INNEMILJÖUNDERSÖKNING VID ÖSTANGÅRD, SOLGLÄNTAN OCH SKOGSGLÄNTAN ÄLDREBOENDEN, ÄLVKARLEBY. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEMILJÖUNDERSÖKNING VID ÖSTANGÅRD, SOLGLÄNTAN OCH SKOGSGLÄNTAN ÄLDREBOENDEN, ÄLVKARLEBY. Sammanfattning"

Transkript

1 Mall skriven av: Klas Eckerberg Datum: Uppdrag Innemiljöundersökning Älvkarleby Uppdragsnummer Handläggare Johanna Löf Datum Senast ändrad INNEMILJÖUNDERSÖKNING VID ÖSTANGÅRD, SOLGLÄNTAN OCH SKOGSGLÄNTAN ÄLDREBOENDEN, ÄLVKARLEBY Sammanfattning Under 2014 inleddes en utredning av innemiljö n vid a ldreböendena Ö stanga rd samt Sölgla ntan öch Skögsgla ntan (nedan kallade Gla ntörna) i Ä lvkarleby kömmun. Persönalen hade sedan en tid upplevt ha lsöbesva r sa söm rinnande ö gön, huvudva rk öch eksem, vilka sa ttes i samband med innemiljö n pa arbetsplatsen. Denna undersö kning ömfattar granskning av tidigare genömfö rda utredningar i lökalerna samt ökula r besiktning, fuktindikering öch ma tning av fuktkvöt samt tejp-pröver. Undersö kningen visar att det inte ga r att utesluta att emissiöner öch partiklar fra n slitna linöleum-mattör samt pa verkan fra n pa ga ende mö gelskadör i vindsutrymmen, i kömbinatiön med la g luftömsa ttning, kan bidra till de fö rmödade innemiljö relaterade ha lsöbesva ren. Gödka nda ÖVK-prötököll ska uppra ttas fö r samtliga lökaler. Äv fö rsiktighetsska l, samt med tanke pa den ljudniva söm kömmer att alstras, rekömmenderar Pröjektengagemang att lökalerna utryms medan a tga rder av vindsutrymmen öch yttertak vidtas. Ä tga rderna rekömmenderas att pröjekteras sa att ömflyttning kan ske etappvis. Projektengagemang Energioch klimatanalys AB Box Danderyd Golfvägen Danderyd (12)

2 Innehåll 1 Allmänna upplysningar Objektsbeskrivning Bakgrund Östangård Gläntorna Vindsutrymmen Metodbeskrivning Granskning av underlag Okulärbesiktning Intervjuer Mätningar Provtagningar Undersökning Intervjuer Allmänna iakttagelser Grundläggning och fasad Källare Östangård Gläntorna Vindsutrymmen Bedömning Rekommendationer Mattor Ventilation Fukt- och mögelskador Bilaga 1 Bilder Bilaga 2 Analyssvar tejpprover 2 (12)

3 1 Allmänna upplysningar 1.1 Objektsbeskrivning Byggår: Byggnadstyp: Stomme: Bjälklag: Fasader: Ventilation Tak Grund c:a 1969 (Ö stanga rd) c:a 1992 (Gla ntörna) Va rdbyggnad Sannölikt besta r ba rande va ggar öch ytterva ggar av betöng. Sannölikt tra bja lklag Putsade fasader (Ö stanga rd) Liggande tra panel (Gla ntörna) FTX (Ö stanga rd) Sannölikt FTX (Skögsgla ntan öch Sölgla ntan) Takpapp (Ö stanga rd) Pla ttak (Gla ntörna) Markplatta samt delvis ka llare (Ö stanga rd) Markplatta (Gla ntörna) 3 (12)

4 2 Bakgrund Under 2014 inleddes en utredning av innemiljö n vid a ldreböendena Ö stanga rd, Sölgla ntan öch Skögsgla ntan (nedan kallade Gla ntörna) i Ä lvkarleby kömmun. Persönalen hade sedan en tid upplevt ha lsöbesva r sa söm rinnande ö gön, huvudva rk öch eksem, vilka sattes i samband med vistelse i lökalerna. Utredningen inleddes av Rengö ringsgruppen ÄB, vilka pa Gla ntörna genömfö rde ma tningar av luften i vistelsezön i mars 2014 samt en enka tundersö kning enligt Ö rebrö-mödellen i juli Ökula rbesiktning av vindsutrymmen genömfö rdes i januari 2015 öch pröver tögs fö r analys av mikröbiell pa va xt. Inöm Rengö ringsgruppens utredning genömfö rdes a ven kemiska analyser av luft fra n ventilatiönskanaler i februari Resultatet fra n dessa tidigare utredningar redövisas nedan. Fö rvaltare vid Ä lvkarleby kömmun anlitade Pröjektengagemang Energi öch Klimatanalys ÄB (nedan kallat Pröjektengagemang) fö r att ta ett helhetsgrepp öm örsaken till de upplevda ha lsöbesva ren samt ge ett utla tande kring öm lökalerna bö r utrymmas eller ej. 2.1 Östangård Endast ett av sex ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rds lökaler a r gödka nda. Mötiveringen till de underka nda prötököllen a r bl.a. att uppma tta flö den i till- öch fra nluftdön a r la gre a n de pröjekterade flö dena. Äv Rengö ringsgruppens rappört framga r a ven att flera av aggregaten tidigare sta tt stilla. Äv ÖVK-prötököll framkömmer att köndens nöterats pa öisölerade uteluftskanaler. I Ö stanga rd har inga luftpröver tagits fra n vistelsezön, utan endast i en utav tilluftskanalerna söm fö rser lökalerna med friskluft. Enligt prötököllet a r prövet nörmalt fö r tilluft öch na gön indikatiön pa önörmal mikröbiell pa va xt finns inte. Rengö ringsgruppen har muntligen uppgett att ventilatiönen var iga ng vid prövtagningen. Na gön enka tundersö kning har inte gjörts pa Ö stanga rd. 2.2 Gläntorna De luftpröver, sa kallade Screen Äir Indöör, söm Rengö ringsgruppen la tit utfö ra a r tagna i vistelsezön. Resultatet fra n prövtagningen vid Gla ntörna visar pa avvikande resultat fö r sa kallad mikröbiell status med mötiveringen att vissa a mnen, vilka kan pröduceras av mikröörganismer, pa tra ffats i fö rhö jda niva er. Dessa a mnen kan bildas vid fuktskadör i tra, men kan a ven avges fra n ej fungerande vattenla s öch avlöppsskadör samt vid t.ex. bakning. Enligt prötököllet fö rekömmer döck nörmala ma ngder mö gelsvampar öch bakterier i luftprövet. 4 (12)

5 I luftprövet fra n Sölgla ntan bedö ms resultatet fö r sa kallade kemiska emissiöner avvikande pa grund av en fö rhö jd andel a mnen söm kan ha rledas till lö sningsmedel i rengö rings- öch desinfektiönsprödukter, fa rg, lack öch lim. Pröv har a ven tagits fra n luft i tilluftskanal söm besö rjer Sölgla ntan respektive Skögsgla ntan med friskluft. Enligt analysen fö rekömmer inte na gra niva er av a mnen söm indikerar mikröbiell pa va xt. Rengö ringsgruppen har muntligen uppgett att ventilatiönen var iga ng vid prövtagningen. Enligt den enka tundersö kning söm genömfö rdes i juli 2014 framga r att persönalen besva ras av att inömhusluften upplevs söm insta ngd öch da lig samt att inömhustemperaturer a r hö g i stört sett a ret runt. Enka tundersö kningens resultat pekar inte pa att de upplevde ha lsöbesva ren indikerar fukt- eller mö gelskada. 2.3 Vindsutrymmen Rengö ringsgruppen har ökula rbesiktigat vinden öch nöterat mö gelangrepp ba de övan Ö stanga rd öch Gla ntörna, vilket öcksa bekra ftats via materialpröver. I sin rappörtering drar Rengö ringsgruppens slutsatsen att skadörna kan ha rledas fra n ba de la ckage via yttertak samt fra n varm, fuktig luft fra n vistelsezön via vindsbja lklag. 3 Metodbeskrivning 3.1 Granskning av underlag Inöm sitt uppdrag har Pröjektengagemang tagit del av ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rd daterat samt Rengö ringsgruppens rappört daterad , vilka har beskrivits övan. Underlaget har delvis legat till grund vid Pröjektengagemangs bedö mning. Na gra könstruktiönsritningar, na gra andra uppgifter öm byggnadernas könstruktiön eller ÖVK-prötököll fra n Gla ntörna har inte erha llits inöm uppdraget. 3.2 Okulärbesiktning Platsbesö k a gde rum den 19 februari Med vid besö ket var Peter Zetterlund, fö rvaltare, samt till viss del Per Ä hman, Rengö ringsgruppen, samt Carina Sandblöm, verksamhetschef. Vid besö ket var utömhustemperaturen c:a 2 C öch det var uppeha ll. Pröjektengagemang har endast genömfö rt stickprövsköntröll i lökaler öch ka llare öch framfö rallt fökuserat pa utrymmen da r persönal pa plats uppgett att avvikelser nöterats. 5 (12)

6 Pröjektengagemang har inte besö kt vindsutrymmen med ha nsyn till det tra nga utrymmet öch risken fö r expönering av mö gelpa va xten. Pröjektengagemang har ista llet utga tt fra n de bilder söm Rengö ringsgruppen tagit fra n vindsutrymmena. Vid platsbesö ket nöterades ökula rt eventuella tecken pa fuktskadör öch avvikande lukter. Köntröll gjördes under gölvmattör pa tva platser i Ö stanga rds lökaler. Bilder fra n platsbesö ket a terfinns i bilaga Intervjuer Under platsbesö ket intervjuades verksamhetschef Carina Sandblöm samt vissa ur persönalen anga ende deras iakttagelser i lökalerna samt eventuella ha lsöbesva r de sa tter i samband med lökalerna. Viktigt att nötera a r att eventuell medicinsk bedö mning av ha lsöbesva r hös persöner söm vistas i lökalerna inte ömfattas av uppdraget. 3.4 Mätningar Na r tecken pa eventuell fuktpa verkan öbserverades, genömfö rdes sa kallad fuktindikering med ma tinstrument Prötimeter av mödell Survey Master. Denna typ av ma tning a r endast just en indikering av öm va rdena skiljer sig ma rkbart inöm ett ömra de. Na gra faktiska ma tva rden erha lls inte att ja mfö ra möt nörmala. Fuktkvötsma tning genömfö rdes i gölvsöcklar med samma ma tinstrument. Pa örganiska material finns risk fö r mö gelpa va xt vid RF > %. I tra mötsvarar detta en fuktkvöt (u) pa %, vilket anva nts söm referensva rde. 3.5 Provtagningar Tejp-pröver tögs fra n övansidan av gölvsöcklar pa tre platser fö r analys av öm sa kallad mjö lning fö rekömmer, vilken kan örsakas av krackelerad pölish fra n linöleummattör. Ha lsöbesva r vid sa dan mjö lning kan ge liknande ha lsöbesva r söm beskrivits av persönalen. 4 Undersökning 4.1 Intervjuer Vid intervjuer under platsbesö ket kunde det söm framkömmit vid enka tundersö kningen bekra ftas. Vanliga symptöm söm beskrevs vid platsbesö ket var rinnande ö gön öch eksem pa armar öch ben. Platser da r persönalen nöterat tecken pa fuktpa verkan i byggkönstruktiönen pekades ut. 6 (12)

7 Vid intervjuer framköm att det vid flertalet tillfa llen fö rekömmit la ckage in i lökalerna vid regn öch snö sma ltning, vilket a ven framga r av Rengö ringsgruppens rappörtering. Det framköm att det var minst ett a r sedan ett sa dant la ckage skedde senast. Det har inte framkömmit öm na gra a tga rder i byggnaderna vidtagits efter sa dana la ckage. 4.2 Allmänna iakttagelser Na gön avvikande lukt söm kan ha rledas till en eventuell mö gelskada öbserverades inte i lökalerna. Inte heller tecken pa fö rhö jt fukttillskött öbserverades, sa söm köndens pa fö nsterrutör eller mikröbiell pa va xt pa inva ndiga ytör. Rinnmärken noterades invändigt i tapet på flera platser samt droppmärken på vissa undertaksplattor. Fuktindikering visade dock inte på några förhöjda fuktnivåer, vilket troligen beror på att dessa skador hunnit torka ut. Det överensstämmer med personals uppgifter om att det var minst ett år sedan vattenläckage noterades senast. Någon avvikande lukt eller mikrobiell påväxt kunde inte heller noteras vid dessa områden. Inömhustemperaturen nöterades subjektivt söm na göt fö rhö jd vid besö ket, men na gra ma tningar genömfö rdes inte. Samtliga linöleummattör nöterades vara slitna. Ventilatiönen kunde könstateras vara i drift vid besö ket, men na gra ma tningar eller mer utfö rliga köntröller genömfö rdes inte. Flera fra nluftsdön var mycket smutsiga. 4.3 Grundläggning och fasad Vid platsbesö ket nöterades att det fö rekömmer planteringar öch gra smatta direkt möt fasad vid flertalet platser. Detta a r ur fuktsynpunkt inte att rekömmendera. Vid flertalet sta llen i den putsade fasaden pa Ö stanga rd fö rekömmer a ven tecken pa fuktintra ngning genöm missfa rgningar, sprickör samt att putsen sla ppt. Na gön fö rdjupad köntröll skedde inte utva ndigt. 4.4 Källare I ka llaren söm a r bela gen under delar av Ö stanga rd nöterades fuktintra ngning via ytterva gg pa ett flertal platser, bl.a. i gölvet pa töaletten i ömkla dningsutrymmet. I fö rra dsutrymmet intill, utmed samma ytterva gg, fö rekömmer fa rgflagning öch fuktkvöten a r na göt fö rhö jd i gölvsöckeln. I va gg under ka llartrappan nöterades liknande tecken pa fuktintra ngning öch fuktkvöten a r na göt fö rhö jd i gölvsöckeln. Dessa fuktgenömslag möt ytterva ggar kan ha rledas till bristfa llig dra nering. I duschen i ömkla dningsutrymmet visade fuktindikering pa fö rhö jda va rden lökalt da r öcksa mattan sla ppt, vilket tröligen kan ha rledas till bristfa lligt ta tskikt. I 7 (12)

8 innerva gg mellan undercentral öch fla ktrum nöterades tecken pa la ckage fra n installatiönen. Na gön mikröbiell pa va xt pa örganiskt material kunde inte ökula rt nöteras öch na gra avvikande lukter nöterades inte i ka llaren. Ka llarutrymmet a r uppva rmt öch ventilerat. 4.5 Östangård Vid kontroll under matta i matrum samt korridor i Östangårds A-del noterades två linoleummattor vara limmade på varandra. Den översta mattan är mycket torr och spröd och personal uppger att det luktar starkt avvikande då mattan städas. Det noterades en frän, avvikande lukt mellan de båda mattorna, men några tecken på påverkan på limmet genom så kallad förtvålning förekom inte. Linoleummattor blir med tiden torrare, vilket påskyndas om för mycket vatten och/eller starka rengöringsmedel används, vilket också den avvikande lukten vid städning är tecken på. Linoleummattan behöver även regelbundet förses med vax alternativt polish för att klara fuktiga städmetoder. Änalys av tejp-pröver söm tögs pa gölvsöcklar indikerar inte att det fö rekömmer na gön mjö lning av pölish, men sammansa ttningen med inslag av partiklar inneha llande kisel öch kalcium kan sannölikt ha rledas till linöleummattörna söm a r slitna öch törra. Partiklar inneha llande kalcium kan ge besva r med irriterade slemhinnör, men prövet a r endast kvalitativt öch det anger inte i vilka köncentratiöner sa dana partiklar fö rekömmer. 4.6 Gläntorna Vid passage mellan Sölgla ntan öch Skögsgla ntan nöterades en avvikande lukt av tröligen cigarettrö k. Enligt verksamhetschefen a r det fö r tillfa llet ingen av de böende söm rö ker i sina la genheter, men det har fö rekömmit tidigare. Vid platsbesö ket nöterades fimpar utanfö r entre erna, vilket skulle kunna vara en örsak till lukten öm cigarettrö k tar sig in via entre erna till passagen. Detta utreddes inte na rmare vid platsbesö ket. Vid platsbesö ket nöterade a ven Pröjektengagemang en svag mikröbiell lukt fra n tilluftsdön i samma passage, mellan Sölgla ntan öch Skögsgla ntan. Det framga r inte av tidigare utredningar vilka fö rha llanden söm ra dde vid luftprövtagningarna. Det ska tilla ggas att dessa ma tningar endast a r indikerande öch inte ensamma kan avgö ra örsaken till fö rmödade innemiljö relaterade ha lsöbesva r, vilket framga r ba de av analysprötököll öch Rengö ringsgruppens rappörtering. Det finns inte heller na gra samband mellan specifika köncentratiöner öch upplevda ha lsöbesva r. Det ga r döck inte att utesluta att de avvikande va rden söm uppma tts i Gla ntörnas lökaler kan ha rledas till de upplevda ha lsöbesva ren. De fö rhö jda kemiska 8 (12)

9 emissiönerna söm uppma tts i luftpröver fra n Sölgla ntan skulle t.ex. kunna ha rledas till den avvikande lukten. De kan a ven ha rledas till emissiöner söm uppsta r vid sta dning av linöleummattör, speciellt eftersöm dessa a r slitna. I la genhet 1048 pa Skögsgla ntan har mattan sla ppt i duschutrymmet öch indikering visar att det lökalt fö rekömmer fukt. En bristfa lligt a tga rdad skada i plastmattan öbserverades, vilken hö gst tröligen örsakat skadan. Änalys av tejp-pröver söm tögs pa gölvsöcklar indikerar inte att det fö rekömmer na gön mjö lning av gölvpölish, men sammansa ttningen med inslag av partiklar inneha llande kisel öch kalcium kan sannölikt ha rledas till att linöleummattörna a r slitna öch törra. Partiklar inneha llande kalcium kan ge besva r med irriterade slemhinnör, men prövet a r endast kvalitativt öch det anger inte i vilka köncentratiöner sa dana partiklar fö rekömmer. Det finns inte heller na gra samband mellan specifika köncentratiöner öch upplevda ha lsöbesva r. 4.7 Vindsutrymmen Det platta taket med uteluftsventilerat vindsutrymme a r en s.k. riskkönstruktiön eftersöm risk fö r köndens fö religger med mö gelpa va xt söm fö ljd. Öm ta tskikt mellan lökaler öch vinden inte heller a r ta tt finns risk att inömhusluft tar sig upp i utrymmet öch köndenserar. Inöm uppdraget har inte utförmningen av genömfö ringar övan Ö stanga rd kunnat utredas. Flertalet fra nluftsfla ktar fö rekömmer t.ex. enligt bilder fra n yttertaket, vars funktiöner öch dragningar genöm tak öch vindsbja lklag inte framkömmer varken via ritningar eller ÖVK-prötököll. Det a r a ven öklart hur vindsbja lklaget öch dess ta tskikt a r utförmat öch da rmed hur en eventuell spridning av fö rörenad luft fra n vinden kan te sig. Rengö ringsgruppen söm besiktigat vindsutrymmena uppger att la ckage via yttertaket örsakar de stö rsta mö gelskadörna övanfö r Ö stanga rd. De uppger a ven att visst la ckage sker via genömfö ringar övanfö r Gla ntörna samt att skadörna dessutöm berör pa köndens fra n fuktig öch varm luft söm tar sig upp fra n lökalerna via vindsbja lklaget. Öavsett hur vindsbja lklag öch eventuellt ta tskikt a r utförmat, har Pröjektengagemang sva rt att se att la ckage av inömhusluft via vindsbja lklaget skulle bidra till köndens pa vindsutrymmet i na gön stö rre ömfattning. Mötiveringen a r att det tröts allt fö rekömmer en luftömsa ttning i lökalerna, a ven öm de pröjekterade flö dena inte uppna s enligt ÖVK-prötököll fö r Ö stanga rd. Na gra tecken pa fö rhö jt fukttillskött i lökalerna nöterades inte heller vid platsbesö ket. Pröblem ha rleds ista llet fra mst till la ckage samt köndens av fukt söm fö rs in med uteluften. 9 (12)

10 5 Bedömning Med utgångspunkt från analyser av emissioner i inomhusluften, partikelsammansättning på tejp-prover samt noteringen av de slitna linoleummattorna, som dessutom ger ifrån sig avvikande lukt, går det inte att utesluta att mattorna kan vara en bidragande orsak till de förmodade innemiljörelaterade hälsobesvären. De mindre fuktskador som noterats i källare och specifika duschutrymmen kan inte ensamma sättas i samband med de upplevda hälsobesvären i lokalerna. De analyser av prov från tilluftskanaler som Rengöringsgruppen låtit utföra indikerar att emissioner från de pågående mögelskadorna inte via ventilationen sprider sig till lokalerna. En svag mikrobiell lukt noterades dock från ett tilluftsdon i passagen mellan Solgläntan och Skogsgläntan. Inom uppdraget har inte någon information erhållits kring byggnadernas konstruktion och det går därmed inte att utesluta att de pågående mögelskadorna kan påverka lokalernas inomhusluft. Ovanstående i kombination med den bristfälliga luftomsättningen som OVKprotokollet från besiktningen av Östangård indikerar, gör att koncentrationerna av eventuella föroreningar riskerar att bli förhöjda. En försämrad luftomsättning riskerar även att bidra till en förhöjd inomhustemperatur. En förhöjd inomhustemperatur, vilket enligt enkätundersökningen från Gläntorna upplevs som besvärande, förstärker ofta upplevelsen av sådana hälsobesvär som personalen beskriver. 10 (12)

11 6 Rekommendationer 6.1 Mattor Pröjektengagemang rekömmenderar att byte av samtliga linöleummattör planeras eftersöm dessa a r slitna öch törra öch tröligen ger ifra n sig emissiöner öch partiklar. Öbservera att dubbla mattör, vilket nöterats pa Ö stanga rd, inte bö r fö rekömma ur innemiljö synpunkt. Rekömmendatiönen a r att samtliga lager matta avla gsnas öch att betöngen slipas ren fra n matt- öch limrester innan ny matta la ggs pa. Sta drutinerna bö r ses ö ver eftersöm mattörnas skick kan vara tecken pa att fel sta dmetöder anva nds. Se Gölvbranschens införmatiönsblad öm skö tsel av linöleummattör. Sa törra metöder söm mö jligt öch sa milda rengö ringsprödukter söm mö jligt ska efterstra vas. Mattörna ska a ven regelbundet behandlas med vax alternativt pölish beröende pa hur de tidigare behandlats. 6.2 Ventilation En da lig luftömsa ttning ö kar köncentratiön av damm, partiklar öch emissiöner fra n ma nniskör öch byggnadsmaterial i lökalerna, vilket kan sta rka upplevelsen av innemiljö relaterad öha lsa. ÖVK-prötököll ska uppra ttas fö r Gla ntörna samt a tga rder vidtas enligt ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rd sa att gödka nda ÖVK-prötököll finns fö r samtliga delar av lökalerna. Projektengagemang rekommenderar att en loggring av lokalernas inomhustemperatur sker under c:a en vecka vintertid respektive sommartid för att kontrollera att de rekommenderade riktvärdena C vintertid och C sommartid uppfylls. Detta rekommenderas att genomföras först efter att åtgärder av ventilation samt vindsutrymmen utförts. 6.3 Fukt- och mögelskador Eftersöm de fuktgenömslag söm nöterats i ka llarutrymmen möt ytterva ggar kan ha rledas till bristfa llig dra nering, rekömmenderas att denna ses ö ver. Eftersöm persönal uppger att det vid flera tillfa llen fö rekömmit la ckage in i lökalerna, inneba r det att det fö religger en risk fö r att örganiskt material inne i könstruktiönen kan vara angripet av mikröbiell pa va xt. Ä ven öm sa dana skadör idag a r uttörkade ska angripet material avla gsnas. Detta bö r utredas vidare. Pröjektengagemang har införmerats öm att yttertaket övan Ö stanga rd planeras att a tga rdas eftersöm detta örsakar la ckage, vilket starkt kan rekömmenderas. Pröjektengagemang rekömmenderar att all takpapp byts ut. Det mest ha llbara a r döck att det nya taket fa r ett utfö rande med ö kad lutning fö r fö rba ttrad avvattning. De la ckage söm nöterats vid genömfö ringar övan Gla ntörna behö ver öcksa a tga rdas fö r att undvika att liknande skadör uppsta r igen. 11 (12)

12 Pröjektengagemang har införmerats öm att skadat virke samt isöleringen i vindsutrymmena ska bytas, vilket starkt kan rekömmenderas. Vindsbja lklaget bö r besiktigas i samband med att isöleringen avla gsnas öch tecken pa risk fö r fukt- öch mö gelskadör i könstruktiönen nöteras öch a tga rdas. Det har inöm uppdraget nöterats flera risker till de la ckage söm fö rekömmit. Det framga r t.ex. inte av ÖVK-prötököll fra n Ö stanga rd var de nöterade uteluftskanalerna söm saknar isölering a r placerade. Dessa bö r lökaliseras öch isöleras fö r att undvika att dessa örsakar fuktskadör p.g.a. köndens i könstruktiönen. Enligt bilder fra n Ö stanga rds yttertak fö rekömmer flera fra nluftsfla ktar vars funktiön eller utförmning inte har kunnat utredas inöm detta uppdrag. Dessa fra nluftskanaler bö r tas i beaktande med avseende pa ba de risk fö r köndens samt la ckage vid genömfö ringar. Utredning bö r a ven gö ras av öm dessa kan leda fuktig fra nluft fra n lökalerna till vindsutrymmet. Da införmatiön framkömmit öm att virke i vindsutrymmen planeras att behandlas med anti-mö gelmedel vill Pröjektengagemang införmera öm vikten av att va lja ra tt medel. Lökalerna bö r a ven vara tömsta llda da medlet pa fö rs samt ytterligare na gra dagar da refter. Pröjektengagemangs rekömmendatiön a r att priöritera att byta sa mycket skadat material söm mö jligt framfö r att anva nda sa dant anti-mö gelmedel. Möt bakgrund av det söm framkömmit vid platsbesö k, tidigare genömfö rda utredningar samt att uppgifter saknas kring ta thet i vindsbja lklaget kan inte Pröjektengagemang utesluta att de skadör söm nöterats pa vindarna pa verkar innemiljö n i lökalerna. Äv fö rsiktighetsska l, samt med tanke pa den ljudniva söm kömmer att uppsta i lökalerna vid a tga rder av vindsutrymmen öch tak, rekömmenderar Pröjektengagemang att lökalerna i Ö stanga rd samt Gla ntörna utryms under a tga rdsperiöden. Pröjektengagemang rekömmenderar att a tga rderna pröjekteras sa att ömflyttning kan ske etappvis. Jöhanna Lö f Innemiljökonsult Pröjektengagemang Energi öch klimatanalys 12 (12)

13 K:\PEEKA\MAR\Uppdrag\352017\05_Utredning\BIldbilaga.docx Bilaga 1 Bilder Bild 1 Planteringar direkt mot fasad noteras på flertalet ställen och tecken på fuktpåverkan förekommer i form av missfärgningar, sprickor och skadad puts. Bild 2 Källarväggar visar tecken på fuktpåverkan. Bilden är från förrådsvägg i omklädningsutrymmet. 1 (3)

14 K:\PEEKA\MAR\Uppdrag\352017\05_Utredning\BIldbilaga.docx Bild 3 Fuktindikering visar på förhöjda värden under matta i toalettutrymme mot yttervägg i omklädningsutrymme i källare. Bild 4 Kontroll under linoleummatta på Östangård visade att det förekommer dubbla mattor. Det luktar avvikande mellan mattorna. Den översta mattan är mycket spröd. 2 (3)

15 K:\PEEKA\MAR\Uppdrag\352017\05_Utredning\BIldbilaga.docx Bild 5 Märken efter tidigare läckage i lägenhet 1031 i Solgläntan. Fuktindikering visade inte på förhöjda värden och något mikrobiell påväxt eller avvikande lukt noterades inte. 3 (3)

16 Rapport Sida 1 (4) T TRHV2LD5KQ Registrerad :28 Projektengagemang Energi&Klimatanl. Utfärdad Johanna Löf Golfvägen 2, Mörby C Pl Danderyd Projekt Bestnr Analys av material Er beteckning Kortis prov 1 Provtagare Johanna Löf Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign Partikelanalys* 1 1 EH Mineral och oorganiska partiklar Kalciumrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. byggdamm) Kiselrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. silikatmineral) Fibrer Organiska fibrer 50 Andel-[%] (t.ex. textil, cellulosa) Övriga partiklar Organiska partiklar 5 Andel-[%] (t.ex. plast, papper) Kiselhaltiga partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, färg, gummi) Klorrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, salt) Svavelhaltiga partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. aska) Titanrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Organiska partiklar med Zn, P (t.ex. polish) <5 Andel-[%] ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

17 Rapport Sida 2 (4) T TRHV2LD5KQ Er beteckning Solgläntan Provtagare Johanna Löf Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign Partikelanalys* 1 1 EH Mineral och oorganiska partiklar Kalciumrika partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. byggdamm) Kiselrika partiklar 20 Andel-[%] (t.ex. silikatmineral) Fibrer Syntetiska oorganiska fibrer <5 Andel-[%] (t.ex. mineralull) Organiska fibrer 10 Andel-[%] (t.ex. textil, cellulosa) Övriga partiklar Organiska partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, papper) Kiselhaltiga partiklar 10 Andel-[%] (t.ex. plast, färg, gummi) Klorrika partiklar 30 Andel-[%] (t.ex. plast, salt) Svavelhaltiga partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. aska) Aluminiumrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Titanrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Organiska partiklar med Zn, P (t.ex. polish) ej påvisat Andel-[%] ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

18 Rapport Sida 3 (4) T TRHV2LD5KQ Er beteckning Skogsgläntan Provtagare Johanna Löf Provtagningsdatum Labnummer O Parameter Resultat Enhet Metod Utf Sign Partikelanalys* 1 1 EH Mineral och oorganiska partiklar Kalciumrika partiklar 5 Andel-[%] (t.ex. byggdamm) Kiselrika partiklar 15 Andel-[%] (t.ex. silikatmineral) Fibrer Organiska fibrer 5 Andel-[%] (t.ex. textil, cellulosa) Övriga partiklar Organiska partiklar 25 Andel-[%] (t.ex. plast, papper) Kiselhaltiga partiklar 20 Andel-[%] (t.ex. plast, färg, gummi) Klorrika partiklar 20 Andel-[%] (t.ex. plast, salt) Svavelhaltiga partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. aska) Aluminiumrika partiklar 5 Andel-[%] (t.ex. plast) Titanrika partiklar <5 Andel-[%] (t.ex. plast) Organiska partiklar med Zn, P (t.ex. polish) ej påvisat Andel-[%] ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

19 Rapport Sida 4 (4) T TRHV2LD5KQ * efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys. Metod 1 Paket A-4B. Partikelbestämning, kvalitativ, i materialprov eller på tejp (identifiering av olika partikeltyper). Tejpen guldbelades före analysen med svepelektronmikroskopet. Instrumentet är utrustat med en energidispersiv detektor för bestämning av element med atomnummer >5. EH Godkännare Elke Hålenius Utf 1 1 För mätningen svarar ALS Scandinavia AB, Box 511, Täby. Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet. Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior. 1 Utförande teknisk enhet (inom ALS Scandinavia) eller anlitat laboratorium (underleverantör). ALS Scandinavia AB Box Täby Sweden Webb: E-post: Tel: Fax: Dokumentet är godkänt och digitalt signerat av

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan

Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Stockholm 2013-01-08 Till de organisationer som undertecknat beslutet om samverkan Samordningsgruppen har under a ret 2012 vid ett antal tillfa llen bero rt fra gan om inriktningen fo r det kommande a

Läs mer

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering

Syftet med rutinen. Ansvarsfördelning. Flödesschema rutin för revisionshantering Datum 2016-09-19 Upprättad av Kjell Wenna Michael Jacobsson Version 1.0 Diarienummer 1.3.6-Ä-2016-847 Godkänd av Mattias Åsander Syftet med rutinen Denna rutin syftar till att ge praktisk va gledning fo

Läs mer

tala är silver dela är guld

tala är silver dela är guld En utvecklingsartikel publicerad för Pedagog Stockholm tala är silver dela är guld hur ett formativt arbetssätt kan lägga grunden för en mer likvärdig bedömning av den muntliga förmågan Författare: Marie

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp?

KARTLÄGGNING. 1.2 Finns det en integrationsstrategi i ert arbete mot denna ma lgrupp? Bilaga 8 KARTLÄGGNING Denna kartla ggning syftar till att ta fram information om hur Länsstyrelsen jobbar fo r att attrahera nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen till la rosa ten samt

Läs mer

Junior- och ungdomsta vlingar

Junior- och ungdomsta vlingar Junior- och ungdomsta vlingar Under veckorna 3-4 genomfo rdes fyra distriktsbeso k fo r att diskutera svensk innebandys junior- och ungdomsta vlingar. Samtliga 22 distrikt var representerade pa ett eller

Läs mer

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar

Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Pontus Va rmhed 2017 04 18 Skapa remissvar till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka svar Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport

Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Pontus Va rmhed 2017 04 11 Skapa rapport till regeringen, skicka för godkännande, godkänna, diarieföra och skicka rapport Denna manual inneha ller en beskrivning av flo det fra n att skapa dokument skicka

Läs mer

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel?

Husköpar- guide. Viktig information till dig som ska köpa hus. Vad kan du förvänta dig? Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Vad kan du förvänta dig? Husköpar- guide Vem ansvarar för fel? Dolda fel eller osynliga fel? Besiktningen hjälper dig. Viktig information till dig som ska köpa hus. Om fel upptäcks. Är du på väg att köpa

Läs mer

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå

Miljöinventering, Aspgärdan 18, Umeå http://ams.se.wspgroup.com/projects/10222807/document/3_dokument/36_rapport- PM/Miljöinventering/Miljöinventering Aspgärdan 18.docx Mall: Memo.dot ver 1.0 Uppdragsnr: 10203201 1 (5) PM Miljöinventering,

Läs mer

Trivselregler Brf Ronnebyga rden

Trivselregler Brf Ronnebyga rden Trivselregler Brf Ronnebyga rden Hej nya, eller gamla granne! Har du ta nkt pa att vi a ger ett hus ihop? Ra ttare sagt ett hus fra n 1936. Det a r ju riktigt ha ftigt. I huset har vi en bostadsra ttsfo

Läs mer

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem

Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Utreda och åtgärda fukt och mögelproblem Folkhälsomyndighetens vägledning Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten Orsaker till fukt och mögelproblem Läckage från tak, fönster, tvätt/diskmaskiner m.m. Hög luftfuktighet

Läs mer

Rapport Sida 1 (3) T1103145 GD5M332WO WSP Projekt Mats Waern Bestnr 10 148 602 Registrerad 2011-03-17 Box 503 Utfärdad 2011-03-18 391 25 Kalmar Analys av fast prov Er beteckning W1109 0,0-0,65 Labnummer

Läs mer

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: -

UTREDNING. Ocabs arbetsordernummer: H7204381. Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm. Kund/beställares referensnummer: - UTREDNING Ocabs arbetsordernummer: H7204381 Kund/beställares referensnummer: - Beställare: Eva Norrgård Vartoftagatan 9 11830 Stockholm Objektets adress: Ljungvägen 16 Sorundan Besiktningsdag: 2016-04-01

Läs mer

MANUAL- PROJEKTVERTYG

MANUAL- PROJEKTVERTYG MANUAL- PROJEKTVERTYG Innehåll Starta ett projekt... 2 La gga till information om projektet... 4 Bygga upp en mapp-struktur... 6 La gga till en produkt fra n systemet... 7 La gga till en egen produkt...

Läs mer

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Va ren 2013. Almö. Foto: Håkan Nilsson L I N S L U S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r K a r l s k r ö n a F ö t ö k l u b b Nr 1 Va ren 2013 Almö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2013

Läs mer

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016

ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER 2016 ANTAL OMKOMNA TILL FÖLJD AV DRUNKNING UNDER Många is-olyckor, flest sedan 2005 Enligt Svenska Livra ddningssa llskapets, SLS, sammansta llning har 5 personer omkommit i drunkningsolyckor under. Det a r

Läs mer

Hälsa och ventilation

Hälsa och ventilation Hälsa och ventilation Mathias Holm, överläkare Sandra Johannesson, yrkes- och miljöhygieniker 2015-10-20 Ventilation Är det farligt med låg ventilation? Kan ventilationen bli för hög? 2 Varför behövs ventilation?

Läs mer

Säby gård, Häststall 2015-04-28

Säby gård, Häststall 2015-04-28 Säby gård, Häststall 2015-04-28 Provtagningar gällande mögelpåväxt i stallbyggnad Relita Avfuktning AB Växel huvudkontor: 018-10 94 25 E:post: avfuktning@relita.se Libro Ringväg 18 www.relita.se 752 28

Läs mer

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen?

Obstruktiv sömnapné. Obstruktiv So mnapne. Tillho r du. riskgruppen? Obstruktiv sömnapné Obstruktiv So mnapne Tillho r du riskgruppen? Bedöm om du a ar i riskgruppen OSA bedo mningsguide 1 2 3 4 Vanliga tecken och symptom pa OSA Vad a r obstruktiv so mnapne (OSA)? Risker

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen?

KARTLÄGGNING. 1.1 Finns kartla ggning, statistik om nyanla nda akademiker inom ramen fo r etableringsreformen? Hur ma nga stannar i regionen? Bilaga 9 KARTLÄGGNING Denna kartläggning syftar till att ta fram information kring hur Arbetsförmedlingen jobbar för att integrera nyanlända akademiker i näringslivet. UTVECKLINGSARBETEN MED ANKNYTNING

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 1 2014-10-16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedjebackens förskola 2014 Utdrag ur FN:s barnkonvention Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga sämre

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

G R AN K U L L A 3:12

G R AN K U L L A 3:12 HMP Karlsson s AB G R AN K U L L A 3:12 Grankullavägen 221 Byxelkrok Överlåtelsebesiktning för Säljare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Uppdragsnr 2016-054 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2

Läs mer

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden

Datum Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden 1 (6) Kursplan Kursens bena mning: Fortsa ttningskurs i ledarskap under pa frestande fo rha llanden Engelsk bena mning: Basic course II in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL048 Ga ller

Läs mer

Besiktning.org. Sammanslutning av samtliga besiktningsföretag i Sverige

Besiktning.org. Sammanslutning av samtliga besiktningsföretag i Sverige Besiktning.org Sammanslutning av samtliga besiktningsföretag i Sverige 30 anslutna företag 123 anslutna besiktningsmän 118 godkända för brandlarm 62 har även godkännande för sprinkler 16 har även godkännande

Läs mer

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL

BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL BILAGA 3 ANALYSPROTOKOLL Miljöteknisk markundersökning på del av tidigare I12, Eksjö kommun Uppdragsgivare: Eksjö kommun Projektnummer: 8114076 Sida 1 (24) Registrerad 2014-11-14 14:46 NIRAS AB Utfärdad

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar

Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Datum 2017-11-03 Upprättad av Pontus Värmhed Version 1.0 Diarienr/Projektnr Ä 2016-1868 Godkänd av Jenny Forkman Tillväxtverkets interna regler (2017:6) om bevarande av elektroniska handlingar Detta styrdokument

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola.

Fo rskolan har tillsammans med skola och fritids tillga ng till en fin gymnastiksal. En ga ng i ma naden kommer Bokbussen till skola och fo rskola. Verksamhetsplan Hardemo förskola 2016-2017 Inledning Det som ligger till grund fo r Hardemo fo rskolas verksamhetsplan 2016-2017 a r: La roplan fo r fo rskolan, Lpfo 98/16 och fo rskolans trygghetsplan.

Läs mer

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson

Nr 1 Våren 2012. Foto: Håkan Nilsson L I N S LU S E N M e d l e m s t i d n i n g f ö r Ka r l s k ro n a F o t o k l u b b Nr 1 Våren 2012 Tromtö Foto: Håkan Nilsson Innehållsförteckning Ordfö randen har ördet 3 Ma nadsmö ten hö sten 2012

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare

SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare SWESIAQ:s enkät till innemiljöutredare Sammanställning av enkätsvar redovisad vid SWESIAQ:s/VVS-tekniska föreningens innemiljökonferens: Innemiljö 2008 Anders Lundin, miljöinspektör Arbets- och miljömedicin,

Läs mer

ÖREBRO Tämnaren 6. Jägaregatan 12. Överlåtelsebesiktning för säljare 2014 10 30 13:30

ÖREBRO Tämnaren 6. Jägaregatan 12. Överlåtelsebesiktning för säljare 2014 10 30 13:30 ÖREBRO Tämnaren 6 Jägaregatan 12 Överlåtelsebesiktning för säljare 2014 10 30 13:30 Innehållsförteckning 1 Granskning av tillhandahållna handlingar samt information från uppdragsgivaren 2 Okulär besiktning

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola

Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-11-14 Likabehandlingsplan Lunnekullens förskola 2016-2017 Ansvarig: Gerd Andersson, förskolechef Vision/målsättning för Härryda Kommun I Härryda Kommun strävar vi mot att alla barn, elever och personal

Läs mer

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Besiktningsprotokoll. Överlåtelsebesiktning plus. Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15 Huvudkontor Gustavsviksvägen 7 702 30, Örebro E-post: info@svenskkvalitetssakring.se Webbsida: www.svenskkvalitetssäkring.se Besiktningsprotokoll Överlåtelsebesiktning plus Tunavägen 1C, Järna 2013-04-15

Läs mer

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion:

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion: Byggnadsbeskrivning Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1956 / Hustyp/antal våningar: 1 ½-plans hus Taktyp, takbeläggning: Sadeltak klätt med cement pannor Grundkonstruktion: Källare/Krypgrund Stomme, material:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Skäppslandet 7 Lispundsvägen 13, 393 54 Kalmar Kalmar 2015-11-06 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte

Läs mer

FRAMTIDEN A R REDAN HA R

FRAMTIDEN A R REDAN HA R 1 FRAMTIDEN A R REDAN HA R Va r tids sto rsta utmaning a r klimatfo ra ndringarna och att naturresurserna a r a ndliga Fo r att kunna sta lla om samha llet kra vs det att vi ser utmaningarna redan nu Hur

Läs mer

Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp

Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp www.sandelinab.se B ORGHOLM GUDESJÖ 6:2 Gudesjövägen 100, 387 72 Löttorp Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-06-02 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment

UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA. PM Miljöteknisk undersökning av sediment UDDEVALLA KOMMUN NORDVIKS BRYGGA PM Miljöteknisk undersökning av sediment Göteborg 2012-11-28 Ärendenr. 12-150 Handläggare Mattias Magnusson/David Scherman Tfn: 031-43 84 50 E-mail: info@geogruppen.se

Läs mer

1.6 Exempel p terkoppling terkoppling r en mycket kraftfull metod f r att p verka systems beteende ven i s dana fall d systemets dynamik eller st rningarna r endast ofullst ndigt k nda. S som vi sett kan

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun. Sven-Uno Blomberg. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lärkan 9, Fenixvägen 13, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Sven-Uno Blomberg Uppdragsgivare Sven-Uno Blomberg Närvarande vid besiktningen Sven-Uno Blomberg Per

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm

Rapport T1421348. Analys av fast prov. Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin. Bpx 17009 104 62 Stockholm Sida 1 (13) Registrerad 2014-11-20 19:12 Ramböll Sverige AB Utfärdad 2014-11-28 Sara Levin Bpx 17009 104 62 Stockholm Projekt Tomteboda Bestnr 13211093 Analys av fast prov 14MR2 O10633933 TS_105 C 83.1

Läs mer

SILLEN 2 Rundelsgatan 3 Södertälje. Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-06-07

SILLEN 2 Rundelsgatan 3 Södertälje. Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-06-07 SILLEN 2 Rundelsgatan 3 Södertälje Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-06-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm.

Rapport T Analys av fast prov. Ankomstdatum Utfärdad Alexander Giron. Peter Myndes Backe Stockholm. Sida 1 (13) Ankomstdatum 2016-05-31 Tyréns AB Utfärdad 2016-06-08 Projekt Kabelverket 6 Bestnr 268949 Peter Myndes Backe 16 118 86 Stockholm Analys av fast prov 16T01 0,05-0,25 O10775739 TS_105 C 94.8

Läs mer

Trygghetsplan för Solhagas förskola

Trygghetsplan för Solhagas förskola 1(6) 2016-10-24 Trygghetsplan för Solhagas förskola 2016-2017 Trygghetsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Solhagas förskola 2016-2017 Förskolan vilar på demokratins grund. Människolivets

Läs mer

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio

DIA S1. IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DIA.170310.S1 IAB Sverige Certifiering av Onlinesäljare Digital Audio DEFINITION AUDIO Digitalt ljud kategoriseras ofta som musiktja nster, radio eller podcasts men skillnaderna blir allt mindre. Idag

Läs mer

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm

Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Problematiska gemensamhetsanläggningar mm mm Dagens pass Tre val 2 Dagens pass, tre val Problematiska gemensamhetsanläggningar Utbyggnadsdirektivet, att tvinga sig in i annans infrastruktur. Hur passar

Läs mer

Arbetsordning för Tillväxtverket

Arbetsordning för Tillväxtverket Datum 2016-04-26 Upprättad av Jenny Forkman Version 2.0 Diarienr/Projektnr 1.3.3-Ä 2016-983 Godkänd av Styrelsen Arbetsordning för Tillväxtverket Denna arbetsordning har beslutats med sto d av 4 myndighetsfo

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning UPPSALA FÅLHAGEN 61:5 Rimbogatan 9, Uppsala Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K Svenska Byggingenjörers

Läs mer

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1

BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 BYGGNADSDELAR OCH RISKKONSTRUKTIONER, DEL 1 Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Golvkonstruktioner och fukt Grundläggning mot mark Platta på mark Platta på mark

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Kärret 13 Abborregatan 6, 392 47 Kalmar Kalmar 2016-05-17 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte Kalmar

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning KNIVSTA HUSBY-TIBBLE 2:6 Husby-Tibble 503 Erikshamn, Märsta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Januari 2015

Överlåtelsebesiktning Januari 2015 M E J R AM S G R Ä N D 2 Mantorp Överlåtelsebesiktning Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping

Läs mer

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman

Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Åtgärder för att motverka ett value gap. En ny syn på mellanhänders rättsliga ställning? Daniel Westman Nya skyldigheter för vissa lagringstjänster Rättslig och affärsmässig bakgrund Kommissionens policyproblem:

Läs mer

LINKÖPING KNIVINGE 1:8

LINKÖPING KNIVINGE 1:8 KNIVINGE SOLGLÄNTAN LINKÖPING KNIVINGE 1:8 Överlåtelsebesiktning för säljare Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Finnögatan 5 C 58278 Linköping 0730-793686

Läs mer

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO

KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO RAPPORT 2012-05-08 KOMMUNFASTIGHETER I ÖREBRO MILJÖINVENTERING AV LUNDBYSKOLAN I ÖREBRO 2(15) Innehållsförteckning UPPDRAGSINFORMATION... 3 BAKGRUND... 3 UTFÖRANDE... 4 OMFATTNING... 4 RESULTAT... 4 Generellt...

Läs mer

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson

Markfukt. Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson Markfukt Grupp 11: Nikolaos Platakidis Johan Lager Gert Nilsson Robin Harrysson 1 Markfukt Vad är markfukt? Skador/Åtgärder Källförteckning Slutord 2 Vad är markfukt? Fukt är vatten i alla sina faser,

Läs mer

STOR A KROKEK Ödeshög

STOR A KROKEK Ödeshög STOR A KROKEK Ödeshög Överlåtelsebesiktning Maj 2013 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 0705 496670 556832-7273 joakim.vrethem@ftoab.se 581 11Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun. Siewerth Karlsson. Per Lundman, kort del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Briggen 11, Golfvägen 23, Kevinge, Danderyds kommun Lagfaren ägare Siewerth Karlsson Uppdragsgivare Siewerth Karlsson Närvarande vid besiktningen Siewerth Karlsson Per Lundman,

Läs mer

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9

LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 KARLEBO ROM 1 LINKÖPING GRÄVSTEN 5:9 Överlåtelsebesiktning för säljare December 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell

BESIKTNINGSOBJEKTET. Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun. Ingela Luhr Agrell 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Saga 28, Norevägen 8 C, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Luhr Ingela Luhr Agrell Uppdragsgivare Claes Luhr Närvarande vid besiktningen Claes Luhr, del av

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun

BESIKTNINGSOBJEKTET. Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Hundlokan 3, Arholmavägen 3, Enebyberg, Danderyds kommun Lagfaren ägare Claes Forsman Ewa Forsman Uppdragsgivare Claes Forsman Närvarande vid besiktningen Claes Forsman

Läs mer

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015

EGENVÅRDSMARKNADEN 2015 FÖRSÄLJNINGSSTATISIK ÖVER KOSTTILLSKOTT, VITAMINER OCH SPORTNUTRITION I SVERIGE 2015 1. Den svenska fo rsa ljningsstatistiken Fo r tredje a ret presenterar Svensk Egenva rd och Euromonitor International

Läs mer

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16

GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 GRI-Index fo r Clas Ohlsons ha llbarhetsrapport 2015/16 Clas Ohlson efterstra var att rapportera sitt ha llbarhetsarbete pa ett relevant och transparent sa tt. Vi anva nder da rfo r GRI:s (Global Reporting

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bergshöjden 4, Gamla Kyrkvägen 10, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Petter Bäckgren Uppdragsgivare Petter Bäckgren Närvarande vid besiktningen Petter Bäckgren, del

Läs mer

B R Ä C K E UBYN 2:98

B R Ä C K E UBYN 2:98 B R Ä C K E UBYN 2:98 Jullavägen 4, 840 50 Gällö Överlåtelsebesiktning 2014 06 03 Adress Telefon Fax Org nr Epost Samuel Permans gata 2 83130 Östersund 06312 35 30 556669 0144 Info@oktopal.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling FÖR LILLA AKADEMIENS GRUNDSKOLA OCH FRITIDSVERKSAMHET, GYMNASIUM OCH PRE-COLLEGE Beslutad på studiedag med personalen 2017-01-30 1. Ma l På Lilla Akademien

Läs mer

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II.

Utbildningsplan för utbildning av speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II. 1(5) Utbildningsplan för utbildning av speciallärare med specialisering mot utvecklingsstörning. Ingår i Lärarlyftet II. Genomfo rda och godka nda studier enligt denna plan leder fram till Specialla rarexamen

Läs mer

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25

Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 Protokoll fo rt vid a rsmo te fo r Sverok Ga vledala Falun 2012-02-25 1. Mo tets o ppnande Linnea Risinger fo rklarar a rsmo tet o ppnat. 2. Mo tets beho righet Mo tet fo rklaras beho rigt. 3. Faststa

Läs mer

3 Månaders-uppföljning

3 Månaders-uppföljning Sida 1 av 9 3 Månaders-uppföljning Version 1.0 Dessa uppgifter fylls i av va rdpersonal/koordinator: Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX) - Namn (För + Efternamn) Hemkommunkod vid uppfo ljningen (Frivillig uppgift)

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem

Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem Va xjö Islamiska Skolas plan mot diskriminering och kra nkande behandling för skola och fritidshem La sår 2016/17 Ansvariga fo r uppra ttande av planen Rektor och bitra dande rektorer. Ansvariga att fo

Läs mer

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR

MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR MANUAL- PRODUCENT/LEVERANTÖR Innehåll Skaffa en licens... 2 Ö versikt ö ver mina prödukter... 4 Ansö k öm bedö mning... 6 Dökumentatiönskrav fö r bedö mning... 9 Kömplettera en bedö mning... 10 Publicera

Läs mer

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär

Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär Stöd för utformning av en handlingsplan vid byggnadsrelaterade hälsobesvär När man misstänker att det finns hälsobesvär kopplade till en byggnad, är det ibland svårt att veta hur man ska agera. Även om

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Tanumskolan 3-6 2015-2016 Innehållsförteckning Plan mot kränkande behandling 2015-2016... 2 Tanumskolan åk 3-6 och fritidshemmet.... 2 Diskriminering, trakasseri

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Östersund Törnrosen 4 Hårdängegatan 7, 831 47 Östersund Datum 15 05 27 Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 06312 35 30 Organisation Nummer: 5566690144, Fskattesedel

Läs mer

R OSLAGSNÄSBY 13:1 Sandbrovägen 35 Täby. Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-04-18

R OSLAGSNÄSBY 13:1 Sandbrovägen 35 Täby. Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-04-18 R OSLAGSNÄSBY 13:1 Sandbrovägen 35 Täby Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2016-04-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta

U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta U P P S AL A S T O R V R E TA 4 7 : 2 5 Alkärrsvägen 4, Storvreta Överlåtelsebesiktning VärderingsInstitutet & Löhman FastighetsKonsulter AB Av ASPECT auktoriserad fastighetsvärderare Medlemmar i SBR-K

Läs mer

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad

Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad Mölndals stad Att: Anna Stjernholm 2016-11-08 PM Kompletterande provtagning av dricksvatten m a p klorerade lösningsmedel inom 11 fastigheter i Skäggered, Mölndals stad 1 Bakgrund och syfte Under augusti

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1

Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Ö STHAMMAR Ö REGRUND 51:3 Östergatan 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

G R I M S TA 44:486 Barrstigen 15 Upplands Väsby

G R I M S TA 44:486 Barrstigen 15 Upplands Väsby G R I M S TA 44:486 Barrstigen 15 Upplands Väsby Överlåtelsebesiktning plus för säljare 2015-03-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2

Läs mer

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba

K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba K AR P E N 18 Backvägen 10 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05

GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 Handlä ggare: Katja Saranka, tfn 0322-61 62 64 Dnr 2008-0908 211 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖ R ALINGSÅ S Bostäder vid FRITIDSVÄGEN mm. GENOMFÖ RANDEBESKRIVNING 2009-05-05 1. ORGANISATORISKA FRÅ GOR

Läs mer

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil.

Kalmar kommun tog med ett PM till mötet som delades ut till deltagarna, se bifogade pdffil. Sida 1 av 5 Arbetsrapport från insatsen den 4 oktober Thomas G Alsmo Skickat: den 6 oktober 2010 12:38 Till: inger.borjesson@kalmar.se; christer.dahlstrom@vectura.se; anders.holm@edu.kalmar.se; maria.isaksson@folkuniversitetet.se;

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 Ökade nyförsäljningsintäkter under fjärde kvartalet med fortsatt stark tillväxt inom produktområde privatlån Fjärde kvartalet Inta kterna uppgick till 19,3

Läs mer

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson

HMP Karlsson s AB Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Rune Karlsson BORGHOLM RÄPPLINGE 1:14 Gamla Äpplerumsvägen 12 Borgholm Överlåtelsebesiktning för säljare kl 13,00 Adress Telefon Org nr e-post Sid nr Folbergagatan 35 070-3170921 556738-6544

Läs mer

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015

Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Miljösamverkans utbildning i inomhusmiljö 6 Oktober 2015 Per-Eric Hjelmer, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Hälsoskydd Fleminggatan 4, Box 8136, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 28891 per.eric.hjelmer@stockholm.se

Läs mer

Relationen mellan barn och föräldrar

Relationen mellan barn och föräldrar Relationen mellan barn och föräldrar Faktorer som har betydelse för bra relationer Ola Höckert och Anna Nyman Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi, 15 h.p. Vt 2011 Handledare: Magnus

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING I samarbete med ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Stallet 1 Nävervägen 1, Hagfors Hagfors Kommun FAST Projektledning AB Fabriksgatan 12, 681 30 Kristinehamn Tel: 070-301 39 80 Organisations Nummer: 556684-8262 www.fastprojekt.se

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer