Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning för år 2013"

Transkript

1 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014

2 På FoU-centrums hemsida finns Verksamhetsbeskrivningen som pdf.

3 Förord Denna verksamhetsbeskrivning ska ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits inom ramen för primärvårdens (nämndsområde 9 och 10) och tandvårdens (område Öster) forsknings- och utvecklingsverksamhet vid FoUcentrum under 2013 samt en kortfattad plan för verksamheten Bo Rylander FoU-chef

4 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 i siffror Antal Sidhänvisning Besök på FoU centrum Kurser 5 Antal 1 Antal tillfällen 10 Antal deltagare 9 Antal utfärdade intyg för specialistbevis 12 Publikationer 22 Antal rapporter 3 Antal vetenskapliga artiklar 19 Forskarstuderande 16 Antal doktorander 9 Antal disputationer 0 Antal licentiat- och magisterexamen 0 Egna fonder 20 Antal sökande 14 Antal med anslag 11 Regionala fonder Antal med anslag 4

5 Samverkan 2013 Partner Beskrivning Sid Lokalt Skaraborgsinstitutet Skaraborgs sjukhus Skaraborgs Kommunalförbund FoU Planering av konferens, handledning, forskning och projektmedel Undervisning, FoU-kurs, handledning, forskning, seminarium, vårdsamverkan och projektmedel 8,15,19,26 5,7,8,9,10, 16,19,20,21 Vårdsamverkan 19 Högskolan i Skövde Vårdsamverkan, forskning, handledning 8,19 Regionalt FoU-enheter Verksamhetsträffar, seminarier, FoUstafett 19,20 FoU-service odontologi Samordning av forskningsresurser 1,3,11 Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Registercentrum Västra Götaland Nordic School of Public Health Nationellt Forskning, undervisning Projektdeltagande (NDR, QREGPV, NPR) 2,3,7 9,14,16 Undervisning 7 FoU-enheter Nätverk 21 Karolinska Institutet Forskning 14,15 Lunds universitet Universitetssjukhuset Malmö Forskning, undervisning 2 2,9 15,17 Tandvårdshögskolan i Malmö Forskning 3,11 Umeå och Linköpings universitet SBU Nationella diabetesregistret styrgruppen Nationella programrådet diabetes Undervisning 2,10 Projektdeltagande, forskning, undervisning och läromedel Projektdeltagande 2 Projektdeltagande 2 Socialstyrelsen Projektdeltagande 2 Läkemedelsverket Projektdeltagande 2 2 Internationellt Norden Forskning 11 Övriga världen Forskning 15,16

6 Förkortningar FoU EPOCH NDR NPR PURE QREGPV SBU SkaS SPCCD STS-läkare STA-läkare VGR VGPV Forskning och utveckling Environment Profile of a Community s Health Nationella Diabetesregistret Nationellt Primärvårdsregister Prospective urban rural epidemiologic (study) Primärvårdens kvalitetsregister VGR Statens beredning för medicinsk utvärdering Skaraborgs Sjukhus Skaraborg Primary Care Cardiovascular Database Läkare under specialistutbildning Läkare under specialistutbildning i allmänmedicin Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens primärvård

7 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Inriktning och mål... 1 PERSONAL... 2 STÖD OCH SERVICE... 4 UTBILDNING... 5 I egen regi... 5 Grundläggande forskningsmetodik... 5 FoU-utbildning för chefer... 9 Övriga utbildningsuppdrag... 9 Undervisning under grundutbildningen för läkare... 9 Lunds och Göteborgs universitet... 9 Undervisning under forskarutbildning SEMINARIER TANDVÅRD Pågående projekt tandvård Allmäntandvård Doktorandprogram i allmäntandvården Specialisttandvård Doktorander i specialisttandvården PRIMÄRVÅRD Pågående projekt primärvård Utdataverktyg primärvårdsjournal Skaraborg Hypertension and Diabetes Project Skaraborgs Diabetesregister (SDR) Prospective Urban Rural Epidemiological ( PURE ) study Environment Profile of a Community s Health ( EPOCH ) INTERSTROKE Doktorandprogram Disputationer och halvtidskontroller Andra projekt med anknytning till FoU-centrum SAMVERKAN Lokal FoU-samverkan... 18

8 FoU-samverkansråd i vårdkedjan Skaraborgs sjukhus Skaraborgsinstitutet Regional FoU-samverkan Nationell FoU-samverkan FOU-MEDEL Skaraborgs Lokala FoU-råd Medel till forskarstuderande inom primärvården PUBLIKATIONER Rapporter och projektredovisningar Publicerade och accepterade vetenskapliga artiklar Vetenskapliga artiklar färdigställda för publicering VERKSAMHETSPLAN

9 Inledning Sedan 2012 är Närhälsan FoU primärvård Skaraborg en del av Västra Götalandsregionens FoU-organisation för VGPV i samverkan med folktandvården. FoU-centrums huvudsakliga verksamhet består av undervisning i grundläggande forskningsmetodik samt stöd och handledning i projekt med en bred ansats. Med bred ansats menas både utvecklingsarbete och forskning (från enskilda projekt till magister- och doktorandprojekt) för all personal i primärvården oavsett driftsform (offentlig eller privat) inom vårdvalet i Västra Götaland, VGPV (Västra Götalandsregionens Primärvård), och i folktandvården. VGPV kallas i denna verksamhetsbeskrivning fortsättningsvis för primärvård. FoU-centrum var 2013 organiserat under den gemensamma primärvårdsförvaltningen i Västra Götaland medan tandvårdens verksamhet i FoU-centrum är en del av FoU-service odontologi. Forskning bedrivs också inom profilområden såsom folksjukdomar och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Inom tandvården bedrivs bland annat projekt med fokus på barns och ungdomars munhälsa. Ansvaret för verksamhetens vetenskapliga innehåll ligger hos FoU-ledare inom primärvård respektive tandvård, som organiserar och samordnar FoU-arbetet i samråd med FoU-chefen, som har det övergripande administrativa ansvaret. Andra funktioner knutna till FoU-centrum är FoU-sekreterare, FoU-assistent och projektledare IT. Inriktning och mål FoU-centrum har under 2013 fortsatt utvecklingen av verksamheten enligt fastställda mål. Verksamhetsidé FoU-centrum ska stimulera, skapa förutsättningar och vara ett föredöme för forskning, utveckling och utbildning. All forskning och utveckling ska baseras på vetenskaplig metodik. Arbetet ska bidra till att primärvård och tandvård i Skaraborg utvecklas och blir attraktiva arbetsplatser. 1

10 Övergripande inriktningsmål för verksamheten Skall arbeta nära primärvårdens och folktandvårdens verksamheter för att upprätthålla en hög kvalitet i vården. Skall bidra med att höja kompetensen avseende FoU-arbete bland primärvårdens och folktandvårdens medarbetare. Skall prioritera FoU-arbete avseende de stora folksjukdomarna. Skall samverka lokalt och regionalt med liknande verksamheter. Personal Bo Rylander, FoU-chef Distriktsläkare med uppdrag som FoU-chef i primärvården i Skaraborg. Ingår i regionala FoU-rådet och regionala FoU-chefsgruppen. Ordförande för FoU-rådet i Skaraborg och FoU-samverkansråd i vårdkedjan. Ordförande i Referensgruppen för diabetes Skaraborg, ingår i regionala Diabetesrådet samt representerar VG i Nationella Programrådet för Diabetes och i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp Nationella Riktlinjer Diabetes. Kvalitetsansvarig läkare NDR (Nationella Diabetesregistret) för primärvården i Skaraborg. Ingår i arbetsgruppen Utveckling Skaraborg på uppdrag av Vårdsamverkan Skaraborg. Uppdrag som teknisk ledare med övergripande ansvar för ackrediteringen av Närhälsans laboratorier område 8 och 9. Kristina Boström, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, docent, uppdrag (60 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Undervisar på läkarlinjen vid Lunds och Göteborgs universitet (s. 9). Har övergripande ansvar för handledning av ST-läkares (läkare under specialistutbildning) projektarbeten och är handledare för övrig personal inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, allmänmedicin och Lina Holmqvist och Paolina Weidinger internmedicin och huvudhandledare för Karin Starzmann, allmänmedicin, alla doktorander vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare för Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, allmänmedicin, Lunds universitet. Projektledare för och medarbetare i flera stora, långsiktiga forskningsprojekt. Koordinator för Göteborgs universitet i Nationella forskarskolan i allmänmedicin (s. 10) och medlem i SBU:s vetenskapliga råd sedan 2010 och i Nationella diabetesregistrets styrgrupp sedan Under 2013 deltagit i Läkemedelsverkets expertmöte och medförfattare i publikationen Information från Läkemedelsverket: Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel för publicering våren Per Hjerpe, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, med.dr, uppdrag (40 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Arbetar bland annat med användandet av utdata från primärvårdsjournaler för kvalitetsuppföljning. Deltar också i det regionala utvecklingsarbetet av ny kvalitetsdatabas för primärvården, QREGPV och i arbetet med det nationella primärvårdsregistret, NPR. Handleder ST-läkare och övrig personal vid projektarbete inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, doktorand vid Göteborgs universitet samt Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, doktorander vid Lunds universitet. Deltagare i flera stora långsiktiga forskningsprojekt (SPCCD, s. 14 och Karin Starzmanns doktorandprojekt, s. 17). 2

11 Anna-Lena Östberg, FoU-ledare Tandvård Leg. tandläkare, docent. Adjungerad universitetslektor vid Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Institutionen för Odontologi, Göteborgs universitet och epidemiologisk konsult vid Tandvårdsenheten, Västra Götalandsregionen. Arbetar med flera stora, övergripande projekt inom tandvården, såsom utvärdering av Frisktandvården och epidemiologi inom barnoch ungdomstandvården. De egna vetenskapliga forskningsområdena är tandvårdsepidemiologi, oral hälsorelaterad livskvalitet samt fetma relaterat till munhälsa. Huvudhandledare vid Göteborgs universitet för en doktorand (Ann- Catrin André Kramer) och bihandledare för två doktorander (Jessica Skoogh- Eriksson och Charlotte Andrén Andås), där ett projekt ingår i Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap. Bihandledare för en doktorand vid Malmö högskola (Gunvi Johansson). Handledare i ett flertal projekt på kandidatoch magisternivå. Undervisar vid grundutbildningen för tandläkare vid Göteborgs universitet (odontologisk folkhälsovetenskap och forskningsmetodik). Mikael Åberg, Projektledare IT Arbetar som projektledare, inriktning IT. Har en magisterexamen i folkhälsovetenskap, inriktning hälsoekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar projektledning/projektadministration, programmering och arbete som internkonsult inom IT. Arbetar också med systemutveckling av utdata från primärvårdsjournaler. Medverkar i utbildningar som FoU-centrum arrangerar och är LITA (Lokal IT-administratör). Tillhör professor Ulf Lindblads forskargrupp vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs universitet. Paolina Weidinger, doktorand Leg. apotekare, med. lic., doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Fungerar som handledare inom enskilda projekt ingående i verksamhetens FoU-kurs samt som stödperson vid läkemedelsrelaterade frågeställningar. Det egna forskningsarbetet belyser diagnostik och läkemedelsförskrivning vid astma och KOL i primärvården Skaraborg, samt förekomst, läkemedelsbehandling och samsjuklighet vid KOL i Västra Götaland, i befolkningsundersökningen PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological study). Föräldraledig till och med februari Johanna Låstberg, FoU-sekreterare FoU-sekreterare som administrerar den grundläggande FoU-utbildningen samt är sekreterare i FoU-rådet i Skaraborg och FoU-samverkansråd i vårdkedjan samt administratör i SPCCD-projektet. Arbetar även med att ge support till projektledare och kursdeltagare gällande databearbetning, layout med mera. Uppdaterar och administrerar hemsidor för FoU-centrum. Sköter administration och support av det webbaserade ansökningssystemet som FoU-rådet i Skaraborg använder. Är FoU-guide med uppgift att arbeta med projektdatabasen FoU i Sverige för att fortlöpande uppdatera den avseende projekt i Skaraborg. Är enhetens brandskyddsombud. Föräldraledig till och med september Ann Segerblom, FoU-assistent Arbetar med logistik och administration kring forskningsprojekt i form av information och utskick till patienter samt kontakter med vårdgivare och projektledare. Arbetet innefattar även skapande av inmatningsmoduler för registrering av enkäter och kliniska data samt inmatning och kontroll av desamma. 3

12 Har under en stor del av 2013 administrerat den grundläggande FoU-utbildningen, det webbaserade ansökningssystem som FoU-rådet i Skaraborg använder samt varit sekreterare i FoU-rådet. Ansvarar för beställningar och fakturor. Är FoUcentrums LITA (Lokal IT-administratör), miljöombud och KIV-administratör. Delar ansvaret för uppdatering och administration av hemsidor för FoU-centrum. Stöd och service För anställda inom primärvården eller tandvården i Skaraborg som genomför ett utvecklings- eller forskningsprojekt finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Rådgivning Många personer har under 2013 hört av sig angående frågeställningar kring projektarbeten, bland annat när/var/hur man söker medel. Handledning Under året har handledning getts till projektarbeten enskilt och i den grundläggande kursen i forskningsmetodik samt till doktorander knutna till enheten. Datahantering (inmatning, kvalitetsgranskning, statistik) Personal vid FoU-centrum har under året gett stöd vid skapandet av till exempel inmatningsmoduler för datamaterial (EpiInfo, esmaker, Excel), webbaserade enkäter (esmaker), bearbetning av data inför analyser, deskriptiv statistik samt vissa statistiska analyser. Stöd har även getts för presentation av data genom till exempel grafer och tabeller. Support i olika dataprogram Vi har gett support i bland annat SPSS, EndNote, EpiInfo, Officepaketet, MLwiN. Presentationsmaterial Inför konferenser och liknande framträdanden har FoU-centrum hjälpt till med framställning av presentationer, till exempel i form av PowerPoint eller poster. Hjälp med struktur och layout av rapporter som sedan tryckts upp av FoUcentrum har också tillhandahållits. Lokaler och besök FoU-centrum tillhandahåller ett antal projektarbetsplatser samt ett konferensrum som kan bokas vid behov. Under år 2013 har det varit 1180 besök på FoU-centrum (exklusive enskilda handledningstillfällen) av personer som arbetat vid projektarbetsplatserna eller deltagit i olika möten. 4

13 Utbildning I egen regi Grundläggande forskningsmetodik Kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik har sedan år 2000 getts årligen för anställda i Primärvården Skaraborg, sedan 2009 VGPV Skaraborg, och Folktandvården Västra Götaland område Öster. Den riktar sig till all personal oavsett behörighet för högskolestudier. Kursen har sedan 2008 byggts ut med ett parallellt alternativ för personal med högskolebehörighet som önskar gå kursen med högskolepoäng. Behöriga att söka är också ST-läkare vid Skaraborgs Sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och fortsättningsvis (från och med 2014) även anställda inom VGPV i regionen. Kursalternativ Grundkursen A och B: Gemensam kurs för deltagare med eller utan behörighet för högskolestudier. Alla deltar i kursalternativ A (gröna rutan i nedanstående översikt). Kursalternativ B (lila markering i nedanstående översikt) är poängsatt vid Göteborgs universitet och fler kursmoment och examinationer tillkommer (se under Kursinnehåll). Översikt över Kurs A och B Målgrupper Kurs A: All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster, ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och fortsättningsvis (från och med 2014) även anställda inom VGPV i regionen. Kurs B: Personal enligt ovan med grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande. 5

14 Kursen kan sökas av läkare med legitimation efter 1 juli 2006 för att uppfylla krav (delmål 19 och 20) för specialistbevis enligt målbeskrivning för ST-läkare (Socialstyrelsen). Syfte Att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete samt att de ska få en ökad förståelse för FoUarbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar knappt ett år för båda alternativen. Kursen startar med två dagars kursupptakt i början av året. Därefter hålls cirka åtta uppföljande halveller heldagsseminarier. Kursavslutning hålls i slutet av november samma år. Examination i den poängsatta kursen äger rum i januari påföljande år. Kursinnehåll Kurs A: Introduktion som innefattar föreläsningar om vetenskapsteori, projektdesign, etik, förfarande vid ansökan till fonder och etikprövningsnämnd. Vidare påbörjas formulering av enskilda projektidéer och skrivandet av den egna projektplanen. Hjälp att hitta handledare ges till dem som ännu inte har fått någon. Uppföljande kursträffar innefattar litteratursökning, forskningsmetodik (kvalitativ, kvantitativ), evidensbaserad medicin/tandvård, förbättringsarbete, materialinsamling, enkäter, epidemiologi, statistiska metoder, orientering i datorstöd med mera. Presentation och diskussion av den egna och varandras projektplaner samt en extern granskning av projektplaner sker efter halva kursen. Föreläsning i retorik samt övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik. Presentation av resultat sker vid avslutningstillfället, som är offentligt. Kurs B: Kursen går på halvfart. Den är poängsatt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kurskod: OU292T, Forsknings- och utvecklingsmetodik inklusive självständigt arbete (30 högskolepoäng, hp). I kursen ingår följande examinationer: vetenskaplig projektplan som examineras med opponent- och respondentskap i seminarium examination i vetenskaplig design, statistik och epidemiologi examination i litteraturgranskning vetenskapligt uppsatsarbete som examineras med opponent- och respondentskap i examinationsseminarium Det egna projektarbetet Projektarbetet i kursalternativ A beräknas sammanlagt motsvara 4 5 veckors arbetstid. För ST-läkare som söker specialistbevis i allmänmedicin motsvarar projektarbetet dock 10 veckors arbetstid inklusive kurs. Tid för detta avsätts i den egna verksamheten, utlagt över kurstiden och med mer koncentrerad tid för bearbetning och presentation. 6

15 Handledning Handledning sker dels individuellt, dels i grupp. Individuell handledning sker efter överenskommelse mellan deltagare och respektive handledare. Den huvudsakliga handledningen av ST-läkare från SkaS samt VGPV-deltagare utanför Skaraborg sker av handledare från de egna verksamheterna. Grupphandledning sker i seminarieform i samband med kurstillfällena. Varje deltagare redogör då för hur långt vederbörande har kommit i sitt arbete och får synpunkter från andra deltagare, handledare och inbjudna resurspersoner. Rapportering och publikationer FoU-arbetet redovisas förutom i en skriftlig projektrapport antingen som en muntlig presentation (PowerPointpresentation) eller i form av en poster vid kursavslutningen. För Kurs B sker dessutom examinationer som beskrivs under Kursinnehåll. Projektrapporterna publiceras antingen i FoU-centrums (primärvård och tandvård) regi i årliga rapportserier och på nätet (www.vgregion.se/fouskaraborg), som uppsatser vid Göteborgs universitet (Kurs B) eller som vetenskapliga artiklar. Syftet är att sprida information och kunskap om genomförda och pågående utvecklingsprojekt. Föreläsare och resurspersoner Kristina Boström, distriktsläkare, docent, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om vetenskapsteori och litteratursökning samt handlett och haft huvudansvar för handledning av ST-läkarnas projektarbeten). Anna-Lena Östberg, tandläkare, docent, universitetslektor, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om kvantitativ och kvalitativ metodik, datainsamlingsmetoder och studiedesign samt handlett). Per Hjerpe, distriktsläkare, med.dr, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om forskningsetik och projektplanens utformning samt handlett flera STläkare). Magnus Hakeberg, övertandläkare, professor, institutionen för odontologi, Göteborgs universitet (föreläst om epidemiologi och statistik). Alexander Chakhunashvili, projektledare, Processtöd Skaraborgs Sjukhus Skövde (föreläst om förbättringsarbete). Ann Segerblom, FoU-assistent, FoU-centrum (kursadministratör, föreläst om dataprogram, gett datorstöd vid FoU-arbete, projektpresentationer och rapporter). Karin Starzmann, distriktsläkare, doktorand (föreläst i statistik (SPSS) och varit behjälplig i statistikfrågor). Margareta Troein Töllborn, professor i allmänmedicin, medicinska fakulteten, Lunds universitet (stått för extern granskning av projektplaner). Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap, Nordic School of Public Health (föreläst om retorik). 7

16 Övriga resurspersoner: handledare utses vid varje kurs utifrån kursdeltagarnas ämnesval. Det kan vara personer med forskarutbildning eller forskarstuderande vid primärvården, SkaS, Skaraborgsinstitutet, Högskolan i Skövde eller andra högskolor och universitet. Under 2013 har kursen genomförts för fjortonde gången med kursavslutning den 7 november Kursdeltagare under 2013: Alex Aguirre, ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral Elin Eriksson, ST-läkare, röntgenkliniken, SkaS Skövde Klas Fellbrant, ST-läkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde Lidiia Volkov, ST-läkare, Närhälsan Karlsborg vårdcentral Lisa Jagers, ST-tandläkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Mona Pilbratt, ST-läkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral, Skövde Negin Tahgat, distriktstandläkare, Folktandvården Herrljunga Tove Weihard, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping Projekt som redovisats under 2013: Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret? Alex Aguirre Robles,ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral Skelettomsättning kring asymptomatiska knäledsproteser över tid; mätning med skelettskintigrafi. Elin Eriksson, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin, Skaraborgs sjukhus, Skövde Utvärdering av ett screeninginstrument avseende diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarpopulation. Kvalitativ del i studien DIARYD. Klas Fellbrant, ST-läkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde Hur handlägger vi våra patienter med fibromyalgi? En kartläggning vid vårdcentralen i Karlsborg. Lidiia Volkov, ST-läkare, Närhälsan Karlsborg vårdcentral Oral hälsa hos gastric bypass-opererade individer inom Västra Götalandsregionen. Patienternas egna upplevelser. Negin Taghat, Allmäntandläkare, Folktandvården Herrljunga Utvecklar rökare med diabetes KOL i högre grad än rökare som inte har diabetes? Tove Weihard, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping Mätning av hjärtminutvolym perioperativt. Jämförelser mellan pulskonturanalys i perifer artär och termodilution via kateter i pulmonalisartären en litteraturstudie Anna Widunder, ST läkare, Anestesikliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde (från tidigare kurs) 8

17 Anhörigas upplevelse av medicinsk vård på äldreboende i Vara kommun. Johan Pohjola, ST-läkare, Närhälsan Vara vårdcentral (från tidigare kurs) Fotavtrycksmätning hur tillförlitlig är den? Fredrik Viklund, St-läkare, Otopedkliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde (från tidigare kurs) Kursalternativ B genomfördes inte på grund av för få sökande. FoU-utbildning för chefer En kurs i orienterande FoU-utbildning för chefer inom primärvård och tandvård har tagits fram och leds av Kristina Boström, FoU-ledare i primärvård, och Anna- Lena Östberg, FoU-ledare i tandvård. Föreläsare i övrigt är samma som i den grundläggande kursen i forskningsmetodik. Kursen för chefer har i stort samma innehåll som den ordinarie kursen, med den skillnaden att deltagarna i chefsutbildningen inte genomför något projektarbete. Målgrupper Målgrupp är personer i ledande ställning inom primärvård och tandvård, både klinisk och administrativ personal. Syfte Att ge chefer en översiktlig utbildning i vetenskaplig metodik. Ett delmål är att öka förståelsen för vikten och nödvändigheten av FoU-arbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar fem utbildningstillfällen om en halvdag vardera utspridda över två terminer. Kursinnehåll Kursen innehåller föreläsningar om FoU-arbete i klinisk verksamhet, lagar och förordningar inom området samt hur samarbete med högskolor och universitet sker. Ett folkhälsoproblem relaterat till kliniskt arbete presenteras och detta ämne belyses sedan ur FoU-perspektiv med interaktiv undervisning i vetenskapshistoria, aktuella frågeställningar, studiedesign, etik i FoU-arbete (etiska överväganden samt lagar och förordningar), litteratursökning med praktisk tillämpning, epidemiologi, statistik och presentationsteknik. Under gavs kursen i Folktandvården Västra Götaland område Söder med Anna-Lena Östberg som kursansvarig. Övriga utbildningsuppdrag Undervisning under grundutbildningen för läkare Lunds och Göteborgs universitet I uppdraget som FoU-ledare undervisar Kristina Boström i allmänmedicin och konsultationsmetodik på läkarlinjen (termin 11) vid Lunds universitet. Undervisningen har bedrivits som case-seminarier och videokonsultationer samt examination av studenternas kursportföljer (Portfolio). Liknande undervisning 9

18 med case-seminarier har bedrivits vid läkarlinjen (termin 9) och tillsammans med invärtesmedicin (termin 7) vid Göteborgs universitet. Kristina Boström deltar i utformandet av seminarier inom ämnesområdena vid båda lärosätena. Undervisning under forskarutbildning Förutom att flera medarbetare är handledare i enskilda doktorandprojekt (s. 16, doktorandprogram) har Kristina Boström sedan 2010 varit koordinator för Göteborgs universitet vid Nationella Forskarskolan i allmänmedicin (ett samarbete mellan Göteborgs, Umeå och Linköpings universitet finansierat av Vetenskapsrådet). Arbetet innebär planering av kursen och även egen undervisning (om publicering i tidskrifter, evidensbaserad medicin och systematiska litteraturstudier samt ordförandeskap vid webbseminarier). Seminarier Under året har seminarier hållits vid FoU-centrum med inbjudan till samtliga anställda inom primärvården och offentliga folktandvården i Skaraborg samt till våra lokala samverkanspartners. I samband med dessa har det varit öppet hus där medarbetare varit välkomna att diskutera egna idéer med handledare vid FoUcentrum. Under 2013 hölls följande seminarier: Skyddar blodtrycksbehandling mot ögonkomplikationer vid diabetes? SkaraborgsDiabetesRegister (SDR), resultat från 10-årsuppföljning Grete Garberg, överläkare, ögonkliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde Implantat ett behandlingsalternativ med ökande användning En studie om singelimplantat i tandvården Liselott Ellmarker Löfquist, övertandläkare, specialistkliniken för oral protetik, Skövde Barnmisshandel - vågar vi se det? En kartläggning av faktorer som påverkar primärvårdsläkare i Skaraborg vid misstanke om barnmisshandel och beslut om anmälan till socialtjänsten Marijke Talsma, ST-läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral Vem tjänar på det? Hälsoekonomiska aspekter på en tandvårdsförsäkring en pilotstudie Charlotte Andrén-Andås, tandläkare, doktorand Institutionen för odontologi och Folktandvården Guldheden, Göteborg Högt kalcium är det farligt? En 10-års-uppföljning av patienter vid Närhälsan Tibro vårdcentral Sofia Dalemo, distriktsläkare, doktorand, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping 10

19 Tandvård I Skaraborg fortsätter samarbetet mellan primärvård och tandvård runt FoU som tidigare. Folktandvården i Västra Götaland ändrade inriktning i den övergripande FoU-verksamheten i regionen från Uppdraget är numera att samordna och bistå avseende forskningsresurser. Namnet på den centrala enheten är FoU-service odontologi, med placering på Odontologen, Sahlgrenska akademin i Göteborg. FoU-verksamheten i de olika regiondelarna är organiserade under FoU-service odontologi med lokala FoU-ledare i varje regiondel (i Skaraborg FoU-ledare Anna-Lena Östberg). Hösten 2012 startade under den tidigare organisationen (Folktandvårdens forskningscentrum), en utbildning i forskningsmetodik för chefer i Folktandvården Västra Götaland område Söder, Denna slutfördes under våren Pågående projekt tandvård Inom Folktandvården Västra Götaland område Skaraborg pågår bland annat projekt angående munhälsan hos barn och ungdomar och om implantat. Samarbete sker med de odontologiska fakulteterna i Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. För såväl specialisttandvården som allmäntandvården är det angeläget att utrymme och förutsättningar även i framtiden skapas för forsknings- och utvecklingsarbete. Allmäntandvård Inom allmäntandvården genomförs flera FoU-projekt. Nedan beskrivs pågående större projekt. Mjölktandsprojektet Detta är ett longitudinellt projekt om små barns tandhälsa där datainsamlingen skedde under åren vid tre folktandvårdskliniker i Skaraborg: Mösseberg i Falköping, Södra Ryd i Skövde och Sjukhuset i Mariestad. Syftet med projektet är att kartlägga karies och dess orsaksfaktorer bland små barn. En artikel med resultat från denna undersökning publicerades 2006 i Tandläkartidningen. Arbetet leds numera från FoU-centrum. I augusti 2007 gavs en översiktlig rapport om hela projektet ut i Folktandvårdens regi. Leg. tandhygienist Ann-Catrin André Kramer vid Folktandvården Bråten i Mariestad har skrivit dels en kandidatuppsats med material från Mjölktandprojektet som grund (i FoU-kurs alternativ B, 2008), dels en magisteruppsats (Hälsohögskolan Jönköping 2011). Under 2013 har en vetenskaplig artikel från projektet publicerats (se nedan). Fortsatta analyser planeras. Parodontal hälsa hos 19-åringar i Västra Götaland Ett aktuellt forskningsfält inom tandvården är självupplevd munhälsa, där individens eget perspektiv utforskas som ett komplement till tandvårdens registreringar av munhälsan. Bland Skaraborgs ungdomar pågår flera projekt om självupplevd munhälsa. Ett samarbete sker bland annat i ett större projekt mellan Odontologen i Göteborg, tandvården i Skaraborg och tandvården i FyrBoDal för 11

20 att kartlägga parodontal hälsa i ett randomiserat urval av befolkningen av ungdomar/unga vuxna. Utöver klinisk/röntgenologisk undersökning har strukturerad enkätbaserad information inhämtats. Projektet har tilldelats regionala forskningsmedel och datainsamling i FyrBoDal och Skaraborg avslutades under I Göteborg avslutades datainsamlingen i mars Personal vid FoUcentrum i Skövde engagerades i inmatning och hantering av data. En första rapport till verksamheten publicerades i december Fyra vetenskapliga artiklar är hittills publicerade från materialet (s. 24). Databearbetning och analys fortsätter. En doktorand vid avdelningen för parodontologi, Göteborgs universitet (leg. tandhygienist Jessica Skoogh Ericsson) har använt datamaterialet i sitt forskningsarbete där Anna-Lena Östberg har varit bihandledare. Jessica Skoog Ericsson disputerade 6 december 2013 med avhandlingen Periodontal health among Swedish adolescents - psychosocial and behavioral perspectives on periodontal infection control. Mariestadsprojektet Mariestadsprojektet Tandhygienist i kommunen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Folktandvården, Mariestads kommun och Västra Götalandsregions hälso- och sjukvårdsutskott. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att arbeta där tandvård och kommunal verksamhet samverkar för att säkra goda munvårdsrutiner för äldre som har svårt att själva klara av att sköta sina tänder. Ett forskningsprojekt för utvärdering har startats, där Anna-Lena Östberg, FoUledare tandvård, är konsult. Ett delprojekt i utvärderingen tilldelades lokala FoUmedel hösten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Västra Götaland En större epidemiologisk, longitudinell registerstudie av barns och ungdomars tandhälsa pågår i Västra Götaland. Projektledare är Anna-Lena Östberg. I projektet avses att studera tandhälsans fördelning bland barn och ungdomar i befolkningen samt att analysera tandhälsan relaterat till olika socioekonomiska variabler på olika nivåer. Projektet tilldelades 2012 regionala FoU-medel och så kallade TUA-medel (medel i tandläkarutbildningsavtalet), sammanlagt kr. År 2013 tilldelades projektet fortsatta regionala FoU-medel ( kr). Tandhygienist Ann-Catrin André Kramer, Folktandvården Bråten Mariestad, använder material från projektet i sitt doktorandarbete. Andra projekt i allmäntandvården Nedan beskrivs några andra pågående projekt i allmäntandvården. Christina Hassel-Gustafsson, tandläkare och klinikchef vid Folktandvården Bråten och Sjukhuset i Mariestad, leder projektet Medarbetares erfarenheter från sammanslagning av tandvårdskliniker under handledning av docent Anna-Lena Östberg. Projektplanen utarbetades under en nationell kurs i samhällsodontologi 2011/2012. Datainsamling är avslutad och databearbetning pågår. Inom Frisktandvårdsprojektet deltar fyra kliniker i Skaraborg i datainsamling (kliniska data och patientenkäter). Inom Centrum för äldretandvård bedrivs flera studier och här deltar två medarbetare i Folktandvården Skaraborg i ett projekt benämnt Tandvårdskontakt hos äldre. 12

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2012. Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2012. Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2012 Verksamhetsplan för år 2013 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen som pdf.

Läs mer

FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg

FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2010 Verksamhetsplan för år 2011 Förord Denna verksamhetsbeskrivning ska ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

FoU-centrum Primärvården och Tandvården i Skaraborg

FoU-centrum Primärvården och Tandvården i Skaraborg FoU-centrum Primärvården och Tandvården i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2009 Verksamhetsplan för år 2010 Förord Tanken med denna verksamhetsbeskrivning är att i ett koncentrat ge en samlad bild

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

Fokus på munhälsa Frisk i munnen på ålderns höst?

Fokus på munhälsa Frisk i munnen på ålderns höst? Fokus på munhälsa Frisk i munnen på ålderns höst? X-tra Nyhetsbrev, 2013 Känner du till CÄT? Centrum för äldretandvård (CÄT) startade som ett projekt 2007, och blev en permanent verksamhet hösten 2010.

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

En ojämlik möjlighet

En ojämlik möjlighet anna-lena vetenskap & östberg klinik anna-lena östberg anna-lena östberg, odont dr, distriktstandläkare, Folktandvården Skaraborg, Skaraborgsinstitutet, Skövde samt Avdelningen för samhällsodontologi,

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning för år 2014

Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Verksamhetsbeskrivning för år 2014 Innehållsförteckning Inledning... 1 Basuppdraget... 1 Stimulera kreativitet, kritiskt tänkande och kunskapssökande förhållningssätt hos medarbetare och chefer... 2 Stödja,

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent

Äldretandvård 2013. Pia Gabre docent Folktandvården Uppsala Sahlgrenska akademin. Gunilla Nordenram docent Äldretandvård 2013 Aktuell forskning munhälsans betydelse för hälsa och välbefinnande hos äldre Multisjuka äldre en riskgrupp i tandvården! Kariesriskbedömning och kariesprofylax hos äldre Dementa patienter

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april.

KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING. 30 poäng. Inbjudan till. Avdelningen för industriell kvalitetsutveckling. Anmälan senast 21 april. Inbjudan till KVALITETSDRIVEN VERKSAMHETSUTVECKLING 30 poäng 2008 Anmälan senast 21 april. Blanketten kan hämtas på http//www.vgregion.se/cvu Välkommen att söka utbildningen, 30 p Centrum för Verksamhetsutveckling

Läs mer

Kariesutveckling hos förskolebarn och påverkan av riskindikatorer

Kariesutveckling hos förskolebarn och påverkan av riskindikatorer Mjölktandsprojektet Kariesutveckling hos förskolebarn och påverkan av riskindikatorer Folktandvården Västra Götaland område Skaraborg 2003-2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning...1 Historik - Mjölktandsprojektet...1

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd

1(6) 2005-04-07. Ärende Beslut eller annan åtgärd 1(6) Forsknings/forskarutbildningsnämnden Närvarande Ledamöter: Lars Matsson Professor, dekanus Ordförande Krister Nilner Professor Ing-Mari Redmo Emanuelsson Forskarassistent Björn Söderfeldt Professor

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Rapport Datum: 2015-10-14 Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård - rapportering av uppdrag 15RS797 Fokusberedningen för habilitering, hjälpmedel och folktandvård 2015-10-14 Innehåll

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Nationellt centrum för kvalitetsregister

Nationellt centrum för kvalitetsregister Nationellt centrum för kvalitetsregister Registercentrum Syd Registercentrum Syd (RC Syd) är ett resurscentrum för dig som arbetar med nationellt eller regionalt kvalitetsregister, klinisk forskning eller

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Gothia Forum. Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal. Primärvården FyrBoDal

Gothia Forum. Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal. Primärvården FyrBoDal Gothia Forum Claes Hegen 2009-11-06 Chefläkare Primärvården Fyrbodal Kvalitetsuppföljning av medicinska data via primärvårdens vårddatabas i Västra Götaland * Vad är kvalitet Servicekvalitet Patientupplevd

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27

Ann Garö ombudsman 31, 30. Maria Yngvesson ombudsman 31, 30. Styrelsen Sveriges TandhygienistFöretagare 27 Styrelseprotokoll nr 2 2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring

SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring SKiLLS Stärkt Kompetens inom Läkemedel för Läkare under Specialiseringstjänstgöring Delprojekt 3.3. i Nationella läkemedelsstrategin Sevim Barbasso Helmers 2014-03-26 Socialstyrelsen i samverkan med berörda

Läs mer

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG

FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan för uppdragsutbildning Dnr CF 50-37/2006 Sida 1 (5) FÖRETAGSSKÖTERSKEUTBILDNING, 40 POÄNG Occupational Health Nursing Programme, 40 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt

-UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt 1(6) UTB. PLAN HUND OCH KATT -UTBILDNINGSPLAN- specialistutbildning i Jordbruksverket 551 82 Jönköping 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se 2013-09-20 2(6) Denna utbildningsplan

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016

Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 Specialistsjuksköterskeprogrammet 2015/2016 60 / 75 HP UPPSALA DISTANS 50%, CAMPUS 100%, CAMPUS 50% Specialistsjuksköterskeprogrammet är för dig som vill fördjupa dina kunskaper och självständigt ansvara

Läs mer

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m.

DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. DELREGIONAL FÖRVALTNINGSORGANISATION Rutin och IT-tjänst för samordnad vårdplanering inom Vårdsamverkan Skaraborgs område fr.o.m. 2011-01-01 1 Innehållsförteckning Inledning..3 Delregional förvaltningsorganisation

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13. Kronobergsgrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-12-21 FoU-beredningen Tid Torsdagen den 15 december 2011 kl. 13 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsgrummet,

Läs mer

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt

Hälsorelaterad forskning baserad påp. landstingens administrativa databaser. Ann-Britt Hälsorelaterad forskning baserad påp landstingens administrativa databaser Ann-Britt Wiréhn FoU-enheten för f r närsjukvn rsjukvården rden i Östergötlandtland Nationella populationsbaserade register relaterade

Läs mer

Specialist i Internmedicin

Specialist i Internmedicin Specialist i Internmedicin Heltid, tillsvidare, tillträde enligt Överenskommelse. Angereds Närsjukhus, Angered, Göteborg Ett nytt närsjukhus i Angered ska stå klart 2012. Sjukhuset ska vara en central

Läs mer

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland

Barntandvård 2013. Göran Dahllöf Professor Karolinska Institutet. Eva-Karin Bergström Leg tandhygienist Folktandvården Västra Götaland Barntandvård 2013 Så identifierar du barn i riskzonen och sätter in förebyggande åtgärder i tid! Munhälsa och tandvård hos kroniskt sjuka barn Sambandet mellan övervikt/fetma och karies orsaker och riskfaktorer

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes

LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D erbjuder: fortbildning i diabetes LUC-D, en del av enheten fortbildning & utveckling på CeFAM, erbjuder seminarier och kurser om diabetes. Vi är angelägna om att tillgodose dina möjligheter att delta

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar

Anvisningar och regler fo r universitetsbefattningar 1(5) Anvisningar och regler fo r Bakgrund och syfte För att ge möjligheter till fortsatt forskning för disputerade medarbetare i vården måste tidsutrymme skapas så att forskning kan bedrivas parallellt

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt

Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt SFAMs Studierektorskollegium Reviderat 110609 Grundkrav och rekommendationer gällande målbeskrivningens obligatoriska kurser samt forskningsprojekt Vid planering av kurserna bör SFAM:s kriterier och anvisningar

Läs mer

EKG- och spirometritolkning

EKG- och spirometritolkning UPPSALAKURSERNA EKG- och spirometritolkning samt översikt av övriga undersökningsmetoder inom klinisk fysiologi Uppsala universitet bjuder in till utbildning 1-4 juni 2015 i Uppsala God kunskap i EKG-

Läs mer

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet?

Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? PM 2009-05-05 Kerstin Sjöberg Avd för vård och omsorg Landstingens uppgifter inom utbildning och forskning hur påverkas det när mångfalden ökar i utförarledet? Bakgrund Landstingen är skyldiga att tillhandahålla

Läs mer

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan

Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Förebyggande insatser med målet att förbättra och utjämna tandhälsan Katarina Lundell Folktandvården Stockholms län AB 1 Folktandvården Stockholms län AB Allmäntandvård, 55 kliniker Akutmottagning St Eriks

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar

Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet. Kommuner och landsting samarbetar Nytt arbetssätt inom psykiatriområdet Kommuner och landsting samarbetar En utbildnings- och förändringssatsning Under 2007-2011 genomförs i Sverige ett projekt som syftar till att att ändra det psykiatriska

Läs mer

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen?

Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Hur kan patientens egna mätningar och uppfattningar bidra till registerutvecklingen? Carina Andrén, vårddesigner, patientrepresentant Staffan Lindblad, SRQ registerhållare, QRC-chef Svensk Reumatologis

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt

Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Dnr: VLL 1417-2015 Datum: 2015-06-17 Västerbottens läns landsting och medicinska fakulteten Umeå universitet utlyser härmed TUA medel till forskningsprojekt Användningsområde Forskningsresurser ur TUA-medlen

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde

PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Samordningsförbundet Östra Skaraborg 2015-01-19. Tid 2015-01-19, Kl 13:00-14:15. Stationsgatan 14, Skövde PROTOKOLL Nr 1/2015 1 (5) Sammanträde Samordningsförbundet Östra Skaraborg Tid, Kl 13:00-14:15 Plats Närvarande Stationsgatan 14, Skövde Catrin Hulmarker Hjo kommun ordförande Magnus Ocarsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län

Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län Centrum för Klinisk Utbildning (CKU) En för KI och SLL gemensam samverkansstruktur för den kliniska utbildningen i Stockholms län CKU Nordost CKU Nordväst CKU Sydväst CKU Sydost Ett CKU Fyra geografiska

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Styrgruppen... 4 Extra satsning... 4 Referensgrupp... 4 Utbildning... 5 Årligt möte för användarna... 5 IT-utveckling... 6 Samarbete med

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer