Urox ens sammanträdesrum, Kl :00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urox ens sammanträdesrum, Kl. 8.00-12:00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Beslutande Urox ens sammanträdesrum, Kl :00 Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordf. Bosse Pettersson (c), vice ordf Sonja Höglund (siv) Eva WennStröm (s) Gunnar Eriksson (s) Ersättare Ann Knudsen (m) Göran Kilhström (kd) Bo Olson (fp) Annelie Lundberg (s) Björn Johansson (v) Övriga närvarande Kristina Andersson (s) 23, Anders Andersson (c) 23, Irene Apostolidi (m) 23, Mikael Lind KPMG 23, Anders Näslund KPMG 23, Sylvia Michel KEAB 23, Lena Thörn KEAB 23, Eva -Lena Segerud utredare Lennart Fräjdin, kommunchef Morgan Persson, ekonomichef Lars Nilsson, planeringschef Torunn Andersson, informatör Linn Erlandsson, utredare Justerare Eva WennStröm (s) Justeringens plats och tid Stadskansliet den 18 februari klockan 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson, Ordförande Åke Thörnesjö (m) Justerare Eva WennStröm (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet Uroxen Kungsgatan 30 Kristinehamn Underskrift Linn Erlandsson,

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (33) Au 23 Koncernens hantering av lån revisionsrapport Exp. Revisionen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. Kristina Andersson (s), ordförande i revisionen, informerar att revisionen låtit granska koncernens hantering av lån. Anders Näslund från KPMG presenterar rapportens resultat. Bland annat har man från KPMG:s sida konstaterat att lånen handläggs självständigt inom koncernen och att det finns olika synsätt avseende finansiering. Det finns en finansieringspolicy för kommunen från 1995, KBAB har en finansieringspolicy från 2007 och energibolagen saknar en policy. KPMG:s bedömning är därför i huvudsak att en gemensam finansieringspolicy bör finnas för kommunkoncernen. Efter en diskussion beslutar arbetsutskottet att tacka för redovisningen av rapporten samt att lägga redovisningen till handlingarna

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (33) Au 24 Dnr 07:2 019 Rapport Mellannyckeln Kommunstyrelsen beslutar att delge rapporten till skolnämnden samt att skolnämnden återkommer till kommunstyrelsen med kommentarer angående rapporten. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten från Mellannyckeln till handlingarna.. Bakgrund Kristinehamns kommun deltar i Nätverket Mellannyckeln som är ett av tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelsesprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De kommuner som deltar i Mellannyckeln är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika, Mariestad, Mora och Sala. Projektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Ur rapporten Den aktuella rapporten har haft fokus på grundskolan och är en jämförelse ur ett medborgarperspektiv. Jämförelsen har skett genom resultatmått. Måtten ska användas för bedömning av förhållande mellan insatta medel och kvaliteten i den egna kommunens grundskoleverksamhet. I undersökningen är det Mora som har högst värde medan Kristinehamn är en av de kommuner som har bäst resultat i effektivitet. Åke Thörnesjö (m) föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna men att även sända den till skolnämnden och att skolnämnden återkopplar sina kommentarer till kommunstyerlsen. Arbetsutskottet tillstyrker Thörnesjös förslag till beslut

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (33) Au 25 Befolkningsstatistik december t utgår från dagens ärendelista...

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (33) Au 26 Dnr 08:9 000 Barn och ungdomar Exp. Kom.chef Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tar till sig de slutsatser och förslag som framgår i bilagd utredning. Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en ny utredning utifrån punkter 1 11, se nedan. Utredning skall behandlas av arbetsutskottet senast 13 maj Bakgrund Den 19 juni 2007 beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och omvårdnadsförvaltningen (OMV). Med anledning av detta beslut gav kommunchefen ett uppdrag att utreda frågan om kommunen kunde stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar med särskilda behov. En hypotes angavs där ett ökat samarbete eller integration mellan kommunala verksamheter inom skolan och IFO skulle medföra en ökad effektivitet samt större nytta för brukarna. Utifrån rapporten finns det frågeställningar som bör vidareutvecklas. Dessa punkter är följande : 1. Vilka åtgärder som krävs för att skolnämnden kompetensmässigt ska klara ett utvidgat uppdrag 2. Om särskilda åtgärder krävs när en och samma nämnd ska ansvara för verksamheter som styrs av olika lagstiftningar (Skollag, Hälso- och sjukvårdslag, Socialtjänstlag samt Lagen om vård av unga) 3. Vilken benämning skolnämnd och skolförvaltning ska ha framöver för att bättre beskriva vilka verksamheter de ansvarar för 4. Omfördelning av resurser mellan socialnämnd och skolnämnd 5. Bemanning av tjänster 6. Organisation av socialjour 7. Lokaler som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på säkerhet för socialsekreterare. 8. Service från reception 9. Administration kring avgifter samt ersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner 10. Systemansvar verksamhetssystem IT 11. Att kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år utreds vidare.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (33) Au 26 forts. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Efter att utredaren redogjort för rapporten gör kommunchefen ett tillägg till förslag till beslut i enlighet med följande: 11. Att kommunens uppföljnings ansvar för ungdomar upp till 20 år utreds vidare. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut samt med tillägg enligt punkt nr

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (33) Au 27 Dnr 08: Arbetsmarknad och beroendeproblematik Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att : 1. Myndighetsutövning vuxna (utredning och beslut om insatser beträffande beroendeproblematik och socialpsykiatri), organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen. 2. Försörjningsstöd ungdomar (18-20 år) och unga vuxna (20-25 år) organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen vilket innebär att all handläggning av försörjningsstöd finns samlat i samma förvaltning. 3. ANL-enheten (öppenvård beroendeproblematik) organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen. 4. Resurser motsvarande en coach på nuvarande Utvecklingscenter överförs från IFO till skolförvaltningen med uppdrag att arbeta med målgruppen år. 5. Återstående coacher organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen med uppdrag att arbeta med unga vuxna, försörjningsstöd, beroendeproblematik, socialpsykiatri samt LSS. 6. Skolförvaltningen respektive IFO/omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att organisera arbetet inom respektive förvaltning och vidare utveckla metoder och samverkansformer. 7. Att en särskild granskning görs vad avser konkurrensutsättning av insatser inom området arbetsmarknad och beroendeproblematik. 8. Att ovanstående punkter (1. 6.) föreslås träda i kraft omedelbart efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2007 om en sammanslagning av individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och omvårdnadsförvaltningen (OMV). I IFO:s uppdrag ingår att verkställa beslut som socialnämnden tagit rörande insatser i arbetsmarknadsfrågor och beroendeproblematik.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (33) Ks 27 forts. Med anledning av ovanstående beslut i kommunfullmäktige gavs kommunchefen ett uppdrag att utreda frågan för att om möjligt få fram en tydligare och effektivare lösning för brukarna. Arbetsgruppens förslag innebär att formerna för Utvecklingscenters arbete kommer att förändras. Från att ha varit ett samlat funktionsteam organiserat under IFO kommer coacher att bilda team med andra kompetenser inom respektive nya IFO/omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen. Coacher för mottagning och integration av nya svenskar är sedan tidigare beslutat att tillhöra skolförvaltningen från Dessutom kan det konstateras att olika typer av insatser kan utföras av annan part än kommunen. Ett sådant förhållningssätt rekommenderas före att konkurrensutsätta hela kommunala funktioner. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker kommunchefens förslag till beslut

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33) Au 28 Dnr 08: PLHU Plan för långsiktigt och hållbar utveckling för Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen fastställer att det strategiska arbetet kompletteras med åtgärder enligt Plan för långsiktig och hållbar utveckling, daterad Redovisning sker löpande enligt upprättad projektbeskrivning. Översiktsplanen och det lokala tillväxtprogrammet är två strategiska dokument för kommunen. Under de senaste åren har LTP:n fått en stor och avgörande betydelse för inriktning av utvecklingsarbetet. Den strategi som återfinns i LTP har sin utgångspunkt i den omvärldsanalys som utfördes av Inregia hösten 2003, där två målgrupper pekats ut: 1. Barnfamiljer 2. Småföretagare, människorna som leder företagen Utöver dessa dokument har regeringen och riksdagen på nationell nivå formulerat 16 miljökvalitetsmål. Vad det handlar om är att hantera miljön på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som fokus på tillväxtfrågor bejakas. Det blir således en fråga om att arbeta strukturerat med en plan för långsiktig och hållbar utveckling. I förslag till plan för långsiktig och hållbar utveckling finns konkreta förslag på hur Kristinehamns kommun operativt och strategiskt skall arbeta med olika planer och deras koppling till miljökvalitetsmålen. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker kommunchefens förslag till beslut

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (33) Au 29 Dnr 08: Handikappfunktionen i Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen beslutar att den dedikerade funktionen som handikappkonsulent utvärderas senast Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade frågan om handikappfunktionen i Kristinehamns kommun i samband med kommunchefens uppdrag Långsiktigt god ekonomi, den 19 juni En särskild utredning har gjorts och i denna redovisas hur lagstiftaren ser på funktionen och hur frågan hanterats under årens lopp i vår kommun. Liggande förslag till beslut är att avveckla funktionen som handikappkonsulent. Istället bör kommunen tillse att de medarbetare och chefer som arbetar med fysisk planering och infrastruktur, främst inom tekniska förvaltningen/tekniska nämnden och planavdelningen/kommunstyrelsen, och som har ett linjeansvar att skapa ett samhälle som så långt det är ekonomiskt rimligt och möjligt, fungerar för alla människor. Dessa befattningshavare ska därför under 2008 och 2009, inhämta sådana kunskaper och färdigheter så att kommunen per den 1 januari 2010, inte erfordrar en särskild befattningshavare för handikapp och funktionshinder. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Bosse Pettersson (c) föreslår att funktionen som handikappkonsulent inte avvecklas utan istället utvärderas senast Åke Thörnesjö (m) och Eva WennStröm (s) instämmer i Petterssons förslag varefter arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen detsamma

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) Au 30 Dnr 08: Konsumentrådgivningen i Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Funktionen konsumentrådgivningen behålls som en dedikerad befattning d.v.s. en person ägnar sig åt sakområdet på heltid på samma sätt som idag. 2. Kommunstyrelsen beslutar att den fysiska placeringen av funktionen hanteras fortsättningsvis inom ramen för lokalresursarbetet, och om möjligt finna en billigare lösning än idag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 3. Att funktionen från och med överförs från Kommunstyrelsen till Socialnämnden, med operativ placering i IFO/OMV-förvaltningen där förvaltningschefen finner lämpligast. 4. Att socialnämnden inför 2009 vidareutvecklar arbetet med måluppfyllelse och kvalitet. Förutom nyckeltal och ekonomiska mått bör bl.a. intressenten, dvs. konsumenten, ge sitt svar på måluppfyllelse vad gäller god service m.m. Bakgrund I förslaget Långsiktig god ekonomi som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2007 föreslogs att funktionen konsumentrådgivningen skulle avvecklas som en dedikerad befattning. Kommunstyrelsen beslutade dock att utredning skulle göras innan ett slutligt politiskt ställningstagande skulle ske. En utredning har genomförts med syftet att ur ett brukarperspektiv, och med utgångspunkt i de lagar och förordningar som finns, utreda möjligheten att hantera konsumentfrågor på ett kostnadseffektivare sätt än i dag. Den utredning som genomförts påvisar att det finns positiva effekter som inte är av marginell karaktär. Därför bör funktionen som sådan bibehållas. Däremot bedöms det inte finnas förutsättningar för närvarande att utöka ambitionsnivån, trots att utredningen påvisar sådana möjligheter ur ett operativt perspektiv. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33) Ks 30 forts. Eva WennStröm (s) framför att punkten 1 bör förtydligas gällande vad som menas med heltid. Kommunchefen föreslår då att ett tillägg görs i enlighet med: på samma sätt som idag. Arbetsutskottet beslutar sedan i enlighet med kommunchefens förslag till beslut

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) Au 31 Dnr 08: Deltagande i LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Kommunstyrelsen beslutar att Kristinehamns kommun ska delta i LUPPundersökningen Ungdomsstyrelsen har utvecklat LUPP som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät som görs i samverkan med kommunen för att på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Syftet med enkäten är att kommunen ska utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Kommunchefen berättar att kostnaden för deltagande i enkäten är cirka kr och att den summan hanteras inom kommunstyrelsens ordinarie budget. Enkäten är tänkt att genomföras under hösten Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Kristinehamns kommun ska delta i LUPP-undersökningen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33) Au 32 Dnr 07: Deltagande samt medfinansiering inom Leader Kommunstyrelsen beslutar att Kristinehamns kommun ska ingå i ett lokalt partnerskap för att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden, s.k. Leaderområde tillsammans med Storfors, Filipstad och Karlskoga samt att utse två ordinarie ledamöter och två ersättare i LAG-gruppen. Vidare beslutar kommunstyrelsen att anvisa kronor för 2008 vilka finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda. För 2009 och framåt uppdrar kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att inarbeta kostnaden det lokala tillväxtprogrammet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att partierna ska nominera representanter till LAGgruppen till kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars Bakgrund Leader-metoden är en del av EU:s landsbygdsprogram som sträcker sig över åren och är en arbetsmetod som med framgång har använts inom EU sedan 1991 och i begränsad omfattning även i Sverige och Värmland efter att vi blev medlemmar i EU. Den bygger på Lokal förankring Underifrånperspektiv Nytänkande Nätverkande För östra Värmland är Leader en tidigare oprövad metod. Vad som krävs är att det bildas en särskild form av lokalt partnerskap, en s.k. LAG-grupp (Local Action Group) med representanter för tre sektorer i samhället: den ideella, privata och offentliga. LAG-gruppen skall ta fram en gemensam väl förankrad sektorsövergripande strategi för ett geografiskt område, i regel större än en kommun men mindre än ett län. Kristinehamns planerade Leader-område omfattar kommunerna Filipstad, Storfors och Kristinehamn i Värmlands län och landsbyggdsdelen av Karlskoga i Örebro län med namnet Värmlands Bergs LAG. Efter att ha enats om en gemensam SWOT-analys för området har LAGgruppen valt att prioritera följande teman/insatsområden.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (33) Ks 32 forts. - Utveckling av näringslivet - Turism - Attraktivt boende och livskvalitet - Ung på landet - Kompetensutveckling - Nationellt och transnationellt samarbete Det finns en stor potential i kommunens landsbygdsområde för kommunens tillväxt och utveckling. Den kompetens och initiativkraft som finns här bör tas tillvara och kanaliseras till åtgärder som medför att människor kan fortsätta att verka och bo i hela kommunen. Leaderprojektet kan vara ett viktigt instrument för denna kanalisering. Kommunen bör ingå och representera i LAG-gruppen med två ordinarie ledamöter och två ersättare där en ledamot och en ersättare representeras av tjänstemän. Beredande organs förslag till beslut Se chefen för kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att finansiering för 2008 sker genom kommunstyrelsens oförutsedda. Arbetsutskottet beslutar att nomineringarna till LAG-gruppen ska inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (33) Au 33 Ishallen byte av rörledningar Kommunstyrelsen beslutar bevilja tekniska nämnden kr för byte av rör i mark i ishallen inför säsongsstarten Finansiering sker genom ianspråkstagande av kommunstyrelsens oförutsedda för investeringar. Tekniska nämnden har hemställt hos kommunstyrelsen om kr för att kunna genomföra byte av rör i ishallen. Anledning härtill är att det konstaterats att de båda huvudledningarna i marken är i dåligt skick och behöver bytas ut i sin helhet. Beredande organs förslag till beslut Se fritidschefens tjänsteskrivelse stämplad Efter klargörande gällande investering beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen bevilja tekniska nämnden kr för byte av rörledningar

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33) Au 34 Planuppdrag Drevsta Kommunstyrelsen beslutar att pröva en effektivisering av markanvändningen inom och i angränsning till kvarteret Motorn, Drevsta industriområde genom ändring av gällande detaljplan... Efterfrågan på mark inom Drevsta industriområde har ökat markant på senare år vilket speglar en mycket positiv utveckling för näringslivet. Nya verksamheter har tillkommit och befintliga verksamheter har expansionsbehov. Ett av dessa är Plusshus som planerar att expandera genom en tillbyggnad. Utbyggnaden ianspråktar nödvändiga ytor för uppställning och parkering. Diskussioner har förts med angränsande fastighetsägare för att finna en lösning på problemet. Åtgärderna kräver dock en planändring. Genom en planändring skulle en expansion möjliggöras för befintliga fastigheter alternativt tillkomst av nya fastigheter. Föreslagna åtgärder bör prövas i en detaljplaneprocess. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33) Au 35 EU-sekretariat Kommunstyrelsen tillstyrker att ett EU-sekretariat organiseras, med befintliga resurser, inom de budgetramar som idag föreligger... Kommunen har under det senaste året i allt större omfattning börjat arbeta med EU-ansökningar, med gott resultat. Det enskilt största EU-stödet som erhållits någonsin är det av NUTEK nyligen beviljade stödet till infrastruktursatsningar inom logistikfunktionen i hamnen om totalt ca 17 MSEK. Vidare så är kommunen projektägare för Kompetenscentrat Stål & Verkstad, som också delfinansieras med EU-medel. Regelverket kring redovisning och uppföljning i samband med EU-projekt är mycket omfattande och detaljkraven mycket höga. Under 90-talet genomfördes det flera EU-projekt. Det kan konstateras att uppföljningen av dessa projekt i alla avseende inte uppfyllt de regler som granskande myndigheter satt upp. Konsekvenserna av detta går inte idag att bedöma, men det manar till eftertanke inför framtiden. För att skapa en tydligare och bättre struktur föreslås att ett EU-sekretariat bildas, med uppdraget att sköta all uppföljning av EU-projekt. Dessutom skall ett sådant sekretariat också kunna hjälpa till med större EU-ansökningar. Det är dock fortfarande ett linjeansvar att söka information och kunskap om möjligheter till medfinansiering från EU, eller nationella aktörer. EU-sekretariatet skall bemannas med befintliga resurser, med medarbetare som har goda kunskaper om EU-systemet. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen i enlighet med kommunchefens förslag

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33) Au 36 Dnr 06:5 743 Årsrapport 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården Kommunstyrelsens beslutar att lägga årsrapporten för 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården till handlingarna. Föreligger årsrapport för 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården. Av rapporten framgår bland annat att ca 30 barngrupper bokat in sig för guidade turer av stadsbondgården. Man har även märkt en ökning av besök sedan cykelbanan blev färdigställd. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (33) Au 37 Förfrågan om borgensåtagande från Kristinehamns Energi Elnät Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Kristinehamns Energi AB borgen med totalt 25 mkr för finansiering av mätarbyten 2008 och Kristinehamns Elnät AB (KEAB) har inkommit med förfrågan om borgen för nyupplåning av 25 mkr. Upplåningen avser finansiering av mätarbyte i enlighet med den nya mätarreformen. Investeringen beräknas uppgå till 15 mkr 2008 och 10 mkr KEAB bedöms ej kunna finansiera investeringen med egna medel. Kristinehamns kommuns borgensåtagande gentemot KEAB uppgår idag till 27,2 mkr. Med hänvisning till antagen policy för borgensåtaganden gentemot de egna bolagen anser ekonomiavdelningen att borgen för nyupplåning kan beviljas med totalt 25 mkr enligt begäran. Innan upplåning sker skall samråd ske med kommunkontorets ekonomiavdelning. Beredande organs förslag till beslut Se ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker ekonomichefens förslag till beslut

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33) Au 38 Dnr 06: Försäljning mark, del av Tellus 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av Tellus 9 för en köpeskilling om kronor.. Planeringschefen redogör muntligen för ärendet vilket gäller försäljning del av Tellus 9 till en köpeskilling om kronor. Arealen uppgår till m2. Del av Tellus 9 gränsar till gatorna Gamla Kyrkogatan Österlånggatan Nya Kyrkogatan. Arbetsutskottet tillstyrker förslag om försäljning av del av Tellus

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33) Au 39 Dnr 05: Försäljning av mark kv Nebulosan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Nebulosan 8 och 10 för en köpeskilling om kronor i enlighet med tidigare markanvisningsavtal... Planeringschefen redogör muntligen för ärendet. Marken Nebulosan 8 och 10 omfattar totalt m2 och köpeskillingen är satt till kronor. Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33) Au 40 Dnr 07: Försäljning av mark kv Broängen Kommunstyrelsen beslutar att försälja del av Broängen 1:1 och 1:2 till ett pris om 375 kr/m2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeskillingen får användas för finansiering av infrastrukturåtgärder i området... Planeringschefen redogör muntligen för ärendet som rör försäljning av del av Broängen 1:1 och 1:2. Arealen omfattar m2 och priset är satt till 375 kr/m2. Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (33) Au 41 Dnr 06: Försäljning av mark Sannakajen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av Alligatorn 3, 5, 6, 7 och 8 för en köpeskilling om kronor... Fastighetschefen redogör muntligen för ärendet som gäller etapp 1 av byggnationen på området Sannakajen. Den mark som är aktuell för försäljning är del av Alligatorn 3, 5, 6, 7 och 8 till en köpeskilling om kronor. Arealen för området uppgår rill m2. Arbetsutskottet tillstyrker fastighetschefens förslag till beslut

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33) Au 42 Dnr 07: Detaljplan för Karlsholm utställning Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planen för utställning.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget ca en km från Kristinehamns centrum och omfattar fastigheterna Garvaren och Karlsholm samt delar av Filaren och Villastaden. Planens syfte är att möjliggöra etablering av handel, industri och bostäder inom planområdet. I översiktsplan 2004, som är antagen av kommunfullmäktige , har planområdet beteckningen bostäder och grönområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Länsstyrelsen har inte hunnit inkomma med sitt yttrande skriftligt. Dock framgår det efter samtal med länsstyrelsen att deras synpunkter enbart medför mindre förändringar i planen varav inga föranleder att kommunstyrelsens arbetsutskott ej kan ta beslut om att ställa ut planen. Innan beslut om utställning fattas av kommunstyrelsen kommer samrådsredogörelsen att kompletteras med länsstyrelsens skriftliga yttrande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna planen för utställning

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33) Au 43 Dnr 06: Detaljplan för Harberget utställning Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planen för utställning... Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet ligger på Harberget ca 2,5 km från Kristinehamns centrum. Planområdet omfattar ca 50 ha. Planens syfte är att reglera utbyggnaden av en rättspsykiatrisk klinik på Harberget. Tidigare har planen även inneburit en utvidgning av handels- och industriområdet inom kv. Gnejsen. Detta kommer till utställningen att utgå då det är för kostsamt att anlägga den väg som behövs till området. I översiktsplan 2004, antagen , redovisas del av planområdet som ett utredningsområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Under samrådstiden hölls även ett samrådsmöte för att informera allmänheten. Mötet ägde rum i Folkets hus. Minnesanteckningarna från mötet bifogas som bilaga till samrådsredogörelsen. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna planen för utställning

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (33) Au 44 Dnr 04: Ansökan kommunalt ledningsstöd Exp. Länsstyrelsen i Värmland Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ansöka hos KBM för att få till stånd en analys och inventering av kommunens tekniska ledningsförmåga. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) erbjuder stöd till kommuner som vill göra förbättringar för sitt tekniska ledningsstöd för kommunens krisledningsorganisation vid så kallade extraordinära händelser. Kommunen ansöker i steg 1 hos KBM om stöd att göra en analys av kommunens tekniska krisledningsförmåga. Sedan utför KBM kostnadsfritt, i samband med kommunal ansökan om stöd, en teknisk inventering inklusive en ITsäkerhetsanalys av kommunen som resulterar i ett förslag till åtgärder. Efter genomförd analys tar kommunen ställning till de föreslagna åtgärderna samt tar beslut om kommunens egen kostnadsandel. Sedan ansöker kommunen om statsbidrag för genomförande av åtgärderna där KBM bidrar med max 50% till investeringar i tekniska förstärkningsåtgärder. Beredande organs förslag till beslut Se utredarens och IT-chefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar att ansöka hos KBM för att få till stånd en analys och inventering av kommunens tekniska ledningsförmåga

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33) Au 45 Dnr 04: Sammanställning från Framtidsrummet Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna... Föreligger sammanställning från Framtidsrummet veckorna 2-4. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga redovisningen till handlingarna

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (33) Au 46 Dnr 04: Konsumentaktuellt januari samt verksamhetsrapport för 2007 Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen samt verksamhetsrapporten för 2007 till handlingarna.. Föreligger konsumentaktuellt för januari 2008 samt verksamhetsrapport för Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33) Au 47 Dnr 05: Slutrapport Communicare Kommunstyrelsen beslutar att lägga slutrapporten för projekt Communicare NU till handlingarna. Kristinehamns kommun beslutade under hösten 2005 att delta i projektet Communicare NU. Detta var ett led i kommunens strategi att göra det möjligt för unga att utveckla sitt entreprenörskap, antingen genom företag, förening eller enskilda evenemang och på samma gång främja ett gott näringslivsklimat i kommunen. Projektet har fullföljts med god framgång. Beredande organs förslag till beslut Se turistchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet till kommunstyrelsen med förslaget att lägga rapporten till handlingarna

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33) Au 48 Dnr 06: Kommunala Handikapprådets verksamhetsberättelse 2007 Kommunstyrelsen beslutar att lägga Kommunala Handikapprådets verksamhetsberättelse för 2007 till handlingarna. Föreligger verksamhetsberättelse för det Kommunala Handikapprådet för Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga verksamhetsberättelsen för 2007 till handlingarna

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (33) Au 49 06: Vänortsmöte i Seinäjoki Exp. Turistchef Fritidschef TN Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunen ska delta vid vänortsmötet i Seinäjoki. Seinäjoki kommun har bjudit in Kristinehamns kommun att delta i Twin City Games som kommer att gå av stapeln i Seinäjoki den 6-8 juni Det kommer att vara två program, dels ett idrottsprogram som riktar sig till ungdomar mellan 12 och 14 år samt ett formellt program. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att Kristinehamn ska delta vid vänortsmötet

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (33) Au 50 Klimatseminarium Exp. C. Kom.led. Energiråd. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ersättning ska tillfalla de som deltar vid klimatseminariet enligt gällande arvoderingsreglemente... Ett klimatseminarium kommer att hållas i kommunens regi den 3 mars Arbetsutskottet beslutar att ersättning ska tillfalla de som deltar enligt gällande arvoderingsreglemente

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) 1(6) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.00-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida PROTOKOLL 1(28) Plats och tid Långön, Folkets hus, kl 14:00-15:50 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordförande Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordförande Eva WennStröm (S) 2:e vice ordförande Ann Knudsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Allmänna utskottet 2007-11-05 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, kl. 08.30-12.00 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersätter Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.05. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Eva Engström Sekreterare Margareta Tamm Persson Ekonomichef. Bengt-Ola Olsson (S) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (13) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 22 september 2011 kl. 08:15-09:40. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2011-01-24. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 24 januari 2011, klockan 08.00 09-05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Erkki Visti (C) Övriga

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Trineholme, Kristinehamns Konferens Center, 13.15-14.50 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-) Åke Thörnesjö (M) Adam Slottner (C) 173-175

Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-) Åke Thörnesjö (M) Adam Slottner (C) 173-175 Sida PROTOKOLL 1(13) Plats och tid Långön, Kristinehamn Conference Center, kl 8:30-12:15 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S) ordf Anne-Marie Wallouch (V) vice ordf. Elisabeth Holmstrand-Gustafsson (-)

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare

Kenneth Henningsson, Handikappkonsulent Carin L Andersson, Sekreterare KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET (KHR) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Restaurangskolans grupprum, 13.00-14.15 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson, Kommunstyelsen, ordförande Inga-Lill Röhr, Överförmyndarnämnden

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer