Urox ens sammanträdesrum, Kl :00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Urox ens sammanträdesrum, Kl. 8.00-12:00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) Plats och tid Beslutande Urox ens sammanträdesrum, Kl :00 Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordf. Bosse Pettersson (c), vice ordf Sonja Höglund (siv) Eva WennStröm (s) Gunnar Eriksson (s) Ersättare Ann Knudsen (m) Göran Kilhström (kd) Bo Olson (fp) Annelie Lundberg (s) Björn Johansson (v) Övriga närvarande Kristina Andersson (s) 23, Anders Andersson (c) 23, Irene Apostolidi (m) 23, Mikael Lind KPMG 23, Anders Näslund KPMG 23, Sylvia Michel KEAB 23, Lena Thörn KEAB 23, Eva -Lena Segerud utredare Lennart Fräjdin, kommunchef Morgan Persson, ekonomichef Lars Nilsson, planeringschef Torunn Andersson, informatör Linn Erlandsson, utredare Justerare Eva WennStröm (s) Justeringens plats och tid Stadskansliet den 18 februari klockan 15:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Linn Erlandsson, Ordförande Åke Thörnesjö (m) Justerare Eva WennStröm (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet Uroxen Kungsgatan 30 Kristinehamn Underskrift Linn Erlandsson,

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (33) Au 23 Koncernens hantering av lån revisionsrapport Exp. Revisionen Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tackar för redovisningen och lägger den till handlingarna. Kristina Andersson (s), ordförande i revisionen, informerar att revisionen låtit granska koncernens hantering av lån. Anders Näslund från KPMG presenterar rapportens resultat. Bland annat har man från KPMG:s sida konstaterat att lånen handläggs självständigt inom koncernen och att det finns olika synsätt avseende finansiering. Det finns en finansieringspolicy för kommunen från 1995, KBAB har en finansieringspolicy från 2007 och energibolagen saknar en policy. KPMG:s bedömning är därför i huvudsak att en gemensam finansieringspolicy bör finnas för kommunkoncernen. Efter en diskussion beslutar arbetsutskottet att tacka för redovisningen av rapporten samt att lägga redovisningen till handlingarna

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (33) Au 24 Dnr 07:2 019 Rapport Mellannyckeln Kommunstyrelsen beslutar att delge rapporten till skolnämnden samt att skolnämnden återkommer till kommunstyrelsen med kommentarer angående rapporten. Kommunstyrelsen beslutar att lägga rapporten från Mellannyckeln till handlingarna.. Bakgrund Kristinehamns kommun deltar i Nätverket Mellannyckeln som är ett av tjugo nätverk som ingår i det treåriga nationella Jämförelsesprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De kommuner som deltar i Mellannyckeln är Avesta, Finspång, Flen, Katrineholm, Kristinehamn, Köping, Lindesberg, Ludvika, Mariestad, Mora och Sala. Projektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Ur rapporten Den aktuella rapporten har haft fokus på grundskolan och är en jämförelse ur ett medborgarperspektiv. Jämförelsen har skett genom resultatmått. Måtten ska användas för bedömning av förhållande mellan insatta medel och kvaliteten i den egna kommunens grundskoleverksamhet. I undersökningen är det Mora som har högst värde medan Kristinehamn är en av de kommuner som har bäst resultat i effektivitet. Åke Thörnesjö (m) föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna men att även sända den till skolnämnden och att skolnämnden återkopplar sina kommentarer till kommunstyerlsen. Arbetsutskottet tillstyrker Thörnesjös förslag till beslut

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (33) Au 25 Befolkningsstatistik december t utgår från dagens ärendelista...

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (33) Au 26 Dnr 08:9 000 Barn och ungdomar Exp. Kom.chef Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet tar till sig de slutsatser och förslag som framgår i bilagd utredning. Arbetsutskottet beslutar att ge kommunchefen i uppdrag att genomföra en ny utredning utifrån punkter 1 11, se nedan. Utredning skall behandlas av arbetsutskottet senast 13 maj Bakgrund Den 19 juni 2007 beslutade kommunfullmäktige om en sammanslagning av individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och omvårdnadsförvaltningen (OMV). Med anledning av detta beslut gav kommunchefen ett uppdrag att utreda frågan om kommunen kunde stärka det förebyggande arbetet för barn och ungdomar med särskilda behov. En hypotes angavs där ett ökat samarbete eller integration mellan kommunala verksamheter inom skolan och IFO skulle medföra en ökad effektivitet samt större nytta för brukarna. Utifrån rapporten finns det frågeställningar som bör vidareutvecklas. Dessa punkter är följande : 1. Vilka åtgärder som krävs för att skolnämnden kompetensmässigt ska klara ett utvidgat uppdrag 2. Om särskilda åtgärder krävs när en och samma nämnd ska ansvara för verksamheter som styrs av olika lagstiftningar (Skollag, Hälso- och sjukvårdslag, Socialtjänstlag samt Lagen om vård av unga) 3. Vilken benämning skolnämnd och skolförvaltning ska ha framöver för att bättre beskriva vilka verksamheter de ansvarar för 4. Omfördelning av resurser mellan socialnämnd och skolnämnd 5. Bemanning av tjänster 6. Organisation av socialjour 7. Lokaler som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på säkerhet för socialsekreterare. 8. Service från reception 9. Administration kring avgifter samt ersättningar till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner 10. Systemansvar verksamhetssystem IT 11. Att kommunens uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år utreds vidare.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (33) Au 26 forts. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Efter att utredaren redogjort för rapporten gör kommunchefen ett tillägg till förslag till beslut i enlighet med följande: 11. Att kommunens uppföljnings ansvar för ungdomar upp till 20 år utreds vidare. Arbetsutskottet beslutar enligt kommunchefens förslag till beslut samt med tillägg enligt punkt nr

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (33) Au 27 Dnr 08: Arbetsmarknad och beroendeproblematik Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att : 1. Myndighetsutövning vuxna (utredning och beslut om insatser beträffande beroendeproblematik och socialpsykiatri), organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen. 2. Försörjningsstöd ungdomar (18-20 år) och unga vuxna (20-25 år) organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen vilket innebär att all handläggning av försörjningsstöd finns samlat i samma förvaltning. 3. ANL-enheten (öppenvård beroendeproblematik) organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen. 4. Resurser motsvarande en coach på nuvarande Utvecklingscenter överförs från IFO till skolförvaltningen med uppdrag att arbeta med målgruppen år. 5. Återstående coacher organiseras i den nya IFO/omvårdnadsförvaltningen med uppdrag att arbeta med unga vuxna, försörjningsstöd, beroendeproblematik, socialpsykiatri samt LSS. 6. Skolförvaltningen respektive IFO/omvårdnadsförvaltningen får i uppdrag att organisera arbetet inom respektive förvaltning och vidare utveckla metoder och samverkansformer. 7. Att en särskild granskning görs vad avser konkurrensutsättning av insatser inom området arbetsmarknad och beroendeproblematik. 8. Att ovanstående punkter (1. 6.) föreslås träda i kraft omedelbart efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 19 juni 2007 om en sammanslagning av individ- och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och omvårdnadsförvaltningen (OMV). I IFO:s uppdrag ingår att verkställa beslut som socialnämnden tagit rörande insatser i arbetsmarknadsfrågor och beroendeproblematik.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (33) Ks 27 forts. Med anledning av ovanstående beslut i kommunfullmäktige gavs kommunchefen ett uppdrag att utreda frågan för att om möjligt få fram en tydligare och effektivare lösning för brukarna. Arbetsgruppens förslag innebär att formerna för Utvecklingscenters arbete kommer att förändras. Från att ha varit ett samlat funktionsteam organiserat under IFO kommer coacher att bilda team med andra kompetenser inom respektive nya IFO/omvårdnadsförvaltningen och skolförvaltningen. Coacher för mottagning och integration av nya svenskar är sedan tidigare beslutat att tillhöra skolförvaltningen från Dessutom kan det konstateras att olika typer av insatser kan utföras av annan part än kommunen. Ett sådant förhållningssätt rekommenderas före att konkurrensutsätta hela kommunala funktioner. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker kommunchefens förslag till beslut

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (33) Au 28 Dnr 08: PLHU Plan för långsiktigt och hållbar utveckling för Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen fastställer att det strategiska arbetet kompletteras med åtgärder enligt Plan för långsiktig och hållbar utveckling, daterad Redovisning sker löpande enligt upprättad projektbeskrivning. Översiktsplanen och det lokala tillväxtprogrammet är två strategiska dokument för kommunen. Under de senaste åren har LTP:n fått en stor och avgörande betydelse för inriktning av utvecklingsarbetet. Den strategi som återfinns i LTP har sin utgångspunkt i den omvärldsanalys som utfördes av Inregia hösten 2003, där två målgrupper pekats ut: 1. Barnfamiljer 2. Småföretagare, människorna som leder företagen Utöver dessa dokument har regeringen och riksdagen på nationell nivå formulerat 16 miljökvalitetsmål. Vad det handlar om är att hantera miljön på ett ansvarsfullt sätt samtidigt som fokus på tillväxtfrågor bejakas. Det blir således en fråga om att arbeta strukturerat med en plan för långsiktig och hållbar utveckling. I förslag till plan för långsiktig och hållbar utveckling finns konkreta förslag på hur Kristinehamns kommun operativt och strategiskt skall arbeta med olika planer och deras koppling till miljökvalitetsmålen. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker kommunchefens förslag till beslut

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (33) Au 29 Dnr 08: Handikappfunktionen i Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen beslutar att den dedikerade funktionen som handikappkonsulent utvärderas senast Bakgrund Kommunfullmäktige behandlade frågan om handikappfunktionen i Kristinehamns kommun i samband med kommunchefens uppdrag Långsiktigt god ekonomi, den 19 juni En särskild utredning har gjorts och i denna redovisas hur lagstiftaren ser på funktionen och hur frågan hanterats under årens lopp i vår kommun. Liggande förslag till beslut är att avveckla funktionen som handikappkonsulent. Istället bör kommunen tillse att de medarbetare och chefer som arbetar med fysisk planering och infrastruktur, främst inom tekniska förvaltningen/tekniska nämnden och planavdelningen/kommunstyrelsen, och som har ett linjeansvar att skapa ett samhälle som så långt det är ekonomiskt rimligt och möjligt, fungerar för alla människor. Dessa befattningshavare ska därför under 2008 och 2009, inhämta sådana kunskaper och färdigheter så att kommunen per den 1 januari 2010, inte erfordrar en särskild befattningshavare för handikapp och funktionshinder. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Bosse Pettersson (c) föreslår att funktionen som handikappkonsulent inte avvecklas utan istället utvärderas senast Åke Thörnesjö (m) och Eva WennStröm (s) instämmer i Petterssons förslag varefter arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen detsamma

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (33) Au 30 Dnr 08: Konsumentrådgivningen i Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Funktionen konsumentrådgivningen behålls som en dedikerad befattning d.v.s. en person ägnar sig åt sakområdet på heltid på samma sätt som idag. 2. Kommunstyrelsen beslutar att den fysiska placeringen av funktionen hanteras fortsättningsvis inom ramen för lokalresursarbetet, och om möjligt finna en billigare lösning än idag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 3. Att funktionen från och med överförs från Kommunstyrelsen till Socialnämnden, med operativ placering i IFO/OMV-förvaltningen där förvaltningschefen finner lämpligast. 4. Att socialnämnden inför 2009 vidareutvecklar arbetet med måluppfyllelse och kvalitet. Förutom nyckeltal och ekonomiska mått bör bl.a. intressenten, dvs. konsumenten, ge sitt svar på måluppfyllelse vad gäller god service m.m. Bakgrund I förslaget Långsiktig god ekonomi som redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde den 6 mars 2007 föreslogs att funktionen konsumentrådgivningen skulle avvecklas som en dedikerad befattning. Kommunstyrelsen beslutade dock att utredning skulle göras innan ett slutligt politiskt ställningstagande skulle ske. En utredning har genomförts med syftet att ur ett brukarperspektiv, och med utgångspunkt i de lagar och förordningar som finns, utreda möjligheten att hantera konsumentfrågor på ett kostnadseffektivare sätt än i dag. Den utredning som genomförts påvisar att det finns positiva effekter som inte är av marginell karaktär. Därför bör funktionen som sådan bibehållas. Däremot bedöms det inte finnas förutsättningar för närvarande att utöka ambitionsnivån, trots att utredningen påvisar sådana möjligheter ur ett operativt perspektiv. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (33) Ks 30 forts. Eva WennStröm (s) framför att punkten 1 bör förtydligas gällande vad som menas med heltid. Kommunchefen föreslår då att ett tillägg görs i enlighet med: på samma sätt som idag. Arbetsutskottet beslutar sedan i enlighet med kommunchefens förslag till beslut

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (33) Au 31 Dnr 08: Deltagande i LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Kommunstyrelsen beslutar att Kristinehamns kommun ska delta i LUPPundersökningen Ungdomsstyrelsen har utvecklat LUPP som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Det är en enkät som görs i samverkan med kommunen för att på ett enkelt sätt ta reda på hur ungas situation ser ut lokalt. Syftet med enkäten är att kommunen ska utveckla en effektiv ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Kommunchefen berättar att kostnaden för deltagande i enkäten är cirka kr och att den summan hanteras inom kommunstyrelsens ordinarie budget. Enkäten är tänkt att genomföras under hösten Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att Kristinehamns kommun ska delta i LUPP-undersökningen

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (33) Au 32 Dnr 07: Deltagande samt medfinansiering inom Leader Kommunstyrelsen beslutar att Kristinehamns kommun ska ingå i ett lokalt partnerskap för att främja en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden, s.k. Leaderområde tillsammans med Storfors, Filipstad och Karlskoga samt att utse två ordinarie ledamöter och två ersättare i LAG-gruppen. Vidare beslutar kommunstyrelsen att anvisa kronor för 2008 vilka finansieras genom kommunstyrelsen oförutsedda. För 2009 och framåt uppdrar kommunstyrelsen åt kommunledningskontoret att inarbeta kostnaden det lokala tillväxtprogrammet. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att partierna ska nominera representanter till LAGgruppen till kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars Bakgrund Leader-metoden är en del av EU:s landsbygdsprogram som sträcker sig över åren och är en arbetsmetod som med framgång har använts inom EU sedan 1991 och i begränsad omfattning även i Sverige och Värmland efter att vi blev medlemmar i EU. Den bygger på Lokal förankring Underifrånperspektiv Nytänkande Nätverkande För östra Värmland är Leader en tidigare oprövad metod. Vad som krävs är att det bildas en särskild form av lokalt partnerskap, en s.k. LAG-grupp (Local Action Group) med representanter för tre sektorer i samhället: den ideella, privata och offentliga. LAG-gruppen skall ta fram en gemensam väl förankrad sektorsövergripande strategi för ett geografiskt område, i regel större än en kommun men mindre än ett län. Kristinehamns planerade Leader-område omfattar kommunerna Filipstad, Storfors och Kristinehamn i Värmlands län och landsbyggdsdelen av Karlskoga i Örebro län med namnet Värmlands Bergs LAG. Efter att ha enats om en gemensam SWOT-analys för området har LAGgruppen valt att prioritera följande teman/insatsområden.

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (33) Ks 32 forts. - Utveckling av näringslivet - Turism - Attraktivt boende och livskvalitet - Ung på landet - Kompetensutveckling - Nationellt och transnationellt samarbete Det finns en stor potential i kommunens landsbygdsområde för kommunens tillväxt och utveckling. Den kompetens och initiativkraft som finns här bör tas tillvara och kanaliseras till åtgärder som medför att människor kan fortsätta att verka och bo i hela kommunen. Leaderprojektet kan vara ett viktigt instrument för denna kanalisering. Kommunen bör ingå och representera i LAG-gruppen med två ordinarie ledamöter och två ersättare där en ledamot och en ersättare representeras av tjänstemän. Beredande organs förslag till beslut Se chefen för kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att finansiering för 2008 sker genom kommunstyrelsens oförutsedda. Arbetsutskottet beslutar att nomineringarna till LAG-gruppen ska inför kommunstyrelsens sammanträde den 4 mars

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (33) Au 33 Ishallen byte av rörledningar Kommunstyrelsen beslutar bevilja tekniska nämnden kr för byte av rör i mark i ishallen inför säsongsstarten Finansiering sker genom ianspråkstagande av kommunstyrelsens oförutsedda för investeringar. Tekniska nämnden har hemställt hos kommunstyrelsen om kr för att kunna genomföra byte av rör i ishallen. Anledning härtill är att det konstaterats att de båda huvudledningarna i marken är i dåligt skick och behöver bytas ut i sin helhet. Beredande organs förslag till beslut Se fritidschefens tjänsteskrivelse stämplad Efter klargörande gällande investering beslutar arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen bevilja tekniska nämnden kr för byte av rörledningar

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (33) Au 34 Planuppdrag Drevsta Kommunstyrelsen beslutar att pröva en effektivisering av markanvändningen inom och i angränsning till kvarteret Motorn, Drevsta industriområde genom ändring av gällande detaljplan... Efterfrågan på mark inom Drevsta industriområde har ökat markant på senare år vilket speglar en mycket positiv utveckling för näringslivet. Nya verksamheter har tillkommit och befintliga verksamheter har expansionsbehov. Ett av dessa är Plusshus som planerar att expandera genom en tillbyggnad. Utbyggnaden ianspråktar nödvändiga ytor för uppställning och parkering. Diskussioner har förts med angränsande fastighetsägare för att finna en lösning på problemet. Åtgärderna kräver dock en planändring. Genom en planändring skulle en expansion möjliggöras för befintliga fastigheter alternativt tillkomst av nya fastigheter. Föreslagna åtgärder bör prövas i en detaljplaneprocess. Beredande organs förslag till beslut Se planeringschefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottets behandling Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (33) Au 35 EU-sekretariat Kommunstyrelsen tillstyrker att ett EU-sekretariat organiseras, med befintliga resurser, inom de budgetramar som idag föreligger... Kommunen har under det senaste året i allt större omfattning börjat arbeta med EU-ansökningar, med gott resultat. Det enskilt största EU-stödet som erhållits någonsin är det av NUTEK nyligen beviljade stödet till infrastruktursatsningar inom logistikfunktionen i hamnen om totalt ca 17 MSEK. Vidare så är kommunen projektägare för Kompetenscentrat Stål & Verkstad, som också delfinansieras med EU-medel. Regelverket kring redovisning och uppföljning i samband med EU-projekt är mycket omfattande och detaljkraven mycket höga. Under 90-talet genomfördes det flera EU-projekt. Det kan konstateras att uppföljningen av dessa projekt i alla avseende inte uppfyllt de regler som granskande myndigheter satt upp. Konsekvenserna av detta går inte idag att bedöma, men det manar till eftertanke inför framtiden. För att skapa en tydligare och bättre struktur föreslås att ett EU-sekretariat bildas, med uppdraget att sköta all uppföljning av EU-projekt. Dessutom skall ett sådant sekretariat också kunna hjälpa till med större EU-ansökningar. Det är dock fortfarande ett linjeansvar att söka information och kunskap om möjligheter till medfinansiering från EU, eller nationella aktörer. EU-sekretariatet skall bemannas med befintliga resurser, med medarbetare som har goda kunskaper om EU-systemet. Beredande organs förslag till beslut Se kommunchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen i enlighet med kommunchefens förslag

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (33) Au 36 Dnr 06:5 743 Årsrapport 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården Kommunstyrelsens beslutar att lägga årsrapporten för 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården till handlingarna. Föreligger årsrapport för 2007 från Östervik Rehab/Stadsbondgården. Av rapporten framgår bland annat att ca 30 barngrupper bokat in sig för guidade turer av stadsbondgården. Man har även märkt en ökning av besök sedan cykelbanan blev färdigställd. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (33) Au 37 Förfrågan om borgensåtagande från Kristinehamns Energi Elnät Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Kristinehamns Energi AB borgen med totalt 25 mkr för finansiering av mätarbyten 2008 och Kristinehamns Elnät AB (KEAB) har inkommit med förfrågan om borgen för nyupplåning av 25 mkr. Upplåningen avser finansiering av mätarbyte i enlighet med den nya mätarreformen. Investeringen beräknas uppgå till 15 mkr 2008 och 10 mkr KEAB bedöms ej kunna finansiera investeringen med egna medel. Kristinehamns kommuns borgensåtagande gentemot KEAB uppgår idag till 27,2 mkr. Med hänvisning till antagen policy för borgensåtaganden gentemot de egna bolagen anser ekonomiavdelningen att borgen för nyupplåning kan beviljas med totalt 25 mkr enligt begäran. Innan upplåning sker skall samråd ske med kommunkontorets ekonomiavdelning. Beredande organs förslag till beslut Se ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet tillstyrker ekonomichefens förslag till beslut

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (33) Au 38 Dnr 06: Försäljning mark, del av Tellus 9 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av Tellus 9 för en köpeskilling om kronor.. Planeringschefen redogör muntligen för ärendet vilket gäller försäljning del av Tellus 9 till en köpeskilling om kronor. Arealen uppgår till m2. Del av Tellus 9 gränsar till gatorna Gamla Kyrkogatan Österlånggatan Nya Kyrkogatan. Arbetsutskottet tillstyrker förslag om försäljning av del av Tellus

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (33) Au 39 Dnr 05: Försäljning av mark kv Nebulosan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Nebulosan 8 och 10 för en köpeskilling om kronor i enlighet med tidigare markanvisningsavtal... Planeringschefen redogör muntligen för ärendet. Marken Nebulosan 8 och 10 omfattar totalt m2 och köpeskillingen är satt till kronor. Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (33) Au 40 Dnr 07: Försäljning av mark kv Broängen Kommunstyrelsen beslutar att försälja del av Broängen 1:1 och 1:2 till ett pris om 375 kr/m2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att köpeskillingen får användas för finansiering av infrastrukturåtgärder i området... Planeringschefen redogör muntligen för ärendet som rör försäljning av del av Broängen 1:1 och 1:2. Arealen omfattar m2 och priset är satt till 375 kr/m2. Arbetsutskottet tillstyrker planeringschefens förslag till beslut

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (33) Au 41 Dnr 06: Försäljning av mark Sannakajen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja del av Alligatorn 3, 5, 6, 7 och 8 för en köpeskilling om kronor... Fastighetschefen redogör muntligen för ärendet som gäller etapp 1 av byggnationen på området Sannakajen. Den mark som är aktuell för försäljning är del av Alligatorn 3, 5, 6, 7 och 8 till en köpeskilling om kronor. Arealen för området uppgår rill m2. Arbetsutskottet tillstyrker fastighetschefens förslag till beslut

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 (33) Au 42 Dnr 07: Detaljplan för Karlsholm utställning Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planen för utställning.. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet är beläget ca en km från Kristinehamns centrum och omfattar fastigheterna Garvaren och Karlsholm samt delar av Filaren och Villastaden. Planens syfte är att möjliggöra etablering av handel, industri och bostäder inom planområdet. I översiktsplan 2004, som är antagen av kommunfullmäktige , har planområdet beteckningen bostäder och grönområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Länsstyrelsen har inte hunnit inkomma med sitt yttrande skriftligt. Dock framgår det efter samtal med länsstyrelsen att deras synpunkter enbart medför mindre förändringar i planen varav inga föranleder att kommunstyrelsens arbetsutskott ej kan ta beslut om att ställa ut planen. Innan beslut om utställning fattas av kommunstyrelsen kommer samrådsredogörelsen att kompletteras med länsstyrelsens skriftliga yttrande. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna planen för utställning

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (33) Au 43 Dnr 06: Detaljplan för Harberget utställning Kommunstyrelsen beslutar att godkänna planen för utställning... Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet ligger på Harberget ca 2,5 km från Kristinehamns centrum. Planområdet omfattar ca 50 ha. Planens syfte är att reglera utbyggnaden av en rättspsykiatrisk klinik på Harberget. Tidigare har planen även inneburit en utvidgning av handels- och industriområdet inom kv. Gnejsen. Detta kommer till utställningen att utgå då det är för kostsamt att anlägga den väg som behövs till området. I översiktsplan 2004, antagen , redovisas del av planområdet som ett utredningsområde. Detaljplanen behandlas med normalt planförfarande. Under samrådstiden hölls även ett samrådsmöte för att informera allmänheten. Mötet ägde rum i Folkets hus. Minnesanteckningarna från mötet bifogas som bilaga till samrådsredogörelsen. Beredande organs förslag till beslut Se planarkitektens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen godkänna planen för utställning

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (33) Au 44 Dnr 04: Ansökan kommunalt ledningsstöd Exp. Länsstyrelsen i Värmland Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ansöka hos KBM för att få till stånd en analys och inventering av kommunens tekniska ledningsförmåga. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) erbjuder stöd till kommuner som vill göra förbättringar för sitt tekniska ledningsstöd för kommunens krisledningsorganisation vid så kallade extraordinära händelser. Kommunen ansöker i steg 1 hos KBM om stöd att göra en analys av kommunens tekniska krisledningsförmåga. Sedan utför KBM kostnadsfritt, i samband med kommunal ansökan om stöd, en teknisk inventering inklusive en ITsäkerhetsanalys av kommunen som resulterar i ett förslag till åtgärder. Efter genomförd analys tar kommunen ställning till de föreslagna åtgärderna samt tar beslut om kommunens egen kostnadsandel. Sedan ansöker kommunen om statsbidrag för genomförande av åtgärderna där KBM bidrar med max 50% till investeringar i tekniska förstärkningsåtgärder. Beredande organs förslag till beslut Se utredarens och IT-chefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar att ansöka hos KBM för att få till stånd en analys och inventering av kommunens tekniska ledningsförmåga

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (33) Au 45 Dnr 04: Sammanställning från Framtidsrummet Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen till handlingarna... Föreligger sammanställning från Framtidsrummet veckorna 2-4. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga redovisningen till handlingarna

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (33) Au 46 Dnr 04: Konsumentaktuellt januari samt verksamhetsrapport för 2007 Kommunstyrelsen beslutar att lägga redovisningen samt verksamhetsrapporten för 2007 till handlingarna.. Föreligger konsumentaktuellt för januari 2008 samt verksamhetsrapport för Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga rapporten till handlingarna

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30 (33) Au 47 Dnr 05: Slutrapport Communicare Kommunstyrelsen beslutar att lägga slutrapporten för projekt Communicare NU till handlingarna. Kristinehamns kommun beslutade under hösten 2005 att delta i projektet Communicare NU. Detta var ett led i kommunens strategi att göra det möjligt för unga att utveckla sitt entreprenörskap, antingen genom företag, förening eller enskilda evenemang och på samma gång främja ett gott näringslivsklimat i kommunen. Projektet har fullföljts med god framgång. Beredande organs förslag till beslut Se turistchefens tjänsteskrivelse daterad Arbetsutskottet beslutar att föra ärendet till kommunstyrelsen med förslaget att lägga rapporten till handlingarna

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31 (33) Au 48 Dnr 06: Kommunala Handikapprådets verksamhetsberättelse 2007 Kommunstyrelsen beslutar att lägga Kommunala Handikapprådets verksamhetsberättelse för 2007 till handlingarna. Föreligger verksamhetsberättelse för det Kommunala Handikapprådet för Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga verksamhetsberättelsen för 2007 till handlingarna

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (33) Au 49 06: Vänortsmöte i Seinäjoki Exp. Turistchef Fritidschef TN Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att kommunen ska delta vid vänortsmötet i Seinäjoki. Seinäjoki kommun har bjudit in Kristinehamns kommun att delta i Twin City Games som kommer att gå av stapeln i Seinäjoki den 6-8 juni Det kommer att vara två program, dels ett idrottsprogram som riktar sig till ungdomar mellan 12 och 14 år samt ett formellt program. Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att Kristinehamn ska delta vid vänortsmötet

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (33) Au 50 Klimatseminarium Exp. C. Kom.led. Energiråd. Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar att ersättning ska tillfalla de som deltar vid klimatseminariet enligt gällande arvoderingsreglemente... Ett klimatseminarium kommer att hållas i kommunens regi den 3 mars Arbetsutskottet beslutar att ersättning ska tillfalla de som deltar enligt gällande arvoderingsreglemente

Morgan Persson ekonomichef Jan Wetterstrand, fastighetschef Torunn Andersson informatör Linn Erlandsson utredare

Morgan Persson ekonomichef Jan Wetterstrand, fastighetschef Torunn Andersson informatör Linn Erlandsson utredare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (35) Kommunstyrelsen Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl. 14.00-15.00 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordförande Bosse Pettersson (c), 1:e vice ordf. Eva WennStröm

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-18 Linn Erlandsson, 0550-880 09 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, Kl. 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordförande Bosse Pettersson (c), 1:e vice ordf. Eva WennStröm

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-12:30 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:00-9:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) 1(12) Plats och tid IFO-förvaltningen,, kl 13.30-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ann Knudsen (m) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande Berndt Jendrny, förvaltningschef

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson

Bosse Pettersson (C) och Eva WennStröm (S) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 93-111 Linn Erlandsson Sida PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:30-15:30 ande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf Eva WennStröm (S) 2 :e vice ordf Sonja Höglund (SIV) Naeimy

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum (8) 2008-01-31 1 (8) Plats och tid Onsdag den 31 januari kl. 08.30 09.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kunskapen, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande

Läs mer

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-11:40

Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-11:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Nämndhuset klockan 08:30-11:40 Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S ) 2:e vice ordf.

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m)

Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) 1(12) Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, kl. 13.00-16.00 ande Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Ersättare Birgitta Grafström (c) Linnéa Kihlström (kd)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf

Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-15.45 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) 1(13) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.30-17.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordförande Ingegärd Karlsson (c) Kerstin Andersson (s) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m)

Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) 1(6) Plats och tid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,, kl 13.00-16.00 ande Ledamöter Naeimy Blücher Johansson (fp), ordf (ej 48 p g a anmält jäv) Lars Johansson (s), ordf 48 Ann Knudsen (m) Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.20 15.50 Beslutande Övriga deltagande Gert Stark (S), Ljusnarsbergs kommun, ordförande Siv Sander (S), Hällefors kommun, vice

Läs mer

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande

Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice ordförande Sida PROTOKOLL 1(5) 2012-06-19 Plats och tid Långön Folkets Hus, kl 14:00-14:50 Beslutande Ledamöter Bjarne Olsson (S), ordförande Anne-Marie Wallouch (V), 1:e vice ordförande Åke Thörnesjö (M), 2:e vice

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M)

Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sammanträdeslokal Björnidet kl 14:00-14:50. Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Ersättare Erik Ågren (C) Margot

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S)

SN dnr 11:4/ :229. Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) Lars Johansson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SN dnr 11:4/700 2011:229 Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 17.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Lars Nilsson (S) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunledningskontoret/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 2010-01-18 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.25-13.35 ande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Kommunchef

Läs mer

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl

Socialnämnden (18) Nämndrummet, kommunhuset, kl Socialnämnden 2014-11-20 1(18) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl.13.00-17.30 Beslutande Margareta Ivarsson (C) ordförande Björn Hörgren (M) Anders Westerlind (M) Barbro Thelaus(KD) Birgitta Kahn

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup

Sammanträdesrum Önnerup Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup Tid Torsdagen den 2 februari 2012, kl. 08.30-10.25 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) Göran Tufvesson (M) Barbro Söderberg (S) Lena Forsberg (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2008-05-07 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-9.25 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Anmälan av delegationsbeslut... 4 3 Anmälan av utskottsprotokoll... 5 4 Delgivningar... 6 5 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 8 6 Sammanträdesdagar

Läs mer

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP)

Thomas Liedström, kulturchef Emma Gabrielsson, kultursekreterare. Cecilia Koch Danielsson (FP) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen Einarsson (S) Ingrid-Märta Grönlie

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00 15.15 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef

Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl Gullan Eriksson sekr. och Kristina Christiansson förvaltningschef TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunkontoret Stora Tjörnsalen Tid kl. 14.00 15.00 Beslutande Hans Kristensson (fp), ordf. Karl-Erik Persson (ka), vice ordf. Benny Andersson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) Lars-Olov Johansson samhällsplanerare, 242 Gundel Boholm informatör, 242 Runar Molinder fjärrvärmeingenjör, 243 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 09.30 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (m), ordf. Bosse Pettersson (c), vice ordf Sonja Höglund (siv) Eva WennStröm (s), ej , Gunnar Eriksson (s)

Åke Thörnesjö (m), ordf. Bosse Pettersson (c), vice ordf Sonja Höglund (siv) Eva WennStröm (s), ej , Gunnar Eriksson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Urox ens sammanträdesrum, Kl. 8.00-10:10 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (m), ordf. Bosse Pettersson (c), vice ordf Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 20-30 Anette Sandström Sekretess 21 1(15) Plats och tid IFO/Omvårdnadsförvaltningen,, kl. 08.00 12.15 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Sonja Höglund (siv), ordförande Gunnar Eriksson (s) Larsgöran Larsson (m) Birgith Schelin (c),

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2008-11-03 37 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85

Lars Rönnlund, kommunchef Lars Gjörloff 82 Britt Idensjö, sekreterare Stefan Fredriksson 82 Henric Svensson 85 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred 19 april 2016 kl. 08:30-13 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 november 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-11.30 Ajournering kl. 10.00-10.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41

54 Moa Blom, nämndsekreterare Lena Cederlund, ekonom Marie-Louise Magnusson, ekonom 39 41 2013-10-22 1(18) Plats och tid Justerade paragrafer Förvaltningen för individ- och familjeomsorg, Parkg. 6, lokal Oden 22 oktober 2013 kl. 13.15 16.30 Ajournering mellan 41 och 42 kl. 14.40 14.55 39-54

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15

Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, ekonomichef Gunnar Fransson (m), ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret 2009-01-15 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Tingshuset, Kopparberg Tid: 13.00 14.50 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (s) Arne Eklund (s), tjänstgörande ersättare Gert Stark (s) Wiveca

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer