FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2012. Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan"

Transkript

1 FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2012 Verksamhetsplan för år 2013

2 På FoU-centrums hemsida finns Verksamhetsbeskrivningen som pdf.

3 Förord Denna verksamhetsbeskrivning ska ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits inom ramen för primärvårdens (nämndsområde 9 och 10) och tandvårdens (område Öster) forsknings- och utvecklingsverksamhet vid FoUcentrum under 2012 samt en kortfattad plan för verksamheten Bo Rylander FoU-chef

4 Sammanfattning Verksamhetsåret 2012 i siffror Antal Sidhänvisning Besök på FoU centrum Kurser 5 Antal 1 Antal tillfällen 10 Antal deltagare 19 Antal utfärdade intyg för specialistbevis 9 Publikationer 25 Antal rapporter 6 Antal vetenskapliga artiklar 14 Forskarstuderande 18 Antal doktorander 10 Antal disputationer 2 Antal licentiat- och magisterexamen 1 Egna fonder 22 Antal sökande 15 Antal med anslag 12 Regionala fonder Antal med anslag 7

5 Samverkan 2012 Partner Beskrivning Sid Lokalt Skaraborgsinstitutet Undervisning, projektmedel 7 Skaraborgs sjukhus Skaraborgs Kommunalförbund FoU Undervisning, FoU-kurs, forskning vårdsamverkan och projektmedel 5,17, 21,23 Vårdsamverkan 21 Högskolan i Skövde Vårdsamverkan, forskning 21 Regionalt FoU-enheter Nätverk, seminarier 22 Folktandvårdens Forskningscentrum Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Registercentrum Västra Götaland Nationellt Undervisning, projektmedel, forskning 3,13 Forskning, undervisning 2,11 Projektdeltagande 2 FoU-enheter Nätverk 22 Karolinska Institutet Forskning 16 Lunds universitet Universitetssjukhuset Malmö Forskning, undervisning 2,11 Tandvårdshögskolan i Malmö Forskning 3,13 Umeå och Linköpings universitet SBU Internationellt Undervisning 2,11 Projektdeltagande, forskning, undervisning och läromedel Europeiska länder Forskning 16 USA, Broad Institute Boston Massachusetts Forskning 16 2

6 Förkortningar FFC FoU SBU SkaS SPCCD STS-läkare STA-läkare VG VGPV Folktandvårdens Forskningscentrum Forskning och utveckling Statens beredning för medicinsk utvärdering Skaraborgs Sjukhus Skaraborg Primary Care Cardiovascular Database Läkare under specialistutbildning Läkare under specialistutbildning i allmänmedicin Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens primärvård

7 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Inriktning och mål... 1 PERSONAL... 2 STÖD OCH SERVICE... 4 UTBILDNING... 5 I egen regi... 5 Grundläggande forskningsmetodik... 5 FoU-utbildning för chefer Undervisning under grundutbildningen för läkare Lunds och Göteborgs universitet Undervisning under forskarutbildning SEMINARIER PÅGÅENDE PROJEKT TANDVÅRD Allmäntandvård Specialisttandvård PÅGÅENDE PROJEKT PRIMÄRVÅRD Utdataverktyg primärvårdsjournal Skaraborg Hypertension and Diabetes Project Skaraborgs Diabetesregister (SDR) Prospective Urban Rural Epidemiological ( PURE ) study Environment Profile of a Community s Health ( EPOCH ) INTERSTROKE Doktorandprogram Disputationer och halvtidskontroller Andra projekt med anknytning till FoU-centrum SAMVERKAN Lokal FoU-samverkan FoU-samverkansråd i vårdkedjan Skaraborgs sjukhus Regional FoU-samverkan Nationell FoU-samverkan... 22

8 FOU-MEDEL Primärvårdens FoU-råd Skaraborgs Lokala FoU-råd Medel till forskarstuderande PUBLIKATIONER Rapporter och projektredovisningar Publicerade och accepterade vetenskapliga artiklar Vetenskapliga artiklar färdigställda för publicering VERKSAMHETSPLAN

9 Inledning FoU-centrums huvudsakliga verksamhet består av undervisning i grundläggande forskningsmetodik samt stöd och handledning i projekt med en bred ansats. Med bred ansats menas både utvecklingsarbete och forskning (från enskilda projekt till magister- och doktorandprojekt) för all personal i primärvården oavsett driftsform (offentlig eller privat) inom vårdvalet i Västra Götaland, VGPV (Västra Götalandsregionens Primärvård), och i folktandvården. VGPV kallas i denna verksamhetsbeskrivning fortsättningsvis för primärvård. FoU-centrum var 2012 organiserat under den gemensamma primärvårdsförvaltningen i Västra Götaland medan tandvårdens verksamhet i FoU-centrum är en del av Folktandvårdens Forskningscentrum (FFC) i Västra Götaland. Forskning bedrivs också inom profilområden såsom folksjukdomar och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Inom tandvården bedrivs bland annat projekt med fokus på barns och ungdomars munhälsa. Ansvaret för verksamhetens vetenskapliga innehåll ligger hos FoU-ledare/- samordnare inom primärvård respektive tandvård, som organiserar och samordnar FoU-arbetet i samråd med FoU-chefen, som har det övergripande administrativa ansvaret. Andra funktioner knutna till FoU-centrum är FoU-sekreterare, FoUassistent och projektledare IT. Inriktning och mål FoU-centrum har under 2012 fortsatt utvecklingen av verksamheten enligt fastställda mål. Verksamhetsidé FoU-centrum ska stimulera, skapa förutsättningar och vara ett föredöme för forskning, utveckling och utbildning. All forskning och utveckling ska baseras på vetenskaplig metodik. Arbetet ska bidra till att primärvård och tandvård i Skaraborg utvecklas och blir attraktiva arbetsplatser. 1

10 Övergripande inriktningsmål för verksamheten Skall arbeta nära primärvårdens och folktandvårdens verksamheter för att upprätthålla en hög kvalitet i vården. Skall bidra med att höja kompetensen avseende FoU-arbete bland primärvårdens och folktandvårdens medarbetare. Skall prioritera FoU-arbete avseende de stora folksjukdomarna. Skall samverka lokalt och regionalt med liknande verksamheter. Personal Bo Rylander, FoU-chef Distriktsläkare med uppdrag som FoU-chef i primärvården i Skaraborg. Ingår i regionala FoU-rådet och regionala FoU-chefsgruppen. Ordförande för Skaraborgs Lokala FoU-råd, Primärvårdens FoU-råd samt FoU-samverkansråd i vårdkedjan. Ordförande i Referensgruppen för diabetes Skaraborg, ingår i regionala Diabetesrådet samt representerar VG i Nationella Programrådet för Diabetes. Kvalitetsansvarig läkare NDR (Nationella Diabetesregistret) Primärvården Skaraborg. Ingår i arbetsgrupp för vårdpolicyfrågor på uppdrag av Vårdsamverkan Skaraborg. Uppdrag som teknisk ledare med övergripande ansvar för ackrediteringen av primärvårdslaboratorierna i Skaraborg. Kristina Boström, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, docent, uppdrag (60 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Undervisar på läkarlinjen vid Lunds och Göteborgs universitet (sid. 11). Har övergripande ansvar för handledning av ST-läkares (läkare under specialistutbildning) projektarbeten och är handledare för övrig personal inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, allmänmedicin och Lina Holmqvist, internmedicin och huvudhandledare för Karin Starzmann, allmänmedicin, alla doktorander vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare för Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, allmänmedicin, Lunds universitet. Projektledare för och medarbetare i flera stora, långsiktiga forskningsprojekt. Koordinator för Göteborgs universitet i Nationella forskarskolan i allmänmedicin (sid. 11) och medlem i SBU:s vetenskapliga råd sedan Per Hjerpe, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, med.dr, uppdrag (40 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Arbetar bland annat med användandet av utdata från primärvårdsjournaler för kvalitetsuppföljning. Deltar också i det regionala utvecklingsarbetet av ny kvalitetsdatabas för primärvården. Handleder ST-läkare och övrig personal vid projektarbete inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, doktorand vid Göteborgs universitet samt Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, doktorander vid Lunds universitet. Deltagare i flera stora långsiktiga forskningsprojekt (SPCCD, sid 16 och Karin Starzmanns doktorandprojekt, sid 19). 2

11 Anna-Lena Östberg, FoU-samordnare Tandvård Leg. tandläkare, docent, forskare vid Folktandvårdens Forskningscentrum, Göteborg. Adjungerad universitetslektor vid avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa vid institutionen för odontologi, Göteborgs universitet. Arbetar med flera stora, övergripande projekt inom tandvården, såsom utvärdering av Frisktandvården och epidemiologi inom barn- och ungdomstandvården. De egna vetenskapliga forskningsområdena är självupplevd munhälsa, oral hälsorelaterad livskvalitet samt fetma relaterat till munhälsa. Bihandledare för två doktorander vid Göteborgs universitet (Jessica Skoogh-Eriksson och Charlotte Andrén Andås), där ett projekt ingår i Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap, samt för en doktorand vid Malmö högskola (Gunvi Johansson). Handledare i flera andra projekt på kandidat- och magisternivå. Undervisar vid grundutbildningen för tandläkare vid Göteborgs universitet (odontologisk folkhälsovetenskap och forskningsmetodik) och i uppdragsutbildning på nationell nivå i samhällsodontologi. Mikael Åberg, Projektledare IT Arbetar som projektledare, inriktning IT. Har en magisterexamen i folkhälsovetenskap, inriktning hälsoekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar projektledning/projektadministration, programmering och arbete som internkonsult inom IT. Arbetar också med systemutveckling av utdata från primärvårdsjournaler. Medverkar i utbildningar som FoU-centrum arrangerar och är LITA (Lokal IT-administratör). Tillhör professor Ulf Lindblads forskargrupp vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs universitet. Paolina Weidinger, doktorand Leg. apotekare, med. lic., doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Fungerar som handledare inom enskilda projekt ingående i verksamhetens FoU-kurs samt som stödperson vid läkemedelsrelaterade frågeställningar. Det egna arbetet belyser, med hjälp av data från primärvården i Skaraborg, läkemedelsanvändning och kvalitetsindikatorer vid astma och KOL. Föräldraledig från mars Johanna Låstberg, FoU-sekreterare FoU-sekreterare som administrerar den grundläggande FoU-utbildningen samt är sekreterare i Skaraborgs Lokala FoU-råd, Primärvårdens FoU-råd och FoUsamverkansråd i vårdkedjan samt administratör i SPCCD-projektet. Arbetar även med att ge support till projektledare och kursdeltagare gällande databearbetning, layout med mera. Ansvarar för uppdatering och administration av hemsidor för FoU-centrum. Sköter administration och support av det webbaserade ansökningssystemet som Skaraborgs Lokala FoU-råd använder. Är FoU-guide med uppgift att arbeta med projektdatabasen FoU i Sverige för att fortlöpande uppdatera den avseende projekt i Skaraborg. Är enhetens brandskyddsombud. Ann Segerblom, FoU-assistent FoU-assistent som arbetar med logistik och administration kring olika forskningsprojekt i form av information och utskick till patienter samt kontakter med vårdgivare och projektledare. Arbetet innefattar även skapande av inmatningsmoduler för registrering av enkäter och kliniska data samt inmatning och kontroll av desamma. Ansvarar för beställningar och fakturor. Är FoUcentrums LITA (Lokal IT-administratör), miljöombud och KIV-administratör. 3

12 Stöd och service För anställda inom primärvården eller tandvården i Skaraborg som genomför ett utvecklings- eller forskningsprojekt finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Rådgivning Många personer har under 2012 hört av sig angående frågeställningar kring projektarbeten, bland annat när/var/hur man söker medel. Handledning Under året har handledning getts till projektarbeten enskilt och i den grundläggande kursen i forskningsmetodik samt till doktorander knutna till enheten. Datahantering (inmatning, kvalitetsgranskning, statistik) Personal vid FoU-centrum har under året gett stöd vid skapandet av till exempel inmatningsmoduler för datamaterial (EpiInfo, esmaker, Excel), webbaserade enkäter (esmaker), bearbetning av data inför analyser, deskriptiv statistik samt vissa statistiska analyser. Stöd har även getts för presentation av data genom till exempel grafer och tabeller. Support i olika dataprogram Vi har gett support i bland annat SPSS, EndNote, EpiInfo, Officepaketet, MLwiN. Presentationsmaterial Inför konferenser och liknande framträdanden har FoU-centrum hjälpt till med framställning av presentationer, till exempel i form av PowerPoint eller poster. Hjälp med struktur och layout av rapporter som sedan tryckts upp av FoUcentrum har också tillhandahållits. Lokaler och besök FoU-centrum tillhandahåller ett antal projektarbetsplatser samt ett konferensrum som kan bokas vid behov. Under år 2012 har det varit 1089 besök på FoU-centrum (exklusive enskilda handledningstillfällen) av personer som arbetat vid projektarbetsplatserna eller deltagit i olika möten. 4

13 Utbildning I egen regi Grundläggande forskningsmetodik Kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik har sedan år 2000 getts årligen för anställda i Primärvården Skaraborg, sedan 2009 VGPV Skaraborg, och Folktandvården Västra Götaland område Öster. Den riktar sig till all personal oavsett behörighet för högskolestudier. Kursen har sedan 2008 byggts ut med ett parallellt alternativ för personal med högskolebehörighet som önskar gå kursen med högskolepoäng. Behöriga att söka är också ST-läkare vid Skaraborgs Sjukhus och kommunanställda i Skaraborg. Kursalternativ Grundkursen A och B: Gemensam kurs för deltagare med eller utan behörighet för högskolestudier. Alla deltar i kursalternativ A (gröna och gula markeringar i nedanstående översikt). Kursalternativ B (röd markering i nedanstående översikt) är poängsatt vid Göteborgs universitet och fler kursmoment och examinationer tillkommer (se under Kursinnehåll). Översikt över Kurs A och B Målgrupper Kurs A: All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster, ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus och kommunanställda i Skaraborg. Kurs B: Personal enligt ovan med grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande. 5

14 Kursen kan sökas av läkare med legitimation efter 1 juli 2006 för att uppfylla krav (delmål 19 och 20) för specialistbevis enligt målbeskrivning för ST-läkare (Socialstyrelsen). Syfte Att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete samt att de ska få en ökad förståelse för FoUarbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar knappt ett år för båda alternativen. Kursen startar med två dagars kursupptakt i början av året. Därefter hålls cirka åtta uppföljande halveller heldagsseminarier. Kursavslutning hålls i slutet av november samma år. Examination i den poängsatta kursen äger rum i december. Kursinnehåll Kurs A: Introduktion som innefattar föreläsningar om vetenskapsteori, evidensbaserad medicin/tandvård, projektdesign, etik, förfarande vid ansökan till fonder och etikprövningsnämnd. Vidare påbörjas formulering av enskilda projektidéer och skrivandet av den egna projektplanen. Hjälp att hitta handledare ges till dem som ännu inte har fått någon. Uppföljande kursträffar innefattar litteratursökning, forskningsmetodik (kvalitativ, kvantitativ), förbättringsarbete till exempel Green Belt, materialinsamling, enkäter, epidemiologi, statistiska metoder, orientering i datorstöd med mera. Presentation och diskussion av den egna och varandras projektplaner samt en extern granskning av projektplaner sker efter halva kursen. Övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik samt presentation av resultat sker inför avslutningstillfället, som är offentligt. Kurs B: Kursen går på cirka halvfart. Den är poängsatt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kurskod: OU291T, Forsknings- och utvecklingsmetodik (30 högskolepoäng, hp). I kursen ingår följande examinationer: vetenskaplig projektplan som examineras med opponent- och respondentskap i seminarium 7,5 hp skriftlig tentamen i vetenskaplig design, statistik och epidemiologi 4,5 hp litteraturseminarium 3,0 hp vetenskapligt uppsatsarbete som examineras med opponent- och respondentskap i examinationsseminarium 15 hp Det egna projektarbetet Projektarbetet i kursalternativ A beräknas sammanlagt motsvara 4 5 veckors arbetstid. För ST-läkare som söker specialistbevis motsvarar projektarbetet cirka 10 veckors arbetstid. Tid för detta avsätts i den egna verksamheten, utlagt över kurstiden och med mer koncentrerad tid för bearbetning och presentation. 6

15 Handledning Handledning sker dels i grupp, dels individuellt. Grupphandledning sker i seminarieform i samband med kurstillfällena. Varje deltagare redogör då för hur långt vederbörande har kommit i sitt arbete och får synpunkter från andra deltagare, handledare och inbjudna resurspersoner. Däremellan sker individuell handledning efter överenskommelse mellan deltagare och respektive handledare. Den huvudsakliga handledningen av ST-läkare från SkaS sker av handledare från SkaS. Rapportering och publikationer FoU-arbetet redovisas förutom i en skriftlig projektrapport antingen som en muntlig presentation (PowerPointpresentation) eller i form av en poster vid kursavslutningen. För Kurs B sker dessutom examinationer som beskrivs under Kursinnehåll. Projektrapporterna publiceras antingen i FoU-centrums (primärvård och tandvård) regi i årliga rapportserier och på nätet (www.vgregion.se/fouskaraborg), som uppsatser vid Göteborgs universitet (Kurs B) eller som vetenskapliga artiklar. Syftet är att sprida information och kunskap om genomförda och pågående utvecklingsprojekt. Föreläsare och resurspersoner Kristina Boström, distriktsläkare, docent, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg (kursansvarig som bland annat föreläst om vetenskapsteori, projektplanens utformning och litteratursökning samt handlett och haft huvudansvar för handledning av ST-läkarnas projektarbeten). Anna-Lena Östberg, tandläkare, docent, universitetslektor, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg (kursansvarig som bland annat föreläst om kvantitativ och kvalitativ metodik, datainsamlingsmetoder och studiedesign samt handlett). Per Hjerpe, distriktsläkare, med.dr, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg (kursansvarig som bland annat föreläst om forskningsetik samt handlett). Kristina Bäckström, bibliotekarie, Skaraborgs Sjukhus Skövde (föreläst om bibliotekskunskap och litteratursökning). Bo Eriksson, professor, Skaraborgsinstitutet (föreläst om epidemiologi och statistik). Alexander Chakhunashvili, projektledare, Processtöd Skaraborgs Sjukhus Skövde (föreläst om förbättringsarbete). Johanna Låstberg, FoU-sekreterare, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg (kursadministratör, föreläst om dataprogram, gett datorstöd vid FoUarbete, projektpresentationer och rapporter). Karin Starzmann, distriktsläkare, doktorand (föreläst i statistik (SPSS) och varit behjälplig i statistikfrågor). 7

16 Nils-Ove Månsson, docent i allmänmedicin, Universitetssjukhuset MAS, Malmö (stått för extern granskning av projektplaner). Karin Manhem, docent i medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet (stått för extern granskning av projektplaner). Rose-Mharie Åhlfeldt universitetslektor i datavetenskap med inriktning mot informationssäkerhet, Högskolan i Skövde (stått för extern granskning av projektplaner). Anders Boulogner, informatör, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet (föreläst om skriftlig framställning och presentationsmetodik). Övriga resurspersoner: handledare utses vid varje kurs utifrån kursdeltagarnas ämnesval. Det kan vara personer med forskarutbildning eller forskarstuderande vid primärvården, SkaS, Skaraborgsinstitutet, Högskolan i Skövde eller andra högskolor och universitet. Under 2012 har kursen genomförts för trettonde gången med kursavslutning den 8 november Kursdeltagare under 2012: Gerda Carlerös, ST-läkare, vårdcentralen Norrmalm Anders Claeson, ST-läkare, vårdcentralen Stenstorp Spyridoula Dioti, ST-läkare, röntgenkliniken, SkaS Skövde Eleftheria Gkaniatsa, ST-läkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Emelie Gyllencreutz, ST-läkare, ögonkliniken, SkaS Skövde Pia Kvickström, ST-läkare, ögonkliniken, SkaS Skövde Sofia Manousou, ST-läkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Per Pettersson, ST-läkare, vårdcentralen Tidan Patrik Pipkorn, ST-läkare, öronkliniken, SkaS Skövde Ioannis Rallis, ST-läkare, medicinkliniken, SkaS Lidköping Erik Sagen, ST-läkare, urologkliniken, SkaS Skövde Alexia Shakalli, ST-läkare, psykiatrikliniken, SkaS Falköping Sara Sjögren, ST-läkare, vårdcentralen Norrmalm Anna Svärd, tandläkare, folktandvården Billingen, Skövde Marijke Talsma, ST-läkare, vårdcentralen Billingen Maria Tsivra, ST-läkare, neurologkliniken, SkaS Skövde Argyro Venetsani, ST-läkare, reumatologkliniken, SkaS Skövde Anna Widunder, ST-läkare, anestesikliniken, SkaS Skövde Andrzej Wiszniewski, ST-läkare, vårdcentralen Tidaholm 8

17 Projekt som redovisats under 2012: Äldres läkemedelsbehandling vid vårdcentralen Norrmalm. En kartläggning av kvaliteten med avseende på förekomst av polyfarmaci och läkemedelsinteraktioner Gerda Carlerös, ST-läkare, vårdcentralen Norrmalm Erektil dysfunktion hos typ 2-diabetiker i vilken utsträckning används läkemedel? Anders Claeson, ST-läkare, vårdcentralen Stenstorp Ultraljudets roll vid diagnostik av akut kolecystit. Vilka patienter behöver opereras inom 1 2 dygn? Spyridoula Dioti, ST-läkare, röntgenkliniken, SkaS Skövde Kartläggning av bronkiektasier vid ett svensk centralsjukhus. Beskrivning av patienterna och utredning i förhållande till rekommendationer. Eleftheria Gkaniatsa, ST-läkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Tvåårsuppföljning av glaukomkirurgi i Skaraborg behandlingseffekter och säkerhetsaspekter Emelie Gyllencreutz, ST-läkare, ögonkliniken, SkaS Skövde Carotisdoppler av patienter med amaurosis fugax remitterande instans och tid till undersökning Pia Kvickström, ST-läkare, ögonkliniken, SkaS Skövde Jodstatus hos gravida kvinnor i Sverige och effekt av jodtillskott på tyreoideafunktionen hos mödrar och nyfödda barn Sofia Manousou, ST-läkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Akne bagatell eller problem? Journalstudie av aknepatienter på vårdcentralen Tibro Vera Olsson, ST-läkare, vårdcentralen Tibro Fenol som förstahandsval vid nageltrångskirurgi? En litteraturgranskning och en kartläggning av vilka operationsmetoder som används i primärvården Skaraborg Per Pettersson, ST-läkare, vårdcentralen Tidan Öron-, näs- och halscancer vid Skaraborgs sjukhus En kartläggning av handläggningstider, från remiss till behandlingsbeslut Patrik Pipkorn, ST-läkare, öronkliniken, SkaS Skövde Insulinpumpsbehandling förbättras den metabola kontrollen av detta? Ioannis Rallis, ST-läkare, medicinkliniken, SkaS Lidköping Transuretral prostataresektion p.g.a. godartad prostataförstoring: en prospektiv studie på resultatet av ingreppet på 200 patienter opererade på Skaraborgs Sjukhus Skövde Erik Sagen, ST-läkare, urologkliniken, SkaS Skövde 9

18 Utvärdering av Sensodetect vid diagnostik av schizofreni Alexia Shakalli, ST-läkare, psykiatrikliniken, SkaS Falköping The association between the IGF-I axis, thyroid hormones and cortical bone in patients with mild primary hyperparathyroidism. Dimosthenis Simintiriadis, ST-läkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Uppföljning av gastric bypass-opererade patienter inom primärvården en kartläggning av uppföljningen på vårdcentralen Norrmalm Skövde Sara Sjögren, ST-läkare, vårdcentralen Norrmalm Barnmisshandel vågar vi se det? En kartläggning av faktorer som påverkar primärvårdsläkare i Skaraborg vid misstanke om barnmisshandel och beslut om anmälan till socialtjänsten Marijke Talsma, ST-läkare, vårdcentralen Billingen Omprövning av indikation och behandling hos MS-behandlade patienter på neurologmottagningen Skaraborgs sjukhus Skövde, en tvärsnittsstudie Att trycka på "F5" i multipel sklerosbehandling Maria Tsivra, ST-läkare, neurologkliniken, SkaS Skövde Tobaksrökning och högaktiv psoriasisartritsjukdom i Västra Götaland Argyro Venetsani, ST-läkare, reumatologkliniken, SkaS Skövde Kursalternativ B genomfördes inte på grund av för få sökande. FoU-utbildning för chefer Orienterande FoU-utbildning för chefer inom primärvård och tandvård. Kursen har tagits fram och leds av Kristina Boström, FoU-ledare i primärvård, och Anna- Lena Östberg, FoU-samordnare i tandvård. Föreläsare i övrigt är samma som i den grundläggande kursen i forskningsmetodik. Kursen för chefer har i stort samma innehåll som den ordinarie kursen, med den skillnaden att deltagarna i chefsutbildningen inte genomför något projektarbete. Målgrupper Målgrupp är personer i ledande ställning inom primärvård och tandvård, både klinisk och administrativ personal. Syfte Att ge chefer en översiktlig utbildning i vetenskaplig metodik. Ett delmål är att öka förståelsen för vikten och nödvändigheten av FoU-arbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar fem utbildningstillfällen om en halvdag vardera utspridda över två terminer. Kursinnehåll Kursen innehåller föreläsningar om FoU-arbete i klinisk verksamhet, lagar och förordningar inom området samt hur samarbete med högskolor och universitet sker. Ett folkhälsoproblem relaterat till kliniskt arbete presenteras och detta ämne 10

19 belyses sedan ur FoU-perspektiv med interaktiv undervisning i vetenskapshistoria, aktuella frågeställningar, studiedesign, etik i FoU-arbete (etiska överväganden samt lagar och förordningar), litteratursökning med praktisk tillämpning, epidemiologi, statistik och presentationsteknik. En motsvarande orienterande FoU-utbildning för chefer genomfördes under i Folktandvården Västra Götaland område Väster med Anna-Lena Östberg som kursansvarig. Under ges en kursen i Folktandvården Västra Götaland område Söder med samma kursansvarig. Undervisning under grundutbildningen för läkare Lunds och Göteborgs universitet I uppdraget som FoU-ledare undervisar Kristina Boström i allmänmedicin och konsultationsmetodik på läkarlinjen (termin 11) vid Lunds universitet. Undervisningen har bedrivits som case-seminarier och videokonsultationer samt examination av studenternas kursportföljer (Portfolio). Liknande undervisning med case-seminarier har bedrivits vid läkarlinjen (termin 9) och tillsammans med invärtesmedicin (termin 7) vid Göteborgs universitet, där har även Per Hjerpe deltagit. Kristina Boström deltar i utformandet av seminarier inom ämnesområdena vid båda lärosätena. Undervisning under forskarutbildning Förutom att flera medarbetare är handledare i enskilda doktorandprojekt (sid. 18, doktorandprogram) har Kristina Boström sedan 2010 varit koordinator för Göteborgs universitet vid Nationella Forskarskolan i allmänmedicin (ett samarbete mellan Göteborgs, Umeå och Linköpings universitet finansierat av Vetenskapsrådet). Arbetet innebär planering av kursen och även egen undervisning (publicering i tidsskrifter, evidensbaserad medicin och systematiska litteraturstudier). 11

20 Seminarier Under året har seminarier hållits vid FoU-centrum med inbjudan till samtliga anställda inom primärvården och offentliga folktandvården i Skaraborg samt till våra lokala samverkanspartners. I samband med dessa har det varit öppet hus där medarbetare varit välkomna att diskutera egna idéer med handledare vid FoUcentrum. Under 2012 hölls följande seminarier: Diagnostik och behandling av astma och KOL i primärvården Skaraborg hur följer vi rekommendationerna? Paolina Weidinger, apotekare, doktorand, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Behandlingsproblem i barn- och ungdomstandvården olika barn och olika behov. Klinik, forskning och egna betraktelser Kristina Arnrup, övertandläkare i pedodonti, odont.dr, forskningschef för Odontologiska forskningsenheten, Örebro Läns Landsting Den kompetenta allmänläkaren mottagningsrummets praxis utmanar idealbilden Björn Landström, distriktsläkare, med.dr, vårdcentralen Tidan Liknar det melanom? Användandet av brun utan sol kan försvåra bedömningen av pigmentfläckar Johan Dahlén Gyllencreutz, ST-läkare, hudkliniken SkaS Skövde ADHD hos vuxna konsekvenser för tandvård/vård? Exempel från en studie om tandvårdsrädsla Viktor Carlsson, leg. psykolog, specialistkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Folktandvården Västra Götaland Metoder att öka deltagandet i den gynekologiska cellprovskontrollen och på så sätt förebygga livmoderhalscancer Gudrun Broberg, barnmorska, doktorand, primärvården i Skaraborg 12

21 Pågående projekt tandvård I Skaraborg fortsätter samarbetet mellan primär- och tandvård runt FoU som tidigare. Folktandvården i Västra Götaland har organiserat sin FoU-verksamhet via Folktandvårdens Forskningscentrum (FFC), med placering på Odontologen, Sahlgrenska akademin i Göteborg, och FoU-verksamheten i de olika regiondelarna är således organiserade under FFC. FFC har i särskild uppgift att stödja stora regionövergripande projekt (BITA, barn i tandvården och hälsoekonomisk uppföljning av Frisktandvården). De lokala FoU-samordnarna i varje regiondel (från Skaraborg FoU-samordnare Anna-Lena Östberg) har fortsatt sitt samarbete för att samordna det övergripande FoU-arbetet inom tandvården i regionen. Särskilda aktiviteter bedrivs för att stimulera till FoU-arbete, till exempel utbildningar, inspirationsdagar och seminarier. Under 2011 har en utbildning i forskningsmetodik för chefer i Folktandvården Västra Götaland område Väster, liknande den som ges i Skaraborg, startats. En inspirationsdag för forskning genomfördes den 14 mars 2012 i Skövde. Vid denna presenterades en rad pågående forskningsprojekt liksom möjligheter för forskningsintresserade medarbetare. Inom Folktandvården Västra Götaland område Skaraborg pågår projekt angående munhälsan hos barn och ungdomar och om implantat. Samarbete sker med de odontologiska fakulteterna i Göteborg, Malmö, Oslo och Stockholm. För såväl specialisttandvården som allmäntandvården är det angeläget att utrymme och förutsättningar även i framtiden skapas för forsknings- och utvecklingsarbete. Allmäntandvård Inom allmäntandvården genomförs flera FoU-projekt och det finns en uttalad målsättning att öka möjligheten för FoU-projekt inom allmäntandvård. Större projekt som bedrivs beskrivs nedan. Mjölktandsprojektet Detta är ett longitudinellt projekt om små barns tandhälsa där datainsamlingen skedde under åren vid tre folktandvårdskliniker i Skaraborg: Mösseberg i Falköping, Södra Ryd i Skövde och Sjukhuset i Mariestad. Syftet med projektet är att kartlägga karies och dess orsaksfaktorer bland små barn. En artikel med resultat från denna undersökning publicerades 2006 i Tandläkartidningen. Arbetet leds numera från FoU-centrum. I augusti 2007 gavs en översiktlig rapport om hela projektet ut i Folktandvårdens regi. Leg. tandhygienist Ann-Catrin André Kramer vid Folktandvården Bråten i Mariestad har skrivit dels en kandidatuppsats med material från Mjölktandprojektet som grund (i FoU-kurs alternativ B, 2008), dels en magisteruppsats (Hälsohögskolan Jönköping 2011). Fortsatt bearbetning av materialet sker och vetenskapliga artiklar är under färdigställande. Parodontal hälsa hos 19-åringar i Västra Götaland Ett aktuellt forskningsfält inom tandvården är självupplevd munhälsa, där individens eget perspektiv utforskas som ett komplement till tandvårdens 13

22 registreringar av munhälsan. Bland Skaraborgs ungdomar pågår flera projekt om självupplevd munhälsa. Ett samarbete sker bland annat i ett större projekt mellan Odontologen i Göteborg, tandvården i Skaraborg och tandvården i FyrBoDal för att kartlägga parodontal hälsa i ett randomiserat urval av befolkningen av ungdomar/unga vuxna. Utöver klinisk/röntgenologisk undersökning har strukturerad enkätbaserad information inhämtats. Projektet har tilldelats regionala forskningsmedel och datainsamling i FyrBoDal och Skaraborg avslutades under I Göteborg avslutades datainsamlingen i mars Personal vid FoUcentrum i Skövde engagerades i inmatning och hantering av data. En första rapport till verksamheten publicerades i december Fyra vetenskapliga artiklar är hittills publicerade från materialet (sid. 25). En doktorand vid avdelningen för parodontologi, Göteborgs universitet (leg. tandhygienist Jessica Skoogh Ericsson) använder datamaterialet i sitt forskningsarbete där Anna-Lena Östberg är bihandledare. Databearbetning och analys fortsätter. Andra projekt En större epidemiologisk, longitudinell registerstudie av barns och ungdomars tandhälsa pågår i Västra Götaland. Projektledare är Anna-Lena Östberg. I projektet avses att studera tandhälsans fördelning bland barn och ungdomar i befolkningen samt att analysera tandhälsan relaterat till olika socioekonomiska variabler på olika nivåer. Projektet har under 2012 tilldelats regionala FoU-medel och så kallade TUA-medel (medel i tandläkarutbildningsavtalet) för 2013, sammanlagt kr. Från FFC utgår flera FoU-projekt där personal i Folktandvården Skaraborg är engagerad. Inom Frisktandvårdsprojektet deltar fyra kliniker i datainsamling (kliniska data och patientenkäter). Inom Centrum för äldretandvård bedrivs flera studier och här deltar två medarbetare i Folktandvården Skaraborg i ett projekt benämnt Tandvårdskontakt hos äldre. Specialisttandvård Inom specialisttandvården bedrivs ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt med stöd på olika sätt från FoU-centrum. Anita Alm är odont.dr, övertandläkare vid kliniken för barn- och ungdomstandvård i Skövde samt övertandläkare vid Hälsoodontologiska enheten i Västra Götaland. Anita Alm forskar om karies och övervikt/fetma hos barn och tonåringar. Forskningen finansieras bland annat genom ett större stipendium från Tandläkarförbundet. Vid avdelningen för Oral protetik, SkaS Skövde, pågår ett flertal kliniska uppföljningsstudier av protetisk rehabilitering med implantat och som konventionell protetisk behandling. Följande projekt pågår: Uppföljning och utvärdering av samtliga singelimplantatbehandlingar utförda 1987 till 1999 på avdelningen för Oral protetik (övertandläkare Liselott Ellmarker Löfquist). Titel på projektet: En klinisk och patientenkätbaserad utvärdering av behandling med singelimplantat En 14

23 retrospektiv studie. Inmatning av data är snart färdig och analysering ska påbörjas. Nytt implantatsystem (Neoss), multicenterstudie. Datainsamling sker nationellt i Sverige i både offentlig och privat tandvård. Pågående klinisk studie där tvåårsuppföljning skett under Ansvarig käkkirurg är övertandläkare Christer Dahlin vid NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus). Studie av bakteriologiska och immunologiska faktorers betydelse för förluster av titanimplantat i överkäken (övertandläkare Tor Widbom) Jämförelse fast avtagbar protetik (övertandläkare Tor Widbom) Liselott Ellmarker Löfquist och Tor Widbom är båda inskrivna som forskarstuderande vid Tandvårdshögskolan, Malmö högskola. Pågående projekt primärvård FoU-centrum ska vara en brygga mellan den kliniska verksamheten i primärvården i Skaraborg med utgångspunkt från dess behov och den akademiska miljön, för att få en bra vetenskaplig utveckling och relevant patientnära forskning. Flera av medarbetarna vid FoU-centrum och medarbetare med stöd av medel som fördelas av FoU-centrum, arbetar i långsiktiga forskningsprojekt lokalt och i samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Utdataverktyg primärvårdsjournal Vid FoU-centrum utvecklas sedan flera år metoder för att göra informationen från patientjournalen tillgänglig för kvalitetsutveckling och forskning. Under året har inriktningen på arbetet förändrats efter diskussioner med företrädare för den nya kvalitetsdatabasen inom primärvården. Arbetet har fokuserats mot verksamhetsuppföljning på uppdrag av vårdcentralscheferna och har bland annat använts vid ST-projekt. Åtkomst finns till sammanhängande kliniska data sedan från den offentliga primärvårdens patientjournaler på samtliga vårdcentraler i Skaraborg. Tillgängliga data är förutom patientens ålder och kön även information om vårdkontakter (kontakttyp och vårdgivare), diagnoser, åtgärder, laboratorieanalyser, förskrivna läkemedel, medicinska underlag för bedömning av arbetsförmåga, remisser och vissa sökbara kliniska data såsom blodtryck. Efter godkännande av aktuella vårdcentralschefer och etikprövningsnämnd kan journaldata även användas för forskningsändamål. Projekt med data från primärvårdsjournaler Projekt i kursen Grundläggande forskningsmetodik (sid. 9). Andra projekt (sid. 16). Doktorandprojekt (sid. 18). 15

24 Swedish primary care cardiovascular database (SPCCD) Ett projekt om läkemedelsbehandling av hypertoni i primärvård. Kliniska data från patientjournalerna för cirka patienter med hypertoni från primärvården i Skaraborg och Stockholms Sydvästra Sjukvårdsdistrikt. Förutom kliniska data innehåller databasen också socioekonomiska data från SCB, data angående uttagna läkemedel från Socialstyrelsens Läkemedelsregister, data från slutenvårdstillfällen ur Patientregistret och data ur Dödsorsaksregistret. Projektet är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Stockholms Sydvästra Sjukvårdsdistrikt, Karolinska Institutet och Sahlgrenska akademin. Medverkande i projektet är: docent Karin Manhem; ST-läkare Charlotta Ljungman och Lina Holmqvist doktorander Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet; professor Thomas Kahan, Karolinska Institutet; docent Björn Wettermark, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen; apotekare, dr med.vet. Axel Carlsson; apotekare Miriam Qvarnström; doktorand Fredrik Wallentin; professor Per Wändell; distriktsläkare, med.dr Jan Hasselström; distriktsläkare Ramin Zarrinkoub och Charlotta Holmquist doktorander Karolinska Institutet och Stockholms Sydvästra Sjukvårdsdistrikt. Från Skaraborg medverkar docent Kristina Boström och med.dr Per Hjerpe. Andra forskningsprojekt där data från primärvårdsjournaler används (professor Ulf Lindblad) Information ur primärvårdsjournaler har använts i samarbeten inom Sverige, EU och med USA för att jämföra behandlingsmönster och behandlingsresultat vid diabetes och hypertoni. Detta är viktigt för att förstå hur olika sjukvårdsorganisationer/-system lyckas med måluppfyllelse i sjukvården. För diabetes har kliniska data från Skaraborg också använts för jämförelser och utveckling av kvalitetsindikatorer inom EU och inom detta område pågår aktiva och framåtsiktande samarbeten (EUBIROD, GUIDANCE). Dessa internationella samarbeten har betonat vikten av standardiserade metoder och gemensamma protokoll vid jämförelser och utveckling av kvalitetsindikatorer mellan olika länder respektive regioner. Inom EUBIROD (Best Information through Regional Outcomes/European Best Information through Regional Outcomes in Diabetes), sker samarbetet med FoU-centrum via avdelningen för allmänmedicin vid Göteborgs universitet. Projektet har ekonomiskt stöd av EU-kommissionen. Huvudsyftet är att bygga ett europeiskt databasregister baserat på regionala primärvårdsdatabaser, för automatisk elektronisk uppdatering. Projektet avslutades formellt 31 mars GUIDANCE (Guideline Adherence) som samordnas av EASD (European Association for Diabetes) söker fånga faktorer som förknippas med goda behandlingsresultat. Detta projekt fortsätter under Vi är enda svenska deltagare i både EUBIROD och GUIDANCE. Följande har publicerats från projekten EUBIROD och GUIDANCE: Di Iorio CT, Carinci F, Brillante M, Azzopardi J, Beck P, Bratina N, et al including Lindblad U. Cross-border flow of health information: is privacy by design enough? Privacy performance assessment in EUBIROD. Eur J Public Health (2012) doi: /eurpub/cks043 First published online: May 4,

25 Stone MA, Charpentier G, Doggen K, Kuss O, Lindblad U, Kellner C, Nolan J, Pazderska A, Rutten G, Trento M, Khunti K, on behalf of the GUIDANCE Study Group. Quality of care of people with type 2 diabetes in eight European countries: findings from the GUIDANCE study Diabetes Care (accepted for publication). Skaraborg Hypertension and Diabetes Project Skaraborgsprojektet omfattar både kliniska aspekter och ett folkhälsoperspektiv på hypertoni, diabetes och fetma. Projektet har pågått sedan 1970-talet med flera datainsamlingar på olika orter i Skaraborg. Flera avhandlingar har publicerats. Projektet erbjuder ett brett underlag för forskning på olika nivåer samt för mer avgränsade arbeten för olika medarbetare i primärvården. Huvudman för projektet är professor Ulf Lindblad, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, och det drivs i samarbete mellan Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg, Skaraborgsinstitutet och avdelningen för diabetes och endokrinologi, Lunds universitet i Malmö. Ett delprojekt har fokuserat på sömnapné dels hos patienter med högt blodtryck, dels i ett urval ur befolkningen i Skara, och en publikation om associationen mellan högt blodtryck och sömn har publicerats under 2012 (sid. 27). Skaraborgs Diabetesregister (SDR) Under samlades uppgifter om alla diabetiker i Skaraborg i ett särskilt register innehållande cirka personer. På en kohort av patienter < 65 år (n=476) med diabetesdebut finns blodprover bevarade för framtida analyser. En återundersökning av dem som registrerades under slutfördes Huvudman för projektet är docent Kristina Boström och det genomförs i samarbete med Grete Garberg, överläkare ögonkliniken SkaS; Bo Berger, med.dr, överläkare medicinkliniken SkaS; Tobias Andersson, distriktsläkare vårdcentralen Norrmalm; Miriam Pikkemaat, ST-läkare vårdcentralen Hentorp, sedermera distriktsläkare vid vårdcentralen Husensjö Helsingborg, doktorand vid Lund universitet; Hendrik Pikkemaat, distriktsläkare vårdcentralen Hentorp, Per Hjerpe, med.dr och Ann Segerblom, FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Från Universitetssjukhuset MAS, Malmö, medverkar professor Olle Melander, medicinkliniken; professor Sigvard Mölstad, allmänmedicin och Peter Almgren, biostatistiker. Prospective Urban Rural Epidemiological ( PURE ) study Environment Profile of a Community s Health ( EPOCH ) INTERHEART -studien fann nio gemensamma riskfaktorer för hjärtinfarkt globalt men välfärdssjukdomar förskjuts nu från höginkomstländer till u-länder. PURE-studien undersöker och följer människor från hela världen så att skillnaden mellan rika och fattiga stater och mellan stad och landsbygd kan studeras. I Sverige deltar Göteborg och Skaraborg (Karlsborg, Hjo och Töreboda) i studien. Data från cirka 900 personer i åldrarna år från Skaraborg samlades in under Tio procent av deltagarna kommer att följas upp 17

26 vart tredje år och år startas en återundersökning av alla deltagarna från ursprungsundersökningen. Samtliga ska följas upp till 12 år. Studien i Sverige leds av professor Annika Rosengren, Sahlgrenska sjukhuset/östra sjukhuset, Göteborg. Deltar gör även docent Kristina Boström och professor Ulf Lindblad, Göteborgs universitet. En anslutande studie till PURE EPOCH är en fysisk kartläggning av olika närmiljöer för att mäta exponeringen för olika livsstilspåverkande faktorer. Från Skaraborg undersöktes Töreboda och Karlsborg INTERSTROKE Under 2010 startade INTERSTROKE, en studie av riskfaktorer för stroke i Göteborg och Skaraborg. Studien är en global fall kontrollstudie med samma ledning som INTERHEART - och PURE -studierna. Hittills har patienter och kontroller undersökts globalt, varav 146 respektive 147 i Göteborg respektive Skaraborg. Huvudman för studien i Sverige är professor Annika Rosengren. Från Skaraborg deltar överläkare Eric Bertholds och Björn Cederin samt forskningssjuksköterska Ann-Catrine Elgåsen från SkaS; från Primärvården Skaraborg docent Kristina Boström och forskningssjuksköterska Catarina Schander. Doktorandprogram Doktorandprogram som genomförs inom primärvården i Skaraborg eller på annat sätt, till exempel genom ekonomiskt stöd, har anknytning till FoU-centrum berör många olika aspekter av allmänmedicin. Allt från konsultationen och möten mellan olika vårdgivare och patienter, till studier av biokemiska markörer för komplikationer och registerstudier med användande av data från primärvården, kohortstudier, prospektiva studier och kliniska interventioner. Paolina Weidinger, leg. apotekare, doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandprogram med titeln Asthma and COPD Diagnoses and prescriptions in Swedish primary care som belyser läkemedelsanvändning och kvalitetsindikatorer vid astma och KOL. Data från primärvården har använts inom forskningsarbetet. Handledare är professor Ulf Lindblad och professor Lars G Nilsson. Godkänd licentiatexamen 8 mars Björn Landström, distriktsläkare, doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandprogram med titeln Den tillräckligt gode allmänläkaren. Handledare är professor Bengt Mattsson och professor Carl-Edward Rudebeck. Godkänd disputation 30 mars Susanne Andersson, leg sjuksköterska, doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandprogram med titeln Att leva med pre-diabetes att leva i ett gränsland. Huvudhandledare är docent Febe Friberg, bihandledare professor Inger Ekman och professor Ulf Lindblad. Godkänd disputation 7 september Susanne Andersson tjänstgör nu som lektor vid Högskolan i Skövde. 18

27 Sofia Dalemo, distriktsläkare, doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandprogram som belyser höga kalciumvärden i primärvård, diagnostik och prognos. Två delarbeten är publicerade, ett tredje är inskickat till vetenskaplig tidskrift. Det sista delarbetets manuskript är under utarbetande. Handledare är professor Robert Eggertsen allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, docent Kristina Boström och med.dr Per Hjerpe. Godkänd halvtidskontroll maj Planerad disputation våren Karin Starzmann, distriktsläkare, doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandprogram med titeln Läkaren, patienten och sjukskrivningen. Ett första manus är publicerat (sid. 26). Ett andra manus är under utarbetande. Handledare är docent Kristina Boström och professor Cecilia Björkelund. Godkänd halvtidskontroll 22 februari Margareta Hellgren, distriktsläkare, doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandprogram med titeln DIAVIP. DIAbetes PreVention In clinical Practice Characteristics in men and women with impaired glucose tolerance. Implications for screening and diabetes prevention in a primary care setting. Handledare är professor Ulf Lindblad, professor Cecilia Björkelund och professor Per-Anders Jansson. Godkänd halvtidskontroll 17 december Gudrun Broberg, barnmorska, doktorand vid Göteborgs universitet. Doktorandprogrammet belyser barnmorskors erfarenheter och upplevelser av telefonkontakt med kvinnor som inte kommer på cellprovskontroll. En publikation är publicerad (sid. 25) och två publikationer är under framställning. Handledare är professor Ian Milsom och med.dr Björn Strander. Planerad halvtidskontroll våren Miriam Pikkemaat, distriktsläkare vid vårdcentralen Husensjö, Helsingborg doktorand vid Lunds universitet sedan januari Doktorandprogram med titeln The role of copeptin and neurotensin for metabolic disturbances and prognosis of type 2 diabetes. Skaraborgs Diabetes register med data från diabetiker som insjuknat ingår i doktorandprogrammet. Huvudhandledare är docent Kristina Boström och bihandledare är professor Olle Melander internmedicin, professor Sigvard Mölstad, allmänmedicin CRC, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och med.dr Per Hjerpe. Lina Holmqvist, ST-läkare internmedicin, doktorand vid Göteborgs universitet sedan juli Doktorandprogram med titeln Klinisk hypertoni från tidig prediktion till prevalens och utredning av resistent hypertoni. Huvudhandledare är docent Karin Manhem, bihandledare docent Kristina Boström. Katharina Verheijen, distriktsläkare vid Vårdcentralen Vilan, Skara, doktorand vid Lunds Universitet sedan december Doktorandprogram med titeln Women with wrist fractures. How well do we take care of them concerning their risk for osteoporosis?. Huvudhandledare är docent Kristina Boström, bihandledare är professor Robert Eggertsen allmänmedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet samt professor Sigvard Mölstad, allmänmedicin CRC, Skånes Universitetssjukhus, Malmö och med.dr Per Hjerpe. 19

28 Disputationer och halvtidskontroller 2012 Karin Starzmann, halvtidskontroll, 22 februari 2012 Paolina Weidinger, licentiatexamen, 8 mars 2012 Björn Landström, disputation, 30 mars 2012 Susanne Andersson, disputation, 7 september 2012 Margareta Hellgren, halvtidskontroll, 17 december 2012 Andra projekt med anknytning till FoU-centrum Camilla Melkersson, sjukgymnast i Tibro, startade hösten 2009 en klinisk prövning av fotmanipulation vid bäckenledsbesvär hos gravida i samarbete med flera sjukgymnastavdelningar i primärvården i Skaraborg. Studien har fortsatt under 2010 och insamlingen blev klar under våren Ett manuskript: Melkersson C, Starzmann K, Bengtsson Boström K. Role of foot manipulation in relieving pregnancy related pelvic girdle pain. A randomised clinical trial in primary care är klart att skickas till vetenskaplig tidskrift. Handledare är docent Kristina Boström, medarbetare Karin Starzmann. ST-läkaren Johan Dahlén Gyllencreutz gjorde under kursen i Grundläggande forskningsmetodik 2008 ett projekt om effekten av Brun utan sol-kräm på dermatoskopisk bedömning av pigmenterade förändringar i huden. Resultaten presenterades muntligt vid 3 rd World Congress of dermoscopy, Brisbane, Queensland, Australien i maj 2012 och en vetenskaplig artikel är accepterad för publikation (s. 26, 27). 20

29 Samverkan Lokal FoU-samverkan FoU-samverkansråd i vårdkedjan Samverkan i vårdkedjan inom äldreområdet finns mellan tre FoU-miljöer: Skaraborgs Kommunalförbund FoU, Primärvården Skaraborg samt SkaS. Detta samarbete är initierat av Vårdsamverkan Skaraborg. Arbetsformen bygger på gemensamma FoU-projekt, utbildningar och konferenser/seminariedagar. Verksamheten under 2012 omfattade områdena stroke, kvarkatetrar och kunskap. Plattform stroke: Inom Strokeplattformen har under året en Grundläggande halvdagsutbildning i stroke och en Strokekompetensutbildning 6 dagar genomförts. Framöver finns planer på att analysera och sammanställa de data som samlats in via kvalitetsregister (Långtidsregistrering av Riksstrokedata och Besöksregistrering). Strokeplattformen avslutades i FoU-U:s regi vid årsskiftet. Plattform kvarkatetrar: Inom Kvarkateterplattformen har man under 2012 fortsatt arbetet med analys av insamlade data. Plattform kunskapsportal: I samverkan med Högskolan i Skövde pågår arbete kring hur en strukturerad, resurseffektiv och hållbar grundmodell kan utvecklas för att bygga och förvalta IT-baserade kunskapsportaler för hälso- och sjukvården samt omsorgen. Arbetet sker som en del i ett doktorandprogram. Inom kunskapsportalen har nationell och regional kartläggning av kunskapsplattformar genomförts och en förstudie har påbörjats. Inom förstudien är litteraturstudien genomförd. Kommande år planeras för fortsatt arbete med Kunskapsportalen och förstudien i form av: Behovsinventering hos berörda verksamheter och tänkta användargruppen Kartläggning av kunskapsgenererande processer i berörda verksamheter Framtagande av kunskapskarta baserat på behov Förutsättningar för utveckling Förslag på projektplan för utveckling Rapportskrivning Förstudien beräknas klar april/maj Skaraborgs sjukhus Fortsatt samverkan har skett under 2012 gällande utbildning i Grundläggande forskningsmetodik. En sådan kurs startade i maj 2012 och Per Hjerpe föreläste om etik vid forskning vid ett av kurstillfällena. I vår kurs deltog Johan Svensson, 21

Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Verksamhetsbeskrivning för år 2013 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Verksamhetsberättelse 2011 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767 904800 Fax: 031 711 1804 fouu.goteborg.pv@vgregion.se,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1

kompetenscentrum Blekinge Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget Blekinge Populärutgåva 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Forskningsrapport 2009 kartläggning av forskningsaktiviteter inom Landstinget

Läs mer

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården

På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården FoU-enheten Primär- och tandvården FyrBoDal På Västfronten mycket nytt kom och möt en annan del av Primärvården Regional FoU-konferens Tisdagen den 27 februari 2007 Kl 8:30 16:00 FoU-enheten, Vänerparken,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Dnr 2013/0099 Verksamhetsberättelse 2013 Blekinge kompetenscentrum Innehåll 1.Verksamheten 2013- inledning och sammanfattning... 4 2. Hälsofrämjande verksamhet... 5 3. God vård genom processarbete... 6

Läs mer

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011

Revisionsrapport. Region Halland. Granskning av FoUU Halland. Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson. September 2011 Revisionsrapport Granskning av FoUU Halland Bo Thörn Jean Odgaard Rebecca Andersson September 2011 Region Halland Sammanfattning Revisorerna i Region Halland har gett PwC i uppdrag att granska FoUU i Halland.

Läs mer

FORSKNINGSBOKSLUT 2013

FORSKNINGSBOKSLUT 2013 FORSKNINGSBOKSLUT 2013 Innehållsförteckning 1. FÖRORD... 2 2. Forskningssamverkan... 3 3. AKADEMISK KOMPETENS... 3 4. NYA AKADEMISKA AVHANDLINGAR 2013... 5 4.1. Doktorsavhandling, Lotta Omma Psykolog BUP...

Läs mer

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården

2004:8. Fammi. Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården 2004:8 Fammi Ett institut för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom primärvården MISSIV DATUM DIARIENR 2004-03-31 2002/196-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-05-02 S2002/3792/HS Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 www.lj.se/oi Innehåll Avdelningen för klinisk bettfysiologi Avdelningen för odontologisk radiologi Avdelningen för oral protetik Avdelningen för ortodonti, Jönköping Avdelningen

Läs mer

RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125

RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125 RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår, NKR14-125 RiksSår, nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna

Läs mer

Praxisundersökningar. vad, varför och hur?

Praxisundersökningar. vad, varför och hur? Praxisundersökningar vad, varför och hur? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz

Skriv i AllmänMedicin! personer med och utan typ 2-diabetes Tomas Fritz AllmänMedicin 3 2013 Innehåll Omslagbild: Magda Simonia 3 Ledare: Ersättningssystem i vården Karin Träff Nordström 4 Chefredaktörens rader Ingrid Eckerman 6 SFAM medverkar i pilotprojekt Sara Modig 7 SFAM

Läs mer

Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning?

Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning? Ulrika Källman Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning? Slutrapport projekt Virtuellt sårcentrum RAPPORT FRÅN ÄLDREVÄST SJUHÄRAD 2008 Virtuellt Sårcentrum ett koncept för kunskapsspridning?

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER

NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER NULÄGESRAPPORT VÅREN 2015 SATSNINGEN PÅ NATIONELLA KVALITETSREGISTER 1 2 VISION Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt ledning och

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 6 mars 2009 29 59 Kent Ögren (s), ordförande Britt Westerlund (s), vice ordförande Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Agneta Lipkin (s)

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Ännu bättre cancervård 2012

Ännu bättre cancervård 2012 genomga Ännu bättre cancervård 2012 överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om insatser inom ramen för den nationella cancerstrategin INNEHÅLL OCH SYFTE M.M. 3 BAKGRUND 3 INSATSER

Läs mer

Utbildning på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå Utbildning på forskarnivå vid Fakulteten för Hälsa och samhälle Malmö högskola Studiehandbok Malmö, Oktober 2014 Förord Syftet med studiehandboken är att ge doktorander och handledare en samlad information

Läs mer

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län

Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning - Landstinget i Kalmar län Kunskapsstyrning Landstinget i Kalmar län Landstinget i Kalmar län 2012-05-31 Arbetssätt och organisation för kunskapsbaserad styrning Landstinget i Kalmar län

Läs mer

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län

Diabetes. Program för Landstinget i Uppsala län Diabetes Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 Missiv - programarbete om diabetes Antaget av landstingsfullmäktige den 14 februari 2005 BAKGRUND Landstingsstyrelsen

Läs mer

Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering

Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Forskning och utvecklingsarbete med extern finansiering Blekinge kompetenscentrum 2014-03-10 Innehåll 1. Pågående projekt... 3 1.1. Aspire studie... 3 1.2. Beroendevård i samverkan (Bis)... 3 1.3. ExDin,

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli 2013 31 december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g

å r s r e d o v i s n i n g 2007 å r s r e d o v i s n i n g S B U S t a t e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g Innehållsförteckning 1 Inledande kommentarer 5 2 Resultatredovisning 7 2.1 Projektverksamhet

Läs mer