ÅRSREDOVISNING avseende 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING avseende 2012"

Transkript

1 1(5) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2012 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret , föreningens 70:e verksamhetsår. Föreningen äger fastigheten nr 12 i kvarteret Ångpannan i Stockholms kommun. Styrelse: Ulf Bringle Lena Boman-Gustavii Jens Bjurman Ulf Yngvesson Britt-Marie Bergström Tove Grimgarn Andreas Andersson ordförande ledamot, sekreterare ledamot ledamot ledamot suppleant suppleant Firmateckning: Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening. Revisorer: Johanna Venables och Roland Berndt. Suppleant.Peter Eriksson. Förvaltning: Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Martin Boström. Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning har skötts av Kjell Eriksson/ Bygg-Safe fram till hans pensionering 1 juni. Han har ersatts av Björn Johansson/Hutta Fastighetsförvaltning AB. Hisskötselfirma har varit Västermalms Hisservice, och trapphusstädningen har skötts av Arcobaleno Städ. Föreningsfrågor: Ordinarie föreningsstämma hölls den 23 april Styrelsen har under året haft kontinuerlig kontakt i olika föreningsfrågor samt 13 st protokollförda sammanträden. Föreningen har 37 medlemslägenheter och antalet medlemmar är 52. Under året har lägenheterna nr 21 och 25 överlåtits. Föreningen har 1 hyreslokal, uthyrd hela året. Fastigheten: Fastigheten byggdes 1929 och rymmer 41 bostäder, m², och 1 lokal, 48 m², totalt m². Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Moderna Försäkringar Sak AB med kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar. Utöver löpande underhåll har under året takvärme installerats, snörasskydd monterats, trapphusets stenläggning reparerats och gårdens avrinning förbättrats. Ekonomi och resultatdisposition: Taxeringsvärde fastigheten är :- varav bostäder :- och lokaler :-. Föreningen har status som äkta bostadsrättsförening. Årsavgiften har varit oförändrad sedan många år och ekonomin är stabil. Föreningens lån uppgår till :- med fastigheten som säkerhet. Likviditeten vid årsskiftet är :-. Årets resultat är en förlust före fondavsättning på :-. Styrelsens förslag till resultatdisposition innebär att till yttre fond avsätts i enlighet med föreningens stadgar, d. v. s. med minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde vilket för detta år innebär avrundat :-. Förslaget innebär: Fond vid årets början Årets avsättning Fond vid årets slut Styrelsen föreslår även att årets förlust, som efter föreslagen avsättning uppgår till :-, balanseras i ny räkning vilket ger ett balanserat överskott om :-. Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar jämte tilläggsupplysningar och notanteckningar.

2 Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 2 (5) RESULTATRÄKNINGAR RÖRELSENS INTÄKTER Avgifter Hyror Övriga intäkter Not Summa intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Arvoden och löner Not Sociala avgifter Not Administrativa kostnader Fastighetsförsäkring Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning Värme El Vatten och avlopp Sopor, städning, snöröjning Underhåll, löpande Underhåll, långsiktigt Utemiljö Övriga kostnader Fastighetsskatt Summa kostnader Resultat före finansnetto och avsättningar FINANSIELLA INTÄKTER och KOSTNADER Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansnetto ÅRETS RESULTAT före avsättningar Avsättningar föregående år

3 Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 3 (5) BALANSRÄKNINGAR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader och mark Omsättningstillgångar Förutbetalda kostnader Not Kortfristiga fordringar Not Likvida medel Not Skattekonto Skattefordran Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER Eget kapital Grundavgifter / Medlemsinsatser Fond yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not Deposition från hyreslokal Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Not Förutbetalda avgifter och hyror Balkongprojekt Källskatt Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR och SKULDER

4 Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 4 (5) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. I huvudsak används samma redovisnings- och värderingsprinciper som föregående år. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. NOTANTECKNINGAR ÖVRIGA INTÄKTER Överlåtelseavgifter Pantsättningsavgifter Städningsavgifter Skatteåterbetalning av feldebitering ARVODEN, LÖNER och SOCIALA KOSTNADER Styrelsearvoden Revisionsarvoden Arvode arbete med webbsida Förvaltningsarvode Sociala kostnader FÖRUTBETALDA KOSTNADER Fastighetsförsäkring Telefonanslutning värmecentral KORTFRISTIGA FORDRINGAR Städningsavgifter Feldebiterad städning 244 Självrisk vattenskada LIKVIDA MEDEL Nordea PlusGiro Swedbank Riksgäldskonto SKATTEFORDRAN Debiterad preliminärskatt Fastighetsskatt bostäder Fastighetsskatt lokaler (forts)

5 Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 5 (5) NOTANTECKNINGAR (forts) SKULDER TILL KREDITINSTITUT Swedbank Hypotek 3,014% 3-mån Swedbank Hypotek 2,870% Swedbank Hypotek 2,920% Swedbank Hypotek 3,100% Samtliga lån amorteringsfria under löptiden UPPLUPNA KOSTNADER Uppbörd jan, sociala avgifter Fortum värme Fortum El Stockholm Vatten Arcobaleno Städ Hans Andersson Recycling Utlägg U Bringle Utlägg M Boström Upplupna räntor TJ Säkra Tak AB HSAB hissbesiktning Trosa Asfalt Inspecta Stockholm den 2013 Ulf Bringle Lena Boman-Gustavii Jens Bjurman Ordförande Ulf Yngvesson Britt-Marie Bergström * * * * * Vår revisionsberättelse har lämnats den 2013 Johanna Venables Roland Berndt

6 Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 SPECIFIKATION AV RESULTATRÄKNINGEN 2012 Intäkter , var budgeterat till 1.060': avgifter, hyresintäkt lokal, städningsavgifter, överlåtelseavgifter, pantsättningsavgifter, ränteintäkter. Utgifter , var budgeterat till 808': fastighetskostnader, räntekostnader. Resultat (förlust) före fondavsättning , var budgeterat till vinst 252'. SPECIFIKATION UTGIFTER: Arvoden och löner , var budgeterat till 64': styrelsearvoden, Martin Boströms förvaltning, revisorsarvoden. Sociala avgifter , var budgeterat till 18. Administrativa kostnader 7.520, var budgeterat till 9 : medlemsavgift till SBC, 950 avgifter avseende plusgiro och bankgiro, 900 registreringsavgift ny styrelse, 417 telefonkostnader, 23 kontorsmaterial, 360 porton. Fastighetsförsäkring , var budgeterat till 25 : Moderna Försäkringar. Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning , var budgeterat till 41 : Kjell Eriksson, Björn Johansson. Värme , var budgeterat till 240 : fasta kostnader, förbrukning. El , var budgeterat till 30. Vatten och avlopp , var budgeterat till 40 : fasta kostnader, förbrukning. Sophämtning, städning, snöröjning , var budgeterat till 50 : trapphusstädning, storstädning + + golvvård, sophämtning, grovsopor och pappersinsamling, takskottning, 241 städmaterial, 349 ishacka. Löpande underhåll , var budgeterat till 50 : serviceavgifter kabel-tv, hissen, tvättstugeservice, VVS-arbeten, elarbete, taköversyn, portjustering, 991 lampor. Långsiktigt underhåll , var ej separat budgeterat: takvärmeanläggning, snörasskydd på taket, reparation av trappsten, förbättring av gårdens avrinning, hisskonsult. Utemiljö 1.120, var budgeterat till 2 : Grästrimmer. Övriga kostnader , budgeterat till 20 : avskriven fordran, 300 ansökan hos Kronofogden, nycklar, 595 webb-adress, 470 avtackning, 131 hänglås. Fastighetsskatt , var budgeterat till 57 : bostäder, lokaler. Räntekostnader , var budgeterat till 162. RESULTATKOMMENTAR: Årets resultat blev en förlust före fondavsättning på :- i stället för en budgeterad vinst före fondavsättning på :-. Av årets kostnader kan ca :- betraktas som långsiktiga åtgärder samt extraordinära kostnader som finansierats med egna medel. Med det taget i beaktande innebär resultatet en vinst före fondavsättning på ca :-. Likviditeten vid årsskiftet är :-.

7 Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 BUDGET 2013 Budgetens syfte är att beräkna en rimlig nivå på medlemsavgifterna och därför ingår inte långsiktigt underhåll, då detta finansieras genom egna medel och/eller upptagande av nya lån. Endast eventuell nytillkommen räntekostnad kan påverka budgeten. RÖRELSENS INTÄKTER Avgifter medlemmar Hyresintäkter, lokal Övriga intäkter RÖRELSENS KOSTNADER Arvoden och löner Sociala avgifter 31,42% Administrativa kostnader Fastighetsförsäkring Fastighetsskötsel och teknisk förvaltning Värme El Vatten och avlopp Sopor, städning, snöröjning Underhåll och förbättringar (avser endast löpande) Utemiljö Diverse kostnader Fastighetsskatt Resultat före finansnetto och avsättningar FINANSIELLA INTÄKTER och KOSTNADER Ränteintäkter Räntekostnader RESULTAT FÖRE AVSÄTTNING Avsättning till yttre fond ÅRETS BERÄKNADE VINST Beräknad likviditet vid årets slut (om nya lån ej tas upp): Likviditeten kan minskas med belopp avseende långsiktiga åtgärder och låneamorteringar.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa

Årsredovisning. Bf Eldaren 1 upa Årsredovisning för Bf Eldaren 1 upa Räkenskapsåret 2006 Bf Eldaren 1 upa 1(9) Styrelsen för Bf Eldaren 1 upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros

Årsredovisning. Brf Alphyddans Ros Årsredovisning för Brf Alphyddans Ros Räkenskapsåret 2008 Brf Alphyddans Ros 1(10) Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007

2008-06-18. Årsredovisning för. Brf Kullen 769604-6098. Räkenskapsåret 2007 2008-06-18 Årsredovisning för Brf Kullen Räkenskapsåret 2007 Styrelsen för BRF Kullen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Föreningen registrerades den 1999-07-08.

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen ÖLANDSSTENEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2005. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLA DROTTNINGEN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLA DROTTNINGEN

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2007 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Fastighet: Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11

Bostadsrättsföreningen Postsäcken 11 Årsredovisning 2013 för BRF Postsäcken 11 - Orgnr: 769607-0858 Styrelsen för Brf. Postsäcken 11, Wollmar Yxkullsgatan 38, får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

Läs mer

Org.nr 769621-3565. Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 4-01 -01-201 4-1 2-31

Org.nr 769621-3565. Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 4-01 -01-201 4-1 2-31 Org.nr 769621 3565 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 401 01 201 41 231 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2009 Brf Lilla Korpen 1(12) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNA OASEN Org. nr. ÅR 2013 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014

Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård Årsredovisning 2014 Brf Grims Gård 716460-4279 Styrelsen för Brf Grims Gård, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING

BRF CAROLUS 26. Org.nr 769612-5157 ÅRSREDOVISNING BRF CAROLUS 26 ÅRSREDOVISNING 2009 Brf Carolus 26 1 (9) Styrelsen för Brf Carolus 26, Helsingborgs kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31, föreningens andra verksamhetsår.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN

Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN Årsredovisning Bostadsrättsföreningen DROTTNINGTORGET DRAGONEN Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hamnkranen

Årsredovisning. Brf Hamnkranen Årsredovisning för Brf Hamnkranen Räkenskapsåret 2012 Brf Hamnkranen 1(13) Styrelsen för Brf Hamnkranen, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer