Förord. Karlstad september 2011 Boel Henckel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord. Karlstad september 2011 Boel Henckel"

Transkript

1 Boel Henckel 2011

2

3 Förord Av Sveriges rika scenkonstliv är det i första hand det som sker i landets största städer och det som utspelas på de stora scenerna för teater, dans och musik som får uppmärksamhet. Konstnärernas, artisternas, författarnas och regissörernas insatser och villkor belyses och diskuteras i det offentliga rummet genom massmedia och andra debattfora. Publiken diskuteras och debatteras utifrån begrepp som kulturtant, pensionärer eller ungdomar, kulturvana eller kulturovana. I denna rapport, som redovisar resultatet och lärdomar från Kultur på Landsbygd, det treåriga arrangörsprojekt som genomfördes i Värmland , riktas uppmärksamheten åt ett annat håll. Det som varit i fokus för projektet är scenkonstens möjligheter på landsbygden och de ideella kulturarrangörerna. I rapporten kommer dessa till tals med synpunkter och erfarenheter vad gäller arrangörskap av scenkonstföreställningar och verksamheten inom projektet. Det ligger många timmars ideellt, oavlönat, arbete bakom de flesta scenkonstföreställningar som ges utanför stadens hank och stör. Det är olika ideella föreningar ute i landet som möjliggör att god scenkonst blir tillgänglig för hela Sveriges befolkning, något som många i vårt samhälle och kulturliv är tämligen omedvetna om. Att det är i dessa föreningars lokaler, i bygdegårdar, ordenshus och i Folkets hus, som människor utanför städerna kan gå på teater, se film eller höra en konsert eller se en liten musikal eller operaföreställning lyfts sällan fram. De föreningsengagerade arbetar oavlönat och sliter hårt för kulturen men också för sin förening och sin hembygd och dess utveckling! Jag vill rikta ett varmt tack till alla arrangörer och andra intervjuade som öppet berättat för mig om erfarenheter och vedermödor, glädjeämnen och problem i livet som engagerad i att värna om kulturen och sätta sprätt på föreningen och bygden, som en av de intervjuade uttryckte det. Jag har fått inblick i mer än jag behövt för att göra utvärderingen. Tack för det förtroendet! Nu vet jag också vart jag kan åka om jag vill se en scenföreställning som intresserar mig, även om den inte visas i min hemstad Karlstad! Tack också till professor Lars Aronsson vid Cerut, Centrum för regional utveckling vid Karlstads universitet, som varit en inspirerande och en god samtalspartner i funderingar kring utvärderingen. Karlstad september 2011 Boel Henckel

4

5 Sammanfattning I Värmland genomfördes åren arrangörsutvecklingsprojektet Kultur på Landsbygd riktat till ideella föreningar inom nykterhetsrörelsen, bygdegårdsrörelsenoch Folkets Husrörelsen. Syftet med projektet, Kultur på Landsbygd, var flerfaldigt. Man ville dels pröva ett arbetssätt med särskilt ekonomiskt och administrativt stöd till lokalhållarna/föreningarna så att de åter skulle våga satsa på scenkonstarrangemang av god kvalitet för landsbygdens invånare. Detta utan att riskera stora ekonomiska förluster. Målet var att arrangemangen skulle gå med vinst så att föreningsgården kan hållas i stånd och nya kulturarrangemang anordnas. 25 föreningsgårdar belägna i glesbygd, landsbygd eller tätort i Värmland deltog i projektet. Genom utbildning av arrangörerna i bl.a. marknadsföring och publikarbete skulle arrangemang bli särskilt attraktiva så att publiken skulle komma och lokalerna fyllas. Genom samordning av upphandling och turnéläggning avlastades arrangörerna en del arbete och kostnaderna för föreställningarna kunde hållas nere. Resultatet av utvärderingen visar att satsningen på arrangörsstöd varit framgångsrik. Projektets huvudmål nåddes. Satsningen på arrangörsstöd via utbildning, ekonomiska subventioner, samordning av beställning av produktioner och av turnéläggning har visat sig vara en framgångsrik väg mot målen. 11 olika teater- och operaproduktioner samt 3 olika filmvisningsturnéer till de olika gårdarna har resulterat i 189 olika föreställningar och en publik, på totalt personer. I genomsnitt belades publikplatserna till 64 procent. Arrangörernas ideella arbetstid har värderats till kronor. 13 av arrangörerna uppger att projektet gett dem ekonomisk vinst, 7 att det gått med förlust, 5 anger att det gått jämnt upp. Flera av arrangörerna är mycket nöjda trots utebliven ekonomisk framgång. Under projektet har nya samarbeten mellan föreningar och andra arrangörer inom bygderna utvecklats vilket underlättar för fortsatta arrangemang. Betydelsen av marknadsföring och gott publikarbete är tydlig. Paus i mitten av föreställningen är av stor betydelse för sociala möten och samvaro och för helhetsupplevelsen av arrangemanget. Lärdomar inför fortsättning är också vikten av arrangörernas delaktighet i planering och val av föreställning och tidpunkt för arrangemangen. Ett fortsatt långsiktigt stöd till scenkonstarrangemang i landsbygdens allmänna samlingslokaler bedöms vara av stor betydelse för alla medborgares delaktighet i och tillgänglighet till kulturlivet liksom för de ideella föreningarnas och bygdens utveckling.

6 INNEHÅLL sid. Förord Kapitel 1 - BAKGRUND...9 Inledning 9 Disposition 9 Bakgrund 9 Kulturvanor 11 Arrangörsutveckling och arrangörsstöd 12 Kapitel 2 PROJEKTET...14 Processen 14 Deltagande föreningars förutsättningar 17 Kapitel 3 DIGITAL BYGDEKINO 19 Film i Värmland Digital Bygdekino 19 Kapitel 4 UTVÄRDERINGEN...22 Uppdraget 22 Val av angreppssätt 22 Urval och data insamling 22 Bortfall 24 Inför datainsamling och resultatredovisning 24 Fyra delmål 24 Kapitel 5 - RESULTAT...26 Presentation av resultatet 26 Varför Kultur på Landsbygd? Resultat: 26 Att få fullt hus 27 Arrangörsutbildning 28 Att öka kostnadseffektiviteten 30 Ekonomisk vinst för arrangörerna 31 Stärka bygdens samlingslokal 33 Kapitel 6 Analys, Diskussion och Kommentar...35 Scenkonstens publik 35 Om teater 37 Om operabegreppet 38 Arrangörsutbildning 40 Ekonomiskt tänkande 40 Publikarbete 42 Samlingslokalen och bygden 43 Andra effekter av Kultur på Landsbygd 44 Sammanfattning av resultaten 45

7 sid. Kapitel 7 Effekter och Erfarenheter...46 Ideellt arbete 46 Samordning och medinflytande 47 Samverkan och samarbete 48 Teaterföreningarna 49 Relationen producent arrangör 50 Ekonomiska effekter? 52 Gårdarnas framtid 52 Kapitel 8 LÄRDOMAR OCH SLUTSATSER...54 Vikten av: samarbete och samverkan 55 klar kommunikation och delaktighet 55 planeringsarbetet och god marknadsföring 55 en helhetsupplevelse för publiken 56 långsiktigt stöd till arrangemang i landsbygdens allmänna samlingslokaler 56 REFERENSER 57 BILAGOR Bilaga 1. Kultur på Landsbygd, Projektansökan Bilaga 2. Projektets finansiering Bilaga 3. Deltagande gårdar/föreningar samt intervjuade Bilaga 4. Enkät/Intervjuguide

8

9 Kapitel 1 - Bakgrund Inledning Kultur på Landsbygd - ett samarbetsprojekt mellan lokalhållare, arrangörer och producenter av scenkonst, genomfördes i Värmland under åren Initiativtagare till detta treåriga samarbete för utveckling av landsbygdens möjligheter och utveckling genom stöd till arrangörer av scenkonst var Riksteatern Värmland, Värmlandsdistrikten av Bygdegårdarnas riksorganisation, Våra Gårdar, Folket Hus och Parker och Värmlandsoperan. Grundidén i projektet var att prova en idé om ett arbetsätt som gör det möjligt för också de små scenerna på landsbygden att till sin publik erbjuda scenkonst av hög kvalitet. Detta utan att arrangörerna, de ideella föreningarna som äger/förvaltar samlingslokaler med scener, skall riskera göra stora ekonomiska förluster utan tvärt om, kunna arrangera kulturupplevelser med förtjänst. Med stabil och god ekonomi kan då både gårdens fortbestånd och dess roll som en viktig samlingsplats tryggas och möjligheterna till ytterligare kulturarrangemang säkras, till gagn för så väl publiken som för bygden som helhet. I föreliggande rapport redovisas utvärderingen av projektet Kultur på Landsbygd. Den har möjliggjorts med hjälp av särskilda medel från Region Värmland, som även, tillsammans med andra finansiärer, möjliggjort projektet. Disposition Rapporten inleds med en bakgrund som orienterar om vissa förutsättningar för projektet och de deltagande ideella föreningarna. Likaså ges vissa upplysningar om likartade projekt som genomförts på andra håll. Utvärderingar och forskning som berör Kultur på Landsbygds problemområde berörs också för att ge en något vidare orientering om de arbeten som pågått och pågår för att stärka scenkonstens spridning och människors möjligheter till kulturupplevelser. Projektet presenteras närmare i kapitel 2, Projektet. Där redovisas syfte och mål och uppläggning av projektet. I kapitlet beskrivs också vissa förutsättningar för de ideella föreningarnas arrangörskap. Slutligen preciseras där de huvudfrågor som utvärderingen söker svar på. Film kom in i projektet efter ett och ett halvt år genom Film i Värmlands satsning på Värmlands Visa. Detta presenteras i kapitel 3. I kapitel 3 presenteras utvärderingsarbetet, uppdraget, utgångspunkter och datainsamlingen. I kapitlet 4, Resultat, rapporteras svaren på dessa huvudfrågor med vissa kommentarer. I de två följande kapitlen, 5 och 6, diskuteras och kommenteras resultaten ytterligare. Annat som framkommit under pojkettiden behandlas också. Slutligen, i kapitel 7, sammanfattas erfarenheterna och lärdomarna från Kultur på Landsbygd. Bakgrund Det svenska föreningslivet har högre medlemstal och fler som engagerar sig aktivt än de flesta andra länder. Det gäller politiska partier, olika intresseorganisationer, miljöorganisationer, körer, 9

10 idrottsföreningar m.fl. Oftast kallas de svenska folkrörelserna demokratins plantskola 1. Demokratiutredningen 2001 utryckte att: ett starkt och fungerande föreningsliv utgör den grundbult i ett demokratiskt samhälle som uttryckligen främjar medborgarnas möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet 2 I slutbetänkandena från de två olika statliga utredningarna Demokratiutredningen 3 och Allmänna samlingslokaler 4 ges en god överblick över folkrörelsernas utveckling under 1900-talet. Där ges även en bild av föreningslivets växlande villkor, av såväl medlemsutveckling som av ekonomiskt stöd till verksamhet och lokaler. Sammanfattningsvis och något förenklat kan man säga att de utredningarna beskriver hur de ideella organisationerna och föreningarna under senare delen av 1900-talet blivit allt mer beroende av statligt och kommunalt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet och hålla sina lokaler i gott skick. Medlemsantalet har sjunkit och det är i dag svårt att rekrytera ungdomar till traditionellt föreningsliv. Främst är det de passiva medlemmarna som lämnat föreningarna och kvar är de med företroendeuppdrag. Det blir på så sätt en allt mindre grupp som formar och driver verksamheten och sköter arrangemang och lokaler. Samtidigt kan man se en ökad professionalisering inom föreningslivet. Det har blivit ganska vanligt med anställd personal som sköter delar av verksamheten. Föreningslivet sysslar i dag mycket med servicefunktioner på olika sätt, t.ex. förvaltar och sköter idrottsplatser. Allt mer tid går åt att skaffa intäkter till verksamheten. Svårast drabbade av medlemstapp och aktivitetssänkning inom föreningslivet är nykterhetsrörelsen och de fackliga organisationerna. 5 Andelen aktiva halverades under perioden Bygdegårdsrörelsen är en organisation som fortfarande ökar sitt medlemsantal och under den senaste tioårsperioden har IOGT-NTO:s medlemssiffror återigen ökat. 7 Utredningarna pekar också på att folkrörelserna främst tycks attrahera äldre medborgare. Medlemmarna blir allt äldre och blir det nytillskott i föreningarna är det oftast pensionärer som efter arbetslivets slut nu vill fortsätta att vara aktiva och sociala. Landsbygdens befolkningsminskning har tillsamman med kulturpolitikens förändrade inriktning påtagligt försvårat för de ideella föreningarna att bedriva kulturverksamhet och anordna kulturarrangemang. Omkostnaderna har ökat och det ekonomiska stöd från samhället som tidigare fanns för kulturarrangemang minskat. Därmed har också utbudet av god professionell scenkonst utanför städerna sinat. Statistiska Centralbyrån, SCB, varnar för konsekvenserna av minskat föreningsengagemang i samhället. Minskat frivilligarbete i föreningarna skulle innebära verksamhetsminskningar, kostnadsökningar och att vissa aktiviteter inte längre kommer att kunna utövas. Verksamheter skulle ersättas av tjänster på marknaden. Föreningslivet som mötesplats för sociala kontakter skulle krympa infrastrukturen för individuellt stöd, liksom för alternativa politiska dagordningar, skulle försvagas. 8 1 SOU 2003:118, s SOU 2000:1, s. 196 f En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet. 3 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-talet 4 SOU 2003:118 5 SOU 2003:118 6 SOU 2003:118 Allmänna samlingslokaler demokrati, kultur, utveckling 7 8 SOU 2003 s.46 10

11 Samlingslokalens stora betydelse för det demokratiska lokala samhället framhålls vidare: I den mån som det finns tillgång till en lokal som fungerar som ett slags kulturhus i närsamhället, är det i regel fråga om en allmän samlingslokal. Den har ofta en stor betydelse för ett rikt kulturliv i alla dess innebörder, för kulturella livsformer och kulturella livssätt, för skilda kulturuttryck och kulturmöten för demokratiskt deltagande och delaktighet. 9 Kulturvanor Attraktiv livsmiljö är idag ett begrepp som lyfts fram i många sammanhang i såväl debatten om Sveriges utveckling socioekonomiskt och kulturellt, som i politiska styrdokument på olika nivåer. Till en attraktiv livsmiljö räknas bland annat tillgång till kultur och kulturupplevelser. Vad gäller Värmland skriver Region Värmland i Regionalt utvecklingsprogram : Målet är att stärka Värmlands förmåga att erbjuda hållbara livsmiljöer, en mångfald av trygga attraktiva livsmiljöer att bo och vistas i och stimulerande upplevelser inom natur-, kultur och friluftsliv. 10 Länsstyrelsen i Värmland lyfter också fram attraktiv livsmiljö som nödvändig för framtiden och utvecklingen av landsbygden samt betonar vikten av landsbygdsbefolkningens möjligheter till kulturupplevelse och deltagande i kulturaktiviteter. 11 Sedan 1986 genomför SOM-institutet vid Göteborgs universitet varje år en nationell enkät undersökning benämnd Riks-SOM. Syftet är att kartlägga den svenska allmänhetens attityder och vanor inom temat samhälle, opinion och medier. I enkäterna finns också frågor om kulturvanor och livsstil, finansierade av Statens kulturråd i samverkan med Svensk scenkonst. I undersökningarna kartläggs bl.a. befolkningens kulturvanor i form av gå på teater-, opera-/klassisk konsert-, musikal-, balett-/ dans -, rock-/popkonsert - föreställningar samt gå på bio. 12 SOM-rapporten visar att biobesök är det klart vanligaste sättet för Sveriges befolkning att uppleva konstnärlig produkt som bjuds från en scen med betraktande publik. 65 procent av de tillfrågade har besökt en filmföreställning på bio det senaste året. Det är betydligt fler yngre personer, under 30 år, som går bio än vad äldre gör. Kvinnor går oftare än män. SOM- institutet visar också på en tydlig skillnad vad gäller bostadsort. Inte förvånande är att det är fler som ser film i tätorterna än på landsbygden. Vanligast är att se film via TV. 13 För teaterbesök, opera, konserter och dansföreställningar finns liknande siffror. Landsbygdens befolkning går inte lika ofta på sådana kulturevenemang som stads-/ och tätortsbefolkningen gör. SOM-undersökningarna visar att det är de äldre befolkningsgrupperna som mest går på teaterföreställningar, opera och konserter med klassisk musik. De flitigaste teaterbesökarna återfinns i åldersgruppen år. I storstad går man oftare på scenkonstföreställningar än på ren landsbygd. Vad gäller folk som bor på ren landsbygd har 33 procent varit på teater de senaste 12 månaderna. Detta är klart mer sällan än vad befolkningen i städerna gör. 52 procent av storstädernas befolkning 9 SOU S Värmland Växer - och känner inga gränser. Regionalt utvecklingsprogram Länsstyrelsen Värmland (2010) Genomförande strategi för Landsbygdsprogrammet i Värmland. Reviderad Nilsson, Å. Kulturvanor i Sverige (SOM-rapport nr 2010:10), SOM-institutet, Göteborgs universitet 13 Ghersetti, M. (2008) 11

12 har sett en teaterföreställning det senaste året. SOM- institutet gör även närmare studier av olika landsdelar. Undersökningen 2010 Värmland i Sverige och Europa 14 visar att värmlänningarnas kulturvanor skiljer sig från kulturvanorna i övriga Sverige vad gäller att besöka kulturevenemang såsom bio, teater, klassisk konsert/opera, musikal, rock/pop-konsert, balett/dansföreställning. Det är överlag en lägre andel av befolkningen i Värmland än i övriga Sverige som uppger att de besökt en bio, en scenföreställning med teater eller musik eller en dansföreställning under de senaste tolv månaderna. Störst likhet med övriga Sverige visar Värmland vad gäller besök på dansföreställning. Möjligen är det kanske Region Värmlands långsiktiga satsning på Dans i Värmland 15 som avspeglas i detta resultat? Här kan även påpekas att det i Värmland, enligt SOM-rapporten om kulturvanor, är vanligare än i övriga Sverige att man sysslar med eget skapande i form av handarbete/slöjd/konsthantverk och av att teckna/måla. 16 Sådana kulturaktiviteter i form av eget skapande har minskat överlag i riket men tycks dock leva kvar i Värmland i högre grad än på annat håll. Det är verksamheter som i stor utsträckning utövas i det egna hemmet men också ofta förekommer i föreningsverksamhet och i studiecirklar eller i mer öppna träffar i bygdegårdar och andra samlingslokaler. Arrangörsutveckling och arrangörsstöd På olika håll i landet har det under åren pågått ett antal olika projekt med syfte att finna former för att stödja arrangörer av scenkonst och/eller utveckla samarbeten mellan producenter och arrangörer eller andra. Länsteatrarna i Sverige har under ett antal år tillsammans med Riksteatern drivit fyra arrangörsutvecklingsprojekt på olika håll i landet; Scenkonstsydost, inom Kalmar, Blekinge och Kronobergs län; Coacher för kulturarenan, inom Kalmar, Blekinge, Kronobergs, Västernorrlands och Jämtlands län samt inom Region Mälardalen, dvs. Västmanland, Dalarna, Sörmland och Örebro län; Scensam, inom Jönköpings län; Rum för teater inom Västerbottens län. 17 Dessa projekt har haft lite olika inriktning och arbetssätt men deras övergripande mål är i mycket desamma; att stärka och utbilda arrangörerna, nå nya arrangörer och scener, nå en större publik och att utveckla samarbetet och samspelet mellan de olika aktörerna, producenter, arrangörer och publik. Med arrangörer menar man oftast i dessa projekt Riksteaterns arrangörsnätverk genom de olika teaterföreningarna. Ökad kunskap och kännedom om scenkonsten inom regionen har också betonats. Inom Coachprojektet, anställdes särskilda coacher, knutna till varsin länsteater, för att speciellt kunna satsa på att öka antalet nya arrangörer särskilt stödja unga sådana. I västerbottenprojektet, Rum för teater, tog man också fasta på de ekonomiska svårigheterna för arrangörer i glest befolkade bygder. Man ville också satsa på att Skapa förutsättningar för arrangörerna att köpa teaterföreställningar utan att priset behöver subventioneras av teatern utöver den gängse nivån för offentligt finansierad institution Lennart Nilsson ; SOM-rapport nr 2010:17 15 För mer information se 16 Nilsson, (2010) Livsstil i Sverige och Värmland: enligt tabell 4: 17 Länsteatrarna i Sverige, Redovisning av arrangörsutveckling a. a. 12

13 En utvärdering som omfattar samtliga dessa projekt presenterades Slutsatserna från den utvärderingen visar på att det är komplicerat att driva utvecklingsprojekt med många olika aktörer med så olika förutsättningar och villkor. Ideella föreningar, etablerade fasta institutioner, anställda och gratisarbetande, professionella sakkunniga och intresserade eldsjälar skall samarbeta och utveckla kunskap ömsesidig förståelse inom ett område som är ideologiskt och ekonomiskt styrt av både politik och fri kreativitet. Tid, tålamod, dialog, respekt och lyssnande kommunikation framhålls som absoluta nödvändigheter för framgång i dessa arrangörsutvecklings- och scenkonstförmedlingsprojekt. Arrangörslyftet, en samverkan mellan Landstinget, Kommunförbundet och Riksteatern i Västernorrland, samt Scenkonstbolaget, är en annan liknande satsning där ideella arrangörer vid små och mellanstora scener nu får möjligheter att, med hjälp av sin kommunala samordnare, enkelt söka ekonomiskt stöd för arrangemang. Arrangörslyftet ger också ekonomiskt stöd för bussresa till annat scenkonstarrangemang inom länet. 20 Ute i övriga Europa förekommer liknande satsningar på scenkonstens spridning och på de små scenerna på landsbygden och de ideella arrangörerna. Ett intressant exempel är The National Rural Touring Forum, NRTF, en satsning inom England och Wales som i mycket liknar Kultur på Landsbygd. Syftet är, att genom turnéer på landsbygden med professionella artister inom scenkonstens olika grenar möjliggöra kultur och scenkonstupplevelser och sociala möten och därigenom bidra till landsbygdens sociala liv och utveckling. Teatergrupper och andra artister och konstnärer får genom detta också tryggare arbete och försörjning. De ideella lokala arrangörerna utgör hjärtat för NRTF och dessa kan vid behov ges stöd på olika sätt; bokning av föreställning, upprättande av kontrakt, marknadsföring, ekonomisk hantering och förlustbidrag 21. Riksteatern i Värmland och Take Art (Sommersets del av NRTF) har påbörjat ett samarbete som hittills lett till att styrelsen för Riksteatern Värmland la sitt årliga seminarium i Sommerset där styrelserna möttes och man besökte deras utbudsdag. Dessutom har Konsulentpresidiet på Riksteatern gjort studiebesök i Colchester (2010) och Wales (2011) i samband med NRTF:s årliga konferens och inspirationsmöte och utbyte av erfarenheter kring arrangemang för små scener i glesbygd och mindre tätorter. Kultur- och scenkonstarrangemang på landsbygdens små scener visar liknande problem på många håll. I Värmland, Västerbotten, Dalarna eller Småland så väl som i Wales och England. Det handlar om att kunna genomföra scenkonstarrangemang av hög kvalitet som är attraktiva och åtkomliga för landsbygdens befolkning. Arrangemang som ger ökad livskvalitet och samtidigt är ekonomiskt och arbetsmässigt möjliga att genomföra. Projektet Kultur på Landsbygd är en satsning på att få ökad kunskap om hur detta kan genomföras och utvecklas. 19 Karlsson, L-G Till exempel coacher för kulturarenan och några arrangörsutvecklingsprojekt. Insatsererfarenheter - lärdomar. Länsteatrarna i Sverige. 20 Scenkonstbolaget. 21 The National Rural Touring. 13

14 Processen Kapitel 2 - Projektet Projektet Kultur på Landsbygd ett samarbetsprojekt mellan lokalhållare, arrangörer och producenter startade första februari 2008 och avslutades sista december Bakgrunden till projektet var att representanter från Samlingslokalernas samarbetsorganisation i Värmland, vanligen benämnd SamSam, Riksteatern Värmland och Värmlandsoperan, (från 2011 benämnd Wermland Opera) hade identifierat ett problemområde som berörde samtligas intresse- och kompetensområden. I SamSam ingår Bygdegårdarnas riksförbund, Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar. Dessa tre ger stöd och hjälp i fastighetsfrågor till de ideella föreningar som äger eller förvaltar samlingslokaler, lokaler som vanligen också är utrustade med scener, lämpliga för scenkonstföreställningar. De ideella föreningarna, lokalhållarna, har ofta en öppen verksamhet som inbegriper scenprogram av olika slag, teaterföreställningar, sång- och musikprogram och i vissa fall även filmvisning. Problemet som de ovan nämnda organisationerna och institutionerna samlades kring hade växt fram under 2000-talets tidiga år. I takt med den förändrade samhällsutvecklingen och därmed den pressade ekonomin hade det blivit allt svårare för de ideella föreningarna att genomföra kulturarrangemang med scenkonst av hög kvalitet. Kostnaderna ökade, de offentliga bidragen till folkrörelserna minskade och möjligheterna kunna ta del av goda scenkonstföreställningar på landsbygden reducerades därmed. 1 människors behov av kultur och upplevelser i allt större utsträckning överlåts åt marknaden. Marknaden jobbar mest med stora och dyra produktioner och behöver därför finnas på orter där det finns mycket folk och stora arenor som kan ta emot tusentals personer typ Löfbergs Lila Arena i Karlstad eller Scandinavium i Göteborg 2 SamSam, Riksteatern Värmland och Värmlandoperan, samt de bildningsförbund som de ideella föreningarna samarbetar med, Studieförbundet Vuxenskolan SV, Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV, samt Arbetarnas Bildningsförbund, ABF, tog tillsammans ett beslut om en gemensam satsning på att åter försöka skapa utrymme och möjligheter för kulturarrangemang på mindre platser. Ett levande kulturliv på landsbygden bidrar till en levande landsbygd. Samlingslokalerna är nödvändiga för föreningslivets verksamhet och för öppna kulturarrangemang som samlar bygdens befolkning och ger gemensamma upplevelser och möjlighet till sociala möten och samvaro. Åtta olika intressenter utvecklade således en projektidé tillsammans, vilken alltså blev projektet Kultur på Landsbygd. I idén låg att det nu var nödvändigt med ökat stöd till arrangörerna på landsbygden så att dessa åter vågade satsa på goda scenkonstarrangemang. Med teater och operaföreställningar med hög kvalitet skulle de arrangerande föreningsgårdarna kunna få goda besöksiffror och därmed intäkter som också kunde säkra deras ekonomi. Projektet kunde starta i februari 2008 genom att samtliga organisationer i projektet bidrog med ekonomiska medel. Detta gjorde även Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Alfastiftelsen, Riksteatern Hallunda samt LRF. 3 Riksteatern Värmland, som producentneutral och som 1 Riksteatern Värmland (2007) 2 a. a. sid. 1 3 Se bilaga 2 14

15 produktionsförmedlare med kännedom om värmlandsregionens scener och arrangörer, utsågs till projektägare. Syftet, som det angavs i projektansökan till de tänkta finansiärerna, var att: * stärka varumärket Värmland och förstärka Värmland som ett kulturlän * skapa kontinuerliga kulturaktiviteter i befintliga samlingslokaler * engagera och utbilda lokala arrangörer i professionellt arrangörskap * turnélägga och samordna kulturprogram för att uppnå maximal kostnadseffektivitet * med hjälp av det professionella arrangörskapet fylla lokalerna med publik * öka självfinansieringsgraden och på så sätt skapa underlag för nya aktiviteter * placera samlingslokalen i människors medvetande som en självklar resurs i bygden och ge människor i alla åldrar en god och regelbunden tillgång till bra kulturprogram I denna syftesbeskrivning återfinns också det tänkta arbetssättet och de mål som projektet skulle nå för att uppfylla syftet. Projektskaparna utsåg en styrgrupp för projektet och inrättade en projektledartjänst på heltid i tre år (minus en månad) för Kultur på Landsbygd. Projektledaren, som anställdes efter intervjuer med flera kvalificerade sökanden, var redan förankrad i projektet vilket sågs som positivt. Han var en av de aktiva initiativtagarna och dessutom företrädde han såväl Värmlandsoperan som två av organisationerna bland projektskaparna. 4 Därmed hade han stor kännedom om vissa av de föreningar och gårdar som skulle delta i projektet, men mindre om vissa andra. Detta var en icke önskvärd obalans i projektet, men fördelarna med att få en projektledare med ett stort kontaktnät, god kännedom om folkrörelser, scenkonst och turnéläggning och ett starkt intresse för projektområdet, bedömdes uppväga denna brist. Styrgruppen utsåg de föreningar, med samlingslokal och scen, som skulle få inbjudan att delta i projektet. Efter en intresseförfrågan till samtliga föreningar som var anknutna till någon av de tre organisationerna i SamSam valdes 25 lokalhållare ut att delta i Kultur på Landsbygd. Urvalet gjordes så att föreningarna/gårdarna, i den mån det var möjligt, var fördelade över länet och hade olika förutsättningar så som befolkningsunderlag, scenstorlek, avstånd till tätort. 15 kommuner kom på så sätt med i projektet genom en eller flera föreningar. En av Värmlands kommuner hade ingen förening eller gård ansluten till SamSam organisationen och var därför inte aktuell. 10 av föreningarna var anslutna till Folkets Hus och Parker, 10 var bygdegårdsföreningar och 5 IOGT-NTO föreningar, anslutna till Våra Gårdar. 5 Projektskaparna uttryckte vid starten att Om 15 föreningar är kvar vid projektets slut måste det ses som en framgång. Under projektets tidigare del skedde, av olika skäl, några avhopp av föreningar. Dessa ersattes med andra föreningar så snart det gick. En förening valde att sluta inför sista året eftersom framgångarna uteblivit och arrangemangen gått med för stor förlust. Vid projektets slut var det 9 Folkets Hus och Parker- föreningar, 11 bygdegårdsföreningar och 5 föreningar inom Våra Gårdar 4 Ganska snart efter tillträdet som projektledare ersattes denne av andra representanter på de aktuella posterna i styrgruppen. 5 Se bilaga 3. Deltagande föreningar/gårdar i projektet. 15

16 kvar och deltog i utvärderingen av projektet varav 22 hade varit med hela projekttiden. Projektledaren ägnade första tiden åt information om Kultur på Landsbygd till kommunerna och till de aktuella föreningarna inför deras eventuella intresseanmälan. Under våren och tidiga hösten genomfördes den planerade arrangörsutbildningen. Inbjudan till sådan gick ut till de aktuella projektgårdarna i varje kommun men vände sig även till andra som arbetade med offentliga publika arrangemang. Respektive kommun stod för kostnaderna för deltagare från föreningar utanför projektet så att alla ideella föreningar kunde delta utan kostnad. Utbildningen genomfördes ute i de olika kommunerna. Antalet mötestillfällen för deltagarna i de olika kursomgångarna varierade utifrån deras önskningar om upplägg av utbildningen. Utbildningen skulle behandla marknadsföring, produktanalys, föreställningsvanor, din affärsidé, sälj- och köpprocessen och publikarbete i praktiken. Närmare 300 personer deltog i informationsmöten och utbildningsdagarna. Av föreningarna inom projektet deltog nästan alla med en eller flera personer. En förening deltog ej. Utbildningen kom i mycket att fokusera på publikarbetet och mottagandet. Fullt Hus var ett uttryck som användes för att uttrycka visionen om helt utsålt till de föreställningar som skulle arrangeras. Ett uttryck som lockade deltagarna och peppade men som kanske också bäddade för besvikelse framöver. En väsentlig punkt i projektidén som både arrangörer och producenter måste ställa upp på för att få vara med var obligatorisk paus i föreställningen med gemensam förtäring. Projektledaren betonade starkt under arrangörsutbildningen betydelsen av arrangörens föreberedelser. Publiken på en scenkonstföreställning ska få en upplevelse av hela arrangemanget, inte bara av vad som sker på scenen. Redan från ankomsten till samlingslokalen ska besökaren känna sig välkommen, få träffa gamla vänner och bekanta och möta nya i en trivsam miljö. Pausen i föreställningen ger möjlighet till social samvaro med möjlighet att diskutera skådespelet eller samtala om annat. Kaffe och smörgås eller annan typ av mat/förfriskning som arrangören ordnat ingår i entrépriset. Borden är redan dukade och klara innan förställningens början. Inga köer och väntan uppstår och inget letande efter sittplats stressar. Att gå på teater i bygdens samlingslokal skall vara en intressant, trevlig och inspirerande helhetsupplevelse. Då kommer publiken tillbaka betonade han. Projektledaren var också den som höll i och samordnande beställningarna av de scenkonstproduktioner som valdes för Kultur på Landsbygd och han gjorde också förslagen till turnéplan till de olika arrangörerna. Under hösten kom så den första föreställningsturnén i gång och föreningarna var redo att ta emot publik och artister i den första föreställningen inom ramen för Kultur på Landsbygd. Arrangörerna fick tillfälle att vid ett gemensamt möte en tid innan också få se en liten förhandsvisning, ett smakprov, av föreställningen vilket klart underlättade marknadsföringen av den. 22 arrangörer hade beställt föreställningen. Sju av dem uppgav att de hade fyllt alla sina publikplatser och den total platsbeläggning på föreställningen var 67 procent. En bra beläggning enligt projektledaren. 6 Ännu en föreställning gavs under detta första projektår. En musikteaterföreställning som alla 25 arrangörerna ville ha och som gav en platsbeläggning på 80 procent. Mellan de två turnéerna hade flertalet föreningar uppföljningsmöten där projektledaren medverkade. Då gick man igenom hur publikarbete utvecklats sig och hur man tänkte inför nästa turné. Projektledaren hade sedan under hela projekttiden en nära kontakt med arrangörerna där man diskuterade denna fråga och även annat av vikt för arrangörerna. Samtalen ägde rum via 6 Kultur på Landsbygd 2008 Kvartalsrapport oktober -december 16

17 telefon eller vid projektledarens besök ute på de gårdar som frågade efter sådana. Under de två första åren av projektet var kommunikationen mellan projektledare och arrangörer flitig, för att senare avta allt mer. De två sista åren började spelåret med en storsamling på hösten. De tre studieförbunden som var med i projektet utgjorde också stöd för arrangörerna. Åtminstone ett av dessa kallade samman sina föreningar några gånger för att ta direkt del av deras erfarenheter av och synpunkter på projektet och fick därigenom en bredare/djupare bild av detta. Andra året började med lite trassel genom att en av producenterna inte kunde hålla vad man lovat. Arrangörerna stod beredda att dra igång sitt arbete men fick först besked att det inte skulle bli någon föreställning den tid som var planerad. Dock löste det sig genom projektledarens ihärdighet och kontaktnät så att en annan produktion kunde plockas in i turnéschemat. För arrangörerna blev det stressigt med kort framförhållning men nästan alla ville ändå vara med på beställningen. Färre i publiken denna gång men ändå tillfredsställande enligt projektledaren 7 Ytterligare en föreställning gavs under våren med strax över 50 procents beläggning. Under våren blev det också klart med ett samarbete mellan Kultur på Landsbygd och Film i Värmland som ville komma in i projektet med sitt delprojekt, ett försök med ambulerande digital projektor för filmvisning. 8 Inför det tredje året beslöt den nu hopslagna styr- och referensgruppen att endast ha en scenproduktion på våren. Dels för att projektets egen ekonomi börjat svikta men också för att arrangörerna tyckte det blev alltför arbetsamt med två produktioner på våren särskilt nu när filmen också kommit in i projektet. 9 Sex produktioner, inklusive två filmvisningar, erbjöds arrangörerna. Årets och projektets sista arrangemang var Värmlandsoperans julföreställning, vanligen kallad julshowen, som gick ut som två olika produktioner. Detta för att samtliga arrangörer skulle ha möjlighet att beställa den under de få veckorna i december som operans artister var tillgängliga för en turné. En likadan dubbelproduktion gjordes även året innan. Detta var en bra lösning på ett annars intrikat problem. Det visade sig att dessa julföreställningar blev mycket uppskattade och att allt fler ville se dem. Kommentar: En särart med detta projekt i förhållande till andra jämförbara i landet är att detta projekt har haft arrangören som huvudfokus och producenterna som sekundärt fokus. Att skapa öppna samlingsplatser på landsbygden har ställts framför att skapa speltillfällen för producenter. Scenkonstupplevelserna har snarare varit det medel som möjliggjort att bygden samlats. Ur detta perspektiv kan man också betrakta kravet på paus i programmet, detta för att skapa möjlighet till samtal kring bygdens viktiga frågor. Deltagande föreningars förutsättningar De arrangörer som deltog i projektet är alla ägare eller förvaltare av de hus som inrymmer samlingslokal där scenföreställningarna i projektet Kultur på Landsbygd ägde rum. De var också, som nämnts, knutna till någon av riksorganisationerna Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker eller Våra Gårdar. Boverket definierar allmän samlingslokal på sin hemsida: 7 Kultur på Landsbygd (2009 a) 8 Kultur på Landbygd (2009 b). Se även Kapitel 3 9 Riksteatern Värmland (2010a) 17

18 Med en allmän samlingslokal menas en lokal som hålls öppen och tillgänglig för alla och där man kan bedriva en allsidig verksamhet. Exempel på detta är olika föreningsmöten, studieverksamhet, fritidssysselsättning och kulturell verksamhet. 10 Här uttrycks tydligt hur myndigheterna räknar med att det ideella föreningslivet ska sörja för befolkningens möjligheter till bildning, kultur och nöjen genom att hålla sina lokaler öppna också för andra än föreningsmedlemmar. I Kultur på Landsbygd deltog tre skilda kategorier av föreningar som äger/ansvarar för sådana allmänna samlingslokaler. De har alla tre sina syften, stadgar, regler och riktlinjer och de ingår alla i varsin nationell och internationell idégemenskap. De präglas av sin egen men också av sin organisations historia och tradition men givetvis också av de sammanhang de tidigare varit och i dag är verksamma i. 11 De lokala förhållandena i form av olika kulturella och socioekonomiska förutsättningar påverkar deras villkor och möjligheter. När dessa 25 olika föreningar med, förenklat uttryckt, tre olika organisations- och föreningstraditioner och erfarenheter bakom sig och med 25 olika bygders villkor kring sig, gick in Kultur på Landsbygd hade de klart olika utgångsläge i scenkonstsatsningen. Föreningens upptagningsområde, närheten till andra samlingslokaler och scener, föreningens övriga arrangemang, de kringboendes förväntningar på arrangemang, avstånd till tätorter och arbetsplatser, befolkningens utbildningsnivå och tidigare vana av olika kulturarrangemang, service i form av affärer m.m. är faktorer som påverkar hur en satsning som Kultur på Landsbygd faller ut. De deltagande föreningarna är en blandning av gamla och nya tämligen nybildade föreningar De allra äldsta föreningarna är en IOGT-NTO-förening, grundad redan Den yngsta är en ny bygdegårdsförening grundad Den äldsta Folkets Husföreningen startade En stor spännvidd vad gäller föreningarnas ålder således. Föreningarnas gårdar speglar i stor utsträckning föreningens ålder. Flera av de äldsta föreningarna har lokaler som är byggda och dimensionerade efter den befolkningsmängd som fanns vid föreningens start. Det betyder att de i dag är mycket stora i förhållande till föreningens medlemsantal och bygdens befolkning. De är därför svåra att fylla helt vid arrangemang och de är ofta dyra i drift och underhåll. Ungefär hälften av föreningarna i Kultur på Landsbygd kom in som nya eller ovana arrangörer. De hade aldrig eller mycket sällan varit med om att arrangera scenkonstföreställningar och var ovan vid marknadsföring av sådana. De som var mest erfarna hade regelbundet arrangerat sådana, några av dem i samarbete med närmaste Teaterförening. Enligt Glesbygdverkets definition av glesbygd/tätort 12 har en tätort mint 3000 invånare. Några Folkets Hus föreningar i projektet är belägna inom tätort eller i tätortsnära landsbygd. Övriga gårdar finns i tätortsnära landsbygd. Det vill säga inom ett avstånd på 5 till 45 minuters bilresa från en ort med minst 3000 invånare. En av de deltagande gårdarna, ett Folket Hus, ligger i vad som betecknas glesbygd. Olika delar av Värmland skiljer sig åt vad gäller befolkningsutveckling. Vissa arrangörsföreningar finns i avfolkningsbygder medan andra finns i bygder med nyinflyttning av familjer och nyetablering av småföretag och arbetstillfällen. 10 Boverket Se SOU 2003: 118 för beskrivning av de tre organisationernas historia, utveckling och läge på 2000-talet. 12 Länsstyrelsen Värmland (2010) 18

19 Kapitel 3 - Digital Bygdekino Film i Värmland Digital Bygdekino Under andra året av Kultur på Landsbygd utvidgades projektet till att också omfatta filmvisningar. Film togs in i programmet och de medverkande gårdarna fick därigenom möjlighet att arrangera fler begivenheter för bygdens befolkning. 1 Under genomförde Film i Värmland delprojektet Digital Bygdekino något för Sverige?, med stöd från Svenska Filminstitutet och i samarbete med Riksteatern Värmland och de övriga organisationerna som stod bakom Kultur på Landsbygd. Det projektet är en del av projektet Värmlands Visa, vars mål...har varit att ett större ansvarstagande i kommuner för visningsfrågor, öka biopubliken i Värmland och inleda ett samarbete mellan biografer, kommuner, filmmiljön och andra arrangörsnätverk för visning av film. s.1 2 Målet med pilotprojektet Digital Bygdekino var att pröva hur en ambulerande digital projektor kan fungera med ett turnerande filmvisningsprogram och se vilka evenemang och aktiviteter som kan bidra till och stärka filmen och biografens roll som mötesplats i framtiden. Då arrangörerna inom Kultur på Landsbygd uttryckt önskemål att också kunna visa film på sina gårdar, fann projektledningarna för dessa två skilda projekt att man hade ömsesidig nytta av varandra. Beslut togs under våren 2009 att projekten skulle kopplas samman. Digital Bygdekino kunde utnyttja det nätverk av arrangörer som fanns i Kultur på Landsbygd som i sin tur fick fler program att erbjuda bygden. De två olika projektet hade också i grunden samma syfte och idé med arrangemangen. Båda projekten handlade om att finna möjligheter att anordna goda kulturupplevelser på landsbygden och att bidra till bevarandet av de samlingslokaler som gör det möjligt för människor att träffas och på olika sätt arbeta för sin hembygd. För Film i Värmland var målet att nå minst 1000 personer och att pröva sin turnerande digitala filmvisningsprojektor i minst tre biografer och i fem övriga samlingslokaler där film kan visas. Mer långsiktigt var målet med Värmlands Visa att skapa ett fönster för våra lokalt producerade filmer, ett fönster som med tiden kan bli en motor i ett aktivt regionalt och lokalt berättande för en definierad publik. 3 Kultur på Landsbygds arrangörer fick ett erbjudande om att visa filmen Rallybrudar, samt en kortare dokumentär om inspelningen av denna, på samma villkor som redan gällde för dem. I oktober 2009 rullade den första filmvisningen i gång. 10 gårdar ville då arrangera filmvisning efter det redan invanda konceptet; gott mottagande föreställning paus med samvaro och förtäring vid redan dukade bord fortsatt föreställning/program. Filmvisningarna genomfördes med inhyrd maskinist och den flyttbara filmvisningsutrustningen kom från Film i Värmland. 1 Kultur på Landsbygd (2009a) 2 Film i Värmland sid 1, 3 a. a. sid 1, 19

20 En person från Film i Värmland eller projektledaren för Kultur på Landsbygd var också alltid närvarande. På vissa ställen krävdes hjälp från arrangörerna att få utrustningen på plats. Vid några tillfällen var projektledaren för Kultur på Landsbygd med som assistent men även för att möta arrangörerna och publiken för samtal och diskussion. Han var, liksom de som var verksamma i filmprojektet, intresserad av publikens synpunkter på film och arrangemang. Klara önskemål fördes fram om fler filmvisningar. Långfilmer med anknytning till Värmland så som den först visade Rallybrudar efterfrågades. Ett starkt intresse uttrycktes också för kortfilmer som var inspelade i den aktuella bygden liksom för filmer om bygdens folk. Våren 2010 visades så filmen Bröllopsfotografen på samma sätt och under hösten visades Farsan. Vi de flesta förställningar visades också någon förfilm med anknytning till Värmland vilket var mycket uppskattat. Som förfilm till Rallybrudar visades en dokumentärfilm om inspelningen av densamma som ju skedde i Värmland. Före Bröllopsfotografen visades värmländska kortfilmer där arrangörerna själva fick välja bland ett tiotal förslag och där Snökäpparna av Anders Berg blev den mest visade. Före Farsan visades en kortdokumentär om turnén med Rallybrudar där arrangörerna hade möjlighet att se sig själva på duken. Vid dessa filmturnéer var det i stort sett samma arrangörer som vid den första. Publikanslutningen var fortsatt god och beräknad platsbeläggning på i genomsnitt runt 50 procent. Samtliga involverade var mycket nöjda med att Film i Värmland kunde ge sådant positivt tillskott till Kultur på Landsbygd. Publiken gav uttryck för sin glädje att åter kunna gå på bio på hemorten och inte behöva fara långt till någon biograf. I både filmturnéns egen utvärdering 4 och i samband med utvärderingen av Kultur på Landsbygd framträdde detta tydligt. De avtal och bestämmelser som råder i filmbranschen om hur spelfilm får marknadsföras och visas påverkade arrangörernas förberedelser. Filmvisningarna var ju inte vanliga biografvisningar utan de hölls inom formen och ramen för filmklubbsvisning vilket gjorde att man fick annonsera lite annorlunda än vid de övriga arrangemangen i Kultur på Landsbygd. Detta ändrades dock i den senare delen av filmprojektet då filmdistributören Swedish Film efter förhandlingar gav tillstånd till öppen affischering. Något som givetvis var positivt för marknadsföringen och publiktillströmningen. Resultatet för Kultur på Landsbygds del i filmprojektet blev att ytterligare 30 arrangemang genomfördes och totalt personer såg filmerna. Mest bestod publiken av äldre personer, men det var en god ålderspridning vid föreställningarna. En hel del barn och ungdomar såg också filmerna. Någon konsekvent statistik rörande publikens könsfördelning och åldersspridning har dock inte varit tillgänglig. I en kommentar i utvärderingen av filmprojektet sägs: Tydligt har varit att aktiva föreningar som vuxit fram av sig själva haft högre publiksiffror och ett starkare engagemang i arrangörskapet. Framgångarna har också varit större på platser som ligger längre bort från biografer och urban miljö. 5 Utvärderingen pekar också på att den sociala samvaron i samband med visningarna haft en stor betydelse för publiken. 4 a. a. 5 a.a. 20

21 Turnén med Digital Bygdekino inom Kultur på Landsbygd blev lyckad. Måluppfyllelsen var över förväntan där publikantal och genomförda turnéer motsvarade vad som avsetts. Nu arbetar Film i Värmland vidare med de erfarenheter detta gett och med de nya samarbetspartner man fått genom Kultur på Landsbygd; organisationerna inom SamSam, Riksteatern Värmland samt de olika föreningarna som äger eller förvaltar samlingslokalerna. Man fortsätter också att utveckla kontakterna med och informationen till kommunerna och söker bidra till utvecklingen av stöd till digitaliseringen av biografer. Ett arbete för att få möjlighet att utveckla den ambulerande filmvisningen, vars verksamhet utfallit så positivt, står högt på agendan. Kommentar Film går i dag att se i många olika visningsfönster förutom på biograf; via allmän TV, DVD, hyrfilm, och internet. Äldre personers filmkonsumtion sker främst via de vanliga TV-kanalerna. De gårdar som var med filmprojektet ligger långt från aktiva biografer och publiken på arrangemang inom Kultur på Landsbygd är i huvudsak äldre personer. En grupp som av olika skäl ser det svårt att komma i väg till en biograf för att se film. Att den turnerande biografen uppskattas av Kultur på Landsbygds arrangörer står helt klart. Att se en film är något annat än att gå på bio. Ett biobesök innebär även möjlighet till kontakter och sociala möten och diskussioner med andra människor. Det är något annat än, att kanske helt ensam, se film via TV eller dator i hemmet. Att ha möjlighet att se film vid visningar i hembygdens samlingslokal, tillsammans med andra, torde ge ett mervärde för den enskilda besökaren som för bygden som helhet. 21

22 Kapitel 4 - Utvärderingen Uppdraget Region Värmland beviljade medel för en opartisk utvärdering av projektet och beskrev målet för denna: att genom en skriftlig utvärdering göra en beskrivning av Kultur på Landsbygds framväxt och verksamhet under projektperioden, presentera vilka erfarenheter som de olika aktörerna har dragit av processen, beskriva förutsättningarna för ett framtida långsiktigt arbete, samt vara underlag för diskussioner om möjligheten till kulturarenor även på landsbygden 1 Vidare angav anslagsgivaren i sitt beslut att man förväntade sig en utvärdering med såväl kvalitativa som kvantitativa beskrivningar av projektet, av dess processer och resultat, samt att utvärderingen också skulle kunna lyfta fram problem och framgångsfaktorer och ge exempel på eventuellt framtida samverkan. Dessa förväntningar på utvärderingen sammanföll väl med de tankar jag själv hade kring projektet. De sammanföll också väl med den syn på utvärdering och lämpliga metoder som jag har tidigare erfarenhet av som utvärderare i andra sammanhang, bl.a. olika pedagogiska verksamheter. Val av angreppssätt För att kunna göra en beskrivning enligt uppdragsgivarnas önskemål valde jag att genomföra utvärderingen som en kvalitativ studie med vissa kvantitativa inslag. Det är främst frågor av arten Vad?, Varför? och Hur då? som behöver finna sitt svar. Svar som bäst fångas in i öppna enkätsvar eller intervjuer. Observationer och iakttagelser bidrar också till svar på frågor av detta slag. Utifrån svaren kan en bild av projektets processer tecknas, med framgångar och eventuella misslyckanden, och därmed ge en djupare förståelse för resultaten. 2 Komplettering med kvantitativa data kompletterar beskrivningen av projektet och dess utfall. Urval och datainsamling De medverkande arrangörerna, i rapporten även kallade föreningarna eller gårdarna, var 25 stycken fördelade över 15 olika kommuner över i stort sett hela Värmland. 3 De hade alla, var och en, olika förutsättningar genom sin historia, sitt geografiska läge, bygdens socioekonomiska struktur, föreningens medlemskader, arbetssätt, förväntningar på projektet, m.m.. De hade således alla olika ingångsvärden i projektet. Trots att kvalitativa undersökningar oftast är mycket tidskrävande valde jag att göra en totalunderökning och samla information, data, från samtliga arrangörer och samtliga i projektledning och referensgrupp. Detta för att få så bred förståelse som möjligt av vad som skett under projekttiden och vilken effekt det haft hos de olika intressenterna. Data samlades in genom en enkät, alternativt en intervju, med kontaktpersonerna för de 25 föreningar som var med i projektet vid dess avslutning. Uppföljande samtal genomfördes med 1 Region Värmland (2010) 2 Vedung (2009) 3 Se bilaga 3, företeckning över medverkande föreningar/gårdar 22

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14)

*Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) Framtidsforum Gävle 13 september Innehåll med antal prioritetspluppar inom parentes: *Energi och kraft hur ska vi få energi och kraft att flöda mellan Riksteatern centralt och regionalt? (14) *Centrum

Läs mer

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS RIKSTEATERFÖRENING KULTURPROJEKTET OPEN MINDS Styrgrupp Minnesanteckningar 2013-09-02 Datum: 2013-09-02 Tid: 18.30-21.00 Plats: ABF:s verksamhetskontor i Markaryd Drottninggatan 18 Närvarande

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Öppet Forum Högskolan Halmstad

Öppet Forum Högskolan Halmstad Utvärderingsrapport 1 av Lust H projektet Öppet Forum Högskolan Halmstad 15 april 2003 Högskolan i Halmstad Mats Holmquist 1. Bakgrund Den 15 april 2003 arrangerade interrimteamet för Lust H en heldag

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun

Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun 1 (7) Förslag till strategi för folkbibliotek i Nacka kommun Inledning Riksdagen har antagit nationella kulturpolitiska mål som vilar på grundläggande demokratiska värderingar med yttrandefriheten som

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivning September 2009 2 Förord På samma sätt som det svenska samhället genomgår förändring, möter också

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Musikalen FETT. en projektredovisning från

Musikalen FETT. en projektredovisning från Musikalen FETT en projektredovisning från 2 VAD GJORDE VI? Under ca två års tid har vi, tillsammans med kompositören och författaren Bertil Goldberg, arbetat på att skapa en musikal med målsättningen att

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Konstnärsnämnden 2013

Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämnden 2013 Konstnärsnämndens uppdrag Främja konstnärers möjlighet att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och vidareutveckla sitt konstnärskap : Stöd till enskilda konstnärer genom stipendier

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011

PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 KULTURDIALOG 2011 PROGRAM DIALOGMÖTE KULTUR 19/10 2011 19.00 Välkommen 19.15 Presentation av programmet Regional kulturplan, ppt Kulturöversyn Hagfors kommun 2011 Förslag organisation kulturutveckling

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Slutrapport för projektet ALLAVI

Slutrapport för projektet ALLAVI 1 (7) Slutrapport för projektet ALLAVI Datum:12-12-14 Journalnummer: 2010-1272 Projekttid: Start 2009-12-14 slut 2012-12-30 Kontaktpersoner i projektet: Stefan Pettersson 0325-70 600 Mia Pettersson 0325-70

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18)

Riktlinjer för styrning (tillstyrkta av RAR:s beredningsgrupp 2014-03-18) Styrning av RAR-finansierade insatser Ett projekt kan vara ytterligare en i raden av tidsbegränsade, perifera insatser som ingen orkar bry sig om efter projektslut. Ett projekt kan också bli en kraftfull

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet. Internetanvändning med och utan bredband INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 65 Internetanvändning med och utan bredband Annika Bergström 2007 1 Internetanvändning med och

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Ett utbildningsmaterial om:

Ett utbildningsmaterial om: Fritidsvetarna Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier Hur skapar vi arenor för bildning? Hur skapar vi goda närmiljöer? Ett utbildningsmaterial om: - mötesplatser/bildningsarenor för alla, - aktiva

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. IT-bonden i Småland Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 Projektnamn:...3

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget

Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Dnr: 705-17285-2008 HFÅ 2008/306 Återrapportering av medel Nationella Tobaksuppdraget Samverkansprojekt Hälsofrämjande insatser för minskat tobaksbruk i Södermanland Ulrica Berglöf Regional Tobakssamordnare

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11

fakta Om Sveriges glesoch landsbygder Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 fakta Om Sveriges glesoch landsbygder 1 Fickfakta 2007.indd 1 2007-12-18 12.50.11 Innehåll Vad är gles- och landsbygd? Glesbygdsverkets definition 3 Karta gles- och landsbygder 4 Befolkning Befolkning

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54

Telefon: 063-10 61 16 Mobiltelefon: 073-835 34 54 Ansökan Sixten 1. Namn på projektet: Dom har ju allt - Storsjöbygden 2. Kontaktperson för projektet (projektledare): Namn: Matilda Amundsen Bergström Ålder: 22 Adress: Landgången 4 Postadress: 831 61 Östersund

Läs mer

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10

Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Kvartalsrapport december 2013- februari 2014 2014-03-10 Från projektledarens horisont Det har varit en tid med många olika aktiviteter, redovisning av projektår tre och planering av projektår fyra. Den

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur

Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Dokumentation från seminariet Speed-dating för kultur Speed-dating för samverkan Träffa kollegor och ideella kulturorganisationer du tidigare bara hört talas om eller inte ens visste fanns. Så stod det

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

En dag för företaget i Stjärnsund

En dag för företaget i Stjärnsund En dag för företaget i Stjärnsund Projektägare: Stiernsunds AIF, ideell förening Projektledare: Sten Hårdbåge Kommun: Hedemora Dnr: 101 Jnr: 2011 5939 Projekttid: 2011-09-05-2012-09-30 Projektet blev väldigt

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva

Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Jörgen Wiklund 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid. 4 Slutord sid. 11 Appendix 1: Frågor och grafer sid.

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets integrationssatsning på landsbygden. Namn på förslaget: Integration Rydaholm Journalnummer: 201-3006

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer