Övriga: Carina Friis Arbetsförmedlingen. 29 Val av justeringsperson Béla Fodor utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övriga: Carina Friis Arbetsförmedlingen. 29 Val av justeringsperson Béla Fodor utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll."

Transkript

1 1 Tid: Klockan Plats: Sessionssalen, Stadshuset Omfattning: Ordinarie: Torsten Czernyson Margareta Dovsjö Agneta Lindskog Marianne Harris Sven Ingmar Andersson Béla Fodor Hanan Awad Ljubomir Mladenovic Sylvia Fodor Socialnämnden Utbildningsnämnden Kultur- och fritidsnämnden LIFS, Ungerskt kulturforum Lund LIFS, Sudanesiska föreningen LIFS, Jedinstvo-Enighet LIFS, Kulturföreningen Transylvania Ersättare: Johan Lambreus Mattsson Utbildningsnämnden Rune Rydén (ersätter Bina Ausfelt) Vård- och omsorgsnämnden J. Elias Safar (ersätter Awad Abdallah) LIFS, Irakisk-Svensk kulturförening Jerzy Wieckowski (ersätter V. Ikommi-Kumm)LIFS, Polonia Lundensis Count Pietersen (ersätter Abdillahi Jaama) LIFS, Afrikana Network Övriga: Carina Friis Arbetsförmedlingen Susanna Hansson Matts Hansson Helena Jacobson 29 Val av justeringsperson Béla Fodor utsågs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 30 Protokoll Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna. 31 Arbetsförmedlingens nya uppdrag - Etableringsreformen Presentation av Carina Friis, sektionschef Arbetsförmedlingen Lund Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt. Sysselsättningen ska öka på lång sikt. Fler ska komma i sysselsättning och i arbete. De som står långt ifrån arbetsmarknaden ska prioriteras. Regeringens ambition med Etableringsreformen som träder i kraft den 1 december 2010 är att nyanlända invandrare ska etableras snabbare på arbetsmarknaden. Kompetens ska tas tillvara bättre. Villkoren ska bli lika över hela landet. Ansvarsförhållandet mellan offentliga aktörer ska tydliggöras. Etableringsreformen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år). För de mycket få personer som bedöms ha en prestationsförmåga under 25% ligger

2 2 ansvaret hos kommunerna. Begreppet prestationsförmåga är inte detsamma som arbetsförmåga. Den sökandes bedömning är alltid det centrala. Prestationsförmågan bedöms av specialister på arbetsförmedlingen eller genom medicinskt underlag från läkare. Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till de enskilda utifrån Arbetsförmedlingens bedömning. Ersättningen ligger på 308:- per dag fem dagar per vecka. En del av reformen är etableringslotsar som ska hjälpa nyanlända att få arbete. Det finns en hemsida där lotsar kan presentera sig så att nyanlända kan välja. Ersättningen till lotsarna är prestations- och resultatbaserad. När personer kommer ut i arbete får lotsen ersättning och den ökar vid varaktigt arbete. Arbetsförmedlingen i Lund har förberett sig för det nya uppdraget via dialogträffar med olika aktörer. Vid träffarna har man diskuterat fall och tittat på vem som har ansvar och var man har gemensamt ansvar. Arbetet ska mynna ut i en ny lokal överenskommelse med myndigheter och andra parter som är berörda av introduktionsverksamhet för nyanlända. Det finns förhoppningar om att få med även Region Skåne som en part i överenskommelsen. Lund har låg arbetslöshet. Andelen arbetslösa är 2,4%. Mer statistik finns på Arbetsförmedlingens hemsida under fliken Om oss. Powerpointpresentationen sänds till samtliga i rådet efter sammanträdet. Carina Friis fick frågor från medlemmarna i rådet kring dyslektikers möjligheter att få arbete, nyanländas möjligheter att starta eget, validering av utländska legitimationsyrken och tillvägagångssätt vid upphandling av utbildning. Lunds kommun har ett arbetsmarknadsråd där kommunalråd tillsammans med kommundirektör, kommunala chefer, näringsliv och arbetsförmedlingschef gemensamt diskuterar arbetsmarknadssituationen i kommunen. Detta påverkar till exempel utbildningar i kommunen. Det fördes fram att det bland Lunds taxiförare och städare finns väldigt högutbildade personer och att till exempel personer från Irak har lättare att få arbete i England än i Sverige. Många har kompetens som inte tas tillvara och en del skickas runt på praktik de inte vill ha. Det ses som motsägelsefullt att det bland undersköterskorna i Lund finns invandrade läkare, samtidigt som det finns utländska läkare på kontrakt som fått arbets- och uppehållstillstånd. Den svenskfödda befolkningen är otillräcklig som arbetskraft framöver, bland annat med anledning av stora pensionsavgångar. Invandrare och invandrad arbetskraft behövs. Det behöver bli arbete snabbt, eller kompletterande utbildning utifrån vad personerna har med sig. Förhoppningar uttrycktes kring att Arbetsförmedlingens nya uppdrag ska leda till förbättringar på detta område. 32 Integrationspris Via kommunens hemsida kan man hitta blanketter för att nominera till 2010 års integrationspris. Det finns även möjlighet att nominera via nätenkät. Priset utannonseras i tidningarna Sydsvenskan, Skånska Dagbladet och City i månadsskiftet november/december.

3 3 Rådets nuvarande ordförande Torsten Czernyson förklarade att det ännu inte är beslutat vem som kommer att vara ordförande de närmaste fyra åren. Frågan om att utse jury för integrationspriset 2010 får därför vänta tills det är klart. 33 Integrationsrådes roll och framtid grupparbete om hur rådet har fungerat denna mandatperiod och vilka möjligheter som finns framöver Integrationsrådets sekreterare inledde med en tillbakablick över de gångna fyra åren. Rådet har haft 19 sammanträden plus fyra arbetsgrupper som tillsammans haft elva möten, vilket resulterat i ett handlingsprogram för integrationsrådet Som ett led i detta hölls en integrationskonferens. Fyra integrationsoch mångfaldsrundor har ägt rum. Det har delats ut fyra integrationspris: 2006 Lärarna för förberedelseklasserna på Lerbäcksskolan 2007 Lunds Sportklubb 2008 Tamam 2009 Värpinge IF Rådet var vid detta sammanträde sammansatt av 15 män och nio kvinnor födda mellan 1937 och Närvaron vid sammanträdena låg på i genomsnitt cirka 60-70% vid nedslag år Rådet har sammanträtt på flera olika platser och har gästats av Arbetsförmedlingen, Internationell företagarservice (IFS), Lunds Universitets Studentkårer (LUS), Närpolischefen, Migrationsverket, Teaterprojekt, SFI-elever samt följande förvaltningar i kommunen: kultur- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, kommunkontoret och utbildningsförvaltningen. En genomgång av sammanträdesprotokollen för åren hade gjorts och ett urval av rådets samtalsämnen samt information från LIFS presenterades, se bilaga till detta protokoll. Därefter gick rådet över till att arbeta i tre olika grupper för att formulera angelägna erfarenheter från de senaste åren att ta med i arbetet framöver. Grupperna diskuterade rådets styrkor, svagheter och tips för framtiden. Synpunkterna värderades sedan. Synpunkterna bilägges detta protokoll. 34 Information från LIFS LIFS ordförande Béla Fodor informerade om program som LIFS anordnat under Kulturkalaset, till exempel konstutställning, mångkulturell afton och invigningen av LIFS nya säte på Kastanjegatan 15. Tack riktades till alla som deltagit. Sedan föregående sammanträde i rådet har LIFS hållit representantskapsmöte, vilket är ett rådgivande organ till styrelsen och syftar till att förbättra LIFS aktiviteter och utveckla relationer mellan organisationer. LIFS har samlat över adresser till personer och organisationer för att kunna nå ut så brett som möjligt. De fyra avdelningarna inom LIFS har samtliga gått framåt. Ett nytt nummer av tidningen Över Gränser ges ut inom kort. Arbetet med filmer om integrations- och mångfaldsrundan pågår och film nummer tre är klar. På radiostationen har man startat Öppen Studio för att informera om vad som händer i Lunds kommun inom integrationsområdet, med fria kommentarer. Radio och film sänds även på nätet.

4 4 LIFS planerar att medverka vid inspirationsdagen den 29 november 2010 inför integrations- och mångfaldsrundan i april LIFS arbetar kontinuerligt på etableringen av integrationstinget och väntar på beslut och åsikter om förslaget samt hur man kan gå vidare tillsammans med integrationsrådet. 35 Information från nämnderna Torsten Czernyson inledde med att konstatera att integrations- och mångfaldsrundan 2010 fungerade bra och uttryckte förhoppningar om fortsatt bra arbete. Rundan äger rum april Margareta Dovsjö har slutat som ledamot i kommunstyrelsen. Vid kommunfullmäktiges sammanträde torsdagen den 25 november kommer budgeten att diskuteras. Första spadtagen till MAX IV och Högevallsbadets omoch utbyggnad har tagits. har beviljat igångsättningstillstånd för förvaltningsbyggnaden Kristallen som ska ligga på västra sidan om järnvägen. s arbetsutskott har inte diskuterat frågan om integrationsting ännu. Hösten har präglats mycket av valet och vid decembersammanträdet kommer nya nämnder och styrelser att utses. Socialnämnden Agneta Lindskog rapporterade från socialnämnden som inväntar att Arbetsförmedlingen påbörjar det nya uppdraget kring arbetsföra nyanlända invandrare. Socialnämnden kommer att ha en parallell organisation under en övergångsperiod. Avtal har tecknats med Migrationsverket om ensamkommande barn. Organisationen kring detta kallas Barn i väntan och barn har redan börjat komma till det nya boendet. Utbildningsnämnden Marianne Harris informerade från utbildningsnämnden där man antagit riktlinjer för arbete med nyanlända ungdomar, Lundavälkomsten ungdom. Kommunen har sedan tidigare något som kallas Lundavälkomsten för barn och elever på grundskolan. De nya riktlinjerna handlar om hur arbetet för de många ensamma ungdomar som kommer ska bli tydligare. Kultur- och fritidsnämnden Sven Ingmar Andersson hade gjort en tillbakablick över kultur- och fritidsnämndens verksamhet och berättade bland annat att det nu finns en plan för biblioteksverksamhet, självbetjäning på biblioteket i Veberöd, en plan för hästsporten, påbörjad utbyggnad och ombyggnad av Högevallsbadet, en kulturpolitisk strategi och handlingsplan som följs, en integrations- och mångfaldsrunda av god kvalitet, medborgarkontor som en integrerad del av folkbiblioteken, färdigt avtal för Skryllegården, beslut om inomhusbad i Dalby, pengar för kulturarrangemang på Stadsbiblioteket, förslag att starta en kör för alla, en pågående utvärdering av Konsthallen samt förslag på barn- och ungdomssatsningar i Folkparken.

5 5 Vård- och omsorgsnämnden Rune Rydén rapporterade från vård- och omsorgsnämnden som satsat mycket på utbyggnader under perioden. Ett LSS-boende för autistiska barn har invigts på Gunnesbo. Utsmyckningen av detta boende är exceptionell. Inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lund finns möjlighet för äldre med annat modersmål än svenska att vårdas av personal som talar modersmålet. 36 Övrigt Ordföranden uttryckte tack för mycket givande samarbete och bra diskussioner under de gångna fyra åren. Ett särskilt intressant sammanträde var det på Komvux med SFI-elever. Särskild uppskattning uttrycktes till LIFS och ordförande Béla Fodor som instämde i att samarbetet varit mycket bra och givande. 37 Nästa sammanträde Tid och plats för nästa sammanträde meddelas senare. Ordföranden tackade rådet och avslutade därefter sammanträdet. Helena Jacobson Sekreterare Justeras Torsten Czernyson Béla Fodor

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010

Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Dialogdag om propositionen för nyanländas arbetsmarknadsetablering 3 mars 2010 Inledning Landshövding Lars Bäckström Landshövding Lars Bäckström inledde dialogdagen med att konstatera att vi alla väntar

Läs mer

Handlingsplan anhöriginvandring

Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Handlingsplan anhöriginvandring Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Etableringsreformen 4 Kommunens ansvar 4 Arbetsförmedlingens 4 Inga extraordinära åtgärder

Läs mer

LUNDS KOMMUN Protokoll 1 (5)

LUNDS KOMMUN Protokoll 1 (5) Protokoll 1 (5) Kommunala integrationsrådet Sammanträdesdatum 2013-05-14 Plats och tid: Knutsalen, Rådhuset, 14 maj 2013, klockan 18.00-20.15 Ordförande: Torsten Czernyson (KD) Kommunstyrelsen Ledamöter:

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9)

LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) LUNDS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Tid: Klockan 18.00 21.00 Plats: HSO, Annegården, Lund Omfattning: 58-70 Närvarande: Almén Mai HSO Andersson Jan-Eric Byggnadsnämnden Andersson Kenth Barn- och skolnämnd Öster

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013. Sundbybergs stad. Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2013 Sundbybergs stad Granskning av stadens insatser för unga arbetslösa Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1. Bakgrund...4

Läs mer

Norsjö kommuns Integrationsstrategi

Norsjö kommuns Integrationsstrategi Norsjö kommuns Integrationsstrategi Dokumenttyp Strategi Dokumentägare Näringslivsavdelningen Beslutsinstans Giltig till Upprättad av Petra Danielsson Fastställd/upprättad Reviderad av Senast reviderad

Läs mer

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar

Kristinehamns kommuns mottagande av flyktingar/nyanlända vuxna och ensamkommande barnungdomar Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson, 0550-88452 kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Vårt datum Vår beteckning 2012-09-12 Ks/2012:238 001 Övergripande Kristinehamns

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integration

Granskning av flyktingmottagande och integration Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vetlanda kommun Granskning av flyktingmottagande och integration Vetlanda kommun Innehåll Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun

Kommunens flyktingmottagande. Västerviks kommun Kommunens flyktingmottagande Västerviks kommun 19/11 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning och Kf:s beslut... 4 3. Ändamålsenlig verksamhet.... 6 4. God man och särskilt förordnad

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen

Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen 1(4) Mål och riktlinjer för flyktingmottagningen Bakgrund Frågan om hur Vaggeryds kommun lyckas med sin flyktingmottagning och hur vi kan arbeta för att motverka främlingsfientlighet var ett återkommande

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Plan för introduktion av nyanlända i Avesta kommun 2014-2016 Avesta kommun har sedan början av 2013 en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor

Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor Sofie Thor revisionskontoret Tel. 0470-410 62 Granskning av flyktingmottagande och integrationsfrågor REVISIONSKONTORET Kommunens revisorer Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress Västra Esplanaden

Läs mer

Tryggare och tryggare för varje dag

Tryggare och tryggare för varje dag Tryggare och tryggare för varje dag Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken är ett nätverk av kommuner från norr till söder. I tio år har vi drivit på för att ge barnrättsfrågorna högre prioritet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun

ÅRSREDOVISNING. Vingåkers kommun ÅRSREDOVISNING 2012 Vingåkers kommun 1 2 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Vingåkers kommun 5 Omvärldsutveckling 6 Internationell ekonomi 6 Svensk ekonomi 6 Kommunsektorn 6 Utsikter inför

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland

Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland Folkhögskolornas roll inom Kompetensplattform Västra Götaland En rapport från Västra Götalands Bildningsförbunds folkhögskoledelegation med syfte att beskriva folkhögskolornas verksamhet och kompetens

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4

SOMMARJOBB. En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010. Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 SOMMARJOBB En studie av den statliga satsningen och kommunalt finansierade sommarjobb 2010 Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2011:4 1 TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Temagruppen Unga i arbetslivet

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer