Likabehandlingsplan. Kulturama Grundskola Sundbyberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan. Kulturama Grundskola Sundbyberg"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Kulturama Grundskola Sundbyberg 2013/2014 1

2 Innehåll Reviderad Mål med trygghetsarbetet. s. 3 Utvecklingsområden. s. 3 Vad säger lagen?... s. 4 Förebyggande arbete.. s. 5 Ansvarsfördelning.. s. 6 Åtgärder om kränkning sker s. 7 Kvalitetssäkring av likabehandlingsplanen s. 7 Dokumentation/Utvärdering. s. 8 Bilagor: Kränkningar och diskriminering- nu i två regelverk s. 9 Trygghetsgruppens arbete (modifierad Österholmsmodell).. s.14 Anmälan till Trygghetsgruppen s.15 Trygghetsgruppens samtal.. s.16 2

3 Mål med trygghetsarbetet Målet på Kulturama Grundskola Sundbyberg är att skapa en trygg miljö för alla. Vi strävar efter att förebygga all form av mobbning, kränkande behandling och diskriminering. Om sådant ändå skulle uppstå kommer skolan snabbt att agera för att komma till rätta med problemet. Ingen skall känna sig diskriminerad här, varken på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionshinder eller på annat sätt. Vi vill verka för att alla vuxna på skolan skall agera i överensstämmelse med likabehandlingsplanens innehåll. Utvecklingsområden Vi vill: att skolans personal ingriper direkt om elever bråkar, kränker, retas etc ha så hög vuxentäthet på raster som möjligt. Vi lägger in rastvaktstid i personalscheman. Rastvakter kommer till hösten 2013 att bära speciella jackor/västar. Att arbetsmaterial som används på skolan ska utgå från vår gemensamma värdegrund och kunna stödjas av vår policy i likabehandlingplanen. arbeta för att all vår verksamhet skall genomsyras av trygghetsfrämjande aktiviteter. t.ex. genom våra mentorsdagar och mentorstid. Vi utvecklar en tydlig struktur för mottagande av nya elever för att skapa en så trygg start som möjligt. Det är särskilt viktigt vid skolbyte mitt under läsår. Möte sker vid sådana fall alltid mellan skola och elev samt vårdnadshavare. Tillsammans bestäms den planerade starten i klassen. Mentor ansluter om möjligt vid mötet och klassen förbereds på att ytterligare klasskamrat ska börja. Efter ca 2 veckor kallas elev och vårdnadshavare till ett kontaktsamtal/utvecklingssamtal tillsammans med mentor. Under den första tiden utnämns två elever i klassen till faddrar som kan hjälpa den nya eleven in i skolverksamheten. Möjlighet finns för personal att önska gå fortbildningar och andra kurser som främjar att vi höjer vår kompetens på skolan inom likabehandlingsarbete. Personal som genomgår kompetenshöjande kurser/utbildningar blir nyckelpersoner till att höja den allmänna kompetensen i hela personalstyrkan. 3

4 tillsammans med föräldrarna verka för att vår värdegrund och likabehandlingsarbete efterlevs i sociala medier och i andra it-relaterade verktyg. arbeta vidare med frågor kring funktionsnedsättning. fortsätta att årligen utvärdera skolans arbete när det gäller tryggheten på skolan och utifrån det som framkommer hela tiden förbättra oss i att skapa en trygg miljö. se över möjligheterna att starta projekt (tex Temadagar och välgörenhetskonserter) där våra elevers unika kompetens vad det gäller sång, musik, dans, teater, bild och form kan få mynna ut i ett samarbete som stärker elevernas sammanhållning. synliggöra och integrera det arbete som trygghetsgruppen gör. värna om mer tid till elevhälsa och förebyggande arbete ute i arbetslagen. förbättra och tydliggöra kommunikationen runt kränkande behandling både gentemot barn, föräldrar och personal. jobba för att medel för trygghetsfrämjande åtgärder skall finnas med i skolans budget på ett tydligt sätt. driva på arbetet med och diskussionerna runt den värdegrund som vår verksamhet vilar på. förbättra informationen till våra vikarier och nyanställda vad gäller regler, klassrumsplaceringar och information kring elever i behov av särskilt stöd. Vad säger lagen? Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever ( 2006 års lag ) upphörde att gälla den 1 januari Sedan den 1 januari 2009 finnas bestämmelserna i stället i 14 a kap. skollagen (kränkande behandling) och i den nya diskrimineringslagen (diskriminering). Detta innebär att skolorna från och med den 1 januari 2009 ska beakta bestämmelser i två olika regelverk för att garantera samma skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som före lagändringen. (se bilaga 1) 4

5 Lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder förbjuds i grundskolan. Lagen innebär också ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling, som exempelvis mobbning. Skolor kan om lagen ej följs bli skadeståndsskyldiga till utsatta elever. Ett barn- och elevombud vid skolverket finns att ta hjälp av om man ej känner sig hjälpt på sin skola. Skolans förebyggande ansvar är stort och innefattar övergripande värdegrundsarbete med både personal och elever, liksom kontinuerligt gruppstärkande arbete i klasserna. På Kulturama Grundskola Sundbyberg finns en trygghetsgrupp bestående av fem lärare och kurator. Definition av kränkande behandling (Skolverkets allmänna råd 2006) Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, sk annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang. Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen mot alla människors lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. En viktig utgångspunkt är att den enskildes upplevelse av kränkning alltid måste tas på allvar. Definition av mobbning I kommande text använder vi oss av begreppet kränkande behandling. Mobbning är ett ex. på kränkande behandling. Förebyggande arbete All personal ska veta om vår likabehandlingsplan och vad den säger. Vi har klassrumsplacering för att öka tryggheten i klassrummet. Vi genomför en trygghetsenkät med eleverna varje år. Vi låter inte eleverna själva välja grupper vid grupparbeten. Gruppindelning sker av eller i samråd med läraren. Vi har rastvärdar ute och inne. Vi har en trygghetsgrupp som träffas varje vecka. Arbetslagen har möte regelbundet där erfarenhetsutbyte samt elevvårdsärenden diskuteras. 5

6 Ansvarsfördelning Rektor har det övergripande ansvaret för upprättandet, genomförandet, uppföljningen och utvärderingen av skolans handlingsplan. Trygghetsgruppen som har kunskap om den modifierade Österholmsmodellen skall hålla i samtal enligt denna tillsammans med en lärare (se bilaga 2). Trygghetsgruppens medlemmar gör en första bedömning av hur man ska gå vidare med en anmälan och vilka personer som ska involveras i ärendet. Vid behov kan elevhälsoteamet konsulteras. Trygghetsgruppen ansvarar även tillsammans med rektor för att en likabehandlingsplan upprättas och årligen revideras. Dessutom skall en trygghetsenkät genomföras varje läsår. Personalen skall delta i fortbildning rörande trygghetsarbete och mentorskap. De ska också ta ansvar för anmälningsförfarandet gällande kränkande behandling och aktivt motverka trakasserier, bl.a. genom att direkt ingripa om elever bråkar, kränker, retas etc. Dessutom skall personalen i sitt arbete sträva efter att undvika situationer där elever blir bortvalda, vilket kan innebära att han/hon i samråd med mentor och arbetslag väljer lag, placerar i klassrummet, delar in i grupper etc. Arbetslagen skall ha elevhälsoärenden, mentorskap och tryggheten bland eleverna i årskursen som stående punkter på arbetslagsmötet. Arbetslaget ansvarar för att planera mentorstiden för respektive årskurs (terminsplanering) samt att göra placeringslistor för eleverna. Medlemmar ur arbetslagen kan bli tillfrågade att föra protokoll under samtal. Tid för elevhälsodiskussioner ingår i arbetslagstiden. Vid behov kan elevhälsoteamet konsulteras. Mentorerna ansvarar för det kontinuerliga gruppstärkande arbetet, jobbar trygghetsfrämjande i sin mentorsgrupp och informerar om skolans rutiner runt kränkande behandling både till elever och föräldrar (gärna på terminens första föräldramöte). Mentorn ansvarar för detaljplanering av mentorstiden och sköter kontakten med utsatta elevers vårdnadshavare. Mentorn stöttar och vägleder även elever som utsatt andra för kränkning och trakasserier och hjälper dem att hitta nya strategier och tillvägagångssätt i sitt samspel med andra. Det är även mentorns ansvar att snarast informera berörda lärare om pågående fall där deras mentorselev är den som utsatts för kränkande handlingar. Mentor håller sig uppdaterad med sina mentorselevers trivsel och vidtar nödvändiga åtgärder vid behov såsom samtal med elev, kontakt med föräldrar, kontakt med elevhälsoteamet och trygghetsgrupp. 6

7 Eleven skall medvetandegöras om sitt ansvar att säga till vid kränkande behandling och trakasserier. Föräldrar/vårdnadshavare skall ta del av informationen rörande skolans trygghetsarbete samt kontakta personal vid misstänkt kränkande behandling. Elevhälsoteamet skall ta initiativ till fortbildning gällande trygghet och hålla sig uppdaterad i ärenden kring kränkande behandling samt vid behov erbjuda ytterligare elevinsatser. Åtgärder om kränkning sker Åtgärd om kränkning sker Kränkning elev elev Trygghetsgruppen är de som i första hand tar hand om mobbning (systematiskt återkommande kränkning) och mentor/arbetslag tar hand om konflikter. Trygghetsgruppen gör tillsammans med lärare/mentor, en bedömning om det handlar om mobbning eller en konflikt. Kränkningar elev personal, personal elev, personal-personal, förälderpersonal och personal-förälder I dessa fall ansvarar rektor för utredning och föräldrar kopplas in. Kvalitetssäkring av likabehandlingsplanen För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling sker på tillfredställande sätt och att alla rutiner följs har vi på Kulturama Grundskola Sundbyberg tagit fram följande punkter för att säkra kvaliteten i arbetet: Denna likabehandlingsplan skall presenteras årligen för elever, föräldrar och personal. Trygghetsgruppen presenteras på tydlig plats i skolan. Rektor ansvarar för att rasttillsynen är tillräcklig vid varje terminsstart. Varje mentor upplyser och utbildar sina mentorselever i Barn- och elevskyddslagen. 7

8 Skolan genomför trygghetsenkäter varje år för att kartlägga eventuell otrivsel. Dessa ligger tillgrund för vårt fortsatta trygghetsarbete. Individuell utvecklingsplan (IUP) upprättas för varje elev i samband med utvecklingssamtal som hålls under terminens gång. Vid utvecklingssamtal deltar elev, föräldrar och mentor. Vid behov upprättas mål som rör elevens sociala situation. Varje läsår avslutas med att trygghetsgruppen, elevhälsoteamet, arbetslagen och ledningsgruppen utvärderar läsåret som gått. Utifrån detta revideras alternativt kompletteras likabehandlingsplanen om så behövs. Vikarierande personal som vistas tillfälligt i skolan informeras skriftligen, av vikarieansvarig, om skolans regler och skall liksom övrig personal rapportera eventuella kränkningar. Dokumentation/utvärdering Kränkande behandling dokumenteras och arkiveras. Trygghetsgruppen möts en timme per vecka för det kontinuerliga trygghetsarbetet samt en halvdag per termin för utvärdering. Kontaktpersoner: Rektor Kicki Bothèn , Konsulterande kurator Patricia Alp, Tryggetsgruppen Charlotta Grudin Nowak, lärare i arbetslag 7, Apolonia Angeles Ponte, lärare i arbetslag 6, Ingela Johansson, lärare i arbetslag 4, Lisa Nordell, lärare i arbetslag 7, Azeb Werede, arbetslag 7, 8

9 Bilaga 1 Skolinspektionen Informationsblad Rättssekretariatet Kränkningar och diskriminering nu i två regelverk Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006 års lag) upphörde att gälla den 1 januari Sedan den 1 januari 2009 finns bestämmelserna i stället i 14 a kap. skollagen (kränkande behandling) och i den nya diskrimineringslagen (diskriminering). Detta innebär att skolorna från och med den 1 januari 2009 ska beakta bestämmelser i två olika regelverk för att garantera samma skydd mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som före lagändringen. Det råder fortfarande nolltolerans mot kränkningar. Begreppet kränkande behandling motsvarar det som i 2006 års lag kallades annan kränkande behandling. Skollagen har skärpts på så sätt att det anges att en plan mot kränkande behandling ska upprättas årligen. Det är inte tillräckligt att bara följa upp och se över planen. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under året. En sådan redogörelse förutsätter att man på skolan eller i verksamheten först gör en kartläggning av den egna verksamheten som man kan utgå från. Vad huvudmannen ska göra Enligt 14 a kap. skollagen ska huvudmannen se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever (6 ) vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling (7 ) inom varje särskild verksamhet och varje år upprättas en plan mot kränkande behandling (årlig plan, i fortsättningen kallad plan mot kränkande behandling) med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genom-förts ska tas in i efterföljande års plan (8 ). 9

10 Utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen ska enligt den nya diskrimineringslagen inom ramen för verksamheten bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning (3 kap. 14 ) vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller någon elev utsätts för trakasserier som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning eller för sexuella trakasserier (3 kap.15 ) varje år upprätta en plan (likabehandlingsplan) med en översikt över de åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier på dessa grunder eller sexuella trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det kommande året. En redovisning av hur planerade åtgärder har genomförts ska tas in i efterföljande års plan (3 kap.16 ). Kraven på årlig plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan kan uppfyllas i en och samma plan. Båda regelverken skyddar barn och elever som söker till eller deltar i verksamheten/ utbildningen. I den regelbundna tillsynen granskar Skolinspektionen om 14 a kap. skollagen följs av skolorna. Kränkande behandling Med kränkande behandling avses enligt 14 a kap. 3 skollagen ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs värdighet. Det motsvaras av det som i 2006 års lag kallades annan kränkande behandling och omfattar uppträdanden som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Här avses enligt propositionen exempelvis mobbning och liknande beteenden som har sin grund i att någon är överviktig, har en viss hårfärg eller är en plugghäst och liknande. Kränkande behandling kan även föreligga utan att den som kränker anger någon specifik egenskap hos det barn eller den elev som utsätts för kränkningar. Att knuffa eller rycka någon i håret eller sätta krokben för personen i fråga kan också utgöra kränkande behandling i lagens mening. Även psykiska kränkningar genom t.ex. utfrysning omfattas av uttrycket kränkande behandling. I 14 a kap. 2 skollagen finns en hänvisning till diskrimineringslagen som innehåller bestämmelserna om diskriminering. 10

11 Nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering I 14 a kap. 9 skollagen finns ett direkt förbud för vuxna att utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Bestämmelserna i 14 a kap. skollagen innebär att det råder nolltolerans mot kränkande behandling. Detta är en utgångspunkt för den regel-bundna tillsynen som ska komma till uttryck i rapporter och beslut. Huvudmannen är bl.a. skyldig att utreda omständigheterna när ett barn eller en elev uppger att de har blivit utsatta för kränkande behandling och i förekommande fall vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden (10 ). Motsvarande bestämmelser om diskriminering finns i 2 kap. 5 och 7 diskrimineringslagen. Vem ansvarar för åtgärder m.m. enligt 14 a kap. skollagen Bestämmelserna mot kränkande behandling i 14 a kap. skollagen gäller för utbildning och annan verksamhet enligt skollagen. Av förarbetena framgår att all den verksamhet som en förskola, ett fritidshem och en skola etc. bedriver omfattas (prop. 2007/08:95 s. 574) liksom även familjedaghem. Lagen utpekar att huvudmannen är ansvarig för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i kapitlet när de är i tjänst eller handlar inom ramen för ett uppdrag. Med huvudman förstås den som är huvudman för verksamhet enligt skollagen. Beroende på verksamhet kan huvudmannen vara en kommun, ett landsting, staten eller en enskild juridisk eller fysisk person. Det ligger i sakens natur att det arbete som ska bedrivas enligt 14 a kap. skollagen i praktiken genomförs av rektorer och personal i verksamheterna. Skolinspektionen granskar skolornas och verksamheternas arbete med anledning av bestämmelserna i 14 a kap. skollagen och riktar sina krav på åtgärder mot rektorer eller andra chefer. Detta förutsätter dock att huvudmannen har fört ut ansvaret till rektorer och verksam-hetschefer och att huvudmannen har delegerat rätten att fatta de beslut som behövs. Huvudmannen har fortfarande det yttersta ansvaret för att se till att kraven i 14 a kap. skollagen följs. Är ansvarsfördelningen otydlig kan Skolinspektionen bedöma att åt-gärder behövs för att klargöra ansvarsfördelningen. Diskrimineringslagen i Skolinspektionens tillsyn Sedan bestämmelserna som rör diskriminering och kränkande behandling av barn och elever delades i två regelverk är uppdraget att utöva tillsyn över bestämmelserna upp-delat (Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen). Trots denna uppdelning har bestämmelserna om diskriminering ett naturligt samband med bestämmelserna om skolans uppdrag att erbjuda en trygg miljö. I skollagens portalparagraf (1 kap. 2 tredje stycket) anges bl.a. att den som verkar inom skolan aktivt ska motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden. Bestämmelsen har en nära koppling till såväl skollagens bestämmelser om grundläggande värden som lagens regelverk för att upprätthålla ordning, trygghet och studiero i skolan. 11

12 Även om det i den regelbundna tillsynen inte ingår att bedöma om skolorna följer diskrimineringslagen kommer Skolinspektionen att uppmärksamma rektorn eller chefen för en verksamhet på om det i en skola eller verksamhet förekommer upplevd diskriminering eller trakasserier, samt om det saknas en likabehandlingsplan eller om den upprättade likabehandlingsplanen inte innehåller mål och åtgärder för att förhindra och åtgärda diskriminering eller trakasserier. Därutöver kommer Diskriminerings-ombudsmannen att informeras och få en kopia av beslutet. Kvalitetsredovisningen Uppföljning och utvärdering av planer mot kränkande behandling och likabehandlingsplaner ska redovisas i kvalitetsredovisningen enligt 3 a förordningen om kvalitetsredovisning in om skolväsendet m.m. Bestämmelsen trädde också i kraft den 1 janu-ari 2009 och ska tillämpas första gången för kvalitetsredovisningar som avser För kvalitetsredovisningar som gäller läsår, vilket oftast är fallet med skolornas kvalitetsredovisningar, bör bestämmelsen tillämpas första gången för kvalitetsredovisningar som avser läsåret 2008/2009. Barns och elevers deltagande i arbetet med planerna Barn och elever vid den verksamhet för vilken planen gäller ska enligt 2 förordningen om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot diskriminering och kränkande behandling medverka vid upprättandet, uppföljningen och översynen av planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen. Har du frågor kontakta Ulrika Lindmark på rättssekretariatet; eller

13 Trygghetsgruppens arbete (modifierad Österholmsmodell) Bilaga 2 Mobbning är när en eller flera individer upprepande gånger och över tid, blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera andra individer. Med mobbning menas både fysiskt och psykiskt våld. I psykiskt våld innefattas även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge och känner sig kränkt. Dan Olweus, professor Om en elev mobbas ska det skrivas en mobbningsanmälan. Alla kan göra en mobbningsanmälan men den ska skrivas tillsammans med eller av en vuxen. För att vi ska kunna hålla ett samtal med den/de som mobbar är det mycket viktigt att vi får så mycket information som möjligt. Fyll i blankett Anmälan om mobbning som finns i Likabehandlingsplanen. Anmälan måste innehålla minst två händelser där samma elev(er) mobbar en annan elev. Observera att händelserna även kan vara suckar, blickar, miner o s v. 1) Beskriv händelsen så utförligt som möjligt. Vi behöver känna till anmälarens namn, namn och klass på de inblandade, mentorns namn, vad som sades eller gjordes, var händelserna inträffade samt vilket datum. Gärna exakt tidpunkt (t ex mattelektionen går bra). Anmälan lämnas till trygghetsgruppen. Om anmälan innehåller oklarheter kontaktar trygghetsgruppen anmälaren för ytterligare information. Om anmälaren är någon annan än den utsatte så pratar någon ur trygghetsgruppen med den utsatte för att få mer information. OBS! Mentorn till den utsatte ringer omgående hem till föräldrarna för att informera om vad som hänt och för att upplysa om hur fallet tas om hand av trygghetsgruppen. 2) När anmälan är gjord kallas den/de som mobbar till ett första samtal. Vid samtalet sitter en samtalsledare och en bisittare med från trygghetsgruppen. Bisittaren antecknar det som sägs på blankett Trygghetsgruppens samtal. Både eleven och samtalsledaren undertecknar blanketten efter att den lästs upp. Eleven informeras om att kontakt med vårdnadshavare kommer att tas omgående av någon från Trygghetsgruppen.. Eleven uppmanas också att prata om samtalet hemma. 3) Efter ca 1 vecka hålls det andra samtalet. Vid det tillfället pratar vi med den utsatta eleven. Någon ur trygghetsgruppen tar kontakt med den utsattas föräldrar. Om mobbningen upphört avslutar vi efter andra samtalet med den som har utsatt. Han/Hon uppmanas att berätta att det gått bra hemma och att någon ur trygghetsgruppen ringer samma dag. Mentorn har tillsammans med vårdnadshavaren ansvar för uppföljning av den utsatta såväl som den som har utsatt. 4) Om mobbningen inte upphört fortsätter samtalen med rektor och de inblandades föräldrar samt någon ur trygghetsgruppen. Rektor beslutar om vidare åtgärder. 13 Trygghetsgruppen

14 Anmälan till Trygghetsgruppen Bilaga 3 Datum: Anmälarens namn: Hur vill anmälaren bli kontaktad: Vem/vilka blir utsatta? Namn, klass och mentor: Vem/vilka utsätter? Namn, klass och mentor: Var och vid vilka tillfällen har detta skett? Vad har hänt vid varje tillfälle? Svara så utförligt som möjligt helst med plats, datum osv. Anmälan lämnas till någon i trygghetsgruppen. 14

15 Trygghetsgruppens samtal Bilaga 4 Anmälare: Ansvarig trygghetsgrupp: Bisittare: Vem är utsatt? Vem utsätter? Samtal med den utsatte Datum: Kommentarer: Underskrift: Ansvarig trygghetsgrupp Elev Samtal med målsman till den utsatte Datum: Ansvarig trygghetsgrupp: Kommentarer: 15

16 Trygghetsgruppens samtal Anmälare: Ansvarig trygghetsgrupp: Bisittare: Vem är utsatt? Vem utsätter? Samtal med den som utsätter Datum: Kommentarer: Underskrift: Ansvarig trygghetsgrupp Elev Samtal med målsman till den som utsätter Datum: Ansvarig trygghetsgrupp: Kommentarer: 16

17 Samtal med den utsatte Uppföljning Datum: Kommentarer: Underskrift: Ansvarig trygghetsgrupp Elev Samtal med den som utsätter Uppföljning Datum: Kommentarer: Underskrift: Ansvarig trygghetsgrupp Elev Samtal med målsman till den som utsätter Datum: Ansvarig trygghetsgrupp: Kommentarer: Samtal med målsman till den utsatte Datum: Ansvarig trygghetsgrupp: Kommentarer: Avslut eller eventuell ytterligare uppföljning Bedömning görs av Trygghetsgruppen 17

18 18

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Logårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling år 2016 Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd

Läs mer

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården

Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Logårdens förskola Plan mot kränkande behandling år 2015, Logården Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud mot kränkande behandling samt Skolverkets allmänna råd om arbetet

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad läsåret 2011/2012

Likabehandlingsplan Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad läsåret 2011/2012 Likabehandlingsplan Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Vision Definitioner Till dig som är elev Till dig som är förälder Till dig som är personal Kontaktpersoner

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD LIKABEHANDLINGSPLAN OCH HANDLINGSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Kunskapskällan HERRLJUNGA KOMMUN UPPRÄTTAD 2016-09-01 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med

Läs mer

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola

Trygghetsplan 2017/2018. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fåraherdens förskola Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2017/2018 Fåraherdens förskola Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna i skolområdet Ängen orebro.se Inledning Verksamheten

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001

Riktlinje. Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Riktlinje 2016-12-14 Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i förskola, skola och fritidsverksamhet UN 2016/4001 Antagen av Utbildningsnämnden den 14 december 2016. Dokumentet ersätter tidigare

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola

LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Upprättad: 100101 Reviderad: 130227 LIKABEHANDLINGSPLAN Kyrkskolan Linnéskolan 7-9 Röinge skola Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Smygehamns förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Upprättad 140228 Gäller till 150228 Fastställd av: Förskolechef Personal Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Regelverk s.

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014

Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Likabehandlingsplan och plan för Kränkande behandling för förskolorna i Brunnsparksområdet 2014 Utarbetad enligt Skol- och fritidsförvaltningens (SFF) riktlinjer. Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Förskolan Dal-Jerk Vision På förskolan Dal-Jerk förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Lillåns Södra skola 2014/15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Lillåns Södra skola 2014/15 2 Innehåll 1. Lagstiftning... 4 2. Vision... 5 3. Uppföljning, utvärdering och analys av trygghetsplanen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad och Danvikstull. Läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad och Danvikstull. Läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kulturama Grundskola Hammarby Sjöstad och Danvikstull Läsåret 2013/2014 Innehållsförteckning Vision Definitioner Till dig som är elev Till dig som är förälder Till dig som är personal

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att

Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att Årlig plan för likabehandling Vänerparkens förskola 2015/ 2016 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Hammarns förskola, Hjo Läsåret 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN, HAMMARNS FÖRSKOLA läsåret 2015/2016 Vår vision på Hammarns förskola är att vi ska vara en arbetsplats för barn och vuxna

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN SÖLVESBORGS KOMMUN Möllebacksskolan LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING MÖLLEBACKSSKOLAN Reviderad 2013-09-10 Förord Enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012

Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Page 1 of 5 Årlig plan för likabehandling Fridhems Förskola 2011/ 2012 Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns och elevers lika rättigheter förebygga och förhindra trakasserier

Läs mer

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011

Sida 1(8) Likabehandlingsplan. Olympens förskola. Likabehandlingsplan. Upprättad i oktober 2011 Sida 1(8) Olympens förskola Likabehandlingsplan Upprättad i oktober 2011 2 Bakgrund och syfte Den nya lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67)

Läs mer

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Riktlinjer för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Inledning Varje kommun har enligt skollagen 1 och diskrimineringslagen 2 en skyldighet att skydda barn och elever mot kränkningar. I framtagna

Läs mer

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6

Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Tanneforsskolan Likabehandlingsplan år F-6 Vision På Tanneforsskolan ska alla känna sig trygga. Genom denna trygghet skapas förutsättningar för ett allsidigt lärande. Uppdraget Ny lag: Från 2006-04-01

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Rättviks kommuns förskolor och pedagogisk omsorg Vision På förskolan förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling.

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR I UR och SKUR FÖRSKOLAN GRANEN Planen gäller 2015-06-01 2016-06-01 1 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan..3 I Ur och Skur förskolan Granens likabehandlingsplan.4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Förskolan Äppelgården Vision På Äppelgården förekommer inga former av diskriminering, trakasserier, eller kränkande behandling. Förskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Inledning Denna plan gäller för alla barn och vuxna som vistas i förskolans verksamhet i Degerfors kommun. Planen består av en gemensam del för samtliga förskolor

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder...

Vår vision 3. Inledning.4. Lagarna 4-5. Definitioner - Vad betyder orden...6. Kartläggning 7. Kön..8. Etnisk tillhörighet 9. Funktionshinder... Förskolan Smultronställets Trygghetsplan 2015 Innehållsförteckning Vår vision 3 Inledning.4 Lagarna 4-5 Definitioner - Vad betyder orden...6 Kartläggning 7 Kön..8 Etnisk tillhörighet 9 Religion eller annan

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2016-2017 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12

Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Skärgårdens förskolor Dalarö Ornö Utö Handlingsplan mot kränkningar - Likabehandlingsplan 11/12 Postadress Besöksadress Telefon Fax/e-post Bankgiro Box 94 Odinsvägen 31 Dalarö Växel: 08-50150416 137 70

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN

RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN 2011-08-30 RIKTLINJER FÖR ARBETE MED LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING I FÖRSKOLAN, GRUNDSKOLAN OCH GRUNDSÄRSKOLAN BUN 2014/0288 003 Handläggare Mia Wiman-Olsson Sakkunnig, utbildningskontoret

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Verksamhetsåret 2014/2015 Kunskapsskolan Saltsjöbaden Innehåll: Inledning s. 2 Definitioner s. 3 Främjande och förebyggande arbete s. 4 Nulägesbeskrivning

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning

Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning Inledning Likabehandlingsplan för Lidingö vuxenutbildning 2013-11-28 Alla människors lika värde och respekt för varje individ ska genomsyra hela verksamheten. Likabehandlingsplanen är en viktig del av

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 för den gymnasiala vuxenutbildningen i Falu kommun Arbetsmarknads- integrations- och kompetensförvaltningen, AIK Vuxenutbildningen Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Björbo skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad september 2014 I samarbete med personal, elever, föräldrar och rektor samt fastställd av rektor. 2014-09

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN. Skå skola/fritidshem LIKABEHANDLINGSPLAN Skå skola/fritidshem 2015-2016 1 Likabehandlingsplan för Skå grundskola/fritidshem Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen

Likabehandlingsplan för förskolan. Mål och vision. Lagen 1 Likabehandlingsplan för förskolan 2013-08-05 Mål och vision Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt. Vi ska aktivt arbeta för att barnen ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan.. År 2015/2016 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Marit Pedagoger:Rosita, Anna-Karin,Sanna,Linnea, Josephine,Lisa,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förkortad version Trygghet, ansvar och respekt på Centralskolan 2016-17 Vi arbetar aktivt för att motverka alla former av kränkande behandling. Vår

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. 1 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. ProAros vision: Alltid bästa möjliga möte. Definitioner: Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Olivedal Änggården 2018

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Olivedal Änggården 2018 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Olivedal Änggården 2018 2 Innehåll Sid 3 Likabehandlingsarbetet varför det? Sid 3 Regelverk. Sid 4 Definitioner. Sid 5 Övergripande mål. Sid 5

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan

Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan 2014-01-09 Likabehandlingsplan 2013/2014 Transtenskolan Transtenskolan arbetar utifrån fyra ledord, kunskap, lust, bemötande och respekt. Skolan har två uppdrag enligt läroplanen, ett demokratiuppdrag

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

UTIFRÅN FÖRVALTNINGENS VISION LUST ATT LÄRA. Denna plan gäller till och med 30/9 2016

UTIFRÅN FÖRVALTNINGENS VISION LUST ATT LÄRA. Denna plan gäller till och med 30/9 2016 Sollebrunns skola årskurs 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UTIFRÅN FÖRVALTNINGENS VISION LUST ATT LÄRA Denna plan gäller till och med 30/9 2016 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund

Läs mer

Arbetsmaterial, mall för trygghetsplanen till skolor och förskolor i Höörs kommun

Arbetsmaterial, mall för trygghetsplanen till skolor och förskolor i Höörs kommun Arbetsmaterial, mall för trygghetsplanen till skolor och förskolor i Höörs kommun Trygga elever i Höörs kommun Skolans namn - Plan mot kränkande behandling, antagen i Lokal samverkansgrupp 090000 - Likabehandlingsplan.,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Upprättad: 150114 Upprättad: 150615 Gäller till: 160831 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkskolan och Kyrkskolans fritidshem Innehåll Vår vision Vad säger lagen Till dig som elev Till

Läs mer