SITHS eid Net id - Supportavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SITHS eid Net id - Supportavtal"

Transkript

1 SITHS eid Net id - Supportavtal Bilaga till leveransavtal 1

2 För SITHS tillhandahålls förutom själva licensen för programvaran Net id även tillgång till support rörande anpassningar utanför de överenskomna, generella paketeringarna. Nedan redovisas innehåll samt priser. Innehåll 1 SUPPORT OCH KONSULTTJÄNSTER NET ID Allmänt Sammanfattning av supportavtalets innehåll Tillgång till avhjälpandetjänster inom garanterade tider Tillgång till anpassade paketeringar, så kallade integrationspaket Tillgång till konsulthjälp Felanmälan Svarstider Acceptanstest av integrationspaket Fel och rättningar av integrationspaket Övriga villkor Allmänt Undantag från Telias åtaganden Felavhjälpning under testperiod NET ID INTEGRATIONSPAKET Allmänt Exempel på integrationspaket PRISER Net id utökad licens, förvaltning och uppgraderingar Supportavtal

3 3.3 Konsulttjänster utanför supportavtal Övertidsarbete Net id Cardwatch integrationspaket Övriga integrationspaket

4 1 SUPPORT OCH KONSULTTJÄNSTER NET ID Beskrivning av supporttjänster för Net id utökad licens för SITHS 1.1 Allmänt Supportavtalet ingås mellan TeliaSonera Telia och respektive Landsting/Kommun/Privat vårdgivare Kunden. Supporten riktar sig endast till namngivna befattningshavare vid landsting, kommun eller privat vårdgivare med supportavtal och är inte avsedd för slutanvändare Avtalsbilaga definierar mottagare av support, systemmiljö och överenskomna anpassningar Dedicerat telefonnummer, enbart tillgängligt för namngivna kunder med supportavtal Notera särskilt att: Avgift som ger tillgång till löpande uppdateringar och uppgraderingar av de överenskomna, generella paketeringarna erläggs centralt av Sjukvårdsrådgivningen SVR AB. I licensavtalet ingår ingen support utöver vad som är kopplat till det eventuella behovet av rättningar av fel i de överenskomna, generella paketeringarna Den SITHS-anslutna organisation som tecknar leveransavtal med TeliaSonera rörande support kopplad till innehav av Net id utökad licens kan i samband med detta, och i samråd med TeliaSonera, göra justeringar i det grundupplägg som framförhandlats mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB och TeliaSonera. 4

5 1.2 Sammanfattning av supportavtalets innehåll Sammanfattningsvis ger ett supportavtal kunden tillgång till tre grundkomponenter enligt nedan: Tillgång till avhjälpandetjänster Tillgång till anpassade paketeringar Tillgång till konsulthjälp till särskild taxa Tillgång till avhjälpandetjänster inom garanterade tider Supportavtalets avhjälpandetjänster omfattar, i första hand, att per telefon eller e-post ge anvisningar om kringgående av fel i Programvaran och, i andra hand samt i de fall Telia bedömer det lämpligt, att rätta eller ge anvisningar om kringgående av fel i Programvaran i Kundens lokaler. I de fall då det, redan på förhand, men mera troligt i efterhand, är uppenbart att problemets lösning låg utanför produkten Net id och därmed utanför Telias kontroll så äger Telia rätt att debitera för de timmar som lagts på problemets lösande enligt supportavtalets konsulttaxa. Efter avslutade Avhjälpandetjänster ansvarar Kunden för installation och återstart av Kundens system, om annat inte överenskommit. Telia skall vara beredd att på Kundens begäran vara Kunden behjälplig med detta i rimlig omfattning Tillgång till anpassade paketeringar, så kallade integrationspaket Supportavtalets paketeringstjänster ger löpande tillgång till nya versioner av de egna anpassade paketeringar som framtagits tillsammans enligt kravspecifikation. Detta gäller oavsett det totala antalet anpassade paket som används i verksamheten. 5

6 Kunden ansvarar själv för implementering och installation av Uppdateringar och Uppgraderingar av Programvaran. Telia skall vara beredd att på Kundens begäran vara Kunden behjälplig med detta i rimlig omfattning. Kunden är införstådd med att det kan ingå Tredjepartsprodukter i av Telia levererade Anpassningar. Ingenting i detta Avtal skall tolkas som att rättigheterna, inklusive immateriella rättigheter, till sådana Tredjepartsprodukter överförs till Kunden och Kunden ansvarar ensamt för att erforderliga licenser erhålles direkt från leverantörerna av Tredjepartsprodukter. Telia skall i skälig omfattning och på Kundens bekostnad medverka till att sådana licenser erhålles. Kunden måste själv framställa krav mot leverantörer av Tredjepartsprodukter. Telia ansvarar inte för fel i Tredjepartsprodukter Tillgång till konsulthjälp Supportavtalets konsulttjänster ger tillgång till konsulthjälp vid framtagning av integrationspaket till lägre timtaxa än utan supportavtal. 1.3 Felanmälan Behörig person gör felanmälan direkt till Telias underleverantör, SecMaker AB, via e- postadress eller telefon Följande information skall vara inkluderad i felanmälan: Felanmälare Datum för felanmälan Feltyp/allvarlighetsgrad enligt gemensam definition En kort beskrivning av felet/problemet En beskrivning på hur felet kan reproduceras 6

7 Efter anmodan även Net id spårningsfil Efter mottagande skickar Telia en kvittens på mottagandet av felanmälan till avsändaren. 1.4 Svarstider Felsökning och avhjälpande av anmält fel påbörjas inom 12 timmar från att Telia mottog Kundens felanmälan. Vid Avhjälpande av fel i Kundens lokaler skall felsökning och avhjälpande av anmält fel påbörjas inom 2 veckor från att Telia mottog Kundens felanmälan. De av Telia angivna svarstiderna garanteras under helgfria vardagar mellan kl De ovan angivna svarstiderna löper endast under Normal arbetstid. (Exempel: Om en svarstid börjar löpa kl en vardag upphör den att löpa kl 17.00, men fortsätter att löpa nästkommande vardag kl 9.00.) 1.5 Acceptanstest av integrationspaket Kunden skall kontrollera att anpassningen i form av ett Integrationspaket fungerar under en testperiod omfattande, om inte annat framgår av särskilt överenskommen tidsplan, en (1) månad. Under testperioden skall alla avvikelser från kravspecifikationen anmälas till Telia. Vid felanmälan skall Kunden ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig. Kunden skall godkänna leveransen då Integrationspaketet fungerar i enlighet med aktuell kravspecifikationen Telia skall med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, avhjälpa sådana fel i Integrationspaketet som upptäckts och dokumenterats under testperioden eller som inte upptäckts under testperioden, men vilka påtalas senast inom två (2) månader från godkännandedagen. Avhjälpande skall ske under Telias normala arbetstid. 7

8 Godkännandedag är den dag när; a) Integrationspaketet godkänts av Kunden, b) testperioden upphört utan att Kunden gjort befogad felanmälan, c) testperioden upphört och Specifikationen inte har uppfyllts på grund av Tredjepartsprodukt, d) Integrationspaketet uppfyller Specifikationen efter det att Telia åtgärdat av Kunden anmält fel i Integrationspaketet, eller e) Kunden efter att testperioden upphört utan att godkännandedag enligt punkterna (a)-(d) ovan inträtt, använder Integrationspaketet utan Telias skriftliga medgivande i sin verksamhet. 1.6 Fel och rättningar av integrationspaket Telia ansvar för fel i Integrationspaketet gäller endast om (i) Kunden har använt Integrationspaketet i föreskriven driftsmiljö och i enlighet med Telias instruktioner, (ii) Kunden inte har använt Integrationspaketet på ett felaktigt eller vårdslöst sätt; (iii) felet i Integrationspaketet inte beror på hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats av Telia; (iv) Integrationspaketet inte har ändrats eller använts på ett sätt för vilken den inte konstruerats eller är avsedd för; samt (v) felet i Integrationspaketet inte i oväsentlig mån påverkar Kundens användande av Integrationspaketet. Sedan felet avhjälps skall Kunden kontrollera att Integrationspaketet uppfyller Kravspecifikationen under en ny testperiod enligt aktuell kravspecifikation samt godkänna den rättade versionen av Integrationspaketet. Telias ansvar för fel i Anpassningen gäller om: Kunden har använt Anpassningen i föreskriven driftsmiljö och i enlighet med Telias instruktioner, Kunden inte har använt Anpassningen på ett felaktigt eller vårdslöst sätt; 8

9 Felet i Anpassningen inte beror på hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats av Telia; Anpassningen inte har ändrats eller använts på ett sätt för vilken den inte konstruerats eller är avsedd för; Felet i Anpassningen inte i oväsentlig mån påverkar Kundens användande av Anpassningen. Telia garanterar att Programvaran under en period om nittio (90) dagar från leveransdagen överensstämmer med Specifikationen i bilaga 1 till Licensavtalet, under förutsättning att: (i) Licenstagaren har använt Programvaran i enlighet med punkten 2 ovan; (ii) Licenstagaren har använt Programvaran i föreskriven driftsmiljö och i enlighet med Telia s instruktioner, (iii) Licenstagaren inte har använt Programvaran på ett felaktigt eller vårdslöst sätt; (iv) avvikelsen i Programvaran inte beror på hårdvara, programvara, data, dokumentation eller annan utrustning som inte har levererats av Telia; (v) Programvaran inte har ändrats eller använts på ett sätt för vilken det inte konstruerats eller är avsett för; samt (vi) avvikelsen i Programvaran inte i oväsentlig mån påverkar Licenstagarens nyttjande av Programvaran. Telias garantiåtaganden enligt denna punkt förutsätter vidare att Licenstagaren: (i) skriftligen reklamerar avvikelsen i Programvaran till Telia, inom garantitiden enligt punkten ovan och inom trettio (30) dagar från det att Licenstagaren upptäckt eller bort upptäcka avvikelsen samt (ii) på egen bekostnad, översänder erforderligt material till Telia, eller av Telia särskilt angiven tredje part, så att avvikelsen i Programvaran kan återskapas och undersökas av Telia. Under förutsättning att samtliga förutsättningar enligt de två punkterna ovan är uppfyllda, åtar sig Telia att, så snart som omständigheterna kräver med hänsyn till avvikelsens art och omständigheterna i övrigt, avhjälpa avvikelsen i Programvaran. Telia äger rätt att, efter eget val, avhjälpa avvikelsen i den befintliga Programvaran eller byta ut Licenstagarens exemplar av Programvaran mot ett nytt sådant. För sådant nytt exemplar av Programvaran gäller samma villkor som för det utbytta exemplaret av Programvaran. 9

10 1.7 Övriga villkor Allmänt Större, planerade ingrepp i den del av infrastrukturen som kan komma att beröra Net id hanteras lämpligen genom att Kunden i förväg allokerar tid i särskild timbank. Blir ingreppet aktuellt skall Kunden meddela Telia detta i så god tid som möjligt innan. På så vis notifieras Telia och kan planera därefter. I övrigt gäller de tider som beskrivs ovan. Under förutsättning att förutsättningarna enligt ovan är uppfyllda, åtar sig Telia att, så snart som omständigheterna kräver med hänsyn till avvikelsens art och omständigheterna i övrigt, avhjälpa avvikelsen i Programvaran. Telia äger rätt att, efter eget val, avhjälpa avvikelsen i den befintliga Programvaran eller byta ut Kundens exemplar av Programvaran mot ett nytt sådant. För sådant nytt exemplar av Programvaran gäller samma villkor enligt Avtalet som för det utbytta exemplaret av Programvaran. Sedan felet avhjälpts skall Telia skicka en klarrapport till Kunden. Om felet alltjämt består, eller om Telia bedömer det lämpligt, skall Telia rätta eller ge anvisningar om kringgående av fel i Programvaran i Kundens lokaler. Telias åtagande att tillhandahålla Avhjälpandetjänster och, i förekommande fall, Anpassnings- och integrationstjänster gäller endast Programvara som inte är äldre än tolv (12) månader Undantag från Telias åtaganden Telias åtaganden avseende Tjänsterna omfattar inte fel förorsakade genom att Kunden har använt Programvaran tillsammans med annan än av Telia godkänd utrustning, tillbehör eller programvara på ett sätt som påverkar Programvarans funktion; fel förorsakade genom ändringar eller ingrepp i Programvaran som inte har skett i enlighet med Telias instruktioner; fel förorsakade genom att Kunden har gjort förändringar i driftmiljön, använt Programvaran på annat sätt än vad som framgår av användardokumentationen eller genom annan vårdslöshet av Kunden; eller 10

11 fel förorsakade av virus eller andra utifrån kommande angrepp, såvida inte det introducerats av Telia genom försummelse, eller fel förorsakade av tredje man på annat sätt eller genom andra omständigheter utom Telias kontroll såsom fel i utrustning, tillbehör eller programvara Felavhjälpning under testperiod Telia skall med den skyndsamhet som omständigheterna kräver, avhjälpa sådana fel i Anpassningen som upptäckts och dokumenterats under testperioden eller som inte upptäckas under testperioden vilka påtalas senast inom två (2) månader från godkännandedagen. Avhjälpande skall ske under Telias normala arbetstid. 11

12 2 NET ID INTEGRATIONSPAKET 2.1 Allmänt Efterfrågan på integration och anpassning av Net id är omfattande och många gånger unik för en viss kund. Nedanstående förteckning innefattar de viktigaste integrationspaketen men nya paket utvecklas löpande. Paketen är ej utökningar av själva licensen utan skall uppfattas som paketerade konsultjobb av kom-igång-karaktär kopplat till specifika sätt att använda Net id. En förutsättning för överenskommelse om framtagande av särskilt integrationspaket är att kunden tecknat ett supportavtal. En kravspecifikation för arbetet upprättas och godkännas av båda parter samt överenskommelse om ersättning träffas. Observera att ersättningen endast omfattar arbetet att tillsammans med kunden arbeta fram kravspecifikationen, själva skapandet av paketen omfattas av själva supportavtalet. Ersättningsnivån samordnas via Sjukvårdsrådgivningen SVR AB för att enhetlig prissättning skall uppnås. Leverans av integrationspaket sker via Aktiveringsportalen eller genom installation på plats hos kunden. 2.2 Exempel på integrationspaket Nedanstående förteckning innefattar de viktigaste integrationspaketen men nya paket utvecklas löpande. Tillgång till dessa anpassningar och integrationstjänster regleras i supportavtalet Net id CardWatch Net id CardWatch utför automatiskt önskad åtgärd när användaren tar ut eller sätter i sitt kort i kortläsaren, exempelvis korrekt avstängning av bakomliggande specifika program. Exempel på efterfrågade användningsområden: Cardwatch frånkoppling i Windows miljö En känd begränsning i Windows operativsystem, framförallt på Windows Terminal Server gör att policyn Smart card removal behavior=disconnect inte fungerar fullt ut. Efter ett antal 12

13 gånger kan sessionen fortfarande vara igång fast användaren tagit ut sitt kort efter inloggning. Cardwatch starta applikation, exempelvis webbportal När användaren sätter i sitt kort i läsaren kan Net id flytta certifikaten till CryptoAPI och sedan starta Internet Explorer som öppnar en säker sida (SSL). Användaren får alltså upp PIN-förfrågan när han/hon är framme vid målsystemet utan att klicka på annars nödvändiga ikoner. Cardwatch nedstängning av applikation Net id Cardwatch används för korrekt avstängning av bakomliggande specifika program. När användare avlägsnar sitt kort utförs olika kommandon för att stänga ner önskade applikationer och webbläsare. Cardwatch kan köras som en process eller tjänst. När man kör Cardwatch som tjänst så måste tjänsten köras med det kontot tjänsten startats med. Paketet innefattar: Nödvändig hjälp med script och konfiguration, begränsat till 8 timmar MSI paket Dokumentation Telefonsupport i 30 dagar från levererat MSI-paket Net id ResetCard Net id ResetCard raderar alla lagrade certifikat på ett smart kort och återställer det till ursprungligt format. Exakt funktionalitet utformas i samarbete med SVR. Funktionen tillgängliggörs för SITHS-användare via en webbplats Net id Connector Organisationer som använder Windows Terminal Server tillsammans med Citrix Presentation Server vinner arbetsbesparande fördelar genom sessionsåtertagning, även kallat smartcard roaming eller hot seating. När användaren drar ur kortet från sin arbetsstations kortläsare kopplas sessionen automatiskt ned. När användaren sedan stoppar in kortet i kortläsaren på 13

14 en annan arbetsstation och anger sin PIN-kod är han eller hon direkt inne i samma session igen och kan börja arbeta omgående. Tidigare har citrixanvändare inte på ett tillfredssällande sätt kunnat återuppta nedkopplade sessioner enbart genom att stoppa in smartkortet vid valfri terminal. Lösningen är godkänd och rekommenderas av Citrix. 14

15 2.4.4 Net id GINA Om man behöver fler än ett inloggningscertifikat för Microsofts operativsystem kan man enkelt installera Net id GINA som så kallad pass-through GINA. Net id kontrollerar då hur många inloggningscertifikat kortet innehåller och gör det därefter möjligt att välja vilket certifikat som ska användas. Man kan även automatisera så att ett passande certifikat alltid används Net id ChangePIN Att låta användarna byta PIN-kod med jämna mellanrum kan avsevärt förbättra säkerheten. Net id ChangePIN är en tjänst som definierar hur ofta användarens PIN ska bytas och som tvingar användaren att byta vid rätt tidpunkt Net id Webbadministration Att bygga in administration i ett intranät kan avsevärt förenkla arbetet för IT-ansvariga. Med Net id Webbadministration skapar man enkelt webbsidor för att anropa komponenter i Net id. Det möjliggör bland annat byte och upplåsning av PIN, annan kortadministration, publicering av hjälptexter och skräddarsydd information för användarna Net id Transport Net id Transport använder certifikatet på smartkortet för digital signering och kryptering av filer och dokument. All information som sparas i en eller flera specifika kataloger blir signerad och/eller krypterad. Därefter flyttar Net id Transport informationen fullt säkert till en destinationskatalog. Genom att den privata nyckeln delas ut från smartkortet via en katalog eller i ett e-postmeddelande kan mottagaren vara säker på att innehållet är oförändrat Net id EventLog Spårning av intrångsförsök Om någon försöker logga in upprepade gånger med fel PIN, till exempel med ett stulet kort, kan Net id EventLog rapportera till Windows EventViewer. Det gör det enkelt att spåra dator och kort Net id VPN VPN-autentisering Distansanvändare och medarbetare på lokalkontor eller filialer kan på ett säkert sätt ansluta sig till organisationens datanät och dess tjänster med hjälp av smarta kort och PKI Net id Minidriver 15

16 Tillverkare av smarta kort kan i vissa fall utveckla en så kallad minidriver till sina kort för Microsoft Smart Card Base Cryptographic Service Provider (Base CSP). På så sätt blir det enklare för korttillverkare att ta fram nödvändig programvarufunktionalitet till sina kort. Det här tillägget gör det möjligt att använda flera av Net id s integrationstillägg i harmoni med Microsofts systemmiljö. 3 PRISER 3.1 Net id utökad licens, förvaltning och uppgraderingar Se bilaga Specifikation av villkor rörande Net id utökad licens för SITHS 3.2 Supportavtal kr/mån För debiterbar tid enligt villkoren utgår ett timarvode om 900 kronor. Sådan tid kan röra beställda arbeten rörande olika uppdrag eller support enligt Eventuella reskostnader som uppstår i samband med beordrade resor, faktureras till faktisk kostnad. Vid bruk av egen bil i tjänsten debiteras 25 SEK per mil. Ersättning för traktamente utgår ej. 16

17 3.3 Konsulttjänster utanför supportavtal Tillgång till konsulttjänster kopplade till produkten Net id utan supportavtal kostar kr/h 3.4 Övertidsarbete Vid beordrat övertidsarbete ökas timpriser enligt följande procentsatser: Vardag f.n till % Vardag f.n till % Dag före helgdag efter och lördag/söndag/helgdag 100% 3.6 Net id Cardwatch integrationspaket Fast pris :- per paket oavsett antal användare. 3.8 Övriga integrationspaket Beror av omfattning. Specificeras i de enskilda uppdragen. 17

18 Denna bilaga har upprättats i två (2) exemplar, av vilka Sjukvårdsrådgivningen och TeliaSonera tagit var sitt att foga till befintligt leveransavtal mellan parterna. Stockholm den mars 2009 Stockholm den mars 2009 TeliaSonera Sverige AB Sjukvårdsrådgivningen SVR AB Joakim Aspengren 18

Leveransinformation Net id 5.2.2.32 för SITHS

Leveransinformation Net id 5.2.2.32 för SITHS Leveransinformation Net id 5.2.2.32 för SITHS Med mer information om licensernas användning, installation/avinstallation, supportalternativ och anslutningar mot Remote Desktop Services i Windows Server

Läs mer

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2

Net id Användarhandbok Windows. Version 1.2 Net id Användarhandbok Windows Version 1.2 Innehåll 1 Net id... 4 1.1 Net id PKI Klient... 4 1.2 Licensavtal... 4 1.3 Support... 4 2 Net id Tekniska data... 5 2.1 Klientsupport... 5 2.2 Servermiljö...

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Anvisningar för klientdator vid inloggning med certifikat på smarta kort

Anvisningar för klientdator vid inloggning med certifikat på smarta kort Anvisningar för klientdator vid inloggning med certifikat på smarta kort Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0.1 Grundläggande dokument 0.2 Rättningar efter kommentarer från SecMaker, Inera

Läs mer

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi

2013-03-152013-03-152013-03-15. Bilaga Funktionshyra Vårdval Gynekologi 2013. sida 1 (5) 2013-01-01 FUNKTIONSHYRA. Vårdval Gynekologi sida 1 (5) FUNKTIONSHYRA Vårdval Gynekologi 2013 sida 2 (5) Detta dokument är en tjänstebeskrivning av funktionshyra för IT inom Landstinget i Uppsala län gällande samordning för IT-funktioner. Dokumentet

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Systemkrav. Åtkomst till Pascal

Systemkrav. Åtkomst till Pascal Systemkrav Åtkomst till Pascal Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Operativsystem, webbläsare och Net id... 3 3. Net id (Gäller enbart för SITHS-kort)... 6 4. Brandväggar (Gäller enbart för SITHS-kort)...

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Swedish Radio Supply SDP-avtal

Swedish Radio Supply SDP-avtal Avtalsnummer Vår referens Datum SRS/FC-10:006 Uno Zell 2010-05-03 Swedish Radio Supply SDP-avtal SDP-avtalet är baserat på följande avtalsvillkor, tillämpliga sidor och bilagor: Bilaga AVTAL 90-Underhåll

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Kortläsare Smart card Autentiseringskod (dvs. PIN-kod) till Smart card 1 Anpassning av användarkonto i 3C För att kunna logga in till

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR

AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Trelleborg2000, v 1.0, 2008-09-16 AVTAL LÅN AV ELEVDATOR Som årskurs 1 elev på Söderslättsgymnasiets Samhälls- och Ekonomiprogram, kommer du under din studietid få möjligheten att låna en bärbar dator

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med OTP och SITHS-kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 9 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara...

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Öppen källkod. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Öppen källkod Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90)

TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) 1 (10) Dnr 93-25-9 TILLÄGG TILL AVTAL 90 (VERSION 90) Detta tillägg gäller tillsammans med IT-Företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 (version 90) och är avsett att användas vid leverans av standardprodukter

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats.

Koppla kortläsaren till datorn. En automatisk installation av kortläsaren sker och det kommer ett meddelande om att ny maskinvara har hittats. För att kunna logga in i 3C-systemet med Smart card behövs följande: Anpassning av användarkonto i 3C för inloggning med Smart card Kortläsare Smart card Autentiseringskod till Smart card 1 Anpassning

Läs mer

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter

BILAGA LEVERANSER 1 under Avtal mellan Skanova Access och Kunden om tillgång till Skanova Access produkter BILAGA LEVERANSER 1 LEVERANSER 1 Allmänt 1.1 Omfattning Denna bilaga omfattar rutiner för beställning och leverans av Produkter. Villkoren i bilagan gäller, från den dag de tillförts Avtalet, i stället

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual

Portalinloggning SITHS HCC och Lösenordsbyte manual 1 (13) och Lösenordsbyte manual 2 (13) Innehåll 1 Versioner...3 2 Bilagor...3 3 Syfte...4 4 Förutsättningar...4 5 Installation SITHS HCC...5 5.1 Installation SITHS HCC på kort...5 5.1.1 NetID självadministration...5

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Licensavtal. Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal.

Licensavtal. Ovan angivna ansvarsbegränsningar omfattar såväl Hogia som återförsäljare knutna till Hogia genom avtal. Licensavtal Avtal allmänna villkor Detta avtal gäller mellan Hogia Business Systems (Hogia) och Er som licenstagare rörande nyttjanderätten av levererad programvara som Ni härigenom avser att installera.

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen

Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen Avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen SPECIALVILLKOR FÖR BESTÄLLARENS UPPHANDLING AV TILLÄMPNINGSPROGRAM Avtalets datum och nr: Bilaga nr: 1 TILLÄMPNING (1) Dessa specialvillkor

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort

Mallar för kvittenser och e-post. Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort Mallar för kvittenser och e-post Exempel på text till kvittenser och e-post i administrationshantering av SITHS-kort 1. E-postutskick och kvittens... 2 1.1 E-postutskick... 2 1.1.1 Påminnelse av utgående

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE

ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE ALLMÄNNA VILLKOR HOGIA SMALL OFFICE Läs igenom nedanstående allmänna villkor före installation av det exemplar av Hogia Small Office Starta Eget-paket som ni förvärvat (fortsättningsvis benämnd Programvaran

Läs mer

Hämta nytt certifikat

Hämta nytt certifikat Hämta nytt certifikat Denna instruktion ska du följa om du har nya certifikat att hämta till ditt RS-kort. För att lyckas använda tjänster via RSVPN mot Region Skåne finns ett antal förutsättningar tillgängliga

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

eid Support Version 0.1 2011-02-08

eid Support Version 0.1 2011-02-08 eid Support Version 0.1 2011-02-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERSIONSHANTERING... 3 2 INLEDNING... 3 3 VAD ÄR EN E-LEGITIMATION?... 3 4 OLIKA TYPER AV E-LEGITIMATION?... 3 4.1 BANKID... 3 4.2 NORDEA... 4

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

INSTALLATIONS ANVISNING

INSTALLATIONS ANVISNING INSTALLATIONS ANVISNING AMA BESKRIVNINGSVERKTYG V E R S I O N 1. 0 V E R K T YG F Ö R V E R K L I G H E T E N INNEHÅLL Tack för att du valt att använda AMA beskrivningsverktyg. Vi hoppas att AMA beskrivningsverktyg

Läs mer

Checklista. För åtkomst till Svevac

Checklista. För åtkomst till Svevac Checklista För åtkomst till Svevac Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Inloggning/autentisering i Svevac 2 3 Målet sammanhållen vaccinationsinformation 3 4 Säkerhetstjänsten 3 5 Detta är HSA 3 6 Detta

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12)

Guide. SITHS reservkort 2012-05-06 1 (12) Guide SITHS reservkort 1 (12) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera dig...

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 6.3.0 för Windows Version 1.15, uppdaterad 2015-01-30 och gäller BISP 6.2.0 Mac och BISP 6.3.0 Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Första dialogen

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Ansökningsformulär för e-ansökan

Ansökningsformulär för e-ansökan 1 (5) Ansökningsformulär för e-ansökan Det ansökande företaget godkänner/samtycker till följande: Att ta del av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter Att ta del av och följa Tandvårds- och

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor.

Serviceavtal. 1. Beskrivning av Tjänster. 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. Serviceavtal 1. Beskrivning av Tjänster 1.1 Leverantören skall tillhandahålla Tjänster i enlighet med dessa Villkor. 1.2 Kunds rättigheter och skyldigheter 1.2.1 Kund ansvarar för att Fullgöra betalning

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2014-09-03 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

Handbok. Pagero BgCom

Handbok. Pagero BgCom Handbok Pagero BgCom INNEHÅLL ÖVERSIKT 3 Om Pagero BgCom 3 Systemkrav 3 DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR 3 ATT KOMMA IGÅNG 4 Installation 4 Ta bort installation 4 Uppstart 5 MENY OCH VERKTYG 8 Menyraden

Läs mer

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING

AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING Datum 2015-08-17 AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en dator med kringutrustning så som exempelvis ström- och nätadapter samt

Läs mer

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS

BILAGA LEVERANS BITSTREAM LEVERANS LEVERANS 1. Allmänt... 2 1.1. Omfattning... 2 1.2. Rutiner för Offert Beställning... 2 2. NetBusiness... 2 3. Förfarande vid Beställning utan föregående Offert... 2 3.1. Beställning... 2 3.2. Svar på Beställning...

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.

Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0. Kända avvikelser, BankID säkerhetsprogram 7.0.0 för Windows Version 1.17, uppdaterad 2015-06-15 och gäller BISP 7.0.0 Mac och Windows Kända problem i BankID säkerhetsprogram (BISP): Om någon av inställningsdialogerna

Läs mer

Beställning av fjärrbackup

Beställning av fjärrbackup Beställning av fjärrbackup Utrymme på server Upprättande Årsbackup Övervakning Pris/mån. 10 GB 0:- 280:- 12 GB 0:- 305:- 14 GB 0:- 330:- 16 GB 0:- 350:- 18 GB 0:- 375:- 20 GB 0:- 400:- 25 GB 0:- 450:-

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet

AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Sida 1 AVTAL Övertorneå stadsnät Internet Kund: Namn / Företag Adress: Pers.nr / Org-nummer Telefonnummer Epost Er referens: Faktura till: (Om annan än ovan) Namn Epost : Telefonnummer Hastighet Upp till

Läs mer

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen.

Allmänna Villkor. 1. Användarvillkor. Uppdaterade 2012-01-27. Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. Allmänna Villkor Uppdaterade 2012-01-27 Välkommen till www.my-medi-info.com, nedan Webbplatsen. PHR Technologies AB, nedan PHR, har utvecklat Webbplatsen och programvaran My Medi Info. My Medi Info, nedan

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Övriga (3:0:2) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130317 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning Sida 1 av 5 Avtal om fastighetsanslutning Bilaga 5 Allmänna villkor Tack för att du valt att anlita oss för leverans av någon eller några av rubricerade Tjänster. Vi är IP Sweden AB med organisationsnummer

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län

Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län 1(8) Hälsovalskansliet PM Dnr 2010-10-10 v.1.0 Rekommendationer och krav på IT-relaterad utrustning för Hälsoval Jämtlands län 1 Syfte Detta dokument syftar till att beskriva de krav som ställs på den

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister

EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister EyeNet Sweden stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) EyeNet Sweden Kontaktinformation till RC: eyenetsweden@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion

Läs mer

Ansökningsformulär för e-ansökan

Ansökningsformulär för e-ansökan 1 (5) Ansökningsformulär för e-ansökan Det ansökande företaget godkänner/samtycker till följande: Att ta del av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter Att ta del av och följa Tandvårds- och

Läs mer

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11

Användaravtal. 1. Allmänt. 2. Avtalstid. Avtalsdatum 2013-09-11 Användaravtal Avtalsdatum 2013-09-11 1. Allmänt 1.1. Dessa villkor ( Användaravtal ) reglerar förhållandet mellan kund ( Användaren ) och leverantör Chordion AB organisationsnummer: 556743-1472 ('Leverantören'),

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual

Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Juli 2014 Insättningsuppgift via Internet Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion...3 1.1 Det här dokumentet... 3 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se

Tjänstevillkor. Doc: 890-01002, R1.0 1 www.yanzi.se Tjänstevillkoren beskriver Yanzi s tjänster, integritetspolicy, begränsning av ansvar, förpliktelser, osv. Tjänstevillkoren är skrivna på svenska och gäller den Svenska marknaden. Doc: 890-01002, R1.0

Läs mer

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16

Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Villkor för Visma Webbfakturering tilläggsavtal till Användarvillkor för Visma Spcs webbplatser Visma Spcs AB (556252-9155) 2015-04-16 Detta avtal utgör, tillsammans med avtalet Användarvillkor för Visma

Läs mer

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB.

De allmänna bestämmelserna reglerar förhållande mellan Kund och RedBridge AB. Allmänna Bestämmelser - Redbridge AB Cloud 1. Bakgrund Redbridge är specialiserade på drift av internettjänster och är en ledande leverantör. RedBridge erbjuder en molntjänst (IaaS) med virtuella servrar.

Läs mer

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst.

2013-08-16 96-77-2012;001. Pris. Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB. Kommunikation som tjänst. Pris Bilaga till ramavtal mellan Statens inköpscentral och Borderlight AB 1 (5) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Konsulter... 4 3. Webbportal... 4 4. Leveranstider... 4 5. Pris... 5 2 (5) 1. Inledning De

Läs mer

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster

Lathund. Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster 1 (21) Lathund Uppsökande verksamhet i Tandvårdsfönster Sida 1/21 2 (21) Versionshistorik Version Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012 11 09 Lars Wennerholm Första version 0.2 2012 11 26 Lars Wennerholm

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se

Leanlink Ao LKDATA. Teknik spåret. Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se Samverka effektivare via regiongemensam katalog Teknik spåret Föreläsare: Michael Lööw, Linköpings Kommun Michael.Loow@linkoping.se 1 Ännu inget genombrott för e-legitimation Moment 22 Inte intressant

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0

Användarmanual. Att arbeta med Cubicle 2.0 1 Användarmanual Att arbeta med Cubicle 2.0 Innehåll 2 Att komma igång 3 Förberedelser 3 Logga in första gången 3 Startsidan 4 Byt till personlig PIN-kod på kortet 4 Att arbeta i Cubicle 5 Cubicle Explorer

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX 1(30) ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrixlösning.

Läs mer

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER

VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER VILLKOR FÖR ANNONSERING I GP:S DIGITALA KANALER Genom beställning och/eller köp av annons genom Göteborgs-Postens Nya AB, org. nr 556000-6966, 405 02 Göteborg ( GP ) accepterar du ( Annonsören ) GP:s vid

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning.

Borné Consulting AB:s Allmänna villkor avser såväl konsultation som varuförsäljning. Stockholm 2012-10-01 Borné Consulting AB, Allmänna villkor Tillämplighet Borné Consulting AB:s Allmänna villkor kan komma att ändras utan att kunder som tidigare erhållit en skriftlig kopia av dessa först

Läs mer

Stark autentisering i kvalitetsregister

Stark autentisering i kvalitetsregister Stark autentisering i kvalitetsregister Användning av e-tjänstekort (SITHS) Kontaktinformation till RC Syd: rcsydkarlskrona@ltblekinge.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund om SITHS 3 Instruktion till kvalitetsregister

Läs mer

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet.

2012-05-06. Guide. Svensk e-identitet AB Vaksalagatan 6 Tel: 018 430 18 18 Org. nr: 556776-6992 753 20 Uppsala www.e-identitet. Guide Lämna ut nytt SITHS-kort 1 (11) Innehållsförteckning 1 Innan du startar SITHS Admin... 3 2 Logga in till SITHS Admin... 3 2.1 Om SITHS-admin inte startar... 3 3 Välj certifikat för att legitimera

Läs mer