m Höörs m kommun :in f 11lU\~z- AYt~DE.. Y NÄMNDERNAS BUDGETSKRIVELSER Y/tJ/0:0 Budgetberedning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "m Höörs m kommun :in f 11lU\~z- AYt~DE.. Y NÄMNDERNAS BUDGETSKRIVELSER 2011-2013 7Y/tJ/0:0 Budgetberedning 2010-04-26 -- 27"

Transkript

1 m Höörs m kommun :in f 7Y/tJ/0:0 NÄMNDERNAS BUDGETSKRIVELSER Budgetberedning lU\z- AYtDE.. Y

2 Innehåll Sid Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Fritidsnämnden Kultw:nämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden

3 l m Höörs W kommun Kommunstyrelsen BUDGETSKRIVELSE ALLMÄN BESKRIVNING AV NÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Kommunstyrelsens ansvarar för ett omfattande antal verksamhetsområden, från intern service till verksamheter som är direkt riktade till kommunens medborgare. Följande verksamhetsområden hanteras av Kommunstyrelsen; Kostnader för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen Kommunledning inklusive kansli, personal och ekonomiadministration samt IT utveckling Interna servicefunktioner såsom städning, vaktmästeri samt reception och telefonväxel Övergripande kompetensutveckling och företagshälsovård Mark, exploateringsverksamhet, lokaler och bostadsanpassning Fysisk planering och markförsörjning Näringslivsfrämjande verksamhet och turism Räddningstjänst Bibliotek och musikskola Färdänst och kollektivtrafik Förmyndarverksamhet Natur och miljövård Informationsverksamhet I "I- '" - '" - '" l j " j {i' l PLANERADE VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGARjINVESTERINGAR Alhnänt Med anledning av det svåra ekonomiska läget kommer yttersta återhållsamhet gälla för köp av utbildningar och konsulttjänster. Detta innebär begränsade möjligheter till expertstöd i utred ningsarbeten och att vissa utredningsuppdrag får förskjutas i tiden. Sämre omvärldsbevakning och kompetensutveckling är ytterligare konsekvenser. KommunfulhnäktigejKommunstyrelsen För introduktion av nya politiker inför den nya mandatperioden bebövs förstärk ning med 150 tkr. IT-verksamhet IT enheten står inför en större verksamhets förändring som innebär gemensam orgarusation med Hörby kommuns TT-enhet. Förändringen är på planeringsstadiet och ett fardigt förslag beräknas bli f,;rdigt strax innan eller strax efter sommaren. Användning av GIS-systemet ökar successivt med fler och fler användningsområden. Under planperioden kan det bli aktuellt med en större uppgradering med en helt ny licensmodell. Kostnadsökningen, jämfört med idag, uppskattas till ca kr. Det som driver på detta är

4 2, införandet av G IS-moduler för gata/ park och LTF, vilket bör leda till en diskussion om fördelning av dessa kostnader. Investeringar: Om förslaget på gemensam organisation blir verklighet kommer merparten av Höörs servrat att flyttas till en ny serverhall i Hörbys nya kommunhus. Samtidigt kommer en modernisering av serverparken att ske. Kostnaderna för detta kommer att delas mellan kommunerna enligt en debiteringsmodell som arbetas fram i det förslag som tas fram kring den nya organisationen. Blir inte den gemensamma organisationen verklighet måste befintlig serverhall i Höör byggas om, modernisering av serverparken är också nödvändig. Planverksamhet För att öka planberedskapen inför en uppgång i byggverksamheten inriktas planeringsverksamheten mer mot den översiktliga planeringen, aktualisering och komplette ring till den kommuntäckande översiktsplanen, tillägg till och fördjupning av översiktsplanen. I den översiktliga planeringen ingår också mer översiktliga planprogram för större områden, t ex Ringsjöbandet och Tjörnarp. Turistverksamhet Turistbyrån flyttar under våren till nya lokaler i kv Mejeriet varför bidraget behöver hö jas med ca 100 tkr för att kompensera hyreshöjningen. Förslag till nytt avtal har tagits fram. Räddningstjänsten Räddningsän ste n kommer under 2011 att organiseras utifrån de nya förutsättningar som gäller med anledning av de förändringar som sker i vår omvärld. Samarbetet med Hörby kommun är föreslaget att fördjupas under 2011 genom att bilda en gemensam organisation. Detta för att räddningstjänsten skall fortsätta att vara framgångsrik. En ny lag om brandfarliga och explosiva ämnen träder i kraft under senare delen av 2010 vil ket innebär ett utökat ansvar för kommunerna. I dagsläget är det svårt att se hur dessa föränd ringar kommer att påverka verksamheten. Fortsatta investeringar enligt fordons- och utrustningsplan, samt iordningställande av rädd ningsänstens övningsfält planeras. Införandet av ett nytt nationellt radiosystem för räddningstjänsten innebär ökade driftskost nader jämfört med nuvarande system. Biblioteksverksamhet En ny bibliotekslag är under arbete och förslag till den nya lagen kommer att läggas fram un der april månad. Vilken påverkan den nya lagen kommer att ha är svårt att säga då förslaget inte presenterats ännu. E tt beslut om framtida biblioteksplacering är önskvärt inom kort för att kunna budgetera för eventuellt bli kvar i dagens lokaler, vilket kräver kostnader i det befintliga biblioteket och vid en eventuell flytt kostnader för planering mm. Kungliga biblioteket som är ny ansvarig för biblioteksverksamheten i Sverige har beslutat att byta signum-system från SAB till Dewey, för lekmannen handlar det om att byta bokstäverna på bokryggen till siffror. Utvecklingen inom folkbiblioteken följs och den dag det blir aktuellt kommer det under en tid att behövas förstärkning på biblioteket.

5 3. Biblioteket önskar få utökade lokaler, när skolan lämnar lokaler i huset, samt resurser för att kunna irueda dessa till ett bra barn- och undervisningsrum och ett föreläsningsrum/ tyst läserum. H yresölmingen är beräknad till 140 tkr. Vid beslut om att inte flytta biblioteket önskas medel för att byta ut hyllor, udåningsdisk och övrig iruedning, Detta behöver göras även om det tar mer än 5 år till dess att ett nytt bibliotek byggs i kommunen. Biblioteket önskar även byta ut- och inlåningssystem, till ett som fungerar med RFID. RFID innebär bland annat att man sätter datachips i böckerna, I nu gällande investeringsplan finns tkr för upprustning samt 450 tkr till RFID upptaget 2011 men tillkommande driftkostnader ryms inte i bibliotekets ram (ca 165 tkr, preliminärt 50 % för första året) Musikskolan För fyra år sedan ansökte Musikskolan om utökade ramar i syfte att utöka verksamheten till en kuiturskola. De medel som söktes, och beviljades, motsvarar 40 % änst om året i fem år, plus ett årligt tillskott om tkr för att täcka ökade materielkostnader. Arbetet med att bygga upp Kulturskolan inleddes (tvä är äterstår av de fem), Reguljär dramaverksamhet i flera skepnader har tillkommit och dansverksamheten har utökats, Satsningen ligger fortfarande vilande tillsvidare enligt tidigare besparingsbeslut. Musikskolan skulle vilja utöka gitarr- och pianoundervisningen för att i någon mån tillmötesgå den stora efterfrågan och undvika alltför långa köer. I samband med denna utökning vill skolan också starta kompgrupper (piano, gitarr, bas, trummor). Verksamheter förlagda till byskolorna bör öka, Bild och film är nästa ämne för utvecklingen till en Kulturskola, Ovanstående planerade satsningar sköts fram när Kulturskolesatsningen stoppades vilket innebar att skolan inte kunde ta in någon sökande till gitarr och endast en till pianoundervisning, trots många sökande under hösten 2009, I takt med att verksamheten stadigt växer ökar också kraven på lokalerna. Det börjar bli rejält trångbott och skolan behöver större ytor. Det finns förslag och ritning på utbyggnad, Färdtjänst och riksfårdtjänst Enligt beslut i KF överlämnas firdtjänst och riksrardänst till Skåne trafiken per I antaget avtal finns beräkningsgrunden för det bidrag som kommunen skall betala till Skånetrafiken fram till dess Region Skåne kan överta skattefinansieringen, Detta planeras att ske någon gång under perioden , Bidraget till Skånetrafiken bygger bl a på trafikkostnaderna för första halvåret 2010 och är därför inte möjliga att beräkna för närvarande. Den del av bidraget som avser administrativa kostnader fördelar sig på jämförelse med invånarantalen för samdiga i överenskommelsen ingående 14 kommuner och kommer för Höörs kommuns del att innebära ökade kostnader jämfört med budget för verksamheten då alla overheadkostnader, som i kommunen bärs av andra verksamheter ex hyra, chefslöner mm, kommer att ingå i berälmingsunderlaget. KoUektivtrafik Inom projektet Natur- och kulturbussen planeras för helgtrafik till Stenskogen - Bosjökloster - Snogeröd. För att detta skall vara möjligt trafikeringsmässigt måste ytterligare turer köpas till för att skapa ett bussförararbetspass som är förenligt med kommunens avtal med Skånetrafiken. Förslaget är att utöka helgtrafiken på linjen Veterinärgården - Sätofta - Orup och omvänt från två till fyra turer per lördag/söndag/helgdag till en kostnad av 63 kkr/år, Inte minst So

6 If. cial sektors etablering av korttidsboende på Orupslund motiverar en utökning av helgtrafiken till Orup. ÖVERGRIPANDE MAL (VISION OCH INRIKTNINGSMAL) Kommunstyrelsen har ett brett verksamhetsområde och ett särskilt samordningsansvar för kommunövergtipande strategiska och ekonomiska frågor. Av den anledningen har kommunstyrelsen för närvarande så många som åtta olika inriktningsmål att beakta. 1. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att den samlade kommunala verksamheten utvecklas i riktning mot kommunens vision och inriktningsmål. 2. Kommunstyrelsen skall svara för att H öörs kommun förmedlar en öppen och enhetlig bild av sin verksamhet gentemot media och sina invånare. 3. En offensiv informations- och marknadsföringsverksamhet som omfattar hela kommunen skall utvecklas under planeringsperioden. 4. Personalpolitiken skall utvecklas i syfte att stärka Höörs kommuns bild aven attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. 5. Formerna för inflytande och delaktighet i den kommunala verksamheten skall utvecklas. 6. Kommunen skall byggas ut på ett planerat sätt. Det skall i kommunens samtliga tätorter finnas tillgång till exploateringsbar mark för bostads- och verksamhetsändamål, förberedd för byggnation genom stadsplanering. 7. I Höörs kommun har alla rätt till en trygg och säker miljö. Brand- och olycksriskerna skall fortlöpande minskas. 8. Naturvården skall ha en framskjuten roll i samhällsplaneringen. Mängden mål försvårar prioritering och styrning. För att förbättra styrfokus och tydliggöra politiska prioriteringar föreslås en minskning till fem. Mål nummer 1, 2 och 5 bör tas bort då dessa är svåra att mäta. Bedömningen är att inriktningsmålen kan realiseras med de resurser som kommunstyrelsen har till sitt förfogande, men med ett längre tidsperspektiv än tidigare. Planverksamheten Planenheten föreslår följande förändringari tillägg beträffande effektrnålen: - Arbeta fram detaljplaner så att det alltid finns planlagda områden för bostadsbebyggelse för ciika 200 (tidigan 100 per år) lägenheter i olika typer av områden enligt översiktsplanens inrikt rnng. - Fortsätta arbetet med översiktsplanen för hela kommunen samt den fördjupade översikts planen för Tjörnarp.(tidigare RingSjö'bandet) Biblioteksverksamhet Följande mål skall inarbetas i verksamhetsavtal: Biblioteket ska vara en attraktiv mötesplats som är ändamålsenlig. Tillgängligheten är viktig. Mediebeståndet ska vara aktuellt, brett och mångsidigt. Biblioteket ska vara känt av allmänheten.

7 5: Biblioteket ska vara en självklar del av det livslånga lärandet och lyfta fram de litterära upple velserna. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp, där språkutveckling och läsfrämjande är huvud saken. De som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket beroende av ålder eller sjukdom, ska er bjuds service i hemmet. Musikskolan Följande mål skall inarbetas i verksamhetsavtal: Det påbörjade arbetet för en Kulturskola i Höörs kommun skall fullföljas. Musikskolans lokalbehov skall utredas. Samarbetet med Kulturhuset A nders skall utökas. SYNPUNKTER PÅ DE EKONOMISKA RAMARNA Kommunstyrelsens utredningar Vid senare års besparingar har anslaget för utredningar har minskats med 50 tkr. Det vore önskvärt att återställa nivån till den ursprungliga för att kunna genomföra ca två utredningar per år. Fastighetsverksamhet Behov av medel för en s k lokalbank när verksamhetslokaler sägs upp föreligger, preliminärt med tkr. Planverksamhet Förstärkningen av planenheten med ytterligare en planarkitekt har kunnat genomföras genom att planingenjörstjänsten omvandlats till planarkitekt. Generationsväxlingen innebär att viss tid går åt för överföring av kunskap, erfarenhet och kompetens samtidigt som ny kunskap och er farenhet tillkommer. På sikt behöver planenheten få viss förstärkning när det gäller det admi nistrativa arbetet. Näringslivsåtgärder En neddragning av medel har gjorts tidigare. Ska aktiviteter enligt Nätingslivsprogrammet kunna genomföras och kommunen behålla sin rankningsplacering enligt Svenskt Näringslivs undersökningar av näringslivsklimatet inom Sveriges kommuner, är det viktigt att medlen inte minskas ytterligare. Information och marknadsforing En neddragning av medel har gjorts tidigare. Det går inte att uppnå de angivna målen för in formation och marknadsföring om det blir ytterligare neddragningar. Det är viktigt att hålla hemsidan uppdaterad, bl a tekniskt sett, och att fortsätta med information i Lokaltidningen. Räddningstjänst

8 6, För att möta ev nya krav på effektiviseringar så måste räddningstjänstens verksamheter ses över och anpassas till de nya förutsättningarna. Det kan inte uteslutas att delar av den skadeavhjälpande verksamheten måste avvecklas. Ökade hyreskostnader för brandstationen i Norra Rörurn med 100 % (65 tkr) under 2010 är ej reglerade i budget, samt ett nytt åtagande gällande fast årlig ersä ttning för reservkraftförsörjning med en kostnad av 350 tkr. Musikskolan De ekonomiska ramarna är begränsade. Under senare år har medel föl" bland annat rehabilitering och internationell representation rrllnimerats. Skolan har även begränsade medel för att kunna köpa in teknisk och elekuonisk utrustning, vilket är nödvändigt då utrustningen snart måste bytas. Hyreshöjning och begränsad kompensation för löneökningar förvärrar det ekonomiska läget ytterligare för skolan. I jämförelse med andra kommunala musikskolor ligger våra elevavgifter relativt lågt. Fördelen med det är att fler har möjlighet att söka sig till vår verksamhet och fler väljer atr även vara delaktig i det viktiga ensemblespelet. Förslag till avgiftshöjning inför hösten 2010 föreligger. Avgifterna kommer ändå att ligga på en rimlig nivå. Det hårt slitna Musikskolehuset behöver en helrenovering. Innan dess behövs en hel del extra underhåll.

9 HÖÖRSKOMrnffUN STRÄDESPROTOKOLL TekniSka nämnden Sammanträdesdatum Blad HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr :rlf/lo /0 );! 7. Inför budget Strategiska förutsättningar för den kommande planeringsperioden inom tekniska nämndens verksamhetsområde Iekonomikontorets budgetanvisningar för budget 20 Il förväntas respektive nämnd pröva de iruiktningsmål som fastställts av fullmäktige inför verksamhetsåret 2010 för de skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamhetsområdena. Lnriktningsmålen ska vara få och högt prioriterade och därmed styrande för nämndens arbete. Dokumentet innehåller följande delar och beskrivningar * Allmän beskrivning av nämndens verksamhetsområde Planerade verksamhetsförändringar / investeringar * Övergripande mål (vision och iruiktningsmål * Synpunkter på nämndens ekonomiska ramar Beredande organs förslag Se budgetskrivelse upprättad av teknisk chef Jan-Erik Schiltt. Tekniska nämnden beslutar Tekniska nämnden antar den av tekniska chefen Jan-Erik Schiltt upprättade skrivelsen som sin egen samt antar de föreslagna iruiktningsmålen för nämndens verksamheter att gälla från 20 Il med följande tillägg. Samordningsrutiner ska finnas mellan ledningsägare och gata/park verksamheten avseende arbeten på allmän plats. Lnriktningsmålet för Va-verksamheten kompletteras med - vad gäller vattenverk, reningsverk och ledningsnät o Justerandes sign Utdragsbestyrkande /'. o, o,.. o." f c r ;, Å-,,W,. VW /.,.. ' ",' J'/ y,-,-".; I,:>',... '0'- " - /,/ v

10 Höörs l (4) kommun g TEKNISKA SEKTORN Är).?' Tekniska nämnden ft\ INFÖR BUDGET 2011 Strategiska förutsättningar för den kommande planeringsperioden inom tekniska nämndens ansvarsområde BAKGRUND Ekonomikontoret har översänt budgetanvisningar för budget samt tidplan för arbetet enligt bilaga. Budgetarbetet inleds under våren med att respektive nämnd tar fram budgetskrivelse som beskriver nämndernas bedömning av sina förutsättningar för den kommande planeringsperioden. Inför årets budgetarbete förväntas respektive nämnd pröva aktualiteten av de inriktningsmål som fastställdes av fullmäktige inför verksamhetsåret att gälla 2010 för de skattefinansierade och avgiftsfinansierade verksamheterna. Inriklningsmålen ska vara få och högt prioriterade och därmed vara styrande för nämndens arbete. Denna första del av budgeten lämnas in till ekonomikontoret senast den 14 april. Först sedan kommunfullmäktige i jw1i bestämt ramarna arbetar nämnderna vidare med en mer detaljerad internbudget samt effektmål. ÄRENDET Tekniska nämnden ska vara en aktiv och bidragande partner i kommunens totala planering, drift och förvaltning och framlägger med detta dokwnent nämndens framtidsbedömning och omvärlds analys m.m. för budgetberedningens vidare hantering. beskrivning av Tekniska nämndens verksamhetsområden Allmän?;l " Tekniska nämnden är kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet och har ] ansvaret för drift och underhåll av kommunala gator, vägar, gång- och cykelvägar parker och grönområden. I detta ansvar ingår det lokala trafiksäkerhetsarbetet. II.D Nämnden har också ansvaret för kommunens tekniska va-anläggningar såsom vattenverk och avloppsreningsverk med tillhörande ledningsnät. I

11 Höörs 2-(4) köminun q Andra viktiga områden inom tekniska nämndens ansvarsområde är kommunens mätningsoch kartverksamhet (MBK), bidragen till enskilda vägar som lämnas enligt fastställda regler, den kommunala energirådgivningen och samordningen av renhållningsfrågor mellan renhållningsbolaget och kommunen. Tekniska sektorn med tekniska kontoret handlägger och ansvarar dessutom för projektering och genomförande av entreprenadarbeten som avser kommunens infrastruktur och exploateringsverksamhet. Planerade verksamhetsförändringarjinvesteringar Den kommunala organisationen är idag anpassad efter dagens behov och inte för den önskade expansionen och den ökande ambitionsnivån. Tillväxten i kommunen ger en ökad volym på alla arbeten som berörs av kommunens fysiska utbyggnad. En del inom tekniska sektorns kämverksamhet, som kommer att kräva ökad uppmärksamhet under kommande år är vatten och avloppsområdet, där särskilt avloppssidan med driften av reningsverken och det åldrande ledningsnätet kräver åtgärder och ständig uppgradering. Felaktigt anslutna dagvattenledningar som måste åtgärdas förekommer också på ett antal ställen i tätorten Utbyggnaden av vatten och avlopp till ytterområdena är en annan viktig och kostsam del för va-verksamheten. Denna ingår i de inriktnings mål som tekniska nämnden arbetar mot och som dessutom uppmärksammats i kommunfullmäktiges antagna miljörnål för Höörs kommun. Effektrnålen som kommer att redovisas i nästa fas av budgetarbetet kommer att precisera planerade och nödvändiga åtgärder och kostnaden för dessa. De investeringar som f.n. planeras för sektorns verksamheter de närmaste åren uppgår till mellan Mkr/år för den skattefinansierade verksamheten och ungenir lika mycket för de avgiftsfinansierade delarna. För det skattefinasierade verksamheten är drygt hälften GCvägar och trafiksäkerhetsåtgärder. Den fortsatta upprustningen av grönområden är ett arbete som också känns angeläget framöver med böan kring Tjura sjö med Magiasätevägen. Detta utgör också en stor post. Ombyggnad av Järnvägsgatan för att tillgodose angöringsbehovet och säkerheten för de oskyddade trafikanterna planeras starta För va-verksamheten är de större posterna utbyggnad och renovering av va-ledningsnätet, upprustning av reningsverken och va-frågorna i ytterområdena. Prioriteringsordningen för ytterområdena är att under 2010 åtgärda Tjuvaröd och 2011 bygga ut två områden i Ormanäs. 11 I ovanstående investeringar är inte inräknat någon del av de infrastrukturella investeringar som planeras på kommunövergripande nivå, men som genomförs av tekniska sektorn, så som exempelvis utbyggnaden av flera områden inom Höör Väster och Verksamhetsområde Nord. Ej heller ombyggnaden av Nya torg och Nya Sätoftavägen eller Stationsområdet med pendlarparkering och angöring finns med. j 1) f

12 Övergripande mål (vision och inriktningsmål) Inriktningsmål Höörs 3 (4) kommun lo. De iruiktningsmäl som tidigare fastställts av kommunfulhnäktige för tekniska nämndens verksamhetsområde föreslås få en annan lydelse. Skälet är att iruiktningsmålen ska vara högt prioriterade och spegla nämndens övergripande ansvar. De effektmål som ska redovisas j samband med budgetarbetet till hösten kommer att ges ett innehåll som direkt kan kopplas till kostnaderna för verksamheterna och ska ha specifika mätbara mål att arbeta mot under verksamhetsåret. För den skattefinansierade verksamheten föreslås följande inriktningsmål att trafiksäkerheten, tryggheten och tillgängligheten ska förbättras att ett trafiksäkert gång- och cylelvägnät ska byggas ut för att stimulera till förflyttningar till fots eller med cykel att parker och grönområden ska inbjuda till rekreation och andra mervärden att underhället av gatu- och vägnätet inte får bli eftersatt En annan prioriterad ambition är att utveckla MBK verksamheten och tydliggöra ansvaret för kommunens primärkarta. En uppgradering av primärkartan är angelägen. Inriktningsmålet är att MBK verksamheten ska erbjuda aktuell geografisk infonnation genom ett fullgott kartmaterial med enkel åtkomst För de avgiftsfinansierade verksamheterna berör målen vårt viktigaste livsmedel- dricksvattnet, samt en successiv utbyggnad av avloppsnätet inom mindre områden med tätbebyggelse. Något som är viktigt för att styra mot en förbättring av vattenrniljön j Ringsjön. 1nriktningsmålen är att dricksvattnet ska vara rikligt prisvärt och friskt att Va-verksamheten ska hälla en hög kvalitet med hög drift- och leveranssäkerhet att vattenrniljön i Ringsjön ska förbättras g j f Synpunkter på nämndens ekonomiska ramar Verksamhetspåverkan - genom Höörs strukturella tillväxt Kommunens positiva utveckling och expansion påverkar i hög grad behovet av medel för verksamheterna inom tekniska sektorn. Nya större exploateringsområden med enfamiljsbo städer och nya verksamheter innebär en ökande mängd yttre arbete med nya gator och vä.!; " -il O

13 Höörs 4 (4) kommun /1. gar, va-anslutningar samt nya dagvattenledningar. Samtidigt ökar skötselytorna j takt med att nya bostads- och verksamhetsområden firdigstälis och garantiskötseln för entreprenörerna upphör. Verksamheterna måste under de kommande åren anpassas till de ökande volymer som tillkommer j takt med Höör utbyggnad. Både de maskinella och personella resurserna måste ses över. Tillkommande gatu- och parkytor kräver ekonomiskt tillskott utöver inflationen om skötselnivån ska bibehållas och helst förbättras. Till underhållet hör att gatubeläggningarna måste underhållas kontinuerligt för att skador inte ska uppstå i överbyggnaderna. Vägar och gators överbyggnader tar skada av att vatten tränger ner i materialet. Det är därför angeläget att detta upprustningsarbete kan vidmakthållas under kommande år för att säkra kvaliteten och minska det framtida kostnadskrävande underhållsbehovet av gatunätet. Svåra vintrar urholkar driftsbudgeten och då är det framförallt beläggningsunderhållet som tyvärr får stryka på foten vilket är mycket olyckligt. Ökat byggandet ger med automarik fler kunder och en mer omfattande va-verksamhet. Eftersom den avgiftsfinansierade verksamheten lyder under särskilda regler vad gäller förhållandet mellan utgifter och inkomster, och att uärnning sker genom regleringsfonderna, måste verksamheternas ekonomiska utveckling bevakas kontinuerligt och vid behov tillföras nya medel genom taxejusteringar. FÖRSLAG TILL BESLUT Tekniska nämnden föreslås besluta att anta av tekniske chefen upprättad budgetskrivelse r [J9c1 1?rik Schiitt fl l -o.o " <;

14 mi HÖÖRS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL W Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 11- A tf Ank HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet B FN 26 Dnr /j -0:6 Budgetskrivelse for 2011 Fritids- och kulturchefen har tagit fram ett förslag till budgetskrivelse för Skrivelsen tar upp fyra rubriker: Allmän beskrivning av nämndens verksamhetsområde, Planerad verksarnhetsförändringar/investeringar, övergripande mål (vision och inriktningsmål) samt synpunkter på nämndens ekonomiska ramar. Under avsnittet övergripande mål vill fritids- och kulturchefen ändra punkt l så att det gäller hela frilufts- och rekreationsområdet. Stenskogen och FrostavallenlDagstorp blir klart under Ny lydelse föreslås bli: Frilufts- och rekreationsområden i kommunen ska underhållas och utvecklas både i befintliga och nya närområden. När det gäller de ekonomiska ramarna föreslår fritids- och kulturchefen att fritidsnämndens budgetram för 20 Il stärks med kronor för att klara av ökade kostnader p g a nytt bidragssystem, ökade kostnader för avtal med Föreningsalliansen samt ökade driftskostnader för friluftsområden i FrostavallenlDagstorpsområdet. FRITIDSNÄMNDENS BESLUT l. Nämnden godkänner förslaget till budgetskrivelse och överlämnar det till kommunstyrelsen. j/) 'I 7 i l " "\ Justerand7-,sjigrf Utdragsbestyrkande ej I.. I?ttftttr

15 Budgetskrivelse Fritidsnämnden I Allmän beskrivning av nämndens verksamhetsområde. Fritidsnämnden har ett kommunövergripande ansvar för fritidsaktiviteter inom idrott, motion, friluftsliv, rekreation och fo lkhälsofrågor. Nämnden ger stöd till föreningar för att dessa ska kunna engagera och aktivera så många kommunrnedborgare som möjligt. Ungdoms- och folkhälsofrågor prioriteras före elitsatsningar. Nämnden ansvarar ensam eller i samverkan med föreningar och nu också företag för att lämpliga anläggningar ska filulas av god kvalitet. Utvecklingen av olika slag av rekreationsområden i närområdet är en annan viktig uppgift. Fritidsnämnden har ansvar för den förebyggande verksamheten inom ungdomssektorn. Det ilulebär att lämpliga fritidssysselsättningar ska erbjudas som t.ex. fritidsgårdar, ungdomscafe och lovaktiviteter som ett komplement till föreningsverksamhet, privata arrangemang och övriga kommunala insatser. Verksamhet över hela året i hela kommunen är ett prioriterat önskemål. Nämnden har på senare år fått ett ökat uppdrag p.g.a. de stora förändringar, som händer och håller på att hända i kommunen: Uppförande av ny idrottshall och simhall i privat regi i samverkan med kommunen Kommunen har precis överlåtit ishallen till ett ishalls bolag med stöd av företag och isföreningar. Ishallsbolaget är utlovat ett driftsstöd från kommunen mot att investera i hall en och erbjuda bra isförhållanden för föreningar, skola och allmänhet. Höörs FöreningsaIlians och Fritidsnämnden ämnar skriva om ett drift- och skötselavtal som nu enbart gäl ler utomhusanläggningar. Skötseln av den nya konstgräsplanen ingår i d etta avtal. Etableling av rekreations- och friluftsområden kring Frostavallen och Dagstorpssjön samt Stenskogen. Kommunen har beviljats drygt en miljon i s.k. NIP-medel från Länsstyrelsen. Kommunen ska bidra med minst samma swruna. Projektet ska slutföras under 20 l O. Sedan har kommunen driftsansvar för dessa områden. Utökning av verksamheten på Älvkullen till att gälla hela året måste också finansieras. Nämndens verksamhetsområde är inte reglerat i lag eller förordning. Riksdagens folkhälsopolitik ställer ökade krav inom Fritidsnämndens ansvarsområde. Kommunen har nyligen antagit en kommunal folkhälsopolicy. Tidigare har Fritidsnämnden medverkat till en vision för barn och ungdomspolitik i Höörs kommun. Verksamheten styrs av kommunens reglemente för delula nämnd. I kommunens Fritidspolitiska program (som håller på att utvärderas och revideras) har Fritidsnämnden det övergripande ansvaret. Planerade verksamhetsförändringar/investeringar. Enligt den av Kommunstyrelsen godkända NIP-ansökan ang. Frostavallen-Dagstorp, så blir kommunens kostnad under perioden ca l milj on kronor i investeringar. Detta innebär också en ökad driftskostnad för rekreationsområdet, när det är fardigt att tas i bruk under F0I1satt samarbete med BjörkvikshallenlBjörkviksbadet och nytt samarbete med IshaIlbolaget sker inom beslutad budgetram. Det förnyade avtalet med Höörs Föreningsallians innebär en kostnadsökning med 100!kr per år. Detta beroende på att samverkansfördelarna av drift med ishall och utomhusanläggningar bortfaller. Flera föreningar har genom Höörs Föreningsallians framföl1 synpunkter på att deras anläggningar är i behov av upprustning i fo= av direkta nyinvesteringar eller underhåll i fo= av

16 ,s reinvesteringar. Fritidsnämnden har tagit del aven sammanställning av investeringsönskemål från föreningarna i Föreningsalliansen. Nämnden önskar, att upprustning och eventuella reinvesteringar i anläggningarna ges hög prioritet. Fritidsnämnden ämnar fortsatt stärka sina positioner som en folkhälsofrämjande faktor. En folkhälsovecka genomfördes med stor framgång under höstarna 2007 till Fortsättning följer v. 41 under 20 l O. Ombyggnaden av Stora salen på Älvkullen är högt prioriterat på kommande investeringsobjekt. Ny AV -utrustning är just installerad. Det pågår en överläggning med HFAB ang. nödvändig renovering och önskad nyinvestering. Fritidsnämnden nya bidragssystem med nya taxor till föreningsverksamheten tar större hänsyn till aktivitetsgrad och volym, mindre till var (privat eller av kommunen ägd eller hyrd lokal) verksamheten äger rum. Bidragssystemet kommer att implementeras under hösten Det behövs troligen en forstärkning med 200 tkr för att kunna uppnå utlovad täckningsgrad för foreningarnas egna anläggningar. Fritidsnämnden ämnar hålla öppet på Älvkullen även under sommarkvällarna en!. samma modell som somrarna 2008 och En samverkan med foreningar, foräldrar och ungdomar är nödvändig for att detta ska nå önskad effekt. Verksamheten är ännu inte finansierad fullt ut. Fritidsledarna verkar for att nå fler ungdomar på skoltid under lång- och lunchraster. Det är viktigt att f'anga ungdomarnas önskemål, vad de vill sysselsätta sig med under fritiden. Detta är också ett led i att ta tag i ungdomsdemokratiska frågor. Övergripande mål (vision och inriktningsmål). l. PrejelaeH "ReservatsbildHiHg i 8teflskogefl, HäSr" och "Frosta\'alleaIDagstoFfl CeHt rum fur friluftsliv" sila utvecklas fur friluftsähdamåj med beaktande av prejektehs slut rapport. l. Frilufts- och rekreationsområden i kommunen ska underhållas och utvecklas både i befintliga och nya närområden. (Förslag till ändring.) 2. Kommunens idrotts-, bad- och friluftsanläggningar ska bibehållas i gott skick samt ägas, drivas och skötas i nära samverkan med foreningar och näringsliv. 3. Folkhälsoperspektivet ska vara en grund for nämndens verksamhet. Inriktningsmålen fastställda av Kommunfullmäktige är väl valda, men alla områdena kräver nytänkande och viss nyinvestering samt ökad driftsram till nämnden for det ökade ansvarstagandet. Punkt l foreslås ändrad eftersom detta projekt är avslutat under Synpunkter på nämndens ekonomiska ramar. Enligt ovan så behöver Fritidsnämndens ram fortsatt forstärkas för att möta alla de nya uppdrag som har ställts de senaste åren. Ny- och reinvesteringar behövs för att kunna ta till vara de värden och det intresse som finns ute i föreningarna. Det nya bidragssystemet var ursprungligen tänkt att ekonomiskt forstärkas for att inte alltfor hårt drabba de föreningar, som kommer att märka av minskningar av bidraget. Fritidsnämnden vill återigen påpeka de särskilda hänsyn, som kommunen måste ta vid den årliga ramtilldelningen till just Fritidsnämnden. Eftersom Fritidsnämnden har en mycket stor del av sin budget bunden till hyror eller avtal, som ej går att forändra på kort sikt, så drabbar en procentuell besparing extra hårt på de rörliga bitarna, t.ex. bidragen till föreningar eller underhåll och service till friluftsområden, badplatser och vandringsleder. En mer riktad bespa

17 \y ring, där fasta kostnader undantas från besparingar det närmaste budgetåret, skulle underlätta verksamheten. Dessutom krävs, att nämnden får reell kompensation årligen för de avtal som Kommunstyrelsen har träffat ang. bl.a. simbad, ishall och idrottshall. Om dessa avtal inte undantas från allmänna besparingar, så ser Fritidsnämnden ingen annan råd, än att Kommunstyrelsen återtar det ekonomiska ansvaret för dessa avtal. Vid beviljade investeringar drabbas verksamheterna av ökade driftskostnader, som normalt inte kompenseras driftsbudgeten. Fritidsnämnden önskar, att vid beviljade större investeringar ska också kompensation ske i kommande driftsbudget. Annars kommer de mindre nämnderna aldrig få råd med nyinvesteringar. Enligt senare inlämnad budgetkommentar till Budgetberedningen, så saknar Fritidsnämnden i runda tal 400 tkr i driftsbudgeten för Antaget av Fritidsnänmden 20 l /gm Freddy Friberg

18 m W HÖÖRS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kulturnämnden Sammanträdesdatum Blad /'jl I KN 24 HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank D5-07 Dnr 'FI//tJ -O,z Budgetskrivelse för 2011 Fritids- och kulturchefen har sammanställt ett förslag till budgetskrivelse för 20 Il, I skrivelsen finns fyra avsnitt beskrivna, Allmän beskrivning av nämndens verksamhetsområde är det första, i andra avsnittet beskrivs planerade verksamhetsförändringar/investeringar. Under rubriken övergripande mål (vision och inriktningsmål) finns tre mål antagna av fullmäktige. Under punkt ett föreslås ett tillägg "samt satsningar på äldreinvånare". Sista avsnittet är synpunkter på nämndens ekonomiska ramar. KULTURNÄMNDENS BESLUT 1. Kulturnämnden godkänner skrivelsen med tillägget under övergripande mål punkt l "samt satsningar på äldreinvånare". Sista meningen under synpunkter på nämnden ekonomiska ramar ska strykas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande i JZh titit/ j/f!lt

19 Budgetskrivelse Kulturnämnden I) Allmän beskrivning av nämndens verksamhetsområde. Kulturnämnden stödjer kulturföreningar och studieorganisationer med bidrag för att kommunens utbud av kultur och bildning ska bli så brett och allsidigt som möjligt. Kulturnämnden ska verka för dokumentation och bevarande av kommunens historiska miljöer. Dessutom stöds verksamheten i Kulturkvarteret. Detta sker på många sätt: Hembygdsmuseet Berggrenska Gården hyrs ut till Klubb 72 mot att deras medlemmar svarar för visning av museidelen samt håller öppet i kafeet i Berggrenska Gården. Höörs Museiförening har åtagit sig, att ordningsställa och visa tematiska utställningar i Skolmuseet. Skolmuseet ägs numera av Höörs kommun. Hagahuset har blivit central lokal för Höörs Museiförening, där de har styrelsemöten och förvarar (ställer ut) vissa delar av sina donerade föremål. Kulturnämnden hyr lokal för museifurvaring. Höörs Museiförening disponerar delar av utrymmet för sina samli ngar. Evenemang hålls på utomhusscenen vid Berggrenska Gården; bl.a. soldrnarkvällar med Hjerpe, dans- och musikarrangemang, som Klubb 72 engagerar. Kulturkvartersdagen den 6 juni med Nationaldagsfirande är arrangemang, där Kulturnätnnden och ett stort antal föreningar samverkar. Somnlarkvällar med Hjerpe har blivit en institution under juli månad. Scen och handikapptoalett vid Berggrenska Gården färdigställdes under Scenen är fortfarande provisorisk med ett tillfälligt bygglov tom Kulturstipendium till både vuxna och ungdomar delas ut årligen. Kultursekreteraren ska särskilt arbeta med effektrnålen samt göra sig kätld hos och lära känna föreningar och studieorganisationer. En annan stor satsning är för barn- och ungdomskulturen genom ökat bidrag till Barnkulturgruppen och till enskilda ungdomsprojekt på bl.a. Älvkullen och Musikskolan. En kulturassistent (nystartsjobb) förstärker denna insats. Kulturnämnden deltar tillsadlmans med fritidsnämnden i Hälsoveckan och kommunens olika torgdagar. Under 2009 var invigningen av Skånes Mitt årets stora begivenhet. Den regionala UKM-festivalen blir 2010 års storsatsning. Nämndens verksamhetsområde är inte reglerat i lag eller förordning. Verksamheten styrs av kommunens reglemente för denna nämnd. I kommunens Fritidspolitiska program har Kulturnämnden viktiga uppdrag att fullgöra. Planerade verksamhetsförändringar! investeringar. Kulturnämnden har en stor uppgift för att marknadsföra kommunen, som en attraktiv ort med stort och varierat kulturutbud. Dokumentationen och bevarandet av kommunens historiska miljöer måste synas både i kommunens bilddatabas och i de båda kommunala museerna, Området i Kulturkvarteret behöver säkras för framtiden genom att detaljplanen ändras till förmån för kulturverksamhet. Som ett led i detta äskar Kulturnämnden, att Hagahuset renoveras tillbaka till ursprunget, så att det kan bli ett levande hus i området. De hus som fiolls i Kulturkvarteret representerar olika tidsåldrar i kommunens historia och är väl värda att bevara. Renoveringen av Hagahuset kan vara en liten ersättning för Engströmska huset, som ärrnu inte är ersatt. Satsningen på Kulturhuset Anders fullföljs efter hand. Under 2008 har en hantverkslokal inretts. Den inrymmer nu Höörs första glasblåseri. Behovet av tillsyn och skötsel behöver för

20 stärkas. Kommunen har under 2006 och 2007 haft ett antal anställda på plustjänster, som förtjänstfullt hjälpt och stött föreningarnas ideella arbete. Liknande insatser kommer att behövas även i framtiden, vador ett antal normala anställningar behöver inrättas. Kulturnämnden har tillsammans med Musikskolan och Barn och utbildningsnämnden inrättat en tjänst som nystartsjobb. Kulturnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden har i skrivelse till Kommunstyrelsen påtalat vikten av att ett Kulturmiljöprogram utarbetas i Höörs kommun. Ett sådant projekt startar under hösten 20 l Omed avslut (delvis) under 20 Il. Övergripande mål (vision och inriktningsmål). 1. Nämnden skall frätnja bam- och ungdomskultur samt satsningar på äldreinvånare. (Förslag på tillägg.) 2. Nätnnden skall stödja dokumentation av kulturella och historiska miljöer. 3. Nämnden skall stimulera till ett rikt kulturliv för alla invånare. Inriktningsmålen fastställda av Kommunfullmäktige är väl valda. Genom anställandet av kultursekreterare, så finns nu möjligheten att arbeta med dessa mål och skapa en vision av Höör som ett levande kulturcentrum i Skåne. De utökade bidragen till föreningarna ger utrymme till både nyskapande och förstärkning av redan etablerade kulturevenemang. Kommunens bevarandeplan är sedan år Nämnden vill, att denna uppdateras, gärna med hjälp av kultursekreteraren. Bevarandeplanen måste få en verklig betydelse för planeringen i HÖör. Detta kan göras genom att ett Kulturmiljöprogram utarbetas, som nu är beslutat. - Om Kulturnämndens ansvarsonuåde breddas med Bibliotek och Musikskola (Kulturskola) kan inriktningsmål och kultursekreterartjänst få bättre samordning och större effektivitet uppnås. Verksamhetsavtal med resp. verksamhet kan då läggas under Kulturnämnden. F.n. saknar både Biblioteket och Musikskolan synliga inriktningsmål. Synpunkter på nämndens ekonomiska ramar. Kulturnämnden önskar att återföra indragna medel till kulturföreningar och studietorbund. I Antaget av Kulturnämnden , f' Igm Freddy Friberg

21 /1. Allmän beskrivning av nämndens verksamhetsområde Regeringens uppdrag till kommunen - måluppfyllelsen ska öka BUN:s verksamhetsområde präglas av planering av de kommande politiska förändringarna inom förskola och skola. Förändringsarbetet har initierats av regeringen och utbildningsdepartementet. De politiska beslut som kommer att få stora konsekvenser för BUN:s verksamhet är ny skollag, nya läroplaner för grundskola och förskola, nya kursplaner med tydiga kunskapskrav och ett nytt betygssystem. Besluten vilar på en analys av att elevernas kunskaper och färdigheter i grundskolan har försämrats gentemot de länder som vi jämfur oss med. Detta visar internationella mätningar som Sverige deltar i. Regeringens bedömning är att Sverige ska vara ett land med hög utbildningsnivå som ger förutsättningar för tillväxt och välfärd. Syftet med ny skollag och nya läroplaner är således att öka måluppfyllelsen och förbättra kunskapsresultaten för eleverna. För att detta ska bli verklighet krävs ett aktivt och förebyggande värdegrundsarbete av skolorna i kommunen som leder till studie- och arbetsro och ett tydligt fokus på de kunskaper och färdigheter som alla elever ska tillägna sig. Lagstiftningen kring elevens rätt till en god studiemiljö har också under de senaste åren skärpts betydligt för att åstadkomma detta. Konsekvenser av regeringsuppdraget för BUN BUN har tagit regeringens uppdrag om att öka måluppfyllelsen på stort allvar. Metastudieri visar att de faktorer som har starkast förmåga att påverka elevernas resultat är alla kopplade till lärares arbete. Det är goda relationer mellan läraren och eleverna, feedback från lärare till elev, omfattande stöd till elever med inlärningssvårigheter, ett tydligt ledarskap från läraren sida, snabbare undervisning för snabba elever och en systematisk utvärdering av undervisningens effekt. En annan viktig faktor för att förbättra måluppfyllelsen för eleven är insatser som görs av kommunen och skolorna för att minska störande beteenden och andra inslag som påverkar studie- och arbetsron negativt BUN:s utvecklingsarbete kommer således att fokusera på de faktorer som påverkar mål uppfyllelsen, lärares arbete. Om det ska bli framgångsrikt måste kommunens rektorer syssla mindre och effektivare med administration, organisation och ekonomi och mer med det nationella uppdraget som rektorerna har från skollagen nämligen "att särskilt verka för att utbildningen utvecklas 2 ". BUN:s lednings grupp har startat ett utvecklingsarbete för att åstadkomma en förändring av rektorernas arbetssätt, en nyckelfaktor för att förbättra lärares arbete mot en ökad måluppfyllelse. Arbetet kommer på sikt att få till följd att rektorerna följer undervisningen närmare och engagerar lärarna i en granskning av deras arbetssätt. Rektors uppdrag blir att introducera verksamma och evidensbaserade metoder samt skapa resurser och stöd för utvecklingsarbete där elevernas måluppfyllelse är låg. BUN kommer som en fuljd av detta att se över sina administrativa rutiner, organisationsarbete och ekonomi styrning för att åstadkomma de nödvändiga effektiviseringar som behövs för att frigöra rektorernas tid och kompetens för arbetet med lärarna. l Hattie, J (2008). Visible Leaming: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 2 2 kap 2 skojlagen.

22 It. För lärares arbete behöver vi införskaffa ett IT baserat dokumentationssystem för att underlätta de krav som finns idag på bl.a. skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. Planerade verksamhetsförändringariinvesteringar De ekonomiska ramarna för BUN och kommunen i stort är begränsade som en fuljd av den finansiella situationen i världen. Under 2009 fick också BUN en kostnadsökning av hyrorna på 5,9 mnkr utöver den budgeterade hyresökningen. Vi har kompenserats med 3,7 mnkr fur den oplanerade hyresökningen både för 2009 och En översikt över lokalkostnadernas utveckling inom BUN ger följande resultat. BUN2008 Kostnad Lokalhyra & städ Mediakostnad Totalt BUN 2009 Kostnad Lokalhyra & städ Mediakostnad Totalt Ovanstående tabell visar således att hyreskostnaderna totalt i BUN steg med 17 % från 2008 till Sektorsledningens bedömning, med ovanstående resonemang som grund, är att vi behöver prioritera personal före lokaler. Vi kommer således att lämna lokaler och förtäta verksamheten för att minska våra hyreskostnader under Detta för att inte försämra personaltätheten ytterligare i BUN:s verksamheter, vilket skulle försvåra att nå målet om en ökad måluppfyllelse. Arbetet med att förtäta verksamheternas lokalyta har redan inletts. l maj startar BUN en ny förskoleavdelning i en lokal på Gudmuntorps skola där det idag bedrivs verksamhet i förskoleklass och fritidshem. De verksamheterna flyttar till andra lokaler i skolan. BUN har också inlett ett arbete med att flytta ur en del av våra förskolor som befinner sig i lokaler med endast en avdelning. Motivet för detta är dels de ökade hyreskostnaderna och dels att den barnomsorgspeng som vi infört I jan 2010 medför ett behov aven effektivare personalplanering. För år 2010 räknar vi med att minska våra lokalhyror med tkr på årsbasis. Ringsjöskolans budgetavvikelse Ringsjöskolan har haft en obalans i budgeten under en rad år. I bokslutet fur år 2007 hade skolan en negativ avvikelse på 650 tkr års bokslut hade den negativa avvikelsen ökat till 1,5 mnkr och för 2009 års bokslut visas en negativ avvikelse på 632 tkr. Bokslutet för år 2009 förbättrades avsevärt som en följd av återbetalningar på kostnader i avtalsförsäkringarna p.g.a. minskade sjukskrivningstal. Ringsjöskolans budgetuppföljning efter II månader under 2009 låg på en negativ avvikelse på 965 tkr. Sektorsledningen har tillsammans med rektorerna på Ringsjöskolan analyserat budget fur år , lärarbemanningen fur vårterminen 2010 och övriga kostnader på Ringsjöskolan. Efter denna analys kan vi konstatera att det krävs en minskning av lärarbemanningen från 28 3 Skolpengens nivå tir ännu inte tagen i BUN. Men en beräknad nivå har gått ut till samtliga rektorer.

23 /9, tjänster till 24 till höstte=inen 2010 och en minskning med övriga kostnader på 600 tkr för att budgeten på Ringsjöskolan ska komma i balans år Arbetet med detta är nu inne i en intensiv fas med rektor Ulf Lunden som ansvarig chef. Personalen är delaktig i arbetet med samverkansavtalet som grund. Sektorsledningens bedömning är att arbetet kommer att leda till att personal bemanningen till hösten kommer att ligga i nivå med den av kommunen tilldelade budgetramen. Övergripande mål (vision och inriktningsmål) De mål som BUN har från kommunfullmäktige i Höör är fem stycken. Dessa är; l. En ökad andel elever skall få kunskaper så att de kommer in på ett nationellt program på gymnasieskolan. 2. Skolan skall involvera det lokala näringslivet i skolans arbete. 3. Kommunens skolor och förskolor skall utveckla egna profiler för att ge invånarna attraktiva valmöjligheter. 4. FN:s barnkonvention skall vara vägledande för nämndens verksamhet. 5. Valfrihet inom förskolan skall öka enligt riksdagens beslut om ansvarsfrihet. Dessa mål har följts upp och utvärderats i samband med bokslutet för BUN har på sitt sammanträde beslutat att det nationella uppdraget ska prioriteras tillsammans med det kommunala kravet om budgetbalans. Alla verksamheter inom BUN ska för år 20 I O fokusera på följande mål; I. Budget i balans 2. Ökad måluppfyllelse i grundskolan 3. Förbättrad studie- och arbetsro i samtliga verksamheter 4. Ökat fokus på barns lärande i förskolan Det är min förhoppning att kommunfullmäktige i Höör ställer sig bakom de av BUN tagna målen för år 20 I O. Om så blir fallet kommer vi att ha samma tydliga kommunala mål som vårt nationella uppdrag, vilket underlättar styrning och ledning av förskola, grundskola och övriga verksamheter i BUN. Vi kommer att bryta ner dessa imiktningsmål till effektrnål i vårt kvalitetsarbete och satsa mycket på uppföljning och utvärdering av vår egen måluppryllelse. Synpunkter på nämndens ekonomiska ramar BUN har som en följd av riksdagens beslut infört en skol- och barnomsorgspeng den I januari 20 I o. Syftet med skol- och barnomsorgspengen är att bidraget till de fristående eller enskilda verksamheterna ska beråknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den motsvarande egna verksamheten (likabehandlingsprincipen). Det är kommunens budget som ligger till grund för bestämmandet av nivån på skol- och barnomsorgspengen. Bidraget ska bestå av ett grundbidrag. I vissa fall kan det också utgå ett tilläggsbidrag om de fristående eller kommunala skolorna uppfyller kriterierna för ett sådant bidrag. BUN har tagit beslut om en kommunal resursrnodeli på sitt sammanträde I den kommunala resursrnodellen ingår personalkostnad 4, kostnader för SYV, skolvärdar, 4 Den genomsnittliga faktiska personalkostnaden, i vilken det också inkluderas, vikarieersättning för Lärarorganisationernas personal över 55 år samt sjuklön.

24 ,W fortbildning, trivselbidrag, måltider, läromedel och utrustning. Det finns en rad kostnadsposter som inte läggs ut till varje rektorsområde. Dessa är kostnader för rektor och rektorsadministration, centrala resursteamet och lokalkostnader. Nivån på skolpengen är ännu inte beslutad i BUN bl.a. p.g.a. politiska diskussioner kring kompensationen för de ökade hyrorna. Här nedan redovisas 2009 års nyckel tal för personaltäthet 5 i de kommunala verksamheterna. Siffran inom parantes anger riksgenomsnittet för år I siffrorna för riksgenomsnittet finns både kommunala och enskilda/fristående verksamheter. Lärare per 100 elever Barn per åa 6 Grundskola 8,0 (8,3) Förskola 5,8 (5,4) Förskoleldass 4,7 (6,2) Skolbarnsomsorg 24,2 (20,9) Martin Persson Bam- och utbildningschef Höörs kommun, Siffrorna kommer från Skolverkets statistik. 6 Arsarbetare

25 Höörs kommun ;a/, ](7) SO(:I.-\L $EK"rQR D.I"r\"\1 H.I..'DI. kig.\ii.e Cecilia Gcefve 13F.1Ct).;,.'- I:-:O!!.ll R.EFI!R.F_" Budgetskrivele 2011 Allmän beskrivningavnämndens verksamhetsområde Socialnämnden ansvarar i enlighet med reglementet för individ och familjeomsorg, omsorg om människor med funktionsnedsättningar, äldreomsorg samt kommunal hälsooch sjukvård. Från och med 20 lo ansvarar socialnämnden även för samtlig måltidsverksamhet inom skola, förskola samt äldreomsorg. Socialnämndens utgångsläge inför budget 2011 är mycket kärvt inte minst utifrån att sektorn j ust nu upplever effekterna av övervältring ifrån andra omgivande myndigheter. Personer i fursörjningsstödet bn.kar vanligtvis öka med sju personer i veckan f.n ökar det med sju personer per dag. Vidare brottas sektorn med att verkställa boendebeslut för yngre personer med olika funktionsnedsättningar hos våra privata vårdgivare nämnden har i tidigare budgetskrivelser signalerat behov av särskilt boende fur yngre personer med olika funktionsnedsättningar. Därutöver är det ett faktum att kommuner nu överflir personer som bott resp vårdats av våra privata vårdgivare till ett ansvar för Höörs kommun - vilket dessa kommuner dessutom får stöd for i ny kammarättsdom. (bill). Vidare har nämnden just nu höga kostnader förorsakade av placeringar jml Lagen om vård av unga (L VU) samt Lagen om vård av missbrukare (LVM )där det dels handlar om placeringar av personer som tidigare inte varit kända av socialtjänsten dels av personer som nämnden under lång tid gett andra former av stöd,men där detta inte bedöms räcka längre. Utöver detta har snart samtliga av socialnämndens ansvarsområde nationella riktlinjer i vissa fall på så pass detaljerad nivå, att det även fnns på diagnosnivå, i denna budgetskrivelse kan tex riktlinjerna för personer med schizofreni nämnas. Riktlinjerna har tillkommit for att regering och riksdag inte anser att kommunerna följer gällande l! lagstiftning på ett for medborgarna tillfredställande sätt och famförallt fur att det finns. för stor skillnad beträffande kommunernas efterlevnad. Vidare finns det en samhällerlig kritik över att statliga medel som varit riktade mot socialnämndernas område har fått v hjälpa till att täppa till andra kommunala "hål", " 'O 'e Q KOITUTlunhu!!c Icr,m.n :-': 56 [2-U 21 r[00, =O \ --XI /1&100 II,'.\X 1.l41J!2R240 PosrRim -I- l3!(j-..j..l1 &,U\kgiro 317-1IJ52 E-PlM( w.hoor.l>c 1

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014

Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun

(7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 1 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun 2016-11-14 2 (7) Reglemente för nämnden för gemensam medborgarservice i Vellinge kommun Detta reglemente är fastställt

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan

Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion i skolan - CIS - för utökade insatser mot grundskolan Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer P-0 Östergren 2012-10-29 BUN-2012-0816 Barn- och ungdomsnämnden Begäran om extra resurser till Centrum för introduktion

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD)

Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Utlåtande 2017:112 RIV (Dnr 106-1450/2016) Meningsfull fritid Motion (2016:103) av Per Ossmer m.fl. (alla SD) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2016:103) av Per

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015

TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015 Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00.

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00. 2008-09-22 67 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00 Beslutande Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson (s) 2:e vice ordförande Tony Johansson

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden

VERKSAMHETSPLAN 2015 Kultur- och Fritidsnämnden Verksamhetsplan 1(13) VERKSAMHETSPLAN Kultur- och Fritidsnämnden Framtagen av: Annica Skog Datum: -11-25 Version: 1 Diarienummer: /ULN 067 Verksamhetsplan 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 Vision...

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen

Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem

Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivning för Team förskola/familjedaghem Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler

Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler Kommunchef Carin Becker-Åström 0220-241 82 Kommunstyrelsen Lokal- och fastighetsutredningen beslut om avveckling av lokaler BAKGRUND Sedan ett antal år tillbaka finns ett överskott på lokaler i kommunens

Läs mer

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret, utbildningsnämnden, Lärarnas PM 2013: RIV (Dnr 001-687/2013) Tid för undervisning - lärares arbete med skriftliga individuella utvecklingsplaner (DS 2013:23) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 24 juli 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget 1 (7) Datum Kultur- och turismnämndens handling nr 5/2007-09-04 Antagen av kultur- och turismnämnden 2007-09-04 26 Bilaga 1 Verksamhetsbudget 1. Kultur- och turismnämndens övergripande planering med budget

Läs mer

Investeringar

Investeringar 1 (5) Datum 2016-06-01 Diarienummer KFN 2016-71 Handläggare Johan Persson Direkttelefon 0380-51 81 84 E-postadress johan.persson@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Investeringar 2017-2021 Sammanfattning

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun

Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun 1 (5) KF 125/2011 Dnr 2011/95 623 Skolskjutsreglemente för Hultsfreds kommun Kommunfullmäktiges beslut Det reviderade skolskjutsreglementet för Hultsfreds kommun godkänns. Ärendebeskrivning Förslag till

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde

Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Barn- och utbildningsnämnden 2016-10-27 Bilaga Barn- och utbildningsförvaltningen BUN 2016:324 Handläggare: Petra Ljung 1 (3) Anvisningar för uppföljning av verksamhet som bedrivs av privata utförare inom

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan

BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN. Grundskolan och grundsärskolan BARN OCH UTBILDNING Sten-Åke Eriksson Verksamhetschef VERKSAMHETSPLAN Grundskolan och grundsärskolan LÄSÅRET 2015-2016 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 2.1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott

Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 arbetsutskott Barn- och utbildningsnämndens 2013-04-25 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-04-30 kl. 8:30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare och överlämna kallelsen med samtliga handlingar till honom/henne.

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 29 oktober 2013 Sidan 3 av 33 Ärende 1 Sidan 4 av 33 Sidan 5 av 33 Utbildningskontoret Handläggare Datum Vår beteckning Karin Soffiantini-Yildiz 2013-10-17

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön (M), ledamot HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10 ) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, den 4 juni 2013 kl 08:00-16:30 Beslutande Magnus Gabrielsson (S), ordförande Jenny Joelsson (S), v ordförande Marcus Schön

Läs mer

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare

Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare Program med riktlinjer för uppföljning och insyn av verksamheter som bedrivs av privata utförare 2016 2019 Antaget av kommunfullmäktige 2016-09-26 DOKUMENT 1 (4) DATUM 2016-07-06 Dnr KS/2016/0240 KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kultur och SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Yxningen, Kommunhuset, kl.13.30 16.00 Beslutande ledamöter Elisabeth Edlund, (S), ordförande Bo Hasselblad (M), vice ordförande Carl Donner, (M)

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Ansökan. Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Ansökan Att starta och driva fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Kristiina Pousar, Yvonne Karlsson och Catharina Nordström, 20151021 Rapporten

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Smedjebackens kommun

Smedjebackens kommun www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Hantering av kommunala bidrag Smedjebackens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionella bedömningar... 2 2. Bakgrund... 4 2.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Ny familjecentral i Karlskoga

Ny familjecentral i Karlskoga Tjänsteskrivelse 1 (6) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Ny familjecentral i Karlskoga Sammanfattning Arbetet med att utforma en ny familjecentral i Karlskoga har pågått under de senaste

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer