Verksamhetsbeskrivning för år 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsbeskrivning för år 2013"

Transkript

1 FoU-centrum Skaraborg Närhälsan FoU primärvård Tandvården område Öster Verksamhetsbeskrivning för år 2013 Verksamhetsplan för år 2014

2 På FoU-centrums hemsida finns Verksamhetsbeskrivningen som pdf.

3 Förord Denna verksamhetsbeskrivning ska ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits inom ramen för primärvårdens (nämndsområde 9 och 10) och tandvårdens (område Öster) forsknings- och utvecklingsverksamhet vid FoUcentrum under 2013 samt en kortfattad plan för verksamheten Bo Rylander FoU-chef

4 Sammanfattning Verksamhetsåret 2013 i siffror Antal Sidhänvisning Besök på FoU centrum Kurser 5 Antal 1 Antal tillfällen 10 Antal deltagare 9 Antal utfärdade intyg för specialistbevis 12 Publikationer 22 Antal rapporter 3 Antal vetenskapliga artiklar 19 Forskarstuderande 16 Antal doktorander 9 Antal disputationer 0 Antal licentiat- och magisterexamen 0 Egna fonder 20 Antal sökande 14 Antal med anslag 11 Regionala fonder Antal med anslag 4

5 Samverkan 2013 Partner Beskrivning Sid Lokalt Skaraborgsinstitutet Skaraborgs sjukhus Skaraborgs Kommunalförbund FoU Planering av konferens, handledning, forskning och projektmedel Undervisning, FoU-kurs, handledning, forskning, seminarium, vårdsamverkan och projektmedel 8,15,19,26 5,7,8,9,10, 16,19,20,21 Vårdsamverkan 19 Högskolan i Skövde Vårdsamverkan, forskning, handledning 8,19 Regionalt FoU-enheter Verksamhetsträffar, seminarier, FoUstafett 19,20 FoU-service odontologi Samordning av forskningsresurser 1,3,11 Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Registercentrum Västra Götaland Nordic School of Public Health Nationellt Forskning, undervisning Projektdeltagande (NDR, QREGPV, NPR) 2,3,7 9,14,16 Undervisning 7 FoU-enheter Nätverk 21 Karolinska Institutet Forskning 14,15 Lunds universitet Universitetssjukhuset Malmö Forskning, undervisning 2 2,9 15,17 Tandvårdshögskolan i Malmö Forskning 3,11 Umeå och Linköpings universitet SBU Nationella diabetesregistret styrgruppen Nationella programrådet diabetes Undervisning 2,10 Projektdeltagande, forskning, undervisning och läromedel Projektdeltagande 2 Projektdeltagande 2 Socialstyrelsen Projektdeltagande 2 Läkemedelsverket Projektdeltagande 2 2 Internationellt Norden Forskning 11 Övriga världen Forskning 15,16

6 Förkortningar FoU EPOCH NDR NPR PURE QREGPV SBU SkaS SPCCD STS-läkare STA-läkare VGR VGPV Forskning och utveckling Environment Profile of a Community s Health Nationella Diabetesregistret Nationellt Primärvårdsregister Prospective urban rural epidemiologic (study) Primärvårdens kvalitetsregister VGR Statens beredning för medicinsk utvärdering Skaraborgs Sjukhus Skaraborg Primary Care Cardiovascular Database Läkare under specialistutbildning Läkare under specialistutbildning i allmänmedicin Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionens primärvård

7 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 Inriktning och mål... 1 PERSONAL... 2 STÖD OCH SERVICE... 4 UTBILDNING... 5 I egen regi... 5 Grundläggande forskningsmetodik... 5 FoU-utbildning för chefer... 9 Övriga utbildningsuppdrag... 9 Undervisning under grundutbildningen för läkare... 9 Lunds och Göteborgs universitet... 9 Undervisning under forskarutbildning SEMINARIER TANDVÅRD Pågående projekt tandvård Allmäntandvård Doktorandprogram i allmäntandvården Specialisttandvård Doktorander i specialisttandvården PRIMÄRVÅRD Pågående projekt primärvård Utdataverktyg primärvårdsjournal Skaraborg Hypertension and Diabetes Project Skaraborgs Diabetesregister (SDR) Prospective Urban Rural Epidemiological ( PURE ) study Environment Profile of a Community s Health ( EPOCH ) INTERSTROKE Doktorandprogram Disputationer och halvtidskontroller Andra projekt med anknytning till FoU-centrum SAMVERKAN Lokal FoU-samverkan... 18

8 FoU-samverkansråd i vårdkedjan Skaraborgs sjukhus Skaraborgsinstitutet Regional FoU-samverkan Nationell FoU-samverkan FOU-MEDEL Skaraborgs Lokala FoU-råd Medel till forskarstuderande inom primärvården PUBLIKATIONER Rapporter och projektredovisningar Publicerade och accepterade vetenskapliga artiklar Vetenskapliga artiklar färdigställda för publicering VERKSAMHETSPLAN

9 Inledning Sedan 2012 är Närhälsan FoU primärvård Skaraborg en del av Västra Götalandsregionens FoU-organisation för VGPV i samverkan med folktandvården. FoU-centrums huvudsakliga verksamhet består av undervisning i grundläggande forskningsmetodik samt stöd och handledning i projekt med en bred ansats. Med bred ansats menas både utvecklingsarbete och forskning (från enskilda projekt till magister- och doktorandprojekt) för all personal i primärvården oavsett driftsform (offentlig eller privat) inom vårdvalet i Västra Götaland, VGPV (Västra Götalandsregionens Primärvård), och i folktandvården. VGPV kallas i denna verksamhetsbeskrivning fortsättningsvis för primärvård. FoU-centrum var 2013 organiserat under den gemensamma primärvårdsförvaltningen i Västra Götaland medan tandvårdens verksamhet i FoU-centrum är en del av FoU-service odontologi. Forskning bedrivs också inom profilområden såsom folksjukdomar och uppföljning av läkemedelsförskrivning. Inom tandvården bedrivs bland annat projekt med fokus på barns och ungdomars munhälsa. Ansvaret för verksamhetens vetenskapliga innehåll ligger hos FoU-ledare inom primärvård respektive tandvård, som organiserar och samordnar FoU-arbetet i samråd med FoU-chefen, som har det övergripande administrativa ansvaret. Andra funktioner knutna till FoU-centrum är FoU-sekreterare, FoU-assistent och projektledare IT. Inriktning och mål FoU-centrum har under 2013 fortsatt utvecklingen av verksamheten enligt fastställda mål. Verksamhetsidé FoU-centrum ska stimulera, skapa förutsättningar och vara ett föredöme för forskning, utveckling och utbildning. All forskning och utveckling ska baseras på vetenskaplig metodik. Arbetet ska bidra till att primärvård och tandvård i Skaraborg utvecklas och blir attraktiva arbetsplatser. 1

10 Övergripande inriktningsmål för verksamheten Skall arbeta nära primärvårdens och folktandvårdens verksamheter för att upprätthålla en hög kvalitet i vården. Skall bidra med att höja kompetensen avseende FoU-arbete bland primärvårdens och folktandvårdens medarbetare. Skall prioritera FoU-arbete avseende de stora folksjukdomarna. Skall samverka lokalt och regionalt med liknande verksamheter. Personal Bo Rylander, FoU-chef Distriktsläkare med uppdrag som FoU-chef i primärvården i Skaraborg. Ingår i regionala FoU-rådet och regionala FoU-chefsgruppen. Ordförande för FoU-rådet i Skaraborg och FoU-samverkansråd i vårdkedjan. Ordförande i Referensgruppen för diabetes Skaraborg, ingår i regionala Diabetesrådet samt representerar VG i Nationella Programrådet för Diabetes och i Socialstyrelsens prioriteringsgrupp Nationella Riktlinjer Diabetes. Kvalitetsansvarig läkare NDR (Nationella Diabetesregistret) för primärvården i Skaraborg. Ingår i arbetsgruppen Utveckling Skaraborg på uppdrag av Vårdsamverkan Skaraborg. Uppdrag som teknisk ledare med övergripande ansvar för ackrediteringen av Närhälsans laboratorier område 8 och 9. Kristina Boström, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, docent, uppdrag (60 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Undervisar på läkarlinjen vid Lunds och Göteborgs universitet (s. 9). Har övergripande ansvar för handledning av ST-läkares (läkare under specialistutbildning) projektarbeten och är handledare för övrig personal inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, allmänmedicin och Lina Holmqvist och Paolina Weidinger internmedicin och huvudhandledare för Karin Starzmann, allmänmedicin, alla doktorander vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Huvudhandledare för Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, allmänmedicin, Lunds universitet. Projektledare för och medarbetare i flera stora, långsiktiga forskningsprojekt. Koordinator för Göteborgs universitet i Nationella forskarskolan i allmänmedicin (s. 10) och medlem i SBU:s vetenskapliga råd sedan 2010 och i Nationella diabetesregistrets styrgrupp sedan Under 2013 deltagit i Läkemedelsverkets expertmöte och medförfattare i publikationen Information från Läkemedelsverket: Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel för publicering våren Per Hjerpe, FoU-ledare Primärvård Skaraborg Distriktsläkare, med.dr, uppdrag (40 %) som FoU-ledare i primärvården i Skaraborg. Arbetar bland annat med användandet av utdata från primärvårdsjournaler för kvalitetsuppföljning. Deltar också i det regionala utvecklingsarbetet av ny kvalitetsdatabas för primärvården, QREGPV och i arbetet med det nationella primärvårdsregistret, NPR. Handleder ST-läkare och övrig personal vid projektarbete inom verksamheten. Bihandledare för Sofia Dalemo, doktorand vid Göteborgs universitet samt Miriam Pikkemaat och Katharina Verheijen, doktorander vid Lunds universitet. Deltagare i flera stora långsiktiga forskningsprojekt (SPCCD, s. 14 och Karin Starzmanns doktorandprojekt, s. 17). 2

11 Anna-Lena Östberg, FoU-ledare Tandvård Leg. tandläkare, docent. Adjungerad universitetslektor vid Avdelningen för odontologisk psykologi och folkhälsa, Institutionen för Odontologi, Göteborgs universitet och epidemiologisk konsult vid Tandvårdsenheten, Västra Götalandsregionen. Arbetar med flera stora, övergripande projekt inom tandvården, såsom utvärdering av Frisktandvården och epidemiologi inom barnoch ungdomstandvården. De egna vetenskapliga forskningsområdena är tandvårdsepidemiologi, oral hälsorelaterad livskvalitet samt fetma relaterat till munhälsa. Huvudhandledare vid Göteborgs universitet för en doktorand (Ann- Catrin André Kramer) och bihandledare för två doktorander (Jessica Skoogh- Eriksson och Charlotte Andrén Andås), där ett projekt ingår i Nationella Forskarskolan i Odontologisk Vetenskap. Bihandledare för en doktorand vid Malmö högskola (Gunvi Johansson). Handledare i ett flertal projekt på kandidatoch magisternivå. Undervisar vid grundutbildningen för tandläkare vid Göteborgs universitet (odontologisk folkhälsovetenskap och forskningsmetodik). Mikael Åberg, Projektledare IT Arbetar som projektledare, inriktning IT. Har en magisterexamen i folkhälsovetenskap, inriktning hälsoekonomi. Arbetsuppgifterna innefattar projektledning/projektadministration, programmering och arbete som internkonsult inom IT. Arbetar också med systemutveckling av utdata från primärvårdsjournaler. Medverkar i utbildningar som FoU-centrum arrangerar och är LITA (Lokal IT-administratör). Tillhör professor Ulf Lindblads forskargrupp vid avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs universitet. Paolina Weidinger, doktorand Leg. apotekare, med. lic., doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Fungerar som handledare inom enskilda projekt ingående i verksamhetens FoU-kurs samt som stödperson vid läkemedelsrelaterade frågeställningar. Det egna forskningsarbetet belyser diagnostik och läkemedelsförskrivning vid astma och KOL i primärvården Skaraborg, samt förekomst, läkemedelsbehandling och samsjuklighet vid KOL i Västra Götaland, i befolkningsundersökningen PURE (Prospective Urban Rural Epidemiological study). Föräldraledig till och med februari Johanna Låstberg, FoU-sekreterare FoU-sekreterare som administrerar den grundläggande FoU-utbildningen samt är sekreterare i FoU-rådet i Skaraborg och FoU-samverkansråd i vårdkedjan samt administratör i SPCCD-projektet. Arbetar även med att ge support till projektledare och kursdeltagare gällande databearbetning, layout med mera. Uppdaterar och administrerar hemsidor för FoU-centrum. Sköter administration och support av det webbaserade ansökningssystemet som FoU-rådet i Skaraborg använder. Är FoU-guide med uppgift att arbeta med projektdatabasen FoU i Sverige för att fortlöpande uppdatera den avseende projekt i Skaraborg. Är enhetens brandskyddsombud. Föräldraledig till och med september Ann Segerblom, FoU-assistent Arbetar med logistik och administration kring forskningsprojekt i form av information och utskick till patienter samt kontakter med vårdgivare och projektledare. Arbetet innefattar även skapande av inmatningsmoduler för registrering av enkäter och kliniska data samt inmatning och kontroll av desamma. 3

12 Har under en stor del av 2013 administrerat den grundläggande FoU-utbildningen, det webbaserade ansökningssystem som FoU-rådet i Skaraborg använder samt varit sekreterare i FoU-rådet. Ansvarar för beställningar och fakturor. Är FoUcentrums LITA (Lokal IT-administratör), miljöombud och KIV-administratör. Delar ansvaret för uppdatering och administration av hemsidor för FoU-centrum. Stöd och service För anställda inom primärvården eller tandvården i Skaraborg som genomför ett utvecklings- eller forskningsprojekt finns det möjlighet att få hjälp och stöd. Rådgivning Många personer har under 2013 hört av sig angående frågeställningar kring projektarbeten, bland annat när/var/hur man söker medel. Handledning Under året har handledning getts till projektarbeten enskilt och i den grundläggande kursen i forskningsmetodik samt till doktorander knutna till enheten. Datahantering (inmatning, kvalitetsgranskning, statistik) Personal vid FoU-centrum har under året gett stöd vid skapandet av till exempel inmatningsmoduler för datamaterial (EpiInfo, esmaker, Excel), webbaserade enkäter (esmaker), bearbetning av data inför analyser, deskriptiv statistik samt vissa statistiska analyser. Stöd har även getts för presentation av data genom till exempel grafer och tabeller. Support i olika dataprogram Vi har gett support i bland annat SPSS, EndNote, EpiInfo, Officepaketet, MLwiN. Presentationsmaterial Inför konferenser och liknande framträdanden har FoU-centrum hjälpt till med framställning av presentationer, till exempel i form av PowerPoint eller poster. Hjälp med struktur och layout av rapporter som sedan tryckts upp av FoUcentrum har också tillhandahållits. Lokaler och besök FoU-centrum tillhandahåller ett antal projektarbetsplatser samt ett konferensrum som kan bokas vid behov. Under år 2013 har det varit 1180 besök på FoU-centrum (exklusive enskilda handledningstillfällen) av personer som arbetat vid projektarbetsplatserna eller deltagit i olika möten. 4

13 Utbildning I egen regi Grundläggande forskningsmetodik Kursen Grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik har sedan år 2000 getts årligen för anställda i Primärvården Skaraborg, sedan 2009 VGPV Skaraborg, och Folktandvården Västra Götaland område Öster. Den riktar sig till all personal oavsett behörighet för högskolestudier. Kursen har sedan 2008 byggts ut med ett parallellt alternativ för personal med högskolebehörighet som önskar gå kursen med högskolepoäng. Behöriga att söka är också ST-läkare vid Skaraborgs Sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och fortsättningsvis (från och med 2014) även anställda inom VGPV i regionen. Kursalternativ Grundkursen A och B: Gemensam kurs för deltagare med eller utan behörighet för högskolestudier. Alla deltar i kursalternativ A (gröna rutan i nedanstående översikt). Kursalternativ B (lila markering i nedanstående översikt) är poängsatt vid Göteborgs universitet och fler kursmoment och examinationer tillkommer (se under Kursinnehåll). Översikt över Kurs A och B Målgrupper Kurs A: All personal i VGPV Skaraborg, Folktandvården Västra Götaland område Öster, ST-läkare vid Skaraborgs sjukhus, kommunanställda i Skaraborg och fortsättningsvis (från och med 2014) även anställda inom VGPV i regionen. Kurs B: Personal enligt ovan med grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på grundnivå eller motsvarande. 5

14 Kursen kan sökas av läkare med legitimation efter 1 juli 2006 för att uppfylla krav (delmål 19 och 20) för specialistbevis enligt målbeskrivning för ST-läkare (Socialstyrelsen). Syfte Att deltagarna ska tillägna sig grundläggande kunskaper i forskningsmetodik och genomföra ett eget FoU-arbete samt att de ska få en ökad förståelse för FoUarbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar knappt ett år för båda alternativen. Kursen startar med två dagars kursupptakt i början av året. Därefter hålls cirka åtta uppföljande halveller heldagsseminarier. Kursavslutning hålls i slutet av november samma år. Examination i den poängsatta kursen äger rum i januari påföljande år. Kursinnehåll Kurs A: Introduktion som innefattar föreläsningar om vetenskapsteori, projektdesign, etik, förfarande vid ansökan till fonder och etikprövningsnämnd. Vidare påbörjas formulering av enskilda projektidéer och skrivandet av den egna projektplanen. Hjälp att hitta handledare ges till dem som ännu inte har fått någon. Uppföljande kursträffar innefattar litteratursökning, forskningsmetodik (kvalitativ, kvantitativ), evidensbaserad medicin/tandvård, förbättringsarbete, materialinsamling, enkäter, epidemiologi, statistiska metoder, orientering i datorstöd med mera. Presentation och diskussion av den egna och varandras projektplaner samt en extern granskning av projektplaner sker efter halva kursen. Föreläsning i retorik samt övning i muntlig och skriftlig presentationsteknik. Presentation av resultat sker vid avslutningstillfället, som är offentligt. Kurs B: Kursen går på halvfart. Den är poängsatt vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Kurskod: OU292T, Forsknings- och utvecklingsmetodik inklusive självständigt arbete (30 högskolepoäng, hp). I kursen ingår följande examinationer: vetenskaplig projektplan som examineras med opponent- och respondentskap i seminarium examination i vetenskaplig design, statistik och epidemiologi examination i litteraturgranskning vetenskapligt uppsatsarbete som examineras med opponent- och respondentskap i examinationsseminarium Det egna projektarbetet Projektarbetet i kursalternativ A beräknas sammanlagt motsvara 4 5 veckors arbetstid. För ST-läkare som söker specialistbevis i allmänmedicin motsvarar projektarbetet dock 10 veckors arbetstid inklusive kurs. Tid för detta avsätts i den egna verksamheten, utlagt över kurstiden och med mer koncentrerad tid för bearbetning och presentation. 6

15 Handledning Handledning sker dels individuellt, dels i grupp. Individuell handledning sker efter överenskommelse mellan deltagare och respektive handledare. Den huvudsakliga handledningen av ST-läkare från SkaS samt VGPV-deltagare utanför Skaraborg sker av handledare från de egna verksamheterna. Grupphandledning sker i seminarieform i samband med kurstillfällena. Varje deltagare redogör då för hur långt vederbörande har kommit i sitt arbete och får synpunkter från andra deltagare, handledare och inbjudna resurspersoner. Rapportering och publikationer FoU-arbetet redovisas förutom i en skriftlig projektrapport antingen som en muntlig presentation (PowerPointpresentation) eller i form av en poster vid kursavslutningen. För Kurs B sker dessutom examinationer som beskrivs under Kursinnehåll. Projektrapporterna publiceras antingen i FoU-centrums (primärvård och tandvård) regi i årliga rapportserier och på nätet (www.vgregion.se/fouskaraborg), som uppsatser vid Göteborgs universitet (Kurs B) eller som vetenskapliga artiklar. Syftet är att sprida information och kunskap om genomförda och pågående utvecklingsprojekt. Föreläsare och resurspersoner Kristina Boström, distriktsläkare, docent, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om vetenskapsteori och litteratursökning samt handlett och haft huvudansvar för handledning av ST-läkarnas projektarbeten). Anna-Lena Östberg, tandläkare, docent, universitetslektor, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om kvantitativ och kvalitativ metodik, datainsamlingsmetoder och studiedesign samt handlett). Per Hjerpe, distriktsläkare, med.dr, FoU-centrum (kursansvarig som bland annat föreläst om forskningsetik och projektplanens utformning samt handlett flera STläkare). Magnus Hakeberg, övertandläkare, professor, institutionen för odontologi, Göteborgs universitet (föreläst om epidemiologi och statistik). Alexander Chakhunashvili, projektledare, Processtöd Skaraborgs Sjukhus Skövde (föreläst om förbättringsarbete). Ann Segerblom, FoU-assistent, FoU-centrum (kursadministratör, föreläst om dataprogram, gett datorstöd vid FoU-arbete, projektpresentationer och rapporter). Karin Starzmann, distriktsläkare, doktorand (föreläst i statistik (SPSS) och varit behjälplig i statistikfrågor). Margareta Troein Töllborn, professor i allmänmedicin, medicinska fakulteten, Lunds universitet (stått för extern granskning av projektplaner). Alexandra Krettek, professor i folkhälsovetenskap, Nordic School of Public Health (föreläst om retorik). 7

16 Övriga resurspersoner: handledare utses vid varje kurs utifrån kursdeltagarnas ämnesval. Det kan vara personer med forskarutbildning eller forskarstuderande vid primärvården, SkaS, Skaraborgsinstitutet, Högskolan i Skövde eller andra högskolor och universitet. Under 2013 har kursen genomförts för fjortonde gången med kursavslutning den 7 november Kursdeltagare under 2013: Alex Aguirre, ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral Elin Eriksson, ST-läkare, röntgenkliniken, SkaS Skövde Klas Fellbrant, ST-läkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde Lidiia Volkov, ST-läkare, Närhälsan Karlsborg vårdcentral Lisa Jagers, ST-tandläkare, medicinkliniken, SkaS Skövde Mona Pilbratt, ST-läkare, Närhälsan Hentorp vårdcentral, Skövde Negin Tahgat, distriktstandläkare, Folktandvården Herrljunga Tove Weihard, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping Projekt som redovisats under 2013: Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret? Alex Aguirre Robles,ST-läkare, Närhälsan Tidaholm vårdcentral Skelettomsättning kring asymptomatiska knäledsproteser över tid; mätning med skelettskintigrafi. Elin Eriksson, ST-läkare, Bild- och funktionsmedicin, Skaraborgs sjukhus, Skövde Utvärdering av ett screeninginstrument avseende diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarpopulation. Kvalitativ del i studien DIARYD. Klas Fellbrant, ST-läkare, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde Hur handlägger vi våra patienter med fibromyalgi? En kartläggning vid vårdcentralen i Karlsborg. Lidiia Volkov, ST-läkare, Närhälsan Karlsborg vårdcentral Oral hälsa hos gastric bypass-opererade individer inom Västra Götalandsregionen. Patienternas egna upplevelser. Negin Taghat, Allmäntandläkare, Folktandvården Herrljunga Utvecklar rökare med diabetes KOL i högre grad än rökare som inte har diabetes? Tove Weihard, ST-läkare, Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral, Lidköping Mätning av hjärtminutvolym perioperativt. Jämförelser mellan pulskonturanalys i perifer artär och termodilution via kateter i pulmonalisartären en litteraturstudie Anna Widunder, ST läkare, Anestesikliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde (från tidigare kurs) 8

17 Anhörigas upplevelse av medicinsk vård på äldreboende i Vara kommun. Johan Pohjola, ST-läkare, Närhälsan Vara vårdcentral (från tidigare kurs) Fotavtrycksmätning hur tillförlitlig är den? Fredrik Viklund, St-läkare, Otopedkliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde (från tidigare kurs) Kursalternativ B genomfördes inte på grund av för få sökande. FoU-utbildning för chefer En kurs i orienterande FoU-utbildning för chefer inom primärvård och tandvård har tagits fram och leds av Kristina Boström, FoU-ledare i primärvård, och Anna- Lena Östberg, FoU-ledare i tandvård. Föreläsare i övrigt är samma som i den grundläggande kursen i forskningsmetodik. Kursen för chefer har i stort samma innehåll som den ordinarie kursen, med den skillnaden att deltagarna i chefsutbildningen inte genomför något projektarbete. Målgrupper Målgrupp är personer i ledande ställning inom primärvård och tandvård, både klinisk och administrativ personal. Syfte Att ge chefer en översiktlig utbildning i vetenskaplig metodik. Ett delmål är att öka förståelsen för vikten och nödvändigheten av FoU-arbete i verksamheten. Kurstid Kurstiden omfattar fem utbildningstillfällen om en halvdag vardera utspridda över två terminer. Kursinnehåll Kursen innehåller föreläsningar om FoU-arbete i klinisk verksamhet, lagar och förordningar inom området samt hur samarbete med högskolor och universitet sker. Ett folkhälsoproblem relaterat till kliniskt arbete presenteras och detta ämne belyses sedan ur FoU-perspektiv med interaktiv undervisning i vetenskapshistoria, aktuella frågeställningar, studiedesign, etik i FoU-arbete (etiska överväganden samt lagar och förordningar), litteratursökning med praktisk tillämpning, epidemiologi, statistik och presentationsteknik. Under gavs kursen i Folktandvården Västra Götaland område Söder med Anna-Lena Östberg som kursansvarig. Övriga utbildningsuppdrag Undervisning under grundutbildningen för läkare Lunds och Göteborgs universitet I uppdraget som FoU-ledare undervisar Kristina Boström i allmänmedicin och konsultationsmetodik på läkarlinjen (termin 11) vid Lunds universitet. Undervisningen har bedrivits som case-seminarier och videokonsultationer samt examination av studenternas kursportföljer (Portfolio). Liknande undervisning 9

18 med case-seminarier har bedrivits vid läkarlinjen (termin 9) och tillsammans med invärtesmedicin (termin 7) vid Göteborgs universitet. Kristina Boström deltar i utformandet av seminarier inom ämnesområdena vid båda lärosätena. Undervisning under forskarutbildning Förutom att flera medarbetare är handledare i enskilda doktorandprojekt (s. 16, doktorandprogram) har Kristina Boström sedan 2010 varit koordinator för Göteborgs universitet vid Nationella Forskarskolan i allmänmedicin (ett samarbete mellan Göteborgs, Umeå och Linköpings universitet finansierat av Vetenskapsrådet). Arbetet innebär planering av kursen och även egen undervisning (om publicering i tidskrifter, evidensbaserad medicin och systematiska litteraturstudier samt ordförandeskap vid webbseminarier). Seminarier Under året har seminarier hållits vid FoU-centrum med inbjudan till samtliga anställda inom primärvården och offentliga folktandvården i Skaraborg samt till våra lokala samverkanspartners. I samband med dessa har det varit öppet hus där medarbetare varit välkomna att diskutera egna idéer med handledare vid FoUcentrum. Under 2013 hölls följande seminarier: Skyddar blodtrycksbehandling mot ögonkomplikationer vid diabetes? SkaraborgsDiabetesRegister (SDR), resultat från 10-årsuppföljning Grete Garberg, överläkare, ögonkliniken Skaraborgs sjukhus, Skövde Implantat ett behandlingsalternativ med ökande användning En studie om singelimplantat i tandvården Liselott Ellmarker Löfquist, övertandläkare, specialistkliniken för oral protetik, Skövde Barnmisshandel - vågar vi se det? En kartläggning av faktorer som påverkar primärvårdsläkare i Skaraborg vid misstanke om barnmisshandel och beslut om anmälan till socialtjänsten Marijke Talsma, ST-läkare, Närhälsan Billingen vårdcentral Vem tjänar på det? Hälsoekonomiska aspekter på en tandvårdsförsäkring en pilotstudie Charlotte Andrén-Andås, tandläkare, doktorand Institutionen för odontologi och Folktandvården Guldheden, Göteborg Högt kalcium är det farligt? En 10-års-uppföljning av patienter vid Närhälsan Tibro vårdcentral Sofia Dalemo, distriktsläkare, doktorand, Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping 10

19 Tandvård I Skaraborg fortsätter samarbetet mellan primärvård och tandvård runt FoU som tidigare. Folktandvården i Västra Götaland ändrade inriktning i den övergripande FoU-verksamheten i regionen från Uppdraget är numera att samordna och bistå avseende forskningsresurser. Namnet på den centrala enheten är FoU-service odontologi, med placering på Odontologen, Sahlgrenska akademin i Göteborg. FoU-verksamheten i de olika regiondelarna är organiserade under FoU-service odontologi med lokala FoU-ledare i varje regiondel (i Skaraborg FoU-ledare Anna-Lena Östberg). Hösten 2012 startade under den tidigare organisationen (Folktandvårdens forskningscentrum), en utbildning i forskningsmetodik för chefer i Folktandvården Västra Götaland område Söder, Denna slutfördes under våren Pågående projekt tandvård Inom Folktandvården Västra Götaland område Skaraborg pågår bland annat projekt angående munhälsan hos barn och ungdomar och om implantat. Samarbete sker med de odontologiska fakulteterna i Göteborg, Malmö, Oslo och Bergen. För såväl specialisttandvården som allmäntandvården är det angeläget att utrymme och förutsättningar även i framtiden skapas för forsknings- och utvecklingsarbete. Allmäntandvård Inom allmäntandvården genomförs flera FoU-projekt. Nedan beskrivs pågående större projekt. Mjölktandsprojektet Detta är ett longitudinellt projekt om små barns tandhälsa där datainsamlingen skedde under åren vid tre folktandvårdskliniker i Skaraborg: Mösseberg i Falköping, Södra Ryd i Skövde och Sjukhuset i Mariestad. Syftet med projektet är att kartlägga karies och dess orsaksfaktorer bland små barn. En artikel med resultat från denna undersökning publicerades 2006 i Tandläkartidningen. Arbetet leds numera från FoU-centrum. I augusti 2007 gavs en översiktlig rapport om hela projektet ut i Folktandvårdens regi. Leg. tandhygienist Ann-Catrin André Kramer vid Folktandvården Bråten i Mariestad har skrivit dels en kandidatuppsats med material från Mjölktandprojektet som grund (i FoU-kurs alternativ B, 2008), dels en magisteruppsats (Hälsohögskolan Jönköping 2011). Under 2013 har en vetenskaplig artikel från projektet publicerats (se nedan). Fortsatta analyser planeras. Parodontal hälsa hos 19-åringar i Västra Götaland Ett aktuellt forskningsfält inom tandvården är självupplevd munhälsa, där individens eget perspektiv utforskas som ett komplement till tandvårdens registreringar av munhälsan. Bland Skaraborgs ungdomar pågår flera projekt om självupplevd munhälsa. Ett samarbete sker bland annat i ett större projekt mellan Odontologen i Göteborg, tandvården i Skaraborg och tandvården i FyrBoDal för 11

20 att kartlägga parodontal hälsa i ett randomiserat urval av befolkningen av ungdomar/unga vuxna. Utöver klinisk/röntgenologisk undersökning har strukturerad enkätbaserad information inhämtats. Projektet har tilldelats regionala forskningsmedel och datainsamling i FyrBoDal och Skaraborg avslutades under I Göteborg avslutades datainsamlingen i mars Personal vid FoUcentrum i Skövde engagerades i inmatning och hantering av data. En första rapport till verksamheten publicerades i december Fyra vetenskapliga artiklar är hittills publicerade från materialet (s. 24). Databearbetning och analys fortsätter. En doktorand vid avdelningen för parodontologi, Göteborgs universitet (leg. tandhygienist Jessica Skoogh Ericsson) har använt datamaterialet i sitt forskningsarbete där Anna-Lena Östberg har varit bihandledare. Jessica Skoog Ericsson disputerade 6 december 2013 med avhandlingen Periodontal health among Swedish adolescents - psychosocial and behavioral perspectives on periodontal infection control. Mariestadsprojektet Mariestadsprojektet Tandhygienist i kommunen är ett treårigt samarbetsprojekt mellan Folktandvården, Mariestads kommun och Västra Götalandsregions hälso- och sjukvårdsutskott. Syftet är att utveckla ett nytt sätt att arbeta där tandvård och kommunal verksamhet samverkar för att säkra goda munvårdsrutiner för äldre som har svårt att själva klara av att sköta sina tänder. Ett forskningsprojekt för utvärdering har startats, där Anna-Lena Östberg, FoUledare tandvård, är konsult. Ett delprojekt i utvärderingen tilldelades lokala FoUmedel hösten Tandhälsan hos barn och ungdomar i Västra Götaland En större epidemiologisk, longitudinell registerstudie av barns och ungdomars tandhälsa pågår i Västra Götaland. Projektledare är Anna-Lena Östberg. I projektet avses att studera tandhälsans fördelning bland barn och ungdomar i befolkningen samt att analysera tandhälsan relaterat till olika socioekonomiska variabler på olika nivåer. Projektet tilldelades 2012 regionala FoU-medel och så kallade TUA-medel (medel i tandläkarutbildningsavtalet), sammanlagt kr. År 2013 tilldelades projektet fortsatta regionala FoU-medel ( kr). Tandhygienist Ann-Catrin André Kramer, Folktandvården Bråten Mariestad, använder material från projektet i sitt doktorandarbete. Andra projekt i allmäntandvården Nedan beskrivs några andra pågående projekt i allmäntandvården. Christina Hassel-Gustafsson, tandläkare och klinikchef vid Folktandvården Bråten och Sjukhuset i Mariestad, leder projektet Medarbetares erfarenheter från sammanslagning av tandvårdskliniker under handledning av docent Anna-Lena Östberg. Projektplanen utarbetades under en nationell kurs i samhällsodontologi 2011/2012. Datainsamling är avslutad och databearbetning pågår. Inom Frisktandvårdsprojektet deltar fyra kliniker i Skaraborg i datainsamling (kliniska data och patientenkäter). Inom Centrum för äldretandvård bedrivs flera studier och här deltar två medarbetare i Folktandvården Skaraborg i ett projekt benämnt Tandvårdskontakt hos äldre. 12

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2012. Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2012. Primärvård och Tandvård i Skaraborg. Verksamhetsplan FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2012 Verksamhetsplan för år 2013 På FoU-centrums hemsida www.vgregion.se/fouskaraborg finns Verksamhetsbeskrivningen som pdf.

Läs mer

FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg

FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg FoU-centrum Primärvård och Tandvård i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2010 Verksamhetsplan för år 2011 Förord Denna verksamhetsbeskrivning ska ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits

Läs mer

Årsredovisning för år 2015

Årsredovisning för år 2015 Årsredovisning för år 2015 Verksamhetsplan för år 2016 Närhälsan FoU primärvård Folktandvården område Öster På FoU-centrums hemsida www.narhalsan.se/fouskaraborg finns Årsredovisningen som pdf. Förord

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten

FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten FoU-enheternas roll i ST-läkarnas vetenskapliga arbeten - en sammanfattning av en enkät Magnus Falk, distriktsläkare, FoU-handledare Elisabet Bergfors, distriktsläkare, FoU-handledare FoU-enheten,Linköping

Läs mer

FoU-centrum Primärvården och Tandvården i Skaraborg

FoU-centrum Primärvården och Tandvården i Skaraborg FoU-centrum Primärvården och Tandvården i Skaraborg Verksamhetsbeskrivning för år 2009 Verksamhetsplan för år 2010 Förord Tanken med denna verksamhetsbeskrivning är att i ett koncentrat ge en samlad bild

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovet 4FH17 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4FH17 1.2.

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Fokus på munhälsa Frisk i munnen på ålderns höst?

Fokus på munhälsa Frisk i munnen på ålderns höst? Fokus på munhälsa Frisk i munnen på ålderns höst? X-tra Nyhetsbrev, 2013 Känner du till CÄT? Centrum för äldretandvård (CÄT) startade som ett projekt 2007, och blev en permanent verksamhet hösten 2010.

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna?

Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Vad betyder rehabiliteringsgarantin för praktikerna? Jan Sundquist Distriktsläkare, Sorgenfrimottagningen, Malmö Professor, Lunds universitet Verksamhetschef, Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds Universitet/Region

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2008

FoU-centrum. Verksamhetsbeskrivning för år 2008 FoU-centrum Verksamhetsbeskrivning för år 2008 Verksamhetsplan för år 2009 Förord Tanken med denna verksamhetsbeskrivning är att i ett koncentrat ge en samlad bild av alla de aktiviteter som bedrivits

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6

Socialmedicin. Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Socialmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav för

Läs mer

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt

SOCIALMEDICIN Profil och verksamhetsfält Samverkan inom och utom hälso- och sjukvårdssystemet Kunskaper, färdigheter och förhållningssätt SOCIALMEDICIN I. Övergripande målbeskrivning Profil och verksamhetsfält Specialiteten socialmedicin omfattar fördjupade kunskaper och färdigheter i fråga om dels samhälls- och organisationsinriktad förebyggande

Läs mer

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal.

KUST. Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST Till dig som är ST-läkare inom NU-sjukvården eller Primärvården Fyrbodal. KUST (Kompetens Utveckling för ST-läkare) startade 1998 på initiativ av studierektorerna inom primärvården och NU-sjukvården.

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin

Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Meritportföljer för lärare och forskare vid Sahlgrenska akademin Sahlgrenska akademin använder meritportföljer för att tydliggöra vilken kompetens och vilka meriter som ska värderas hos lärare och forskare.

Läs mer

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng

Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Dnr G 2016/146 Utbildningsplan för Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES/Schweiz 60 högskolepoäng Complementary Programme for Dentists with a dental

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom Svenska Osteoporossällskapet i samarbete med

Läs mer

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling

Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling Jämlikt Göteborg hela staden social hållbar Jämlik hälsa: Teori och praktik för en socialt hållbar samhällsutveckling 7,5 poäng www.goteborg.se/jamlikt Jämlik hälsa: teori och praktik för en socialt hållbar

Läs mer

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård

En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård FoUU-dagen 2015 En inspirationsdag om framtidens forskning inom hälsa och sjukvård 12 november kl. 08:30-16:30 Varbergs kurort Dagen är kostnadsfri och anmälan sker via utbildningskatalogen på intranätet

Läs mer

Reglemente för FoU-rådet i Södra Älvsborg

Reglemente för FoU-rådet i Södra Älvsborg Reglemente för FoU-rådet i Södra Älvsborg Historik... 2 Grundläggande regler enligt HSS beslut... 2 Lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg... 3 Ansvar för chefsgruppen lokala FoU-rådet i Södra Älvsborg... 3

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng KURSPLAN Folkhälsovetenskap, 30 hp Nivå: Grundnivå Fastställd av Högskolenämnden 2008-04-04 Reviderad kursplan gällande för studenter i VK - 07 Folkhälsovetenskap

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST)

Vårdgivardirektiv angående läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST) Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Vårdgivardirektiv 1 5 Dokumentägare Fastställare Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m. Marie-Louise Mauritzon övergripande studierektor Vårdgivardirektiv angående

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod.

3. Det är önskvärt om det kan bildas en grupp av ST-läkare som gör kurs och vetenskapligt arbete under samma tidsperiod. REGLE R FÖR VETEN S K A P L I G T ARBETE OCH KVALITET S A R B E T E FÖR ST- UTBILDNING I PSY K I AT R I OCH BARN- OCH UNGDO M S P S Y K I A T R I, ÖREB R O LÄNS LANDSTING, beslutad i psykiatrins ledningsgrupp

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Forskning och utveckling inom landstinget

Forskning och utveckling inom landstinget Forskning och utveckling inom landstinget Regionens utveckling och tillväxt Kunskapsorganisation god vård Skapar grund för innovationer och utveckling Landstingets skyldighet ( 26b HoS) Attraktivt landsting,

Läs mer

Osteoporos - det du behöver veta och lite till!

Osteoporos - det du behöver veta och lite till! KOPIA Denna inbjudan har skickats till din verksamhetschef Inbjudan till en 2-dagars utbildning Osteoporos - det du behöver veta och lite till! Utredning och behandling av en folksjukdom 8-9 oktober 2014

Läs mer

Arbets- och miljömedicin

Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6 Kompetenskrav

Läs mer

Hur görs bedömningar i docenturkommitten?

Hur görs bedömningar i docenturkommitten? Hur görs bedömningar i docenturkommitten? Anna Rudin, Ordf. docenturkommitten SA Adj prof reumatologi och inflammationsforskning, Specialistläkare reumatologi Definition av docent Docent är en förkortning

Läs mer

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR

www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR www.ndr.nu Ulla-Britt Löfgren Diabetessjuksköterska Projektledare NDR Pär Samuelsson Utvecklingsledare NDR Agenda Presentationsrunda- erfarenheter av NDR Organisation och finansiering Varför registrera?

Läs mer

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting

Riktlinjer för. vetenskapliga principer. kvalitetsarbete. samt. för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Riktlinjer för individuellt arbete enligt vetenskapliga principer samt kvalitetsarbete för ST-läkare i Örebro Läns Landsting Sammanfattning I socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) för ST som är

Läs mer

HÄLSOPROMOTION BLAND BARN OCH UNGDOM I VÄSTRA GÖTALAND

HÄLSOPROMOTION BLAND BARN OCH UNGDOM I VÄSTRA GÖTALAND 1(5) Hälso- och sjukvårdsavdelningen Tandvårdsenheten (G Henning/A-M Olhede) Information Hälsopromotion 2013-03-15, ver 1.0 HÄLSOPROMOTION BLAND BARN OCH UNGDOM I VÄSTRA GÖTALAND - Folkhälsa och tandvård

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics)

LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakultetsstyrelsen Dnr LiU -2008/ ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR FORSKARUTBILDNINGEN INOM NATIONALEKONOMI (Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2008-02-07. Studieplanen gäller för studerande som avslutar utbildningen med doktorsexamen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE

I utveckling 2013. KBT i tandvården. Senaste gerodontologiska forskningen Patientsäkerhet Vård av dementa patienter VÅRA TALARE gerodonti I utveckling 2013 inbjudan till konferens i Stockholm den 24-25 april 2013 VÅRA TALARE Oral Care Mikael Zimmerman Docent Klinisk oral diagnostik & övergripande odontologiskt ansvarig Mun-H-Center

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet

Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Datum 2014-06-16 Dnr U 2014/465 1 Fakultetsstyrelsen Studieplan för forskarutbildningen till doktorsexamen i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Pedagogisk portfölj. Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Pedagogisk portfölj Elisabeth Liljeroth Leg, sjuksköterska, Lektor, PMI, Karolinska Universitetssjukhuset Ann-Charlotte Falk Leg. Sjuksköterska, Docent, Omvårdnadsansvarig PMI, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2013 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Innehållsförteckning kurser 2013 Kurser Datum Sista anmälningsdag Introduktionskurs i forskningsmetodik 7 mars 15 januari Rutiner

Läs mer

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa

Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård. Ett lyft för befolkningens bästa Norrbottens läns landstings strategi för forskning och utveckling inom hälso- sjukoch tandvård Ett lyft för befolkningens bästa Kent Ögren Landstingsstyrelsens ordförande Landstinget i Norrbotten har stora

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU

Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU 1 Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU Uppgift: Att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya metoder ur ett (samlat) medicinskt, etiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv Uppdrag: Att bidra

Läs mer

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun

ST-kontrakt avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Gotlands kommun 1 (5) ST-kontrakt avseende specialistutbildning i Dokumentet gäller för HSF, Primärvården ST-läkare: Åtagande Specialiseringstjänstgöringen (ST) ska utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter. Detta

Läs mer

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation

Strategi för forskning och utbildning. Strategi för förbättring och innovation Strategi för forskning och utbildning Strategi för förbättring och innovation Varför bedriver vi forskning? Region Norrbotten en del av Umeå universitet Läkarutbildningen, ALF- avtalet Akademiska sjukvårdsenheter/

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy)

Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-01756 Allmän studieplan för forskarutbildning i filosofi (Philosophy) Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för

Läs mer

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov..

Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Målbeskrivningar och kursplaner i relation till de nationella målen för Kursen:TSB, Tandvård för patienter med särskilda behov.. Datum:2015 03 23 För tandläkarexamen ska studenten: Kunskap och förståelse

Läs mer

Jerzy Leppert, 20-11-14

Jerzy Leppert, 20-11-14 Jerzy Leppert, 20-11-14 CKF Västmanland basen i ett kunskapsföretag Bakgrund Plats i universitets- och landstingsorganisation Öppet hus hur får vi forskning närmare klinik och vice versa Forskarutbildning

Läs mer

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap

Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor. en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor en forskargrupp vid Sektionen för försäkringsmedicin Institutionen för klinisk neurovetenskap Sjukfrånvaro samt sjukoch aktivitetsersättning (f.d. förtidspension) är

Läs mer

ANSÖKAN UNIVERSITETSÖVERLÄKARE. Information

ANSÖKAN UNIVERSITETSÖVERLÄKARE. Information 1 Information Behöriga att söka För att vara behörig till befattning som universitetsöverläkare behöver du uppfylla följande kriterier: Formella kriterier Du är disputerad Minst två accepterade/publicerade

Läs mer

Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv.

Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv. Mun-H-Centers Fokusdag 4 december 2008 Ett utvecklingsperspektiv, ett forskningsperspektiv. Gunilla Nordenram Leg. Tandläkare, docent Karolinska Institutet Odontologiska institutionen Huddinge gunilla.nordenram@ki.se

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Utbildningsplan för masterprogrammet i folkhälsovetenskap Utbildningsplan för masterprogrammet i 4FH11 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2010-11-09 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-11 Sid 2 (7)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 6570/10-506) Gäller fr.o.m 2009-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2009-05-12. Reviderad* av Styrelsen

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och 4HM17 Inrättad av Rektor 2016-05-10 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2016-05-10 Sid 2 (6) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HM17 1.2. Programmets

Läs mer

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 1 Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 Utvecklingssamtal - ett strukturerat samtal Forskarutbildningsprocessen Hur har utbildningen fortskridit i förhållande till studieplanen?

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö=

ríäáäçåáåöëéä~å=ñ ê== mêçöê~ããéí=ñ ê=âçãéäéííéê~åçé=ìíäáäçåáåö= Ñ ê=ä â~êé=ãéç=ìíä åçëâ=éñ~ãéå= SM=Ü ÖëâçäÉéç åö= ríäáäçåáåöëéä~åñ ê aåêdontunulnm mêçöê~ããéíñ êâçãéäéííéê~åçéìíäáäçåáåö Ñ êä â~êéãéçìíä åçëâéñ~ãéå SMÜ ÖëâçäÉéç åö `çãéäéãéåí~êómêçöê~ããéñçêmüóëáåá~åëïáíü~ jéçáå~äaéöêééñêçãçìíëáçéíüébrlbbp~åç pïáíòéêä~åç

Läs mer

Förbättringsarbete med stöd av Nationella kvalitetsregister

Förbättringsarbete med stöd av Nationella kvalitetsregister Förbättringsarbete med stöd av Nationella kvalitetsregister - i grundutbildningen Margareta Albinsson Enheten för strategisk kvalitetsutveckling, Region Skåne Tomas Kirkhorn Inst för kliniska vetenskaper

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Strokecentrum Väst Om stroke Var 17:e minut insjuknar någon i Sverige med stroke I Västra Götaland cirka 5 000 fall varje år Stroke är den vanligaste orsaken till funktionshinder hos

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik- en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng

Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Specialistutbildning för sjuksköterskor Vård av äldre II, 40 poäng Kursplaner Fastställda av Styrelsen vid Sophiahemmet Högskola 2005-05-06 Kursplaner för specialistutbildning för sjuksköterskor, Vård

Läs mer

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga

Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Mall för slutrapport delprojekt barn som anhöriga Delprojektets namn Barn som anhöriga - Hälsohögskolan Delprojektsansvarig Karin Enskär Datum 14-06-03 Sammanfattning Projektet innehåller två delar. Den

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning

Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Institutionen för socialt arbete Vetenskapsteori och vetenskaplig forskningsmetod II SQ1361 (termin 6) Studiehandledning Vårterminen 2011 Kursansvarig: Jörgen Lundälv December 2010 JL 1 Välkommen! Du hälsas

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2010

Svenska Hypofysregistret. Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Hypofysregistret Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Hypofysregistret drivs av Stiftelsen för forskning och utveckling inom hypofysområdet (Svenska Hypofysgruppen). Ordförande i gruppen och registerhållare

Läs mer

Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp

Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Folkhälsovetenskap GR (A), Folksjukdomar, 7,5 hp Public Health Science BA, Common Diseases, 7,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning

Läs mer

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03

Policydokument. Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Policydokument Nationellt kvalitetsregister för Esofagusoch Ventrikelcancer (NREV) 2015-02-03 Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer (NREV) Inledning Svensk förening för övre abdominell

Läs mer

En ojämlik möjlighet

En ojämlik möjlighet anna-lena vetenskap & östberg klinik anna-lena östberg anna-lena östberg, odont dr, distriktstandläkare, Folktandvården Skaraborg, Skaraborgsinstitutet, Skövde samt Avdelningen för samhällsodontologi,

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i odontologisk vetenskap Sid 20/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i odontologisk vetenskap U 2015/139 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regionuppdrag för implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Regional Levnadsvanedag för fysioterapeuter och dietister, Skövde 14 11 06 WHO konferens i Ottawa

Läs mer

Allmäntandläkare 2014

Allmäntandläkare 2014 Allmäntandläkare 2014 kunskap utveckling inspiration Förnya dina kunskaper om karies ta del av de senaste behandlingsmetoderna Hur tar du hand om en akutpatient? så här fattar du de snabba och rätta besluten

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå. i medicinsk vetenskap Sid 14/31 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i medicinsk vetenskap U 2015/138 Studieplanen är fastställd av styrelsen för Sahlgrenska akademin den 16 mars 2007 därefter reviderad av styrelsen

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5

Kurskod: OM2051 Utbildningsområde: Vårdområdet Huvudområde: Omvårdnadsvetenskap Högskolepoäng: 7,5 1(5) Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Omvårdnadsvetenskap, avancerad nivå, Barns hälsa och ohälsa med inriktning mot barnhälsovård, 7,5 högskolepoäng Nursing Science, Health and illness of children

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Allmän studieplan för forskarutbildning i Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid MDH, 07-06-14 1. Ämnesbeskrivning Arbetslivsvetenskap avser det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regionala DiabetesRådet (RDR) Stefan Jansson, ordf 2 (6) 1 Innehållsförteckning 1. Möten under året... 3 2. Aktiviteter under året... 3 3. Framtidsspaning... 5 3 (6) 1. Möten

Läs mer

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism!

Tack. Eira-studien. Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Eira-studien a r i E Tack Vi vill med denna broschyr tacka Dig för Din medverkan i vår studie över orsaker till ledgångsreumatism! Du är en av de drygt 5 000 personer i Sverige som under de senaste 10

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Etiska aspekter inom ST-projektet

Etiska aspekter inom ST-projektet Etiska aspekter inom ST-projektet Barbro Hedin Skogman Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Landstinget Dalarna 2016-10-05 Upplägg Allmänt om etik Etik inom forskning Etiska aspekter inom ST-projektet Allmänt

Läs mer