Socialnämnden (22)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2005-08-25 1(22)"

Transkript

1 Socialnämnden (22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m) v ordföranden Vesna Petrusic (s) tjänstgör för Margareta Francke (s) Ann-Christine Wollny (v) tjänstgör för Margareta Francke (s) Lennart Lindbom (s) Lehna Ljung (s) tjänstgör för Ole Lund (s) Milena Jansson (s) tjänstgör för Reidar Eriksson (s) Kenneth Persson (s) Ann-Britth Fröjd (c) kl Marita Högberg (c) tjänstgör för Ann-Britth Fröjd (c) Lutz Rininsland (v) Inga-Lisa Ericsson (kd) tjänstgör för Kerstin Andersson-Carlsson (m) Christina Mossberg (fp) tjänstgör för Kerstin Andersson-Carlsson (m) Christina Mossberg (fp) tjänstgör för Tove af Geijerstam (fp) Tove af Geijerstam (fp) Marie-Louise Bäckman (kd) Margit Bäckemo (fv) Övriga deltagande Utses att justera Marita Högberg (c) Ann-Christine Wollny (v) Inga-Lisa Ericsson (kd) Sture Johansson, socialchef Svante Cras, administrativ chef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef Sten Nilsson, omsorgschef Sonja Nyström, chef Individ- och familjeomsorg Lena Sjöström, enhetschef Gunnel Hasselholm, personalföreträdare Monika Vesterdahl, projektledare Jan Skeppstedt och Kjell Hadin, Arkitekttriangeln AB Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare Kenneth Persson Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Sylvia Forsström Ordförande... Lennart Niklasson Justerande... Kenneth Persson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg. Underskrift... Katarina Andersson

2 Socialnämnden (22) Ärendelista 138 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare 139 Ekonomisk månadsuppföljning per juni/juli månad Verksamhetsuppföljning 141 Avskrivning fordran 142 Utvärdering av ersättningsnivåer i samband med ledsagning och personlig assistans 143 Avveckling av servicelägenheter och inrättande av bostad med särskild service enl LSS på Nordkroksvägen 6 C, Vargön 144 Förslag till förändringar i samband med om- och tillbyggnad av Solängens äldreboende 145 Kvalitetssäkring av Bemötande inom Vård och omsorg 146 Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre 147 Samråd- program för detaljplan Fisktorget, Vänersborgs kommun 148 Ansökan om nytt serveringstillstånd för 2+2 Kök och Vin AB 149 Ansökan om nytt serveringstillstånd för Hugor i Vänersborg AB 150 Ansökan om serveringstillstånd för Rasta Sverige AB 151 Anmälan av personskada LSS 152 Ordförandeinformation 153 Socialchefsinformation 154 Anmälan av delegationsbeslut 155 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden 156 Anmälan av protokoll 157 Kurser och konferenser 158 Övrig fråga

3 Socialnämnden (22) Sn 138 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare Ordföranden Lennart Niklasson (s) öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Kenneth Persson (s). Ordföranden hälsar Sten Nilsson välkommen till Vänersborg kommun. Sten Nilsson tillträdde tjänsten som omsorgschef på socialförvaltningen

4 Socialnämnden (22) Sn 139 Dnr Ekonomisk månadsuppföljning per juni/juli månad 2005 Redovisning av ekonomisk månadsuppföljning, totalt för socialnämnden samt per förvaltningsledning, Vård och omsorg, Omsorg om funktionshindrade och Individ- och familjeomsorg. Prognosen för juni/juli månad visar underskott på Mkr i förhållande till budget. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

5 Socialnämnden (22) Sn 140 Dnr Verksamhetsuppföljning Redovisning lämnas för statistik och nyckeltal enligt socialnämndens beslut samt en förteckning över inkomna domar under Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

6 Socialnämnden (22) Sn 141 Dnr Avskrivning fordran Frösunda assistans har bestridit en fordran på totalt kr avseende hemvård under Enligt kommunens jurist Mats Dahlbom finns inte grund för Vänersborgs kommun att gå vidare i ärendet. Socialnämnden beslutar att avskriva fordran på kr avseende Frösunda assistans. Protokollsutdrag till: Svante Cras, administrativ chef

7 Socialnämnden (22) Sn 142 Dnr Utvärdering av ersättningsnivåer i samband med ledsagning och personlig assistans Nuvarande nivåer för omkostnadsersättning vid ledsagning och personlig assistans beslutades av socialnämnden I skrivelse, daterad , redovisas utvärdering och analys av ersättningsnivåer i samband med ledsagning och personlig assistans. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Protokollsutdrag till: Sture Johansson, socialchef Curt-Göran Crantz, planeringssekreterare

8 Socialnämnden (22) Sn 143 Dnr Avveckling av servicelägenheter och inrättande av bostad med särskild service enl LSS på Nordkroksvägen 6 C, Vargön Socialnämnden har under flera år i budgetsammanhang påtalat förväntad efterfrågan på nya bostäder med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Under våren 2005 har den väntade anstormningen kommit. Socialutskottet, som beslutar om bistånd enligt LSS, har fram till halvårsskiftet avslagit 8 ansökningar, då behovet inte kunnat tillgodoses inom rimlig tid, d v s 3 månader. 7 av sökanden har överklagat till Länsrätten som i samtliga fall ändrat socialnämndens beslut. Socialförvaltningen föreslår i skrivelse, daterad , att del av Lunddala servicehus avvecklas och att inrättande av bostad med särskild service enligt LSS sker i dessa lokaler. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta, att med ändring av kommunfullmäktiges beslut , 112, att del av Lunddala servicehus med adress Nordkroksvägen 6 C med 8 lägenheter avvecklas som äldreboende och från och med nyttjas som bostad med särskild service för funktionshindrade. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovanstående beslutar socialnämnden för egen del, att boende i servicehuset Lunddala med adress Nordkroksvägen 6 C skall erbjudas alternativa bostäder i nämndens andra boenden i Vargön eller kommunen i övrigt. Ingen hyresgäst skall mot sin vilja avhysas från sin lägenhet utan kvarboendeprincipen gäller. Socialnämnden beslutar uppdra åt socialförvaltningen att vidta åtgärder i syfte att från och med nyttja fastigheten Nordkroksvägen 6 C som bostad med särskild service för 7 eller 8 funktionshindrade i enlighet med denna skrivelse och inom angiven ekonomisk ram (nettokostnad helår Tkr). Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Protokollsutdrag till: Kommunstyrelsen Socialchef Äldreomsorgschef / Omsorgschef

9 Socialnämnden (22) Sn 144 Dnr Förslag till förändringar i samband med om- och tillbyggnad av Solängens äldreboende Nuvarande Solängens äldreboende, tidigare Solängens ålderdomshem, byggdes Ombyggnad och tillbyggnad har därefter skett. Befintlig byggnad inrymmer 4 avdelningar med sammanlagt 46 vårdplatser. Beslut om ny om- och tillbyggnad är fattat och kostnaden härför finns upptagen i kommunens investerings- och exploateringsplan Socialförvaltningen föreslår i skrivelse, daterad , förändringar i samband med förestående om- och tillbyggnad av Solängens äldreboende. Föredragning och information vid dagens möte av Jan Skeppstedt och Kjell Hadin från Arkitekttriangeln AB. Socialnämnden beslutar, att godkänna upprättat förslag till ombyggnad av Solängens äldreboende att godkänna upprättat förslag till ändrad inriktning på Solängens äldreboende enligt programbeskrivning att godkänna begärda investeringsmedel för utrustning i samband med ombyggnaden av Solängens äldreboende till en kostnad av 2 Mkr. omfattar ej bilagor i utredningen avseende personalbemanningen. Protokollsutdrag till: Sture Johansson, socialchef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef

10 Socialnämnden (22) Sn 145 Dnr Kvalitetssäkring av Bemötande inom Vård och omsorg Vård och omsorg har utifrån avdelningens Resultat- mål och aktivitetsplan (RMA) aktivt arbetat med bemötandet inom vården. Under hösten 2005 och våren 2006 kommer samtliga personalgrupper inom avdelningen att arbeta med en Kvalitetssäkringsmodell och målsättningen är certifiering i bemötande inom Vård och omsorg. I skrivelse, daterad , redogörs för fem punkter som anger inriktningen på det fortsatta kvalitetsarbetet inom avdelningen. Socialnämnden beslutar godkänna de punkter för kvalitetssäkring som ingår i materialet för Kvalitetssäkring för Bemötande och som ligger till grund för certifiering i bemötande inom Vård och omsorg. Protokollsutdrag till: Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef

11 Socialnämnden (22) Sn 146 Dnr Ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre Regeringen har påbörjat en flerårig nationell satsning för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Målsättningen är att alla äldre med behov av vård och omsorg ska mötas av kompetent och engagerad personal. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till ansökan på Tkr exklusive kommunens egna kostnader. Den totala kostnaden för de aktiviteter som föreslås bedrivas med stöd av den s k Kompetensstegen är Tkr. Kommunens egna kostnad beräknas bli Tkr. Enligt anvisningarna från socialdepartementet är det kommunstyrelsen i respektive kommun som ska ansöka om det statliga stödet. Mot bakgrund av att kommunstyrelsen beräknas behandla ärendet vid sammanträde , har socialnämndens ordförande och v ordförande ingivit skrivelse till kommunstyrelsen vari det framgår att socialnämnden ställer sig bakom socialförvaltningens förslag till ansökan om statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Socialnämnden noterar erhållen information och godkänner i efterhand skrivelsen till kommunstyrelsen. Protokollsutdrag till: Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef

12 Socialnämnden (22) Sn 147 Dnr Samråd program för detaljplan för Fisktorget, Vänersborgs kommun Planeringsenheten har tillsänt socialnämnden samråd enl PBL 5 kap 20, program för detaljplan för Fisktorget, Vänersborgs kommun, för synpunkter. Socialnämnden har inget att erinra angående ny detaljplan för Fisktorget, Vänersborgs kommun. Protokollsutdrag till: Planeringsenheten

13 Socialnämnden (22) Sn 148 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för 2+2 Kök och Vin AB Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering av starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt klockan på Teatergränd samt på tillhörande uteservering. Sökande är 2+2 Kök och Vin AB, Håkan Ohlsson, Vänersborg. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja 2+2 Kök och Vin AB med ansvarig Håkan Ohlsson, tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt kl i restaurang Teatergränd. Vidare beslutar socialnämnden med stöd av 7 kap 7 Alkohollagen (1994:1738) avslå ansökan om servering på uteserveringen då bolaget saknar dispositionsrätt för uteserveringen i år. Protokollsutdrag till 2+2 Kök och Vin AB, Håkan Ohlsson, Vänersborg Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare

14 Socialnämnden (22) Sn 149 Dnr Ansökan om nytt serveringstillstånd för Hugor i Vänersborg AB Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande fortsatt servering av starköl, vin och sprit till allmänheten året runt klockan vid Restaurang Italia, Vänersborg samt kl på tillhörande uteservering. Sökande är Hugor i Vänersborg AB, Husnija Numanagic, Vänersborg. Utredning, daterad , föredras. Socialnämnden beslutar, med stöd av 7 kap 5 Alkohollagen (1994:1738), bevilja Hugor i Vänersborg AB med ansvarig Husnija Numanagic tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten året runt kl i Restaurang Italia, Vänersborg samt kl på tillhörande uteservering. Protokollsutdrag till Hugor i Vänersborg AB, Husnija Numanagic, Vänersborg Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare

15 Socialnämnden (22) Sn 150 Dnr Ansökan om serveringstillstånd för Rasta Sverige AB Ansökan avser tillstånd enligt 7 kap 5 Alkohollagen gällande servering av spritdrycker, vin och starköl till allmänheten året runt klockan på Riksrasta, Brålanda. Sökande är Rasta Sverige AB, Dan Tervaniemi, Box 9092, Göteborg. Utredning, daterad , föredras. Brålanda Värdshus AB har tidigare haft serveringstillstånd för Riksrasta i Brålanda. Bolaget håller nu på att fusioneras med Rasta Sverige AB. I samband med fusionen vill man att serveringstillståndet överförs till det nya bolaget Rasta Sverige AB. Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet för ytterligare beredning. Protokollsutdrag till Rasta Sverige AB, Dan Tervaniemi, Box 9092, Göteborg Elisabeth Moberg, alkoholhandläggare

16 Socialnämnden (22) Sn 151 Dnr Anmälan av personskada Socialnämnden har att till Länsstyrelsen anmäla allvarlig personskada eller om risk för sådan skada föreligger enligt LSS (SOSFS 1996:17). Rapport har lämnats om personskada som inträffat enligt LSS gällande: person IK född -48 person BS född -41 person HA född -89 person AB född -75 person SK född -52 person GA född -31 två tillfällen samma dag person OF född - person ES född -41 Bedömning att rapportering ej ska göras till Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

17 Socialnämnden (22) Sn 152 Ordförandeinformation Möte med revisorerna Möte och diskussion med Verdandi om samarbetsformer Möte gymnasienämndens presidium Diskussion runt Sonja Hellings rapport Möte och diskussion om introduktion för invandrare Socialnämnden noterar informationen till handlingarna. Sn 153 Socialchefsinformation Semesterperioden har i huvudsak fungerat bra, dock har ett avtal med ett bemanningsföretag sagts upp med omedelbar verkan p g a att företaget ej klarade sina åtaganden. Konsekvensen härav har blivit högre belastning på vår egen personal, bl a i form av övertidsarbete möte med anhöriga och boende på Solängen inför flytten till Lindgården under tiden som Solängen genomgår om- och tillbyggnad. Avtalet om försäljning av vårdplatser till Trollhättans stad är förlängt oktober månad ut. Den 25 och 26 augusti 2005 genomförs en konferens för samtliga MAS i Västsverige. Vänersborgs kommuns MAS, Tommy Carlgren står som värd för konferensen. Socialnämnden noterar erhållen information.

18 Socialnämnden (22) Sn 154 Anmälan av delegationsbeslut Försörjningsstöd juli 2005 Daterat Nr Vård och omsorg, individ- och familjeomsorg, LSS Daterat Nr Socialnämnden noterar anmälan av delegationsbeslut.

19 Socialnämnden (22) Sn 155 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden BREV, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Ändringar i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS BESLUT, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Utvecklingsmedel för behandlingsinsatser för ungdomar och missbrukare Länsstyrelsen beviljar kr i fortsatta projektmedel till Fokus. BESLUT, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Tillsynsärende enligt 13 kap 3 punkt 1 socialtjänstlagen, SoL. Länsstyrelsen riktar inte någon kritik till verksamheten vid Sjöbergets Rehabiliteringshem. Länsstyrelsen avslutar ärendet. BESLUT, , från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Tillsyn av Brålanda äldreboende och Solhaga äldreboende i Vänersborgs kommun, 13 kap 2 socialtjänstlagen, SoL. RAPPORT, 2005:44, från Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Beviljats men inte fått, 6:e året Om äldre Socialnämnden noterar informationen till handlingarna.

20 Socialnämnden (22) Sn 156 Anmälan av protokoll socialutskottet socialutskottet socialutskottet socialutskottet socialutskottet , 151 kommunstyrelsen , 54 kommunfullmäktige , 57 kommunfullmäktige , 59 kommunfullmäktige , 63 kommunfullmäktige , 65 kommunfullmäktige Kommunala Handikapprådet Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

21 Socialnämnden (22) Sn 157 Kurser och konferenser Södra Smålands kommuner och landsting bjuder in till Hur ska vi klara ungdomar i riskzonen? den 14 september 2005, Tjolöholms slott utanför Kungsbacka. Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 14 augusti SABO och Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till extra konferens den 30 september 2005, Näringslivets Hus, Stockholm. Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi? Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 31 augusti Kommunförbundet Gävleborg bjuder in till Rikskonferens, den 6 oktober 2005, Industrisalen, Stockholm. Äldre kan få mycket mer hjälp till lägre kostnad. Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 12 september Socialstyrelsen bjuder in till konferensen Verklighet och framtidsbilder, i bl a Göteborg den 13 september Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 24 augusti JURARK bjuder in till seminarium; Att ta kommandot - seminarium för Dig som styr och leder, i bl a Göteborg den 12 oktober Avgift kr exkl. moms. Sista anmälningsdag 12 september Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Socialdepartementet bjuder in till konferens Om Sexuell exploatering av barn i Sverige, i bl a Göteborg den 12 oktober Avgift 500 kr. Inbjudan från Fyrbodal till halvdagsföreläsning Att åldras som utvecklingsstörd, måndagen den 3 oktober kl eller i Folkets Hus Trollhättan, avgift 550 kr exkl moms. Inbjudan från Fyrbodal till Ekonomiskt bistånd, Juridiskt korrekt handläggning i ekonomiärenden, tisdagen den 4 oktober kl på Hotell Bohusgården i Uddevalla, avgift kr exkl moms. Socialnämnden noterar erhållen information.

22 Socialnämnden (22) Sn 158 Övrig fråga Ordföranden Lennart Niklasson (s) informerar socialnämnden om den svåra balansgången som uppstår vid bedömningar i enskilda ärenden som socialutskottet har att fatta beslut i och där domstolen senare ska pröva besluten.

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m)

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan Kerstin Andersson-Carlsson (m) Socialnämnden 2005-04-14 1(7) Plats och tid Underskrift... Katarina Andersson Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 14 april 2005, klockan 14.00 17.15 Beslutande Lennart Niklasson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid Socialnämnden 2005-04-28 1(19) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 april 2005, klockan 14.00 16.40 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40.

Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Socialnämnden 2005-07-01 1 (7) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Fredagen 1 juli 2005, klockan 15.00 16.40. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 26 september 2002, klockan 15.00 17.45 Beslutande Michael Johanson, ordförande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-11-29 1 (15) Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg. Lutz Rininsland ANSLAG/BEVIS. 2007-11-29 1 (15) Plats Sammanträdesrum Bohuslän, 1:a vån Högskolecentrum, Vänersborg Tid Torsdagen 29 november 2007, kl 08.30 10.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45

Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45 Socialnämnden 2005-02-24 1(20) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 24 februari 2005, klockan 15.00 17.45 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Socialnämnden (17) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 oktober 2004, klockan

Socialnämnden (17) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 oktober 2004, klockan Socialnämnden 2004-10-28 1(17) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 28 oktober 2004, klockan 15.00 17.20 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-24 1 (24) Onsjö basdagcenter, Slåttergatan 2, Vänersborg. Tove af Geijerstam ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-05-24 1 (24) Onsjö basdagcenter, Slåttergatan 2, Vänersborg. Tove af Geijerstam ANSLAG/BEVIS. Plats 2006-05-24 1 (24) Plats Onsjö basdagcenter, Slåttergatan 2, Vänersborg Tid Onsdagen den 24 maj 2006, kl 15.00 18.25. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Margit Bäckemo

Sammanträdesdatum. Justerande... Margit Bäckemo 2008-11-27 1 (28) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 november 2008, kl 08.30 11.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo

Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Ann-Britth Fröjd Lutz Rininsland Kerstin Andersson-Carlsson Tove af Geijerstam Inga-Lisa Ericsson Margit Bäckemo Socialnämnden 2003-07-01 1 (12) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Tisdagen den 1 juli 2003, klockan 08.30 10.00. Beslutande Lennart Niklasson, ordförande Ersättare Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Ann-Britth Fröjd

Sammanträdesdatum. Justerande... Ann-Britth Fröjd 2008-04-28 1 (16) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 28 april 2008, kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ordförande... Tove af Geijerstam. Justerande... Marianne Ramm

Sammanträdesdatum. Ordförande... Tove af Geijerstam. Justerande... Marianne Ramm 2011-10-27 1 (15) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 oktober 2011, kl 08.30 10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (17) Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg. Kenneth Persson ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (17) Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg. Kenneth Persson ANSLAG/BEVIS. Plats 2006-09-25 1 (17) Plats Lövkojan, Sundsgatan 22, Vänersborg Tid Måndagen den 25 september 2006, kl 15.00 17.15 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lutz Rininsland. Ordförande... Tove af Geijerstam

Sammanträdesdatum. Lutz Rininsland. Ordförande... Tove af Geijerstam 2011-09-29 1 (20) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 29 september 2011, kl 08.30 14.15. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

(19) Reidar Eriksson

(19) Reidar Eriksson 2007-02-22 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 22 januari 2007, kl 08.30 15.10. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden ( 14 ) Ann-Britth Fröjd Marita Högberg Christina Mossberg Margareta Francke

Socialnämnden ( 14 ) Ann-Britth Fröjd Marita Högberg Christina Mossberg Margareta Francke Socialnämnden 2001-02-01 1 ( 14 ) Plats och tid Folkets Hus, Stora Salongen, Kungsgatan 15, Vänersborg. Torsdagen den 1 februari 2001, klockan 09.00 15.00. Beslutande Bengt Gustavsson, ordförande Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-02-23 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Lennart Lindbom ANSLAG/BEVIS. 2006-02-23 1 (28) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 23 februari 2006, kl 15.00 18.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

Socialnämnden 2005-01-27 1(29)

Socialnämnden 2005-01-27 1(29) Socialnämnden 2005-01-27 1(29) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 27 januari 2005, klockan 15.00 19.45 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-31 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Ole Lund ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-31 1 (28) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Ole Lund ANSLAG/BEVIS. Plats 2006-08-31 1 (28) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 31 augusti 2006, kl 15.00 17.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden (20)

Socialnämnden (20) Socialnämnden 2003-05-23 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Fredagen den 23 maj 2003, klockan 13.30 19.05. Beslutande Lennart Niklasson, ordförande Ersättare Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingemar Andersén

Sammanträdesdatum. Ingemar Andersén 2008-08-27 1 (26) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 27 augusti 2008, kl 08.30 14.05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic

Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic 2008-03-27 1 (22) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 mars 2008, kl 08.30 14.50 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum. Tove af Geijerstam. Justerande... Tove af Geijerstam

Sammanträdesdatum. Tove af Geijerstam. Justerande... Tove af Geijerstam 2009-03-26 1 (28) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 26 mars 2009, kl 08.30 15.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden (26) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 november 2004, klockan

Socialnämnden (26) Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 november 2004, klockan Socialnämnden 2004-11-25 1(26) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 november 2004, klockan 15.00 19.10 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Sammanträdesdatum. Justerande... Reidar Eriksson

Sammanträdesdatum. Justerande... Reidar Eriksson 2009-08-27 1 (21) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 augusti 2009, kl 08.30 12.15. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden (24)

Socialnämnden (24) Socialnämnden 2005-09-29 1(24) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 29 september 2005, klockan 15.00 18.20 Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2004-02-26 1 (24)

Socialnämnden 2004-02-26 1 (24) Socialnämnden 2004-02-26 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 26 februari 2004, klockan 15.00 19.00 Lennart Niklasson (s), ordförande

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista

Socialnämnden 2010-06-15. Föredragningslista 1 (11) Föredragningslista 107 Val av protokolljusterare 108 Anmälan av övriga ärenden 122 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50.

Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50. Socialnämnden 2004-09-30 1 (26) Plats och tid Beslutande Solängen, Idrottsgatan 5 B-C, Vänersborg Torsdagen 30 september 2004, klockan 15.00 18.50. Lennart Niklasson (s), ordföranden Gunnar Lidell (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Socialnämnden (22)

Socialnämnden (22) Socialnämnden 2004-03-25 1 (22) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 mars 2004, klockan 15.00 18.35 Lennart Niklasson (s), ordförande Gunnar Lidell (m),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Sammanträdesdatum Socialnämnden TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 7 Plats och tid Kommunhuset, Torsås, kl 18.00-19.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, S, ordförande Ewy Svensson, M Bernt Nyqvist, S Anita Eriksson, C Lennart

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden ( 16 )

Socialnämnden ( 16 ) Socialnämnden 2002-12-19 1 ( 16 ) Plats och tid Fisketorget, Drottninggatan 4 6, Vänersborg. Torsdagen den 19 december 2002, klockan 13.15 17.00 Beslutande Gunnar Lidell, ordförande Ersättare Sonja Pettersson,

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Socialnämnden ( 21 ) Michael Johanson, 2:e vice. ordf. Lennart Lindbom

Socialnämnden ( 21 ) Michael Johanson, 2:e vice. ordf. Lennart Lindbom Socialnämnden 2002-05-23 1 ( 21 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 23 maj 2002, klockan 15.00 20.30. Beslutande Gunnar Lidell, ordförande Ersättare Sonja Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Henrik Harlitz. Ordförande... Tove af Geijerstam

Sammanträdesdatum. Henrik Harlitz. Ordförande... Tove af Geijerstam 2012-04-16 1 (18) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen 16 april 2012, kl 08.30-12.45. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2004-03-04 1 ( 5 ) Kommunalhuset, Vån 2, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 4 mars 2004, klockan 15.00 18.30.

Kommunala Handikapprådet 2004-03-04 1 ( 5 ) Kommunalhuset, Vån 2, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 4 mars 2004, klockan 15.00 18.30. Kommunala Handikapprådet 2004-03-04 1 ( 5 ) Plats och tid Kommunalhuset, Vån 2, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 4 mars 2004, klockan 15.00 18.30. Närvarande Ann-Britth Fröjd, SN, ordförande

Läs mer

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats

Socialnämnden FN:s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14.00-15.45 Beslutande Jens Söder Höij (s) ordförande Lennart Daghed (fp) vice ordförande Leif Johansson (s) ledamot Tuula Ojala (s) ledamot Madeleine Biesert Salen (m) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-03-14 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson.

Socialchef Christel Sundberg Nämndsekreterare Anders Svensson. Jane Holmström Björkman. Omedelbart efter sammanträdet. Anders Svensson. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Åsljungarummet, tisdagen den 5 april 2016, klockan 17.00-17.15 Arne Andersson (M), ordförande Christer Unosson (KD), 1:e

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt

e..ite..å^^...atlo Hanna Stymne Bratt NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-10-07 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.00, 10.00-10.35 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-09-19 1(16) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.30 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:00-15:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) ersättare för Elisabeth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =NNVJNOS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNNJNMJOR NNVJNOS Socialnämndens sammanträde Information om jämförelser med andra kommuners insatser för vuxna med beroendeproblematik 3 Information om arbetet med handlingsplanen för budget

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden. Thure Andersson (S) Sara Landerholm 2013-10-30 Plats och tid Lokal Nissan, Danska vägen Gislaved, kl 13.00-13.45 Beslutande Bengt Petersson (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Börje Malmborg (KD) Linda Strömblad (C) Inga-Maj

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Socialnämnden 2012-10-17 Plats och tid Socialkontoret, Konferensrum Älven, Mora, kl 08.15-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.15-15.40 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma,

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.30-19.45 Beslutande se bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2012-04-18 Plats och tid Kommunstyrelserummet, Kommunhuset, Mora, kl 08.15-09:15 ande Övriga deltagare Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane

Läs mer

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010

2010-04-22. Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00. Socialkontoret, Baldersgatan 17, Norrtälje, tisdagen den 27 april 2010 NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2010-04-22 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 08.30-09.35, 10.15-12.00 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, socialchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-16 1(10) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.10 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Per Thorsell (M) Lise Lidbeck (FP) Gunvor Hanson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer