Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum. Vesna Petrusic. Justerande... Vesna Petrusic"

Transkript

1 (22) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 27 mars 2008, kl Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista Sid 3 Utsedd att justera Vesna Petrusic Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Sylvia Forsström Ordförande... Lennart Niklasson Justerande... Vesna Petrusic ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Socialnämnden, Sundsgatan 29, Vänersborg Underskrift... utdragsbestyrkande Eva Grindén

2 (22) Närvarolista Beslutande Lennart Niklasson (s) Tove af Geijerstam (fp), 1:e v ordf Ann-Britth Fröjd (c), 2:e v ordf, Marita Högberg (c), Kenneth Persson (s), Milena Jansson (s), Mikael Andersson (s) Vesna Petrusic (s) Maj-Britt Robertsson (s) Gunnel Andersson (c) Kerstin Andersson-Carlsson (m) Reino Fredriksson (m) Marie-Louise Bäckman (kd) Lutz Rininsland (v) Margit Bäckemo (fv) Tjänstgör för Ann-Britth Fröjd (c) Kenneth Persson (s) Reidar Eriksson (s) Helen Larsson (c) Ingemar Andersén (m) Ersättare Lennart Grann (s), Milena Jansson (s), Marita Högberg (c), Anna Persson (m) Personalföreträdare Övriga deltagare Sture Johansson, socialchef Sten Nilsson, omsorgschef Gunilla Samuelsson, administrativ chef Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg Sjögren, bitr äldreomsorgschef Sonja Nyström, chef Individ- och familjeomsorgen Lena Sjöström, verksamhetsutvecklare Margareta Hall Åkesson, utredare Curt-Göran Crantz, utredare Per Ekman, utredare Jarmo Lahtinen, utredare Mia Harri, handikappkonsulent Eva Grindén, förvaltningsassistent Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

3 (22) Ärenden 46 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare 47 Information om FÖP fördjupad översiktsplan för staden Vänersborg och Vargön 48 Information 49 Socialnämndens verksamhetsberättelse för år Verksamhetsuppföljning 51 Översyn av Larmmottagningen inom socialförvaltningens vård- och omsorgsavdelning 52 Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas Hälso- och sjukvård 53 Remiss angående försöksverksamhet med Jobbpusslet 54 Förslag till Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL 55 Remissvar Förslag till organisation och finansiering av gemensam FoU-verksamhet för kommunerna i Fyrbodal, gällande hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 56 Rapport efter genomförd Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) för Individ- och familjeomsorgen 57 Uppföljning av socialnämndens beslut, andra halvåret Verksamhetsberättelse Carema Äldreomsorg 59 Anmälan enligt Lex Sara, sekretess separat paragraf 60 Anmälan enligt Lex Sara, sekretess separat paragraf 61 Ordförandeinformation 62 Socialchefsinformation 63 Anmälan av delegationsbeslut 64 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden 65 Anmälan av protokoll

4 (22) 46 Sammanträdets öppnande, val av protokollsjusterare Ordföranden Lennart Niklasson (s) hälsar välkomna till dagens sammanträde och förklarar det öppnat. Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Vesna Petrusic (s).

5 (22) 47 Information om FÖP fördjupad översiktsplan för staden Vänersborg och Vargön Information om FÖP fördjupad översiktsplan av Jasmina Lilja, planarkitekt, Matilda Chocron, ekolog från byggnadsförvaltningen samt Maria Fridén Alexandersson, kommunekolog, Miljö och hälsoskyddsförvaltningen. I ÖP 2006 samt i beslut i kommunstyrelsen finns grunden för att arbeta fram en fördjupad översikt för staden Vänersborg och Vargön. Byggnadsförvaltningen har tagit fram ett program för de olika nämnderna för genomförande av uppdraget. Vid dagens möte erhöll socialnämnden utförlig information om FÖP samt genomförde en s k SWOT-analys på ett angivet område. En SWOT-analys innebär att man diskuterar och bedömer områdets styrka, svaghet, möjlighet och hot. Området som valdes diskuterades utifrån perspektivet framtida bostadsbebyggelse.

6 (22) 48 Information Sture Johansson, socialchef - Verksamhetsuppföljning - Remiss angående försöksverksamhet med Jobbpusslet - Yttrande över förslag till organisation och finansiering av gemensam FoUverksamhet för kommunerna i Fyrbodal gällande socialtjänst, hälso- och sjukvård Gunilla Samuelsson, administrativ chef - Verksamhetsuppföljning Sonja Nyström, chef Individ och familjeomsorgen - Socialnämndens verksamhetsberättelse för år Rapport efter genomförd Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) för Individ- och familjeomsorgen, Vänersborgs kommun 2007 Sten Nilsson, omsorgschef - Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2007 Gunnar Erlandsson, äldreomsorgschef - Socialnämndens verksamhetsberättelse för år Översyn av Larmmottagningen inom socialförvaltningens vård och omsorgsavdelning - Anmälan enligt Lex Sara Ann-Sofie Borg Sjögren, bitr äldreomsorgschef Förslag till Vägledning vid biståndsbedömning enl LSS och SoL Eva Grindén, förvaltningsassistent - Rapport efter genomförd Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) för Individ- och familjeomsorgen, Vänersborgs kommun 2007 Socialnämnden noterar informationen.

7 (22) 49 Dnr 2008/108 Socialnämndens verksamhetsberättelse för år 2007 Enligt anvisningarna från kommunstyrelsen skall varje nämnd lämna en verksamhetsberättelse som beskriver nämndernas verksamhet och resultat och som skall ingå i kommunens verksamhetsberättelse för Socialnämnden beslutar överlämna verksamhetsberättelsen avseende år 2007 till kommunstyrelsen. Vidare konstaterar socialnämnden att ett mycket gott samarbete har förevarit med gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden i ärenden inom avdelningen Individ- och familjeomsorgen. Protokollsutdrag till kommunstyrelsen Sture Johansson, socialchef

8 (22) 50 Dnr 2008/97 Verksamhetsuppföljning Redovisning lämnas över statistik, i enlighet med socialnämndens beslut, avseende antal utskrivningsklara personer och betaldagar, nyckeltal från avdelningarna Vård och omsorg, Individ och familjeomsorg och Omsorg om funktionshindrade samt övertid och mertid. Vid dagens möte redovisas också statistik över sjukfrånvaro, sjuktimmar och sjuklön. Anmälan av förteckning över inkomna domar under Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

9 (22) 51 Dnr 2008/92 Översyn av Larmmottagningen inom socialförvaltningens vårdoch omsorgsavdelning Larmmottagningen inom vård- och omsorgsavdelningen har i nuvarande form funnits sedan Frågan om alternativa vägar att omhänderta larm från trygghetstelefoner har aktualiserats under det senaste året. En översyn har genomförts och redovisas i rapport daterad I rapporten återfinnes statistik bl a över antal trygghetstelefoner i kommunen, orsaker och antal larm per år samt kostnaderna år 2007 för nuvarande larmmottagning. Rapporten redovisar också förbättringsåtgärder vid fortsatt egen larmmottagning och bedömning av fördelar och nackdelar vid eventuell omorganisation. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. Protokollsutdrag till Gunnar Erlandsson äldreomsorgschef Margareta Hall Åkesson, utredare

10 (22) 52 Dnr 2008/101 Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård Från Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund har inkommit förslag att kommunerna skall godkänna förslag till läkarmedverkan inom kommunal vård. Föreligger skrivelse, daterad , från socialchefen med förslag om godkännande av upprättat ramavtal. Kommunstyrelsen har för egen del begärt yttrande från socialnämnden för att själva fatta beslut i ärendet. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna av Västra Götalandsregionen och Västkom upprättat Ramavtal om Västra Götalandsregionens läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård. Protokollsutdrag till kommunstyrelsen Sture Johansson, socialchef

11 (22) 53 Dnr 2008/83 KSAu: Remiss ang försöksverksamhet med Jobbpusslet KSAu uppdrog under hösten 2007 åt kommunchefen att tillsammans med förvaltningscheferna pröva frågan om kommunen skall starta försöksverksamhet med Jobbpusslet. Socialchefen har avgivit synpunkter i tjänsteutlåtande, daterat Socialförvaltningen har lämnat förslag på två försöksarbetsplatser där man kan se Jobbpusslet som ett komplement i arbetsgrupper där lanseringen av Heldel hittills gått trögt. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade, , 9, att för yttrande remittera frågan om försöksverksamhet med Jobbpusslet till bl a socialnämnden. Socialnämnden beslutar att som remissvar avge socialchefens skrivelse , som lämnades i samband med beredningen av ärendet inför föregående beslutsomgång. Protokollsutdrag till kommunstyrelsen Sture Johansson, socialchef

12 (22) 54 Dnr 2008/31 Förslag till Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL Socialnämnden erhöll information i ärendet Förslag till Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL. Nämnden beslutade då att Kommunala Handikapprådet och Kommunala Pensionärsrådet också skulle erhålla information om förslaget innan nämnden fattade beslut i ärendet. Råden har erhållit information av förvaltningen vid ett gemensamt möte Socialnämnden beslutar anta Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL. Dokumentet Vägledning vid biståndsbedömning enligt LSS och SoL gäller från och med och ersätter dokumentet Riktlinjer LSS och SoL. Protokollsutdrag till Sture Johansson, socialchef

13 (22) 55 Dnr 2007/275 Yttrande över förslag till organisation och finansiering av gemensam FoU-verksamhet för kommunerna i Fyrbodal, gällande socialtjänst, hälso- och sjukvård Från Fyrbodals kommunalförbund har via kommunstyrelsen kommit remiss över förslag till FoU-policy (Forskning och Utveckling) inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården i Fyrbodal samt frågor om organisering av FoU. Socialchefen har upprättat förslag till yttrande, daterat Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta föreslagen FoU-policy för det egna FoU-arbetet och grundläggande utgångspunkt i FoU-samverkan med andra aktörer. Kommunstyrelsen föreslås vidare godkänna föreslagen organisation och finansiering av ny FoU-samverkan i kommunalförbundets regi. Protokollsutdrag till kommunstyrelsen Sture Johansson, socialchef

14 (22) 56 Dnr 2008/110 Rapport efter genomförd Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) för Individ- och familjeomsorgen, Vänersborgs kommun I Individ- och familjeomsorgens RA-plan anges målet att minst 80% av alla som Individ- och familjeomsorgen möter ska uppleva sig väl och rättssäkert bemötta. Under veckorna genomfördes en enkätundersökning där åtta delområden betygsattes. Sammanlagt utdelades 235 enkäter och man erhöll en svarsfrekvens på 55%. I rapport, daterad , redovisas resultatet från enkätundersökningen. I rapporten konstateras att uppsatt mål anses uppnått. Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna. Protokollsutdrag till Sonja Nyström, chef Individ- och familjeomsorgen Eva Grindén, förvaltningsassistent

15 (22) 57 Dnr 2008/93 Uppföljning av socialnämndens beslut, andra halvåret 2007 I syfte att följa upp effektueringen av nämndens beslut genomförs halvårsvisa uppföljningar av nämndens beslut. Resultatet av uppföljningen avseende beslut tagna andra halvåret 2007 redovisas i dokument, daterat Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. Protokollsutdrag till Sylvia Forsström, förvaltningssekreterare

16 (22) 58 Dnr 2008/104 Verksamhetsberättelse Carema Äldreomsorg På uppdrag av Vänersborgs kommun driver Carema Äldreomsorg sedan social och medicinsk omvårdnad på entreprenad i Brålanda. Under 2007 har uppdraget omfattat hemtjänst, hemsjukvård, Solhaga och Sörbygårdens äldreboenden samt servicehuset Prästkragen. Carema Äldreomsorg har tillsänt socialnämnden verksamhetsberättelse avseende år Socialnämnden noterar erhållen information och lägger verksamhetsberättelse 2007 från Carema Äldreomsorg till handlingarna. Protokollsutdrag till Carema Äldreomsorg Sture Johansson, socialchef

17 (22) 59 Dnr 2008/112 Anmälan enligt Lex Sara sekretess separat handling

18 (22) 60 Dnr 2008/111 Anmälan enligt Lex Sara sekretess separat handling

19 (22) 61 Ordförandeinformation /05 överläggning i integration/flyktingfrågor med sakkunnig Jesper Svensson, Länsstyrelsen tillsammans med kommunens drogförebyggare möte i Stockholm med övriga kommuner som ingår i projekt Narkotika på krogen presidiet tillsammans med förvaltningschefen möte med omsorgsnämnden och förvaltningschef i Trollhättan i samverkansfrågor Socialnämnden noterar informationen. 62 Socialchefsinformation Mål och resursplanen, MRP, genomgång av tidplan, redovisade resursbehov enl förvaltningens bedömning, tilldelad preliminär ram för 2009 och möjliga åtgärder för ramanpassning. Möte med NU-sjukvårdens förvaltningsledning gällande lokalisering och uppdrag för vårdavdelningar för multisjuka äldre. Årets löneförhandlingar är inledda. Socialnämnden noterar informationen.

20 (22) 63 Anmälan av delegationsbeslut Försörjningsstöd Daterat Nr Vård och omsorg, Individ- och familjeomsorg och LSS Daterat Nr Socialnämnden noterar anmälan av delegationsbeslut.

21 (22) 64 Anmälan av beslut/underrättelser, rapporter/skrivelser, meddelanden Beslut, , från Länsstyrelsen Västra Götalands län. Tillsyn av Villa Trestad. Länsstyrelsen bedömer att Villa Trestad med sin kompetens och sitt engagemang mycket väl uppfyller bedömningskriterierna inom de granskade ansvarsområdena. Socialnämnden noterar informationen till handlingarna.

22 (22) 65 Anmälan av protokoll Kommunala Handikapprådet , 2 Hälsopolitiska rådet Kommunala Pensionärsrådet , 64 kommunstyrelsen socialutskottet socialutskottet Socialnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2005-08-25 1(22)

Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Socialnämnden 2005-08-25 1(22) Plats och tid Rum 225, Kommunalhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Torsdagen 25 augusti 2005, klockan 15.00 19.00. Beslutande Lennart Niklasson (s) ordföranden Gunnar Lidell

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (20) Tid Klockan 13.15 15.45. Ajournering kl. 14.40 15.05. Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Mia Magné (M) C Mikael

Läs mer

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36)

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36) 2008-06-04 1 (36) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 14.20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-12-13 1 (24) Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg. Joakim Sjöling (S) ANSLAG/BEVIS. Plats 2010-12-13 1 (24) Plats Kommunhuset, rum 225, Sundsgatan 29 Vänersborg Tid Måndagen den 13 december 2010, 13.15-15.10 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

2007-11-07 1 (33) Madelaine Karlsson

2007-11-07 1 (33) Madelaine Karlsson 2007-11-07 1 (33) Plats Sammanträdesrum Bohuslän, Högskolecentrum, Vänersborg Tid Onsdagen den 7 november 2007, kl 08.30-1610. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26

PROTOKOLL från 1(13) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 2012-01-26 1(13) Plats och tid: Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare: Ale Kommun kl 8:00-12:00 Boel Holgersson (C), ordf. Daniel Madsen (M) Chatarina Engström (KD) Eva Eriksson (S) Dennis Thomsen (S) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.15 16.40 Ajournering kl. 14.35-15.00 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (27) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Jörgen Hagman-Lindén

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24

PROTOKOLL 1(21) Sammanträdesdatum 2008-04-24 1(21) Plats och tid: Beslutande Kl 07:50 10:00 Tema äldreomsorg. Information och studiebesök i äldreomsorgens verksamheter. Kl. 10:00 12:00 Biståndsenheten. Information och diskussion med handläggarna.

Läs mer

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson

Idrottsgatan 7, Vänersborg. Gisela Holtersson Gymnasienämnden 2009-12-08 1 (12) Plats Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 8 december 2009, kl 14.00-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer