Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-05-11"

Transkript

1 1(45) Plats och tid Rinmansalen, klockan 13:30-14:00 ande Ersättare Utses att justera Hans Ekström (S), ordförande Jimmy Jansson (S) Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) Aino Blomgren (S) Johan Nilsson (S) Eila Clarstedt (V) Kjell-Erik Israelsson (M) Eva Schmekel (M) tjänstgörande ersättare Arne Jonsson (C) tjänstgörande ersättare Christina Andersson (C) Lotta Jonsson (KD) Niklas Frykman (FP) Magnus Johansson (MP) Benny Karlsson (S) Mona Kanaan (S) Marie Svensson (S) Maria Chergui (V) Aino Blomgren (S) Justeringens plats och tid Måndagen den 17 maj 2010, stadshuset Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Marie Johansson-Saati Ordförande Justerande... Hans Ekström... Aino Blomgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen kansli Underskrift...

2 2(45) Övriga närvarande Pär Eriksson, kommundirektör Ingrid Sköldmo, förvaltningschef Tryggve Lundh, utvecklingsdirektör Tommy Malm, ekonomidirektör Gudrun Nyqvist, koordinator Maria Westberg, kommunsekreterare Marie Johansson-Saati, vikarierande kommunsekreterare

3 3(45) KSKF/2010: Val till kommunala uppdrag Till nedanstående väljs: Kommunstyrelsens arbetsutskott, från och med den 1 maj 2010 till och med den 31 december Insynsplats Magnus Johansson (MP) efter Björn Lymar (MP) Kommunfullmäktiges valberedning har den 11 maj 2010 inkommit med förslag till val till kommunala uppdrag. Med stöd av 4 kap 23 kommunallagen får Magnus Johansson (MP) rätt att till och med den 31 december 2010 närvara vid sammanträden med kommunstyrelsens arbetsutskott, delta i överläggningarna men inte i besluten men har rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Utdrag till: De valda, för kännedom Berörda organ, för kännedom

4 4(45) KSKF/2010: Överlåtelse av aktier inom kommunkoncernen Förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunens övertagande av aktierna i Eskilstuna Marknadsföring AB enligt Eskilstuna Kommunföretag ABs beslut godkänns. 2. Från och med 2010 ökas utdelningen som årligen tas ut från bolagskoncernen med 4 miljoner kronor. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 20 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna Kommunföretag den 19 april 2010 beslutade att överlåta sina aktier i Eskilstuna Marknadsföring AB (EMAB) till Eskilstuna kommun. De 293 aktierna, som har ett nominellt värde av kr styck, motsvarar ca 40 % av totala antalet aktier i EMAB som enligt överenskommelse vid bolagets bildande vid varje tidpunkt skulle vara kommunens ägarandel. Överlåtelsen har som bakgrund att avtalstiden för EMABs tjänster löpte ut vid årsskiftet 2009/ Inriktningen i det förlängda avtalet har förskjutits så att med turistbyråverksamheten som bas, ska levererade tjänster riktas mot tre kärnområden; besöksnäring, värdskap och varumärke. Med denna inriktning bör kommunen - snarare än dess bolagskoncern - överta ägarskapet. Överlåtelsen med dess rättigheter och skyldigheter, samt innehållet i det förlängda avtalet, har tagits fram i samråd mellan inblandade parter. För att göra övertagandet av ägaransvaret i EMAB kostnadsneutralt inom kommunkoncernen, har överenskommelse gjorts om att 4 miljoner kronor per år adderas till den utdelning kommunen årligen tar ut från sin bolagskoncern. Detta

5 5(45) belopp motsvarar kostnadsnivån i det basavtal som övertas av kommunen från och med Yrkanden Jimmy Jansson (S), Eila Clarstedt (V) och Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag. Kjell-Erik Israelsson (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C), Arne Jonsson (C) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; dels Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Kjell- Erik Israelssons (M) med fleras förslag om avslag. Ordföranden föreslår att yrkandena ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, det vill säga att bifalla kommunledningskontoret förslag.

6 6(45) KSKF/2010: Kommunstyrelsens delårsrapport Kommunstyrelsens delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2010 godkänns. 2. Förändringar av åtaganden i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2010 godkänns. Kommunledningskontoret och kommunstyrelseförvaltningen har i skrivelse inkommen den 16 april 2010 sammanställt delårsrapport 1 för 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. Av skrivelsen framgår att kommunstyrelsen har en ekonomisk ram för 2010 på 225,2 miljoner kronor. Därutöver har ramen tillförts 8,3 miljoner kronor i form av tilläggsanslag. Ramen vid delår 1 uppgår till 233,5 miljoner kronor. Periodens resultat visar ett överskott med + 5,6 miljoner kronor. Överskottet förklaras av verksamhet som inte kommit igång, utvecklingsmedel samt projekt som inte påbörjats. Helårsutfallet beräknas bli ett överskott med + 2,0 miljoner kronor (kommunledningskontoret +-0), kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningsledning, reserv/buffert hela förvaltningen samt vakans och sjukfrånvaro. Yrkande Eila Clarstedt (V) yrkar att punkt 3 tas bort från Förslag till beslut: 3. Borttagande av 5 ej prioriterade åtaganden som är kvarstående i kommunstyrelsens verksamhetsberättelse 2009 godkänns. I övrigt yrkar hon bifall till kommunledningskontorets förslag.

7 7(45) KSKF/2010: Delårsrapport 1 för perioden januari-mars 2010 för Eskilstuna kommun Förslag till kommunfullmäktige 1. Stadsbyggnadsnämndens begäran om att få extra pengar för kostnader i samband med vinterunderhållet vintern 2009/2010 samt efterföljande vinterskador godkänns. Den ekonomiska regleringen görs i samband med att kommunfullmäktige behandlar delårsrapport 2. Då kan alla kostnader inklusive Torshällas stads nämnd eventuella extra kostnader beaktas. 2. Torshälla stads nämnd beviljas extra investeringspengar med 1,3 miljoner kronor för en cirkulationsplats Germundsgatan Hammarbyvägen. Finansiering sker från eget kapital. 3. Torshälla stads nämnd beviljas extra investeringspengar med 1,0 miljoner kronor för att skapa ytterligare en förskoleavdelning i Edvardslundsskolan. Finansiering sker från eget kapital. 4. Torshälla stads nämnds begäran om pengar ur demografisk fond hänskjuts till delårsrapport Slutredovisningen av gruppboende enligt LSS, del av fastigheten Mesta 1 godkänns. 6. Delårsrapporten läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 28 april 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunens ekonomi är betydligt starkare i år än föregående år. Detta beroende på att konjunkturen har bottnat och vänder sakta uppåt men även att de besparingar som gjordes förra året gör att nämnderna har balans i sina budgetar. Detta innebär sammantaget att skatteintäkterna ökar mer än budget och att kostnadsutvecklingen första kvartalet ligger på en låg nivå. Kommunens helårsprognos för 2010 är plus 90 miljoner kronor och budgeterat resultat är 37 miljoner kronor. Den snörika vintern har medfört att

8 8(45) stadsbyggnadsnämnden prognostiserar ett underskott med 10 miljoner kronor för snöröjningen och Kommunfastigheter AB ett underskott med 13 miljoner kronor. Trots ett ökat driftresultat med 63 miljoner kronor så beräknas inte självfinansieringsgraden för investeringarna nå budgeterad nivå, som är 87 procent. Detta beror på att mer investeringsutgifter förs över från 2009 till 2010 än vad som beräknas föras över från 2010 till De kommunala bolagen prognostiserar ett sammantaget positivt resultat på 79 miljoner kronor. Det är 15 miljoner kronor sämre än budget. Delårsrapporten är en uppföljning av Årsplanen för I Årsplanen finns sex åtaganden. Alla åtagande är påbörjade och följer planeringen. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

9 9(45) KSKF/2010: Teckning av förlagslån utgivna av Kommuninvest ekonomisk förening Förslag till kommunfullmäktige: 1. Eskilstuna kommun lånar ut högst kronor genom ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, enligt de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat mars Finansiering av utlåningen sker genom inlösen/försäljning av kommunens tillgångar i räntefonder, aktiefonder och börsnoterade aktier. Kommunstyrelsen har rätt att besluta om hur inlösen/försäljning ska fördelas mellan de olika tillgångsslagen, 3. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Kommunstyrelsen för egen del: 1. Ekonomidirektör Tommy Malm och ekonom Jan Laidla får i uppdrag att i förening underteckna en bindande teckningsanmälan och övriga lånehandlingar. 2. Ekonom Jan Laidla får i uppdrag att besluta om och genomföra lämplig inlösen/försäljning av fonder och aktier för finansiering av utlåning till Kommuninvest ekonomisk förening. Kommunledningskontoret har den 31 mars 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna kommun erbjuds möjligheten att teckna

10 10(45) förlagslån om kronor. Detta innebär att kommunen lånar ut beloppet till Kommuninvest ekonomisk förening i 30 år. Ersättning utgår med rörlig ränta (3 månaders Stibor + en marginal) som ska överstiga räntan för ett normalt 10-årigt lån med rörlig ränta till en kommun eller landsting med 0,50 %-enheter. Definitiv marginal sätts i slutet av november Indikativ räntenivå den 28 februari 2010 är 3 månaders Stibor + 1,22 %. Detta lån stärker Kommuninvest i Sverige AB:s kapitalbas och säkerställer i sin tur att kommunen på lång sikt kan erhålla upplåning till en så billig ränta som möjligt. Yrkanden Jimmy Jansson (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

11 11(45) KSKF/2010: Eskilstuna kommuns handlingsplan för ett framgångsrikt integrationsarbete Förslag till kommunfullmäktige Eskilstuna kommuns handlingsplan för ett framgångsrikt integrationsarbete antas. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget framlagt förslag. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunledningskontoret har den 21 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret i samarbete med representanter för alla förvaltningar och bolag har tagit fram en handlingsplan för integrationsarbetet för de närmaste tre åren. Handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som omfattar hela kommunkoncernen. Arbetet har pågått från november 2009 till mars Handlingsplanen är kopplad till politikdokumentet jämställdhet och mångfald. Planen utgår från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som ger varje individ lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund. Syftet är att främja integration och använda den kulturella mångfalden som en tillgång i kommunen. Eskilstuna kommun ser integration som ett samspel mellan olika faktorer som bör eftersträvas för att en invandrad person ska vara delaktig i det svenska samhället. De faktorerna är utbildning, arbetsmarknadsintegration, tillgång till ett etablerat socialt nätverk, medborgerlig och politisk delaktighet samt boendeintegration. Handlingsplanen beskriver utgångspunkter, nuläge med fakta om migration och integration samt några av kommunens verksamheter tillsammans med 31 åtgärder. Åtgärderna är både kommunövergripande och verksamhetsspecifika och riktar sig i första hand till nyanlända. I del- och årsredovisningen ska varje nämnd och styrelse varje år redovisa vilka åtgärder som vidtagits under året.

12 12(45) Yrkanden Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Arne Jonsson (C), Christina Andersson (C) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till alliansens förslag till integrationsplan. Magnus Johansson (MP) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och avslag på alliansen förslag. Sarita Hotti (S), Eila Clarstedt (V) instämmer i Magnus Johanssons (MP) yrkanden. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns följande förslag till beslut; dels Jimmy Janssons (S) med fleras förslag om bifall till kommunledningskontorets förslag och dels Niklas Frykmans (FP) med fleras förslag till bifall till eget framlagt förslag. Ordföranden föreslår att yrkandena ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Jimmy Janssons (S) med fleras yrkande, det vill säga att bifalla kommunledningskontorets förslag.

13 13(45) KSKF/2010: Återrapportering av handlingsplanen Eskilstuna - en fristad för kvinnor - rapporten Mäns våld mot kvinnor Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 8 april inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunfullmäktige i november 2007 beslutade att godkänna revideringen av rapporten mäns våld mot kvinnor med mål och åtgärder som ingår i dokumentet Eskilstuna en FriStad för kvinnor. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att samordna arbetet med att verkställa föreslagna åtgärder. En projektledare anställdes och har genomfört omfattande utbildnings- och informationsinsatser på alla arbetsplatser inom kommunkoncernen för att öka kunskapen och insikten hos kommunens medarbetare. Arbetet pågick från april 2008 och fram till december I rapporten finns erfarenheter och synpunkter som är viktiga att ta tillvara i det fortsatta arbetet.

14 14(45) KSKF/2010: Generellt statsbidrag för vaccinering mot HPV Barn- och utbildningsnämnden tilldelas kronor från kommunstyrelsens allmänna anslag för vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer. Kommunledningskontoret har den 9 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det i den generella statsbidragspåsen till kommunen för 2010 finns avsatt två kronor per invånare för vaccinering av flickor mot livmoderhalscancer (HPV). I budgetarbetet för 2010 har dessa pengar av misstag inte fördelats till barn- och utbildningsnämnden. För att rätta till detta föreslås att kronor tillskjuts barn- och utbildningsnämnden i ökad driftsram. Utdrag till: Barn- och utbildningsnämnden

15 15(45) KSKF/2010: Överenskommelse mellan kommuner och landsting i Sörmlands län och Socialstyrelsen samt nätverket Hälsa och demokrati och Uppdrag hälsa vid utvecklingsarbetet Sörmland UPPmärksammar barnen Förslag till kommunfullmäktige Avtalet godkänns. Kommunledningskontoret har den 27 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att Kommuner och landsting i Sörmlands län tillsammans med Socialstyrelsen, UPP-centrum och Nätverken Hälsa och Demokrati/Uppdrag Hälsa har inlett ett samarbete. Syftet är att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga genom att främja samverkan, öka kunskapen om varandras uppdrag och förutsättningar. En styrgrupp för utvecklingsarbetet håller på att bildas. För närvarande består den av Jörgen Danielsson, ordförande i Landstinget, Jens Persson, kommunstyrelsens ordförande, Strängnäs kommun, Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholms kommun och Jimmy Jansson, vice kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna kommun. Bakgrunden till arbetet mot psykisk ohälsa hos ungdomar grundar sig i den ökande rapporteringen av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar vilket berör flera aktörer i kommuner och landsting. I avtalet förbinder sig kommunen att avsätta tid för fyra seminarier, svara för sina egna kostnader, upplåta lokaler för ändamålet, i beredningsgrupp planera seminarier och att i lokala arbetsgrupper förbereda seminarier.

16 16(45) Kommunledningskontoret bedömer att kommunens medverkan är viktig och att deltagandet ligger väl i linje med kommunens prioritering av ungdomsfrågorna.

17 17(45) KSKF/2010: Revisionsberättelse och fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning 2009 för Regionförbundet Sörmland Förslag till kommunfullmäktige Regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för Avstår från att delta i beslutet Lotta Jonsson (KD), Hans Ekström (S), Jimmy Jansson (S), Sarita Hotti (S) Ann-Sofie Wågström (S), Christina Andersson (C) och Eila Clarstedt (V) avstår från att delta i beslutet. Kommunledningskontoret har den 13 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det under 2009 beslutades om en ny organisation för regionförbundet. Såväl den politiska som förbundskontorets organisation förändrades. Tidigare fanns ett regionfullmäktige som nu ersatts av en regionstyrelse. Den är både högsta beslutande och verkställande organ. Eftersom regionfullmäktige avskaffades är det numera respektive medlems fullmäktige som ska besluta om ansvarsfrihet för regionstyrelsen. Regionstyrelsen har beslutat om årsredovisningen för 2009 och revisorerna har lämnat revisionsberättelse. Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsbiträdet (KPMG) har lämnat rapport. Där kommenteras bland annat att årsredovisningen ska beskriva hur de finansiella och verksamhetsmässiga målen avseende god ekonomisk hushållning uppfyllts. Det finansiella målet med ett överskott om minst 1 procent av budgetomslutningen har uppnåtts. Däremot anser revisionsbiträdet att det av årsredovisningen är svårare att se hur de verksamhetsmässiga målen nåtts. Revisionsbiträdet lämnar ytterligare ett par rekommendationer kring redovisning och redovisningsprinciper.

18 18(45) Kommunledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beviljas ansvarsfrihet och instämmer i revisionsbiträdets rekommendationer.

19 19(45) KSKF/2010: Allmän försäljningsplats på Rådhustorget, Eskilstuna Förslag till kommunfullmäktige 1. Ändringarna i de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel antas att gälla från och med den 1 juni Stadsbyggnadsnämnden får besluta om gränser för området där torghandel på Rådhustorget får förekomma. Kommunstyrelseförvaltningen har den 29 mars inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att stadsbyggnadsnämnden den 10 mars 2010, 42, bland annat föreslår att Rådhustorget upplåts som allmän försäljningsplats för torghandel i kommunen från och med den 1 juni Under våren 2008 startades ombyggnationen av Kyrkogatan och Smörtorget. Torghandeln på Smörtorget flyttades då tillfälligt till Rådhustorget och Rådhusbron. Stadsbyggnadsförvaltningen fick samtidigt uppdraget att utreda om Rådhustorget och Rådhusbron kunde vara lämpade som ordinarie försäljningsplatser. Den torghandel som bedrivs på Smörtorget och under perioden den tillfälligt anordnades på Rådhustorget har varit i mindre omfattning. På Rådhusbron har ingen torghandel bedrivits. Det är främst frukt, grönsaker, bär och svamp som saluförs under sommar och höstsäsong. Stadsbyggnadsnämnden föreslår även i sitt beslut av den 10 mars 2010, 42, att särskilda villkor fastställs för tilldelning av platser med mera vid Rådhustorget. Detta sker genom en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Eskilstuna kommun. Därutöver vill stadsbyggnadsnämnden att kommunfullmäktige delegerar beslutanderätten till nämnden avseende gränser för området där torghandel får förekomma på Rådhustorget. De lokala ordningsföreskrifterna för torghandel föreslås ändras enligt följande:

20 20(45) 2 kompletteras i uppräkningen med Rådhustorget. 4 kompletteras med att på Rådhustorget får en person tilldelas högst två saluplatser. 9 kompletteras med att på Rådhustorget får inte väggar byggas runt saluplatsen. 10 kompletteras med att på Rådhustorget får uppställning av fordon inte ske annat än för av- och pålastning av gods till saluplatsen. Totalvikten för fordon är begränsad till högst 3,5 ton på torgytan. Därutöver får stadsbyggnadsnämnden rätt att besluta om gränser för området där torghandel på Rådhustorget får förekomma. Yrkanden Mikael Edlund (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till framställan.

21 21(45) KSKF/2009: Yttrande över politikdokument för attraktiv arbetsgivare Förslag till kommunfullmäktige Politikdokument för attraktiv arbetsgivare antas. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kommunstyrelseförvaltningen har den 28 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att ett förslag till ett nytt personalpolitiskt dokument - Politikdokument för attraktiv arbetsgivare - har utarbetats i enlighet med fullmäktigebeslutet om styrande dokument. Förslaget remitterades till nämnder och Eskilstuna kommunföretag AB. Samtliga remissinstanser har inkommit med yttranden som tillstyrker politikdokumentet. Utifrån yttrandena har dock en bearbetning skett för att öka tydlighet och läsbarhet. Förslaget uttrycker en ambition när det gäller personalpolitiken som ska bidra till att kommunkoncernen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av nuvarande och kommande medarbetare. Förslaget har en tydlig koppling till visionen och organisationens värden. Till politikdokumentet kopplas även riktlinjer för chef- och ledarskap, medarbetarskap samt god hälsa. Politikdokumentets koppling till övriga målområden beskrivs under respektive rubrik i dokumentet. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag. Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar att ärendet ska återremitteras. Jimmy Jansson (S) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

22 22(45) Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag och att ärendet ska avgöras idag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: kommunstyrelseförvaltningens förslag och Kjell-Erik Israelssons (M) återremissyrkande. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att kommunstyrelsen får ta ställning till om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras. Faller återremissyrkandet finns endast kommunstyrelseförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Efter att ha ställt proposition på förslagen finner ordföranden att kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelseförvaltningens förslag.

23 23(45) KSKF/2009: Svar på motion om att bygga trygghetsboende för äldre i Eskilstuna kommun Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås i väntan på ny strukturplan för äldreomsorgen. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). Kerstin Lindroos (FP), Torbjörn Olsson (M), Elisabeth Anderson (C) och Karl-Erik Axelsson (KD) har den 12 oktober 2009 inkommit med en motion om att bygga trygghetsboende för äldre i Eskilstuna kommun. Motionärerna föreslår att Eskilstuna kommun påbörjar planering för byggande av ett eller flera nya trygghetsboenden och att kommunen ansöker om investeringsstöd för detta så fort som möjlighet ges. Kommunledningskontoret har den 26 april 2010 inkommit med förslag till yttrande i ärendet. Av yttrandet framgår att motionen har remitterats till vuxennämnden och Torshälla stads nämnd för yttrande. Av motionen framgår inte klart om kommunen uppmanas att i stadsplanering skapa förutsättningar för trygghetsboende eller om avsikten är att uppdra åt kommunala fastighetsbolag ska skapa denna boendeform samt vilken roll vuxennämnden och Torshälla stads nämnd förväntas ha. I vuxennämndens yttrande framkommer det att vuxennämnden har tillsammans med Torshälla stads nämnd gett förvaltningarna i uppdrag att utarbeta ett förslag till en strukturplan för kommunens äldreomsorg fram till år I strukturplanen för äldreomsorgen kommer frågan om trygghetsbostäder för äldre att hanteras. Det är med stor sannolikhet så att denna boendeform dels erbjuder ett bra boendealternativ för många äldre som idag saknas dels uppskjuter behovet av att flytta till ett särskilt boende där behovet av vård och omsorg dygnet runt är stort för den enskilde. Idag erbjuder bostadsmarknaden, utöver det vanliga bostadsbeståndet, också seniorbostäder. Det särskilda boendet för äldre riktas idag

24 24(45) till äldre som på grund av sjukdom har stora funktionsnedsättningar och därmed stora behov av vård och omsorg dygnet runt. Förvaltningen har tidigare aktualiserat frågan om trygghetsboende i den samverkan som sker med Kommunfastighet AB inom ramen för projektet Framtidens boende för äldre. I planerna för utveckling av stadsdelen Brunnsbacken finns frågan om trygghetsboende med, där ett förslag är att Kommunfastighet bygger om ett av de befintliga husen i området till trygghetsbostäder för äldre. Förvaltningen har även utrett möjligheten att omvandla Strigeln till ett så kallat trygghetsboende och med möjlighet att kommunen har anvisningsrätt utifrån vissa kriterier. Detta skulle medföra dels moraliska bekymmer om hur man ska hantera de personer som idag står i kö dels juridiska bekymmer i form av behovsbedömningen. Strigeln är idag till stora delar ett seniorboende (+ 55). Flertalet av hyresgästerna är dock betydligt äldre än 55 år. Det är, enligt förvaltningens mening, önskvärt att det inom kommunens geografiska gräns skapas trygghetsbostäder för äldre. Men en diskussion bör föras om det kommunala åtagandet i dessa trygghetsbostäder för äldre. I Torshälla stads nämnds yttrande framgår att en ändring av beslutet att omvandla tidigare servicehus från seniorboende +55 år till trygghetsbostäder innebär komplikationer enligt kommunens jurister. Förutsättningar för detta bör undersökas vidare så att för ändamålet lämpliga bostäder kan tas i anspråk för trygghetsbostäder. I förvaltningen pågår ett arbete med underlag för en planering för fortsatt utveckling av äldreomsorgen för de närmaste fem åren. En viktig del att bedöma är vilka behov av insatser och boendeformer som kan uppstå. Presentation av detta kommer att ske inför nämnden den 3 juni Hur och i vilken regi skapandet av trygghetsbostäder kommer att påverka den kommunala hemvården och hemsjukvården är svårt att bedöma i dagsläget. Ett samarbete när det gäller bostadsutveckling i sin helhet sker mellan Torshälla stads nämnd och Torshälla Fastighets AB. Kommunledningskontorets föreslår därför mot bakgrund av det pågående arbetet med strukturplanen för framtidens äldreomsorg att motionen tills vidare avslås och inget beslut om eventuellt byggande av trygghetsboende fattas just nu. Ett ställningstagande enligt motionärernas förslag bör göras i förhållande till det samlade behovet och utbudet av tjänster och verksamheter inom äldreomsorgen och det är lämpligt att detta sker i samband med behandlingen av förslag till strukturplan. Förslaget till strukturplan kommer enligt nuvarande planering att behandlas av nämnderna (vuxennämnden och Torshälla stads nämnd) senast i juni

25 25(45) månad Verkställigheten av strukturplanen kan ligga flera år framåt, varför motionsbehandlingen bör avslutas. Yrkanden Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen. Niklas Frykman (FP), Christina Andersson (C), Arne Jonsson (C), Lotta Jonsson (KD) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till motionen. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels att motionen ska avslås dels att den ska bifallas. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.

26 26(45) KSKF/2009: Svar på motion om lag- och rättundervisning i skolan Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Det befintliga samarbetsavtalet med polisen är tillräckligt. Det är flexibelt och medger en god samverkan. Reservation Kjell-Erik Israelsson (M), Eva Schmekel (M), Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C) och Arne Jonsson (C) reserverar sig mot beslutet. Skriftlig reservation lämnas (bilaga). I motionen Lag- och rättundervisning i skolan föreslår Niklas Frykman, (FP) att barn- och utbildningsnämnden i samråd med Torshälla stads nämnd får i uppdrag att ta fram mål för polisens informationsverksamhet i skolorna och att detta skrivs in i kommunens samverkansavtal med polisen. Kommunledningskontoret har den 6 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att barn- och utbildningsnämnden i samråd med Torshälla stads nämnd har yttrat sig över motionen. De anser att samverkan med polisen är värdefull och att det rådande avtalet om kommunpolis ger en god grund för samverkan. Men ingen av nämnderna ser någon anledning att genom ändring eller tillägg i avtalet precisera och reglera polisens medverkan i skolan på det sätt som anges i motionen. Det gör inte heller BRÅ Eskilstuna (Brottsförebyggande rådet) i insänt yttrande genom kommunstyrelseförvaltningens demokrati och medborgarenhet. Yrkanden Johan Nilsson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag, det vill säga att avslå motionen.

27 27(45) Niklas Frykman (FP), Lotta Jonsson (KD), Christina Andersson (C), Arne Jonsson (C) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till motionen. Eila Clarstedt (V) instämmer i Johan Nilssons (S) yrkande. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: dels att motionen ska avslås dels att den ska bifallas. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt kommunledningskontorets förslag, det vill säga att motionen avslås.

28 28(45) KSKF/2009: Svar på motion om spetssamverkan med Mälardalens högskola Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles Björn Lymar (MP) har den 24 november 2009 inkommit med en motion om spetssamverkan med Mälardalens högskola. Motionären framhåller behovet av en ökad miljöinsikt för att klara av att hålla oss inom de ekologiska och miljömässiga ramar som håller långsiktigt. Den samverkan som finns mellan kommunen och högskolan exempelvis inom ramen för Samhällskontraktet kan och bör användas för att bidra till en ökad miljöinsikt hos såväl beslutsfattare, utbildare och en bred allmänhet. För att nå detta syfte framhåller motionären att högskolan har och kan utveckla mer kompetens inom miljöområdet och yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla spetssamverkan för att höja miljöinsikten. Kommunledningskontoret har den 16 april 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att det i februari 2009 undertecknades ett fyraårigt avtal om fördjupad spetssamverkan mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad. Bakgrunden är en vilja att utveckla dels den regionala kunskapsmiljön dels att vidareutveckla de kommunala organisationerna. Samhällskontraktet innebär en strategisk satsning mot gemensamma mål där mötesplatser och aktiviteter ska vara en plattform för diskussioner och hantering av viktiga framtidsfrågor. Ett av de övergripande målen för Samhällskontraktet är att höja kompetensnivån hos regionens medborgare vilket stämmer väl med motionens syfte. Hittills har parterna valt att fokusera på tre prioriterade områden: utbildning, äldreomsorg och socialt arbete samt morgondagens arbetskraft. Motionens intentioner kommer nu att realiseras genom att styrelsen för Samhällskontraktet beslutat öppna ett fjärde programområde under Kommundirektören har givit utvecklingsdirektören i uppdrag att föra diskussionen med Samhällskontraktets projektledare och representant från Västerås kommun och att framta ett koncept för Eskilstuna

29 29(45) kommun rörande området Energi & Miljö. Området har nu vidgats till att omfatta Hållbar samhällsutveckling och överläggningar förs om exempelvis avfallshantering, hållbart bostadsbyggande, kollektivtrafik, energiförsörjning, infrastruktur och klimatpåverkan. Tidigt i höst räknar kommunledningskontoret med att ha en framtagen profil för inpassning i det nya prioriterade området. Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunledningskontoret att motionen bifalles.

30 30(45) KSKF/2008: Svar på motion om fri mjukvara för datorer i kommunal verksamhet i Eskilstuna Ärendet återremitteras för ytterligare beredning av kommunledningskontoret. Thomas Kvorning (MP), Yuri Silva (MP), Susanne Engström (MP) och Björn Lymar (MP) föreslår i en motion att fri mjukvara, då det är möjligt, ska vara förstahandsalternativet när kommunal verksamhet ska uppdatera eller byta datorsystem. Dessutom att en resursperson utses inom kommunen som ska hjälpa verksamheterna med denna övergång. Motionsställarna framhåller att licenskostnaderna för mjukvara/program för datorer ökar för varje år och att Eskilstuna därför i likhet med en del andra kommuner borde intressera sig för alternativet; att använda program med öppen standard (öppen källkod) och fri mjukvara. Det skulle minska leverantörsberoendet, sänka kostnaderna och förslaget inrymmer också en demokratiaspekt då de som vill läsa kommunens dokument inte bör vara hänvisade till mjukvaror som kostar pengar eller kan börja kosta pengar i framtiden. Kommunledningskontoret har den 11 maj 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att licenskostnaderna för IT ökar för varje år. Därför föreslår fyra fullmäktigeledamöter i en gemensam motion att kommunen ska eftersträva en övergång till fri mjukvara och öppen standard. Den möjligheten har redan prövats. Det skedde inför beslutet om införande av ny teknisk IT-plattform, där kommunen eftersträvar en standardiserad och stabil plattform, som fungerar säkert tillsammans med alla verksamhetssystem. Kommunledningskontoret föreslår därför med stöd av ett yttrande från IT-Partner att motionen avslås. Kommunen bör dock avslutningsvis noga följa utvecklingen och inför eventuell förlängning av treårsavtalet med Microsoft och andra programleverantörer undersöka om andra lösningar, mer i motionens anda, kan prövas utan risk för konflikt med den existerande plattformen. Kommunledningskontoret föreslår därför en sådan beslutssats i yttrandet. Yrkanden

31 31(45) Jimmy Jansson (S) och Niklas Frykman (FP) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning av kommunledningskontoret.

32 32(45) KSKF/2005: Svar på motion om miljöstyrande reseersättningar Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles Björn Lymar (MP), Angelique Carlsson (MP), Magnus Johansson (MP) och Rafael Luna (MP) har den 28 september 2005 inkommit med en motion. I motionen föreslår motionärerna att kommunen utreder miljöstyrande reseersättningar och tittar på konstruktioner på andra håll och sedan i all verksamhet där det är möjligt inför ett ersättningssystem för resor som grundar sig på färdsättens miljöpåverkan med sådan konstruktion att det styr mot minskad påverkan. Motionärerna framhåller att även om enbart miljöinriktade ersättningar inte direkt leder till kraftigt ändrat resmönster och förändrad miljöpåverkan så ger de signaler och ett visst tryck mot förändring. Dessutom ser de att miljöstyrande reseersättningar ska vara en del i ett batteri av olika åtgärder i kommunen. Kommunledningskontoret har den 13 april 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att i förslag till svar på motionen i januari 2008 skrev kommunledningskontoret att i nuvarande riktlinjer för resande och transporter, under rubriken färdsätt, framgår det att alla som reser eller transporterar i kommunens tjänst ska genom medvetna val av färdsätt minimera risken för skador och negativ påverkan på miljön samt minska användningen av fossila bränslen. Alternativ till bil och flyg skall prioriteras. Kommunledningskontoret menar att riktlinjerna är tydliga och anvisar vad kommunen vill ska vara styrande och föreslog därför avslag på motionen. Den 2 februari 2008 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet med motiveringen att motionssvaret ska behandlas i samband med att nya riktlinjer för kommunens resor utarbetas i enlighet med kommunfullmäktiges kompletterande beslut till årsplan för Arbetet med att ta fram nya riktlinjer för kommunens resor har blivit senarelagt men ska nu genomföras under I det arbetet ska möjligheten till miljöstyrande ersättningar utredas i enlighet med motionen.

33 33(45) Kommunledningskontoret bedömer därför att motionen i detta nya läge bör bifallas.

34 34(45) KSKF/2010: Initialt ekonomiskt stöd för uppbyggnaden av Teknikcollage Mälardalen Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget till uppbyggnaden av Teknikcollege Mälardalen men avslår barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag med kronor. Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med ett förslag om att Eskilstuna kommun ska bidra med kronor för uppbyggnaden av Teknikcollege Mälardalen och finansieras av kommunstyrelsen. Kommunledningskontoret har den 9 april 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret tycker att det är bra initiativ att skapa en regionalt sammanhållande kraft för uppbyggnad av Teknikcollage Mälardalen. Finansieringen bör dock ske inom barn- och utbildningsnämndens budgetram eftersom detta förslag ligger inom nämndens ordinarie ansvarsområde. Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2008 och 2009 totalt tilldelats 6 miljoner kronor i driftpengar för att utveckla teknikprogrammen på Rinmangymnasiet genom att bland annat förbättra samverkan med näringslivet. Uppbyggnaden av Teknikcollege Mälardalen får ses som en del i detta utvecklingsarbete. Utdrag till: Barn- och utbildningsnämnden

35 35(45) KSKF/2010: Yttrande över Rikstrafikens tillgänglighetskrierier inför upphandling av ny tillgänglighetsmodell 1. Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som Eskilstuna kommuns yttrande. 2. Av yttrandet framgår bland annat att kommunledningskontoret anser att tillgänglighet till arbetsmarknad saknas som kriterium och att det är högre prioriterat som nytt kriterium än besöksnäringen. Rikstrafiken har erbjudit Eskilstuna kommun att yttra sig över Rikstrafikens tillgänglighetskriterier inför upphandling av ny tillgänglighetsmodell. Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till yttrande daterat den 10 maj Yrkande Mikael Edlund (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets framställan. Utdrag till: Rikstrafiken Box Sundsvall

36 36(45) KSKF/2010: Uppdrag att utreda förutsättningarna för en multiarena Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att utreda förutsättningarna för en multiarena. En rapport ska presenteras för kommunstyrelsen senast i november Kommunledningskontoret har den 5 maj 2010 inkommit med skrivelse. Av skrivelsen framgår att Eskilstuna befinner sig i ett viktigt utvecklingsskede. För att stärka och befästa sin position som en attraktiv ort att besöka, bo, arbeta och studera i, behöver staden en modern och funktionell mötesplats för olika typer av arrangemang. Hit ska alla kunna komma för att uppleva, inspireras och lära. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt kommundirektören att utreda och analysera förutsättningarna för tillskapande av en arena med multifunktion som tillgodoser behoven utifrån ett brett perspektiv avseende konferenser och mässor, events, idrotts- och kulturarrangemang. Kommunstyrelsen ska innan årsskiftet kunna ta ett helhetsgrepp, överväga prioriteringar och ekonomiska förutsättningar, och därefter presentera ett beslutsunderlag för kommunfullmäktige där både behov av multiarena, bad och arenans/arenornas driftform övervägs. Yrkanden Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets framställan. Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar att redaktionella ändringar görs i skrivelsen. Han yrkar i övrigt bifall till kommunledningskontorets framställan. Magnus Johansson (MP) och Eila Clarstedt (V) yrkar bifall till kommunledningskontorets framställan. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

37 37(45) KSKF/2010: Exploateringsavtal för Odlaren 1:103 Förslag till kommunfullmäktige Exploateringsavtal för fastigheten Odlaren 1:103 i Eskilstuna, godkänns. Kommunledningskontoret har den 14 april 2010 inkommit med en skrivelse i ärendet. Av skrivelsen framgår att kommunledningskontoret i samband med att en detaljplan tagits fram för fastigheten Odlaren 1:103 har ett förslag till exploateringsavtal upprättats med exploatören av området. Exploatören är Frost Maskin AB. Detaljplanen för Odlaren 1:103 ska antas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 9 småhustomter för byggnation av hus med passivhusteknik. Inom området ska allmänna gator byggas ut. För området kommer en enskild vatten- och avloppsanläggning att byggas ut. Detaljplanen anger att denna anläggning kommer att kunna anslutas till kommunens vatten- och avloppsnät tidigast när Eskilstuna Energi och Miljö AB har byggt ut nya huvudledningar till Odlaren. Exploateringsavtal reglerar exploatörens åtagande för genomförandet av exploateringen av området. Detta innebär bland annat exploatören bekostar fastighetsbildningsåtgärder inom planområdet, bygger och rustar gator till kommunal standard. Exploatören anses ha erlagt gatukostnader för området när gator inom planområdet har byggts ut. Yrkanden Mikael Edlund (S) och Kjell-Erik Israelsson (M) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

38 38(45) KSKF/2010: Detaljplan för Odlaren 1:103 med flera Förslag till kommunfullmäktige Förslag till detaljplan för Odlaren 1:103 med flera, daterad den 24 februari 2010, antas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av en mindre grupp enbostadshus på fastigheten Odlaren 1:103. Planområdet ligger vid Fasanvägen i södra delen av området Odlaren. Området omfattar fastigheten Odlaren 1:103 med en area på m 2. Till största del består området av skogsmark samt en bebyggd del i söder. Stadsbyggnadsnämnden föreslår i sitt beslut från den 10 mars 2010, 39, att kommunfullmäktige ska anta detaljplanen.

39 39(45) KSKF/2010: Köp av fastigheten Nötknäpparen 27 Förslag till kommunfullmäktige 1. Avtal om köp av tomträttstillbehör/byggnad och upphörande av tomträtt avseende fastigheten Nötknäpparen 27 i Eskilstuna kommun godkänns. 2. Köpet finansieras genom framtida exploateringsintäkter. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till köpeavtal om köp av tomträttstillbehör/byggnad och upphörande av tomträtt avseende fastigheten Nötknäpparen 27 i Eskilstuna kommun. Fastigheten är belägen på Norr med adress Västra Storgatan 24. Fastigheten ägs av Eskilstuna kommun och är idag upplåten med tomträtt. Tomträttshavare är Fastighetsbyrån Nollsexton AB. Tomträtten har en areal om kvm. På fastigheten finns en industribyggnad som ägs av ovan nämnda bolag. Taxeringsvärde för marken är kronor och för byggnaden kronor, totalt kronor. Byggnaden är uthyrd. Hyresavtalet kommer att transporteras till Eskilstuna kommun som hyresvärd per den 1 juni Hyresavtalet innebär att hyresgästen EMI Support AB kommer att avstå från sitt indirekta besittningsskydd och därmed all sammanhängande ersättningsrätt enligt bestämmelser i Jordabalken. Structor Miljöteknik har gjort en översiktlig markmiljöundersökning av fastigheten. Föroreningar finns i fyllnadsmassor som i vissa fall överstiger gällande riktvärden. Sammantaget är föroreningssituationen vad man kan förvänta sig i ett industriområde som använts på detta sätt. Kompletterande undersökning pågår. En fastighetsvärdering utfördes i juni 2009 som anger ett marknadsvärde till kronor. Köpekontraktet innebär att kommunen förvärvar tomträttstillbehör/byggnad till en köpeskilling om kronor.

40 40(45) Köpet motiveras av att Eskilstuna kommun önskar full rådighet över fastigheten då den är strategiskt belägen i staden och inom ett kommande utvecklingsområde för bland annat bostadsbebyggelse.

41 41(45) KSKF/2010: Markanvisningsavtal för del av Skiftinge 1:1, Eskilstuna Ärendet återremitteras för vidare beredning av kommunledningskontoret. BILTEMA har framfört önskemål om att få pröva förutsättningarna att exploatera ett område inom del av fastigheten Skiftinge 1:1 för handelsändamål. Verksamheten behöver ca kvm mark för sin etablering. Yrkande Mikael Edlund (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning av kommunledningskontoret. Utdrag till: Kommunledningskontoret, för åtgärd

42 42(45) KSKF/2010: Rapportering av studieförbundens verksamhet 2009 Förslag till kommunfullmäktige Rapporten godkänns och läggs till handlingarna. Kommunledningskontoret har den 2 maj 2010 inkommit med skrivelse i ärendet. Enligt gällande regler för bidrag till studieförbunden ska en uppföljning av bidragen presenteras årligen i en rapport till kommunstyrelsen vid en tidpunkt som är anpassad till den kommunala budgetprocessen. Bidragsnivån ska anges i kommunens beslut om årsplan. Bidraget utbetalas enligt reglerna som fastställts av kommunfullmäktige Studieförbundens verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för avslutat verksamhetsår ska lämnas till kommunstyrelsen senast den första maj efter avslutat verksamhetsår. Den ska vara utformad så att verksamheten i Eskilstuna kommun klart framgår. Länsbildningsförbundet ansvarar för att ta fram en gemensam redovisning för studieförbunden som verkar i Eskilstuna. I den ska det framgå hur studieförbunden tillsammans uppfyller de kriterier för bidrag som Eskilstuna kommun fastslagit. Kommunstyrelseförvaltningen gör en sammanställning av studieförbundens cirkelverksamhet. Det underlaget tillsammans med studieförbundens egen redovisning ska användas som underlag för en bedömning av det kommunala bidragets omfattning och inriktning. Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet för 2009 granskas särskilt. Den granskningen beräknas vara klar i juni Yrkande Jimmy Jansson (S) yrkar bifall till kommunledningskontorets förslag.

43 43(45) KSKF/2010: Finansiell rapport mars och april 2010 De finansiella rapporterna för februari och mars månad 2010 anmäls och läggs till handlingarna. Kommunstyrelseförvaltningen har den 19 mars och den 14 april inkommit med finansiella rapporter för februari och mars månad Av rapporterna framgår bland annat att summan av kommunens likviditet den 28 februari uppgick till 222,0 miljoner kronor och den 31 mars till 127,9 miljoner kronor jämfört med 271,3 miljoner kronor den 1 januari Likviditeten omfattar bankmedel, kortfristiga placeringar, räntefond och aktier. Kommunens upplåning uppgår i rapporterna till 2 270,7 miljoner kronor den 28 februari och 2 320,2 miljoner kronor den 31 mars jämfört med 2 409,3 miljoner kronor den 1 januari Utlåningen till de kommunala företagen uppgår den 28 februari till 1 555,7 miljoner kronor och den 31 mars till 1 554,4 miljoner kronor jämfört med 1 556,3 miljoner kronor den 1 januari 2010.

44 44(45) 135 Anmälan av personalutskottets protokoll Personalutskottets protokoll från den 17 mars 2010 anmäls och läggs till handlingarna.

45 45(45) 136 Anmälan av delegationsbeslut Dnr 2010:193 Ordförandebeslut i brådskande ärende- Köp av fastigheten Vårlöken 1, Eskilstuna Kommunstyrelseförvaltningen har den 31 mars 2010 lämnat in ordförandebeslut i brådskande ärende. Dnr. 2010:249 Delegationsrapport om omprövning av tomträttsavgälder 2010 Kommunledningskontoret har den 22 april 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut. Dnr. 2010:46 Delegationsrapport om förköpsärenden Kommunledningskontoret har den 22 mars, 6 april, 19 april, 22 april samt 26 april 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut. Dnr. 2010:48 Delegationsrapport om borgen - februari Kommunledningskontoret har den 25 mars 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut om borgen. Dnr. 2010:50 Delegationsrapport om utlåning februari 2010 Kommunstyrelseförvaltningen har den 25 mars 2010 lämnat in rapport om fattade delegationsbeslut om utlåning.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279)

243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Kommunstyrelsen 2015-11-10 1(2) 243 Svar på motion om att avtal för mottagande av nyanlända ska beslutas av kommunfullmäktige (KSKF/2015:279) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservationer

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00. 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson

Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00. 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-05-22 1 (12) Dag och tid Tisdagen den 28 maj 2013, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Magnus Johansson

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt ~ ' ÖREBRO Protokoll Ks 27/2017 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2017-03-14 Klockan: 09:00-10:35 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Kenneth Nilsson (S) Per-Åke Sörman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152)

162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 162 Svar på motion - Låt fler jobba till 70 års ålder (KSKF/2016:152) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad.

Läs mer

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396)

20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) 2016-01-26 1(4) 20 Svar på medborgarförslag - Arbeta för att öppna Eskilstunaån för båttrafik (KSKF/2015:396) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439)

242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 242 Förändring av personalförmånen friskvård (KSKF/2016:439) Beslut Förslag till kommunfullmäktige 1. Från och med den 1 januari

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Eva Engström Sekreterare. Åke Bertils (S) och Carina Omsorgsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00-16:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson Ulf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513)

213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-08 Sida 1(2) 213 Upplåning för Eskilstuna kommun samt utlåning och borgen till kommunala företag (KSKF/2016:513) Beslut Förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Svar på motion om obligatoriskt skolval

Svar på motion om obligatoriskt skolval Kommunstyrelsen 2016-12-22 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:385 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om obligatoriskt skolval Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-07 Sida 1(3) 218 Godkännande av fastighetsförsäljning Muraren 2, Smärglaren 2, 3 och 4 samt Eskilstuna Tunafors 1:21 och 1:22 (KSKF/2017:443)

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544)

71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Kommunstyrelsen 2016-04-12 1(3) 71 Svar på motion om att dela in bygglovsärenden i privata och företagsärenden (KSKF/2015:544) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås Reservation Niklas Frykman

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118)

161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 161 Svar på motion - Erbjud äldre möjligheten att gå ner i arbetstid (KSKF/2016:118) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C)

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Anders Engström (S) Ersättare för Dick Lindkvist. Per-Åke Kardell (C) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 18 oktober 2012 kl. 08:15-09:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers.

Anna Espenkrona (M) 79 84 tjänstg. ers. Sammanträdesprotokoll 1(18) 2011-05-24 Äldrenämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-18.00 ande Susanne Lundgren (M) ordf. 71-78 Sune Håkansson (RP) ordf. 79-84 Bo Johansson (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17 1(16) Plats och tid Nämndrummet, Arbetsmarknads-och familjeförvaltningen./ Klockan 8:30-11.30 ande Ersättare Utses att justera Mikael Edlund(S) ordförande Sivor Roos (S) Magnus Hansson (S) Inger Carlsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16...

Vård- och omsorgsförvaltningen, Partille, den 24 november 2009...... Pia Karlsson... Uppsättande: 2009-11-25 Nedtagande: 2009-12-16... 1 KS-rummet, Kommunhuset, Partille kl 18:00 20.20 Plats och tid 124-140 Pia Karlsson (FP) Margareta Lewander (M) Tom Ekwall (M) Anette Nord (KD) Leif Andersson (S) Susanne Carlsson (S) Margareta Björner

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L)

Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15: Protokollsjustering I tur att justera är Niklas Frykman (L) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2016-01-19 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 januari 2016, klockan 15:00 Plats Rinmansalen, stadshuset 1. Protokollsjustering I tur att justera är Niklas

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.30 16.00 Ajournering kl. 14.45 15.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Thomas Löfgren (M) Agnetha Persson (C)

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Kommunstyrelsen 2009-02-23 Sida 1 av 7 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 16.05-16.30 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Roland

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, , kl Beslutande Sida 1/9 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Anders Svärd, tjg ers för Olof Röstin (M), 1 :e vice

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Budget 2005 samt Vp , fördelning på programpunkter. 5. Ansökan om att köpa kommunens mark. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 9 september 2004 kl 08:15. 1. Val av justerare. 2. Budget 2005 samt

Läs mer