Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227"

Transkript

1 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2014/227 Utbildningsplan för Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor of Science in Conservation, with major in Integrated Conservation of Built Heritage, 180 ECTS 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan Bebyggelseantikvariskt program, 180 högskolepoäng, är fastställd av Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet och senast reviderad av dekanus på delegation av naturvetenskapliga fakultetsstyrelsen.. Programmet är på grundläggande nivå. 2. Syfte Bebyggelseantikvariskt program ger kompetens för anställning inom det bebyggelseantikvariska verksamhetsfält som innebär undersökning, bedömning och åtgärdsförslag för såväl det byggda kulturarvet, som för vardaglig bebyggelse. Programmets övergripande syfte är att stärka befintliga bebyggelsemiljöers betydelse i samhällsplaneringen inom ramen för en långsiktigt bärkraftig utveckling. Därför ges frågor om samspelet mellan människa och kulturmiljö en central ställning inom utbildningen. Kursernas innehåll och följd är väl beprövat, och möter de krav och behov som reses på bebyggelseantikvarier från kulturarvssektor, antikvarisk bebyggelseplanering och byggnadsvård. Bebyggelseantikvariskt program utgår från ett brett kulturvårdande perspektiv baserat i kunskapsintegration mellan humanistiska, kulturvetenskapliga, hantverkliga och teknisktnaturvetenskapliga discipliner. Utbildningen varvar teoretiska, praktiska och tillämpande moment, och ger studenten flera tillfällen att möta, diskutera och självständigt analysera och tolka en professionell praxis med gedigen och unik spetskompetens inom det bebyggelseantikvariska verksamhetsfältet. Särskilda kunskaper och färdigheter uppnås inom områdena: Bebyggelsens historia och betydelser, särskilt i ett nordiskt perspektiv Kulturvårdande redskap inom fysisk planering Bevarandets teori och principer Vård och utveckling av byggnader och miljöer Dokumentation, identifikation, undersökning och analys Reflexion över kulturarvssektorns professionsfält och kulturarvets betydelsepotential Kulturarvskommunikation Projektarbete och projektledning Bebyggelseantikvariskt program ger grundläggande behörighet enligt BFS 2011:15 KUL 2 (Boverkets författningssamling: Boverkets föreskrifter om allmänna råd om certifiering av sakkunniga kontrollanter av kulturvärden vid ändring av byggnadsverk ). Utbildningen är förberedande för studier på avancerad nivå, och för forskarutbildning inom ämnesområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvariskt arbete.

2 3. Lärandemål Kunskap och förståelse Visa grundläggande, breddad och fördjupad kunskap inom kunskapsfältet bebyggelsehistoria rörande enskilda byggnader, hela bebyggelsemiljöer och kulturlandskap, samt kunna förklara de skiftande villkor genom vilka dessa tillkommit, förändrats och brukats över tid. Detta omfattar ett vitt spann av aspekter: från ekologi, material, teknik och konstruktion, via juridik, regelverk, ekonomi och sociala förhållanden, och vidare över till estetiska, kulturella, ideologi- och värdebaserade aspekter. Färdighet och förmåga Visa gedigna färdigheter i att omsätta den bebyggelsehistoriska förtrogenheten på olika sätt: 1) i analys, dokumentation och undersökning som är väl avpassad för objektstyp och målsättning, 2) i fördjupande och problematiserande vetenskapligt genomförda bebyggelsehistoriska studier, samt 3) i åtgärdsförslag som är väl grundande i etablerade kulturvårdande synsätt, praxis och lagstiftning, samt anpassade efter skiftande sammanhang. Värderingsförmåga och förhållningssätt Kunna förhålla sig till och bedöma hur olika socio-kulturella, ekonomiska, juridiska och praxisrelaterade initiativ och processer skapar, upprätthåller alternativt motverkar bebyggelsemiljöers och kulturarvets värden. Visa förmåga att värdera och kritiskt förhålla sig till samhälleliga och etiska konskevenser av sådana initiativ och processer. 4. Upplägg och studiegång Bebyggelseantikvariskt program är en sammanhållen utbildning uppbyggd av kurser inom tre spår. En progression erhålls inom respektive spår, men uppnås också dem emellan (se bilaga 1 och 2). Spår 1) Professionsområdets spelregler: kurser som successivt bygger upp studentens kännedom om professionens kärnfrågor, om verksamhetsområdets lagar och regleringar, om övergripande utmaningar, samt som ges konkretion genom praktikvistelse. Spår 2) Bebyggelsehistoria: kurser som successivt bygger en gedigen tvärvetenskaplig epokbaserad kunskap om bebyggelselandskapets tillkomst, användning och förändring utifrån bland annat stil-, planerings-, material och teknikperspektiv, vilket ges konkretion genom en självständig bebyggelsehistorisk uppsats. Spår 3) Redskap och tillämpningar: kurser som ger förtrogenhet med och färdigheter i specifika metoder och teorier för undersökning, analys och åtgärdsförslag inom det bebyggelseantikvariska yrkes- och forskningsfältet, och som ges konkretion inom praxisanknutna projekt. Inom flera kurser medverkar professionellt verksamma gästlärare, ofta praktiserande bebyggelseantikvarier, och/eller forskare från andra institutioner. Genom särskilda professionsmötesmoment mellan Institutionen för kulturvårds övriga kandidatutbildningar kan studenten redan inom utbildningen uppnå god förtrogenhet med också flera av kulturarvssektorns övriga professioner.

3 Utbildningen innehåller självständiga arbeten kring förelagda eller själv valda teman/projekt, där studenten under handledning prövar, tillämpar och utvecklar sina ditintills förvärvade kunskaper och färdigheter. Under sista året ligger en sammanhållen praktik och ett längre projektarbete. Projektarbetet är knutet till ett aktuellt pågående sektors-projekt. Utbildningen avslutas med examensarbete som förhåller sig till, alternativt. kombinerar, de tre spåren. De kurser som ingår i programmet och deras inbördes förhållanden anges i bilaga 1 och Förkunskapskrav Behörig att antas till kandidatprogrammet är den som har grundläggande behörighet för högskolestudier samt Hi A och Sh A (områdesbehörighet 1). Alternativt urval som omfattar arbetsprov och intervju görs till en tredjedel av platserna på programmet. 6. Examen Kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 hp inom programmet, varav ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng inom bebyggelseantikvarisk verksamhet. 7. Övrigt Kostnader för studiebesök, exkursioner, förbrukningsmaterial, etc. kan förekomma. Den studerande har själv ansvar för att förse sig med utrustning lämplig för kursernas genomförande. Viss undervisning är obligatorisk.

4 Bilaga 1 Kurser i Bebyggelseantikvariskt kandidatprogram Termin 1: Introduktionskurs, 7,5 hp Förhistorisk och medeltida bebyggelsehistoria och byggnadsteknik, 15 hp Kulturvård och hållbar utveckling, 7,5 hp Termin 2: Förindustriell bebyggelsehistoria, 7,5 hp Metoder för bebyggelsehistoriska studier, 7,5 hp Byggnadsundersökning och tillståndsanalys, 7,5 hp Gårds- och landskapsstudie, 7,5 hp Termin 3: Kulturvårdens teori och historia, 7,5 hp Industrialismens och nittonhundratalets bebyggelsehistoria, 15 hp Kulturarvsområdet, 7,5 hp Termin 4: Rumslig analys och antikvarisk metodik, 7,5 hp Teori för bebyggelsehistoriska studier, 7,5 hp Antikvarisk förundersökning, 7,5 hp Bebyggelsehistorisk uppsats, 7,5 hp Termin 5: Kulturmiljöplanering, 7,5 hp Antikvariskt projektarbete 15 hp Den bebyggelseantikvariska yrkesrollen, 7,5 hp Termin 6: Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård, 7,5 hp Praktik, 7,5 hp Examensarbete i kulturvård med bebyggelseantikvarisk inriktning, 15 hp

5 Bilaga 2 Bebyggelseantikvariskt program. Progressionsuppbyggnad i tre spår: SPÅR: PROFESSIONSOMRÅDETS SPELREGLER År 1 Introduktionskurs Kulturvård och hållbar utveckling År 2 Kulturvårdens teori och historia Kulturarvsområdet År 3 Kulturmiljöplanering Den bebyggelseantikvariska yrkesrollen Praktik SPÅR: BEBYGGELSEHISTORIA År 1 Förhistorisk och medeltida bebyggelsehistoria och byggnadsteknik Förindustriell bebyggelsehistoria Gårds- och landskapsstudie År 2 Industrialismens och nittonhundratalets bebyggelsehistoria Bebyggelsehistorisk uppsats SPÅR: REDSKAP OCH TILLÄMPNING År 1 Metoder för bebyggelsehistoriska studier Byggnadsundersökning och tillståndsanalys År 2 Rumslig analys och antikvarisk metodik Teori för bebyggelsehistoriska studier Antikvarisk förundersökning År 3 Antikvariskt projektarbete Vetenskaplig teori och metod för examensarbete i kulturvård KOMBINATION AV DE TRE SPÅREN Examensarbete i Kulturvård med bebyggelseantikvarisk inriktning

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng

Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng IT- fakultetsstyrelsen Dnr G 2014/157 Systemvetenskap: IT, människa och organisation, 180 högskolepoäng (Information Systems: Users and Organizations, 180 higher education credits) Grundnivå/ NISYS 1.

Läs mer

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för. Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Telekommunikationsingenjör, 180 högskolepoäng (Bachelor of Science in Electrical Engineering, with emphasis on Telecommunication, 180 ECTS credit points) 1. Allmän information Telekommunikation

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings universitet BESLUT 2012-04-10 Dnr LiU- 2012-00262 Reviderad 2012 09 06, 2014 03 20 Senast reviderad 2014 09 16 Utbildningsplan för Kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen vid Linköpings

Läs mer

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå

Utbildningsplan. Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng. Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE. UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Bil 22:3 HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN Grundnivå Förskollärarprogrammet Programkod: xxxx Utbildningsplan Förskollärarprogrammet 210 högskolepoäng Denna utbildningsplan gäller för studerande antagna

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning

Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Utbildningsplan för Handelshögskolans ekonomprogram engelsk, fransk, spansk och tysk inriktning Antagna fr o m 2011 180/300 högskolepoäng grundnivå/avancerad nivå English, German, French and Spanish orientation

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng

Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Textdesign - informationsdesign, 180 högskolepoäng Bachelor Program in Text Design - Information Design, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180

Utbildningsplan. Turismprogrammet. Dnr HS 2015/98. Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme. Högskolepoäng/ECTS: 180 Dnr HS 2015/98 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Turismprogrammet Programkod: SGTUR Programmets benämning: Turismprogrammet Tourism programme Högskolepoäng/ECTS: 180 Beslut

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 MANA Ekonomprogrammet, Management, 180 högskolepoäng Business studies, Management, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för

Läs mer

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13

Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Utbildningsplan för specialistsjuksköterskeprogrammet kirurgisk vård 2KV13 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2011-11-24 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2012-10-17 Reviderad av Styrelsen för utbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning

Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Utbildningsprogrammet för Kandidatprogrammet i Kultur, samhälle, mediegestaltning Culture, Society, Mediaproduction 180 Högskolepoäng INLEDNING Programmet är, till sitt innehåll och i sina arbetsformer,

Läs mer

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points)

Programinformation för. Fysisk planering, 180 högskolepoäng. (Spatial planning, 180 ECTS credit points) Dnr BTH 56-0172-2010 1 Programinformation för Fysisk planering, 180 högskolepoäng (Spatial planning, 180 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt av chefen för Sektionen för planering

Läs mer

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits)

Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) Utbildningsplan för Spelprogrammering (180 högskolepoäng) Game Programming (180 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av högskolestyrelsen vid Blekinge Tekniska Högskola 2003-11-03.

Läs mer

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng

Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: SEV24 REDO Ekonomprogrammet, Redovisning och revision, 180 högskolepoäng Business studies, Accounting and Auditing, 180 Credits Denna utbildningsplan är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits)

Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) Sida 1(9) Utbildningsplan för MBA-programmet (60 högskolepoäng) MBA programme (60 ECTS credits) 1. Beslut Utbildningsprogrammet har inrättats av utbildningsnämnden vid Blekinge Tekniska Högskola 2010-09-23.

Läs mer

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts)

Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in Graphic Storytelling and Sequential Arts) HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN GRUNDNIVÅ SERIE- OCH BILDBERÄTTARPROGAMMET Programkod: HGSBH Fastställd av HVS-nämnden 2007-05-10 Utbildningsplan Serie- och bildberättarprogrammet (Study Programme in

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004

UTBILDNINGSPLAN. Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 UTILDNINGSPLN SP-PROGRMMET, 80 POÄNG Spa-Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 11 maj 2004 1. LLMÄNT Spa-programmet vid Örebro

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i Informatik med inriktning Informationsteknik och management, 120 högskolepoäng Programstart: Hösten 2014 Tekniska Högskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Gjuterigatan

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Dnr: 819/2005-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet i energiteknik, inriktning bioenergisystem, 120 poäng Programme in Energy Technology with emphasis

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer