Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder"

Transkript

1 Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi är affärsmässiga och handlingskraftiga. Vi skapar värden tillsammans med våra kunder genom personlig rådgivning. ÅRSRAPPORT 2012

2 INNEHÅLL 2 3 Sparbanken 4 ÅRET i KORTHET 6 VD HAR ORDET 8 STYRELSEORDFÖRANDE 9 MARKNAD 10 PRIVATMARKNAD Öresund i korthet HAR ORDET FÖRETAGSMARKNAD PLACERINGSMARKNAD PRIVATE BANKING 20 VÅRA ÄGARE 21 SAMHÄLLSANSVAR 24 HÅLLBARHET 28 Resultaträkning KONCERNEN 29 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN 30 Resultaträkning BANKEN 31 BALANSräkning BANKEN 14 RÖRELSEVERKSAMHETEN 32 nyckeltal 16 OMVÄRLD 34 STYRELSE OCH KONCERNLEDNING 17 RISK 18 MEDARBETARE

3 SPARBANKEN ÖRESUND i korthet DETTA ÄR SPARBANKEN ÖRESUND Sparbanken Öresund är unik som regional fullservicebank med fokus på människor och företag i Öresundsregionen. Ambitionen är att vara förstahandsvalet för människor och företag som lever och verkar i regionen samt att vara en mötesplats och en motor för den regionala ekonomin. Verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga. 3 Bankens kontorsrörelse delas in i tre rörelseområden Syd, Sydost och Nordväst. Rörelseområde Syd omfattar Malmö, Trelleborg, Svedala, Staffanstorp, Lomma och Bjärred. Till rörelseområde Sydost hör Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Eslöv, Hörby, Kävlinge, Löddeköpinge och kontor Landshypotek. Rörelseområde Nordväst består av Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Rydebäck, Höganäs, Båstad, Munka-Ljungby, Förslöv, Åstorp och Örkelljunga. Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Banken har säte och huvudkontor i Malmö och styrelse, ledning, medarbetare samt ägare finns i regionen. Sparbanken Öresunds 450 medarbetare ger service till privatkunder och mer än företagskunder i verksamhetsområdet. Affärsvolymen för 2012 var 98,6 miljarder kronor. KORT OM BANKENS DOTTER- OCH INTRESSEFÖRETAG Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB ett helägt dotterföretag till Sparbanken Öresund bedriver fastighetsmäkleri i sydvästra Skåne. Cerdo Bankpartner AB ett samägt företag av Sparbanken Öresund (80 procent) och Sparbanken Syd (20 procent) har administrativa processer och IT-stöd som kärnverksamhet och syftar till att effektivisera rutiner och skapa hög kvalitet inom området. Företaget är lokaliserat i Helsingborg. FriSpar Bolån AB ett hypoteksbolag samägt av Sparbanken Öresund (39,2 procent), Sparbanken Syd (9,8 procent) och SBAB (51 procent). Företaget erbjuder kunderna bolån. FriSpar Företagskredit AB ett helägt dotterbolag till Sparbanken Öresund erbjuder konkurrenskraftiga lån till företagskunder. Företagets upplåning garanteras av Europeiska Investeringsfonden. I detta bolag läggs företagskundernas bottenlån.

4 ÅRET I KORTHET 4 20Under det första halvåret 2012 har bankens kontorsnät Sparbanken Öresund-koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader för 2012 uppgick till 48,1 mnkr (110,5). Inlåningen respektive utlåningen (inkl. samarbetspartners) ökade med vardera 6 procent. Utlåningen i egen portfölj ökade med 5,6 procent. Inom placeringar ökade volymen med 14 procent. förstärkts och utvecklats. Ett nytt kontor har öppnat i den expansiva stadsdelen Hyllie i Malmö och banken har flyttat in i nya, större lokaler på Väla i Helsingborg. Även verksamheten i Lund har setts över för att förstärka erbjudandet till både företags- och privatkunder. Under våren har banken startat egen finansbolagsverksamhet, Sparbanken Öresund Finans, som ett led i att öka konkurrenskraften och ytterligare stärka och komplettera erbjudandet gentemot företagskunder. Vid bankens bolagsstämma den 16 april 2012 avgick Lars-Erik Skjutare och tillträdde Lars Ljungälv som VD i Sparbanken Öresund. JANUARI JUNI I januari 2012 lanserades Bankkort Företag, som är ett nytt bankkort för enskilda företag och ideella föreningar. Kortet är knutet direkt till ett företagskonto i banken. I juni gav banken ut ett förlagslån på 275 miljoner kronor. Ett antal regionala investerare tecknade sig för erbjudandet, som fick ett positivt mottagande och möttes av stort intresse. I slutet av året gav banken ut ytterligare ett förlagslån på 250 miljoner kronor, denna gång via obligationsmarknaden.

5 12 5 I november lanserades den nya tjänsten mobilt BankID. Tjänsten, som är efterfrågad av våra kunder, innebär att man installerar ett mobilt BankID i sin mobiltelefon eller surfplatta för att därefter kunna logga in i Internetbanken från valfri dator. JULI DECEMBER Svenskt Kvalitetsindex (SKI) granskning av bankmarknaden visar att Sparbanken Öresund har de mest nöjda privatkunderna bland fullservicebanker i Sverige. Även bankens företagskunder är bland de mest nöjda i landet. Resultatet av undersökningen kan ses som ett bevis på att bankens kundnära arbetssätt och lokala engagemang uppskattas av kunderna. Kontoret i Västra Karup har de senaste åren varit ett renodlat servicekontor. I takt med att antalet kassa- och kundserviceärenden minskat varje år stängdes kontoret i mitten av november. Verksamheten på Bjärehalvön koncentrerades därmed till kontoren i Båstad och Förslöv. I november meddelade banken att Bo Lundgren föreslås bli ny ordförande i Sparbanken Öresund vid bolagsstämman den 16 april 2013, då Lars Andersson avgår efter drygt åtta år som ordförande. Under året har dotterföretaget Cerdo Bankpartner AB genomgått strukturförändringar för att renodla verksamheten och därigenom uppnå kostnadsbesparingar genom bättre fokus och effektivitet totalt sett. Under 2012 har bankens båda ägarstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, tillsammans delat ut bidrag till 125 projekt runt om i bankens verksamhetsområde.

6 VD har ordet Med fokus på ökad lönsamhet 6 Det råder ingen tvekan om att vi lever i en allt mer internationell värld där statsfinansiella problem och politisk oro snabbt sprider sig med betydande konsekvenser som följd för många länder. Att den europeiska influensan även kommit till Sverige kan ingen av oss ha undgått att lägga märke till. Framför allt vittnar exportföretagens orderböcker om minskad efterfrågan samtidigt som antalet varsel ökar på arbetsmarknaden och företagens investeringsvilja mattats av. Tillväxtprognoserna för svensk ekonomi har också under året reviderats nedåt. Ändå är det angeläget att konstatera att svenskt näringsliv klarat sig jämförelsevis väl så här långt och att Sveriges statsfinanser är i gott skick med utrymme för att möta en fördjupad lågkonjunktur. Det finns också mycket som tyder på att Öresundsregionen klarat sig förhållandevis väl även om tillväxten till viss del klingat av på båda sidor om Öresund. En av förklaringarna, som jag ser det, är det skånska näringslivets struktur med en lägre andel tillverkningsindustri och en större andel innovativa framtidsföretag inom framför allt tjänstesektorn. Vårt geografiska läge med närheten till kontinenten, en välutvecklad infrastruktur och en ung och välutbildad arbetskraft påverkar även i positiv riktning. Vi står på en stabil ekonomisk grund Mot denna bakgrund är det betydelsefullt att markera att Sparbanken Öresund står väl rustat att möta framtida utmaningar även om årets resultat är svagt. Banken har en stark position i regionen och en positiv utveckling. Vi får fler och fler kunder både på privat- och företagssidan. Inlåningen respektive utlåningen ökade med vardera 6 procent och den totala affärsvolymen ökade under året med 6,3 procent. Räknat i kronor är det en tillväxt med 5,8 miljarder. Att vi har kunderna med oss i det vi gör visar inte minst resultatet av den undersökning som Svenskt Kvalitetsindex årligen gör bland svenska bankkunder och där Sparbanken Öresund återigen får ett högt betyg. Vi som arbetar på banken sträcker naturligtvis lite extra på oss samtidigt som vi är medvetna om att det förtroende som så många visar oss ställer höga krav på att fortsätta utveckla banken. Vi märker också att allt fler människor sympatiserar med den filosofi som en gång i tiden låg till grund för sparbanksrörelsens framväxt, nämligen att ge tillbaka till de människor och den bygd där banken är verksam. Låga räntor gav sämre intjäningsförmåga Det finns ett antal bakomliggande orsaker till årets svaga resultat för banken. Banken har haft omstruktureringskostnader för dotterföretaget Cerdo Bankpartner, vilket ska ge effektiviseringar redan under Även kostnader för samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen 2010 till Sparbanken Öresund har under 2012 till viss del påverkat resultatet. De kreditförluster som banken haft under 2012 fördubblades i det närmaste jämfört med föregående år. Dessa finns framför allt på bolånesidan. En genomlysning av bankens kreditstock som gjorts under hösten har resulterat i en ökad reserveringsgrad. Eftersom bankens inlåning är en stor del av balansomslutningen och i stort sett motsvarar bankens utlåning, blir effekterna av låga marknadsräntor högre, vilket i sin tur påverkar intjäningsförmågan. Förändringar som skapar resultat Ett av flera initiativ för att öka bankens intjäningsförmåga och samtidigt stärka och fördjupa relationen med våra kunder är den nya organisation för verksamheten som genomförts under året. Den innebär att tre nya rörelseområden med ökat affärsfokus skapas samtidigt som bankens kontorsnät ses över för att vi ska kunna göra mest nytta där vi behövs som mest och för att kunna öka effektiviteten inom banken. De tre rörelseområdena är Syd som omfattar Malmö med omnejd, Sydost med fokus på Mellanskåne och Nordväst med inriktning på nordvästra Skåne. Syftet med förändringen är också att ge våra kunder en utökad service oavsett var de bor. En allt större del av beslutsfattandet, även i större ärenden, kan nu ske på lokal nivå. Samtidigt får fler tillgång till kvalificerad expertis på nära håll inom bland annat företagsrådgivning, kapitalförvaltning och frågor som rör hushållens privatekonomi i stort. En satsning för att öka antalet företagskunder har också prioritet under Jag får så gott som varje gång jag möter företrädare för näringslivet bevis för att det finns ett stort intresse för Sparbanken Öresund och vårt utbud av produkter och tjänster. Den nya organisationen gör att vi nu står bättre rustade att kunna anta utmaningen att växa inom detta segment. Till detta ska läggas fortlöpande insatser som exempelvis effektiviseringar och översyn av rutiner, men också utbildningar som utvecklar och stärker

7 våra medarbetares kompetens samt rekrytering av fler specialister. Ökad lönsamhet en garanti för oberoende Mycket arbete har framgångsrikt lagts ned för att på kort tid etablera Sparbanken Öresund som ett tryggt och självklart val av bank i Öresundsregionen, men också på att smälta samman två företagskulturer till en efter samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Nu när detta är i hamn kommer fokus framför allt att ligga på att öka bankens lönsamhet. En god och långsiktigt stabil lönsamhet är en förutsättning för att Sparbanken Öresund ska kunna fortsätta växa och för att vi ska kunna erbjuda våra kunder, såväl privatpersoner som företag, en intressant portfölj av produkter och tjänster, men också för att vi ska kunna leva upp till eventuella nya myndighetskrav som kan ställas på banksektorn. En god lönsamhet är, vilket jag gärna vill understryka, också en förutsättning för att Sparbanken Öresund ska kunna bevara sitt oberoende. Just vårt oberoende vet vi är uppskattat och därför en viktig konkurrensfördel på en tuff bankmarknad. God lönsamhet är viktigt ur ytterligare ett perspektiv. Bankens intjäningsförmåga är en förutsättning för att våra ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, ska kunna uppmuntra och stödja projekt i västra Skåne med inriktning på barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv. 7 Vi ska vara en röst i samhället Ett annat område som är viktigt för Sparbanken Öresund, och där jag anser att vi har en angelägen uppgift att fylla, är att vara en aktiv röst i samhällsdebatten. En sak som bekymrar mig är den allt för höga arbetslösheten, inte minst bland unga, i vår del av Sverige och det utanförskap som många som kommit till vårt land upplever. Det är två faktorer där det är angeläget att alla goda krafter bidrar för att hitta lösningar som kan ersätta hopplöshet och isolering med framtidstro. Detta är också något som ligger helt i linje med den närmare 200 år gamla sparbanksidén. Nämligen att skapa en bättre framtid för många. Lars Ljungälv VD Sparbanken Öresund

8 Styrelseordförande har ordet En bank väl rustad för framtida utmaningar 8 Vid årets bolagsstämma är det dags för mig att med ålderns rätt lämna över ordförandeskapet i Sparbanken Öresund. Jag vill därför passa på att tacka för den tid som varit och samtidigt ta tillfället i akt att förmedla några reflektioner. Låt mig till en början fastslå att det har varit nio mycket innehållsrika och stimulerande år som har präglats av högt tempo och många genomgripande förändringar. Det jag först och främst kommer att tänka på, och som utan tvekan har haft störst betydelse, är naturligtvis samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen för två år sedan. Ett riktigt och klokt beslut Sedan slutet av 1990-talet hade de båda bankerna ett givande och förtroendefullt samarbete, som med åren växte och blev allt djupare. Samtidigt fanns det mycket som tydde på att bankerna var för sig var för små för att kunna ta rollen som en ledande regional bank. Med facit i hand kan nog alla hålla med om att bildandet av Sparbanken Öresund var ett riktigt och klokt beslut. På kort tid har den nya banken nått en stark position i Öresundsregionen samtidigt som sparbanksrörelsens idé om att ge tillbaka fått en ny, mer framträdande och efterlängtad aktualitet i en värld som allt oftare och allt mer präglas av kortsiktighet. Redan från början har vi haft våra kunder, vårt viktigaste kapital, med oss. Det visar inte minst den positiva utveckling vi haft på såväl privatmarknaden som företagsmarknaden och genom att allt fler aktivt väljer Sparbanken Öresund som sin bank. Framflyttade positioner bland företag Positivt är också att banken flyttat fram sin position som näringslivets bank i Öresundsregionen. Vår strategi att vara de mindre och medelstora företagens bank har visat sig vara såväl riktig som hållbar. Samtidigt är det min bedömning att behovet av en stark regional bank med god lokal kännedom växer. På ett liknande sätt har arbetet med att etablera Sparbanken Öresund inom området placering och kapitalförvaltning varit framgångsrikt. Här spelar bankens oberoende som rådgivare en väsentlig roll liksom den höga kompetens inom området som finns i organisationen. För banken är detta ett tillväxtområde med en stor efterfrågan och potential att ta ytterligare marknadsandelar. Ekonomisk oro i vår omvärld De år som jag funnits med i styrelsearbetet har i mångt och mycket även präglats av ekonomisk oro på den internationella finansmarknaden. Den finanskris som bröt ut med full orkanstyrka 2008 ser vi fortfarande sviterna av samtidigt som nya orosmoln seglat upp vid horisonten. Jag tänker då främst på den ekonomiska kris med risk för statsbankrutt som drabbat flera länder inom eurozonen och det förhållandet att Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Förhoppningsvis tar nu politikerna sitt ansvar för att lindra effekterna och samtidigt skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Vi står väl rustade inför framtiden När jag tittar tillbaka på det år som gått kan jag konstatera att 2012 resultatmässigt är en besvikelse. Förväntningarna var betydligt högre ställda vid ingången av året. Kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna har dock vidtagits. Just på grund av det gedigna åtgärdsprogram som banken arbetar efter och tryggheten det innebär att ha långsiktiga, stabila ägare gör att jag vågar påstå att Sparbanken Öresund står väl rustad att möta framtida utmaningar. Jag är också övertygad om att det under de kommande åren finns goda möjligheter att skörda frukterna av det arbete som tidigare lagts ned. Vill välkomna min efterträdare Sist, men inte minst, vill jag hälsa min efterträdare på posten som styrelseordförande i Sparbanken Öresund välkommen. Bo Lundgren kommer att bli en tillgång för banken med sina goda insikter i och långa erfarenhet av finansbranschen. Hans breda kontaktnät inom såväl näringsliv som politik kommer även de väl till pass. Bo Lundgren är dessutom en person med hög integritet som har sina rötter fast förankrade i den skånska myllan. Lars Andersson Ordförande

9 9 MARKNAD Vi får höga betyg av våra kunder För att kunna växa på en kraftigt konkurrensutsatt marknad med många aktörer krävs ett starkt utbud av produkter och tjänster, men också stark närvaro med hög kompetens. Dagliga bankärenden ska kunna skötas enkelt och smidigt samtidigt som behovet av rådgivning inom områdena spara, förmögenhetsförvaltning och pension ökar liksom kvalificerad finansiell rådgivning bland företag. Därför har mycket arbete under året som gått ägnats åt att skapa och kommunicera de tydliga mervärden som Sparbanken Öresund erbjuder.

10 Privatmarknad Fler beslut fattas närmare kunderna 10 Allt fler privatpersoner efterfrågar även en personlig relation med sin bank för att i lugn och ro få möjlighet att diskutera sin och familjens ekonomi, men också för att få kvalificerad rådgivning om exempelvis pensionssparande och kapitalförvaltning. Som ett resultat av bankens nya organisation kan vi tillgodose det önskemålet, eftersom fler av bankens specialistfunktioner nu är verksamma ute på de olika bankkontoren. Ökad affärsvolym på privatmarknaden Under 2012 växte Sparbanken Öresund på privatmarknaden. Banken fick ett starkt nettotillskott av nya kunder. I Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av Sveriges samtliga banker får Sparbanken Öresund återigen högsta betyg. Det visar också på att det arbete som lagts ned på att bygga och förstärka bankens varumärke varit framgångsrikt. I rena siffror ökade bankens utlåning på privatsidan under 2012 med 1 miljard kronor samtidigt som sparandet ökade med närmare 1,3 miljarder kronor. På placeringsområdet var tillväxten 1,8 miljarder kronor. Starkt försäkringserbjudande Under 2011 lanserade Sparbanken Öresund tillsammans med försäkringsbolaget If marknadens mest omfattande villa- och hemförsäkring. Dessutom till ett mycket fördelaktigt pris. Försäkringen omfattar det som traditionella försäkringar vanligtvis innehåller men har kompletterats med bland annat otursförsäkring, utökat reseskydd, hemelektronikförsäkring och flyttskydd. Det stora intresset har fortsatt under Växer på bolånemarknaden Bostadsmarknaden i Öresundsregionen utvecklades svagt under Antalet objekt som var ute till försäljning var lågt jämfört med tidigare år samtidigt som priserna låg mer eller mindre stilla eller till och med minskade i vissa områden. Trots den generellt svaga utvecklingen på bostadsmarknaden har Sparbanken Öresund flyttat fram sina positioner och tagit nya marknadsandelar. På minussidan kan dock noteras att antalet kreditförluster ökat under året. För att stimulera bostadsmarknaden har Sparbanken Öresund tillsammans med Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå tagit fram ett erbjudande som bland annat innehåller lånelöfte inom 24 timmar, räntefritt handpenningslån under tre månader samt upp till 30 procent rabatt på hem- och villaförsäkring. Förbättrad tillgänglighet Allt fler sköter sina bankärenden via datorn eller mobiltelefonen. För att underlätta för våra kunder lanserades under 2012 nya appar med förbättrad funktionalitet. Med hjälp av apparna kan man bland annat betala sina räkningar och flytta pengar från ett konto till ett annat. Under året introducerades ett nytt inloggningssystem med mobilt Bank-ID. Fördelen med detta är att man kan logga in på Sparbanken Öresunds Internetbank från vilken dator eller surfplatta som helst. Uppskattade familjedagar Under hösten arrangerade banken traditionsenligt särskilda familjdagar. Barn och deras föräldrar bjöds vid fyra tillfällen, två gånger på Konserthuset i Malmö och två gånger i Ekebo utanför Ängelholm, på teaterföreställningen Prinsessan Sandra och Prinskörven, som gick för fullsatta hus och lockade till många skratt. Barnen bjöds på entrébiljetten av banken och föräldrarna fick betala 20 kronor per person. Dessa pengar skänktes sedan oavkortat till BRIS, Barnens Rätt I Samhället.

11 Företagsmarknad En offensiv satsning har gett resultat Företagsmarknaden har för Sparbanken Öresund utvecklats positivt under 2012 och banken har haft en betydande tillväxt bland mindre och medelstora företag. Noterbart är också att flera större företag visat ett växande intresse för de produkter och tjänster som banken kan erbjuda. Osäkerhet om ekonomin Den ekonomiska utvecklingen under 2012 med en tilltagande allmän osäkerhet om såväl den svenska ekonomins som världsekonomins utveckling har avspeglats i företagens ökade försiktighet i fråga om investeringar och expansion. Trots dyra upplåningskostnader och en knapp tillgång på likviditet har Sparbanken Öresund ändå kunnat möta företagskundernas efterfrågan fullt ut. Framgångar för Sparbanken Öresund Finans I början av året lanserades en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Syftet med tjänsten är att kunna hjälpa våra företagskunder att sälja mer, och till fler kunder, genom att de i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. Efterfrågan på tjänsten har visat sig vara överraskande stor och Sparbanken Öresund visar en god tillväxt. Det är också bankens bedömning att det finns en betydande tillväxtpotential inom detta segment under kommande år. Förstärkt rådgivning på bankkontoren För att utveckla Sparbanken Öresunds företagserbjudande förstärks kompetensen ytterligare när det gäller kvalificerad rådgivning när fler högt kvalificerade experter flyttas ut till bankkontoren. Det inkluderar områden som finansieringsfrågor, utlandsaffärer och cash management, men också exempelvis Private Banking och rådgivning kring pensionslösningar. Servicen Kundcenter Företag är numera också tillgänglig för bankens alla företagskunder. Genom att ringa Kundcenter Företag får kunderna hjälp med vardagsärenden av medarbetare med god företagskompetens. Ett nytt bankkort för småföretagare och enskilda föreningar har också fått ett positivt gensvar. Ökad proaktivitet skapar nya lönsamma affärer Sparbanken Öresund har goda förutsättningar att fortsätta växa på företagsmarknaden. I dag kan vi erbjuda alla de produkter och tjänster som efterfrågas. Samtidigt tilltalas också många företag av att det finns en stark regional bank som kan utgöra ett alternativ till de stora affärsbankerna där allt fler av besluten fattas allt längre bort från kunderna. Under 2013 kommer framför allt mycket arbete att läggas på att banken ska vara proaktiv genom att utveckla befintliga företagskunder och när det gäller att väcka intresse bland nya. 11

12 Placeringsmarknad Vårt oberoende skapar goda förutsättningar att växa 12 På placeringsmarknaden blev 2012 ett framgångsrikt år för Sparbanken Öresund trots att det vid årets början fanns en rad tecken som tydde på att 2012 skulle bli besvärligt. Utvecklingen blev dock betydligt bättre än förväntat. Exempelvis ökade det totala värdet på Stockholmsbörsen med 12 procent på årsbasis. Det finns också flera tecken som tyder på att den internationella lågkonjunkturen bottnat och att 2013 därmed kan bli det år då den ekonomiska utvecklingen på nytt tar fart. Den rekommendation som Sparbanken Öresund utvecklade i början av året, med en väl avvägd mix av aktier och företagsobligationer, visade sig också vara såväl riktig som framgångsrik. God lönsamhet och fler kunder För Sparbanken Öresund har placeringsmarknaden under året utvecklats i positiv riktning och visar på god lönsamhet. En större del av bankens placeringskunder har valt en mer aktiv kapitalförvaltning än tidigare och många nya kunder har samtidigt tillkommit. Bakom den positiva utvecklingen ligger faktorer som proaktivitet och noggranna behovsanalyser för att kunna täcka in kundens hela ekonomiska situation, risknivå, förväntad avkastning med mera. Sparbanken Öresunds oberoende gör också att vi kan samarbeta med alla marknadens ledande aktörer och på så sätt erbjuda ett utbud av konkurrenskraftiga produkter och tjänster som går både på bredden och på djupet. ISK-konton lanserades under året Under 2012 lanserades det nya Investeringssparkontot (ISK). På kontot kan man bland annat spara i fonder, aktier, strukturerade produkter och obligationer. Den stora fördelen med ISK är att varje köp och försäljning inte deklareras. I stället beskattas kontot schablonmässigt på samma sätt som en kapitalförsäkring. Intresset för denna typ av sparkonto var stort konton öppnades under året, och trenden är tydlig fler och fler sparare som vill vara aktiva med sina placeringar öppnar ISK-konton. Pensionsrådgivning efterfrågas av allt fler Pensionspengar som kommer från arbetsgivaren, så kallad avtalspension, och premiepensionen, den del av den allmänna pensionen som man kan påverka själv, är för många kunder det enskilt största sparandet. Dock är det få människor som känner till vikten av detta och bryr sig om att förvalta pengarna på rätt sätt. Det finns en stor osäkerhet kring pensionsfrågor och därmed ett stort behov av rådgivning. Därför har mycket arbete under året lagts ner på rådgivning inom just detta område med gott resultat i form av att fler valt ett aktivt pensionssparande. Även i detta sammanhang är bankens oberoende en stor tillgång för att skapa förtroende i förhållande till de råd som ges. Försäkringar som skapar trygghet Under året som gått har även Sparbanken Öresunds försäkringsmäkleri varit fortsatt framgångsrikt. Företagens behov av kvalificerad rådgivning är stort och efterfrågat. Därför bedömer vi att det inom detta område även framöver finns en fortsatt potential att växa genom att kunna erbjuda våra kunder attraktiva lösningar som skapar trygghet för företaget såväl som företagaren och dennes familj. Genom vårt Private Bankingkoncept kan vi ge kunden en heltäckande lösning.

13 Private Banking Nya framgångar för Private Banking Den framgångsrika lanseringen av Private Banking som skedde 2011 har under 2012 haft en fortsatt mycket positiv utveckling. Behovet av och intresset för kvalificerad rådgivning ökar och ett betydande antal nya kunder har tillkommit under året som gått. Särskilt glädjande är det också att det finns ett växande intresse bland ett stort antal privatpersoner och företag, som är kunder i andra banker, att anlita Sparbanken Öresund, när det gäller förmögenhetsförvaltning. Oberoende rådgivning uppskattas av kunderna Sparbanken Öresunds Private Banking vänder sig till kunder med en förmögenhet på en miljon kronor eller mer att förvalta. Jämfört med andra aktörer är det en betydligt lägre nivå, vilket öppnar för fler att kunna ta del av tjänsten. En starkt bidragande förklaring till framgången, som vi ser det, är att våra medarbetare inom Private Banking står oberoende i sin rådgivning. Vi arbetar med marknadens främsta leverantörer och erbjuder därmed finansiella helhetslösningar till privatpersoner och företag. Det gör oss flexibla och vi kan alltid välja de samarbetspartners som är bäst för tillfället. För Sparbanken Öresund är det en fråga om tro - värdighet att alltid sätta kundens intresse i första rummet, något som vi vet också uppskattas av våra kunder. Ett annat starkt skäl till det positiva mottagandet för vår Private Banking är att våra specialister inom detta område är placerade direkt ute i verksamheten på fem av våra kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. En positiv utveckling under blev ett år med god avkastning. Börsen utvecklades starkare än förväntat trots många orosmoln vid horisonten och besvärande konjunktur- och budgetlägen i ett flertal länder. Vår satsning på företagsobligationsfonder och så kallade autocalls visade sig också vara helt rätt. I maj rekommenderade vi våra kunder ett intressant placeringsalternativ, nämligen Sparinvests fonder Emerging Markets Corporate Value Bonds, med inriktning på placeringar på marknader med snabb tillväxt, och High Yield Value Bonds. Båda har sedan dess haft en mycket fin utveckling med en tillväxt på 20 respektive 25 procent. Ett vinnande koncept för framtiden Under 2013 ser vi goda möjligheter att intressera fler befintliga kunder i Sparbanken Öresund för Private Banking. Vi vet också att det finns ett stort intresse för Sparbanken Öresunds Private Banking bland kunder som i dag inte är kunder hos oss. Målet är därför att växa inom det totala segmentet förmögenhetskunder och att ta nya marknadsandelar. 13

14 RÖRELSEVERKSAMHETEN POSITIV UTVECKLING FÖR RÖRELSEVERKSAMHETEN 14 Med den nya resultatbaserade organisation som införts under året kan fler beslut, även större, fattas nära kunderna. Samtidigt kan banken i ökad omfattning erbjuda mer kvalificerad rådgivning för såväl privatkunder som företagskunder när specialistkompetens flyttas ut på fler bankkontor. RÖRELSEOMRÅDE SYD En stark regional bank efterfrågas Sparbanken Öresund har en relativt kort historik i Malmö. Så sent som 1999 etablerades det första kontoret vid Stortorget under namnet Sparbanken Finn. Sedan dess har banken haft en kraftfull tillväxt på såväl marknaden för privatkunder som för företagskunder. Bankens goda utveckling kan tillskrivas flera faktorer, bland annat stadens expansiva näringsliv och en växande befolkning. Många kunder har också efterfrågat ett konkurrenskraftigt alternativ till storbankerna. Detta märks inte minst på företagssidan där det uppenbart funnits ett uppdämt behov av en stark regional partner som känner de lokala förhållandena väl. Satsningen på ett nytt företagskontor i stadsdelen Hyllie i slutet av 2011 har under året burit frukt. Affärs - volymen ökar kraftigt och tillväxtpotentialen i området är stor. Dagligen besöker tals människor Hyllie station, det nya köpcentret Emporia samt närbelägna Svågertorp med bland annat Sveriges näst största IKEAvaruhus. Läget attraherar också många företagskunder från Limhamn och från Vellinge kommun. Även för bankens kontor i Trelleborg har Sparbanken Öresund kunnat notera framgångar med god tillväxt både på privat- och företagssidan. Potentialen för en fortsatt expansion bedöms även här som god. För 2013 kommer fokus inom rörelseområde Syd primärt att ligga på att öka andelen företagskunder. Här finns en stor efterfrågan samtidigt som banken har en produktportfölj som väl kan tillgodose företagens behov av finansiering, avancerad rådgivning och daglig service, men också frågor som gäller placerings- och försäkringslösningar. Utvecklingen av bankens kontorsnät kommer också att ses över och intensifieras så att varje kontor på sikt ska kunna ge såväl privatpersoner som företag fullservice. RÖRELSEOMRÅDE SYDOST Med potential att fortsätta växa I rörelseområde Sydost har Sparbanken Öresund traditionellt en mycket stark ställning. Utvecklingen under 2012 är inget undantag och banken har under det gångna året ytterligare förstärkt sin position i Mellanskåne. Särskilt glädjande är det naturligtvis att en positiv utveckling kan noteras inom både privat- och företagssidan. Vi är i dag den ledande aktören när det gäller exempelvis boendefinansiering samtidigt som intresset på privatsidan för våra produkter ökar inom områdena kapitalförvaltning, försäkring och fonder. Med syfte att förstärka kunderbjudandet, genomförs en del förändringar. Fortsättningsvis koncentreras verksamheten i Lund till två fullservicekontor. Dels det på Kyrkogatan, dels det på Ideon Gateway. Kontoret på Kyrkogatan har fått en inriktning mot framför allt privatmarknaden och kontoret på Ideon en tydlig inriktning mot näringslivet. Under 2013 finns stora förhoppningar om att banken ska kunna flytta fram sina positioner ytterligare på framför allt företagssidan. Här finns alltjämt en stor tillväxtpotential. RÖRELSEOMRÅDE NORDVÄST God tillväxt i hård konkurrens Bankens position och utveckling i framför allt Ängelholm, på Bjärehalvön och i Örkelljunga är fortsatt positiv trots en ökad konkurrens från nya aktörer. Samtidigt utvecklas verksamheten starkt i Helsingborg liksom i Landskrona, Höganäs och Åstorp, där banken har en betydligt kortare historik. Betydande framgångsfaktorer har varit den starka lokala närvaron, ett starkt kunderbjudande på både privat- och företagssidan samt kunniga och engagerade medarbetare. Många uppskattar också att Sparbanken Öresund är en regional bank med rötterna i den skånska myllan. Helsingborg är en av Sveriges mest dynamiska städer med stark framtidstro och därmed också ett prioriterat område för Sparbanken Öresund att växa i. Under året har Sparbanken Öresund kunnat glädjas

15 Rörelseområde Nordväst Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Rydebäck, Höganäs, Åstorp, Båstad, Förslöv, Munka-Ljungby och Örkelljunga. Rörelseområde Sydost Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Eslöv, Hörby, Löddeköpinge, Kävlinge och kontor Landshypotek. 15 åt en ökad affärsvolym och fler kunder. Framför allt har en ökad efterfrågan på privatrådgivning kring sparande kunnat noteras liksom ett ökat intresse för rådgivning kring olika försäkringslösningar. På företagssidan har Sparbanken Öresund också haft en god tillväxt. I hård konkurrens och med ett av marknaden efterfrågat produktutbud har nya kunder kunnat vinnas. I Helsingborg finns också Sveriges mest öppna bankkontor Sparbankens Öresunds kontor på Väla köpcentrum med rådgivning och service för privatpersoner. Under 2012 flyttade banken in i nya och större lokaler. Samtidigt har kontorets öppettider utvidgats så att de omfattar samma öppettider som gäller för övriga butiker i centret. Sparbanken Öresund spelar utan tvekan en ledande roll på bostadsmarknaden i nordvästra Skåne. I vissa områden, exempelvis Ängelholm, är banken dominerande när det gäller bostadskrediter. I Helsingborg har bankens andel vid finansiering av bostadsaffärer också ökat påtagligt och här finns fortsatt en stor potential att växa liksom i Höganäs och Landskrona som också har en expansiv bostadsmarknad med omfattande nyproduktion. Rörelseområde Syd Malmö, Trelleborg, Svedala, Staffanstorp, Lomma och Bjärred.

16 OMVÄRLD När det vänder finns potentialen 16 När det vänder finns potentialen Inför 2011 fanns det en påtaglig optimism om en fortsatt god ekonomisk utveckling i Sverige och världen. Verkligheten blev i mångt och mycket en annan. Under 2012 fortsatte den internationella lågkonjunkturen att eskalera. Den finansiella krisen i många euroländer, där särskilt Grekland, Spanien, Portugal och Italien utmärkt sig, kan knappast ha undgått någon. Inte heller problemen i USA som står vid randen av ett budgetstup. Samtidigt avmattades tillväxten i en rad länder Kina, Indien och Brasilien som tidigare agerat draglok i den internationella ekonomin ett svårbedömt år Hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut är i dagsläget svårbedömt. Mycket tyder dock på att 2013 kommer att bli ett nytt år präglat av finansiell osäkerhet framför allt i Syd- och Östeuropa. Några länder brottas dessutom med en arbetslöshet på runt 25 procent och en ungdomsarbetslöshet på upp emot 50 procent. Allt detta sammantaget ställer naturligtvis höga krav på politiskt ledarskap och ansvarstagande som, om det inte finns, kan leda till social oro när hoppet om en framtid släcks hos allt fler. Om mycket verkar dystert i Europa, framför allt inom eurozonen, kan även några ljuspunkter skönjas vid horisonten, särskilt i USA. Det kommer nu indikationer som tyder på att en konjunkturuppgång kan vara på väg, om än hittills svag, samtidigt som antalet lediga jobb ökar liksom att den amerikanska bostadsmarknaden på nytt börjat ta fart. De kinesiska och indiska ekonomierna växer också alltjämt, om än i något beskedligare takt än tidigare. En positiv utveckling med ökad efterfrågan kan också noteras i många afrikanska länder. Dämpad efterfrågan i Sverige För svensk del blev det under senare delen av 2012 allt tydligare att lågkonjunkturen även har kommit hit. Många företag kunde visserligen redovisa fortsatt god lönsamhet och utvecklingen på Stockholmsbörsen var räknat på hela året god. Samma positiva utveckling noterade för övrigt många andra börser runt om i världen trots det turbulenta konjunkturläget. Avmattningen i den svenska ekonomin accentuerades framför allt under senhösten. Allt fler företag, i första hand exportföretagen, vittnade om minskad orderingång. Samtidigt ökade antalet varsel. Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer tyder mycket på att varslen denna gång även kommer att omfatta tjänstemannasidan i större utsträckning. Som en följd av den svaga ekonomiska utvecklingen och som smörjmedel för att öka viljan att investera har marknadsräntorna legat på historiskt låga nivåer. Under året har Stiborräntan med tre månaders löptid gått ner med 1,2 procentenheter och bolåneräntorna med ett respektive fem års löptid har minskat med 1,4 respektive 1 procentenhet. Med så historiskt låga marknadsräntor är dock utrymmet för ytterligare räntesänkningar begränsat. För att stimulera ekonomisk tillväxt krävs förmodligen även andra politiska åtgärder som investeringar i till exempel infrastrukturprojekt. I Skåne syns tecknen tydligare Även för Skåne där Sparbanken Öresund har huvuddelen av sin verksamhet blev 2012 ett år med en delvis svagare ekonomisk utveckling jämfört med

17 både Stockholmsregionen och Göteborgsregionen. Sysselsättningsgraden här är generellt sett lägre och detta gäller särskilt bland ungdomar. En annan förklaring är en delvis misslyckad integration där många nya svenskar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utvecklingen på bostadsmarknaden visade också på sjunkande priser. Enligt den senaste mäklarstatistiken är prognosen för bostadspriserna i Stormalmö i genomsnitt 13 procent lägre än tidigare toppnoteringar. Motsvarande prognos i Stockholm och Göteborg visar på stillastående eller svagt ökande priser. Till viss del kan den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden förklaras av att många danskar som tidigare valde att flytta till Sverige nu flyttat tillbaka sedan fastighetspriserna i Danmark sjunkit avsevärt. En vinnare på lite längre sikt Trots att Skåne så här långt fått känna av den sviktande konjunkturen i större utsträckning än vissa andra delar av Sverige råder det inget tvivel om att Öresundsregionen på längre sikt är en framtidsregion med stor potential. Här finns fortsatt en tydlig framtidsoptimism och stark entreprenörsanda. Många nya företag inom olika framtidsbranscher som IT, medicinteknik och bioteknik, startas. Andra växer och expanderar både på hemmaplan och utomlands. Framväxten av flera nya forskningscentra ger ytterligare stimulans. Närheten till kontinenten och en välutvecklad infrastruktur talar också för att näringslivet ska utvecklas positivt. Allt fler väljer exempelvis redan nu att placera sina huvud- eller landskontor här. Positivt är också att regionen jämförelsevis har en ung befolkning. Många yngre söker sig till såväl Malmö, Lund och Helsingborg för att studera och stannar sedan kvar här för att arbeta. För Sparbanken Öresund innebär detta att vi fortsatt kommer att ha en stor och viktig roll att fylla framöver. Både när det gäller att stödja det lokala näringslivet och genom att erbjuda lösningar som ger människor och företag möjligheter och skapar trygghet. 17

18 RISK Rätt syn på risk en förutsättning för sunda affärer 18 Allt företagande innebär ett visst mått av risktagande. Så även bankverksamhet där själva affärsidén bygger på att ta kalkylerade risker. Men aldrig så stora risker att vi riskerar våra kunders besparingar. Detta accentueras än mer påtagligt i tider av ekonomisk osäkerhet då förmågan att förutse och hantera risker sätts på betydande prov. Ett resultat av den ökade osäkerheten i vår omvärld blir självfallet ökad försiktighet. Samtidigt får en ökad försiktighet inte utgöra ett hinder för att banken ska kunna fortsätta att göra sunda och lönsamma affärer. Banken står väl rustad Sparbanken Öresund står väl rustad inför framtiden där mycket tyder på att 2013, när alla kända faktorer vägs samman, kommer att bli ett besvärligt år för Sverige. Skälen till denna bedömning är att bankens verksamhet styrs av en tydlig och renodlad affärs- och kontrollmodell. Traditionella banktjänster erbjuds till privatpersoner, små- och medelstora företag samt till placeringskunder. Banken har dessutom regionalt fokus med stark koppling till kunderna och god kännedom om de lokala förhållandena. Men också det faktum att banken har många kompetenta, kunniga och ansvarstagande medarbetare har stor betydelse. Tre försvarslinjer ska garantera stabilitet I den första försvarslinjen finns en kreditkommitté och en finanskommitté som regelbundet tillsammans med medarbetarna hanterar Sparbanken Öresunds risker. Dessutom finns en erfaren krisledning med uppgift att hantera för organisationen otänkbara men ändå fullt möjliga händelser. Den andra försvarslinjen bedriver tillsyn inom banken när det gäller riskhantering och hur det regelverk som finns följs. Organisatoriskt är funktionen samlad i en riskenhet som är oberoende och självständig. Betydande risker som identifieras av riskenheten uppmärksammas och behandlas regelbundet på möten i bankens riskoch kapitalutskott där alla tre försvarslinjerna deltar. Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som har till uppgift att granska, analysera och verifiera att riskhanteringen och den interna styrningen och tillsynen fungerar tillfredställande. Nya regelverk ställer nya krav De senaste åren har ett flertal initiativ tagits på nationell och europeisk nivå för att trygga finanssektorn och minimera risken för ekonomisk instabilitet. Det har bland annat medfört ett förstärkt regelverk med krav på bland annat höjd insättningsgaranti samt effektivare och mer långtgående krishanteringsmekanismer. En viktig del i det förstärkta regelverket är att bankerna har tillräckliga likviditetsreserver och större eget kapital för att vara motståndskraftiga. Basel III, det regelverk som införts på global nivå, är ett led i denna utveckling. Sparbanken Öresund uppfyller samtliga krav som ställs upp i detta regelverk liksom de regelverk som utfärdats av svenska myndigheter och som i vissa delar är strängare. Ett annat initiativ inom området riskhantering är Guidelines 44 som utarbetats av den europeiska bankmyndigheten EBA (European Banking Authority). Syftet är att stärka kreditinstitutens interna styrning och kontroll. Detta regelverk beräknas vara fullt infört i augusti Parallellt med implementeringen av nya och strängare regelverk i den dagliga verksamheten arbetar Sparbanken Öresund fortlöpande med att utveckla bankens interna säkerhetssystem. Detta sker framför allt genom att höja kompetensen bland bankens medarbetare, genom olika säkerhets- och stresstester samt genom att anpassa bankens organisation i linje med det regelverk som gäller.

19 MEDARBETARE Om man trivs gör man också ett bra arbete Det finns flera tecken på att Sparbanken Öresund är en bra arbetsplats och att våra medarbetare trivs. Sjukfrånvaron är låg och få slutar sin anställning, bortsett från de som går i pension. Vi märker också ett stort intresse från externt håll när lediga tjänster ska tillsättas. Detta är naturligtvis extra glädjande eftersom det ska ses mot bakgrund av att Sparbanken Öresund fortfarande är en ny organisation. Det är bara lite drygt två år sedan två olika organisationer och företagskulturer skulle jämkas samman till en vid samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Arbetet med att skapa och vidareutveckla en gemensam och progressiv företagskultur är en ständigt pågående process. Nöjda, kunniga och högt motiverade medarbetare är helt enkelt en förutsättning för att vi ska nå vårt mål att vara den bästa banken på de orter och i den region Öresundsregionen där vi har vår verksamhet. Medarbetare som trivs, känner delaktighet och är engagerade gör helt enkelt ett bättre arbete. Nya medarbetare hälsas välkomna Under 2012 har antalet anställda i Sparbanken Öresund utökats med ett 30-tal medarbetare sedan delar av personalen vid Cerdo Bankpartner, ett gemensamägt bolag till Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd, fått sina nya arbetsplatser på bankens huvudkontor i Malmö. Under våren 2013 kommer ytterligare ett 40-tal medarbetare från Cerdo Bankpartner att ansluta och i samband med detta påbörjas ett nytt omfattande arbete för att skapa en organisation som genomsyras av samma värderingar, synsätt och affärsmässighet. Från att två företagskulturer skulle bli en ska nu tre bli en ett arbete som både utmanar och stimulerar samtidigt som det ställer höga krav på enskilda med arbetares flexibilitet, beslutsamhet och ansvarstagande. Intern kompetenshöjning högt prioriterad Arbetet med att utveckla våra medarbetare på alla nivåer inom verksamheten är ett annat område som prioriterats. Dels genom åtgärder för att stärka kompetensen inom samtliga affärsområden. Dels genom att ge medarbetarna en starkare grund att stå på för att kunna växa ytterligare i sin yrkesroll och kunna anta nya utmaningar. Mycket kraft har lagts ner på att utbilda fler medarbetare i kontorsrörelsen i kundbemötande och försäljningsmetodik. Utbildning av nyckelpersoner inom banken har också genomförts med inriktning på frågor som rör mer komplex kreditrådgivning. Tack vare vår geografiska belägenhet har Sparbanken Öresund en unik möjlighet att kunna låta bankens medarbetare växla mellan arbeten i kontorsrörelsen och i centrala enheter, eftersom allt finns inom pendlingsavstånd. Under året har många medarbetare växlat bana och gått från ett arbete i kontorsrörelsen till huvudkontoret och tvärtom. Denna typ av kompetensväxling berikar organisationen på flera olika sätt, och under nästa år hoppas vi att ännu fler medarbetare vill prova en ny roll under lång eller en mer begränsad tid. 19

20 VÅRA ÄGARE Våra 20 ägare Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser: Sparbanksstiftelsen Öresund, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Tillsammans med sparbanksstiftelserna engagerar Sparbanken Öresund sig aktivt i regionens utveckling. Som regional bank värnar vi om de människor och de verksamheter som finns i regionen. Att vara med och utveckla samhället ligger i sparbanksidén. Via ägar - stiftelserna går en del av bankens vinst till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv i västra och mellersta Skåne. SPARBANKSSTIFTELSEN ÖRESUND sydvästra Skåne Sparbanksstiftelsen Öresund bildades i samband med bildandet av Sparbanken Öresund hösten Stiftelsen, som är en av Skånes mest förmögna stiftelser med tillgångar på cirka 2 miljarder kronor, är majoritetsägare i Sparbanken Öresund. Stiftelsen har även till uppgift att dela ut bidrag till olika projekt som främjar regionens utveckling, företrädesvis i sydvästra och mellersta Skåne. SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2003 och ägde Sparbanken Gripen AB fram till bankens samgående med Sparbanken Finn. I dag är stiftelsen delägare till Sparbanken Öresund. Stiftelsen, som är nordvästra Skånes största allmännyttiga stiftelse, bidrar ekonomiskt till olika projekt som främjar den regionala utvecklingen i nordvästra Skåne.

21 SAMHÄLLSANSVAR Vi vill göra nytta När sparbanksrörelsen startade i början av 1800-talet var en av grundidéerna att ge tillbaka en del av verk - samhetens överskott till den bygd där den lokala sparbanken var verksam. Precis samma filosofi ligger till grund för Sparbanken Öresunds verksamhet i dag. Våra ägare Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen har en viktig uppgift i att trygga bankens långsiktiga stabilitet, utveckling och tillväxt. Men stiftelserna har också som målsättning att uppmuntra och stödja olika projekt i västra och mellersta Skåne och på så sätt bidra till en god samhällsutveckling. När banken går bra blir det mer utdelning till ägarna som i sin tur kan dela ut mer pengar till olika projekt. Inom sparbanksrörelsen brukar vi kalla detta för den goda cirkeln, och det är något som vi är mycket stolta över och som vi samtidigt vet tilltalar allt fler kunder. Under 2012 stöttade Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen en rad projekt. Här är ett litet axplock bland de 125 projekt som fått bidrag från stiftelserna under det gångna året. Cancerforskning i Lund Cancer är en sjukdom som varje år drabbar många människor och därmed indirekt även deras familjer, släktingar och vänner. Därför är det angeläget att framsteg kan göras som ger möjlighet till bland annat nya behandlingsmetoder. Under två år har vi beviljat 2,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. I första hand vänder sig projektet till unga forskare som nyligen disputerat och syftet är att resultat från ett forskningsprojekt ska kunna ta steget från laboratorium till klinik. Det vill säga från teori till praktisk nytta i den dagliga vården. Projektet startade under hösten 2012 och fortsätter hela 2013 och en bit in på Fotboll mot rasism Malmö FF spelar inte bara fotboll utan satsar också på att öka mångfalden. Med bidrag från oss arrangerade man under förra året turneringen Fotboll mot rasism där över hundra flick- och pojklag spelade vänskapsmatcher runt om i flera kommuner i hela Skåne. Ett gediget värdegrundsarbete är kopplat till turneringen. VI GER TILLBAKA! 21

22 SAMHÄLLSANSVAR 22 Ungdomar som spelar jazz Jazz i Smyge samlar varje sommar både lokala och internationella artister i en populär sommarfestival som lockar tusentals besökare. Vid årets festival fick flera ungdomsgrupper, tack vare stöd från oss, möjlighet att medverka. Skäldervikens IF:s ungdomsavdelning Föreningen har en stor och aktiv ungdomsavdelning. Med bidrag från oss får man möjlighet att köpa ett par mindre mobila byggnader för att organisera upp sina förråd, vilket frigör tid för de hårt arbetande ledarna. Mer som hemma fast på sjukhus På Barnhjärtcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund opereras årligen runt 350 barn och ungdomar. Med vår hjälp skaffades tv och dvd-spelare till varje sängplats. Cirkus för familjer i Kävlinge Kävlinge Citysamverkan arbetar för att göra Kävlinge till en trevlig plats att bo på eller arbeta i, men också att besöka. Tack vare vårt bidrag bjöds familjer på gratis cirkus vid årets höstmarknad. Unga entreprenörer i Landskrona Sveriges välstånd bygger i mångt och mycket på att det funnits entreprenörer som gjort uppfinningar och startat företag som med åren vuxit sig allt större. Det är mot den bakgrunden som man ska se satsningen på ungt entreprenörskap i Landskrona som vi gärna vill vara med och stimulera. I projektet får eleverna på gymnasiets ekonomiprogram lära sig hur det går till att driva ett företag med möjligheter och risker under realistiska förhållanden. Den eller de som lyckas bäst belönas med ett fint pris. Och vem vet vilket storföretag det kan resultera i så småningom. Mindre mobbing Mobbing är ett stort problem oavsett var i samhället det förekommer. Men särskilt illa är det om det drabbar barn och ungdomar. I Klågerupsskolans skolidrottsförening jobbar ungdomar tillsammans för att skapa gemenskap. Med vår hjälp syns sammanhållningen ännu bättre, vilket gör att fler vill engagera sig för mångfald. Fler ungdomsjobb i Landskrona och Helsingborg Landskrona BoIS driver projektet Startelvan som har som syfte att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet. Olika aktiviteter har tagits fram som får fler arbetsgivare att öppna dörren för arbetslösa. Det är ett projekt vi är glada över att kunnat bidra ekonomiskt till för att det ska gå att genomföra. Jag kan är ett liknande ungdomsprojekt i Helsingborg där ungdomar framgångsrikt får träning i att knyta kontakter med företag bland annat genom att arrangera inspirationsevent. Fler kompisar för rädda Många kvinnor och barn lever i dag i skyddade boenden efter att ha blivit hotade eller utsatta för såväl psykisk Mer hjälp till barn som har det svårt Mer mångfald åt folket

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag.

Läs mer

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank

Swedbank. en företagspresentation. 30 juni, 2015. Swedbank Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2015 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

Näringsliv Skåne. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Konjunktur och Näringsliv Skåne Konjunktur och arbetsmarknad Rapport november 2011 1 Sverige inför osäkra tider Det kommande året ter sig allt mer dystert när vi studerar de senaste prognoserna för Sveriges ekonomiska

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010

Swedbank en företagspresentation. 30 juni, 2010 Swedbank en företagspresentation 30 juni, 2010 2 Det ska aldrig vara långt till banken, varken bokstavligt eller bildligt. Det ska vara enkelt att bli och att vara kund. Vi ska ha en aktiv och kontinuerlig

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE ÅRSRAPPORT 2011 1 INNEHÅLL 3 SPARbANkEN 4 ÅRET 6 VD 8 STYRELSEORDFÖRANDE ÖRESund i korthet i KORTHET HAR ORDET HAR ORDET 16 MEDARBETARE 18 VÅRA ÄGARE 19 SAMHÄLLSANSVAR 20 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 9 VARuMÄRkET

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman 2015

VD:s anförande vid årsstämman 2015 VD:s anförande vid årsstämman 2015 Även jag vill hälsa er varmt välkomna till vår årsstämma här i Konserthuset. 2014 var ett bra år för bankens kunder och för er bankens ägare. De senaste decennierna har

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524).

Rörelseintäkterna uppgick till 4 034 mnkr (3 489) och rörelsekostnaderna till 1 662 mnkr (1 524). Danske Bank Sverige Delårsrapport Första halvåret DANSKE BANK SVERIGE BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖRSTA KVARTALET 1/5 Stockholm den 22 juli Resultat Första halvåret Jämfört med första halvåret 2014 Rörelseresultatet

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

3 Bankfusionen sprack

3 Bankfusionen sprack Bolagsstämma 2002 Birgitta Johansson-Hedberg 2 Bolagsstämma 2002 Bokslutets huvudpunkter Förändringar i omvärlden och betydelsen för FöreningsSparbanken FöreningsSparbankens roll för näringsliv och samhällsutveckling

Läs mer

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort

Svalövs kommun, landsbygd. Burlövs kommun, landsbygd. Vellinge kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, landsbygd. Bjuvs kommun, Ekeby tätort n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Svalövs kommun, landsbygd 1230002 Staffanstorps kommun, landsbygd 1230003 Staffanstorps kommun, Hjärups tätort 1231002 Burlövs kommun, landsbygd 1231008 Burlövs

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING OKTOBER 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i oktober 2014 samt en jämförelse mot läget i oktober månad

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda

SPP skapar möjligheter. Hållbara pensionslösningar för företag och anställda SPP skapar möjligheter Hållbara pensionslösningar för företag och anställda Du behöver inte kunna allt. Det gör vi. SPP hjälper dig att ta bra beslut om pensioner. Att ha hand om människors pensionspengar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnya bankmarknaden. Pressinformation. Kvartal 1 2006 Pressinformation Kvartal 1 2006 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar!

JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005. Ärade aktieägare, mina damer och herrar! JAN LIDÉNS ANFÖRANDE VID FÖRENINGSSPARBANKENS BOLAGSSTÄMMA I STOCKHOLM DEN 21 APRIL 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar! FöreningsSparbanken är idag Nordens mest lönsamma bank. Utvecklingen av

Läs mer

Företagarnas panel Rapport från Företagarna

Företagarnas panel Rapport från Företagarna Företagarnas panel Rapport från Företagarna oktober 2011 Inledning... 2 Vart fjärde småföretag anser att det är svårare än normalt att finansiera verksamheten... 2 Finansieringsmöjligheterna har försämrats

Läs mer

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen

Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen Tillsammans skapar vi växtkraft och nya arbetstillfällen FÖR FÖRETAG SOM VILL VÄXA Entreprenörskap skapar jobb. Jobb stärker tillväxt och framtidstro och minskar segregation och utanförskap. Med denna

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag?

Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Hur bygger man en bank utifrån ett försäkringsbolag? Rikard Josefson vd Länsförsäkringar Bank 2013-03-13 Kunderna har år efter år sagt sitt! Svenskt Kvalitetsindex (SKI) Länsförsäkringar Bank har mest

Läs mer

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning

Råd för ett friare liv. Kapitalrådgivning Råd för ett friare liv Kapitalrådgivning När jag för första gången fick min egen kapitalrådgivare, Victor, blev mitt liv mycket enklare. Jag är inte så intresserad själv och vill därför ha råd om mina

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Du är värd en högst personlig affär

Du är värd en högst personlig affär PRIVATE BANKING I HANDELSBANKEN Du är värd en högst personlig affär Marknadsföringsmaterial Har du en större förmögenhet att förvalta eller ska du sälja ditt livsverk? Var befinner du dig i livet, hur

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN. Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN Bli en nöjd bankkund du också. Byt till vår bank. Vi hjälper dig byta bank Det är enkelt att bli bankkund hos. Vi hjälper dig med allt det praktiska ser till att löneinsättningar,

Läs mer

Optimism i vikande konjunktur

Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer Dec 12 Optimism i vikande konjunktur Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern tar temperaturen

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18

Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 Renoveringsdagen 2015 Att bygga sociala hyresfastighetsbolag Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB 2014-12-18 INNEHÅLL 1. Introduktion 2. Vårt område 3. Grunden vi bygger från 4. Vad vi åstadkommit

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Ålandsbankens bolagsstämma 2012

Ålandsbankens bolagsstämma 2012 Ålandsbankens bolagsstämma 2012 1 Percent index, 2005 = 100 Konjunkturen 2 Bankkrisen blev en statskris 3 Styrräntorna på låg nivå höjningarna startar Styrräntorna på låg nivå höjningarna dröjer 4 Euribor

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund

LBRÅ. Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ. en dag om. Lunds Brottsförebyggande Råd Ett tryggare Lund Jörgen Nilsson Närpolischef Lund & Martin Ekström Koordinator LBRÅ en dag om genus kommun Lunds vi kvinnor? LBRÅ gör Hur tryggare för Ystads kom mun Vellinge kommun Äng elholms kommun Simrishamns kom mun

Läs mer

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se

SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER. Bank 2015. SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX - WHITE PAPER Bank 2015 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterligare information besök vår hemsida (www.kvalitetsindex.se) eller kontakta: Henrik Nyman, projektledare

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012

Fastighetsägarnas Sverigebarometer FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD. Juli 2012 Fastighetsägarnas Sverigebarometer Juli 212 FASTIGHETSBRANSCHEN STÅR STADIGT I EN OROLIG OMVÄRLD Fastighetsägarnas Sverigebarometer tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarnas regionföreningar. Sverigebarometern

Läs mer

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar.

SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN. Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. SVENSKA INVESTERINGSGRUPPEN Berika människor genom att skapa möjlighet för ekonomisk tillväxt och frihet genom alternativa investeringar. DIVERSIFIERING PÅ RIKTIGT När banker och finansiella rådgivare

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans

- Bolånerapporten, juli 2003 - Långsam minskning av storbankernas dominans Långsam minskning av storbankernas dominans Hushåll med bolån bör plocka russinen ur kakan! Ett genomsnittligt hushåll i Stockholm kan spara nära 2.500 kronor per år på att överföra sitt bolån från en

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05

Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Delårsrapport, Q 2 2015 2015-08-05 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Nu kan du göra bankärenden på nya sätt och på nya platser. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter

Läs mer

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012

Storstadspriser. Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Storstadspriser Så tror boende i Stockholm, Göteborg och Malmö om bostadspriserna 1 november 2012 Sidan 3 Spretigt på bostadsmarknaden Sidan 5 Bostadsrätter unga färgade av 15 års uppgång Sidan 6 Lägre

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009

Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Michael Wolfs anförande vid Swedbanks årsstämma i Stockholm den 24 april 2009 Ärade stämmodeltagare, Jag vill helt kort inleda med att sammanfatta koncernens resultat från fjolåret. Mellan klockan 15 och

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck

Agenda. Välkomna. Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling. Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Agenda Välkomna Bank- och försäkring en bransch i kraftig omvandling Innovation inom bank parallellt med regelverkstryck Hur och varför driver Skandia samhällsutveckling Ca 15.30: Bensträckare Skandia

Läs mer

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Ägaranvisning för Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %), nedan kallat moderbolaget, och av Regionförbundet

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring

Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Vi ger näring till Sveriges viktigaste näring Banken för jord- och skogsbrukare För ett rikare liv på landet Välkommen till jord- och skogsbrukarnas egen bank Jord- och skogsbrukarna har en egen bank,

Läs mer

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund!

Nyckelkund. Tips inför årsskiftet. Julklappstips från Roslagens Sparbank. Nyckelkund! Tips inför årsskiftet Nu återstår bara ett par veckor av 2010 ett år som har präglats av goda ekonomiska förutsättningar. Vi bad Ylva Yngveson, privatekonomisk expert på Swedbank, dela med sig av sina

Läs mer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer

Januari-september 2014 Jämfört med januari-september 2013. Tredje kvartalet 2014 Jämfört med andra kvartalet 2014. Volymer Danske Bank Sverige Delårsrapport Januari september DANSKE BANK SVERIGE DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 1/5 Stockholm den 3 oktober Januari-september Jämfört med januari-september Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm

Hässleholm höghastighetstågstation. - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Hässleholm höghastighetstågstation - ny station för höghastighetståg i Hässleholm Höghastighetstågstation i Hässleholm En ny stambana för höghastighetståg planeras Stockholm Göteborg/Malmö. Sträckningen

Läs mer

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013

UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 UTVECKLINGEN FÖR FÖRETAGSLÅN Kvartal 3 2013 Stabila företagsräntor och marginaler under kvartalet. Nya kapitalkrav kräver inte högre marginaler. Små och medelstora företag gynnas av nya Basel 3- regler.

Läs mer

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker

Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank. En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker Sparbanken i Sverige mer än en vanlig bank En berättelse om Sveriges drygt 60 sparbanker 2 En sparbank är en annorlunda bank. Och, så mycket mer än en vanlig bank. Här berättar vi om skillnaderna, om sparbanksidén

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Din guide till en smidig flytt

Din guide till en smidig flytt Företagskund Din guide till en smidig flytt Läs igenom och spara! Mer information om dina nya produkter och tjänster samt öppettider finns på www. sparbankenskane.se/nystart Börja redan idag 9 Fredag Fredagen

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG

Delårsrapport. januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Delårsrapport januari mars 2014 REKORDSTOR GARANTIGIVNING TILL SMÅ- OCH MEDELSTORA FÖRETAG Perioden i korthet Under kvartalet garanterade EKN 411 exportaffärer till ett värde av 7,4 (10,6) miljarder kronor.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna

Ester mikrofinans på skånska. Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Ester mikrofinans på skånska Kerstin Thulin Verksamhetsledare & en av grundarna Bakgrund 50% arbetslöshet bland kvinnor i Skåne med utomeuropeisk bakgrund utanförskap Företagande kan vara en möjlig första

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Lån och Sparande 2014

Lån och Sparande 2014 SVENSKT KVALITETSINDEX Lån och Sparande 2014 SKI Svenskt Kvalitetsindex www.kvalitetsindex.se 2 För ytterliga information kontakta: David Sjöberg, Projektledare bank och finans Telefon: 073-93 93 247 E-post:

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer