INNEMILJÖUNDERSÖKNING VID ÖSTANGÅRD, SOLGLÄNTAN OCH SKOGSGLÄNTAN ÄLDREBOENDEN, ÄLVKARLEBY. Sammanfattning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEMILJÖUNDERSÖKNING VID ÖSTANGÅRD, SOLGLÄNTAN OCH SKOGSGLÄNTAN ÄLDREBOENDEN, ÄLVKARLEBY. Sammanfattning"

Transkript

1 Mall skriven av: Klas Eckerberg Datum: Uppdrag Innemiljöundersökning Älvkarleby Uppdragsnummer Handläggare Johanna Löf Datum Senast ändrad INNEMILJÖUNDERSÖKNING VID ÖSTANGÅRD, SOLGLÄNTAN OCH SKOGSGLÄNTAN ÄLDREBOENDEN, ÄLVKARLEBY Sammanfattning Under 2014 inleddes en utredning av innemiljö n vid a ldreböendena Ö stanga rd samt Sölgla ntan öch Skögsgla ntan (nedan kallade Gla ntörna) i Ä lvkarleby kömmun. Persönalen hade sedan en tid upplevt ha lsöbesva r sa söm rinnande ö gön, huvudva rk öch eksem, vilka sa ttes i samband med innemiljö n pa arbetsplatsen. Denna undersö kning ömfattar granskning av tidigare genömfö rda utredningar i lökalerna samt ökula r besiktning, fuktindikering öch ma tning av fuktkvöt samt tejp-pröver. Undersö kningen visar att det inte ga r att utesluta att emissiöner öch partiklar fra n slitna linöleum-mattör samt pa verkan fra n pa ga ende mö gelskadör i vindsutrymmen, i kömbinatiön med la g luftömsa ttning, kan bidra till de fö rmödade innemiljö relaterade ha lsöbesva ren. Gödka nda ÖVK-prötököll ska uppra ttas fö r samtliga lökaler. Äv fö rsiktighetsska l, samt med tanke pa den ljudniva söm kömmer att alstras, rekömmenderar Pröjektengagemang att lökalerna utryms medan a tga rder av vindsutrymmen öch yttertak vidtas. Ä tga rderna rekömmenderas att pröjekteras sa att ömflyttning kan ske etappvis. Projektengagemang Energioch klimatanalys AB Box Danderyd Golfvägen Danderyd (12)

2 Innehåll 1 Allmänna upplysningar Objektsbeskrivning Bakgrund Östangård Gläntorna Vindsutrymmen Metodbeskrivning Granskning av underlag Okulärbesiktning Intervjuer Mätningar Provtagningar Undersökning Intervjuer Allmänna iakttagelser Grundläggning och fasad Källare Östangård Gläntorna Vindsutrymmen Bedömning Rekommendationer Mattor Ventilation Fukt- och mögelskador Bilaga 1 Bilder Bilaga 2 Analyssvar tejpprover 2 (12)

3 1 Allmänna upplysningar 1.1 Objektsbeskrivning Byggår: Byggnadstyp: Stomme: Bjälklag: Fasader: Ventilation Tak Grund c:a 1969 (Ö stanga rd) c:a 1992 (Gla ntörna) Va rdbyggnad Sannölikt besta r ba rande va ggar öch ytterva ggar av betöng. Sannölikt tra bja lklag Putsade fasader (Ö stanga rd) Liggande tra panel (Gla ntörna) FTX (Ö stanga rd) Sannölikt FTX (Skögsgla ntan öch Sölgla ntan) Takpapp (Ö stanga rd) Pla ttak (Gla ntörna) Markplatta samt delvis ka llare (Ö stanga rd) Markplatta (Gla ntörna) 3 (12)

4 2 Bakgrund Under 2014 inleddes en utredning av innemiljö n vid a ldreböendena Ö stanga rd, Sölgla ntan öch Skögsgla ntan (nedan kallade Gla ntörna) i Ä lvkarleby kömmun. Persönalen hade sedan en tid upplevt ha lsöbesva r sa söm rinnande ö gön, huvudva rk öch eksem, vilka sattes i samband med vistelse i lökalerna. Utredningen inleddes av Rengö ringsgruppen ÄB, vilka pa Gla ntörna genömfö rde ma tningar av luften i vistelsezön i mars 2014 samt en enka tundersö kning enligt Ö rebrö-mödellen i juli Ökula rbesiktning av vindsutrymmen genömfö rdes i januari 2015 öch pröver tögs fö r analys av mikröbiell pa va xt. Inöm Rengö ringsgruppens utredning genömfö rdes a ven kemiska analyser av luft fra n ventilatiönskanaler i februari Resultatet fra n dessa tidigare utredningar redövisas nedan. Fö rvaltare vid Ä lvkarleby kömmun anlitade Pröjektengagemang Energi öch Klimatanalys ÄB (nedan kallat Pröjektengagemang) fö r att ta ett helhetsgrepp öm örsaken till de upplevda ha lsöbesva ren samt ge ett utla tande kring öm lökalerna bö r utrymmas eller ej. 2.1 Östangård Endast ett av sex ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rds lökaler a r gödka nda. Mötiveringen till de underka nda prötököllen a r bl.a. att uppma tta flö den i till- öch fra nluftdön a r la gre a n de pröjekterade flö dena. Äv Rengö ringsgruppens rappört framga r a ven att flera av aggregaten tidigare sta tt stilla. Äv ÖVK-prötököll framkömmer att köndens nöterats pa öisölerade uteluftskanaler. I Ö stanga rd har inga luftpröver tagits fra n vistelsezön, utan endast i en utav tilluftskanalerna söm fö rser lökalerna med friskluft. Enligt prötököllet a r prövet nörmalt fö r tilluft öch na gön indikatiön pa önörmal mikröbiell pa va xt finns inte. Rengö ringsgruppen har muntligen uppgett att ventilatiönen var iga ng vid prövtagningen. Na gön enka tundersö kning har inte gjörts pa Ö stanga rd. 2.2 Gläntorna De luftpröver, sa kallade Screen Äir Indöör, söm Rengö ringsgruppen la tit utfö ra a r tagna i vistelsezön. Resultatet fra n prövtagningen vid Gla ntörna visar pa avvikande resultat fö r sa kallad mikröbiell status med mötiveringen att vissa a mnen, vilka kan pröduceras av mikröörganismer, pa tra ffats i fö rhö jda niva er. Dessa a mnen kan bildas vid fuktskadör i tra, men kan a ven avges fra n ej fungerande vattenla s öch avlöppsskadör samt vid t.ex. bakning. Enligt prötököllet fö rekömmer döck nörmala ma ngder mö gelsvampar öch bakterier i luftprövet. 4 (12)

5 I luftprövet fra n Sölgla ntan bedö ms resultatet fö r sa kallade kemiska emissiöner avvikande pa grund av en fö rhö jd andel a mnen söm kan ha rledas till lö sningsmedel i rengö rings- öch desinfektiönsprödukter, fa rg, lack öch lim. Pröv har a ven tagits fra n luft i tilluftskanal söm besö rjer Sölgla ntan respektive Skögsgla ntan med friskluft. Enligt analysen fö rekömmer inte na gra niva er av a mnen söm indikerar mikröbiell pa va xt. Rengö ringsgruppen har muntligen uppgett att ventilatiönen var iga ng vid prövtagningen. Enligt den enka tundersö kning söm genömfö rdes i juli 2014 framga r att persönalen besva ras av att inömhusluften upplevs söm insta ngd öch da lig samt att inömhustemperaturer a r hö g i stört sett a ret runt. Enka tundersö kningens resultat pekar inte pa att de upplevde ha lsöbesva ren indikerar fukt- eller mö gelskada. 2.3 Vindsutrymmen Rengö ringsgruppen har ökula rbesiktigat vinden öch nöterat mö gelangrepp ba de övan Ö stanga rd öch Gla ntörna, vilket öcksa bekra ftats via materialpröver. I sin rappörtering drar Rengö ringsgruppens slutsatsen att skadörna kan ha rledas fra n ba de la ckage via yttertak samt fra n varm, fuktig luft fra n vistelsezön via vindsbja lklag. 3 Metodbeskrivning 3.1 Granskning av underlag Inöm sitt uppdrag har Pröjektengagemang tagit del av ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rd daterat samt Rengö ringsgruppens rappört daterad , vilka har beskrivits övan. Underlaget har delvis legat till grund vid Pröjektengagemangs bedö mning. Na gra könstruktiönsritningar, na gra andra uppgifter öm byggnadernas könstruktiön eller ÖVK-prötököll fra n Gla ntörna har inte erha llits inöm uppdraget. 3.2 Okulärbesiktning Platsbesö k a gde rum den 19 februari Med vid besö ket var Peter Zetterlund, fö rvaltare, samt till viss del Per Ä hman, Rengö ringsgruppen, samt Carina Sandblöm, verksamhetschef. Vid besö ket var utömhustemperaturen c:a 2 C öch det var uppeha ll. Pröjektengagemang har endast genömfö rt stickprövsköntröll i lökaler öch ka llare öch framfö rallt fökuserat pa utrymmen da r persönal pa plats uppgett att avvikelser nöterats. 5 (12)

6 Pröjektengagemang har inte besö kt vindsutrymmen med ha nsyn till det tra nga utrymmet öch risken fö r expönering av mö gelpa va xten. Pröjektengagemang har ista llet utga tt fra n de bilder söm Rengö ringsgruppen tagit fra n vindsutrymmena. Vid platsbesö ket nöterades ökula rt eventuella tecken pa fuktskadör öch avvikande lukter. Köntröll gjördes under gölvmattör pa tva platser i Ö stanga rds lökaler. Bilder fra n platsbesö ket a terfinns i bilaga Intervjuer Under platsbesö ket intervjuades verksamhetschef Carina Sandblöm samt vissa ur persönalen anga ende deras iakttagelser i lökalerna samt eventuella ha lsöbesva r de sa tter i samband med lökalerna. Viktigt att nötera a r att eventuell medicinsk bedö mning av ha lsöbesva r hös persöner söm vistas i lökalerna inte ömfattas av uppdraget. 3.4 Mätningar Na r tecken pa eventuell fuktpa verkan öbserverades, genömfö rdes sa kallad fuktindikering med ma tinstrument Prötimeter av mödell Survey Master. Denna typ av ma tning a r endast just en indikering av öm va rdena skiljer sig ma rkbart inöm ett ömra de. Na gra faktiska ma tva rden erha lls inte att ja mfö ra möt nörmala. Fuktkvötsma tning genömfö rdes i gölvsöcklar med samma ma tinstrument. Pa örganiska material finns risk fö r mö gelpa va xt vid RF > %. I tra mötsvarar detta en fuktkvöt (u) pa %, vilket anva nts söm referensva rde. 3.5 Provtagningar Tejp-pröver tögs fra n övansidan av gölvsöcklar pa tre platser fö r analys av öm sa kallad mjö lning fö rekömmer, vilken kan örsakas av krackelerad pölish fra n linöleummattör. Ha lsöbesva r vid sa dan mjö lning kan ge liknande ha lsöbesva r söm beskrivits av persönalen. 4 Undersökning 4.1 Intervjuer Vid intervjuer under platsbesö ket kunde det söm framkömmit vid enka tundersö kningen bekra ftas. Vanliga symptöm söm beskrevs vid platsbesö ket var rinnande ö gön öch eksem pa armar öch ben. Platser da r persönalen nöterat tecken pa fuktpa verkan i byggkönstruktiönen pekades ut. 6 (12)

7 Vid intervjuer framköm att det vid flertalet tillfa llen fö rekömmit la ckage in i lökalerna vid regn öch snö sma ltning, vilket a ven framga r av Rengö ringsgruppens rappörtering. Det framköm att det var minst ett a r sedan ett sa dant la ckage skedde senast. Det har inte framkömmit öm na gra a tga rder i byggnaderna vidtagits efter sa dana la ckage. 4.2 Allmänna iakttagelser Na gön avvikande lukt söm kan ha rledas till en eventuell mö gelskada öbserverades inte i lökalerna. Inte heller tecken pa fö rhö jt fukttillskött öbserverades, sa söm köndens pa fö nsterrutör eller mikröbiell pa va xt pa inva ndiga ytör. Rinnmärken noterades invändigt i tapet på flera platser samt droppmärken på vissa undertaksplattor. Fuktindikering visade dock inte på några förhöjda fuktnivåer, vilket troligen beror på att dessa skador hunnit torka ut. Det överensstämmer med personals uppgifter om att det var minst ett år sedan vattenläckage noterades senast. Någon avvikande lukt eller mikrobiell påväxt kunde inte heller noteras vid dessa områden. Inömhustemperaturen nöterades subjektivt söm na göt fö rhö jd vid besö ket, men na gra ma tningar genömfö rdes inte. Samtliga linöleummattör nöterades vara slitna. Ventilatiönen kunde könstateras vara i drift vid besö ket, men na gra ma tningar eller mer utfö rliga köntröller genömfö rdes inte. Flera fra nluftsdön var mycket smutsiga. 4.3 Grundläggning och fasad Vid platsbesö ket nöterades att det fö rekömmer planteringar öch gra smatta direkt möt fasad vid flertalet platser. Detta a r ur fuktsynpunkt inte att rekömmendera. Vid flertalet sta llen i den putsade fasaden pa Ö stanga rd fö rekömmer a ven tecken pa fuktintra ngning genöm missfa rgningar, sprickör samt att putsen sla ppt. Na gön fö rdjupad köntröll skedde inte utva ndigt. 4.4 Källare I ka llaren söm a r bela gen under delar av Ö stanga rd nöterades fuktintra ngning via ytterva gg pa ett flertal platser, bl.a. i gölvet pa töaletten i ömkla dningsutrymmet. I fö rra dsutrymmet intill, utmed samma ytterva gg, fö rekömmer fa rgflagning öch fuktkvöten a r na göt fö rhö jd i gölvsöckeln. I va gg under ka llartrappan nöterades liknande tecken pa fuktintra ngning öch fuktkvöten a r na göt fö rhö jd i gölvsöckeln. Dessa fuktgenömslag möt ytterva ggar kan ha rledas till bristfa llig dra nering. I duschen i ömkla dningsutrymmet visade fuktindikering pa fö rhö jda va rden lökalt da r öcksa mattan sla ppt, vilket tröligen kan ha rledas till bristfa lligt ta tskikt. I 7 (12)

8 innerva gg mellan undercentral öch fla ktrum nöterades tecken pa la ckage fra n installatiönen. Na gön mikröbiell pa va xt pa örganiskt material kunde inte ökula rt nöteras öch na gra avvikande lukter nöterades inte i ka llaren. Ka llarutrymmet a r uppva rmt öch ventilerat. 4.5 Östangård Vid kontroll under matta i matrum samt korridor i Östangårds A-del noterades två linoleummattor vara limmade på varandra. Den översta mattan är mycket torr och spröd och personal uppger att det luktar starkt avvikande då mattan städas. Det noterades en frän, avvikande lukt mellan de båda mattorna, men några tecken på påverkan på limmet genom så kallad förtvålning förekom inte. Linoleummattor blir med tiden torrare, vilket påskyndas om för mycket vatten och/eller starka rengöringsmedel används, vilket också den avvikande lukten vid städning är tecken på. Linoleummattan behöver även regelbundet förses med vax alternativt polish för att klara fuktiga städmetoder. Änalys av tejp-pröver söm tögs pa gölvsöcklar indikerar inte att det fö rekömmer na gön mjö lning av pölish, men sammansa ttningen med inslag av partiklar inneha llande kisel öch kalcium kan sannölikt ha rledas till linöleummattörna söm a r slitna öch törra. Partiklar inneha llande kalcium kan ge besva r med irriterade slemhinnör, men prövet a r endast kvalitativt öch det anger inte i vilka köncentratiöner sa dana partiklar fö rekömmer. 4.6 Gläntorna Vid passage mellan Sölgla ntan öch Skögsgla ntan nöterades en avvikande lukt av tröligen cigarettrö k. Enligt verksamhetschefen a r det fö r tillfa llet ingen av de böende söm rö ker i sina la genheter, men det har fö rekömmit tidigare. Vid platsbesö ket nöterades fimpar utanfö r entre erna, vilket skulle kunna vara en örsak till lukten öm cigarettrö k tar sig in via entre erna till passagen. Detta utreddes inte na rmare vid platsbesö ket. Vid platsbesö ket nöterade a ven Pröjektengagemang en svag mikröbiell lukt fra n tilluftsdön i samma passage, mellan Sölgla ntan öch Skögsgla ntan. Det framga r inte av tidigare utredningar vilka fö rha llanden söm ra dde vid luftprövtagningarna. Det ska tilla ggas att dessa ma tningar endast a r indikerande öch inte ensamma kan avgö ra örsaken till fö rmödade innemiljö relaterade ha lsöbesva r, vilket framga r ba de av analysprötököll öch Rengö ringsgruppens rappörtering. Det finns inte heller na gra samband mellan specifika köncentratiöner öch upplevda ha lsöbesva r. Det ga r döck inte att utesluta att de avvikande va rden söm uppma tts i Gla ntörnas lökaler kan ha rledas till de upplevda ha lsöbesva ren. De fö rhö jda kemiska 8 (12)

9 emissiönerna söm uppma tts i luftpröver fra n Sölgla ntan skulle t.ex. kunna ha rledas till den avvikande lukten. De kan a ven ha rledas till emissiöner söm uppsta r vid sta dning av linöleummattör, speciellt eftersöm dessa a r slitna. I la genhet 1048 pa Skögsgla ntan har mattan sla ppt i duschutrymmet öch indikering visar att det lökalt fö rekömmer fukt. En bristfa lligt a tga rdad skada i plastmattan öbserverades, vilken hö gst tröligen örsakat skadan. Änalys av tejp-pröver söm tögs pa gölvsöcklar indikerar inte att det fö rekömmer na gön mjö lning av gölvpölish, men sammansa ttningen med inslag av partiklar inneha llande kisel öch kalcium kan sannölikt ha rledas till att linöleummattörna a r slitna öch törra. Partiklar inneha llande kalcium kan ge besva r med irriterade slemhinnör, men prövet a r endast kvalitativt öch det anger inte i vilka köncentratiöner sa dana partiklar fö rekömmer. Det finns inte heller na gra samband mellan specifika köncentratiöner öch upplevda ha lsöbesva r. 4.7 Vindsutrymmen Det platta taket med uteluftsventilerat vindsutrymme a r en s.k. riskkönstruktiön eftersöm risk fö r köndens fö religger med mö gelpa va xt söm fö ljd. Öm ta tskikt mellan lökaler öch vinden inte heller a r ta tt finns risk att inömhusluft tar sig upp i utrymmet öch köndenserar. Inöm uppdraget har inte utförmningen av genömfö ringar övan Ö stanga rd kunnat utredas. Flertalet fra nluftsfla ktar fö rekömmer t.ex. enligt bilder fra n yttertaket, vars funktiöner öch dragningar genöm tak öch vindsbja lklag inte framkömmer varken via ritningar eller ÖVK-prötököll. Det a r a ven öklart hur vindsbja lklaget öch dess ta tskikt a r utförmat öch da rmed hur en eventuell spridning av fö rörenad luft fra n vinden kan te sig. Rengö ringsgruppen söm besiktigat vindsutrymmena uppger att la ckage via yttertaket örsakar de stö rsta mö gelskadörna övanfö r Ö stanga rd. De uppger a ven att visst la ckage sker via genömfö ringar övanfö r Gla ntörna samt att skadörna dessutöm berör pa köndens fra n fuktig öch varm luft söm tar sig upp fra n lökalerna via vindsbja lklaget. Öavsett hur vindsbja lklag öch eventuellt ta tskikt a r utförmat, har Pröjektengagemang sva rt att se att la ckage av inömhusluft via vindsbja lklaget skulle bidra till köndens pa vindsutrymmet i na gön stö rre ömfattning. Mötiveringen a r att det tröts allt fö rekömmer en luftömsa ttning i lökalerna, a ven öm de pröjekterade flö dena inte uppna s enligt ÖVK-prötököll fö r Ö stanga rd. Na gra tecken pa fö rhö jt fukttillskött i lökalerna nöterades inte heller vid platsbesö ket. Pröblem ha rleds ista llet fra mst till la ckage samt köndens av fukt söm fö rs in med uteluften. 9 (12)

10 5 Bedömning Med utgångspunkt från analyser av emissioner i inomhusluften, partikelsammansättning på tejp-prover samt noteringen av de slitna linoleummattorna, som dessutom ger ifrån sig avvikande lukt, går det inte att utesluta att mattorna kan vara en bidragande orsak till de förmodade innemiljörelaterade hälsobesvären. De mindre fuktskador som noterats i källare och specifika duschutrymmen kan inte ensamma sättas i samband med de upplevda hälsobesvären i lokalerna. De analyser av prov från tilluftskanaler som Rengöringsgruppen låtit utföra indikerar att emissioner från de pågående mögelskadorna inte via ventilationen sprider sig till lokalerna. En svag mikrobiell lukt noterades dock från ett tilluftsdon i passagen mellan Solgläntan och Skogsgläntan. Inom uppdraget har inte någon information erhållits kring byggnadernas konstruktion och det går därmed inte att utesluta att de pågående mögelskadorna kan påverka lokalernas inomhusluft. Ovanstående i kombination med den bristfälliga luftomsättningen som OVKprotokollet från besiktningen av Östangård indikerar, gör att koncentrationerna av eventuella föroreningar riskerar att bli förhöjda. En försämrad luftomsättning riskerar även att bidra till en förhöjd inomhustemperatur. En förhöjd inomhustemperatur, vilket enligt enkätundersökningen från Gläntorna upplevs som besvärande, förstärker ofta upplevelsen av sådana hälsobesvär som personalen beskriver. 10 (12)

11 6 Rekommendationer 6.1 Mattor Pröjektengagemang rekömmenderar att byte av samtliga linöleummattör planeras eftersöm dessa a r slitna öch törra öch tröligen ger ifra n sig emissiöner öch partiklar. Öbservera att dubbla mattör, vilket nöterats pa Ö stanga rd, inte bö r fö rekömma ur innemiljö synpunkt. Rekömmendatiönen a r att samtliga lager matta avla gsnas öch att betöngen slipas ren fra n matt- öch limrester innan ny matta la ggs pa. Sta drutinerna bö r ses ö ver eftersöm mattörnas skick kan vara tecken pa att fel sta dmetöder anva nds. Se Gölvbranschens införmatiönsblad öm skö tsel av linöleummattör. Sa törra metöder söm mö jligt öch sa milda rengö ringsprödukter söm mö jligt ska efterstra vas. Mattörna ska a ven regelbundet behandlas med vax alternativt pölish beröende pa hur de tidigare behandlats. 6.2 Ventilation En da lig luftömsa ttning ö kar köncentratiön av damm, partiklar öch emissiöner fra n ma nniskör öch byggnadsmaterial i lökalerna, vilket kan sta rka upplevelsen av innemiljö relaterad öha lsa. ÖVK-prötököll ska uppra ttas fö r Gla ntörna samt a tga rder vidtas enligt ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rd sa att gödka nda ÖVK-prötököll finns fö r samtliga delar av lökalerna. Projektengagemang rekommenderar att en loggring av lokalernas inomhustemperatur sker under c:a en vecka vintertid respektive sommartid för att kontrollera att de rekommenderade riktvärdena C vintertid och C sommartid uppfylls. Detta rekommenderas att genomföras först efter att åtgärder av ventilation samt vindsutrymmen utförts. 6.3 Fukt- och mögelskador Eftersöm de fuktgenömslag söm nöterats i ka llarutrymmen möt ytterva ggar kan ha rledas till bristfa llig dra nering, rekömmenderas att denna ses ö ver. Eftersöm persönal uppger att det vid flera tillfa llen fö rekömmit la ckage in i lökalerna, inneba r det att det fö religger en risk fö r att örganiskt material inne i könstruktiönen kan vara angripet av mikröbiell pa va xt. Ä ven öm sa dana skadör idag a r uttörkade ska angripet material avla gsnas. Detta bö r utredas vidare. Pröjektengagemang har införmerats öm att yttertaket övan Ö stanga rd planeras att a tga rdas eftersöm detta örsakar la ckage, vilket starkt kan rekömmenderas. Pröjektengagemang rekömmenderar att all takpapp byts ut. Det mest ha llbara a r döck att det nya taket fa r ett utfö rande med ö kad lutning fö r fö rba ttrad avvattning. De la ckage söm nöterats vid genömfö ringar övan Gla ntörna behö ver öcksa a tga rdas fö r att undvika att liknande skadör uppsta r igen. 11 (12)

12 Pröjektengagemang har införmerats öm att skadat virke samt isöleringen i vindsutrymmena ska bytas, vilket starkt kan rekömmenderas. Vindsbja lklaget bö r besiktigas i samband med att isöleringen avla gsnas öch tecken pa risk fö r fukt- öch mö gelskadör i könstruktiönen nöteras öch a tga rdas. Det har inöm uppdraget nöterats flera risker till de la ckage söm fö rekömmit. Det framga r t.ex. inte av ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rd var de nöterade uteluftskanalerna söm saknar isölering a r placerade. Dessa bö r lökaliseras öch isöleras fö r att undvika att dessa örsakar fuktskadör p.g.a. köndens i könstruktiönen. Enligt bilder fra n Ö stanga rds yttertak fö rekömmer flera fra nluftsfla ktar vars funktiön eller utförmning inte har kunnat utredas inöm detta uppdrag. Dessa fra nluftskanaler bö r tas i beaktande med avseende pa ba de risk fö r köndens samt la ckage vid genömfö ringar. Utredning bö r a ven gö ras av öm dessa kan leda fuktig fra nluft fra n lökalerna till vindsutrymmet. Da införmatiön framkömmit öm att virke i vindsutrymmen planeras att behandlas med anti-mö gelmedel vill Pröjektengagemang införmera öm vikten av att va lja ra tt medel. Lökalerna bö r a ven vara tömsta llda da medlet pa fö rs samt ytterligare na gra dagar da refter. Pröjektengagemangs rekömmendatiön a r att priöritera att byta sa mycket skadat material söm mö jligt framfö r att anva nda sa dant anti-mö gelmedel. Möt bakgrund av det söm framkömmit vid platsbesö k, tidigare genömfö rda utredningar samt att uppgifter saknas kring ta thet i vindsbja lklaget kan inte Pröjektengagemang utesluta att de skadör söm nöterats pa vindarna pa verkar innemiljö n i lökalerna. Äv fö rsiktighetsska l, samt med tanke pa den ljudniva söm kömmer att uppsta i lökalerna vid a tga rder av vindsutrymmen öch tak, rekömmenderar Pröjektengagemang att lökalerna i Ö stanga rd samt Gla ntörna utryms under a tga rdsperiöden. Pröjektengagemang rekömmenderar att a tga rderna pröjekteras sa att ömflyttning kan ske etappvis. Jöhanna Lö f Innemiljökonsult Pröjektengagemang Energi öch klimatanalys 12 (12)

13 K:\PEEKA\MAR\Uppdrag\352017\05_Utredning\BIldbilaga.docx Bilaga 1 Bilder Bild 1 Planteringar direkt mot fasad noteras på flertalet ställen och tecken på fuktpåverkan förekommer i form av missfärgningar, sprickor och skadad puts. Bild 2 Källarväggar visar tecken på fuktpåverkan. Bilden är från förrådsvägg i omklädningsutrymmet. 1 (3)

14 K:\PEEKA\MAR\Uppdrag\352017\05_Utredning\BIldbilaga.docx Bild 3 Fuktindikering visar på förhöjda värden under matta i toalettutrymme mot yttervägg i omklädningsutrymme i källare. Bild 4 Kontroll under linoleummatta på Östangård visade att det förekommer dubbla mattor. Det luktar avvikande mellan mattorna. Den översta mattan är mycket spröd. 2 (3)

15 K:\PEEKA\MAR\Uppdrag\352017\05_Utredning\BIldbilaga.docx Bild 5 Märken efter tidigare läckage i lägenhet 1031 i Solgläntan. Fuktindikering visade inte på förhöjda värden och något mikrobiell påväxt eller avvikande lukt noterades inte. 3 (3)

16 Rapport Sida 1 (4) T TRHV2LD5KQ Registrerad :28 Projektengagemang Energi&Klimatanl. Utfärdad Johanna Löf Golfvägen 2, Mörby C Pl Danderyd Projekt Bestnr Analys av material Er beteckning Kortis prov 1 Provtagare Johanna Löf Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign Partikelanalys* 1 1 EH Mineral och oorganiska partiklar Kalciumrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. byggdamm) Kiselrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. silikatmineral) Fibrer Organiska fibrer 50 Andel-[%] (t.ex. textil, cellulosa) Övriga partiklar Organiska partiklar 5 Andel-[%] (t.ex. plast, papper) Kiselhaltiga partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, färg, gummi) Klorrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, salt) Svavelhaltiga partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. aska) Titanrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Organiska partiklar med Zn, P (t.ex. polish) <5 Andel-[%] ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

17 Rapport Sida 2 (4) T TRHV2LD5KQ Er beteckning Solgläntan Provtagare Johanna Löf Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign Partikelanalys* 1 1 EH Mineral och oorganiska partiklar Kalciumrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. byggdamm) Kiselrika partiklar 20 Andel-[%] (t.ex. silikatmineral) Fibrer Syntetiska oorganiska fibrer <5 Andel-[%] (t.ex. mineralull) Organiska fibrer 10 Andel-[%] (t.ex. textil, cellulosa) Övriga partiklar Organiska partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, papper) Kiselhaltiga partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, färg, gummi) Klorrika partiklar 30 Andel-[%] (t.ex. plast, salt) Svavelhaltiga partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. aska) Aluminiumrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Titanrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Organiska partiklar med Zn, P (t.ex. polish) ej påvisat Andel-[%] ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

18 Rapport Sida 3 (4) T TRHV2LD5KQ Er beteckning Skogsgläntan Provtagare Johanna Löf Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign Partikelanalys* 1 1 EH Mineral och oorganiska partiklar Kalciumrika partiklar 5 Andel-[%] (t.ex. byggdamm) Kiselrika partiklar 15 Andel-[%] (t.ex. silikatmineral) Fibrer Organiska fibrer 5 Andel-[%] (t.ex. textil, cellulosa) Övriga partiklar Organiska partiklar 25 Andel-[%] (t.ex. plast, papper) Kiselhaltiga partiklar 20 Andel-[%] (t.ex. plast, färg, gummi) Klorrika partiklar 20 Andel-[%] (t.ex. plast, salt) Svavelhaltiga partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. aska) Aluminiumrika partiklar 5 Andel-[%] (t.ex. plast) Titanrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Organiska partiklar med Zn, P (t.ex. polish) ej påvisat Andel-[%] ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

19 Rapport Sida 4 (4) T TRHV2LD5KQ * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket A-4B. Partikelbestämning, kvalitativ, i materialprov eller på tejp (identifiering av olika partikeltyper). Tejpen guldbelades före analysen med svepelektronmikroskopet. Instrumentet är utrustat med en energidispersiv detektor för bestämning av element med atomnummer >5. EH Godkännare Elke Hålenius Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Fortsatt tillväxt i nyförsäljningsintäkterna som ökade med 5 procent under det första kvartalet Första kvartalet Inta kterna uppgick till 19,7 (20,0) MSEK,

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31.

rsredovisning BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. 1(11) rsredovisning f r BRF Skopan 716422-0159 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 2013-01-01-2013-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel Reviderad och utökad upplaga inför ny lagstiftning 2016 En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter

Läs mer

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16

Lathund årsbudget TEKNISK FYSIK OCH ELEKTROTEKNIK 15-3-2 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 MEDICINSK TEKNIK Sidan 1 av 5 LATHUND TILL ÅRSBUDGETEN 15/16 INLEDNING Detta dokument fo rklarar betydelsen av de olika posterna i a rsbudgeten. Sist i dokumentet finns a ven en lista med kommentarer till

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige.

Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse Ny paragraf Förslag ny lydelse Kommentar. 4 SYFTE ax ska främja amatör- och deltagarkultur i Sverige. Underlag stadgerevison ax ax styrelses förslag på nya stadgar för ax. Dokumentet innehåller en kolumn med nuvarande stadgar och en kolumn med förslag till ny lydelse. Nuvarande paragraf Nuvarande lydelse

Läs mer

KROKOM VALNE 1:37. Valne 625, 835 95 Nälden. Överlåtelsebesiktning 2015 08 13. Adress Telefon Fax Org nr E-post Samuel Permans gata 2 83130 Östersund

KROKOM VALNE 1:37. Valne 625, 835 95 Nälden. Överlåtelsebesiktning 2015 08 13. Adress Telefon Fax Org nr E-post Samuel Permans gata 2 83130 Östersund KROKOM VALNE 1:37 Valne 625, 835 95 Nälden Överlåtelsebesiktning 2015 08 13 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Överlåtelsebesiktning 2015 07 07 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m.

Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde. 2 Klientidentifikation m.m. Allmänna villkor För Wigge & Partners Advokat AB för klienter med hemvist i Sverige (version 2015:1) 1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor jämte Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god

Läs mer

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i

EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1. att man kanske inte anva nder som kan inga. hemsidan i det syftet. Ska man skicka mail och skriva allt i EKEBYSKOLAN SALA: HO#STTERMINEN 2013 - NR:1 Året utdelning av ipads MO#JLIGHETERNA ATT SPRIDA INFORMATION O#KAR I OCH MED ATT TEKNIKEN UTVECKLAS Fo r andra a ret i rad har ipads delats ut bland Ekebyskolans

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LÄ SÅRET 2004-2005 KULLINGSBERGSSKOLAN ALINGSÅS 1. Fö rutsättningar Beskrivning av verksamheten Kullingsbergsskolan är en enhet byggd i genuin 50-talsstil och belägen i ett äldre,

Läs mer

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga

Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag. Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga UTREDNINGSUPPDRAG Rapport Undersökning av vindsutrymmen samt yttertak Åtgärdsförslag Brf. Ensätra Gransättravägen 2-58 Åkersberga På uppdrag av Humidus AB Utförd av Håkan Nygård Mobil tfn E-post CondoConsult

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21

Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 SKOGSUVEN 7 Ugglevägen 183 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2013-01-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna

Rapport. från undersökningar. Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna 1 (36) Rapport från undersökningar av Ormstaskolan, Blekingsvägen 1, Vallentuna Solna 2015-03-20 (justerad 2015-03-27) Lasse Iisakka/Sten Ros Utredningsingenjörer SBR ByggMiljöGruppen - BMG Lasse Iisakka

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer FoHMFS 2014:14 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om fukt och mikroorganismer Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Braxen 14 Pirvägen 28, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7852 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 36 procent tillväxt i nyförsäljningsintäkterna och en rörelsemarginal om 22 procent under tredje kvartalet Tredje kvartalet Inta kterna uppgick till

Läs mer

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922

rsredovisning BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 rsredovisning f r BRF R da Stugans Smycke 769618-9922 Styrelsen f r h rmed l mna sin redog relse f r f reningens utveckling under r kenskaps ret 213-1-1-213-12-31. Inneh llsf rteckning Sida - F rvaltningsber

Läs mer

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Energieffektiviseringens risker Finns det en gräns innan fukt och innemiljö sätter stopp? Kristina Mjörnell SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Stor potential för energieffektivisering I Sverige finns

Läs mer

Utredningsprotokoll. Utlåtande

Utredningsprotokoll. Utlåtande Sida 1(6) Christer Högvall Rösvägen 8 163 44 Spånga Utlåtande Uppdrag Uppdragets syfte är att utreda orsaken till och omfattningen av uppmätt fukt och upplevd lukt på Suterrängplan i samband med överlåtelsebesiktning.

Läs mer

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel:

Agenda. ..tillfälliga fabriker i lera och lort. Svårigheter för byggbranschen. Torbjörn Hall. Problem i byggbranschen. Inte konstigt att det blir fel: Torbjörn Hall & Chalmers 4 sep 2003 - Fuktproblem i byggbranschen som kan ge problem med inomhusmiljön Torbjörn Hall Dagens kunskapslägen jft med med för 3000 år sedan lagen om spetälska på hus Gamla testamentet

Läs mer

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Fuktskadade uteluftsventilerade vindar Författare: Adam Stark E-post: adam.stark@hotmail.com Utbildning: Yrkeshögskoleutbildning Byggproduktionsledare, 400 Yh-poäng Utbildningsanordnare: IUC i Kalmar AB

Läs mer

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16

Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 Torsviks Förskola Fukt och inomhusmiljö 2009-04-16 1 Genom att arbeta objektivt samt integrera erfarenhet och den senaste kunskapen skapar AK-konsult Indoor Air AB förutsättningar för en god innemiljö

Läs mer

Europeiska unionen och Europavalet 2014

Europeiska unionen och Europavalet 2014 Europeiska unionen och Europavalet 2014 1 Flaggor från olika EU-länder. Innehåll Europeiska unionen, alltså EU 3 Vad betyder medlemskapet i EU fo r Finland? 4 Vad betyder medlemskapet i EU fo r finla ndarna?

Läs mer

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne

Köldbryggor. Årets vintermode: Prickigt och rutigt. Frosten får inte fäste. Köldbryggan förbinder ute med inne Köldbryggor Köldbryggor består av icke isolerande material som förbinder en kall yta med en varm yta, t ex ute med inne. Årets vintermode: Prickigt och rutigt Bilderna är från Kalhäll i norra Stockholm.

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Välkommen till årsstämma i Bactiguard Pressmeddelande Stockholm, 20 april 2015 Välkommen till årsstämma i Bactiguard Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), ( Bactiguard ), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck

Husgrunder. Hus med källare. Källare. Källare. Källare Kryprum Platta på mark. Grundläggning. Yttergrundmur. Jordtryck Husgrunder Källare Hus med källare Hus med källare Principskiss Grundläggning Helgjuten, kantförstyvad betongplatta Längsgående grundplatta Yttergrundmur Murad Betonghålblock Lättbetongblock Lättklinkerblock

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

Fuktsäkra konstruktioner

Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra konstruktioner Fuktsäkra tak Fuktsäkra väggar Fuktsäkra grunder Relaterad information Kontaktpersoner Ingemar Samuelson Tel: 010-516 51 59 Fuktsäkra tak Taket skall leda bort regnvatten. Denna

Läs mer

Tips och råd till husköpare

Tips och råd till husköpare Tips och råd till husköpare vad k an du förvänta dig av ett hus? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada redan finns

Läs mer

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby

Augustinervägen 2, 247 51 Dalby A U GUSTINERN 7 Augustinervägen, 47 51 Dalby Överlåtelsebesiktning för köpare Mars 014 011 SBR Byggingenjörerna Version 011-01 Adress Telefon Fax Org nr E-post Rönnviksgatan 13 17 34 Malmö 040 685 85 10

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

Fysikteknologsektionen

Fysikteknologsektionen Fysikteknologsektionen Protokoll fo rt vid sektionsmo te 23 november 2010 Tid: 15:30 Plats: HA1 1 Mo tets o ppnande Lars Lundberg, vice ordfo rande, o ppnar det kraftigt underbemannade mo tet genom att

Läs mer

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB

BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB BYGGKONSULTEN I VENDELSÖ AB HANINGE RIBBY 2:221 GRÄNSVÄGEN 27 C, 137 41 VÄSTERHANINGE ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Adress Telefon Mobil Org nr E-post/webb Kvistvägen 8 136 68 VENDELSÖ 08-776 20 91 070-468 23

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Tips och råd till husköpare.

Tips och råd till husköpare. Koll på läget Tips och råd till husköpare. VAD KAN DU FÖRVÄNTA DIG AV ETT HUS? I stort sett alla hus oavsett om det är gammalt eller nytt har någon form av brist eller fel som antingen innebär att en skada

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Fuktskador på vindar - kondensskador

Fuktskador på vindar - kondensskador Sida 1(3) 2012-12-04 Fuktskador på vindar - kondensskador Fukt i luft Relativa fuktigheten i luft (% RF) anger hur mycket vattenånga luften innehåller i förhållande till vad den maximalt kan innehålla

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader. Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fuktaspekter vid åtgärder i förorenade byggnader Ingemar Samuelson Byggnadsfysik SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Fukt kan medverka till problem Tillväxt av mikroorganismer Kemisk nedbrytning av

Läs mer

Capellavägen 11 Järfälla

Capellavägen 11 Järfälla SKÄLBY 3:1252 Capellavägen 11 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Fuktanalys av husgrund

Fuktanalys av husgrund Fuktanalys av husgrund Datum: 2011-07-01 Tid: 09.00 Besiktningsman: Thomas Lundin, Carl-Magnus Johansson Uppdragsgivare: Namn: Företag: Tel: Email: Person-/Org.nr: Fakturaadress (om annan): Problembeskrivning:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn N0011N Nationalekonomi A, Makroteori Datum LP3 12-13 Material Seminarium 3 Kursexaminator Olle Hage Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar

Läs mer

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008

300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 300 000 villaägare med krypgrund riskerar att drabbas av fukt- och mögelskador ANTICIMEX RAPPORT OM SKADOR I KRYPGRUNDER SEPTEMBER 2008 Mer än varannan villa med krypgrund fuktskadad I mer än vartannat

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-06-08 Fastighetsbeteckning: Skegrie 35:7 Adress/ort: Solängen 17, Trelleborg Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Odalbonden 12

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Odalbonden 12 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Odalbonden 12 Orrgatan 7 C, 582 39 LINKÖPING Uppdragsnummer: 7185 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

NORMBRUNN -97. SGU Normbrunn -97. Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg 1(6) Bakgrund

NORMBRUNN -97. SGU Normbrunn -97. Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg 1(6) Bakgrund 1(6) NORMBRUNN -97 Kriterier fö r utfö rande av energibrunn i berg Bakgrund Fö rsäljningen av energibrunnar fö r värmepumpsanläggningar har ö kat markant under de senaste åren. De ö kande andelen energibrunnar

Läs mer

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund.

Stockholmskontoret växer. AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. Oktober 2014 Stockholmskontoret växer AK-konsults Stockholmskontor har under hösten förstärkts med två nya medarbetare, Jonas Winther och Henrik Sjölund. aktuellt Henrik har läst Byggteknik och Design

Läs mer

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE

Rapport. Skadeinventering av yttertak. Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Uppdragsgivare Tröskans Samfällighet Jonas Dahlborg Tröskaregränd 28 541 70 SKÖVDE Polygons projektnummer 181322100235 Ert referensnummer Objekt Tröskaregränd 541 70 SKÖVDE Rapport Skadeinventering av

Läs mer

Materialspecifikation för Isover InsulSafe

Materialspecifikation för Isover InsulSafe Materialspecifikation för Isover InsulSafe 2009-09-10 Tillhörande handling nr 1 Material Brandegenskaper Korrosion Lösfyllnadsisolering av glasull utan bindemedel tillverkad av Saint Gobain Isover AB.

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012

Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten Hälsoskyddstillsyn av lokaler för vård eller annat omhändertagande 2011-2012 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten.

KFUK-KFUM 2011-03-11. Grundläggande okulär besiktning, förslag på nödvändiga reparations och underhållsarbeten. KFUK-KFUM 2011-03-11 BOX 42034 126 12 STOCKHOLM Objekt: Sjöbo Kurs och lägergårds byggnader Er referens: Hanna Forsén Vår referens: Raoul Eriksson/ Göran Johansson, Anticimex i Nässjö Uppdrag: Grundläggande

Läs mer

Torpargrund och krypgrund

Torpargrund och krypgrund Torpargrund och krypgrund GRUNDEN TÄTADES MED SNÖ PÅ VINTERN Gammal och ny torpargrund Torpargrund i nybyggda hus är inte detsamma som traditionell torpargrund. Det enda som ny torpargrund har gemensamt

Läs mer

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust

Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Undersökning av innemiljöproblem Henånskolan, Orust Ordernr: 21269 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress Folke Bernadottes väg 445 256 57 Ramlösa Tel 042-20 19

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning)

Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor (kondens, köldbryggor, låg ventilation och hög fuktbelastning) Mätmetoder för fukt, mögel och mikrobiella komponenter i innemiljön Docent Dan Norbäck (dan.norback@medsci.uu.se) Olika typer av fuktrelaterade miljöproblem i byggnader Växt av mögel/bakterier på ytor

Läs mer

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår

Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Förbön för förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker, diakon eller pastor i vägledningsår Anvisningar När människor får församlingens uppdrag att som förtroendevalda eller som anställda

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN

Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Lägenhet x.x.x Adress ELVIRIA, SPANIEN Marbella 4 juni 2014 Pia Engman Besiktningsman godkänd av SBR Energiexpert certifierad av Sitac Uppdragsgivare: NN Objekt: Lägenhet x.x.x, Adress, Elviria, Spanien

Läs mer

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation FoHMFS 2014:18 Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation Folkhälsomyndighetens författningssamling I Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G BUTBRO 2:14 Igelforsvägen 8, 610 13 Lotorp Överlåtelsebesiktning a foto för säljare Maj 2015 Infog V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder

Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder Bättre inomhusklimat i skolor och bostäder är det möjligt? Svensk Ventilation Britta Permats Vision: Ett energieffektivt och hälsosamt inomhusklimat för alla Innemiljön -Hur ser det ut idag? 1,2 miljoner

Läs mer

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet

AKtuellt dec 2010. Oktoberseminariet AKtuellt dec 2010 I det här numret av AKtuellt, det sista för det här året, presenteras innehållet i vårt seminarium som arrangerades den 7 oktober. Du kan även läsa en artikel angående risker med, och

Läs mer

Utredning av sanitär olägenhet i bostad

Utredning av sanitär olägenhet i bostad ETELÄKÄRJEN YMPÄRISTÖTERVEYS SYDSPETSENS MILJÖHÄLSA 1 Utredning av sanitär olägenhet i bostad Om man tror, att det finns hälsorisk i en bostad skall man först kontakta fastighetens ägare (disponent, hyresvärd).

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH

Byggnadsfysik och byggnadsteknik. Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Byggnadsfysik och byggnadsteknik Jesper Arfvidsson, Byggnadsfysik, LTH Så mår våra hus Fukt och mögel Resultat från BETSI visar att sammanlagt 29 ± 5 procent byggnader har mögel, mögellukt eller hög fuktnivå

Läs mer

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student)

Lycka till! Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg. Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Innemiljö Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamen V15-4 41B05C Bygg, Af bygg 7,5 högskolepoäng Tentamensdatum: 2015-06-01 Tid: 09.00-13.00

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus

Vattenskaderisker i lågenergihus Vattenskaderisker i lågenergihus Rolf Kling, Teknisk chef, VVS-Företagen, rolf.kling@vvsföretagen.se Ivo Martinac, Professor, KTH-Installations- och Energiteknik, im@kth.se Nordiskt Vattenskadeseminarium

Läs mer

Fukt inomhusmiljö FTF 130211

Fukt inomhusmiljö FTF 130211 Fukt inomhusmiljö FTF 130211 PROGRAM: 09.00 09.30 Kaffe/Inledning 09.30 12.30 Fuktiga byggnader, AK-Konsult Fukt i luft Fukt i material Fukttransport Fuktskador 12.30 13.30 Lunch 13.30 14.15 Lennart Larsson:

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2

Plåt och kondens FUKT RELATIV FUKTIGHET. 2015-04-16 Utgåva 2 2015-04-16 Utgåva 2 Plåt och kondens FUKT Den luft vi andas innehåller alltid en större eller mindre mängd osynlig fukt s.k. vattenånga. Ju högre luftens temperatur är, desto mer vattenånga kan den innehålla.

Läs mer

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD

PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Lidingö Stad Fastighetskontoret Sven Riddarström 181 82 Lidingö PM: FÖRSKOLOR, LIDINGÖ STAD Sammanfattning, utförda fuktriskinventeringar och fuktutredningar Fuktriskinventeringar L:\309x\2009\10121857

Läs mer

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby G R I M S TA 44:240 Vitmåravägen 48 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-12-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11

U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11 U PPSALA D ALBY 5:1 Dalby Ekbacken 11 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund. Sida 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Västra Scoutdistriktet av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Sida 1 Inledning Den 16 mars 2014 summerades distriktets fö rsta a r efter det öfficiella nybildandet av Va stra scöutdistriktet

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden

Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Hälsoskyddstillsyn av Österåkers äldreboenden Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport januari 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande äldreboenden

Läs mer

U PPSALA Å RSTA 11:127 Vinbärsgatan 6

U PPSALA Å RSTA 11:127 Vinbärsgatan 6 U PPSALA Å RSTA 11:127 Vinbärsgatan 6 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning normal. Kärrbössevägen 17A Älvsjö, 2014-11-13 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning normal Kärrbössevägen 17A Älvsjö,

Läs mer

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala

U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala U P P S AL A VAS K E S TA 5 : 1 8 Vaksala Kyrkväg 27, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Auktoriserad fastighetsvärderare SFF Samfundet för Fastighetsekonomi

Läs mer