt spädvattenkvalitet. Har väggar och golv av betong, så att system OCD-162-5, -10 kan väggmonteras (min. väggtjocklek 10 cm för fästskruvar) eller system OCD , -60 kan golvmonteras. 16

17 5. Drift MAIN MENU Svenska (SE) PROCESS START ABORTION OPERATION CONTINUOUS ONCE EXT. BATCH TM Fig. 10 Menystruktur PROCESS Varning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro använder kemikalier. Systemet får endast hanteras av auktoriserad och kvalificerad personal. Denna meny finns: i översiktstabellen i avsnitt Lokalisering av användarmenyer i menystruktiren i början av avsnittet. Använd displayen enligt följande: Displaymenyerna visas i handboken i form av tabeller. Den svarta rubriken anger menynamnet och raderna där nedanför anger undermenyer. Öppna en meny enligt följande: Öppna huvudmenyn MAIN MENU genom att trycka på [OK] i displaybilden. I huvudmenyn MAIN MENU, använd knapparna [Upp] och [Ned] för att markera önskad meny, och öppna den genom att trycka på [OK]. Lämna en meny enligt följande: Tryck på [Esc] för att komma tillbaka till närmast högre menynivå (detta är automatiskt för de flesta menyer). Menykommandon specificeras enligt följande: I den här handboken, till exempel: 1. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. I tabellen som följer: Den svarta rubriken lyder PROCESS. Textraderna lyder START, ABORTION och OPERATION. 2. LANGUAGE > [OK]. 5.1 Påslagning av systemet 1. Öppna avstängningskranen för spädvatten (1b). 2. Slå till huvudbrytaren för matningsspänning. Systemet startar. Nedanstående displaybild visas på displayen Fig. 11 Displaybild när systemet slagits på Systemet är klart för drift. 3. Tryck på [OK]. MAIN MENU visas på displayen: MAIN MENU PROCESS CONTROLLER ClO 2 ALARM SERVICE SETUP MAINTENANCE TM Detta betyger: I huvudmenyn MAIN MENU, använd knappen [Ned] för att markera undermenyn PROCESS och öppna den genom att trycka på [OK]. Undermenyn PROCESS visas i displayen. Använd knappen [Ned] för att markera undermenyn LANGUAGE och öppna den genom att trycka på [OK]. Undermenyn LANGUAGE visas displayen. 17

18 Svenska (SE) 5.2 Ändring av driftsform För att ange om bara en sats ClO 2 ska framställas eller om framställningsprocessen ska löpa kontinuerligt, gör så här: 1. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. PROCESS START ABORTION OPERATION 2. OPERATION > [OK]. 5.4 Avbrytande av drift Avbrytande av ClO 2 -framställning 1. Öppna huvudmenyn MAIN MENU genom att trycka på [OK] i displaybilden. 2. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. PROCESS START ABORTION OPERATION OPERATION CONTINUOUS ONCE EXT. BATCH 3. CONTINUOUS (eller ONCE eller EXT. BATCH) > [OK]. CONTINUOUS = kontinuerlig drift. I driftsfomen "Continuous" eller "Ext. batch" inleds en ny framställningsprocess när reaktionstanken är tom. I driftsformen "Once" stoppas ClO 2 -framställningen när reaktionstanken är tom. 5.3 Start av drift Start av ClO 2 -framställning 1. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. PROCESS START ABORTION OPERATION 2. START > [OK]. START START BACK Upphävandekommando: 3. BACK > [OK]. Displayen återgår tilll att visa undermenyn PROCESS. ClO 2 -framställning startas inte. Exekveringskommando: 4. START > [OK]. START START ClO 2 PRODUCTION? 5. Tryck på [OK]. ClO 2 -framställning startar. Displaybilden försvinner. PROCESS RUNNING... 24,5 C ,23 mg/l ph 7,35 Fig. 12 Displaybild under drift Dosering behöver inte ha inletts. Detta görs automatiskt så snart hålltanken är fylld. TM ABORTION > [OK]. PROCESS ABORTION BACK Upphävandekommando: 4. BACK > [OK]. Displayen återgår tilll att visa undermenyn PROCESS. Avbrytande av ClO 2 -framställning: 5. ABORTION > [OK]. PROCESS ABORT ClO 2 PRODUCTION? 6. Tryck på [OK]. Kemikaliepumparna stoppas. För att späda det odefinierade innehållet i hålltanken fylls den efteråt med vatten upp till nivå Avbrytande av doseringsprocessen För att doseringspumpen ska kunna stoppas måste styrenheten stängas av i manuell drift. Avstängning av styrenhet i manuell drift 1. Tryck på [Man] (manuell drift). 2. ClO 2 CONTROLLER > [OK]. 3. (Styrenhet) OFF > [OK]. Se avsnitt 5.14 Nödstopp. 5.5 Återupptagande av drift efter avbrott Driften kan avbrytas på fyra sätt: Menykommandot ABORT ClO 2 PRODUCTION (och därefter kommandot CONTROLLER OFF) fel med larmmeddelande tom kemikaliebehållare strömavbrott med åtföljande spänningsmatningsavbrott Återupptagande av drift efter avbrott av ClO 2 - framställning Om styrenheten har stängts av i manuell drift, slå på styrenheten igen i manuell drift: 1. Tryck på [Man] (manuell drift). 2. ClO 2 CONTROLLER > [OK]. 3. (Styrenhet) ON > [OK]. Se avsnitt Start av ClO 2 -framställning. Systemet utför automatisk spolningsprocess. Därefter fortsätter processen och doseringen i normal driftsform Återupptagande av drift efter avhjälpande av fel Bekräfta larmmeddelandet, om så behövs. Systemet återupptar automatiskt driften. 18

19 5.5.3 Återupptagande av drift efter byte av kemikaliebehållare Systemet återupptar automatiskt driften Återupptagande av drift efter strömavbrott Systemet slås automatiskt på igen när spänningsmatningen återställts. Om reaktionstanken är full är vätskan nu i odefinierat tillstånd. Den kan innehålla för mycket saltsyra eller för lite ClO 2. Styrsystemet använder nivåvippan i reaktionstanken för att avgöra om reaktionstanken är full eller tom och fortsätter driften utifrån detta: 1. Reaktionstanken är delvis full eller full, hålltanken är tom: Om reaktionstanken är full fylls den upp med vatten. Den odefinierade vätskan överförs till hålltanken och följande larmmeddelande visas: CHECK ClO 2 BATCH. Töm hålltanken manuellt. Se avsnitt Manuell tömning av hålltank. (Om den inte töms manuellt kommer den odefinierade vätskan att doseras.) Doseringspumpen stängs av om hålltanken är tom. 2. Reaktionstank tom, hålltank tom: I driftsform "Continuous" inleds en ny framställningsprocess. 3. Reaktionstank tom, hålltank delvis full eller full: Den färdiga batchen doseras (forstätter att doseras). I driftsform "Continuous" eller "Ext. batch" startas en ny framställningsprocess. 4. Reaktionstank delvis full eller full, hålltank delvis full eller full: Den återstående satsen doseras till hålltanken. Reaktionstanken fylls upp med vatten. Den odefinierade vätskan blir kvar i reaktionstanken tills hålltanken är tom. Vatten tillförs tills reaktionstanken svämmar över och larmmeddelandet CHECK ClO 2 BATCH visas. Töm hålltanken manuellt. (Om den inte töms manuellt kommer den odefinierade vätskan att doseras.) I driftsfomen "Continuous" inleds en ny framställningscykel när reaktionstanken är tom. För automatisk spolning, se avsnitt 5.5 Återupptagande av drift efter avbrott. Spolning med hjälp av menykommandot FLUSHING är användbart vid långa systemstillestånd. Systemet spolas med vatten för att avlägsna alla kemikalierester i sugledningar, pumpar och reaktionstankar. Spädvatten används för spolning. Suglansarna måste dock avlägsnas från kemikaliebehållarna före spolning och placeras i separata 10-litershinkar med dricksvatten, så att de kan suga in vatten. Töm hålltanken manuellt genom avtappningskranen före spolning. Doseringspumpen stängs av om hålltanken är tom. Reaktionstanken måste vara tom före spolning. Starta spolningen endast om ClO 2 -framställningen inte är aktiv (bara menyn FLUSHING visas på displayen). Spolningsprocessen kan när som helst avbrytas med knappen [Esc] Förberedelse för spolning 1. Ha följande till hands innan menykommandot FLUSHING ges: tom 10-liters plasthink (1 hink för OCD , -010, -030 eller 2 hinkar för OCD ) PE-slang 11 x 8 mm för hålltankens avtappningskran 20 g (OCD-162-5), 40 g (OCD ), 120 g (OCD ), 240 g (OCD ) ClO 2 -nedbrytningämne, natriumtiosulfat Na 2 S 2 O 3 x 5 H 2 O två 10-litershinkar fyllda med vatten originalskruvpluggar för kemikaliebehållare. 2. Ta av kåpan från enheten. Svenska (SE) 5.6 Spolning Varning Risk för förgiftning med ClO 2 -gas. Blanda aldrig NaClO 2 och HCl. Placera aldrig suglansarna i samma hink. För aldrig in suglansarna i fel behållare. Observera etiketterna för HCl (röd) och NaClO 2 (blå) på kemikaliebehållare, pumpar och suglansar. Varning Felaktig hantering av kemikalier ger risk för allvarlig person- och utrustningsskada. Använd skyddsklädsel (handskar, ansiktsmask, skyddsförkläde) vid arbetet (tyska GUV-V D05). Varning Risk för frätskador från droppar när suglansar avlägsnas från kemikaliebehållare. Se upp så inga droppar faller på hud, kläder, skor eller golv. Droppar som faller på behållaren eller i uppsamlingstråget måste omedelbart sköljas bort med vatten. 19

20 Svenska (SE) Manuell tömning av hålltank 1. Placera de två 10-litershinkarna med vatten till höger respektive vänster som kemikaliebehållarna. 2. Skruva loss locket med suglansen för NaClO 2 -behållaren, ta ut suglansen och placera den i en av vattenhinkarna. 3. Skruva på originalskruvlocket på kemikaliebehållaren. 4. Skruva loss locket med suglansen för HCl-behållaren, ta ut suglansen och placera den i den andra vattenhinken. 5. Skruva på originalskruvlocket på kemikaliebehållaren. 6. Fyll den tomma hinken med 1 liter vatten och 20 g (OCD-162-5), 40 g (OCD ) eller 120 g (OCD ) ClO 2 -nedbrytningsämne och placera den till vänster om systemet. För OCD : fyll två tomma hinkar med vardera 1 liter vatten och 120 g ClO 2 -nedbrytningsämne och placera dem till vänster om systemet. 7. Ta bort kåpan från enheten. 8. Anslut slangen (PE eller PVC) till hålltankens avtappningskran och placera den andra änden i hinken. Öppna utloppsventilen. 9. Tappa av innehållet i hålltanken (OCD-162-5: cirka 1 liter, OCD : cirka 1,8 liter, OCD : cirka 6,5 liter eller OCD : cirka 13,0 liter) i hinken/hinkarna. 10.Stäng utloppsventilen när hålltanken är tom. Doseringspumpen stängs av när hålltanken är tom. När hålltanken fylls med en ny sats slås vätskepumpen till igen Start av spolning 1. MAIN MENU > SERVICE > [OK]. 2. PROCESS > [OK]. 3. FLUSHING > [OK]. Start av spolning: 4. START > [OK]. FLUSHING START SYSTEM FLUSHING? 5. Tryck på [OK]. FLUSHING PUT SUCTION LANCE IN WATER 6. Tryck på [OK] om suglansarna redan befinner sig i vatten. FLUSHING DRAIN RESERVOIR TANK 7. Tryck på [OK] om hålltanken är tom. Se avsnitt Manuell tömning av hålltank. FLUSHING CLOSE DRAIN COCK 8. Tryck på [OK] om avtappningskranen redan är stängd. 9. Spolningen startar. Spolningsprocessen körs automatiskt två gånger. START H 2 O HCl-pump, 2 min. NaClO 2 -pump, 2 min. H 2 O DRAIN RESERVOIR TANK 2x PLEASE WAIT END TM Fig. 13 Spolningsprocess 10.Spädvatten fylls i reaktionstanken tills nivån når K1. 11.HCl-pumpen går i två minuter. 12.NaClO 2 -pumpen går i två minuter. 13.Spädvatten fylls på tills nivån når tankens högsta nivå, K4, och vätskan svämmar över till hålltanken. Följande meddelade visas: FLUSHING 14.Om reaktionstanken är tom börjar processen om med steg 8. Efter två spolningsprocesser visas följande meddelande: FLUSHING SYSTEM FLUSHING IS FINISHED 15.Bekräfta med [OK]. FLUSHING IS RUNNING När spolningen slutförts visas följande meddelande: FLUSHING PLEASE WAIT! Detta meddelande försvinner efter en minut. 20

21 5.6.4 Arbete med systemet efter spolning 1. Avlägnsa slangen från avtappningskranen och placera den i hinken. 2. Töm hinken i avloppet. 3. Rengör slang, hink och avlopp omsorgsfullt med vatten. 4. Skruva av originalskruvlocket från NaClO 2 -behållaren. 5. Avlägsna suglansen för NaClO 2 från vattenhinken och för in den i NaClO 2 -behållaren. Skruva på locket med suglans på behållaren. Spara originallocket. 6. Skruva bort originalskruvlocket på HCl-behållaren. 7. Avlägsna suglansen för HCl från vattenhinken och för in den i HCl-behållaren. Skruva på locket med suglans på behållaren. Spara originallocket. 8. Sätt tillbaka kåpan på enheten Avbrytande av spolning Spolningsprocessen kan när som helst avbrytas: 1. MAIN MENU > SERVICE > PROCESS > FLUSHING > [OK]. FLUSHING START ABORTION 2. ABORTION > [OK]. 5.7 Manuell ventilering av doseringspump Varning Felaktig hantering av kemikalier ger risk för allvarlig person- och utrustningsskada. Använd skyddsklädsel vid arbetet (tyska GUV-V D05). Förutsättningar för ventilering: Hålltanken måste innehålla klordioxidlösning. Doseringspumpen måste köras i driftsform "Manual". 1. Håll i de svarta och gröna vreden på flerfunktionsventilen och vrid det gröna vredet försiktigt medurs så långt som möjligt (rörelsen är nästan omärklig). Se monterings- och driftsinstruktionen för flerfunktionsventilen. 2. Vrid på vredet igen, om så behövs. Doseringspumpen ventileras. Luft strömmar från hålltanken och reaktionstanken genom gasslangen till buffertbehållaren och filtret med aktivt kol och släpps sedan ut till atmosfären. 5.8 Ändring av inställningar Öppna menyn SETUP enligt följande: 1. MAIN MENU > SETUP > [OK]. Svenska (SE) FLUSHING START AGAIN ABORTION MAIN MENU Avbrytande av spolning: 3. ABORTION > [OK]. Omstart av spolning: 4. START AGAIN > [OK] Åtgärder vid spolningsfel Det kan ta fem minuter att skölja pumparna. Om följande felmeddelande visas efter dem minuter, följ anvisningarna nedan: FLUSHING FLUSHING ERROR SETUP LANGUAGE DATE/TIME 1. Kontakta Service. (Orsaken kan vara problem med pumparna.) 2. När felet avhjälpts, bekräfta genom att trycka på [Esc] eller [OK]. 3. Starta om spolningen. CODE FUNCTION DISPLAY Fig. 14 Struktur hos användarmenyn SETUP TM Anm. Andra menyer är endast åtkomliga om servicekoden anges. 21

22 Svenska (SE) Byte av språk 1. SETUP > LANGUAGE > [OK]. Inställning av sommar-/vintertid: 6. DAYLIGHT SAV. T. > [OK]. DAYLIGHT SAV. T. BEGIN END TIME SHIFT OFF Fig. 15 Menyn Language 2. Använd knappen [Ned] för markera önskat språk > [OK] > [Esc] Ändring av användarkod 1. SETUP > CODE FUNCTION > [OK]. CODE FUNCTION CHANGE CODE DELETE CODE Byte av kod: 2. CHANGE CODE > [OK]. En prompt visas där den gamla koden ska anges: CODE FUNCTION OLD CODE: 0 TM Använd knappen [Upp] för att ange den gamla koden > [OK]. CODE FUNCTION NEW CODE: 0 4. Använd knappen [Upp] för att ange den nya koden (håll knappen [Upp] nedtryckt för att bläddra snabbare genom siffrorna). > [OK]. Högsta möjliga tal är Den nya koden är inställd. Därefter visas en kodprompt före alla undermenyer som är åtkomliga för användare. Borttagning av kod: 5. DELETE CODE > [OK]. Kodinställningen tas bort. Åtkomst är bara möjlig med hjälp av den fabriksinställda användarkoden Ändring av datum/klockslag/sommar-/vintertid. Ändring av datum: 1. SETUP > DATE/TIME > [OK]. DATE/TIME DATE TIME DAYLIGHT SAV. T. Ändring av datum: 2. DATE > [OK]. 3. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ändra datum (ÅÅÅÅ.MM.DD) > [OK] > [Esc]. Ändring av klockslag: 4. TIME > [OK]. 5. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ändra klockslag > [OK] > [Esc]. Växling sommar-/vintertid på/av: 7. OFF > [OK] > [Esc]. Växling sommar-/vintertid avaktiveras. 8. DAYLIGHT SAV. T. > [OK]. 9. BEGIN > [OK]. 10.TIME > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in klockslag för växling till sommartid > [OK] > [Esc]. 11.DATE > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in datum för växling till sommartid > [OK] > [Esc]. 12.END > [OK]. 13.TIME > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in klockslag för växling till vintertid > [OK] > [Esc]. 14.DATE > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in datum för växling till vintertid > [OK] > [Esc] > [Esc]. 15.TIME SHIFT > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in antal timmar > [OK] > [Esc] Justering av displayens kontrast 1. SETUP > DISPLAY > [OK]. 2. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ändra procentsatsen > [OK] > [Esc] Visning av programversion 1. MAIN MENU > SERVICE > PROGRAM VERSION > [OK]. Visning av programversion > [Esc]. BEGIN DAY. SAV. T. TIME DATE PROGRAM VERSION Oxiperm Pro g/h V

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Oxiperm Pro OCD-162 Monterings- och driftsinstruktion Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmän information

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02

Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 9416-080-10 / IOM- V_07-02 Uponor Control System Radio Installationsmanual Manöverpanel, SE 946-080-0 / IOM- V_07-0 Uponor AB, VVS Sverige förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra de tekniska egenskaperna i enlighet

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG

Användarmanual. Touch Fjärrkontroll. (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll. Bruksanvisning Fjärrkontroll UTY-RNRY, UTY-RNRG Användarmanual Touch Fjärrkontroll (Trådbunden fjärrkontroll) Fjärrkontroll Förvara denna manual för framtida användning Sidan 1 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Säkerhetsföreskrifter... 3 Delarnas namn... 4

Läs mer

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag

Bruksanvisning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A utförande K WTC 25-A utförande K. Adress serviceföretag Weishaupt Svenska AB Enhagsvägen 10, Box 601, 187 26 Täby Te. 08-768 05 40, Telefax 08-768 05 63 Tel. Service 08-768 05 61 www.weishaupt.se Tryck-nr 83168042, dec. 2006 Rätten till ändringar förbehålles

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel

VARUINFORMATIONSBLAD. Maintain DOT 5.1. HANDELSNAMN Maintain DOT 5.1. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BEREDNINGEN OCH AV FÖRETAGET HANDELSNAMN. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Smörjmedel Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnummer och postort 5220 Odense

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000

Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Bruksanvisning för astrour typ 12.91.8.230.0000 Säkerhetsinstruktion: Installation och montering av elektrisk utrustning och produkter får bara utföras av behörig personal, då det annars finns risk för

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok

Kedjefettpump. Installations- och användarhandbok Chain grease Pump Kedjefettpump Installations- och användarhandbok Denna publikation innehåller installations- och användaranvisningar för Hultdins Kedjefettpump. Om tveksamhet skulle uppstå beträffande

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

TEKNISK NOTIS TN AT006

TEKNISK NOTIS TN AT006 TEKNISK NOTIS INDEX DATE AMENDMENTS BY CHECK BY 00 27/12/05 CREATION C. VIAL E. CHABANEIX 01 01/12/06 TRANSLATION TO SWEDISH P-U S 02 Säkerhets information: De instruktioner som föreslås i denna tekniska

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Norgo Energy Meter Modell: NGE04

Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Norgo Energy Meter Modell: NGE04 Introduktion Norgo Energy Meter är en produkt konstruerad och utvecklad i Danmark. Vårt mål är att hjälpa dig att begränsa din elförbrukning och samtidigt reducera utsläppen

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift

Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Manual Elstyrning EL120P - 2 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev.nr Sidor EL120P Tillfällig 2013-06-19 0 16 1 2 Innehållsförteckning Tillverkardeklaration

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Montage, drift och underhåll TX 35A

Montage, drift och underhåll TX 35A Montage, drift och underhåll TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Innehåll 1.0.0 INNEHÅLL... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 ALLMÄN INFORMATION... 3 3.1.0 FÖRORD... 3 3.2.0 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM

Driftinstruktioner Genomströmningsarmatur DGM Driftinstruktioner DIN EN ISO 9001 70 100 M 502 Innehåll Sida 1. Funktionsbeskrivning... 3 2. Uppförande/Installation... 4-5 3. Drift... 5-6 4. Reservdelar/Tillbehör... 6 5. Bortskaffande av gamla delar...

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

EcoSense ph10 ph-penna

EcoSense ph10 ph-penna EcoSense ph10 ph-penna MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se EcoSense ph10 ph-penna 110411 Innehåll 1. Översikt... 1 Beskrivning... 1 Knappar... 1 2. Före användning...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN

MONTAGEANVISNING, DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING TILL RGS SERIEN 5 ANVISNING FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL MED FELSÖKNINGSSCHEMA Rätt utfört underhåll av tekniska installationer är en förutsättning för att dessa skall få en lång och besvärsfri teknisk livslängd. Den första

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original

DeLaval avspolningssystem WS3. Instruktionsbok. DeLaval 2011. 2011-06-28, Version 1 85700131. Bruksanvisning i original Instruktionsbok 2011-06-28, Version 1 85700131 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval avspolningssystem WS3... 5 Säkerhetsföreskrifter... 7 1 Förord...

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus)

Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Kållered 2013-10-07 Manual för installation drift och underhåll Modell UVEX 405-480 (gäller även plus) Innehåll Introduktion... 3 Information om UV desinficering.... 4 Allmänna instruktioner.... 4 Säkerhetsinstruktioner....

Läs mer

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning

12VF Varmvattenberedare. Installations & Bruksanvisning JS D24-12VF 12VF Varmvattenberedare SW Exergon art:13-0950 Installations & Bruksanvisning Pin:0063BT7591 1 Bruksanvisning & installation Starta VV-beredaren. VV-beredaren startar automatiskt när varm-vattenkranen

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Installations & servicemanual SEPREMIUM 10. Olje-/vattenseparator 02/15

Installations & servicemanual SEPREMIUM 10. Olje-/vattenseparator 02/15 Installations & servicemanual SEPREMIUM 10 Olje-/vattenseparator 02/15 ÖVERSIKT SEPREMIUM-serien av olje-/vattenseparatorer separerar olja ifrån kondensat som uppstår ifrån tryckluftssystem. SEPREMIUM

Läs mer

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM

ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM CB-580 Manual Distrubitör/återförsäljare ANAB AB C/O ANDERS GUSTAVSSON VASTANBY ROSENLUND 2 716 93 FJUGESTA SWEDEN WWW.ANABINT.COM 1. Säkerhets Instruktioner..2 2. Produkt instruktion.2 2.1 Yttre konstruktionsskiss

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1

SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SÄKERHETSDATABLAD enligt (EG) nr 1907/2006 - ISO 11014-1 SDB nr: 19191 V000.0 Revideringsdatum: 25.09.2009 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Namnet på ämnet eller beredningen: Användning

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare

Användarmanual. Juice maskin Torn U / SE. Rev. 090914 ... ... Din återförsäljare Användarmanual Juice maskin Torn Din återförsäljare U / SE...... Rev. 090914 Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 2 Maskinens ingående delar sid. 3-7 Installation sid. 8-9 Rengöringsinstruktion

Läs mer

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30

Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 Försäljning genom. Service telefon 026-13 13 30 1 10 9 2 INSTRUKTION MJUKGLASSMASKIN Daglig drift & skötsel På morgonen: 1. Tryck på STOP knappen, sedan på PRODUKTIONS knappen. 2. När maskinen stannat

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING

Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB VATTEN-TVÄTTAD LUFTRENARE MODELL NO.: KJ-101 BRUKSANVISNING Ozonproffsen Scandinavia AB Hemsida: ozonproffsen.se Mail: info@ozonproffsen.se Telefon: 0152-711711 Adress: Skiljevägen

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING

INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING SE INSTALLATIONS- OCH BRUKSANVISNING NARVI ROCKY ELECTRON 600 NARVI ROCKY ELECTRON 600 DELUXE NARVI ROCKY ELECTRON 900 NARVI ROCKY ELECTRON 900 DELUXE 1. ETT PAKET MED ELEKTRISK BASTUUGN INNEHÅLLER: 1.

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31

Telefon vid olycksfall: Akut: 112 Övrigt: Giftinformationscentr alen 08-33 12 31 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Autoclean + wax Artikelnummer: 1400300 Användningsområde: Rengöring Leverantör: Arcticlean /PingAB Bergsgatan 119 83296 Frösön Kontaktperson:

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer