Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning för år 2013"

Transkript

1 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014

2 På FoU-centrums hemsida finns Verksamhetsbeskrivningen som pdf.

3 Förord Denna verksamhetsbeskrivning ska ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits inom ramen för primärvårdens (nämndsområde 9 och 10) och tandvårdens (område Öster) forsknings- och utvecklingsverksamhet vid FoUcentrum under 2013 samt en kortfattad plan för verksamheten Bo Rylander FoU-chef

4 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 i siffror Antal Sidhänvisning Besök på FoU centrum Kurser 5 Antal 1 Antal tillfällen 10 Antal deltagare 9 Antal utfärdade intyg för specialistbevis 12 Publikationer 22 Antal rapporter 3 Antal vetenskapliga artiklar 19 Forskarstuderande 16 Antal doktorander 9 Antal disputationer 0 Antal licentiat- och magisterexamen 0 Egna fonder 20 Antal sökande 14 Antal med anslag 11 Regionala fonder Antal med anslag 4

5 Samverkan 2013 Partner Beskrivning Sid Lokalt Skaraborgsinstitutet Skaraborgs sjukhus Skaraborgs Kommunalförbund FoU Planering av konferens, handledning, forskning och projektmedel Undervisning, FoU-kurs, handledning, forskning, seminarium, vårdsamverkan och projektmedel 8,15,19,26 5,7,8,9,10, 16,19,20,21 Vårdsamverkan 19 Högskolan i Skövde Vårdsamverkan, forskning, handledning 8,19 Regionalt FoU-enheter Verksamhetsträffar, seminarier, FoUstafett 19,20 FoU-service odontologi Samordning av forskningsresurser 1,3,11 Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Registercentrum Västra Götaland Nordic School of Public Health Nationellt Forskning, undervisning Projektdeltagande (NDR, QREGPV, NPR) 2,3,7 9,14,16 Undervisning 7 FoU-enheter Nätverk 21 Karolinska Institutet Forskning 14,15 Lunds universitet Universitetssjukhuset Malmö Forskning, undervisning 2 2,9 15,17 Tandvårdshögskolan i Malmö Forskning 3,11 Umeå och Linköpings universitet SBU Nationella diabetesregistret styrgruppen Nationella programrådet diabetes Undervisning 2,10 Projektdeltagande, forskning, undervisning och läromedel Projektdeltagande 2 Projektdeltagande 2 Socialstyrelsen Projektdeltagande 2 Läkemedelsverket Projektdeltagande 2 2 Internationellt Norden Forskning 11 Övriga världen Forskning 15,16

6 Förkortningar FoU EPOCH NDR NPR PURE QREGPV SBU SkaS SPCCD STS-läkare STA-läkare VGR VGPV Forskning och utveckling Environment Profile of a Community s Health Nationella Diabetesregistret Nationellt Primärvårdsregister Prospective urban rural epidemiologic (study) Primärvårdens kvalitetsregister VGR Statens beredning för medicinsk utvärdering Skaraborgs Sjukhus Skaraborg Primary Care Cardiovascular Database Läkare under specialistutbildning Läkare under specialistutbildning i allmänmedicin Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens primärvård

7 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Inriktning och mål... 1 PERSONAL... 2 STÖD OCH SERVICE... 4 UTBILDNING... 5 I egen regi... 5 Grundläggande forskningsmetodik... 5 FoU-utbildning för chefer... 9 Övriga utbildningsuppdrag... 9 Undervisning under grundutbildningen för läkare... 9 Lunds och Göteborgs universitet... 9 Undervisning under forskarutbildning SEMINARIER TANDVÅRD Pågående projekt tandvård Allmäntandvård Doktorandprogram i allmäntandvården Specialisttandvård Doktorander i specialisttandvården PRIMÄRVÅRD Pågående projekt primärvård Utdataverktyg primärvårdsjournal Skaraborg Hypertension and Diabetes Project Skaraborgs Diabetesregister (SDR) Prospective Urban Rural Epidemiological ( PURE ) study Environment Profile of a Community s Health ( EPOCH ) INTERSTROKE Doktorandprogram Disputationer och halvtidskontroller Andra projekt med anknytning till FoU-centrum SAMVERKAN Lokal FoU-samverkan... 18

8 FoU-samverkansråd i vårdkedjan Skaraborgs sjukhus Skaraborgsinstitutet Regional FoU-samverkan Nationell FoU-samverkan FOU-MEDEL Skaraborgs Lokala FoU-råd Medel till forskarstuderande inom primärvården PUBLIKATIONER Rapporter och projektredovisningar Publicerade och accepterade vetenskapliga artiklar Vetenskapliga artiklar färdigställda för publicering VERKSAMHETSPLAN

9 Inledning Sedan 2012 är Närhälsan FoU primärvård Skaraborg en del av Västra Götalandsregionens FoU-organisation för VGPV i samverkan med folktandvården. FoU-centrums huvudsakliga verksamhet består av undervisning i grundläggande forskningsmetodik samt stöd och handledning i projekt med en bred ansats. Med bred ansats menas både utvecklingsarbete och forskning (från enskilda projekt till magister- och doktorandprojekt) för all personal i primärvården oavsett driftsform (offentlig eller privat) inom vårdvalet i Västra Götaland, VGPV (Västra Götalandsregionens Primärvård), och i folktandvården. VGPV kallas i denna verksamhetsbeskrivning fortsättningsvis för primärvård. FoU-centrum var 2013 organiserat under den gemensamma primärvårdsförvaltningen i Västra Götaland medan tandvårdens verksamhet i FoU-centrum är en del av FoU-service odontologi. Forskning bedrivs också inom profilområden såsom folksjukdomar och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Inom tandvården bedrivs bland annat projekt med fokus på barns och ungdomars munhälsa. Ansvaret för verksamhetens vetenskapliga innehåll ligger hos FoU-ledare inom primärvård respektive tandvård, som organiserar och samordnar FoU-arbetet i samråd med FoU-chefen, som har det övergripande administrativa ansvaret. Andra funktioner knutna till FoU-centrum är FoU-sekreterare, FoU-assistent och projektledare IT. Inriktning och mål FoU-centrum har under 2013 fortsatt utvecklingen av verksamheten enligt fastställda mål. Verksamhetsidé FoU-centrum ska stimulera, skapa förutsättningar och vara ett föredöme för forskning, utveckling och utbildning. All forskning och utveckling ska baseras på vetenskaplig metodik. Arbetet ska bidra till att primärvård och tandvård i Skaraborg utvecklas och blir attraktiva arbetsplatser. 1

10 Övergripande inriktningsmål för verksamheten Skall arbeta nära primärvårdens och folktandvårdens verksamheter för att upprätthålla en hög kvalitet i vården. Skall bidra med att höja kompetensen avseende FoU-arbete bland primärvårdens och folktandvårdens medarbetare. Skall prioritera FoU-arbete avseende de stora folksjukdomarna. Skall samverka lokalt och regionalt med liknande verksamheter. Personal Bo Rylander, FoU-chef Distriktsläkare med uppdrag som FoU-chef i primärvården i Skaraborg. Ingår i regionala FoU-rådet och regionala FoU-chefsgruppen. Ordförande för FoU-rådet i Skaraborg och FoU-samverkansråd i vårdkedjan. Ordförande i Referensgruppen för diabetes Skaraborg, ingår i regionala Diabetesrådet samt representerar VG i Nationella Programrådet för Diabetes och i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp Nationella Riktlinjer Diabetes. Kvalitetsansvarig läkare NDR (Nationella Diabetesregistret) för primärvården i Skaraborg. Ingår i arbetsgruppen Utveckling Skaraborg på uppdrag av Vårdsamverkan Skaraborg. Uppdrag som teknisk ledare med övergripande ansvar för ackrediteringen av Närhälsans laboratorier område 8 och 9. Kristina Boström, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, docent, uppdrag (60 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Undervisar på läkarlinjen vid Lunds och Göteborgs universitet (s. 9). Har övergripande ansvar för handledning av ST-läkares (läkare under specialistutbildning) projektarbeten och är handledare för övrig personal inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, allmänmedicin och Lina Holmqvist och Paolina Weidinger internmedicin och huvudhandledare för Karin Starzmann, allmänmedicin, alla doktorander vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare för Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, allmänmedicin, Lunds universitet. Projektledare för och medarbetare i flera stora, långsiktiga forskningsprojekt. Koordinator för Göteborgs universitet i Nationella forskarskolan i allmänmedicin (s. 10) och medlem i SBU:s vetenskapliga råd sedan 2010 och i Nationella diabetesregistrets styrgrupp sedan Under 2013 deltagit i Läkemedelsverkets expertmöte och medförfattare i publikationen Information från Läkemedelsverket: Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel för publicering våren Per Hjerpe, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, med.dr, uppdrag (40 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Arbetar bland annat med användandet av utdata från primärvårdsjournaler för kvalitetsuppföljning. Deltar också i det regionala utvecklingsarbetet av ny kvalitetsdatabas för primärvården, QREGPV och i arbetet med det nationella primärvårdsregistret, NPR. Handleder ST-läkare och övrig personal vid projektarbete inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, doktorand vid Göteborgs universitet samt Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, doktorander vid Lunds universitet. Deltagare i flera stora långsiktiga forskningsprojekt (SPCCD, s. 14 och Karin Starzmanns doktorandprojekt, s. 17). 2

11 Anna-Lena Östberg, FoU-ledare Tandvård Leg. tandläkare, docent. Adjungerad universitetslektor vid Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Institutionen för Odontologi, Göteborgs universitet och epidemiologisk konsult vid Tandvårdsenheten, Västra Götalandsregionen. Arbetar med flera stora, övergripande projekt inom tandvården, såsom utvärdering av Frisktandvården och epidemiologi inom barnoch ungdomstandvården. De egna vetenskapliga forskningsområdena är tandvårdsepidemiologi, oral hälsorelaterad livskvalitet samt fetma relaterat till munhälsa. Huvudhandledare vid Göteborgs universitet för en doktorand (Ann- Catrin André Kramer) och bihandledare för två doktorander (Jessica Skoogh- Eriksson och Charlotte Andrén Andås), där ett projekt ingår i Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap. Bihandledare för en doktorand vid Malmö högskola (Gunvi Johansson). Handledare i ett flertal projekt på kandidatoch magisternivå. Undervisar vid grundutbildningen för tandläkare vid Göteborgs universitet (odontologisk folkhälsovetenskap och forskningsmetodik). Mikael Åberg, Projektledare IT Arbetar som projektledare, inriktning IT. Har en magisterexamen i folkhälsovetenskap, inriktning hälsoekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar projektledning/projektadministration, programmering och arbete som internkonsult inom IT. Arbetar också med systemutveckling av utdata från primärvårdsjournaler. Medverkar i utbildningar som FoU-centrum arrangerar och är LITA (Lokal IT-administratör). Tillhör professor Ulf Lindblads forskargrupp vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs universitet. Paolina Weidinger, doktorand Leg. apotekare, med. lic., doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Fungerar som handledare inom enskilda projekt ingående i verksamhetens FoU-kurs samt som stödperson vid läkemedelsrelaterade frågeställningar. Det egna forskningsarbetet belyser diagnostik och läkemedelsförskrivning vid astma och KOL i primärvården Skaraborg, samt förekomst, läkemedelsbehandling och samsjuklighet vid KOL i Västra Götaland, i befolkningsundersökningen PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological study). Föräldraledig till och med februari Johanna Låstberg, FoU-sekreterare FoU-sekreterare som administrerar den grundläggande FoU-utbildningen samt är sekreterare i FoU-rådet i Skaraborg och FoU-samverkansråd i vårdkedjan samt administratör i SPCCD-projektet. Arbetar även med att ge support till projektledare och kursdeltagare gällande databearbetning, layout med mera. Uppdaterar och administrerar hemsidor för FoU-centrum. Sköter administration och support av det webbaserade ansökningssystemet som FoU-rådet i Skaraborg använder. Är FoU-guide med uppgift att arbeta med projektdatabasen FoU i Sverige för att fortlöpande uppdatera den avseende projekt i Skaraborg. Är enhetens brandskyddsombud. Föräldraledig till och med september Ann Segerblom, FoU-assistent Arbetar med logistik och administration kring forskningsprojekt i form av information och utskick till patienter samt kontakter med vårdgivare och projektledare. Arbetet innefattar även skapande av inmatningsmoduler för registrering av enkäter och kliniska data samt inmatning och kontroll av desamma. 3

12 Har under en stor del av 2013 administrerat den grundläggande FoU-utbildningen, det webbaserade ansökningssystem som FoU-rådet i Skaraborg använder samt varit sekreterare i FoU-rådet. Ansvarar för beställningar och fakturor. Är FoUcentrums LITA (Lokal IT-administratör), miljöombud och KIV-administratör. Delar ansvaret för uppdatering och administration av hemsidor för FoU-centrum. Stöd och service För anställda inom primärvården eller tandvården i Skaraborg som genomför ett utvecklings- eller forskningsprojekt finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Rådgivning Många personer har under 2013 hört av sig angående frågeställningar kring projektarbeten, bland annat när/var/hur man söker medel. Handledning Under året har handledning getts till projektarbeten enskilt och i den grundläggande kursen i forskningsmetodik samt till doktorander knutna till enheten. Datahantering (inmatning, kvalitetsgranskning, statistik) Personal vid FoU-centrum har under året gett stöd vid skapandet av till exempel inmatningsmoduler för datamaterial (EpiInfo, esmaker, Excel), webbaserade enkäter (esmaker), bearbetning av data inför analyser, deskriptiv statistik samt vissa statistiska analyser. Stöd har även getts för presentation av data genom till exempel grafer och tabeller. Support i olika dataprogram Vi har gett support i bland annat SPSS, EndNote, EpiInfo, Officepaketet, MLwiN. Presentationsmaterial Inför konferenser och liknande framträdanden har FoU-centrum hjälpt till med framställning av presentationer, till exempel i form av PowerPoint eller poster. Hjälp med struktur och layout av rapporter som sedan tryckts upp av FoUcentrum har också tillhandahållits. Lokaler och besök FoU-centrum tillhandahåller ett antal projektarbetsplatser samt ett konferensrum som kan bokas vid behov. Under år 2013 har det varit 1180 besök på FoU-centrum (exklusive enskilda handledningstillfällen) av personer som arbetat vid projektarbetsplatserna eller deltagit i olika möten. 4

13 Utbildning I egen regi Grundläggande forskningsmetodik Kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik har sedan år 2000 getts årligen för anställda i Primärvården Skaraborg, sedan 2009 VGPV Skaraborg, och Folktandvården Västra Götaland område Öster. Den riktar sig till all personal oavsett behörighet för högskolestudier. Kursen har sedan 2008 byggts ut med ett parallellt alternativ för personal med högskolebehörighet som önskar gå kursen med högskolepoäng. Behöriga att söka är också ST-läkare vid Skaraborgs Sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och fortsättningsvis (från och med 2014) även anställda inom VGPV i regionen. Kursalternativ Grundkursen A och B: Gemensam kurs för deltagare med eller utan behörighet för högskolestudier. Alla deltar i kursalternativ A (gröna rutan i nedanstående översikt). Kursalternativ B (lila markering i nedanstående översikt) är poängsatt vid Göteborgs universitet och fler kursmoment och examinationer tillkommer (se under Kursinnehåll). Översikt över Kurs A och B Målgrupper Kurs A: All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster, ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och fortsättningsvis (från och med 2014) även anställda inom VGPV i regionen. Kurs B: Personal enligt ovan med grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande. 5

14 Kursen kan sökas av läkare med legitimation efter 1 juli 2006 för att uppfylla krav (delmål 19 och 20) för specialistbevis enligt målbeskrivning för ST-läkare (Socialstyrelsen). Syfte Att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete samt att de ska få en ökad förståelse för FoUarbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar knappt ett år för båda alternativen. Kursen startar med två dagars kursupptakt i början av året. Därefter hålls cirka åtta uppföljande halveller heldagsseminarier. Kursavslutning hålls i slutet av november samma år. Examination i den poängsatta kursen äger rum i januari påföljande år. Kursinnehåll Kurs A: Introduktion som innefattar föreläsningar om vetenskapsteori, projektdesign, etik, förfarande vid ansökan till fonder och etikprövningsnämnd. Vidare påbörjas formulering av enskilda projektidéer och skrivandet av den egna projektplanen. Hjälp att hitta handledare ges till dem som ännu inte har fått någon. Uppföljande kursträffar innefattar litteratursökning, forskningsmetodik (kvalitativ, kvantitativ), evidensbaserad medicin/tandvård, förbättringsarbete, materialinsamling, enkäter, epidemiologi, statistiska metoder, orientering i datorstöd med mera. Presentation och diskussion av den egna och varandras projektplaner samt en extern granskning av projektplaner sker efter halva kursen. Föreläsning i retorik samt övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik. Presentation av resultat sker vid avslutningstillfället, som är offentligt. Kurs B: Kursen går på halvfart. Den är poängsatt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kurskod: OU292T, Forsknings- och utvecklingsmetodik inklusive självständigt arbete (30 högskolepoäng, hp). I kursen ingår följande examinationer: vetenskaplig projektplan som examineras med opponent- och respondentskap i seminarium examination i vetenskaplig design, statistik och epidemiologi examination i litteraturgranskning vetenskapligt uppsatsarbete som examineras med opponent- och respondentskap i examinationsseminarium Det egna projektarbetet Projektarbetet i kursalternativ A beräknas sammanlagt motsvara 4 5 veckors arbetstid. För ST-läkare som söker specialistbevis i allmänmedicin motsvarar projektarbetet dock 10 veckors arbetstid inklusive kurs. Tid för detta avsätts i den egna verksamheten, utlagt över kurstiden och med mer koncentrerad tid för bearbetning och presentation. 6

15 Handledning Handledning sker dels individuellt, dels i grupp. Individuell handledning sker efter överenskommelse mellan deltagare och respektive handledare. Den huvudsakliga handledningen av ST-läkare från SkaS samt VGPV-deltagare utanför Skaraborg sker av handledare från de egna verksamheterna. Grupphandledning sker i seminarieform i samband med kurstillfällena. Varje deltagare redogör då för hur långt vederbörande har kommit i sitt arbete och får synpunkter från andra deltagare, handledare och inbjudna resurspersoner. Rapportering och publikationer FoU-arbetet redovisas förutom i en skriftlig projektrapport antingen som en muntlig presentation (PowerPointpresentation) eller i form av en poster vid kursavslutningen. För Kurs B sker dessutom examinationer som beskrivs under Kursinnehåll. Projektrapporterna publiceras antingen i FoU-centrums (primärvård och tandvård) regi i årliga rapportserier och på nätet (www.vgregion.se/fouskaraborg), som uppsatser vid Göteborgs universitet (Kurs B) eller som vetenskapliga artiklar. Syftet är att sprida information och kunskap om genomförda och pågående utvecklingsprojekt. Föreläsare och resurspersoner Kristina Boström, distriktsläkare, docent, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om vetenskapsteori och litteratursökning samt handlett och haft huvudansvar för handledning av ST-läkarnas projektarbeten). Anna-Lena Östberg, tandläkare, docent, universitetslektor, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om kvantitativ och kvalitativ metodik, datainsamlingsmetoder och studiedesign samt handlett). Per Hjerpe, distriktsläkare, med.dr, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om forskningsetik och projektplanens utformning samt handlett flera STläkare). Magnus Hakeberg, övertandläkare, professor, institutionen för odontologi, Göteborgs universitet (föreläst om epidemiologi och statistik). Alexander Chakhunashvili, projektledare, Processtöd Skaraborgs Sjukhus Skövde (föreläst om förbättringsarbete). Ann Segerblom, FoU-assistent, FoU-centrum (kursadministratör, föreläst om dataprogram, gett datorstöd vid FoU-arbete, projektpresentationer och rapporter). Karin Starzmann, distriktsläkare, doktorand (föreläst i statistik (SPSS) och varit behjälplig i statistikfrågor). Margareta Troein Töllborn, professor i allmänmedicin, medicinska fakulteten, Lunds universitet (stått för extern granskning av projektplaner). Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap, Nordic School of Public Health (föreläst om retorik). 7

16 Övriga resurspersoner: handledare utses vid varje kurs utifrån kursdeltagarnas ämnesval. Det kan vara personer med forskarutbildning eller forskarstuderande vid primärvården, SkaS, Skaraborgsinstitutet, Högskolan i Skövde eller andra högskolor och universitet. Under 2013 har kursen genomförts för fjortonde gången med kursavslutning den 7 november Kursdeltagare under 2013: Alex Aguirre, ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral Elin Eriksson, ST-läkare, röntgenkliniken, SkaS Skövde Klas Fellbrant, ST-läkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde Lidiia Volkov, ST-läkare, Närhälsan Karlsborg vårdcentral Lisa Jagers, ST-tandläkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Mona Pilbratt, ST-läkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral, Skövde Negin Tahgat, distriktstandläkare, Folktandvården Herrljunga Tove Weihard, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping Projekt som redovisats under 2013: Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret? Alex Aguirre Robles,ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral Skelettomsättning kring asymptomatiska knäledsproteser över tid; mätning med skelettskintigrafi. Elin Eriksson, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin, Skaraborgs sjukhus, Skövde Utvärdering av ett screeninginstrument avseende diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarpopulation. Kvalitativ del i studien DIARYD. Klas Fellbrant, ST-läkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde Hur handlägger vi våra patienter med fibromyalgi? En kartläggning vid vårdcentralen i Karlsborg. Lidiia Volkov, ST-läkare, Närhälsan Karlsborg vårdcentral Oral hälsa hos gastric bypass-opererade individer inom Västra Götalandsregionen. Patienternas egna upplevelser. Negin Taghat, Allmäntandläkare, Folktandvården Herrljunga Utvecklar rökare med diabetes KOL i högre grad än rökare som inte har diabetes? Tove Weihard, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping Mätning av hjärtminutvolym perioperativt. Jämförelser mellan pulskonturanalys i perifer artär och termodilution via kateter i pulmonalisartären en litteraturstudie Anna Widunder, ST läkare, Anestesikliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde (från tidigare kurs) 8

17 Anhörigas upplevelse av medicinsk vård på äldreboende i Vara kommun. Johan Pohjola, ST-läkare, Närhälsan Vara vårdcentral (från tidigare kurs) Fotavtrycksmätning hur tillförlitlig är den? Fredrik Viklund, St-läkare, Otopedkliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde (från tidigare kurs) Kursalternativ B genomfördes inte på grund av för få sökande. FoU-utbildning för chefer En kurs i orienterande FoU-utbildning för chefer inom primärvård och tandvård har tagits fram och leds av Kristina Boström, FoU-ledare i primärvård, och Anna- Lena Östberg, FoU-ledare i tandvård. Föreläsare i övrigt är samma som i den grundläggande kursen i forskningsmetodik. Kursen för chefer har i stort samma innehåll som den ordinarie kursen, med den skillnaden att deltagarna i chefsutbildningen inte genomför något projektarbete. Målgrupper Målgrupp är personer i ledande ställning inom primärvård och tandvård, både klinisk och administrativ personal. Syfte Att ge chefer en översiktlig utbildning i vetenskaplig metodik. Ett delmål är att öka förståelsen för vikten och nödvändigheten av FoU-arbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar fem utbildningstillfällen om en halvdag vardera utspridda över två terminer. Kursinnehåll Kursen innehåller föreläsningar om FoU-arbete i klinisk verksamhet, lagar och förordningar inom området samt hur samarbete med högskolor och universitet sker. Ett folkhälsoproblem relaterat till kliniskt arbete presenteras och detta ämne belyses sedan ur FoU-perspektiv med interaktiv undervisning i vetenskapshistoria, aktuella frågeställningar, studiedesign, etik i FoU-arbete (etiska överväganden samt lagar och förordningar), litteratursökning med praktisk tillämpning, epidemiologi, statistik och presentationsteknik. Under gavs kursen i Folktandvården Västra Götaland område Söder med Anna-Lena Östberg som kursansvarig. Övriga utbildningsuppdrag Undervisning under grundutbildningen för läkare Lunds och Göteborgs universitet I uppdraget som FoU-ledare undervisar Kristina Boström i allmänmedicin och konsultationsmetodik på läkarlinjen (termin 11) vid Lunds universitet. Undervisningen har bedrivits som case-seminarier och videokonsultationer samt examination av studenternas kursportföljer (Portfolio). Liknande undervisning 9

18 med case-seminarier har bedrivits vid läkarlinjen (termin 9) och tillsammans med invärtesmedicin (termin 7) vid Göteborgs universitet. Kristina Boström deltar i utformandet av seminarier inom ämnesområdena vid båda lärosätena. Undervisning under forskarutbildning Förutom att flera medarbetare är handledare i enskilda doktorandprojekt (s. 16, doktorandprogram) har Kristina Boström sedan 2010 varit koordinator för Göteborgs universitet vid Nationella Forskarskolan i allmänmedicin (ett samarbete mellan Göteborgs, Umeå och Linköpings universitet finansierat av Vetenskapsrådet). Arbetet innebär planering av kursen och även egen undervisning (om publicering i tidskrifter, evidensbaserad medicin och systematiska litteraturstudier samt ordförandeskap vid webbseminarier). Seminarier Under året har seminarier hållits vid FoU-centrum med inbjudan till samtliga anställda inom primärvården och offentliga folktandvården i Skaraborg samt till våra lokala samverkanspartners. I samband med dessa har det varit öppet hus där medarbetare varit välkomna att diskutera egna idéer med handledare vid FoUcentrum. Under 2013 hölls följande seminarier: Skyddar blodtrycksbehandling mot ögonkomplikationer vid diabetes? SkaraborgsDiabetesRegister (SDR), resultat från 10-årsuppföljning Grete Garberg, överläkare, ögonkliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde Implantat ett behandlingsalternativ med ökande användning En studie om singelimplantat i tandvården Liselott Ellmarker Löfquist, övertandläkare, specialistkliniken för oral protetik, Skövde Barnmisshandel - vågar vi se det? En kartläggning av faktorer som påverkar primärvårdsläkare i Skaraborg vid misstanke om barnmisshandel och beslut om anmälan till socialtjänsten Marijke Talsma, ST-läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral Vem tjänar på det? Hälsoekonomiska aspekter på en tandvårdsförsäkring en pilotstudie Charlotte Andrén-Andås, tandläkare, doktorand Institutionen för odontologi och Folktandvården Guldheden, Göteborg Högt kalcium är det farligt? En 10-års-uppföljning av patienter vid Närhälsan Tibro vårdcentral Sofia Dalemo, distriktsläkare, doktorand, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping 10

19 Tandvård I Skaraborg fortsätter samarbetet mellan primärvård och tandvård runt FoU som tidigare. Folktandvården i Västra Götaland ändrade inriktning i den övergripande FoU-verksamheten i regionen från Uppdraget är numera att samordna och bistå avseende forskningsresurser. Namnet på den centrala enheten är FoU-service odontologi, med placering på Odontologen, Sahlgrenska akademin i Göteborg. FoU-verksamheten i de olika regiondelarna är organiserade under FoU-service odontologi med lokala FoU-ledare i varje regiondel (i Skaraborg FoU-ledare Anna-Lena Östberg). Hösten 2012 startade under den tidigare organisationen (Folktandvårdens forskningscentrum), en utbildning i forskningsmetodik för chefer i Folktandvården Västra Götaland område Söder, Denna slutfördes under våren Pågående projekt tandvård Inom Folktandvården Västra Götaland område Skaraborg pågår bland annat projekt angående munhälsan hos barn och ungdomar och om implantat. Samarbete sker med de odontologiska fakulteterna i Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. För såväl specialisttandvården som allmäntandvården är det angeläget att utrymme och förutsättningar även i framtiden skapas för forsknings- och utvecklingsarbete. Allmäntandvård Inom allmäntandvården genomförs flera FoU-projekt. Nedan beskrivs pågående större projekt. Mjölktandsprojektet Detta är ett longitudinellt projekt om små barns tandhälsa där datainsamlingen skedde under åren vid tre folktandvårdskliniker i Skaraborg: Mösseberg i Falköping, Södra Ryd i Skövde och Sjukhuset i Mariestad. Syftet med projektet är att kartlägga karies och dess orsaksfaktorer bland små barn. En artikel med resultat från denna undersökning publicerades 2006 i Tandläkartidningen. Arbetet leds numera från FoU-centrum. I augusti 2007 gavs en översiktlig rapport om hela projektet ut i Folktandvårdens regi. Leg. tandhygienist Ann-Catrin André Kramer vid Folktandvården Bråten i Mariestad har skrivit dels en kandidatuppsats med material från Mjölktandprojektet som grund (i FoU-kurs alternativ B, 2008), dels en magisteruppsats (Hälsohögskolan Jönköping 2011). Under 2013 har en vetenskaplig artikel från projektet publicerats (se nedan). Fortsatta analyser planeras. Parodontal hälsa hos 19-åringar i Västra Götaland Ett aktuellt forskningsfält inom tandvården är självupplevd munhälsa, där individens eget perspektiv utforskas som ett komplement till tandvårdens registreringar av munhälsan. Bland Skaraborgs ungdomar pågår flera projekt om självupplevd munhälsa. Ett samarbete sker bland annat i ett större projekt mellan Odontologen i Göteborg, tandvården i Skaraborg och tandvården i FyrBoDal för 11

20 att kartlägga parodontal hälsa i ett randomiserat urval av befolkningen av ungdomar/unga vuxna. Utöver klinisk/röntgenologisk undersökning har strukturerad enkätbaserad information inhämtats. Projektet har tilldelats regionala forskningsmedel och datainsamling i FyrBoDal och Skaraborg avslutades under I Göteborg avslutades datainsamlingen i mars Personal vid FoUcentrum i Skövde engagerades i inmatning och hantering av data. En första rapport till verksamheten publicerades i december Fyra vetenskapliga artiklar är hittills publicerade från materialet (s. 24). Databearbetning och analys fortsätter. En doktorand vid avdelningen för parodontologi, Göteborgs universitet (leg. tandhygienist Jessica Skoogh Ericsson) har använt datamaterialet i sitt forskningsarbete där Anna-Lena Östberg har varit bihandledare. Jessica Skoog Ericsson disputerade 6 december 2013 med avhandlingen Periodontal health among Swedish adolescents - psychosocial and behavioral perspectives on periodontal infection control. Mariestadsprojektet Mariestadsprojektet Tandhygienist i kommunen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Folktandvården, Mariestads kommun och Västra Götalandsregions hälso- och sjukvårdsutskott. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att arbeta där tandvård och kommunal verksamhet samverkar för att säkra goda munvårdsrutiner för äldre som har svårt att själva klara av att sköta sina tänder. Ett forskningsprojekt för utvärdering har startats, där Anna-Lena Östberg, FoUledare tandvård, är konsult. Ett delprojekt i utvärderingen tilldelades lokala FoUmedel hösten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Västra Götaland En större epidemiologisk, longitudinell registerstudie av barns och ungdomars tandhälsa pågår i Västra Götaland. Projektledare är Anna-Lena Östberg. I projektet avses att studera tandhälsans fördelning bland barn och ungdomar i befolkningen samt att analysera tandhälsan relaterat till olika socioekonomiska variabler på olika nivåer. Projektet tilldelades 2012 regionala FoU-medel och så kallade TUA-medel (medel i tandläkarutbildningsavtalet), sammanlagt kr. År 2013 tilldelades projektet fortsatta regionala FoU-medel ( kr). Tandhygienist Ann-Catrin André Kramer, Folktandvården Bråten Mariestad, använder material från projektet i sitt doktorandarbete. Andra projekt i allmäntandvården Nedan beskrivs några andra pågående projekt i allmäntandvården. Christina Hassel-Gustafsson, tandläkare och klinikchef vid Folktandvården Bråten och Sjukhuset i Mariestad, leder projektet Medarbetares erfarenheter från sammanslagning av tandvårdskliniker under handledning av docent Anna-Lena Östberg. Projektplanen utarbetades under en nationell kurs i samhällsodontologi 2011/2012. Datainsamling är avslutad och databearbetning pågår. Inom Frisktandvårdsprojektet deltar fyra kliniker i Skaraborg i datainsamling (kliniska data och patientenkäter). Inom Centrum för äldretandvård bedrivs flera studier och här deltar två medarbetare i Folktandvården Skaraborg i ett projekt benämnt Tandvårdskontakt hos äldre. 12

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten primärvården Göteborg och Södra Bohuslän Verksamhetsberättelse 2012 FoUU-enheten Primärvården Göteborg och Södra Bohuslän, Kungsgatan 12, vån 6, 411 18 Göteborg Tel: 031 346 0667 Mob: 0767

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC

Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC 1 Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Lägesrapport avseende uppbyggnaden av longitudinella områdesdatabaser inom äldreområdet per den 15 mars 2015 (SNAC the Swedish National study on Aging and Care

Läs mer

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan

Handbok. för start och utveckling av kvalitetsregister. andra upplagan andra upplagan Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister Framtagen av EyeNet Sweden 2009 på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister Innehåll Förord 3 Bakgrund 5 Framgångsfaktorer

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Verksamhetsberättelse 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Inledning Stiftelsen Allmänna Barnhuset ska enligt sitt reglemente verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg,

Läs mer

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002

RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister), Q2-15-002 RiksSvikt (Nationellt Hjärtsviktregister) Steg 1 - Återkoppling till deltagande verksamheter Finns webbmodul för utdata som individuella kliniker kan

Läs mer

En ojämlik möjlighet

En ojämlik möjlighet anna-lena vetenskap & östberg klinik anna-lena östberg anna-lena östberg, odont dr, distriktstandläkare, Folktandvården Skaraborg, Skaraborgsinstitutet, Skövde samt Avdelningen för samhällsodontologi,

Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 1 Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms

Läs mer

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå

Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Kunskapsplattformar kartläggning av initiativ på nationell och regional nivå Slutrapport november 2011 Anne Persson Hanife Krasniqi anne.persson@his.se hanife.krasniqi@his.se Innehållsförteckning 1 Uppdragets

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-09-22--23 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Vann Spa/hotell/konferens, Lingådde, 454 80 Brastad DATUM OCH TID måndag 22 och tisdag 23

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Mars 2008 Forsknings- & utvecklingsenheten för socialtjänstens individ- och familjeomsorg i nordvästra Stockholms län Ekerö, Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Upplands-Bro, Upplands Väsby

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g

å r s r e d o v i s n i n g 2007 å r s r e d o v i s n i n g S B U S t a t e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g Innehållsförteckning 1 Inledande kommentarer 5 2 Resultatredovisning 7 2.1 Projektverksamhet

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre

Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Att förbättra munhälsan hos personer med funktionsnedsättning barn, vuxna och äldre Konsensusarbete för effektivare munhälsofrämjande arbete för personer med funktionsnedsättning Ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

Abstract id nr. 131203-A-1032

Abstract id nr. 131203-A-1032 Abstract id nr. 131203-A-1032 Titel: EKSEM OCH FÖDOÄMNESALLERGIER: KAN DET VARA NÅGOT JAG ÄTER? Medverkande: Ann Pontén 1,, Caroline Nilsson 2,, Cecilia Svedman 1,, Natalia Ballardini 2, 1 Yrkes- och miljödermatologiska

Läs mer

Könsdysforiregistret, NKR14-421

Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret, NKR14-421 Könsdysforiregistret Sammanfattning Beskriv kortfattat punkterna nedan Förklaringarna till rubrikerna återfinns under respektive huvudrubrik senare i ansökan. Skriv så att

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Patientens väg till motionär; patientfall Bilaga 2: Rekommendationer FaR för barn och ungdomar, SLL Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Verksamhetsåret 2014 FaR för vuxna 5 Utbildnings och informationsinsatser 5 Förskrivning av FaR 8 Motiverande/rådgivande samtal om fysisk aktivitet 12 Diagnoser; ordinerade

Läs mer

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium

Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2013 FoU Seniorium VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-23 D N R SN 2 014.1 12 TERHI B ERLIN SID 1/1 U T REDARE 08-587 85 4 5 8 T E RHI.BERLIN @VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet

Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet Självvärdering 2010 Dnr 446/2011-010 Fastställd av rektor INNEHÅLL Inledning 1 Varför extern kvalitetsgranskning?

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer