SÄLLSYNTA JUVENILA PRIMÄRA SYSTEMISKA VASKULITER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it SÄLLSYNTA JUVENILA PRIMÄRA SYSTEMISKA VASKULITER"

Transkript

1 SÄLLSYNTA JUVENILA PRIMÄRA SYSTEMISKA VASKULITER Med vaskulit menas inflammation i blodkärl. Vaskuliter är en stor grupp av sjukdomar. Primär vaskulit betyder att det är i första hand blodkärlen som drabbas. Vaskulitsjukdomarna delas in i olika grupper fr.a. efter storleken och typen av blodkärl som är sjuka Hur vanligt är vaskuliter? Några primära vaskuliter är ganska vanliga sjukdomar under barnaåldern (t ex Henoch- Schönleins purpura eller Kawasakis sjukdom) medan de sjukdomar som beskrivs här är sällsynta och den exakta förekomsten är okänd. Vad är orsaken till sjukdomen? Är det ärftligt? Är det smittsamt? Kan det förhindras? Sjukdomarna inom denna grupp är vanligtvis inte ärftliga och är därför inte vanligare i vissa familjer. De flesta är de enda i familjen som har drabbats och det är mycket osannolikt att syskon får samma sjukdom. Det är mycket troligt att orsaken till sjukdomen är en kombination av olika faktorer. Det antas att olika arvsanlag, infektioner och omgivningsfaktorer kan spela roll för sjukdomsutveckling. Dessa sjukdomar är inte smittsamma och kan inte förebyggas. Vad händer med blodkärlen vid vaskulit? Blodkärlsväggen angrips av kroppens immunsystem. Den inre kärlväggen spelar en central roll. Under friska förhållanden tillåter den normalt blodflöde. Om blodkärlsväggen är skadad eller inflammerad bildas blodkoagel på insidan av kärlväggen vilket leder till en förträngning eller tilltäppning av kärlet. De inflammatoriska cellerna på insidan av blodkärlen kan också tränga in i och genom kärlväggen och orsakar därmed ökad skada av blodkärlet och den omgivande vävnaden. Väggen i sig själv blir också mera läckande och vätska från blodet kommer in i vävnaden runt blodkärlen och ger en svullnad av den omgivande vävnaden. De förändringar som ses vid vävnadsprov är inflammation i kärlväggen och varierande grad av förstörelse av kärlväggen. Skadorna på blodkärlen som blir resultatet kan ses vid en angiografi (röntgenundersökning som visar blodkärl). Minskat blodflöde genom förträngningar eller avbrott i kärl eller mindre vanligt ruptur (skada med hål i kärlväggen) av blodkärl med blödning, kan skada omgivande vävnader. Om blodkärl som förser livsviktiga organ som hjärna eller hjärta drabbas kan mycket allvarligt tillstånd uppkomma. Utbredd (systemisk) vaskulit är vanligtvis åtföljt av uttalad frisättning av inflammatoriska substanser som ger allmänsymptom som feber, sjukdomskänsla och likaså avvikande laboratorieprover visande inflammation (sänka och CRP). Vilka är de viktigaste symptomen? Sjukdomssymptomen varierar beroende på vilka blodkärl som är drabbade och hur allvarligt detta påverkar de organ som blodkärlen försörjer. Symptomen beskrivs mer detaljerat för tre utpräglade sjukdomar: polyarterisk nodosa, Takayasus arterit och Wegeners granulomatos.

2 Hur ställs diagnosen? Att ställa diagnosen vaskulit är sällan enkelt. Symptomen kan likna andra vanligare barnsjukdomar. Diagnosen baseras på expertens bedömning av kliniska symptom tillsammans med resultat från blod och avbildande undersökningar (t ex ultraljudsundersökning, röntgenundersökning och undersökning med magnetkamera) samt i vissa fall med hjälp av vävnadsprov. P g a sällsyntheten är det ofta nödvändigt att remittera barnet till ett centrum där barnreumatolog och andra barnsubspecialiteter ger högspecialiserad vård och särskilt kunnande finns för att göra de särskilda röntgenundersökningar som kan behövas. Kan vaskulit behandlas? Ja. Vaskulit kan behandlas. För majoriteten av omsorgsfullt behandlade patienter kan sjukdomskontroll (remission) uppnås. Vilka behandlingar finns? Behandling av vaskulit är långvarig och komplicerad. Huvudmålet är att få sjukdomen under kontroll så snart som möjligt (induktionsbehandling) och att upprätthålla kontrollen under lång tid (underhållsbehandling) samtidigt som man undviker oönskade biverkningar av medicinerna. Kortison har visat sig vara högst effektivt i kombination med immundämpande medicin (cyklofosfamid) för att inducera remission. Mediciner som används regelbundet i underhållsbehandlingen inkluderar azatioprin, methotrexate och cyklosporin tillsammans med kortison i låg dos. Olika andra mediciner har också använts för att hämma det aktiverade immunsystemet och bekämpa inflammation. Behandlingen måste anpassas efter varje enskild patient särskilt om de vanligen använda medicinerna inte ger tillräcklig effekt. Andra mediciner är ex biologiska läkemedel (t ex anti-tnf medicinering), kolkicin och thalidomid. Vid långvarig kortisonbehandling kan benskörhet (osteoporos) förebyggas genom tillräckligt intag av kalk och D-vitamin. Mediciner som påverkar blodets levrande förmåga kan ordineras (acetylsalicylsyra i låg dos) och vid fall med högt blodtryck blodtryckssänkande mediciner. Sjukgymnastik kan behövas för att förbättra musklernas funktion. Psykologiskt och socialt stöd till patient och familj kan behövas. Kontroller Den viktigaste orsaken till återkommande kontroller är behovet att bedöma av sjukdomsaktivitet, effekt och möjliga biverkningar av behandlingen. Allt för att uppnå maximal nytta för patienten. Frekvens och typ av kontroll beror på typ och svårighetsgrad av sjukdom och vilka mediciner som ges. Tidigt i sjukdomen sker kontrollerna oftare för att glesas ut så snart som sjukdomskontroll uppnås. Det finns flera sätt att utvärdera aktiviteten av vaskuliten. Du kommer att bli ombedd att rapportera alla förändringar i ditt barns tillstånd och i vissa fall att följa hans/hennes urinkontroll med urinsticka eller blodtryck. Detaljerad klinisk undersökning tillsammans med analys av ditt barns besvär ger den betydelsefulla delen av utvärderingen av sjukdomsaktivitet. Blod och urinprov tas för att upptäcka inflammatorisk aktivitet, förändringar i organfunktion och potentiella biverkningar av mediciner. Beroende på individuella engagemang av inre organ kan olika andra undersökningar utföras av olika specialister inklusive avbildande undersökningar.

3 Hur länge kommer sjukdomen att pågå? Sällsynta primära vaskuliter är långvariga, ofta livslånga sjukdomar. De kan börja som en akut ofta svårt eller livshotande tillstånd och därefter utvecklas till en mer kronisk sjukdom. Vad är den långvariga utvecklingen (prognos) av sjukdomen? Prognos vid sällsynta primära vaskuliter är högst individuell. Den beror inte bara på typen och omfattningen av kärlengagemang utan troligen också på tiden mellan sjukdomens start och påbörjan av behandling liksom svaret på denna behandling. Risken för organskada är relaterad till durationen av aktiv sjukdom. Skadan på vitala organ kan ha livslång betydelse. Med rätt behandling kan ofta klinisk remission uppnås inom ett år. Remissionen kan vara livslång ehuru ofta långvarig underhållsbehandling behövs. Perioder av sjukdomsremission kan avbrytas av sjukdomsåterfall som kräver mer intensiv behandling. Obehandlad sjukdom har relativt hög dödlighet. P g a dess sällsynthet är det sparsamt med exakta uppgifter beträffande utveckling på lång sikt och dödlighet. Hur kan sjukdomen påverka barnet och familjens dagliga liv? Den inledande tiden när barnet mår dåligt och diagnosen håller på att ställas är oftast mycket stressande för hela familjen. Att förstå sjukdomen och behandlingen hjälper föräldrar och barn att samarbeta kring ofta obehagliga diagnostiska och terapeutiska undersökningar och upprepade sjukhusbesök. När sjukdomen är under kontroll kan familjelivet vanligtvis återgå till det normala. Hur är det med skolan? När sjukdomen är under hygglig kontroll uppmuntras patienter att återgå till skolgång så mycket de kan. Det är viktigt att informera skolan om barnets tillstånd så att man tar hänsyn till detta. Hur är det med idrott? Barnen uppmuntras att delta i sina favoritsportutövanden när sjukdomsremission har uppnåtts. Rekommendation kan variera beroende på ev närvaro av organpåverkan inklusive muskler och leder. Hur är det med kosten? Det finns inget bevis att speciell diet kan påverka sjukdomens förlopp eller slutresultat. En sund välbalanserad diet innehållande tillräckligt med protein, kalk och vitaminer rekommenderas. Under kortisonbehandling skall söt kost, fett och salt begränsas för att minimera bieffekterna av kortison. Kan klimat påverka sjukdomsförlopp? Klimat är inte känt för att påverka sjukdomsförlopp. Vid nedsatt cirkulation huvudsakligen i fingrar och tår beroende på vaskulit kan kyla göra sjukdomen värre. Hur är det med infektioner och vaccinationer? Några infektioner kan ha mera allvarligt förlopp hos individer som behandlas med immunhämmande mediciner. I händelse av kontakt med vattkoppor eller mässlig skall man kontakta sin läkare omedelbart för att få antiviral medicin och/eller specifikt antiviralt immunglobulin. Risken för vanliga infektioner kan vara lätt förhöjd för behandlade barn. De kan också utveckla ovanliga infektioner med agens som inte drabbar individer med fullt fungerande immunsystem. Antibiotika (trimetoprimsulfa) ges ibland i långtidsbehandling för

4 att förhindra lunginflammation med bakterien pneumocystis som kan ge livshotande komplikationer hos immunhämmade patienter. Levande vacciner (t ex påssjuka, mässling, röda hund, per oralt poliovaccin, tuberkulos) skall inte ges till patienter som erhåller immunhämmande behandlingar. Hur är det med sexualliv, graviditet och preventivmedel? För sexuellt aktiva tonåringar är preventivmedel viktigt eftersom de flesta mediciner som används kan skada fostret. Det finns misstanke om att vissa cytostatika (huvudsakligen cyklofosfamid) kan påverka förmågan att få barn (fertilitet). Detta sammanhänger huvudsakligen med den totala (kumulativa) läkemedelsdosen som erhållits under behandlingsperioden och förekommer mer sällan när medicinen ges till barn eller tonåringar. POLYARTERITIS NODOSA Polyarteritis nodosa (PAN) är en form av kärlväggsdestruktion (nekrotiserande) vaskulit som påverkar huvudsakligen medelstora och små artärer. Kärlväggen till många artärer ( poly arterit) påverkas med fläckvis fördelning, inflammerade delar av kärlväggen blir svagare och under tryck från blodflödet bildas små nodulära hålrum som utbuktningar (aneurysm) längs artären. Det är därifrån namnet nodosa har sitt ursprung. Kutan (i huden) polyarterit angriper huvudsakligen huden, inte inre organ. Mikroskopisk polyarterit är en form av sjukdomen som angriper kärl med mindre storlek. Hur vanligt är det? PAN är mycket sällsynt hos barn med ett uppskattat antal av nya fall per år av en per en miljon. Den angriper pojkar och flickor lika mycket, mer vanlig i åldrarna kring 9 11 år. Huvudsakligen hos vuxna kan PAN vara associerat till infektion med hepatit B. Vilka är huvudsymptomen? Eftersom alla vävnader och organ i kroppen innehåller blodkärl finns det många symptom som sammanhänger med sjukdomen. Emellertid är av någon anledning vissa vävnader och organ mera frekvent angripna än andra. De vanligaste symptomen är: 1. Ihållande feber 2. Värk i muskler och leder 3. Buksmärtor 4. Smärtande röda och upphöjda hudförändringar eller andra andra hudmanifestationer inklusive purpurröd hudteckning (livedo reticularis) 5. Testikelsmärta hos pojkar Vaskulitförändringar i huden kan föreligga. Huvudsakligen vid kutan polyarterit kan perifera artärer vara angripna (som försörjer fingrar, tår, öron och näsa), vilket förorsakar otillräckligt blodflöde med risk för vävnadsförlust. Barnet kan se ut att inte må bra; trött, slött med viss viktförlust och ihållande feber. Eller också kan de mycket snabbt bli dåliga, med svår smärta, dramatiska hudförändringar och slöhet. Eftersom alla dessa tecken och symptom förekommer vid många andra barnsjukdomar ställs diagnosen genom att utesluta andra möjligheter, särskilt infektion.

5 Njurengagemang kan förorsaka blod och äggvita i urinen och/eller förhöjt blodtryck (hypertoni). Vid mikroskopisk polyarterit är njurengagemang tillsammans med lungsjukdom vanligast. Engagemang av artärer som försörjer tarmen förorsakar buksmärtor och obehag i kombination med nedsatt tarmmotorik och även resorption av näringsämnen. Nervsystemet kan också engageras i varierad grad liksom vilket annat organ som helst. Laboratorieprover visar tydlig inflammation i blod och blodbrist. Om sjukdomen är förknippad med streptokockinfektion kan detta också påvisas i blodprov. Hur sker diagnosen? PAN diagnostiseras genom att utesluta alla andra möjligheter som ger feber hos barn. Detta betyder att infektioner måste uteslutas. Diagnosen misstänks genom kvarstående kliniska tecken och stöd för tydlig inflammation i blodet. Diagnosen fastställs genom påvisande av försnävning och utbuktningar (aneurysm) i blodkärl på angiogram. Närvaro av blodkärlsinflammtion i hud eller njurbiopsi kan också fastställa diagnosen. TAKAYASUS ARTERIT Takayasu arterit (TA) angriper huvudsakligen stora kärl, i första hand kroppspulsådern och dess grenar och de stora artärgrenarna till lungorna (pulmonalis). Ibland används termerna granulomatös eller storcells vaskulit för att beskriva de huvudsaklig mikroskopiska fynden av små nodulära förändringar som bildas runt en speciell typ av stora celler i artärväggen. Hur vanligt är det? Trots att världsomfattande TA anses vara den tredje vanligaste systemiska vaskuliten hos barn (efter Henoch-Schönleins purpura och Kawasakis sjukdom) är den extremt sällsynt i den vita (kaukasiska) befolkningen. Den angriper flickor oftare än pojkar. Vilka är huvudsymptomen? Tidiga sjukdomssymptom inkluderar feber, dålig aptit, viktnedgång, muskel- och ledsmärta och nattsvettningar. Laboratorieprov tydande på inflammation är ökade. När artärinflammationen fortskrider kan tecken på minskat blodflöde hittas. Förlust av perifer puls i extremiteter, olika blodtryck i olika extremiteter, blåsljud över försnävade artärer och skarp extremitetssmärta (claudicatio) är vanliga tecken. Högt blodtrycka kan förorsakas av trånga artärer som går till njuren, bröstsmärta p g a lungengagemang. Olika neurologiska- och ögonsymptom kan förorsakas av störd blodförsörjning till hjärnan. Hur sker diagnosen? Undersökning med ultraljud med Doppler är användbar för att påvisa engagemang av stora artärstammar i anslutning till hjärtat men metoden kan ofta misslyckas med att påvisa engagemang av mer perifera artärer. Vanligtvis är påvisande av alla huvudartärer (panaortografi) tillsammans med lungartärer (pulmonell angiografi) nödvändigt för att utvärdera omfattningen av artärengagemang.

6 WEGENERS GRANULOMATOS Wegeners granulomatos (WG) är en kronisk systemisk vaskulit som engagerat små och medelstora blodkärl, oftast i övre luftvägarna (näsa och bihålor), nedre luftvägar (lungor) och njurar. Termen granulomatös hänsyftar på det mikroskopiska utseendet av de inflammatoriska förändringarna som formar små flerskiktade noduli i eller omkring kärlen. Hur vanlig är det? Är sjukdomen hos barn annorlunda än sjukdomen hos vuxna? WG är en ovanlig sjukdom speciellt under barndomen. En uppskattning av antalet nya patienter per år skulle vara en till två per en miljon barn. Mer än 97 % av rapporterade fall finns i den vita (kaukasiska) befolkningen. Båda könen är lika drabbade hos barn fast hos vuxna är äldre män drabbade något mer än kvinnor. Vilka är huvudsymptomen? Hos huvuddelen av patienterna förekommer sjukdomen i form av bihålesvullnad som inte förbättras med antibiotika eller avsvällande medel. Det finns en tendens till krustabildning av nässeptum, blödningar och ulcerationer som ibland förorsakar deformitet i form av s k sadelnäsa. Inflammation i luftvägarna nedom stämbanden kan förorsaka förträngning av luftstrupen vilket leder till hes röst och andningsproblem. Förekomst av inflammatoriska noduli i lungorna ger symptom på lunginflammation med kort andning, hosta och bröstsmärtor. Njurengagemang förekommer initialt bara hos en liten del av patienterna men blir vanligare när sjukdomen fortgår. Inflammatorisk vävnad kan ansamlas bakom ögat som skjuts framåt (protrusion) eller förekomma i mellanöronen. Allmänna symptom som viktnedgång, ökad trötthet, feber och nattsvettningar är vanliga som vid hudvaskulit och ledsmärtor eller ledartrit. Det är inte alla patienter som upplever det fulla spektrat av organengagemang som beskrivs ovan. S k begränsad WG betyder att sjukdomen är begränsad till ögonhåla och luftvägar utan engagemang av njurar. Hur sker diagnosen? Kliniska symptom på inflammatoriska förändringar i övre eller nedre luftvägarna tillsammans med njursjukdom som manifesteras vanligtvis genom förekomst av blod och äggvita i urinen och förhöjda blodvärden av ämnen som filtreras genom njurarna (kreatinin, urea) vilket indicerar minskad njurfunktion ger hög misstanke om WG. Blodprover inkluderar vanligtvis förhöjda icke specifika inflammatoriska parametrar (SR, CRP), hos majoriteten av patienter kan en antikropp kallad ANCA (anti-neutrofil cytoplasmatisk antikropp) påvisas.

7 ANDRA VASKULITER OCH LIKNANDE TILLSTÅND 1. Kutan leukocytoklastisk vaskulit (också känd som hypersensitivitets eller allergisk vaskulit) innefattar vanligen blodkärlsinflammation förorsakad av icke ändamålsenlig reaktion sensitiserande ursprung. Läkemedel och infektioner är vanliga utlösande faktorer till detta tillstånd hos barn. Det engagerar vanligtvis små blodkärl och har ett specifikt mikroskopiskt utseende vid hudbiopsi. 2. Hypokomplementär urtikariell vaskulit karakteriseras av ofta kliande utspridda utslag som liknar nässelutslag som inte bleks så snabbt som vanliga allergiska reaktioner i huden. Fynd av minskade halter av komplement i blod föreligger vid detta tillstånd. 3. Churg-Strauss (allergisk granulomatos) är en extremt sällsynt typ av vaskulit hos barn. Olika vaskulitsymptom i hud och inre organ följs åt med astma och ökat antal av en typ vita blodkroppar som kallas eosinofila. 4. Primär angit i centrala nervsystemet angriper enbart små och medelstora hjärnartärer. Huvudsakliga neurologiska symptom är slaganfall eller kramper. 5. Cogans syndrom är en sällsynt sjukdom som karakteriseras av engagemang av ögon och inneröron med fotofobi, yrsel och nedsatt hörsel. Symptom på mer omfattande vaskulit kan förekomma.

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Författad av. Dr.Daina Selga, Njurkliniken Dr.Christina Ståhl-Hallengren,Reumatologiska kliniken. Universitetssjukhuset Lund

Författad av. Dr.Daina Selga, Njurkliniken Dr.Christina Ståhl-Hallengren,Reumatologiska kliniken. Universitetssjukhuset Lund Patientinformation om Systemisk vaskulit Författad av Dr.Daina Selga, Njurkliniken Dr.Christina Ståhl-Hallengren,Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset Lund Författarna: Daina Selga, specialist

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Vad är det? Juvenil spondyloartropati är en grupp av sjukdomar som påverkar leder (ledinflammation = artrit) och senfästen (entesit). Den

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

JUVENIL DERMATOMYOSIT

JUVENIL DERMATOMYOSIT www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL DERMATOMYOSIT Vad är juvenil dermatomyosit? Juvenil dermatomyosit (JDM) hör till gruppen av så kallade autoimmuna sjukdomar. Med autoimmuna sjukdomar menar

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH)

AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) AUTOIMMUN HEPATIT (AIH) Innehåll Autoimmun hepatit, AIH... 5 Vad är autoimmun hepatit (AIH)?... 5 Vad är orsaken till AIH?... 5 Smittar AIH?... 5 Hur vanligt är AIH?... 5 Hur ställs diagnosen vid AIH?...

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Områden om människokroppen. Celler

Områden om människokroppen. Celler Celler Vad är en cell? Var finns celler, hur och när upptäcktes dem? Hur många celler består en människa av. Vad finns det för olika typer av celler i människokroppen. Förklara skillnaden mellan cell,

Läs mer

Granulomatös polyangit

Granulomatös polyangit Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - av Ann Knight utgiven av Reumatikerförbundet1 Innehåll inledning Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - en orientering för

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM TRÖTTHET. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM TRÖTTHET www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Trötthet definieras som brist på fysisk och/eller psykisk energi, och upplevs ofta som utmattning eller orkeslöshet. Det är ett

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)

www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) www.pediatric-rheumathology.printo.it SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE) Vad är SLE? Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun sjukdom som kan påverka olika organ i kroppen, särskilt

Läs mer

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber

Ibuprofen ratiopharm. Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Ibuprofen ratiopharm Vid behandling av tillfällig smärta, inflammation och feber Du ska inte använda Ibuprofen ratiopharm: Om du har astma eller tidigare fått allergiska reaktioner av smärtstillande medel.

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Patienthandbok. microspheres

Patienthandbok. microspheres Patienthandbok microspheres SIRT (Selective Internal Radiation Therapy - selektiv intern strålningsbehandling) för levertumörer med användning av SIR-Spheres mikrosfärer Denna broschyr tillhandahålls av

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård

Bipacksedel: Information till användaren. Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Bipacksedel: Information till användaren Lomustine medac 40 mg kapslar, hård Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Spara

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik

Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Att förebygga blodproppar efter höft- eller knäledsplastik Det här häftet innehåller information till dig som har ordinerats ELIQUIS (apixaban) efter höft- eller knäledsplastik Läs alltid bipacksedeln

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm

Patientinformation Patientinformation. Ibuprofen ratiopharm Patientinformation Patientinformation Amlodipin Ibuprofen ratiopharm ratiopharm vid vid behandling av av tillfällig högt blodtryck inflammation och kärlkramp och smärta, feber Observera! Kontakta läkare

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering.

Nej, i förhållande till den beräknade besparing som Bioptron ger, innebär den en avsevärd vård och kostnadseffektivisering. Hur hjälper behandling med Bioptron immunsystemet? Ljusbehandling har visat sig minska smärta på flera olika sätt. Activerar celler som gör bakterierna till sitt byte. Aktiverar celler som bryter ner mikrober.

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7

Primär biliär cirros (PBC)... 5. Vad är primär biliär cirros?... 5. Hur vanligt är PBC?... 6. Hur diagnostiseras PBC?... 7 Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanligt är PBC?... 6 Hur diagnostiseras PBC?... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens olika stadier... 8 Symtom

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten

EN BROSCHYR OM. en sjukdom med många ansikten 2013 EN BROSCHYR OM en sjukdom med många ansikten INNEHÅLL Vad är MS? OM SJUKDOMEN OM SJUKDOMEN sid Vad är MS? 3 Det centrala nervsystemet 3 Vad händer vid MS? 4 OM ORSAKERNA TILL MS Varför får man MS?

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011

Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 Medicin A, Medicinsk temakurs 1, 30 högskolepoäng, Tema Respiration-Cirkulation Skriftlig tentamen 24 oktober 2011 1. Sven Karlsson (70) söker upp dig för besvär med episoder med yrsel. Han ledsagas av

Läs mer

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC)

PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) PRIMÄR BILIÄR CIRROS (PBC) Innehåll Primär biliär cirros (PBC)... 5 Vad är primär biliär cirros?... 5 Hur vanlig är PBC... 6 Hur diagnostiseras PBC... 7 Vad vet vi om förloppet vid PBC?... 8 Sjukdomens

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

Celiaki. ur TKM-perspektiv

Celiaki. ur TKM-perspektiv Celiaki (glutenintolerans) ur TKM-perspektiv Ett examensarbete vid Akupunkturakademin Maria Mellander Nässjö ht 2007 Arbetet beskriver celiaki (glutenintolerans) dels ur västerländsk synvinkel och dels

Läs mer

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Struma. Förstorad sköldkörtel

Struma. Förstorad sköldkörtel Struma Förstorad sköldkörtel 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25

Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder. Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Muskelvärk? Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder 1 Muskelvärk.indd 1 2004-12-02 09:19:25 Långvarig muskelsmärta vid arbete risker, uppkomst och åtgärder Det finns ett antal olika

Läs mer

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till!

Besvara respektive lärares frågor på separata papper. För godkänt krävs 60% av totalpoäng och för välgodkänt 85%. Totalpoäng: 75. Lycka till! Tentamen i Farmakologi och Sjukdomslära. 16/8, 2013. Skrivtid: 08:00 13:00 Lärare: Christina Karlsson, fråga 1-3, 9p. Sara Nordkvist, fråga 4-9, 15p. Nils Nyhlin, fråga 10-13, 9p. Per Odencrants, fråga

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom

Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom 2013-01-11 Information till 1177/Vårdguiden Handläggning av lindrigt sjuka patienter med misstänkt influensasjukdom Influensaaktiviteten kommer att öka de närmaste veckorna. Svininfluensa (influensa A(H1N1)pdn09

Läs mer

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Remeron. 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Remeron 13.11.2014, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Depression är en sjukdom som präglas

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Information om SLO sammanställd av Stiftelsen JMR. Oktober 2014

Information om SLO sammanställd av Stiftelsen JMR. Oktober 2014 Information om SLO sammanställd av Stiftelsen JMR Oktober 2014 Ett barn, en person! SLO syndrom ger olika grad och kombination av funktionsnedsättningar Alla personer med SLO är unika! Alla med SLO utvecklas

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och/eller lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?...

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen

Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen Till dig som ska genomgå kranskärlsröntgen En skrift från Hjärtkliniken på Danderyds sjukhus, 2011 Hjärtat kroppens blodpump Hjärtat är en muskel som pumpar cirka 90 000 gånger per dygn för att få ut syresatt

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis?

3. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket snabba kolhydrater, till exempel läsk och godis? .9 Föda Besvara följande frågor med hjälp av läroboken. 1. Hur stor del av kroppen består av vatten? 2. Vad kan man enkelt säga att kolhydrater är?. Varför är det oftast inte bra att äta alltför mycket

Läs mer

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel

SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel SIRDALUD tablett, SIRDALUD RETARD depotkapsel BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Sirdalud 2 mg tablet och Sirdalud 4 mg tablet Sirdalud Retard 6 mg depotkapsel, hård Tizanidinhydroklorid Läs noga

Läs mer

Psoriasis och samsjuklighet

Psoriasis och samsjuklighet Psoriasis och samsjuklighet Förra året uppgraderade Världshälsoorganisationen WHO psoriasis till en allvarlig, ickesmittsam kronisk sjukdom. Kunskapen om psoriasis och dess koppling till andra allvarliga

Läs mer

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd

HEPATIT. Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT Personalföreläsning 2003-10-22 Lars Goyeryd HEPATIT = INFLAMMATION AV LEVERN Inflammation är kroppens reaktion på skada Typiska symtom vid inflammation Rodnad Svullnad Ont Typiska inflammationer

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1

KOL. Catharina Lysell Bergström Överläkare. Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 KOL Catharina Lysell Bergström Överläkare Geriatriskt kompetensbevis KOL 1 Kroniskt obstruktiv lungsjukdom är: Kronisk obstruktiv lungsjukdom= KOL är en inflammatorisk luftrörs/lungsjukdom som ger kronisk

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning EU RMP alitretinoin v8 maj 2014 VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst I telefon- och e-postundersökningar bland vuxna i Nord- och Centraleuropa uppgav 6

Läs mer

Behandling med BCG-medac. BCG-medac

Behandling med BCG-medac. BCG-medac Behandling med BCG-medac BCG-medac Diagnos Du har av Din läkare fått diagnosen ytlig blåstumör och blivit rekommenderad behandling med BCGmedac. Behandlingen följer ett speciellt schema vilket Din läkare

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning

Hypertyreos. Hög ämnesomsättning Hypertyreos Hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt

Din kropp består av 100000 miljarder celler! Alla celler ser inte ut på samma sätt Din kropp består av 100000 miljarder celler Alla celler ser inte ut på samma sätt Det som skiljer levande varelser från sådant som inte lever är att: Det som lever är uppbyggt av celler. Det som lever

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) EMA/198014/2014 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant (siltuximab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Sylvant som beskriver de åtgärder som bör vidtas för att

Läs mer

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation

Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga. Patientinformation 1 Till dig som behandlas med Xarelto för blodpropp i ben och lunga Patientinformation Innehållsförteckning Vad är en blodpropp?... 5 Vad är venösa blodproppar, djup ventrombos och lungemboli?... 5 Varför

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop

Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva. www.scheriproct.se. för mer information och länk till webbshop Scheriproct finns receptfritt på ditt apotek både som suppositorier och rektalsalva L.SE.12.2014.1480 December 2014 Information om HEMORROJDER, TILLHÖRANDE KLÅDA OCH IRRITATION SAMT YTLIGA SPRICKBILDNINGAR

Läs mer