GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion"

Transkript

1 GRUNDFOS INSTRUKTIONER Oxiperm Pro OCD-162 Monterings- och driftsinstruktion

2 Försäkran om överensstämmelse Vi, Grundfos, försäkrar under ansvar att produkten Oxiperm Pro, som omfattas av denna försäkran, är i överensstämmelse med rådets direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiftning, avseende: Maskindirektivet (98/37/EC). Lågspänningsdirektivet (73/23/EC). EMC-direktivet (89/336/EC). Följande överensstämmande standarder har tillämpats: EN 292-1: 1991 EN 292-2: A1: 1995 Säkerhetskrav för maskiner, del 1 och 2 EN : 2002 EN 954-1: 1996 EN 1050: 1996 EN : 2006 klass B EN : 2006 EN : 2006 EN : 2006 industriella platser EN 809: 1998 Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning EMC-krav Del 1: Allmänna krav Säkerhetsrelaterade delar av maskinens kontrollsystem Principer för riskbedömning Störningsemission Elektrisk utrustning för mätning, kontroll och laboratorieanvändning EMC-krav Del 1: Allmänna krav Pumpar och pumpenheter för vätskor/medier Säkerhetsspecifikation Fullständig teknisk dokumentation, inklusive driftsinstruktioner, finns tillgänglig. Pfinztal, 1st September 2009 W. Schwald Managing Director Ulrich Stemick Technical Director Modifikation av Oxiperm Pro disinfektionssystem gjord utan vårt godkännande ogiltligförklarar denna försäkran. 2

3 Svenska (SE) Monterings- och driftsinstruktion INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner Driftsintruktionens syfte Symboler som förekommer i denna instruktion Användare/målgrupper Operatörens åligganden Underhålls- och servicepersonal Korrekt användning Felaktig användning Säkerhets- och övervakningsutrustning Kemikalier 4 2. Produktbeskrivning Applikationsexempel Funktionsprincip Komponenter i standardenhet Kringutrustning och tillbehör Vätskeanslutningar Elektronikanslutningar och anslutning för matningsspänning Driftsformer Manöver- och visningskomponenter Åtkomstkoder Användarmenystruktur Transport och emballage Uppackning av enhet(er) Åtgärder i händelse av skada Installation Planering av installation Drift Påslagning av systemet Ändring av driftsform Start av drift Avbrytande av drift Återupptagande av drift efter avbrott Spolning Manuell ventilering av doseringspump Ändring av inställningar Övervakning av framställnings- och doseringsprocess Ändring av larminställningar Byte av kemikaliebehållare Felsökning Kalibrering Nödstopp Avstängning av systemet Tekniska data Tekniska data Tillämpliga standarder och direktiv Tillbehörslista, operatör Måttskiss OCD-162-5, Fotografier Destruktion 49 Varning Denna driftsinstruktion finns också på Läs denna driftsinstruktion innan Oxiperm Pro-systemet används. 1. Allmänna säkerhetsinstruktioner 1.1 Driftsintruktionens syfte Grundfos desinficeringssystem Oxiperm Pro är en avancerad lösning som uppfyller erkända säkerhetsföreskrifter. Det har verifierats att tillämpliga standarder, direktiv och lagar uppfylls. En lista över tillämpliga standarder och direktiv finns i avsnitt 7. Tillämpliga standarder och direktiv. Icke desto mindre kan vissa risker, som hänger samman med användningen av systemet, inte förebyggas av tillverkaren. Syfte med denna handbok: Att informera användare om hur systemet används optimalt. Att varna användare för eventuella kvarstående risker vid korrekt användning av systemet samt att identifiera åtgärder som ska vidtas för att undvika skada. Varna användare för uppenbar felanvädning och olämplig användning av systemet och informera dem om erforderlig försiktighet vid hantering av systemet. Information rörande installation, underhåll, service och demontering finns i separat serviceinstruktion. 1.2 Symboler som förekommer i denna instruktion Varning Varning Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för personskada! Efterföljs inte dessa säkerhetsinstruktioner finns risk för driftstopp eller skador på utrustningen! Rekommendationer eller instruktioner som Anm. underlättar jobbet och säkerställer säker drift. Information om möjliga kvarstående risker finns: på varningsskyltar vid installationsplatsen i början av varje avsnitt i den här handboken omedelbart före anvisningar som rör den kvarstående risken. 1.3 Användare/målgrupper Användare är personer som ansvarar för handhavande och övervakning av desinficeringssystemet Oxiperm Pro vid installationsplatsen. Systemet får endast hanteras av utbildad och kvalificerad personal. Personalen måste ha lämpliga tekniska kunskaper och känna till grundläggande principer för mät- och reglerteknik Användares åligganden Användares åligganden: Läs denna driftsinstruktion innan desinficeringssystemet Oxiperm Pro används. Att vara utbildad i handhavande av systemet av kvalificerad personal från Grundfos Water Treatment. Att följa gällande regler rörande arbetsplatssäkerhet och olycksförebyggande. Att använda lämplig skyddsklädsel enligt nationella regler för olycksförebyggande vid handhavande av systemet och hantering av kemikalier (tyska GUV-V D05). Att hemlighålla användarkoden för systemprogramvaran Arbetsstation för användare Desinficeringssystemet Oxiperm Pro styrs elektroniskt. Användare och servicepersonal manövrerar systemet från en display med manöver- och visningselement. Se avsnitt 2.8 Manöver- och visningskomponenter. Svenska (SE) 3

4 Svenska (SE) 1.4 Operatörens åligganden Ägaren av byggnaden eller operatören av desinficeringssystemet Oxiperm Pro är ansvarig för: Att betrakta denna handbok som en del av produkten och säkerställa att den hålls lätt tillgägnlig i omedelbar närhet av systemet under hela systemets användbara livslängd. Att uppfylla installationskraven som anges av tillverkaren (erforderliga vattenanslutningar och -armaturer, miljöförhållanden, elanslutning, skyddsrör för doseringsledning (om så behövs), anordning för indikering av larmmeddelande med ljud och ljus (om så behövs)). Se avsnitt 5.14 Nödstopp. Att säkerställa att vattenledningar och -armaturer regelbundet inspekteras, servas och och underhålls. Att inhämta tillstånd för förvaring av kemikalier, om så behövs. Att instruera användare rörande handhavande av systemet. Att säkerställa att de dekaler som tillhandahålls av tillverkaren för systemet tydlig anslås vid installationsplatsen. För illustration, se avsnitt 10. Fotografier. Att tillhandahålla användarkod för systemprogrammet bara för användare som erhållit lämplig teknisk utbildning. Att säkerställa att reglerna för olycksförebyggande följs vid installationsplatsen (tyska GUV-V D05 för förebyggande av olyckor, "Chlorination of Water", daterad januari 1997). Att tillhandahålla alla användare och all servicepersonal med skyddskläder enligt GUV-V D05 (ansiktsmask, handskar, skyddsförkläde). Om systemet har beställts utan doseringspump måste operatören tillhandahålla en extern doseringspump före installation. Denna får endast anslutas till desinficeringssystemet Oxiperm Pro av auktoriserad och kvalificerad personal från Grundfos Water Treatment. 1.5 Underhålls- och servicepersonal Systemet får endast underhållas och servas av auktoriserad servicepersonal från Grundfos Water Treatment. 1.6 Korrekt användning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro används för att blanda utspädd klordioxidlösning av natriumkloritlösning 7,5 % och saltsyra 9 %. Det används i enlighet med de villkor som beskrivs i den här handboken för att dosera den producerade klordioxidlösningen, kontinuerligt eller icke kontinuerligt, i (dricks)vattenledningen i en byggnad, eller för att tillföra klordioxid till swimmingpool, processvatten, spillvatten eller annat industriellt system för vattendesinficering. 1.7 Felaktig användning Annan användning än som beskrivs i avsnitt 1.6 Korrekt användning betraktas inte som avsedd användning och är inte tillåten. Tillverkaren, Grundfos, påtar sig inget ansvar för eventuella skador som uppkommer till följd av felaktig användning. Systemet består av avancerade komponenter och har genomgått säkerhetsrelaterad provning. Varning Obehöriga strukturella ändringar av systemet kan medföra allvarlig personskada och/eller utrustningsskada. Det är förbjudet att demontera, modifiera, ändra strukturen på, överbrygga, avlägsna, förbikoppla eller avaktivera komponenter, inklusive säkerhetsutrustning. 1.8 Säkerhets- och övervakningsutrustning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro har följande säkerhetsoch övervakningsutrustning: kåpa över systemramen två uppsamlingtråg för de två kemikaliebehållarna (tillbehör) säkerhetventil/flerfunktionsventil vid doseringspumpen magnetventil vid spädvatteninloppet bufferbehållare och filter med aktivt kol för ClO 2 -gas som läcker ut från reaktionstanken larmfunktioner i styrsystemet. 1.9 Kemikalier Klordioxidkoncentration I reaktionstanken i desinficeringsystemet Oxiperm Pro blandas utspädd natriumklorit och utspädd saltsyra till klordioxid med koncentration omkring 2 g per liter vatten. Systemet doserar denna spädda klordioxidlösning enligt desificeringsbehovet i den huvudledning som ska desinficeras. Enligt tyska föreskrifter rörande dricksvatten (TrinkwV 2001) får klordioxidkoncentrationen i dricksvatten inte överskrida 0,4 mg per liter vatten. Följande säkerhetsinstruktioner måste följas: Varning Explosionsrisk vid användning av kemikalier med för hög koncentration. Använd bara natriumklorit spädd till 7,5 viktprocent enligt DIN EN 938. Använd endast saltsyra spädd till 9,0 viktprocent enligt DIN EN 939. Beakta alltid säkerhetsdatabladen från leverantören. Varning Risk för explosion och allvarlig personskada och/ eller utrustningsskada till följd av handhavandefel till följd av sammanblandning av kemikaliebehållare och suglansar. Blanda inte ihop behållarna. Observera den röda respektive blå märkningen på kemikaliepumpar, suglansar och kemikaliebehållare: Röd = HCl, blå = NaClO 2. Varning Risk för frätskador om hud eller kläder kommer i kontakt med natriumklorit eller saltsyra. Spola omedelbart hud och/eller kläder med vatten. Varning Risk för irritation av ögon, andningsorgan och hud vid inandning av klordioxid. Vid byte av kemikaliebehållare, använd lämplig skyddsklädsel enligt nationella regler för olycksförebyggande (tyska GUV-V D05, "Chlorination of Water", daterad januari 1997) Förvaring av kemikalier Kemikalier måste lagras i korrekt märkta originalbehållare av plast (20 till 33 liter). Lagra inte kemikalier i närheten av fett, olja eller andra antändliga ämnen, oxiderande ämnen, syror eller salter. Tomma såväl som fulla behållare måste hållas stängda, i synnerhet i områden där nationella regler för olycksförebyggande gäller för förvaring (tyska GUV-V D05). 4

5 1.9.3 Förfarande vid nödsituation Generella säkerhetsregler och föreskrifter för förfarande vid nödsituation gäller, enligt specifikation i EN 12671: 2007 (D). Åtgärder i händelse av nödsituation: Ventilera omedelbart installationslokalen. Använd skyddsklädsel (skyddsglasögon, handskar, andningsmask och/eller andningsapparat med lufttank, skyddsförkläde). Vidta lämpliga vårdåtgärder: Vid ögonkontakt, spola omedelbart med stora mängder rent vatten under minst 15 minuter. Kontakta läkare. Vid hudkontakt, spola omedelbart med stora mängder vatten. Ta av alla förorenade kläder. Vid inandning av gas ska berörda personer föras till frisk luft. Undvik att andas djupt. Kontakta läkare. Varningstecken är snabb puls, kärlvidgande behandling kan krävas. Spill: Vid kontakt med kläder, ta omedelbart av de förorenade plaggen och tvätta med stora mängder vatten. Kemikaliespill inomhus ska spolas bort med vatten. Brandbekämpning: Vattenbaserade lösningar av klordioxid är inte direkt antändliga. Släck omgivande eldhärdar med vatten, företrädesvis från sprinklersystem, för att späda ut den bildade gasen. Informera brandbekämpningspersonalen om installationens produktionskapacitet samt om eventuella skadliga ämnen som finns förvarade (ingredienser), så att lämpliga säkerhetsåtgärder kan vidtas. Nödtelefonnummer anges i acceptansrapporten. Svenska (SE) 5

6 Svenska (SE) 2. Produktbeskrivning OCD-162-5, -10 OCD OCD TM Fig. 1 Oxiperm Pro utan kåpa och kringutrustning Grundfos desinficeringssystem Oxiperm Pro används för att framställa och dosera klordioxid för desinficering av dricksvatten, processvatten, kylvatten och spillvatten. Enheten består av en ram av plast, på vilken de interna komponenterna är monterade. Den väggmonteras eller installeras på golv och skyddas av en plastkåpa. Kemikalierna kommer från två originalbehållare för kemikalier, placerade i två uppsamlingstråg rakt nedanför systemet (Oxiperm Pro-system upp till 10 g/h) eller i ett separat tråg för varje behållare invid enheten (Oxiperm Pro-system för mer än 10 g/h). En suglans placeras i varje behållare och ansluts permanent till motsvarande kemikaliepump i enheten. Suglansens kablar sänder signaler för "förvarning om tom behållare" och för "tom behållare" till styrsystemet. Enheten ansluts till två vattenledningar: Dricksvattenledningen som tillför spädvatten och spolvatten. Huvudvattenledningen som ska desinficeras, till vilken den framställda ClO 2 -lösningen doseras. 2.1 Applikationsexempel Desinficeringssystemet Oxiperm Pro kan användas för två olika typer av applikationer: Grupp 1: Desinficering av dricksvattenledningar Vattenflödet i ledningarna kan variera starkt (förbrukningstoppar när vatten används för dusch/bad och matlagning). Typ och mängd av föroreningar i vattnet (störningsvariabler) är inte kända eller varierar starkt. Exempel: Dricksvattenledningar i: hotell, flervåningshus skolor, sjukhus, vårdhem anläggningar för livsmedel och dryck mindre vattenverk duschar i idrottshallar och badanläggningar. Grupp 2: Desinficering av industrisystem Vattenvolymen i sådana system är relativt konstant. Typ och mängd av föroreningar i vattnet (störningsvariabler) är uppmätta och ändras sällan. Exempel: flaskdiskanläggningar i bryggerier system för spillvatten eller industriprocessvatten kylvattensystem. Grupp 3: Stötdesinficering Applikationer som kräver stora mängder desificeringsmedel på kort tid Exempel: rengöring av virvelbad 6

7 2.2 Funktionsprincip Framställning av klordioxid Klordioxid framställs i reaktionstanken enligt nedan: Vatten, saltsyra och sedan natriumklorit tillsätts tills en viss nivå nås. Under reaktionstiden bildas utspädd ClO 2. Därefter fylls reaktionstanken med vatten. Den färdiga lösningen, med koncentration omkring 2 g ClO 2 per liter vatten, rinner med självfall genom ett rör (bräddning), som är placerat mitt på reaktionstanken, till hålltanken nedanför. Från hållanken doserar doeringspumpen den färdiga ClO 2 -lösningen genom injektionsenheten, varifrån lösningen doseras till den huvudvattenledning som ska desinficeras. Se avsnitt Flödesproportionell dosering och Börvärdesstyrd dosering. I driftsläge "Once" avbryts ClO 2 -framställningen. I driftsläge "Continuous" eller "Ext. batch" börjar klordioxidframställningen i reaktionstanken igen efter en fördröjning Flödesproportionell dosering Lämpligt för applikationsgrupp 1 - dricksvatten: 1. Styrsystemet ställs in för proportionell reglering. 2. En kontaktvattenmätare eller flödesmätare mäter vattenflödet i huvudvattenledningen och sänder kontinuerligt uppmätta värden till styrsystemet för Oxiperm Pro. 3. Den proportioella regleringen beräknar erforderlig doseringsvolym ClO 2 i proportion till vattenflödet i huvudvattenledningen. 4. Den proportionella regleringen skickar motsvarande utsignaler till doseringspumpen. 5. Doseringspumpen doserar motsvarande mängd ClO 2 -lösning från hålltanken till huvudvattenledningen. 6. En mätcell (tillval) kan övervaka ClO 2 -koncentrationen i huvudvattenledningen Börvärdesstyrd dosering Lämpligt för applikationsgrupp 2 - industrivatten: 1. Styrsystemet ställs in för reglering efter börvärde. Ett börvärde för ClO 2 -koncentration i huvudvattenledningen anges i börvärdesregleringen. 2. En mätcell övervakar ClO 2 -koncentrationen i huvudvattenledningen. 3. Mätcellen skickar kontinuerligt data för ClO 2 -koncentration till desinficeringssystemets styrsystem. 4. Börvärdesregleringen jämför de inkommande värdena med det inställda börvärdet och använder differensen för att beräkna den mängd ClO 2 -lösning (utstyrningsgrad) som krävs för att åstadkomma önskad koncentration. 5. Börvärdesregleringen skickar signaler till doseringspumpen. 6. Doseringspumpen doserar motsvarande mängd ClO 2 -lösning från hålltanken till huvudvattenledningen. Det finns också en kombinerad styrenhet för applikationer med börvärdesreglering och flödesmätare (se separat instruktion). Svenska (SE) 7

8 Svenska (SE) 2.3 Komponenter i standardenhet Blå Röd TM Fig. 2 Komponenter i Oxiperm Pro-standardenhet (här: OCD-162-5, -10) Utvändiga komponenter Invändiga komponenter Pos. Komponenter Pos. Komponenter 1a Vattenledning som tillför spädvatten och spolvatten (via magnetventilen i enheten). 1b Uttagspunkt med avstängningskran för spädvatten Kemikaliebehållare för NaClO 2 (spädd till koncentration 3 7,5 volymprocent) med suglans och uppsamling- tråg 4 Kemikaliebehållare för HCl (spädd till koncentration 9 volymprocent) med suglans och uppsamlingstråg 11 Huvudvattenledning som ska desinficeras 12 Flödesmätare (eller kontaktvattenmätare) 14 Doseringsledning 15 Injektionsenhet för dosering av ClO 2 18 Mätcell (tillval) för övervakning av klordioxidkoncentrationen i huvudvattenledningen. 19 Anslutning för matningspänning 2 Magnetventil för tillförsel av spädvatten och spolvatten 5 Kemikaliepump för natriumklorit (pump 2) 6 Kemikaliepump för saltsyra (pump 1) 7 Reaktionstank med nivåvippa Hålltank för klordioxid med nivåvippa och avtappningskran (nedtill till vänster) 8 9 Buffertbehållare för ClO 2 -gas 10 Filter med aktivt kol för ClO 2 -gas 13 Doseringspump med flerfunktionsventil 16 Mätvattenledning 17 Uttagspunkt för mätvatten Elektroniskt styrsystem med mätvärdesgivare för kontrollmätningar Display med manöver- och visningselement Se fotografier i avsnitt 10. Fotografier. 8

9 2.4 Kringutrustning och tillbehör Svenska (SE) Blå Röd TM Fig. 3Komplett system Oxiperm Pro OCD-162-5, -10 med mätcell men utan utbyggnadsmodul a 25 1b TM Fig. 4 Komplett system Oxiperm Pro OCD , -60 med mätcell men utan utbyggnadsmodul Pos. Komponenter 1a Vattenledning som tillför spädvatten och spolvatten (via magnetventilen i enheten). 1b Uttagspunkt med avstängningskran för spädvatten 3 Kemikaliebehållare för NaClO 2 (spädd till koncentration 7,5 volymprocent) med suglans och uppsamlingtråg 4 Kemikaliebehållare för HCl (spädd till koncentration 9 volymprocent) med suglans och uppsamlingstråg 11 Huvudvattenledning som ska desinficeras 12 Flödesmätare (eller kontaktvattenmätare) 14 Doseringsledning Pos. Komponenter 16 Slang för uttag av vattenprov 17 Uttagspunkt för vattenprov 18 Mätcell 19 Anslutning för matningspänning/huvudströmbrytare 23 Anslutningskabel för mätcell 24 Provvattenavlopp 25 Anslutningkabel för rengöringsmotor 26 Slang för spädvatten 15 Injektionsenhet för dosering av ClO 2 9

10 Svenska (SE) Tillbehör för spädvattenledning (medföljer inte) Avstängningskran (kulventil) Tappstuds för spädvattenuttag (tillval) (om så behövs med dubbel nippel och anslutningsstycke för slang) Slang med anslutning till magnetventil. Avstängningskran och tappstuds behövs inte om förbikopplingsblandningsmodul med spädvattenanslutning valts Tillbehör för huvudvattenledning (medföljer inte) Kontaktvattenmätare eller monterad flödesmätare (för ny vattenledning flödesmätare som ger signaler eller ultraljudsflödesmätare). Tappstuds för injektionsenhet (tillval). Skyddsrör för doseringsledning, dragen från doseringspumpen till injektionsenheten (tillval). Grundfos DIT fotometer (mäter ClO 2 -koncentration efter dosering) (tillval). Provvattenfilter (vid otillräcklig vattenkvalitet) Mätcell (tillval) Mätcell Tappstuds för provvattenuttag från huvudvattenledning (medföljer inte) Slang från uttagspunkt för provvatten till mätcell Slang från mätcell till provvattenavlopp Utbyggnadsmoduler (tillval) Standardsystemet kan byggas ut med följande moduler: mätcell för kallt och varmt vatten (huvudledningsvatten upp till 50 C, tryck 4 bar) för ansutning till Oxiperm Pro. mätmodul för kallt och varmt vatten (huvudledningsvatten upp till 70 C, tryck 8 bar) för ansutning till Oxiperm Pro. förbikopplingsmodul för blandning av kallt och varmt vatten för ansutning till Oxiperm Pro (separata instruktioner). 2.5 Vätskeanslutningar Vätskeanslutningar Oxiperm Pro (OCD-162-5, -10) 5b 6b 26 8b 14 Fig. 5 Oxiperm Pro (OCD-162-5, -10), vätskeanslutningar TM Anm. Vid fluktuerande flöde i huvudvattenledning rekommenderas användning av förbikopplingsblandningsmodul för optimerad blandning och minskad risk för korrosion. 10

11 2.5.2 Vätskeanslutningar Oxiperm Pro (OCD , -60) Svenska (SE) 6b 5b 6b 14 8b b 5b OCD OCD TM Fig. 6Oxiperm Pro (OCD , -60), vätskeanslutningar För nominell diameter för slanganslutningar, se avsnitt 6. Tekniska data Anslutningar för enheter Oxiperm Pro har anslutningar för följande: spädvattenslang vid magnetventil (fig. 5 och fig. 6, pos. 26) slangar för båda suglansarna på sugsidan av kemikaliepumparna (fig. 5, pos. 5b och 6b) doseringsledning från doseringspumpen till injektionsenheten vid huvudvattenledningen, eller från flödesregleringen i blandningsmodulen eller till den external satshålltanken. (fig. 5 och fig. 6, pos. 14) slang vid hålltankens avtappningskran (endast för spolning och ventilation) (fig. 5, pos. 8b) Anslutning för extern doseringspump Om systemet har levererats utan doseringspump ansluts den externa doseringspumpens doseringsledning till hålltanken Anslutningar för mätcell Mätcellen ansluts hydrauliskt till huvudledningen. Efter dosering mäts ClO 2 -koncentration, temperatur och ph-/ ORP-värde för provvattnet av mätcellen. Mätcellen har anslutningar för följande: slang från uttagspunkt för provvatten till mätcell slang från mätcell till avlopp. Se monterings- och driftsinstruktionen för mätcellen Anslutningar för mätmodul Mätmodulen ansluts hydrauliskt till huvudledningen. Mätmodulen har anslutningar för följande: slang från tappstuds 1 till mätmodul och slang från mätmodul till tappstuds 2 vid huvudvattenledning. Se monterings- och driftsinstruktionen för mätmodulen Anslutningar för blandningsmodul Blandningsmodulen ansluts hydrauliskt till huvudledningen och till Oxiperm Pro. Blandningsmodulen har anslutningar för följande: doseringsledning från Oxiperm Pros doseringspump till injektionsenheten i blandningsmodulen. slang från tappstuds 1 till mätmodul och slang från mätmodul till tappstuds 2 vid huvudvattenledning. Se monterings- och driftsinstruktionen för blandningsmodulen. 11

12 Svenska (SE) 2.6 Elektronikanslutningar och anslutning för matningsspänning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro har ett elektroniskt styrsystem från Grundfos. Se avsnitt 2.8 Manöver- och visningskomponenter, fig. 8. Styrsystemet har anslutningar för följande: spänningsmatningskabel till huvudströmbrytaren kabel från vattenflödesmätare eller flödesmätare kabel från extern satshålltank till nivåreglering, om så behövs kablar för mätcell AQC-D1 eller AQC-D6, om så behövs: mätelektrod, från motelektrod givare för provvattenbrist Pt100-givare ph-elektrod, om så behövs (för ph eller ORP) (endast AQC-D1) rengöringsmotor (endast AQC-D1) eller kablarna från mätmodulen, om så behövs: mätelektrod och motelektrod givare för vattenbrist Pt100-givare eller kabeln från blandningsmodulen, om så behövs: flödersreglering. Ytterligare anslutningar beskrivs i separata serviceinstruktioner, avsnitt 4. Installation och 4,6 Anslutning av elektroniska komponenter. 2.7 Driftsformer Vid driftsättning ställs desinficeringssystemet in på lämpligt sätt för applikationen. När systemet är påslaget och ClO 2 -framställningen inletts manövreras systemet i automatisk drift med hjälp av menykommandon. För ClO 2 -framställning finns två driftsformer: kontinuerlig drift (driftsform "Continuous") engångsdosering (driftsform "Once"). extern satstank (driftsform "Ext. batch"). Doseringen styrs automatiskt av styrenheten. I manuell drift kan styrenheten stängas av. Se avsnitt 5.14 Nödstopp. Andra funktioner kan i manuell drift endast användas om servicekoden anges. 2.8 Manöver- och visningskomponenter Fig. 7 Display och manöverpanel Användning av manöverpanel Knappar och lysdioder Knappen [Esc] Knappen [Upp] Knappen [Ned] Knappen [OK] Knappen [Cal] Knappen [Man] Lysdiod "Alarm" Lysdiod "Caution" Lysdiod "Cal" Lysdiod "Man" Användning av display När systemet startats visas följande displaybild på displayen: TM Funktioner Avbryter kommandon, lämnar menyer Markerar föregående menypost eller ställer in högre siffervärde Markerar nästa menypost eller ställer in lägre siffervärde Bekräftar menyval Kalibrering Manuell drift Larm (röd) Varning (gul) Kalibrering (gul) Manuell drift (gul) TM Fig. 8 Displaybild när systemet startats Rubriken anger status (här: ingen process startad). För symboler och nummer för reläer, se tabellen nedan. Tryck på [OK] för att öppna huvumenyn MAIN MENU: MAIN MENU PROCESS CONTROLLER ALARM SERVICE SETUP MAINTENANCE Under drift, tryck på [Esc] för att öppna menybilden. 12

13 6 7 8 Fig. 9 PROCESS RUNNING... 24,5 C ,23 mg/l ph 7,35 Displaybilden PROCESS RUNNING 1 2 4/3 5 TM Meddelande på displaybilden Meddelandets innebörd Symbol för kontinuerlig styrenhet. Ruta med stapel. Stapelns höjd är proportionell mot utstyrningsgraden (ClO 2 -doseringsvolym): Ingen stapel syns: Utstyrningsgrad = 0 %. Stapeln fyller hela rutan: Utstyrningsgrad = 100 %. 4 Symbol Svenska (SE) Fig. 9: 1-5, se tabell nedan: 6 = vattentemperatur 7 = ClO 2 -koncentration 8 = ph-värde i provvatten. Meddelande på displaybilden PROCESS RUNNING PROCESS STOP PROCESS ABORTION FLUSHING 6 Meddelandets innebörd ClO 2 -framställning är aktiv. ClO 2 -framställningen har stoppats av larm. ClO 2 -framställningen har avbrutits av menykommando eller larm. Spolning har startats automatiskt eller manuellt. Relä för magnetventil. Displaybild: Vita siffror mot svart bakgrund: relä aktivt. Svarta siffror mot vit bakgrund: relä inte aktivt. Relä för HCl-pump: displaybild som för 1. Relä för NaClO 2 -pump: displaybild som för 1. Larmrelä: displaybild som för 1. Varningsrelä: displaybild som för 1. Symbol för relä för puls/paus-styrenhet. 1 Rubriker 2 Reläer Symbol för stopp från kontinuerlig styrenhet och stopp från extern styrenhet till följd av larm. Vit ruta med diagonal linje. Symbol för värdeingång för extern störning (ingångsvärde för störningsvariabel, för vattenflödesmätare: pulser, för flödesmätare: ma). Ruta med triangel. Den svarta fyllningen är proportionell mot flödet (större fyllnadsgrad = större flöde, %). (Visas bara om proportionell eller kombinerad styrenhet är konfigurerad.) 5 Symbol 2.9 Åtkomstkoder När systemet är klart för drift är MAIN MENU inte åtkomlig utan kodprompt. Alla undermenyer är tilldelade endera av två olika åtkomst-/ säkerhetsnivåer. Varje kod aktiverar alla lägre nivåer. Användarkod: Som standard är alla användarmenyer från början åtkomliga utan kodprompt. (När menyvalet bekräftats med knappen [OK] visas ingen kodprompt.) När användaren har angivit sin användarkod (MAIN MENU - SETUP - CHANGE CODE) visas kodprompten innan det går att komma åt någon användarundermeny. Den ändrade användarkoden får endast ge åtkomst för utbildade användare med lämplig teknisk utbildning och erfarenhet. Åtkomst är möjlig under 60 minuter efter inmatning. Servicekod: Denna kod är reserverad för utbildade servicetekniker från Grundfos Water Treatment. Åtkomst är möjlig under 30 minuter efter inmatning. Servicekoden måste anges vid driftsättning. Se avsnitt Ändring av användarkod. 6 Symbol för relästopp för puls/paus-styrenhet. 3 Symbol 13

14 Svenska (SE) 2.10 Användarmenystruktur Användare kan visa vissa undermenyer och ändra vissa värden Lokalisering av användarmenyer I följande tabeller anger den första kolumnen om användare kan komma åt en undermeny: utan kod (0) med användarkod (A). Användarmeny Alla programmenyer kan väljas från MAIN MENU med knapparna [Upp] och [Ned] och öppnas och kommas åt med [OK]. Anm. Tryck på [Esc] för att gå tillbaka till föregående menynivå. För driftsinstruktioner för varje meny, se avsnitt 5. Drift. Användare kan komma åt nedanstående undermenyer från MAIN MENU (utan kod eller med användarkod): Kod Huvudmeny Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Undermeny 4 Undermeny 5 A A Start Start Baksida Start ClO 2 production? A Abort ClO Abortion 2 Process Abortion production? A Back A Continuous A Operation Once A Ext. batch 0 Status Display: Process status 0 List of events 0 Cycles Chemicals 0 Process HCl/NaClO 2 ClO 2 production since Age of ClO 2 (mm:ss) 0 Maintenance A Start Flushing A Abortion 0 Measured value Service ClO 2 0 CalData/logbook 0 Huvudmeny C or F Measurement Temperature Measured value 0 Measured value ph or ORP 0 CalData/logbook 0 ClO 2 controller Display: Controller setting Water flow meter 1,00-100,00 pulses/ 0 sec. (Anm. 5*) 0 Test display Program version A A Language A A A Date/time Setup 50 pulses/sec., 50 %* (or: 5 ma, 25 %) Deutsch English (all listed) Date Time A Daylight sav. t. A Change Code function A Delete A Display Contrast 50 % 0 Begin, end, time shift (± x hours), off HCl (l) NaClO 2 (l) reset 14

15 Kod Huvudmeny Undermeny 1 Undermeny 2 Undermeny 3 Undermeny 4 Undermeny 5 A A A A A Main menu Alarm (Anm. 4*) ClO 2 alarm values Anmärkningar till tabell: Anm. 4*: Inställningarna för ALARM är bara tillgägnliga när MEASURE- MENT har aktiverats (med hjälp av servicekoden). Larmrelät aktiveras om förinställda larmvärden för klordioxid över- eller underskrids, max. doseringstid överskrids samt i händelse av fel. Anm. 5*: Undermneyn WATER FLOW METER visas bara om en flödesmätare är aktiverad (med hjälp av servicekoden). Vid anslutning av kontaktvattenmätare anges pulsfrekvens och max. flöde under driftsättning. Styrsystemet beräknar antalet pulser per sekund. Detta värde motsvarar helt störningsvariabeln som reglerparameter. Vid anslutning av flödesmätare anges mätområdet för inkommande strömsignal under driftsättning. Detta används som bas för en reglerparameter. Användare kan visa aktuellt ingångsvärde för vattenflödesmätare eller flödesmätare, liksom antalet pulser per sekund eller värde i ma och beräkningen i procent. Se avsnitt Visning av aktuellt ingångsvärde för vattenflödesmätare (inte tillämpligt för applikationsgrupp 3). Värdet visas också om de definierade ingångsvärdena över- eller underskrids (funktionsfel hos vattenflödesmätare visas här). Alarm off Alarm on A Dos. time monit. Off/On A Cal. meas. value A Chlorine dioxide Cal. result Slope µa, mg/l A Cal. cycle On/Off A Cal. meas. value Grundfos, DIN/Nist, other A Calibration ph Cal. result Slope µa, mg/l asym. mv A Cal. cycle On/Off A Cal. meas. value A ORP Cal. result Asym. mv A Cal. cycle On/Off HB Manual operation ClO 2 controller On/Off Alarm value 1 0,15 mg/l Alarm value 2 0,70 mg/l Hysteresis 0,01 Alarm delay 0 sec. Upward violation or downward viol. Upward violation or downward viol. Svenska (SE) 15

16 Svenska (SE) 3. Transport och emballage 3.1 Uppackning av enhet(er) Antal emballage: 1 låda. Låda Tillvägagångssätt: 1. Packa upp enheten. 2. Packa upp kåpan. 3. Packa upp mätcellen, om sådan medföljer. 4. Packa upp utbyggnadsmodulerna, medföljer. 5. Spara originalemballaget för att kunna returnera enheten för service. 6. Kontrollera alla enheter med avseende på transportskada (i synnerhet slangar och ledningar). 3.2 Åtgärder i händelse av skada I händelse av transportskada: 1. Packa enheten i dess originalemballage. 2. Informera transportören om transportskadan. 3. Returnera enheten till leverantören. 4. Installation Varning Eventuella funktionsfel till följd av transportskada ger ökad risk för person- och utrustningsskada. Skaka, kläm eller tappa inte lådan. Öppna emballaget försiktigt. Använd inte vassa eller spetsiga föremål. Ta försiktigt ut enheten ur lådan. Böj/vik inte slangar och kablar. Mått L x B x H (mm) Innehåll 900 x 900 x 518 Enhet med 766 x 558 x x 558 x 1813 kåpa, slangar, skruvar, tillbehör Installationen beskrivs i detalj i separat serviceinstruktion. Operatörer kan använda detta avsnitt för att planera installationen. 4.1 Planering av installation Vikt brutto/netto Förberedelse av installationsplats (kund) OCD-162-5: 30 kg/26 kg OCD : 32 kg/28 kg OCD D: 80 kg/70 kg OCD P: 79 kg/69 kg OCD D: 100 kg/85 kg OCD P: 99 kg/84 kg Har nätuttag. Se avsnitt 6. Tekniska data. Har anslutning till huvudvattenledningen. Har anslutning för spädvatten med kvalitet enligt TrinkwV Har golvbrunn för bortspolning av kemikalier samt avlopp (tankt) för provvatten. Har separat förvaringsutrymme för tomma och fulla kemikaliebehållare. Är isolerad från andra områden med avseende på brandskydd. Är säkrad mot obehörig åtkomst och uppfyller kraven rörande olycksförbyggande. Används inte permanent av personal (längsta vistelsetid: två timmar). Operatörens checklista - förberedelse för installation Se avsnitt 6. Tekniska data. 1. Läs monterings- och driftsinstruktionen för Oxiperm Pro och för doseringspump DMI 208, DDI 209, DMX 221 eller DDI 222, om tillämpligt, samt för flerfunktionsventilen, mätcellen och utbyggnadsmodulen, om sådana används. Förvara handböckerna på torr plats vid installationen. 2. Mät tryck och temperatur i spädvattenledning och huvudvattenledning. 3. Mät rumstemperatur och luftfuktighet. 4. Inhämta tillstånd för förvaring av kemikalier, om så behövs. 5. Anskaffa tillbehör. Se avsnitt 8. Tillbehörslista, operatör. 6. Montera en tappstuds för spädvattentillförsel i dricksvattenledningen. 7. Montera en tappklämma för injektionsenhet i huvudledningen. 8. Montera ett skyddsrör för doseringsledningen, om så behövs. Vid huvudledningen: 9. Montera en tappstuds för uttag av provvatten, om så behövs. 10.Montera tappstudsar för mät- eller blandningsmodul, om sådan används. 11.Tillhandahåll skyddskläder i rummet, i enlighet med reglerna för olycksförebyggande (tyska GUV-V D05). 12.Anslå varningsskylt som förbjuder förade av eld eller öppen låga samt rökning. Sätt upp alla medföljande varningsskyltar. Utfört Varning Risk för brand och korrosion till följd av felaktig förvaring av kemikalier. Lagra inte saltsyra eller natriumklorit i närheten av fett, olja eller andra antändliga ämne, oxiderande ämnen, syror eller salter. Inhämta tillstånd för förvaring av kemikalier. Operatören måste säkerställa att alla nedan listade förutsättningar rörande strukturellt och tekniskt säker och optimerad drift av systemet är uppfyllda innan installationen inleds. Installationsplatsen ska uppfylla följande: Skyddad från sol, frostsäker, väl ventilerad och med tillräcklig belysning (systemet får inte installeras utomhus). Uppfyller de krav som anges i avsnitt 6. Tekniska data rörande lufttemperatur, luftfuktighet, tillåten driftstemperatur för komponenter samt spädvattenkvalitet. Har väggar och golv av betong, så att system OCD-162-5, -10 kan väggmonteras (min. väggtjocklek 10 cm för fästskruvar) eller system OCD , -60 kan golvmonteras. 16

17 5. Drift MAIN MENU Svenska (SE) PROCESS START ABORTION OPERATION CONTINUOUS ONCE EXT. BATCH TM Fig. 10 Menystruktur PROCESS Varning Desinficeringssystemet Oxiperm Pro använder kemikalier. Systemet får endast hanteras av auktoriserad och kvalificerad personal. Denna meny finns: i översiktstabellen i avsnitt Lokalisering av användarmenyer i menystruktiren i början av avsnittet. Använd displayen enligt följande: Displaymenyerna visas i handboken i form av tabeller. Den svarta rubriken anger menynamnet och raderna där nedanför anger undermenyer. Öppna en meny enligt följande: Öppna huvudmenyn MAIN MENU genom att trycka på [OK] i displaybilden. I huvudmenyn MAIN MENU, använd knapparna [Upp] och [Ned] för att markera önskad meny, och öppna den genom att trycka på [OK]. Lämna en meny enligt följande: Tryck på [Esc] för att komma tillbaka till närmast högre menynivå (detta är automatiskt för de flesta menyer). Menykommandon specificeras enligt följande: I den här handboken, till exempel: 1. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. I tabellen som följer: Den svarta rubriken lyder PROCESS. Textraderna lyder START, ABORTION och OPERATION. 2. LANGUAGE > [OK]. 5.1 Påslagning av systemet 1. Öppna avstängningskranen för spädvatten (1b). 2. Slå till huvudbrytaren för matningsspänning. Systemet startar. Nedanstående displaybild visas på displayen Fig. 11 Displaybild när systemet slagits på Systemet är klart för drift. 3. Tryck på [OK]. MAIN MENU visas på displayen: MAIN MENU PROCESS CONTROLLER ClO 2 ALARM SERVICE SETUP MAINTENANCE TM Detta betyger: I huvudmenyn MAIN MENU, använd knappen [Ned] för att markera undermenyn PROCESS och öppna den genom att trycka på [OK]. Undermenyn PROCESS visas i displayen. Använd knappen [Ned] för att markera undermenyn LANGUAGE och öppna den genom att trycka på [OK]. Undermenyn LANGUAGE visas displayen. 17

18 Svenska (SE) 5.2 Ändring av driftsform För att ange om bara en sats ClO 2 ska framställas eller om framställningsprocessen ska löpa kontinuerligt, gör så här: 1. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. PROCESS START ABORTION OPERATION 2. OPERATION > [OK]. 5.4 Avbrytande av drift Avbrytande av ClO 2 -framställning 1. Öppna huvudmenyn MAIN MENU genom att trycka på [OK] i displaybilden. 2. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. PROCESS START ABORTION OPERATION OPERATION CONTINUOUS ONCE EXT. BATCH 3. CONTINUOUS (eller ONCE eller EXT. BATCH) > [OK]. CONTINUOUS = kontinuerlig drift. I driftsfomen "Continuous" eller "Ext. batch" inleds en ny framställningsprocess när reaktionstanken är tom. I driftsformen "Once" stoppas ClO 2 -framställningen när reaktionstanken är tom. 5.3 Start av drift Start av ClO 2 -framställning 1. MAIN MENU > PROCESS > [OK]. PROCESS START ABORTION OPERATION 2. START > [OK]. START START BACK Upphävandekommando: 3. BACK > [OK]. Displayen återgår tilll att visa undermenyn PROCESS. ClO 2 -framställning startas inte. Exekveringskommando: 4. START > [OK]. START START ClO 2 PRODUCTION? 5. Tryck på [OK]. ClO 2 -framställning startar. Displaybilden försvinner. PROCESS RUNNING... 24,5 C ,23 mg/l ph 7,35 Fig. 12 Displaybild under drift Dosering behöver inte ha inletts. Detta görs automatiskt så snart hålltanken är fylld. TM ABORTION > [OK]. PROCESS ABORTION BACK Upphävandekommando: 4. BACK > [OK]. Displayen återgår tilll att visa undermenyn PROCESS. Avbrytande av ClO 2 -framställning: 5. ABORTION > [OK]. PROCESS ABORT ClO 2 PRODUCTION? 6. Tryck på [OK]. Kemikaliepumparna stoppas. För att späda det odefinierade innehållet i hålltanken fylls den efteråt med vatten upp till nivå Avbrytande av doseringsprocessen För att doseringspumpen ska kunna stoppas måste styrenheten stängas av i manuell drift. Avstängning av styrenhet i manuell drift 1. Tryck på [Man] (manuell drift). 2. ClO 2 CONTROLLER > [OK]. 3. (Styrenhet) OFF > [OK]. Se avsnitt 5.14 Nödstopp. 5.5 Återupptagande av drift efter avbrott Driften kan avbrytas på fyra sätt: Menykommandot ABORT ClO 2 PRODUCTION (och därefter kommandot CONTROLLER OFF) fel med larmmeddelande tom kemikaliebehållare strömavbrott med åtföljande spänningsmatningsavbrott Återupptagande av drift efter avbrott av ClO 2 - framställning Om styrenheten har stängts av i manuell drift, slå på styrenheten igen i manuell drift: 1. Tryck på [Man] (manuell drift). 2. ClO 2 CONTROLLER > [OK]. 3. (Styrenhet) ON > [OK]. Se avsnitt Start av ClO 2 -framställning. Systemet utför automatisk spolningsprocess. Därefter fortsätter processen och doseringen i normal driftsform Återupptagande av drift efter avhjälpande av fel Bekräfta larmmeddelandet, om så behövs. Systemet återupptar automatiskt driften. 18

19 5.5.3 Återupptagande av drift efter byte av kemikaliebehållare Systemet återupptar automatiskt driften Återupptagande av drift efter strömavbrott Systemet slås automatiskt på igen när spänningsmatningen återställts. Om reaktionstanken är full är vätskan nu i odefinierat tillstånd. Den kan innehålla för mycket saltsyra eller för lite ClO 2. Styrsystemet använder nivåvippan i reaktionstanken för att avgöra om reaktionstanken är full eller tom och fortsätter driften utifrån detta: 1. Reaktionstanken är delvis full eller full, hålltanken är tom: Om reaktionstanken är full fylls den upp med vatten. Den odefinierade vätskan överförs till hålltanken och följande larmmeddelande visas: CHECK ClO 2 BATCH. Töm hålltanken manuellt. Se avsnitt Manuell tömning av hålltank. (Om den inte töms manuellt kommer den odefinierade vätskan att doseras.) Doseringspumpen stängs av om hålltanken är tom. 2. Reaktionstank tom, hålltank tom: I driftsform "Continuous" inleds en ny framställningsprocess. 3. Reaktionstank tom, hålltank delvis full eller full: Den färdiga batchen doseras (forstätter att doseras). I driftsform "Continuous" eller "Ext. batch" startas en ny framställningsprocess. 4. Reaktionstank delvis full eller full, hålltank delvis full eller full: Den återstående satsen doseras till hålltanken. Reaktionstanken fylls upp med vatten. Den odefinierade vätskan blir kvar i reaktionstanken tills hålltanken är tom. Vatten tillförs tills reaktionstanken svämmar över och larmmeddelandet CHECK ClO 2 BATCH visas. Töm hålltanken manuellt. (Om den inte töms manuellt kommer den odefinierade vätskan att doseras.) I driftsfomen "Continuous" inleds en ny framställningscykel när reaktionstanken är tom. För automatisk spolning, se avsnitt 5.5 Återupptagande av drift efter avbrott. Spolning med hjälp av menykommandot FLUSHING är användbart vid långa systemstillestånd. Systemet spolas med vatten för att avlägsna alla kemikalierester i sugledningar, pumpar och reaktionstankar. Spädvatten används för spolning. Suglansarna måste dock avlägsnas från kemikaliebehållarna före spolning och placeras i separata 10-litershinkar med dricksvatten, så att de kan suga in vatten. Töm hålltanken manuellt genom avtappningskranen före spolning. Doseringspumpen stängs av om hålltanken är tom. Reaktionstanken måste vara tom före spolning. Starta spolningen endast om ClO 2 -framställningen inte är aktiv (bara menyn FLUSHING visas på displayen). Spolningsprocessen kan när som helst avbrytas med knappen [Esc] Förberedelse för spolning 1. Ha följande till hands innan menykommandot FLUSHING ges: tom 10-liters plasthink (1 hink för OCD , -010, -030 eller 2 hinkar för OCD ) PE-slang 11 x 8 mm för hålltankens avtappningskran 20 g (OCD-162-5), 40 g (OCD ), 120 g (OCD ), 240 g (OCD ) ClO 2 -nedbrytningämne, natriumtiosulfat Na 2 S 2 O 3 x 5 H 2 O två 10-litershinkar fyllda med vatten originalskruvpluggar för kemikaliebehållare. 2. Ta av kåpan från enheten. Svenska (SE) 5.6 Spolning Varning Risk för förgiftning med ClO 2 -gas. Blanda aldrig NaClO 2 och HCl. Placera aldrig suglansarna i samma hink. För aldrig in suglansarna i fel behållare. Observera etiketterna för HCl (röd) och NaClO 2 (blå) på kemikaliebehållare, pumpar och suglansar. Varning Felaktig hantering av kemikalier ger risk för allvarlig person- och utrustningsskada. Använd skyddsklädsel (handskar, ansiktsmask, skyddsförkläde) vid arbetet (tyska GUV-V D05). Varning Risk för frätskador från droppar när suglansar avlägsnas från kemikaliebehållare. Se upp så inga droppar faller på hud, kläder, skor eller golv. Droppar som faller på behållaren eller i uppsamlingstråget måste omedelbart sköljas bort med vatten. 19

20 Svenska (SE) Manuell tömning av hålltank 1. Placera de två 10-litershinkarna med vatten till höger respektive vänster som kemikaliebehållarna. 2. Skruva loss locket med suglansen för NaClO 2 -behållaren, ta ut suglansen och placera den i en av vattenhinkarna. 3. Skruva på originalskruvlocket på kemikaliebehållaren. 4. Skruva loss locket med suglansen för HCl-behållaren, ta ut suglansen och placera den i den andra vattenhinken. 5. Skruva på originalskruvlocket på kemikaliebehållaren. 6. Fyll den tomma hinken med 1 liter vatten och 20 g (OCD-162-5), 40 g (OCD ) eller 120 g (OCD ) ClO 2 -nedbrytningsämne och placera den till vänster om systemet. För OCD : fyll två tomma hinkar med vardera 1 liter vatten och 120 g ClO 2 -nedbrytningsämne och placera dem till vänster om systemet. 7. Ta bort kåpan från enheten. 8. Anslut slangen (PE eller PVC) till hålltankens avtappningskran och placera den andra änden i hinken. Öppna utloppsventilen. 9. Tappa av innehållet i hålltanken (OCD-162-5: cirka 1 liter, OCD : cirka 1,8 liter, OCD : cirka 6,5 liter eller OCD : cirka 13,0 liter) i hinken/hinkarna. 10.Stäng utloppsventilen när hålltanken är tom. Doseringspumpen stängs av när hålltanken är tom. När hålltanken fylls med en ny sats slås vätskepumpen till igen Start av spolning 1. MAIN MENU > SERVICE > [OK]. 2. PROCESS > [OK]. 3. FLUSHING > [OK]. Start av spolning: 4. START > [OK]. FLUSHING START SYSTEM FLUSHING? 5. Tryck på [OK]. FLUSHING PUT SUCTION LANCE IN WATER 6. Tryck på [OK] om suglansarna redan befinner sig i vatten. FLUSHING DRAIN RESERVOIR TANK 7. Tryck på [OK] om hålltanken är tom. Se avsnitt Manuell tömning av hålltank. FLUSHING CLOSE DRAIN COCK 8. Tryck på [OK] om avtappningskranen redan är stängd. 9. Spolningen startar. Spolningsprocessen körs automatiskt två gånger. START H 2 O HCl-pump, 2 min. NaClO 2 -pump, 2 min. H 2 O DRAIN RESERVOIR TANK 2x PLEASE WAIT END TM Fig. 13 Spolningsprocess 10.Spädvatten fylls i reaktionstanken tills nivån når K1. 11.HCl-pumpen går i två minuter. 12.NaClO 2 -pumpen går i två minuter. 13.Spädvatten fylls på tills nivån når tankens högsta nivå, K4, och vätskan svämmar över till hålltanken. Följande meddelade visas: FLUSHING 14.Om reaktionstanken är tom börjar processen om med steg 8. Efter två spolningsprocesser visas följande meddelande: FLUSHING SYSTEM FLUSHING IS FINISHED 15.Bekräfta med [OK]. FLUSHING IS RUNNING När spolningen slutförts visas följande meddelande: FLUSHING PLEASE WAIT! Detta meddelande försvinner efter en minut. 20

21 5.6.4 Arbete med systemet efter spolning 1. Avlägnsa slangen från avtappningskranen och placera den i hinken. 2. Töm hinken i avloppet. 3. Rengör slang, hink och avlopp omsorgsfullt med vatten. 4. Skruva av originalskruvlocket från NaClO 2 -behållaren. 5. Avlägsna suglansen för NaClO 2 från vattenhinken och för in den i NaClO 2 -behållaren. Skruva på locket med suglans på behållaren. Spara originallocket. 6. Skruva bort originalskruvlocket på HCl-behållaren. 7. Avlägsna suglansen för HCl från vattenhinken och för in den i HCl-behållaren. Skruva på locket med suglans på behållaren. Spara originallocket. 8. Sätt tillbaka kåpan på enheten Avbrytande av spolning Spolningsprocessen kan när som helst avbrytas: 1. MAIN MENU > SERVICE > PROCESS > FLUSHING > [OK]. FLUSHING START ABORTION 2. ABORTION > [OK]. 5.7 Manuell ventilering av doseringspump Varning Felaktig hantering av kemikalier ger risk för allvarlig person- och utrustningsskada. Använd skyddsklädsel vid arbetet (tyska GUV-V D05). Förutsättningar för ventilering: Hålltanken måste innehålla klordioxidlösning. Doseringspumpen måste köras i driftsform "Manual". 1. Håll i de svarta och gröna vreden på flerfunktionsventilen och vrid det gröna vredet försiktigt medurs så långt som möjligt (rörelsen är nästan omärklig). Se monterings- och driftsinstruktionen för flerfunktionsventilen. 2. Vrid på vredet igen, om så behövs. Doseringspumpen ventileras. Luft strömmar från hålltanken och reaktionstanken genom gasslangen till buffertbehållaren och filtret med aktivt kol och släpps sedan ut till atmosfären. 5.8 Ändring av inställningar Öppna menyn SETUP enligt följande: 1. MAIN MENU > SETUP > [OK]. Svenska (SE) FLUSHING START AGAIN ABORTION MAIN MENU Avbrytande av spolning: 3. ABORTION > [OK]. Omstart av spolning: 4. START AGAIN > [OK] Åtgärder vid spolningsfel Det kan ta fem minuter att skölja pumparna. Om följande felmeddelande visas efter dem minuter, följ anvisningarna nedan: FLUSHING FLUSHING ERROR SETUP LANGUAGE DATE/TIME 1. Kontakta Service. (Orsaken kan vara problem med pumparna.) 2. När felet avhjälpts, bekräfta genom att trycka på [Esc] eller [OK]. 3. Starta om spolningen. CODE FUNCTION DISPLAY Fig. 14 Struktur hos användarmenyn SETUP TM Anm. Andra menyer är endast åtkomliga om servicekoden anges. 21

22 Svenska (SE) Byte av språk 1. SETUP > LANGUAGE > [OK]. Inställning av sommar-/vintertid: 6. DAYLIGHT SAV. T. > [OK]. DAYLIGHT SAV. T. BEGIN END TIME SHIFT OFF Fig. 15 Menyn Language 2. Använd knappen [Ned] för markera önskat språk > [OK] > [Esc] Ändring av användarkod 1. SETUP > CODE FUNCTION > [OK]. CODE FUNCTION CHANGE CODE DELETE CODE Byte av kod: 2. CHANGE CODE > [OK]. En prompt visas där den gamla koden ska anges: CODE FUNCTION OLD CODE: 0 TM Använd knappen [Upp] för att ange den gamla koden > [OK]. CODE FUNCTION NEW CODE: 0 4. Använd knappen [Upp] för att ange den nya koden (håll knappen [Upp] nedtryckt för att bläddra snabbare genom siffrorna). > [OK]. Högsta möjliga tal är Den nya koden är inställd. Därefter visas en kodprompt före alla undermenyer som är åtkomliga för användare. Borttagning av kod: 5. DELETE CODE > [OK]. Kodinställningen tas bort. Åtkomst är bara möjlig med hjälp av den fabriksinställda användarkoden Ändring av datum/klockslag/sommar-/vintertid. Ändring av datum: 1. SETUP > DATE/TIME > [OK]. DATE/TIME DATE TIME DAYLIGHT SAV. T. Ändring av datum: 2. DATE > [OK]. 3. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ändra datum (ÅÅÅÅ.MM.DD) > [OK] > [Esc]. Ändring av klockslag: 4. TIME > [OK]. 5. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ändra klockslag > [OK] > [Esc]. Växling sommar-/vintertid på/av: 7. OFF > [OK] > [Esc]. Växling sommar-/vintertid avaktiveras. 8. DAYLIGHT SAV. T. > [OK]. 9. BEGIN > [OK]. 10.TIME > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in klockslag för växling till sommartid > [OK] > [Esc]. 11.DATE > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in datum för växling till sommartid > [OK] > [Esc]. 12.END > [OK]. 13.TIME > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in klockslag för växling till vintertid > [OK] > [Esc]. 14.DATE > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in datum för växling till vintertid > [OK] > [Esc] > [Esc]. 15.TIME SHIFT > [OK]. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ställa in antal timmar > [OK] > [Esc] Justering av displayens kontrast 1. SETUP > DISPLAY > [OK]. 2. Använd knapparna [Upp] och [Ned] för att ändra procentsatsen > [OK] > [Esc] Visning av programversion 1. MAIN MENU > SERVICE > PROGRAM VERSION > [OK]. Visning av programversion > [Esc]. BEGIN DAY. SAV. T. TIME DATE PROGRAM VERSION Oxiperm Pro g/h V

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Service instructions

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Service instructions GRUNDFOS INSTRUKTIONER Oxiperm Pro OCD-162 Service instructions 2 Svenska (SE) Service instructions Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmänna säkerhetsföreskrifter

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Oxiperm Pro OCD-162 Monterings- och driftsinstruktion Monterings- och driftsinstruktion Översättning av den engelska originalversionen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Allmän information

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001

SmartDial. Trådlöst. Användarhandbok. -se. Dokument översatt från engelska A001 Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Drift... 2 4 Beskrivning av gränssnitt... 3 4.1 Symboler på displayen...

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Bruksanvisning OPTIMAX

Bruksanvisning OPTIMAX B R U K S A N V I S N I N G F r a m k a l l n i n g s m a s k i n O P T I M A X 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Testkörning

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

INSTALLATIONS- ANVISNING

INSTALLATIONS- ANVISNING INSTALLATIONS- ANVISNING Styrning CC05 för Pelletskamin K6 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 1/15 ARITERM SWEDEN AB Installationsanvisning - 2010.04.09- Sida 2/15 Innehållsförteckning

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna

Bruksanvisning MI-5. Framkallningsmaskin MI-5. 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna B R U K S A N V I S N I N G Framkallningsmaskin MI-5 2003-03-10 SVK Röntgenteknik AB Båtvägen 7, 191 33 Sollentuna Innehållsförteckning sid 1.0 Säkerhetsföreskrifter 3 2.0 Innan du startar maskinen 3 3.0

Läs mer

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken)

Dos. Inkoppling. Vatten in från vattentanken. Koncentrat Till Mix pump (slangen som tidigare gick till koncentratdunken) Instruktioner DROPPEN Dos doserar automatiskt Rotstop Gel till rätt blandning av koncentrat för Mix-pumpen. Denna instruktion visar generell inkoppling av Dos-systemet till befintlig stubbehandling på

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI

INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI INSTALLATION-OCH BRUKSANVISNING RETURSPOLNINGSAUTOMATIK XYLEM FÖR GÖINGEFILTER KOMBI ...3 Programmering...6 Montering...8 Manuell spolning...9 El-schema... 10 Innehåll 2 RETURSPOLNINGSAUTOMATIK GÖINGEFILTER

Läs mer

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- och driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Oxiperm Pro OCD-162 Monterings- och driftsinstruktion Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under our

Läs mer

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc

Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc Experts in Chem-Feed and Water Treatment Snabbmanual klordioxidaggregat CDVc 1. Stanna och starta produktionen och styrningen (manual 6.2) För alla åtgärder för att ändra eller kalibrera utrustningen,

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170

MANUAL. FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750. www.exergon.se Tel. 08-7420170 MANUAL FOTOGENKAMIN Modell Ruby och Kero Art.nr 14-1700 och 14-1750 www.exergon.se Tel. 08-7420170 TEKNISKA SPECIFIKATINER Modell Ruby Kero Konvektor typ Strålningskonvektor Strålningskonvektor Värmeeffekt

Läs mer

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ

OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Manual Miniratt GP1R. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ OBS: Denna manual är temporär och ej för permanent bruk. Senast uppdaterad: 2007-11-07 Uppdaterad av: JÖ 2 Innehållsförteckning: 1 Introduktion... 4 1.1 Vad är Miniratt GP1R?... 4 1.2 Ratten... 4 1.3 Handhavande

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten

Fuktare LQQA, cirkulerande vatten Size -84 5 Fig. 4 5 4 6 7 9 7 8. Styrskåpet utv.. Styrskåp inv.. Avstängningsventil (ingår ej) 4. Vattenfilter, porositet max. 5 μm (ingår ej) 5. Vattenlås LQAZ-8 (tillbehör) 6. Utloppsledning 7. Fuktarinsats

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ NF/DD med automatik. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Motorventil Installation och underhåll

Motorventil Installation och underhåll 192011 Motorventil Installation och underhåll Denna manual är avsedd för Ventiler med serienummer som börjar med 19-. Innan systemet tas i bruk måste denna handbok studeras i detalj. Endast av MEDICVENT

Läs mer

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER

MANUAL VANCOUVER MANUAL VANCOUVER 1 MANUAL VANCOUVER TACK 2 för att du har valt ett spabad från Svenska Badrumsinredningar AB. Läs noggrant igenom denna manual och spara den för framtida bruk. INNEHÅLL Viktigt att veta inför uppstart...

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Filterbyte registrerat Kalibrering av mätcell registrerat Enhet startad manuellt och startar tömning genom GRÖN slang

Filterbyte registrerat Kalibrering av mätcell registrerat Enhet startad manuellt och startar tömning genom GRÖN slang Enhetens ID: Datum: 1. Visuell kontroll Enheten torr inuti Enheten blöt inuti Grå och röd slang Godkänt Icke godkänt Ej klämda och monterade med fall och utlopp i gropen utan risk att hamna under vatten.

Läs mer

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1

Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Ändringar som blir bindande från och med den 1 februari 2018 men får tillämpas redan nu Utdrag ur CLP-förordningen, bilaga IV; Lista med skyddsangivelser 1 Skyddsangivelserna finns förtecknade i bilaga

Läs mer

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1

PromoSol 130/4. Electrotec Energy. Upphovsrättsskyddad Sida 1 PromoSol 130/4 Sida 1 Innehåll 1 Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Produkt beskrivning... 3 3 Mått... 4 4 Teknisk specifikation... 4 5 Solkretspump, Grundfos Solar 20 65 130... 5 6 Montering...

Läs mer

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING

VATTENKOKARE BRUKSANVISNING VATTENKOKARE BRUKSANVISNING MODELL: BKE1700 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda kokaren och spara den för framtida behov. SÄKERHET! 1. Läs anvisningarna före användning. 2. Kontrollera

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Automatisk Vattentimer. Användarmanual

Automatisk Vattentimer. Användarmanual Automatisk Vattentimer Användarmanual Sida 2 av 9 1. Introduktion Tack för att du valde Rain Bird. Vi rekommenderar dig att läsa följande instruktioner, för att kunna använda din timers alla funktioner

Läs mer

Manual Elstyrning EL110

Manual Elstyrning EL110 Manual Elstyrning EL110-1 drift Läs noga igenom manualen innan arbetet påbörjas! Titel Reg. Nr Sist sparad Rev. Nr Sidor EL110_rev1 100-110 2008-06-10 1 16 1 Innehållsförteckning 1 Tillverkardeklaration

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A

Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten ASD 431 A det naturliga valet Drift & skötselinstruktioner Compact DX CSD/CSU 380-415 / 3 / 50 .. 1. Typskylt Av typkoden framgår vilken typ av aggregat som avses och koden finns på märkskylten 2004 ASD 431 A Typ

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion

SAVE VTC 700. Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion Ventilationsaggregat med värmeåtervinningsfunktion 2075811-SE 23-08-2011V.A001 Innehåll 1 Varningar... 1 2 Inledning... 2 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Kontrollpanel... 3 3.2 Symboler på displayen...

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installationer. Drift-och skötsel

Installationer. Drift-och skötsel Labko Sverige AB Box 6095 187 06 Täby Tel: 08-514 00 520 Fax: 08-514 00 529 E-mail: info@labko.se www.labko.se Installationer Drift-och skötsel Fettavskiljare RFD-0,3 Innehåll 1 ALLMÄNT... 3 2 TEKNISKA

Läs mer

BRUKSANVISNING CORRECT RIVER

BRUKSANVISNING CORRECT RIVER BRUKSANVISNING CORRECT RIVER Correct River CORRECT RIVER vid svårbehandlade halter av järn och mangan. Reducerar även svavelväte (berggas) och vissa tungmetaller. RIVER har automatisk backspolning av filtermassan

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL

ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL ALL-1 EC ELEKTRISK FETTPUMP INSTRUKTIONER & ANVÄNDARMANUAL SIDRUBRIK PRODUKTBESKRIVNING Centralsmörjningspumpen är av kolvtyp. Det elektroniska styr- och övervakningskortet är placerat i motorns plastkåpa,

Läs mer

Manual för TH SOL 801 hybrid.

Manual för TH SOL 801 hybrid. 10-10-08 11-03-05 D 11-03-05 Percy Eriksson 1 av 20 Manual för TH SOL 801 hybrid. TH Solar Sverige. Tossene Berg 16. 455 98 Dingle Support: 0523-91139 vardag 08.00-17.00 Internet: www.thsolar.se E-post

Läs mer

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin

Flakismaskiner QF800-QC700. Installation. Elinstallation. Placering av ismaskin Flakismaskiner QF800-QC700 Installation Placering av ismaskin Elinstallation Ismaskinen måste installeras på en plats som uppfyller följande kriterier. Om något av dessa kriterier inte uppfylls ska en

Läs mer

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik

INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik INSTRUKTION Budget FeMn med spolautomatik Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 120516 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB,

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1100 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Målarspruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Målarspruta Art.: 90 37 797 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Säkerhet Packa upp enheten och kontrollera omsorgsfullt om någonting

Läs mer

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på.

SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL. Innehållsförteckning. 1: Produktbeskrivning. 2: Utförande & komponenter. 3: Viktigt att tänka på. SW Luftkylare / värmefläkt MANUAL Art: 25-2300 Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 2: Utförande & komponenter 3: Viktigt att tänka på 4: Handhavande 5: Rengöring & underhåll 6: Tekniska uppgifter

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

Viktig information om laddning av pumparna

Viktig information om laddning av pumparna 1(7) Viktig information om laddning av pumparna För att mätningen ska lyckas gäller det att man har kontrollerat och justerat in den utrustning som man ska använda. Läs därför denna information om hur

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0)

ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) ph-mätare model 8690 Manual (ver. 1.0) 1 Innehållsförteckning Förord...3 Funktionsbeskrivning...3 Display...3 Knappar & indikatorer...3 Att mäta ph...3 Sleep mode...4 Övriga inställningar...4 Automatisk

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...

INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING... R-FORCE INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL...2 SPECIFIKATION...3 MÖJLIGHETER R-FORCE...3 FUNKTION FRONTREGLAGE...3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION...4 FELSÖKNING...4 PROGRAMMERING...5 GÖR SÅ HÄR VID PROGRAMMERING!...5

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN

B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN B R U K S A N V I S N I N G CORRECT OCEAN Correct Ocean CORRECT OCEAN vid svårbehandlade halter av järn och mangan där också ph-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra behöver korrigeras. Reducerar

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING

DRAFTLINE - RENGÖRING AV ÖLANLÄGGNING Vad är Draftline? Draftline är ett rengöringsmedel för Fatölsanläggningar. Det är basiskt och löser mycket effektivt upp organiska ämnen, t.ex. beläggningar i en ölslang. Draftline innehåller kemikalier

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning STYRENHET FRITÖS METOS EVO VC-250 T, EVO VC-400T, EVO VC-2200 T EVO VC-250 T/P, EVO VC-400T/P, EVO VC-2200 T/P EVO VC-250 T/P/L, EVO VC-400T/P/L, EVO VC-2200 T/P/L Installations- och bruksanvisning 4153980,

Läs mer

something new in the air E4T643

something new in the air E4T643 something new in the air E4T643 E4T643 4.1 Smart Touch elektronisk panel med modulering vid fasta hastigheter Den här kontrollen reglerar rumstemperaturen, helt utan externa givare, i fyra fläkthastigheter

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1

K 200. Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 K 200 Bruksanvisning S... 3 76-504-0940 1 S Innehållsförteckning Uppställning och inbyggnad 3 El-anslutning 4 Igångsättning 4 Temperaturinställning 5 Temperaturlarm 5 Strömavbrott 5 Avfrostning 6 Belysning

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 163. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer