Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS"

Transkript

1 Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Vid fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet Vårterminen 2014 Del A: Sidas riktlinjer Del B: Ansökningskrav och urvalsprocedur Del C: Vägledning i hur man formulerar en ansökan Del D: Bedömningskriterier för urval Bilaga 1: DAC List of Aid Recipients lista över giltiga länder Bilaga 2: Ansökningsformulär Sista ansökningsdag

2 Del A: Sidas riktlinjer och villkor för MFS MFS (Minor Field Studies) är ett Sida-finansierat program som administreras av Universitetsets och högskolerådet. Stipendieprogrammet riktar sig till studenter på högskolan med internationellt intresse som avser att samla material till sin G3- eller magister/masters-uppsats genom en fältstudie under 8 10 veckor. Syftet är att ge svenska högskole- studerande ökade kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Genom MFS-programmet ges studerande möjlighet att under två månader skaffa sig en utlandserfarenhet. En förhoppning är att studien bidrar till ett fortsatt engagemang i internationella frågor och en ökad förståelse för utvecklingsproblematiken. Stipendier ges för fältstudier i länder som internationellt klassificeras som utvecklingsländer. Vem kan söka? Du som studerar på G3 eller Magister/Master-nivå och avser att insamla material till din uppsats/självständiga arbete genom en fältstudie kan söka MFS-stipendium. Vidare ska du: Ha tagit i princip 150 högskolepoäng och får inte ha påbörjat forskarutbildning. Ha goda kunskaper i engelska. Om värdlandets språk är franska, spanska eller portugisiska bör du ha studerat språket på gymnasienivå eller ha motsvarande kunskaper. Vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i det före detta hemlandet. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare skall vara fast boende i Sverige sedan minst ett år för att kunna bli beviljad MFS-stipendium. Den studerande får inte tidigare ha haft ett stipendium för en tjänst i fält som rör utvecklingsproblematiken. Annan erfarenhet, som studier eller vistelse i u-land är inget hinder. Ett aktivt internationellt intresse ses som en merit. MFS kan bara beviljas en gång. Stipendiet avser grundutbildning. Länder Giltiga länder är de som definieras som utvecklingsländer av OECD:s biståndskommitté, Se bilaga 1. Se även Utrikesdepartementets reserekommendationer. Studierna ska vara relaterade till den internationella utvecklingsprocessen, dvs. belysa aspekter inom samhällsvetenskap, naturvetenskap eller teknik som är av betydelse för ländernas utveckling inom dessa områden.

3 Handledare under studietiden För att beviljas MFS måste du ha en handledare i Sverige och en kontaktperson i fält. Handledaren i Sverige ska hjälpa till med det teoretiska och fackmässiga akademiska arbetet. Kontaktpersonen i fält hjälper till med praktiska arrangemang, kontakter och annan rådgivning. Kontaktpersonen i fält kan vara knuten till ett universitet, en enskild organisation eller till exempel ett Sida- eller FN-stött projekt. Förberedelseutbildning Alla som beviljats stipendium måste genomgå en obligatorisk förberedelsekurs. Kursen pågår två dagar och behandlar svenskt utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsofrågor, säkerhetsinformation samt landinformation. Dessa kurser genomförs i Härnösand. Mer information om förberedelsekursen finns på Pengar Stipendiet är ett bidrag baserat på en individuell budget som delvis täcker utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med exempelvis studiemedel från CSN. Stipendiets storlek är bestämt till kr och ska grundas på kostnaderna för: Resa tur och retur med billigaste färdsätt Vaccinationer Resa tur och retur till föreberedelsekursen, samt kost och logi Vissa omkostnader i värdlandet Försäkringar Kostnader för uppehälle baseras på levnadsomkostnaderna i landet och uppgår normalt till högst 50 procent av det statliga utlandstraktamentet för landet. På anmodan ska du kunna lämna en redovisning för kostnaderna. Om du som stipendiat av olika skäl inte alls skulle komma iväg till ditt värdland, kommer hela stipendiesumman med undantag av havda kostnader för förberedelser att åter- krävas. Vart vänder du dig? Ett 90-tal institutioner inom det svenska högskoleväsendet handhar MFS. De ansvarar för: Information om programmet. Urval av sökande till stipendiet. Godkännande av ämne och studieupplägg. Information till studenter Ansökan ska lämnas till MFS handläggare vid din fakultet eller enhet vid universitetet/högskolan. Varken Sida eller Universitets och högskolerådet beviljar bidrag till enskilda studenter. De kan inte heller inte svara på frågor som gäller din fakultets ansökningsdatum eller speciella anvisningar.

4 Varför? Syftet är att ge svenska studenter möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Programmet syftar också till att ge studenter, lärare och institutioner vid universitet och högskolor möjlighet att knyta kontakter med institutioner och organisationer i utvecklingsländer. Tidsbegränsning Fältperioden ska vara mellan åtta och tio veckor och ge förutsättningar för insamling och bearbetning av nödvändig data. Den sökande ansvarar själv för att planera sin fältvistelse och uppsats enligt de krav institutionen ställer och att med ansökan bifoga en budget. Rapportering och redovisning Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk som godtas av beviljande institution. Den ska godkännas av den egna institutionen i enlighet med gällande kriterier för uppsatser på motsvarande nivå. Vidare skall studenten skriva en reseberättelse från sin MFS-studie.

5 Del B. Ansökningskrav och Urvalsprocedur Fakultetens ambition är att i största möjliga mån få stipendiater till fakultetens institutioner. För att en student skall komma ifråga måste det aktuella fältarbetet göras inom ramen för studier på minst G3-nivå. Fakulteten för samhällsvetenskap har endast så kallade interna stipendier, varför MFS-medel endast kan sökas och beviljas de som utför sitt fältarbete inom ramen för en kurs vid vår fakultet. OBS! Vi har år 2014 två ansökningstillfällen ett på vårterminen och ett på höstterminen. Vårterminens ansökningsomgång skall användas av de som avser att genomföra sina MFS-projekt under höstterminen 2014 alltså G3- eller magister/master-uppsats under höstterminen Höstens ansökningsomgång används av de som skall göra sina MFS-projekt vårterminen Ansökan skall vara inkommen till MFS-handläggare senast den 18maj 2014 för ansökningsomgång HT-14 och den 21 november 2014 för ansökningsomgång VT-15. Ansökan ska dessutom mailas in i pdf-format till handläggare. Urval och nominering görs av institutionernas prefekter och ämnesföreträdare. Hänsyn tas också till den studerandes lärares rekommendationer. Beslut kan ej överklagas. Om de omständigheter t ex uppgifter i ansökan, varpå beslutet grundas, ändras eller visar sig vara oriktiga, kan detta leda till omprövning av beslut om tilldelning av medel. OBS! MFS-stipendier är ej inkomstgrundande, varför studiemedel kan sökas och erhållas tillsammans med MFS. Kontaktpersoner i Växjö och Kalmar Glenn Sjöstrand Sociologi Staffan Andersson Statsvetenskap Anders Nilsson Freds- och utvecklingsstudier Jonas Ewald Freds- och utvecklingsstudier Kajsa Higgins Utbildningsvetenskap Mattias Lundin Utbildningsvetenskap Christina Siwertsson Socialt arbete Anna Rubio Lind Socialt arbete Marie Hedberg Idrottsvetenskap Övrig information och MFS-handläggare Karolina Wagander, , Kajsa Higgins, , Postadress: Fakulteten för samhällsvetenskap, Växjö Se även SIDA:s riktlinjer för MFS:

6 DEL C: En vägledning i hur man formulerar en ansökan Här följer ett antal riktlinjer för hur man skriver en ansökan det är viktigt att du håller dig till dessa! Ansökan skall innehålla följande delar: 1. Sökandes namn, adress, person- och telefonnummer samt e-postadress 2. Namn på pågående utbildning, fördjupningsämne och antal avklarade poäng, bifoga LADOK-utdrag 3. Språklig kompetens i engelska och ev annat språk 4. Namn på handledare vid FSV samt handledares underskrift 5. Namn på kontaktpersoner i SIDA-landet 6. Start- och slutdatum för projektet 7. Projektets titel 8. Projektbeskrivning innehållande: Bakgrund till projektet Syfte med projektet Metodologisk design Tidsplan Redovisningsform 9. Specificerad kostnadssammanställning enligt: Resa med billigaste färdsätt, både till förberedelsekursen och till det land där studien skall genomföras Ett dygnstraktamente, kopplat till levnadskostnaderna i det aktuella landet Kostnad för försäkring Kostnad för nödvändiga vaccinationer Val av kursperiod för utbildning görs förslagsvis i slutet på vårterminen. Schema över kurstillfällen kan hittas på MFS-kurswebb, Förslag på tider kommer att ges till de stipendieberättigade. 11. Personligt brev (Vart vill du åka och varför du är lämplig! ( Erfarenheter som meriterar dig för utlandsvistelsen etc.) OBS! Kom ihåg att skriva under din ansökan och glöm inte att bifoga LADOK-utdrag och ev. rekommendationsbrev till din.

7 DEL D: Bedömningskriterier för urval Ansökan och fältstudiens genomförbarhet bedöms utifrån följande kriterier: 1. Det skall vara relevant för och helst anknyta till den internationella utvecklingsprocessen, inom ramen för PGU. För information om PGU se 2. Det skall hålla hög vetenskaplig kvalitet, innefattande teoretisk och metodologisk skärpa och tydlighet. 3. Det skall vara genomförbart, både i termer av vad som går att göra i en C-, eller magister- eller masteruppsats, och när det gäller logistik, i termer av boende, resor, tolkar, säkerhet etc. 4. Det skall finnas handledarkompetens inom området och det skall finnas fungerande kontakter i mottagarlandet. 5. Studentens erfarenhet inom området samt lämplighet och personlig mognad att kunna genomföra ett MFS. Beslutsgång Varje institution har en bedömargrupp som utvärderar ansökningarna som kommit in. De utvalda ansökningarna granskas sedan för slutlig bedömning av Fakulteten för samhällsvetenskaps Internationaliseringsråd. Rådet bereder underlag för beslut av dekan.

8 ANSÖKAN OM MINOR FIELD STUDIES (MFS) Institutionen för vid fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö Sökande Namn Personnummer Adress Telefon E-post Pågående utbildning Fördjupningsämne och antal avklarade poäng vid söktidpunkten Språkkunskaper (självdefinierade) Projektinformation Namn på handledare vid institutionen samt handledarens underskrift Namn på kontaktperson i SIDA-landet Start och slutdatum för projektet Projektets titel Eventuell medsökandes namn Härmed försäkras att i ansökan lämnade uppgifter är med verkligheten överstämmande Ort, datum och namnteckning Följande bilagor skall bifogas ansökan Ladokutdrag Projektbeskrivning (max 2 A4-sidor) Personligt brev (max 1 A4-sida) Preliminär kostnadskalkyl och sökt belopp Sista ansökningsdag

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS. 030101 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION OCH HANTERING... 3 3 MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT...

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Minor Field Study. MFS ansökan 2013

Minor Field Study. MFS ansökan 2013 Minor Field Study MFS ansökan 2013 MFS 2013 - UPPLÄGG Vad är MFS? Vem kan söka? Val av land & ämne Ansökningsförfarandet & kalendarium Att tänka på inför ansökan & fältstudien & varför söka MFS Universitets-

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga!

Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! -En praktisk guide med tips och råd kring utlandsstudier Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: Det är glädjande att du har tagit första

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas Konferens 2014

Handbok för projektansökan. Atlas Konferens 2014 Handbok för projektansökan Atlas Konferens 2014 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08

UTlandsstudier - EN LATHUND. Internationella kontoret HT 08 UTlandsstudier - EN LATHUND Internationella kontoret HT 08 1 Information om utlandsstudier/praktik Högskolan Dalarna (HDa) ger dig som student möjlighet att läsa en del av din utbildning utomlands som

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Handbok utbyte studieort Växjö

Handbok utbyte studieort Växjö Handbok utbyte studieort Växjö Utbytesstudier 2015-2016 Bra att veta Anna Lindahl Internationell koordinator Växjö Innehåll Varför utlandsstudier? 5 Tidsplan för utbytesprocessen vid Ekonomihögskolan program

Läs mer

ASSISTENTSTIPENDIUM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER

ASSISTENTSTIPENDIUM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER ASSISTENTSTIPENDIUM FÖR BILD- OCH FORMKONSTNÄRER Bildkonstnärsfonden fördelar omkring 20 assistentstipendier per år. Stipendiet ska ge dig möjlighet att utvecklas genom att arbeta med en mer erfaren kollega

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Hej! Vill du läsa kurser som inte ges vid Stockholms universitet,

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor

Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor 2013 06 12 Vägledning för ansökan om tillstånd att använda andra behörighetsvillkor Bakgrund Regeringen bemyndigar i 7 kap 11 högskoleförordningen (1993:100) Universitets- och högskolerådet att, om det

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16

Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 2 Handbok för utresande utbytesstudenter HT15/VT16 Hej! Vill du läsa kurser som inte

Läs mer

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter

Handbok för utresande utbytesstudenter. Studera utomlands. Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter Studera utomlands Handbok för utresande utbytesstudenter 2 Handbok för utresande utbytesstudenter Handbok för utresande utbytesstudenter 3 Hej! Den här handboken

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer