FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg"

Transkript

1 FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2010 Verksamhetsplan för år 2011

2

3 Förord Denna verksamhetsbeskrivning ska ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits inom ramen för primärvårdens och tandvårdens forsknings- och utvecklingsverksamhet vid FoU-centrum under 2010 samt kort beskriva planerad verksamhet för Bo Rylander FoU-chef Primärvården i Skaraborg

4 Innehållsförteckning Inledning... 1 Inriktning och mål... 1 Personal... 3 Stöd och service... 4 Utbildning... 5 Grundläggande forskningsmetodik... 5 FoU-utbildning för chefer Seminarier Handledarträffar Pågående projekt tandvård Allmäntandvård Specialisttandvård Pågående projekt primärvård Övergripande, större forskningsprojekt Enskilda forskningsprojekt FoU- samverkan FoU-U samverkansgrupp FoU-medel Primärvårdens FoU-råd Skaraborgs Lokala FoU-råd Medel till forskarstuderande Publikationer Rapporter och projektredovisningar Publicerade och accepterade vetenskapliga artiklar Vetenskapliga artiklar färdigställda för publicering... 25

5 Utmärkelser Verksamhetsplan Övergripande Språkgranskning Utbildningar Seminarier SPCD Planerade disputationer... 28

6 Inledning FoU-centrums huvudsakliga verksamhet består av stöd och handledning i projekt med en bred ansats, det vill säga både utvecklingsarbete och forskning (från enskilda projekt till magister- och doktorandprojekt) för all personal i primärvården oavsett driftsform (offentlig eller privat) och i folktandvården. FoUcentrum var 2010 organiserat under primärvårdens förvaltning i Skaraborg medan tandvårdens verksamhet i FoU-centrum är en del av Folktandvårdens Forskningscentrum (FFC) i Västra Götaland. Forskning bedrivs också inom profilområden såsom folksjukdomar och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Inom tandvården bedrivs bland annat projekt med fokus på barns och ungdomars munhälsa. Ansvaret för verksamhetens vetenskapliga innehåll ligger hos FoU-ledare/- samordnare inom primärvård respektive tandvård, som organiserar och samordnar FoU-arbetet i samråd med FoU-chefen, som har det övergripande administrativa ansvaret. Andra funktioner knutna till FoU-centrum är FoU-sekreterare, FoUassistent, projektledare IT och språkgranskare. Inriktning och mål FoU-centrum har under 2010 fortsatt utvecklingen av verksamheten enligt fastställda mål. Verksamhetsidé FoU-centrum skall stimulera, skapa förutsättningar och vara föredöme för forskning, utveckling och utbildning. All forskning och utveckling skall baseras på vetenskaplig metodik. Arbetet skall bidra till att primärvård och tandvård i Skaraborg utvecklas och blir attraktiva arbetsplatser. 1

7 Övergripande inriktningsmål för verksamheten Skall arbeta nära primärvårdens och tandvårdens verksamheter för att upprätthålla en hög kvalitet i vården. Skall bidra med att höja kompetensen avseende FoU-arbete bland primärvårdens och tandvårdens medarbetare. Skall prioritera forsknings- och utvecklingsarbete avseende de stora folksjukdomarna. Skall samverka lokalt och regionalt med liknande verksamheter. Styr- och måltal Primärvården och Tandvården i Skaraborgs delaktighet i projekt som erhåller regionala FoU-medel (per år) Måltal: Minst 2 projekt Resultat 2010: 3 projekt Antal enheter i primärvården som representeras med deltagare i FoUkurserna Måltal: Minst 7 enheter (offentliga, privata) Resultat 2010: 7 enheter Andel tandvårdsanställda som deltar i FoU-kurserna Måltal: Minst 20 % av kursdeltagarna Resultat 2010: 31,5 % Jämvikt mellan tandläkare, läkare och övrig personal som deltar i den grundläggande FoU-kursen Måltal: 20 % tandläkare, 40 % läkare och 40 % övrig personal Resultat 2010: 7,7 % tandläkare, 92,3 % läkare, 0 % övrig personal. Andelen skriftligt avrapporterade projekt (rapport, artikel) i den grundläggande FoU-kursen Måltal: 80 % Resultat: /10 90 % /8 62 % /9 89 % /4 100 % /9 78 % /7 86 % /9 67 % /12 42 % /9 78 % /12 17 % /9 67 % Total andel 66 % Andel kursdeltagare som är nöjda eller mycket nöjda med den grundläggande FoU-kursen Måltal: 80 % Resultat 2010: 91,7% (svarsfrekvens 100 %) Erbjuda FoU-information till samtliga vårdgivare inom primärvården och tandvården i Skaraborg Måltal: minst 1 gång per år Resultat 2010: 2 gånger 2

8 Personal Bo Rylander, FoU-chef Distriktsläkare med uppdrag som FoU-chef i Primärvården i Skaraborg. Ingår i primärvårdsledningen, regionala FoU-rådet och primärvårdens råd för verksamhetsutveckling. Ordförande för Skaraborgs Lokala FoU-råd, Primärvårdens FoU-råd samt FoU-samverkansråd i vårdkedjan. Vårdprogramsarbete på lokal och regional nivå samt nationella riktlinjer för diabetesvården. Kvalitetsansvarig läkare NDR (Nationella Diabetesregistret) Primärvården Skaraborg. Uppdrag som teknisk ledare med övergripande ansvar för ackrediteringen av primärvårdslaboratorierna i Skaraborg. Kristina Bengtsson Boström, FoU-ledare Primärvård Distriktsläkare, med.dr, uppdrag (50 %) som FoU-ledare Primärvården Skaraborg. Har övergripande ansvar för handledning av ST-läkares projektarbeten och är handledare för övrig personal inom verksamheten. Bihandledare för 3 doktorander (Per Hjerpe, Lunds universitet, Sofia Dalemo och Karin Starzmann, Göteborgs universitet). Projektledare för och medarbetare i flera stora, långsiktiga forskningsprojekt. Koordinator för Göteborgs universitet i Nationella forskarskolan i allmänmedicin och medlem i SBU:s råd sedan Anna-Lena Östberg, FoU-samordnare Tandvård Leg. tandläkare, odont.dr, forskare vid Folktandvårdens Forskningscentrum, Göteborg. Adjungerad universitetslektor i Odontologisk psykologi och folkhälsa vid Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet. Arbetar med flera stora, övergripande projekt inom Folktandvården, såsom utvärdering av Frisktandvården och epidemiologi inom barn- och ungdomstandvården. De egna vetenskapliga forskningsområdena är självupplevd munhälsa, oral hälsorelaterad livskvalitet samt fetma relaterat till munhälsa. Bihandledare för två doktorander vid Göteborgs universitet, där ett projekt ingår i Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap samt för en doktorand vid Malmö Högskola. Handledare för flera projekt på kandidat- och magisternivå. Mikael Åberg, Projektledare IT Magister i hälsoekonomi, projektledare med inriktning IT. Arbetar främst med projektledning och systemutveckling av databasen SPCD (Skaraborg Primary Care Database). Mikael medverkar i utbildningar som FoU-centrum arrangerar och har också en delad LITA-funktion (Lokal IT-administratör) med Ann Segerblom. Mikael tillhör också professor Ulf Lindblads forskargrupp vid avdelningen för Allmänmedicin, Göteborgs universitet. Paolina Weidinger, doktorand Leg. apotekare, doktorand vid Lunds universitet. Fungerar som handledare inom enskilda projekt ingående i verksamhetens FoU-kurs samt som stödperson vid läkemedelsrelaterade frågeställningar. Det egna avhandlingsarbetet belyser, med hjälp av data från SPCD, läkemedelsanvändning och kvalitetsindikatorer vid astma, KOL och diabetes typ 2. 3

9 Johanna Låstberg, FoU-sekreterare FoU-sekreterare som till stor del arbetar med att ge support till projektledare och kursdeltagare gällande databearbetning, layout med mera. Arbetet innefattar även att administrera den grundläggande FoU-utbildningen samt att vara sekreterare i Skaraborgs Lokala FoU-råd, Primärvårdens FoU-råd, FoU-U samverkansgrupp, SPCD-gruppen och vid vårdutvecklarmöten. Handhar uppdatering och administration av hemsidor för FoU-centrum. Sköter administration och support av det webbaserade ansökningssystemet WEBBAN som Skaraborgs Lokala FoUråd använder. Är FoU-guide med uppgift att arbeta med projektdatabasen FoU i Sverige för att fortlöpande uppdatera den avseende projekt i Skaraborg. Ann Segerblom, FoU-assistent FoU-assistent som arbetar med logistik och administration kring olika forskningsprojekt i form av information och utskick av material till patienter samt kontakter med vårdgivare och projektledare. Arbetet innefattar även skapande av inmatningsmoduler för registrering av enkäter och kliniska data samt inmatning och kontroller av desamma. Ansvarar för beställningar och fakturering och är FoU-centrums miljöombud, LITA och KIV-administratör (Katalog i Väst). Mia Boström, språkgranskare Språkgranskare, fil.dr i engelska. Arbetar med språkstöd och språkgranskning främst vid rapportskrivning inom den grundläggande FoU-utbildningen, men även inom den övriga FoU-verksamheten. Uppgifterna inkluderar huvudsakligen språkgranskning och översättning av vetenskapliga texter, forskningsmaterial och informationsmaterial. Stöd och service För anställda inom primärvården eller tandvården i Skaraborg som genomför ett utvecklings- eller forskningsprojekt finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Rådgivning Många personer har under 2010 hört av sig angående frågeställningar kring projektarbeten, bland annat när/var/hur man söker medel. Handledning Under året har handledning getts till projektarbeten enskilt och i den grundläggande kursen i FoU-metodik samt till doktorander knutna till enheten. Handledarträffar har erbjudits till handledare för projektarbeten. Datahantering (inmatning, kvalitetsgranskning, statistik) Personal vid FoU-centrum har under året gett stöd vid skapandet av inmatningsmoduler för datamaterial, datatvätt, deskriptiv statistik samt vissa statistiska analyser. Stöd har även getts för presentation av data genom till exempel grafer och tabeller. 4

10 Referenshantering Många forskare använder referenshanteringsprogrammet EndNote och där har vi bistått med support. Ambitionen är att vi anordnar ett utbildningstillfälle per år. Under 2010 genomfördes en endagsutbildning vid primärvårdens datastudio i Skara. Språkgranskning Under 2010 har vi haft möjlighet att erbjuda språkgranskning av svenska och engelska texter till bland annat doktorander, forskare och FoU-kursens deltagare då de skrivit vetenskapliga artiklar och rapporter. Även viss hjälp med översättning från engelska till svenska samt produktion av engelsk text baserad på svenska original har erbjudits. Presentationsmaterial Inför konferenser och liknande framträdanden har FoU-centrum hjälpt till med framställning av presentationer, till exempel i form av PowerPoint eller poster. Hjälp med struktur och layout av rapporter som sedan tryckts upp av FoUcentrum har också tillhandahållits. Lokaler och besök FoU-centrum tillhandahåller ett antal projektarbetsplatser samt ett konferensrum som kan bokas vid behov. Under år 2010 har det varit besök på FoU-centrum (exklusive enskilda handledningstillfällen) av personer som arbetat vid projektarbetsplatserna eller deltagit i olika möten. Utbildning Grundläggande forskningsmetodik Kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik har sedan år 2000 getts årligen för anställda i Primärvården Skaraborg och Tandvården Västra Götaland, område Skaraborg. Den riktar sig till all personal oavsett behörighet för högskolestudier. Kursen har sedan 2008 byggts ut med ett parallellt alternativ för personal med högskolebehörighet som önskar gå kursen med högskolepoäng (30 högskolepoäng (hp) kurskod OU291T vid Göteborgs universitet). Kursalternativ Grundkursen A och B: Gemensam kurs för deltagare med eller utan behörighet för högskolestudier. Alla deltar i kursalternativ A (gröna och gula markeringar i nedanstående översikt). Kursalternativ B är poängsatt vid Göteborgs universitet och fler kursmoment och examinationer tillkommer (se under Kursinnehåll). 5

11 Översikt över Kurs A och B Orienterande FoU-utbildning för chefer inom primärvård och tandvård (se nedan under särskild rubrik). Målgrupper Kurs A och Green Belt: All personal inom primärvården i Skaraborg och Tandvården i Västra Götaland, område Skaraborg. I mån av plats kan även externa sökande erbjudas plats. Kurs B: All personal enligt ovan med grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande. Syfte Att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete samt att de ska få en ökad förståelse för FoUarbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar knappt ett år för alla alternativen. Kursen startar med ett tvådagars internat i början av året. Därefter hålls cirka sju uppföljande halv- eller heldagsseminarier. Kursavslutning hålls i slutet av november samma år. Examination i den poängsatta kursen äger rum i december. Kursinnehåll Kurs A: Introduktion som innefattar föreläsningar om vetenskapsteori, evidensbaserad medicin, projektdesign, etik, förfarande vid ansökan till fonder och etikprövningsnämnd. Vidare påbörjas formulering av enskilda projektidéer och skrivandet av den egna projektplanen. Hjälp att hitta handledare ges till dem som ännu inte har fått någon. Uppföljande kursträffar innefattar litteratursökning, FoU-metodik (kvalitativ, kvantitativ), förbättringsarbete till exempel Green Belt, materialinsamling, 6

12 enkäter, epidemiologi, statistiska metoder, orientering i datorstöd med mera. Presentation och diskussion av den egna och varandras projektplaner samt en extern granskning av projektplaner sker efter halva kursen. Övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik samt presentation av resultat sker inför avslutningstillfället, som är offentligt. Kurs B: Kursen går på cirka halvfart. Den är poängsatt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kurskod: OU291T, Forsknings- och utvecklingsmetodik (30 högskolepoäng, hp). I kursen ingår följande examinationer: vetenskaplig projektplan som examineras med opponent- och respondentskap i seminarium 7,5 hp skriftlig tentamen i vetenskaplig design, statistik och epidemiologi 4,5 hp litteraturseminarium 3,0 hp vetenskapligt uppsatsarbete som examineras med opponent- och respondentskap i examinationsseminarium 15 hp Green Belt: Grundläggande kurs i förbättringsarbete med hjälp av Sex Sigma-metodik omfattande tre heldagar. Föreläsningar ges i Sex Sigma-historik, kvalitetsutveckling, kundfokusering, processorientering, identifiering och kartläggning av fakta om påverkande faktorer, analys av data och fastställande av problemets rotorsaker, orsak verkan, 5 varför, släktskapsdiagram, formulering och test av en hypotes, förbättring av processen genom att ta fram lösningsförslag samt styrning och övervakning av den nya processen. Detta alternativ gavs för sista gången I fortsättningen kommer Green Belt-utbildning att ske enbart i Skaraborgs sjukhus regi och intresserade hänvisas till dessa utbildningar. Det egna projektarbetet Projektarbetet i kursalternativ A beräknas sammanlagt motsvara 4 5 veckors arbetstid. För ST-läkare som söker specialistbevis motsvarar projektarbetet cirka 10 veckors arbetstid. Tid för detta avsätts i den egna verksamheten, utlagt över kurstiden och med mer koncentrerad tid för bearbetning och presentation. Kursen för chefer innehåller inget projektarbete. Handledning Handledning sker dels i grupp, dels individuellt. Grupphandledning sker i seminarieform i samband med kurstillfällena. Varje deltagare redogör då för hur långt vederbörande har kommit i sitt arbete och får synpunkter från andra deltagare, handledare och inbjudna resurspersoner. Däremellan sker individuell handledning efter överenskommelse mellan deltagare och respektive handledare. Rapportering och publikationer FoU-arbetet redovisas förutom i en skriftlig projektrapport antingen som en muntlig presentation (PowerPointpresentation) eller i form av en poster vid kursavslutningen. För Kurs B sker dessutom examinationer som beskrivs under Kursinnehåll. Projektrapporterna publiceras antingen i FoU-centrums (primärvård och tandvård) regi i årliga rapportserier och på nätet (www.vgregion.se/fouskaraborg), som uppsatser vid Göteborgs universitet (Kurs B) eller som vetenskapliga artiklar. 7

13 Föreläsare och resurspersoner Kristina Bengtsson Boström, distriktsläkare, med.dr (kursansvarig som bland annat föreläser om vetenskapsteori och litteratursökning samt handleder och har huvudansvar för handledning av ST-läkarnas projektarbeten) Anna-Lena Östberg, tandläkare, odont.dr, universitetslektor (kursansvarig som bland annat föreläser om kvantitativ och kvalitativ metodik och studiedesign samt handleder) Bo Eriksson, professor, Skaraborgsinstitutet (föreläser om epidemiologi och statistik) Nils-Ove Månsson, docent, Allmänmedicin, Universitetssjukhuset MAS, Malmö (står för extern granskning av projektplanerna) Anders Boulogner, informatör, Evolutionsmuseet, Uppsala Universitet (föreläser om skriftlig framställning och presentationsmetodik) AnnCatrin Ekelund, bibliotekarie, Sjukhuset i Lidköping (föreläser om bibliotekskunskap och litteratursökning) Svante Lifvergren, överläkare, kvalitetschef, Skaraborgs sjukhus, doktorand vid Chalmers tekniska högskola (föreläser om kvalitetsutveckling och Green Belt) Alexander Chakhunashvili, projektledare, Skaraborgs sjukhus (föreläser om kvalitetsutveckling och Green Belt) Mikael Åberg, projektledare IT, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg (föreläser om dataprogram och gör uttag av data ur SPCD) Johanna Låstberg, FoU-sekreterare, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg (ger datorstöd vid FoU-arbete, projektpresentationer och rapporter) Mia Boström, språkgranskare, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg (språkgranskar projektplaner, presentationer och rapporter) Övriga resurspersoner: handledare utses vid varje kurs utifrån kursdeltagarnas ämnesval. Det kan vara personer med forskarutbildning eller forskarstuderande vid primärvården, Skaraborgs sjukhus, Skaraborgsinstitutet, Högskolan i Skövde eller andra högskolor och universitet. Under 2010 har kursen genomförts för elfte gången med kursavslutning den 18 november Rapporter och artiklar som genomförts som projekt under utbildningen finns på FoU-centrums hemsida (www.vgregion.se/fouskaraborg). Syftet är att sprida information och kunskap om genomförda och pågående utvecklingsprojekt. 8

14 Projekt som genomfördes i kursen i grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik under 2010: Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende Adam Rohatynski, STA-läkare, vårdcentralen Vara Behandling med blodfettsänkande vid diabetes. Följs riktlinjerna på vårdcentralen Mösseberg? Ahmed Ismat, STA-läkare, vårdcentralen Mösseberg, Falköping Konventionell röntgen eller datortomografi av tjocktarm? En jämförande studie av diagnostik av polyper och cancer Ariunzaya Hjelmström, ST-läkare, Skaraborgs sjukhus, Skövde Triage på akutmottagningen. Hur upplever patienten det? Camilla Kiszakiewicz, ST-läkare, Skaraborgs sjukhus, Skövde Handledsfraktur i Skaraborg 2009 Omhändertagande av kvinnor med risk för osteoporos Katharina Verheijen, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping Långvarigt sjukskrivna patienter Jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i Skövde Krzysztof Lewandowski, STA-läkare, vårdcentralen Södra Ryd, Skövde Bryr vi oss om patienter med fetma? Handläggning av fetma på vårdcentralen Oden i Falköping Malgorzata Lipka, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping Fortsatt tillväxt efter fixation av fyseolys caput femoris Per Holmdahl, ST-läkare, Skaraborgs sjukhus, Skövde Kan fysisk träning lindra besvär vid höftledsartros? Tomas Stölting, STA-läkare, vårdcentralen Ågårdsskogen, Lidköping Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandling Tomasz Wczysla, STA-läkare, vårdcentralen Skara Autoinflammatoriska sjukdomar hos barn i Skaraborg Josefine Hätting, ST-läkare, Skaraborgs sjukhus, Lidköping Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner på vårdcentralen Oden Avin Jagsee, STA-läkare, vårdcentralen Oden, Falköping 9

15 FoU-utbildning för chefer Orienterande FoU-utbildning för chefer inom primärvård och tandvård gavs för andra gången med start under hösten Kursen har tagits fram och leds av Kristina Bengtsson Boström, FoU-ledare i primärvård, och Anna-Lena Östberg, FoU-samordnare i tandvård. Föreläsare i övrigt är samma som i den grundläggande kursen i FoU-metodik. Kursen för chefer har i stort samma innehåll som den ordinarie kursen, med den skillnaden att deltagarna i chefsutbildningen inte genomför något projektarbete. Målgrupper Målgrupp är personer i ledande ställning inom primärvård och tandvård, både klinisk och administrativ personal. Syfte Att ge chefer en översiktlig utbildning i vetenskaplig metodik. Ett delmål är att öka förståelsen för vikten och nödvändigheten av FoU-arbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar fem utbildningstillfällen om en halvdag vardera utspridda över två terminer (höst 2010 och vår 2011). Kursinnehåll Kursen innehåller föreläsningar om FoU-arbete i klinisk verksamhet, lagar och förordningar inom området samt hur samarbete med högskolor och universitet sker. Ett folkhälsoproblem relaterat till kliniskt arbete presenteras och detta ämne belyses sedan ur FoU-perspektiv med interaktiv undervisning i vetenskapshistoria, aktuella frågeställningar, studiedesign, etik i FoU-arbete (etiska överväganden samt lagar och förordningar), litteratursökning med praktisk tillämpning, epidemiologi, statistik och presentationsteknik. Seminarier Under året har seminarier hållits vid FoU-centrum med inbjudan till samtliga anställda inom primärvården och offentliga tandvården i Skaraborg samt till våra lokala samverkanspartners. I samband med dessa har öppet hus hållits där medarbetare varit välkomna att diskutera egna idéer med handledare vid FoUcentrum. Följande seminarier har hållits under 2010: Kan läkarens egna alkoholvanor och kön påverka vilken alkoholrelaterad vård patienten får? Magnus Geirsson, distriktsläkare, doktorand, vårdcentralen Norrmalm, Skövde Lewy Body Demens En vanlig sjukdom med svåra konsekvenser. Fredrik Boström, ST-läkare, med.dr, vårdcentralen Vara 10

16 Prenatala, sociodemografiska och munhygienrelaterade riskfaktorer för karies och parodontala förhållanden hos ungdomar. Annika Julihn, övertandläkare, med.dr, Folktandvården Västra Götaland Är mandibelns benstruktur effektivare som riskindikator för fraktur än en osteoporosdiagnos? Grethe Jonasson, tandläkare, odont.dr, Folktandvården Västra Götaland Att vara varken frisk eller sjuk Att leva i ett gränsland. Susanne Andersson, sjuksköterska, doktorand, vårdvetenskap och hälsa Sahlgrenska akademin, vård och natur Högskolan i Skövde Stroke En sjukdom som kan förebyggas? Annika Rosengren, professor, Sahlgrenska akademin Handledarträffar Vetenskapligt meriterade handledare inbjuds regelbundet till handledarträffar på FoU-centrum, där handledarfrågor och litteraturgranskningar genomförs. Den 25 februari 2010 genomfördes en träff med handledare. Ytterligare en träff planerades men genomfördes inte på grund av lågt deltagarantal. Pågående projekt tandvård I Skaraborg fortsätter samarbetet mellan primär- och tandvård runt FoU som tidigare. Folktandvården i Västra Götaland har de senaste åren byggt upp Folktandvårdens forskningscentrum (FFC), med placering på Odontologen, Sahlgrenska akademin i Göteborg, och FoU-verksamheten i de olika regiondelarna är numera organiserade under FFC. FFC har i särskild uppgift att stödja stora regionövergripande projekt (BITA, barn i tandvården och hälsoekonomisk uppföljning av Frisktandvården). De lokala FoU-samordnarna i varje regiondel (från Skaraborg FoU-samordnare Anna-Lena Östberg) fortsätter sitt samarbete för att samordna det övergripande FoU-arbetet inom tandvården i regionen. Särskilda aktiviteter bedrivs för att stimulera till FoU-arbete, till exempel utbildningar, inspirationsdagar och seminarier. Under 2011 kommer bland annat en utbildning i FoU-metodik för chefer, liknande den som ges i Skaraborg, att startas. Inom Folktandvården Västra Götaland område Skaraborg pågår projekt angående munhälsan hos barn och ungdomar, och om implantat. Samarbete sker med de odontologiska fakulteterna i Göteborg, Malmö, Oslo och Stockholm. För såväl specialisttandvården som allmäntandvården är det angeläget att utrymme och förutsättningar även i framtiden skapas för forsknings- och utvecklingsarbete. 11

17 Allmäntandvård Inom allmäntandvården genomförs flera FoU-projekt och det finns en uttalad målsättning att öka möjligheten för FoU-projekt inom allmäntandvård. Större projekt som bedrivs beskrivs nedan. Mjölktandsprojektet Bland små barn pågår ett longitudinellt projekt där datainsamlingen har skett under åren vid tre folktandvårdskliniker i Skaraborg: Mösseberg i Falköping, Södra Ryd i Skövde och Sjukhuset i Mariestad. Syftet med projektet är att kartlägga karies och dess orsaksfaktorer bland små barn. En artikel med resultat från denna undersökning publicerades 2006 i Tandläkartidningen. Arbetet leds numera från FoU-centrum. I augusti 2007 gavs en översiktlig rapport om hela projektet ut i Folktandvårdens regi och under 2008 publicerade en tandhygienist anställd i Folktandvården (Ann-Catrin Kramer vid folktandvården Bråten i Mariestad) en rapport med material från Mjölktandprojektet som grund. Fortsatt bearbetning av materialet sker. Parodontal hälsa hos 19-åringar i Västra Götaland Ett aktuellt forskningsfält inom tandvården är självupplevd munhälsa, där individens eget perspektiv utforskas som ett komplement till tandvårdens registreringar av munhälsan. Bland Skaraborgs ungdomar pågår flera projekt om självupplevd munhälsa. Ett samarbete sker bland annat i ett större projekt mellan Odontologen i Göteborg, tandvården i Skaraborg och tandvården i FyrBoDal för att kartlägga parodontal hälsa i ett randomiserat urval av befolkningen av ungdomar/unga vuxna. Utöver klinisk/röntgenologisk undersökning har strukturerad enkätbaserad information inhämtats. Projektet har tilldelats regionala forskningsmedel och datainsamling i FyrBoDal och Skaraborg avslutades under I Göteborg avslutades datainsamlingen i mars Personal vid FoUcentrum i Skövde engagerades i inmatning och hantering av data. En första rapport till verksamheten publicerades i december En doktorand vid avdelningen för parodontologi, Göteborgs universitet (leg. tandhygienist Jessica Skoogh Ericsson) använder datamaterialet i sitt forskningsarbete. Två vetenskapliga artiklar är hittills publicerade från materialet (2009, 2010), (se under Publicerade och accepterade vetenskapliga artiklar). Databearbetning och analys fortsätter. Från Folktandvårdens forskningscentrum utgår flera FoU-projekt där personal i Folktandvården Skaraborg är engagerad. Inom Frisktandvårdsprojektet deltar fyra kliniker i datainsamling (kliniska data och patientenkäter). Inom Centrum för äldretandvård bedrivs flera studier och här deltar två medarbetare i Folktandvården Skaraborg i ett projekt benämnt Tandvårdskontakt hos äldre. 12

18 Specialisttandvård Inom specialisttandvården bedrivs ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt med stöd på olika sätt från FoU-centrum. Anita Alm är odont.dr, övertandläkare vid kliniken för barn- och ungdomstandvård i Skövde samt övertandläkare vid Hälsoodontologiska enheten i Västra Götaland. Anita Alm forskar om karies och övervikt/fetma hos barn och tonåringar. Forskningen finansieras bland annat genom ett större stipendium från Tandläkarförbundet. Annika Julihn, med.dr, övertandläkare i pedodonti vid specialisttandvården i Mölndal (tidigare Skövde), disputerade 26 mars 2010 vid Odontologiska institutionen, Karolinska institutet, Stockholm. Titel på avhandlingen var Prenatal, socio-demographic and oral hygiene-related risk factors on dental caries and periodontal conditions in adolescents. Clinical and register-based studies. Annika Julihn fortsätter att forska inom samma ämnesområde. Vid avdelningen för Oral protetik, Skaraborgs sjukhus, Skövde, pågår ett flertal kliniska uppföljningsstudier av protetisk rehabilitering med implantat och som konventionell protetisk behandling. Följande projekt pågår: Uppföljning och utvärdering av samtliga singelimplantatbehandlingar utförda 1987 till 1999 på avdelningen för Oral protetik (övertandläkare Liselott Ellmarker Löfqvist). Titel på projektet: En klinisk och patientenkätbaserad utvärdering av behandling med singelimplantat En retrospektiv studie. Inmatning av data är snart färdig och analysering skall påbörjas. Nytt implantatsystem (Neoss), multicenterstudie. Datainsamling sker nationellt i Sverige i både offentlig och privat tandvård. Pågående klinisk studie där tvåårsuppföljning skett under Ansvarig käkkirurg är övertandläkare Christer Dahlin vid NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus). Studie av bakteriologiska och immunologiska faktorers betydelse för förluster av titanimplantat i överkäken (övertandläkare Tor Widbom) Jämförelse fast - avtagbar protetik (övertandläkare Tor Widbom) Liselott Ellmarker Löfqvist och Tor Widbom är båda inskrivna som forskarstuderande vid Tandvårdshögskolan, Malmö högskola. 13

19 Pågående projekt primärvård FoU-centrum ska vara en brygga mellan den kliniska verksamheten i Primärvården i Skaraborg med utgångspunkt från dess behov och den akademiska miljön för att få en bra vetenskaplig utveckling och relevant patientnära forskning. Övergripande, större forskningsprojekt Skaraborg Primary Care Database (SPCD) Vid FoU-centrum utvecklas metoder för att göra informationen från patientjournalen tillgänglig för forskning och kvalitetsutveckling. I Skaraborg Primary Care Database (SPCD) finns sammanhängande kliniska data sedan från den offentliga primärvårdens samtliga vårdcentraler i Skaraborg. Datan är avidentifierad (envägskodning) och innehåller förutom patientens ålder och kön även information om vårdkontakter (kontakttyp och vårdgivare), diagnoser, laboratorieanalyser, förskrivna läkemedel, medicinska underlag för bedömning av arbetsförmåga, vissa sökbara kliniska data såsom blodtryck och remisser samt text för fritextsökning. Data kan länkas samman med andra externa datakällor som exempelvis SCB och Socialstyrelsen (till exempel läkemedelsregister, dödsorsaksregister och patientregister). Data i SPCD kan konverteras för import till valfritt statistikprogram (bland annat EpiInfo, SPSS, SAS och Stata) för bearbetning och analys. ST-läkarprojekt Under 2010 har följande personer använt data ur SPCD till studier inom kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik: Malgorzata Lipka (utredning av och behandling vid fetma vid vårdcentralen Oden, Falköping), Avin Jagsee (förskrivning av bensodiazepiner och bensodiazepinliknande läkemedel till äldre med sömnbesvär vid vårdcentralen Oden, Falköping), Ahmed Ismat (förskrivning av lipidsänkande läkemedel vid diabetes vid vårdcentralen Mösseberg och i Skaraborg), Tomasz Wczysla (utredning och behandling av osteoporos hos patienter med långtidsbehandling med kortison vid vårdcentralen Skara) och Katharina Verheijen (utredning och behandling av osteoporos hos kvinnor med handledsfraktur i Skaraborg) i samarbete med ortopedkliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde. Doktorandprojekt I följande doktorandprojekt används SPCD: Paolina Weidinger, leg. apotekare, doktorand vid Lunds universitet. Doktorandprogram som belyser läkemedelsanvändning och kvalitetsindikatorer vid astma, KOL och diabetes typ 2. Handledare är professor Ulf Lindblad samt professor Lars G Nilsson. Planerad halvtidskontroll hösten

20 Per Hjerpe, distriktsläkare, doktorand vid Lunds universitet. Doktorandprogram som omfattar validering av diagnoser och läkemedelsförskrivning, förskrivning av lipidsänkande läkemedel samt studie av behandling av hypertoni i primärvården ingående i nedanstående projekt. Under året har tre vetenskapliga artiklar, varav en tillsammans med Sofia Dalemo, publicerats. Godkänd halvtidskontroll ägde rum i maj Planerad disputation Sofia Dalemo, ST-läkare, doktorand vid Sahlgrenska akademin. Doktorandprogram där ett delprojekt handlar om variationen i kalciumanalyser i primärvården som har resulterat i att en vetenskaplig artikel tillsammans med Per Hjerpe har publicerats under året. Godkänd halvtidskontroll ägde rum i maj Karin Starzmann, distriktsläkare, doktorand vid Sahlgrenska akademin. Doktorandprogram om sjukskrivningar i primärvården. Ett första manus är under utarbetande. Ytterligare ett projekt med data ur SPCD kopplat till data från SCB har startats. Samarbetsprojekt (Västra Götalandsregionen och Sydvästra Stockholms sjukvårdsdistrikt) SPCCD Swedish primary care cardiovascular database Ett projekt om läkemedelsbehandling av hypertoni i primärvård pågår i samarbete med docent Karin Manhem, ST-läkare Charlotta Ljungman, doktorand, professor Ulf Lindblad, Sahlgrenska akademin, professor Juan Merlo Universitetssjukhuset MAS, Malmö, apotekare Miriam Qvarnström, doktorand, med.dr Björn Wettermark, professor Thomas Kahan, Karolinska institutet och Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen och med.dr Jan Hasselström och distriktsläkare Ramin Zarrinkoub, doktorand, Stockholms Sydvästra Sjukvårdsdistrikt där en databas liknande SPCD finns. Data från dessa två kliniska primärvårdsdatabaser slås samman och länkas till socioekonomiska data från SCB och data angående uttagna läkemedel från Socialstyrelsens Läkemedelsregister, data från slutenvårdstillfällen ur Patientregister och dödsorsaksregister. Denna sammanslagna databas, SPCCD, kommer bland annat att användas för studier av socioekonomiska skillnader och könsskillnader i förskrivning och uttag av läkemedel för högt blodtryck och för studier av behandlingsresultat och kardiovaskulära komplikationer. Andra forskningsprojekt där SPCD används (professor Ulf Lindblad) Information ur SPCD har använts i samarbeten inom Sverige, inom EU och med USA för att jämföra behandlingsmönster och behandlingsresultat vid diabetes och hypertoni Detta är viktigt för att förstå hur olika sjukvårdsorganisationer/-system lyckas med måluppfyllelse i sjukvården och inte bara hur olika läkemedel kan rankas i samband med kliniska läkemedelsprövningar. För diabetes har SPCD också använts för jämförelser och utveckling av kvalitetsindikatorer inom EU och inom detta område pågår ett aktivt och framåtsiktande samarbete (B.I.R.O.D., GUIDANCE). Dessa internationella samarbeten, framför allt inom EU, har betonat vikten av standardiserade metoder och gemensamma protokoll vid jämförelser och utveckling av kvalitetsindikatorer mellan olika länder, respektive regioner. Från och med 2009 medverkar FoU-centrum i ett europeiskt diabetesprojekt B.I.R.O/E.U.B.I.R.O.D. (Best Information through Regional 15

21 Outcomes/European Best Information through Regional Outcomes in Diabetes), via Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet. B.I.R.O. är ett IT-projekt kring sjukdomen diabetes mellitus och projektet har ekonomiskt stöd av EU-kommissionen. Totalt medverkar 22 medlemsländer samt Kuwait. Huvudsyftet med B.I.R.O. är att bygga en europeisk, standardiserad ITinfrastruktur för insamlande av kliniska data från medverkande medlemsländer. Ett annat huvudsyfte är att bygga en europeisk diabetesdatabas. Data från Sverige kommer att representeras av primärvården Skaraborgs SPCD-databas. Hittills har det anordnats fyra stycken utbildningsworkshops kring B.I.R.O. varav en under Mikael Åberg har deltagit i alla. Samtliga workshops har i första hand varit inriktade på att finna optimala tekniska lösningar för datarapportering. Under 2011 är målet med projektet att lansera en plattformsoberoende dataapplikation baserad på så kallad öppen källkod -teknologi (open source). Applikationen skall användas för framtagande av olika rapporter kring diabetes mellitus. B.I.R.O.- projektet kommer att fortsätta som projekt till och med 2011 för att senare övergå i reguljär drift. Mer information finns att tillgå på adress: Skaraborg Hypertension and Diabetes Project Skaraborgsprojektet omfattar både kliniska aspekter och ett folkhälsoperspektiv på hypertoni, diabetes och fetma. Projektet har pågått sedan 1970-talet med flera datainsamlingar på olika orter i Skaraborg. Flera avhandlingar har publicerats. Projektet erbjuder ett brett underlag för forskning på olika nivåer samt för mer avgränsade arbeten för olika medarbetare i primärvården. Huvudman för projektet är professor Ulf Lindblad, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, och det drivs i samarbete mellan Primärvården Skaraborg, Skaraborgsinstitutet och Samhällsmedicin, Lunds universitet i Malmö. Skaraborgs Diabetesregister (SDR) Under samlades uppgifter om alla diabetiker i Skaraborg i ett särskilt register för att möjliggöra studier av incidens, prevalens och mortalitet samt för att underlätta uppföljning av behandling. Registret innehåller ca personer. På en kohort av patienter < 65 år (n= 476) med diabetesdebut finns blodprover bevarade för framtida analyser. En studie pågår för att följa prognosen för alla diabetiker i registret och återundersöka dem som registrerades under Syftet med studien är att få information om förändringar i incidens, prevalens och mortalitet i diabetes, relaterade komplikationer, behandlingsresultat samt av biokemiska och genetiska riskmarkörers betydelse för komplikationer från hjärta och kärl, njurar och ögon. Huvudman för projektet är Kristina Bengtsson Boström och det genomförs i samarbete med Grete Garberg, överläkare ögonkliniken Skaraborgs sjukhus, Bo Berger, med.dr, överläkare medicinkliniken Skaraborgs sjukhus, Tobias Andersson, distriktsläkare Norrmalms vårdcentral, Hendrik Pikkemaat, STA-läkare vid Hentorps vårdcentral. Från Universitetssjukhuset MAS, Malmö, medverkar docent Olle Melander, medicinkliniken och Peter Almgren, biostatistiker. En poster presenterades vid Forskningsfestivalen arrangerad av Skaraborgsinstitutet på Högskolan i Skövde i mars Ett manuskript som beskriver ögonbottenscreening av diabetiker i Skaraborg under 10 år samt resultatet av denna är under utarbetande. Data angående prognosen för alla personer ingående i SDR bearbetas för närvarande i 16

22 samarbete med Medicinkliniken, Universitetssjukhuset MAS. Återinsamlingen av patienter som insjuknat under slutfördes under Prospective Urban Rural Epidemiological ( PURE ) study och Environment Profile of a Community s Health ( EPOCH ) I en stor global studie, INTERHEART, kunde man finna nio gemensamma riskfaktorer för hjärtinfarkt. Världen förändras och välfärdssjukdomar förskjuts från höginkomstländer till u-länder; år 2020 beräknas mer än 80 % av kardiovaskulära sjukdomar inträffa i låg- och medelinkomstländer. PURE-studien undersöker och följer människor från hela världen så att skillnaden mellan rika och fattiga stater, mellan stad och landsbygd kan studeras. Faktorer i samhället, under uppväxten samt genetiska faktorer skall studeras. I Sverige deltar Göteborg och Skaraborg (Karlsborg, Hjo och Töreboda) och data från ca personer i åldrarna år från Skaraborg samlades in under Tio procent av deltagarna kommer att följas upp kliniskt vart tredje år och insjuknande i hjärt kärlsjukdom följs upp vart tredje år på samtliga deltagare i upp till 12 år. Studien i Sverige leds av professor Annika Rosengren, Sahlgrenska sjukhuset/östra, Göteborg. Deltar gör även professor Ulf Lindblad, Göteborgs universitet och med.dr Kristina Bengtsson Boström. Bearbetning av svenska data beräknas starta under En anslutande studie till PURE EPOCH är en fysisk kartläggning av olika närmiljöer (vandring, fotodokumentation och insamling av olika konsumtionsvaror) som genomfördes under 2009 och Denna undersökning mäter exponeringen för olika livsstilspåverkande faktorer. Från Skaraborg ingår Töreboda och Karlsborg. INTERSTROKE Under 2010 startade INTERSTROKE, en studie av riskfaktorer för stroke i Göteborg och Skaraborg. Studien är en global fall kontrollstudie med samma ledning som INTERHEART - och PURE -studierna. Strokepatienter som vårdas på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skaraborgs sjukhus kommer att undersökas och i Primärvården i Göteborg och Skaraborg kommer ålders- och könsmatchade kontroller att undersökas på motsvarande sätt. Huvudman för studien i Sverige är professor Annika Rosengren. Från Skaraborg deltar överläkare Eric Bertholds och Björn Cederin samt forskningssjuksköterska Ann- Catrine Elgåsen från Skaraborgs sjukhus, och från Primärvården Skaraborg Kristina Bengtsson Boström och forskningssjuksköterska Catarina Schander. 17

23 Enskilda forskningsprojekt Andra doktorandprojekt i Primärvården Skaraborg Doktorandprogram som bedrivs inom Primärvården Skaraborg eller på annat sätt har anknytning till FoU-centrum berör den allmänmedicinska konsultationen och andra möten mellan olika vårdgivare och patienter, till exempel konsultation i samband med hälsokontroll och sjukdom. Nedanstående doktorander har fått stöd från FoU-fonder i Skaraborg. Lise-Lotte Edwall, diabetessköterska, vårdcentralen Norrmalm, Skövde Betydelsen av diabetessköterskans rutinkontroll samt undersökning av fotproblem, egenvård och hälsa bland personer med typ 2-diabetes Planerad disputation 28 januari Susanne Andersson, sjuksköterska, vårdcentralen Skara Att leva med pre-diabetes i en föränderlig livssituation symtom och tecken och krav på ändrade levnadsvanor Björn Landström, distriktsläkare, vårdcentralen Tidan, Skövde Den tillräckligt gode allmänläkaren Magnus Geirsson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde Sekundär alkoholprevention på vårdcentral Kartläggning av attityder och utprovning av ett datoriserat frågeformulär Planerad disputation under Andra projekt med anknytning till FoU-centrum Intervention mot fetma Ingrid Wikstrand, distriktsläkare, vårdcentralen Centrum, Skövde, Praktikertjänst (sedan 1 oktober 2009), har genomfört en klinisk studie med viktreduktion och efterföljande korsettbehandling hos patienter med fetma. En vetenskaplig artikel publicerades under Handledare: Kristina Bengtsson Boström och Jarl Torgerson. En efterföljande studie av deltagande patienters upplevelse av viktreduktionen med hjälp av fokusgruppsintervjuer har genomförts som ett projekt inom kursen Grundläggande FoU-metodik (Eva Bergstrand, Pia Kyrk-Bergsten). En poster presenterades vid International Congress of Obesity i Stockholm i juli 2010 och en vetenskaplig artikel accepterades under 2010 för publicering i Scandinavian Journal of Public Health (Östberg AL, Wikstrand I, Bengtsson Boström K). Ytterligare en interventionsstudie är under planering i samarbete med Birgitta Adolfsson, fil.dr, universitetslektor vid Högskolan i Skövde: Self-help groups for sustaining a weight reduction after a combination of LCD, physical activity and group treatment. En pilotstudie av en patientorienterad modell liknande kognitiv beteendeterapi pågår under

24 Andra interventionsstudier Camilla Melkersson startade hösten 2009 en klinisk prövning av fotmanipulation vid bäckenledsbesvär hos gravida i samarbete med flera sjukgymnastavdelningar i primärvården i Skaraborg. Studien har fortsatt under 2010 och insamlingen beräknas vara klar under våren Handledare: Kristina Bengtsson Boström. Eva Brännberg och Katarina Ansheden, sjukgymnastiken Hjo, har under året arbetat vidare med en klinisk studie om betydelsen av tidigt omhändertagande av patienter med nack- och ryggsmärtor, men har på grund av sjukdom och byte av arbetsuppgifter varit tvungna att göra ett uppehåll i studien. Handledare: Björn Landström och Kristina Bengtsson Boström. FoU- samverkan Lokalt finns utvecklad samverkan med Skaraborgsinstitutet, FoU-centrum Skaraborgs sjukhus, Skaraborgs Kommunalförbund FoU, Högskolan i Skövde samt med SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet). Regionalt finns kontinuerlig samverkan med de övriga FoU-enheterna i primärvården i Västra Götaland och med Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Samverkan finns även med universiteten i Lund; Allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet; Karolinska Institutet; Institutionen för klinisk medicin, samhällsmedicin, Universitetssjukhuset Malmö; Institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet samt med NEPI (Nätverk för läkemedelsepidemiologi). Internationellt finns samverkanspartners förutom i de nordiska länderna även i flera europeiska länder och i USA. Kontakter sker regelbundet med primärvårdens ledningsgrupp och primärvårdens vårdutvecklare för avstämning. FoU-U samverkansgrupp Samverkan i vårdkedjan inom äldreområdet finns mellan tre FoU-miljöer: Skaraborgs Kommunalförbund FoU, Primärvården Skaraborg samt Skaraborgs sjukhus. Arbetsformen bygger på gemensamma FoU-projekt, utbildningar och konferenser/seminariedagar. Verksamheten under 2010 omfattar områdena stroke, bensår samt kvarkatetrar. I samverkan med Högskolan i Skövde har planering startats för ett pilotprojekt där fokus ligger på kunskapsperspektivet för plattformen demens. 19

25 Plattform stroke: Arbete i strokeplattformen har inriktats mot: Långtidsregistrering i Riksstrokedata. Dataträningsprojekt, spelbaserad datorträning i hemmiljö som rehabiliteringsverktyg för vuxna med förvärvad hjärnskada. Fokus för är att utreda och testa strokekompetensutbildning för hela vårdkedjan i Skaraborg. Plattform kvarkatetrar: Etapp 1 genomförd: Punktprevalensundersökning på särskilda äldreboenden i Skaraborg där basala demografiska data insamlades och där frågor ställdes kring kateterassocierade komplikationer, indikationer för kvarkatetern med mera. Etapp 2 pågår: Prospektiv insamling av data kring kateterkomplikationer avslutad. Dataanalys pågår. Eventuellt planeras för en tredje etapp med en intervention där patienter med kateterassocierade problem randomiseras till olika behandlingar. Plattform bensår: Samverkansprojekt kompressionsstrumpor i Skaraborg med syfte att kartlägga om användandet av kompressionsstrumpor förhindrar bensårsrecidiv samt undersöka faktorer som påverkar patientens användande. Projektet avvecklas vid årsskiftet på grund av otillräckligt patientmaterial. FoU-medel Primärvårdens FoU-råd FoU-rådet har under året haft kronor att fördela till projektansökningar avseende utvecklingsprojekt. Behöriga att söka är anställda inom primärvården i Skaraborg. Primärvårdens FoU-råd har som syfte att stödja och stimulera utvecklingsprojekt genom att bevilja medel. Beviljade medel är avsedda att ge tid, i form av medel till ersättare, eller till exempel förhöjd arbetstid under en viss tidsperiod. I FoU-rådet ingår Bo Rylander, ordförande, Johanna Låstberg, sekreterare, Kristina Bengtsson Boström, Kristina Bonander samtliga från primärvården och Rose-Mharie Åhlfeldt, universitetslektor vid Högskolan i Skövde. Projekt som beviljats medel under året: Förberedelse av databas inför långtidsuppföljning av patienter i Skaraborgs Diabetesregister (SDR) Tobias Andersson, distriktsläkare, vårdcentralen Norrmalm, Skövde 20

26 Telefonkontakt med kvinnor som inte kommer på cellprovskontroll Barnmorskors erfarenheter och upplevelser Gudrun Broberg, barnmorska, PVO-expeditionen vårdcentralen Skara Skaraborgs Lokala FoU-råd Skaraborgs Lokala FoU-råd består av medlemmar från Primärvården Skaraborgs FoU-råd, tandvården i Skaraborg, Skaraborgs sjukhus FoU-råd samt företrädare från det lokala Hälso- och sjukvårdskansliet i Mariestad. Det lokala rådet är i övrigt ett forum för samverkan i gemensamma FoU-frågor. Det lokala FoU-rådet har träffats regelbundet under året. Ansvaret för ordförandeskapet alternerar mellan primärvården och Skaraborgs sjukhus och sekreterarfunktionen sker från primärvården. Inriktning för fördelning av medel som tilldelats det lokala FoU-rådet från regionen bygger, förutom på Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HSS) riktlinjer, på den policy för FoU som fastställts dels för Primärvården Skaraborg, dels för Skaraborgs sjukhus. I det lokala FoU-rådet prioriteras stöd till gemensamma projekt i vårdkedjan. Ansökningar av medel kan ske för enskilda projekt, doktorandstipendier/ forskarutbildning och handledning. Maximalt kan kronor per projekt beviljas. I Skaraborgs Lokala FoU-råd prioriteras stöd till gemensamma projekt mellan Skaraborgs sjukhus och Primärvården i Skaraborg. Behöriga att söka är alla anställda vid Skaraborgs sjukhus, i Primärvården i Skaraborg och i Folktandvården i Västra Götaland område Skaraborg. Projekt inom primärvården och tandvården i Skaraborg som tilldelats medel: INTERSTROKE En internationell och lokal fall kontrollstudie av riskfaktorer för stroke Kristina Bengtsson Boström, vårdcentralen Billingen, Skövde Kariesutveckling hos barn i förskoleåldern i Skaraborg mellan åren 2003 och 2006 Ann-Catrin Kramer, Folktandvården Bråten, Mariestad Patienters uppfattning om och attityder till införandet av ett nytt försäkringssystem och behandlingssystem i Folktandvården Västra Götaland En kvalitativ studie Anna-Lena Östberg, Folktandvårdens Forskningscentrum Göteborg, FoUcentrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg 21

27 Utvärdering av funktionen avancerad specialistsjuksköterska på vårdcentraler i primärvården Skaraborg Ewa Altersved, vårdcentralen Guldvingen, Lidköping Telefonkontakt med kvinnor som inte kommer på cellprovskontroll Barnmorskors erfarenheter och upplevelser Gudrun Broberg, PVO-expeditionen, vårdcentralen Skara Diagnosregistrering inom primärvården Skaraborg. Hur påverkas den av införandet av VG-primärvård? Per Hjerpe, vårdcentralen Norrmalm, Skövde Genus vid sjukskrivning i primärvården Skaraborg Karin Starzmann, vårdcentralen Tidan, Skövde Fotmanipulation av gravida med bäckensmärta Camilla Melkersson, vårdcentralen Tibro Förändringar i sjukskrivningsmönster i primärvården Skaraborg mellan 2005 och 2009 i relation till genus och socioekonomi Karin Starzmann, vårdcentralen Tidan, Skövde Varför sjukskrivs vissa patienter och inte andra? Karin Starzmann, vårdcentralen Tidan, Skövde Den tillräckligt duktige allmänläkaren Björn Landström, vårdcentralen Tidan, Skövde Medel till forskarstuderande FoU-centrum har under året haft kr att fördela till forskarstuderande på magister-, licentiat- och doktorandnivå inom primärvården. Under forskarutbildningen kan man söka ekonomiskt stöd för lönekostnader med högst 20 % av heltidsanställning. Forskarmedlen har fördelats proportionellt mellan de sökande och kunnat tillgodose hälften av sökta medel. Villkoren för att få medel är tillsvidare anställning i primärvården Skaraborg intyg om pågående forskarstudier individuell studie-/forskningsplan planerad forskningverksamhet för anslagstiden. 22

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2012. Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2012. Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2012 Verksamhetsplan för år 2013 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen som pdf.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården FoU-enheten Primär- och tandvården FyrBoDal På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården Regional FoU-konferens Tisdagen den 27 februari 2007 Kl 8:30 16:00 FoU-enheten, Vänerparken,

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Dnr 2013/0099 Verksamhetsberättelse 2013 Blekinge kompetenscentrum Innehåll 1.Verksamheten 2013- inledning och sammanfattning... 4 2. Hälsofrämjande verksamhet... 5 3. God vård genom processarbete... 6

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering

Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Blekinge kompetenscentrum 2014-03-10 Innehåll 1. Pågående projekt... 3 1.1. Aspire studie... 3 1.2. Beroendevård i samverkan (Bis)... 3 1.3. ExDin,

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Mota depression med motion

Mota depression med motion Nyheter om forskning, utveckling och utbildning från Centrum för allmänmedicin maj 2008 TEMA Psykisk hälsa Fem vårdcentraler i ny depressionstudie Gruppbehandling testas på Gustavsbergs vårdcentral Mota

Läs mer

www.skapareg.se Årsrapport 2013 1

www.skapareg.se Årsrapport 2013 1 www.skapareg.se Årsrapport 213 1 Årsrapport 213 Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit, SKaPa Besöksadress: Rosenborgsgatan 5, Karlstad Postadress: 651 82 Karlstad 54-615 skapa@liv.se www.skapareg.se

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g

å r s r e d o v i s n i n g 2007 å r s r e d o v i s n i n g S B U S t a t e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g Innehållsförteckning 1 Inledande kommentarer 5 2 Resultatredovisning 7 2.1 Projektverksamhet

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz AllmänMedicin 3 2013 Innehåll Omslagbild: Magda Simonia 3 Ledare: Ersättningssystem i vården Karin Träff Nordström 4 Chefredaktörens rader Ingrid Eckerman 6 SFAM medverkar i pilotprojekt Sara Modig 7 SFAM

Läs mer

FoUU-chefen har ordet

FoUU-chefen har ordet Nr 3 december 2012 I det här numret 1 FoUU-chefen har ordet 2 Konferensinbjudan 3 Temaåret 2012 5 Ippi-projektet 9 Fortsatt satsning på teknik för äldre 11 Bättre liv för de mest sjuka äldre - Norrtäljes

Läs mer

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord

SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept. SID 7 Stort sug efter fortbildning. SID 11 En bild säger mer än tusen ord NYHETER OM FORSKNING, UTVECKLING OCH UTBILDNING FRÅN CENTRUM FÖR ALLMÄNMEDICIN MAJ 2007 SID 3 De ska stötta fler att skriva ut motion på recept SID 7 Stort sug efter fortbildning SID 11 En bild säger mer

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 27, Nr 3, september 2009. Höstnummer

SVEPET. Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 27, Nr 3, september 2009. Höstnummer SVEPET Medlemstidning för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP) Årgång 27, Nr 3, september 2009 Höstnummer Ny avhandling baserad på flernivåanalys Nya resestipendier att söka Utvärdering av FaR Fysisk

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius

De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius De tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius Verksamhetsberättelse 2013 Bäste läsare! Vad menar man med att ett år varit ett nådens år? Historiskt syftar det på Herrens år, d.v.s.

Läs mer