Urox ens sammanträdesrum, Kl :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urox ens sammanträdesrum, Kl. 8.00-12:00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Beslutande Urox ens sammanträdesrum, Kl :00 Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordf. Bosse Pettersson (c), vice ordf Sonja Höglund (siv) Eva WennStröm (s) Gunnar Eriksson (s) Ersättare Ann Knudsen (m) Göran Kilhström (kd) Bo Olson (fp) Annelie Lundberg (s) Björn Johansson (v) Övriga närvarande Kristina Andersson (s) 23, Anders Andersson (c) 23, Irene Apostolidi (m) 23, Mikael Lind KPMG 23, Anders Näslund KPMG 23, Sylvia Michel KEAB 23, Lena Thörn KEAB 23, Eva -Lena Segerud utredare Lennart Fräjdin, kommunchef Morgan Persson, ekonomichef Lars Nilsson, planeringschef Torunn Andersson, informatör Linn Erlandsson, utredare Justerare Eva WennStröm (s) Justeringens plats och tid Stadskansliet den 18 februari klockan 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson, Ordförande Åke Thörnesjö (m) Justerare Eva WennStröm (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet Uroxen Kungsgatan 30 Kristinehamn Underskrift Linn Erlandsson,

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (33) Au 23 Koncernens hantering av lån revisionsrapport Exp. Revisionen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. Kristina Andersson (s), ordförande i revisionen, informerar att revisionen låtit granska koncernens hantering av lån. Anders Näslund från KPMG presenterar rapportens resultat. Bland annat har man från KPMG:s sida konstaterat att lånen handläggs självständigt inom koncernen och att det finns olika synsätt avseende finansiering. Det finns en finansieringspolicy för kommunen från 1995, KBAB har en finansieringspolicy från 2007 och energibolagen saknar en policy. KPMG:s bedömning är därför i huvudsak att en gemensam finansieringspolicy bör finnas för kommunkoncernen. Efter en diskussion beslutar arbetsutskottet att tacka för redovisningen av rapporten samt att lägga redovisningen till handlingarna

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (33) Au 24 Dnr 07:2 019 Rapport Mellannyckeln Kommunstyrelsen beslutar att delge rapporten till skolnämnden samt att skolnämnden återkommer till kommunstyrelsen med kommentarer angående rapporten. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten från Mellannyckeln till handlingarna.. Bakgrund Kristinehamns kommun deltar i Nätverket Mellannyckeln som är ett av tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelsesprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De kommuner som deltar i Mellannyckeln är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika, Mariestad, Mora och Sala. Projektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Ur rapporten Den aktuella rapporten har haft fokus på grundskolan och är en jämförelse ur ett medborgarperspektiv. Jämförelsen har skett genom resultatmått. Måtten ska användas för bedömning av förhållande mellan insatta medel och kvaliteten i den egna kommunens grundskoleverksamhet. I undersökningen är det Mora som har högst värde medan Kristinehamn är en av de kommuner som har bäst resultat i effektivitet. Åke Thörnesjö (m) föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna men att även sända den till skolnämnden och att skolnämnden återkopplar sina kommentarer till kommunstyerlsen. Arbetsutskottet tillstyrker Thörnesjös förslag till beslut

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (33) Au 25 Befolkningsstatistik december t utgår från dagens ärendelista...

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (33) Au 26 Dnr 08:9 000 Barn och ungdomar Exp. Kom.chef Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tar till sig de slutsatser och förslag som framgår i bilagd utredning. Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en ny utredning utifrån punkter 1 11, se nedan. Utredning skall behandlas av arbetsutskottet senast 13 maj Bakgrund Den 19 juni 2007 beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och omvårdnadsförvaltningen (OMV). Med anledning av detta beslut gav kommunchefen ett uppdrag att utreda frågan om kommunen kunde stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar med särskilda behov. En hypotes angavs där ett ökat samarbete eller integration mellan kommunala verksamheter inom skolan och IFO skulle medföra en ökad effektivitet samt större nytta för brukarna. Utifrån rapporten finns det frågeställningar som bör vidareutvecklas. Dessa punkter är följande : 1. Vilka åtgärder som krävs för att skolnämnden kompetensmässigt ska klara ett utvidgat uppdrag 2. Om särskilda åtgärder krävs när en och samma nämnd ska ansvara för verksamheter som styrs av olika lagstiftningar (Skollag, Hälso- och sjukvårdslag, Socialtjänstlag samt Lagen om vård av unga) 3. Vilken benämning skolnämnd och skolförvaltning ska ha framöver för att bättre beskriva vilka verksamheter de ansvarar för 4. Omfördelning av resurser mellan socialnämnd och skolnämnd 5. Bemanning av tjänster 6. Organisation av socialjour 7. Lokaler som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på säkerhet för socialsekreterare. 8. Service från reception 9. Administration kring avgifter samt ersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner 10. Systemansvar verksamhetssystem IT 11. Att kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år utreds vidare.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (33) Au 26 forts. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Efter att utredaren redogjort för rapporten gör kommunchefen ett tillägg till förslag till beslut i enlighet med följande: 11. Att kommunens uppföljnings ansvar för ungdomar upp till 20 år utreds vidare. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut samt med tillägg enligt punkt nr

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (33) Au 27 Dnr 08: Arbetsmarknad och beroendeproblematik Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att : 1. Myndighetsutövning vuxna (utredning och beslut om insatser beträffande beroendeproblematik och socialpsykiatri), organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen. 2. Försörjningsstöd ungdomar (18-20 år) och unga vuxna (20-25 år) organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen vilket innebär att all handläggning av försörjningsstöd finns samlat i samma förvaltning. 3. ANL-enheten (öppenvård beroendeproblematik) organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen. 4. Resurser motsvarande en coach på nuvarande Utvecklingscenter överförs från IFO till skolförvaltningen med uppdrag att arbeta med målgruppen år. 5. Återstående coacher organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen med uppdrag att arbeta med unga vuxna, försörjningsstöd, beroendeproblematik, socialpsykiatri samt LSS. 6. Skolförvaltningen respektive IFO/omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att organisera arbetet inom respektive förvaltning och vidare utveckla metoder och samverkansformer. 7. Att en särskild granskning görs vad avser konkurrensutsättning av insatser inom området arbetsmarknad och beroendeproblematik. 8. Att ovanstående punkter (1. 6.) föreslås träda i kraft omedelbart efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2007 om en sammanslagning av individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och omvårdnadsförvaltningen (OMV). I IFO:s uppdrag ingår att verkställa beslut som socialnämnden tagit rörande insatser i arbetsmarknadsfrågor och beroendeproblematik.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (33) Ks 27 forts. Med anledning av ovanstående beslut i kommunfullmäktige gavs kommunchefen ett uppdrag att utreda frågan för att om möjligt få fram en tydligare och effektivare lösning för brukarna. Arbetsgruppens förslag innebär att formerna för Utvecklingscenters arbete kommer att förändras. Från att ha varit ett samlat funktionsteam organiserat under IFO kommer coacher att bilda team med andra kompetenser inom respektive nya IFO/omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen. Coacher för mottagning och integration av nya svenskar är sedan tidigare beslutat att tillhöra skolförvaltningen från Dessutom kan det konstateras att olika typer av insatser kan utföras av annan part än kommunen. Ett sådant förhållningssätt rekommenderas före att konkurrensutsätta hela kommunala funktioner. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker kommunchefens förslag till beslut

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33) Au 28 Dnr 08: PLHU Plan för långsiktigt och hållbar utveckling för Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen fastställer att det strategiska arbetet kompletteras med åtgärder enligt Plan för långsiktig och hållbar utveckling, daterad Redovisning sker löpande enligt upprättad projektbeskrivning. Översiktsplanen och det lokala tillväxtprogrammet är två strategiska dokument för kommunen. Under de senaste åren har LTP:n fått en stor och avgörande betydelse för inriktning av utvecklingsarbetet. Den strategi som återfinns i LTP har sin utgångspunkt i den omvärldsanalys som utfördes av Inregia hösten 2003, där två målgrupper pekats ut: 1. Barnfamiljer 2. Småföretagare, människorna som leder företagen Utöver dessa dokument har regeringen och riksdagen på nationell nivå formulerat 16 miljökvalitetsmål. Vad det handlar om är att hantera miljön på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som fokus på tillväxtfrågor bejakas. Det blir således en fråga om att arbeta strukturerat med en plan för långsiktig och hållbar utveckling. I förslag till plan för långsiktig och hållbar utveckling finns konkreta förslag på hur Kristinehamns kommun operativt och strategiskt skall arbeta med olika planer och deras koppling till miljökvalitetsmålen. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker kommunchefens förslag till beslut

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (33) Au 29 Dnr 08: Handikappfunktionen i Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen beslutar att den dedikerade funktionen som handikappkonsulent utvärderas senast Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade frågan om handikappfunktionen i Kristinehamns kommun i samband med kommunchefens uppdrag Långsiktigt god ekonomi, den 19 juni En särskild utredning har gjorts och i denna redovisas hur lagstiftaren ser på funktionen och hur frågan hanterats under årens lopp i vår kommun. Liggande förslag till beslut är att avveckla funktionen som handikappkonsulent. Istället bör kommunen tillse att de medarbetare och chefer som arbetar med fysisk planering och infrastruktur, främst inom tekniska förvaltningen/tekniska nämnden och planavdelningen/kommunstyrelsen, och som har ett linjeansvar att skapa ett samhälle som så långt det är ekonomiskt rimligt och möjligt, fungerar för alla människor. Dessa befattningshavare ska därför under 2008 och 2009, inhämta sådana kunskaper och färdigheter så att kommunen per den 1 januari 2010, inte erfordrar en särskild befattningshavare för handikapp och funktionshinder. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Bosse Pettersson (c) föreslår att funktionen som handikappkonsulent inte avvecklas utan istället utvärderas senast Åke Thörnesjö (m) och Eva WennStröm (s) instämmer i Petterssons förslag varefter arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen detsamma

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) Au 30 Dnr 08: Konsumentrådgivningen i Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Funktionen konsumentrådgivningen behålls som en dedikerad befattning d.v.s. en person ägnar sig åt sakområdet på heltid på samma sätt som idag. 2. Kommunstyrelsen beslutar att den fysiska placeringen av funktionen hanteras fortsättningsvis inom ramen för lokalresursarbetet, och om möjligt finna en billigare lösning än idag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 3. Att funktionen från och med överförs från Kommunstyrelsen till Socialnämnden, med operativ placering i IFO/OMV-förvaltningen där förvaltningschefen finner lämpligast. 4. Att socialnämnden inför 2009 vidareutvecklar arbetet med måluppfyllelse och kvalitet. Förutom nyckeltal och ekonomiska mått bör bl.a. intressenten, dvs. konsumenten, ge sitt svar på måluppfyllelse vad gäller god service m.m. Bakgrund I förslaget Långsiktig god ekonomi som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2007 föreslogs att funktionen konsumentrådgivningen skulle avvecklas som en dedikerad befattning. Kommunstyrelsen beslutade dock att utredning skulle göras innan ett slutligt politiskt ställningstagande skulle ske. En utredning har genomförts med syftet att ur ett brukarperspektiv, och med utgångspunkt i de lagar och förordningar som finns, utreda möjligheten att hantera konsumentfrågor på ett kostnadseffektivare sätt än i dag. Den utredning som genomförts påvisar att det finns positiva effekter som inte är av marginell karaktär. Därför bör funktionen som sådan bibehållas. Däremot bedöms det inte finnas förutsättningar för närvarande att utöka ambitionsnivån, trots att utredningen påvisar sådana möjligheter ur ett operativt perspektiv. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33) Ks 30 forts. Eva WennStröm (s) framför att punkten 1 bör förtydligas gällande vad som menas med heltid. Kommunchefen föreslår då att ett tillägg görs i enlighet med: på samma sätt som idag. Arbetsutskottet beslutar sedan i enlighet med kommunchefens förslag till beslut

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) Au 31 Dnr 08: Deltagande i LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Kommunstyrelsen beslutar att Kristinehamns kommun ska delta i LUPPundersökningen Ungdomsstyrelsen har utvecklat LUPP som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät som görs i samverkan med kommunen för att på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Syftet med enkäten är att kommunen ska utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Kommunchefen berättar att kostnaden för deltagande i enkäten är cirka kr och att den summan hanteras inom kommunstyrelsens ordinarie budget. Enkäten är tänkt att genomföras under hösten Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Kristinehamns kommun ska delta i LUPP-undersökningen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33) Au 32 Dnr 07: Deltagande samt medfinansiering inom Leader Kommunstyrelsen beslutar att Kristinehamns kommun ska ingå i ett lokalt partnerskap för att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden, s.k. Leaderområde tillsammans med Storfors, Filipstad och Karlskoga samt att utse två ordinarie ledamöter och två ersättare i LAG-gruppen. Vidare beslutar kommunstyrelsen att anvisa kronor för 2008 vilka finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda. För 2009 och framåt uppdrar kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att inarbeta kostnaden det lokala tillväxtprogrammet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att partierna ska nominera representanter till LAGgruppen till kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars Bakgrund Leader-metoden är en del av EU:s landsbygdsprogram som sträcker sig över åren och är en arbetsmetod som med framgång har använts inom EU sedan 1991 och i begränsad omfattning även i Sverige och Värmland efter att vi blev medlemmar i EU. Den bygger på Lokal förankring Underifrånperspektiv Nytänkande Nätverkande För östra Värmland är Leader en tidigare oprövad metod. Vad som krävs är att det bildas en särskild form av lokalt partnerskap, en s.k. LAG-grupp (Local Action Group) med representanter för tre sektorer i samhället: den ideella, privata och offentliga. LAG-gruppen skall ta fram en gemensam väl förankrad sektorsövergripande strategi för ett geografiskt område, i regel större än en kommun men mindre än ett län. Kristinehamns planerade Leader-område omfattar kommunerna Filipstad, Storfors och Kristinehamn i Värmlands län och landsbyggdsdelen av Karlskoga i Örebro län med namnet Värmlands Bergs LAG. Efter att ha enats om en gemensam SWOT-analys för området har LAGgruppen valt att prioritera följande teman/insatsområden.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (33) Ks 32 forts. - Utveckling av näringslivet - Turism - Attraktivt boende och livskvalitet - Ung på landet - Kompetensutveckling - Nationellt och transnationellt samarbete Det finns en stor potential i kommunens landsbygdsområde för kommunens tillväxt och utveckling. Den kompetens och initiativkraft som finns här bör tas tillvara och kanaliseras till åtgärder som medför att människor kan fortsätta att verka och bo i hela kommunen. Leaderprojektet kan vara ett viktigt instrument för denna kanalisering. Kommunen bör ingå och representera i LAG-gruppen med två ordinarie ledamöter och två ersättare där en ledamot och en ersättare representeras av tjänstemän. Beredande organs förslag till beslut Se chefen för kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att finansiering för 2008 sker genom kommunstyrelsens oförutsedda. Arbetsutskottet beslutar att nomineringarna till LAG-gruppen ska inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (33) Au 33 Ishallen byte av rörledningar Kommunstyrelsen beslutar bevilja tekniska nämnden kr för byte av rör i mark i ishallen inför säsongsstarten Finansiering sker genom ianspråkstagande av kommunstyrelsens oförutsedda för investeringar. Tekniska nämnden har hemställt hos kommunstyrelsen om kr för att kunna genomföra byte av rör i ishallen. Anledning härtill är att det konstaterats att de båda huvudledningarna i marken är i dåligt skick och behöver bytas ut i sin helhet. Beredande organs förslag till beslut Se fritidschefens tjänsteskrivelse stämplad Efter klargörande gällande investering beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen bevilja tekniska nämnden kr för byte av rörledningar

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33) Au 34 Planuppdrag Drevsta Kommunstyrelsen beslutar att pröva en effektivisering av markanvändningen inom och i angränsning till kvarteret Motorn, Drevsta industriområde genom ändring av gällande detaljplan... Efterfrågan på mark inom Drevsta industriområde har ökat markant på senare år vilket speglar en mycket positiv utveckling för näringslivet. Nya verksamheter har tillkommit och befintliga verksamheter har expansionsbehov. Ett av dessa är Plusshus som planerar att expandera genom en tillbyggnad. Utbyggnaden ianspråktar nödvändiga ytor för uppställning och parkering. Diskussioner har förts med angränsande fastighetsägare för att finna en lösning på problemet. Åtgärderna kräver dock en planändring. Genom en planändring skulle en expansion möjliggöras för befintliga fastigheter alternativt tillkomst av nya fastigheter. Föreslagna åtgärder bör prövas i en detaljplaneprocess. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33) Au 35 EU-sekretariat Kommunstyrelsen tillstyrker att ett EU-sekretariat organiseras, med befintliga resurser, inom de budgetramar som idag föreligger... Kommunen har under det senaste året i allt större omfattning börjat arbeta med EU-ansökningar, med gott resultat. Det enskilt största EU-stödet som erhållits någonsin är det av NUTEK nyligen beviljade stödet till infrastruktursatsningar inom logistikfunktionen i hamnen om totalt ca 17 MSEK. Vidare så är kommunen projektägare för Kompetenscentrat Stål & Verkstad, som också delfinansieras med EU-medel. Regelverket kring redovisning och uppföljning i samband med EU-projekt är mycket omfattande och detaljkraven mycket höga. Under 90-talet genomfördes det flera EU-projekt. Det kan konstateras att uppföljningen av dessa projekt i alla avseende inte uppfyllt de regler som granskande myndigheter satt upp. Konsekvenserna av detta går inte idag att bedöma, men det manar till eftertanke inför framtiden. För att skapa en tydligare och bättre struktur föreslås att ett EU-sekretariat bildas, med uppdraget att sköta all uppföljning av EU-projekt. Dessutom skall ett sådant sekretariat också kunna hjälpa till med större EU-ansökningar. Det är dock fortfarande ett linjeansvar att söka information och kunskap om möjligheter till medfinansiering från EU, eller nationella aktörer. EU-sekretariatet skall bemannas med befintliga resurser, med medarbetare som har goda kunskaper om EU-systemet. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen i enlighet med kommunchefens förslag

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33) Au 36 Dnr 06:5 743 Årsrapport 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården Kommunstyrelsens beslutar att lägga årsrapporten för 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården till handlingarna. Föreligger årsrapport för 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården. Av rapporten framgår bland annat att ca 30 barngrupper bokat in sig för guidade turer av stadsbondgården. Man har även märkt en ökning av besök sedan cykelbanan blev färdigställd. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (33) Au 37 Förfrågan om borgensåtagande från Kristinehamns Energi Elnät Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Kristinehamns Energi AB borgen med totalt 25 mkr för finansiering av mätarbyten 2008 och Kristinehamns Elnät AB (KEAB) har inkommit med förfrågan om borgen för nyupplåning av 25 mkr. Upplåningen avser finansiering av mätarbyte i enlighet med den nya mätarreformen. Investeringen beräknas uppgå till 15 mkr 2008 och 10 mkr KEAB bedöms ej kunna finansiera investeringen med egna medel. Kristinehamns kommuns borgensåtagande gentemot KEAB uppgår idag till 27,2 mkr. Med hänvisning till antagen policy för borgensåtaganden gentemot de egna bolagen anser ekonomiavdelningen att borgen för nyupplåning kan beviljas med totalt 25 mkr enligt begäran. Innan upplåning sker skall samråd ske med kommunkontorets ekonomiavdelning. Beredande organs förslag till beslut Se ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker ekonomichefens förslag till beslut

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33) Au 38 Dnr 06: Försäljning mark, del av Tellus 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av Tellus 9 för en köpeskilling om kronor.. Planeringschefen redogör muntligen för ärendet vilket gäller försäljning del av Tellus 9 till en köpeskilling om kronor. Arealen uppgår till m2. Del av Tellus 9 gränsar till gatorna Gamla Kyrkogatan Österlånggatan Nya Kyrkogatan. Arbetsutskottet tillstyrker förslag om försäljning av del av Tellus

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33) Au 39 Dnr 05: Försäljning av mark kv Nebulosan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Nebulosan 8 och 10 för en köpeskilling om kronor i enlighet med tidigare markanvisningsavtal... Planeringschefen redogör muntligen för ärendet. Marken Nebulosan 8 och 10 omfattar totalt m2 och köpeskillingen är satt till kronor. Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33) Au 40 Dnr 07: Försäljning av mark kv Broängen Kommunstyrelsen beslutar att försälja del av Broängen 1:1 och 1:2 till ett pris om 375 kr/m2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeskillingen får användas för finansiering av infrastrukturåtgärder i området... Planeringschefen redogör muntligen för ärendet som rör försäljning av del av Broängen 1:1 och 1:2. Arealen omfattar m2 och priset är satt till 375 kr/m2. Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (33) Au 41 Dnr 06: Försäljning av mark Sannakajen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av Alligatorn 3, 5, 6, 7 och 8 för en köpeskilling om kronor... Fastighetschefen redogör muntligen för ärendet som gäller etapp 1 av byggnationen på området Sannakajen. Den mark som är aktuell för försäljning är del av Alligatorn 3, 5, 6, 7 och 8 till en köpeskilling om kronor. Arealen för området uppgår rill m2. Arbetsutskottet tillstyrker fastighetschefens förslag till beslut

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33) Au 42 Dnr 07: Detaljplan för Karlsholm utställning Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planen för utställning.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget ca en km från Kristinehamns centrum och omfattar fastigheterna Garvaren och Karlsholm samt delar av Filaren och Villastaden. Planens syfte är att möjliggöra etablering av handel, industri och bostäder inom planområdet. I översiktsplan 2004, som är antagen av kommunfullmäktige , har planområdet beteckningen bostäder och grönområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Länsstyrelsen har inte hunnit inkomma med sitt yttrande skriftligt. Dock framgår det efter samtal med länsstyrelsen att deras synpunkter enbart medför mindre förändringar i planen varav inga föranleder att kommunstyrelsens arbetsutskott ej kan ta beslut om att ställa ut planen. Innan beslut om utställning fattas av kommunstyrelsen kommer samrådsredogörelsen att kompletteras med länsstyrelsens skriftliga yttrande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna planen för utställning

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33) Au 43 Dnr 06: Detaljplan för Harberget utställning Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planen för utställning... Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet ligger på Harberget ca 2,5 km från Kristinehamns centrum. Planområdet omfattar ca 50 ha. Planens syfte är att reglera utbyggnaden av en rättspsykiatrisk klinik på Harberget. Tidigare har planen även inneburit en utvidgning av handels- och industriområdet inom kv. Gnejsen. Detta kommer till utställningen att utgå då det är för kostsamt att anlägga den väg som behövs till området. I översiktsplan 2004, antagen , redovisas del av planområdet som ett utredningsområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Under samrådstiden hölls även ett samrådsmöte för att informera allmänheten. Mötet ägde rum i Folkets hus. Minnesanteckningarna från mötet bifogas som bilaga till samrådsredogörelsen. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna planen för utställning

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (33) Au 44 Dnr 04: Ansökan kommunalt ledningsstöd Exp. Länsstyrelsen i Värmland Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ansöka hos KBM för att få till stånd en analys och inventering av kommunens tekniska ledningsförmåga. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) erbjuder stöd till kommuner som vill göra förbättringar för sitt tekniska ledningsstöd för kommunens krisledningsorganisation vid så kallade extraordinära händelser. Kommunen ansöker i steg 1 hos KBM om stöd att göra en analys av kommunens tekniska krisledningsförmåga. Sedan utför KBM kostnadsfritt, i samband med kommunal ansökan om stöd, en teknisk inventering inklusive en ITsäkerhetsanalys av kommunen som resulterar i ett förslag till åtgärder. Efter genomförd analys tar kommunen ställning till de föreslagna åtgärderna samt tar beslut om kommunens egen kostnadsandel. Sedan ansöker kommunen om statsbidrag för genomförande av åtgärderna där KBM bidrar med max 50% till investeringar i tekniska förstärkningsåtgärder. Beredande organs förslag till beslut Se utredarens och IT-chefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar att ansöka hos KBM för att få till stånd en analys och inventering av kommunens tekniska ledningsförmåga

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33) Au 45 Dnr 04: Sammanställning från Framtidsrummet Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna... Föreligger sammanställning från Framtidsrummet veckorna 2-4. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga redovisningen till handlingarna

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (33) Au 46 Dnr 04: Konsumentaktuellt januari samt verksamhetsrapport för 2007 Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen samt verksamhetsrapporten för 2007 till handlingarna.. Föreligger konsumentaktuellt för januari 2008 samt verksamhetsrapport för Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33) Au 47 Dnr 05: Slutrapport Communicare Kommunstyrelsen beslutar att lägga slutrapporten för projekt Communicare NU till handlingarna. Kristinehamns kommun beslutade under hösten 2005 att delta i projektet Communicare NU. Detta var ett led i kommunens strategi att göra det möjligt för unga att utveckla sitt entreprenörskap, antingen genom företag, förening eller enskilda evenemang och på samma gång främja ett gott näringslivsklimat i kommunen. Projektet har fullföljts med god framgång. Beredande organs förslag till beslut Se turistchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet till kommunstyrelsen med förslaget att lägga rapporten till handlingarna

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33) Au 48 Dnr 06: Kommunala Handikapprådets verksamhetsberättelse 2007 Kommunstyrelsen beslutar att lägga Kommunala Handikapprådets verksamhetsberättelse för 2007 till handlingarna. Föreligger verksamhetsberättelse för det Kommunala Handikapprådet för Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga verksamhetsberättelsen för 2007 till handlingarna

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (33) Au 49 06: Vänortsmöte i Seinäjoki Exp. Turistchef Fritidschef TN Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunen ska delta vid vänortsmötet i Seinäjoki. Seinäjoki kommun har bjudit in Kristinehamns kommun att delta i Twin City Games som kommer att gå av stapeln i Seinäjoki den 6-8 juni Det kommer att vara två program, dels ett idrottsprogram som riktar sig till ungdomar mellan 12 och 14 år samt ett formellt program. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att Kristinehamn ska delta vid vänortsmötet

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (33) Au 50 Klimatseminarium Exp. C. Kom.led. Energiråd. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ersättning ska tillfalla de som deltar vid klimatseminariet enligt gällande arvoderingsreglemente... Ett klimatseminarium kommer att hållas i kommunens regi den 3 mars Arbetsutskottet beslutar att ersättning ska tillfalla de som deltar enligt gällande arvoderingsreglemente

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott KRISTINEHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 08.00-12.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-15 1(40) Beslutande Ersättare Övriga deltagare Åke Thörnesjö (m),

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-11-29 1 (33) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 21.55 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Se bifogade deltagarförteckning

Se bifogade deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2007-09-27 1 (21) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18.30 20.30 Beslutande Se bifogade deltagarförteckning Övriga deltagare Kanslichefen Bo Wennström Utses

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(3) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5 i Leksand, kl. 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Lars-Erik Jansson (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 86 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer