SÄLLSYNTA JUVENILA PRIMÄRA SYSTEMISKA VASKULITER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.pediatric-rheumathology.printo.it SÄLLSYNTA JUVENILA PRIMÄRA SYSTEMISKA VASKULITER"

Transkript

1 SÄLLSYNTA JUVENILA PRIMÄRA SYSTEMISKA VASKULITER Med vaskulit menas inflammation i blodkärl. Vaskuliter är en stor grupp av sjukdomar. Primär vaskulit betyder att det är i första hand blodkärlen som drabbas. Vaskulitsjukdomarna delas in i olika grupper fr.a. efter storleken och typen av blodkärl som är sjuka Hur vanligt är vaskuliter? Några primära vaskuliter är ganska vanliga sjukdomar under barnaåldern (t ex Henoch- Schönleins purpura eller Kawasakis sjukdom) medan de sjukdomar som beskrivs här är sällsynta och den exakta förekomsten är okänd. Vad är orsaken till sjukdomen? Är det ärftligt? Är det smittsamt? Kan det förhindras? Sjukdomarna inom denna grupp är vanligtvis inte ärftliga och är därför inte vanligare i vissa familjer. De flesta är de enda i familjen som har drabbats och det är mycket osannolikt att syskon får samma sjukdom. Det är mycket troligt att orsaken till sjukdomen är en kombination av olika faktorer. Det antas att olika arvsanlag, infektioner och omgivningsfaktorer kan spela roll för sjukdomsutveckling. Dessa sjukdomar är inte smittsamma och kan inte förebyggas. Vad händer med blodkärlen vid vaskulit? Blodkärlsväggen angrips av kroppens immunsystem. Den inre kärlväggen spelar en central roll. Under friska förhållanden tillåter den normalt blodflöde. Om blodkärlsväggen är skadad eller inflammerad bildas blodkoagel på insidan av kärlväggen vilket leder till en förträngning eller tilltäppning av kärlet. De inflammatoriska cellerna på insidan av blodkärlen kan också tränga in i och genom kärlväggen och orsakar därmed ökad skada av blodkärlet och den omgivande vävnaden. Väggen i sig själv blir också mera läckande och vätska från blodet kommer in i vävnaden runt blodkärlen och ger en svullnad av den omgivande vävnaden. De förändringar som ses vid vävnadsprov är inflammation i kärlväggen och varierande grad av förstörelse av kärlväggen. Skadorna på blodkärlen som blir resultatet kan ses vid en angiografi (röntgenundersökning som visar blodkärl). Minskat blodflöde genom förträngningar eller avbrott i kärl eller mindre vanligt ruptur (skada med hål i kärlväggen) av blodkärl med blödning, kan skada omgivande vävnader. Om blodkärl som förser livsviktiga organ som hjärna eller hjärta drabbas kan mycket allvarligt tillstånd uppkomma. Utbredd (systemisk) vaskulit är vanligtvis åtföljt av uttalad frisättning av inflammatoriska substanser som ger allmänsymptom som feber, sjukdomskänsla och likaså avvikande laboratorieprover visande inflammation (sänka och CRP). Vilka är de viktigaste symptomen? Sjukdomssymptomen varierar beroende på vilka blodkärl som är drabbade och hur allvarligt detta påverkar de organ som blodkärlen försörjer. Symptomen beskrivs mer detaljerat för tre utpräglade sjukdomar: polyarterisk nodosa, Takayasus arterit och Wegeners granulomatos.

2 Hur ställs diagnosen? Att ställa diagnosen vaskulit är sällan enkelt. Symptomen kan likna andra vanligare barnsjukdomar. Diagnosen baseras på expertens bedömning av kliniska symptom tillsammans med resultat från blod och avbildande undersökningar (t ex ultraljudsundersökning, röntgenundersökning och undersökning med magnetkamera) samt i vissa fall med hjälp av vävnadsprov. P g a sällsyntheten är det ofta nödvändigt att remittera barnet till ett centrum där barnreumatolog och andra barnsubspecialiteter ger högspecialiserad vård och särskilt kunnande finns för att göra de särskilda röntgenundersökningar som kan behövas. Kan vaskulit behandlas? Ja. Vaskulit kan behandlas. För majoriteten av omsorgsfullt behandlade patienter kan sjukdomskontroll (remission) uppnås. Vilka behandlingar finns? Behandling av vaskulit är långvarig och komplicerad. Huvudmålet är att få sjukdomen under kontroll så snart som möjligt (induktionsbehandling) och att upprätthålla kontrollen under lång tid (underhållsbehandling) samtidigt som man undviker oönskade biverkningar av medicinerna. Kortison har visat sig vara högst effektivt i kombination med immundämpande medicin (cyklofosfamid) för att inducera remission. Mediciner som används regelbundet i underhållsbehandlingen inkluderar azatioprin, methotrexate och cyklosporin tillsammans med kortison i låg dos. Olika andra mediciner har också använts för att hämma det aktiverade immunsystemet och bekämpa inflammation. Behandlingen måste anpassas efter varje enskild patient särskilt om de vanligen använda medicinerna inte ger tillräcklig effekt. Andra mediciner är ex biologiska läkemedel (t ex anti-tnf medicinering), kolkicin och thalidomid. Vid långvarig kortisonbehandling kan benskörhet (osteoporos) förebyggas genom tillräckligt intag av kalk och D-vitamin. Mediciner som påverkar blodets levrande förmåga kan ordineras (acetylsalicylsyra i låg dos) och vid fall med högt blodtryck blodtryckssänkande mediciner. Sjukgymnastik kan behövas för att förbättra musklernas funktion. Psykologiskt och socialt stöd till patient och familj kan behövas. Kontroller Den viktigaste orsaken till återkommande kontroller är behovet att bedöma av sjukdomsaktivitet, effekt och möjliga biverkningar av behandlingen. Allt för att uppnå maximal nytta för patienten. Frekvens och typ av kontroll beror på typ och svårighetsgrad av sjukdom och vilka mediciner som ges. Tidigt i sjukdomen sker kontrollerna oftare för att glesas ut så snart som sjukdomskontroll uppnås. Det finns flera sätt att utvärdera aktiviteten av vaskuliten. Du kommer att bli ombedd att rapportera alla förändringar i ditt barns tillstånd och i vissa fall att följa hans/hennes urinkontroll med urinsticka eller blodtryck. Detaljerad klinisk undersökning tillsammans med analys av ditt barns besvär ger den betydelsefulla delen av utvärderingen av sjukdomsaktivitet. Blod och urinprov tas för att upptäcka inflammatorisk aktivitet, förändringar i organfunktion och potentiella biverkningar av mediciner. Beroende på individuella engagemang av inre organ kan olika andra undersökningar utföras av olika specialister inklusive avbildande undersökningar.

3 Hur länge kommer sjukdomen att pågå? Sällsynta primära vaskuliter är långvariga, ofta livslånga sjukdomar. De kan börja som en akut ofta svårt eller livshotande tillstånd och därefter utvecklas till en mer kronisk sjukdom. Vad är den långvariga utvecklingen (prognos) av sjukdomen? Prognos vid sällsynta primära vaskuliter är högst individuell. Den beror inte bara på typen och omfattningen av kärlengagemang utan troligen också på tiden mellan sjukdomens start och påbörjan av behandling liksom svaret på denna behandling. Risken för organskada är relaterad till durationen av aktiv sjukdom. Skadan på vitala organ kan ha livslång betydelse. Med rätt behandling kan ofta klinisk remission uppnås inom ett år. Remissionen kan vara livslång ehuru ofta långvarig underhållsbehandling behövs. Perioder av sjukdomsremission kan avbrytas av sjukdomsåterfall som kräver mer intensiv behandling. Obehandlad sjukdom har relativt hög dödlighet. P g a dess sällsynthet är det sparsamt med exakta uppgifter beträffande utveckling på lång sikt och dödlighet. Hur kan sjukdomen påverka barnet och familjens dagliga liv? Den inledande tiden när barnet mår dåligt och diagnosen håller på att ställas är oftast mycket stressande för hela familjen. Att förstå sjukdomen och behandlingen hjälper föräldrar och barn att samarbeta kring ofta obehagliga diagnostiska och terapeutiska undersökningar och upprepade sjukhusbesök. När sjukdomen är under kontroll kan familjelivet vanligtvis återgå till det normala. Hur är det med skolan? När sjukdomen är under hygglig kontroll uppmuntras patienter att återgå till skolgång så mycket de kan. Det är viktigt att informera skolan om barnets tillstånd så att man tar hänsyn till detta. Hur är det med idrott? Barnen uppmuntras att delta i sina favoritsportutövanden när sjukdomsremission har uppnåtts. Rekommendation kan variera beroende på ev närvaro av organpåverkan inklusive muskler och leder. Hur är det med kosten? Det finns inget bevis att speciell diet kan påverka sjukdomens förlopp eller slutresultat. En sund välbalanserad diet innehållande tillräckligt med protein, kalk och vitaminer rekommenderas. Under kortisonbehandling skall söt kost, fett och salt begränsas för att minimera bieffekterna av kortison. Kan klimat påverka sjukdomsförlopp? Klimat är inte känt för att påverka sjukdomsförlopp. Vid nedsatt cirkulation huvudsakligen i fingrar och tår beroende på vaskulit kan kyla göra sjukdomen värre. Hur är det med infektioner och vaccinationer? Några infektioner kan ha mera allvarligt förlopp hos individer som behandlas med immunhämmande mediciner. I händelse av kontakt med vattkoppor eller mässlig skall man kontakta sin läkare omedelbart för att få antiviral medicin och/eller specifikt antiviralt immunglobulin. Risken för vanliga infektioner kan vara lätt förhöjd för behandlade barn. De kan också utveckla ovanliga infektioner med agens som inte drabbar individer med fullt fungerande immunsystem. Antibiotika (trimetoprimsulfa) ges ibland i långtidsbehandling för

4 att förhindra lunginflammation med bakterien pneumocystis som kan ge livshotande komplikationer hos immunhämmade patienter. Levande vacciner (t ex påssjuka, mässling, röda hund, per oralt poliovaccin, tuberkulos) skall inte ges till patienter som erhåller immunhämmande behandlingar. Hur är det med sexualliv, graviditet och preventivmedel? För sexuellt aktiva tonåringar är preventivmedel viktigt eftersom de flesta mediciner som används kan skada fostret. Det finns misstanke om att vissa cytostatika (huvudsakligen cyklofosfamid) kan påverka förmågan att få barn (fertilitet). Detta sammanhänger huvudsakligen med den totala (kumulativa) läkemedelsdosen som erhållits under behandlingsperioden och förekommer mer sällan när medicinen ges till barn eller tonåringar. POLYARTERITIS NODOSA Polyarteritis nodosa (PAN) är en form av kärlväggsdestruktion (nekrotiserande) vaskulit som påverkar huvudsakligen medelstora och små artärer. Kärlväggen till många artärer ( poly arterit) påverkas med fläckvis fördelning, inflammerade delar av kärlväggen blir svagare och under tryck från blodflödet bildas små nodulära hålrum som utbuktningar (aneurysm) längs artären. Det är därifrån namnet nodosa har sitt ursprung. Kutan (i huden) polyarterit angriper huvudsakligen huden, inte inre organ. Mikroskopisk polyarterit är en form av sjukdomen som angriper kärl med mindre storlek. Hur vanligt är det? PAN är mycket sällsynt hos barn med ett uppskattat antal av nya fall per år av en per en miljon. Den angriper pojkar och flickor lika mycket, mer vanlig i åldrarna kring 9 11 år. Huvudsakligen hos vuxna kan PAN vara associerat till infektion med hepatit B. Vilka är huvudsymptomen? Eftersom alla vävnader och organ i kroppen innehåller blodkärl finns det många symptom som sammanhänger med sjukdomen. Emellertid är av någon anledning vissa vävnader och organ mera frekvent angripna än andra. De vanligaste symptomen är: 1. Ihållande feber 2. Värk i muskler och leder 3. Buksmärtor 4. Smärtande röda och upphöjda hudförändringar eller andra andra hudmanifestationer inklusive purpurröd hudteckning (livedo reticularis) 5. Testikelsmärta hos pojkar Vaskulitförändringar i huden kan föreligga. Huvudsakligen vid kutan polyarterit kan perifera artärer vara angripna (som försörjer fingrar, tår, öron och näsa), vilket förorsakar otillräckligt blodflöde med risk för vävnadsförlust. Barnet kan se ut att inte må bra; trött, slött med viss viktförlust och ihållande feber. Eller också kan de mycket snabbt bli dåliga, med svår smärta, dramatiska hudförändringar och slöhet. Eftersom alla dessa tecken och symptom förekommer vid många andra barnsjukdomar ställs diagnosen genom att utesluta andra möjligheter, särskilt infektion.

5 Njurengagemang kan förorsaka blod och äggvita i urinen och/eller förhöjt blodtryck (hypertoni). Vid mikroskopisk polyarterit är njurengagemang tillsammans med lungsjukdom vanligast. Engagemang av artärer som försörjer tarmen förorsakar buksmärtor och obehag i kombination med nedsatt tarmmotorik och även resorption av näringsämnen. Nervsystemet kan också engageras i varierad grad liksom vilket annat organ som helst. Laboratorieprover visar tydlig inflammation i blod och blodbrist. Om sjukdomen är förknippad med streptokockinfektion kan detta också påvisas i blodprov. Hur sker diagnosen? PAN diagnostiseras genom att utesluta alla andra möjligheter som ger feber hos barn. Detta betyder att infektioner måste uteslutas. Diagnosen misstänks genom kvarstående kliniska tecken och stöd för tydlig inflammation i blodet. Diagnosen fastställs genom påvisande av försnävning och utbuktningar (aneurysm) i blodkärl på angiogram. Närvaro av blodkärlsinflammtion i hud eller njurbiopsi kan också fastställa diagnosen. TAKAYASUS ARTERIT Takayasu arterit (TA) angriper huvudsakligen stora kärl, i första hand kroppspulsådern och dess grenar och de stora artärgrenarna till lungorna (pulmonalis). Ibland används termerna granulomatös eller storcells vaskulit för att beskriva de huvudsaklig mikroskopiska fynden av små nodulära förändringar som bildas runt en speciell typ av stora celler i artärväggen. Hur vanligt är det? Trots att världsomfattande TA anses vara den tredje vanligaste systemiska vaskuliten hos barn (efter Henoch-Schönleins purpura och Kawasakis sjukdom) är den extremt sällsynt i den vita (kaukasiska) befolkningen. Den angriper flickor oftare än pojkar. Vilka är huvudsymptomen? Tidiga sjukdomssymptom inkluderar feber, dålig aptit, viktnedgång, muskel- och ledsmärta och nattsvettningar. Laboratorieprov tydande på inflammation är ökade. När artärinflammationen fortskrider kan tecken på minskat blodflöde hittas. Förlust av perifer puls i extremiteter, olika blodtryck i olika extremiteter, blåsljud över försnävade artärer och skarp extremitetssmärta (claudicatio) är vanliga tecken. Högt blodtrycka kan förorsakas av trånga artärer som går till njuren, bröstsmärta p g a lungengagemang. Olika neurologiska- och ögonsymptom kan förorsakas av störd blodförsörjning till hjärnan. Hur sker diagnosen? Undersökning med ultraljud med Doppler är användbar för att påvisa engagemang av stora artärstammar i anslutning till hjärtat men metoden kan ofta misslyckas med att påvisa engagemang av mer perifera artärer. Vanligtvis är påvisande av alla huvudartärer (panaortografi) tillsammans med lungartärer (pulmonell angiografi) nödvändigt för att utvärdera omfattningen av artärengagemang.

6 WEGENERS GRANULOMATOS Wegeners granulomatos (WG) är en kronisk systemisk vaskulit som engagerat små och medelstora blodkärl, oftast i övre luftvägarna (näsa och bihålor), nedre luftvägar (lungor) och njurar. Termen granulomatös hänsyftar på det mikroskopiska utseendet av de inflammatoriska förändringarna som formar små flerskiktade noduli i eller omkring kärlen. Hur vanlig är det? Är sjukdomen hos barn annorlunda än sjukdomen hos vuxna? WG är en ovanlig sjukdom speciellt under barndomen. En uppskattning av antalet nya patienter per år skulle vara en till två per en miljon barn. Mer än 97 % av rapporterade fall finns i den vita (kaukasiska) befolkningen. Båda könen är lika drabbade hos barn fast hos vuxna är äldre män drabbade något mer än kvinnor. Vilka är huvudsymptomen? Hos huvuddelen av patienterna förekommer sjukdomen i form av bihålesvullnad som inte förbättras med antibiotika eller avsvällande medel. Det finns en tendens till krustabildning av nässeptum, blödningar och ulcerationer som ibland förorsakar deformitet i form av s k sadelnäsa. Inflammation i luftvägarna nedom stämbanden kan förorsaka förträngning av luftstrupen vilket leder till hes röst och andningsproblem. Förekomst av inflammatoriska noduli i lungorna ger symptom på lunginflammation med kort andning, hosta och bröstsmärtor. Njurengagemang förekommer initialt bara hos en liten del av patienterna men blir vanligare när sjukdomen fortgår. Inflammatorisk vävnad kan ansamlas bakom ögat som skjuts framåt (protrusion) eller förekomma i mellanöronen. Allmänna symptom som viktnedgång, ökad trötthet, feber och nattsvettningar är vanliga som vid hudvaskulit och ledsmärtor eller ledartrit. Det är inte alla patienter som upplever det fulla spektrat av organengagemang som beskrivs ovan. S k begränsad WG betyder att sjukdomen är begränsad till ögonhåla och luftvägar utan engagemang av njurar. Hur sker diagnosen? Kliniska symptom på inflammatoriska förändringar i övre eller nedre luftvägarna tillsammans med njursjukdom som manifesteras vanligtvis genom förekomst av blod och äggvita i urinen och förhöjda blodvärden av ämnen som filtreras genom njurarna (kreatinin, urea) vilket indicerar minskad njurfunktion ger hög misstanke om WG. Blodprover inkluderar vanligtvis förhöjda icke specifika inflammatoriska parametrar (SR, CRP), hos majoriteten av patienter kan en antikropp kallad ANCA (anti-neutrofil cytoplasmatisk antikropp) påvisas.

7 ANDRA VASKULITER OCH LIKNANDE TILLSTÅND 1. Kutan leukocytoklastisk vaskulit (också känd som hypersensitivitets eller allergisk vaskulit) innefattar vanligen blodkärlsinflammation förorsakad av icke ändamålsenlig reaktion sensitiserande ursprung. Läkemedel och infektioner är vanliga utlösande faktorer till detta tillstånd hos barn. Det engagerar vanligtvis små blodkärl och har ett specifikt mikroskopiskt utseende vid hudbiopsi. 2. Hypokomplementär urtikariell vaskulit karakteriseras av ofta kliande utspridda utslag som liknar nässelutslag som inte bleks så snabbt som vanliga allergiska reaktioner i huden. Fynd av minskade halter av komplement i blod föreligger vid detta tillstånd. 3. Churg-Strauss (allergisk granulomatos) är en extremt sällsynt typ av vaskulit hos barn. Olika vaskulitsymptom i hud och inre organ följs åt med astma och ökat antal av en typ vita blodkroppar som kallas eosinofila. 4. Primär angit i centrala nervsystemet angriper enbart små och medelstora hjärnartärer. Huvudsakliga neurologiska symptom är slaganfall eller kramper. 5. Cogans syndrom är en sällsynt sjukdom som karakteriseras av engagemang av ögon och inneröron med fotofobi, yrsel och nedsatt hörsel. Symptom på mer omfattande vaskulit kan förekomma.

Henoch-Schönlein purpura

Henoch-Schönlein purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Henoch-Schönlein purpura 1. VAD ÄR HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA? 1.1 Vad är det? Henoch-Schönlein purpura kallas också för IgA-vaskulit. Vid Henoch- Schönlein

Läs mer

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p)

3. Vilka ytterligare diagnostiska prover och/eller undersökningar vill Du genomföra? (2p) MEQ- fall Johan Johan Johansson är 48 år och lantbrukare, icke rökare. Han är tidigare väsentligen frisk förutom lite reumatiskt, dvs vandrande ledvärk som smugit sig på i medelåldern och som han menar

Läs mer

Juvenil Dermatomyosit

Juvenil Dermatomyosit www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Juvenil Dermatomyosit 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Är sjukdomen annorlunda hos barn jämfört med vuxna? Hos vuxna kan dermatomyosit vara sekundär till cancer.

Läs mer

Leflunomide STADA. Version, V1.0

Leflunomide STADA. Version, V1.0 Leflunomide STADA Version, V1.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Leflunomide STADA 10 mg filmdragerade tabletter Leflunomide STADA 20 mg filmdragerade

Läs mer

Författad av. Dr.Daina Selga, Njurkliniken Dr.Christina Ståhl-Hallengren,Reumatologiska kliniken. Universitetssjukhuset Lund

Författad av. Dr.Daina Selga, Njurkliniken Dr.Christina Ståhl-Hallengren,Reumatologiska kliniken. Universitetssjukhuset Lund Patientinformation om Systemisk vaskulit Författad av Dr.Daina Selga, Njurkliniken Dr.Christina Ståhl-Hallengren,Reumatologiska kliniken Universitetssjukhuset Lund Författarna: Daina Selga, specialist

Läs mer

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 2. DIAGNOS OCH BEHANDLING 2.1 Hur ställs diagnosen SLE? Diagnosen av SLE baseras på en kombination av symptom (som smärta

Läs mer

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pronaxen 250 mg tabletter OTC. 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pronaxen 250 mg tabletter OTC 25.9.2015, Version 1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Pronaxen 250

Läs mer

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension , Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Naproxen Orion 25 mg/ml oral suspension 26.10.2015, Version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Naproxen

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom.

Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Autoimmuna sjukdomar är sjukdomar som uppkommer p.g.a. av att hundens egna immunförsvar ger upphov till sjukdom. Kroppen bildar antikroppar mot sig själv. Kan vara antingen ANA - antinukleära antikroppar.

Läs mer

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom

Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Vad är Fabrys sjukdom? Information om Fabrys sjukdom Inledning Fabrys sjukdom (även känd som Anderson-Fabrys sjukdom efter de två forskare som upptäckte sjukdomen) är en sällsynt genetisk sjukdom. Orsaken

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA

Patientguide. Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Patientguide Viktig information till dig som påbörjar behandling med LEMTRADA Innehållsförteckning 1> Vad är LEMTRADA och hur fungerar det? 3 2> Översikt över behandling med LEMTRADA 4 3> Biverkningar

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Borrelia-Artrit 1. VAD ÄR BORRELIA-ARTRIT 1.1 Vad är det? Borrelia-artrit är en av de sjukdomar som orsakas av bakterien Borrelia och som överförs genom bett

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel)

Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Information till dig som får behandling med JEVTANA (cabazitaxel) Om JEVTANA JEVTANA är ett läkemedel som används för behandling av prostatacancer som har fortskridit efter att du har behandlats med annan

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

Inflectra för ulcerös kolit

Inflectra för ulcerös kolit Inflectra för ulcerös kolit Viktig information för att du ska komma igång med din behandling Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra. Introduktion När du påbörjar

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst VI.2.2 Sammanfattning av nyttan av behandlingen VI.2.3 Okända faktorer

Läs mer

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga

Till dig som fått VELCADE. Information till patienter och anhöriga Till dig som fått VELCADE Information till patienter och anhöriga Information om Velcade till patienter och anhöriga Din läkare har rekommenderat behandling med VELCADE (bortezomib). VELCADE är det första

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim)

Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) EMA/183255/2015 Offentlig sammanfattning av riskhanteringsplanen för Ristempa (pegfilgrastim) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen (risk management plan, RMP) för Ristempa som beskriver de

Läs mer

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se

Kontakta din läkare. sanofi-aventis Box 14142, 167 14 BROMMA. Tel 08-634 50 00, infoavd@sanofi-aventis.com, www.sanofi-aventis.se Kontakta din läkare Kontakta genast din läkare om du drabbas av något av nedanstående symtom medan du behandlas med JEVTANA. feber, dvs en kroppstemperatur på 38 C eller högre diarré (t.ex. om du har lös

Läs mer

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE

Riskhanteringsplan för kladribin (MAVENCLAD), version 1.0 Godkänt av Fimea PATIENTGUIDE MAVENCLAD PATIENTGUIDE RISKHANTERINGS SKOLNINGSMATERIAL - FI/CLA/1117/0052 Viktig information för patienter som påbörjar behandling med MAVENCLAD Innehåll Introduktion till MAVENCLAD Hur ges behandling

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 1.VAD ÄR SYSTEMISK LUPUS ERYTHEMATOSUS (SLE)? 1.1 Vad är SLE? Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en kronisk autoimmun

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) EMA/775515/2014 Sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx (sekukinumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Cosentyx som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/se/intro Sklerodermi 1. VAD ÄR SKLERODERMI? 1.1 Vad är det? Namnet sklerodermi kommer från grekiskan och betyder ungefär hård hud. Förändringar i huden gör att den

Läs mer

Hydrocephalus och shunt

Hydrocephalus och shunt Hydrocephalus och shunt Den här broschyren berättar om hydrocephalus (vattenskalle) och shunt. Den riktar sig i första hand till familjer och personal som kommer i kontakt med barn och ungdomar som har

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI

www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL SPONDYLOARTROPATI Vad är det? Juvenil spondyloartropati är en grupp av sjukdomar som påverkar leder (ledinflammation = artrit) och senfästen (entesit). Den

Läs mer

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt

PATIENTINFORMATION. om Colrefuz och behandling av gikt PATIENTINFORMATION om Colrefuz och behandling av gikt Viktig information Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Colrefuz om du har problem med ditt hjärta, njurar, lever, mag-tarmkanalen, är

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter. 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Imatinib STADA 100 mg filmdragerade tabletter 26.5.2015, Version V1.3 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Imatinib STADA 100 mg filmdragerade

Läs mer

Immunkomplexnefrit. Glomerulonefriter med immundepositioner. Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM) eller komplement + antigen t.ex.

Immunkomplexnefrit. Glomerulonefriter med immundepositioner. Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM) eller komplement + antigen t.ex. GLOMERULONEFRITER Inflammation i glomeruli Antingen inflammationsbild eller deposition av cirkulerande antigen-antikroppskomplex eller antikroppar riktade mot glomerulärt basalmembran. Immunkomplexnefrit

Läs mer

Din vägledning för. Information till patienter

Din vägledning för. Information till patienter Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

Smärta och inflammation i rörelseapparaten

Smärta och inflammation i rörelseapparaten Smärta och inflammation i rörelseapparaten Det finns mycket man kan göra för att lindra smärta, och ju mer kunskap man har desto snabbare kan man sätta in åtgärder som minskar besvären. Det är viktigt

Läs mer

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR)

ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) BILAGA III 1 ÄNDRINGAR SOM SKA INKLUDERAS I DE RELEVANTA AVSNITTEN I PRODUKTRESUMÉN FÖR NIMESULID-INNEHÅLLANDE LÄKEMEDEL (SYSTEMISKA FORMULERINGAR) Tillägg är kursiverade och understrukna, raderingar är

Läs mer

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor)

Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Kommunkontoret Personalavdelningen Riktlinjer 1( ) Riktlinjer för förebyggande insatser mot, TBC, tuberkulos i Lunds kommun vid nyanställning (3 bilagor) Ska göras innan arbetet påbörjas Riktlinjerna är

Läs mer

Nucala , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Nucala , version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Nucala 01.02.2016, version 1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Nucala, som specificerar

Läs mer

JUVENIL DERMATOMYOSIT

JUVENIL DERMATOMYOSIT www.pediatric-rheumathology.printo.it JUVENIL DERMATOMYOSIT Vad är juvenil dermatomyosit? Juvenil dermatomyosit (JDM) hör till gruppen av så kallade autoimmuna sjukdomar. Med autoimmuna sjukdomar menar

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid vanliga luftvägsinfektioner Antibiotika har räddat miljontals liv......men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. Sedan 1940-talet har

Läs mer

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT

FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT FRÅGOR & SVAR INFORAMTION OM VELCADE TILL PATIENT SÅ FUNGERAR DIN BEHANDLING MED VELCADE VELCADE används för behandling av benmärgscancer (multipelt myelom) hos patienter som fått minst två tidigare behandlingar

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid)

PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME. Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) PATIENTINFORMATION FRÅN SANOFI GENZYME Information till dig som blivit ordinerad Aubagio (teriflunomid) 1 Vad är multipel skleros? Denna information är avsedd för dig som har skovvis förlöpande multipel

Läs mer

Tuberkulos. Information till patienter och närstående

Tuberkulos. Information till patienter och närstående Tuberkulos Information till patienter och närstående Vad är tuberkulos? Tuberkulos är en smittsam men botbar infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Av alla som blir smittade

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling

Fakta om tuberkulos. Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Fakta om tuberkulos Smittsamhet, symtom, diagnos och behandling Vad är tuberkulos? Tuberkulos (tbc) är en infektionssjukdom som orsakas av bakterien Mycobacterium Tuberculosis. Den ger oftast lunginflammation

Läs mer

Genvoya OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Genvoya OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/661227/2015 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för, som specificerar de åtgärder som

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning

Delområden av en offentlig sammanfattning Pemetrexed STADA 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning 7.5.2015, Version V1.1 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information

Läs mer

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls.

Im. Blodet går runt i kroppen. Från hjärtat ut ikroppen. Från hjärtat till lungorna. på sidorna av din hals kan du känna din puls. Blodet Cellerna i din kropp behöver vatten, syre och näring för att fungera. Det är blodet som ser till att cellerna får allt detta. Blodet tar också med sig avfall och värme som bildas när cellerna arbetar.

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I snart 70 år har penicillin

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning)

Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Till dig som behandlas med PLENADREN (hydrokortisontabletter med modifierad frisättning) Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. VIKTIGT Den här guiden ersätter inte

Läs mer

Vaskuliter hos barn. Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis. Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease

Vaskuliter hos barn. Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis. Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease Vaskuliter hos barn Små kärl Granulomatos med polyangit (Wegener s Granulomatos) Microscopic Polyangiitis

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd om våra vanliga infektioner Frisk utan antibiotika Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående

TUBERKULOS. Information till patienter och närstående TUBERKULOS Information till patienter och närstående Grafisk form och illustrationer: Ord & Bildmakarna AB. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, 2006 VAD ÄR TUBERKULOS? Tuberkulos är en smittsam men botbar

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT

EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 1 EN LITEN SKRIFT OM HJÄRTKÄRLSJUKDOM OCH EREKTIONSSVIKT 2 3 Vad beror erektionssvikt på Erektionssvikt är något som över 500 000 svenska män lider av. Det finns både fysiska och psykiska orsaker till

Läs mer

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder

Patient information. Några råd när någon i Din familj får. varskrivelse 131 praktiserende læg. Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder Patient information Några råd när någon i Din familj får en infektion varskrivelse 131 praktiserende læg Ett europeiskt projekt med familjeläkare i sex länder LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Läs mer

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna.

KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom. Inledning. Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. KOL Kronisk obstruktiv lungsjukdom Inledning Vid KOL finns ett bestående luftflödeshinder i de mindre luftvägarna. Sjukdomen upptäcks ofta sent eftersom den utvecklas långsamt och patienten i regel omedvetet

Läs mer

Hjärtat och blodomloppet

Hjärtat och blodomloppet Hjärtat och blodomloppet Hjärtat & Blodomloppet Göran Stenman, Ursviksskolan 6-9, Ursviken www.lektion.se Vår kropp behöver Syre Vatten Näring Syre behövs för att vi ska kunna förbränna maten och få energi.

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Din behandling med Nexavar (sorafenib)

Din behandling med Nexavar (sorafenib) Din behandling med Nexavar (sorafenib) (sorafenib) tabletter Introduktion Cancer är oftast en svårbehandlad sjukdom och det finns ett stort behov av nya behandlingsformer. Därför är Nexavar ett viktigt

Läs mer

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling

Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om akut lymfatisk leukemi (ALL) sjukdom och behandling Fakta om leukemier Av de mellan 900 och 1 000 personer i Sverige som varje år får diagnosen leukemi får ett 100-tal akut lymfatisk leukemi.

Läs mer

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor

Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Att studera med primär immunbrist - för gymnasier och högskolor Information till personal vid gymnasier och högskolor om primär immunbrist och om hur studiesituationen påverkas för en student med en primär

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner

Goda råd vid infektion. En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Goda råd vid infektion En liten guide om hur du som är 65 år och äldre tar hand om din hälsa och dina infektioner Bästa tiden att plantera ett träd var för tjugo år sedan, den näst bästa tiden är nu Information

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

Inflectra för plackpsoriasis

Inflectra för plackpsoriasis Inflectra för plackpsoriasis Viktig information för att du ska komma igång med din behandling Den här broschyren är endast avsedd för patienter som har ordinerats Inflectra. Introduktion När du påbörjar

Läs mer

Dialysen/ Njurpolikliniken /

Dialysen/ Njurpolikliniken / PRE-DIALYS När njurarnas funktion är nedsatt. Njurarna är bönformade organ som finns på båda sidorna om Din ryggrad ungefär mitt på ryggen. Njurarna fungerar som filter, genom vilka blodet strömmar 24

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN TRISENOX 1 mg/ml, koncentrat till injektionsvätska, lösning Arseniktrioxid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Biograstim 30 MIE/0,5 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning Biograstim 48 MIE/0,8 ml injektions- eller infusionsvätska, lösning Filgrastim Läs noga igenom

Läs mer

Frisk utan antibiotika

Frisk utan antibiotika Frisk utan antibiotika Råd vid några vanliga infektioner Antibiotika har räddat miljontals liv...... men nu behöver vi alla hjälpas åt att minska onödig användning av antibiotika. I drygt 60 år har penicillin

Läs mer

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta , Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Influvac 15 mikrog HA / 0,5 ml injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 6.7.2016, Version 3.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1

Läs mer

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt.

Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Information om ersättningsbehandling med hydrokortison vid binjurebarksvikt. Till dig som behandlas med VIKTIGT Den här informationen vänder sig till patienter som fått PLENADREN förskrivet på recept.

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm

Ataxier Vad händer i nervsystemet? Sakkunnig: docent Tor Ansved, specialist i neurologi och klinisk neurofysiologi, Läkarhuset Odenplan, Stockholm Ataxier Vad händer i nervsystemet? Lillhjärnan samordnar våra rörelser. Lillhjärnan ligger under storhjärnans nacklober alldeles bakom hjärnstammen, som den också är förenad med. Lillhjärnan är framför

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Telmisartan/Hydrochlorothiazide ratiopharm 4.12.2014, Version 2.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av den offentliga sammanfattningen VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst

Läs mer

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Zerbaxa. ceftolozan / tazobaktam. version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN EMA/513109/2015 Zerbaxa ceftolozan / tazobaktam version 1.2 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer