Socialnämnden (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50."

Transkript

1 Socialnämnden (26) Plats och tid Beslutande Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan Lennart Niklasson (s), ordföranden Gunnar Lidell (m) Birgitta Ohlsson (s) i st för Margareta Francke (s) Lennart Lindbom (s) Ebon Rhedin (v) i st f Ole Lund (s) kl Britt-Marie Tengblad (m) i st f Ole Lund (s) kl Reidar Eriksson (s) Milena Jansson (s) i st för Piia Kähkönen (s) Marita Högberg (c) i st f Ann-Britth Fröjd (c) Lutz Rininsland (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Tove af Geijerstam (fp) kl Christina Mossberg (fp) i st för Tove af Geijerstam (fp) kl Marie-Louise Bäckman (kd) Margit Bäckemo (fv) Ersättare Britt-Marie Tengblad (m) kl Christina Mossberg (fp) kl Övriga deltagande Sture Johansson, socialchef Svante Cras, administrativ chef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef Åsa Sandblom, omsorgschef Sonja Hansson-Nyström, IFO chef Eva Häggström, enhetschef, 166 Margaretha Strand, enhetschef, 166 Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare Gunnel Hasselholm, Kommunal Utses att justera Marie-Louise Bäckman (kd) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Sylvia Forsström Ordförande... Lennart Niklasson Justerande... Marie-Louise Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg. Underskrift... Katarina Andersson

2 Socialnämnden (26) Ärendelista 165 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare 166 Information och studiebesök Konvaljen och Solängens gruppboende och Solängens ålderdomshem 167 Delårsrapport med helårsprognos per augusti Verksamhetsuppföljning 169 Införande av elektronisk handel 170 Samråd om program för detaljplaner för SÖDRA NABBENSBERG 171 Förslag till reviderad informations- och kommunikationsplan för socialförvaltningen 172 Förslag till ramavtal om samverkan inom socialtjänsten med Trollhättans stad 173 Utvärdering av pilotprojekt Häggen Fortsatt hantering av utredning BISTÅNDSENHETEN- FUNKTION OCH ARBETSSÄTT 175 Blockhyresavtal Marierovägen 176 Avtal gällande MST-team 177 Yttrande över förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram Revidering av riktlinjer vid tillståndsgivning av automatspel 179 Ansökan om dispens från kravet på kassaregister gällande AB Fredriksbergs Festvåning 180 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang Duong Quoc HB 181 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Mohamed Maatoug på Pizzeria de Fleur 182 Yttrande angående personskada enligt SOSFS 1996:17 SEKRETESS 183 Ordförandeinformation 184 Socialchefsinformation 185 Anmälan av delegationsbeslut 186 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden 187 Anmälan av protokoll 188 Kurser och konferenser 189 Övriga ärenden

3 Socialnämnden (26) Sn 165 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare Ordföranden Lennart Niklasson (s) öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Marie-Louise Bäckman (kd).

4 Socialnämnden (26) Sn 166 Information/ studiebesök på Konvaljen och Solängens grupp boenden samt Solängens ålderdomshem Enhetschef Margaretha Strand, ansvarig för Konvaljen och Solängens gruppboenden och enhetschef Eva Häggström, ansvarig för Solängens ålderdomshem informerade om respektive verksamheter samt visade runt på verksamheterna. Socialnämnden noterar informationen till handlingarna.

5 Socialnämnden (26) Sn 167 Dnr Delårsrapport med helårsprognos per augusti 2004 Redovisning av den ekonomiska uppföljningen per augusti 2004 med helårsprognos. Prognosen för helåret visar ett underskott på 4,6 Mkr, varav nämndoch administration +1,8 Mkr, Vård- och omsorg +8,9 Mkr, Omsorg om funktionshindrade 1,1 Mkr samt Individ- och familjeomsorg 14,2 Mkr. Socialnämnden beslutar överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar också för egen del uppdra åt nämndens presidium att ingående följa upp Individ- och familjeomsorgens utveckling. Prot.utdrag till: Kommunstyrelsen

6 Socialnämnden (26) Sn 168 Dnr Verksamhetsuppföljning Redovisning lämnas för statistik och nyckeltal enligt socialnämndens beslut samt en förteckning över inkomna domar under Vidare redovisas mertid och övertid för tiden till och med augusti 2004 samt sjukfrånvarostatistik för tiden till och med juli Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden (26) Sn 169 Dnr Införande av elektronisk handel Vänersborgs kommun har sedan några år tillbaka ett samarbete med ett 15-tal kommuner inom e-handel och man har valt Marakanda som samarbetspartner och deras system vid införandet av elektronisk fakturering. Socialförvaltningen avser påbörja e-handel, i första hand inom köken, och därefter successivt inom andra områden. Attester kommer att ske enligt gällande anvisningar till reglemente för kontroll (attester) av ekonomiska transaktioner (Ks , 218) vilket anpassats till elektronisk fakturahantering. Socialnämnden noterar informationen om att socialförvaltningen avser påbörja elektronisk fakturahantering. Prot.utdrag till: Administrativ chef

8 Socialnämnden (26) Sn 170 Dnr SAMRÅD OM PROGRAM för detaljplaner för SÖDRA NABBENSBERG Planeringsenheten har tillsänt socialnämnden samrådshandlingar enligt PBL 5 kap 20 angående detaljplaner för Södra Nabbensberg. Syftet med planeringen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde. Ledamot Lutz Rininsland (v) deltar ej i beslutet. Socialnämnden har tagit del av samrådshandlingen avseende program för detaljplaner för Södra Nabbensberg och har inget att erinra mot förslaget. Prot.utdrag till: Planeringsenheten Administrativ chef

9 Socialnämnden (26) Sn 171 Dnr Förslag till reviderad informations- och kommunikationsplan för socialförvaltningen Den 16 mars 2000 antog socialnämnden en kommunikations-/ informationsstruktur för socialförvaltningens ansvarsområde. Gällande plan är delvis inaktuell och i behov av revidering främst på grund av att angivna uppdrag i planen är genomförda. Förslag till revidering av planen föreligger, daterat Socialnämnden beslutar anta ny informations- och kommunikationsplan för socialförvaltningen. Prot.utdrag till: Administrativ chef

10 Socialnämnden (26) Sn 172 Dnr Förslag till ramavtal om samverkan inom socialtjänsten med Trollhättans stad Tvåstadskommitten beslöt initiera en utredning rörande förutsättningarna för samverkan inom Tvåstad kring HVB-placeringar i syfte att minska kostnaderna för dessa. En rapport presenterades vari man föreslog att focus flyttas från gemensamma HVB-lösningar till andra samarbetsområden inom flera delar av socialtjänsten. I syfte att få en formell ram för samarbetet har förslag på ramavtal upprättats. Socialnämnden beslutar, att teckna ramavtal om samverkan inom socialtjänsten med omsorgsnämnden i Trollhättans stad och arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans stad att gälla från och med och uppdrar åt ordföranden att underteckna avtalet. Prot.utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorgen

11 Socialnämnden (26) Sn 173 Dnr Utvärdering av pilotprojekt Häggen Pilotprojektet Häggen skall pågå under perioden till med uppföljning under tredje kvartalet I pilotprojektet Häggen ingår Bo-service, ett samverkansavtal med HSB (i huvudsak matservering) och kundval av s k hushållsnära tjänster (vid erhållande av biståndsbeslut kan den enskilde själv välja utförare). Utredning, daterad , föredras. I utredningen förekommer fem alternativa handlingsvägar. Det framkommer i utredningen, i den del som avser kundvalssystemet, att underlaget varit för litet (en person) för att en utvärdering ska kunna göras. Vad gäller BO-service (matserveringen), konstateras att om avtalet med HSB sägs upp riskerar kommunen att ådra sig kostnad för lokal till ny matsal i egen regi alternativt merkostnad för individuella mattransporter. Ordföranden föreslår socialnämnden besluta att Projekt Häggen (inkluderat tidigare BO-serviceprojektet samt kundvalssystem) förlängs ytterligare 2 år enligt nuvarande avtal. Detta kan ge ett större underlag för en mer komplett utvärdering under tredje kvartalet V ordföranden föreslår socialnämnden besluta att Chefen för avdelningen Vård och Omsorg föreslår att nuvarande system med hushållsnära tjänster och matservering på Häggen förlängs ytterligare två år och att under 2005 utöka vissa delar av kundvalssystemet i övriga delar av nordstan, att pröva tvättservice till vårdtagare som har beslut om hemtjänst. Det nya försöket föreslås bedrivas som ett projekt under ett år med uppföljning efter 6 månader. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och förklarar sig anse sitt eget förslag med övervägande ja besvarat. Votering begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar Ja. Den som stöder v ordförandens förslag röstar Nej.

12 Socialnämnden (26) fort. 173 Utvärdering av pilotprojekt Häggen Omröstningen utfaller med 7 Ja (Lennart Niklasson (s), Birgitta Ohlsson (s), Lennart Lindbom (s), Reidar Eriksson (s), Milena Jansson (s), Marita Högberg (c) Lutz Rininsland (v) och 6 Nej (Gunnar Lidell (m), Britt-Marie Tengblad (m), Kerstin Andersson-Carlsson (m), Christina Mossberg (fp), Marie-Louise Bäckman (kd), Margit Bäckemo (fv). Socialnämnden beslutar att Projekt Häggen (inkluderat tidigare BO-serviceprojektet samt kundvalssystem) förlängs ytterligare 2 år enligt nuvarande avtal. Detta kan ge ett större underlag för en mer komplett utvärdering under tredje kvartalet Prot.utdrag till: Biståndsenheten Äldreomsorgschefen

13 Socialnämnden (26) Sn 174 Dnr Fortsatt hantering av utredning BISTÅNDSENHETEN FUNKTION OCH ARBETSSÄTT Socialnämnden delgavs, , rapporten Biståndsenhetenfunktion och arbetssätt, daterad I rapporten redogjordes för den utvärdering av Biståndsenheten som Kaizen Konsulter AB genomfört. Utvärderingen visar bl a på effektiv och professionell handläggning, bra utredningar och vilja till samarbete vid enheten. Det framgår också att det finns en otydlighet mellan myndighetsutövning och verkställighet, oklar gränsdragning mellan biståndsenhet och Individoch familjeomsorg och bristande samarbetsrutiner i vissa avseenden. Socialchefen föreslår i skrivelse, daterad , åtgärder i syfte att öka tydligheten i organisationen och mellan berörda enheter. Socialnämnden beslutar, att uppdra åt socialchefen att med Kaizen Konsulter AB`s utvärdering Biståndsenheten- Funktion och Arbetssätt som underlag åtgärda de brister, som framkommit i utvärderingen. De brister som skall åtgärdas är utformning av samarbetsrutiner och återkoppling av verkställighetens erfarenheter till biståndsenhet, enhetlig tillämpning av tidsschabloner vid beslutsfattande, tydliggörande av gränssnitt myndighetsutövning - verkställighet. Åtgärder skall rapporteras till socialnämnden senast

14 Socialnämnden (26) Sn 175 Dnr Blockhyresavtal på Marierovägen 19, Vänersborg Fastigheten Marierovägen 19 har inköpts och renoverats för att kunna fungera som boende för vuxna personer med drogproblematik. En lägenhet är avsedd till personal. Personal skall finnas tillgänglig dygnet runt. Inflyttning planeras under december månad Förslag till blockhyresavtal mellan Vänersborgs kommun Kommunfastigheter och socialnämnden föreligger. Socialnämnden beslutar, att från och med , teckna avtal med Vänersborgs kommun Kommunfastigheter om förhyrning av lägenheter och övriga utrymmen i fastigheten Marierovägen 19 och uppdrar åt socialchefen att underteckna avtalet. Prot utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorg

15 Socialnämnden (26) Sn 176 Dnr Avtal gällande Multi Systemisk Terapi (MST) -team Socialnämnden beslutade ( , 125) att ett MST-team väl överensstämmer med socialnämndens mål för barn och unga och att antalet vårddygn på institution skall minska samt att stöd och hjälp till ungdomar i första hand skall ges på hemmaplan. Socialnämnden beslutade också om att förslag till avtal om samarbete med närkommunerna kring ett MST-team och avtal med Gryning Vård AB skulle underställas nämnden för godkännande. Socialnämnden beslutar, 1. godkänna tecknande av avtal med Gryning Vård AB om drift under tre år av ett MST-team för kommunerna Vänersborg, Trollhättan och Lidköping, 2. godkänna tecknande av samarbetsavtal med kommunerna Trollhättan och Lidköping samt 3. Vänersborgs kommuns del av ett MST-team finansieras genom omfördelning av Tkr från HVB-konto ungdom SoL till nytt konto MST-team. Prot utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorg

16 Socialnämnden (26) Sn 177 Dnr Yttrande över förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram Hälsopolitiska rådet har remitterat förslag, Drogpolitiskt handlingsprogram , till socialnämnden för synpunkter. Det drogpolitiska handlingsprogrammet kommer efter remissomgången och eventuella revideringar att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutar att som yttrande över förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram anta socialförvaltningens skrivelse som sin. Prot utdrag till: Hälsopolitiska rådet Chef Individ- och familjeomsorg

17 Socialnämnden (26) Sn 178 Dnr Revidering av riktlinjer vid tillståndsgivning av automatspel Lagen om automatspel kom 1982 och har därefter reviderats vid flera tillfällen. Socialnämnden i Vänersborg har sedan riktlinjer och en enkel ansökningsblankett. Förslag till revidering av Riktlinjer för tillståndsgivning för anordnande av automatspel daterat föreligger. Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till Riktlinjer för tillståndsgivning för anordnande av automatspel. Riktlinjerna gäller för nyansökan från och med 1 oktober Prot utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorg

18 Socialnämnden (26) Sn 179 Dnr Ansökan om dispens från kravet på kassaregister gällande AB Fredriksbergs festvåning AB Fredriksbergs festvåning har ansökt om dispens från bestämmelserna i Alkohollagen 8 kap 5a angående skyldighet att kassaregister. Tillståndsmyndigheten, kommunen, får medge undantag (dispens) från kravet på kassaregister men detta bör endast komma i fråga för servering inom ideella föreningar eller liknande slutna sällskap. Utredning, daterad , föreligger. Socialnämnden beslutar, med stöd av 8 Kap 5a Alkohollagen (1994:1738), avslå AB Fredriksbergs festvånings ansökan om dispens från skyldighet att inneha kassaregister. Prot utdrag till: AB Fredriksbergs festvåning Alkoholhandläggaren

19 Socialnämnden (26) Sn 180 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang Duong Quoc HB på Restaurang Gränden Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering av starköl, vin och sprit till allmänheten året runt kl i Restaurang Grändens lokaler och på tillhörande uteservering. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja Restaurang Duong Quoc med ansvarig Phuc Duong tillstånd att servera starköl, vin och sprit till allmänheten året runt kl i Restaurang Grändens lokaler och på tillhörande uteservering. Prot utdrag till: Restaurang Duong Quoc HB Alkoholhandläggaren

20 Socialnämnden (26) Sn 181 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för Mohamed Maatoug på Pizzeria de Fleur Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering Av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt klockan på Pizzeria de Fleur, Sparregatan 9, Vänersborg. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja Mohamed Maatoug tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt klockan i Pizzeria de Fleurs lokaler på Sparregatan 9, Vänersborg. Prot utdrag till: Mohamed Maatoug, Pizzeria de Fleur Alkoholhandläggaren

21 Socialnämnden (26) Sn 182 Dnr Yttrande angående personskada enligt SOSFS 1996:17 SEKRETESS SEPARAT HANDLING

22 Socialnämnden (26) Sn 183 Ordförandeinformation Socialnämndsordförande träff i Uddevalla Ksau uppföljning av beslut om extraordinära åtgärder. V ordförandeinformation V ordföranden har tillsammans med personal från socialförvaltningen deltagit vid akt och minnesstund för avliden arbetskamrat. Socialnämnden noterar erhållen information. Sn 184 Socialchefsinformation Information om beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län samt beslut från Socialstyrelsen Besluten rör tillsyn av demensomsorgen i Vänersborgs kommun inklusive granskning av demensenheten Gläntan. NU-sjukvården har initierat den s k Närsjukvårdsutredningen under deltagande från kommunförbundet Fyrbodal vilken kan väntas få effekter för kommunens äldreomsorg. Information om avvecklingen av Lindgården har lämnats till boende och anhöriga inför höstens nedläggning av avdelning Solrosen. Budgetpropositionen för 2005 innehåller förändringar som berör socialtjänsten. Förväntade effekter redovisas vid socialnämndens kommande sammanträde. Socialnämnden noterar erhållen information.

23 Socialnämnden (26) Sn 185 Anmälan av delegationsbeslut Försörjningsstöd augusti 2004 Daterat Nr Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, LSS samt beslut om tillfälliga serveringstillstånd Daterat Nr Socialnämnden noterar anmälan av delegationsbeslut. Sn 186 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden Meddelande , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Verksamhetstillsyn av kommunens handläggning av alkoholärenden. Information , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Inbjudan söka projektmedel för projekt till skyddat boende och förebyggande verksamhet för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld. Beslut , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Tillsyn av demensvården i Vänersborgs kommun inklusive granskning av demensenheten Gläntan, enligt 13 kap, 2 Socialtjänstlagen (SoL) Beslut , från Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Göteborg. Socialstyrelsens verksamhetstillsyn vid demensboende Gläntan, Vänersborgs kommun. Socialnämnden noterar informationen till handlingarna.

24 Socialnämnden (26) Sn 187 Anmälan av protokoll socialutskottet socialutskottet socialutskottet socialutskottet , 206 kommunstyrelsen Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

25 Socialnämnden (26) Sn 188 Kurser och konferenser När resurserna tryter, Jönköping, 4 november 2004, avgift kr. Välfärdspolitiken i framtiden, öppet seminarium för förtroendevalda, Stockholm 11 november 2004, avgift 900 kr. Utvägar, Nationell mässa, Folkets Hus/Norra Latin, Stockholm, april Patientorientering och arbetsgivarpolitik- som skapar tillgänglighet, god arbetsmiljö och optimalt resursutnyttjande, 29 oktober 2004 i Stockholm, 2 november 2004 i Malmö eller 3 november 2004 i Göteborg. Frivilligcentraler och självhjälpsgrupper, Högskolans lokaler, Östergatan 18, Uddevalla, 26 oktober 2004, avgift 350 kr. Hur kan kommunerna bidra till ökad sysselsättning på den lokala arbetsmarknaden? 27 0ktober 2004 i Malmö eller 10 november i Stockholm, avgift kr. Kommunalt finansierad verksamhet i alternativa driftformer, 28 oktober 2004 i Kristinehamn, avgift kr. Äldredag i Trollhättan, Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Onsdagen den 1 december 2004, kl , avgift 600 kr. Socialnämnden noterar erhållen information.

26 Socialnämnden (26) Sn 189 Övriga ärenden På socialnämndens vägnar hälsar v ordföranden socialnämndens ordförande välkommen tillbaka efter sjukfrånvaron.

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m)

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m) Socialnämnden 2005-04-14 1(7) Plats och tid Underskrift... Katarina Andersson Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan 14.00 17.15 Beslutande Lennart Niklasson

Läs mer

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 26 september 2002, klockan 15.00 17.45 Beslutande Michael Johanson, ordförande Ersättare

Läs mer

Socialnämnden (17) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 oktober 2004, klockan

Socialnämnden (17) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 oktober 2004, klockan Socialnämnden 2004-10-28 1(17) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 oktober 2004, klockan 15.00 17.20 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40.

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tisdagen den 1 juli 2003, klockan 08.30 10.00. Beslutande Lennart Niklasson, ordförande Ersättare Gunnar

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45 Socialnämnden 2005-02-24 1(20) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid Socialnämnden 2005-04-28 1(19) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 april 2005, klockan 14.00 16.40 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS. 2007-11-29 1 (15) Plats Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg Tid Torsdagen 29 november 2007, kl 08.30 10.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Ann-Britth Fröjd

Sammanträdesdatum. Justerande... Ann-Britth Fröjd 2008-04-28 1 (16) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 28 april 2008, kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden ( 14 ) Ann-Britth Fröjd Marita Högberg Christina Mossberg Margareta Francke

Socialnämnden ( 14 ) Ann-Britth Fröjd Marita Högberg Christina Mossberg Margareta Francke Socialnämnden 2001-02-01 1 ( 14 ) Plats och tid Folkets Hus, Stora Salongen, Kungsgatan 15, Vänersborg. Torsdagen den 1 februari 2001, klockan 09.00 15.00. Beslutande Bengt Gustavsson, ordförande Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Margit Bäckemo

Sammanträdesdatum. Justerande... Margit Bäckemo 2008-11-27 1 (28) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 november 2008, kl 08.30 11.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Socialnämnden (20)

Socialnämnden (20) Socialnämnden 2003-05-23 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Fredagen den 23 maj 2003, klockan 13.30 19.05. Beslutande Lennart Niklasson, ordförande Ersättare Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-24 1 (24) Onsjö basdagcenter, Slåttergatan 2, Vänersborg. Tove af Geijerstam ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-24 1 (24) Onsjö basdagcenter, Slåttergatan 2, Vänersborg. Tove af Geijerstam ANSLAG/BEVIS. Plats 2006-05-24 1 (24) Plats Onsjö basdagcenter, Slåttergatan 2, Vänersborg Tid Onsdagen den 24 maj 2006, kl 15.00 18.25. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden (26) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 november 2004, klockan

Socialnämnden (26) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 november 2004, klockan Socialnämnden 2004-11-25 1(26) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 november 2004, klockan 15.00 19.10 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lutz Rininsland. Ordförande... Tove af Geijerstam

Sammanträdesdatum. Lutz Rininsland. Ordförande... Tove af Geijerstam 2011-09-29 1 (20) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 29 september 2011, kl 08.30 14.15. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (17) Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg. Kenneth Persson ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (17) Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg. Kenneth Persson ANSLAG/BEVIS. Plats 2006-09-25 1 (17) Plats Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg Tid Måndagen den 25 september 2006, kl 15.00 17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ordförande... Tove af Geijerstam. Justerande... Marianne Ramm

Sammanträdesdatum. Ordförande... Tove af Geijerstam. Justerande... Marianne Ramm 2011-10-27 1 (15) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 oktober 2011, kl 08.30 10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2004-02-26 1 (24)

Socialnämnden 2004-02-26 1 (24) Socialnämnden 2004-02-26 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 26 februari 2004, klockan 15.00 19.00 Lennart Niklasson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS. 2006-02-23 1 (28) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 23 februari 2006, kl 15.00 18.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

Socialnämnden 2005-01-27 1(29)

Socialnämnden 2005-01-27 1(29) Socialnämnden 2005-01-27 1(29) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 27 januari 2005, klockan 15.00 19.45 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-31 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Ole Lund ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-31 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Ole Lund ANSLAG/BEVIS. Plats 2006-08-31 1 (28) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 31 augusti 2006, kl 15.00 17.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Reidar Eriksson

Sammanträdesdatum. Justerande... Reidar Eriksson 2009-08-27 1 (21) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 augusti 2009, kl 08.30 12.15. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Socialnämnden ( 21 ) Michael Johanson, 2:e vice. ordf. Lennart Lindbom

Socialnämnden ( 21 ) Michael Johanson, 2:e vice. ordf. Lennart Lindbom Socialnämnden 2002-05-23 1 ( 21 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 23 maj 2002, klockan 15.00 20.30. Beslutande Gunnar Lidell, ordförande Ersättare Sonja Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum. Tove af Geijerstam. Justerande... Tove af Geijerstam

Sammanträdesdatum. Tove af Geijerstam. Justerande... Tove af Geijerstam 2009-03-26 1 (28) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 26 mars 2009, kl 08.30 15.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingemar Andersén

Sammanträdesdatum. Ingemar Andersén 2008-08-27 1 (26) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 27 augusti 2008, kl 08.30 14.05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic 2008-03-27 1 (22) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 mars 2008, kl 08.30 14.50 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden (22)

Socialnämnden (22) Socialnämnden 2004-03-25 1 (22) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 mars 2004, klockan 15.00 18.35 Lennart Niklasson (s), ordförande Gunnar Lidell (m),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17)

Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Socialnämnden 2015-05-21 1 (17) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-05-21, kl. 9.30-11.35, 12.30-14.15 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf, 67-78 Linus Nilsson (S)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Socialnämnden ( 16 )

Socialnämnden ( 16 ) Socialnämnden 2002-12-19 1 ( 16 ) Plats och tid Fisketorget, Drottninggatan 4 6, Vänersborg. Torsdagen den 19 december 2002, klockan 13.15 17.00 Beslutande Gunnar Lidell, ordförande Ersättare Sonja Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

(19) Reidar Eriksson

(19) Reidar Eriksson 2007-02-22 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 22 januari 2007, kl 08.30 15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2007-06-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2007-06-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Bertil Fryklind (c) ersättare för Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45

MELLERUDS KOMMUN PROTOKOLL Nr sida Socialnämnden 1(15) Ajournering 14:35-14:45 Nr 2006-12-19 Socialnämnden 1(15) Plats och tid Skållerudshemmet, klockan 13:00-16:00 Ajournering 14:35-14:45 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Karin Fredman (fp) Erik Johansson (kd)

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Socialtjänstens kansli

Socialtjänstens kansli Socialnämnden 2011-06-20 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 15.00-17.20 Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Marita Jalonen (S) ersätter Per Gren (S) Agneta Leffler-Larsson (FP) ersätter Siw Malmsten

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS

Roger Magnusson Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Roger Magnusson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbogården, 16.30 18.40 ande Lennart Skansfors (C), ordförande Inga-Stina Hesselius (S), vice ordförande Torsten Jansson (S) Ingrid Falquist (S) fram till 63

Läs mer

Socialnämnden (20)

Socialnämnden (20) Socialnämnden 2003-09-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 25 september 2003, klockan 15.00 20.25 Lennart

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS

Företräde: Peter Lundstedt, O86. Inger Strand. Bengt Andersson. Inger Strand ANSLAG/BEVIS Socialnämnden 2012-10-22 1 Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.45 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-03-04 1 ( 5 ) Kommunalhuset, Vån 2, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 4 mars 2004, klockan 15.00 18.30.

Kommunala Handikapprådet 2004-03-04 1 ( 5 ) Kommunalhuset, Vån 2, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 4 mars 2004, klockan 15.00 18.30. Kommunala Handikapprådet 2004-03-04 1 ( 5 ) Plats och tid Kommunalhuset, Vån 2, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 4 mars 2004, klockan 15.00 18.30. Närvarande Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma,

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.30-19.45 Beslutande se bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:00 16:00 ande Per-Inge Pettersson, c ordf Eva Svedberg, s Conny Daag, m Britt Wireland Sorpola, s Jonny Bengtsson, s Lizette

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 84. Birgitta Ratcovich, tf verksamhetschef Åsa Karlsson, socialsekreterare 63 ANSLAG/BEVIS 84 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson (c) Juhani Kujansivu

Läs mer