DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden"

Transkript

1 DISTANSUTBILDNING Miljö & förorenade områden En utbildning i tiden för dig som vill jobba med sanering av förorenad mark.

2 DISTANSUTBILDNING Vad innebär Miljö & förorenade områden? Detta är en tidsenlig och praktisk miljöutbildning som ger en bra grund inför en anställning. Utbildningen ger den kompetens som krävs för att kunna arbeta med förorenad mark, ända från de första mark- och vattenprovtagningarna, via saneringsprocessen och till de uppföljande efterkontrollerna. Förorenad mark finns överallt, och i hela Sverige sker ett kontinuerligt arbete med att identifiera och åtgärda föroreningsskadade områden. Varje gång ett byggprojekt startas, oavsett om det är bostadsbyggande, infrastrukturprojekt eller annat, måste noggranna utredningar av jorden och vattnet på platsen genomföras. Dessutom har man idag kännedom om ca platser runt om i landet, där föroreningssituationen är så allvarlig att den är ett hot mot människors hälsa och miljön. I utbildningen ingår de moment som branschen efterfrågar, och flera av de ingående kurserna är helt unika för denna utbildning. En mycket viktig del i utbildningen är LIA (lärande i arbete) vilket genomförs i form av praktik ute hos konsultbolag, kommuner, länsstyrelse eller andra potentiella arbetsgivare. Detta borgar för en praktiskt tillämpad utbildning och ger värdefulla kontakter för ett framtida yrkesliv. Kurser som ingår Yh poäng Arbetsmiljö och säkerhet 10 Certifierad provtagare 5 Entreprenadjuridik 20 Examensarbete 50 Hydrologi 15 Introduktion 10 Kartor och tillämpningar 15 LIA 1 50 LIA 2 55 Mark- och miljökemi 25 Marklära och geologi 25 Miljöfarliga ämnen 25 Miljölagstiftning 20 Projektledning och ekonomi 30 Provtagningsmetodik och -strategi 20 Saneringsmetodik 30 Statistik och databearbetning 15 Summa 420

3 Oskar von Krusenstierna Student Kan du rekommendera utbildningen? Ja, definitivt. Den är anledningen till att jag fick det jobb jag har idag som arbetsledare på Svevia ABs marksaneringsavdelning. Vilka delar i utbildningen har du haft mest nytta av? Provtagnings- och saneringsmetodik samt mark- och miljökemi är de delar som jag har haft direkt nytta av i mitt nuvarande arbete. Hur ser du på framtiden för branschen? Behovet i branschen växer allt eftersom samhällets kunskap om föroreningar och dess problematik ökar. Miljömedvetenheten bidrar också till en ökad vilja att undersöka och åtgärda problemen. För min del märks det tydligt i samband med bygg- och anläggningsprojekt då behovet och omfattningen på markundersökningar ökar. Det ställs också mer krav på rätt kompetens vilket jag anser att denna utbildning ger. Sedan finns det även en hel del gamla miljösynder runt om i Sverige som vi måste ta hand om. Har du några tips till framtida studenter? Lägg ner stort jobb på att hitta en bra LIA-plats. Här har du en riktigt bra chans att marknadsföra dig själv vilket kan ge ett jobb direkt efter utbildningen. Själv hade jag jobb redan innan jag var klar med min utbildning. Vilka fördelar ser du med att studera på distans? Det underlättar eftersom man inte behöver flytta eller ha dubbelt boende. Man kan även styra sin studietid utefter sina egna förutsättningar. Den geografiska spridning på studenterna är också bra eftersom flera moment i utbildningen t.ex. praktiken då kan fördelas över hela Sverige. Det blir också ett bra kontaktnät för framtiden.

4 DISTANSUTBILDNING Finns det jobb efter utbildningen? Yrkeshögskoleutbildningen Miljö och förorenade områden är en gedigen branschutbildning där deltagarna har mycket stora utsikter att bli attraktiva på arbetsmarknaden efter fullgjord utbildning. Branschen ser fortsatt ett stort behov av provtagningsoch fältpersonal till alla de stora infrastrukturprojekt som genomförs runt om i landet. Eftersom branschen varit väl representerad i den ledningsgrupp som varit delaktiga i framtagandet av utbildningen, speglas också branschens behov i utformningen av kurser och utbildningsplan. En nyhet i nuvarande utbildning är att studenterna kommer få genomgå kursen till certifierad provtagare, något som efterfrågas i allt större utsträckning i branschen. Förkunskapskrav för utbildningen För att vara behörig till en YH-utbildning krävs att du har grundläggande behörighet. Ansökan Ansökningsblankett finns på nätet. Ansökan ska innehålla betyg och intyg. Du ansöker via yrkeshögskola/utbildningar Ansökningshandlingar ska vara VBU tillhanda senast 31 maj Utbildningen startar 24 augusti. Vill du veta mer? Kontakta gärna: Utbildningsledare Kristin Elgh-Dalgren, Utvecklingsledare Bengt Åkman,

5 Intervju med Nickan Larsson Chef avd. Miljö & Utredning Tyréns Varför ska studenterna söka och satsa på denna utbildning? För att det ger möjligheten att få arbeta inom världens roligaste teknikområde. Det är ett väldigt omväxlande arbete och man får kombinationen av att träffa nya människor, jobba ut i fält och skriva rapporter på kontoret. Teknikområdet är ständigt under utveckling och det kommer hela tiden nya tekniker, forskningsrön, lagar och direktiv. Man lär sig helt enkelt nya saker varje dag. Vilka arbetsuppgifter ser du att studenterna kan få efter utbildningen? Som miljökonsult arbetar man bl.a. med miljötekniska markundersökningar, som miljökontrollant vid sanering av förorenade områden och med diverse utredningar inom mark och vatten i tidiga skeden. Väldigt kortfattat består arbetsuppgifterna i att planera, utföra provtagningar i fält, utvärdera analysresultat och värdera risker. Man kan också arbeta som entreprenör och utförare av marksaneringar eller på kommuner och länsstyrelser med t.ex. inventering av förorenade områden. Hur ser arbetsmarknaden ut de närmaste åren? Frågor rörande föroreningar i mark och vatten får en alltmer central plats i samhällsplaneringen. Vid exploatering av förorenade områden, oavsett om det är byggnader, industrier, vägar eller järnvägar, är projekten beroende av duktiga miljöhandläggare som kan utföra provtagning av jord och vatten och klassificera massor samt säkerställa att projekten utförs på ett miljömässigt korrekt sätt. Behovet av duktiga miljöhandläggare som uppskattar kombinationen av fält- och kontorsarbete är alltid efterfrågat. Fyra av fem som genomgått yrkeshögskoleutbildning får jobb direkt efter examen

6 DISTANSUTBILDNING Utbildningsinnehåll: Miljö & förorenade områden Arbetsmiljö och säkerhet, 10 YH-poäng Kursens mål är att ge den studerade kunskap om de risker som finns med arbete på förorenade områden, samt hur dessa risker kan undvikas eller minimeras. Kursen ger insikt i existerande skydds-utrustning och skyddsklasser samt under vilka förutsättningar dessa kan användas. Certifierad provtagare, 5 YH-poäng Certifieringskursen följer den nordiska standarden NT ENVIR 008, och det är av Nordtest utsedda examinatorer som utfärdar kursbevis till de deltagare som uppnår de mål som krävs. Entreprenadjuridik, 20 YH-poäng Kursens mål är ge kunskap om de lagar och regler som styr bygg- och infrastrukturprojekt, offentlig upphandling samt hur ett upphandlingsförfarande går till i praktiken. Examensarbete, 50 YH-poäng Den studerande skall genomföra ett projektarbete där de inom utbildningen tillägnade kunskaperna omsätts i en egenförfattad uppsats. Arbetet görs med fördel i samarbete med något externt företag eller myndighet. Hydrologi, 15 YH-poäng Hydrologi är läran om vattenförhållandena på jorden. Kursen ger fördjupad kunskap om vattnets roll i naturen, om mark-, yt- och grundvattnets bildning och förekomst samt kunskap om spridning och mätning av vatten. Introduktion, 10 YH-poäng Kursens mål är att ge den studerande förberedande kunskaper om hur naturen är uppbyggd, de samspel som ligger till grund för naturliga processer samt vilken påverkan de vanligaste miljöproblemen har på naturen och dess processer. Kartor och tillämpningar, 15 YH-poäng Kursen syftar till att ge kunskaper i hur olika kartor används inom efterbehandling av förorenade områden. Kunskap om hur kartor och projiceringar används, samt dess tillämpning i form av handburen GPS och användning av digitala verktyg, såsom geografiska informationssystem (GIS).

7 Lärande i arbete, LIA, 105 YH-poäng Kursen är uppdelad i två block om 50 respektive 55 YH-poäng. Kursens mål är att ge studenter möjlighet att praktiskt tillämpa de teoretiska kunskaper som erhållits under utbildningen. I kursen ska den studerande få möjlighet att prova på och ta del av olika arbetssituationer som är relevanta för marksaneringsbranschen, t ex provtagning, utvärdering eller inventering. Provtagningsmetodik och -strategi, 20 YH-poäng Kursen syftar till att ge den studerande den kunskap och praktik som krävs för att utföra provtagning i olika medier så att kvalitetssäkring upprätts i hela provtagnings- och analyskedjan. Kursen ger en inblick i tillgänglig provtagningsutrustning och olika provtagningsmetoder för förorenad mark och vatten. Marklära och geologi, 25 YH-poäng Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om geologi och de processer som styr bildandet och återbildandet av det fasta materialet. Mark- och miljökemi, 25 YH-poäng Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om den roll som kemiska processer spelar i marken och miljön. Miljöfarliga ämnen, 25 YH-poäng Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper om de vanligaste miljöfarliga ämnenas egenskaper, ursprung, förvandling och rörelse genom olika matriser. Miljölagstiftning, 20 YH-poäng Kursens mål är att ge den studerande en översikt av svensk miljö- och vattenlagstiftning, samt ha inblick i den internationella kontexten. Projektledning och ekonomi, 30 YH-poäng Att ge grundläggande kunskaper inom projektplanering, såsom genomförande, uppföljning och rapportering av projekt. Kursen syftar specifikt till att visa rollfördelning och arbetsgång vid arbeten med förorenade områden, samt kunna räkna på omfattning av en saneringsinsats. Statistik och databearbetning, 15 YH-poäng Kursens mål är att ge den studerande fördjupade kunskaper i de vanligast förekommande statistiska begreppen samt dess tillämpning. Vidare syftar kursen till att ge en fördjupad inblick i användandet av kalkylprogram för utvärdering av större datamängder. Saneringsmetodik, 30 YH-poäng Kursens mål är att ge en övergripande bild av hur arbetet med förorenade områden går till i Sverige, från identifiering och riskbedömning till åtgärd. Kursen skall ge kunskaper om hur riskbedömning används för att besluta om åtgärdsbehov och val av saneringsmetod. Vidare skall kursen ge teoretiska kunskaper om de naturvetenskapliga principer som används vid de vanligast förekommande saneringsteknikerna.

8 Västerbergslagens utbildningscentrum Box LUDVIKA Tel: Fax: Org.nr: E-post:

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik

DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik DISTANSUTBILDNING Miljö och V/A-teknik Rent vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för en frisk natur. En utbildning i tiden för dig som vill jobba med vatten- och miljöfrågor. DISTANSUTBILDNING

Läs mer

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog

DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog DISTANSUTBILDNING Omsorgspedagog - med inriktning neuropsykiatri DISTANSUTBILDNING Vad innebär utbildningen? Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med människor. Utbildningen ger dig kunskaper

Läs mer

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket

r e d o v i s n i n g s e k o n o m Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Distans /heltid 2 år 400 YH-poäng Redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens mål och innehåll.....4

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Löne- och ekonomiadministratör

Löne- och ekonomiadministratör Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har ett funktionshinder eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Trenden

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng

Kvalificerad IT-Projektledare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng Kvalificerad IT-Projektledare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 260 YH-poäng YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning

Läs mer

Löne- och ekonomikonsult

Löne- och ekonomikonsult Allt fler företag och organisationer lägger ut löne- och redovisningsfunktionerna på entreprenad på externa byråer, vilket ökar efterfrågan på kunniga löne- och ekonomikonsulter med ny kompetens. En löne-

Läs mer

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng

Offentlig upphandlare. en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Offentlig upphandlare en studiemedelsberättigad heltidsutbildning 400 YH-poäng Vill du arbeta med både juridik och ekonomi? Tycker du dessutom om att leda projekt? Då är utbildningen till Offentlig upphandlare

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Fastighetstekniker Ansvarig utbildningsanordnare: YA Fri AB Omfattning, poäng: 300 Yh-poäng Studieort: Karlstad Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201144060 Omgång:

Läs mer

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014

JOHANNA HULTBERG, MÖLNLYCKEAKADEMIEN 2012-2014 Denna utbildning ger möjlighet till utökat stöd till dig som studerar. Det innebär att om du har en funktionsnedsättning eller behöver utökat stöd i ditt lärande finns särskilda resurser att tillgå. Om

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013

Rätt. för. kompetens. verkligheten! hösten 2013 hösten 2013 Rätt kompetens för verkligheten! Innehåll 3 Om Affärshögskolan 4 Affärsinriktad redovisningsekonom 6 Marknadsinriktad företagssäljare 8 Medicinteknisk säljare 10 Strategisk säljare 12 Teknisk

Läs mer

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE

VÅR AMBITION VÅR ORGANISATION WWW.ACADEMICWORK.SE Vi erbjuder personaluthyrning och rekrytering av Young Professionals - det är vår nisch och vårt expertområde. Vi hjälper företag att attrahera och rekrytera just denna målgrupp, som i dag blir mer och

Läs mer

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund

l ö n e s p e c i a l i s t Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Distans /deltid 2 år 300 YH-poäng Lönespecialist Ta raka vägen till framtidsyrket Träffar i Stockholm eller i Östersund Innehåll Lönespecialist Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

Service Manager - for future tourism

Service Manager - for future tourism Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Service Manager - for future tourism 400 YH-poäng Malmö Utbildningsnummer: 200931410 Insänd till Myndigheten för yrkeshögskolan 2010-02-23 15:41:14 Gäller utbildningsomgång

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Språk, kommunikation och journalistik

Språk, kommunikation och journalistik Språk, kommunikation och journalistik XXXprogrammet 2 Innehåll Journalistik och medieproduktion 5 Mediekreatörprogrammet 5 Medieentreprenörprogrammet 6 Samhällskommunikation för social hållbarhet 6 Språk,

Läs mer

VUXENUTBILDNINGAR CARLFORSSKA EDSTRÖMSKA TRANELLSKA FRIMANSKA MÄLARAKADEMIN

VUXENUTBILDNINGAR CARLFORSSKA EDSTRÖMSKA TRANELLSKA FRIMANSKA MÄLARAKADEMIN VUXENUTBILDNINGAR 2015 2016 CARLFORSSKA EDSTRÖMSKA TRANELLSKA FRIMANSKA MÄLARAKADEMIN Innehåll UTBILDNINGAR Svenska för invandrare SFI Hälsospåret... 4 Svenska för invandrare akademiker (SFI)... 5 Svenska

Läs mer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer

utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer utbildningar och kurser vid naprapathögskolan Framtiden i dina händer Om Naprapathögskolan Att studera vid Naprapathögskolan Våra utbildningar Naprapatutbildning Yrkesutbildning till massör Ansökningsinformation

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet

ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE. inom Teknikprogrammet ENTREPRENÖRSKAP & UF-FÖRETAGANDE inom Teknikprogrammet 2 Vad ingenjörer gör i verkligheten är att jobba i projekt! Ivar Bengtsson, UF-lärare på teknikprogrammet Introduktion Det är vår förhoppning att

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen

Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Förenklingsjakten Resultat av studien inom tillverkningsbranschen Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Resultat av

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Företagssäljare Ansvarig utbildningsanordnare: Kunskap & Kompetens i Sverige AB Omfattning, poäng: 400 Studieort: Örnsköldsvik Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer: {uppgift

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer