Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst"

Transkript

1 SKRIVKONSTEN Är om möjligt ännu viktigare än i Mesopotamien, både för det historiska skeendet självt och för vår kunskap om det. Egypten var en oerhört starkt centraliserad stat. All makt, all gudomlighet och mänsklig auktoritet koncentrerades hos härskaren, FARAO. Makten utövades genom en hierarkiskt uppbyggd ämbets och tjänstemannakår och av en tempel och prästorganisation. Från första stund tjänar hieroglyfskriften detta härskarsystem en nödvändig del av ett jättelikt propagandamaskineri. Icke desto mindre var skriften också nödvändig för administrationen av detta vidsträkta rike. Den egyptiska skriften bestod av runt räknat 800 tecken, som föreställde föremål, djur och människor. Tecknen kunde vara begreppstecken eller kunde stå för ljudvärden, enstaka jlud eller stavelser. I den egyptiska religionen trodde man att avbildningar var besjälade och följaktigen levande. Därför levde också skrivtecken. Man måste därför närma sig en text framifrån (så att man inte skrämde tecknen) och med stor vördnad. Det var inte alls alla som kunde skriva och läsa MAKT. Namnet hieroglyfer kommer från grekiskan och betyder HELIG SKRIFT. Under en så här lång tidsperiod använde man sig av olika slags skrift. BILDSKRIFT KURSIVERAD BILDSKRIFT ETT SLAGS STENOGRAFISKT SYSTEM GREKISKA BOKSTÄVER. konsten ATT SKRIVA OCH LÄSA HIEROGLYFER FÖLL I GLÖMSKA på 300 talet men gåtan knäcktes i början av 1800 talet av ett franskt språkgeni JEAN CHAMPOLLION som använde sig av den s.k ROSETTESTENEN för att tyda hieroglyfer. Samma text med tre olika skrivsätt av vilka man kände till grekiskan. nov 3 20:24 PYRAMIDERNA Pyramidtiden infaller under det GAMLA RIKETS dynastier och har fascinerat mänskor genom alla tider Hur var det möjligt och varför. En pyramid skulle ursprunligen inte endast vara den eviga förvaringsplatsen för den döde kungens kropp utan också hans eviga minnesmärke på jorden. Det är möjligt att Egyptens hela ekonomi fullständigt utarmades av dessa enorma byggprojekt eftersom riket rullar ner i en politisk och ekonomisk svacka som avslutar det gamla rikets tid och pyramidbyggandet upphör. nov 3 20:24 1

2 Högkultur Hieroglyfskriften (800 tecken som utvecklades under en mycket lång tid) Rosettstenen Papyrus litteratur vetenskap arkitektur konst okt 30 20:16 okt 31 09:39 2

3 ANTIKEN Medelhavets högkulturer GREKLAND ANTIKEN RÖTTERNA TILL DEN ANTIKA VÄRLDEN Världen kring Medelhavet förenades av samspelet av kulturer som sträckte sig runt havet utan några klara gränser. De yttre gränserna sträckte sig långt långt in i Afrika, Asien, det barbariska Europa och södra Ryssland. Medelhavet var; det samlande området som förenade kulturmöten och samspel pågick oavbrutet vilket berikade alla civilisationer. samhällen kring kusten kände sig närmare varandra än ett geografiskt närmare beläget samhälle längre in på fastlandet Kulturutbytet över havet var naturligare än inåt land därför utvecklades SJÖFARARTEKNIKEN. nov 3 19:21 SLUTRESULTAT: En integrerad civilisation bestående av många kulturer och några språk som behärskades inom hela detta stora område. Vissa handelscentra och en jordbruksbaserad ekonomi (jordbruksförhållandena bättre då än nu). En värld vi känner ganska bra p.g.a arkeologiska utgrävningar och skriftspråket. De första historie böckerna från ca. 500 f.kr. härstammar uppkomsten av en världslitt. Allt från drama historia lyrik finns bevarat varför vi har kunnat träda in i denna värld och förstå den antika civilisationen (grekiskan och Latinet har blivit fundamentet för våra västerländska språk). nov 4 07:54 3

4 GREKERNA OCH GREKISKAN FORMADE STORA DELAR AV DENNA VÄRLDSCIVILISATION VARFÖR VI SÖKER OSS DIT. Enligt en gekisk myt förälskade sig ZEUS i en Fenikisk kungadotter vid namn EUROPA. Zeus förvandlade sig till en tjur och bortförde Europa. På den simmande tjurens rygg fördes hon till Kreta. Denna myts symbolik redogör för det inflytande Europa fick från Mellanösterns civilisationer som via FENIKERNA (Fenicien i nuvarande Libanon, handelsresande folk) förmedlades till grekerna. De viktigaste kulturlånen var järnsmidet, ridhästen, värphönan, granatäpplet, vinet, alfabetet, myntet, stenarkitekturen, imponerande skulpturer och antagligen vissa uppfinningar inom båtbyggeri och seglation. Dessutom orientaliserades grekernas religion, litteratur och livsstil. (Fenikernas kändaste koloni var Karthago som grundades på 700.talet f.kr. nov 4 07:58 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades metaller och en yrkeskunnig metallarbetarkår utvecklades. Befolkningen som bearbetade eller handlade med metaller samlades i samhällen som så småningom blev stadsstater. Dessa bedrev handel och förde krig med och mot varandra. En sådan stor stadsstat var KNOSSOS på KRETA. Ön blev ett handelscentra för det östra Medelhavet (geografiskt gynnsamt läge). Som i de övriga högkulturerna gav det materiella välståndet förutsättningar för den andliga kulturens uppsving. I denna kultur betonades njutningen samt skönheten. Kretas kultur gick under ca 1450 f.kr. Antagligen åstadkom ett vulkanutbrott så stor ödeläggelse att befolkningen inte längre kunde värja sig mot fientliga angrepp och konkurrenter inom handeln. Checka också: nov 4 08:01 4

5 Också på PELOPONESOS blomstade en högkultur ca f.kr. (Stadskulturen spred sig från Kreta till den grekiska halvön) och antagligen gick också denna under av liknande orsaker. Greklands fornhistoria har uppdelats i vissa faser; 1) DEN HELLENSKA TIDEN (ca f.kr) Vi vet inte mer om Grekland århundradena efter år 1000 än att det bestod av små stadsstater som styrdes av kungar som vid sin sida hade ett råd (aristoi) av adelsmän. Adeln grundade sin maktställning på att den ägde jordgods och på sin militära roll. Denna aristokrati med stor rikedom, släktstolthet och maktanspråk hade ett klart förakt för "demos"(folk). Det är dessa adelsmäns ideal som skildras i diktberättelserna Illiaden och Odyssén. Omkring år 800 kom en period av oro och upplösning. Grundorsakerna var troligen överbefolkning som ledde till nöd, politisk oro och utvandring. nov 3 20:21 Från år 750 f.kr. pågår en stark grekisk kolonisation runt omkring i Medelhavet amtidigt som klimatet antagligen blir gynnsammare så att vi från 700 talet kan börja tala om en hellensk högkultur. Grekerna anlade nu kolonier längs Medelhavets och Svarta havets kuster, och kolonisterna förde ut grekisk kultur och religion över hela Medelhavsvärlden. Handelsförbindelser öppnades med etruskerna och en mängd grekiska dotterstäder grundades. Så småningom konkurrerar grekerna ut sina läromästare fenicerna som fr.o.m 500 talet rörde sig västerut flyende fiendefolk. Det kanske viktigaste som grekerna anammade av fenicerna var alfabetet. Detta gick antagligen till via tvåspråkiga barn som lärde sig tala grekiska och skriva det med fenikiska bokstäver. Skrivkonsten spred sig snabbt eftersom det var lätt att lära sig de tjugotal tecken som behövdes för att beskriva ljuden i det grekiska språket. De särskilda vokaltecknena är dock grekernas egen uppfinning eftersom de saknades i det fenikiska språket. nov 4 08:06 5

6 En blick på Greklands karta ger vid handen ett bergigt och örikt land. Naturen gör större motstånd mot ett sammanhållet rike än vad som är fallet i platta slättområden som vid Nilen och mellan floderna Eufrat och Tigris. Grekerna lyckades heller aldrig ena sig själva under antiken utan levde i stadsstater. En sådan, en polis, var också för tänkare som Platon och Aristoteles, de största filosoferna, den naturliga staten. Trots denna splittring talade de samma språk och kände sig som bärare av samma kulturella arv. Andra språk lät i deras öron som en obegriplig rotvälska, ett barbar, som det inte var mödan värt att tolka. nov 3 20:22 Den Grekiska kulturen var en medelhavskultur, utspridd över hela medelhavsområdet. Havet den enande faktorn. språket kulturen religionen, mytologin handeln nov 3 20:24 6

7 Det samhälle som möter oss i Homeros Iliad är behärskat av de stora jordägarna, ur vilkas led kungarna rekryterades. Efterhand som nya grupper växer i ekonomisk betydelse vid sidan av den jordägande aristokratin uppstår krav på politiskt inflytande. Under 400 talet utvecklar Aten en i många stycken avancerad demokrati. Ordet demokrati är grekiskt och betyder folkstyre. nov 3 20:29 1. Berätta och förklara myten om Zeus och den fenikiska prinsessan Europa. 2. Varför uppstod den första europeiska högkulturen på Kreta? 3. Ge exempel på sådant som förenade de grekiska stadsstaterna. 4. Namnge TRE nyheter som fenicierna förde till Europa. 5. Vad utmärker Hellenismen? nov 3 20:39 7

8 Den minoiska kulturen 1. Vad berättar myten om Europa och tjuren? 2. Vilken är den historiska verkligheten bakom? 3. Vilken var basen för den minoiska ekonomin? 4. Varför gick kulturen under? Den mykenska kulturen 1. Vilket stort diktverk kan ge oss information om denna kultur? 2. Vilka är de viktigaste gestalterna i detta diktverk? 3. Hur skilde sig den mykenska kulturen från den minoiska? Grekland 1. Hur såg det aristokratiska samhället ut? 2. Varför uppstod social oro? 3. Vilka områden koloniserades? 4. Förklara myntets framgång. 5. Hur gynnades bönderna av den militära utvecklingen? 6. Vad var en hoplit? 7. Hur styrdes Aten? 8. Hur var synen på kvinnor? 9. Hur såg det dagliga livet i Aten ut? 10. Vilken var skillnaden mellan hetärer och prostituerade? 11. Hur var förhållandena i Sparta? 12. Vilka var enligt grekerna barbarer? 13. Vem kallas historieskrivningens fader? 14. Redogör för de viktigaste slagen under perserkrigen. 15. Redogör kortfattat för Alexander den stores erövringar. Vad innebär hellenismen? nov 3 20:41 Europas kulturhistoria Antiken Historia är ett grekiskt ord, och det var grekerna som skapade den historieskrivning som söker efter orsaks sammanhang. Naturligtvis hade man redan i tidigare kulturer tecknat ned händelser som ägt rum men i dessa strävade man aldrig till någon slags objektivitet. Syftet var att glorifiera, se t.ex. Gamla Testamentet. nov 7 10:11 8

9 Även i grekernas värld spelade myter och hjältesagor en viktig roll men de betraktades inte som historia med verklighetsbakgrund. Den verkliga historieskrivningen skapades av människor som vägrade att sätta sin tro till alla dessa berättelser och istället sökte rationella förklaringar till allt som skedde. Herodotos, som kallas historieskrivningens fader, koncentrerade sig på att återge en så sanningsenlig bild som möjligt av kriget mellan greker och perser. Historieskrivningen föddes i den grekiska stadscivilisationen, och där uppstod också den politiska demokratin, den rationella vetenskapen, den dramatiska teatern och den teoretiska filosofin. nov 7 10:12 Det finns en inre samhörighet mellan dessa företeelser. De är olika yttringar av samma intellektuella frigörelse från religiös övertro och vidskepelse och från gamla auktoriteters och traditioners förtryck. Istället för att hänvisa till gudar och övernaturliga makter sökte man naturliga (och mänskliga) förklaringar till fenomen och skeenden. nov 7 10:12 9

10 Grekerna själva hade inget ord som betydde kultur. Alla sådana aktiviteter som konst, religion, filosofi och litteratur var en så självklar del av de välsituerade grekernas tillvaro, att de grekiska historikerna aldrig kom på tanken att skildra den grekiska "kulturen". Det är inte heller de grekiska historie skrivarna som uppfunnit den traditionella indelningen av den grekiska historien i ARKAISK, KLASSISK och HELLENISTISK tid. Den period indelningen härrör från senare tiders kultur och konsthistorikers bedömningar. Enligt dessa bedömningar hade den grekiska konsten nått sin höjdpunkt i de sköna människobilderna under 4 och trehundratalet f.kr. nov 7 10:12 Det var därför den perioden fick benämningen KLASSISK vilket betyder FÖREBILDLIG det var ju den konsten som var förebilden för den nyklassiska strömningen i Europas konsthistoria. Det var också i fyrahunratalets Athen som tragöderna, historikerna, filosoferna och talarna framträdde, och detta Athen hade styrts av demokratiska institutioner. Det demokratiska Athens storhetsperiod kom att uppfattas som hela Greklands klassiska period, de fria stadsstaternas guldålder som senare skulle gå förlorad. nov 7 10:14 10

11 Den grekiska konst som fanns före den klassiska perioden var utförd i en stil som ansågs vara mindre fulländad, den verkade mer ålderdomlig och kallades därför för ARKAISK. Den här termen ger en något orättvis bild av den tid då grekerna genom sin integrering i Mellanöstern fick möjlighet att skapa den speciellt grekiska versionen av den tidens internationella kultur. Med begreppet HELLENISTISK vill man beteckna en kulturmiljö som inte var rent hellensk utan blandade grekiska och orientaliska stildrag nov 7 10:14 Det grekernas historia under antiken kan lära oss är den tidens erfarenheter av personlig frihet och demokrati i jämförelse med slaveri och maktmissbruk. Vi kan se följderna av krig och miljöförstöring. Vi kan lyssna till människornas krav på rättvisa och moral, deras upplevelse av sång och dans, musik och dikt. Deras glädje över det mänskliga förnuftets skaparförmåga. Och vi kan hoppeligen känna igen oss själva i deras ständiga lust att utforska människan och hennes värld. nov 7 10:17 11

12 SOKRATES Betonade medborgarnas plikter mot stadsstaten. Han betonade det kritiska tänkandet. Alla påståenden måste rannsakas genom att ifrågasätta dem. Kritik var vägen till att hitta det rätta och goda. Sokrates betonade att han inte hade några svar utan att han enbart kunde ifrågasätta. Han skröt aldrig med att han skulle ha varit vis (sofos) utan enbart med att han älskade visdom. Det utmärkande för Sokrates var att han inte försökte undervisa folk utan genom samtal väcka insikt. Sokrates såg som sin uppgift att hjälpa mänskor att komma fram till den rätta insikten. Han betonade att den rätta insikten bara kan komma inifrån. Den kan inte tvingas fram av andra. Bara den rätta insikten som kommer inifrån är verklig insikt. Filosofiska sanningar kunde mänskor förstå genom att använda sig av förnuftet. När en mänska använder sig av sitt förnuft hämtar hon någonting ur sig själv. nov 7 10:19 Sokrates betonade att han var en filo sof = en som söker visheten. Han ansåg att en filosof har klart för sig att han vet väldigt lite och därför försöker han hela tiden hitta den rätta insikten. Sokrates trodde sig ledas av en inre, gudomlig röst, och att detta samvete talade om för honom vad som var rätt. "Den som vet vad som är gott kommer också att göra det goda" rätt insikt leder till rätt handling. Förmågan att skilja mellan rätt och fel berodde på förnuftet, inte på samhället som sofisterna hade påstått. Sokrates ansåg att det var omöjligt att bli lycklig ifall man handlade mot sin egen övertygelse och den som vet hur han skall bli lycklig försöker också bli det. På samma sätt försöker den som vet vad som är rätt att göra det rätta. Ingen mänska vill väl bli olycklig. Sokrates införde ETIKEN eller läran om vad som är rätt eller orätt, i den Atenska filosofin. nov 7 10:20 12

13 PLATON Chockades djupt av Sokrates dödsdom och därpå följande självmord och var därefter en hetsig kritiker av den Atenska demokratin. Han trodde att mänskan genom noggranna observationer kunde få objektiv kunskap om tingen och fenomenen, men bara den som förstod (filosoferna) idéerna kunde närma sig kunskapens dolda hemligheter. Platon grundade en egen filosofiskola Akademin, här undervisades filosofi, matematik och gymnastik. Undervisningen baserade sig på samtal och diskussioner. nov 7 10:21 Förnuftet borde vara det som styrde tillvaron. Förnuftet var evigt och universiellt. Platon använde sig i hög grad av matematik i sin filosofi eftersom matematiska förhållanden alltid är desamma och därför kunde man ha säker kunskap om dessa. vi kan bara ha en osäker kunskap om det vi uppfattar med våra sinnen medan vi har säker kunskap om det vi inser med förnuftet t.ex att vinkelsumman i en triangel är 180 grader. nov 7 10:22 13

14 FILOSOFISTATEN Mänskor skulle ges de uppgifter de bäst lämpade sig för i ett samhälle. Samhället skulle delas in i tre olika klasser. Filosoferna skulle regera osjälviskt, väktarna, som förstod sig på filosofernas anvisningar skulle ansvar för ordning och säkerhet medan alla andra skulle vara en del av produktionsapparaten där var de bäst lämpade sig. Platon liknade sin idealstat vid mänskokroppen. Mänskokroppen kan delas in i tre delar; huvud, bröst och underliv. Huvudet hör ihop med förnuftet och bör söka vishet, bröstet med viljan som skall visa mod och underlivet hör ihop med begäret som skall tyglas så att mänskan blir måttfull. nov 7 10:24 ARISTOTELES Aristoteles från Makedonien, han började studera vid Akademin när Platon var 61 år gammal. Han intresserade sig mest för den levande naturen och han var inte bara Greklands sista stora filosof utan Europas första stora biolog. Han lade fundamentet för flera vetenskapsgrenar som fysik, zologi, botanik, astronomi och politologi. Aristoteles var såväl vetenskapsman som filosof. Han grundade LYKEION, för att deponera och föra vidare sin insats. Lukeion var samtidens bäst utrustade forskningscentrum, där A. deponerade sin betydande samling (insamlad under Alexander den stores erövringståg). nov 7 10:25 14

15 Att Aristoteles kom att betyda så mycket för den västerländska kulturen beror i första hand på att det var han som skapade den terminologi som de olika vetenskaperna använder sig av än idag, Han var den stora systembyggaren som grundadae och systematiserade de olika vetenskaperna. Då man under medeltiden började grunda universitet i Europa lades undervisningen och forskningen till stora delar upp enligt de principer som Aristoteles hade utvecklat. Aristoteles betonade noggranna iaktaggelser som grund för slutsatser. Lade grunder för logiken. Förnuftet skulle styra mänskan i sin strävan efter harmoni. Ytterligheter var förkastbara. De principer för det logiska tänkandet som han utvecklade gäller fortfarande. nov 9 20:44 Aristoteles kritiserade en hel del av sin lärares tankar. Enligt Platon upplever vi den högsta graden av verklighet endast när vi tänker med förnuftet. För Aristoteles var det lika självklart att vi upplever den högsta graden av verklighet när vi använder våra sinnen. Enligt Aristoteles finns det bara reflexer av tingen i naturen i vår själ (t.ex. drömmar). Det är alltså naturen som är den verkliga världen. Endast det som kommer från våra sinnen kan existera i vårt medvetande. Platon kritiserade han för att hålla fast vid en mytisk världsbild. Enligt Aristoteles är förnuftet mänskans främsta kännetecken. Men vårt förnuft är helt tomt innan vi har fått några sinnes intryck. En mänska har alltså inga medfödda ideer. nov 9 20:43 15

16 Aristoteles ansåg att man skulle sträva till lycka genom den gyllene medelvägen. Vi skall varken vara fega eller dumdristiga utan modiga, Vi skall varken vara giriga eller slösaktiga utan givmilda. Han påpekade att mänskan var en social varelse. Vi är inga riktiga mänskor om vi lever utanför samhället. Familjen och det lilla samhället tillfredsställer de enklare behoven som mat, värme, äktenskap och barnuppfostran. Men den högsta formen av mänskligt samliv kan bara staten ge oss. nov 9 20:43 Aristoteles kvinnosyn var ganska vriden. Aristoteles såg kvinnan som en ofullständig man. Vid fortplantningen såg han kvinnan som passiv och mottagande medan mannen var aktiv och givande eftersom barnet bara ärver mannens egenskaper. Aristoteles ansåg att barnets egenskaper fanns färdiga i mannens säd. Mannen stod för formen medan kvinnan bidrog med materian. Det beklagliga med Aristoteles kvinnosyn var att den kristna kyrkan plockade upp just hans tankar under medeltiden som allenarådande vilket resulterade i den oerhört negativa kvinnosyn som så länge genomsyrade den västerländska kulturen. nov 9 20:42 16

17 VETENSKAPEN Man fortsatte på den väg som utstakats av Aristoteles. Vetenskapen blomstrade och en stor del av fundamentet för den västerländska vetenskapliga världsbilden lades. År 280 f.kr grundades MUSEION där vetenskapsutövare kunde koncentrera sig på sitt arbete. Ersättning betalades av statsmakten. Fysikern ARCHIMEDES viktig inom teknikens historia. HIPPOKRATES läkarvetenskapens fader. EUKLIDES utvecklade matematiken och geometrin. Lyckades förklara matematik så att den lämpade sig för forskning och undervisning. Ifall man känner till en liten triangels mått så kan man räkna ut en större okänd triangels mått. nov 7 10:26 ARISTARKOS upptäckte att jorden roterar kring solen (heliocentrisk världsbild) men tyvärr glömdes hans rön bort då Ptolemaios (c. 170 e.kr.) förespråkade den geocentriska världsbilden vilken blev dominerande till medeltidens slut. Utbildningssystemet utvecklades och grunden för gymnasiet (samt värnplikts systemet) lades åringar från övre klasserna erhöll militärutbildning men också matematik, litteratur och musik lärdes ut. Platsen för undervisningen var ett slags idrottscentrum (gymnasium) varifrån ordet härstammar. Även den högre utbildningen utvecklades och specialiserades. Massan av befolkningen i Egypten, Babolonien och Persien berördes föga av hellenismen. nov 7 10:28 17

18 1. Vad utmärker Hellenismen? 2. Förklara varför Roms geografiska placering var idealisk. 3. Vad menas med de puniska krigen. På vilket sätt befäste dessa Roms maktställning? 4. Vad menade romarna med begreppet Mare Nostrum? 5. Ange några orsaker till Romarrikets kris och delning. 6. Ge så många exempel du kan på vårt västerländska arv från romarna. 7. Berätta om handeln mellan Egypten och Grekland under talet f.kr. 8. Hur kan man förklara paradoxen att ju större Romarriket blev desto sämre var det för de romerska jordbrukarna? 9. Redogör för miljöproblem under Antiken. 10. Redogör för någon av de teorier som framkastats som förklaring till romarrikets undergång. nov 10 20:40 18

Checka också: nov 4 08:01

Checka också: nov 4 08:01 Bronsåldern på Kreta MINOISK KULTUR En högkultur redan 3000 1000 f.kr. De östliga Medelhavsstaterna upplevde en kraftig ekonomisk tillväxt då man började använda sig av metaller. På flera ställen producerades

Läs mer

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom.

Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Filosofins historia. Bertrand Russel om västerlandets visdom. Många har skrivit om filosofins historia och hur det blir beror av författarna. Bertrand Russel (1872-1970), välkänd engelsk filosof som isynnerhet

Läs mer

MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN

MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN Anders Lindqvist Karl Lindqvist MÄNNISKANS TEXTER LITTERATUREN Smakprov ur läromedlet Studentlitteratur Skola och vuxenutbildning Box 141 221 00 Lund Besöksadress Åkergränden 1 Tel 046-31 20 00 www.studentlitteratur.se

Läs mer

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96

ANTIKEN. Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 ANTIKEN AnnSofie Svensson Specialarbete Svenska Dagfolkhögskolan Trollhättan Vår-96 1 EPOKER 3 ANTIKEN 4 MYKENE OCH TROJA 4 ILIADEN OCH ODYSSEN 5 FILOSOFI, KÄRLEK TILL VISHET 8 BIBELN 9 KRISTENDOMEN 9

Läs mer

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999

Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 Vad är vetenskap? Kompendium i vetenskapsfilosofi Joakim Molander Filosofiska institutionen, Åbo Akademi 1995 Reviderad Mitthögskolan 1997 & 1999 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. VAD

Läs mer

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder

Hans Rosing Att resonera logiskt: inledning till logikens grundbegrepp och metoder 4. LOGIKEN I PRAKTIKEN Logiken som vetenskap är ett mycket abstrakt ämne. Vanligen innehåller läroböckerna exempel som är konstruerade av författaren för att passa de formella system som behandlas, men

Läs mer

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM

Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM 1 Några av Våra första civilisationer Och ANTIKENS GREKLAND OCH ROM Ojämlikhetens äldsta historia För mer än tio tusen år sedan blev människor bönder När människor slutade vara jägare och samlare och istället

Läs mer

Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder

Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter Repetitionsfrågor till kapitlet På jakt efter våra urfäder Direkt: På jakt efter våra urfäder - uppgifter 1. Vad är en hominid? 2. Vad var det som skilde Lucy från aporna? 3. Hur länge har det funnits människoliknande varelser på jorden? 4. När det gäller människans

Läs mer

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 14.3.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare

Kommentarer till studentexamensprovet i historia 14.3.2007. Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare Kommentarer till studentexamensprovet i historia 14.3.2007 Essäer till frågorna och kommentarer till dessa av en Historielärare Förord Dessa kommentarer är inte patentsvar på frågorna. En redaktör (fil.mag.)

Läs mer

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30

TIDENS RÖTTER. Västsvensk internettidning för kultur, vetenskap och samhälle. alba Drottninggatan 71 41107 Göteborg Tel 031-15 03 30 WWW.NATVERKSTAN.NET ALBA TIDENS RÖTTER Tid framställs ofta som något objektivt, något som ligger fast förankrad i naturen själv. Men det går inte att bortse från att tid har en stark koppling till människans

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet Det praktiska livet fungerar enligt lagar. Bibeln säger att det är Herrens lagar, inte människors. Nu skapar vi ju lagar i samhället, men vi gör det utifrån lagar som redan finns i universum. Lagarna är

Läs mer

Konstens utveckling II

Konstens utveckling II Konstens utveckling II Utkast, 2001-10-23 Innehåll Grekland De grekiska staterna Grekisk religion Grekisk filosofi Konsten och det stora språnget Litteraturhänvisningar Fotnoter Jag har haft en stor glädje

Läs mer

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor,

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, tore jansson Germanerna vildar eller hjältar? Föredrag på Historiedagarna, Malmö, 5 oktober 2013 Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, men det är faktiskt inte als

Läs mer

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället

Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället Institution för kultur och kommunikation Religionsvetenskap Kurskod 719A19 Religionssociologi Vårterminen 2012 Sara Barmano Den assyriska synen på och förhållandet till kyrkan, religionen och samhället

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Bok T vå. Sanna Föräldrar

Bok T vå. Sanna Föräldrar Bok T vå Sanna Föräldrar Innehåll Kapitel 1 Vad är en sann förälder? Sektion 1 Betydelsen av Sanna Föräldrar 177 Sektion 2 Sannhetens ursprung 177 2.1 Vad betyder sannhet? 177 2.2 Källan till sannhet

Läs mer

Att odla sin mänsklighet

Att odla sin mänsklighet UTBILDNING & DEMOKRATI 2000, VOL 9, NR 1, S 87-100. Att odla sin mänsklighet Maria Carlshamre Låt oss börja med något enkelt: En lärares uppgift är att förmedla kunskap. Det låter ju enkelt, men redan

Läs mer

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron

Tankar om framtiden Fundament i den kristna tron Tankar om framtiden För några år sedan, i början på 2000-talet, hade jag en upplevelse tidigt en morgon. Jag såg i en slags drömsyn en vägtrumla eller vägvält, köra över vår nation Sverige. Den körde fram

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1. Filosofins terminologi 2. Den klassiska filosofin (essentialistiska) A. Teologiska essentialismen B. Konceptualistiska essentialismen C. Fenomenologiska essentialismen 3. Den existentialistiska

Läs mer

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap

EXAMENSARBETE. Elevers uppfattningar om begreppet kunskap EXAMENSARBETE 2008:009 Elevers uppfattningar om begreppet kunskap Daniel Sandberg Helena Zetterström Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen för Pedagogik

Läs mer

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11

Retorik i skolan. En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Retorik i skolan En studie av fem svensklärares inställning till retorikämnet och till retorik i den nya läroplanen, Lgr11 Lisa Arvidsson & Lisa Trané Kurs: LAU390 Handledare: Barbro Wallgren Hemlin Examinator:

Läs mer

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion

Christian Mölks Bibelkommentarer. Uppenbarelseboken 2. Introduktion Uppenbarelseboken 2 Introduktion Siffran sju i Bibeln symboliserar fullkomlighet, fulländning, totalt, perfektion, allt, osv. Så när både Paulus och Jesus skriver brev till just sju församlingar så förstår

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

litteraturen Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se

litteraturen Har du som användare frågor eller åsikter, kontakta oss gärna på telefon 040-20 98 00 eller via www.gleerups.se litteraturen I din hand håller du ett läromedel från Gleerups. Gleerups författare är lärare med erfarenhet från klassrummet. Lärare och elever hjälper till att utveckla våra läromedel genom värdefulla

Läs mer

KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN

KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för arkeologi och antik historia Antikens kultur- och samhällsliv KVINNOR I DEN ANTIKA VETENSKAPEN En social studie från senarkaisk till romersk tid. Elisabeth Sundström

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

ALLEGORI OCH ANDLIGHET UTIFRÅN ETT AFRIKANSKT PERSPEKTIV. Inledning

ALLEGORI OCH ANDLIGHET UTIFRÅN ETT AFRIKANSKT PERSPEKTIV. Inledning ALLEGORI OCH ANDLIGHET UTIFRÅN ETT AFRIKANSKT PERSPEKTIV Inledning Rubriken vill inte hävda att allegorin och andligheten har ett enbart afrikanskt ursprung, men fenomenen har också en afrikansk bakgrund

Läs mer

Tornet. mot. Stjärnorna

Tornet. mot. Stjärnorna Tornet mot Stjärnorna Upphovsmännen När Olle Linge inte skriver rollspel för Rävsvans eller Kaleidoskop så försöker han göra alldeles för många saker på en gång. För tillfället ligger kinesiska i fokus.

Läs mer