Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder"

Transkript

1 Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi är affärsmässiga och handlingskraftiga. Vi skapar värden tillsammans med våra kunder genom personlig rådgivning. ÅRSRAPPORT 2012

2 INNEHÅLL 2 3 Sparbanken 4 ÅRET i KORTHET 6 VD HAR ORDET 8 STYRELSEORDFÖRANDE 9 MARKNAD 10 PRIVATMARKNAD Öresund i korthet HAR ORDET FÖRETAGSMARKNAD PLACERINGSMARKNAD PRIVATE BANKING 20 VÅRA ÄGARE 21 SAMHÄLLSANSVAR 24 HÅLLBARHET 28 Resultaträkning KONCERNEN 29 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN 30 Resultaträkning BANKEN 31 BALANSräkning BANKEN 14 RÖRELSEVERKSAMHETEN 32 nyckeltal 16 OMVÄRLD 34 STYRELSE OCH KONCERNLEDNING 17 RISK 18 MEDARBETARE

3 SPARBANKEN ÖRESUND i korthet DETTA ÄR SPARBANKEN ÖRESUND Sparbanken Öresund är unik som regional fullservicebank med fokus på människor och företag i Öresundsregionen. Ambitionen är att vara förstahandsvalet för människor och företag som lever och verkar i regionen samt att vara en mötesplats och en motor för den regionala ekonomin. Verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga. 3 Bankens kontorsrörelse delas in i tre rörelseområden Syd, Sydost och Nordväst. Rörelseområde Syd omfattar Malmö, Trelleborg, Svedala, Staffanstorp, Lomma och Bjärred. Till rörelseområde Sydost hör Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Eslöv, Hörby, Kävlinge, Löddeköpinge och kontor Landshypotek. Rörelseområde Nordväst består av Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Rydebäck, Höganäs, Båstad, Munka-Ljungby, Förslöv, Åstorp och Örkelljunga. Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Banken har säte och huvudkontor i Malmö och styrelse, ledning, medarbetare samt ägare finns i regionen. Sparbanken Öresunds 450 medarbetare ger service till privatkunder och mer än företagskunder i verksamhetsområdet. Affärsvolymen för 2012 var 98,6 miljarder kronor. KORT OM BANKENS DOTTER- OCH INTRESSEFÖRETAG Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB ett helägt dotterföretag till Sparbanken Öresund bedriver fastighetsmäkleri i sydvästra Skåne. Cerdo Bankpartner AB ett samägt företag av Sparbanken Öresund (80 procent) och Sparbanken Syd (20 procent) har administrativa processer och IT-stöd som kärnverksamhet och syftar till att effektivisera rutiner och skapa hög kvalitet inom området. Företaget är lokaliserat i Helsingborg. FriSpar Bolån AB ett hypoteksbolag samägt av Sparbanken Öresund (39,2 procent), Sparbanken Syd (9,8 procent) och SBAB (51 procent). Företaget erbjuder kunderna bolån. FriSpar Företagskredit AB ett helägt dotterbolag till Sparbanken Öresund erbjuder konkurrenskraftiga lån till företagskunder. Företagets upplåning garanteras av Europeiska Investeringsfonden. I detta bolag läggs företagskundernas bottenlån.

4 ÅRET I KORTHET 4 20Under det första halvåret 2012 har bankens kontorsnät Sparbanken Öresund-koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader för 2012 uppgick till 48,1 mnkr (110,5). Inlåningen respektive utlåningen (inkl. samarbetspartners) ökade med vardera 6 procent. Utlåningen i egen portfölj ökade med 5,6 procent. Inom placeringar ökade volymen med 14 procent. förstärkts och utvecklats. Ett nytt kontor har öppnat i den expansiva stadsdelen Hyllie i Malmö och banken har flyttat in i nya, större lokaler på Väla i Helsingborg. Även verksamheten i Lund har setts över för att förstärka erbjudandet till både företags- och privatkunder. Under våren har banken startat egen finansbolagsverksamhet, Sparbanken Öresund Finans, som ett led i att öka konkurrenskraften och ytterligare stärka och komplettera erbjudandet gentemot företagskunder. Vid bankens bolagsstämma den 16 april 2012 avgick Lars-Erik Skjutare och tillträdde Lars Ljungälv som VD i Sparbanken Öresund. JANUARI JUNI I januari 2012 lanserades Bankkort Företag, som är ett nytt bankkort för enskilda företag och ideella föreningar. Kortet är knutet direkt till ett företagskonto i banken. I juni gav banken ut ett förlagslån på 275 miljoner kronor. Ett antal regionala investerare tecknade sig för erbjudandet, som fick ett positivt mottagande och möttes av stort intresse. I slutet av året gav banken ut ytterligare ett förlagslån på 250 miljoner kronor, denna gång via obligationsmarknaden.

5 12 5 I november lanserades den nya tjänsten mobilt BankID. Tjänsten, som är efterfrågad av våra kunder, innebär att man installerar ett mobilt BankID i sin mobiltelefon eller surfplatta för att därefter kunna logga in i Internetbanken från valfri dator. JULI DECEMBER Svenskt Kvalitetsindex (SKI) granskning av bankmarknaden visar att Sparbanken Öresund har de mest nöjda privatkunderna bland fullservicebanker i Sverige. Även bankens företagskunder är bland de mest nöjda i landet. Resultatet av undersökningen kan ses som ett bevis på att bankens kundnära arbetssätt och lokala engagemang uppskattas av kunderna. Kontoret i Västra Karup har de senaste åren varit ett renodlat servicekontor. I takt med att antalet kassa- och kundserviceärenden minskat varje år stängdes kontoret i mitten av november. Verksamheten på Bjärehalvön koncentrerades därmed till kontoren i Båstad och Förslöv. I november meddelade banken att Bo Lundgren föreslås bli ny ordförande i Sparbanken Öresund vid bolagsstämman den 16 april 2013, då Lars Andersson avgår efter drygt åtta år som ordförande. Under året har dotterföretaget Cerdo Bankpartner AB genomgått strukturförändringar för att renodla verksamheten och därigenom uppnå kostnadsbesparingar genom bättre fokus och effektivitet totalt sett. Under 2012 har bankens båda ägarstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, tillsammans delat ut bidrag till 125 projekt runt om i bankens verksamhetsområde.

6 VD har ordet Med fokus på ökad lönsamhet 6 Det råder ingen tvekan om att vi lever i en allt mer internationell värld där statsfinansiella problem och politisk oro snabbt sprider sig med betydande konsekvenser som följd för många länder. Att den europeiska influensan även kommit till Sverige kan ingen av oss ha undgått att lägga märke till. Framför allt vittnar exportföretagens orderböcker om minskad efterfrågan samtidigt som antalet varsel ökar på arbetsmarknaden och företagens investeringsvilja mattats av. Tillväxtprognoserna för svensk ekonomi har också under året reviderats nedåt. Ändå är det angeläget att konstatera att svenskt näringsliv klarat sig jämförelsevis väl så här långt och att Sveriges statsfinanser är i gott skick med utrymme för att möta en fördjupad lågkonjunktur. Det finns också mycket som tyder på att Öresundsregionen klarat sig förhållandevis väl även om tillväxten till viss del klingat av på båda sidor om Öresund. En av förklaringarna, som jag ser det, är det skånska näringslivets struktur med en lägre andel tillverkningsindustri och en större andel innovativa framtidsföretag inom framför allt tjänstesektorn. Vårt geografiska läge med närheten till kontinenten, en välutvecklad infrastruktur och en ung och välutbildad arbetskraft påverkar även i positiv riktning. Vi står på en stabil ekonomisk grund Mot denna bakgrund är det betydelsefullt att markera att Sparbanken Öresund står väl rustat att möta framtida utmaningar även om årets resultat är svagt. Banken har en stark position i regionen och en positiv utveckling. Vi får fler och fler kunder både på privat- och företagssidan. Inlåningen respektive utlåningen ökade med vardera 6 procent och den totala affärsvolymen ökade under året med 6,3 procent. Räknat i kronor är det en tillväxt med 5,8 miljarder. Att vi har kunderna med oss i det vi gör visar inte minst resultatet av den undersökning som Svenskt Kvalitetsindex årligen gör bland svenska bankkunder och där Sparbanken Öresund återigen får ett högt betyg. Vi som arbetar på banken sträcker naturligtvis lite extra på oss samtidigt som vi är medvetna om att det förtroende som så många visar oss ställer höga krav på att fortsätta utveckla banken. Vi märker också att allt fler människor sympatiserar med den filosofi som en gång i tiden låg till grund för sparbanksrörelsens framväxt, nämligen att ge tillbaka till de människor och den bygd där banken är verksam. Låga räntor gav sämre intjäningsförmåga Det finns ett antal bakomliggande orsaker till årets svaga resultat för banken. Banken har haft omstruktureringskostnader för dotterföretaget Cerdo Bankpartner, vilket ska ge effektiviseringar redan under Även kostnader för samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen 2010 till Sparbanken Öresund har under 2012 till viss del påverkat resultatet. De kreditförluster som banken haft under 2012 fördubblades i det närmaste jämfört med föregående år. Dessa finns framför allt på bolånesidan. En genomlysning av bankens kreditstock som gjorts under hösten har resulterat i en ökad reserveringsgrad. Eftersom bankens inlåning är en stor del av balansomslutningen och i stort sett motsvarar bankens utlåning, blir effekterna av låga marknadsräntor högre, vilket i sin tur påverkar intjäningsförmågan. Förändringar som skapar resultat Ett av flera initiativ för att öka bankens intjäningsförmåga och samtidigt stärka och fördjupa relationen med våra kunder är den nya organisation för verksamheten som genomförts under året. Den innebär att tre nya rörelseområden med ökat affärsfokus skapas samtidigt som bankens kontorsnät ses över för att vi ska kunna göra mest nytta där vi behövs som mest och för att kunna öka effektiviteten inom banken. De tre rörelseområdena är Syd som omfattar Malmö med omnejd, Sydost med fokus på Mellanskåne och Nordväst med inriktning på nordvästra Skåne. Syftet med förändringen är också att ge våra kunder en utökad service oavsett var de bor. En allt större del av beslutsfattandet, även i större ärenden, kan nu ske på lokal nivå. Samtidigt får fler tillgång till kvalificerad expertis på nära håll inom bland annat företagsrådgivning, kapitalförvaltning och frågor som rör hushållens privatekonomi i stort. En satsning för att öka antalet företagskunder har också prioritet under Jag får så gott som varje gång jag möter företrädare för näringslivet bevis för att det finns ett stort intresse för Sparbanken Öresund och vårt utbud av produkter och tjänster. Den nya organisationen gör att vi nu står bättre rustade att kunna anta utmaningen att växa inom detta segment. Till detta ska läggas fortlöpande insatser som exempelvis effektiviseringar och översyn av rutiner, men också utbildningar som utvecklar och stärker

7 våra medarbetares kompetens samt rekrytering av fler specialister. Ökad lönsamhet en garanti för oberoende Mycket arbete har framgångsrikt lagts ned för att på kort tid etablera Sparbanken Öresund som ett tryggt och självklart val av bank i Öresundsregionen, men också på att smälta samman två företagskulturer till en efter samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Nu när detta är i hamn kommer fokus framför allt att ligga på att öka bankens lönsamhet. En god och långsiktigt stabil lönsamhet är en förutsättning för att Sparbanken Öresund ska kunna fortsätta växa och för att vi ska kunna erbjuda våra kunder, såväl privatpersoner som företag, en intressant portfölj av produkter och tjänster, men också för att vi ska kunna leva upp till eventuella nya myndighetskrav som kan ställas på banksektorn. En god lönsamhet är, vilket jag gärna vill understryka, också en förutsättning för att Sparbanken Öresund ska kunna bevara sitt oberoende. Just vårt oberoende vet vi är uppskattat och därför en viktig konkurrensfördel på en tuff bankmarknad. God lönsamhet är viktigt ur ytterligare ett perspektiv. Bankens intjäningsförmåga är en förutsättning för att våra ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, ska kunna uppmuntra och stödja projekt i västra Skåne med inriktning på barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv. 7 Vi ska vara en röst i samhället Ett annat område som är viktigt för Sparbanken Öresund, och där jag anser att vi har en angelägen uppgift att fylla, är att vara en aktiv röst i samhällsdebatten. En sak som bekymrar mig är den allt för höga arbetslösheten, inte minst bland unga, i vår del av Sverige och det utanförskap som många som kommit till vårt land upplever. Det är två faktorer där det är angeläget att alla goda krafter bidrar för att hitta lösningar som kan ersätta hopplöshet och isolering med framtidstro. Detta är också något som ligger helt i linje med den närmare 200 år gamla sparbanksidén. Nämligen att skapa en bättre framtid för många. Lars Ljungälv VD Sparbanken Öresund

8 Styrelseordförande har ordet En bank väl rustad för framtida utmaningar 8 Vid årets bolagsstämma är det dags för mig att med ålderns rätt lämna över ordförandeskapet i Sparbanken Öresund. Jag vill därför passa på att tacka för den tid som varit och samtidigt ta tillfället i akt att förmedla några reflektioner. Låt mig till en början fastslå att det har varit nio mycket innehållsrika och stimulerande år som har präglats av högt tempo och många genomgripande förändringar. Det jag först och främst kommer att tänka på, och som utan tvekan har haft störst betydelse, är naturligtvis samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen för två år sedan. Ett riktigt och klokt beslut Sedan slutet av 1990-talet hade de båda bankerna ett givande och förtroendefullt samarbete, som med åren växte och blev allt djupare. Samtidigt fanns det mycket som tydde på att bankerna var för sig var för små för att kunna ta rollen som en ledande regional bank. Med facit i hand kan nog alla hålla med om att bildandet av Sparbanken Öresund var ett riktigt och klokt beslut. På kort tid har den nya banken nått en stark position i Öresundsregionen samtidigt som sparbanksrörelsens idé om att ge tillbaka fått en ny, mer framträdande och efterlängtad aktualitet i en värld som allt oftare och allt mer präglas av kortsiktighet. Redan från början har vi haft våra kunder, vårt viktigaste kapital, med oss. Det visar inte minst den positiva utveckling vi haft på såväl privatmarknaden som företagsmarknaden och genom att allt fler aktivt väljer Sparbanken Öresund som sin bank. Framflyttade positioner bland företag Positivt är också att banken flyttat fram sin position som näringslivets bank i Öresundsregionen. Vår strategi att vara de mindre och medelstora företagens bank har visat sig vara såväl riktig som hållbar. Samtidigt är det min bedömning att behovet av en stark regional bank med god lokal kännedom växer. På ett liknande sätt har arbetet med att etablera Sparbanken Öresund inom området placering och kapitalförvaltning varit framgångsrikt. Här spelar bankens oberoende som rådgivare en väsentlig roll liksom den höga kompetens inom området som finns i organisationen. För banken är detta ett tillväxtområde med en stor efterfrågan och potential att ta ytterligare marknadsandelar. Ekonomisk oro i vår omvärld De år som jag funnits med i styrelsearbetet har i mångt och mycket även präglats av ekonomisk oro på den internationella finansmarknaden. Den finanskris som bröt ut med full orkanstyrka 2008 ser vi fortfarande sviterna av samtidigt som nya orosmoln seglat upp vid horisonten. Jag tänker då främst på den ekonomiska kris med risk för statsbankrutt som drabbat flera länder inom eurozonen och det förhållandet att Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Förhoppningsvis tar nu politikerna sitt ansvar för att lindra effekterna och samtidigt skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Vi står väl rustade inför framtiden När jag tittar tillbaka på det år som gått kan jag konstatera att 2012 resultatmässigt är en besvikelse. Förväntningarna var betydligt högre ställda vid ingången av året. Kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna har dock vidtagits. Just på grund av det gedigna åtgärdsprogram som banken arbetar efter och tryggheten det innebär att ha långsiktiga, stabila ägare gör att jag vågar påstå att Sparbanken Öresund står väl rustad att möta framtida utmaningar. Jag är också övertygad om att det under de kommande åren finns goda möjligheter att skörda frukterna av det arbete som tidigare lagts ned. Vill välkomna min efterträdare Sist, men inte minst, vill jag hälsa min efterträdare på posten som styrelseordförande i Sparbanken Öresund välkommen. Bo Lundgren kommer att bli en tillgång för banken med sina goda insikter i och långa erfarenhet av finansbranschen. Hans breda kontaktnät inom såväl näringsliv som politik kommer även de väl till pass. Bo Lundgren är dessutom en person med hög integritet som har sina rötter fast förankrade i den skånska myllan. Lars Andersson Ordförande

9 9 MARKNAD Vi får höga betyg av våra kunder För att kunna växa på en kraftigt konkurrensutsatt marknad med många aktörer krävs ett starkt utbud av produkter och tjänster, men också stark närvaro med hög kompetens. Dagliga bankärenden ska kunna skötas enkelt och smidigt samtidigt som behovet av rådgivning inom områdena spara, förmögenhetsförvaltning och pension ökar liksom kvalificerad finansiell rådgivning bland företag. Därför har mycket arbete under året som gått ägnats åt att skapa och kommunicera de tydliga mervärden som Sparbanken Öresund erbjuder.

10 Privatmarknad Fler beslut fattas närmare kunderna 10 Allt fler privatpersoner efterfrågar även en personlig relation med sin bank för att i lugn och ro få möjlighet att diskutera sin och familjens ekonomi, men också för att få kvalificerad rådgivning om exempelvis pensionssparande och kapitalförvaltning. Som ett resultat av bankens nya organisation kan vi tillgodose det önskemålet, eftersom fler av bankens specialistfunktioner nu är verksamma ute på de olika bankkontoren. Ökad affärsvolym på privatmarknaden Under 2012 växte Sparbanken Öresund på privatmarknaden. Banken fick ett starkt nettotillskott av nya kunder. I Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av Sveriges samtliga banker får Sparbanken Öresund återigen högsta betyg. Det visar också på att det arbete som lagts ned på att bygga och förstärka bankens varumärke varit framgångsrikt. I rena siffror ökade bankens utlåning på privatsidan under 2012 med 1 miljard kronor samtidigt som sparandet ökade med närmare 1,3 miljarder kronor. På placeringsområdet var tillväxten 1,8 miljarder kronor. Starkt försäkringserbjudande Under 2011 lanserade Sparbanken Öresund tillsammans med försäkringsbolaget If marknadens mest omfattande villa- och hemförsäkring. Dessutom till ett mycket fördelaktigt pris. Försäkringen omfattar det som traditionella försäkringar vanligtvis innehåller men har kompletterats med bland annat otursförsäkring, utökat reseskydd, hemelektronikförsäkring och flyttskydd. Det stora intresset har fortsatt under Växer på bolånemarknaden Bostadsmarknaden i Öresundsregionen utvecklades svagt under Antalet objekt som var ute till försäljning var lågt jämfört med tidigare år samtidigt som priserna låg mer eller mindre stilla eller till och med minskade i vissa områden. Trots den generellt svaga utvecklingen på bostadsmarknaden har Sparbanken Öresund flyttat fram sina positioner och tagit nya marknadsandelar. På minussidan kan dock noteras att antalet kreditförluster ökat under året. För att stimulera bostadsmarknaden har Sparbanken Öresund tillsammans med Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå tagit fram ett erbjudande som bland annat innehåller lånelöfte inom 24 timmar, räntefritt handpenningslån under tre månader samt upp till 30 procent rabatt på hem- och villaförsäkring. Förbättrad tillgänglighet Allt fler sköter sina bankärenden via datorn eller mobiltelefonen. För att underlätta för våra kunder lanserades under 2012 nya appar med förbättrad funktionalitet. Med hjälp av apparna kan man bland annat betala sina räkningar och flytta pengar från ett konto till ett annat. Under året introducerades ett nytt inloggningssystem med mobilt Bank-ID. Fördelen med detta är att man kan logga in på Sparbanken Öresunds Internetbank från vilken dator eller surfplatta som helst. Uppskattade familjedagar Under hösten arrangerade banken traditionsenligt särskilda familjdagar. Barn och deras föräldrar bjöds vid fyra tillfällen, två gånger på Konserthuset i Malmö och två gånger i Ekebo utanför Ängelholm, på teaterföreställningen Prinsessan Sandra och Prinskörven, som gick för fullsatta hus och lockade till många skratt. Barnen bjöds på entrébiljetten av banken och föräldrarna fick betala 20 kronor per person. Dessa pengar skänktes sedan oavkortat till BRIS, Barnens Rätt I Samhället.

11 Företagsmarknad En offensiv satsning har gett resultat Företagsmarknaden har för Sparbanken Öresund utvecklats positivt under 2012 och banken har haft en betydande tillväxt bland mindre och medelstora företag. Noterbart är också att flera större företag visat ett växande intresse för de produkter och tjänster som banken kan erbjuda. Osäkerhet om ekonomin Den ekonomiska utvecklingen under 2012 med en tilltagande allmän osäkerhet om såväl den svenska ekonomins som världsekonomins utveckling har avspeglats i företagens ökade försiktighet i fråga om investeringar och expansion. Trots dyra upplåningskostnader och en knapp tillgång på likviditet har Sparbanken Öresund ändå kunnat möta företagskundernas efterfrågan fullt ut. Framgångar för Sparbanken Öresund Finans I början av året lanserades en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Syftet med tjänsten är att kunna hjälpa våra företagskunder att sälja mer, och till fler kunder, genom att de i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. Efterfrågan på tjänsten har visat sig vara överraskande stor och Sparbanken Öresund visar en god tillväxt. Det är också bankens bedömning att det finns en betydande tillväxtpotential inom detta segment under kommande år. Förstärkt rådgivning på bankkontoren För att utveckla Sparbanken Öresunds företagserbjudande förstärks kompetensen ytterligare när det gäller kvalificerad rådgivning när fler högt kvalificerade experter flyttas ut till bankkontoren. Det inkluderar områden som finansieringsfrågor, utlandsaffärer och cash management, men också exempelvis Private Banking och rådgivning kring pensionslösningar. Servicen Kundcenter Företag är numera också tillgänglig för bankens alla företagskunder. Genom att ringa Kundcenter Företag får kunderna hjälp med vardagsärenden av medarbetare med god företagskompetens. Ett nytt bankkort för småföretagare och enskilda föreningar har också fått ett positivt gensvar. Ökad proaktivitet skapar nya lönsamma affärer Sparbanken Öresund har goda förutsättningar att fortsätta växa på företagsmarknaden. I dag kan vi erbjuda alla de produkter och tjänster som efterfrågas. Samtidigt tilltalas också många företag av att det finns en stark regional bank som kan utgöra ett alternativ till de stora affärsbankerna där allt fler av besluten fattas allt längre bort från kunderna. Under 2013 kommer framför allt mycket arbete att läggas på att banken ska vara proaktiv genom att utveckla befintliga företagskunder och när det gäller att väcka intresse bland nya. 11

12 Placeringsmarknad Vårt oberoende skapar goda förutsättningar att växa 12 På placeringsmarknaden blev 2012 ett framgångsrikt år för Sparbanken Öresund trots att det vid årets början fanns en rad tecken som tydde på att 2012 skulle bli besvärligt. Utvecklingen blev dock betydligt bättre än förväntat. Exempelvis ökade det totala värdet på Stockholmsbörsen med 12 procent på årsbasis. Det finns också flera tecken som tyder på att den internationella lågkonjunkturen bottnat och att 2013 därmed kan bli det år då den ekonomiska utvecklingen på nytt tar fart. Den rekommendation som Sparbanken Öresund utvecklade i början av året, med en väl avvägd mix av aktier och företagsobligationer, visade sig också vara såväl riktig som framgångsrik. God lönsamhet och fler kunder För Sparbanken Öresund har placeringsmarknaden under året utvecklats i positiv riktning och visar på god lönsamhet. En större del av bankens placeringskunder har valt en mer aktiv kapitalförvaltning än tidigare och många nya kunder har samtidigt tillkommit. Bakom den positiva utvecklingen ligger faktorer som proaktivitet och noggranna behovsanalyser för att kunna täcka in kundens hela ekonomiska situation, risknivå, förväntad avkastning med mera. Sparbanken Öresunds oberoende gör också att vi kan samarbeta med alla marknadens ledande aktörer och på så sätt erbjuda ett utbud av konkurrenskraftiga produkter och tjänster som går både på bredden och på djupet. ISK-konton lanserades under året Under 2012 lanserades det nya Investeringssparkontot (ISK). På kontot kan man bland annat spara i fonder, aktier, strukturerade produkter och obligationer. Den stora fördelen med ISK är att varje köp och försäljning inte deklareras. I stället beskattas kontot schablonmässigt på samma sätt som en kapitalförsäkring. Intresset för denna typ av sparkonto var stort konton öppnades under året, och trenden är tydlig fler och fler sparare som vill vara aktiva med sina placeringar öppnar ISK-konton. Pensionsrådgivning efterfrågas av allt fler Pensionspengar som kommer från arbetsgivaren, så kallad avtalspension, och premiepensionen, den del av den allmänna pensionen som man kan påverka själv, är för många kunder det enskilt största sparandet. Dock är det få människor som känner till vikten av detta och bryr sig om att förvalta pengarna på rätt sätt. Det finns en stor osäkerhet kring pensionsfrågor och därmed ett stort behov av rådgivning. Därför har mycket arbete under året lagts ner på rådgivning inom just detta område med gott resultat i form av att fler valt ett aktivt pensionssparande. Även i detta sammanhang är bankens oberoende en stor tillgång för att skapa förtroende i förhållande till de råd som ges. Försäkringar som skapar trygghet Under året som gått har även Sparbanken Öresunds försäkringsmäkleri varit fortsatt framgångsrikt. Företagens behov av kvalificerad rådgivning är stort och efterfrågat. Därför bedömer vi att det inom detta område även framöver finns en fortsatt potential att växa genom att kunna erbjuda våra kunder attraktiva lösningar som skapar trygghet för företaget såväl som företagaren och dennes familj. Genom vårt Private Bankingkoncept kan vi ge kunden en heltäckande lösning.

13 Private Banking Nya framgångar för Private Banking Den framgångsrika lanseringen av Private Banking som skedde 2011 har under 2012 haft en fortsatt mycket positiv utveckling. Behovet av och intresset för kvalificerad rådgivning ökar och ett betydande antal nya kunder har tillkommit under året som gått. Särskilt glädjande är det också att det finns ett växande intresse bland ett stort antal privatpersoner och företag, som är kunder i andra banker, att anlita Sparbanken Öresund, när det gäller förmögenhetsförvaltning. Oberoende rådgivning uppskattas av kunderna Sparbanken Öresunds Private Banking vänder sig till kunder med en förmögenhet på en miljon kronor eller mer att förvalta. Jämfört med andra aktörer är det en betydligt lägre nivå, vilket öppnar för fler att kunna ta del av tjänsten. En starkt bidragande förklaring till framgången, som vi ser det, är att våra medarbetare inom Private Banking står oberoende i sin rådgivning. Vi arbetar med marknadens främsta leverantörer och erbjuder därmed finansiella helhetslösningar till privatpersoner och företag. Det gör oss flexibla och vi kan alltid välja de samarbetspartners som är bäst för tillfället. För Sparbanken Öresund är det en fråga om tro - värdighet att alltid sätta kundens intresse i första rummet, något som vi vet också uppskattas av våra kunder. Ett annat starkt skäl till det positiva mottagandet för vår Private Banking är att våra specialister inom detta område är placerade direkt ute i verksamheten på fem av våra kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. En positiv utveckling under blev ett år med god avkastning. Börsen utvecklades starkare än förväntat trots många orosmoln vid horisonten och besvärande konjunktur- och budgetlägen i ett flertal länder. Vår satsning på företagsobligationsfonder och så kallade autocalls visade sig också vara helt rätt. I maj rekommenderade vi våra kunder ett intressant placeringsalternativ, nämligen Sparinvests fonder Emerging Markets Corporate Value Bonds, med inriktning på placeringar på marknader med snabb tillväxt, och High Yield Value Bonds. Båda har sedan dess haft en mycket fin utveckling med en tillväxt på 20 respektive 25 procent. Ett vinnande koncept för framtiden Under 2013 ser vi goda möjligheter att intressera fler befintliga kunder i Sparbanken Öresund för Private Banking. Vi vet också att det finns ett stort intresse för Sparbanken Öresunds Private Banking bland kunder som i dag inte är kunder hos oss. Målet är därför att växa inom det totala segmentet förmögenhetskunder och att ta nya marknadsandelar. 13

14 RÖRELSEVERKSAMHETEN POSITIV UTVECKLING FÖR RÖRELSEVERKSAMHETEN 14 Med den nya resultatbaserade organisation som införts under året kan fler beslut, även större, fattas nära kunderna. Samtidigt kan banken i ökad omfattning erbjuda mer kvalificerad rådgivning för såväl privatkunder som företagskunder när specialistkompetens flyttas ut på fler bankkontor. RÖRELSEOMRÅDE SYD En stark regional bank efterfrågas Sparbanken Öresund har en relativt kort historik i Malmö. Så sent som 1999 etablerades det första kontoret vid Stortorget under namnet Sparbanken Finn. Sedan dess har banken haft en kraftfull tillväxt på såväl marknaden för privatkunder som för företagskunder. Bankens goda utveckling kan tillskrivas flera faktorer, bland annat stadens expansiva näringsliv och en växande befolkning. Många kunder har också efterfrågat ett konkurrenskraftigt alternativ till storbankerna. Detta märks inte minst på företagssidan där det uppenbart funnits ett uppdämt behov av en stark regional partner som känner de lokala förhållandena väl. Satsningen på ett nytt företagskontor i stadsdelen Hyllie i slutet av 2011 har under året burit frukt. Affärs - volymen ökar kraftigt och tillväxtpotentialen i området är stor. Dagligen besöker tals människor Hyllie station, det nya köpcentret Emporia samt närbelägna Svågertorp med bland annat Sveriges näst största IKEAvaruhus. Läget attraherar också många företagskunder från Limhamn och från Vellinge kommun. Även för bankens kontor i Trelleborg har Sparbanken Öresund kunnat notera framgångar med god tillväxt både på privat- och företagssidan. Potentialen för en fortsatt expansion bedöms även här som god. För 2013 kommer fokus inom rörelseområde Syd primärt att ligga på att öka andelen företagskunder. Här finns en stor efterfrågan samtidigt som banken har en produktportfölj som väl kan tillgodose företagens behov av finansiering, avancerad rådgivning och daglig service, men också frågor som gäller placerings- och försäkringslösningar. Utvecklingen av bankens kontorsnät kommer också att ses över och intensifieras så att varje kontor på sikt ska kunna ge såväl privatpersoner som företag fullservice. RÖRELSEOMRÅDE SYDOST Med potential att fortsätta växa I rörelseområde Sydost har Sparbanken Öresund traditionellt en mycket stark ställning. Utvecklingen under 2012 är inget undantag och banken har under det gångna året ytterligare förstärkt sin position i Mellanskåne. Särskilt glädjande är det naturligtvis att en positiv utveckling kan noteras inom både privat- och företagssidan. Vi är i dag den ledande aktören när det gäller exempelvis boendefinansiering samtidigt som intresset på privatsidan för våra produkter ökar inom områdena kapitalförvaltning, försäkring och fonder. Med syfte att förstärka kunderbjudandet, genomförs en del förändringar. Fortsättningsvis koncentreras verksamheten i Lund till två fullservicekontor. Dels det på Kyrkogatan, dels det på Ideon Gateway. Kontoret på Kyrkogatan har fått en inriktning mot framför allt privatmarknaden och kontoret på Ideon en tydlig inriktning mot näringslivet. Under 2013 finns stora förhoppningar om att banken ska kunna flytta fram sina positioner ytterligare på framför allt företagssidan. Här finns alltjämt en stor tillväxtpotential. RÖRELSEOMRÅDE NORDVÄST God tillväxt i hård konkurrens Bankens position och utveckling i framför allt Ängelholm, på Bjärehalvön och i Örkelljunga är fortsatt positiv trots en ökad konkurrens från nya aktörer. Samtidigt utvecklas verksamheten starkt i Helsingborg liksom i Landskrona, Höganäs och Åstorp, där banken har en betydligt kortare historik. Betydande framgångsfaktorer har varit den starka lokala närvaron, ett starkt kunderbjudande på både privat- och företagssidan samt kunniga och engagerade medarbetare. Många uppskattar också att Sparbanken Öresund är en regional bank med rötterna i den skånska myllan. Helsingborg är en av Sveriges mest dynamiska städer med stark framtidstro och därmed också ett prioriterat område för Sparbanken Öresund att växa i. Under året har Sparbanken Öresund kunnat glädjas

15 Rörelseområde Nordväst Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Rydebäck, Höganäs, Åstorp, Båstad, Förslöv, Munka-Ljungby och Örkelljunga. Rörelseområde Sydost Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Eslöv, Hörby, Löddeköpinge, Kävlinge och kontor Landshypotek. 15 åt en ökad affärsvolym och fler kunder. Framför allt har en ökad efterfrågan på privatrådgivning kring sparande kunnat noteras liksom ett ökat intresse för rådgivning kring olika försäkringslösningar. På företagssidan har Sparbanken Öresund också haft en god tillväxt. I hård konkurrens och med ett av marknaden efterfrågat produktutbud har nya kunder kunnat vinnas. I Helsingborg finns också Sveriges mest öppna bankkontor Sparbankens Öresunds kontor på Väla köpcentrum med rådgivning och service för privatpersoner. Under 2012 flyttade banken in i nya och större lokaler. Samtidigt har kontorets öppettider utvidgats så att de omfattar samma öppettider som gäller för övriga butiker i centret. Sparbanken Öresund spelar utan tvekan en ledande roll på bostadsmarknaden i nordvästra Skåne. I vissa områden, exempelvis Ängelholm, är banken dominerande när det gäller bostadskrediter. I Helsingborg har bankens andel vid finansiering av bostadsaffärer också ökat påtagligt och här finns fortsatt en stor potential att växa liksom i Höganäs och Landskrona som också har en expansiv bostadsmarknad med omfattande nyproduktion. Rörelseområde Syd Malmö, Trelleborg, Svedala, Staffanstorp, Lomma och Bjärred.

16 OMVÄRLD När det vänder finns potentialen 16 När det vänder finns potentialen Inför 2011 fanns det en påtaglig optimism om en fortsatt god ekonomisk utveckling i Sverige och världen. Verkligheten blev i mångt och mycket en annan. Under 2012 fortsatte den internationella lågkonjunkturen att eskalera. Den finansiella krisen i många euroländer, där särskilt Grekland, Spanien, Portugal och Italien utmärkt sig, kan knappast ha undgått någon. Inte heller problemen i USA som står vid randen av ett budgetstup. Samtidigt avmattades tillväxten i en rad länder Kina, Indien och Brasilien som tidigare agerat draglok i den internationella ekonomin ett svårbedömt år Hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut är i dagsläget svårbedömt. Mycket tyder dock på att 2013 kommer att bli ett nytt år präglat av finansiell osäkerhet framför allt i Syd- och Östeuropa. Några länder brottas dessutom med en arbetslöshet på runt 25 procent och en ungdomsarbetslöshet på upp emot 50 procent. Allt detta sammantaget ställer naturligtvis höga krav på politiskt ledarskap och ansvarstagande som, om det inte finns, kan leda till social oro när hoppet om en framtid släcks hos allt fler. Om mycket verkar dystert i Europa, framför allt inom eurozonen, kan även några ljuspunkter skönjas vid horisonten, särskilt i USA. Det kommer nu indikationer som tyder på att en konjunkturuppgång kan vara på väg, om än hittills svag, samtidigt som antalet lediga jobb ökar liksom att den amerikanska bostadsmarknaden på nytt börjat ta fart. De kinesiska och indiska ekonomierna växer också alltjämt, om än i något beskedligare takt än tidigare. En positiv utveckling med ökad efterfrågan kan också noteras i många afrikanska länder. Dämpad efterfrågan i Sverige För svensk del blev det under senare delen av 2012 allt tydligare att lågkonjunkturen även har kommit hit. Många företag kunde visserligen redovisa fortsatt god lönsamhet och utvecklingen på Stockholmsbörsen var räknat på hela året god. Samma positiva utveckling noterade för övrigt många andra börser runt om i världen trots det turbulenta konjunkturläget. Avmattningen i den svenska ekonomin accentuerades framför allt under senhösten. Allt fler företag, i första hand exportföretagen, vittnade om minskad orderingång. Samtidigt ökade antalet varsel. Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer tyder mycket på att varslen denna gång även kommer att omfatta tjänstemannasidan i större utsträckning. Som en följd av den svaga ekonomiska utvecklingen och som smörjmedel för att öka viljan att investera har marknadsräntorna legat på historiskt låga nivåer. Under året har Stiborräntan med tre månaders löptid gått ner med 1,2 procentenheter och bolåneräntorna med ett respektive fem års löptid har minskat med 1,4 respektive 1 procentenhet. Med så historiskt låga marknadsräntor är dock utrymmet för ytterligare räntesänkningar begränsat. För att stimulera ekonomisk tillväxt krävs förmodligen även andra politiska åtgärder som investeringar i till exempel infrastrukturprojekt. I Skåne syns tecknen tydligare Även för Skåne där Sparbanken Öresund har huvuddelen av sin verksamhet blev 2012 ett år med en delvis svagare ekonomisk utveckling jämfört med

17 både Stockholmsregionen och Göteborgsregionen. Sysselsättningsgraden här är generellt sett lägre och detta gäller särskilt bland ungdomar. En annan förklaring är en delvis misslyckad integration där många nya svenskar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utvecklingen på bostadsmarknaden visade också på sjunkande priser. Enligt den senaste mäklarstatistiken är prognosen för bostadspriserna i Stormalmö i genomsnitt 13 procent lägre än tidigare toppnoteringar. Motsvarande prognos i Stockholm och Göteborg visar på stillastående eller svagt ökande priser. Till viss del kan den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden förklaras av att många danskar som tidigare valde att flytta till Sverige nu flyttat tillbaka sedan fastighetspriserna i Danmark sjunkit avsevärt. En vinnare på lite längre sikt Trots att Skåne så här långt fått känna av den sviktande konjunkturen i större utsträckning än vissa andra delar av Sverige råder det inget tvivel om att Öresundsregionen på längre sikt är en framtidsregion med stor potential. Här finns fortsatt en tydlig framtidsoptimism och stark entreprenörsanda. Många nya företag inom olika framtidsbranscher som IT, medicinteknik och bioteknik, startas. Andra växer och expanderar både på hemmaplan och utomlands. Framväxten av flera nya forskningscentra ger ytterligare stimulans. Närheten till kontinenten och en välutvecklad infrastruktur talar också för att näringslivet ska utvecklas positivt. Allt fler väljer exempelvis redan nu att placera sina huvud- eller landskontor här. Positivt är också att regionen jämförelsevis har en ung befolkning. Många yngre söker sig till såväl Malmö, Lund och Helsingborg för att studera och stannar sedan kvar här för att arbeta. För Sparbanken Öresund innebär detta att vi fortsatt kommer att ha en stor och viktig roll att fylla framöver. Både när det gäller att stödja det lokala näringslivet och genom att erbjuda lösningar som ger människor och företag möjligheter och skapar trygghet. 17

18 RISK Rätt syn på risk en förutsättning för sunda affärer 18 Allt företagande innebär ett visst mått av risktagande. Så även bankverksamhet där själva affärsidén bygger på att ta kalkylerade risker. Men aldrig så stora risker att vi riskerar våra kunders besparingar. Detta accentueras än mer påtagligt i tider av ekonomisk osäkerhet då förmågan att förutse och hantera risker sätts på betydande prov. Ett resultat av den ökade osäkerheten i vår omvärld blir självfallet ökad försiktighet. Samtidigt får en ökad försiktighet inte utgöra ett hinder för att banken ska kunna fortsätta att göra sunda och lönsamma affärer. Banken står väl rustad Sparbanken Öresund står väl rustad inför framtiden där mycket tyder på att 2013, när alla kända faktorer vägs samman, kommer att bli ett besvärligt år för Sverige. Skälen till denna bedömning är att bankens verksamhet styrs av en tydlig och renodlad affärs- och kontrollmodell. Traditionella banktjänster erbjuds till privatpersoner, små- och medelstora företag samt till placeringskunder. Banken har dessutom regionalt fokus med stark koppling till kunderna och god kännedom om de lokala förhållandena. Men också det faktum att banken har många kompetenta, kunniga och ansvarstagande medarbetare har stor betydelse. Tre försvarslinjer ska garantera stabilitet I den första försvarslinjen finns en kreditkommitté och en finanskommitté som regelbundet tillsammans med medarbetarna hanterar Sparbanken Öresunds risker. Dessutom finns en erfaren krisledning med uppgift att hantera för organisationen otänkbara men ändå fullt möjliga händelser. Den andra försvarslinjen bedriver tillsyn inom banken när det gäller riskhantering och hur det regelverk som finns följs. Organisatoriskt är funktionen samlad i en riskenhet som är oberoende och självständig. Betydande risker som identifieras av riskenheten uppmärksammas och behandlas regelbundet på möten i bankens riskoch kapitalutskott där alla tre försvarslinjerna deltar. Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som har till uppgift att granska, analysera och verifiera att riskhanteringen och den interna styrningen och tillsynen fungerar tillfredställande. Nya regelverk ställer nya krav De senaste åren har ett flertal initiativ tagits på nationell och europeisk nivå för att trygga finanssektorn och minimera risken för ekonomisk instabilitet. Det har bland annat medfört ett förstärkt regelverk med krav på bland annat höjd insättningsgaranti samt effektivare och mer långtgående krishanteringsmekanismer. En viktig del i det förstärkta regelverket är att bankerna har tillräckliga likviditetsreserver och större eget kapital för att vara motståndskraftiga. Basel III, det regelverk som införts på global nivå, är ett led i denna utveckling. Sparbanken Öresund uppfyller samtliga krav som ställs upp i detta regelverk liksom de regelverk som utfärdats av svenska myndigheter och som i vissa delar är strängare. Ett annat initiativ inom området riskhantering är Guidelines 44 som utarbetats av den europeiska bankmyndigheten EBA (European Banking Authority). Syftet är att stärka kreditinstitutens interna styrning och kontroll. Detta regelverk beräknas vara fullt infört i augusti Parallellt med implementeringen av nya och strängare regelverk i den dagliga verksamheten arbetar Sparbanken Öresund fortlöpande med att utveckla bankens interna säkerhetssystem. Detta sker framför allt genom att höja kompetensen bland bankens medarbetare, genom olika säkerhets- och stresstester samt genom att anpassa bankens organisation i linje med det regelverk som gäller.

19 MEDARBETARE Om man trivs gör man också ett bra arbete Det finns flera tecken på att Sparbanken Öresund är en bra arbetsplats och att våra medarbetare trivs. Sjukfrånvaron är låg och få slutar sin anställning, bortsett från de som går i pension. Vi märker också ett stort intresse från externt håll när lediga tjänster ska tillsättas. Detta är naturligtvis extra glädjande eftersom det ska ses mot bakgrund av att Sparbanken Öresund fortfarande är en ny organisation. Det är bara lite drygt två år sedan två olika organisationer och företagskulturer skulle jämkas samman till en vid samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Arbetet med att skapa och vidareutveckla en gemensam och progressiv företagskultur är en ständigt pågående process. Nöjda, kunniga och högt motiverade medarbetare är helt enkelt en förutsättning för att vi ska nå vårt mål att vara den bästa banken på de orter och i den region Öresundsregionen där vi har vår verksamhet. Medarbetare som trivs, känner delaktighet och är engagerade gör helt enkelt ett bättre arbete. Nya medarbetare hälsas välkomna Under 2012 har antalet anställda i Sparbanken Öresund utökats med ett 30-tal medarbetare sedan delar av personalen vid Cerdo Bankpartner, ett gemensamägt bolag till Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd, fått sina nya arbetsplatser på bankens huvudkontor i Malmö. Under våren 2013 kommer ytterligare ett 40-tal medarbetare från Cerdo Bankpartner att ansluta och i samband med detta påbörjas ett nytt omfattande arbete för att skapa en organisation som genomsyras av samma värderingar, synsätt och affärsmässighet. Från att två företagskulturer skulle bli en ska nu tre bli en ett arbete som både utmanar och stimulerar samtidigt som det ställer höga krav på enskilda med arbetares flexibilitet, beslutsamhet och ansvarstagande. Intern kompetenshöjning högt prioriterad Arbetet med att utveckla våra medarbetare på alla nivåer inom verksamheten är ett annat område som prioriterats. Dels genom åtgärder för att stärka kompetensen inom samtliga affärsområden. Dels genom att ge medarbetarna en starkare grund att stå på för att kunna växa ytterligare i sin yrkesroll och kunna anta nya utmaningar. Mycket kraft har lagts ner på att utbilda fler medarbetare i kontorsrörelsen i kundbemötande och försäljningsmetodik. Utbildning av nyckelpersoner inom banken har också genomförts med inriktning på frågor som rör mer komplex kreditrådgivning. Tack vare vår geografiska belägenhet har Sparbanken Öresund en unik möjlighet att kunna låta bankens medarbetare växla mellan arbeten i kontorsrörelsen och i centrala enheter, eftersom allt finns inom pendlingsavstånd. Under året har många medarbetare växlat bana och gått från ett arbete i kontorsrörelsen till huvudkontoret och tvärtom. Denna typ av kompetensväxling berikar organisationen på flera olika sätt, och under nästa år hoppas vi att ännu fler medarbetare vill prova en ny roll under lång eller en mer begränsad tid. 19

20 VÅRA ÄGARE Våra 20 ägare Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser: Sparbanksstiftelsen Öresund, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Tillsammans med sparbanksstiftelserna engagerar Sparbanken Öresund sig aktivt i regionens utveckling. Som regional bank värnar vi om de människor och de verksamheter som finns i regionen. Att vara med och utveckla samhället ligger i sparbanksidén. Via ägar - stiftelserna går en del av bankens vinst till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv i västra och mellersta Skåne. SPARBANKSSTIFTELSEN ÖRESUND sydvästra Skåne Sparbanksstiftelsen Öresund bildades i samband med bildandet av Sparbanken Öresund hösten Stiftelsen, som är en av Skånes mest förmögna stiftelser med tillgångar på cirka 2 miljarder kronor, är majoritetsägare i Sparbanken Öresund. Stiftelsen har även till uppgift att dela ut bidrag till olika projekt som främjar regionens utveckling, företrädesvis i sydvästra och mellersta Skåne. SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2003 och ägde Sparbanken Gripen AB fram till bankens samgående med Sparbanken Finn. I dag är stiftelsen delägare till Sparbanken Öresund. Stiftelsen, som är nordvästra Skånes största allmännyttiga stiftelse, bidrar ekonomiskt till olika projekt som främjar den regionala utvecklingen i nordvästra Skåne.

21 SAMHÄLLSANSVAR Vi vill göra nytta När sparbanksrörelsen startade i början av 1800-talet var en av grundidéerna att ge tillbaka en del av verk - samhetens överskott till den bygd där den lokala sparbanken var verksam. Precis samma filosofi ligger till grund för Sparbanken Öresunds verksamhet i dag. Våra ägare Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen har en viktig uppgift i att trygga bankens långsiktiga stabilitet, utveckling och tillväxt. Men stiftelserna har också som målsättning att uppmuntra och stödja olika projekt i västra och mellersta Skåne och på så sätt bidra till en god samhällsutveckling. När banken går bra blir det mer utdelning till ägarna som i sin tur kan dela ut mer pengar till olika projekt. Inom sparbanksrörelsen brukar vi kalla detta för den goda cirkeln, och det är något som vi är mycket stolta över och som vi samtidigt vet tilltalar allt fler kunder. Under 2012 stöttade Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen en rad projekt. Här är ett litet axplock bland de 125 projekt som fått bidrag från stiftelserna under det gångna året. Cancerforskning i Lund Cancer är en sjukdom som varje år drabbar många människor och därmed indirekt även deras familjer, släktingar och vänner. Därför är det angeläget att framsteg kan göras som ger möjlighet till bland annat nya behandlingsmetoder. Under två år har vi beviljat 2,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. I första hand vänder sig projektet till unga forskare som nyligen disputerat och syftet är att resultat från ett forskningsprojekt ska kunna ta steget från laboratorium till klinik. Det vill säga från teori till praktisk nytta i den dagliga vården. Projektet startade under hösten 2012 och fortsätter hela 2013 och en bit in på Fotboll mot rasism Malmö FF spelar inte bara fotboll utan satsar också på att öka mångfalden. Med bidrag från oss arrangerade man under förra året turneringen Fotboll mot rasism där över hundra flick- och pojklag spelade vänskapsmatcher runt om i flera kommuner i hela Skåne. Ett gediget värdegrundsarbete är kopplat till turneringen. VI GER TILLBAKA! 21

22 SAMHÄLLSANSVAR 22 Ungdomar som spelar jazz Jazz i Smyge samlar varje sommar både lokala och internationella artister i en populär sommarfestival som lockar tusentals besökare. Vid årets festival fick flera ungdomsgrupper, tack vare stöd från oss, möjlighet att medverka. Skäldervikens IF:s ungdomsavdelning Föreningen har en stor och aktiv ungdomsavdelning. Med bidrag från oss får man möjlighet att köpa ett par mindre mobila byggnader för att organisera upp sina förråd, vilket frigör tid för de hårt arbetande ledarna. Mer som hemma fast på sjukhus På Barnhjärtcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund opereras årligen runt 350 barn och ungdomar. Med vår hjälp skaffades tv och dvd-spelare till varje sängplats. Cirkus för familjer i Kävlinge Kävlinge Citysamverkan arbetar för att göra Kävlinge till en trevlig plats att bo på eller arbeta i, men också att besöka. Tack vare vårt bidrag bjöds familjer på gratis cirkus vid årets höstmarknad. Unga entreprenörer i Landskrona Sveriges välstånd bygger i mångt och mycket på att det funnits entreprenörer som gjort uppfinningar och startat företag som med åren vuxit sig allt större. Det är mot den bakgrunden som man ska se satsningen på ungt entreprenörskap i Landskrona som vi gärna vill vara med och stimulera. I projektet får eleverna på gymnasiets ekonomiprogram lära sig hur det går till att driva ett företag med möjligheter och risker under realistiska förhållanden. Den eller de som lyckas bäst belönas med ett fint pris. Och vem vet vilket storföretag det kan resultera i så småningom. Mindre mobbing Mobbing är ett stort problem oavsett var i samhället det förekommer. Men särskilt illa är det om det drabbar barn och ungdomar. I Klågerupsskolans skolidrottsförening jobbar ungdomar tillsammans för att skapa gemenskap. Med vår hjälp syns sammanhållningen ännu bättre, vilket gör att fler vill engagera sig för mångfald. Fler ungdomsjobb i Landskrona och Helsingborg Landskrona BoIS driver projektet Startelvan som har som syfte att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet. Olika aktiviteter har tagits fram som får fler arbetsgivare att öppna dörren för arbetslösa. Det är ett projekt vi är glada över att kunnat bidra ekonomiskt till för att det ska gå att genomföra. Jag kan är ett liknande ungdomsprojekt i Helsingborg där ungdomar framgångsrikt får träning i att knyta kontakter med företag bland annat genom att arrangera inspirationsevent. Fler kompisar för rädda Många kvinnor och barn lever i dag i skyddade boenden efter att ha blivit hotade eller utsatta för såväl psykisk Mer hjälp till barn som har det svårt Mer mångfald åt folket

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport december 2013 Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå I diagrammet nedan presenteras en sammanställning av samtliga BNP-prognoser som släppts av större prognosinstitut och

Läs mer

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn

Öresund Food Network. Torsdagen den 19 mars Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Öresund Food Network Torsdagen den 19 mars 2009 Lars-Erik Skjutare VD, Sparbanken Finn Den största självständiga sparbanken i Sverige Sparbanken Finn 21 kontor i sydvästra och mellersta Skåne Affärsvolym

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE ÅRSRAPPORT 2011 1 INNEHÅLL 3 SPARbANkEN 4 ÅRET 6 VD 8 STYRELSEORDFÖRANDE ÖRESund i korthet i KORTHET HAR ORDET HAR ORDET 16 MEDARBETARE 18 VÅRA ÄGARE 19 SAMHÄLLSANSVAR 20 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 9 VARuMÄRkET

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-01-15 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-08-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124

BANKAKTIVITETER SVERIGE. Nettoränteintäkter 2 628 2 246 117 Provisionsnetto 815 761 107 Handelsintäkter 120 88 136 Övriga intäkter 73 59 124 Pressinformation Resultatrapport Helår 2007 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRSOMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av april månad 2013 Situationen i omvärlden har stor påverkan på den exportberoende svenska ekonomin. Den svaga utvecklingen i eurozonen bidrar

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING December 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på december 2014 och det ackumulerade antalet gästnätter för januaridecember

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av mars månad 2013 Den svenska ekonomin präglas fortfarande av en stor osäkerhet. Arbetsgivarnas varsel om kommande personaluppsägningar har

Läs mer

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013

Resultat. Volymer. Danske Bank Sverige Delårsrapport. Januari juni 2014. Januari-juni 2014 jämfört med januari-juni 2013 Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari juni DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 1/5 Resultat Januari-juni jämfört med januari-juni Rörelseresultat (mnkr) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE

VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE VI TAR ANSVAR LÄNSFÖRSÄKRINGAR GÖTEBORG & BOHUSLÄNS HÅLLBARHETSARBETE Ett varmare samhällsklimat. Föreställ dig att det bor 100 personer på din gata, varav 80 är vuxna och resten är barn. Som ett kundägt

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen.

Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Bli en nöjd bankkund du också. Vi hjälper dig hela vägen. Välkommen till en kundägd bank Länsförsäkringar Västerbotten har arbetat för kundernas bästa sedan 1855. Banken ägs av våra kunder, och därför

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Skåne län i slutet av maj månad 2013 Utvecklingen i Sverige hittills i år blev mycket bättre än någon vågat hoppas på när rapporteringen om varselvågen var som

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige

Handelsbankens företagsfilosofi. Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige Handelsbanken. En trygg bank för lantbrukare och skogsägare! Patrik Jarl, Östra Sverige Mikael Rubin, Södra Sverige 1 Handelsbankens företagsfilosofi Starkt decentraliserad organisation kontoret är banken

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget december 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 14 januari 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län december 2013 64 504 (10,7 %) 28 534 kvinnor (9,9 %) 35 970 män (11,5 %) 14 381

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld?

Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Svenska företags utmaningar och fokusområden 2013 Gräva där man står En vinnande strategi i en osäker omvärld? Stockholm, 2013-01-18 Kontaktperson: Jakob Holm, VD Axholmen + 46 (0)8 55 00 24 81 jakob.holm@axholmen.se

Läs mer

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län

Arbetsmarknadsläget november 2013 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 18 december 2013 Thomas Behrens Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Skåne län november 2013 62 395 (10,4 %) 27 984 kvinnor (9,7 %) 34 411 män (11,0 %) 14

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JULI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juli 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juli 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Kävlinge kommun, landsbygd n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 2 oktober 205 Anna Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 205 Skåne län I likhet med augusti 205 visar utvecklingen i september på en något högre

Läs mer

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB

Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint AB Ung delaktighet 2011-04-28 Region Skåne Ungdomar i Skåne 2009 enligt SCB 15-19 år 80 894 20-24 år 82 908 Totalt: 163 802 Stödanteckningar till presentation av sociolog Johanna Parikka Altenstedt, Goodpoint

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb.

Malmö, juni Josef Lannemyr. år (19,3 %)) arbetskraften) ungdomar och. redan börjat. S e kan få jobb. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, juni 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningenn Totaltt inskrivna arbetslösa i Skåne län juli 20142 59 800 (10, 0 %) 26 8000 kvinnor (9, 2 %) 33 1000 män (10,7

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER APRIL 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på april 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-april 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Det är med stor tillfredställelse vi kan konstatera att 2005 blev det bästa året i SWECOs historia, vi slog de flesta av våra tidigare rekord. Jag

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer