Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder"

Transkript

1 Sparbanken Öresund är en regional bank med en stark lokal närvaro. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi är affärsmässiga och handlingskraftiga. Vi skapar värden tillsammans med våra kunder genom personlig rådgivning. ÅRSRAPPORT 2012

2 INNEHÅLL SPARBANKEN ÖRESUND i korthet 3 Sparbanken 4 ÅRET i KORTHET 6 VD HAR ORDET 8 STYRELSEORDFÖRANDE 9 MARKNAD 10 PRIVATMARKNAD 11 Öresund i korthet 20 VÅRA ÄGARE 21 SAMHÄLLSANSVAR 24 HÅLLBARHET 28 Resultaträkning KONCERNEN 29 RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN 30 Resultaträkning BANKEN DETTA ÄR SPARBANKEN ÖRESUND Sparbanken Öresund är unik som regional fullservicebank med fokus på människor och företag i Öresundsregionen. Ambitionen är att vara förstahandsvalet för människor och företag som lever och verkar i regionen samt att vara en mötesplats och en motor för den regionala ekonomin PLACERINGSMARKNAD 3 13 HAR ORDET FÖRETAGSMARKNAD PRIVATE BANKING 31 BALANSräkning BANKEN Verksamhetsområdet omfattar 24 kommuner: Bjuv, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Perstorp, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Trelleborg, Vellinge, Åstorp, Ängelholm samt Örkelljunga. 14 RÖRELSEVERKSAMHETEN 16 OMVÄRLD 17 RISK 18 MEDARBETARE 32 nyckeltal 34 STYRELSE OCH KONCERNLEDNING Bankens kontorsrörelse delas in i tre rörelseområden Syd, Sydost och Nordväst. Rörelseområde Syd omfattar Malmö, Trelleborg, Svedala, Staffanstorp, Lomma och Bjärred. Till rörelseområde Sydost hör Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Eslöv, Hörby, Kävlinge, Löddeköpinge och kontor Landshypotek. Rörelseområde Nordväst består av Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Rydebäck, Höganäs, Båstad, Munka-Ljungby, Förslöv, Åstorp och Örkelljunga. Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Banken har säte och huvudkontor i Malmö och styrelse, ledning, medarbetare samt ägare finns i regionen. Sparbanken Öresunds 450 medarbetare ger service till privatkunder och mer än företagskunder i verksamhetsområdet. Affärsvolymen för 2012 var 98,6 miljarder kronor. KORT OM BANKENS DOTTER- OCH INTRESSEFÖRETAG Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå AB ett helägt dotterföretag till Sparbanken Öresund bedriver fastighetsmäkleri i sydvästra Skåne. Cerdo Bankpartner AB ett samägt företag av Sparbanken Öresund (80 procent) och Sparbanken Syd (20 procent) har administrativa processer och IT-stöd som kärnverksamhet och syftar till att effektivisera rutiner och skapa hög kvalitet inom området. Företaget är lokaliserat i Helsingborg. FriSpar Bolån AB ett hypoteksbolag samägt av Sparbanken Öresund (39,2 procent), Sparbanken Syd (9,8 procent) och SBAB (51 procent). Företaget erbjuder kunderna bolån. FriSpar Företagskredit AB ett helägt dotterbolag till Sparbanken Öresund erbjuder konkurrenskraftiga lån till företagskunder. Företagets upplåning garanteras av Europeiska Investeringsfonden. I detta bolag läggs företagskundernas bottenlån.

3 ÅRET I KORTHET Sparbanken Öresund-koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader för 2012 uppgick till 48,1 mnkr (110,5). Inlåningen respektive utlåningen (inkl. samarbetspartners) ökade med vardera 6 procent. Utlåningen i egen portfölj ökade med 5,6 procent. Inom placeringar ökade volymen med 14 procent. JANUARI JUNI I januari 2012 lanserades Bankkort Företag, som är ett nytt bankkort för enskilda företag och ideella föreningar. Kortet är knutet direkt till ett företagskonto i banken. Under det första halvåret 2012 har bankens kontorsnät förstärkts och utvecklats. Ett nytt kontor har öppnat i den expansiva stadsdelen Hyllie i Malmö och banken har flyttat in i nya, större lokaler på Väla i Helsingborg. Även verksamheten i Lund har setts över för att förstärka erbjudandet till både företags- och privatkunder. Under våren har banken startat egen finansbolagsverksamhet, Sparbanken Öresund Finans, som ett led i att öka konkurrenskraften och ytterligare stärka och komplettera erbjudandet gentemot företagskunder. Vid bankens bolagsstämma den 16 april 2012 avgick Lars-Erik Skjutare och tillträdde Lars Ljungälv som VD i Sparbanken Öresund. I juni gav banken ut ett förlagslån på 275 miljoner kronor. Ett antal regionala investerare tecknade sig för erbjudandet, som fick ett positivt mottagande och möttes av stort intresse. I slutet av året gav banken ut ytterligare ett förlagslån på 250 miljoner kronor, denna gång via obligationsmarknaden. JULI DECEMBER Svenskt Kvalitetsindex (SKI) granskning av bankmarknaden visar att Sparbanken Öresund har de mest nöjda privatkunderna bland fullservicebanker i Sverige. Även bankens företagskunder är bland de mest nöjda i landet. Resultatet av undersökningen kan ses som ett bevis på att bankens kundnära arbetssätt och lokala engagemang uppskattas av kunderna. Kontoret i Västra Karup har de senaste åren varit ett renodlat servicekontor. I takt med att antalet kassa- och kundserviceärenden minskat varje år stängdes kontoret i mitten av november. Verksamheten på Bjärehalvön koncentrerades därmed till kontoren i Båstad och Förslöv. I november lanserades den nya tjänsten mobilt BankID. Tjänsten, som är efterfrågad av våra kunder, innebär att man installerar ett mobilt BankID i sin mobiltelefon eller surfplatta för att därefter kunna logga in i Internetbanken från valfri dator. I november meddelade banken att Bo Lundgren föreslås bli ny ordförande i Sparbanken Öresund vid bolagsstämman den 16 april 2013, då Lars Andersson avgår efter drygt åtta år som ordförande. Under året har dotterföretaget Cerdo Bankpartner AB genomgått strukturförändringar för att renodla verksamheten och därigenom uppnå kostnadsbesparingar genom bättre fokus och effektivitet totalt sett. Under 2012 har bankens båda ägarstiftelser, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, tillsammans delat ut bidrag till 125 projekt runt om i bankens verksamhetsområde.

4 VD har ordet Med fokus på ökad lönsamhet Det råder ingen tvekan om att vi lever i en allt mer internationell värld där statsfinansiella problem och politisk oro snabbt sprider sig med betydande konsekvenser som följd för många länder. Att den europeiska influensan även kommit till Sverige kan ingen av oss ha undgått att lägga märke till. Framför allt vittnar exportföretagens orderböcker om minskad efterfrågan samtidigt som antalet varsel ökar på arbetsmarknaden och företagens investeringsvilja mattats av. Tillväxtprognoserna för svensk ekonomi har också under året reviderats nedåt. Ändå är det angeläget att konstatera att svenskt näringsliv klarat sig jämförelsevis väl så här långt och att Sveriges statsfinanser är i gott skick med utrymme för att möta en fördjupad våra medarbetares kompetens samt rekrytering av fler specialister. Ökad lönsamhet en garanti för oberoende Mycket arbete har framgångsrikt lagts ned för att på kort tid etablera Sparbanken Öresund som ett tryggt och självklart val av bank i Öresundsregionen, men också på att smälta samman två företagskulturer till en efter samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Nu när detta är i hamn kommer fokus framför allt att ligga på att öka bankens lönsamhet. En god och långsiktigt stabil lönsamhet är en förutsättning för att Sparbanken Öresund ska kunna fortsätta växa och för att vi ska kunna erbjuda våra kunder, såväl lågkonjunktur. balansomslutningen och i stort sett motsvarar bankens privatpersoner som företag, en intressant portfölj av 6 7 Det finns också mycket som tyder på att Öresundsregionen klarat sig förhållandevis väl även om tillväxten till viss del klingat av på båda sidor om Öresund. En av förklaringarna, som jag ser det, är det skånska näringslivets struktur med en lägre andel tillverkningsindustri och en större andel innovativa framtidsföretag inom framför allt tjänstesektorn. Vårt geografiska läge med närheten till kontinenten, en välutvecklad infrastruktur och en ung och välutbildad arbetskraft påverkar även i positiv riktning. Vi står på en stabil ekonomisk grund Mot denna bakgrund är det betydelsefullt att markera att Sparbanken Öresund står väl rustat att möta framtida utmaningar även om årets resultat är svagt. Banken har en stark position i regionen och en positiv utveckling. Vi får fler och fler kunder både på privat- och företagssidan. Inlåningen respektive utlåningen ökade med vardera 6 procent och den totala affärsvolymen ökade under året med 6,3 procent. Räknat i kronor är det en tillväxt med 5,8 miljarder. Att vi har kunderna med oss i det vi gör visar inte minst resultatet av den undersökning som Svenskt Kvalitetsindex årligen gör bland svenska bankkunder och där Sparbanken Öresund återigen får ett högt betyg. Vi som arbetar på banken sträcker naturligtvis lite extra på oss samtidigt som vi är medvetna om att det förtroende som så många visar oss ställer höga krav på att fortsätta utveckla banken. Vi märker också att allt fler människor sympatiserar med den filosofi som en gång i tiden låg till grund för sparbanksrörelsens framväxt, nämligen att ge tillbaka till de människor och den bygd där banken är verksam. Låga räntor gav sämre intjäningsförmåga Det finns ett antal bakomliggande orsaker till årets svaga resultat för banken. Banken har haft omstruktureringskostnader för dotterföretaget Cerdo Bankpartner, vilket ska ge effektiviseringar redan under Även kostnader för samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen 2010 till Sparbanken Öresund har under 2012 till viss del påverkat resultatet. De kreditförluster som banken haft under 2012 fördubblades i det närmaste jämfört med föregående år. Dessa finns framför allt på bolånesidan. En genomlysning av bankens kreditstock som gjorts under hösten har resulterat i en ökad reserveringsgrad. Eftersom bankens inlåning är en stor del av utlåning, blir effekterna av låga marknadsräntor högre, vilket i sin tur påverkar intjäningsförmågan. Förändringar som skapar resultat Ett av flera initiativ för att öka bankens intjäningsförmåga och samtidigt stärka och fördjupa relationen med våra kunder är den nya organisation för verksamheten som genomförts under året. Den innebär att tre nya rörelseområden med ökat affärsfokus skapas samtidigt som bankens kontorsnät ses över för att vi ska kunna göra mest nytta där vi behövs som mest och för att kunna öka effektiviteten inom banken. De tre rörelseområdena är Syd som omfattar Malmö med omnejd, Sydost med fokus på Mellanskåne och Nordväst med inriktning på nordvästra Skåne. Syftet med förändringen är också att ge våra kunder en utökad service oavsett var de bor. En allt större del av beslutsfattandet, även i större ärenden, kan nu ske på lokal nivå. Samtidigt får fler tillgång till kvalificerad expertis på nära håll inom bland annat företagsrådgivning, kapitalförvaltning och frågor som rör hushållens privatekonomi i stort. En satsning för att öka antalet företagskunder har också prioritet under Jag får så gott som varje gång jag möter företrädare för näringslivet bevis för att det finns ett stort intresse för Sparbanken Öresund och vårt utbud av produkter och tjänster. Den nya organisationen gör att vi nu står bättre rustade att kunna anta utmaningen att växa inom detta segment. Till detta ska läggas fortlöpande insatser som exempelvis effektiviseringar och översyn av rutiner, men också utbildningar som utvecklar och stärker produkter och tjänster, men också för att vi ska kunna leva upp till eventuella nya myndighetskrav som kan ställas på banksektorn. En god lönsamhet är, vilket jag gärna vill understryka, också en förutsättning för att Sparbanken Öresund ska kunna bevara sitt oberoende. Just vårt oberoende vet vi är uppskattat och därför en viktig konkurrensfördel på en tuff bankmarknad. God lönsamhet är viktigt ur ytterligare ett perspektiv. Bankens intjäningsförmåga är en förutsättning för att våra ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen, ska kunna uppmuntra och stödja projekt i västra Skåne med inriktning på barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv. Vi ska vara en röst i samhället Ett annat område som är viktigt för Sparbanken Öresund, och där jag anser att vi har en angelägen uppgift att fylla, är att vara en aktiv röst i samhällsdebatten. En sak som bekymrar mig är den allt för höga arbetslösheten, inte minst bland unga, i vår del av Sverige och det utanförskap som många som kommit till vårt land upplever. Det är två faktorer där det är angeläget att alla goda krafter bidrar för att hitta lösningar som kan ersätta hopplöshet och isolering med framtidstro. Detta är också något som ligger helt i linje med den närmare 200 år gamla sparbanksidén. Nämligen att skapa en bättre framtid för många. Lars Ljungälv VD Sparbanken Öresund

5 Styrelseordförande har ordet En bank väl rustad för framtida utmaningar Vid årets bolagsstämma är det dags för mig att med ålderns rätt lämna över ordförandeskapet i Sparbanken Öresund. Jag vill därför passa på att tacka för den tid som varit och samtidigt ta tillfället i akt att förmedla några reflektioner. Låt mig till en början fastslå att det har varit nio mycket innehållsrika och stimulerande år som har präglats av högt tempo och många genomgripande förändringar. Det jag först och främst kommer att tänka på, och som utan tvekan har haft störst betydelse, är naturligtvis samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen för två år sedan. Ett riktigt och klokt beslut Sedan slutet av 1990-talet hade de båda bankerna ett givande och förtroendefullt samarbete, som med åren växte och blev allt djupare. Samtidigt fanns det mycket som tydde på att bankerna var för sig var för små för att kunna ta rollen som en ledande regional bank. Med facit i hand kan nog alla hålla med om att internationella finansmarknaden. 8 9 bildandet av Sparbanken Öresund var ett riktigt och klokt beslut. På kort tid har den nya banken nått en stark position i Öresundsregionen samtidigt som sparbanksrörelsens idé om att ge tillbaka fått en ny, mer framträdande och efterlängtad aktualitet i en värld som allt oftare och allt mer präglas av kortsiktighet. Redan från början har vi haft våra kunder, vårt viktigaste kapital, med oss. Det visar inte minst den positiva utveckling vi haft på såväl privatmarknaden som företagsmarknaden och genom att allt fler aktivt väljer Sparbanken Öresund som sin bank. Framflyttade positioner bland företag Positivt är också att banken flyttat fram sin position som näringslivets bank i Öresundsregionen. Vår strategi att vara de mindre och medelstora företagens bank har visat sig vara såväl riktig som hållbar. Samtidigt är det min bedömning att behovet av en stark regional bank med god lokal kännedom växer. På ett liknande sätt har arbetet med att etablera Sparbanken Öresund inom området placering och kapitalförvaltning varit framgångsrikt. Här spelar bankens oberoende som rådgivare en väsentlig roll liksom den höga kompetens inom området som finns i organisationen. För banken är detta ett tillväxtområde med en stor efterfrågan och potential att ta ytterligare marknadsandelar. Ekonomisk oro i vår omvärld De år som jag funnits med i styrelsearbetet har i mångt och mycket även präglats av ekonomisk oro på den Den finanskris som bröt ut med full orkanstyrka 2008 ser vi fortfarande sviterna av samtidigt som nya orosmoln seglat upp vid horisonten. Jag tänker då främst på den ekonomiska kris med risk för statsbankrutt som drabbat flera länder inom eurozonen och det förhållandet att Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Förhoppningsvis tar nu politikerna sitt ansvar för att lindra effekterna och samtidigt skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Vi står väl rustade inför framtiden När jag tittar tillbaka på det år som gått kan jag konstatera att 2012 resultatmässigt är en besvikelse. Förväntningarna var betydligt högre ställda vid ingången av året. Kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de bakomliggande orsakerna har dock vidtagits. Just på grund av det gedigna åtgärdsprogram som banken arbetar efter och tryggheten det innebär att ha långsiktiga, stabila ägare gör att jag vågar påstå att Sparbanken Öresund står väl rustad att möta framtida utmaningar. Jag är också övertygad om att det under de kommande åren finns goda möjligheter att skörda frukterna av det arbete som tidigare lagts ned. Vill välkomna min efterträdare Sist, men inte minst, vill jag hälsa min efterträdare på posten som styrelseordförande i Sparbanken Öresund välkommen. Bo Lundgren kommer att bli en tillgång för banken med sina goda insikter i och långa erfarenhet av finansbranschen. Hans breda kontaktnät inom såväl näringsliv som politik kommer även de väl till pass. Bo Lundgren är dessutom en person med hög integritet som har sina rötter fast förankrade i den skånska myllan. MARKNAD Vi får höga betyg av våra kunder För att kunna växa på en kraftigt konkurrensutsatt marknad med många aktörer krävs ett starkt utbud av produkter och tjänster, men också stark närvaro med hög kompetens. Dagliga bankärenden ska kunna skötas enkelt och smidigt samtidigt som behovet av rådgivning inom områdena spara, förmögenhetsförvaltning och pension ökar liksom kvalificerad finansiell rådgivning bland företag. Därför har mycket arbete under året som gått ägnats åt att skapa och kommunicera de tydliga mervärden som Sparbanken Öresund erbjuder. Lars Andersson Ordförande

6 Privatmarknad Företagsmarknad Fler beslut fattas närmare kunderna En offensiv satsning har gett resultat Allt fler privatpersoner efterfrågar även en personlig relation med sin bank för att i lugn och ro få möjlighet för att få kvalificerad rådgivning om exempelvis pensionssparande och kapitalförvaltning. Som ett resultat av bankens nya organisation kan vi tillgodose det önskemålet, eftersom fler av bankens specialistfunktioner nu är verksamma ute på de olika bankkontoren. Ökad affärsvolym på privatmarknaden Under 2012 växte Sparbanken Öresund på privatmarknaden. Banken fick ett starkt nettotillskott av nya kunder. I Svenskt Kvalitetsindex årliga undersökning av Sveriges samtliga banker får Sparbanken Öresund återigen högsta betyg. Det visar också på att det arbete som lagts ned på att bygga och förstärka bankens varumärke varit framgångsrikt. I rena siffror ökade bankens utlåning på privatsidan under 2012 med 1 miljard kronor samtidigt som sparandet ökade med närmare 1,3 miljarder kronor. På placeringsområdet var tillväxten 1,8 miljarder kronor. Starkt försäkringserbjudande Under 2011 lanserade Sparbanken Öresund tillsammans med försäkringsbolaget If marknadens mest omfattande villa- och hemförsäkring. Dessutom till ett mycket fördelaktigt pris. Försäkringen omfattar det som traditionella försäkringar vanligtvis innehåller men har kompletterats med bland annat otursförsäkring, utökat reseskydd, hemelektronikförsäkring och flyttskydd. Det stora intresset har fortsatt under Växer på bolånemarknaden Bostadsmarknaden i Öresundsregionen utvecklades svagt under Antalet objekt som var ute till försäljning var lågt jämfört med tidigare år samtidigt som priserna låg mer eller mindre stilla eller till och med minskade i vissa områden. att diskutera sin och familjens ekonomi, men också Trots den generellt svaga utvecklingen på bostads- en betydande tillväxt bland mindre och medelstora att ringa Kundcenter Företag får kunderna hjälp med marknaden har Sparbanken Öresund flyttat fram sina positioner och tagit nya marknadsandelar. På minussidan kan dock noteras att antalet kreditförluster ökat under året. För att stimulera bostadsmarknaden har Sparbanken Öresund tillsammans med Sparbanken Öresund Fastighetsbyrå tagit fram ett erbjudande som bland annat innehåller lånelöfte inom 24 timmar, räntefritt handpenningslån under tre månader samt upp till 30 procent rabatt på hem- och villaförsäkring. Förbättrad tillgänglighet Allt fler sköter sina bankärenden via datorn eller mobiltelefonen. För att underlätta för våra kunder lanserades under 2012 nya appar med förbättrad funktionalitet. Med hjälp av apparna kan man bland annat betala sina räkningar och flytta pengar från ett konto till ett annat. Under året introducerades ett nytt inloggningssystem med mobilt Bank-ID. Fördelen med detta är att man kan logga in på Sparbanken Öresunds Internetbank från vilken dator eller surfplatta som helst. Uppskattade familjedagar Under hösten arrangerade banken traditionsenligt särskilda familjdagar. Barn och deras föräldrar bjöds vid fyra tillfällen, två gånger på Konserthuset i Malmö och två gånger i Ekebo utanför Ängelholm, på teaterföreställningen Prinsessan Sandra och Prinskörven, som gick för fullsatta hus och lockade till många skratt. Barnen bjöds på entrébiljetten av banken och föräldrarna fick betala 20 kronor per person. Dessa pengar skänktes sedan oavkortat till BRIS, Barnens Rätt I Samhället. Företagsmarknaden har för Sparbanken Öresund utvecklats positivt under 2012 och banken har haft företag. Noterbart är också att flera större företag visat ett växande intresse för de produkter och tjänster som banken kan erbjuda. Osäkerhet om ekonomin Den ekonomiska utvecklingen under 2012 med en tilltagande allmän osäkerhet om såväl den svenska ekonomins som världsekonomins utveckling har avspeglats i företagens ökade försiktighet i fråga om investeringar och expansion. Trots dyra upplåningskostnader och en knapp tillgång på likviditet har Sparbanken Öresund ändå kunnat möta företagskundernas efterfrågan fullt ut. Framgångar för Sparbanken Öresund Finans I början av året lanserades en ny finansieringslösning för företag, Sparbanken Öresund Finans. Syftet med tjänsten är att kunna hjälpa våra företagskunder att sälja mer, och till fler kunder, genom att de i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder ett bra och konkurrenskraftigt finansieringsalternativ. Efterfrågan på tjänsten har visat sig vara överraskande stor och Sparbanken Öresund visar en god tillväxt. Det är också bankens bedömning att det finns en betydande tillväxtpotential inom detta segment under kommande år. Förstärkt rådgivning på bankkontoren För att utveckla Sparbanken Öresunds företagserbjudande förstärks kompetensen ytterligare när det gäller kvalificerad rådgivning när fler högt kvalificerade experter flyttas ut till bankkontoren. Det inkluderar områden som finansieringsfrågor, utlandsaffärer och cash management, men också exempelvis Private Banking och rådgivning kring pensionslösningar. Servicen Kundcenter Företag är numera också tillgänglig för bankens alla företagskunder. Genom vardagsärenden av medarbetare med god företagskompetens. Ett nytt bankkort för småföretagare och enskilda föreningar har också fått ett positivt gensvar. Ökad proaktivitet skapar nya lönsamma affärer Sparbanken Öresund har goda förutsättningar att fortsätta växa på företagsmarknaden. I dag kan vi erbjuda alla de produkter och tjänster som efterfrågas. Samtidigt tilltalas också många företag av att det finns en stark regional bank som kan utgöra ett alternativ till de stora affärsbankerna där allt fler av besluten fattas allt längre bort från kunderna. Under 2013 kommer framför allt mycket arbete att läggas på att banken ska vara proaktiv genom att utveckla befintliga företagskunder och när det gäller att väcka intresse bland nya.

7 Placeringsmarknad Private Banking Vårt oberoende skapar goda förutsättningar att växa Nya framgångar för Private Banking På placeringsmarknaden blev 2012 ett framgångsrikt år för Sparbanken Öresund trots att det vid årets horisonten och besvärande konjunktur- och budgetlägen i ett flertal länder. Vår satsning på företags- början fanns en rad tecken som tydde på att 2012 Intresset för denna typ av sparkonto var stort mycket positiv utveckling. obligationsfonder och så kallade autocalls visade sig skulle bli besvärligt. Utvecklingen blev dock betydligt bättre än förväntat. Exempelvis ökade det totala värdet på Stockholmsbörsen med 12 procent på årsbasis. Det finns också flera tecken som tyder på att den internationella lågkonjunkturen bottnat och att 2013 därmed kan bli det år då den ekonomiska utvecklingen på nytt tar fart. Den rekommendation som Sparbanken Öresund utvecklade i början av året, med en väl avvägd mix av aktier och företagsobligationer, visade sig också vara såväl riktig som framgångsrik. God lönsamhet och fler kunder För Sparbanken Öresund har placeringsmarknaden under året utvecklats i positiv riktning och visar på god lönsamhet. En större del av bankens placeringskunder har valt en mer aktiv kapitalförvaltning än tidigare och många nya kunder har samtidigt tillkommit. Bakom den positiva utvecklingen ligger faktorer som proaktivitet och noggranna behovsanalyser för att kunna täcka in kundens hela ekonomiska situation, risknivå, förväntad avkastning med mera. Sparbanken Öresunds oberoende gör också att vi kan samarbeta med alla marknadens ledande aktörer och på så sätt erbjuda ett utbud av konkurrenskraftiga produkter och tjänster som går både på bredden och på djupet. ISK-konton lanserades under året Under 2012 lanserades det nya Investeringssparkontot (ISK). På kontot kan man bland annat spara i fonder, aktier, strukturerade produkter och obligationer. Den stora fördelen med ISK är att varje köp och försäljning inte deklareras. I stället beskattas kontot schablonmässigt på samma sätt som en kapitalförsäkring. konton öppnades under året, och trenden är tydlig fler och fler sparare som vill vara aktiva med sina placeringar öppnar ISK-konton. Pensionsrådgivning efterfrågas av allt fler Pensionspengar som kommer från arbetsgivaren, så kallad avtalspension, och premiepensionen, den del av den allmänna pensionen som man kan påverka själv, är för många kunder det enskilt största sparandet. Dock är det få människor som känner till vikten av detta och bryr sig om att förvalta pengarna på rätt sätt. Det finns en stor osäkerhet kring pensionsfrågor och därmed ett stort behov av rådgivning. Därför har mycket arbete under året lagts ner på rådgivning inom just detta område med gott resultat i form av att fler valt ett aktivt pensionssparande. Även i detta sammanhang är bankens oberoende en stor tillgång för att skapa förtroende i förhållande till de råd som ges. Försäkringar som skapar trygghet Under året som gått har även Sparbanken Öresunds försäkringsmäkleri varit fortsatt framgångsrikt. Företagens behov av kvalificerad rådgivning är stort och efterfrågat. Därför bedömer vi att det inom detta område även framöver finns en fortsatt potential att växa genom att kunna erbjuda våra kunder attraktiva lösningar som skapar trygghet för företaget såväl som företagaren och dennes familj. Genom vårt Private Bankingkoncept kan vi ge kunden en heltäckande lösning. Den framgångsrika lanseringen av Private Banking som skedde 2011 har under 2012 haft en fortsatt Behovet av och intresset för kvalificerad rådgivning ökar och ett betydande antal nya kunder har tillkommit under året som gått. Särskilt glädjande är det också att det finns ett växande intresse bland ett stort antal privatpersoner och företag, som är kunder i andra banker, att anlita Sparbanken Öresund, när det gäller förmögenhetsförvaltning. Oberoende rådgivning uppskattas av kunderna Sparbanken Öresunds Private Banking vänder sig till kunder med en förmögenhet på en miljon kronor eller mer att förvalta. Jämfört med andra aktörer är det en betydligt lägre nivå, vilket öppnar för fler att kunna ta del av tjänsten. En starkt bidragande förklaring till framgången, som vi ser det, är att våra medarbetare inom Private Banking står oberoende i sin rådgivning. Vi arbetar med marknadens främsta leverantörer och erbjuder därmed finansiella helhetslösningar till privatpersoner och företag. Det gör oss flexibla och vi kan alltid välja de samarbetspartners som är bäst för tillfället. För Sparbanken Öresund är det en fråga om tro - värdighet att alltid sätta kundens intresse i första rummet, något som vi vet också uppskattas av våra kunder. Ett annat starkt skäl till det positiva mottagandet för vår Private Banking är att våra specialister inom detta område är placerade direkt ute i verksamheten på fem av våra kontor i Malmö, Lund, Helsingborg, Ängelholm och Båstad. En positiv utveckling under blev ett år med god avkastning. Börsen utvecklades starkare än förväntat trots många orosmoln vid också vara helt rätt. I maj rekommenderade vi våra kunder ett intressant placeringsalternativ, nämligen Sparinvests fonder Emerging Markets Corporate Value Bonds, med inriktning på placeringar på marknader med snabb tillväxt, och High Yield Value Bonds. Båda har sedan dess haft en mycket fin utveckling med en tillväxt på 20 respektive 25 procent. Ett vinnande koncept för framtiden Under 2013 ser vi goda möjligheter att intressera fler befintliga kunder i Sparbanken Öresund för Private Banking. Vi vet också att det finns ett stort intresse för Sparbanken Öresunds Private Banking bland kunder som i dag inte är kunder hos oss. Målet är därför att växa inom det totala segmentet förmögenhetskunder och att ta nya marknadsandelar.

8 RÖRELSEVERKSAMHETEN POSITIV UTVECKLING FÖR RÖRELSEVERKSAMHETEN Med den nya resultatbaserade organisation som införts under året kan fler beslut, även större, fattas nära kunderna. Samtidigt kan banken i ökad omfattning erbjuda mer kvalificerad rådgivning för såväl privatkunder som företagskunder när specialistkompetens flyttas ut på fler bankkontor. RÖRELSEOMRÅDE SYD En stark regional bank efterfrågas Sparbanken Öresund har en relativt kort historik i Malmö. Så sent som 1999 etablerades det första kontoret vid Rörelseområde Sydost 14 Stortorget under namnet Sparbanken Finn. på privatsidan för våra produkter ökar inom områdena 15 Sedan dess har banken haft en kraftfull tillväxt på såväl marknaden för privatkunder som för företagskunder. Bankens goda utveckling kan tillskrivas flera faktorer, bland annat stadens expansiva näringsliv och en växande befolkning. Många kunder har också efterfrågat ett konkurrenskraftigt alternativ till storbankerna. Detta märks inte minst på företagssidan där det uppenbart funnits ett uppdämt behov av en stark regional partner som känner de lokala förhållandena väl. Satsningen på ett nytt företagskontor i stadsdelen Hyllie i slutet av 2011 har under året burit frukt. Affärs - volymen ökar kraftigt och tillväxtpotentialen i området är stor. Dagligen besöker tals människor Hyllie station, det nya köpcentret Emporia samt närbelägna Svågertorp med bland annat Sveriges näst största IKEAvaruhus. Läget attraherar också många företagskunder från Limhamn och från Vellinge kommun. Även för bankens kontor i Trelleborg har Sparbanken Öresund kunnat notera framgångar med god tillväxt både på privat- och företagssidan. Potentialen för en fortsatt expansion bedöms även här som god. För 2013 kommer fokus inom rörelseområde Syd primärt att ligga på att öka andelen företagskunder. Här finns en stor efterfrågan samtidigt som banken har en produktportfölj som väl kan tillgodose företagens behov av finansiering, avancerad rådgivning och daglig service, men också frågor som gäller placerings- och försäkringslösningar. Utvecklingen av bankens kontorsnät kommer också att ses över och intensifieras så att varje kontor på sikt ska kunna ge såväl privatpersoner som företag fullservice. RÖRELSEOMRÅDE SYDOST Med potential att fortsätta växa I rörelseområde Sydost har Sparbanken Öresund traditionellt en mycket stark ställning. Utvecklingen under 2012 är inget undantag och banken har under det gångna året ytterligare förstärkt sin position i Mellanskåne. Särskilt glädjande är det naturligtvis att en positiv utveckling kan noteras inom både privat- och företagssidan. Vi är i dag den ledande aktören när det gäller exempelvis boendefinansiering samtidigt som intresset kapitalförvaltning, försäkring och fonder. Med syfte att förstärka kunderbjudandet, genomförs en del förändringar. Fortsättningsvis koncentreras verksamheten i Lund till två fullservicekontor. Dels det på Kyrkogatan, dels det på Ideon Gateway. Kontoret på Kyrkogatan har fått en inriktning mot framför allt privatmarknaden och kontoret på Ideon en tydlig inriktning mot näringslivet. Under 2013 finns stora förhoppningar om att banken ska kunna flytta fram sina positioner ytterligare på framför allt företagssidan. Här finns alltjämt en stor tillväxtpotential. RÖRELSEOMRÅDE NORDVÄST God tillväxt i hård konkurrens Bankens position och utveckling i framför allt Ängelholm, på Bjärehalvön och i Örkelljunga är fortsatt positiv trots en ökad konkurrens från nya aktörer. Samtidigt utvecklas verksamheten starkt i Helsingborg liksom i Landskrona, Höganäs och Åstorp, där banken har en betydligt kortare historik. Betydande framgångsfaktorer har varit den starka lokala närvaron, ett starkt kunderbjudande på både privat- och företagssidan samt kunniga och engagerade medarbetare. Många uppskattar också att Sparbanken Öresund är en regional bank med rötterna i den skånska myllan. Helsingborg är en av Sveriges mest dynamiska städer med stark framtidstro och därmed också ett prioriterat område för Sparbanken Öresund att växa i. Under året har Sparbanken Öresund kunnat glädjas Rörelseområde Nordväst Helsingborg, Ängelholm, Landskrona, Rydebäck, Höganäs, Åstorp, Båstad, Förslöv, Munka-Ljungby och Örkelljunga. åt en ökad affärsvolym och fler kunder. Framför allt har en ökad efterfrågan på privatrådgivning kring sparande kunnat noteras liksom ett ökat intresse för rådgivning kring olika försäkringslösningar. På företagssidan har Sparbanken Öresund också haft en god tillväxt. I hård konkurrens och med ett av marknaden efterfrågat produktutbud har nya kunder kunnat vinnas. I Helsingborg finns också Sveriges mest öppna bankkontor Sparbankens Öresunds kontor på Väla köpcentrum med rådgivning och service för privatpersoner. Under 2012 flyttade banken in i nya och större lokaler. Samtidigt har kontorets öppettider utvidgats så att de omfattar samma öppettider som gäller för övriga butiker i centret. Sparbanken Öresund spelar utan tvekan en ledande roll på bostadsmarknaden i nordvästra Skåne. I vissa områden, exempelvis Ängelholm, är banken dominerande när det gäller bostadskrediter. I Helsingborg har bankens andel vid finansiering av bostadsaffärer också ökat påtagligt och här finns fortsatt en stor potential att växa liksom i Höganäs och Landskrona som också har en expansiv bostadsmarknad med omfattande nyproduktion. Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Eslöv, Hörby, Löddeköpinge, Kävlinge och kontor Landshypotek. Rörelseområde Syd Malmö, Trelleborg, Svedala, Staffanstorp, Lomma och Bjärred.

9 OMVÄRLD När det vänder finns potentialen När det vänder finns potentialen Inför 2011 fanns det en påtaglig optimism om en fortsatt god ekonomisk utveckling i Sverige och och detta gäller särskilt bland ungdomar. En annan För Sparbanken Öresund innebär detta att vi fortsatt världen. Verkligheten blev i mångt och mycket en annan. Under 2012 fortsatte den internationella lågkonjunkturen att eskalera. Den finansiella krisen i många euroländer, där särskilt Grekland, Spanien, Portugal och Italien utmärkt sig, kan knappast ha undgått någon. Inte heller problemen i USA som står vid randen av ett budgetstup. Samtidigt avmattades tillväxten i en rad länder Kina, Indien och Brasilien som tidigare agerat draglok i den internationella ekonomin ett svårbedömt år Hur den fortsatta utvecklingen kommer att se ut är i dagsläget svårbedömt. Mycket tyder dock på att 2013 kommer att bli ett nytt år präglat av finansiell osäkerhet framför allt i Syd- och Östeuropa. Några länder brottas dessutom med en arbetslöshet på runt 25 procent och en ungdomsarbetslöshet på upp emot 50 procent. Allt detta sammantaget ställer naturligtvis höga krav på politiskt ledarskap och ansvarstagande som, om det inte finns, kan leda till social oro när hoppet om en framtid släcks hos allt fler. Om mycket verkar dystert i Europa, framför allt inom eurozonen, kan även några ljuspunkter skönjas vid horisonten, särskilt i USA. Det kommer nu indikationer som tyder på att en konjunkturuppgång kan vara på väg, om än hittills svag, samtidigt som antalet lediga jobb ökar liksom att den amerikanska bostadsmarknaden på nytt börjat ta fart. De kinesiska och indiska ekonomierna växer också alltjämt, om än i något beskedligare takt än tidigare. En positiv utveckling med ökad efterfrågan kan också noteras i många afrikanska länder. Dämpad efterfrågan i Sverige För svensk del blev det under senare delen av 2012 allt tydligare att lågkonjunkturen även har kommit hit. Många företag kunde visserligen redovisa fortsatt god lönsamhet och utvecklingen på Stockholmsbörsen var räknat på hela året god. Samma positiva utveckling noterade för övrigt många andra börser runt om i världen trots det turbulenta konjunkturläget. Avmattningen i den svenska ekonomin accentuerades framför allt under senhösten. Allt fler företag, i första hand exportföretagen, vittnade om minskad orderingång. Samtidigt ökade antalet varsel. Till skillnad från tidigare lågkonjunkturer tyder mycket på att varslen denna gång även kommer att omfatta tjänstemannasidan i större utsträckning. Som en följd av den svaga ekonomiska utvecklingen och som smörjmedel för att öka viljan att investera har marknadsräntorna legat på historiskt låga nivåer. Under året har Stiborräntan med tre månaders löptid gått ner med 1,2 procentenheter och bolåneräntorna med ett respektive fem års löptid har minskat med 1,4 respektive 1 procentenhet. Med så historiskt låga marknadsräntor är dock utrymmet för ytterligare räntesänkningar begränsat. För att stimulera ekonomisk tillväxt krävs förmodligen även andra politiska åtgärder som investeringar i till exempel infrastrukturprojekt. I Skåne syns tecknen tydligare Även för Skåne där Sparbanken Öresund har huvuddelen av sin verksamhet blev 2012 ett år med en delvis svagare ekonomisk utveckling jämfört med både Stockholmsregionen och Göteborgsregionen. Sysselsättningsgraden här är generellt sett lägre förklaring är en delvis misslyckad integration där många nya svenskar har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Utvecklingen på bostadsmarknaden visade också på sjunkande priser. Enligt den senaste mäklarstatistiken är prognosen för bostadspriserna i Stormalmö i genomsnitt 13 procent lägre än tidigare toppnoteringar. Motsvarande prognos i Stockholm och Göteborg visar på stillastående eller svagt ökande priser. Till viss del kan den svaga utvecklingen på bostadsmarknaden förklaras av att många danskar som tidigare valde att flytta till Sverige nu flyttat tillbaka sedan fastighetspriserna i Danmark sjunkit avsevärt. En vinnare på lite längre sikt Trots att Skåne så här långt fått känna av den sviktande konjunkturen i större utsträckning än vissa andra delar av Sverige råder det inget tvivel om att Öresundsregionen på längre sikt är en framtidsregion med stor potential. Här finns fortsatt en tydlig framtidsoptimism och stark entreprenörsanda. Många nya företag inom olika framtidsbranscher som IT, medicinteknik och bioteknik, startas. Andra växer och expanderar både på hemmaplan och utomlands. Framväxten av flera nya forskningscentra ger ytterligare stimulans. Närheten till kontinenten och en välutvecklad infrastruktur talar också för att näringslivet ska utvecklas positivt. Allt fler väljer exempelvis redan nu att placera sina huvud- eller landskontor här. Positivt är också att regionen jämförelsevis har en ung befolkning. Många yngre söker sig till såväl Malmö, Lund och Helsingborg för att studera och stannar sedan kvar här för att arbeta. kommer att ha en stor och viktig roll att fylla framöver. Både när det gäller att stödja det lokala näringslivet och genom att erbjuda lösningar som ger människor och företag möjligheter och skapar trygghet.

10 RISK MEDARBETARE Rätt syn på risk en förutsättning för sunda affärer Om man trivs gör man också ett bra arbete Allt företagande innebär ett visst mått av risktagande. Så även bankverksamhet där själva affärsidén bygger Det finns flera tecken på att Sparbanken Öresund är en bra arbetsplats och att våra medarbetare trivs. på att ta kalkylerade risker. Men aldrig så stora och kapitalutskott där alla tre försvarslinjerna deltar. Sjukfrånvaron är låg och få slutar sin anställning, nivåer inom verksamheten är ett annat område som risker att vi riskerar våra kunders besparingar. Detta accentueras än mer påtagligt i tider av ekonomisk osäkerhet då förmågan att förutse och hantera risker sätts på betydande prov. Ett resultat av den ökade osäkerheten i vår omvärld blir självfallet ökad försiktighet. Samtidigt får en ökad försiktighet inte utgöra ett hinder för att banken ska kunna fortsätta att göra sunda och lönsamma affärer. Banken står väl rustad Sparbanken Öresund står väl rustad inför framtiden där mycket tyder på att 2013, när alla kända faktorer vägs samman, kommer att bli ett besvärligt år för Sverige. Skälen till denna bedömning är att bankens verksamhet styrs av en tydlig och renodlad affärs- och kontrollmodell. Traditionella banktjänster erbjuds till privatpersoner, små- och medelstora företag samt till placeringskunder. Banken har dessutom regionalt fokus med stark koppling till kunderna och god kännedom om de lokala förhållandena. Men också det faktum att banken har många kompetenta, kunniga och ansvarstagande medarbetare har stor betydelse. Tre försvarslinjer ska garantera stabilitet I den första försvarslinjen finns en kreditkommitté och en finanskommitté som regelbundet tillsammans med medarbetarna hanterar Sparbanken Öresunds risker. Dessutom finns en erfaren krisledning med uppgift att hantera för organisationen otänkbara men ändå fullt möjliga händelser. Den andra försvarslinjen bedriver tillsyn inom banken när det gäller riskhantering och hur det regelverk som finns följs. Organisatoriskt är funktionen samlad i en riskenhet som är oberoende och självständig. Betydande risker som identifieras av riskenheten uppmärksammas och behandlas regelbundet på möten i bankens risk- Den tredje försvarslinjen utgörs av internrevisionen som har till uppgift att granska, analysera och verifiera att riskhanteringen och den interna styrningen och tillsynen fungerar tillfredställande. Nya regelverk ställer nya krav De senaste åren har ett flertal initiativ tagits på nationell och europeisk nivå för att trygga finanssektorn och minimera risken för ekonomisk instabilitet. Det har bland annat medfört ett förstärkt regelverk med krav på bland annat höjd insättningsgaranti samt effektivare och mer långtgående krishanteringsmekanismer. En viktig del i det förstärkta regelverket är att bankerna har tillräckliga likviditetsreserver och större eget kapital för att vara motståndskraftiga. Basel III, det regelverk som införts på global nivå, är ett led i denna utveckling. Sparbanken Öresund uppfyller samtliga krav som ställs upp i detta regelverk liksom de regelverk som utfärdats av svenska myndigheter och som i vissa delar är strängare. Ett annat initiativ inom området riskhantering är Guidelines 44 som utarbetats av den europeiska bankmyndigheten EBA (European Banking Authority). Syftet är att stärka kreditinstitutens interna styrning och kontroll. Detta regelverk beräknas vara fullt infört i augusti Parallellt med implementeringen av nya och strängare regelverk i den dagliga verksamheten arbetar Sparbanken Öresund fortlöpande med att utveckla bankens interna säkerhetssystem. Detta sker framför allt genom att höja kompetensen bland bankens medarbetare, genom olika säkerhets- och stresstester samt genom att anpassa bankens organisation i linje med det regelverk som gäller. bortsett från de som går i pension. Vi märker också ett stort intresse från externt håll när lediga tjänster ska tillsättas. Detta är naturligtvis extra glädjande eftersom det ska ses mot bakgrund av att Sparbanken Öresund fortfarande är en ny organisation. Det är bara lite drygt två år sedan två olika organisationer och företagskulturer skulle jämkas samman till en vid samgåendet mellan Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Arbetet med att skapa och vidareutveckla en gemensam och progressiv företagskultur är en ständigt pågående process. Nöjda, kunniga och högt motiverade medarbetare är helt enkelt en förutsättning för att vi ska nå vårt mål att vara den bästa banken på de orter och i den region Öresundsregionen där vi har vår verksamhet. Medarbetare som trivs, känner delaktighet och är engagerade gör helt enkelt ett bättre arbete. Nya medarbetare hälsas välkomna Under 2012 har antalet anställda i Sparbanken Öresund utökats med ett 30-tal medarbetare sedan delar av personalen vid Cerdo Bankpartner, ett gemensamägt bolag till Sparbanken Öresund och Sparbanken Syd, fått sina nya arbetsplatser på bankens huvudkontor i Malmö. Under våren 2013 kommer ytterligare ett 40-tal medarbetare från Cerdo Bankpartner att ansluta och i samband med detta påbörjas ett nytt omfattande arbete för att skapa en organisation som genomsyras av samma värderingar, synsätt och affärsmässighet. Från att två företagskulturer skulle bli en ska nu tre bli en ett arbete som både utmanar och stimulerar samtidigt som det ställer höga krav på enskilda med arbetares flexibilitet, beslutsamhet och ansvarstagande. Intern kompetenshöjning högt prioriterad Arbetet med att utveckla våra medarbetare på alla prioriterats. Dels genom åtgärder för att stärka kompetensen inom samtliga affärsområden. Dels genom att ge medarbetarna en starkare grund att stå på för att kunna växa ytterligare i sin yrkesroll och kunna anta nya utmaningar. Mycket kraft har lagts ner på att utbilda fler medarbetare i kontorsrörelsen i kundbemötande och försäljningsmetodik. Utbildning av nyckelpersoner inom banken har också genomförts med inriktning på frågor som rör mer komplex kreditrådgivning. Tack vare vår geografiska belägenhet har Sparbanken Öresund en unik möjlighet att kunna låta bankens medarbetare växla mellan arbeten i kontorsrörelsen och i centrala enheter, eftersom allt finns inom pendlingsavstånd. Under året har många medarbetare växlat bana och gått från ett arbete i kontorsrörelsen till huvudkontoret och tvärtom. Denna typ av kompetensväxling berikar organisationen på flera olika sätt, och under nästa år hoppas vi att ännu fler medarbetare vill prova en ny roll under lång eller en mer begränsad tid.

11 VÅRA ÄGARE SAMHÄLLSANSVAR Våra ägare Vi vill göra nytta 20 Sparbanken Öresund ägs av två sparbanksstiftelser: Sparbanksstiftelsen Öresund, med säte i Lund, och Sparbanksstiftelsen Gripen, med säte i Ängelholm. Tillsammans med sparbanksstiftelserna engagerar Sparbanken Öresund sig aktivt i regionens utveckling. Som regional bank värnar vi om de människor och de verksamheter som finns i regionen. Att vara med och utveckla samhället ligger i sparbanksidén. Via ägar - stiftelserna går en del av bankens vinst till projekt för barn och ungdomar, utbildning och forskning, kultur, idrott samt infrastruktur och näringsliv i västra och mellersta Skåne. SPARBANKSSTIFTELSEN ÖRESUND sydvästra Skåne Sparbanksstiftelsen Öresund bildades i samband med bildandet av Sparbanken Öresund hösten Stiftelsen, som är en av Skånes mest förmögna stiftelser med tillgångar på cirka 2 miljarder kronor, är majoritetsägare i Sparbanken Öresund. Stiftelsen har även till uppgift att dela ut bidrag till olika projekt som främjar regionens utveckling, företrädesvis i sydvästra och mellersta Skåne. SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN Sparbanksstiftelsen Gripen bildades 2003 och ägde Sparbanken Gripen AB fram till bankens samgående med Sparbanken Finn. I dag är stiftelsen delägare till Sparbanken Öresund. Stiftelsen, som är nordvästra Skånes största allmännyttiga stiftelse, bidrar ekonomiskt till olika projekt som främjar den regionala utvecklingen i nordvästra Skåne. När sparbanksrörelsen startade i början av 1800-talet var en av grundidéerna att ge tillbaka en del av verk - samhetens överskott till den bygd där den lokala sparbanken var verksam. Precis samma filosofi ligger till grund för Sparbanken Öresunds verksamhet i dag. Våra ägare Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen har en viktig uppgift i att trygga bankens långsiktiga stabilitet, utveckling och tillväxt. Men stiftelserna har också som målsättning att uppmuntra och stödja olika projekt i västra och mellersta Skåne och på så sätt bidra till en god samhällsutveckling. När banken går bra blir det mer utdelning till ägarna som i sin tur kan dela ut mer pengar till olika projekt. Inom sparbanksrörelsen brukar vi kalla detta för den goda cirkeln, och det är något som vi är mycket stolta över och som vi samtidigt vet tilltalar allt fler kunder. Under 2012 stöttade Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen en rad projekt. Här är ett litet axplock bland de 125 projekt som fått bidrag från stiftelserna under det gångna året. Cancerforskning i Lund Cancer är en sjukdom som varje år drabbar många människor och därmed indirekt även deras familjer, släktingar och vänner. Därför är det angeläget att framsteg kan göras som ger möjlighet till bland annat nya behandlingsmetoder. Under två år har vi beviljat 2,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Lunds universitet. I första hand vänder sig projektet till unga forskare som nyligen disputerat och syftet är att resultat från ett forskningsprojekt ska kunna ta steget från laboratorium till klinik. Det vill säga från teori till praktisk nytta i den dagliga vården. Projektet startade under hösten 2012 och fortsätter hela 2013 och en bit in på Fotboll mot rasism Malmö FF spelar inte bara fotboll utan satsar också på att öka mångfalden. Med bidrag från oss arrangerade man under förra året turneringen Fotboll mot rasism där över hundra flick- och pojklag spelade vänskapsmatcher runt om i flera kommuner i hela Skåne. Ett gediget värdegrundsarbete är kopplat till turneringen. VI GER TILLBAKA! 21

12 SAMHÄLLSANSVAR Ungdomar som spelar jazz Jazz i Smyge samlar varje sommar både lokala och internationella artister i en populär sommarfestival som lockar tusentals besökare. Vid årets festival fick flera ungdomsgrupper, tack vare stöd från oss, möjlighet att medverka. Skäldervikens IF:s ungdomsavdelning Föreningen har en stor och aktiv ungdomsavdelning. Med bidrag från oss får man möjlighet att köpa ett par mindre mobila byggnader för att organisera upp sina förråd, vilket frigör tid för de hårt arbetande ledarna. Mer som hemma fast på sjukhus På Barnhjärtcentrum vid Skånes universitetssjukhus i Lund opereras årligen runt 350 barn och ungdomar. Med vår hjälp skaffades tv och dvd-spelare till varje sängplats. Cirkus för familjer i Kävlinge Kävlinge Citysamverkan arbetar för att göra Kävlinge till en trevlig plats att bo på eller arbeta i, men också att besöka. Tack vare vårt bidrag bjöds familjer på 22 gratis cirkus vid årets höstmarknad. Jag kan är ett liknande ungdomsprojekt i kunna genomföra en fotbollsskola för barn med olika 23 Unga entreprenörer i Landskrona Sveriges välstånd bygger i mångt och mycket på att det funnits entreprenörer som gjort uppfinningar och startat företag som med åren vuxit sig allt större. Det är mot den bakgrunden som man ska se satsningen på ungt entreprenörskap i Landskrona som vi gärna vill vara med och stimulera. I projektet får eleverna på gymnasiets ekonomiprogram lära sig hur det går till att driva ett företag med möjligheter och risker under realistiska förhållanden. Den eller de som lyckas bäst belönas med ett fint pris. Och vem vet vilket storföretag det kan resultera i så småningom. Mindre mobbing Mobbing är ett stort problem oavsett var i samhället det förekommer. Men särskilt illa är det om det drabbar barn och ungdomar. I Klågerupsskolans skolidrottsförening jobbar ungdomar tillsammans för att skapa gemenskap. Med vår hjälp syns sammanhållningen ännu bättre, vilket gör att fler vill engagera sig för mångfald. Fler ungdomsjobb i Landskrona och Helsingborg Landskrona BoIS driver projektet Startelvan som har som syfte att hjälpa ungdomar ut i arbetslivet. Olika aktiviteter har tagits fram som får fler arbetsgivare att öppna dörren för arbetslösa. Det är ett projekt vi är glada över att kunnat bidra ekonomiskt till för att det ska gå att genomföra. Helsingborg där ungdomar framgångsrikt får träning i att knyta kontakter med företag bland annat genom att arrangera inspirationsevent. Fler kompisar för rädda Många kvinnor och barn lever i dag i skyddade boenden efter att ha blivit hotade eller utsatta för såväl psykisk som fysisk misshandel. Förutom en ständig rädsla för att bli utsatt för våld följer ofta att man förlorar sitt sociala nätverk. Kommittén för försvaret av kvinnors rättigheter arbetar för att barn och mammor som bor i skyddade boenden även får ett socialt nätverk. Med stöd av bidrag från Sparbanksstiftelsen Öresund har flera uppskattade aktiviteter och utflykter ordnats. Ett liknande projekt som också fått stöd är Iransk- Svenska Solidaritetsföreningens i Malmö projekt för att stärka ensamkommande flyktingbarns självförtroende. Funktionshindrade har samma behov och rättigheter Alla har behov av en aktiv fritid där man får möjlighet att göra det man tycker är roligt, avkopplande och samtidigt stimulerande. Det gäller naturligtvis även funktionshindrade som av olika skäl kan behöva ett extra stöd. Både Malmö Ridklubb och Eslövs Ridklubb har fått stöd för att kunna anpassa sina anläggningar så att även barn med funktionsnedsättning får möjlighet att lära sig rida och prova på hur det är att sköta om en häst. På samma sätt har Kvarnby IK fått stöd för att typer av funktionsnedsättning. Även studenter med funktionsnedsättningar, till exempel psykisk ohälsa, har behov av gemenskap och meningsfull sysselsättning. En väg framåt är ett projekt i Lunds Fontänhus regi som syftar till att fånga upp studenter med psykisk ohälsa för att hjälpa dem att stärka sin självkänsla och fullfölja sina studier. Vi tänder stjärnor Malmö AmatörteaterForum ville visa att det finns plats för alla i teaterns värld. Under hösten arrangerades fyra uppskattade inspirationsseminarier på temat. Jesus Christ Superstar i Dalby I ungdomskören MIXTUM i Dalby samlas många ungdomar regelbundet för att så småningom kunna framföra rockoperan Jesus Christ Superstar i Dalby kyrka. Mycket bygger på ideellt arbete och därför är en ekonomisk uppbackning av projektet välkommen. En större museiupplevelse Höganäs museum bedriver en omfattande verksamhet med såväl konstutställningar som utställningar som visar livet på Kullahalvön förr i tiden. Under 2012 fick museet ett bidrag för att med hjälp av så kallad audio - visuell visning kunna guida besökarna genom museet. Mer hjälp till barn som har det svårt Mer mångfald åt folket Fler nya företag till regionen Fler nya idéer till universitetet

13 HÅLLBARHET HÅLLBARHET Vi vill ta ett samlat ansvar Att ge tillbaka är hållbarhet Hållbarhet är ett begrepp som de senaste åren fått allt större betydelse både i den allmänna debatten och inom näringslivet. För Sparbanken Öresund innebär hållbarhet att banken tar ett samlat ansvar för verksamheten sett ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Hållbarhetsarbete är därför betydelsefullt för hela Sparbanken Öresunds verksamhet och något som kommer den bygd och de människor där Sparbanken 24 En god samhällsmedborgare 25 Vår uppgift är att hjälpa människor och företag att utvecklas Utan banker och andra finansiella institutioner skulle samhället inte fungera. Som bank har Sparbanken Öresund därför en viktig samhällsfunktion att fylla, framför allt i västra Skåne som är vårt primära verksamhetsområde. Liksom andra banker är det Sparbanken Öresunds uppgift att garantera ett väl fungerande och säkert betalningssystem. Men också att arbeta för ekonomisk tillväxt i regionen och att ta till vara kundernas behov och intressen samt att ta ett socialt ansvar för bankens medarbetare och för en fortsatt positiv samhällsutveckling. Sparbanken Öresund värnar om kundernas integritet samtidigt som banken tar ansvar för att det läggs stor vikt vid, såväl i det kortsiktiga som i det långsiktiga arbetet. Hållbarhetstanken har också en stark koppling till Sparbanken Öresunds samhällsengagemang genom bankens ägare, Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen. Sparbanksidén att ge tillbaka till den region där man är verksam bygger i grunden på hållbarhetstanken och är just därför mer aktuell än någonsin. förhindra ekonomisk brottslighet, som penningtvätt, bedrägeri och finansiella manipulationer. Dagligen är tusentals människor och företag beroende av att verksamheten fungerar. För att det ska vara möjligt krävs starka affärskoncept och produkter, pålitliga och hållbara tekniska lösningar, väl genomtänkta säkerhetsrutiner, men också kunniga och motiverade medarbetare. En annan av Sparbanken Öresunds uppgifter är att hjälpa människor och företag att utvecklas, förverkliga idéer och drömmar genom ansvarsfull rådgivning och genom att understödja med finansiella resurser. Inte minst i rollen som finansiär har banken betydande möjligheter att indirekt påverka och stimulera utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle än det vi har i dag. Ekonomisk påverkan Den goda cirkeln gör alla till vinnare Inom Sparbanken Öresund talas det ofta om den goda cirkeln. Enkelt förklarat betyder det att det som är bra för kunderna också är bra för banken. Det som är bra för banken är i sin tur bra för ägarna de båda sparbanksstiftelserna Öresund och Gripen. Och det som är bra för ägarna är i förlängningen bra för kunderna, eftersom det garanterar bankens långsiktighet och stabilitet samtidigt som det skapar utrymme för att ge tillbaka till samhället. Sparbanksrörelsens grundidé är lika aktuell i dag Sparbanksidén, som snart är 200 år gammal, skulle kunna tyckas omodern. Men tanken på att ge tillbaka är mer aktuell än någonsin. Den vinst som banken genererar till sina ägare ligger i första hand till grund för att säkerställa bankens långsiktiga finansiella stabilitet och utveckling och därmed trygga kundernas tillgångar och affärer. Samtidigt avsätts årligen ett betydande belopp, beroende på vinstens storlek, till olika projekt som Öresund är verksam, västra och mellersta Skåne, till godo. På så sätt kan alla vara med och driva utvecklingen framåt, bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle samtidigt som projekt som annars inte skulle kunnat genomföras kan förverkligas. Sparbanken Öresund verkar mot barnpornografi Sparbanken Öresund samarbetar sedan 2011 med ECPAT, Rikspoliskriminalen och andra banker för att motverka handel med barnpornografi. Målsättningen är att förhindra kommersiell exploatering av barn genom att försvåra penningtransaktioner som sker för betalning av barnpornografi.

14 HÅLLBARHET HÅLLBARHET SOCIAL PÅVERKAN MILJÖPÅVERKAN Våra medarbetare är vår största tillgång Sparbanken Öresunds kunder förväntar sig att bli bemötta av kunniga, engagerade medarbetare. Därför är personalen bankens enskilt viktigaste resurs. Sparbanken Öresund har som ambition att utvecklas till en av landets bästa arbetsgivare. Med goda arbetsvillkor, en trivsam och utvecklande arbetsmiljö samt stark sammanhållning. Det är viktigt både för att attrahera nya medarbetare och för att behålla viktig kompetens inom banken, men även för att skapa långsiktighet och kontinuitet i banken. Kompetens är en färskvara För att kunna nå våra mål och fullfölja våra uppdrag krävs kvalificerade och engagerade medarbetare som är mål- och resultatorienterade. I Sparbanken Öresund tror vi på långsiktig trygghet i relationen mellan arbets - givare och medarbetare, och att en krävande och stimulerande miljö med höga förväntningar får medarbetare att växa. Vår grundsyn är att medarbetarna vill och kan ta ett stort ansvar för att utföra ett effektivt arbete. Med fokus på miljön Inom banken har vi arbetat med miljöfrågor under en längre tid och vi strävar efter att ständigt utvecklas med målsättningen att steg för steg bli ännu bättre, både i vårt dagliga arbete och med inriktning på nya utmaningar och eventuellt nya krav från myndigheter. Nya uppgifter väntar alltid En rad framsteg har gjorts under de senaste åren för att minska bankens påverkan på miljön. Men vi är inte nöjda med det. När det gäller frågor som miljö kan man aldrig slå sig till ro och man blir ju som bekant heller aldrig klar. Det finns ständigt mer att göra och nya frågor och områden att ta itu med samtidigt som det alltid finns en förbättringspotential inom de områden där man redan ligger i framkant. Nya arbetsmetoder, en effektivare organisation och tekniska innovationer är några av de saker som positivt kan bidra till att förbättra verksamheten och därmed miljön, både i det stora och i det lilla. är nödvändig för att kunna trygga bankens befintliga verksamhet och fortsatta tillväxt. Detta sker genom intern såväl som genom extern vidareutbildning. Hälsa och säkerhet För att en arbetsplats ska vara intressant och attraktiv finns det många dimensioner att ta hänsyn till. En säker och sund arbetsmiljö är viktig, men Sparbanken Öresund vill också stimulera till fysisk aktivitet och ett mer hälsosamt liv, eftersom det har stor betydelse för den enskildes välbefinnande. Genom att bland annat samarbeta med företagshälsovården erbjuds läkarvård och möjlighet till rehabilitering och friskvård. Vid behov har medarbetare möjlighet till terapisamtal för att kunna fungera i sin tjänst. Personlig säkerhet är ett annat prioriterat område. Sparbanken Öresund arbetar fortlöpande med att minska risken för överfall och rån på kontoren samtidigt som det finns en beredskap, för att hjälpa och stötta, om det som inte får inträffa ändå händer. Att minska hanteringen av kontanter och utveckla säkrare rutiner är andra åtgärder som syftar till att öka tryggheten både för kunder och för medarbetare. En familjevänlig arbetsplats För att kunna göra ett bra arbete är det viktigt att det finns en bra balans mellan yrkesliv och privatliv. Sparbanken Öresund strävar efter att vara en arbetsplats som gör det möjligt att förena till exempel familjeliv med en yrkeskarriär. Därför finns det en förståelse för om medarbetarna beroende på familjesituation vill minska eller öka sin arbetstid. Mångfald och lika värde Sparbanken Öresund utgår från en grundsyn om alla människors lika värde. Alla medarbetare ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund, religion eller sexuell läggning. Kontinuerlig utveckling av medarbetarnas kompetens Vårt arbetsklimat ska kännetecknas av respekt, förstå- En av de största utmaningarna för alla företag och else och kunskap om andra människor och kulturer. Inom Sparbanken Öresund ser vi jämställdhetsarbetet som ett sätt att ta tillvara alla anställdas kompetens och resurser. Vi är övertygade om att ett bra jämställdhetsarbete kan innebära ekonomiska vinster för banken. Våra anställdas villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter ska vara lika inom hela företaget oberoende av kön, ålder eller etniskt ursprung. Fler kvinnor på ledande positioner Konkret önskar vi öka antalet kvinnor på ledande positioner i banken. Vi skulle också vilja se en ökad variation i ålder och etnicitet på chefsnivå eftersom olika synsätt och erfarenheter är viktiga för att säkerställa bankens fortsatta utveckling. På så sätt kan ett delvis annat synsätt och en bredare erfarenhetsbas säkerställas i organisationen, något som kan bidra till bankens fortsatta utveckling. En inledande miljöutredning Sparbanken Öresunds ambition är att utveckla miljöarbetet stegvis och att miljöaspekten alltid ska finnas med som en prioriterad och självklar del i samband med planeringen av bankens fortsatta utveckling och de tjänster vi erbjuder våra kunder. En viktig åtgärd under 2012 var därför att en inledande miljöutredning genomfördes för att göra det möjligt att stämma av inom vilka områden som Sparbanken Öresund har varit framgångsrik. Men också för att kunna identifiera de områden där den största förbättringspotentialen finns och utifrån detta sedan kunna avgöra vilka prioriteringar som ska göras på såväl kort som lång sikt. Vi har redan kommit en bit på väg På flera av de områden som banken fokuserat på hitintills kan vi nu se tydliga och positiva resultat. Det gäller till exempel energibesparande åtgärder, källsortering av avfall, miljöanpassade inköp och att miljökrav i allt större utsträckning ställs på samarbetspartners och leverantörer. Banken har också framgångsrikt infört tekniska lösningar som telefonbank och internetbank, som gjort det enklare för kunderna att på ett miljöeffektivt sätt utföra sina bankärenden från hemdatorn eller sin smartphone. Ett annat initiativ som rönt uppskattning och efterfrågan är de förmånliga miljölån till miljöförbättrande investeringar som banken erbjuder företagskunder. Engagerade medarbetare en nyckelfråga organisationer är att hålla frågorna om miljön och miljöarbetet aktuella bland medarbetarna. För att lyckas med detta krävs att diskussionen hela tiden hålls levande och att miljöfrågorna blir ett naturligt inslag och sätt att tänka i vardagen. Det i sin tur kräver kunskap och ökad förståelse för ofta komplexa samband, där även till synes små insatser och förbättringar, eller avsaknaden av sådana, kan få stor betydelse. Att utbilda och uppmuntra våra medarbetare inom miljöområdet kommer därför att utgöra en viktig del i Sparbanken Öresunds fortsatta satsning på miljöarbete.

15 Resultaträkning KONCERNEN RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN RESULTATRÄKNING KONCERNEN RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN tkr jan-dec 2012 jan-dec 2011 Ränteintäkter Räntekostnader Räntenetto Erhållna utdelningar Provisionsintäkter Provisionskostnader Nettoresultat av finansiella transaktioner Andel i intresseföretag Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Allmänna administrationskostnader Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa kostnader före kreditförluster Resultat före kreditförluster Kreditförluster, netto Rörelseresultat Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa tillgångar Skatt på årets resultat Innehav utan bestämmande inflytande Årets resultat Resultatet hänförligt till: Sparbanken Öresund Innehav utan bestämmande inflytande tkr 31 december december 2011 Tillgångar Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Obligationer och andra räntebärande värdepapper Aktier och andelar Aktier och andelar i intresseföretag Derivat Immateriella anläggningstillgångar - Balanserade utgifter för IT-utveckling Materiella anläggningstillgångar - Fastigheter värderade som varulager Inventarier Ombyggnad hyrd lokal Byggnader och mark Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper m.m Derivat Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Omstruktureringskostnader Avsättningar för pensioner och liknande förbindelser Avsättningar för garantier Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Övriga ställda säkerheter Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser - Garantier Beviljade ej disponerade remburser 50 - Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden - Övriga åtaganden

16 RESULTATRÄKNING BANKEN BALANSRÄKNING BANKEN RESULTATRÄKNING BANKEN BALANSRÄKNING BANKEN tkr jan-dec 2012 jan-dec 2011 tkr 31 december december 2011 Ränteintäkter Tillgångar Räntekostnader Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker Räntenetto Statsskuldförbindelser Utlåning till kreditinstitut Erhållna utdelningar Utlåning till allmänheten Provisionsintäkter Förändring i verkligt värde på säkrat belopp i portföljsäkring Provisionskostnader Obligationer och andra räntebärande värdepapper Nettoresultat av finansiella transaktioner Aktier och andelar Övriga rörelseintäkter Aktier och andelar i intresseföretag Summa rörelseintäkter Aktier och andelar i koncernföretag Derivat Allmänna administrationskostnader Immateriella anläggningstillgångar Av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för IT-utveckling Övriga rörelsekostnader Materiella anläggningstillgångar Summa kostnader före kreditförluster Fastigheter redovisade som varulager Inventarier Resultat före kreditförluster Ombyggnad hyrd lokal Kreditförluster, netto Byggnader och mark Rörelseresultat Övriga tillgångar Uppskjuten skattefordran Bokslutsdispostioner Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bokslutsdispostion, lämnade koncernbidrag Summa tillgångar Skatt på årets resultat Årets resultat Skulder och avsättningar Skulder till kreditinstitut Inlåning från allmänheten Emitterade värdepapper m.m Derivat Uppskjuten skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Avsättningar - Avsättningar för omstruktureringskostnader Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för garantier Efterställda skulder Summa skulder och avsättningar Obeskattade reserver Eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserad vinst Summa eget kapital Summa skulder, avsättningar och eget kapital Poster inom linjen Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser - Garantier Beviljade ej disponerade remburser 50 - Övriga ansvarsförbindelser Åtaganden - Övriga åtaganden

17 NYCKELTAl VD har ordet NYCKELTAL KONCERNEN jan-dec 2012 Soliditet, % Kapitaltäckningskvot jan-dec ,8 9,4 1,82 1,46 Rörelseintäkter/affärsvolym, % 1,2 1,4 Rörelseresultat/affärsvolym, % 0,1 0,1 1,3 3,0 K/I-tal före kreditförluster Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 0,85 0,85 K/I-tal efter kreditförluster 0,96 0,91 Reserveringsgrad, % 50,2 41,8 Andel osäkra fordringar, % 1,1 1,2 Kreditförlustnivå, % 0,5 0,3 jan-dec 2012 jan-dec 2011 NYCKELTAL BANKEN 32 Soliditet, % 9,2 10,0 1,91 1,70 Rörelseintäkter/affärsvolym, % 1,1 1,2 Rörelseresultat/affärsvolym, % 0,0 0,1 Kapitaltäckningskvot 0,7 1,9 K/I-tal före kreditförluster Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 0,85 0,87 K/I-tal efter kreditförluster 0,97 0,93 Reserveringsgrad, % 50,2 41,8 Andel osäkra fordringar, % 1,0 1,3 Kreditförlustnivå, % 0,6 0,3 33

18 STYRELSE och koncernledning STYRELSE Lars Andersson Malmö, Ordförande Advokat Född: 1942 Utbildning/yrkesbakgrund: Jur. kand. Invald i styrelsen: 2002 Andra uppdrag: Styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Öresund och andra styrelseuppdrag Bengt Blonér Ängelholm, vice Ordförande Född: 1942 Utbildning/yrkesbakgrund: Ekonomi och juridik/revisor, VD i bank Invald i styrelsen: 1990 Andra uppdrag: Styrelseordförande i Sparbanksstiftelsen Gripen och andra styrelseuppdrag Annika Annerby Jansson Lund Ordförande i Regionfullmäktige i Region Skåne Född: 1944 Utbildning/yrkesbakgrund: Fil. kand. och juridisk utbildning Invald i styrelsen: 1986 Andra uppdrag: Ordförande i Kommunfullmäktige, Lund, vice ordförande i Skånes Djurpark, ordförande i Kulturens arbetsutskott, styrelseuppdrag i Kommuner och Landsting, ordförandeskap i ett antal stiftelser Christer Arvidson Lund VD, Delcea AB Född: 1950 Utbildning/yrkesbakgrund: Ingenjör V&V samt akademisk ekonomiutbildning Invald i styrelsen: 1998 Andra uppdrag: VD och styrelseledamot i Delvator AB Jessica Kemphe Lund, Arbetstagarrepresentant, (suppl.) Personlig Bankrådgivare Född: 1974 Utbildning/yrkesbakgrund: Jur. kand./ Anställd i banken sedan 2006 Invald i styrelsen: 2011 Andra uppdrag: Suppleant i Akademikerföreningens lokala klubb i Sparbanken Öresund Torbjörn Lanker Helsingborg VD, Fastighets AB Exxit Född: 1960 Utbildning/yrkesbakgrund: Civilekonom/Bank och finans, VD konsultbolag och fastighetsbolag Invald i styrelsen: 2001 Andra uppdrag: Styrelseledamot Fastighetsägarna Syd, ordförande Fastighets AB Exxit Lars ljungälv BJÄRRED, VD VD Född: 1969 Utbildning/yrkesbakgrund: Civilekonom/ Regionchef Swedbank, VD Färs & Frosta Sparbank Invald i styrelsen: 2012 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Lunds universitet, Malmö FF, Bergendahls, Intersport AB Mats Nilsson Ängelholm, vice VD, suppl. Vice VD Född: 1956 Utbildning/yrkesbakgrund: Ekonom/VD Sparbanken Gripen, VD Gorthon Lines AB Invald i styrelsen: 2000 Andra uppdrag: Ordförande i FriSpar Bolån, ordförande i FriSpar Företagskredit, vice ordförande i Cerdo Bankpartner Annette Borén Helsingborg CFO, Hilti Norra Europa Född: 1969 Utbildning/yrkesbakgrund: Civilekonom Invald i styrelsen: 2012 Ing-Marie Eken Ängelholm, Arbetstagarrepresentant, (suppl.) Chef Kundservice Född: 1960 Utbildning/yrkesbakgrund: Informatörsutbildning/Anställd i banken sedan 2002 Invald i styrelsen: 2010 Andra uppdrag: Ordförande i Finansförbundets lokala klubb i Sparbanken Öresund Eva Gustafsson Båstad Advokat Född: 1959 Utbildning/yrkesbakgrund: Jur. kand. Invald i styrelsen: 2004 Andra uppdrag: Vice ordförande Företagarna Helsingborg samt diverse andra styrelseuppdrag Helene Hartman Lund Director, Tetra Pak Packaging solutions AB Född: 1966 Utbildning/yrkesbakgrund: Civilingenjör Invald i styrelsen: 2004 Andra uppdrag: Styrelseledamot i Xmedic AB Ulla Thulin Lund, Arbetstagarrepresentant Kundrådgivare Född: 1953 Utbildning/yrkesbakgrund: Jur. kand./ Anställd i banken sedan 1983, bland annat som bankjurist Invald i styrelsen: 2007 Andra uppdrag: Ordförande i Akademikerföreningens lokala klubb i Sparbanken Öresund Göran Wallsten Lund, Arbetstagarrepresentant Försäkringsspecialist Född: 1952 Utbildning/yrkesbakgrund: Ekonomi, IHM Business School, IFU Liv- och försäkringsmäklare/anställd i banken sedan 2005 Invald i styrelsen: 2010 Andra uppdrag: Vice ordförande i Finansförbundets lokala klubb i Sparbanken Öresund Ulf Zenk Höllviken Chief Financial Officer, Lantmännen Född: 1963 Utbildning/yrkesbakgrund: Civilekonom/ Arbetat med controlling och finans i ett antal stora internationella bolag Invald i styrelsen: 2011 KONCERNLEDNING Lars LJUNGÄLV VD Mats Nilsson Vice VD, Chef Kredit & Finans Pål AlFvegren Chef Affärsstöd Maria Stagmo Chef HR & Kommunikation Mats B. Nilsson Chef Rörelseområde Syd Göran Tarring Chef Rörelseområde Nordväst Anders Österberg Chef Rörelseområde Sydost Mikael Hollerup Chef Riskenheten, Adjungerad

19 Sparbanken Öresund är den enda banken med fullt fokus på Öresundsregionen. Här har vi våra rötter och här lever och verkar våra kunder. I samarbete med marknadens främsta leverantörer erbjuder vi finansiella helhetslösningar till privatpersoner samt små och medelstora företag. Vi bygger långsiktiga relationer och skapar värden tillsammans med våra kunder genom personlig rådgivning. Tillsammans med våra ägare, två lokala sparbanksstiftelser, engagerar vi oss aktivt i regionens utveckling.

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE

16 MEDARBETARE 18 VÅRA 19 SAMHÄLLSANSVAR 22 HÅLLBARHET. 26 RESuLTATRÄkNING 30 STYRELSE ÅRSRAPPORT 2011 1 INNEHÅLL 3 SPARbANkEN 4 ÅRET 6 VD 8 STYRELSEORDFÖRANDE ÖRESund i korthet i KORTHET HAR ORDET HAR ORDET 16 MEDARBETARE 18 VÅRA ÄGARE 19 SAMHÄLLSANSVAR 20 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 9 VARuMÄRkET

Läs mer

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14

i korthet och tryggare. att växa utomlands. utmaningen LIGGER Det nya varumärket, sidan 11 private banking, sidan 15 placeringsmarknad, sidan 14 VD ÅRSRAPPORT har ordet 2010 1 INNEHÅLL 3 Sparbanken 4 Sparbanken 6 ÅRET Öresund i korthet Öresund KONCERNEN i KORTHET 17 VÅRA ÄGARE 17 SAMHÄLLSANSVAR 18 UTIFRÅN- PERSPEKTIV 8 VD HAR ORDET 20 PRO FORMAredovisning,

Läs mer

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20

Innehållsförteckning. Året i korthet 3. Framtid 4. Vd-ord 5. Vår marknad 6. Vi ger tillbaka 10. Förvaltningsberättelse 12. Bolagsstyrningsrapport 20 Årsredovisning Innehållsförteckning Året i korthet 3 Framtid 4 Vd-ord 5 Vår marknad 6 Vi ger tillbaka 10 Förvaltningsberättelse 12 Marknader 12 Rörelseverksamheten 14 Organisationen 16 Medarbetare 17 Ekonomisk

Läs mer

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige

Årsöversikt 2008. Danske Bank i Sverige Årsöversikt 2008 Danske Bank i Sverige INNEHÅLL ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 DANSKE BANK 6-7 HUMAN RESOURCES 8-9 CORPORATE RESPONSIBILITY 10-11 FÖRETAGSMARKNAD 12 PRIVATMARKNAD 13 KUNDCENTER FÖRETAG

Läs mer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2014 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2014 Swedbank i korthet Swedbank har rötter tryggt för ankrade i den svenska sparbankshistorien, jordbrukskassetraditionen och Hansabanks betydelsefulla roll i de baltiska länderna. Swedbank

Läs mer

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5

Innehållsförteckning...2. Sparbanken Finn i korthet...3. Styrelseordförande har ordet...4. VD har ordet...5 ÅrsrEDOVISNING 2 Sparbanken Finn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning...2 Sparbanken Finn i korthet...3 Styrelseordförande har ordet...4 VD har ordet...5 Fem år i sammandrag nyckeltal 2005...6 Resultat-

Läs mer

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter

49 Not 11 Övriga rörelsekostnader. 51 Not 12 Kreditförluster, netto. 52 Not 13 Bokslutsdispositioner. 52 Not 14 Skatter Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Kommentar från vd 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Omvärldsanalys 4 Förvaltningsberättelse 5 Fem år i sammandrag 17 Resultaträkning 20 Balansräkning 21 Rapport

Läs mer

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Årsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Årsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 AFFÄRSÖVERSIKT SBAB Årsredovisning 2014 Innehåll

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer

Närvaro och nätverk skapar nya affärer Årsöversikt 2002 Närvaro och nätverk skapar nya affärer Genom integrationen av SEB:s verksamheter i Norden, Tyskland och Baltikum skapas en starkare SEB-koncern med ökad räckvidd och kompetens. I SEB har

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsredovisning 2007 1

Årsredovisning 2007 1 Årsredovisning 2007 1 Innehåll Innehåll SID 3 5 6 8 12 14 19 20 21 22 23 24 50 51 52 53 54 55 56 57 Viktiga händelser VD har ordet Omvärlden Om Kristianstads Sparbank Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse

Läs mer

3Exportsuccéer. Bondes uppror KINA. Carnegie. AMF:s vd om pensionssystemet. svenska företag. i finanssektorn

3Exportsuccéer. Bondes uppror KINA. Carnegie. AMF:s vd om pensionssystemet. svenska företag. i finanssektorn En tidning från PwC för stora internationella företag och organisationer www.pwc.com/se KINA Jätte med hemkära banker t e m a: f i n a n s så påverkar eurokrisen svenska företag 3Exportsuccéer i finanssektorn

Läs mer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer

2013 Anna Sundblad Gregori Karamouzis Presschef Chef Investerarrelationer Årsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank en överblick 2 VD har ordet 4 Omvärld och marknad 6 Strategi 7 Prioriteringar 2014 8 Mål och utfall 10 Våra medarbetare 12 Så skapas vårt resultat Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23

NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 NORRPORTEN: Läs kundcaset om Norrportens framfart längs E4:an på sid 23 INNEHÅLL INNEHÅLL : ÅRSÖVERSIKT 2007 DANSKE BANK I MEDIA 4 ÅRET I KORTHET 5 VD HAR ORDET 6-7 DANSKE BANK: EN GEMENSAM PLATTFORM FÖR

Läs mer

kostnader för året inklusive

kostnader för året inklusive 11 1 2 Innehåll Sidan 6 Stora företag och institutioner Nära relationer och djup kunskap om kundernas behov ligger till grund för SEB:s arbete med storföretag och finansiella institutioner. Under 2011

Läs mer

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON

BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON BOLÅN PÅ INTERNET & TELEFON Innehåll 1 Året i korthet 2 Styrelseordförandens kommentar 3 VD har ordet 5 Vision, Värderingar, Affärsidé & Strategier 6 Omvärld Förvaltningsberättelse 11 Marknad & Varumärke

Läs mer

årsredovisning 2009 erik penser ab

årsredovisning 2009 erik penser ab årsredovisning 2009 årsredovisning 2009 Appendix: Nyförvärv under året av meningslösa saker att samla på, införskaffade i syfte att pryda Kapprummet samt det nya Sparbössrummet på bankens huvudkontor

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133

Innehållsförteckning. Sala Sparbank 579500-4133 Årsredovisning 2011 Sala Sparbank 579500-4133 Innehållsförteckning Vd:s kommentar 1 Omvärldsanalys 2 Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Sammandrag över

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

VD har ordet. - vi blickar framåt

VD har ordet. - vi blickar framåt Årsöversikt 2014 1 Innehåll VD har ordet 4 Bildbank för nyfikna 6 En bank med lokalt engagemang 7 Tro, Hopp & Klöver 8 Ung livsstil i Hedemora 9 Det handlar om kärlek 10 Grön Kraft 11 Utdrag ur förvaltningsberättelsen

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation

Årsredovisning 2011. Vi tror på en hållbar bankrelation Årsredovisning 2011 Vi tror på en hållbar bankrelation Innehåll 1 Swedbank i korthet 3 Ekonomiskt sammandrag och viktiga händelser 2011 4 VD har ordet 7 Finansiella mål 8 Strategi och prioriteringar 12

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181

ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 ÅRSREDOVISNING 2007 VERKSAMHETSÅR 181 2007 1 VD har ordet......................4 Om Sparbanken Syd...............7 Tjänster & produkter............10 Om tillväxt.....................12 Bank- & finansmarknaden.......15

Läs mer

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727)

relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) 2010 Årsredovisning Året i korthet relseresultatet för kvarvarande verksamhet ökade med 8 procent till 14 770 miljoner kronor (13 727) och resultatet per aktie steg till 17,72 kronor (16,44) ÅRSSTÄMMA

Läs mer