Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion)."

Transkript

1 Landsarkivet i Lund Kv Arkivet 1, tillbyggnaden Översiktlig teknisk beskrivning Teknisk uppbyggnad Konstruktion och byggnadsteknisk uppbyggnad illustreras i bilagorna 1 (plan) och 2 (sektion). Byggnadsstomme: Byggnadsstommen är utförd av platsgjuten betong med gavelväggar och tvärgående väggar som vertikala bärverk. Cc- avståndet mellan de bärande väggarna är 4.65 m, i de yttersta facken mot gavelväggarna något mindre. Väggarna går från långsida till långsida, med ett avbrott i mitten på en bredd av 1.56 m. Bjälklagen, som är kraftigt armerade, bär i byggnadens längsriktning. De bärande tvärgående väggarna är dubbelarmerade vertikalt och horisontellt. Bjälklagstjocklekar: Bjälklag över källare/plan mm, bjälklag över plan 2 och mm, bjälklag över plan mm. I bjälklagens underkant finns slitsar, ursparningar, som utförts vid gjutningen. I dessa har armaturer fällts in. Betongbjälklagen har formats vid gjutningen med skivor, vilket ger avtryck med kvadratiskt rutnätsmönster på betongbjälklagens undersida. Väggtjocklek tvärgående betongväggar: 150 mm. Tjocklek för de bärande gavelväggarna: 150 mm. Lokalt runt ventilationsschakt har betongen gjutits ut som pilastrar mot teglet. Golvkonstruktion källare: Från ovansidan räknat 50 stålglättad överbetong, 150 lecafyllning, 100 konstruktionsbetong. I lägen för ursparningar i golvet har överbetongen gjutits ned till konstruktionsbetongen, utan lecafyllning. 1

2 Grundläggning: Längsgående betongsulor under bärande väggar och ytterväggar. Takkonstruktion: Uppstolpade takstolar på betongbjälklag (bjälklag över plan 4). På bjälklagets ovansida har man isolerat med mineralullsmatta, som kompletterats senare med lösull. Total isolertjocklek ca mm. Yttertak: Papptäckning, underlagspapp, råspont. Invändig avvattning med relativt kraftig taklutning. Detta syns dock inte utåt eftersom tegelskalmuren dragits upp över taknivån. Ytterväggar långsida: Utfackningsvägg (d.v.s. icke bärande) med skalmur av halvstens (120 mm) tegel, 10 luftspalt, 100 mm träullskiva, 15 puts. Putsen har på insidan strukits med bituminös beläggning (asfalt), som fuktspärr. Innanför putsen finns en uppregling med 120 mm stålreglar, mot vilka en gipsskiva med aluminiumfolie fästs på insidan. I regelskiktet har ventilationskanaler (tilluft) i det ursprungliga ventilationssystemet dragits. Ytterväggar gavelsidorna: Skalmur av halvstens tegel, fingerspalt, 100 mineralull, 120 schakt/luftspalt, 150 betong. Ytterväggar ovan bjälklag över plan 4: Innanför den utvändiga skalmuren har murats en skalmur av halvstens tegel. De båda skalmurarna är inte hopmurade i förband. Ytterväggar i trapphuset: Utvändig skalmur av halvstens tegel, 50 mineralull, inre bakmur av halvstens tegel. 2

3 Innervägg i trapphuset: Halvstens tegel Horisontell stabilisering: Horisontell stabilitet för vindbelastning mot byggnadens långsidor erhålls via de tvärgående betongväggarna. Kapaciteten för lastupptagning i denna riktning är betydligt större än de belastningar som kan uppträda. Kapaciteten att ta upp horisontella krafter mot gavelsidorna är något mer begränsad, eftersom det inte finns några betongväggar som är parallella med långsidorna. För vindlaster mot gavelsidorna kan kraftupptagning för horisontell stabilitet antas ske på följande vägar: I de längsgående ytterväggarnas tegelmurverk. En förutsättning för detta är att vindlasten i praktiken kan föras på murverket genom mekanisk förankring, t.ex. via kramlor. Genom styvhet i de tvärgående betongväggarna, vilka är kraftigt armerade. De är dock orienterade på ett sätt som medför att styvheten är låg i den aktuella riktningen. Men samverkan mellan väggar och bjälklag, med böjstyva knutpunkter och det faktum att det finns ett stort antal tvärgående väggar samtidigt som den vindutsatta ytan är relativt liten på gavelsidorna kan innebära att de tvärgående väggarna trots allt har betydelse för horisontalstabilisering vid vindlast mot gavelsidorna. Tegelfrågor: Tillbyggnadens fasader har byggts med halvstens tegelmurverk, s.k. skalmurar, en som blev vanlig i Sverige på 1950-talet. Fram till mitten av 1960-talet byggdes skalmurar normalt utanpå en så kallad bakmur, ofta av lättbetong, tegel eller betong. Från slutet av 1960-talet och början av 1970-talet blev det ovanligt med bakmur av stenmaterial (förutom gavelväggar med bärande betong) och teglet kom mer och mer att användas som fasadskal i utfackningsväggar med träregelstommar. I I skalmurar bär tegelmurverket endast vertikallast från ovanliggande murverksdelar. För att skalmurar ska kunna ta upp vindlast när det blåser mot eller från fasaden, och emellanåt även för att dom ska kunna bära tyngden av ovanliggande murverkspartier, måste dom vara förankrade till den bakomliggande byggnadsstommen. Genom förankringen förs i detta fall de vindlaster som träffar tegelskalet till betongväggar och betongbjälklag. Skalmurarna på långsidorna är sannolikt endast kramlade till bjälklagskanter och tvärgående betongväggar och inte till den stålregelstomme som finns innanför träullskivan. På gavelsidorna kan kramlor vara mer utspritt placerade. Enligt 3

4 hänvisning på K-ritningar ska kramlingen ha föreskrivits på en K-ritning med föreskrifter. Denna ritning har inte funnits tillgänglig vid utredningsarbetet. Vid samtal med Kjell Lundblad, ansvarig konstruktör för tillbyggnaden 1971, i december 2010 framgick att kramling sannolikt utförts med varmförzinkat järn, i storleksordning 4 st/m 2. Varmförzinkning anses idag vara otillräckligt som korrosionsskydd för kramlor i skalmurar, varför förstärkning av horisontalförankringen sannolikt erfordras. Det finns särskilt framtagna renoveringskramlor för detta ändamål och denna typ av förstärkningsåtgärder kan utföras utan att det syns i fasaderna. Kostnaderna för detta kan normalt betecknas som måttliga. I samband med att man började bygga fasader med halvstens tegelskalmurar började man också armera dessa i de horisontella fogarna. Fram till omkring 1980 användes normalt icke rostfri armering. De första decennierna efter murningen skyddar murbruket normalt armeringen från att rosta. Denna korrosionshämmande egenskap tappar bruket successivt, varefter korrosionsprocessen inleds. Vid korrosionen utvidgas järnet kraftigt, varvid skador uppstår i fogar och tegelstenar ( rostsprängning ). Det finns utförda omfogningar i fasaderna som tyder på att på att rostsprängningar förekommit. I utredningsarbetet har undersökning med metalldetektor utförts i två lägen på fasad mot öster. Därvid detekterades armering i fog över fönsteröppning i bottenplan, i fasadens norra del. Vidare gav detektorn utslag för armering i två fogar i bottenplan, belägna ett tiotal meter söder om nämnda fönster. Detta innebär att man får räkna med att tegelmurverket är armerat längs långsidorna generellt. I den mån det ligger icke rostskyddad armering i fogarna kommer de att orsaka rostsprängningar framöver. Förloppet accelererar efterhand och hållbara renoveringar i detta avseende innebär att all icke rostfri armering avlägsnas. De renoveringsåtgärder som krävs för att åtgärda denna typ av problem kräver omsorg och hantverksskicklighet, varför kostnaderna kan bli kännbara. Föreskrifter beträffande armering av tegelmurverket kan antas också finnas på ovannämnda K-ritning som innehåller uppgifter om kramling. Skalmurarna på Landsarkivets tillbyggnad är murade med tegel från Helsingborgs Ångtegelbruk. Helsingborgsteglet tillverkades av en skifferlera, som är äldre än den isälvslera som vanligtvis använts för tegeltillverkning i svenska tegelbruk. Den aktuella leran krävde högre bränningstemperatur, ca 1150 grader jämfört med ca 1000, vilket medförde att Helsingborgsteglet fick särskilt hög tryckhållfasthet. Bränningstemperaturen var emellanåt så hög att en del tegel börjat sintra i ytan. Karakteristiskt för tegelsorten är också att det bränts med reducerande bränning, d.v.s. syreunderskott i ugnen, vilket medför att rödbrännande leror skiftar i kulör mot en mörkbrun eller brunsvart nyans. Den mörka nyansen är resultat av lerans egenskaper och förhållanden vid bränningen, inte resultat av tillsats av mangan, vilket använts i andra tegelbruk för att ge mörkt bruna och svartbruna nyanser i tegel som tillverkas av rödbrännande leror. 4

5 Den hårda bränningen ger förutom hög hållfasthet den egenskapen att teglet suger anmärkningsvärt lite vatten. Hög hållfasthet och låg vattensugning medför att helsingborgsteglet har mycket stor frostbeständighet. Denna egenskap betydde att helsingborgstegel ofta togs till i lägen där fasaderna utsattes för svåra frostpåkänningar. Nybergs val att utforma tillbyggnaden utan utkragande takfot och med fasadtegel som går ned i mark utan övergång till sockel av annat material strider mot de tekniska rekommendationer som ingenjörskåren och den svenska tegelindustrin normalt gav under den aktuella perioden. Uppfattningen att dessa tekniska lösningar är olämpliga hänger sannolikt samman med att tegelproduktionen genomgått omfattande förändringar under efterkrigstiden, förändringar som medförde mer rationell produktion, men i praktiken också att frostbeständigheten i teglet kunde bli lidande. Erfarenhetsmässigt kan dock sägas att helsingborgsteglet hållit tidigare standard i detta avseende tills tegelbruket lades ner några år in på 1970-talet. De betongplattor som lades på mark intill fasaderna 1988 bedöms på grund av teglets goda frostbeständighet inte nödvändiga med tanke på risken för frostskador i teglet. Helsingborgsteglets låga vattensugning medförde vidare att man var tvungen att använda murbruk med starkt hydrauliska egenskaper. Man kan därför förmoda att det är ett bruk med hög cementhalt som använts, vilket också stämmer med dess kulör. Huruvida man vid murningen i praktiken erhållit särskilt hög hållfasthet i murverket är dock en öppen fråga. I slitsen för de horisontellt orienterade fönstren har ju järnprofiler satts in som stöd i efterhand. Detta förhållande kan möjligen (men behöver inte nödvändigtvis) vara tecken på att hållfastheten i murverket inte är anmärkningsvärt hög. I dag finns en praxis i byggbranschen att man inte utför så långa fasader med skalmurar som Landsarkivets tillbyggnad utan så kallade dilatationsfogar. Detta beror på att tegelmurverket har begränsad förmåga att klara de rörelser som sker i murverket, när temperatur- och fuktförhållanden varierar. I många fall utförs dilatationsfogar redan i fasader med 15 m längd, vilket ska jämföras med tillbyggnadens längd, ca 33 m. 1 Dilatationsfogar görs med en vertikalt genomgående fog i hela murverkets höjd. Murverket delas därigenom upp i konstruktivt skilda sektioner, och varken armering eller murbruk ska vara genomgående. Dessa fogar utförs normalt med elastisk fogmassa i ytan. Genom det avvikande materialet och det faktum att fogen är vertikalt genomgående utgör dilatationsfogar ett främmande element i tegelmurverken och ett utseendemässigt problem. Ytterligare problematiskt blir det 1 Moderna tegeldetaljer, T Gustavsson, Arkus förlag, Behovet av dilatationsfogar i skalmurar hänger samman med att dessa i praktiken är s.k. kallmurar, som praktiskt taget helt följer utetemperaturen. I äldre murverk, fullmurar, medförde förbandsmurningen en sammanhållande och sprickfördelande effekt. Murning med kalkbruk gav också murverket större deformationskapacitet. 5

6 hela på grund av att fogmassorna efter några år normalt blir sjaskiga och missfärgade. Den praxis som säger att fasader som är ca 15 m eller mer bör utföras med dilatationsfogar bygger enligt resultat från forskningsprojekt på LTH på förutsättningen att de är endast ca 3 m höga. 2 Enligt samma undersökning är förhållandet mellan skalmurars längd och höjd en väsentlig faktor för hur långa fasader som kan muras utan ökad sprickrisk, för en 12 m hög mur kan betydligt längre fasader accepteras. Landsarkivets tillbyggnad utgör därför ett pedagogiskt och användbart exempel på de förhållanden som beskrivits i LTH-projektet. Förutom längd/höjdförhållandet finns en del andra faktorer som är viktiga för hur långa fasader som kan byggas utan dilatationsfogar, bl.a. förekomsten av fönsteroch andra muröppningar. Landsarkivets slutna fasader är gynnsamma, om man haft stora öppningar i murverket hade riskerna för sprickbildning i murverket ökat. Murbruk på tillbyggnaden har, i likhet med Lewerenz Markuskyrkan i Björkhagen och Nybergs egen Klockarebackens kapell i Höör, dragits ut på teglet i fasad. Av den antikvariska förundersökningen framgår att utdragningen av fogbruk på teglet avsågs att bidra till ökad patina, och att denna effekt efterhand skulle öka genom att vittring och sönderfrysning skulle ske i bruket. Också den ursprungliga avtäckningen med cortenstål i murkrönet, som ersattes med plåtbeslag kring 1995, avsågs bidra till patinering. Genom att man dragit ut bruket på teglet döljs också effektivt att murverket är murat i ett renodlat löpförband med halv stens förskjutning ( skorstensförband ). På så sätt har man kunnat kamouflera åtminstone för den initierade betraktaren att muren är en skalmur och inte en fullmur, utan att behöva mura in koppytor som kapats på mitten. 3 Till detta bidrar att man placerat fönstren långt in i väggtvärsnittet och murat in teglet med en stens djup som en ram runt fönstren. Därigenom upplevs muren mer som en homogen fullmur med minst en stens djup än som den halvstens skalmur den är i den normala väggsektionen. Metoden att dra ut fogbruk på teglet strider mot hur murningshantverk normalt lärs ut, och man kan anta att det funnits ett motstånd bland hantverkarna att dra ut bruket på det högt ansedda helsingborgsteglet. Förändringspotential, möjligheter och begränsningar avseende byggnadsstommen Den platsgjutna betongstommen har ett övermått av bärförmåga avseende 2 Trettio meter långa tegelfasader utan dilatationsfogar, Bygg & Teknik nr 8/05, M Molnar, J Jönsson, T Gustavsson 3. På en arkitektritning (41:1) från uppförandet anges att endast hela tegelstenar skulle muras in, d.v.s. tegel fick inte huggas. Föreskriften överensstämmer med föreskrifter vid byggandet av S:t Petrikyrkan i Klippan. 6

7 vertikallast och för vindlaster mot långsidan. Det finns således relativt stora möjligheter att göra förändringar som minskar kapaciteten i dessa avseenden. Det innebär att det är föga komplicerat ur konstruktiv synpunkt att ta bort relativt omfattande delar av de tvärgående väggarna om man avväxlar för de laster som de tagit upp till angränsande delar som bibehålls. 4 När det gäller horisontell stabilitet för vindlaster mot gavelsidan är tillbyggnadens kapacitet mer begränsad. Det innebär att det kan vara nödvändigt att vid stora ingrepp i den gjutna betongstommen ersätta den styvhet för vindlaster mot gavelsidorna som de tvärgående väggarna kan ha. Denna typ av förstärkning kan utföras med stålprofiler i anslutning till ytterväggarnas insidor i något läge på ömse sida av byggnaden. I den mån förstärkning erfordras, vilket bör avgöras i en mer detaljerad analys, bedöms de erforderliga insatserna vara relativt begränsade. I samband med en ombyggnad för nya funktioner är det ändamålsenligt att förbättra värmeisoleringen i ytterväggarna på långsidorna. Men den nuvarande sammansättningen har väggen ett U-värde av ca 0.8. Det är fukttekniskt sett tveksamt att tilläggsisolera på insidan innanför befintlig träullskiva. Denna skiva innehåller organiskt, och därmed fuktkänsligt, material, som kan fuktas ned vid regngenomslag genom teglet. Som alternativ kan prövas alternativet att man tar bort träullskivan och murar en invändig lättbetongmur. En invändig mur med 200 mm djup skulle exempelvis medföra ett U-värde av Om man tar bort träullskivan enligt ovan erhålls sannolikt också möjlighet att rensa bort icke rostfri armering i teglet från insidan på byggnadens långsidor. Att utföra detta från insidan skulle sannolikt medföra lägre kostnader än om man tar bort den utifrån. Den största fördelen med detta utförande torde dock vara att riskerna för förvanskning av fasaderna vid borttagning av armeringen skulle kunna elimineras. I den mån det ligger armering i tegelfasaderna på gavelsidorna måste den i vilket fall som helst tas bort från utsidan. Förändringspotential, möjligheter och begränsningar avseende tegelskalmurarna Vindlastupptagning: För att skalmurarna ska kunna ta upp de vindlaster som kan belasta väggarna när vinden ligger an i vinkelrätt riktning gentemot fasad måste de som nämnts vara förankrade i betongstommen. 4 Att det är konstruktivt okomplicerat behöver dock inte innebära att det är utan komplikationer produktionstekniskt, att såga och demontera betongdelar från en konstruktion kan t.ex. vara ett tidsödande arbete. 7

8 Tegelmurverkets behov av förankring i byggnadsstommen medför att förändringarna av betongbjälklag och bärande betongväggar bör begränsas, alternativt krävs förstärkningar som ersätter betongens konstruktiva funktion. Betongstommens avstyvande och förankrande funktion kan upprätthållas om man begränsar rivning så att tillräckligt stor bredd av tvärgående väggar och anslutande bjälklag närmast fasaderna bibehålls. Alternativt kan nya bärverk av stål sättas in för att ersätta den konstruktiva funktion som i befintlig byggnad i detta avseende upprätthålls av betongstommen. Möjligheter att ta upp nya fönsteröppningar: Öppningar i skalmurar kan vid nyproduktion göras oarmerade om dessa är maximalt 2.0 m långa och påmurningen är minst 0.5 m hög. Motsvarande konstruktionsprincip bör kunna tillämpas för nyupptagna fönsteröppningar på tillbyggnaden. Om öppningar som inte uppfyller nämnda villkor ska tas upp måste avväxling göras, vilket i detta fall torde betyda inläggning av stålprofiler. Vid komplettering med nya öppningar i murverket kan det finnas anledning att iaktta försiktighet så att tegelmurarnas gynnsamma geometriska karaktär av i stort sett obruten skiva med avseende på kapacitet att ta upp rörelser utan sprickbildning inte spolieras. Kapaciteten i detta avseende skapas som nämnts bland annat av det gynnsamma höjd/längdförhållandet. Om skivan styckas upp för mycket genom stora slitsar i vertikal eller horisontell riktning äventyras denna egenskap. Exempelvis skulle horisontella fönsterband längs hela långsidorna betyda att sprickriskerna ökar drastiskt. Däremot skulle sannolikt fasaderna hålla bättre för fönsteröppningar belägna nära mitten på långsidorna, och endast små öppningar i närheten av hörnen. De allra flesta murverk får dock förr eller senare sprickor, och måttlig sprickbildning kan under vissa förutsättningar vara acceptabelt. Främst handlar de förutsättningarna om: att skalmurar även efter uppsprickning måste vara tillräckligt horisontalförankrade i alla delar att vatten som tränger in vid regngenomslag i muren leds ut och inte vållar fuktskador att murverket har tillräcklig frostbeständighet. Vid ombyggnad bör ändå en förutsättning vara, med hänsyn till de aktuella fasadernas arkitektoniska kvaliteter, att i största mån bibehålla tegelfasadernas karaktär av skiva med gynnsam geometri för att klara de temperaturrörelser som teglet utsätts för. 8

9 De tekniska förutsättningarna beträffande möjligheterna att ta upp fönsteröppningar i fasaderna innebär således att: nya öppningar begränsas till att vara maximalt 2,0 m långa över nya öppningar ska det finnas minst 500 mm murverk avståndet mellan intilliggande fönsteröppningar är minst ca 500 mm fönsteröppningarna placeras geometriskt så att deras inverkan på fasadernas möjligheter att ta upp temperaturrörelser minimeras. Detta medför att fönsterstorlek och placering bestäms i en interaktiv process där såväl funktion som tegelmurverkets tekniska karakteristika beaktas. Tekniskt sett kan tillräckligt stora fönster tas upp för att bostäder ska kunna inredas, framförallt om begränsad sprickrisk kan accepteras, med förutsättningar enligt ovan. Frågan om ombyggnad till bostadsändamål ska accepteras kan således framförallt betraktas som en gestaltningsfråga, där behandlingen av teglets materialitet och fasadernas karaktär av nästan obrutna skivor är väsentliga komponenter. Ändringsstrategier Nedan redogörs för tre olika principer avseende ingrepp i byggnadsstommen i samband med ombyggnad för andra ändamål. De konstruktiva ingrepp som krävs i respektive fall har utretts överslagsmässigt och beskrivs i text och skisser. För samtliga tre alternativ gäller att de förändringar som görs bör göras på sätt som vidareför Nybergs strävan att arbeta med materialitet och materialverkan samt konstruktivt uttryck och hantverksmässig omsorg om detaljer. Detta kan ske exempelvis genom val av fönster, inplacering av fönster i väggtvärsnitt, val av stomförstärkning och utformning av ståldetaljer vid stomförstärkning. Men det kan också handla om att åter synliggöra eller ta tillbaka kvaliteter som funnits ursprungligen i tillbyggnaden, t.ex. cortenstålsavtäckning i murkrön och inredningsdetaljer i trapphuset. Ändringsstrategi 1, indragen ny fasad ovan befintligt tak, förhöjt tak i inre del Ändringsstrategi 1 innebär påbyggnad i ett femte plan, med en indragen fasad. Förändringar avseende stommen visas i bilaga 3 (plan) och 4 (sektion). En avsikt med denna förändring är att man ska kunna undvika att ta upp fönster i ytterväggarna i plan 4. Plan 4 och 5 förutsätts i detta fall inrymma en festlokal som förses med indirekt ljus i plan 4. Bärningsprinciperna för en påbyggnad med indragen fasad i plan 5 framgår av tvärsektion i bilaga 4. Konstruktivt löses denna typ av förändringar med balkar som 9

10 bär fasad och nytt tak på de tvärgående betongväggarna. Byggnadens kapacitet att klara tillkommande belastningar på detta sätt är mycket stor och utgör i praktiken inte någon begränsning. På grund av avvattningsproblematik bör yttervägg i plan 5 och bjälklagsuppbyggnad i bjälklag över plan 4 utföras med icke organiska, stenbaserade material. Ändringsstrategi 2, påbyggnad med indragen fasad i plan 5 Även i förändringsstrategi 2 görs en påbyggnad med ny, indragen fasad ovan befintligt tak. Förändringar avseende stommen visas i bilaga 3 (plan) och 5 (sektion). En avsikt också med denna förändring är att man ska kunna undvika att ta upp fönster i ytterväggarna i plan 4. Plan 4 och 5 förutsätts i detta fall inrymma bostäder, i form av etagelägenheter. Dessa kommer inte att ha fönster i plan 4, utan förses med indirekt ljus från fasaderna i det påbyggda plan 5. Ljus kan i plan 4 också erhållas från takfönster. Bärningsprinciperna för detta alternativ har stor likhet med motsvarande för ändringsstrategi 1; de påbyggda fasaderna och taket bärs av balkar som belastar de bärande, tvärgående betongväggarna. I ändringsstrategi 2 tillkommer att man bygger upp ett bjälklag för etagelägenheternas övre plan. Byggnadens kapacitet att klara tillkommande belastningar på detta sätt är på samma sätt som för ändringsstrategi 1 mycket stor och utgör i praktiken inte någon begränsning. På grund av avvattningsproblematik bör yttervägg i plan 5 och bjälklagsuppbyggnad i bjälklag över plan 4 utföras med icke organiska, stenbaserade material. Ändringsstrategi 3, genomgripande förändring av inre betongstomme Den bärande stommen har stor överkapacitet för att ta hand om vertikala belastningar och vindlaster som är riktade vinkelrät mot tillbyggandens långsidor. Ändringsstrategi 3 har undersökts för att exemplifiera förändringspotentialen i detta avseende. Förändringar avseende stommen visas i bilaga 6 (plan) och 7 (sektion). I alternativet tas stora delar av den inre betongstommen bort, i syfte att skapa en publik lokal i tre våningars höjd, i plan 1-3. Den publika lokalens planmått blir ca 10.8x18.5 m. Ändringsstrategi 3 kan också kombineras med att plan 4 och en påbyggnad i ett femte plan utförs med bostäder, på motsvarande sätt som i ändringsstrategi 2. 10

11 Bild 1. Tegelfasaden går upp över taket, som avvattnas invändigt. 11

12 Bild 2. Runt fönstren har murats en ram med koppytor i fasad. Fönstren sitter indragna så att en stens längd tegel exponeras i smygen 12

13 Bild 3. Järnpelarna i fönsterslitsarna har satts in i efterhand, enligt förantikvariska undersökningen på grund av sprickbildning i murverket. Foto: Mattias Hedberg 13

14 Bild 5. Teglet är murat ned i mark utan övergång till annat material. Bild 6. I sydvästra hörnet finns en smärre skada i murbruket under anläggningsskiftet. 14

15 Bild 7. Vid fönster i fasad mot öster finns en sprickbildning i första liggfog över öppningen, vilken antyder att det finns armering som börjat rosta. Vid undersökning med metalldetektor har järn detekterats i detta läge samt i två lägen ca 10 m från fönstret. 15

16 Bild 8. Fasaderna mot väster och öster är ca 33 m långa och 12 m höga. Det finns inte några dilatationsfogar i murverket. Foto: Lars Berlin/Lotta Nordén Lund den 6 december 2010 Tomas Gustavsson Tomas Gustavsson konstruktioner AB Adelgatan 1B Lund , tioner.se, 16

17 Bilagor: 1. Befintlig byggnad, byggnadsstomme och ytterväggar, plan, relationsskiss 2. Befintlig byggnad tvärsektion, relationsskiss 3. Ändringsstrategi 1 och 2, plan 4 4. Ändringsstrategi 1 och 2, tvärsektion 5. Ändringsstrategi 3, plan Ändringsstrategi 3, tvärsektion Bilagorna 7-13 utgörs av utsnitt från ritningar, Bernt Nyberg: 7. Murningsschema, fasadprinciper högra delen av ritning 41:1 8. Murningsschema, fasadprinciper vänstra delen av ritning 41:1 9. Detaljsektion i normalsektion, undre del, ritning 99:31 (sektion långsida) 10. Detaljsektion i normalsektion, övre del, ritning 99:31 (sektion långsida) 11. Detaljsektion i ordnarrum, undre del, ritning 99:32 (sektion långsida vid fönster) 12. Detaljsektion i gavelsektion, undre del, ritning 99: Sektion genom trapphusdel, övre del, ritning 99:36 Litteraturhänvisningar: Landsarkivet i Lund, Antikvarisk förundersökning, Erika Martin, Moderna tegeldetaljer, Tomas Gustavsson, Arkus förlag, 2008 Modernismens tegelfasader, Tomas Tägil, Tomas Gustavsson, Kristina Bergkvist, Björn Magnusson Staaf, manus, ännu ej utgiven, avses komma ut på Arkus förlag Reparation av murade fasader med korrosionsskador, Tomas Gustavsson, Johan Jönsson, Miklos Molnar, Svensk Byggtjänst

Murverksskador. Reparation av skador i murverkskonstruktioner. Reparation av skadade balkar i skalmurar. Reparation/omfogning av murverksfogar

Murverksskador. Reparation av skador i murverkskonstruktioner. Reparation av skadade balkar i skalmurar. Reparation/omfogning av murverksfogar BSAB 96 FS November -08 Murverksskador Reparation av skador i murverkskonstruktioner Reparation av skadade balkar i skalmurar Reparation/omfogning av murverksfogar Reparation av grova sprickor i murverk

Läs mer

Radhusområdet Prästkragen, Bjuv

Radhusområdet Prästkragen, Bjuv Radhusområdet Prästkragen, Bjuv PM angående renoveringsbehov i tegelfasader Vägguppbyggnad Ytterväggarna består av 120 fasadtegel med innanförliggande väggdel, bakmur, av 200 lättbetong och invändig puts.

Läs mer

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner!

www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! www.valdahus.se Vår devis: Långsiktig hållbarhet kräver robusta konstruktioner! Den investerade kapital ger högre värdesättning i förhållande till hus byggda av konstruktioner i trä. Väggkonstruktionen

Läs mer

Konstruktion Mur Malmö 26/11 2007. Tomas Gustavsson. forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk

Konstruktion Mur Malmö 26/11 2007. Tomas Gustavsson. forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk Konstruktion Mur Malmö 26/11 2007 Tomas Gustavsson byggnadskonstruktör, TG konstruktioner AB, Lund konstruktionsarbete, konsult forskningsingenjör, Lunds Tekniska Högskola, forskningsprojekt om murverk

Läs mer

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader

CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader CHECKLISTA 1av 6 CHECKLISTA/EGENKONTROLL/PROVDRAGNING StoTherm Ecoroc Isolersystem för putsade fasader 1. UNDERLAG: 1.1 Placering av reglar: C 600, maximum. Byggskiva > 8 mm. Se till att reglar sitter

Läs mer

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador

Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Renovering av tegelfasader med korrosionsskador Tomas Gustavsson tomas@konstruktioner.se Två FoU-projekt i Lund som behandlat ämnet: Reparation av murade fasader med korrosionsskador, LTH 2005-2007 Följdprojekt:

Läs mer

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet

Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus. - flerbostadshus från 1950-talet Resultat från mätningar och beräkningar på demonstrationshus - flerbostadshus från 1950-talet Bakgrund Del av forskningsprojektet: Energieffektivisering av efterkrigstidens flerbostadshus genom beständiga

Läs mer

Bender Lättklinkerblock

Bender Lättklinkerblock Ett klassiskt och ergonomiskt block för murning av grunder, väggar, garage, uteplatser eller hela hus. Skapa den perfekta utegrillen med en fin bänk och du har en underbar grillplats. Bara fantasin sätter

Läs mer

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9)

BRF Grankotten Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1. Förstudie. Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan Laos Projektnummer: 12069 1(9) Majorna 349:1 Förstudie Version 110820 (JB) - r:\01_brf\brf grankotten nr 1\12069 - fönster, fasad, balkong\dokument\förstudie\forstudie_brf_grankotten_121205.doc Kungälv 2013-01-03 Uppdragsansvarig: Johan

Läs mer

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10

RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 RIKSBYGGENS BRF. YSTADSHUS NR 10 ANVISNINGAR OCH FÖRKLARINGAR VID ISOLERING AV LÄGENHETSFÖRRÅD 2015-02-23 AB SKÅNSKA TEKNIK-& KONSULTTJÄNSTER ARBETSNUMMER 15005 AB Skånska Teknik- & Konsulttjänster Hyllie

Läs mer

RENOVERING MED GIPSSKIVOR

RENOVERING MED GIPSSKIVOR RENOVERING MED GIPSSKIVOR SKIVTYPER Norgips gipsskivor är lämpliga för renovering både om man vill ha en snygg yta och när man skall göra en mera omfattande förbättring av befintlig konstruktion. Nästan

Läs mer

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB

Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare. Per Andersson, Älvstranden Utveckling AB Kvalitetssäkrad fasadrenovering Norra Älvstranden - Per Andersson, projektledare 1 Vanliga fasadskador 2 Frostskador (bild 1) Fogskador (2) Kemisk nedbrytning Korrosionssprängning (3) Biologisk nedbrytning

Läs mer

Bygg säkert med cellplast

Bygg säkert med cellplast Bygg säkert med cellplast Smarta tips som lär dig använda cellplast på ett effektivt och säkert sätt. För dig som är byggare eller byggherre. EPS bygg isolering Beprövat isoleringsmaterial med många fördelar

Läs mer

Att tilläggsisolera. swedisol.se

Att tilläggsisolera. swedisol.se Att tilläggsisolera. Klimatskärmen. Väggar, golv och tak samt fönster och ytterdörrar. Energianvändningen i byggnader svarar idag för ca 40% av den totala energianvändning i Sverige. Det är alltså av största

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se

Bygg så här 3. Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt. paroc.se STIG RENSTRÖM Foto & Layout AB 2012 Bygg så här 3 Tilläggsisolera ytterväggen utvändigt paroc.se Informationen i denna broschyr är en beskrivning av de villkor och tekniska egenskaper som gäller för redovisade

Läs mer

Montage av Färdigkapad Halle Stomme.

Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Montage av Färdigkapad Halle Stomme. Lite kompletterande bildinfo utöver monteringsanvisningen På följande sidor ges kompletterande förklaringar till hur Färdigkapade limträstommar från Halle är utförda

Läs mer

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre.

Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Innan du börjar! Här får du goda råd som gör isolerjobbet enklare och slutresultatet bättre. Använd tolk Avståndet mellan reglarna mäts från centrum till centrum och kallas för c-avstånd. Centrumavståndet

Läs mer

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank

maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank maxit AB Sverige Utvecklingsavdelningen 2007-03-07/Rolf Blank 1 Sander Pruijssers [spr@ivarssonsverige.se]; Maxit Serposol putslösning på fibersilikatskivan ivarit RendaCo, 10 mm. Ventilerat system, utomhus.

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake

Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Prefabricering för renovering av yttervägg Utveckling inom BEEM-UP- Building Energy Efficiency for a Massive Market Uptake Demonstrationsprojekt Brogården, Alingsås Brogårdens yttervägg, en evolution 2012:

Läs mer

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C

Mataki Självtäck 3. Arbetstempertur: Över 5 C Mataki Självtäck 3 SE Monteringsanvisning Med Mataki Självtäck 3 kan du tryggt göra jobbet själv! Produkten är lämplig för alla typer av byggnader med minst 3 taklutning (6 cm/m eller mer). Du klarar dig

Läs mer

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet

Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Bilaga F. Riktlinjer för gestaltning, utformning och varsamhet Byggnader från modernismens och rekordårens byggande uppvisar en variation i utförande, material och kvalitet. Många byggnader är kulturhistoriskt

Läs mer

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning

Hjälp vid MURNING. Bruksanvisning Hjälp vid MURNING Bruksanvisning Allmänt Murbruk delas in i hydrauliska och ickehydrauliska bruk. De hydrauliska härdar genom att reagera med vatten och binder såväl i luft som i vatten. Ett icke hydrauliskt

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

Kvalitetssäkrad fasadrenovering. Hållbar samhällsbyggnad! ett gott exempel inom. - Per Andersson, Utvecklingschef, Peab Division Väst

Kvalitetssäkrad fasadrenovering. Hållbar samhällsbyggnad! ett gott exempel inom. - Per Andersson, Utvecklingschef, Peab Division Väst Kvalitetssäkrad fasadrenovering ett gott exempel inom Hållbar samhällsbyggnad! - Per Andersson, Utvecklingschef, Peab Division Väst 1 Vanliga fasadskador Frostskador (bild 1) Fogskador (2) Kemisk nedbrytning

Läs mer

Vindsutrymmen Allmänna råd

Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsutrymmen Allmänna råd Vindsbjälklaget upptar vanligen en stor yta i byggnaden och där finns ofta plats att lägga ett tjockt isolerskikt. Det är ett bra sätt att minska byggnadens energianvändning,

Läs mer

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus

Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Så tilläggsisolerar vi våra miljonprogramhus Åke Blomsterberg WSP Environmental & LTH Energi och ByggnadsDesign 2014-06-10 Renovering flerbostadshus Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt

Isolera källare. KÄLLARE: Inifrån. Viktigt KÄLLARE: Inifrån Isolera källare Det bästa sättet att tilläggisolera källaren är utvändigt. Genom att placera värmeisoleringen på utsidan blir källarväggen varm och torr, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10)

RAPPORT STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 1 (10) STATUSBESIKTNING MASKINHUS, SALTSJÖBADEN UPPDRAGSNUMMER 2511341000 STOCKHOLM 2013-07-09 SWECO STRUCTURES AB BYGGFYSIK 1 (10) S wec o Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46

Läs mer

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material

Prelaq Skolan. Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Prelaq Skolan DECEMBER 1998 5BREV NR 5 Ekonomi Den färgbelagda plåtens ekonomi i jämförelse med andra material Vilken takkonstruktion är mest ekonomisk? Läs i brev 5. Nu handlar det om pengar. Vad kostar

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning

Hjälp vid LAGNING. Bruksanvisning Hjälp vid LAGNING Bruksanvisning Allmänt Vid alla typer av lagningar är utförandet lika viktigt som valet av produkter. Läs därför dessa anvisningar noggrant. Lagning är ett begrepp som omfattar uppbyggnad,

Läs mer

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus

Finja Betong. Torrbruk. Gipsputs. -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Torrbruk Finja Betong Gipsputs -ett lättarbetat putsbruk för de fl esta underlag inomhus Gipsputs - ett lättarbetat putsbruk för en sund inomhusmiljö Gipsputs är ett lättarbetat putsbruk som bidrar till

Läs mer

Komplett stomme till flerbostadshus

Komplett stomme till flerbostadshus Fördelarna med vår stomme Komplett stomme till flerbostadshus...för arkitekten Det är utsidan som räknas. Åtminstone om man vill ha en vacker fasad. Om du bygger med LK Putsvägg får du en helt fogfri fasad.

Läs mer

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent

Finja Betong. Arbetsanvisning Iso-Vent Fasad Finja Betong Arbetsanvisning Iso-Vent 2 Förberedelser Underlag Underlaget som Finja Iso-Vent ska monteras på ska vara jämnt. Eventuella särskilda åtgärder på underlaget framgår av en byggplatshandling.

Läs mer

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler.

Nr 5. Diagonalmått Avser mått mellan ytterhörn på bjälklag eller grundmur. Toleransen gäller samtliga diagonaler. Måttdefinitioner Nr 1. Läge i sida från närmaste sekundärlinje Avser avvikelse från basmåttet till närmaste sekundärlinje (2 st). Kravet avser läge valfritt utmed hela komponentens höjd. Vanligen mäts

Läs mer

framtidens byggsystem!

framtidens byggsystem! Energieffektiva bostäder från FoamSystem möt framtidens krav med ny teknik Välkommen till framtidens byggsystem! Passivhus uppfört i Västra Hamnen, Malmö 20 I Sverige har vi en flera hundra år gammal tradition

Läs mer

02.3 Rambeskrivning Hus

02.3 Rambeskrivning Hus Handling 02.3 Sidantal 11 02.3 Rambeskrivning Hus Byggnadsbyrån AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKTLIG ORIENTERING... 4 MARK... 4 SAMMANSATTA BYGGDELAR OCH INSTALLATIONSSYSTEM... 4 01 SAMMANSATTA BYGGDELAR...

Läs mer

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass

Isolera utvändigt så får du en villa i energiklass Lätt Svårighetsgrad: Det är lättare att arbeta med dessa produkter än vanligt putsbruk, men man ska kunna hantera en putsbräda. Tidsåtgång: 4 veckor, om du koncentrerar dig på jobbet och inte måste skaffa

Läs mer

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM

NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM NORGIPS UTVÄNDIGA SYSTEM - Tätar ytterväggar - Tål väder och vind i upp till sex månader - Följ anvisningen och bygg tryggt. FUNKTION Huvuduppgiften för Norgips Utvändiga System är att sörja för fuktsäkring,

Läs mer

Renovering och tilläggsisolering

Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering Renovering och tilläggsisolering av äldre bostäder Etterisolering og rehabilitering Renovering och tilläggsisolering Innehåll: Inledning... 3 Renovering... 4 Bostäder byggda

Läs mer

Tryggare tak med Thermisol. Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi.

Tryggare tak med Thermisol. Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Tryggare tak med Thermisol Bästa taket för just ditt hus! Isolera taket med Thermisol cellplast. Det ger dig trygghet och bra totalekonomi. Lätt att välja rätt takisolering Varför elda för kråkorna? Med

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan

Brf Kvarteret Apelsinen Underhållsplan 1/7 1. Uppdragsbeskrivning Framtagande av en tioårig underhållsplan för bostadsrättsföreningen. Underhållsplan utgör grunden till ekonomisk planering för att ha medel för stora kommande underhållsarbeten.

Läs mer

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent.

Ledamöterna i stadsbyggnadsnämnden har 30 procent av rösterna, Södertälje Byggmästareförening 30 procent och allmänheten resterande 40 procent. Varje år utses Årets byggnad och Årets renovering i Södertälje. Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma god bebyggelse och uppmuntra till varsam renovering i Södertälje, så att vi bygger en stad att

Läs mer

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr

Tätskikt. Hur tätt är tätskiktet. Yttervägg med ångspärr Det är inte alldeles ovanligt med skador i ytterväggar kring våtrum med kakel eller andra keramiska plattor. Hur tätt är tätskiktet Både skadeutredare och försäkringsbolag har konstaterat att skador uppstått

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31

Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Leveransdeklaration Fritid 52-2011 LD 2011Fritid 52 Reviderad: 2011-05-31 Huskomponenter Linghed AB Tel: +46 246 32 22 00 Huvudkontor - Fabrik Fax: +46 246 22 475 Lingvägen 130 E-post: info@dala-hus.se

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola

Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter. Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Ombyggnad av bostäder till passivhusstandard - erfarenheter Ulla Janson Energi och ByggnadsDesign Lunds Tekniska Högskola Nya passivhusprojekt i Sverige Ett passivhus är en mekaniskt ventilerad byggnad

Läs mer

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410

Värmekällaren. Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT. Version 201410 Värmekällaren Grunden till ett sunt byggande PREFABRICERADE BETONGELEMENT Version 201410 Grunden till ett sunt byggande Grunden till ett tryggt hus Värmekällaren byggs upp av tre delar: Termogrund, LK-

Läs mer

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar

CombiForm. - Tips, råd & anvisningar CombiForm - Tips, råd & anvisningar www.prastangen.se CombiForm Innehåll Teknisk beskrivning...3 Teknisk data...4 Tillbehör...6 Låsbleck...7 Förhöjningslist...8 Läggningsanvisningar...10 Punktavstånd...12

Läs mer

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock

Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Leca Murblock Bygg varma, gedigna och beständiga hus med Leca Murblock Eget hus bygger man kanske bara en gång i livet. Därför vill du säkert ha ett hus som är gediget, beständigt och underhållssnålt.

Läs mer

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ

BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ BYGG STORT OCH SPÄNNANDE I TRÄ Nationella träbyggnadsstrategin 2006-2008 Kv Styrmannen, Umeå Innehåll 1. Byggfakta... 1 2. Bakgrund... 2 Varför byggs detta i trä?... 2 Tidigare erfarenheter... 2 Träets

Läs mer

JÄRNTORGET. Till fastighetsägarna 2011-10-07. Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking.

JÄRNTORGET. Till fastighetsägarna 2011-10-07. Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking. JÄRNTORGET Till fastighetsägarna 2011-10-07 i Ölsta Kopia Göran Nimmersjö Sigtuna Kommun Lennart Åstrand GAR-BO Björn Johansson Bjerking Bjälklag Bifogat översändes den utlovade utredningen från vår konstruktör

Läs mer

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering

Version OPM 3-15. Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering Version OPM 3-15 Monteringsanvisning för fuktskyddsisolering En varm och torr grund ger dig kvalitet i ditt boende. Utvändig isolering är bäst. Källarväggar bör man isolera utvändigt. Utvändig isolering

Läs mer

Kundreferenser. Innehåll

Kundreferenser. Innehåll Kundreferenser Då och då får vi bilder från nöjda kunder tillskickade oss. Nedan följer ett urval av dessa samt några bilder som vi själva tagit i samband med lokala installationer. Samtliga installationer

Läs mer

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING

Vårdsätra 14:4 Takomläggning RAMBESKRIVNING Vårdsätra 14:4 Takomläggning Totalentreprenad RAMBESKRIVNING 2015-02-15 Rev Rev.datum Sign Strandbodgatan 1 Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 00 www.temagruppen.se 190100000 Upprättad av: Per Liljestrand

Läs mer

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem

Sto Scandinavia AB I Fasad. Fasadsystem StoNordic Putssystem Sto Scandinavia AB I Fasad Fasadsystem StoNordic Putssystem StoNordic Putssystem I Fördelar Systemet för alla underlag Magasinstorget, Linköping, Sverige StoNordic Putssystem är kompletta system med utprovade

Läs mer

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman

Bilaga 5 2141 TEHUSET. Ny Byggnad 14 Södra Älvsborgs Sjukhus Borås. Stombeskrivning. Systemhandling 2006-06-19. Upprättad av: Lennart Forsman Bilaga 5 Ny Byggnad 14 Stombeskrivning Systemhandling 2006-06-19 Upprättad av: Lennart Forsman 2141 2 (10) Innehållsförteckning: 1. Allmänt 2. Grundförhållanden 3. Dränering/grundvatten 4. Grundläggning

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis.

Föreskrifter. Dickson-Flanelle ORC U104 120 (samma som terasskydd) Vanliga persienner, plisséer mm. Klassisk markis. Föreskrifter Detta är en beskrivning på omfattningen (men ej heller begränsad till) Brf Plutonens föreskrifter inom föreningen utöver de tidigare fastställda föreskrifter och regler som utlysts. Utöver

Läs mer

AB Helsingborgshem. Agenda

AB Helsingborgshem. Agenda AB Helsingborgshem AB Helsingborgshem Agenda 1. Våra åtaganden 2. Generella implementeringspunkter 3. Kv Turkiet (Portalen) 4. Parkkvarteret 5. Björka/Ödåkra 6. Individuellt Mätsystem 7. Fotokollage över

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

VÅRA STARKA ARGUMENT

VÅRA STARKA ARGUMENT VÅRA STARKA ARGUMENT - Snabba besked - Fast pris - Flexibla lösningar - Hög kvalité på alla komponenter Skälen till att du skall välja en hall från RossCon AB är många. Vi levererar hallar för alla ändamål,

Läs mer

Revetering på trästomme med lättkalkbruk

Revetering på trästomme med lättkalkbruk Revetering på trästomme med lättkalkbruk INNEHÅLL: A. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering på timmerstomme B. Underhåll av kalkbruksrevetering på spiktegel C. Underhåll av ler- och kalkbruksrevetering

Läs mer

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade

Finja Betong. Putsade fasader. Vackra, trygga och beprövade Fasad Finja Betong Putsade fasader Vackra, trygga och beprövade Iso-Fin Hässleholmsvägen, Vittsjö Iso-Fin Almvägen, Kristianstad Iso-Plus Stora Ursvik, Sundbyberg (ovan) Iso-Min Fogdevägen, Bagarmossen

Läs mer

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet!

Icopal Lufttätt Hus. Det täta huset som andas trygghet! Icopal Lufttätt Hus Det täta huset som andas trygghet! ETT Komplett system 1 2 Energieffektiva, fuktsäkra och hållbara hus Icopal Lufttätt Hus Ett komplett klimatsmart system Låt oss säga det direkt. Vårt

Läs mer

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32

Nämdö kyrka. Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland. Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö socken, Värmdö kommun, Södermanland Lisa Sundström Rapport 2007:32 Nämdö kyrka Antikvarisk kontroll vid ommålning, Nämdö kyrka, Nämdö

Läs mer

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic.

2.3. 84 Gyproc Handbok 8 Gyproc System. Systembeskrivning. 2.3.11 Gyproc THERMOnomic. Uppbyggnad av system Gyproc THERMOnomic. Ytterväggar.11 Gyproc THERMOnomic Systembeskrivning Gyproc Thermonomic är ett ytterväggsystem med regelstomme av slitsade stålprofiler. Systemet är uppbyggt av Glasroc GHU Hydro Vindskyddsskiva, Gyproc

Läs mer

PUTSARBETSBESKRIVNING

PUTSARBETSBESKRIVNING ARBETSBESKRIVNING 16.3 1 (5) PUTSARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Ytorna som skall putsas rengörs från smuts och löst damm. Det puts som skadats när den gamla brukytan reparerats, avlägsnas

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Resultat från besiktning i januari 2009

Resultat från besiktning i januari 2009 Skårekyrkans kyrkobyggnad, 2009 Resultat från besiktning i januari 2009 Kyrkans gamla del Besiktning av status på kyrkans gamla del gjordes av Peter Dahlborg, Grontmij, den 2009-01- 13. Besiktningsmannen

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr

MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr MONTERINGSANVISNING Icopal Akvaden luft- och ångspärr Byggfolie säkerhetsväv BUTYLTAPE BUTYLFOGMASSA UNIVERSALtejp folielim rörmanschett KABELMANSCHETT Akvaden luft- och ångspärr Icopal Akvaden används

Läs mer

EXAMENSARBETE. Tilläggsisolering av tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960-talet. Hanna Johansson. Teknologie kandidatexamen Arkitektur

EXAMENSARBETE. Tilläggsisolering av tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960-talet. Hanna Johansson. Teknologie kandidatexamen Arkitektur EXAMENSARBETE Tilläggsisolering av tegelfasader på flerbostadshus från 1940- till 1960-talet Hanna Johansson Teknologie kandidatexamen Arkitektur Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad

Läs mer

Version 1 2015 StoVentec

Version 1 2015 StoVentec StoVentec Fasadsystem Generellt StoVentec Fasadsystem monteras som en ventilerad fasadbeklädnad och levereras av Sto Scandinavia AB. Systemet innehåller bl.a. den putsbärande skivan, StoVentec Fasadskiva,

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

måndag den 13 juni 2011 Byggherren

måndag den 13 juni 2011 Byggherren Byggherren Genova Fastigheter Genova Fastigheter Fastigheter Bostäder Landet Resort Projektet i korthet Grundläggning: På berggrund Stomme: Platsgjuten- och prefabricerad betongstomme med pelare av betong

Läs mer

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn.

Det är Vink essåplasts vision att vara den bästa leverantören av produkter för byggsektorn. VINK essåplast Group AB Sedan etableringen 1989 har Vink Sverige servat marknadssegmenten industri, bygg samt skylt&reklam med idén att leverera plast där plast kan användas med fördel. Vink vänder sig

Läs mer

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2)

Jabo Wood Products AB ref till ritningsnummer 1173 sida 1(2) JABO FLEX 25 (Svenska 2014-11-18) LEVERANSBESKRIVNING TAK Råspont 17, fribärande takstolar, vindskivor 21 x 120, takfotsbrädor 21 x 95. Taklutning ca 20 o. YTTERVÄGG 18st väggmoduler och 2st gavelspetsar

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Torsdag 2014-06-26 / 2014-0146. Ca 12 17 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Ängen 8, Stockholmsvägen 68, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Carin Jonson Uppdragsgivare Carin Jonson Närvarande vid besiktningen Staffan Jonson Anna Alteg Besiktningsman

Läs mer

Betongrenovering på Vildanden

Betongrenovering på Vildanden Betongrenovering på Vildanden - teknisk renovering med arkitektonisk kvalitet Tomas Gustavsson Bengt Persson 1 2 Betongrenovering på Vildanden - teknisk renovering med arkitektonisk kvalitet Tomas Gustavsson

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning.

Abetong tanksystem. Rörgenomföringar, plåtar, skruvfästen med mera kan gjutas in i elementen vid tillverkning. Abetong tanksystem Abetong tanksystem Lång livslängd, underhållsfrihet och funktionalitet är ledord för Abetongs tanksystem. Med mer än 40 års erfarenhet av att bygga och utveckla prefabricerade tanksystem

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

SPEF. trygghet för dig

SPEF. trygghet för dig RÄTT FRÅN BÖRJAN 1 SPEF trygghet för dig Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966

Läs mer

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC

Hitta stilen till ditt hus. - renovering med VELFAC Hitta stilen till ditt hus - renovering med VELFAC 2 VELFAC 400i Hitta stilen till ditt hus Fönster har en stor betydelse för hur ett hus upplevs. De ger både exteriör och interiör en speciell karaktär.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Tid: onsdagen den 25 april 2012 kl. 19.00 Plats: kyrkan vid Brommaplan Bilagor till kallelsen: Dagordning Följebrev Sammanfattande fasadbesiktningsrapport Finansieringsinformation

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet?

Kv. Oden, Höganäs. Vad är en ägarlägenhet? Kv. Oden Kv. Oden, Höganäs Våren 2014 påbörjade vi vårt bostadsprojekt Kv. Oden i Höganäs och vi planerar för inflyttning i juni 2015. Projektet omfattar fyra huskroppar med totalt femtiofem lägenheter.

Läs mer