VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013"

Transkript

1 Datum VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Förbundet för Allmänt Hälsoskydd Kommunerna och Miljön lämnar härmed följande berättelse för förbundets verksamhet under år Styrelsen Förbundets styrelse valdes vid årsmötet i Stockholm den 12 april 2011 för perioden fram till årsmötet Styrelsen har sedan dess haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Riksdagsledamot Carina Ohlsson (S), Lidköping Ordförande Kommunalråd Lars Thunberg (KD), Helsingborg Vice ordförande Miljöchef Leif Schöndell (tjm), Borås Kassör Sektionschef SKL Ann-Sofie Eriksson (tjm), Stockholm Sekreterare Riksdagsledamot Lars Tysklind (FP), Strömstad Miljöchef Katrin Larsson (tjm), Örebro Ersättare miljö- o hälsoskyddsnämnden Björn Smeds (FP), Uppsala Ledamot Umeå Vatten och Avfall AB Christer Paulsson (S), Umeå Ordförande miljönämnden Milan Obradovic (S), Malmö (Avsagt sig oktober 2013) Ledamot kommunstyrelsen Majvor Westberg-Jönsson (S), Hudiksvall Kommunalråd Kia Andreasson (MP), Göteborg Ordförande miljönämnden Lars V Andersson (C), Lund 2:e vice ordförande miljönämnden Anna Hägglund (C), Falun Ordförande miljö- och hälsoskyddsn. Lars Püss (M), Halmstad Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör utgör styrelsens arbetsutskott. Ersättare Ledamot miljö- och klimatnämnden Ersättare miljötillsynsnämnden 1:e vice ordförande bygg- och miljön. Peter Ahlmén (S), Sandviken Ersättare samhällsbyggnadsnämnden Birgit Ericsson (S), Tingsryd Jöran Fagerlund (V), Göteborg Christina Linnea Örtendahl (M), Höganäs Vice ordförande miljö- och hälsoskyddsn. Bengt Hackberg (S), Falkenberg Ordförande miljönämnden Göran Öhman (S), Luleå FAH c/o Alesund Consulting Flystaslingan Spånga tfn: e-post:

2 2 (5) Revisorer Till revisorer valdes vid årsmötet 2011 för perioden fram till årsmötet 2015 miljöchef Ewa Jansson, Kalmar och teknisk chef Bo Norling, Alingsås. Till ersättare valdes miljöchef Reidar Danielsson, Linköping och f d riksdagsledamot Ingemar Josefsson, Stockholm. Valberedning Till ordinarie ledamöter i valberedningen valdes vid årsmötet 2011 för perioden fram till årsmötet 2015 Lena Karlsson Engman (S), Umeå (sammankallande), Björn Elmqvist (C), Tingsryd, Kjell-Erik Karlsson (V), Varberg, Peter Forkstam (MP), Lund och miljöchef Bo Johansson, Mjölby/Boxholm. Beträffande ersättare i valberedningen beslutade årsmötet att hänskjuta frågan till årsmötet Några ersättare utsågs dock inte vid detta tillfälle, utan styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till årsmötet Inte heller vid detta tillfälle utsågs några ersättare, utan frågan kvarstår att lösa. Styrelsearbetet FAH:s styrelse har under verksamhetsåret haft två protokollförda sammanträden, ett i anslutning till årsmötet i Stockholm och ett i samband med höstmötet i Örebro. Till mötena har kallats ordinarie ledamöter och ersättare. Styrelsen har vid mötena bl.a. diskuterat programinriktning samt tid och plats för kommande höst- och vårmöten. Vidare har styrelsen fört diskussioner kring hur förbundets verksamhet och konferenser ska kommuniceras till målgruppen och om denna kan vidgas. Användningen av sociala medier är en annan fråga som avhandlats. Styrelsens arbetsutskott har haft flera telefonmöten under året för att bl.a. förbereda styrelsemötena. I december träffades arbetsutskottet i Stockholm för att förbereda ett kommande styrelsemöte i januari 2014 med bl.a. en workshop om framgångsfaktorer för FAH. Årsmöte i Stockholm Årsmöte med konferens hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm den april. Till mötet samlades 109 deltagare från kommuner samt statliga myndigheter och organisationer. Tema för konferensens första dag var Hållbart stadsbyggande - avfallsminimering i praktiken. Som föreläsare medverkade bl.a. företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Fastighetsägarna, Håll Sverige Rent, Miljödepartementet samt Göteborgs Stad, Landstinget Västernorrland och Lunds Renhållningsverk. Som ingress till avfallstemat inledde Naturvårdsverket konferensen med en redovisning av Klimatfärdplan 2050 med fokus på vilken roll kommunerna spelar i det arbetet. Konferensens andra dag inleddes med årsmötesförhandlingar varefter Alexander Ståhle, VD i Spacescape och forskare på KTH, höll en inspirerande och tankeväckande föreläsning under rubriken Hur ska staden planeras för att människor ska trivas. Förmiddagen fortsatte sedan med tematiska samtal i tre olika grupper (Klimatfärdplan 2050, Avfallsfrågor i planering och tillsyn samt Hantering av förorenad mark vid exploatering). Vidare gick SKL igenom aktuella utredningar om riktvärden för buller, Swedish Standards Insitute (SIS) redovisade en ny standard för miljöledningssystem för kommuner och Milan Obradovic, ordförande i Miljönämnden i Malmö Stad samt styrelseledamot i FAH, talade om Grön IT hur kan detta ge tydliga miljöresultat i

3 3 (5) kommunen. Dessutom informerade FAH:s sekreterare Ann-Sofie Eriksson på sedvanligt vis om aktualiteter från SKL. Konferensmiddagen på torsdagskvällen hölls på Långholmen. Höstmöte i Örebro Höstmötet arrangerades på Conventum i Örebro den oktober. 90 deltagare från kommuner samt statliga myndigheter och organisationer mötte upp i Örebro för att delta i konferensen som hade två teman: Samverkan inom kommunen och med andra aktörer för ett framgångsrikt kommunalt miljöarbete samt Lokalt arbete för minskat matsvinn och framtidens kontroll. Mötet inleddes på torsdagsmorgonen med två olika studiebesök: Naturens hus och vattenparken samt Mitt gröna kvarter. Därefter inleddes själva konferensen med att kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Örebro, Lennart Bondesson, hälsade välkommen och gjorde en exposé över kommunens miljöarbete och hur det kan användas för att profilera kommunen. Därefter följde flera pass på temat samverkan där representanter för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Naturvårdsverket och Miljösamverkan Sverige samt Helsingborgs Stad och Örebro kommun belyste dessa frågor ur olika aspekter och även visade på goda exempel. Vidare gjorde konsulten Nils Alesund en redovisning av vilka olika samverkansformer kommunerna kan använda sig av för att hålla en hög kompetens i miljöarbetet. Dagen avrundades med att VD:n för det Örebrobaserade företaget Kung Markatta AB, Anders Dahlin, talade på temat hållbarhetsarbete. Den andra konferensdagen startade med tre parallella seminarier (Samverkansformer mellan kommuner hur fungerar det i praktiken?, Lokalt arbete för minskat matsvinn samt Samarbetsformer inom kommunen hur fungerar det i praktiken?). Därefter följde en redovisning från Livsmedelsverket under rubriken Framtidens livsmedelskontroll. Som avslutning på konferensen gjordes en koppling mellan livsmedel och miljö genom att Elin Röös från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) presenterade Köttguiden, ett verktyg på webben som visar på olika köttslags miljöpåverkan samt att Örebro kommun presenterade sitt arbete för att minska matsvinnet. Konferensmiddagen på torsdagskvällen hölls på Örebro Slott. FAH:s medlemmar Antal Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande (kommuner)* 230 Centrala och regionala myndigheter 4 Universitet och högskolor 1 Organisationer 3 Enskilda medlemmar 8 Hedersmedlemmar 5 Totalt av Sveriges kommuner finns representerade i FAH. I flera fall är det kommunalförbund eller liknande som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågorna för kommunens räkning. Då betraktas samtliga ingående kommuner som anslutna till FAH. 60 kommuner har aktivt valt att stå utanför förbundet. Hedersmedlemmar i FAH F d ordförande i förbundet, fd landshövding Sven Johansson, Stockholm

4 4 (5) F d sekreterare i förbundet, fd hälsosvårdskonsulent Sven Nilsson, Luleå F d vice ordförande i förbundet, fd kommunalrådet Kerstin Svenson, Göteborg F d ordförande i förbundet, fd riksdagsledamoten Ingemar Josefsson, Stockholm F d förtroendeman med långvarigt engagemang i förbundet, Birgitta Oscarsdotter-Hedberg, Västerås Medlemsavgifter Medlemsavgifterna för 2013 var följande: Medlemskategori Avgiftens storlek Antal röster Kommuner, invånarantal kronor 3 röster kronor 4 röster kronor 5 röster kronor 6 röster kronor 7 röster Centrala och regionala sammanslutningar 900 kronor 4 röster Lokala organ och företag 500 kronor 3 röster Enskild medlem 100 kronor 1 röst Dessa avgifter har gällt sedan 2001 (Beslutade vid årsmötet i april 2000). Förbundets ekonomi Förbundet har en god ekonomi, även om bokslutet för 2013 innebär ett underskott i resultaträkningen på kronor. Årsmöteskonferensen 2013 medförde ett förhållandevis stort underskott på ca kronor, medan höstkonferensen gav ett överskott på ca kronor. Resultatet för konferenserna är beroende av deltagarantal samt kostnader för föreläsare och båda dessa faktorer kan variera kraftigt. I övrigt balanserar verksamhetens kostnader för kanslitjänster m.m. i stort sett mot medlemsavgifterna. Balansomslutningen uppgår till kronor. Bokslutet för 2013 redovisas i bilaga. FAH:s kansli FAH:s kansli har sedan den 1 januari 2011 och fram till den 31 december 2013 varit förlagt till Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad. Fr.o.m har ett nytt avtal om kanslitjänster träffats med Alesund Consulting i Spånga. Uppgiften är att ta emot inkommande handlingar (FAH:s postadress) och fungera som förmedlande länk mellan t. ex. styrelsen och medlemmarna och internt inom styrelsen. Vidare ingår ansvaret för medlemsregistret och debitering av medlemsavgifter samt arkivhållningen. Förbundets samlade handlingar från starten 1919 är sedan några år tillbaka arkiverade på en och samma plats, nämligen landsarkivet i Vadstena. Tidigare har arkivet varit splittrat på olika funktioner i styrelsen. Kontaktuppgifterna till FAH är: Alesund Consulting, Nils Alesund Flystaslingan SPÅNGA Tel

5 5 (5) Förbundet har vidare ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande utformning av program till FAH:s konferenser. Likaså ansvarar SKL för uppdatering av och information på förbundets hemsida Kontaktperson hos Sveriges Kommuner och Landsting är förbundets sekreterare Ann-Sofie Eriksson. Sveriges Kommuner och Landsting Ann-Sofie Eriksson Stockholm tfn: e-post: För förbundets ekonomiadministration svarar Miljöförvaltningen i Borås Stad genom förbundets kassör Leif Schöndell. FAH Kommunerna och Miljön c/o Miljöförvaltningen Borås Stad Borås tfn: e-post: Stockholm den 12 februari 2014 Carina Ohlsson Ordförande

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 109:e ordinarie årskongress torsdagen den 8 september 2011 i Linköping 1 2 KT:s 109:e ordinarie årskongress Plats: Linköping Koncert och

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 95:e ordinarie årskongress onsdagen den 20 augusti 1997 i Kalmar KT:s 95:e ordinarie årskongress Plats: KalmarSalen Konsert & Kongress,

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ

STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ Jörgen Lindström/ Malmö Turism Oscar Falck Oscar Falck STÄMMOHANDLINGAR 2012 21-22 APRIL I MALMÖ 1 PROGRAM Lördag 09.30-11.00 Avprickning vid receptionen 11.00-12.00 Inledning med presentation 12.00-13.00

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen. Verksamhetsberättelse 2013 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Verksamhetsberättelse 2013 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Årsberättelse 2013 Styrelsen för år 2013 har haft följande sammansättning: Ordförande Teknisk chef

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Årsberättelse med bokslut

Årsberättelse med bokslut Årsberättelse med bokslut 2010 2011 FINNVEDENS SAMORDNINSGFÖRBUND BYGGER BROAR FÖR EN HÅLLBAR SAMVERKAN Organisationsnummer 222000-2873 Innehållsförteckning Syftet med samordningsförbundets verksamhet

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser

ATT ARBETA I STYRELSEN. Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser ATT ARBETA I STYRELSEN Tips och råd för ledamöter i SPF Seniorernas föreningsstyrelser Innehåll SPF Seniorerna 4 Styrelsen föreningens ledare 6 Vad gör ledamöterna? 10 Ha bra möten 13 Årsmötet 15 Informera

Läs mer

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Sverigeunionen av Soroptimistklubbar - Årsberättelse verksamhetsåret 2008-10-01-2009-09-30 Unionsstyrelsen och Funktionärer Unionens styrelse och funktionärer har under verksamhetsåret varit följande:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HSB STOCKHOLMS PENSIONÄRSRÅD 1 januari 31 december 2011 Pensionärsrådets ledamöter Lillian Björkman, ordförande Anita Skogsberg, vice ordf. Runo Carlsson, sekreterare Kerstin

Läs mer

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordförande hälsar nedanstående, närvarande välkomna till styrelsens första möte, och förklarar sammanträdet öppnat. 1 Styrelsen för Protokoll Föreningen Kommunala miljöchefer 2003-11-21 Plats: Miljöförvaltningen i Stockholm Tid: 2003-11-21, Kl 10.00-14.00 Närvarande: Ann-Britt Svedberg, ordförande Christer Persson Högni

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 2011-02- 23 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010.. Nätverket Genusföretagarna är Sveriges enda branschorganisation inom jämlikhet. Vi utgör ett viktigt nätverk för dem som arbetar med jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering

Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering ! Årsmöteshandlingar Föreningen för Samhällsplanering Årsmöte 2015-04-23 Kl 16:00 Plats, lokal: Sweco Gjörwellsgatan 22 Stockholm Version 2015-04-15 ! 2014-04-15 Dagordning Årsmöte 2015 23/4 kl 16:00 Enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsberättelse... 3 2. Verksamhetsplan och Styrkort... 14 3. Medlemsmuseer... 19 4. Ekonomisk berättelse... 21 5. Revisionsberättelse... 24 Verksamhetsberättelse

Läs mer

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN

LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN LÄNSBYGDERÅDET ÖREBRO LÄN VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 Länsbygderådet Länsbygderådet Örebro län, LBR, är ett nätverk för de lokala utvecklingsgrupperna/ byalagen i länet. Styrelsen består av personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Siffror och fakta Den här verksamhetsberättelsen är den mer formella beskrivningen av Svenska Uppfinnareföreningens verksamhet 2013. Den ska kompletteras med föreningens Årsredovisningen

Läs mer

Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2012 Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2012 Foto: Susanna Vesterberg 1 Mälarens vattenvårdsförbunds årsredovisning för verksamhetsåret 2012 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

Årsberättelse 2010 1

Årsberättelse 2010 1 1 Årsberättelse 2010 ÅRSBER ÄT TELSE 2010 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en för e ning för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Inledning Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga, kan återigen blicka tillbaka till

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7

ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INNEHÅLL ORDFÖRANDEN HAR ORDET 1 STYRELSE M M 2 MEDLEMMAR, AVGIFTER 3 FÖRBUNDS- OCH SEKTIONSMÖTEN 6 DISTRIKTSFÖRENINGAR 7 ALLMÄN FÖRBUNDSVERKSAMHET 7 INTERNATIONELLT SAMARBETE 11 REPRESENTATION OCH SAMVERKAN

Läs mer