Socialnämnden (22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2005-08-25 1(22)"

Transkript

1 Socialnämnden (22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m) v ordföranden Vesna Petrusic (s) tjänstgör för Margareta Francke (s) Ann-Christine Wollny (v) tjänstgör för Margareta Francke (s) Lennart Lindbom (s) Lehna Ljung (s) tjänstgör för Ole Lund (s) Milena Jansson (s) tjänstgör för Reidar Eriksson (s) Kenneth Persson (s) Ann-Britth Fröjd (c) kl Marita Högberg (c) tjänstgör för Ann-Britth Fröjd (c) Lutz Rininsland (v) Inga-Lisa Ericsson (kd) tjänstgör för Kerstin Andersson-Carlsson (m) Christina Mossberg (fp) tjänstgör för Kerstin Andersson-Carlsson (m) Christina Mossberg (fp) tjänstgör för Tove af Geijerstam (fp) Tove af Geijerstam (fp) Marie-Louise Bäckman (kd) Margit Bäckemo (fv) Övriga deltagande Utses att justera Marita Högberg (c) Ann-Christine Wollny (v) Inga-Lisa Ericsson (kd) Sture Johansson, socialchef Svante Cras, administrativ chef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef Sten Nilsson, omsorgschef Sonja Nyström, chef Individ- och familjeomsorg Lena Sjöström, enhetschef Gunnel Hasselholm, personalföreträdare Monika Vesterdahl, projektledare Jan Skeppstedt och Kjell Hadin, Arkitekttriangeln AB Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare Kenneth Persson Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Sylvia Forsström Ordförande... Lennart Niklasson Justerande... Kenneth Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg. Underskrift... Katarina Andersson

2 Socialnämnden (22) Ärendelista 138 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare 139 Ekonomisk månadsuppföljning per juni/juli månad Verksamhetsuppföljning 141 Avskrivning fordran 142 Utvärdering av ersättningsnivåer i samband med ledsagning och personlig assistans 143 Avveckling av servicelägenheter och inrättande av bostad med särskild service enl LSS på Nordkroksvägen 6 C, Vargön 144 Förslag till förändringar i samband med om- och tillbyggnad av Solängens äldreboende 145 Kvalitetssäkring av Bemötande inom Vård och omsorg 146 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre 147 Samråd- program för detaljplan Fisktorget, Vänersborgs kommun 148 Ansökan om nytt serveringstillstånd för 2+2 Kök och Vin AB 149 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Hugor i Vänersborg AB 150 Ansökan om serveringstillstånd för Rasta Sverige AB 151 Anmälan av personskada LSS 152 Ordförandeinformation 153 Socialchefsinformation 154 Anmälan av delegationsbeslut 155 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden 156 Anmälan av protokoll 157 Kurser och konferenser 158 Övrig fråga

3 Socialnämnden (22) Sn 138 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare Ordföranden Lennart Niklasson (s) öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Kenneth Persson (s). Ordföranden hälsar Sten Nilsson välkommen till Vänersborg kommun. Sten Nilsson tillträdde tjänsten som omsorgschef på socialförvaltningen

4 Socialnämnden (22) Sn 139 Dnr Ekonomisk månadsuppföljning per juni/juli månad 2005 Redovisning av ekonomisk månadsuppföljning, totalt för socialnämnden samt per förvaltningsledning, Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade och Individ- och familjeomsorg. Prognosen för juni/juli månad visar underskott på Mkr i förhållande till budget. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

5 Socialnämnden (22) Sn 140 Dnr Verksamhetsuppföljning Redovisning lämnas för statistik och nyckeltal enligt socialnämndens beslut samt en förteckning över inkomna domar under Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

6 Socialnämnden (22) Sn 141 Dnr Avskrivning fordran Frösunda assistans har bestridit en fordran på totalt kr avseende hemvård under Enligt kommunens jurist Mats Dahlbom finns inte grund för Vänersborgs kommun att gå vidare i ärendet. Socialnämnden beslutar att avskriva fordran på kr avseende Frösunda assistans. Protokollsutdrag till: Svante Cras, administrativ chef

7 Socialnämnden (22) Sn 142 Dnr Utvärdering av ersättningsnivåer i samband med ledsagning och personlig assistans Nuvarande nivåer för omkostnadsersättning vid ledsagning och personlig assistans beslutades av socialnämnden I skrivelse, daterad , redovisas utvärdering och analys av ersättningsnivåer i samband med ledsagning och personlig assistans. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Protokollsutdrag till: Sture Johansson, socialchef Curt-Göran Crantz, planeringssekreterare

8 Socialnämnden (22) Sn 143 Dnr Avveckling av servicelägenheter och inrättande av bostad med särskild service enl LSS på Nordkroksvägen 6 C, Vargön Socialnämnden har under flera år i budgetsammanhang påtalat förväntad efterfrågan på nya bostäder med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Under våren 2005 har den väntade anstormningen kommit. Socialutskottet, som beslutar om bistånd enligt LSS, har fram till halvårsskiftet avslagit 8 ansökningar, då behovet inte kunnat tillgodoses inom rimlig tid, d v s 3 månader. 7 av sökanden har överklagat till Länsrätten som i samtliga fall ändrat socialnämndens beslut. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse, daterad , att del av Lunddala servicehus avvecklas och att inrättande av bostad med särskild service enligt LSS sker i dessa lokaler. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, att med ändring av kommunfullmäktiges beslut , 112, att del av Lunddala servicehus med adress Nordkroksvägen 6 C med 8 lägenheter avvecklas som äldreboende och från och med nyttjas som bostad med särskild service för funktionshindrade. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovanstående beslutar socialnämnden för egen del, att boende i servicehuset Lunddala med adress Nordkroksvägen 6 C skall erbjudas alternativa bostäder i nämndens andra boenden i Vargön eller kommunen i övrigt. Ingen hyresgäst skall mot sin vilja avhysas från sin lägenhet utan kvarboendeprincipen gäller. Socialnämnden beslutar uppdra åt socialförvaltningen att vidta åtgärder i syfte att från och med nyttja fastigheten Nordkroksvägen 6 C som bostad med särskild service för 7 eller 8 funktionshindrade i enlighet med denna skrivelse och inom angiven ekonomisk ram (nettokostnad helår Tkr). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Protokollsutdrag till: Kommunstyrelsen Socialchef Äldreomsorgschef / Omsorgschef

9 Socialnämnden (22) Sn 144 Dnr Förslag till förändringar i samband med om- och tillbyggnad av Solängens äldreboende Nuvarande Solängens äldreboende, tidigare Solängens ålderdomshem, byggdes Ombyggnad och tillbyggnad har därefter skett. Befintlig byggnad inrymmer 4 avdelningar med sammanlagt 46 vårdplatser. Beslut om ny om- och tillbyggnad är fattat och kostnaden härför finns upptagen i kommunens investerings- och exploateringsplan Socialförvaltningen föreslår i skrivelse, daterad , förändringar i samband med förestående om- och tillbyggnad av Solängens äldreboende. Föredragning och information vid dagens möte av Jan Skeppstedt och Kjell Hadin från Arkitekttriangeln AB. Socialnämnden beslutar, att godkänna upprättat förslag till ombyggnad av Solängens äldreboende att godkänna upprättat förslag till ändrad inriktning på Solängens äldreboende enligt programbeskrivning att godkänna begärda investeringsmedel för utrustning i samband med ombyggnaden av Solängens äldreboende till en kostnad av 2 Mkr. omfattar ej bilagor i utredningen avseende personalbemanningen. Protokollsutdrag till: Sture Johansson, socialchef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef

10 Socialnämnden (22) Sn 145 Dnr Kvalitetssäkring av Bemötande inom Vård och omsorg Vård och omsorg har utifrån avdelningens Resultat- mål och aktivitetsplan (RMA) aktivt arbetat med bemötandet inom vården. Under hösten 2005 och våren 2006 kommer samtliga personalgrupper inom avdelningen att arbeta med en Kvalitetssäkringsmodell och målsättningen är certifiering i bemötande inom Vård och omsorg. I skrivelse, daterad , redogörs för fem punkter som anger inriktningen på det fortsatta kvalitetsarbetet inom avdelningen. Socialnämnden beslutar godkänna de punkter för kvalitetssäkring som ingår i materialet för Kvalitetssäkring för Bemötande och som ligger till grund för certifiering i bemötande inom Vård och omsorg. Protokollsutdrag till: Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef

11 Socialnämnden (22) Sn 146 Dnr Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Regeringen har påbörjat en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Målsättningen är att alla äldre med behov av vård och omsorg ska mötas av kompetent och engagerad personal. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till ansökan på Tkr exklusive kommunens egna kostnader. Den totala kostnaden för de aktiviteter som föreslås bedrivas med stöd av den s k Kompetensstegen är Tkr. Kommunens egna kostnad beräknas bli Tkr. Enligt anvisningarna från socialdepartementet är det kommunstyrelsen i respektive kommun som ska ansöka om det statliga stödet. Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beräknas behandla ärendet vid sammanträde , har socialnämndens ordförande och v ordförande ingivit skrivelse till kommunstyrelsen vari det framgår att socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag till ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Socialnämnden noterar erhållen information och godkänner i efterhand skrivelsen till kommunstyrelsen. Protokollsutdrag till: Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef

12 Socialnämnden (22) Sn 147 Dnr Samråd program för detaljplan för Fisktorget, Vänersborgs kommun Planeringsenheten har tillsänt socialnämnden samråd enl PBL 5 kap 20, program för detaljplan för Fisktorget, Vänersborgs kommun, för synpunkter. Socialnämnden har inget att erinra angående ny detaljplan för Fisktorget, Vänersborgs kommun. Protokollsutdrag till: Planeringsenheten

13 Socialnämnden (22) Sn 148 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för 2+2 Kök och Vin AB Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt klockan på Teatergränd samt på tillhörande uteservering. Sökande är 2+2 Kök och Vin AB, Håkan Ohlsson, Vänersborg. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja 2+2 Kök och Vin AB med ansvarig Håkan Ohlsson, tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt kl i restaurang Teatergränd. Vidare beslutar socialnämnden med stöd av 7 kap 7 Alkohollagen (1994:1738) avslå ansökan om servering på uteserveringen då bolaget saknar dispositionsrätt för uteserveringen i år. Protokollsutdrag till 2+2 Kök och Vin AB, Håkan Ohlsson, Vänersborg Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare

14 Socialnämnden (22) Sn 149 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för Hugor i Vänersborg AB Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande fortsatt servering av starköl, vin och sprit till allmänheten året runt klockan vid Restaurang Italia, Vänersborg samt kl på tillhörande uteservering. Sökande är Hugor i Vänersborg AB, Husnija Numanagic, Vänersborg. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja Hugor i Vänersborg AB med ansvarig Husnija Numanagic tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt kl i Restaurang Italia, Vänersborg samt kl på tillhörande uteservering. Protokollsutdrag till Hugor i Vänersborg AB, Husnija Numanagic, Vänersborg Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare

15 Socialnämnden (22) Sn 150 Dnr Ansökan om serveringstillstånd för Rasta Sverige AB Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt klockan på Riksrasta, Brålanda. Sökande är Rasta Sverige AB, Dan Tervaniemi, Box 9092, Göteborg. Utredning, daterad , föredras. Brålanda Värdshus AB har tidigare haft serveringstillstånd för Riksrasta i Brålanda. Bolaget håller nu på att fusioneras med Rasta Sverige AB. I samband med fusionen vill man att serveringstillståndet överförs till det nya bolaget Rasta Sverige AB. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Protokollsutdrag till Rasta Sverige AB, Dan Tervaniemi, Box 9092, Göteborg Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare

16 Socialnämnden (22) Sn 151 Dnr Anmälan av personskada Socialnämnden har att till Länsstyrelsen anmäla allvarlig personskada eller om risk för sådan skada föreligger enligt LSS (SOSFS 1996:17). Rapport har lämnats om personskada som inträffat enligt LSS gällande: person IK född -48 person BS född -41 person HA född -89 person AB född -75 person SK född -52 person GA född -31 två tillfällen samma dag person OF född - person ES född -41 Bedömning att rapportering ej ska göras till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

17 Socialnämnden (22) Sn 152 Ordförandeinformation Möte med revisorerna Möte och diskussion med Verdandi om samarbetsformer Möte gymnasienämndens presidium Diskussion runt Sonja Hellings rapport Möte och diskussion om introduktion för invandrare Socialnämnden noterar informationen till handlingarna. Sn 153 Socialchefsinformation Semesterperioden har i huvudsak fungerat bra, dock har ett avtal med ett bemanningsföretag sagts upp med omedelbar verkan p g a att företaget ej klarade sina åtaganden. Konsekvensen härav har blivit högre belastning på vår egen personal, bl a i form av övertidsarbete möte med anhöriga och boende på Solängen inför flytten till Lindgården under tiden som Solängen genomgår om- och tillbyggnad. Avtalet om försäljning av vårdplatser till Trollhättans stad är förlängt oktober månad ut. Den 25 och 26 augusti 2005 genomförs en konferens för samtliga MAS i Västsverige. Vänersborgs kommuns MAS, Tommy Carlgren står som värd för konferensen. Socialnämnden noterar erhållen information.

18 Socialnämnden (22) Sn 154 Anmälan av delegationsbeslut Försörjningsstöd juli 2005 Daterat Nr Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, LSS Daterat Nr Socialnämnden noterar anmälan av delegationsbeslut.

19 Socialnämnden (22) Sn 155 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden BREV, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS BESLUT, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Utvecklingsmedel för behandlingsinsatser för ungdomar och missbrukare Länsstyrelsen beviljar kr i fortsatta projektmedel till Fokus. BESLUT, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Tillsynsärende enligt 13 kap 3 punkt 1 socialtjänstlagen, SoL. Länsstyrelsen riktar inte någon kritik till verksamheten vid Sjöbergets Rehabiliteringshem. Länsstyrelsen avslutar ärendet. BESLUT, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Tillsyn av Brålanda äldreboende och Solhaga äldreboende i Vänersborgs kommun, 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL. RAPPORT, 2005:44, från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Beviljats men inte fått, 6:e året Om äldre Socialnämnden noterar informationen till handlingarna.

20 Socialnämnden (22) Sn 156 Anmälan av protokoll socialutskottet socialutskottet socialutskottet socialutskottet socialutskottet , 151 kommunstyrelsen , 54 kommunfullmäktige , 57 kommunfullmäktige , 59 kommunfullmäktige , 63 kommunfullmäktige , 65 kommunfullmäktige Kommunala Handikapprådet Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

21 Socialnämnden (22) Sn 157 Kurser och konferenser Södra Smålands kommuner och landsting bjuder in till Hur ska vi klara ungdomar i riskzonen? den 14 september 2005, Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 14 augusti SABO och Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till extra konferens den 30 september 2005, Näringslivets Hus, Stockholm. Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi? Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 31 augusti Kommunförbundet Gävleborg bjuder in till Rikskonferens, den 6 oktober 2005, Industrisalen, Stockholm. Äldre kan få mycket mer hjälp till lägre kostnad. Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 12 september Socialstyrelsen bjuder in till konferensen Verklighet och framtidsbilder, i bl a Göteborg den 13 september Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 24 augusti JURARK bjuder in till seminarium; Att ta kommandot - seminarium för Dig som styr och leder, i bl a Göteborg den 12 oktober Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 12 september Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialdepartementet bjuder in till konferens Om Sexuell exploatering av barn i Sverige, i bl a Göteborg den 12 oktober Avgift 500 kr. Inbjudan från Fyrbodal till halvdagsföreläsning Att åldras som utvecklingsstörd, måndagen den 3 oktober kl eller i Folkets Hus Trollhättan, avgift 550 kr exkl moms. Inbjudan från Fyrbodal till Ekonomiskt bistånd, Juridiskt korrekt handläggning i ekonomiärenden, tisdagen den 4 oktober kl på Hotell Bohusgården i Uddevalla, avgift kr exkl moms. Socialnämnden noterar erhållen information.

22 Socialnämnden (22) Sn 158 Övrig fråga Ordföranden Lennart Niklasson (s) informerar socialnämnden om den svåra balansgången som uppstår vid bedömningar i enskilda ärenden som socialutskottet har att fatta beslut i och där domstolen senare ska pröva besluten.

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27

Rikard Larsson. Birgitta Rolfsdotter Johannesson, nämndsekr. Reidun Lorentzon. Justerande. Rikard Larsson. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2008-08-27 TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Billströmska Folkhögskolan kl. 17.00 18.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Yvonne Andersson (m) Ulla-Britt Elkan (m) Gun Alexandersson-Malm (fp) Reidun Lorentzon (kd) ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40

Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Socialnämnden 2008-10-13 1 Plats och tid Bergaholm måndagen den 13 oktober 2007 Kl. 19:00 20:40 Beslutande Övriga deltagande Lars Pilsetnek, ordförande (m) Elisabeth

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50

SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT. Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 1 SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: ande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum Blå, tisdagen den 22 juni 2010 kl 13:15 14:50 Jan-Olof Sewring (M) ordförande Carin Olsson (C) Mikael von Krassow

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer