Yrkeslungsjukdomar. orsakas av inandade dammpartiklar eller ämnen i gas-, aerosol- eller rökform. Bild 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkeslungsjukdomar. orsakas av inandade dammpartiklar eller ämnen i gas-, aerosol- eller rökform. Bild 1"

Transkript

1 Bild 1 Yrkeslungsjukdomar orsakas av inandade dammpartiklar eller ämnen i gas-, aerosol- eller rökform. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 1 av 22

2 Bild 2 Typ av exponering Retande gaser Oorganiskt damm Organiskt damm Bioaerosoler Kemikalier Cancerogener Olika smittämnen Ämne Klorgas, Nitrösa gaser, SO 2 Stendamm Asbest Metaller Mjöldamm, djurepitel Mögeldamm Isocyanater Radon Asbest Erionit Bakterier, virus m.m. Yrkeslungsjukdom Toxiskt lungödem Silikos Asbestos Pleura plack Hårdmetallunga Yrkesastma Yrkesastma Allergisk alveolit Inhalationsfeber Yrkesastma Lungcancer Lungcancer Mesoteliom Tuberkulos SARS Ett antal skilda exponeringar kan orsaka olika typer av yrkeslungsjukdomar. Här ser du några vanliga typer. Inandning av retande gaser kan orsaka toxisk pneumonit med toxiskt lungödem i allvarliga fall. Oorganiskt damm kan orsaka bl.a. silikos och asbestos. Olika slags organiskt damm, bioaerosoler, kan orsaka yrkesastma och allergisk alveolit. Kemikalier kan också orsaka yrkesastma. Inandning av cancerogena ämne ökar risken för lungcancer och olika smittämnen kan även ge yrkeslungsjukdomar. Som exempel kan nämnas att tidigare dog 10 Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 2 av 22

3 Bild från Skutskär I den här presentationen kommer jag att koncentrera mig på allergisk alveolit och inhalationsfeber, men först ska jag nämna lite om retande gaser. Det finns risk för exponering för retande gaser inte bara på arbetsplatser utan även för allmänbefolkningen t.ex. vid utsläpp på fabriker. Tidigare blektes pappersmassa med klorgas och många pappersbruksarbetare har blivit gasade, som de brukar uttrycka det. De fick lungsymptom, som i allvarliga fall utvecklades till toxiskt lungödem. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 3 av 22

4 Bild 4 Retande gaser Lättlösliga gaser absorberas i över luftvägarna häftiga symptom från dessa hosta, sveda. Varningstecken Olika typer av gaser har skilda effekter bl.a. beroende på om de är lättlösliga eller svårlösliga i vatten. De lättlösliga gaserna löses i slemhinnorna i ögonen och i de övre luftvägarna och ger häftiga akuta symptom med hosta och sveda. Den drabbade blir varnad och sätter sig i säkerhet om det går. Exempel på en lättlöslig gas är ammoniak, som t.ex. förekommer i luften i ladugårdar. Lättlösliga gaser kan orsaka toxiskt lungödem, om koncentrationen blir så hög att slemhinnorna i de övre luftvägarna blir mättade och inte kan absorbera all gas. Gasen kommer då ned i alveolerna och kan ge skador. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 4 av 22

5 Bild 5 Retande gaser Svårlösliga gaser når alveolerna, där de så småningom löser sig. Lungödem kan uppkomma efter ett dygn (eller senare). En svårlöslig gas tränger ned i alveolerna, där gasen så småningom löser sig och skadar celler i alveolerna bl.a. med nekros som följd. Ett lungödem kan utvecklas efter 1 dygn och ibland kan skador uppträda ännu senare som efter en vecka. Ett exempel på en svårlöslig gas är krigsgasen fosgen som användes under första världskriget. Ett annat exempel är kvävedioxid, som finns i avgaser. Lungpåverkan har t.ex. uppträtt vid ett antal incidenter, då ishockeyspelare utsatts för nitrösa gaser i avgaser från ismaskiner. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 5 av 22

6 Bild 6 Behandling Observation Sängläge Syrgas Kortison Bronkdilatation Antibiotika Behandling mot lungödem Vid behandling av personer som har utsatts för retande gaser ska man vara frikostlig med inläggning för observation t.ex. om någon har kastat in en rökbomb på ett diskotek och ett antal ungdomar kommer in till akuten. Rökbomber innehåller zinkklorid, som inte tillhör de svårlösligaste gaserna, utan intar ett mellanläge och påverkar både de övre och nedre luftvägarna. Det kan bli fråga om att utlösa katastroflarm, om många blivit exponerad och man kan bli tvungen att skicka hem andra patienter för att skapa vårdplatser. Patienterna ska inte anstränga sig, utan inta sängläge. Det kan bli fråga om att behandla med syrgas, kortison, bronkodilatantia, antibiotika samt att ge behandling mot lungödem. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 6 av 22

7 Bild 7 Allergisk alveolit Farmer s lung är den vanligaste formen av allergisk alveolit (hypersensitivitetspneumonit) Allergisk alveolit orsakas av inandat damm från olika mikroorganismer (som mögel, bakterier) eller animala proteiner t.ex. från fåglar. En annan beteckning på allergisk alveolit är hypersensitivitetspneumonit. Trots att det egentligen rör sig om samma sjukdom, har sjukdomen olika måleriska namn beroende på den miljö som den uppträder i, vilket gör terminologin lätt förvirrande. Farmers lung, lantbrukarlunga, som orsakas av damm från möglig säd, hö eller halm, är den vanligaste formen av allergisk alveolit. När material möglar uppstår en komposteffekt med en ökad temperatur och när temperaturen stigit till över 50 C, så tillväxer s.k. termofila mikroorganismer. På bilden ses mögligt hö. Allergisk alveolit förmedlas via immunologiska ej helt klarlagda reaktioner mot inandade partiklar från dessa mikroorganismer. Det är alltså inte frågan om någon växt av mikroorganismer i lungan. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 7 av 22

8 Bild 8 Justerverkssjuka Justerverkssjuka, som uppträder när virke möglat i sågverk, är en annan form av allergisk alveolit. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 8 av 22

9 Bild 9 Fågelalveolit Fågealveolit orsakas av en serumfaktor, som finns i fågelspillning, och förekommer vid hantering av brevduvor, pigeon breeders disease, men även burfåglar i hemmiljö kan orsaka sjukdomen. Mer information finns en hemsida publicerad av British Pigeon Fanciers Medical Research Team. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 9 av 22

10 Bild 10 Hur ställer man diagnosen? Huvudkriterier Alla huvudkriterierna måste var uppfyllda. exponering symptom Röntgenförändringar Andra sjukdomar med liknande symptomatologi och kliniska fynd måste vara uteslutna. efter Terho, 1986 När man ställer diagnosen allergisk alveolit ska tre huvudkriterier vara uppfyllda. Patienten ska ha varit exponerad för något som kan ge allergisk alveolit. Ett tecken på att exponering förekommit är precipiterande antikroppar mot mögelallergen, eller fågelallergen, om det rör sig om fågelalveolit. Precipiterande innebär att det blir ett precipitat på en agarplatta om serum från patienten får vandra mot allergenet. Patienten ska vidare ha typiska symptom på allergisk alveolit och det är andfåddhet vid ansträngning, hosta, trötthet och allmän sjukdomskänsla, ofta viktnedgång och feber. Symptomen blir värre efter exponering. På lungröntgen ses småfläckiga bilaterala infiltrat. Väldigt viktigt är att utesluta differentialdiagnoser. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 10 av 22

11 Bild 11 Hur ställer man diagnosen? Tilläggskriterier: Åtminstone två tilläggskriterier måste vara uppfyllda. basala krepitationer DL CO PaO 2 restriktiv lungfunktionsnedsättning BAL-lymfocyter, CD4/8 lungbiopsi positiv provokationstest forts. Dessutom ska åtminstone två tilläggskriterier vara uppfyllda som basala krepitationer vid lungauskultation, sänkt diffusionskapacitet, sänkt syrgasinnehåll i artärblod, restriktiv lungfunktionsnedsättning, ökad förekomst av lymfocyter i bronchoalveolärt lavage. I svårbedömda fall kan man bli tvungen att ställa diagnosen på PAD på lungbiopsi eller provocera patientens genom att exponera för mögel. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 11 av 22

12 Bild 12 Sjukdomen är ovanlig, men är viktig att känna till. Patienterna söker ofta primärvården. Sjukdomen kan orsaka bestående lungfunktionsnedsättning och i sällsynta fall t.o.m. progressiv lungfibros, om inte mögeldammsexponeringen avbryts, vilket är det viktigaste i behandlingen. Andra alternativ kan vara att ändra produktionsmetoder, så att inte mögel uppstår eller att minska exponeringen genom att använda andningsmask. I vissa fall kan det bli fråga om att byta yrke. Kortison används i det akuta skedet, men förefaller inte att förbättra långtidsprognosen. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 12 av 22

13 Bild 13 Inhalationsfeber Allergisk alveolit är ovanligt, men betydligt vanligare är det att lantbrukare drabbas av benigna snabbt övergående feberattacker, inhalationsfeber, efter inandning av mögeldamm exempelvis efter att en lantbrukare har blivit tvungen att skotta ut mögligt spannmål, för sådant spannmål, kan han inte ge till djuren. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 13 av 22

14 Bild 14 Inhalationsfeber 4 8 tim efter exponeringen ½ - 3 dygn Sänkan ökad, leukocytos Normalt status Normal lungröntgen Normal spirometri Ingen behandling behövs Inga sequele Inhalationsfeber uppträder 4 8 timmar efter exponeringen och här rör det sig om en enstaka högdosexponering till skillnad mot exponeringen vid allergisk alveolit, då exponeringen pågår i lite lägre doser under kortare perioder kanske en kvart, men upprepat under veckor - månader. Vid inhalationsfeber auskulteras lungorna u.a. På labproverna ser man en ökad sänka samt leukocytos med vänsterförskjuten diff. Undersökningsfynd, lungröntgen och spirometri är normala eller visar möjligen lindriga snabbt övergående förändringar. Tillståndet går över på ett pardagar. Ingen behandling behövs och inhalationsfeber ger inte några bestående men. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 14 av 22

15 Bild 15 Metal fume fever Zinkoxid Koppar Magnesium En annan form av inhalationsfeber är zinkfrossa, som uppträder hos svetsare som svetsat i rostfritt, som innehåller zink. Tillståndet är en s.k. metal fume fever, som det heter på engelska och även inandning av damm och rök från koppar och magnesium kan orsaka inhalationsfeber. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 15 av 22

16 Bild 16 Polymer fume fever Polymer fume fever orsakas av inandad rök från polymerer. Den här mannen ska tillverka en värmeresistent kabel och häller i teflonpulver i tratten. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 16 av 22

17 Bild 17 Polymer fume fever Om han får teflonpulver på fingrarna, röker en cigarett, och sedan andas in teflonrök, så kan han få teflonfrossa. Även inandning av rök från isocyanater, som finns i polyuretanplast, kan ge inhalationsfeber och även en sjukdom som liknar allergisk alveolit. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 17 av 22

18 Bild 18 Polymer fume Metal fume Bioaerosols Legionella I N H A L A T I O N F E V E R Sålunda kan såväl rök från metaller och polymerer som bioaerosoler orsaka inhalation fever. Det finns även beskrivet att Legionella kan orsaka snabbt övergående benigna feberattacker. De första fallen beskrev från staden Pontiac, känd för sin biltillverkning, och denna typ av inhalationsfeber kallas följaktligen Pontiac fever. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 18 av 22

19 Bild 19 Exponering Exponering Symptom Clusters INHALATIONS- FEBER Bioaerosoler Polymerrök Metallrök Högdos exponering ½ - 1 tim vid enstaka tillfälle Feber/frossa med influensaliknande symptom Vanligt ALLERGISK ALVEOLIT Bioaerosoler Polymerrök Upprepad expo-nering min dagl under veckor Andfåddhet, hosta, trötthet. Attacker av feber/frossa Sällsynt I den här och nästföljande två tabeller illustreras skillnaderna mellan inhalationsfeber och allergisk alveolit. Både inandning av bioaerosoler och polymerrök kan orsaka båda tillstånden, men allergisk alveolit finns inte beskriven efter inandning av metallrök. Vid inhalationsfeber rör det sig om högdosexponering vid enstaka tillfälle och vid allergisk alveolit om upprepad exponering i lägre doser. Symptomen skiljer sig delvis åt. Vid inhalationsfeber är det vanligt att med clusters dvs. ett antal personer som varit exponerade insjuknar, vid allergisk alveolit insjuknar endast enstaka exponerade. Ny forskning av talar för att de som drabbas av allergisk alveolit har en polymorfism av cytokinen TNF-a. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 19 av 22

20 Bild 20 Kliniska fynd Lungfunktion INHALATIONS- FEBER Normala ALLERGISK ALVEOLIT Krepitationer (dyspne, cyanos) Precipitiner Röntgen SR Vita Precipitiner + el. Normal eller snabbt övergående förändringar Normal eller snabbt övergående förändringar SR Vita Precipitiner + Småfläckiga bilaterala infiltrat Restriktion DLCO Kliniska fynd, röntgen och lungfunktion är normala vid inhalationsfeber i motsatt till allergisk alveolit. Vid allergisk alveolit hör man krepitationer på lungorna. Positiva precipitiner stöder diagnosen allergisk alveolit, men precipitiner kan saknas och helt friska kan å andra sidan också förekomma. På lungröntgen ser man småfläckiga bilaterala infiltrat. Lungfunktionen visar en restriktiv lungfunktionsnedsättning med en sänkt diffusionskapacitet. I vissa fall ser man dock obstruktiv lundfunktionsnedsättning och bronkiell hyperreaktivitet kan också förekomma. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 20 av 22

21 Bild 21 Blodgaser BAL Biopsi Duration Prognos INHALATIONS -FEBER Normal, mindre sänkning Neutrofiler Makrofager Alveolit ½ - 3 dygn Mycket god ALLERGISK ALVEOLIT PaO2 Lymfocyter CD2/CD8 Makrofager, Mastceller Mononukleär alveolit Granulom Veckor, månader Risk för lungfunktionsnedsättning Syrgas innehållet är sänkt i artärblod vid allergiskt alveolit. Allergisk alveolit är en svår sjukdom med ett långt förlopp och risk för kvarstående lungfunktionsförändring, därför är det viktigt att inte glömma bort sjukdomen. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 21 av 22

22 Bild 22 Fråga om patientens yrke! Jag avslutar med ett råd till er från Bernardino Ramazzini, yrkesmedicinens fader, som i sitt mästerverk om yrkessjukdomarna utgiven år 1700 gav rådet att fråga om patientens yrke, när man tar anamnes, så att man inte missar en yrkessjukdom. Vetenskapsområdet för medicin och farmaci, Uppsala universitet Sida 22 av 22

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar

Sarkoidos och lungfibros. En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Sarkoidos och lungfibros En temaskrift om två mindre vanliga lungsjukdomar Den här temaskriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärt- och lungsjukdomar. Den är möjlig

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Astma KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Astma Publicerad i september 2003 Kursinformation Välkommen till patientutbildningen om astma. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar bör du ta

Läs mer

Langerhans. Cell-Histiocytos

Langerhans. Cell-Histiocytos Utgiven av Barncancerfonden i samarbete med Svenska Histiocytosgruppen genom docent Jan-Inge Henter, Barncancerforskningsenheten, Karolinska Sjukhuset, Stockholm. Langerhans Cell-Histiocytos Innehåll

Läs mer

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom

KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom KOL Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom Professor Kjell Larsson Enheten för lung- och allergiforskning Karolinska institutet Innehållet i denna broschyr uttrycker författarens egna åsikter och behöver inte

Läs mer

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit)

Om mikroskopisk kolit. (Kollagen och lymfocytär kolit) Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) Utarbetad i samarbete med Andreas Münch, överläkare, Universitetssjukhuset Linköping. Om mikroskopisk kolit (Kollagen och lymfocytär kolit) I den här

Läs mer

Om du har KOL. Och undrar.

Om du har KOL. Och undrar. Om du har KOL. Och undrar. Medicinskt granskad av lungläkare Bengt-Arne Hermansson. KOL KRONISKT OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM är en sjukdom som leder till försämrad lungfunktion. Med obstruktiv menas att det

Läs mer

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden

Astma. En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Astma En temaskrift från Hjärt-Lungfonden Hjärt-Lungfonden är en ideell opolitisk insamlingsorganisation som finansierar huvuddelen av den fristående forskningen kring hjärt-, kärl- och lungsjukdomar i

Läs mer

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga

Behandling med MabCampath. En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Behandling med MabCampath En informationsbroschyr för patienter och anhöriga Innehållsförteckning Sidan Inledning 3 KRONISK LYMFATISK LEUKEMI 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 BEHANDLING MED

Läs mer

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK

ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING. AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK ARBETARSKYDDSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING AFS 1994:11 Utkom från trycket den 9 september 1994 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Beslutad den 15 juni 1994 AFS 1994:11 2 ORGANISKT DAMM I LANTBRUK Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31

Vilka vanligare biverkningar har medicinen?... 31 Annan viktig information... 31 Vincristin... 31 Beskrivning... 31 Behandling av Akut lymfatisk leukemi... 5 Vad är akut lymfatisk leukemi?... 5 Hur uppkommer akut lymfatisk leukemi?... 6 Vilka riskgrupper finns i ALL2008?... 7 Den första riskindelningen... 7 Preliminär

Läs mer

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl

Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl Spirometriundersökningar inom företagshälsovården vid medicinska kontroller av arbetsmiljöskäl April 2008 Författare: Docent Hans Hedenström, Akademiska sjukhuset i Uppsala Docent Maria Albin, Universitetssjukhuset

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL?

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Akut lymfatisk leukemi 5 Hur bildas blodkropparna? 5 Vad är akut lymfatisk leukemi? 5 Varför insjuknar man i ALL? 5 2 Diagnos 7 Vilka symtom är vanliga vid ALL? 7 Allmänna

Läs mer

9 orsaker till att snuvan aldrig går över

9 orsaker till att snuvan aldrig går över Textstorlek: Foto: JERKER IVARSSON Din sega förkylning kan vara lömsk bakterie 9 orsaker till att snuvan aldrig går över Lite snuva får man räkna med så här års. Men när förkylningen blir ett maraton av

Läs mer

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos?

2 Symptom 8 Komplikationer och symtom Vilka symtom ser man vid essentiell trombocytos? Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Essentiell trombocytos 5 Bakgrund Vad betyder essentiell trombocytos (ET)? Hur vanlig är essentiell trombocytos? I vilka andra situationer kan trombocytantalet vara förhöjt?

Läs mer

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom

Innehåll. Förord 3. Inledning 4. 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom Innehåll Förord 3 Inledning 4 1 Aplastisk anemi 5 Så bildas blodkroppar Orsaker till aplastisk anemi Få fall i Sverige Smygande symtom 2 Diagnos 9 Så ställs diagnosen Två grupper 3 Behandling 11 Tålamodskrävande

Läs mer

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom

KOL. En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL En skrift om kroniskt obstruktiv lungsjukdom Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare gåvor från

Läs mer

Vad du behöver veta om RoActemra

Vad du behöver veta om RoActemra Vad du behöver veta om RoActemra Den här broschyren innehåller viktig information som är till hjälp för patienter med reumatoid artrit (RA) så att de kan förstå fördelarna och riskerna som förknippas med

Läs mer

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan

Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan Välkommen till Astma- och Allergiförbundet! Vår vision är ett samhälle som är tillgängligt för alla även för oss med allergi och annan överkänslighet. Våra lokalföreningar finns i hela Sverige och tillsammans

Läs mer

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti

Läkemedel. måndag 18 november 13. Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Läkemedel Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Ett projekt av Jonas, Jakob, Daniel och Mukti Vad har läkemedel tillfredsställt? God hälsa Sjukdomar och infektioner Droger Cancer, Alzheimer, AIDS

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Det svenska vaccinationsprogrammet

Det svenska vaccinationsprogrammet Det svenska vaccinationsprogrammet FÖR BARN Information till föräldrar Innehåll Till dig som är förälder 1 Varför vaccinerar man? 3 Hur fungerar vacciner? 4 Vilket skydd ger vaccination? 4 Hur går vaccination

Läs mer

Behandling av atopiskt eksem

Behandling av atopiskt eksem Behandling av atopiskt eksem Sammanfattning Atopiskt eksem (AE) är en kronisk hudsjukdom som medför inflammation och klåda i huden. Vissa faktorer kan förvärra besvären vid atopiskt eksem, till exempel

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla

Läs mer

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu

Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Ett fästingbett kan räcka. Vaccin skyddar dig mot TBE. Fakta om fästingar och fästingöverförda infektioner. www.fasting.nu Du är väl vaccinerad mot TBE? Fästingöverförd hjärninflammation är det svenska

Läs mer

Granulomatös polyangit

Granulomatös polyangit Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - av Ann Knight utgiven av Reumatikerförbundet1 Innehåll inledning Granulomatös polyangit (Wegeners) och småkärlsvaskuliter - en orientering för

Läs mer

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc

Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Patientguide Information till personer som ordinerats botulintoxin B (Neurobloc ) för cervikal dystoni. Att förstå cervikal dystoni och din behandling med Neurobloc Denna guide tillhandahålls av Eisai

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Doktorn, min bostad gör mig sjuk!

Doktorn, min bostad gör mig sjuk! 1 Miljömedicinskt Forskningscentrum Doktorn, min bostad gör mig sjuk! Rapport 1/11 2 Inledning Tidigt i människans utveckling uppkom ett behov av att skydda sig mot den yttre miljön, regn, vind och snö.

Läs mer

Primär immunbrist, familjevistelse

Primär immunbrist, familjevistelse Dokumentation nr 416 Primär immunbrist, familjevistelse ÅGRENSKAS FAMILJE- OCH VUXENVISTELSER Kunskap och kompetens om sällsynta diagnoser Ågrenska 2012 www.agrenska.se Primär immunbrist Dokumentation

Läs mer

TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet.

TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet. TWAR - Chlamydia pneumonie: en långvarig övre luftvägsinfektion med trötthet. Av Dr Gunnar Sandberg Detta brev är riktat både till patienter och kollegor, som en hjälp att komma tillrätta med denna nyligen

Läs mer