Ann-Britth Fröjd (c)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ann-Britth Fröjd (c)"

Transkript

1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Ann-Britth Fröjd (c) Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Sylvia Forsström Ordförande... Gunnar Lidell Justerande... Ann-Britth Fröjd ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Katarina Andersson

2 (19) Närvarolista Beslutande Gunnar Lidell (m) ordf Vesna Petrusic (s) Margareta Francke (s) Lennart Lindbom (s) Ole Lund (s) Milena Jansson (s) Kenneth Persson (s) Ann-Britth Fröjd (c) Lutz Rininsland (v) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Tove af Geijerstam (fp) Marie-Louise Bäckman (kd) Margit Bäckemo (fv) Tjänstgör för Lennart Niklasson (s) Reidar Eriksson (s) Ersättare Marita Högberg (c) Ann-Christine Wollny (v) Christina Mossberg (fp) Lars Rosén (fv) Personalföreträdare Övriga deltagare Svante Cras, administrativ chef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef Sten Nilsson, omsorgschef Sonja Nyström, chef Individ- och familjeomsorg Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

3 (19) Ärenden 191 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare 192 Information 193 Ekonomisk månadsuppföljning per september månad Verksamhetsuppföljning 195 Förlängning av korttids/mellanvårdsplatser på Lindgården plan Socialnämndens plan för hantering av extraordinära händelser 197 Uppföljning av socialnämndens beslut, första halvåret Ansökan om permanent serveringstillstånd till slutna sällskap för IFK Vänersborgs vid isstadion, Vänersborg 199 Yttrande till Tingsrätten i adoptionsärende SEKRETESS 200 Ordförandeinformation 201 Socialchefsinformation 202 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kv 3, Anmälan av delegationsbeslut 204 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden 205 Anmälan av protokoll 206 Kurser och konferenser 207 Övrig fråga

4 (19) 191 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare Ordföranden Gunnar Lidell (m) öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Ann-Britth Fröjd (c).

5 (19) 192 Information Svante Cras, administrativ chef - plan för hantering av extraordinära händelser - information från extrainsatt möte i kommunens krisberedningsgrupp Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef - ekonomisk månadsuppföljning per september verksamhetsuppföljning - förlängning av korttids/mellanvårdsplatser på Lindgården plan 3 Sonja Nyström, chef Individ- och familjeomsorgen - ekonomisk månadsuppföljning per september verksamhetsuppföljning - ansökan permanent serveringstillstånd till slutna sällskap för IFK Vänersborg Sten Nilsson, omsorgschef - ekonomisk månadsuppföljning per september verksamhetsuppföljning Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare - plan för hantering av extraordinära händelser - rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, kv 3, 2006 Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

6 (19) 193 Dnr Ekonomisk månadsuppföljning per september månad 2006 Redovisning av ekonomisk månadsuppföljning, totalt för socialnämnden samt per förvaltningsledning, Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade och Individoch familjeomsorg. Uppföljningen för september månad redovisar ett prognostiserat underskott på ca -13,8 Mkr, en något försämrad prognos i jämförelse med delårsrapport med helårsprognos per augusti månad Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

7 (19) 194 Dnr Verksamhetsuppföljning Redovisning lämnas över statistik och nyckeltal i enlighet med socialnämndens beslut avseende antal utskrivningsklara personer och betaldagar, nyckeltal för avdelningarna Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade och Individ- och familjeomsorg samt anmälan av förteckning över inkomna domar under Vid dagens möte redovisas också nyckeltal för mertid, övertid, sjukfrånvarostatistik samt sjukdagar och sjuklön. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

8 (19) 195 Dnr Förlängning av korttids/mellanvårdsplatser på Lindgården, plan 3 Under hösten 2005 beslutade socialnämnden att tidigarelägga Solängens utökade platsantal p g a stort behov av särskilda boendeplatser. Utökningen avsåg 20 platser och verkställdes på det tillfälliga boendet på Lindgården. Trots inrättande av 20 nya platser förvärrades situationen under vintern/våren 2006 och socialnämnden beslutade i april 2006 att tillfälligt öppna 8 korttidsplatser på Lindgården. Beslutet har förlängts att gälla t o m december I skrivelse, daterad , föreslår socialförvaltningen nämnden att besluta om fortsatt användning av 8 korttidsplatser/mellanvårdsplatser på Lindgården. Socialnämnden beslutar godkänna upprättat förslag om fortsatt användning av 8 korttidsplatser/mellanvårdsplatser på Lindgården, plan 3, under tiden Socialnämnden uppdrar åt nämndens ordförande och socialchef att avgöra om förlängning efter Dock längst till och med Protokollsutdrag till Sture Johansson, socialchef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef

9 (19) 196 Dnr Socialnämndens plan för hantering av extraordinära händelser Den 1 januari 2003 trädde, Lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, i kraft. I enlighet med vad som anges i lagen beslutade kommunfullmäktige om inrättande av en krisledningsnämnd samt fastställde reglemente för nämnden. Den 20 juni 2006 beslutade fullmäktige om en kommunövergripande Plan för hantering av extraordinära händelser. I linje med fullmäktiges beslut och mot bakgrund av ny lagstiftning, förändringar i organisationen och avlämnande av ansvar för verksamhet till annan nämnd (måltidsproduktionen) har socialförvaltningen tagit fram förslag till ny plan för nämnden. I Socialnämndens plan för hantering av extraordinära händelser återfinns bl. a. socialnämndens ledningsplan, ledningsorganisation, ansvar/arbetsfördelning och åtgärdskalender. Socialnämnden beslutar återremittera socialnämndens plan för hantering av extraordinära händelser för förtydliganden i vissa delar av planen. Protokollsutdrag till Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

10 (19) 197 Dnr Uppföljning av socialnämndens beslut, första halvåret 2006 I syfte att följa upp effektueringen av nämndens beslut genomförs halvårsvisa uppföljningar av nämndens beslut. Resultatet av uppföljningen avseende beslut tagna första halvåret 2006 redovisas i dokument, daterat Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. Protokollsutdrag till Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

11 (19) 198 Dnr Ansökan om permanent serveringstillstånd till slutna sällskap för IFK Vänersborg vid isstadion, Vänersborg Ansökan avser tillstånd, enligt 7 kap 5 alkohollagen, gällande servering av spritdrycker, vin och starköl till slutna sällskap i om- och tillbyggd f d maskinhall vid isstadion i Vänersborg i samband med IFK Vänersborgs hemmamatcher samt eventuella enstaka andra tillfällen då man vill ordna något för sina sponsorer. Man ansöker även om att få servera i eventuellt serveringstält någon gång. Sökt serveringstid är Utredning, daterad , föredras. Socialnämndens behandling av ärendet vid dagens sammanträde Yrkanden Ordföranden Gunnar Lidell (m) m fl yrkar bifall till liggande förslag med tillägg att socialnämnden beslutar att med noggrannhet följa upp beslutet att bevilja permanent serveringstillstånd till slutna sällskap för IFK Vänersborg vid isstadion, Vänersborg. Ledamot Lennart Lindbom (s) yrkar avslag på ansökan. Ledamöterna Marie-Louise Bäckman (kd) och Tove af Geijerstam (fp) anmäler att de avstår från att delta i beslutet. Propositionsordning Ordföranden ställde proposition på de båda förslagen och förklarade sitt eget förslag med övervägande ja besvarat. Omröstning Omröstning begärdes. Ordföranden ställde följande proposition för omröstning. Den som stöder ordförandens förslag röstar Ja. Den som stöder Lennart Lindboms förslag röstar Nej.

12 (19) forts. 198 Ansökan om permanent serveringstillstånd till slutna sällskap för IFK Vänersborg vid isstadion, Vänersborg Omröstningsresultat 6 Ja 5 Nej Gunnar Lidell (m) Margareta Francke (s) Ole Lund (s) Lennart Lindbom (s) Ann-Britth Fröjd (c) Milena Jansson (s) Lutz Rininsland (v) Kenneth Persson (s) Kerstin Andersson/Carlsson (m) Vesna Petrusic (s) Margit Bäckemo (fv) Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 alkohollagen (1994:1738), bevilja IFK Vänersborg med ansvarig Tomas Jansson, tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till slutna sällskap (sponsorer) kl i den ombyggda maskinhallen vid isstadion i Vänersborg. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 10 alkohollagen (1994:1738), avslå ansökan om servering i serveringstält då denna serveringslokal inte finns i dag och det heller inte är klart om och när den kommer att finnas och hur den i så fall ska se ut. Socialnämnden beslutar att med noggrannhet följa upp beslutet att bevilja permanent serveringstillstånd till slutna sällskap för IFK Vänersborg vid isstadion, Vänersborg. Socialnämnden noterar att ledamöterna Marie-Louise Bäckman (kd) och Tove af Geijerstam (fp) ej deltagit i beslutet. Protokollsutdrag till IFK Vänersborg, Tomas Jansson Alkoholhandläggare Elisabeth Moberg

13 (19) 199 Yttrande blivande adoption SEKRETESS SEPARAT HANDLING

14 (19) 200 Ordförandeinformation - ska närvara vid möte med MST-teamet imorgon fredagen den 27 oktober 2006 Socialnämnden noterar erhållen information. 201 Socialchefsinformation - informeras om planerat besök den 5 december 2006 från Uddevalla kommun av politiker och tjänstemän i syfte att få information om entreprenaden i Brålanda - den 2 oktober 2006 träffade presidiet, socialchefen och administrativa chefen kommunstyrelsens ordföranden för att informera om budgetläget inför 2007 samt nämndens tertialuppföljning per augusti två personer har projektanställts för att arbeta med hel- deltidsprojektet - besök den 23 oktober 2006 av representanter från Munkedals kommun som fick information om hur Vänersborgs kommun arbetar med boende för funktionshindrade Socialnämnden noterar erhållen information.

15 (19) 202 Dnr Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enl SoL, kvartal 3, 2006 Enligt, kap 16 6f - 6h, socialtjänstlagen (SoL) skall socialnämnden rapportera alla gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden skall rapportera till länsstyrelsen, kommunfullmäktige och till revisorerna fyra gånger om året d v s varje kvartal. För tredje kvartalet 2006 föreligger sex gynnande beslut avseende särskild boendeform samt ett avseende kontaktperson. Socialnämnden noterar informationen om rapportering av ej verkställda gynnande beslut avseende kvartal 3, 2006 samt överlämnar nämndens rapportering av ej verkställda gynnande beslut till länsstyrelsen, kommunfullmäktige samt revisorerna i enlighet med kap16 6f-6h, SoL. Protokollsutdrag till kommunfullmäktige

16 (19) 203 Anmälan av delegationsbeslut Försörjningsstöd september 2006 Daterat Nr Vård- och omsorg, Individ- och familjeomsorg, LSS Daterat Nr Socialnämnden noterar anmälan av delegationsbeslut.

17 (19) 204 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden Beslut, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Anmälningar rörande barn i åldrarna 0-12 år. Socialnämnden noterar informationen till handlingarna. 205 Anmälan av protokoll socialutskottet socialutskottet , 205 kommunstyrelsen , 81 kommunfullmäktige Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

18 (19) 206 Kurser och konferenser Inbjudan till halvdagsutbildning, Att möta personer med demens. Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg, torsdagen den 9 november, kl alt Anmälan senast 23 oktober 2006 till Kerstin Ihrén-Johansson, avgiftsfri. Inbjudan till halvdagsutbildning, Att åldras som utvecklingsstörd, Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg, onsdagen den 15 november, kl alt Anmälan senast 30 oktober 2006 till Kerstin Ihrén-Johansson, avgiftsfri. Inbjudan till Länsstyrelsens Äldredag i Trollhättan, torsdagen den 23 november Hebe Teatern, Folkets Hus, Trollhättan. Avgift 600 kr inkl moms. Anmälan senast den 30 oktober Inbjudan från Fyrbodal till halvdagsföreläsning Att åldras som utvecklingsstörd. Onsdagen den 29 november 2006 kl i Folkets hus i Trollhättan. Avgift 650 kr exkl moms. Anmälan senast den 25 oktober Inbjudan från Sveriges Kommuner och Landsting till Närvårdssamverkan, metoder och framgångsfaktorer. Dagkonferenser i Stockholm, Umeå, Hässleholm och Göteborg. Avgift 400 kr exkl moms. Anmälan senast i resp ordning; 20/10, 27/10, 13/11 samt 22/12. Inbjudan från Swera till Flyktingbarn med fokus på ensamkommande barn, kurs mån den 27 november i Stockholm. Avgift kr. Socialnämnden noterar erhållen information.

19 (19) 207 Övrig fråga Ledamot Vesna Petrusic (s) frågar om vad för bestämmelser som gäller i samhället avseende tiggeri på gatan, om det är tillåtet eller ej? Socialnämnden beslutar att frågan lämnas vidare till avdelningen Individ- och familjeomsorgen.

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-13 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen kl 15:00 18.40 Utses att justera Thomas Collberg Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2015-05-13 17.00 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS

Justering: Fredag 2015-03-13 i Trosa kommunhus Paragrafer 1-15. Jakob Etaat. Justerande... Sune G Jansson (M) Ari Heikkilä (S) ANSLAG / BEVIS Plats och tid: Folkets hus kl. 19.00-21.15 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M) Helena Koch (M) Tomas Landskog (M) Lena Isoz (M) Carl von der Esch (M) 1:e v ordf. Ann Larson (M) ordf. Sune G Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-04-13 kl 8.00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Marta Pettersson (c) ej 44,43 Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Mari Viberg (c) Övriga deltagare David

Läs mer

Socialnämnden 25 mars 2015

Socialnämnden 25 mars 2015 Socialnämnden Socialnämnden 25 mars 2015 Sid Justering... 3 45 Socialnämndens förmiddag... 4 46 Upprop/Dagordning/Justering... 5 47 Muntlig information - Personliga ombud... 6 48 Information från förvaltningen...

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Socialnämnden 20 maj 2015

Socialnämnden 20 maj 2015 Socialnämnden Socialnämnden 20 maj 2015 Sid 85 Socialnämndens förmiddag... 3 86 Upprop/Dagordning/Justering... 4 87 Socialnämndens ordförande informerar... 5 88 Information från förvaltningen... 6 89 Delårsrapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15

Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 l SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid ande Ledamöter Stadshuset, Sarrunanträdesrum 1, 2015-03-25, kl. 13.30-16.15 Lena Wallentheim (S) ordförande Niats Sturesson (Q 1:e vice ordförande Pär Palmgren

Läs mer