Vallentuna den 7 oktober Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vallentuna den 7 oktober 2010. Örjan Lid Ordförande. Victor Kilén Sekreterare Tfn: 08-587 850 00. KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen 2010-10-18"

Transkript

1 KALLELSE 1 (20) Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Henrik Berggren, tf. ekonomichef Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli Övriga kallade Vallentuna den 7 oktober 2010 Örjan Lid Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 2 (20) Kommunstyrelsen Föredragningslista: Ärenden till KF Diarienummer 1. Justering 2. Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna...Dnr KS Svar på motion (S) Läkemedel äldre och dementa...dnr KS Motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist...dnr KS Skattesats Dnr KS Avskrivning fordran Bällsta 2:1087 KB Snickaren...Dnr KS Utökad budgetram start introduktionsutbildning nyanlända elever i grundskolan...dnr KS Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar Dnr KS Delårsrapport januari augusti Dnr KS Borgen Össebyhus...Dnr KS Ärenden till KS 11. Slutrapport gällande det Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet...dnr KS Nämndernas VaSaRu andra tertialet Dnr KS VaSaRu uppföljning ekonomi och verksamhet tertial , kommunstyrelsen...dnr KS Övrigt 14. Anmälningslista Kallelsen, inklusive handlingar, finns också i elektronisk form. Se:

3 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 3 (20) Kommunstyrelsen Justering

4 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 4 (20) Kommunstyrelsen Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna Dnr KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen. Sammanfattningen I en motion till kommunfullmäktige i oktober 2009 föreslår Jaana Tilles (S) att kommunen investerar i framtida invånare genom att placera studentboende nära stationen och föreslår att: - Studentbostäder byggs nära stationen i Vallentuna Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Ärendets tidigare behandling KSAU KF KS KSAU Handlingar Motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna 2. KSAU Svar på motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna, tjänsteskrivelse 4. Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna, KF Svar på motion (S) Protokollsutdrag, KS Svar på motion (S) Protokollsutdrag, KSAU Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna 8. Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna, SBF tjänsteskrivelse

5 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 5 (20) Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Läkemedel äldre och dementa Dnr KS Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 1. att avslå motionen då socialnämnden inte anser att något behov finns för att starta ytterligare demensprojekt för att minimera läkemedelsanvändningen. Ett sådant arbete har redan genomförts i kommunen. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Gunnel Orselius Dahl (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattningen Kommunstyrelsen överlämnade till socialnämnden att svara på motionen. I den föreslås att (gärna med Vaxholm som modell) starta ett demensprojekt med uppdraget att gå igenom föreskrivningen av läkemedel till äldre och dementa, samt att finna former för en minskning av mediciner som är olämpliga och skadliga. Socialnämnden redovisar i sin slutrapport genomförda och planerade insatser inom äldreomsorgen med specifik inriktning på personer med demenssjukdom. Socialnämnden anser inte att det finns ett behov av att starta ytterligare ett demensprojekt för att minimera läkemedelsanvändningen. Ärendets tidigare behandling KSAU

6 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 6 (20) Kommunstyrelsen Handlingar Motion (S) Kunskap och metodiskt arbete kan göra många piller onödiga 2. KSAU Svar på motion (S) - Läkemdel för äldre och dementa, tjänsteskrivelse 4. Svar på motion (S) - Läkemdel för äldre och dementa 5. Slutrapport Utveckla demensvården 6. En gemensam värdegrund - palliativ vårdfilosofi, kort beskrivning av de fyra hörnstenarna

7 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 7 (20) Kommunstyrelsen Motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist Dnr KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad då frågan utreds i samband med det uppdrag som kommundirektören tidigare fått från KS, vilket innebär att genomföra en översyn av samtliga verksamheter ur ett processperspektiv för att uppnå ett koncerntänkande. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Örjan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringen att anse motionen besvarad då frågan redan utreds. Proposition Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids ändringsförslag. Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag mot Örjan Lids ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattningen Motion (S) från socialdemokraterna med förslag till beslut att anställa en kommunarkitekt då Vallentuna kommun ska tillgodose sin del av regionens tillväxtbehov i form av bostäder och annan infrastruktur. Planering behövs för utveckling och bevarande av t.ex. grönområden. Förslag till beslut att anställa en kommunjurist då kommunal verksamhet styrs i stor utsträckning av lagar och förordningar. Upphandlingar,avtalsskrivande, hantering av tvister,frågor och besvär från medborgare kräver mycket tid och gedigna juridiska kunskaper. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. Motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist 2. KSAU

8 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 8 (20) Kommunstyrelsen Svar på motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist, tjänsteskrivelse

9 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 9 (20) Kommunstyrelsen Skattesats 2011 Dnr KS Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2011 till 18,98 (oförändrad) Sammanfattningen Enligt kommunallagen ska budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång ska fullmäktige, enligt kommnallagen, ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. På grund av det osäkra läget i samhällsekonomin och att regeringens budgetproposition läggs fram för riksdagen en månad senare på grund av att det är valår kan inte budgeten tas före november månads utgång. Budgeten kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 13 december. Detta förslag till beslut avser således endast kommunens skattesats för 2011 Handlingar Skattesats 2011, tjänsteskrivelse

10 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 10 (20) Kommunstyrelsen Avskrivning fordran Bällsta 2:1087 KB Snickaren Dnr KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. att föreslå kommunfullmäktige att avskriva kvarstående fordran på kr för administrativa kostnader i samband med försäljning av kommunens fastighet Bällsta 2:1087 Sammanfattningen Enligt Kommunal författningssamling Kommunstyrelsens delegationsordning och firmateckningsrätt ska en avskrivning av fordran över två basbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen har en fordran på KB Snickaren 206 på kronor. Fordran avser kommunens gatubyggnadskostnader i samband med den vägutredning som skedde i samband med försäljningen av Bällsta 2:1087. KB Snickaren 206 har trots uppmaning inte betalat det aktuella beloppet. Kommunen förband sig i köpeavtalet att dela anläggningkostnaden med bolaget om en förlängning av akutuell väg blev nödvändig. Vägen har nu förlängts och KB Snickaren 206 har en fordran på Vallentuna kommun på kronor. Kommunen har begärt ett förtydligande till vart pengarna ska skickas. Något svar på detta förtydligande har dock inte inkommit till kommunen. Ärendet tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU Avskrivning av fodran, tjänsteskrivelse 3. Avskrivning av fordran - Bällsta 2:1087, SBN Avskrivning av fordran - Bällsta 2:1087, SBNAU Avskrivning av fordran - Bällsta 2:1087, SBF tjänsteskrivelse -----

11 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 11 (20) Kommunstyrelsen Utökad budgetram start introduktionsutbildning nyanlända elever i grundskolan Dnr KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram 2010 med tkr i syfte att utöka kommunens insatser för nyanlända elever inom grundskolan 2. att finansiering sker genom att kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser minskas med motsvarande belopp 3. att hänskjuta frågan om en utökning av skolpengen med en tilläggsskolpeng till kommunplaneprocessen. Sammanfattningen Barn- och ungdomsnämnden har lämnat en hemställan om en utökning av budgetramen för introduktionutbildning för nyanlända elever inom grundskolan. Vidare hemställde nämnden om införandet av en tilläggskolpeng på 100 kronor per nyanländ elev från och med 1 januari Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar KSAU Introduktionsutbildning nyanlända elever grundskolan, tjänsteskrivelse 3. Hemställan om utökad budgetram Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom grundskolan i Vallentuna, BUN Hemställan om utökad budgetram Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom grundskolan i Vallentuna, BUF tjänsteskrivelse

12 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 12 (20) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2011 Dnr KS Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige 1. att sammanträdestiderna för år 2011 ska fastslås enligt kommunledningskontorets förslag med ändringen att kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober 2011 flyttas till den 27 oktober Yrkande Örjan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringen att datumet för kommunstyrelsens sammanträde måndagen den 31 oktober 2011 flyttas till torsdagen den 27 oktober Proposition Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag mot Örjan Lids ändringsförslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifallit Örjan Lids ändringsförslag. Sammanfattningen Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar skall fastställas för år Enligt praxis sammanträder fullmäktige en gång i månaden utom i de fall då särskilda skäl föranleder annat. Kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i princip också en gång i månaden och dessa tillfällen bör av naturliga skäl anpassas till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar. Ärendets tidigare behandling KSAU KS KSAU Handlingar 1. KSAU Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar reviderat förslag, tjänsteskrivelse 3. KS

13 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 13 (20) Kommunstyrelsen KSAU Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2011, tjänsteskrivelse

14 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 14 (20) Kommunstyrelsen Delårsrapport januari augusti 2010 Dnr KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten för Att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för klara sin budget Ärendet i korthet Kommunfullmäktige ska enligt 8 kap. 20 a kommunallagen (1991:900) behandla minst en delårsrapport. Enligt 9 kap. 1 lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Vallentuna kommun har under räkenskapsåret 2009 valt att upprätta en stycken delårsrapport. Rapporten avser perioden januari till och med augusti. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar KSAU Delårsrapport januari augusti 2010, tjänsteskrivelse 3. Delårsrapport 2010

15 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 15 (20) Kommunstyrelsen Borgen Össebyhus Dnr KS Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 1. att föreslå kommunfullmäktige att besluta, att såsom för egen skuld ingå borgen för Össebyhus AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till förslaget. Sammanfattningen För att möjliggöra gynnsamma villkor vid omsättning och upptagning av lån föreslås att Vallentuna kommun ingår borgen för Össebyhus AB. Detta är en förutsättning för att Össebyhus ska kunna avropa de avtal som kommunen erhåller vid upphandling av lån. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar KSAU Borgen Össebyhus, tjänsteskrivelse

16 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 16 (20) Kommunstyrelsen Slutrapport gällande det Barn- och ungdomspolitiska handlingsprogrammet Dnr KS Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. godkänner slutrapporten från Barn- och ungdomssamordnaren samt överlämnar rapporten till länsstyrelsen i Stockholms län. Sammanfattningen Under en projekttid på ett år har Barn- och ungdomssamordnaren arbetat med att kartlägga, utveckla och leda det övergripande förebyggande arbetet i kommunen. Som ett resultat av detta arbete har en organisationsförändring skett, vilket gör att det fortsatta förebyggande arbetet kommer att drivas på ett mer övergripande sätt. Eftersom barn- och ungdomssamordnarens uppdrag nu avslutats lämnas en slutrapport för det strukurella förebyggande arbetet till kommunstyrelsen. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar KSAU Slutrapport Barn- och ungdomspolitiska programmet, tjänsteskrivelse 3. Slutrapport barn- och ungdomssamordnare, tjänsteskrivelse FF 4. Slutrapport: Barn- och ungdomssamordnare för Vallentuna kommuns strukturella förebyggande arbete

17 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 17 (20) Kommunstyrelsen Nämndernas VaSaRu andra tertialet 2010 Dnr KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. att godkänna nämndernas VaSaRu avseende andra tertialet 2010 och överlämnar dem till kommunfullmäktige Sammanfattningen Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Respektive nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Under 2010 ska nämnderna, enligt ansvisningarna, lämna VaSaRu vid tre tillfällen; april, augusti och december. Samtliga nämnders rapporter bifogas. I delårsrapporten per augusti presenteras en analys av nämndernas ekonomiska läge, prognos samt måluppfyllelse. I den rapporten görs även en samlad prognos för kommunens ekonomi för helåret Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar KSAU Nämndernas VaSaRu andra tertialet 2010, tjänsteskrivelse 3. VaSaRu andra tertialet 2010, samtliga nämnder, rapport

18 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 18 (20) Kommunstyrelsen VaSaRu uppföljning ekonomi och verksamhet tertial , kommunstyrelsen Dnr KS Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. att Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Sammanfattningen Kommunledningskontoret har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter andra tertialet När det gäller rambudgeten - exklusive räddningstjänst och kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter (KSOF) - har 59 procent förbrukats att jämföras med riktpunkten 67 procent. Det tidigare aviserade överskottet på 2,5 mnkr till följd av uteblivna kapitalkostnader för projektet Vallentuna Direkt har nu reducerats till 1,5 mnkr. Den främsta förklaringen till detta är att investeringsprojekten i Vallentuna Direkts handlingsplan (bland annat grafisk profil och e-tjänster) har direktkostnadsförts på driftbudgeten. Räddningstjänsten har förbrukat 67 procent av budgeten och någon prognosavvikelse är inte att vänta. Vid årets början fanns 5,2 mnkr avsatta för KSOF och efter flera beslut om omfördelningar återstår 1,1 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tidigare uppföljningar, det vill säga att resterande budget beräknas tas i anspråk. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. KSAU VaSaRu-uppföljning för kommunstyrelsen efter andra tertialet 2010, tjänsteskrivelse 3. VaSaRu-uppföljning för kommunstyrelsen efter andra tertialet 2010, rapport -----

19 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 19 (20) Kommunstyrelsen Anmälningslista Kommunstyrelsen Meddelas och läggs till handlingarna 1. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Örjan Lid (Vallentuna kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) KS Ann-Charlotte Järnström (Vallentuna Kommun) Tillförordnad kommundirektör när ordinarie är på utbildning Remissvar till Länsstyrelsen - Parallella mixade operationer vid Arlanda flygplats Beslut om anställning av ekonomichef Beslut om anställning av personalchef Förlängning av förordnande som ekonomichef Förlängning av förordnande som personalchef 3. Diverse skrivelser (inklusive cirkulär) Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 10:54 från Sveriges Kommuner och Landsting - Skärpt skadeståndskrav från Sveriges föräldrar Mälardalsrådet Rådsmötesprotokoll från Mälardalsrådet Mälardalsrådet Bilaga till Mälardalsrådets

20 VALLENTUNA KOMMUN KALLELSE 20 (20) Kommunstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rådsmötesprotokoll Cirkulär 10:56 Arbetsdomstolens dom 2010 nr 26 om avsked av rehabiliteringsassistent som brukat våld mot en brukare Storstockholms brandsförsvar Protokoll Förbundsstyrelsen Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Sveriges kommuner och Landsting (SKL) Cirkulär 10:57 Höjd expropriationsersättning m.m. Cirkulär 10:60 Budgetförutsättningar för åren Kommunalförbundet Norrvatten Protokoll Norrvatten Förbundsstyrelsen

21 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 2 Motion (S) Bygg studentbostäder i KS Vallentuna 3 Motion (s) Läkemedel äldre och dementa KS Motion (S) Kommunarkitekt och KS kommunjurist 5 Skattesats 2011 KS Avskrivning fordran Bällsta 2:1087 KB KS Snickaren 7 Utökad budgetram start KS introduktionsutbildning nyanlända elever i grundskolan 8 Kommunfullmäktiges och KS kommunstyrelsens sammanträdesdagar reviderat förslag 9 Delårsrapport januari augusti 2010 KS Generell borgen Össebyhus KS Slutrapport gällande det Barn- och KS ungdomspolitiska programmet 12 VaSaRu uppföljning ekonomi och KS verksamhet tertial , nämnderna 13 VaSaRu uppföljning ekonomi och verksamhet tertial , kommunstyrelsen KS

22 Ärende 2

23

24 VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna Dnr KS Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Örjan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag samt att punkt två ska strykas. Proposition Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids ändringsförslag. Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag mot Örjan Lids (M) ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattningen I en motion till kommunfullmäktige i oktober 2009 föreslår Jaana Tilles (S) att kommunen investerar i framtida invånare genom att placera studentboende nära stationen och föreslår att: - Studentbostäder byggs nära stationen i Vallentuna Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Ärendets tidigare behandling KF KS Handlingar 1. Motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna 2. Svar på motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna, tjänsteskrivelse 3. Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna, KF Svar på motion (S) Protokollsutdrag, KS Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3 (12)

25 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Caroline Olsson Direkt tfn: Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna - minoritetsåterremiss Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om behovet av och förutsättningarna för byggande av studentbostäder och bostäder lämpliga för unga vuxna. Ärendet i korthet I en motion till kommunfullmäktige i oktober 2009 föreslår Jaana Tilles (S) att kommunen investerar i framtida invånare genom att placera studentboende nära stationen och föreslår att: Studentbostäder byggs nära stationen i Vallentuna Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet I en motion till kommunfullmäktige i oktober 2009 föreslår Jaana Tilles (S) att kommunen investerar i framtida invånare genom att placera studentboende nära stationen och föreslår att: Studentbostäder byggs nära stationen i Vallentuna Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden.

26 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) KS Återremiss från kommunfullmäktige Det beslutades på kommunfullmäktigemötet den 14 juni 2010 att återremittera motionen, enligt bestämmelserna om minoritetsåterremiss. Kommunledningskontoret instämmer, trots återremiss i ärendet, i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av och förutsättningarna för byggande av studentbostäder och att uppdraget inkluderar att gälla bostäder som är lämpliga för unga vuxna. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Samhällsbyggnadsnämndens tog samhällsbyggnadsförvaltningens förslag som sitt eget den Efterfrågan på studentbostäder i Storstockholm är generellt sett hög. I allmänhet är efterfrågan relaterad till närhet till Stockholms centrum, nära till universitet/högskola eller i goda kollektivtrafiklägen. I samband med arbetet med Riktlinjerna för centrala Vallentuna inbjöds Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) att delta i planeringen men SSSB tackade då nej. Som en följd av pågående utbyggnad av kollektivtrafiken med dubbelspår och utökad turtäthet är det tänkbart att förutsättningarna för byggande av studentbostäder i Vallentuna har förbättrats. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att AB Össebyhus på grund av sin storlek inte har ekonomiska förutsättningar för att investera i studentbostäder. De aktörer som eventuellt kan ha intresse och möjlighet av att bygga studentbostäder i Vallentuna är Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) eller annan enskild aktör. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan, om ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga studentbostäder i Vallentuna ges, närmare utreda förutsättningarna för detta. Kommunledningskontorets synpunkter Ungdomsgenerationen växer och alltfler flyttar till de tre storstadsregionerna. I dag bor unga människor kvar hos sina föräldrar allt längre och den viktigaste orsaken är bristen på bostäder. I Stockholm är bostadsbristen för studenter stor och behovet av studentbostäder har ökat bland annat på grund av

27 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) KS stora årskullar, arbetsmarknadens nedgång och fler internationella studenter. I början av året stod knappt personer i kö för att få studentlägenhet i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSSC). Kötiden till ett studentrum har femdubblats på några år, från 3 månader till månader. De stora och internationellt högpresterande lärosätena har huvuddelen av sin verksamhet i centrala regionkärnan eller strax norr om den, och där finns också en av de största samlade forskningsmiljöerna i Europa. I takt med att kommunikationerna utvecklas kommer Vallentuna kommun allt tydligare att befinna sig strategiskt mellan Uppsala/Arlanda och Vetenskapsstaden (Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet), vilket konstateras i Översiktsplan Statistik och befolkningsprognosen Vallentunas befolkningsprognos visar på att åldersgruppen år kommer att öka i Vallentuna med ca 17% fram till år Enligt SCB:s statistik är andelen hemmaboende unga personer i åldern år större i Vallentuna än i riket.

28 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) KS Översiktplan och kommunens utveckling Enligt Översiktsplan ska Vallentuna kommun utvecklas till ett samhälle för alla åldrar. Oavsett fas i livet (gammal, ung, mitt i livet) ska man kunna hitta en bostad som passar. Vallentuna kommun är en attraktiv plats att bo i med närhet till landsbygd, ett stort utbud av sportsliga aktiviteter, förbättrade kommunikationer och ett centrum som håller på att utvecklas till ett alltmer levande centrum. Enligt bostadsbyggnadsprognosen och riktlinjer för centrala Vallentuna ska kommunen utvecklas till en småstad med stor andel flerbostadshus. När kommunen får fler invånare ökar möjligheterna att få förbättrad service och studentbostäder vitaliserar normalt boendemiljön ytterligare i en kommun. SSSB Enligt Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) är man i dagsläget inte intresserade av att bygga studentbostäder i Vallentuna men på sikt och med förbättrad kollektivtrafik och attraktivt läge skulle detta kunna vara aktuellt. Studenters prioritering när det gäller studentbostad är att det ska vara i närheten av lärosätet och närhet till andra studenter. Kommunledningskontoret konstaterar att restiden är dock inte så mycket längre från Vallentuna som från södra delarna av Stockholm. Förslag Kommunledningskontoret instämmer, trots återremiss i ärendet, i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av

29 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) KS och förutsättningarna för byggande av studentbostäder och att uppdraget inkluderar att gälla bostäder som är lämpliga för unga vuxna. Handlingar 1. Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna, tjänsteskrivelse 2. Motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna 3. Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna, SBF tjänsteskrivelse 4. Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Caroline Olsson Kommunplanerare Ska expedieras till: Akten Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunplanerare Caroline Olsson

30

31

32

33

34

35 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) KS KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TUNA TORG VALLENTUNA TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Caroline Olsson Direkt tfn: Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om behovet av och förutsättningarna för byggande av studentbostäder och bostäder lämpliga för unga vuxna. Ärendet i korthet I en motion till kommunfullmäktige i oktober 2009 föreslår Jaana Tilles (S) att kommunen investerar i framtida invånare genom att placera studentboende nära stationen och föreslår att: Studentbostäder byggs nära stationen i Vallentuna Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Ärendet I en motion till kommunfullmäktige i oktober 2009 föreslår Jaana Tilles (S) att kommunen investerar i framtida invånare genom att placera studentboende nära stationen och föreslår att: Studentbostäder byggs nära stationen i Vallentuna Kommunledningskontoret har skickat motionen på remiss till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande Samhällsbyggnadsnämndens tog samhällsbyggnadsförvaltningens förslag som sitt eget den

36 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (5) KS Efterfrågan på studentbostäder i Storstockholm är generellt sett hög. I allmänhet är efterfrågan relaterad till närhet till Stockholms centrum, nära till universitet/högskola eller i goda kollektivtrafiklägen. I samband med arbetet med Riktlinjerna för centrala Vallentuna inbjöds Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) att delta i planeringen men SSSB tackade då nej. Som en följd av pågående utbyggnad av kollektivtrafiken med dubbelspår och utökad turtäthet är det tänkbart att förutsättningarna för byggande av studentbostäder i Vallentuna har förbättrats. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att AB Össebyhus på grund av sin storlek inte har ekonomiska förutsättningar för att investera i studentbostäder. De aktörer som eventuellt kan ha intresse och möjlighet av att bygga studentbostäder i Vallentuna är Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) eller annan enskild aktör. Samhällsbyggnadsförvaltningen kan, om ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att bygga studentbostäder i Vallentuna ges, närmare utreda förutsättningarna för detta. Kommunledningskontorets synpunkter Ungdomsgenerationen växer och alltfler flyttar till de tre storstadsregionerna. I dag bor unga människor kvar hos sina föräldrar allt längre och den viktigaste orsaken är bristen på bostäder. I Stockholm är bostadsbristen för studenter stor och behovet av studentbostäder har ökat bland annat på grund av stora årskullar, arbetsmarknadens nedgång och fler internationella studenter. I början av året stod knappt personer i kö för att få studentlägenhet i Stockholms studentkårers centralorganisation (SSSC). Kötiden till ett studentrum har femdubblats på några år, från 3 månader till månader. De stora och internationellt högpresterande lärosätena har huvuddelen av sin verksamhet i centrala regionkärnan eller strax norr om den, och där finns också en av de största samlade forskningsmiljöerna i Europa. I takt med att kommunikationerna utvecklas kommer Vallentuna kommun allt tydligare att befinna sig strategiskt mellan Uppsala/Arlanda och Vetenskapsstaden (Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet), vilket konstateras i Översiktsplan

37 TJÄNSTESKRIVELSE 3 (5) KS Statistik och befolkningsprognosen Vallentunas befolkningsprognos visar på att åldersgruppen år kommer att öka i Vallentuna med ca 17% fram till år Enligt SCB:s statistik är andelen hemmaboende unga personer i åldern år större i Vallentuna än i riket.

38 TJÄNSTESKRIVELSE 4 (5) KS Översiktplan och kommunens utveckling Enligt Översiktsplan ska Vallentuna kommun utvecklas till ett samhälle för alla åldrar. Oavsett fas i livet (gammal, ung, mitt i livet) ska man kunna hitta en bostad som passar. Vallentuna kommun är en attraktiv plats att bo i med närhet till landsbygd, ett stort utbud av sportsliga aktiviteter, förbättrade kommunikationer och ett centrum som håller på att utvecklas till ett alltmer levande centrum. Enligt bostadsbyggnadsprognosen och riktlinjer för centrala Vallentuna ska kommunen utvecklas till en småstad med stor andel flerbostadshus. När kommunen får fler invånare ökar möjligheterna att få förbättrad service och studentbostäder vitaliserar normalt boendemiljön ytterligare i en kommun. SSSB Enligt Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) är man i dagsläget inte intresserade av att bygga studentbostäder i Vallentuna men på sikt och med förbättrad kollektivtrafik och attraktivt läge skulle detta kunna vara aktuellt. Studenters prioritering när det gäller studentbostad är att det ska vara i närheten av lärosätet och närhet till andra studenter. Kommunledningskontoret konstaterar att restiden är dock inte så mycket längre från Vallentuna som från södra delarna av Stockholm. Förslag Kommunledningskontoret instämmer i samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande. Kommunledningskontoret föreslår att samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda behovet av och förutsättningarna för byggande av studentbostäder och att uppdraget inkluderar att gälla bostäder som är lämpliga för unga vuxna. Handlingar 1. Svar på motion (S) - Bygg studentbostäder i Vallentuna, tjänsteskrivelse 2. Motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna 3. Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna, SBF tjänsteskrivelse 4. Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna

39 TJÄNSTESKRIVELSE 5 (5) KS Ann-Charlotte Järnström - Kommundirektör Caroline Olsson Kommunplanerare Ska expedieras till: Akten Samhällsbyggnadsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen Kommunplanerare Caroline Olsson

40

41

42

43

44 Ärende 3

45

46 VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Remissvar - motion (S) Bygg studentbostäder i Vallentuna, SBF tjänsteskrivelse Svar på motion (S) Läkemedel äldre och dementa Dnr KS Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 1. att avslå motionen då socialnämnden inte anser att något behov finns för att starta ytterligare demensprojekt för att minimera läkemedelsanvändningen. Ett sådant arbete har redan genomförts i kommunen. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Gunnel Orselius Dahl (FP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Proposition Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningskontorets förslag. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattningen Kommunstyrelsen överlämnade till socialnämnden att svara på motionen. I den föreslås att (gärna med Vaxholm som modell) starta ett demensprojekt med uppdraget att gå igenom föreskrivningen av läkemedel till äldre och dementa, samt att finna former för en minskning av mediciner som är olämpliga och skadliga. Socialnämnden redovisar i sin slutrapport genomförda och planerade insatser inom äldreomsorgen med specifik inriktning på personer med demenssjukdom. Socialnämnden anser inte att det finns ett behov av att starta ytterligare ett demensprojekt för att minimera läkemedelsanvändningen. Handlingar 1. Motion (S) Kunskap och metodiskt arbete kan göra många piller onödiga 2. Svar på motion (S) - Läkemdel för äldre och dementa, tjänsteskrivelse 3. Svar på motion (S) - Läkemdel för äldre och dementa 4. Slutrapport Utveckla demensvården 5. En gemensam värdegrund - palliativ vårdfilosofi, kort beskrivning av de fyra hörnstenarna Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4 (12)

47 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunfullmäktige Handläggare: Marita Holmgren Direkt tfn: Svar på motion (S) Läkemedel äldre och dementa Kommunledningskontorets förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige att avslå motionen då socialnämnden inte anser att något behov finns för att starta ytterligare demensprojekt för att minimera läkemedelsanvändningen. Ett sådant arbete har redan genomförts i kommunen. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen överlämnade till socialnämnden att svara på motionen. I den föreslås att (gärna med Vaxholm som modell) starta ett demensprojekt med uppdraget att gå igenom föreskrivningen av läkemedel till äldre och dementa, samt att finna former för en minskning av mediciner som är olämpliga och skadliga. Socialnämnden redovisar i sin slutrapport genomförda och planerade insatser inom äldreomsorgen med specifik inriktning på personer med demenssjukdom. Socialnämnden anser inte att det finns ett behov av att starta ytterligare ett demensprojekt för att minimera läkemedelsanvändningen Handlingar 1. Motion (S) Kunskap och medtodiskt arbete kan göra många piller onödiga 2. Motion (S) Kunskap och metodiskt arbete kan göra många piller onödiga-protokollsutdrag KF 94

48 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Svar på motion (S) - Läkemdel för äldre och dementa 4. Slutrapport Utveckla demensvården 5. En gemensam värdegrund - palliativ vårdfilosofi, kort beskrivning av de fyra hörnstenarna Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Marita Holmgren KD/Assistent Ska expedieras till: Socialnämnd,akt

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76 Ärende 4

77

78 VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist Dnr KS Beslut 1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att anse motionen besvarad då frågan utreds i samband med det uppdrag som kommundirektören tidigare fått från KS, vilket innebär att genomföra en översyn av samtliga verksamheter ur ett processperspektiv för att uppnå ett koncerntänkande. Yrkanden Jaana Tilles (S) yrkar bifall till motionen. Örjan Lid (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag med ändringen att anse motionen besvarad då frågan redan utreds. Proposition Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids ändringsförslag. Ordförande ställer kommunledningskontorets förslag mot Örjan Lids ändringsförslag och finner att arbetsutskottet bifallit Örjan Lids förslag. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet. Sammanfattningen Motion (S) från socialdemokraterna med förslag till beslut att anställa en kommunarkitekt då Vallentuna kommun ska tillgodose sin del av regionens tillväxtbehov i form av bostäder och annan infrastruktur. Planering behövs för utveckling och bevarande av t.ex. grönområden. Förslag till beslut att anställa en kommunjurist då kommunal verksamhet styrs i stor utsträckning av lagar och förordningar. Upphandlingar, avtalsskrivande, hantering av tvister, frågor och besvär från medborgare kräver mycket tid och gedigna juridiska kunskaper. Handlingar 1. Motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist 2. Svar på motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5 (12)

79 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunfullmäktige Handläggare: Marita Holmgren Direkt tfn: Svar på motion(s) Kommunarkitekt och kommunjurist Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen utreds i samband med det uppdrag kommundirektören fick för att genomföra en översyn av samtliga verksamheterur ett processperspektiv för att uppnå ett koncerntänkande. Ärendet i korthet Motion (S) från socialdemokraterna med förslag till beslut att anställa en kommunarkitekt då Vallentuna kommun ska tillgodose sin del av regionens tillväxtbehov i form av bostäder och annan infrastruktur. Planering behövs för utveckling och bevarande av t.ex. grönområden. Förslag till beslut att anställa en kommunjurist då kommunal verksamhet styrs i stor utsträckning av lagar och förordningar. Upphandlingar,avtalsskrivande, hantering av tvister,frågor och besvär från medborgare kräver mycket tid och gedigna juridiska kunskaper. Handlingar 1. Svar på motion (S) Kommunarkitekt och kommunjurist 2. Motion ( S) Kommunarkitekt och kommunjurist

80 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Marita Holmgren KD/assistent Ska expedieras till: Akten

81 Ärende 5

82 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Skattesats 2011 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. att föreslå kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen för 2011 till 18,98 (oförändrad) Ärendet i korthet Enligt kommunallagen ska budgeten fastställs av fullmäktige före november månads utgång. Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång ska fullmäktige, enligt kommnallagen, ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. På grund av det osäkra läget i samhällsekonomin och att regeringens budgetproposition läggs fram för riksdagen en månad senare på grund av att det är valår kan inte budgeten tas före november månads utgång. Budgeten kommer att tas upp för beslut i kommunfullmäktige den 13 december. Detta förslag till beslut avser således endast kommunens skattesats för Handlingar 1. Skattesats 2011

83 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten

84 Ärende 6

85 VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Avskrivning fordran Bällsta 2:1087 KB Snickaren Dnr KS Beslut Arbetsutskottet beslutar att 1. föreslå kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att avskriva kvarstående fordran på kr för administrativa kostnader i samband med försäljning av kommunens fastighet Bällsta 2:1087 Sammanfattningen Enligt Kommunal författningssamling Kommunstyrelsens delegationsordning och firmateckningsrätt ska en avskrivning av fordran över två basbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen har en fordran på KB Snickaren 206 på kronor. Fordran avser kommunens gatubyggnadskostnader i samband med den vägutredning som skedde i samband med försäljningen av Bällsta 2:1087. KB Snickaren 206 har trots uppmaning inte betalat det aktuella beloppet. Kommunen förband sig i köpeavtalet att dela anläggningkostnaden med bolaget om en förlängning av akutuell väg blev nödvändig. Vägen har nu förlängts och KB Snickaren 206 har en fordran på Vallentuna kommun på kronor. Kommunen har begärt ett förtydligande till vart pengarna ska skickas. Något svar på detta förtydligande har dock inte inkommit till kommunen. Handlingar 1. Avskrivning av fodran, tjänsteskrivelse 2. Avskrivning av fordran - Bällsta 2:1087, SBN Avskrivning av fordran - Bällsta 2:1087, SBF tjänsteskrivelse Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6 (12)

86 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) KS KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelse och kommunfullmäktige Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Avskrivning av fordran Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. att föreslå kommunfullmäktige att avskriva kvarstående fordran på kr för administrativa kostnader i samband med försäljning av kommunens fastighet Bällsta 2:1087 Ärendet i korthet Enligt Kommunal författningssamling Kommunstyrelsens delegationsordning och firmateckningsrätt ska en avskrivning av fordran över två basbelopp beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen har en fordran på KB Snickaren 206 på kronor. Fordran avser kommunens gatubyggnadskostnader i samband med den vägutredning som skedde i samband med försäljningen av Bällsta 2:1087. KB Snickaren 206 har trots uppmaning inte betalat det aktuella beloppet. Kommunen förband sig i köpeavtalet att dela anläggningkostnaden med bolaget om en förlängning av akutuell väg blev nödvändig. Vägen har nu förlängts och KB Snickaren 206 har en fordran på Vallentuna kommun på kronor. Kommunen har begärt ett förtydligande till vart pengarna ska skickas. Något svar på detta förtydligande har dock inte inkommit till kommunen. Kommunledningskontorets kommentarer

87 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) KS Kommunledningskontorets delar samhällsbyggnadsnämnden åsikt att fordran bör skrivas av. Den ekonomiska förlusten är liten om man ser till nettot av respektive fordran. Kontoret vill dock påpeka det aktuella förfarandet inte är det vanliga vid ärenden av denna karaktär. Varje fordran borde ha behandlats separat. Handlingar 1. Avskrivning av fordran Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Henrik Berggren Tf ekonomichef Ska expedieras till: Akten Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomiavdelningen

88

89

90

91

92

93

94 Ärende 7

95 VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Utökad budgetram start introduktionsutbildning nyanlända elever i grundskolan Dnr KS Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram 2010 med tkr i syfte att utöka kommunens insatser för nyanlända elever inom grundskolan 2. att finansiering sker genom att kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser minskas med motsvarande belopp 3. att hänskjuta frågan om en utökning av skolpengen med en tilläggsskolpeng till kommunplaneprocessen. Sammanfattningen Barn- och ungdomsnämnden har lämnat en hemställan om en utökning av budgetramen för introduktionsutbildning för nyanlända elever inom grundskolan. Vidare hemställde nämnden om införandet av en tilläggskolpeng på 100 kronor per nyanländ elev från och med 1 januari Handlingar 1. Introduktionsutbildning nyanlända elever grundskolan, tjänsteskrivelse 2. Hemställan om utökad budgetram Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom grundskolan i Vallentuna, BUN Hemställan om utökad budgetram Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom grundskolan i Vallentuna, BUF tjänsteskrivelse Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8 (12)

96 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) KS KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningskontoret TELEFON VX FAX Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: Introduktionsutbildning nyanlända elever grundskolan Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. att utöka barn- och ungdomsnämndens budgetram 2010 med tkr i syfte att utöka kommunens insatser för nyanlända elever inom grundskolan 2. att finansiering sker genom att kommunstyrelsens medel för oförutsedda händelser minskas med motsvarande belopp 3. att hänskjuta frågan om en utökning av skolpengen med en tilläggsskolpengen till kommunplaneprocessen Ärendet i korthet Barn- och ungdomsnämnden har lämnat en hemställan om en utökning av budgetramen för introduktionutbildning för nyanlända elever inom grundskolan. Vidare hemställde nämnden om införandet av en tilläggskolpeng på 100 kronor per nyanländ elev från och med 1 januari Ärendet tidigare behandling Barn- och ungdomsnämnden beslutade den 18 maj att lämna en hemställan om en utökning av budgetramen för 2010 för introduktionutbildning för nyanlända elever inom grundskolan. Vidare beslutade nämnden att lämna en hemställan om att införanda av en tilläggskolpeng på 100 kronor per nyanländ elev från och med 1 januari Kommunstyrelsen beslutade den 14 juni att bevilja Utbildningsnämndens hemställan om extra resurser för start av introduktionsutbildning för nyanlända elever vid individuella programmet på Vallentuna gymnasium. Kommunstyrelsen gav

97 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (3) KS vidare kommunledningskontoret i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar se över samordningen av kommunens insatser avseende nyanlända kommuninvånare i allmänhet och barn och ungdomar i synnerhet. samt att att se över, och vid behov, ändra, den interna fördelningen av statsbidragen från Migrationsverket. Bakgrund Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom grundskolan erbjuds i form av förberedelseklass inom resurscentrum. Förberedelseklassen tar emot alla nyanlända barn och detta omfattar barn som kommit till Sverige av olika skäl och som har olika bakgrund. Under höstterminen 2009 har det skett en stegvis ökning av storleken på förberedelseklassen. Antalet elever där uppgår nu till 22 stycken. Eleverna slussas ut till vanliga klasser så fort det är möjligt. Utslussningen sker utifrån varje elevs individuella situation. Som en följd av kommunens beslut att ta emot fler ensamkommande kommer trycket på förberedelseklassen att öka framöver. Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar med att förstärka samarbetet mellan föreberedelseklassen inom resurscentrum och Vallentuna gymnasium (IVIK). Samverkan omfattar genmensam fortbildning för personalen, skoldatatek, kurator, sommarskola samt samnyttjande av modermålstöd. Det finns behov av både en kortsiktig och en långsiktig plan för elevernas olika behov av stöd. Ansvaret för flyktingmottagandet i kommunen är idag delat på tre förvaltningar; kommunledningskontoret, socialförvaltningen samt barn- och ungdomsförvaltningen. Idag saknas det en samordning mellan dessa tre förvaltningar. Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontorets har den generella uppfattningen att ett politiskt beslut om ett utökat uppdrag/åtagande bör koordineras med en översyn av resurstilldelningen. Om inte detta sker ges kommunens verksamheter inte rimliga förutsättningar. Kommunens beslut om ett ökat åtagande när det gäller ensamkommande flyktingbarn är dock av speciell karaktär. Kommunen erhåller ersättning från Migrationsverket för att den tar emot ensamkommande flyktingbarn. Huruvida denna ersättning är tillräcklig samt dess interna fördelning får utvisa sig i den utredning som kommunledningskontoret ska göra.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli.

K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna. Victor Kilén, chef kommunstyrelsens kansli. KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 K UNGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-08 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

KOMMUNSTYRELSEN. Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-06 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén,

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-12-12 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02

KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 K A LLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2012-04-02 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Patric Andersson, ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna

Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2011-02-21 Tid och plats Kl 18.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström,Kommundirektör Patric Andersson, Ekonomichef Victor Kilén,

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 2007-04-16 Kommunstyrelsen 2007-04-16 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Måndagen den 16 april 2007 kl 18.00 Kommundirektör Annika Wallenskog Tf chefsekonom

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Kommunstyrelsen 2009-01-26 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 26 januari 2009, kl 18-20.15 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande, ej 18 Raimo Vuojärvi (m)

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005 Kommunstyrelsen 11 april 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 11 april 2005 kl.18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Vallentuna

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Kommunstyrelsen 2007-03-12 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 mars 2007 kl 18-20 Beslutande Ersättare Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 25 november 2004 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen

Årsredovisning 2009 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020. Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2010-03-23 KS 2010.020 KOMMUNSTYRELSE Kommunledningskontoret TELEFON VX 08-587 850 00 FAX 08-587 850 00 Kommunstyrelsen Handläggare: Henrik Berggren Direkt tfn: 08-587 850 37 Årsredovisning

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelsen 14 april 2003 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 14 april 2003 kl 18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun

1. Tertialrapport januari-april 2015, Vallentuna kommun VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -05-12 DNR KS.226 ANDREAS FORSLUND SID 1/1 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Tertialrapport januari-april,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16. Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-01-16 Tid och plats Kl 19.00 Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, kanslichef Kalle Sönnergren, kommunsekreterare

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Kommunstyrelsen 2008-08-18 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 18 augusti 2008 kl 18-19 Beslutande Örjan Lid (m), ordförande Raimo Vuojärvi (m) Jane Schultzberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 Ettårsplan 2015 31 Arvodesbestämmelser, månadsarvoden till förtroendevalda samt översyn av arvodesregler och ersättningsreglementen 32 Avsteg

Läs mer