Radhusområdet Prästkragen, Bjuv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radhusområdet Prästkragen, Bjuv"

Transkript

1 Radhusområdet Prästkragen, Bjuv PM angående renoveringsbehov i tegelfasader Vägguppbyggnad Ytterväggarna består av 120 fasadtegel med innanförliggande väggdel, bakmur, av 200 lättbetong och invändig puts. Teglet har tillverkats genom strängpressning, vilket innebär att det formats genom att man tryckt leran igenom ett munstycke, varefter det skurits av med ståltråd. Gult tegel Det gula fasadteglet har räfflad yta. Detta har åstadkommits i råteglet, dvs efter formning men innan bränning, genom att teglets blivande utvändiga yta dragits maskinellt mot ett raster av ståldubb. Färgvariationerna i tegelytan är relativt stora, från gröna färgtoner till röda. Detta hänger samman med syreförhållandena i ugnen, gult tegel får röda färgnyanser om det bränns med syreöverskott i ugnen och gröna vid syreunderskott. 1

2 Rött tegel Det röda fasadteglet har borstad yta, vilket åstadkommits genom att råteglets blivande utvändiga yta tryckts maskinellt mot en borste. Färgvariationerna är relativt stora även i detta tegel, från ljust rött till relativt mörkt rött. Rött tegel påverkas av syreunderskott i ugnen så att det får en mörkare kulör, men den aktuella variationen kan också bero på variationer i lerans sammansättning. Väggar utan organiskt innehåll vanlig på 1950-talet Vägguppbyggnaden med halvstens fasadtegel och bakmur av lättbetong blev mycket vanlig under 1950-talet. En fördel med denna är att det saknas organiska material i väggen, vilket gör att man inte riskerar att få mögelpåväxt inne i väggarna, vilket är ett tyvärr förekommande gissel i mer sentida. Isoleringsstandarden anges idag med det s.k. U-värdet (tidigare betecknat Kvärde ). För den aktuella väggen bedöms U-värdet vara ca I jämförelse med nyproducerade hus är det högt, men jämfört med hur hus bygges normalt på talet är det ett relativt bra isoleringsvärde. Under senare år har vikten av att hus byggs lufttäta betonats alltmer ur energisynpunkt. Den typ av vägg som finns på Prästkragen har erfarenhetsmässigt fördelar i detta avseende, lufttätningen utgörs av den invändiga putsen. Samtidigt behövs inte något diffusionstätt skikt (t.ex. plastfolie); de murade väggarna är genomsläppliga för fukt och kan därigenom torka ut när de utsatts för fukt. Vidare kan det faktum att man har en relativt tung bakmur medföra energifördelar under delar av uppvärmningssäsongen. Detta beror på att överskottsvärme under de varmaste delarna av dygnet kan lagras i stommen och mindre energi därför behöver tillföras under dygnets kalla timmar. 2

3 Fogen Vid murning kan den synliga delen av fogarna utföras antingen direkt i samband med murningen, eller som ett senare arbetsmoment, s.k. efterfogning. På Prästkragen är fogningen utförs som efterfogning. Detta kan iakttas idag genom att det yttersta skiktet i fogen, den efterfogade delen, i många fogar har släppt, eller håller på att släppa, från underlaget. Fogningen har skett med ett fogbruk som innehåller relativt mycket ballast, eventuellt kan det vara fråga om s.k. Simrishamnsgrus, som ansetts vara speciellt bra och vackert i murningsbranschen. Fogar kan utformas på ett otal olika sätt. Fogarna på Prästkragen karakteriseras av att dom i stort sett livar med teglets utsida. Möjligen kan dom bukta något inåt, d.v.s. dom har en något konkav yta. Detta kan bero på att fogarna i ytan eroderats på bindemedel i ytan. Genom att bindemedlet (kalk och cement) eroderas med tiden friläggs gruskorn i fogarna, vilket efterhand ger tegelmurverket patina. Problem med frostsprängning av teglet Det finns omfattande problem med frostskador i tegelfasaderna. P.g.a. bristande frostbeständighet spaltas teglet i tunna skivor som bryts loss från ytan. Efterhand fortplantar sig denna process inåt i de tegelstenar som inte är tillräckligt beständiga. Sönderfrysning kan ske i tegel som inte är tillräckligt hårdbränt. Frostskador sker i lägen där teglet utsätts för så stor vattenbelastning att det blir mättat på vatten, när temperaturen samtidigt sjunker under nollpunkten. Frostskador i teglet kan åtgärdas genom att man tar bort frostskadade stenar och murar in nya. När man tar bort sönderfruset tegel bör man kontrollera 3

4 omkringliggande stenar med avseende på bom. Med bom menas i detta sammanhang att teglet ser oskadat ut, men det yttersta skiktet har i själva verket släppt från underlaget, varför en frostskada kommer att framträda synligt inom snar framtid. Genom att knacka lätt på tegelytan med ett metallföremål kan man avgöra om det yttersta skiktet egentligen redan spaltats av. Hydrofobering av teglet Det förekommer att man i syfte att minska problem med frostsprängning av tegel väljer att hydrofobera teglet, med olika silikonhartsbaserade material. Behandlingen innebär att tegel och murfogar impregneras med att medel som medför att ytan blir vattenavvisande, ungefär som när man vaxar bilar. Metoden är kontroversiell inom murnings- och tegelbranschen, där de flesta anser att metoden inte är att rekommendera. Exempelvis avsäger sig tegelindustrin garantiansvar för murverk som behandlas med denna typ av metoder. Ett argument mot hydrofobering är att behandlingen medför att det snabbt bildas en vattenfilm på tegelytan vid regn. I allt murverk finns enstaka sprickor. Vatten kan tryckas in i dessa om det blåser mot fasaden, eller sugas in kapillärt. Hydrofoberingen är visserligen genomsläpplig för vattenånga, men uttorkningen går långsammare, varför man menar att frostskadorna t.o.m. kan förvärras. De som förespråkar hydrofobering anges å sin sida att praktiska exempel visat att omfattningen av frostskador i verkligen minskat. Här tas inte något definitivt och generellt ställningstagande för eller emot hydrofobering. Men till de frågetecken som rests enligt ovan kan fogas att så långt gångna frostsprängningar som finns i många lägen på Prästkragen knappast torde lösas genom hydrofobering. Om man väljer att hydrofobera kan möjligen i en del lägen livslängden förlängas för fasader med mer begränsade skador. Samtidigt bör man vara observant på att inverkan av impregneringen efterhand måste förnyas, eftersom solljus och regnväder efterhand bryter ned verksamma beståndsdelar. Rostsprängningar i tegelmurverk I den första horisontella fogen över fönster- och dörröppningar i radhusen på Prästkragen ligger armering, som går in någon dm på ömse sida om öppningen. Armeringen är av icke rostfri typ och har idag i många fall rostat betydligt. I samband med att den rostar utvidgas dess volym, vilket spränger sönder fogarna, s.k. rostsprängning. Normalt ligger det två armeringsjärn i fogarna, ett nära utsidan och ett nära insidan. Båda järnen bör tas bort. Praxis vid denna typ av reparationer är att man tar bort det 4

5 understa skiftet tegel över fönster/dörr och sätter in (murar in) en s.k. tegelbalk, d.v.s. ett prefabricerat armerat tegelskift. Med hänsyn till att muröppningarna i detta fall är relativt korta och att tegelmurverket är ca 1,60 m högt över öppningarna kan det gå att ta bort armeringen och endast mura om det understa skiftet tegel. Därigenom skulle man kunna undvika problem med att få fram ersättningstegel för dessa delar. Ytterligare projektering bör utföras om åtgärder enligt denna princip vidtas. Rostsprängningar i balkar över garageportar Skador från rostande armering förekommer också i balkar över garageportar. Det torde vara ändamålsenligt att byta ut balkar med denna typ av problem mot nya prefabricerade balkar av lättbetong, betong eller leca, med putsad utsida. Man kan också överväga att åtgärda problem p.g.a. rostande armering genom att ta bort skadade delar, frilägga armering och rensa den från rost samt bygga upp igen med lagningsbruk. Val av kompletteringstegel Det är viktigt att välja ersättningstegel omsorgsfullt. Förutom kulör är viktiga faktorer: Grad av variation i kulör mellan olika stenar Ytstruktur (borstat, räfflat) Formatet Det går inte att hitta tegel som är identiskt lika med det befintliga teglet. Erfarenhetsmässigt är det dock viktigt att inventera vad det finns för alternativ och välja ut det bästa möjliga. Vid avvikande kulör det normalt bättre att välja ett tegel som är något mörkare än originalet än ett som är ljusare. Maskinslagna tegelsorter har inte samma ytstruktur som strängpressade. Men emellanåt har maskinslaget tegel större variation i färgskala och form som kan uppväga att ytstrukturen är annorlunda, varför de inte helt ska uteslutas. Det är viktigt att nya tegelstenar som muras in har bra frostbeständighet. Därför bör teglet uppfylla frostbeständighetsklass F2. Förslag till tegelleverantörer: Wienerberger AB, Flädie, Bjärred (äger det sista kvarvarande större 5

6 svenska tegelbruket Haga, som bl.a. tillverkar rött borstat tegel, men också saluför en rad andra tegelsorter från bl.a. Danmark), Tegelmäster AB, Malmövägen, Bara (ägs delvis av och säljer Egernsund Tegl i Sverige), Randers Tegel, Magasinsgatan 5, Skövde (ägs av och säljer Randers Tegl, har också kontor i Malmö), Bruksspecialisten, Kabingatan 5, Malmö (säljer Ströyer Tegl i Sverige, men också återbrukat tegel från och 1960-talen), Förutom dessa tegelleverantörer finns Kakel & Tegel, Carlsgatan 54, Malmö, , som dock kanske inte är inriktade på den aktuella typen av tegel, utan normalt saluför mer exklusivt tegel. Som nämnts ovan går det normalt inte att få fram nyproducerat tegel som är helt lika befintligt. Erfarenheten säger dock att detta inte är nödvändigt för ett lyckat resultat, det kan få synas att lagningar gjorts om de gjorts med hantverksmässig omsorg.. Och om teglet avviker något blir utförandet av fogarna i murverket desto viktigare. Val av murbruk och fogbruk Murning bör ske med KC-bruk, bruksklass M1 (tidigare benämnt bruksklass C). För fogning kan samma brukstyp och bruksklass användas. Alternativt kan för fogningen användas hydrauliskt kalkbruk eller KC-bruk M0,5 (tidigare benämnt bruksklass D). För att hitta murbruk som ansluter väl till befintliga fogar kan det vara lämpligt att prova olika sorter genom provfogning. Om man inte hittar brukssorter som ansluter väl kan pigmentering tillgripas. Fogningsutförande Fogar bör utföras så att de får samma utformning som i befintligt murverk, d.v.s. som slät fog. Om slutbearbetning av fogarna görs snabbt efter att bruket lagts på erhålls en ljusare fog. Vid senare slutbearbetning erhålls mörkare fog. Verktyget som används vid slutbearbetning av fogar har också betydelse för ytstruktur och kulör. Normalt används fogpinne av trä, som ger en råare yta än om man använder verktyg av stål. Den slätare ytan som stålverktyg ger medför också att fogkulören blir ljusare. Vid ommurningar kan det vara fördelaktigt att utföra fogningen som s.k. efterfogning. Detta innebär att man efter murningen kratsar ur fogarna ca 20 mm och utför 6

7 fogningen som ett särskilt arbetsmoment i ett senare skede. Om man samtidigt fogar om anslutande, oskadat murverk kan man på så sätt få mer enhetliga fogar. På motsvarande sätt som vid val av kompletteringstegel är det bättre att ha fogar som avviker genom att vara mörkare än genom att vara ljusare än omgivande fogar. För att erhålla en riktigt slät fog, se nedan. Efterbehandling av fog med Murtvätt eller dylikt, se nedan. Omfogning Som nämnts ovan kan det vara fördelaktigt att foga om befintligt murverk som ansluter till lagningar, för att erhålla mer enhetligt utseende. Det kan också vara fördelaktigt att foga om murverkspartier om det finns problem med s.k. regngenomslag. Regngenomslag innebär att vatten vid långvarig nederbörd och samtidig blåst trycks igenom tegelmurverket, varigenom fukt kan komma att sugas upp av bakmuren, med fuktfläckar inomhus som följd. Genom att först kratsa ur befintliga fogar ca mm och foga om dessa kan ökad täthet erhållas. En förutsättning är att omfogningen utförs med fackmässigt hantverk. I bilaga 1 återges utdrag ur kursmaterial om fogningshantverk som används för fortbildning av murare inom Sveriges Murnings- och putsentreprenörförening, SPEF. För att få fram ballast (gruskorn) synlig i ytan efter omfogning kan behandling med utspädd saltsyra alternativt Murtvätt övervägas. Det finns på marknaden idag också fogbruk med särskilt framtagen ballast som avses vara jämförbar med Simrishamnsgrus. Tillverkning av tegelbalkar Om man väljer att sätta in nya prefabricerade tegelbalkar över fönster och dörrar är det viktigt att man ger tillverkaren av balkarna uppgift på vilken bredd man har i de vertikala fogarna. Vidare är det fördelaktigt att tillverka balkarna något längre än de skulle behöva vara, så att man kan kapa till dem exakt på plats. På så vis undviker man behov av att mura in passbitar av tegel på sidorna av öppningar. Kompletteringskramling Vid reparation av tegelfasader från 1950-talet brukar man normalt förstärka förankringen till bakomliggande byggnadsstomme. De här aktuella husen är enplans- 7

8 hus, och läget bedöms inte vara anmärkningsvärt hårt utsatt för vindbelastning. Tilläggskramling bedöms därför inte vara erforderlig generellt. För vissa, mer utsatta väggdelar kan det dock finnas anledning att förstärka förankringen till bakmuren i enstaka lägen. Sättningsskador Det finns en del sättningsskador i ytterväggar på området. För att kunna göra bedömning av deras konstruktiva status krävs geotekniska undersökningar, varför dessa inte behandlas i detta utlåtande. Generellt kan sägas att massiva murverkskonstruktioner, som t.ex. bakmuren av 200 lättbetong, har relativt stor förmåga att ta upp vertikala sättningar, dock med reservationen att uppsprickning kan ske. Halvstens skalmurar av tegel har sämre förmåga, varför tilläggskramling till bakmuren kan vara en ändamålsenlig förstärkningsåtgärd. Lund den 14:e maj 2012 Tomas Gustavsson byggnadskonstruktör, tekn lic 8

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus LUND UNIVERSITY, LUND, SWEDEN DEPT OF BUILDING TECHNOLOGY, BUILDING PHYSICS LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR BYGGNADSTEKNIK, BYGGNADSFYSIK Fuktdimensionering Demonstrationsexempel på bostadshus

Läs mer

ALAN HAMID HOGER AKRAM

ALAN HAMID HOGER AKRAM FUKTFÖRHÅLLANDE MELLAN VÄGGAR SOM BEHANDLATS MED KALKSTARK OCH IMPREGNERAD MED C2, ENDAST IMPREGNERAD MED C2, ELLER OIMPREGNERAD RELATIVE HUMIDITY BETWEEN WALLS THATS BEEN TREATED WITH STRONGLIME AND IMPREGNATED

Läs mer

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER

IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER IMPREGNERING MOT VATTEN OCH SALT SKYDD MOT KLOTTER SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Svenska Kommunförbundet 1997 Adress: 118 82 STOCKHOLM, tfn 08-772 41 00 E-post: gata@svekom.se Webbplats: www.svekom.se ISBN:

Läs mer

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER

LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER LÅNGSIKTIG LÖNSAMHET FÖR KLIMATSKYDDANDE KONSTRUKTIONER EXAMENSARBETE 2009 BYGGTEKNIK LONG-TERM PROFITABILITY FOR CLIMATE PROTECTING STRUCTURES Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips

Ditt hus och din trädgård. Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Ditt hus och din trädgård Arbetsbeskrivningar och hantverkstips Innehåll Bygg med Leca Murblock Trädgårdsmurar 4 Trappa i slänt 5 Grill och utespis 6 Garage 7 Jordkällare 8 Kompost 10 Leca Lättklinker

Läs mer

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem?

Husköpet. Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? INFORMERAR RÅDGIVNINGSAVDELNINGEN INFORMERAR OM Husköpet Vanliga fel och brister i hus. Hur upptäcker jag dem? Villaägarnas Riksförbund 2008 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt

Läs mer

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning

Hjälp vid PUTSNING. Bruksanvisning Hjälp vid PUTSNING Bruksanvisning Allmänt En grundregel vid all putsning är att det starkaste skiktet hamnar innerst och svagare skiktet hamnar längre ut. På detta sätt blir det bäst samverkan mellan skikten

Läs mer

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD

SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD SYSTEMVALSUTREDNING GLASFASAD BILAGA 1 BILAGA 2 BILAGA 3 BILAGA 4 BILAGA 5 Fasadmatris Referenser Fasadprinciper Brand - Fasadskiss Bländning Solnavägen SIDA 1 BILAGA 1 Fasadmatris Krav Dubbelskalsfasad

Läs mer

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar

Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Att tilläggsisolera hus fakta, fördelar och fallgropar Vi har fått det betydligt varmare i vårt hus under vinterhalvåret och svalare på sommaren. En nöjd tilläggsisolerare Deltagare projekt för tilläggsisolering

Läs mer

AMA Hus 08. AB Svensk Byggtjänst, 1. AMA Hus 08

AMA Hus 08. AB Svensk Byggtjänst, 1. AMA Hus 08 AMA Hus 08 Revideringsarbetet start september 2007 slut november 2008 Mål införa ändringar från AMA-nytt uppdatera standard inarbeta ny teknik etablerad kunskap och beprövade material och metoder BSAB-systemet

Läs mer

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura

MURA. Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura MURA Tips, råd och beskrivningar till dig som ska mura 1 Några tips och råd innan du börjar mura 2 Murskiftstråd När du murar, använder du i stort sett samma teknik för alla arbeten stora som små. Den

Läs mer

POLHUS AB. Hur gör jag?

POLHUS AB. Hur gör jag? Handledning för självbyggaren POLHUS AB Hur gör jag? Det är lätt att bygga hus om man köper byggsatsen från Polhus AB. Ifall det är första gången du bygger ett hus kan det ändå i något skede uppstå frågor

Läs mer

Måla rätt utomhus. 1

Måla rätt utomhus. 1 Måla rätt utomhus. 1 Så det har blivit dags att måla huset? Då har du ett viktigt projekt framför dig och mycket att se fram emot. Tänk vad härligt det ska bli när huset står nymålat och vackert. För att

Läs mer

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik

Ekologisk odling i växthus. Växthusteknik Ekologisk odling i växthus Växthusteknik Innehåll Energiteori.................................. 3 Termodynamikens huvudsatser.............. 3 Växthusets energibalans................... 3 U-värde................................

Läs mer

Vem kan man lita på?

Vem kan man lita på? Information från Ikum Sverige AB Vem kan man lita på? Inledning Denna skrift om rörrenovering är framtagen som en hjälp för alla er som kommer i kontakt med rörrenovering eller relining som är det engelska

Läs mer

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken

Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Utlåtande av Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt jordabalken Uppsala, Rasbokils-Tibble 13:12 Rasbokils-Tibble Tallhammar 330 Distribution: Levererat elektroniskt till: Per-Olov Jensen

Läs mer

Byggde man bättre förr?

Byggde man bättre förr? FOTO: INGEMAR SAMUELSON Byggde man bättre förr? Ryggåsstuga från 1700-talet i Ramnaparken i Borås. Genom hela historien har den teknologiska utvecklingen gett nya möjligheter för att utforma bostäder och

Läs mer

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028

BRF GRANKOTTEN Toppsegelsgatan 1-9, Göteborg Majorna 349:1 Underhållsplan 2013-2028 Majorna 349:1 Kungälv 15 februari 2013 Uppdragsansvarig: Johan Laos Bilgatan 7B 442 40 Kungälv Tel 0303 37 30 00 Fax 0303 37 30 01 Org 556732-8447 Plusgiro 317596-5 Bankgiro 225-1965 www.rotpartner.se

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från

Lite tips om hur man vårdar sitt hus. från Lite tips om hur man vårdar sitt hus från FÖRORD Denna skrift är tänkt som en inspirationskälla för dig som är lycklig ägare till ett hus i Kålltorp eller angränsande områden. Om du står i begrepp att

Läs mer

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet

LIGGTIMMERHUs. tillsyn och reparation. Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Byggnadsstyrelsen Fortifikationsförvaltningen Riksantikvarieämbetet LIGGTIMMERHUs tillsyn och reparation Författare: Lay-out och textbearbetning: Illustrationer och

Läs mer

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen

Förhandsbesiktning. Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge. Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Förhandsbesiktning Åby 1:83, Haninge Vargvägen 39, Västerhaninge Stockholm 2014-01-30 Nisse Nielsen Eminenta Besiktning & Värdering i Stockholm AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: MUNSPELET 21 Fastighetens adress: NOAKS VÄG 5A 125 55 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Våtrumsrenovering med Stambyten

Våtrumsrenovering med Stambyten 1 Bygginnovationen Våtrumsrenovering med Stambyten Åtgärdsbehov, forskningsbehov, effektivitet Arbetsgrupp Pär Liljestrand Jan Bröchner Carl-Johan Johansson Rolf Kling 2 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning

Golvkunskap. Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07. Inledning 1 Golvkunskap Av Björn Ljungquist www.abljungquist.se 2007-07-07 Inledning Sedan städning blivit ett etablerat yrke, som kräver kunskaper och kompetens samt ger en hel del människor sin dagliga utkomst,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 30/9-14 Fastighetsbeteckning: Hagestad 7:22 Adress/ort: Österlenvägen 1081, Löderup Byggnaden är besiktigad av: Jamii Olsson Företag/ackreditering

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Förhandsbesiktning Torslanda 5:54, Göteborg Fyrskensvägen 6, Göteborg Göteborg 2015-05-07 Joakim Persson, Eminenta Besiktning & Värdering i Göteborg AB Godkänd för F-skatt Theres

Läs mer

Årskurs 1-3: Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen.

Årskurs 1-3: Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. Centralt innehåll Lgr 11, årskurs 1-6 Tekniska lösningar Årskurs 1-3: Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen. Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska

Läs mer