SITHS eid Net id - Supportavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SITHS eid Net id - Supportavtal"

Transkript

1 SITHS eid Net id - Supportavtal Bilaga till leveransavtal 1

2 För SITHS tillhandahålls förutom själva licensen för programvaran Net id även tillgång till support rörande anpassningar utanför de överenskomna, generella paketeringarna. Nedan redovisas innehåll samt priser. Innehåll 1 SUPPORT OCH KONSULTTJÄNSTER NET ID Allmänt Sammanfattning av supportavtalets innehåll Tillgång till avhjälpandetjänster inom garanterade tider Tillgång till anpassade paketeringar, så kallade integrationspaket Tillgång till konsulthjälp Felanmälan Svarstider Acceptanstest av integrationspaket Fel och rättningar av integrationspaket Övriga villkor Allmänt Undantag från Telias åtaganden Felavhjälpning under testperiod NET ID INTEGRATIONSPAKET Allmänt Exempel på integrationspaket PRISER Net id utökad licens, förvaltning och uppgraderingar Supportavtal

3 3.3 Konsulttjänster utanför supportavtal Övertidsarbete Net id Cardwatch integrationspaket Övriga integrationspaket

4 1 SUPPORT OCH KONSULTTJÄNSTER NET ID Beskrivning av supporttjänster för Net id utökad licens för SITHS 1.1 Allmänt Supportavtalet ingås mellan TeliaSonera Telia och respektive Landsting/Kommun/Privat vårdgivare Kunden. Supporten riktar sig endast till namngivna befattningshavare vid landsting, kommun eller privat vårdgivare med supportavtal och är inte avsedd för slutanvändare Avtalsbilaga definierar mottagare av support, systemmiljö och överenskomna anpassningar Dedicerat telefonnummer, enbart tillgängligt för namngivna kunder med supportavtal Notera särskilt att: Avgift som ger tillgång till löpande uppdateringar och uppgraderingar av de överenskomna, generella paketeringarna erläggs centralt av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. I licensavtalet ingår ingen support utöver vad som är kopplat till det eventuella behovet av rättningar av fel i de överenskomna, generella paketeringarna Den SITHS-anslutna organisation som tecknar leveransavtal med TeliaSonera rörande support kopplad till innehav av Net id utökad licens kan i samband med detta, och i samråd med TeliaSonera, göra justeringar i det grundupplägg som framförhandlats mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och TeliaSonera. 4

5 1.2 Sammanfattning av supportavtalets innehåll Sammanfattningsvis ger ett supportavtal kunden tillgång till tre grundkomponenter enligt nedan: Tillgång till avhjälpandetjänster Tillgång till anpassade paketeringar Tillgång till konsulthjälp till särskild taxa Tillgång till avhjälpandetjänster inom garanterade tider Supportavtalets avhjälpandetjänster omfattar, i första hand, att per telefon eller e-post ge anvisningar om kringgående av fel i Programvaran och, i andra hand samt i de fall Telia bedömer det lämpligt, att rätta eller ge anvisningar om kringgående av fel i Programvaran i Kundens lokaler. I de fall då det, redan på förhand, men mera troligt i efterhand, är uppenbart att problemets lösning låg utanför produkten Net id och därmed utanför Telias kontroll så äger Telia rätt att debitera för de timmar som lagts på problemets lösande enligt supportavtalets konsulttaxa. Efter avslutade Avhjälpandetjänster ansvarar Kunden för installation och återstart av Kundens system, om annat inte överenskommit. Telia skall vara beredd att på Kundens begäran vara Kunden behjälplig med detta i rimlig omfattning Tillgång till anpassade paketeringar, så kallade integrationspaket Supportavtalets paketeringstjänster ger löpande tillgång till nya versioner av de egna anpassade paketeringar som framtagits tillsammans enligt kravspecifikation. Detta gäller oavsett det totala antalet anpassade paket som används i verksamheten. 5

6 Kunden ansvarar själv för implementering och installation av Uppdateringar och Uppgraderingar av Programvaran. Telia skall vara beredd att på Kundens begäran vara Kunden behjälplig med detta i rimlig omfattning. Kunden är införstådd med att det kan ingå Tredjepartsprodukter i av Telia levererade Anpassningar. Ingenting i detta Avtal skall tolkas som att rättigheterna, inklusive immateriella rättigheter, till sådana Tredjepartsprodukter överförs till Kunden och Kunden ansvarar ensamt för att erforderliga licenser erhålles direkt från leverantörerna av Tredjepartsprodukter. Telia skall i skälig omfattning och på Kundens bekostnad medverka till att sådana licenser erhålles. Kunden måste själv framställa krav mot leverantörer av Tredjepartsprodukter. Telia ansvarar inte för fel i Tredjepartsprodukter Tillgång till konsulthjälp Supportavtalets konsulttjänster ger tillgång till konsulthjälp vid framtagning av integrationspaket till lägre timtaxa än utan supportavtal. 1.3 Felanmälan Behörig person gör felanmälan direkt till Telias underleverantör, SecMaker AB, via e- postadress eller telefon Följande information skall vara inkluderad i felanmälan: Felanmälare Datum för felanmälan Feltyp/allvarlighetsgrad enligt gemensam definition En kort beskrivning av felet/problemet En beskrivning på hur felet kan reproduceras 6

7 Efter anmodan även Net id spårningsfil Efter mottagande skickar Telia en kvittens på mottagandet av felanmälan till avsändaren. 1.4 Svarstider Felsökning och avhjälpande av anmält fel påbörjas inom 12 timmar från att Telia mottog Kundens felanmälan. Vid Avhjälpande av fel i Kundens lokaler skall felsökning och avhjälpande av anmält fel påbörjas inom 2 veckor från att Telia mottog Kundens felanmälan. De av Telia angivna svarstiderna garanteras under helgfria vardagar mellan kl De ovan angivna svarstiderna löper endast under Normal arbetstid. (Exempel: Om en svarstid börjar löpa kl en vardag upphör den att löpa kl 17.00, men fortsätter att löpa nästkommande vardag kl 9.00.) 1.5 Acceptanstest av integrationspaket Kunden skall kontrollera att anpassningen i form av ett Integrationspaket fungerar under en testperiod omfattande, om inte annat framgår av särskilt överenskommen tidsplan, en (1) månad. Under testperioden skall alla avvikelser från kravspecifikationen anmälas till Telia. Vid felanmälan skall Kunden ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig. Kunden skall godkänna leveransen då Integrationspaketet fungerar i enlighet med aktuell kravspecifikationen Telia skall med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, avhjälpa sådana fel i Integrationspaketet som upptäckts och dokumenterats under testperioden eller som inte upptäckts under testperioden, men vilka påtalas senast inom två (2) månader från godkännandedagen. Avhjälpande skall ske under Telias normala arbetstid. 7

8 Godkännandedag är den dag när; a) Integrationspaketet godkänts av Kunden, b) testperioden upphört utan att Kunden gjort befogad felanmälan, c) testperioden upphört och Specifikationen inte har uppfyllts på grund av Tredjepartsprodukt, d) Integrationspaketet uppfyller Specifikationen efter det att Telia åtgärdat av Kunden anmält fel i Integrationspaketet, eller e) Kunden efter att testperioden upphört utan att godkännandedag enligt punkterna (a)-(d) ovan inträtt, använder Integrationspaketet utan Telias skriftliga medgivande i sin verksamhet. 1.6 Fel och rättningar av integrationspaket Telia ansvar för fel i Integrationspaketet gäller endast om (i) Kunden har använt Integrationspaketet i föreskriven driftsmiljö och i enlighet med Telias instruktioner, (ii) Kunden inte har använt Integrationspaketet på ett felaktigt eller vårdslöst sätt; (iii) felet i Integrationspaketet inte beror på hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats av Telia; (iv) Integrationspaketet inte har ändrats eller använts på ett sätt för vilken den inte konstruerats eller är avsedd för; samt (v) felet i Integrationspaketet inte i oväsentlig mån påverkar Kundens användande av Integrationspaketet. Sedan felet avhjälps skall Kunden kontrollera att Integrationspaketet uppfyller Kravspecifikationen under en ny testperiod enligt aktuell kravspecifikation samt godkänna den rättade versionen av Integrationspaketet. Telias ansvar för fel i Anpassningen gäller om: Kunden har använt Anpassningen i föreskriven driftsmiljö och i enlighet med Telias instruktioner, Kunden inte har använt Anpassningen på ett felaktigt eller vårdslöst sätt; 8

9 Felet i Anpassningen inte beror på hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats av Telia; Anpassningen inte har ändrats eller använts på ett sätt för vilken den inte konstruerats eller är avsedd för; Felet i Anpassningen inte i oväsentlig mån påverkar Kundens användande av Anpassningen. Telia garanterar att Programvaran under en period om nittio (90) dagar från leveransdagen överensstämmer med Specifikationen i bilaga 1 till Licensavtalet, under förutsättning att: (i) Licenstagaren har använt Programvaran i enlighet med punkten 2 ovan; (ii) Licenstagaren har använt Programvaran i föreskriven driftsmiljö och i enlighet med Telia s instruktioner, (iii) Licenstagaren inte har använt Programvaran på ett felaktigt eller vårdslöst sätt; (iv) avvikelsen i Programvaran inte beror på hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats av Telia; (v) Programvaran inte har ändrats eller använts på ett sätt för vilken det inte konstruerats eller är avsett för; samt (vi) avvikelsen i Programvaran inte i oväsentlig mån påverkar Licenstagarens nyttjande av Programvaran. Telias garantiåtaganden enligt denna punkt förutsätter vidare att Licenstagaren: (i) skriftligen reklamerar avvikelsen i Programvaran till Telia, inom garantitiden enligt punkten ovan och inom trettio (30) dagar från det att Licenstagaren upptäckt eller bort upptäcka avvikelsen samt (ii) på egen bekostnad, översänder erforderligt material till Telia, eller av Telia särskilt angiven tredje part, så att avvikelsen i Programvaran kan återskapas och undersökas av Telia. Under förutsättning att samtliga förutsättningar enligt de två punkterna ovan är uppfyllda, åtar sig Telia att, så snart som omständigheterna kräver med hänsyn till avvikelsens art och omständigheterna i övrigt, avhjälpa avvikelsen i Programvaran. Telia äger rätt att, efter eget val, avhjälpa avvikelsen i den befintliga Programvaran eller byta ut Licenstagarens exemplar av Programvaran mot ett nytt sådant. För sådant nytt exemplar av Programvaran gäller samma villkor som för det utbytta exemplaret av Programvaran. 9

10 1.7 Övriga villkor Allmänt Större, planerade ingrepp i den del av infrastrukturen som kan komma att beröra Net id hanteras lämpligen genom att Kunden i förväg allokerar tid i särskild timbank. Blir ingreppet aktuellt skall Kunden meddela Telia detta i så god tid som möjligt innan. På så vis notifieras Telia och kan planera därefter. I övrigt gäller de tider som beskrivs ovan. Under förutsättning att förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda, åtar sig Telia att, så snart som omständigheterna kräver med hänsyn till avvikelsens art och omständigheterna i övrigt, avhjälpa avvikelsen i Programvaran. Telia äger rätt att, efter eget val, avhjälpa avvikelsen i den befintliga Programvaran eller byta ut Kundens exemplar av Programvaran mot ett nytt sådant. För sådant nytt exemplar av Programvaran gäller samma villkor enligt Avtalet som för det utbytta exemplaret av Programvaran. Sedan felet avhjälpts skall Telia skicka en klarrapport till Kunden. Om felet alltjämt består, eller om Telia bedömer det lämpligt, skall Telia rätta eller ge anvisningar om kringgående av fel i Programvaran i Kundens lokaler. Telias åtagande att tillhandahålla Avhjälpandetjänster och, i förekommande fall, Anpassnings- och integrationstjänster gäller endast Programvara som inte är äldre än tolv (12) månader Undantag från Telias åtaganden Telias åtaganden avseende Tjänsterna omfattar inte fel förorsakade genom att Kunden har använt Programvaran tillsammans med annan än av Telia godkänd utrustning, tillbehör eller programvara på ett sätt som påverkar Programvarans funktion; fel förorsakade genom ändringar eller ingrepp i Programvaran som inte har skett i enlighet med Telias instruktioner; fel förorsakade genom att Kunden har gjort förändringar i driftmiljön, använt Programvaran på annat sätt än vad som framgår av användardokumentationen eller genom annan vårdslöshet av Kunden; eller 10

11 fel förorsakade av virus eller andra utifrån kommande angrepp, såvida inte det introducerats av Telia genom försummelse, eller fel förorsakade av tredje man på annat sätt eller genom andra omständigheter utom Telias kontroll såsom fel i utrustning, tillbehör eller programvara Felavhjälpning under testperiod Telia skall med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, avhjälpa sådana fel i Anpassningen som upptäckts och dokumenterats under testperioden eller som inte upptäckas under testperioden vilka påtalas senast inom två (2) månader från godkännandedagen. Avhjälpande skall ske under Telias normala arbetstid. 11

12 2 NET ID INTEGRATIONSPAKET 2.1 Allmänt Efterfrågan på integration och anpassning av Net id är omfattande och många gånger unik för en viss kund. Nedanstående förteckning innefattar de viktigaste integrationspaketen men nya paket utvecklas löpande. Paketen är ej utökningar av själva licensen utan skall uppfattas som paketerade konsultjobb av kom-igång-karaktär kopplat till specifika sätt att använda Net id. En förutsättning för överenskommelse om framtagande av särskilt integrationspaket är att kunden tecknat ett supportavtal. En kravspecifikation för arbetet upprättas och godkännas av båda parter samt överenskommelse om ersättning träffas. Observera att ersättningen endast omfattar arbetet att tillsammans med kunden arbeta fram kravspecifikationen, själva skapandet av paketen omfattas av själva supportavtalet. Ersättningsnivån samordnas via Sjukvårdsrådgivningen SVR AB för att enhetlig prissättning skall uppnås. Leverans av integrationspaket sker via Aktiveringsportalen eller genom installation på plats hos kunden. 2.2 Exempel på integrationspaket Nedanstående förteckning innefattar de viktigaste integrationspaketen men nya paket utvecklas löpande. Tillgång till dessa anpassningar och integrationstjänster regleras i supportavtalet Net id CardWatch Net id CardWatch utför automatiskt önskad åtgärd när användaren tar ut eller sätter i sitt kort i kortläsaren, exempelvis korrekt avstängning av bakomliggande specifika program. Exempel på efterfrågade användningsområden: Cardwatch frånkoppling i Windows miljö En känd begränsning i Windows operativsystem, framförallt på Windows Terminal Server gör att policyn Smart card removal behavior=disconnect inte fungerar fullt ut. Efter ett antal 12

13 gånger kan sessionen fortfarande vara igång fast användaren tagit ut sitt kort efter inloggning. Cardwatch starta applikation, exempelvis webbportal När användaren sätter i sitt kort i läsaren kan Net id flytta certifikaten till CryptoAPI och sedan starta Internet Explorer som öppnar en säker sida (SSL). Användaren får alltså upp PIN-förfrågan när han/hon är framme vid målsystemet utan att klicka på annars nödvändiga ikoner. Cardwatch nedstängning av applikation Net id Cardwatch används för korrekt avstängning av bakomliggande specifika program. När användare avlägsnar sitt kort utförs olika kommandon för att stänga ner önskade applikationer och webbläsare. Cardwatch kan köras som en process eller tjänst. När man kör Cardwatch som tjänst så måste tjänsten köras med det kontot tjänsten startats med. Paketet innefattar: Nödvändig hjälp med script och konfiguration, begränsat till 8 timmar MSI paket Dokumentation Telefonsupport i 30 dagar från levererat MSI-paket Net id ResetCard Net id ResetCard raderar alla lagrade certifikat på ett smart kort och återställer det till ursprungligt format. Exakt funktionalitet utformas i samarbete med SVR. Funktionen tillgängliggörs för SITHS-användare via en webbplats Net id Connector Organisationer som använder Windows Terminal Server tillsammans med Citrix Presentation Server vinner arbetsbesparande fördelar genom sessionsåtertagning, även kallat smartcard roaming eller hot seating. När användaren drar ur kortet från sin arbetsstations kortläsare kopplas sessionen automatiskt ned. När användaren sedan stoppar in kortet i kortläsaren på 13

14 en annan arbetsstation och anger sin PIN-kod är han eller hon direkt inne i samma session igen och kan börja arbeta omgående. Tidigare har citrixanvändare inte på ett tillfredssällande sätt kunnat återuppta nedkopplade sessioner enbart genom att stoppa in smartkortet vid valfri terminal. Lösningen är godkänd och rekommenderas av Citrix. 14

15 2.4.4 Net id GINA Om man behöver fler än ett inloggningscertifikat för Microsofts operativsystem kan man enkelt installera Net id GINA som så kallad pass-through GINA. Net id kontrollerar då hur många inloggningscertifikat kortet innehåller och gör det därefter möjligt att välja vilket certifikat som ska användas. Man kan även automatisera så att ett passande certifikat alltid används Net id ChangePIN Att låta användarna byta PIN-kod med jämna mellanrum kan avsevärt förbättra säkerheten. Net id ChangePIN är en tjänst som definierar hur ofta användarens PIN ska bytas och som tvingar användaren att byta vid rätt tidpunkt Net id Webbadministration Att bygga in administration i ett intranät kan avsevärt förenkla arbetet för IT-ansvariga. Med Net id Webbadministration skapar man enkelt webbsidor för att anropa komponenter i Net id. Det möjliggör bland annat byte och upplåsning av PIN, annan kortadministration, publicering av hjälptexter och skräddarsydd information för användarna Net id Transport Net id Transport använder certifikatet på smartkortet för digital signering och kryptering av filer och dokument. All information som sparas i en eller flera specifika kataloger blir signerad och/eller krypterad. Därefter flyttar Net id Transport informationen fullt säkert till en destinationskatalog. Genom att den privata nyckeln delas ut från smartkortet via en katalog eller i ett e-postmeddelande kan mottagaren vara säker på att innehållet är oförändrat Net id EventLog Spårning av intrångsförsök Om någon försöker logga in upprepade gånger med fel PIN, till exempel med ett stulet kort, kan Net id EventLog rapportera till Windows EventViewer. Det gör det enkelt att spåra dator och kort Net id VPN VPN-autentisering Distansanvändare och medarbetare på lokalkontor eller filialer kan på ett säkert sätt ansluta sig till organisationens datanät och dess tjänster med hjälp av smarta kort och PKI Net id Minidriver 15

16 Tillverkare av smarta kort kan i vissa fall utveckla en så kallad minidriver till sina kort för Microsoft Smart Card Base Cryptographic Service Provider (Base CSP). På så sätt blir det enklare för korttillverkare att ta fram nödvändig programvarufunktionalitet till sina kort. Det här tillägget gör det möjligt att använda flera av Net id s integrationstillägg i harmoni med Microsofts systemmiljö. 3 PRISER 3.1 Net id utökad licens, förvaltning och uppgraderingar Se bilaga Specifikation av villkor rörande Net id utökad licens för SITHS 3.2 Supportavtal kr/mån För debiterbar tid enligt villkoren utgår ett timarvode om 900 kronor. Sådan tid kan röra beställda arbeten rörande olika uppdrag eller support enligt Eventuella reskostnader som uppstår i samband med beordrade resor, faktureras till faktisk kostnad. Vid bruk av egen bil i tjänsten debiteras 25 SEK per mil. Ersättning för traktamente utgår ej. 16

17 3.3 Konsulttjänster utanför supportavtal Tillgång till konsulttjänster kopplade till produkten Net id utan supportavtal kostar kr/h 3.4 Övertidsarbete Vid beordrat övertidsarbete ökas timpriser enligt följande procentsatser: Vardag f.n till % Vardag f.n till % Dag före helgdag efter och lördag/söndag/helgdag 100% 3.6 Net id Cardwatch integrationspaket Fast pris :- per paket oavsett antal användare. 3.8 Övriga integrationspaket Beror av omfattning. Specificeras i de enskilda uppdragen. 17

18 Denna bilaga har upprättats i två (2) exemplar, av vilka Sjukvårdsrådgivningen och TeliaSonera tagit var sitt att foga till befintligt leveransavtal mellan parterna. Stockholm den mars 2009 Stockholm den mars 2009 TeliaSonera Sverige AB Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Joakim Aspengren 18

Testa ditt SITHS-kort

Testa ditt SITHS-kort Testa ditt SITHS-kort Det är viktigt att du omgående testar att ditt kort fungerar så att det inte uppstår problem när du senare ska använda det för inloggning. För att du ska kunna använda ditt SITHS-kort

Läs mer

Användarhandbok för Windows v6

Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6 Net id OEM v6 GUI Användarhandbok för Windows v6.1 Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Upphovsrätt...

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Leveransinformation Net id 5.2.2.32 för SITHS

Leveransinformation Net id 5.2.2.32 för SITHS Leveransinformation Net id 5.2.2.32 för SITHS Med mer information om licensernas användning, installation/avinstallation, supportalternativ och anslutningar mot Remote Desktop Services i Windows Server

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0

Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK. Version 1.0 Tjänstebeskrivning Extern Åtkomst COSMIC LINK Version 1.0 Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Datum Ändring Ansvarig Version 2017-01-27 Prel. version för initial test Anders Carlberg 0.2 2017-02-14

Läs mer

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2 Innehåll 1 Net id... 4 1.1 Net id PKI Klient... 4 1.2 Licensavtal... 4 1.3 Support... 4 2 Net id Tekniska data... 5 2.1 Klientsupport... 5 2.2 Servermiljö...

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Handbok för användare. HCC Administration

Handbok för användare. HCC Administration Handbok för användare HCC Administration HCC Administration Handbok 2 Version 2.10.3 Informationen gäller från 2010-12-07, med reservation för eventuella ändringar. Din administratör kan förse dig med

Läs mer

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering

Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering Mobilt Efos och ny metod för stark autentisering I och med lanseringen av E-identitet för offentlig sektor, Efos, kommer Inera att leverera komponenter som möjliggör att en användare ska kunna logga in

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Krav på säker autentisering över öppna nät

Krav på säker autentisering över öppna nät Krav på säker autentisering över öppna nät I enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall en vårdgivare som använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, ansvara för att

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster

Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster Bilaga Särskilda villkor för Privat molntjänst Programvaror & tjänster 23.3-5559-17 Sid 2 (7) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Leverans och särskilda åtaganden...4 4

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB

ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB ALLMÄNNA VILLKOR APPMANAGER CMS 1.0. MOBILAPPEN ORANGE. APPSALES SWEDEN AB Appsales Allmänna villkor för Appsales AppManager CMS Mobila Applikationer skapade i verktygen AppManager CMS 1.0 AppManager CMS.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Kortläsare Smart card Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till Smart card 1 Anpassning av användarkonto i 3C För att kunna logga in till

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Telefoniprodukter 96-91-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans

Läs mer

Anvisningar för klientdator vid inloggning med certifikat på smarta kort

Anvisningar för klientdator vid inloggning med certifikat på smarta kort Anvisningar för klientdator vid inloggning med certifikat på smarta kort Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Grundläggande dokument 0.2 Rättningar efter kommentarer från SecMaker, Inera

Läs mer

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH

Mobilt arbetssätt inom vård och omsorg Linköping UH ÖVERENSKOMMELSE OM TJÄNSTENIVÅER, SLA-BILAGA Denna överenskommelse om servicenivåer, SLA gäller för leverans av upphandlade funktioner till Linköpings kommun. 1. DEFINITIONER Avtalad servicetid Den tid

Läs mer

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat

Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat Guide Hämta SITHS-certifikat till Telia e-leg och logga in till Telia SITHS Admin med SITHS-certifikat 1 (10) 1 Så här gör du för att hämta ditt SITHS-certifikat till din Telia e-legitimation. Öppna mejlet

Läs mer

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS

Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Avtal avseende förvaltning av gemensamma infrastrukturtjänster för ehälsa HSA/SITHS Sedan 2008 har arbetet med gemensamma, såväl regionala som nationella, ehälsotjänster pågått. Kommunförbundet Skåne i

Läs mer

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden...

1 Tillämplighet Särskilt om kontraktshandlingar Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden Leverans och särskilda åtaganden... Bilaga Särskilda villkor för Hårdvara Datacenter 96-89-2015 Sid 2 (6) Innehåll 1 Tillämplighet...3 2 Särskilt om kontraktshandlingar...3 3 Ramavtalsleverantörs allmänna åtaganden...4 4 Leverans och särskilda

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo)

Manual - Inloggning. Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontakta i första hand din lokala

Läs mer

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA

SITHS på egna och andra organisationers kort. Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA SITHS på egna och andra organisationers kort Hur SITHS kort-information uppdateras i HSA Innehållsförteckning 1. Certifikat och kortadministration HSA och SITHS... 2 1.1 SITHS en förtroendemodell... 2

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Anpassning av användarkonto i 3C för inloggning med Smart card Kortläsare Smart card Autentiseringskod till Smart card 1 Anpassning

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Extern åtkomst till Sociala system

Extern åtkomst till Sociala system STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN Dnr 033-0642/2011 Bilaga 1 Extern åtkomst till Sociala system för utförare inom Äldreomsorgen och Omsorgen om funktionshindrade 2 Innehållsförteckning Extern åtkomst

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Användarhandbok för Linux

Användarhandbok för Linux Net id OEM Användarhandbok för Linux Net id OEM Användarhandbok för Linux Klassning: Publik Innehåll Net id OEM... 3 Net id PKI-klientprogramvara... 3 Licensavtal... 3 Support... 3 Installera Net id OEM...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd

Bilaga. Särskilda villkor för proprietär programvara. Programvaror och tjänster Kontorsstöd Sid 1 (6) 2014-09-11 Dnr 96-33-2014 Bilaga Särskilda villkor för proprietär programvara Programvaror och tjänster 2014 Kontorsstöd Sid 2 (6) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM DSL LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Virtuell Server Tjänstebeskrivning

Virtuell Server Tjänstebeskrivning Virtuell Server Tjänstebeskrivning Inledning SoftIT tillhandahåller i samarbete med IP Only, tjänsten Virtuell Server, varigenom kunden erhåller serverkapacitet som Kunden får tillgång till genom SoftIT:s

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

SITHS-VPN Fjärranslutning

SITHS-VPN Fjärranslutning SITHS-VPN Fjärranslutning Instruktion sida 1/6 Innehållsförteckning 1 Inloggning med SITHS-kort från extern plats...3 2 Installation av lösningen...3 3 Instruktion för inloggning...5 4 Felanmälan...6 5

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för

Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för IT-system och appar Bilagan innehåller beskrivning av de åtaganden rörande IT som gäller för externa utförare att förhålla sig till som krav innan man ansöker om att bli utförare av hemtjänst inom Göteborgs

Läs mer

Manual - Inloggning. Svevac

Manual - Inloggning. Svevac Manual - Inloggning Svevac Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo / lösenord: demo) Supportärenden Kontaktuppgifter till Ineras kundservice:

Läs mer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer

Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 1 av 9 Avtal om Transmissionsprodukter Bilaga 4 Servicenivåer Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 4, Servicenivåer Sida 2 av 9 Innehåll

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER

PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER PRODUKTBESKRIVNING AVSEENDE TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLNA AV IPEER 1. Allmänt Detta avtal/produktbeskrivning ( Produktbeskrivningen ) fastställer härmed villkoren och bestämmelserna för de av Ipeer tillhandahållna

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3

Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Version 1.3 Krav på säker autentisering i kvalitetsregister Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 skall

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra.

PromikBook bas (gratis) med bokföring, dokumenthantering, fakturering, kundreskontra och leverantörsreskontra. Användarvillkor Parter med organisationsnummer 556217-5157, adress, hädanefter under benämning PromikBook och Du/ditt företag hädanefter under benämning Användare. Tjänster PromikBooks tjänster består

Läs mer

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn

AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn 1(5) BILAGA 2 UTKAST AFFÄRSAVTAL Ramavtal köp av möbler till strid i bebyggelse i Spånga, Prästtomta skjutfält Kvarn Denna dag har följande avtal ( avtalet ) träffats mellan A. Försvarsmakten, genom FMLOG

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE

EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE STADSLEDNINGSKONTORET IT-AVDELNINGEN 2011-02-16 Dnr 033-0802/2008 EXTERN ÅTKOMST TILL SOCIALA SYSTEM FÖR UTFÖRARE INOM ÄLDREOMSORGEN OCH OMSORGEN OM FUNKTIONSHINDRADE www.stockholm.se BESKRIVNING AV FUNKTIONEN

Läs mer

Utvärdering Kravspecifikation

Utvärdering Kravspecifikation sida 1 (5) 1 Funktion, prestanda och teknik 1.1 Allmänt 1.1.1 TCP/IP ska användas som kommunikationsprotokoll. 1.1.2 IP version 4 ska stödjas. 1.1.3 Systemet bör vara Microsoft Active Directory-aware,

Läs mer

Tjänsteavtal för ehälsotjänst

Tjänsteavtal för ehälsotjänst Tjänsteavtal för ehälsotjänst INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 3 2. Samverkansformer... 3 2.1. Strategisk nivå... 3 2.2. Operativ nivå... 3 3. Samverkansprocesser... 3 3.1. Incidenthantering... 3 3.1.1.

Läs mer

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual 1 (13) och Lösenordsbyte manual 2 (13) Innehåll 1 Versioner...3 2 Bilagor...3 3 Syfte...4 4 Förutsättningar...4 5 Installation SITHS HCC...5 5.1 Installation SITHS HCC på kort...5 5.1.1 NetID självadministration...5

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Region Skåne VDI Citrix Automatisk installation

Region Skåne VDI Citrix Automatisk installation Region Skåne VDI Citrix Automatisk installation 2016-05-03 Version 0.2 Klient installation samt anslutningsinstruktion Inledning...2 Installationspaket...2 Automatisk installation...2 Anslutning till VDI...3

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

HP Hardware Support Offsite med returservice

HP Hardware Support Offsite med returservice HP Hardware Support Offsite med returservice HP:s kundsupportavtal Tjänster av hög kvalitet som omfattar retur till HP, fjärrsupport via telefon och reparation. HP Hardware Support Offsite med returservice

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen

JUHTA - Delegationen för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen JHS 166 Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Bilaga 7. Specialvillkor för maskinvaruupphandlingar (JIT 2015 Maskinvara) Version: 2.0 Publicerad: 22.9.2015 Giltighetstid:

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE Läs igenom nedanstående allmänna villkor före installation av det exemplar av datorprogramvara som ni förvärvat (fortsättningsvis benämnd Programvaran ). Genom att ni

Läs mer

Köra programportalen med Windows 8

Köra programportalen med Windows 8 1 (8) Köra programportalen med Windows 8 Landstinget i Uppsala län 2 (8) Innehåll 1 Versioner...2 2 Bilagor...2 3 Syfte...3 4 Förutsättningar...3 5 Tillvägagångsätt...4 Bilaga...7 1 Versioner 0.1 Dokument

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel i Transmissionsprodukter Sida 1 av 6 Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Prislista Supporttjänster

Prislista Supporttjänster Prislista Supporttjänster Art Tjänst Pris Fjärrdemo av ny funktionalitet i ny version av Evatic 1450 Grundutbildning - Introduktion av Evatic för nya användare 2900 Grundutbildning - Report Designer i

Läs mer

3 Hur förbereder jag mig inför krav på kortinlogg?

3 Hur förbereder jag mig inför krav på kortinlogg? 1(5) 1 Sammanfattning Följande hantering gäller för datorer där kortkrav med aktiverats: För att logga in: 1. Stoppa in kortet i kortläsaren 2. Slå CTRL+ALT+DELETE 3. Skriv in PIN-kod för legitimering

Läs mer