Socialnämnden (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50."

Transkript

1 Socialnämnden (26) Plats och tid Beslutande Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan Lennart Niklasson (s), ordföranden Gunnar Lidell (m) Birgitta Ohlsson (s) i st för Margareta Francke (s) Lennart Lindbom (s) Ebon Rhedin (v) i st f Ole Lund (s) kl Britt-Marie Tengblad (m) i st f Ole Lund (s) kl Reidar Eriksson (s) Milena Jansson (s) i st för Piia Kähkönen (s) Marita Högberg (c) i st f Ann-Britth Fröjd (c) Lutz Rininsland (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Tove af Geijerstam (fp) kl Christina Mossberg (fp) i st för Tove af Geijerstam (fp) kl Marie-Louise Bäckman (kd) Margit Bäckemo (fv) Ersättare Britt-Marie Tengblad (m) kl Christina Mossberg (fp) kl Övriga deltagande Sture Johansson, socialchef Svante Cras, administrativ chef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef Åsa Sandblom, omsorgschef Sonja Hansson-Nyström, IFO chef Eva Häggström, enhetschef, 166 Margaretha Strand, enhetschef, 166 Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare Gunnel Hasselholm, Kommunal Utses att justera Marie-Louise Bäckman (kd) Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Sylvia Forsström Ordförande... Lennart Niklasson Justerande... Marie-Louise Bäckman ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg. Underskrift... Katarina Andersson

2 Socialnämnden (26) Ärendelista 165 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare 166 Information och studiebesök Konvaljen och Solängens gruppboende och Solängens ålderdomshem 167 Delårsrapport med helårsprognos per augusti Verksamhetsuppföljning 169 Införande av elektronisk handel 170 Samråd om program för detaljplaner för SÖDRA NABBENSBERG 171 Förslag till reviderad informations- och kommunikationsplan för socialförvaltningen 172 Förslag till ramavtal om samverkan inom socialtjänsten med Trollhättans stad 173 Utvärdering av pilotprojekt Häggen Fortsatt hantering av utredning BISTÅNDSENHETEN- FUNKTION OCH ARBETSSÄTT 175 Blockhyresavtal Marierovägen 176 Avtal gällande MST-team 177 Yttrande över förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram Revidering av riktlinjer vid tillståndsgivning av automatspel 179 Ansökan om dispens från kravet på kassaregister gällande AB Fredriksbergs Festvåning 180 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang Duong Quoc HB 181 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Mohamed Maatoug på Pizzeria de Fleur 182 Yttrande angående personskada enligt SOSFS 1996:17 SEKRETESS 183 Ordförandeinformation 184 Socialchefsinformation 185 Anmälan av delegationsbeslut 186 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden 187 Anmälan av protokoll 188 Kurser och konferenser 189 Övriga ärenden

3 Socialnämnden (26) Sn 165 Sammanträdets öppnande, val av protokolljusterare Ordföranden Lennart Niklasson (s) öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Marie-Louise Bäckman (kd).

4 Socialnämnden (26) Sn 166 Information/ studiebesök på Konvaljen och Solängens grupp boenden samt Solängens ålderdomshem Enhetschef Margaretha Strand, ansvarig för Konvaljen och Solängens gruppboenden och enhetschef Eva Häggström, ansvarig för Solängens ålderdomshem informerade om respektive verksamheter samt visade runt på verksamheterna. Socialnämnden noterar informationen till handlingarna.

5 Socialnämnden (26) Sn 167 Dnr Delårsrapport med helårsprognos per augusti 2004 Redovisning av den ekonomiska uppföljningen per augusti 2004 med helårsprognos. Prognosen för helåret visar ett underskott på 4,6 Mkr, varav nämndoch administration +1,8 Mkr, Vård- och omsorg +8,9 Mkr, Omsorg om funktionshindrade 1,1 Mkr samt Individ- och familjeomsorg 14,2 Mkr. Socialnämnden beslutar överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen. Socialnämnden beslutar också för egen del uppdra åt nämndens presidium att ingående följa upp Individ- och familjeomsorgens utveckling. Prot.utdrag till: Kommunstyrelsen

6 Socialnämnden (26) Sn 168 Dnr Verksamhetsuppföljning Redovisning lämnas för statistik och nyckeltal enligt socialnämndens beslut samt en förteckning över inkomna domar under Vidare redovisas mertid och övertid för tiden till och med augusti 2004 samt sjukfrånvarostatistik för tiden till och med juli Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden (26) Sn 169 Dnr Införande av elektronisk handel Vänersborgs kommun har sedan några år tillbaka ett samarbete med ett 15-tal kommuner inom e-handel och man har valt Marakanda som samarbetspartner och deras system vid införandet av elektronisk fakturering. Socialförvaltningen avser påbörja e-handel, i första hand inom köken, och därefter successivt inom andra områden. Attester kommer att ske enligt gällande anvisningar till reglemente för kontroll (attester) av ekonomiska transaktioner (Ks , 218) vilket anpassats till elektronisk fakturahantering. Socialnämnden noterar informationen om att socialförvaltningen avser påbörja elektronisk fakturahantering. Prot.utdrag till: Administrativ chef

8 Socialnämnden (26) Sn 170 Dnr SAMRÅD OM PROGRAM för detaljplaner för SÖDRA NABBENSBERG Planeringsenheten har tillsänt socialnämnden samrådshandlingar enligt PBL 5 kap 20 angående detaljplaner för Södra Nabbensberg. Syftet med planeringen är att möjliggöra etableringen av ett nytt bostadsområde. Ledamot Lutz Rininsland (v) deltar ej i beslutet. Socialnämnden har tagit del av samrådshandlingen avseende program för detaljplaner för Södra Nabbensberg och har inget att erinra mot förslaget. Prot.utdrag till: Planeringsenheten Administrativ chef

9 Socialnämnden (26) Sn 171 Dnr Förslag till reviderad informations- och kommunikationsplan för socialförvaltningen Den 16 mars 2000 antog socialnämnden en kommunikations-/ informationsstruktur för socialförvaltningens ansvarsområde. Gällande plan är delvis inaktuell och i behov av revidering främst på grund av att angivna uppdrag i planen är genomförda. Förslag till revidering av planen föreligger, daterat Socialnämnden beslutar anta ny informations- och kommunikationsplan för socialförvaltningen. Prot.utdrag till: Administrativ chef

10 Socialnämnden (26) Sn 172 Dnr Förslag till ramavtal om samverkan inom socialtjänsten med Trollhättans stad Tvåstadskommitten beslöt initiera en utredning rörande förutsättningarna för samverkan inom Tvåstad kring HVB-placeringar i syfte att minska kostnaderna för dessa. En rapport presenterades vari man föreslog att focus flyttas från gemensamma HVB-lösningar till andra samarbetsområden inom flera delar av socialtjänsten. I syfte att få en formell ram för samarbetet har förslag på ramavtal upprättats. Socialnämnden beslutar, att teckna ramavtal om samverkan inom socialtjänsten med omsorgsnämnden i Trollhättans stad och arbetsmarknads- och socialnämnden i Trollhättans stad att gälla från och med och uppdrar åt ordföranden att underteckna avtalet. Prot.utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorgen

11 Socialnämnden (26) Sn 173 Dnr Utvärdering av pilotprojekt Häggen Pilotprojektet Häggen skall pågå under perioden till med uppföljning under tredje kvartalet I pilotprojektet Häggen ingår Bo-service, ett samverkansavtal med HSB (i huvudsak matservering) och kundval av s k hushållsnära tjänster (vid erhållande av biståndsbeslut kan den enskilde själv välja utförare). Utredning, daterad , föredras. I utredningen förekommer fem alternativa handlingsvägar. Det framkommer i utredningen, i den del som avser kundvalssystemet, att underlaget varit för litet (en person) för att en utvärdering ska kunna göras. Vad gäller BO-service (matserveringen), konstateras att om avtalet med HSB sägs upp riskerar kommunen att ådra sig kostnad för lokal till ny matsal i egen regi alternativt merkostnad för individuella mattransporter. Ordföranden föreslår socialnämnden besluta att Projekt Häggen (inkluderat tidigare BO-serviceprojektet samt kundvalssystem) förlängs ytterligare 2 år enligt nuvarande avtal. Detta kan ge ett större underlag för en mer komplett utvärdering under tredje kvartalet V ordföranden föreslår socialnämnden besluta att Chefen för avdelningen Vård och Omsorg föreslår att nuvarande system med hushållsnära tjänster och matservering på Häggen förlängs ytterligare två år och att under 2005 utöka vissa delar av kundvalssystemet i övriga delar av nordstan, att pröva tvättservice till vårdtagare som har beslut om hemtjänst. Det nya försöket föreslås bedrivas som ett projekt under ett år med uppföljning efter 6 månader. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och förklarar sig anse sitt eget förslag med övervägande ja besvarat. Votering begärs. Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som stöder ordförandens förslag röstar Ja. Den som stöder v ordförandens förslag röstar Nej.

12 Socialnämnden (26) fort. 173 Utvärdering av pilotprojekt Häggen Omröstningen utfaller med 7 Ja (Lennart Niklasson (s), Birgitta Ohlsson (s), Lennart Lindbom (s), Reidar Eriksson (s), Milena Jansson (s), Marita Högberg (c) Lutz Rininsland (v) och 6 Nej (Gunnar Lidell (m), Britt-Marie Tengblad (m), Kerstin Andersson-Carlsson (m), Christina Mossberg (fp), Marie-Louise Bäckman (kd), Margit Bäckemo (fv). Socialnämnden beslutar att Projekt Häggen (inkluderat tidigare BO-serviceprojektet samt kundvalssystem) förlängs ytterligare 2 år enligt nuvarande avtal. Detta kan ge ett större underlag för en mer komplett utvärdering under tredje kvartalet Prot.utdrag till: Biståndsenheten Äldreomsorgschefen

13 Socialnämnden (26) Sn 174 Dnr Fortsatt hantering av utredning BISTÅNDSENHETEN FUNKTION OCH ARBETSSÄTT Socialnämnden delgavs, , rapporten Biståndsenhetenfunktion och arbetssätt, daterad I rapporten redogjordes för den utvärdering av Biståndsenheten som Kaizen Konsulter AB genomfört. Utvärderingen visar bl a på effektiv och professionell handläggning, bra utredningar och vilja till samarbete vid enheten. Det framgår också att det finns en otydlighet mellan myndighetsutövning och verkställighet, oklar gränsdragning mellan biståndsenhet och Individoch familjeomsorg och bristande samarbetsrutiner i vissa avseenden. Socialchefen föreslår i skrivelse, daterad , åtgärder i syfte att öka tydligheten i organisationen och mellan berörda enheter. Socialnämnden beslutar, att uppdra åt socialchefen att med Kaizen Konsulter AB`s utvärdering Biståndsenheten- Funktion och Arbetssätt som underlag åtgärda de brister, som framkommit i utvärderingen. De brister som skall åtgärdas är utformning av samarbetsrutiner och återkoppling av verkställighetens erfarenheter till biståndsenhet, enhetlig tillämpning av tidsschabloner vid beslutsfattande, tydliggörande av gränssnitt myndighetsutövning - verkställighet. Åtgärder skall rapporteras till socialnämnden senast

14 Socialnämnden (26) Sn 175 Dnr Blockhyresavtal på Marierovägen 19, Vänersborg Fastigheten Marierovägen 19 har inköpts och renoverats för att kunna fungera som boende för vuxna personer med drogproblematik. En lägenhet är avsedd till personal. Personal skall finnas tillgänglig dygnet runt. Inflyttning planeras under december månad Förslag till blockhyresavtal mellan Vänersborgs kommun Kommunfastigheter och socialnämnden föreligger. Socialnämnden beslutar, att från och med , teckna avtal med Vänersborgs kommun Kommunfastigheter om förhyrning av lägenheter och övriga utrymmen i fastigheten Marierovägen 19 och uppdrar åt socialchefen att underteckna avtalet. Prot utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorg

15 Socialnämnden (26) Sn 176 Dnr Avtal gällande Multi Systemisk Terapi (MST) -team Socialnämnden beslutade ( , 125) att ett MST-team väl överensstämmer med socialnämndens mål för barn och unga och att antalet vårddygn på institution skall minska samt att stöd och hjälp till ungdomar i första hand skall ges på hemmaplan. Socialnämnden beslutade också om att förslag till avtal om samarbete med närkommunerna kring ett MST-team och avtal med Gryning Vård AB skulle underställas nämnden för godkännande. Socialnämnden beslutar, 1. godkänna tecknande av avtal med Gryning Vård AB om drift under tre år av ett MST-team för kommunerna Vänersborg, Trollhättan och Lidköping, 2. godkänna tecknande av samarbetsavtal med kommunerna Trollhättan och Lidköping samt 3. Vänersborgs kommuns del av ett MST-team finansieras genom omfördelning av Tkr från HVB-konto ungdom SoL till nytt konto MST-team. Prot utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorg

16 Socialnämnden (26) Sn 177 Dnr Yttrande över förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram Hälsopolitiska rådet har remitterat förslag, Drogpolitiskt handlingsprogram , till socialnämnden för synpunkter. Det drogpolitiska handlingsprogrammet kommer efter remissomgången och eventuella revideringar att behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Socialnämnden beslutar att som yttrande över förslag till Drogpolitiskt handlingsprogram anta socialförvaltningens skrivelse som sin. Prot utdrag till: Hälsopolitiska rådet Chef Individ- och familjeomsorg

17 Socialnämnden (26) Sn 178 Dnr Revidering av riktlinjer vid tillståndsgivning av automatspel Lagen om automatspel kom 1982 och har därefter reviderats vid flera tillfällen. Socialnämnden i Vänersborg har sedan riktlinjer och en enkel ansökningsblankett. Förslag till revidering av Riktlinjer för tillståndsgivning för anordnande av automatspel daterat föreligger. Socialnämnden beslutar att anta upprättat förslag till Riktlinjer för tillståndsgivning för anordnande av automatspel. Riktlinjerna gäller för nyansökan från och med 1 oktober Prot utdrag till: Chef Individ- och familjeomsorg

18 Socialnämnden (26) Sn 179 Dnr Ansökan om dispens från kravet på kassaregister gällande AB Fredriksbergs festvåning AB Fredriksbergs festvåning har ansökt om dispens från bestämmelserna i Alkohollagen 8 kap 5a angående skyldighet att kassaregister. Tillståndsmyndigheten, kommunen, får medge undantag (dispens) från kravet på kassaregister men detta bör endast komma i fråga för servering inom ideella föreningar eller liknande slutna sällskap. Utredning, daterad , föreligger. Socialnämnden beslutar, med stöd av 8 Kap 5a Alkohollagen (1994:1738), avslå AB Fredriksbergs festvånings ansökan om dispens från skyldighet att inneha kassaregister. Prot utdrag till: AB Fredriksbergs festvåning Alkoholhandläggaren

19 Socialnämnden (26) Sn 180 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för Restaurang Duong Quoc HB på Restaurang Gränden Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering av starköl, vin och sprit till allmänheten året runt kl i Restaurang Grändens lokaler och på tillhörande uteservering. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja Restaurang Duong Quoc med ansvarig Phuc Duong tillstånd att servera starköl, vin och sprit till allmänheten året runt kl i Restaurang Grändens lokaler och på tillhörande uteservering. Prot utdrag till: Restaurang Duong Quoc HB Alkoholhandläggaren

20 Socialnämnden (26) Sn 181 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för Mohamed Maatoug på Pizzeria de Fleur Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering Av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt klockan på Pizzeria de Fleur, Sparregatan 9, Vänersborg. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja Mohamed Maatoug tillstånd att servera spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt klockan i Pizzeria de Fleurs lokaler på Sparregatan 9, Vänersborg. Prot utdrag till: Mohamed Maatoug, Pizzeria de Fleur Alkoholhandläggaren

21 Socialnämnden (26) Sn 182 Dnr Yttrande angående personskada enligt SOSFS 1996:17 SEKRETESS SEPARAT HANDLING

22 Socialnämnden (26) Sn 183 Ordförandeinformation Socialnämndsordförande träff i Uddevalla Ksau uppföljning av beslut om extraordinära åtgärder. V ordförandeinformation V ordföranden har tillsammans med personal från socialförvaltningen deltagit vid akt och minnesstund för avliden arbetskamrat. Socialnämnden noterar erhållen information. Sn 184 Socialchefsinformation Information om beslut från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län samt beslut från Socialstyrelsen Besluten rör tillsyn av demensomsorgen i Vänersborgs kommun inklusive granskning av demensenheten Gläntan. NU-sjukvården har initierat den s k Närsjukvårdsutredningen under deltagande från kommunförbundet Fyrbodal vilken kan väntas få effekter för kommunens äldreomsorg. Information om avvecklingen av Lindgården har lämnats till boende och anhöriga inför höstens nedläggning av avdelning Solrosen. Budgetpropositionen för 2005 innehåller förändringar som berör socialtjänsten. Förväntade effekter redovisas vid socialnämndens kommande sammanträde. Socialnämnden noterar erhållen information.

23 Socialnämnden (26) Sn 185 Anmälan av delegationsbeslut Försörjningsstöd augusti 2004 Daterat Nr Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, LSS samt beslut om tillfälliga serveringstillstånd Daterat Nr Socialnämnden noterar anmälan av delegationsbeslut. Sn 186 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden Meddelande , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Verksamhetstillsyn av kommunens handläggning av alkoholärenden. Information , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län Inbjudan söka projektmedel för projekt till skyddat boende och förebyggande verksamhet för ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld. Beslut , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Tillsyn av demensvården i Vänersborgs kommun inklusive granskning av demensenheten Gläntan, enligt 13 kap, 2 Socialtjänstlagen (SoL) Beslut , från Socialstyrelsen, Regionala tillsynsenheten i Göteborg. Socialstyrelsens verksamhetstillsyn vid demensboende Gläntan, Vänersborgs kommun. Socialnämnden noterar informationen till handlingarna.

24 Socialnämnden (26) Sn 187 Anmälan av protokoll socialutskottet socialutskottet socialutskottet socialutskottet , 206 kommunstyrelsen Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

25 Socialnämnden (26) Sn 188 Kurser och konferenser När resurserna tryter, Jönköping, 4 november 2004, avgift kr. Välfärdspolitiken i framtiden, öppet seminarium för förtroendevalda, Stockholm 11 november 2004, avgift 900 kr. Utvägar, Nationell mässa, Folkets Hus/Norra Latin, Stockholm, april Patientorientering och arbetsgivarpolitik- som skapar tillgänglighet, god arbetsmiljö och optimalt resursutnyttjande, 29 oktober 2004 i Stockholm, 2 november 2004 i Malmö eller 3 november 2004 i Göteborg. Frivilligcentraler och självhjälpsgrupper, Högskolans lokaler, Östergatan 18, Uddevalla, 26 oktober 2004, avgift 350 kr. Hur kan kommunerna bidra till ökad sysselsättning på den lokala arbetsmarknaden? 27 0ktober 2004 i Malmö eller 10 november i Stockholm, avgift kr. Kommunalt finansierad verksamhet i alternativa driftformer, 28 oktober 2004 i Kristinehamn, avgift kr. Äldredag i Trollhättan, Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Onsdagen den 1 december 2004, kl , avgift 600 kr. Socialnämnden noterar erhållen information.

26 Socialnämnden (26) Sn 189 Övriga ärenden På socialnämndens vägnar hälsar v ordföranden socialnämndens ordförande välkommen tillbaka efter sjukfrånvaron.

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic 2008-03-27 1 (22) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 mars 2008, kl 08.30 14.50 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Socialnämnden 2014-04-15 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-03-11 kl. 8:30-13:30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Britt-Marie Wall,

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Nr Socialnämnden 2009-04-28 1(11) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 28 april 2009 klockan 08.30-12.00 Beslutande Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Marie Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer