Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11"

Transkript

1 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Eva Schmekel (M) tjänstgörande ersättare Arne Jonsson (C) tjänstgörande ersättare Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Magnus Johansson (MP) Benny Karlsson (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Maria Chergui (V) Aino Blomgren (S) Justeringens plats och tid Måndagen den 17 maj 2010, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Hans Ekström... Aino Blomgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen kansli Underskrift...

2 2(45) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Westberg, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, vikarierande kommunsekreterare

3 3(45) KSKF/2010: Val till kommunala uppdrag Till nedanstående väljs: Kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med den 1 maj 2010 till och med den 31 december Insynsplats Magnus Johansson (MP) efter Björn Lymar (MP) Kommunfullmäktiges valberedning har den 11 maj 2010 inkommit med förslag till val till kommunala uppdrag. Med stöd av 4 kap 23 kommunallagen får Magnus Johansson (MP) rätt att till och med den 31 december 2010 närvara vid sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott, delta i överläggningarna men inte i besluten men har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Utdrag till: De valda, för kännedom Berörda organ, för kännedom

4 4(45) KSKF/2010: Överlåtelse av aktier inom kommunkoncernen Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunens övertagande av aktierna i Eskilstuna Marknadsföring AB enligt Eskilstuna Kommunföretag ABs beslut godkänns. 2. Från och med 2010 ökas utdelningen som årligen tas ut från bolagskoncernen med 4 miljoner kronor. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 20 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Kommunföretag den 19 april 2010 beslutade att överlåta sina aktier i Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB) till Eskilstuna kommun. De 293 aktierna, som har ett nominellt värde av kr styck, motsvarar ca 40 % av totala antalet aktier i EMAB som enligt överenskommelse vid bolagets bildande vid varje tidpunkt skulle vara kommunens ägarandel. Överlåtelsen har som bakgrund att avtalstiden för EMABs tjänster löpte ut vid årsskiftet 2009/ Inriktningen i det förlängda avtalet har förskjutits så att med turistbyråverksamheten som bas, ska levererade tjänster riktas mot tre kärnområden; besöksnäring, värdskap och varumärke. Med denna inriktning bör kommunen - snarare än dess bolagskoncern - överta ägarskapet. Överlåtelsen med dess rättigheter och skyldigheter, samt innehållet i det förlängda avtalet, har tagits fram i samråd mellan inblandade parter. För att göra övertagandet av ägaransvaret i EMAB kostnadsneutralt inom kommunkoncernen, har överenskommelse gjorts om att 4 miljoner kronor per år adderas till den utdelning kommunen årligen tar ut från sin bolagskoncern. Detta

5 5(45) belopp motsvarar kostnadsnivån i det basavtal som övertas av kommunen från och med Yrkanden Jimmy Jansson (S), Eila Clarstedt (V) och Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kjell-Erik Israelsson (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C), Arne Jonsson (C) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; dels Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Kjell- Erik Israelssons (M) med fleras förslag om avslag. Ordföranden föreslår att yrkandena ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, det vill säga att bifalla kommunledningskontoret förslag.

6 6(45) KSKF/2010: Kommunstyrelsens delårsrapport Kommunstyrelsens delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2010 godkänns. 2. Förändringar av åtaganden i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010 godkänns. Kommunledningskontoret och kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse inkommen den 16 april 2010 sammanställt delårsrapport 1 för 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har en ekonomisk ram för 2010 på 225,2 miljoner kronor. Därutöver har ramen tillförts 8,3 miljoner kronor i form av tilläggsanslag. Ramen vid delår 1 uppgår till 233,5 miljoner kronor. Periodens resultat visar ett överskott med + 5,6 miljoner kronor. Överskottet förklaras av verksamhet som inte kommit igång, utvecklingsmedel samt projekt som inte påbörjats. Helårsutfallet beräknas bli ett överskott med + 2,0 miljoner kronor (kommunledningskontoret +-0), kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningsledning, reserv/buffert hela förvaltningen samt vakans och sjukfrånvaro. Yrkande Eila Clarstedt (V) yrkar att punkt 3 tas bort från Förslag till beslut: 3. Borttagande av 5 ej prioriterade åtaganden som är kvarstående i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 godkänns. I övrigt yrkar hon bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(45) KSKF/2010: Delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2010 för Eskilstuna kommun Förslag till kommunfullmäktige 1. Stadsbyggnadsnämndens begäran om att få extra pengar för kostnader i samband med vinterunderhållet vintern 2009/2010 samt efterföljande vinterskador godkänns. Den ekonomiska regleringen görs i samband med att kommunfullmäktige behandlar delårsrapport 2. Då kan alla kostnader inklusive Torshällas stads nämnd eventuella extra kostnader beaktas. 2. Torshälla stads nämnd beviljas extra investeringspengar med 1,3 miljoner kronor för en cirkulationsplats Germundsgatan Hammarbyvägen. Finansiering sker från eget kapital. 3. Torshälla stads nämnd beviljas extra investeringspengar med 1,0 miljoner kronor för att skapa ytterligare en förskoleavdelning i Edvardslundsskolan. Finansiering sker från eget kapital. 4. Torshälla stads nämnds begäran om pengar ur demografisk fond hänskjuts till delårsrapport Slutredovisningen av gruppboende enligt LSS, del av fastigheten Mesta 1 godkänns. 6. Delårsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 28 april 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunens ekonomi är betydligt starkare i år än föregående år. Detta beroende på att konjunkturen har bottnat och vänder sakta uppåt men även att de besparingar som gjordes förra året gör att nämnderna har balans i sina budgetar. Detta innebär sammantaget att skatteintäkterna ökar mer än budget och att kostnadsutvecklingen första kvartalet ligger på en låg nivå. Kommunens helårsprognos för 2010 är plus 90 miljoner kronor och budgeterat resultat är 37 miljoner kronor. Den snörika vintern har medfört att

8 8(45) stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott med 10 miljoner kronor för snöröjningen och Kommunfastigheter AB ett underskott med 13 miljoner kronor. Trots ett ökat driftresultat med 63 miljoner kronor så beräknas inte självfinansieringsgraden för investeringarna nå budgeterad nivå, som är 87 procent. Detta beror på att mer investeringsutgifter förs över från 2009 till 2010 än vad som beräknas föras över från 2010 till De kommunala bolagen prognostiserar ett sammantaget positivt resultat på 79 miljoner kronor. Det är 15 miljoner kronor sämre än budget. Delårsrapporten är en uppföljning av Årsplanen för I Årsplanen finns sex åtaganden. Alla åtagande är påbörjade och följer planeringen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(45) KSKF/2010: Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Förslag till kommunfullmäktige: 1. Eskilstuna kommun lånar ut högst kronor genom ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, enligt de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen sker genom inlösen/försäljning av kommunens tillgångar i räntefonder, aktiefonder och börsnoterade aktier. Kommunstyrelsen har rätt att besluta om hur inlösen/försäljning ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen, 3. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Kommunstyrelsen för egen del: 1. Ekonomidirektör Tommy Malm och ekonom Jan Laidla får i uppdrag att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga lånehandlingar. 2. Ekonom Jan Laidla får i uppdrag att besluta om och genomföra lämplig inlösen/försäljning av fonder och aktier för finansiering av utlåning till Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunledningskontoret har den 31 mars 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun erbjuds möjligheten att teckna

10 10(45) förlagslån om kronor. Detta innebär att kommunen lånar ut beloppet till Kommuninvest ekonomisk förening i 30 år. Ersättning utgår med rörlig ränta (3 månaders Stibor + en marginal) som ska överstiga räntan för ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta till en kommun eller landsting med 0,50 %-enheter. Definitiv marginal sätts i slutet av november Indikativ räntenivå den 28 februari 2010 är 3 månaders Stibor + 1,22 %. Detta lån stärker Kommuninvest i Sverige AB:s kapitalbas och säkerställer i sin tur att kommunen på lång sikt kan erhålla upplåning till en så billig ränta som möjligt. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

11 11(45) KSKF/2010: Eskilstuna kommuns handlingsplan för ett framgångsrikt integrationsarbete Förslag till kommunfullmäktige Eskilstuna kommuns handlingsplan för ett framgångsrikt integrationsarbete antas. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget framlagt förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 21 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret i samarbete med representanter för alla förvaltningar och bolag har tagit fram en handlingsplan för integrationsarbetet för de närmaste tre åren. Handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som omfattar hela kommunkoncernen. Arbetet har pågått från november 2009 till mars Handlingsplanen är kopplad till politikdokumentet jämställdhet och mångfald. Planen utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som ger varje individ lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund. Syftet är att främja integration och använda den kulturella mångfalden som en tillgång i kommunen. Eskilstuna kommun ser integration som ett samspel mellan olika faktorer som bör eftersträvas för att en invandrad person ska vara delaktig i det svenska samhället. De faktorerna är utbildning, arbetsmarknadsintegration, tillgång till ett etablerat socialt nätverk, medborgerlig och politisk delaktighet samt boendeintegration. Handlingsplanen beskriver utgångspunkter, nuläge med fakta om migration och integration samt några av kommunens verksamheter tillsammans med 31 åtgärder. Åtgärderna är både kommunövergripande och verksamhetsspecifika och riktar sig i första hand till nyanlända. I del- och årsredovisningen ska varje nämnd och styrelse varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året.

12 12(45) Yrkanden Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Christina Andersson (C) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag till integrationsplan. Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på alliansen förslag. Sarita Hotti (S), Eila Clarstedt (V) instämmer i Magnus Johanssons (MP) yrkanden. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut; dels Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Niklas Frykmans (FP) med fleras förslag till bifall till eget framlagt förslag. Ordföranden föreslår att yrkandena ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag.

13 13(45) KSKF/2010: Återrapportering av handlingsplanen Eskilstuna - en fristad för kvinnor - rapporten Mäns våld mot kvinnor Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 8 april inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige i november 2007 beslutade att godkänna revideringen av rapporten mäns våld mot kvinnor med mål och åtgärder som ingår i dokumentet Eskilstuna en FriStad för kvinnor. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att samordna arbetet med att verkställa föreslagna åtgärder. En projektledare anställdes och har genomfört omfattande utbildnings- och informationsinsatser på alla arbetsplatser inom kommunkoncernen för att öka kunskapen och insikten hos kommunens medarbetare. Arbetet pågick från april 2008 och fram till december I rapporten finns erfarenheter och synpunkter som är viktiga att ta tillvara i det fortsatta arbetet.

14 14(45) KSKF/2010: Generellt statsbidrag för vaccinering mot HPV Barn- och utbildningsnämnden tilldelas kronor från kommunstyrelsens allmänna anslag för vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer. Kommunledningskontoret har den 9 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det i den generella statsbidragspåsen till kommunen för 2010 finns avsatt två kronor per invånare för vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer (HPV). I budgetarbetet för 2010 har dessa pengar av misstag inte fördelats till barn- och utbildningsnämnden. För att rätta till detta föreslås att kronor tillskjuts barn- och utbildningsnämnden i ökad driftsram. Utdrag till: Barn- och utbildningsnämnden

15 15(45) KSKF/2010: Överenskommelse mellan kommuner och landsting i Sörmlands län och Socialstyrelsen samt nätverket Hälsa och demokrati och Uppdrag hälsa vid utvecklingsarbetet Sörmland UPPmärksammar barnen Förslag till kommunfullmäktige Avtalet godkänns. Kommunledningskontoret har den 27 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Kommuner och landsting i Sörmlands län tillsammans med Socialstyrelsen, UPP-centrum och Nätverken Hälsa och Demokrati/Uppdrag Hälsa har inlett ett samarbete. Syftet är att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga genom att främja samverkan, öka kunskapen om varandras uppdrag och förutsättningar. En styrgrupp för utvecklingsarbetet håller på att bildas. För närvarande består den av Jörgen Danielsson, ordförande i Landstinget, Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs kommun, Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholms kommun och Jimmy Jansson, vice kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun. Bakgrunden till arbetet mot psykisk ohälsa hos ungdomar grundar sig i den ökande rapporteringen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar vilket berör flera aktörer i kommuner och landsting. I avtalet förbinder sig kommunen att avsätta tid för fyra seminarier, svara för sina egna kostnader, upplåta lokaler för ändamålet, i beredningsgrupp planera seminarier och att i lokala arbetsgrupper förbereda seminarier.

16 16(45) Kommunledningskontoret bedömer att kommunens medverkan är viktig och att deltagandet ligger väl i linje med kommunens prioritering av ungdomsfrågorna.

17 17(45) KSKF/2010: Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning 2009 för Regionförbundet Sörmland Förslag till kommunfullmäktige Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för Avstår från att delta i beslutet Lotta Jonsson (KD), Hans Ekström (S), Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S) Ann-Sofie Wågström (S), Christina Andersson (C) och Eila Clarstedt (V) avstår från att delta i beslutet. Kommunledningskontoret har den 13 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det under 2009 beslutades om en ny organisation för regionförbundet. Såväl den politiska som förbundskontorets organisation förändrades. Tidigare fanns ett regionfullmäktige som nu ersatts av en regionstyrelse. Den är både högsta beslutande och verkställande organ. Eftersom regionfullmäktige avskaffades är det numera respektive medlems fullmäktige som ska besluta om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Regionstyrelsen har beslutat om årsredovisningen för 2009 och revisorerna har lämnat revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsbiträdet (KPMG) har lämnat rapport. Där kommenteras bland annat att årsredovisningen ska beskriva hur de finansiella och verksamhetsmässiga målen avseende god ekonomisk hushållning uppfyllts. Det finansiella målet med ett överskott om minst 1 procent av budgetomslutningen har uppnåtts. Däremot anser revisionsbiträdet att det av årsredovisningen är svårare att se hur de verksamhetsmässiga målen nåtts. Revisionsbiträdet lämnar ytterligare ett par rekommendationer kring redovisning och redovisningsprinciper.

18 18(45) Kommunledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet och instämmer i revisionsbiträdets rekommendationer.

19 19(45) KSKF/2010: Allmän försäljningsplats på Rådhustorget, Eskilstuna Förslag till kommunfullmäktige 1. Ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel antas att gälla från och med den 1 juni Stadsbyggnadsnämnden får besluta om gränser för området där torghandel på Rådhustorget får förekomma. Kommunstyrelseförvaltningen har den 29 mars inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att stadsbyggnadsnämnden den 10 mars 2010, 42, bland annat föreslår att Rådhustorget upplåts som allmän försäljningsplats för torghandel i kommunen från och med den 1 juni Under våren 2008 startades ombyggnationen av Kyrkogatan och Smörtorget. Torghandeln på Smörtorget flyttades då tillfälligt till Rådhustorget och Rådhusbron. Stadsbyggnadsförvaltningen fick samtidigt uppdraget att utreda om Rådhustorget och Rådhusbron kunde vara lämpade som ordinarie försäljningsplatser. Den torghandel som bedrivs på Smörtorget och under perioden den tillfälligt anordnades på Rådhustorget har varit i mindre omfattning. På Rådhusbron har ingen torghandel bedrivits. Det är främst frukt, grönsaker, bär och svamp som saluförs under sommar och höstsäsong. Stadsbyggnadsnämnden föreslår även i sitt beslut av den 10 mars 2010, 42, att särskilda villkor fastställs för tilldelning av platser med mera vid Rådhustorget. Detta sker genom en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Eskilstuna kommun. Därutöver vill stadsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till nämnden avseende gränser för området där torghandel får förekomma på Rådhustorget. De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel föreslås ändras enligt följande:

20 20(45) 2 kompletteras i uppräkningen med Rådhustorget. 4 kompletteras med att på Rådhustorget får en person tilldelas högst två saluplatser. 9 kompletteras med att på Rådhustorget får inte väggar byggas runt saluplatsen. 10 kompletteras med att på Rådhustorget får uppställning av fordon inte ske annat än för av- och pålastning av gods till saluplatsen. Totalvikten för fordon är begränsad till högst 3,5 ton på torgytan. Därutöver får stadsbyggnadsnämnden rätt att besluta om gränser för området där torghandel på Rådhustorget får förekomma. Yrkanden Mikael Edlund (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till framställan.

21 21(45) KSKF/2009: Yttrande över politikdokument för attraktiv arbetsgivare Förslag till kommunfullmäktige Politikdokument för attraktiv arbetsgivare antas. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunstyrelseförvaltningen har den 28 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att ett förslag till ett nytt personalpolitiskt dokument - Politikdokument för attraktiv arbetsgivare - har utarbetats i enlighet med fullmäktigebeslutet om styrande dokument. Förslaget remitterades till nämnder och Eskilstuna kommunföretag AB. Samtliga remissinstanser har inkommit med yttranden som tillstyrker politikdokumentet. Utifrån yttrandena har dock en bearbetning skett för att öka tydlighet och läsbarhet. Förslaget uttrycker en ambition när det gäller personalpolitiken som ska bidra till att kommunkoncernen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av nuvarande och kommande medarbetare. Förslaget har en tydlig koppling till visionen och organisationens värden. Till politikdokumentet kopplas även riktlinjer för chef- och ledarskap, medarbetarskap samt god hälsa. Politikdokumentets koppling till övriga målområden beskrivs under respektive rubrik i dokumentet. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Jimmy Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

22 22(45) Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelseförvaltningens förslag och Kjell-Erik Israelssons (M) återremissyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Faller återremissyrkandet finns endast kommunstyrelseförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

23 23(45) KSKF/2009: Svar på motion om att bygga trygghetsboende för äldre i Eskilstuna kommun Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås i väntan på ny strukturplan för äldreomsorgen. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kerstin Lindroos (FP), Torbjörn Olsson (M), Elisabeth Anderson (C) och Karl-Erik Axelsson (KD) har den 12 oktober 2009 inkommit med en motion om att bygga trygghetsboende för äldre i Eskilstuna kommun. Motionärerna föreslår att Eskilstuna kommun påbörjar planering för byggande av ett eller flera nya trygghetsboenden och att kommunen ansöker om investeringsstöd för detta så fort som möjlighet ges. Kommunledningskontoret har den 26 april 2010 inkommit med förslag till yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att motionen har remitterats till vuxennämnden och Torshälla stads nämnd för yttrande. Av motionen framgår inte klart om kommunen uppmanas att i stadsplanering skapa förutsättningar för trygghetsboende eller om avsikten är att uppdra åt kommunala fastighetsbolag ska skapa denna boendeform samt vilken roll vuxennämnden och Torshälla stads nämnd förväntas ha. I vuxennämndens yttrande framkommer det att vuxennämnden har tillsammans med Torshälla stads nämnd gett förvaltningarna i uppdrag att utarbeta ett förslag till en strukturplan för kommunens äldreomsorg fram till år I strukturplanen för äldreomsorgen kommer frågan om trygghetsbostäder för äldre att hanteras. Det är med stor sannolikhet så att denna boendeform dels erbjuder ett bra boendealternativ för många äldre som idag saknas dels uppskjuter behovet av att flytta till ett särskilt boende där behovet av vård och omsorg dygnet runt är stort för den enskilde. Idag erbjuder bostadsmarknaden, utöver det vanliga bostadsbeståndet, också seniorbostäder. Det särskilda boendet för äldre riktas idag

24 24(45) till äldre som på grund av sjukdom har stora funktionsnedsättningar och därmed stora behov av vård och omsorg dygnet runt. Förvaltningen har tidigare aktualiserat frågan om trygghetsboende i den samverkan som sker med Kommunfastighet AB inom ramen för projektet Framtidens boende för äldre. I planerna för utveckling av stadsdelen Brunnsbacken finns frågan om trygghetsboende med, där ett förslag är att Kommunfastighet bygger om ett av de befintliga husen i området till trygghetsbostäder för äldre. Förvaltningen har även utrett möjligheten att omvandla Strigeln till ett så kallat trygghetsboende och med möjlighet att kommunen har anvisningsrätt utifrån vissa kriterier. Detta skulle medföra dels moraliska bekymmer om hur man ska hantera de personer som idag står i kö dels juridiska bekymmer i form av behovsbedömningen. Strigeln är idag till stora delar ett seniorboende (+ 55). Flertalet av hyresgästerna är dock betydligt äldre än 55 år. Det är, enligt förvaltningens mening, önskvärt att det inom kommunens geografiska gräns skapas trygghetsbostäder för äldre. Men en diskussion bör föras om det kommunala åtagandet i dessa trygghetsbostäder för äldre. I Torshälla stads nämnds yttrande framgår att en ändring av beslutet att omvandla tidigare servicehus från seniorboende +55 år till trygghetsbostäder innebär komplikationer enligt kommunens jurister. Förutsättningar för detta bör undersökas vidare så att för ändamålet lämpliga bostäder kan tas i anspråk för trygghetsbostäder. I förvaltningen pågår ett arbete med underlag för en planering för fortsatt utveckling av äldreomsorgen för de närmaste fem åren. En viktig del att bedöma är vilka behov av insatser och boendeformer som kan uppstå. Presentation av detta kommer att ske inför nämnden den 3 juni Hur och i vilken regi skapandet av trygghetsbostäder kommer att påverka den kommunala hemvården och hemsjukvården är svårt att bedöma i dagsläget. Ett samarbete när det gäller bostadsutveckling i sin helhet sker mellan Torshälla stads nämnd och Torshälla Fastighets AB. Kommunledningskontorets föreslår därför mot bakgrund av det pågående arbetet med strukturplanen för framtidens äldreomsorg att motionen tills vidare avslås och inget beslut om eventuellt byggande av trygghetsboende fattas just nu. Ett ställningstagande enligt motionärernas förslag bör göras i förhållande till det samlade behovet och utbudet av tjänster och verksamheter inom äldreomsorgen och det är lämpligt att detta sker i samband med behandlingen av förslag till strukturplan. Förslaget till strukturplan kommer enligt nuvarande planering att behandlas av nämnderna (vuxennämnden och Torshälla stads nämnd) senast i juni

25 25(45) månad Verkställigheten av strukturplanen kan ligga flera år framåt, varför motionsbehandlingen bör avslutas. Yrkanden Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen. Niklas Frykman (FP), Christina Andersson (C), Arne Jonsson (C), Lotta Jonsson (KD) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels att motionen ska avslås dels att den ska bifallas. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.

26 26(45) KSKF/2009: Svar på motion om lag- och rättundervisning i skolan Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Det befintliga samarbetsavtalet med polisen är tillräckligt. Det är flexibelt och medger en god samverkan. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). I motionen Lag- och rättundervisning i skolan föreslår Niklas Frykman, (FP) att barn- och utbildningsnämnden i samråd med Torshälla stads nämnd får i uppdrag att ta fram mål för polisens informationsverksamhet i skolorna och att detta skrivs in i kommunens samverkansavtal med polisen. Kommunledningskontoret har den 6 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsnämnden i samråd med Torshälla stads nämnd har yttrat sig över motionen. De anser att samverkan med polisen är värdefull och att det rådande avtalet om kommunpolis ger en god grund för samverkan. Men ingen av nämnderna ser någon anledning att genom ändring eller tillägg i avtalet precisera och reglera polisens medverkan i skolan på det sätt som anges i motionen. Det gör inte heller BRÅ Eskilstuna (Brottsförebyggande rådet) i insänt yttrande genom kommunstyrelseförvaltningens demokrati och medborgarenhet. Yrkanden Johan Nilsson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen.

27 27(45) Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C), Arne Jonsson (C) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till motionen. Eila Clarstedt (V) instämmer i Johan Nilssons (S) yrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels att motionen ska avslås dels att den ska bifallas. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.

28 28(45) KSKF/2009: Svar på motion om spetssamverkan med Mälardalens högskola Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles Björn Lymar (MP) har den 24 november 2009 inkommit med en motion om spetssamverkan med Mälardalens högskola. Motionären framhåller behovet av en ökad miljöinsikt för att klara av att hålla oss inom de ekologiska och miljömässiga ramar som håller långsiktigt. Den samverkan som finns mellan kommunen och högskolan exempelvis inom ramen för Samhällskontraktet kan och bör användas för att bidra till en ökad miljöinsikt hos såväl beslutsfattare, utbildare och en bred allmänhet. För att nå detta syfte framhåller motionären att högskolan har och kan utveckla mer kompetens inom miljöområdet och yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla spetssamverkan för att höja miljöinsikten. Kommunledningskontoret har den 16 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det i februari 2009 undertecknades ett fyraårigt avtal om fördjupad spetssamverkan mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad. Bakgrunden är en vilja att utveckla dels den regionala kunskapsmiljön dels att vidareutveckla de kommunala organisationerna. Samhällskontraktet innebär en strategisk satsning mot gemensamma mål där mötesplatser och aktiviteter ska vara en plattform för diskussioner och hantering av viktiga framtidsfrågor. Ett av de övergripande målen för Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån hos regionens medborgare vilket stämmer väl med motionens syfte. Hittills har parterna valt att fokusera på tre prioriterade områden: utbildning, äldreomsorg och socialt arbete samt morgondagens arbetskraft. Motionens intentioner kommer nu att realiseras genom att styrelsen för Samhällskontraktet beslutat öppna ett fjärde programområde under Kommundirektören har givit utvecklingsdirektören i uppdrag att föra diskussionen med Samhällskontraktets projektledare och representant från Västerås kommun och att framta ett koncept för Eskilstuna

29 29(45) kommun rörande området Energi & Miljö. Området har nu vidgats till att omfatta Hållbar samhällsutveckling och överläggningar förs om exempelvis avfallshantering, hållbart bostadsbyggande, kollektivtrafik, energiförsörjning, infrastruktur och klimatpåverkan. Tidigt i höst räknar kommunledningskontoret med att ha en framtagen profil för inpassning i det nya prioriterade området. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalles.

30 30(45) KSKF/2008: Svar på motion om fri mjukvara för datorer i kommunal verksamhet i Eskilstuna Ärendet återremitteras för ytterligare beredning av kommunledningskontoret. Thomas Kvorning (MP), Yuri Silva (MP), Susanne Engström (MP) och Björn Lymar (MP) föreslår i en motion att fri mjukvara, då det är möjligt, ska vara förstahandsalternativet när kommunal verksamhet ska uppdatera eller byta datorsystem. Dessutom att en resursperson utses inom kommunen som ska hjälpa verksamheterna med denna övergång. Motionsställarna framhåller att licenskostnaderna för mjukvara/program för datorer ökar för varje år och att Eskilstuna därför i likhet med en del andra kommuner borde intressera sig för alternativet; att använda program med öppen standard (öppen källkod) och fri mjukvara. Det skulle minska leverantörsberoendet, sänka kostnaderna och förslaget inrymmer också en demokratiaspekt då de som vill läsa kommunens dokument inte bör vara hänvisade till mjukvaror som kostar pengar eller kan börja kosta pengar i framtiden. Kommunledningskontoret har den 11 maj 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att licenskostnaderna för IT ökar för varje år. Därför föreslår fyra fullmäktigeledamöter i en gemensam motion att kommunen ska eftersträva en övergång till fri mjukvara och öppen standard. Den möjligheten har redan prövats. Det skedde inför beslutet om införande av ny teknisk IT-plattform, där kommunen eftersträvar en standardiserad och stabil plattform, som fungerar säkert tillsammans med alla verksamhetssystem. Kommunledningskontoret föreslår därför med stöd av ett yttrande från IT-Partner att motionen avslås. Kommunen bör dock avslutningsvis noga följa utvecklingen och inför eventuell förlängning av treårsavtalet med Microsoft och andra programleverantörer undersöka om andra lösningar, mer i motionens anda, kan prövas utan risk för konflikt med den existerande plattformen. Kommunledningskontoret föreslår därför en sådan beslutssats i yttrandet. Yrkanden

31 31(45) Jimmy Jansson (S) och Niklas Frykman (FP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av kommunledningskontoret.

32 32(45) KSKF/2005: Svar på motion om miljöstyrande reseersättningar Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles Björn Lymar (MP), Angelique Carlsson (MP), Magnus Johansson (MP) och Rafael Luna (MP) har den 28 september 2005 inkommit med en motion. I motionen föreslår motionärerna att kommunen utreder miljöstyrande reseersättningar och tittar på konstruktioner på andra håll och sedan i all verksamhet där det är möjligt inför ett ersättningssystem för resor som grundar sig på färdsättens miljöpåverkan med sådan konstruktion att det styr mot minskad påverkan. Motionärerna framhåller att även om enbart miljöinriktade ersättningar inte direkt leder till kraftigt ändrat resmönster och förändrad miljöpåverkan så ger de signaler och ett visst tryck mot förändring. Dessutom ser de att miljöstyrande reseersättningar ska vara en del i ett batteri av olika åtgärder i kommunen. Kommunledningskontoret har den 13 april 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att i förslag till svar på motionen i januari 2008 skrev kommunledningskontoret att i nuvarande riktlinjer för resande och transporter, under rubriken färdsätt, framgår det att alla som reser eller transporterar i kommunens tjänst ska genom medvetna val av färdsätt minimera risken för skador och negativ påverkan på miljön samt minska användningen av fossila bränslen. Alternativ till bil och flyg skall prioriteras. Kommunledningskontoret menar att riktlinjerna är tydliga och anvisar vad kommunen vill ska vara styrande och föreslog därför avslag på motionen. Den 2 februari 2008 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet med motiveringen att motionssvaret ska behandlas i samband med att nya riktlinjer för kommunens resor utarbetas i enlighet med kommunfullmäktiges kompletterande beslut till årsplan för Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för kommunens resor har blivit senarelagt men ska nu genomföras under I det arbetet ska möjligheten till miljöstyrande ersättningar utredas i enlighet med motionen.

33 33(45) Kommunledningskontoret bedömer därför att motionen i detta nya läge bör bifallas.

34 34(45) KSKF/2010: Initialt ekonomiskt stöd för uppbyggnaden av Teknikcollage Mälardalen Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till uppbyggnaden av Teknikcollege Mälardalen men avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag med kronor. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett förslag om att Eskilstuna kommun ska bidra med kronor för uppbyggnaden av Teknikcollege Mälardalen och finansieras av kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har den 9 april 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret tycker att det är bra initiativ att skapa en regionalt sammanhållande kraft för uppbyggnad av Teknikcollage Mälardalen. Finansieringen bör dock ske inom barn- och utbildningsnämndens budgetram eftersom detta förslag ligger inom nämndens ordinarie ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2008 och 2009 totalt tilldelats 6 miljoner kronor i driftpengar för att utveckla teknikprogrammen på Rinmangymnasiet genom att bland annat förbättra samverkan med näringslivet. Uppbyggnaden av Teknikcollege Mälardalen får ses som en del i detta utvecklingsarbete. Utdrag till: Barn- och utbildningsnämnden

35 35(45) KSKF/2010: Yttrande över Rikstrafikens tillgänglighetskrierier inför upphandling av ny tillgänglighetsmodell 1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som Eskilstuna kommuns yttrande. 2. Av yttrandet framgår bland annat att kommunledningskontoret anser att tillgänglighet till arbetsmarknad saknas som kriterium och att det är högre prioriterat som nytt kriterium än besöksnäringen. Rikstrafiken har erbjudit Eskilstuna kommun att yttra sig över Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av ny tillgänglighetsmodell. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till yttrande daterat den 10 maj Yrkande Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets framställan. Utdrag till: Rikstrafiken Box Sundsvall

36 36(45) KSKF/2010: Uppdrag att utreda förutsättningarna för en multiarena Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för en multiarena. En rapport ska presenteras för kommunstyrelsen senast i november Kommunledningskontoret har den 5 maj 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede. För att stärka och befästa sin position som en attraktiv ort att besöka, bo, arbeta och studera i, behöver staden en modern och funktionell mötesplats för olika typer av arrangemang. Hit ska alla kunna komma för att uppleva, inspireras och lära. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt kommundirektören att utreda och analysera förutsättningarna för tillskapande av en arena med multifunktion som tillgodoser behoven utifrån ett brett perspektiv avseende konferenser och mässor, events, idrotts- och kulturarrangemang. Kommunstyrelsen ska innan årsskiftet kunna ta ett helhetsgrepp, överväga prioriteringar och ekonomiska förutsättningar, och därefter presentera ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige där både behov av multiarena, bad och arenans/arenornas driftform övervägs. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets framställan. Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar att redaktionella ändringar görs i skrivelsen. Han yrkar i övrigt bifall till kommunledningskontorets framställan. Magnus Johansson (MP) och Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets framställan. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

37 37(45) KSKF/2010: Exploateringsavtal för Odlaren 1:103 Förslag till kommunfullmäktige Exploateringsavtal för fastigheten Odlaren 1:103 i Eskilstuna, godkänns. Kommunledningskontoret har den 14 april 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret i samband med att en detaljplan tagits fram för fastigheten Odlaren 1:103 har ett förslag till exploateringsavtal upprättats med exploatören av området. Exploatören är Frost Maskin AB. Detaljplanen för Odlaren 1:103 ska antas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 9 småhustomter för byggnation av hus med passivhusteknik. Inom området ska allmänna gator byggas ut. För området kommer en enskild vatten- och avloppsanläggning att byggas ut. Detaljplanen anger att denna anläggning kommer att kunna anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät tidigast när Eskilstuna Energi och Miljö AB har byggt ut nya huvudledningar till Odlaren. Exploateringsavtal reglerar exploatörens åtagande för genomförandet av exploateringen av området. Detta innebär bland annat exploatören bekostar fastighetsbildningsåtgärder inom planområdet, bygger och rustar gator till kommunal standard. Exploatören anses ha erlagt gatukostnader för området när gator inom planområdet har byggts ut. Yrkanden Mikael Edlund (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

38 38(45) KSKF/2010: Detaljplan för Odlaren 1:103 med flera Förslag till kommunfullmäktige Förslag till detaljplan för Odlaren 1:103 med flera, daterad den 24 februari 2010, antas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en mindre grupp enbostadshus på fastigheten Odlaren 1:103. Planområdet ligger vid Fasanvägen i södra delen av området Odlaren. Området omfattar fastigheten Odlaren 1:103 med en area på m 2. Till största del består området av skogsmark samt en bebyggd del i söder. Stadsbyggnadsnämnden föreslår i sitt beslut från den 10 mars 2010, 39, att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

39 39(45) KSKF/2010: Köp av fastigheten Nötknäpparen 27 Förslag till kommunfullmäktige 1. Avtal om köp av tomträttstillbehör/byggnad och upphörande av tomträtt avseende fastigheten Nötknäpparen 27 i Eskilstuna kommun godkänns. 2. Köpet finansieras genom framtida exploateringsintäkter. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till köpeavtal om köp av tomträttstillbehör/byggnad och upphörande av tomträtt avseende fastigheten Nötknäpparen 27 i Eskilstuna kommun. Fastigheten är belägen på Norr med adress Västra Storgatan 24. Fastigheten ägs av Eskilstuna kommun och är idag upplåten med tomträtt. Tomträttshavare är Fastighetsbyrån Nollsexton AB. Tomträtten har en areal om kvm. På fastigheten finns en industribyggnad som ägs av ovan nämnda bolag. Taxeringsvärde för marken är kronor och för byggnaden kronor, totalt kronor. Byggnaden är uthyrd. Hyresavtalet kommer att transporteras till Eskilstuna kommun som hyresvärd per den 1 juni Hyresavtalet innebär att hyresgästen EMI Support AB kommer att avstå från sitt indirekta besittningsskydd och därmed all sammanhängande ersättningsrätt enligt bestämmelser i Jordabalken. Structor Miljöteknik har gjort en översiktlig markmiljöundersökning av fastigheten. Föroreningar finns i fyllnadsmassor som i vissa fall överstiger gällande riktvärden. Sammantaget är föroreningssituationen vad man kan förvänta sig i ett industriområde som använts på detta sätt. Kompletterande undersökning pågår. En fastighetsvärdering utfördes i juni 2009 som anger ett marknadsvärde till kronor. Köpekontraktet innebär att kommunen förvärvar tomträttstillbehör/byggnad till en köpeskilling om kronor.

40 40(45) Köpet motiveras av att Eskilstuna kommun önskar full rådighet över fastigheten då den är strategiskt belägen i staden och inom ett kommande utvecklingsområde för bland annat bostadsbebyggelse.

41 41(45) KSKF/2010: Markanvisningsavtal för del av Skiftinge 1:1, Eskilstuna Ärendet återremitteras för vidare beredning av kommunledningskontoret. BILTEMA har framfört önskemål om att få pröva förutsättningarna att exploatera ett område inom del av fastigheten Skiftinge 1:1 för handelsändamål. Verksamheten behöver ca kvm mark för sin etablering. Yrkande Mikael Edlund (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning av kommunledningskontoret. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

42 42(45) KSKF/2010: Rapportering av studieförbundens verksamhet 2009 Förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 2 maj 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Enligt gällande regler för bidrag till studieförbunden ska en uppföljning av bidragen presenteras årligen i en rapport till kommunstyrelsen vid en tidpunkt som är anpassad till den kommunala budgetprocessen. Bidragsnivån ska anges i kommunens beslut om årsplan. Bidraget utbetalas enligt reglerna som fastställts av kommunfullmäktige Studieförbundens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår ska lämnas till kommunstyrelsen senast den första maj efter avslutat verksamhetsår. Den ska vara utformad så att verksamheten i Eskilstuna kommun klart framgår. Länsbildningsförbundet ansvarar för att ta fram en gemensam redovisning för studieförbunden som verkar i Eskilstuna. I den ska det framgå hur studieförbunden tillsammans uppfyller de kriterier för bidrag som Eskilstuna kommun fastslagit. Kommunstyrelseförvaltningen gör en sammanställning av studieförbundens cirkelverksamhet. Det underlaget tillsammans med studieförbundens egen redovisning ska användas som underlag för en bedömning av det kommunala bidragets omfattning och inriktning. Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för 2009 granskas särskilt. Den granskningen beräknas vara klar i juni Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

43 43(45) KSKF/2010: Finansiell rapport mars och april 2010 De finansiella rapporterna för februari och mars månad 2010 anmäls och läggs till handlingarna. Kommunstyrelseförvaltningen har den 19 mars och den 14 april inkommit med finansiella rapporter för februari och mars månad Av rapporterna framgår bland annat att summan av kommunens likviditet den 28 februari uppgick till 222,0 miljoner kronor och den 31 mars till 127,9 miljoner kronor jämfört med 271,3 miljoner kronor den 1 januari Likviditeten omfattar bankmedel, kortfristiga placeringar, räntefond och aktier. Kommunens upplåning uppgår i rapporterna till 2 270,7 miljoner kronor den 28 februari och 2 320,2 miljoner kronor den 31 mars jämfört med 2 409,3 miljoner kronor den 1 januari Utlåningen till de kommunala företagen uppgår den 28 februari till 1 555,7 miljoner kronor och den 31 mars till 1 554,4 miljoner kronor jämfört med 1 556,3 miljoner kronor den 1 januari 2010.

44 44(45) 135 Anmälan av personalutskottets protokoll Personalutskottets protokoll från den 17 mars 2010 anmäls och läggs till handlingarna.

45 45(45) 136 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 2010:193 Ordförandebeslut i brådskande ärende- Köp av fastigheten Vårlöken 1, Eskilstuna Kommunstyrelseförvaltningen har den 31 mars 2010 lämnat in ordförandebeslut i brådskande ärende. Dnr. 2010:249 Delegationsrapport om omprövning av tomträttsavgälder 2010 Kommunledningskontoret har den 22 april 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut. Dnr. 2010:46 Delegationsrapport om förköpsärenden Kommunledningskontoret har den 22 mars, 6 april, 19 april, 22 april samt 26 april 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut. Dnr. 2010:48 Delegationsrapport om borgen - februari Kommunledningskontoret har den 25 mars 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut om borgen. Dnr. 2010:50 Delegationsrapport om utlåning februari 2010 Kommunstyrelseförvaltningen har den 25 mars 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut om utlåning.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Sammanträdesdatum 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Thomas Lidberg (S), ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11)

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-09-02 1 (11) 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 2 september klockan 18.00-18.30 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Olle Thorell (S) Britt-Inger Fröberg (S) Tobias Nordlander

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat.

Beslut Förslag till kommunfullmäktige. Ärendebeskrivning 1(2) Medborgarförslaget anses besvarat. Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(2) 193 Svar på medborgarförslag - Ställ krav vid upphandling så att de mineraler som används vid tillverkning av IT-produkter har utvunnits i områden där befolkningens säkerhet

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL 2008-08-22. Tid 11.00-12.20. Omfattning 147 167 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2008-08-22 Tid 11.00-12.20 Plats Stadshuset Omfattning 147 Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Mona Jeansson (s) Steve

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2010-05-31 Reviderad: 2010-06-03 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder torsdag den 10 juni 2010 Kung Birger, Kommunhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med att Sparbanken Enköping

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(12) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.00 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, tjänstgörande ersättare Ritva

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 17.40 Beslutande Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordf Charlotte Wachtmeister (M), 1:e vice ordf Bengt Jönsson (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Christer

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 2012-08-06 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 6 augusti 2012, klockan 13.00 16.20 Maria Danielsson (C), Ordförande Susanne Meijer (S) Venche Larsson (M) Olle

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer