Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst"

Transkript

1 SKRIVKONSTEN Är om möjligt ännu viktigare än i Mesopotamien, både för det historiska skeendet självt och för vår kunskap om det. Egypten var en oerhört starkt centraliserad stat. All makt, all gudomlighet och mänsklig auktoritet koncentrerades hos härskaren, FARAO. Makten utövades genom en hierarkiskt uppbyggd ämbets och tjänstemannakår och av en tempel och prästorganisation. Från första stund tjänar hieroglyfskriften detta härskarsystem en nödvändig del av ett jättelikt propagandamaskineri. Icke desto mindre var skriften också nödvändig för administrationen av detta vidsträkta rike. Den egyptiska skriften bestod av runt räknat 800 tecken, som föreställde föremål, djur och människor. Tecknen kunde vara begreppstecken eller kunde stå för ljudvärden, enstaka jlud eller stavelser. I den egyptiska religionen trodde man att avbildningar var besjälade och följaktigen levande. Därför levde också skrivtecken. Man måste därför närma sig en text framifrån (så att man inte skrämde tecknen) och med stor vördnad. Det var inte alls alla som kunde skriva och läsa MAKT. Namnet hieroglyfer kommer från grekiskan och betyder HELIG SKRIFT. Under en så här lång tidsperiod använde man sig av olika slags skrift. BILDSKRIFT KURSIVERAD BILDSKRIFT ETT SLAGS STENOGRAFISKT SYSTEM GREKISKA BOKSTÄVER. konsten ATT SKRIVA OCH LÄSA HIEROGLYFER FÖLL I GLÖMSKA på 300 talet men gåtan knäcktes i början av 1800 talet av ett franskt språkgeni JEAN CHAMPOLLION som använde sig av den s.k ROSETTESTENEN för att tyda hieroglyfer. Samma text med tre olika skrivsätt av vilka man kände till grekiskan. nov 3 20:24 PYRAMIDERNA Pyramidtiden infaller under det GAMLA RIKETS dynastier och har fascinerat mänskor genom alla tider Hur var det möjligt och varför. En pyramid skulle ursprunligen inte endast vara den eviga förvaringsplatsen för den döde kungens kropp utan också hans eviga minnesmärke på jorden. Det är möjligt att Egyptens hela ekonomi fullständigt utarmades av dessa enorma byggprojekt eftersom riket rullar ner i en politisk och ekonomisk svacka som avslutar det gamla rikets tid och pyramidbyggandet upphör. nov 3 20:24 1

2 Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst okt 30 20:16 okt 31 09:39 2

3 ANTIKEN Medelhavets högkulturer GREKLAND ANTIKEN RÖTTERNA TILL DEN ANTIKA VÄRLDEN Världen kring Medelhavet förenades av samspelet av kulturer som sträckte sig runt havet utan några klara gränser. De yttre gränserna sträckte sig långt långt in i Afrika, Asien, det barbariska Europa och södra Ryssland. Medelhavet var; det samlande området som förenade kulturmöten och samspel pågick oavbrutet vilket berikade alla civilisationer. samhällen kring kusten kände sig närmare varandra än ett geografiskt närmare beläget samhälle längre in på fastlandet Kulturutbytet över havet var naturligare än inåt land därför utvecklades SJÖFARARTEKNIKEN. nov 3 19:21 SLUTRESULTAT: En integrerad civilisation bestående av många kulturer och några språk som behärskades inom hela detta stora område. Vissa handelscentra och en jordbruksbaserad ekonomi (jordbruksförhållandena bättre då än nu). En värld vi känner ganska bra p.g.a arkeologiska utgrävningar och skriftspråket. De första historie böckerna från ca. 500 f.kr. härstammar uppkomsten av en världslitt. Allt från drama historia lyrik finns bevarat varför vi har kunnat träda in i denna värld och förstå den antika civilisationen (grekiskan och Latinet har blivit fundamentet för våra västerländska språk). nov 4 07:54 3

4 GREKERNA OCH GREKISKAN FORMADE STORA DELAR AV DENNA VÄRLDSCIVILISATION VARFÖR VI SÖKER OSS DIT. Enligt en gekisk myt förälskade sig ZEUS i en Fenikisk kungadotter vid namn EUROPA. Zeus förvandlade sig till en tjur och bortförde Europa. På den simmande tjurens rygg fördes hon till Kreta. Denna myts symbolik redogör för det inflytande Europa fick från Mellanösterns civilisationer som via FENIKERNA (Fenicien i nuvarande Libanon, handelsresande folk) förmedlades till grekerna. De viktigaste kulturlånen var järnsmidet, ridhästen, värphönan, granatäpplet, vinet, alfabetet, myntet, stenarkitekturen, imponerande skulpturer och antagligen vissa uppfinningar inom båtbyggeri och seglation. Dessutom orientaliserades grekernas religion, litteratur och livsstil. (Fenikernas kändaste koloni var Karthago som grundades på 700.talet f.kr. nov 4 07:58 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades metaller och en yrkeskunnig metallarbetarkår utvecklades. Befolkningen som bearbetade eller handlade med metaller samlades i samhällen som så småningom blev stadsstater. Dessa bedrev handel och förde krig med och mot varandra. En sådan stor stadsstat var KNOSSOS på KRETA. Ön blev ett handelscentra för det östra Medelhavet (geografiskt gynnsamt läge). Som i de övriga högkulturerna gav det materiella välståndet förutsättningar för den andliga kulturens uppsving. I denna kultur betonades njutningen samt skönheten. Kretas kultur gick under ca 1450 f.kr. Antagligen åstadkom ett vulkanutbrott så stor ödeläggelse att befolkningen inte längre kunde värja sig mot fientliga angrepp och konkurrenter inom handeln. Checka också: nov 4 08:01 4

5 Också på PELOPONESOS blomstade en högkultur ca f.kr. (Stadskulturen spred sig från Kreta till den grekiska halvön) och antagligen gick också denna under av liknande orsaker. Greklands fornhistoria har uppdelats i vissa faser; 1) DEN HELLENSKA TIDEN (ca f.kr) Vi vet inte mer om Grekland århundradena efter år 1000 än att det bestod av små stadsstater som styrdes av kungar som vid sin sida hade ett råd (aristoi) av adelsmän. Adeln grundade sin maktställning på att den ägde jordgods och på sin militära roll. Denna aristokrati med stor rikedom, släktstolthet och maktanspråk hade ett klart förakt för "demos"(folk). Det är dessa adelsmäns ideal som skildras i diktberättelserna Illiaden och Odyssén. Omkring år 800 kom en period av oro och upplösning. Grundorsakerna var troligen överbefolkning som ledde till nöd, politisk oro och utvandring. nov 3 20:21 Från år 750 f.kr. pågår en stark grekisk kolonisation runt omkring i Medelhavet amtidigt som klimatet antagligen blir gynnsammare så att vi från 700 talet kan börja tala om en hellensk högkultur. Grekerna anlade nu kolonier längs Medelhavets och Svarta havets kuster, och kolonisterna förde ut grekisk kultur och religion över hela Medelhavsvärlden. Handelsförbindelser öppnades med etruskerna och en mängd grekiska dotterstäder grundades. Så småningom konkurrerar grekerna ut sina läromästare fenicerna som fr.o.m 500 talet rörde sig västerut flyende fiendefolk. Det kanske viktigaste som grekerna anammade av fenicerna var alfabetet. Detta gick antagligen till via tvåspråkiga barn som lärde sig tala grekiska och skriva det med fenikiska bokstäver. Skrivkonsten spred sig snabbt eftersom det var lätt att lära sig de tjugotal tecken som behövdes för att beskriva ljuden i det grekiska språket. De särskilda vokaltecknena är dock grekernas egen uppfinning eftersom de saknades i det fenikiska språket. nov 4 08:06 5

6 En blick på Greklands karta ger vid handen ett bergigt och örikt land. Naturen gör större motstånd mot ett sammanhållet rike än vad som är fallet i platta slättområden som vid Nilen och mellan floderna Eufrat och Tigris. Grekerna lyckades heller aldrig ena sig själva under antiken utan levde i stadsstater. En sådan, en polis, var också för tänkare som Platon och Aristoteles, de största filosoferna, den naturliga staten. Trots denna splittring talade de samma språk och kände sig som bärare av samma kulturella arv. Andra språk lät i deras öron som en obegriplig rotvälska, ett barbar, som det inte var mödan värt att tolka. nov 3 20:22 Den Grekiska kulturen var en medelhavskultur, utspridd över hela medelhavsområdet. Havet den enande faktorn. språket kulturen religionen, mytologin handeln nov 3 20:24 6

7 Det samhälle som möter oss i Homeros Iliad är behärskat av de stora jordägarna, ur vilkas led kungarna rekryterades. Efterhand som nya grupper växer i ekonomisk betydelse vid sidan av den jordägande aristokratin uppstår krav på politiskt inflytande. Under 400 talet utvecklar Aten en i många stycken avancerad demokrati. Ordet demokrati är grekiskt och betyder folkstyre. nov 3 20:29 1. Berätta och förklara myten om Zeus och den fenikiska prinsessan Europa. 2. Varför uppstod den första europeiska högkulturen på Kreta? 3. Ge exempel på sådant som förenade de grekiska stadsstaterna. 4. Namnge TRE nyheter som fenicierna förde till Europa. 5. Vad utmärker Hellenismen? nov 3 20:39 7

8 Den minoiska kulturen 1. Vad berättar myten om Europa och tjuren? 2. Vilken är den historiska verkligheten bakom? 3. Vilken var basen för den minoiska ekonomin? 4. Varför gick kulturen under? Den mykenska kulturen 1. Vilket stort diktverk kan ge oss information om denna kultur? 2. Vilka är de viktigaste gestalterna i detta diktverk? 3. Hur skilde sig den mykenska kulturen från den minoiska? Grekland 1. Hur såg det aristokratiska samhället ut? 2. Varför uppstod social oro? 3. Vilka områden koloniserades? 4. Förklara myntets framgång. 5. Hur gynnades bönderna av den militära utvecklingen? 6. Vad var en hoplit? 7. Hur styrdes Aten? 8. Hur var synen på kvinnor? 9. Hur såg det dagliga livet i Aten ut? 10. Vilken var skillnaden mellan hetärer och prostituerade? 11. Hur var förhållandena i Sparta? 12. Vilka var enligt grekerna barbarer? 13. Vem kallas historieskrivningens fader? 14. Redogör för de viktigaste slagen under perserkrigen. 15. Redogör kortfattat för Alexander den stores erövringar. Vad innebär hellenismen? nov 3 20:41 Europas kulturhistoria Antiken Historia är ett grekiskt ord, och det var grekerna som skapade den historieskrivning som söker efter orsaks sammanhang. Naturligtvis hade man redan i tidigare kulturer tecknat ned händelser som ägt rum men i dessa strävade man aldrig till någon slags objektivitet. Syftet var att glorifiera, se t.ex. Gamla Testamentet. nov 7 10:11 8

9 Även i grekernas värld spelade myter och hjältesagor en viktig roll men de betraktades inte som historia med verklighetsbakgrund. Den verkliga historieskrivningen skapades av människor som vägrade att sätta sin tro till alla dessa berättelser och istället sökte rationella förklaringar till allt som skedde. Herodotos, som kallas historieskrivningens fader, koncentrerade sig på att återge en så sanningsenlig bild som möjligt av kriget mellan greker och perser. Historieskrivningen föddes i den grekiska stadscivilisationen, och där uppstod också den politiska demokratin, den rationella vetenskapen, den dramatiska teatern och den teoretiska filosofin. nov 7 10:12 Det finns en inre samhörighet mellan dessa företeelser. De är olika yttringar av samma intellektuella frigörelse från religiös övertro och vidskepelse och från gamla auktoriteters och traditioners förtryck. Istället för att hänvisa till gudar och övernaturliga makter sökte man naturliga (och mänskliga) förklaringar till fenomen och skeenden. nov 7 10:12 9

10 Grekerna själva hade inget ord som betydde kultur. Alla sådana aktiviteter som konst, religion, filosofi och litteratur var en så självklar del av de välsituerade grekernas tillvaro, att de grekiska historikerna aldrig kom på tanken att skildra den grekiska "kulturen". Det är inte heller de grekiska historie skrivarna som uppfunnit den traditionella indelningen av den grekiska historien i ARKAISK, KLASSISK och HELLENISTISK tid. Den period indelningen härrör från senare tiders kultur och konsthistorikers bedömningar. Enligt dessa bedömningar hade den grekiska konsten nått sin höjdpunkt i de sköna människobilderna under 4 och trehundratalet f.kr. nov 7 10:12 Det var därför den perioden fick benämningen KLASSISK vilket betyder FÖREBILDLIG det var ju den konsten som var förebilden för den nyklassiska strömningen i Europas konsthistoria. Det var också i fyrahunratalets Athen som tragöderna, historikerna, filosoferna och talarna framträdde, och detta Athen hade styrts av demokratiska institutioner. Det demokratiska Athens storhetsperiod kom att uppfattas som hela Greklands klassiska period, de fria stadsstaternas guldålder som senare skulle gå förlorad. nov 7 10:14 10

11 Den grekiska konst som fanns före den klassiska perioden var utförd i en stil som ansågs vara mindre fulländad, den verkade mer ålderdomlig och kallades därför för ARKAISK. Den här termen ger en något orättvis bild av den tid då grekerna genom sin integrering i Mellanöstern fick möjlighet att skapa den speciellt grekiska versionen av den tidens internationella kultur. Med begreppet HELLENISTISK vill man beteckna en kulturmiljö som inte var rent hellensk utan blandade grekiska och orientaliska stildrag nov 7 10:14 Det grekernas historia under antiken kan lära oss är den tidens erfarenheter av personlig frihet och demokrati i jämförelse med slaveri och maktmissbruk. Vi kan se följderna av krig och miljöförstöring. Vi kan lyssna till människornas krav på rättvisa och moral, deras upplevelse av sång och dans, musik och dikt. Deras glädje över det mänskliga förnuftets skaparförmåga. Och vi kan hoppeligen känna igen oss själva i deras ständiga lust att utforska människan och hennes värld. nov 7 10:17 11

12 SOKRATES Betonade medborgarnas plikter mot stadsstaten. Han betonade det kritiska tänkandet. Alla påståenden måste rannsakas genom att ifrågasätta dem. Kritik var vägen till att hitta det rätta och goda. Sokrates betonade att han inte hade några svar utan att han enbart kunde ifrågasätta. Han skröt aldrig med att han skulle ha varit vis (sofos) utan enbart med att han älskade visdom. Det utmärkande för Sokrates var att han inte försökte undervisa folk utan genom samtal väcka insikt. Sokrates såg som sin uppgift att hjälpa mänskor att komma fram till den rätta insikten. Han betonade att den rätta insikten bara kan komma inifrån. Den kan inte tvingas fram av andra. Bara den rätta insikten som kommer inifrån är verklig insikt. Filosofiska sanningar kunde mänskor förstå genom att använda sig av förnuftet. När en mänska använder sig av sitt förnuft hämtar hon någonting ur sig själv. nov 7 10:19 Sokrates betonade att han var en filo sof = en som söker visheten. Han ansåg att en filosof har klart för sig att han vet väldigt lite och därför försöker han hela tiden hitta den rätta insikten. Sokrates trodde sig ledas av en inre, gudomlig röst, och att detta samvete talade om för honom vad som var rätt. "Den som vet vad som är gott kommer också att göra det goda" rätt insikt leder till rätt handling. Förmågan att skilja mellan rätt och fel berodde på förnuftet, inte på samhället som sofisterna hade påstått. Sokrates ansåg att det var omöjligt att bli lycklig ifall man handlade mot sin egen övertygelse och den som vet hur han skall bli lycklig försöker också bli det. På samma sätt försöker den som vet vad som är rätt att göra det rätta. Ingen mänska vill väl bli olycklig. Sokrates införde ETIKEN eller läran om vad som är rätt eller orätt, i den Atenska filosofin. nov 7 10:20 12

13 PLATON Chockades djupt av Sokrates dödsdom och därpå följande självmord och var därefter en hetsig kritiker av den Atenska demokratin. Han trodde att mänskan genom noggranna observationer kunde få objektiv kunskap om tingen och fenomenen, men bara den som förstod (filosoferna) idéerna kunde närma sig kunskapens dolda hemligheter. Platon grundade en egen filosofiskola Akademin, här undervisades filosofi, matematik och gymnastik. Undervisningen baserade sig på samtal och diskussioner. nov 7 10:21 Förnuftet borde vara det som styrde tillvaron. Förnuftet var evigt och universiellt. Platon använde sig i hög grad av matematik i sin filosofi eftersom matematiska förhållanden alltid är desamma och därför kunde man ha säker kunskap om dessa. vi kan bara ha en osäker kunskap om det vi uppfattar med våra sinnen medan vi har säker kunskap om det vi inser med förnuftet t.ex att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. nov 7 10:22 13

14 FILOSOFISTATEN Mänskor skulle ges de uppgifter de bäst lämpade sig för i ett samhälle. Samhället skulle delas in i tre olika klasser. Filosoferna skulle regera osjälviskt, väktarna, som förstod sig på filosofernas anvisningar skulle ansvar för ordning och säkerhet medan alla andra skulle vara en del av produktionsapparaten där var de bäst lämpade sig. Platon liknade sin idealstat vid mänskokroppen. Mänskokroppen kan delas in i tre delar; huvud, bröst och underliv. Huvudet hör ihop med förnuftet och bör söka vishet, bröstet med viljan som skall visa mod och underlivet hör ihop med begäret som skall tyglas så att mänskan blir måttfull. nov 7 10:24 ARISTOTELES Aristoteles från Makedonien, han började studera vid Akademin när Platon var 61 år gammal. Han intresserade sig mest för den levande naturen och han var inte bara Greklands sista stora filosof utan Europas första stora biolog. Han lade fundamentet för flera vetenskapsgrenar som fysik, zologi, botanik, astronomi och politologi. Aristoteles var såväl vetenskapsman som filosof. Han grundade LYKEION, för att deponera och föra vidare sin insats. Lukeion var samtidens bäst utrustade forskningscentrum, där A. deponerade sin betydande samling (insamlad under Alexander den stores erövringståg). nov 7 10:25 14

15 Att Aristoteles kom att betyda så mycket för den västerländska kulturen beror i första hand på att det var han som skapade den terminologi som de olika vetenskaperna använder sig av än idag, Han var den stora systembyggaren som grundadae och systematiserade de olika vetenskaperna. Då man under medeltiden började grunda universitet i Europa lades undervisningen och forskningen till stora delar upp enligt de principer som Aristoteles hade utvecklat. Aristoteles betonade noggranna iaktaggelser som grund för slutsatser. Lade grunder för logiken. Förnuftet skulle styra mänskan i sin strävan efter harmoni. Ytterligheter var förkastbara. De principer för det logiska tänkandet som han utvecklade gäller fortfarande. nov 9 20:44 Aristoteles kritiserade en hel del av sin lärares tankar. Enligt Platon upplever vi den högsta graden av verklighet endast när vi tänker med förnuftet. För Aristoteles var det lika självklart att vi upplever den högsta graden av verklighet när vi använder våra sinnen. Enligt Aristoteles finns det bara reflexer av tingen i naturen i vår själ (t.ex. drömmar). Det är alltså naturen som är den verkliga världen. Endast det som kommer från våra sinnen kan existera i vårt medvetande. Platon kritiserade han för att hålla fast vid en mytisk världsbild. Enligt Aristoteles är förnuftet mänskans främsta kännetecken. Men vårt förnuft är helt tomt innan vi har fått några sinnes intryck. En mänska har alltså inga medfödda ideer. nov 9 20:43 15

16 Aristoteles ansåg att man skulle sträva till lycka genom den gyllene medelvägen. Vi skall varken vara fega eller dumdristiga utan modiga, Vi skall varken vara giriga eller slösaktiga utan givmilda. Han påpekade att mänskan var en social varelse. Vi är inga riktiga mänskor om vi lever utanför samhället. Familjen och det lilla samhället tillfredsställer de enklare behoven som mat, värme, äktenskap och barnuppfostran. Men den högsta formen av mänskligt samliv kan bara staten ge oss. nov 9 20:43 Aristoteles kvinnosyn var ganska vriden. Aristoteles såg kvinnan som en ofullständig man. Vid fortplantningen såg han kvinnan som passiv och mottagande medan mannen var aktiv och givande eftersom barnet bara ärver mannens egenskaper. Aristoteles ansåg att barnets egenskaper fanns färdiga i mannens säd. Mannen stod för formen medan kvinnan bidrog med materian. Det beklagliga med Aristoteles kvinnosyn var att den kristna kyrkan plockade upp just hans tankar under medeltiden som allenarådande vilket resulterade i den oerhört negativa kvinnosyn som så länge genomsyrade den västerländska kulturen. nov 9 20:42 16

17 VETENSKAPEN Man fortsatte på den väg som utstakats av Aristoteles. Vetenskapen blomstrade och en stor del av fundamentet för den västerländska vetenskapliga världsbilden lades. År 280 f.kr grundades MUSEION där vetenskapsutövare kunde koncentrera sig på sitt arbete. Ersättning betalades av statsmakten. Fysikern ARCHIMEDES viktig inom teknikens historia. HIPPOKRATES läkarvetenskapens fader. EUKLIDES utvecklade matematiken och geometrin. Lyckades förklara matematik så att den lämpade sig för forskning och undervisning. Ifall man känner till en liten triangels mått så kan man räkna ut en större okänd triangels mått. nov 7 10:26 ARISTARKOS upptäckte att jorden roterar kring solen (heliocentrisk världsbild) men tyvärr glömdes hans rön bort då Ptolemaios (c. 170 e.kr.) förespråkade den geocentriska världsbilden vilken blev dominerande till medeltidens slut. Utbildningssystemet utvecklades och grunden för gymnasiet (samt värnplikts systemet) lades åringar från övre klasserna erhöll militärutbildning men också matematik, litteratur och musik lärdes ut. Platsen för undervisningen var ett slags idrottscentrum (gymnasium) varifrån ordet härstammar. Även den högre utbildningen utvecklades och specialiserades. Massan av befolkningen i Egypten, Babolonien och Persien berördes föga av hellenismen. nov 7 10:28 17

18 1. Vad utmärker Hellenismen? 2. Förklara varför Roms geografiska placering var idealisk. 3. Vad menas med de puniska krigen. På vilket sätt befäste dessa Roms maktställning? 4. Vad menade romarna med begreppet Mare Nostrum? 5. Ange några orsaker till Romarrikets kris och delning. 6. Ge så många exempel du kan på vårt västerländska arv från romarna. 7. Berätta om handeln mellan Egypten och Grekland under talet f.kr. 8. Hur kan man förklara paradoxen att ju större Romarriket blev desto sämre var det för de romerska jordbrukarna? 9. Redogör för miljöproblem under Antiken. 10. Redogör för någon av de teorier som framkastats som förklaring till romarrikets undergång. nov 10 20:40 18

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet.

Antikens Grekland. När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Antikens Grekland Antikens Grekland När man säger Antikens Grekland handlar det sett till geografi om en stor del av medelhavsområdet. Kreta 2000 f.kr 2000 f.kr Kung Minos Stort inflytande från Egypten

Läs mer

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.

Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu. Politisk teori 1 Föreläsning 3. Den västerländska politiska teorins ursprung och natur II. Aristoteles. Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Kort om Aristoteles Föddes 384 f.kr. i Stagira i norra Grekland

Läs mer

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr.

Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. Grekland Antik betyder gammal. Antiken kallas den äldsta perioden i Europas historia det gamla Grekland och Romarriket. Antiken inleddes ungefär 800 f.kr. och slutade kring 500 e.kr. Grekerna och romarna

Läs mer

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR

KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR KLASSISK GREKISKA SPRÅK OCH KULTUR Ämnet klassisk grekiska språk och kultur är till sin karaktär ett humanistiskt ämne som förenar språk- och kulturstudier. Grekiska har varit gemensamt språk för befolkningen

Läs mer

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare

Antiken 700 f Kr 500 e Kr. Greker och Romare Antiken 700 f Kr 500 e Kr Greker och Romare Varför dessa årtalsgränser? Händelser som traderats muntligt från 1200- talet f Kr, krig o myter m hjältar skrivs ned i Iliaden/Odysseen äldsta diktverken i

Läs mer

Antikens världar. Instuderingsfrågor

Antikens världar. Instuderingsfrågor Antikens världar Instuderingsfrågor 1. Vilka spår av antikens kulturer kan vi uppfatta i vår egen tid? 2. Vad menas med ord och uttryck som folk och kultur? 3. Vad är skillnaden på ett kulturarv och ett

Läs mer

Antikens Grekland förr och nu

Antikens Grekland förr och nu Antikens Grekland förr och nu Namn: Lisa Söderberg Klass: 9an Innehållsförteckning Antikens Grekland då och nu..1 Innehållsförteckning...2 Sammanfattning..3 Varför har jag valt att skriva om det här.4

Läs mer

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk

Ca 3000 fkr uppstår de första mänskliga civilisationerna. Utmärkande för en civilisation är: - Statsapparat - Ekonomiskt utbyte - Religion - Språk Riktigt gammal historia Hi B kurs. Ett litet tidsperspektiv. Jorden är ca 5000 000 000 år gammal. Människoapan är ca 50 000 000 år gammal. Ca 1% av jordens historia alltså Mänsklig aktivitet, alltså att

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar

Tema 1. Litteratur. Instuderingsfrågor. Korta videoföreläsningar. Textmaterial. Fördjupning. Relevanta länkar Tema 1 Vad är politik? Vad är makt? Vad är statsvetenskap? Detta är grundläggande frågeställningar som inledningsvis bör besvaras. I detta tema har vi sedan valt att utgå från det politiska tänkande som

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?)

2000-? Någon gång efter 2000 vandrar grekisktalande folkslag in i Grekland österifrån (via Turkiet?) GREKISK HISTORIA en kort översikt (alla årtal är f. Kr.) Ca 3000 Den yngre stenåldern (neolithicum) övergår i bronsålder Den grekiska bronsåldern delas in i tre områden: Minoisk (Kreta), Helladisk (fastlandet),

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar).

LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN. och reformation med mera. och att avskaffa landet inre tullar (de yttre skulle vara kvar). HT 2010 LEKTIONSANTECKNINGAR RENÄSSANSEN och reformation med mera I korthet Idéernas utveckling RENÄSSANSKONST Diverse skulpturer I detta kompendium återfinner du anteckningar från våra lektioner. Du behöver

Läs mer

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr.

Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Inför Antiken ca 800 f.kr. 500 e.kr. Antiken varade mellan 800 f.kr. 500 e.kr. Men hur såg det ut i världen innan dess? Vi tar en snabbrepetition. För 2,5 miljoner år sedan börjar jägarstenåldern i Afrika,

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

Antikens litteratur 1

Antikens litteratur 1 Antikens litteratur 1 * Tänkesättet bestämmer hur författarna skriver * Tillgång till papper (vellum eller papyrus), kostnader, tid att skriva * Författarna skrev om mysterier i kosmos och i livet 2 *

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4

FÖRSTA KORINTIERBREVET. INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 FÖRSTA KORINTIERBREVET INNEHÅLL Bakgrundsstudium 2 Löpande Kommentar 4 Husbykyrkan Lars Mörling 2015 FÖRSTA KORINTIERBREVET BAKGRUND (Lars Mörling 2015) Författare: Aposteln Paulus (1:1). Brevet är skrivet

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Målbeskrivning Antiken

Målbeskrivning Antiken Målbeskrivning Antiken Tidslinje -Antiken Beskrivning: Under de kommande veckorna kommer vi på SO:n att läsa om antiken. Arbetsområdet består av två delmoment; grekerna vilka vi uppehåller oss vid terminen

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb

Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen, lä xä till fredäg 6 feb Buddhismen är den viktigaste religionen i Sydostasien, på Sri Lanka och i Tibet. Det finns också många buddhister i Kina och Japan. Hindusimen och buddhismen har mycket

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Frankrike 1780-talet KRIS

Frankrike 1780-talet KRIS Frankrike 1780-talet Kolonialhandel Upplysningen, Paris centrum Franska modespråk i Europa Frankrike 1780-talet Folkrikast i Europa Absoluta furstemakten KRIS Frankrike Politiska orsaker- L ancien regime

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon

Att finna sig själv utifrån Kierkegaard. 2013 Frank Lorentzon Att finna sig själv utifrån Kierkegaard 2013 Frank Lorentzon Kierkegaard (1813-1855)!! Livet förstås baklänges, men måste levas framlänges En förfader till existentialismen Fokus på människan och hennes

Läs mer

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband.

Kan föra relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och samband. E C A Analys av livsmiljöer och samspelet mellan människa, samhälle och natur: * Orsaker till varför människor bor som de gör i Egypten. * Orsaker till att Nilen svämmar över och varför den är farbar i

Läs mer

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder

4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder 4:e söndagen i advent 2014 Herrens moder Tänk om man kunde ha en sådan stark tro som Maria! Hon har fått besök av ängeln Gabriel, som sagt henne att hon ska bli gravid och föda ett barn, och inte vilket

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Sky det onda såsom synd emot Gud

Sky det onda såsom synd emot Gud Sky det onda såsom synd emot Gud Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Hes 18:21-24; Luk 12:13-21; SKR 394-95. Se sista sidan!) Sedan vill jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap

Vetenskapsteori 2012-03-22. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Vad är kunskap. Propositionell kunskap. Olika typer av kunskap Vetenskapsteori Introduktion till vetenskapsteori med inriktning på medicinsk forskning Kunskap och sanning Ontologi (ontos = varande och logia = lära) läran om det som är Hur är världen och tingen beskaffade?

Läs mer

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna

Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Från bedragen hästbeskyddarinna till granatäpplemadonna Kultkontinuitet från antiken till idag? Jenny Högström, D-student i religionsvetenskap I Homeros Iliaden och Odysséen kan vi läsa att gudinnan Hera

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson

Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK. Framförandeteknik. Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Mei UPPGIFT 8 - PEDAGOGIK Framförandeteknik Jimmie Tejne och Jimmy Larsson Innehåll Inledning... 1 Retorik för lärare... 2 Rätt röst hjälper dig nå fram konsten att tala inför grupp... 3 Analys... 4 Sammanfattning:...

Läs mer

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN

ÄLTA SKOLAS LOKALA KURSPLAN 1(6) Förskoleklass mål för förskoleklass Exempel på genomförande Strävansmål mot år 2 få fonologisk medvetenhet känna lust att lära genom att LÄSA få möjlighet till att LYSSNA, TALA och BERÄTTA utveckla

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag

Romarriket. alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Romarriket alla vägar bär till rom rom byggdes inte på en dag Tidslinje Romarriket Romerska akvedukter Colosseum ca 50 e Kr Romarriket delas i Östrom och Västrom Västrom faller Romerska republiken Pax

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Lärarhandledning mellanstadiet

Lärarhandledning mellanstadiet Lärarhandledning mellanstadiet Kära lärare, Vi är glada över att ni kommer och besöker Tycho Brahemuseet tillsammans med er klass! Denna handledning är tänkt som ett erbjudande för dem som kan tänka sig

Läs mer

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux

Vem kan gå på Lärvux? Syftet med Lärvux Kurskatalog Lärvux Läsåret 2015-2016 Innehåll Innehåll... 3 Vem kan gå på Lärvux?... 1 Syftet med Lärvux... 1 Studierna... 2 Betyg... 2 Vilka ämnesområden finns på träningsskolenivå?... 3 1. Språk och

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden: läsa

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö

Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö Plan för skolbiblioteksverksamhet på Centrumskolan, Ringsbergskolan och Ulriksbergskolan i Växjö I samråd med förskolans och skolans pedagoger ska skolbiblioteket vara ett stöd inom följande områden. Förskola

Läs mer

Estetiska perspektiv i Lgr 11

Estetiska perspektiv i Lgr 11 Estetiska perspektiv i Lgr 11 Texter ur samtliga kursplaner utom de estetiska ämnena som självklart omfattar estetiska perspektiv Lgr 11 består av tre delar: 1. Skolans värdegrund och uppdrag 2. Övergripande

Läs mer

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr

Av: Johanna Åberg 9B. Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Av: Johanna Åberg 9B Konst och Kulturhistoria Antiken-Nutid 800 f.kr-2012 e.kr Antiken Grekisk stil 800 f.kr-200 f.kr Den grekiska antiken bestod av grekisk mytologi och gudatro. Grekerna var mycket duktiga

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Den platonska och aristoteliska kunskapen

Den platonska och aristoteliska kunskapen Den platonska och aristoteliska kunskapen Bilden ovan föreställer Platon och Aristoteles och är en detalj ur Skolan i Aten, en större fresk målad av Rafael som man idag kan se i Vatikanmuseet. I denna

Läs mer

MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen, SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 03 SOKRATES OCH PLATONS IDÉER OCH IDÉERNA I LPO 94 EN JÄMFÖRANDE STUDIE

MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen, SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 03 SOKRATES OCH PLATONS IDÉER OCH IDÉERNA I LPO 94 EN JÄMFÖRANDE STUDIE MALMÖ HÖGSKOLA Lärarutbildningen, SÄL II:2 Examensarbete, 5 poäng HT 03 SOKRATES OCH PLATONS IDÉER OCH IDÉERNA I LPO 94 EN JÄMFÖRANDE STUDIE Författare: Lena Åhlfeldt Handledare: Karin Nyström SAMMANFATTNING

Läs mer

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv

Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Kapitel 1 Uråldrig kunskap för ett nytt arbetsliv Enligt legenden levde mänskligheten för många tusen år sedan i hälsa och lycka. Men efterhand som årtusendena gick förbi så började sjukdomar och olycka

Läs mer

Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema.

Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema. Praktisk filosofi 4.4. Filosofins historia. Lässchema. Litteratur: Anthony Kenny, Västerlandets Filosofi. Allmän kommentar: Kenny fokuserar mycket på filosofernas kunskapsteori. På mina föreläsningar kommer

Läs mer

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby)

Skandinavisk arkeologi (huvudområde arkeologi i Uppsala och Visby) Skandinavisk (huvudområde i Uppsala Visby) LÅ Hösttermin Vårtermin År 2* Program: Projektekonomi projekthantering A: Människoblivandet jägare/samlare kultur Skandinaviens neolitikum äldre bronsålder text

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 ANTIKEN AnnSofie Svensson Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 1 EPOKER 3 ANTIKEN 4 MYKENE OCH TROJA 4 ILIADEN OCH ODYSSEN 5 FILOSOFI, KÄRLEK TILL VISHET 8 BIBELN 9 KRISTENDOMEN 9

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro.

Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Rekrytera, handleda och behålla familjehem. Inte så svårt som man kan tro. Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring. För att riktigt kunna förstå hur man lyckas måste en ta filosofin till

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV

NUMEROLOGISKT NYHETSBREV NUMEROLOGISKT NYHETSBREV Nr 11, november 2014 November är en Numerologisk 9månad i ett Numerologist 7år. "En utmanande månad med avslut och bokslut med möjlighet att vända mörker till ljus". Hej Bästa

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i religionskunskap i grundskolan 3.14 Religionskunskap Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK

REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK Torshälla stads nämnd Torshälla stads förvaltning Gökstensskolan Datum: 2011-02 1 (7) Svenska åk 7 Elevens Namn: REFLEKTION, TEXTARBETE OCH GRAMMATIK Mål att sträva mot Utvecklar sin förmåga att i dialog

Läs mer

Retorik från Demosthenes till Obama

Retorik från Demosthenes till Obama Retorik från Demosthenes till Obama En vårdag år 341 före vår tideräkning samlades tusentals människor på kullen Pnyx i Athen. Det var dags för den kände politikern Demosthenes att hålla tal inför folkförsamlingen.

Läs mer

Välkommen med på resan.

Välkommen med på resan. Välkommen med på resan. Förra året började jag en resa i mitt liv. Nej det handlade inte om en resa mot något geografiskt mål. Drivmedlet var inte bensin och färdmedlet var ingen bil. Resan gick inåt.

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Har Vi Goda Skäl För Att Tro?

Har Vi Goda Skäl För Att Tro? Har Vi Goda Skäl För Att Tro? Översättning: Hager A. Atta. Varför är universum så som den är? En av de viktigaste frågorna som nästan alla tänkare, filosofer och människor som jag och du ställer är Varför

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter

Kristendomen. -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Kristendomen -Den kristna grundupplevelsen -Planering -Uppgifter Fisken var en tidig symbol för kristendomen att symbolen blev så populär bland de kristna var troligen att själva ordet för fisk hade sin

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i historia Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013

Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Inget annat än Jesus Kristus som korsfäst Installationspredikan Pingstkyrkan i Lindesberg 1 sept 2013 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus

Läs mer

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali.

Introduktion. Fundera på: vad dessa ord betyder: dialekt, forska, tidiga, spår, f Kr var i världen man talar mandarin, hindi och bengali. Språkhistoria VT11 Introduktion Det finns många språk i världen. Det är ingen som vet exakt hur många. Det är nämligen svårt att skilja på vad som är språk och vad som är dialekt. Ibland säger man att

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor.

Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Brev från Sofia (Noaks mamma) Hej alla Jupiterbarn, här kommer svar på alla era frågor. Hur vet man att det funnits någon som heter Estrid och Jarlabanke? Hur vet man att hon var betydelsefull? Det vet

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia.

Psykologi. 1. Redogör för psykologins historia. Psykologi 1. Redogör för psykologins historia. Ordet psykologi betyder kortfattat läran om själen och från början var det Sokrates som ca 400 år f.kr började fundera över människan, livet, döden och allt

Läs mer

FÖRELÄSNING BUDDHISMEN SIDDHARTA GAUTAMA BUDDHA

FÖRELÄSNING BUDDHISMEN SIDDHARTA GAUTAMA BUDDHA FÖRELÄSNING BUDDHISMEN Buddhismen är vid sidan av kristendom, islam och hinduismen bland de största världsreligionerna. Buddhismen uppstod för 2000 år sedan i området kring floden Ganges i norra Indien.

Läs mer