Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk redogörelse 18 Bolagsstyrningsrapport 20 Risk- och kapitalhantering 22 Vinstdisposition 26 Ekonomisk redovisning 27 Noter 34 Styrelsens och VD:s underskrift 101 Revisionsberättelse 102 Styrelse och koncernledning 104 Fem år i sammandrag 106 Ekonomiska termer 110

3 Året i korthet 3 Sparbanken Öresund i siffror 224,3 mnkr i rörelseresultat mnkr i affärsvolym 24 kontor privatkunder medarbetare företagskunder Året i korthet viktigare händelser under Affärsvolymen ökade med 4,5 procent till 103,0 mdr (98,6). Resultatet mer än tredubblades till 224,3 mnkr (41,7). Kreditförlusterna minskade till 70,1 mnkr (126,9). Sparandevolymerna växte med 9,1 procent, placeringsvolymerna med 23,0 procent. Private Banking-erbjudandet attraherade drygt 400 nya kunder och nådde 5,9 mdr i volym. Koncernstrukturen renodlades genom att delar av Cerdos verksamhet flyttades till banken. I december avyttrades Cerdos IT-verksamhet till SDC A/S. Kontorsstrukturen har rationaliserats med inriktning på färre kontor med större samlad kompetens. I Lund är verksamheten nu samlad på kontoren Lund City och Ideon Gateway. Kontoret i Bjärred har flyttat till nya lokaler i Bjärreds centrum. Vid årets utgång hade banken 24 kontor. Vid bankens bolagsstämma den 16 april tillträdde Bo Lundgren som ordförande i banken. Fastighetsbyrån har under året omvandlats till franchisekoncept med franchisetagare i Lund och Eslöv samt nystartade franchisekontor i Helsingborg och Höganäs. Sparbanken Öresund inledde som första aktör i Norden samarbete med Europeiska investeringsfonden om lån till snabbväxande och innovativa företag i regionen. Under året har banken även etablerat samarbete med Europeiska investeringsbanken om långfristig finansiering av små och medelstora företag till förmånliga villkor. Under har bankens båda ägarstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, tillsammans delat ut bidrag till 135 projekt inom bankens verksamhetsområde.

4 4 Framtid Den skånska bankkartan ritas om Sparbanken Öresunds ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, har beslutat att delta i en strukturaffär som innebär att åtta av bankens kontor tillsammans med Färs och Frosta Sparbank och Sparbanken1826 bildar Sveriges största sparbank. Avsikten är att den nya banken ska ha namnet Sparbanken Skåne. Rent praktiskt går det till så att Swedbank köper hela Sparbanken Öresund. Delar av banken går sedan över till nybildade Sparbanken Skåne. Sparbanken Öresunds kontor i Bjärred, Båstad, Förslöv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Lomma, Malmö, Munka Ljungby, Trelleborg, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommer att ingå i Swedbanks södra region. Kontoren i Eslöv, Kävlinge, Lund, Löddeköpinge, Södra Sandby, Staffanstorp och Veberöd kommer att tillhöra Sparbanken Skåne. Färs & Frosta Sparbank säljer dessutom sitt Lommakontor till Swedbank. Sparbanken Skåne kommer att ägas av Sparbanksstiftelsen Öresund, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826 med 26 procent vardera. Swedbank kommer att få en ägarandel om 22 procent. Affären är villkorad av formella myndighetsbeslut i form av godkännanden av Finansinspektionen och Konkurrensverket. Den formella processen väntas bli klar under andra kvartalet 2014.

5 Vd-ord 5 Strukturaffären stärker sparbanksrörelsen Sparbanken Öresund är en attraktiv regional bank för människor och företag. För att säkra bankens förmåga att även i framtiden möta kundernas behov av god service, konkurrenskraftiga villkor och användarvänliga digitala lösningar inleddes i fjol en strategisk översyn av verksamheten. Utgångspunkten för arbetet har varit de senaste årens förändringar i vår omvärld, där bland annat ökade myndighetskrav och snabb teknisk utveckling har lett till större kostnader för framförallt mindre banker. Strategiprocessen öppnade för den affär som presenterades den 14 februari 2014 och som innebär att den skånska sparbankskartan ritas om. Sveriges största sparbank bildas genom att delar av Sparbanken Öresund åtta kontor i Lund, Eslöv, Kävlinge och Staffanstorps kommuner går samman med Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken Våra övriga kontor kommer att ingå i Swedbanks södra region. Fokus på ökad effektivitet Det gångna året har framförallt präglats av hårt arbete för att genomföra de nödvändiga förändringar som inleddes redan under. Det handlar för det första om en renodling av koncernens struktur, där delar av dotterbolaget Cerdos verksamhet har införlivats i bankens organisation medan andra delar har sålts. För det andra handlar det om en rationalisering av kontorsstrukturen, där vi skapat färre och större enheter med ett mer komplett tjänsteutbud. För det tredje har vi tydliggjort yrkesrollerna för att bankens medarbetare ska kunna möta kundernas behov med rätt kompetens. Vårt fokus på en effektivare organisation, tydligare roller och bättre affärsmannaskap har varit framgångsrikt. Rörelseresultatet ökade till 224,3 mnkr (41,7) trots att den historiskt låga räntan pressar bankens marginaler. Efter genomlysning och uppstramning av rutinerna har kreditförlusterna minskat till 70,1 mnkr (126,9), en väsentligt lägre men fortfarande för hög nivå. Lönsamheten utvecklas enligt plan, även om det återstår arbete för att nå en långsiktigt acceptabel nivå. Fortsatt ökad tillväxt Affärsvolymen ökade med 4,5 procent till 103,0 mdr (98,6). Tillväxten bygger på vår medvetna satsning dels på tillväxtmarknader som Malmö, Helsingborg, Trelleborg och Landskrona, dels på företagskunder samt inom placeringsområdet. Företagssidan har ökat i volym med nio procent under. Bankens erbjudande är attraktivt och vi har i dag kraft att även ta större engagemang. Privatsidan utvecklades i lugnare takt. Bolånen har stor betydelse för vår affärsvolym. Under minskade efterfrågan på krediter, samtidigt som konkurrensen hårdnat. För att möta utvecklingen har vi tecknat ett nytt avtal med SBAB. Sparandevolymerna har ökat kraftigt under året, en uppgång med cirka 23 procent. Det beror dels på ökat intresse för placeringar, dels på börsuppgången. Den snabbaste tillväxten ser vi inom Private Banking där affärsvolymerna ökat med 5,9 mdr. Utsikter för 2014 Om prognoserna slår in växlar ekonomin i både Sverige och Danmark upp rejält under 2014, vilket talar för ett bra år för våra kunder. För att beskriva utmaningarna och möjligheterna i regionen har vi tagit fram rapporten Utsikt Skåne. Rapporten är ett exempel på hur banken tillsammans med våra ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, ger tillbaka till regionen och blir en källa till kunskap om utvecklingen i västra Skåne. Under och lade vi grunden till en mer effektiv och attraktiv bank. År 2014 kommer givet att myndigheterna ger sitt godkännande att präglas av samgåendet och integrationen av bankens verksamhet i Swedbank respektive Sparbanken Skåne. Även om Sparbanken Öresund försvinner som självständigt varumärke finns det två starka aktörer som förvaltar och utvecklar sparbankstanken i Skåne även i framtiden. Lars Ljungälv Vd Sparbanken Öresund

6 6 Vår marknad Goda framtidsutsikter för regionen Sparbanken Öresund verkar i Öresundsregionen, Nordens största storstadsregion med 3,8 miljoner invånare och 26 procent av Sveriges och Danmarks samlade BNP. Det är en region som präglas av innovationer och tillväxt men även av arbetslöshet och utanförskap. Konjunkturen har varit svag, men för 2014 spår prognoserna ökad tillväxt i ekonomin. Dansk svaghet smittar Den ekonomiska utvecklingen var svag i både Sverige och Danmark, med en tillväxt i BNP på 1,5 respektive 0,4 procent. Finanskrisens återverkningar har varit betydligt större i Danmark än i Sverige, med bland annat en kraftig nedgång av fastighetspriserna. Danmarks BNP har inte återhämtat sig och ligger till skillnad från Sveriges på lägre nivå än toppåret Den svaga danska ekonomin påverkar utvecklingen i hela Öresundsregionen, där arbets- och bostadsmarknaderna successivt integreras. Effekterna på näringslivet i Skåne märks i lokala mätningar, där Svenskt Näringslivs företagspanel vittnar om större pessimism bland regionens företagare när det gäller anställningar och investeringar än genomsnittet i Sverige. Arbetslösheten i Skåne är 10,3 procent, att jämföra med Stockholms län på 6,6 procent och genomsnittet för riket på 8,6 procent. Det är bland ungdomar och invandrare som arbetslösheten är högst. OECD pekade i sin regionala studie på låg utbildningsnivå för delar av befolkningen, integrationsproblem och delvis traditionella branscher som förklaringar till att Skåne presterar sämre. Enligt Region Skånes beräkningar skulle BNP öka med 40 miljarder kronor om Skåne nådde Sverigesnittet för sysselsättningsgrad och produktivitet. En innovativ region Samtidigt lyfter OECD fram att Skåne är väl positionerat för att bli en av OECD:s mest konkurrenskraftiga regioner, med stor potential för nya innovationer som bygger på den forskning och utveckling som sker i regionen. Under rankades Malmöområdet som världens fjärde mest innovativa av OECD i en mätning av antalet patent och patentansökningar per invånare. I hela Öresundsregionen finns forskare knutna till 12 lärosäten, vilket bidrar till innovationer och nya företag inom inte minst life science, IT och teknik. Investeringarna i Lund på totalt mdr i de nya forskningsanläggningarna Max IV och ESS sätter regionen på kartan. Näringslivet i västra Skåne har storstadsprägel med stor andel företag inom tjänster, service, handel och logistik. I Malmö växer framförallt tjänsteföretagen och nyföretagandet är stort (13,9 nya företag per 1000 invånare jämfört med 11,5 för riket i genomsnitt) med kreativa företag inom exempelvis dataspel, upplevelser och teknik. I Lund har telekomklustret återhämtat sig efter en turbulent tid samtidigt som internationella aktörer som Microsoft, Huawei och Intel har etablerat sig. Basen av stora stabila industriföretag som Alfa Laval med huvudkontor i Lund, och Tetra Pak betyder mycket, inte minst för konsultföretag med flera underleverantörer. I Helsingborg präglas näringslivet mer av handel och logistik men även av IKEA-koncernens närvaro i staden med flera huvudkontorsfunktioner och staber. Andra stora företag i Nordvästra Skåne är Peab, Höganäs och Lindab. Gott företagsklimat När näringslivsklimatet i de skånska kommunerna mäts är det inte främst de stora städerna som utmärker sig utan mindre städer och kranskommuner såsom Vellinge, som placerade sig på andra plats nationellt.

7 Vår marknad 7 Även Ängelholm (11), Staffanstorp (15), Höganäs (17) och Kävlinge (29) ligger bra till. Totalt sett i Sparbanken Öresunds verksamhetsområde återfinns 12 av 22 kommuner bland de 100 bästa. Även om en ranking inte säger allt placeringen ändras från år till år vittnar resultatet om ett stort mått av tilltro till de långsiktiga tillväxtförutsättningarna hos regionens företagare. Västra Skåne präglas av en växande befolkning. ökade befolkningen i de 24 kommuner som utgör bankens verksamhetsområde till Den största ökningen skedde i Malmö (+5 236), Lund (+1 341) och Helsingborg (+978). Den procentuella tillväxten var störst i Malmö, +1,67 procent. Under perioden 2008 har Skånes befolkning vuxit med i snitt en procent om året. Prognosen är att Skåne växer med cirka invånare per år fram till 2025, varav flertalet i västra Skåne. Bostadsbyggandet hänger inte med Ett bekymmer för regionen är att bostadsbyggandet inte hänger med befolkningsökningen. För att hålla jämn takt behövs nya bostäder per år, en takt som bara uppnåtts under ett år sedan År påbörjades nya bostäder i Skåne, vilket är långt under behovet och färre än (3 039). Skånes kommuner har god planberedskap med cirka möjliga bostäder, varav många i kollektivtrafiknära lägen. Den utbyggnad av Pågatåg och Öresundståg som planeras, med 20 nya stationer till 2025, berör cirka möjliga bostäder. Det förutsätter emellertid att nödvändiga investeringar sker. Statens satsning på infrastruktur i Skåne ligger emellertid på betydligt lägre nivå än för Stockholm och Göteborg, vilket bromsar utvecklingen. Bostadspriserna i Stor-Malmö ökade åter efter flera år med svag utveckling. Villapriserna gick upp med i snitt sex procent, medan bostadsrätterna ökade nio procent i värde. Under perioden 2008 har villapriserna i princip legat stilla i Stor-Malmö med en ökning på fyra procent jämfört med 18 respektive 17 procent i Stockholm och Göteborg. Bostadsrättspriserna i Stor- Malmö har under samma period ökat med 16 procent, att jämföra med 38 procent i både Stockholm och Göteborg. Skillnaden förklaras sannolikt delvis med utvecklingen i Danmark. Många danskar som bosatt sig i Sverige har flyttat tillbaka sedan priserna på bostäder har sjunkit i Köpenhamnsområdet. Statistiken tydliggör att talet om en eventuell "bubbla" på bostadsmarknaden i första hand är ett möjligt Stockholmsfenomen, främst när det gäller bostadsrätter i city. Västra Skåne är del av en dynamisk och innovativ region som attraherar människor, verksamheter och investeringar. I takt med att den ekonomiska utvecklingen förbättras inte minst i Danmark finns stor potential för tillväxt. Det är bland de små och medelstora företagen som förutsättningarna är bäst, vilket talar för att det finns ett stort behov av finansiella lösningar och rådgivning hos dessa företag framöver.

8 8 Vår marknad Försäljning av bostäder, Snittpris, kr/kvm Bjuv* Burlöv* Båstad* Företagsklimatet /, Svenskt Näringsliv. Fem-i-topp i västra Skåne. Eslöv Helsingborg Höganäs Kommun Placering nationellt (förändring sedan ) Vellinge 2 (+1) Ängelholm 11 (-6) Hörby* Staffanstorp 15 (+11) Höör* Höganäs 17 (+1) Kävlinge 29 (+49) Klippan* Kävlinge Befolkningsutveckling Landskrona Kommun Befolkning Utveckling Lomma Bjuv ,44 Burlöv ,60 Lund Båstad ,08 Malmö Perstorp* Eslöv ,55 Helsingborg ,74 Höganäs ,88 Sjöbo* Staffanstorp Hörby ,27 Höör ,71 Klippan ,33 Svalöv* Kävlinge ,58 Svedala Landskrona ,19 Lomma ,88 Trelleborg Lund ,17 Vellinge Malmö ,67 Perstorp ,60 Åstorp* Staffanstorp ,61 Ängelholm Örkelljunga Svalöv ,43 Svedala ,48 Trelleborg , Vellinge ,57 Åstorp ,81 Bostadsrätt Villa Det råder stora skillnader i pris på bostäder i västra Skåne. Bättre infrastruktur som gör det möjligt att bo och arbeta i hela Skåne bidrar till att jämna ut skillnader och banar väg för ökad nyproduktion. För några av de mindre kommunerna(*) är antalet transaktioner för litet för att prisstatistiken ska ge en rättvisande bild. Ängelholm ,31 Örkelljunga Totalt

9 9 Patrick Andersson, vd för Tryckfolket, har samma filosofi som banken. Anna Borén värdesätter bemötandet och den mångåriga relationen till sin bankkontakt. Företagskunden: Närhet till kunderna ger långvariga relationer Trycksakens död är betydligt överdriven, menar Patrick Andersson, vd och ensam ägare till Tryckfolket i Malmö sedan Omsättningen har vuxit organiskt från 20 till 75 mnkr sedan 2005 med god lönsamhet. Sparbanken Öresund har följt med på hela resan. Vi ser ingen negativ trend för trycksaker, tvärtom. Behovet av säljstöd och butiksmaterial minskar inte. Som säljare vill du givetvis lämna ett fysiskt avtryck efter ditt besök. En annan trend är att allt fler årsredovisningar trycks och de är ofta påkostade produktioner. Det är ju den kanske enskilt mest profilerande produkten för ett börsnoterat företag, framhåller Patrick Andersson. Den strategi som har varit avgörande för Tryckfolkets framgångar är lokalt fokus på affärerna, att vara nära kunderna och ge dem bästa tänkbara service, samt att satsa på nischer där det inte bara handlar om pris. Samma filosofi ser Patrick Andersson bakom Sparbanken Öresund. Det var också det som fällde avgörandet vid valet av bank när han blev delägare Det är en lyhörd bank som är nära sina kunder. Besluten tas här av personer som känner vår verksamhet och tittar på helheten. Det handlar om relationer, att vara personlig i sitt bemötande. Sparbanken Öresund agerar på samma sätt som vi gör med våra kunder, avslutar Patrick Andersson som även är kund privat i banken. Privatkunden: Den personliga kontakten är viktig Anna Borén är teamchef för projektledare på ett IT-företag. Med bas i Helsingborg och Älmhult stöttar och leder hon personer som har IT-ansvaret i olika globala utvecklingsprojekt. I den rollen vet hon att värdesätta goda relationer. Och även om hon skulle kunna få något bättre villkor på annat håll, så är hon sedan många år Sparbanken Öresund trogen. Det viktigaste vid valet av bank är bemötandet. När vi flyttade till Vejbystrand från Linköping för 21 år sedan var det just det som fällde avgörandet. Hos dåvarande Sparbanken Gripen blev vi mycket väl bemötta. Den personliga kontakten är viktig för mig, berättar Anna Borén. Anna Borén träffar sin personliga bankrådgivare på kontoret i Förslöv varje år för att möte där hela ekonomin gås igenom, allt från lån till sparande och placeringar. Bankrådgivaren Maria Liljekvist har följt familjen i över tio års tid. För mig är det en oerhörd trygghet att ha samma kontaktperson, att vi är kända på kontoret i Förslöv, att de vet vilka vi är. Det är en fördel som har bidragit till att vår äldste son fortfarande är kund i Sparbanken Öresund, trots att han numera bor i Stockholm, avslutar Anna Borén.

10 10 Vi ger tillbaka Sparbankstanken blir aldrig omodern Sparbankstanken uppstod i början av 1800-talet ur behovet att hjälpa människor till minskad sårbarhet genom sparande. Det var ansvarstagande, eller om man så vill Corporate Social Responsibility (CSR), långt innan begreppet etablerades. Även om behoven ser annorlunda ut i dag är grundtanken densamma: Banken ger tillbaka till samhället. Sparbanken Öresund ägs i dag av två stiftelser: Sparbanksstiftelsen Öresund med säte i Lund och Sparbanksstiftelsen Gripen med säte i Ängelholm. Ägarstiftelserna har en viktig uppgift i att trygga bankens långsiktiga stabilitet, utveckling och tillväxt. En växande bank kräver stark kapitalbas. Men via ägarstiftelserna går bankens vinster även tillbaka till regionen i form av stöd till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv. Syftet är att genom stöd till projekt verka för en god samhällsutveckling. Tillsammans med stiftelserna engagerar Sparbanken Öresund sig aktivt i regionens utveckling, vilket gynnar bankens kunder. När företag går bra och människor i regionen har jobb och goda inkomster så ökar bankens möjligheter att göra bra affärer, vilket i sin tur ger större muskler att ge tillbaka genom stiftelserna. Det är ett ekonomiskt kretslopp som gör alla till vinnare. Alla kan idrott för alla Föreningen Alla kan idrott för alla har med hjälp av Sparbanksstiftelsen Gripen fått möjligheten att öka uppmärksamheten för det utanförskap som ofta drabbar personer med funktionshinder. Genom att anordna föreläsningar och olika idrottsaktiviteter som inkluderar istället för att exkludera, har man lyckats påverka attityder och betona vikten av delaktighet. Tack vare Sparbanksstiftelsen Gripens stöd har vi kunnat gå på skolbesök och träffa ungdomar för att sprida Alla kan-tänket, svarar projektledare Pelle Sköldbäck på frågan om hur anslaget har bidragit till verksamheten. Med ambitionen att fortsätta sprida kunskap genom föreläsningar och olika idrottsaktiviteter, hoppas föreningen på stöd för att kunna gå ut och träffa ännu fler barn och ungdomar. Relationen har varit god och vi hoppas på fortsatt gott samarbete. Dessutom finns det en aktivitetsdag längre fram med Sparbanken Öresund som vi ser fram emot, berättar Pelle Sköldbäck. Sjöräddningssällskapet Barsebäckshamn Sjöräddningssällskapet Barsebäckshamns uppdrag är livsviktigt. Det handlar om att garantera trygghet längs med våra farvatten. Sparbanksstiftelsen Öresunds anslag har gett föreningen de nödvändiga resurserna för att kunna göra just detta. Med hjälp av Sparbanksstiftelsen Öresunds stöd har vi kunnat köpa en ny båt, vilket innebär att vi numera kan vistas oftare och längre till sjöss. Tid till nödställd är en kritisk framgångsfaktor för överlevnad, med den nya båten kommer vi snabbt till undsättning, berättar Fredrik Winbladh, som är uppsyningsman och frivillig sjöräddare. De indirekta följderna har blivit att organisationen har kunnat attrahera fler medlemmar, men också att engagemanget har ökat. Vi är tacksamma för all hjälp vi har fått från stiftelsen och känner att vi gärna vill ge tillbaka. Kanske genom att hålla föredrag eller vara värd för företagsbesök, föreslår Fredrik Winbladh avslutningsvis Pelle Sköldbäck och Andreas Söderkvist är engagerade i Alla kan idrott för alla, en förening som har fått stöd av Sparbanksstiftelsen Gripen. Fredrik Winbladh gläds över att sjöräddarna nu kan vistas både oftare och längre till sjöss.

11 Vi ger tillbaka 11 Stiftelsen Henrik Superman Vikens Bastubadare Musik i Syd OV Beachhandboll Trelleborgs FF Konstverk till Anna Lindhs plats Exempel på projekt som har fått stöd från stiftelserna Riksföreningen Anorexi/bulimi-kontakt Malmö Stöd till workshopen Body Talk, där sjätteklassare fick verktyg för att stärka sin självkänsla, med målet att minska risken för att utveckla ätstörningar. Stiftelsen Henrik Superman Stiftelsen Henrik Superman fick bidrag för att kunna anordna en resa till Astrid Lindgrens värld som riktade sig till familjer med cancersjuka barn inskrivna på barnonkologen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Trelleborgs FF Stöd till projektet Skolan och Vi, som handlar om att få samtliga elever i årskurs 1-6 i Trelleborgs kommun att reflektera över sina handlingar och förstå att en bra skolmiljö växer fram ur insiktsfulla och engagerade elever. Malmö Citysamverkan Service AB Stöd till projekt som omvandlar tomma butikslokaler till konst och kreativitet. Outnyttjade lokaler tas i anspråk för att etablera korttidsnyttjande där konstnärer och kreativa initiativ får plats. Musik i Syd Bidrag till kördagar i Lund. På programmet stod workshop, boksläpp, seminarium och en mängd körkonserter. Merparten av programpunkterna var med fritt inträde. SPF Romele Seniorförening Stöd till Våga vara digital! En introduktionsutbildning för pensionärer som vill prova på datorer. Lunds Orienteringsklubb (LOK) Stöd till tonårskurs i orientering med mål att delta i O-ringen 2014 världens största orienteringsäventyr och där bygga upp en ungdomscamp. Konstverk till Anna Lindhs plats i Malmö Donation av konstverk till Anna Lindhs plats i Inre hamnen i Malmö. Efter att tävlingen hade avgjorts kunde Matti Kallioinens konstverk Spectral Self Container placeras på Anna Lindhs plats. Vikens Bastubadare Bidrag till att flytta den gamla bastun från Höganäs hamn till Vikens hamnpir. Bastun fick namnet Öresundsbastun och invigdes under sommaren. FC Örkelljunga och Ekets GoIf Bidrag till den efterlängtade konstgräsplanen på Örkelljungas idrottsplats. OV Beachhandboll Stöd till skolturnering för 850 skolklasser i samband med världens största beachhandbollsturnering i Helsingborg. Sparbanksstiftelsen Öresund Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne bildades 2010 och är majoritetsägare i Sparbanken Öresund. Stiftelsen är en av Skånes mest förmögna stiftelser med tillgångar på drygt 2 miljarder kronor. Hälften av stiftelsens 78 huvudmän utses av kommunfullmäktige i kommunerna i verksamhetsområdet och hälften väljs av stiftelsens årsstämma. Huvudmännen väljer en styrelse. Lars Andersson är ordförande för Sparbanksstiftelsen Öresunds styrelse. Lars-Olof Svensson är vd. Sparbanksstiftelsen Gripen Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2003 och är delägare i Sparbanken Öresund. Stiftelsen är en av nordvästra Skånes största allmännyttiga stiftelser. Hälften av stiftelsens 60 huvudmän utses av kommunfullmäktige i kommunerna i verksamhetsområdet och hälften väljs av stiftelsens årsstämma. Huvudmännen väljer en styrelse. Bengt Blonér är ordförande för Sparbanksstiftelsen Gripens styrelse. Jan-Erik Hansson är verkställande tjänsteman.

12 12 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Sparbanken Öresund är en regional bank med ägare, säte och ledning i västra Skåne. I kraft av sin starka ställning bland privatpersoner och företag i Skåne är banken Sveriges sjunde största fullservicebank. Sparbanken Öresund har 24 kontor i verksamhetsområdet som omfattar 24 kommuner med drygt en miljon invånare. Koncernens cirka 533 medarbetare erbjuder tillsammans med marknadens främsta leverantörer finansiella helhetslösningar till privatkunder och företagskunder. Marknader Privatmarknad Sparbanken Öresund hade vid utgången av året privatkunder. Antalet helkunder med värdepaket ökade till närmare (78 000). Affärsvolymen för privatkunder växte till 71,7 mdr (70). Segmentet privatkunder utvecklades positivt, om än svagare än till följd av konkurrensen på bolånemarknaden. Bostadsmarknaden i regionen präglades under året av stillastående eller svagt ökande priser, samtidigt som antalet transaktioner fortsatt var lägre än normalt. Under har banken tecknat nytt avtal med SBAB om bolån. Fördelen med det nya avtalet, jämfört med det tidigare, är främst att bankens rådgivare får större utrymme att möta konkurrenternas erbjudande genom att bankens internpris blir lägre. I Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av Sveriges samtliga banker ligger Sparbanken Öresund fortsatt i topp. Trenden för bankerna är att de generellt får sämre betyg av privatkunderna jämfört med tidigare år, vilket även påverkar Sparbanken Öresunds betyg. Allt fler kunder hittar Mobilbanken, som under året har bytt till samma säkerhetslösning som för Internetbanken, Mobilt BankID. Att det är samma lösning ger möjligheter till breddat tjänsteutbud, exempelvis överföringar direkt i mobilen. Kunderna kan nu också se sina fond- och aktieinnehav i Mobilbanken. Samarbetet med If kring försäkringar har utvecklats väl. Drygt kunder har valt att teckna en förmånlig försäkring och förlängningsgraden uppgår till 90 procent. Företagsmarknad Företagsmarknaden är ett prioriterat tillväxtområde för banken. Utvecklingen har varit starkt positiv. Banken hade vid årets utgång små och medelstora företag som kunder med en samlad affärsvolym på 31,3 mdr (28,6). Det motsvarar en ökning på 9,4 procent. En stor del av ökningen kommer från tillväxtmarknader som Malmö och Helsingborg, men kan också hänföras till bankens möjligheter att ta större engagemang som matchar även medelstora företags behov. Samarbetet med Europeiska investeringsfonden om förmånliga krediter till snabbväxande och innovativa företag och med Europeiska investeringsbanken om lån till små och medelstora företag stärker Sparbanken Öresunds roll som regional tillväxtmotor. I kombination med utgivningen av Utsikt Skåne, en rapport som tas fram i samarbete med ägarstiftelserna för att belysa det skånska företagsklimatet, tydliggör detta bankens engagemang för tillväxt i regionen.

13 Förvaltningsberättelse 13 Satsningen på företagsmarknaden underlättas av den nya kontorsstrukturen, där rådgivare med fokus på företagens behov samlas på större enheter. Under har Sparbanken Öresund Finans blivit en självklar del av erbjudandet till bankens företagskunder, med en affärsvolym på cirka 600 mnkr. Verksamheten finansierar ett brett urval av objekt såsom fordon, entreprenad- och lantbruksmaskiner. Under året har Sparbanken Öresund Finans även utvecklat och förstärkt sitt säljfinansieringskoncept som innebär att återförsäljare kan erbjuda sina kunder en finansieringslösning och därmed öka sin lönsamhet. I Svenskt Kvalitetsindex tappar Sparbanken Öresund i kundnöjdhet bland företagskunder. Det försämrade betyget är dels en generell trend för banker, dels ett utslag av förändringar av bankens erbjudande och nya servicemodell för framförallt småföretag. Arbetet med den nya servicemodellen har fortsatt under 2014 och målet är att stärka betyget i alla kategorier. Private Banking Private Banking är det snabbast växande området i Sparbanken Öresund. Under fortsatte den positiva utvecklingen, både i antal kunder och i förvaltade tillgångar. Vid årets utgång omfattade Private Banking-erbjudandet kunder (1 300) och cirka 5,9 mdr i affärsvolym (4,7). För att möta den snabba ökningen har antalet rådgivare ökat till 12 och kompletterats med försäkringsspecialister för att möjliggöra ett helhetsperspektiv. Rådgivarna finns på alla kontor men utgår från kontoren i Malmö, Lund, Helsingborg, Båstad och Ängelholm. Samtliga rådgivare är certifierade enligt Swedsec. För att omfattas av Private Banking-erbjudandet krävs placeringsbara tillgångar på minst en miljon kronor, en gräns som är lågt satt jämfört med andra banker. Intresset har varit stort och den främsta marknadsföringen sker genom att nöjda kunder rekommenderar banken till bekanta. Kunderna sätter stort värde på rådgivningen och uppskattar bankens modell som bygger på att alltid leverera det som är bäst för kunderna istället för att sälja de egna fonderna. Placeringsmarknad Bankens placeringsvolymer ökade till 17,0 (13,9) mdr. Investeringssparkontot är attraktivt som sparform, med i snitt 500 nyöppnade konton varje månad. summerades till ytterligare ett bra börsår. Stockholmsbörsens index ökade drygt 23 procent. Det faktum att vi har två bra börsår bakom oss bidrar till ökat intresse för placeringar. Inledningen av börsåret 2014 visar emellertid att oron på marknaden inte är helt borta: nu är det upp till bevis för bolagen. Investerarna vill se tydliga spår av den förbättrade konjunkturen i bolagens rapporter. Bankens rådgivare är därför måna om att prata om riskerna för att öka kundernas insikt om värdet av en balanserad portfölj. Ett antal modellfondportföljer med olika risknivå och tidsperspektiv erbjuds för att matcha kund och riskprofil. Medelportföljen, som till hälften består av aktier och till andra hälften räntor och alternativa investeringar, gav en avkastning på fina 16,9 procent till betydligt lägre risk än en renodlad aktieportfölj. Sparbanken Öresund utvärderar kontinuerligt sitt fondutbud och tog in 15 nya fonder med god förvaltningshistorik. De nya fonderna kompletterar och förstärker ett redan starkt fondutbud. Vid utvärdering är fondens faktiska prestation viktigare än ratingen. Femtio fonder från tolv olika förvaltare finns i dag representerade på fondtorget.

14 14 Förvaltningsberättelse Rörelseverksamheten Sparbanken Öresunds kontorsrörelse är sedan uppdelad i tre rörelseområden; Syd, Sydost och Nordväst. Under har kontorsstrukturen förändrats för att skapa större enheter med bättre förutsättningar att möta kundernas behov av kvalificerad rådgivning. Besluten tas nära kunderna, vilket lockar inte minst nya företagskunder till banken. Utvecklingen mot tydligare och mer specialiserade yrkesroller stärker möjligheterna att möta kundernas behov med rätt kompetens. Område Syd Rörelseområde Syd består av sju kontor som betjänar kunder i kommunerna Malmö, Trelleborg, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Lomma och Burlöv. Rörelseområdet omfattar nästan hälften av det totala antalet invånare i bankens verksamhetsområde, liksom en betydande del av antalet företag. Eftersom Sparbanken Öresund historiskt inte har haft en stark ställning i Malmö och Trelleborg finns betydande potential för tillväxt. Under har rörelseområdet lyckats förvalta tillväxtmöjligheterna väl och affärsvolymen ökade närmare tio procent med god lönsamhet. Satsningen på företagskunder har varit lyckad och det är det segmentet som har bidragit mest till den positiva utvecklingen. Strävan är att öka volymen, men det får inte ske på bekostnad av lönsamheten i affärerna. Under har verksamheten i Malmö samlats till tre fullservicekontor med fokus på både privatpersoner och företag. Verksamheten i Staffanstorp och Lomma har samma profil, däremot är verksamheten i den senare kommunen fördelad på två kontor under samma ledning. Kontoret i Bjärred har flyttat till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Bjärred centrum. Kontoret i Trelleborg är ett rådgivningskontor. Sammantaget finns 62 medarbetare i område Syd. Område Sydost Rörelseområdet Sydost består i huvudsak av mogna lokala marknader där Sparbanken Öresund har höga marknadsandelar. Trots bankens position i Sydost har affärsvolymen ökat med cirka 4 procent under, varav ökningen på företagssidan står för merparten av volymtillväxten. Området består av sex kommuner med drygt invånare. Näringslivet präglas dels av Lunds universitet och Ideonområdet, dels av omfattande småföretagande inom handel, service och tjänster. Mellanskåne och inte minst Eslöv växer snabbt och bostadsbyggandet ökar. Servicen till privatkunder präglas till stor del av rådgivning och produkter inom sparande och placeringar. Ett mått på det är att inlåningen i Sydost är 30 procent högre än utlåningen, vilket bidrar till en stark balansräkning. Bolån är en viktig produkt för banken. I område Sydost har Sparbanken Öresund behållit ställningarna inom bolån med en uppskattad marknadsandel på procent. En anledning till den starka positionen är den nära relationen till Sparbanken Öresunds fastighetsbyrå. I Lund är all företagsverksamhet samlad till kontoret på Ideon Gateway, medan kontor Lund City har blivit ett kraftfullt finansiellt centrum för privatkunder med omfattande rådgivningsresurser. Totalt sett omfattar rörelseområdet sju kontor och 85 medarbetare. Samarbetet med Landshypotek avvecklas under 2014 eftersom Landshypotek har för avsikt att bygga upp en egen bankrörelse. Område Nordväst Rörelseområdet Nordväst omfattar tio kontor, varav hälften i Båstad, Ängelholm och Örkelljunga, där banken av tradition har mycket stark position. Här handlar det i huvudsak om merförsäljning till befintliga kunder. Övriga kontor finns på tillväxtmarknader där banken har kortare historik och större potential; Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Landskrona. Utvecklingen är positiv, inte minst på företagssidan. Vid årets utgång hade rörelseområdet 108 medarbetare. Under etablerade Sparbanken Öresund nytt kontor i Landskrona, en offensiv kommun som jobbar för att vända den negativa trend som påverkat staden. Helsingborg, som är områdets centrum och tillväxtmotor, driver genom samarbetet Familjen Helsingborg utvecklingen i nordvästra Skåne. Det franchisekoncept som Sparbanken Öresund fastighetsbyrå har infört under skapar nya möjligheter. Ett samarbete har inletts med mäklare i Helsingborg och Höganäs som, i kombination med ett nytt avtal med SBAB, stärker bankens konkurrenskraft på bolånemarknaden. Att hålla en hög aktivitetsnivå och vara ute mycket hos kunderna är framgångsfaktorer för banken.

15 Förvaltningsberättelse medarbetare 10 kontor Nordväst Omfattar kommunerna: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp Ängelholm och Örkelljunga med totalt drygt invånare. 108 medarbetare på tio kontor i Båstad, Förslöv, Helsingborg (Drottninggatan och Väla), Höganäs, Landskrona, Munka Ljungby, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Sydost 85 medarbetare Omfattar kommunerna: Eslöv, Kävlinge, Hörby, Höör, Lund och Sjöbo med drygt invånare. 85 medarbetare på sju kontor i Eslöv, Kävlinge, Lund (Lund city och Ideon), Löddeköpinge Södra Sandby och Veberöd. 7 kontor 62 medarbetare 7 kontor Syd Omfattar kommunerna: Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Staffanstorp, Trelleborg och Vellinge med cirka invånare. 62 medarbetare på sju kontor i Bjärred, Lomma, Malmö (Nordenskiöldsgatan, Stortorget och Hyllie), Staffanstorp och Trelleborg.

16 16 Förvaltningsberättelse Organisationen Koncernledning Bankens ledning delas in i följande huvudområden: Affärsstöd, HR, Kredit & Finans samt Rörelsen. Rörelsen är i sin tur indelad i tre rörelseområden; Syd, Sydost och Nordväst. Chefen för respektive område inklusive de tre rörelsecheferna ingår i koncernledningen och rapporterar direkt till vd. Vid utgången av bestod koncernledningen av följande personer: Lars Ljungälv Vd, Chef Affärsstöd Mats Nilsson Vice vd, Chef Kredit & Finans Maria Stagmo HR-chef Mats B Nilsson Rörelsechef Syd Anders Österberg Rörelsechef Sydost Göran Tarring Rörelsechef Nordväst Petter Brandt Riskchef (adjungerad) Under affärsstöd finns enheterna Affärsutveckling, Produkt, Process och IT, Säkerhet och Verksamhetsstöd. Affärsstöd ansvarar även för intern support och kommunikation. HR hanterar allt som har med bankens medarbetare att göra men även intern information. Kredit & Finans ansvarar för kredithantering; riktlinjer, stöd och rapportering i syfte att ha god kontroll över kreditriskerna. Inom området finns även ekonomi- och finansfunktionen. Utöver områdena ovan finns Risk & Compliance som självständig enhet, med ansvar för intern tillsyn och kontroll, direkt underställd vd. Koncernstruktur Sparbanksstiftelsen Öresund äger 77,74 procent av Sparbanken Öresund. Sparbanksstiftelsen Gripen äger 22,26 procent. I Sparbanken Öresundkoncernen ingår, utöver banken, ett antal dotter- och intressebolag. Under har stora förändringar skett i koncernen i syfte att skapa en mer effektiv och hållbar struktur. Cerdo Bankpartner AB Cerdo ägs av Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd. Den huvudsakliga verksamheten har bestått av att tillhandahålla administrativa tjänster och IT-lösningar till ägarna, men även till externa kunder. inleddes en strukturförändring av Cerdos verksamhet. De funktioner och processer som enbart sker för ägarbankerna har flyttats över till respektive bank. IT-verksamheten samlades i Cerdo IT, som i december avyttrades till SDC A/S. Cerdo Bankpartner omsatte under 309 mnkr inkl vidarefakturering och gjorde ett rörelseresultat på 24,6 mnkr (-6,4). Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå ombildades till en franchiserörelse. Franchisetagare finns i Lund, Eslöv, Helsingborg och Höganäs. Vid årets ingång hade fastighetsbyrån 13 anställda. Efter genomförda förändringar har bolaget en anställd vd som ansvarar för franchisekonceptet. Verksamheten omsatte under 13,8 mnkr (18,2) med ett rörelseresultat på -0,1 mnkr (-0,9). Bostadsmarknaden har utvecklats svagt under tre års tid, med färre transaktioner och stillastående priser. Stagnationen har påverkat mäklarbranschen, där det råder överetablering och hård konkurrens. Samarbete med banken är därför attraktivt och franchisekonceptet har tagits väl emot av marknaden. Frispar Företagskredit AB Frispar Företagskredit är ett helägt dotterbolag till Sparbanken Öresund som erbjuder företagskunder förmånliga lån med stöd av garantier från Europeiska investeringsfonden. Konceptbanken Konceptbanken är ett samarbete mellan Sparbanken Öresund och Lån & Spar Bank i Danmark. Verksamheten drivs från Lund och är ett fristående affärsområde i Sparbanken Öresund. Affärsmodellen går ut på att erbjuda kort och blancolån till utvalda medlemsorganisationer. Sparbanken Öresund har för avsikt att avveckla sitt engagemang i Konceptbanken under Huvudmän Sparbanksstiftelsen Öresund (Lund) 77.74% Dotter och intressebolag Huvudmän Sparbanksstiftelsen Gripen (Ängelholm) 22.26% Sparbanken Öresund AB (publ) (Malmö) Cerdo Bankpartner AB 80 %, FriSpar Bolån AB 49 %, Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå 100 %, Frispar Företagskredit 100 %

17 Förvaltningsberättelse 17 Medarbetarna Sparbanken Öresund är en attraktiv arbetsplats med låg personalomsättning, låg sjukfrånvaro och nöjda medarbetare. Den undersökning som genomfördes bland alla medarbetare hösten gav betyget 4,7 (4,9) på en sexgradig skala med ett 90-procentigt deltagande. Även om det är marginellt lägre än 2011 så är det ett mycket bra betyg, inte minst mot bakgrund av att banken har vuxit med närmare hundra medarbetare sedan 2011 till följd av omstruktureringen av Cerdo Bankpartner. Bankens medarbetare har kunskap om bankens vision och mål, de trivs med kollegerna och har förtroende för chefen. Den interna rörligheten inom banken är stor: av 120 utlysta tjänster tillsattes 105 av interna sökande. 65 procent av bankens medarbetare är kvinnor, medan 32 procent av cheferna är kvinnor. Ambitionen är att öka andelen kvinnor bland chefer och företagsrådgivare. Under har en personalbank etablerats på HR-enheten, där en särskild rådgivare hjälper medarbetare med deras privatekonomi. Arbetet med att utveckla våra medarbetare i yrkesrollen har hög prioritet. Under har rollerna i banken förtydligats i syfte att öka kvaliteten och förbättra den interna effektiviteten. Det handlar framförallt om att säkerställa att kundernas behov matchas med rätt kompetens i banken. Under året har arbetet med befattningsbeskrivningar och individuella mål fortsatt. Alla rådgivare som arbetar med placeringar har genomgått Swedsecs certifiering. E-learning används som stöd för att utbilda samtliga medarbetare på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. En särskild HRportal har byggts upp med all information som medarbetare behöver. Under året har arbetsmiljön stått i fokus. Tre inspektioner har genomförts som på ett positivt sätt har bidragit till bättre rutiner, ökad kunskap och vissa åtgärder för att säkerställa god arbetsmiljö. Miljö Sparbanken Öresund ska arbeta för hållbar utveckling genom alla våra processer, vilket innebär att hänsyn måste tas till miljömässiga, arbetsrättsliga, människorättsliga och affärsetiska aspekter. Banken har en miljökommitté vars uppgift är att öka samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer. Miljöarbetet kan omfatta projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i banken. Sparbanken Öresund påverkar miljön framförallt genom valet av ressätt, samt genom olika inköp. Att om möjligt välja miljövänliga alternativ ska vara en självklarhet för alla medarbetare. Banken har en miljöpolicy som styr arbetet med miljöförbättrande åtgärder. Ambitionen är att utveckla arbetet stegvis och att successivt minska bankens miljöpåverkan.

18 18 Ekonomisk redogörelse Ekonomisk redogörelse Affärsvolymutveckling Banken har haft en jämn och god volymtillväxt från januari till december. Tillväxten återfinns främst inom företagssegmentet, men även inom privatsegmentet. Bankens sparaprodukter har utvecklats starkast under året. Bankens totala affärsvolym uppgick till mnkr (98 561), vilket innebär en ökning med mnkr eller 4,5 procent. De sammanlagda inlåningsvolymerna i egen portfölj uppgick till mnkr (23 862), vilket motsvarar en ökning med 253 mnkr eller 1,1 procent. De sammanlagda placeringsvolymerna uppgick till mnkr (13 854). Detta motsvarar en ökning med mnkr eller 23,0 procent. Tillväxten har varit stark inom fondsparande och värdepappersdepåer. De sammanslagna sparandevolymerna uppgick till mnkr (37 716), vilket motsvarar en ökning med mnkr eller 9,1 procent. De sammanlagda utlåningsvolymerna, inklusive ej utnyttjad beviljad kredit, uppgick till mnkr (60 845), vilket motsvarar en ökning med mnkr eller 1,7 procent. Resultatutveckling Koncernens resultat Koncernen kan för året redovisa ett rörelseresultat på 224,3 mnkr (41,7), vilket innebär en ökning med 182,6 mnkr. Räntenettot för perioden är fortsatt stabilt och uppgick till 703,7 mnkr (671,6), vilket är en ökning med 32,1 mnkr eller 4,8 procent. Provisionsnettot uppgick till 317,6 mnkr (300,4), vilket är en ökning med 17,2 mnkr eller 5,7 procent. Ökningen utgörs främst av värdepappersprovisioner. Nettoresultat av finansiella transaktioner uppgick till 39,0 mnkr (12,0), vilket är en ökning med 27,1 mnkr. Övriga rörelseintäkter uppgick till 164,6 mnkr (143,3), här ingår en engångsintäkt avseende avyttring av avskrivna kreditstockar om 15,5 mnkr. Totala rörelsekostnader före kreditförluster uppgick till 946,8 mnkr (975,9), vilket innebär en minskning med 29,1 mnkr eller 3,0 procent. I totala rörelsekostnader ingår allmänna administrationskostnader med 825,9 mnkr (856,1), vilka minskat med 30,2 mnkr eller 3,5 procent. En omräkning av pensionsskulden enligt IAS 19 har påverkat allmänna administrationskostnader positivt med 20,9 mnkr (20,6). Omstruktureringskostnader ingår med 14,2 mnkr (35,1) varav 10,8 mnkr avser personalkostnader och 3,4 mnkr avser kontorskostnader. Kreditförlusterna uppgick till 70,1 mnkr (126,9), vilket är en minskning med 56,8 mnkr eller 44,7 procent. Kreditförlustnivån var 0,3 procent av ingående balans för utlåningen till allmänheten i egen balansräkning (0,57) och 0,12 procent (0,24) av den totala utlåningsvolymen. Andelen osäkra fordringar netto av utlåning till allmänheten i egen balansräkning var 1,1 procent (1,0). Den totala reserveringsgraden uppgick till 50,4 procent (50,2). Likviditeten är fortsatt god. Vid årsskiftet uppgick kassa, utlåning till kreditinstitut samt obligationer och andra räntebärande värdepapper till 7 026,3 mnkr (4 837,2). Bankens resultat Banken kan för perioden januari till december redovisa ett rörelseresultat på 178,0 mnkr (27,8), vilket innebär en ökning med 150,2 mnkr. Räntenettot uppgick till 686,9 mnkr (655,1), vilket är en ökning med 31,8 mnkr eller 4,8 procent. Provisionsnettot uppgick till 350,4 mnkr (338,3), vilket är en ökning med 12,1 mnkr eller 3,6 procent. Ökningen utgörs främst av värdepappersprovisioner. Nettoresultatet av finansiella transaktioner uppgick till 27,9 mnkr (11,8), vilket innebär en ökning med 16,0 mnkr. Övriga rörelseintäkter uppgick till 40,8 mnkr (14,9), vilket är en ökning med 25,9 mnkr. Ökningen förklaras huvudsakligen av en engångsintäkt avseende avyttring av avskrivna kreditstockar om 15,5 mnkr. Totala rörelsekostnader före kreditförluster uppgick till 874,1 mnkr (882,6), vilket är en minskning med 8,5 mnkr eller 1,0 procent. I totala rörelsekostnader ingår allmänna administrationskostnader med 780,0 mnkr (782,7), en minskning med 2,7 mnkr eller 0,3 procent. Omstruktureringskostnader ingår med 14,2 mnkr (35,1) varav 10,8 mnkr avser personalkostnader och 3,4 mnkr avser kontorskostnader. En engångskostnad för IT-plattformsbyte ingår med 11,8 mnkr. Kreditförlusterna uppgick till 70,1 mnkr (126,9), se kommentar under koncernen. Finansieringskällor Likviditet Bankens interna likviditetsmått är en viktig del i bankens finansieringsstrategi. Likviditetsmåtten ska begränsa och styra bankens likviditetsrisk. Förhållandet mellan utlåning och inlåning mäts varje månad och ska inte överstiga 110 procent. Likviditetsmåttet uppgick till 103 procent. Bankens likviditetsreserv ska bestå av tillgångar som är likvida och belåningsbara i Riksbanken eller utlåning till kreditinstitut. Information om bankens likviditetspositioner redovisas kvartalsvis.

19 Ekonomisk redogörelse 19 Koncernens likviditetspositioner Likviditetsreserv * (tsek) Kassa och tillgodohavanden i bank Säkerställda obligationer Övriga obligationer Total likviditetsreserv * Likviditetsreserven består av högkvalitativa likvida tillgångar som inte är pantsatta. Samtliga värdepapper är belåningsbara i Riksbanken.Bankens målsättning är att likviditetsreserven minst ska uppgå till mnkr Finansieringskällor, % 5% 1% 6% 8% 80% Inlåning Obligationer Förfallostruktur finansiering, % 67% 24% 9% <1 år Andra likviditetsskapande faciliteter (tsek) Kredit- lånefaciliteter (outnyttjade) Summa Finansiering Bankens mål är att ha en långsiktig finansieringsstrategi för att kunna möta framtida finansieringsbehov. Strategin ska stödja möjligheten till anskaffning av kapital och en närvaro på de finansiella marknaderna. Bankens finansieringsstruktur ska vara långsiktig, stabil och diversifierad. Banken ska sträva efter att ha tillgång till flera finansieringskällor för att sprida riskerna. Prioriterade finansieringskällor är: Inlåning från allmänheten Emission av certifikat Emission av MTN-obligationer Bilaterala avtal Bankens huvudsakliga finansieringskälla utgörs av inlåningsmedel. Bankens utlåningstillväxt ställer krav på finansieringsbehov, men det totala finansieringsbehovet reduceras eftersom krediter kan förmedlas till FriSpar Bolån AB och FriSpar Företagskredit AB, som hanterar bottenkrediter i villa-, fritids- och flerfamiljsfastigheter och bostadsrätter respektive företagshypotek. Banken har olika upplåningsprogram och kan därmed möta investerares behov av placeringar. Bankens upplåningsprogram utgörs av ett Medium Term Note (MTN) program för medelfristig finansiering samt ett certifikatprogram för kort finansiering. Emitterade obligationer finns noterade på Nasdaq OMX Nordic. Mer information om MTN-prospektet finns på Banken arbetar även med bilaterala kreditfaciliteter. Sparbanken Öresund har emitterat nya obligationer under till ett belopp om mnkr. 600 mnkr av nyemissionen har använts till att återbetala tidigare emitterade obligationer med statlig garanti. Sparbanken Öresund har även emitterat 550 mnkr nya förlagslån under hösten. Efterfrågan av Sparbanken Öresunds obligationer har varit god hos skuldinvesterare. Sparbanken Öresund har under hösten även fått ett långfristigt lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB) på 350 mnkr. Lånet ska användas till att erbjuda små och medelstora företag långfristig finansiering till förmånliga villkor. Förlagslån Lån Certifikat Känslighetsanalys Av tabellen nedan framgår hur bankens rörelseresultat före skatt påverkas då vissa variabler ändras. Förändring Händelser efter rapportperiodens utgång Bankens ägarstiftelser har tagit initiativ till att vara med och förändra den skånska sparbankskartan. Sparbanksstiftelsen Öresund har för avsikt att delta i bildandet av Sparbanken Skåne genom att delar av Sparbanken Öresund går samman med Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken Det är Sparbanken Öresunds kontor i Eslöv, Kävlinge, Lund, Löddeköpinge, Södra Sandby, Staffanstorp och Veberöd som, tillsammans med Färs & Frosta Sparbank och Sparbanken 1826, bildar Sveriges största sparbank under det föreslagna namnet Sparbanken Skåne. Sparbanken Öresunds kontor i Bjärred, Båstad, Förslöv, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Lomma, Malmö, Munka Ljungby, Trelleborg, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommer att ingå i Swedbanks södra region. Swedbank köper hela Sparbanken Öresund av bankens ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen. Delar av banken går sedan över till nybildade Sparbanken Skåne enligt beskrivningen ovan. Framtida utveckling 1-5 år >5 år Effekt på rörelseresultat (mnkr) Marknadsränta (procentenheter) + 1 % 233,6 + Placeringsmarginal (procentenheter) +/- 0,1 % 31,4 +/- Löneförändringar +/- 1 % 3,7 -/+ Övriga rörelsekostnader exkl kreditförluster +/- 1 % 5,1 -/+ Kreditförlustprocent +/- 0,1 % 24,4 -/+ Strukturaffären som beskrivs ovan är villkorad av godkännanden från Finansinspektionen och Konkurrensverket, vilka väntas under andra kvartalet Därefter vidtar arbetet med integrationen och den tekniska övergången till Swedbank respektive Sparbanken Skåne.

20 20 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Sparbanken Öresund AB (publ), moderföretag i Sparbanken Öresund-koncernen, är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Malmö. Sparbanken Öresund ägs av två stiftelser Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne och Sparbanksstiftelsen Gripen. Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne innehar 77,74 procent och Sparbanksstiftelsen Gripen 22,26 procent av aktierna i Sparbanken Öresund. System för intern kontroll och riskhantering i den finansiella rapporteringen Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen definieras som den process, utförd av styrelsen, revisionsutskottet, ledningen och annan berörd personal, som syftar till att säkerställa en rimlig försäkran om korrektheten i den finansiella rapporteringen. Sparbanken Öresunds styrelse har det yttersta ansvaret för Sparbanken Öresunds risktagande och bedömning av kapitalbehov samt den finansiella rapporteringen. Kontrollmiljö Kontrollmiljön skapar basen för intern kontroll genom att forma den kultur och de värderingar Sparbanken Öresund verkar utifrån. Denna komponent av den interna kontrollstrukturen inkluderar organisationens ledarstil, gällande värdegrunder samt hur befogenheter och ansvar kommuniceras och dokumenteras i styrande dokument som interna policyer och instruktioner. Inom Sparbanken Öresund är ansvaret för riskhantering baserat på principen om tre försvarslinjer som syftar till att tydliggöra roller och ansvar för riskhantering. I grunden ligger att varje anställd är ansvarig för att hantera riskerna inom det egna ansvarsområdet samt för efterlevnad av externa och interna regler. Modellen skiljer mellan funktioner som äger risk och regelefterlevnad (första linjen), funktioner för övervakning av risker och regelefterlevnad (andra linjen) och funktioner för oberoende granskning (tredje linjen). Ekonomi- och Finansenheten, som tillhör första försvarslinjen, ansvarar för koncernredovisning och koncernbokslut samt för ekonomiska och administrativa styrsystem. I enhetens ansvar ingår även koncernens likviditet, internbank, kapitalbas, skatteanalys samt myndighetsrapportering. Dessutom ska enheten säkerställa att instruktioner av betydelse för den finansiella rapporteringen görs kända och tillgängliga för berörd personal. Riskbedömning Som ett led i arbetet med att kvalitetssäkra den finansiella rapporteringen har styrelsen inrättat ett revisionsutskott bestående av styrelsens vice ordförande samt en styrelseledamot. Utskottet behandlar kritiska redovisningsfrågor samt finansiella rapporter som banken lämnar. Utskottet övervakar också effektiviteten i internkontrollen, internrevisionen och riskhanteringssystemen avseende den finansiella rapporteringen. Revisionsutskottet säkerställer genom fortlöpande kontakt med ansvariga inom Sparbanken Öresund samt med bankens interna och externa revisorer att risker för väsentliga fel i den finansiella rapporteringen identifieras och hanteras. Kontrollaktiviteter Den andra försvarslinjen (Riskenheten) utövar tillsyn inom koncernen vad gäller riskhantering och regelefterlevnad och består av funktionerna för riskkontroll (inklusive kreditkontroll) och compliance. Riskenheten är ansvarig för att övervaka och testa lämplighet och effektivitet i implementerade rutiner på koncernnivå samt övervaka förändringar i regelverk. Riskenheten stödjer även första försvarslinjen med tillämpningen genom att assistera vid utveckling av rutiner, metoder och verktyg för hantering av risker och regelefterlevnad. Riskenheten sammanställer, analyserar och rapporterar koncernens risker på en konsoliderad nivå till, riskkommitté, revisionsutskott och styrelsen. Slutligen stödjer Riskenheten ledningen i att övervaka regelefterlevnad och ändringar i regelverk. Inom koncernens redovisningsfunktion sker fortlöpande avstämningar och kontroller av redovisade belopp samt analyser av resultat- och balansräkningar. Kontroller på transaktionsnivå är implementerade i Sparbanken Öresunds processer och innefattar kontrollaktiviteter såsom attester, avstämningar och analyser. Det finns även generella IT-kontroller, som till exempel övervakning av IT-driften, rutiner för utveckling och förändringar av system samt behörighetskontroller. Information och kommunikation Banken och koncernen har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att främja fullständighet och riktighet i den finansiella rapporteringen.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 3 VD har ordet 4 Verksamheten januari december 2013 5 Resultaträkning koncernen 9 Rapport över totalresultatet koncernen 10 Rapport över finansiell

Läs mer

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005

Resultatrapport. Danske Bank fortsätter växa och förnyar marknaden för boendeaffärer i Sverige. Pressinformation. Kvartal 3 2005 Pressinformation Kvartal 3 2005 Resultatrapport DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27

Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014 2015-02-27 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder

Danske Bank fortsätter att växa med nöjdast kunder Pressinformation Resultatrapport Kvartal 3 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE OMFATTAR KONTORSRÖRELSEN INKLUSIVE ENHETERNA CORPORATE

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28

Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Delårsrapport Q 3, 2014 2014-11-28 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt kontor i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2009 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta som vid årets ingång uppgick till 2 procent sänktes löpande under året till 0,50 procent vid halvårsskiftet.

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012

Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011. MalmöLundregionen. Augusti 2012 Befolkning, arbetsmarknad och bostadsbyggande i MalmöLundregionen 2000-2011 MalmöLundregionen Augusti 2012 Rapporten är framtagen av Avdelningen för samhällsplanering, stadskontoret, Malmö stad Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Delårsrapport per

Delårsrapport per Delårsrapport per 2016-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2016 Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14

Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Delårsrapport, Q 1 2015 2015-04-14 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Företagspresentation 2011-10-13

Företagspresentation 2011-10-13 Företagspresentation 2011-10-13 Bo Johansson Verkställande direktör Jens Magnusson Ekonomi- och Finanschef Innehåll Detta är Swedbank Sjuhärad AB Historik Affärsidé och mål Marknad Aktieägare Samarbetet

Läs mer

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720

SALA SPARBANK. Ersättningspolicy POL 720 SALA SPARBANK Ersättningspolicy POL 720 Datum för fastställelse 2014-10-03 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3. Organisation och ansvar...

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden Pressinformation Resultatrapport Kvartal 2 2006 DENNA RESULTATRAPPORT AVSER AFFÄRS- OMRÅDET BANKAKTIVITETER SVERIGE INOM DANSKE BANK. DETTA AFFÄRSOMRÅDE Danske Bank fortsätter att växa snabbare än marknaden

Läs mer

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och

Näringsliv Skåne. Foto: Anders Ebefeldt Studio e. Konjunktur och Näringsliv Skåne Foto: Anders Ebefeldt Studio e Konjunktur och arbetsmarknad Rapport januari 2012 1 Konjunktur och arbetsmarknad Konjunkturläget Konjunkturprognoserna fortsätter att bli allt dystrare.

Läs mer

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017

Företagsklimatet i Tomelilla kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014

Sparbanken Gotland. Delårsrapport Januari -Juni 2014 Sparbanken Gotland Delårsrapport Januari -Juni 2014 Delårsrapport för perioden januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Gotland, orgnr 534000-5775, får härmed avge delårsrapport för verksamheten under

Läs mer

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen

5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY. Innehåll. Externa regelverk. Finansinspektionen 5.9. ERSÄTTNINGSPOLICY Fastställd av styrelsen 2015-06-17 Tidigare fastställd av styrelsen 2014-05-28 I de fall Hälsinglands Sparbank saknar policys eller instruktioner inom något område ska Swedbanks

Läs mer

Policy för ersättning

Policy för ersättning Policy för ersättning Fastställd av styrelsen för Ulricehamns Sparbank 2014-09-10 ersätter 2014-01-24 Ulricehamns Sparbank Innehållsförteckning Policy för ersättning... 1 Externa regelverk... 2 Interna

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017

Företagsklimatet i Landskrona stad 2017 Företagsklimatet i stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051

Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09. Ikano Bank SE. Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och Likviditet 2012-09 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Kapitaltäckning och likviditet, periodisk information per 30 september 2012 Denna information om kapitaltäckning och likviditet för

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering

Verksamhet Årets händelser Utlåning Finansiering Bokslut 2011 Verksamhet Svea Ekonomi AB bedriver, med tillstånd av Finansinspektionen, finansieringsverksamhet enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse (LBF). Svea Ekonomi AB-koncernen

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017

Företagsklimatet i Klippans kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast.

Rörelsemarginalen har fortsatt öka och uppgick för första kvartalet till 10,6 % och närmar sig det mål om 12 % som SJR:s styrelse lagt fast. Fortsatt ökad omsättning och rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 76,8 MSEK (62,2), vilket motsvarar en tillväxt om 23,4 % Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (4,5) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA

TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA TÄNK OM DET FINNS EN BANK SOM TÄNKER ANNORLUNDA Vi står alltid på din sida På Sparbanken Öresund tänker vi annorlunda. Vi sätter alltid dig och regionen där du lever och verkar i fokus. Våra rådgivare

Läs mer

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002

Sparbanken Rekarne. Ersättningspolicy. Ramverksversion 720.002 Sparbanken Rekarne Ersättningspolicy Ramverksversion 720.002 Datum för fastställelse 2015-08-25 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande mål... 2 3.

Läs mer

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017

Företagsklimatet i Helsingborgs stad 2017 Företagsklimatet i s stad 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s stad Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsamheten Skåne län

Företagsamheten Skåne län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Skåne län Skåne län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Skåne län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-04-12 1 (11) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

Hela Skånes sparbank

Hela Skånes sparbank Hela Skånes sparbank Tillsammans ger vi tillbaka Sparbanksidén har drygt 200 år på nacken och är mer aktuell än någonsin. Genom våra tre ägarstiftelser fortsätter vi en stolt tradition att ge tillbaka

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2012 - juni 2013 Nettoresultat av valutahandel: 15 tkr. Resultat före skatt: -183 tkr Resultat per aktie före skatt: -0.07 kr. VD: s kommentar FXI kan

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2014 - juni 2015 Nettoresultat av valutahandel: 475 tkr. Resultat före skatt: 13 tkr. Resultat per aktie före skatt: 0,01 kr. Valutafonden beräknas starta

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017

Detta är Swedbank. 2 februari, 2017 Detta är Swedbank 2 februari, 2017 Sverige, Estland, Lettland och Litauen är våra hemmamarknader 16,2 miljoner invånare 7,3 miljoner privatkunder 650 000 företagskunder 389 bankkontor 13 700 medarbetare

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké 2015 2016-02-29 Verksamhet Consensus Asset Management AB är en fondkommissionär med huvudkontor i Göteborg samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2017-08-17 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar.

Välkommen till Max Matthiessen. Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 11-05-13 Välkommen till Max Matthiessen Max Matthiessen är specialister på försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar. Men det är trygghet vi levererar. 2 Kort om Max Matthiessen 2011 Sveriges ledande

Läs mer

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef

Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Lunchpresentation 7 maj 2007 Jan Lidén VD och koncernchef Sammanfattning Kv1 2007 Fortsatt starkt och stabilt resultat 2 910 Mkr (2 270 Kv1 20) Starkt och stabilt resultat från alla tre stora rörelsegrenarna;

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport april 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har ökat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för BNP-tillväxten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001

Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy. Ramverksversion 001 Eskilstuna Mäklarteam AB (Fastighetsbyrån) Ersättningspolicy Ramverksversion 001 Datum för fastställelse 2015-05-22 Sidan 1 Innehåll Externa regelverk... 2 Interna regelverk... 2 1. Syfte... 2 2. Övergripande

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling. Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2016-09-15 1 (12) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL)

HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) HALVÅRSRAPPORT FX INTERNATIONAL AB (PUBL) Oktober - december 2016 Nettoresultat av valutahandel: 3,87 % (5,90 %). Rörelseresultat: -698 tkr (-83 tkr). Finansiella intäkter och kostnader: -143 tkr (-11

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer