RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS."

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING ORGANISATION OCH HANTERING MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT STIPENDIERNAS GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR Studenterna Institutionerna... 5 B. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 1 INFORMATION DELTAGANDE INSTITUTIONER VAL AV LAND OCH ÄMNE STUDENTENS ANSÖKAN TILL INSTITUTIONEN URVAL OCH BESLUT Akademisk kvalitet Personbedömning Bedömning av övriga egenskaper Budget FÖRBEREDELSEKURS STUDENTENS FÄLTVISTELSE Handledare i Sverige Kontaktperson i fält STUDENTENS RAPPORTERING OCH REDOVISNING INSTITUTIONENS RAPPORTERING OCH ANSÖKAN OM NYA MEDEL TILL IP HANDLEDARRESOR... 14

3 3 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 Inledning Föreliggande riktlinjer träder i kraft den 1 januari år 2003 och gäller tills vidare. Riktlinjerna omfattar hela Sidas stipendieprogram för Minor Field Studies (MFS) och tillämpas av alla berörda parter. MFS startade redan 1968 under namnet Minor Research Task (MRT). Inom MRT delades 135 stipendier ut mellan åren 1968 och 1985, då programmet gjordes om till Minor Field Studies. Sedan 1985 har antalet stipendier och deltagande institutioner (beviljande) successivt ökat i antal och idag är MFS förankrat vid flertalet svenska universitet och högskolor. Programmet omfattar för närvarande cirka 500 stipendier årligen som beviljas av omkring 90 universitets- och högskoleinstitutioner. MRT skapades för att ge svenska studenter möjlighet till en första fältpraktik i u-land. Syftet med programmet var att öka svenska studenters kunskaper, förståelse och engagemang för u-landsfrågor, samt att utveckla den svenska resursbasen inom området. I takt med programmets utveckling har målsättningarna bräddats framförallt genom ett syfte att bidra till svenska universitet och högskolors internationalisering. En tilltagande globalisering och nytt perspektiv på utvecklingsländernas roll i det internationella samhället har gjort det angeläget att betona internationaliseringsaspekten; dvs. i detta fall svenska studenters och högskolors gemensamma förmåga att bidra till kunskap, förståelse och medvetenhet i Sverige om omvärlden utanför de industrialiserade länderna genom akademiskt samarbete. För gällande mål och förväntat resultat redogörs nedan under punkten 3. 2 Organisation och hantering Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida, finansierar programmet och ansvarar för dess inriktning, utveckling och organisation. Under årens lopp har organisationen genomgått flera omvandlingar bland annat som en följd av programmets volymutveckling. Följande organisation gäller från och med den 1 januari 2003: MFS finansieras, kvalitetssäkras och styrs av Sida, medan all administration handhas av Internationella Programkontoret i Stockholm. Internationella Programkontoret (IP) avrapporterar årligen verksamheten till Sida som fattar beslut om och godkänner åtgärder i programmet på basis av egen och IPs bedömning. IP är den myndighet som handhar alla kontakter med deltagande institutioner i form av ansökningar och rapportering. IP ansvarar vidare för samarbetet med de svenska universitetsinstitutioner som ombesörjer den obligatoriska förberedelseutbildningen för utresande stipendiater. IP anordnar även på årsbasis seminarier med de institutioner som ingår i programmet. Syftet är att utbyta erfarenheter av programmet och att informera om eventuella ändringar i riktlinjer eller andra frågor inom programmet.

4 4 3 Mål och förväntat resultat Minor Field Studies (MFS) är ett program som syftar till att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner inom det internationella utvecklingssamarbetet svenska universitet och högskolor samt att bidra till att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en fältstudie som kan beviljas till studenter att utnyttjas för att skriva en uppsats på C- eller D-nivå (eller motsvarande akademiska nivå) i ett ämne som anknyter till utvecklingsfrågor. Det övergripande målet för programmet är att i första hand bereda studenter men också lärare vid svenska universitet och högskolor möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter med institutioner, organisationer och forskningsinstitut i detta syfte. Det förväntade resultatet av programmet till år 2010 är att: minst svenska studenter ska ha vunnit ökade insikter om faktorer och drivkrafter bakom de internationella utvecklingsfrågorna i vid mening och förståelse för det svenska samhällets behov av nära kontakter med omvärlden; och svenska universitet och högskolor ska ha regelmässiga samarbeten med institutioner, organisationer eller forskningsinstitut i utvecklingsländer avseende studentutbyte, lärarutbyte, och kurser. Huvuddelen av MFS-uppsatserna ska ha skrivits inom ramen för ett sådant samarbete. Målgrupperna för MFS är sålunda svenska studenter samt svenska universitet och högskolor samt indirekt deras samarbetsparter i utvecklingsländerna. Resultatuppföljning ska ske årligen i samband med rapportering och redovisning från institutionerna. Uppföljningen kommer i första hand att innefatta kvantitativa aspekter som antal beviljade stipendier och dess fördelning på sökande institutioner, ämnesområden och länder. Programmets kvalitativa resultat utvärderas i särskild ordning och på Sidas initiativ, samt genom en djupare analys år Stipendiernas generella förutsättningar Uppgifterna i detta avsnitt ska betraktas som en sammanfattning av programmets allmänna förutsättningar. Alla uppgifter om specifika villkor och anvisningar kommer att återkomma i avsnitt B och, i den mås så krävs, där ytterligare kvalificeras. 4.1 Studenterna MFS riktar sig till studenter med ett internationellt intresse som avser att skriva sin C- eller D- uppsats i form av ett fältarbete. För att bli beviljad stipendium är det viktigt att uppsatsen har relevans för utvecklingsproblematiken och att ämnet har anknytning till den beviljande institutionens intressen och undervisning avseende region och ämne. Det senare innebär att uppsatsen ska ha relevans för de kontakter med personer, organisationer eller institutioner i utvecklingsländer som institutionen har. Det är också möjligt att söka stipendium till länder som institutionen vill utveckla samarbete med.

5 5 Uppsatsen kan genomföras i de länder som enligt OECD/DAC 1 är klassificerade som utvecklingsländer. DAC klassificeringen finns presenterad på IPs hemsida (se avsnitt B.1 sid. 7). Ansökan om MFS görs av studenten vid en i MFS-programmet deltagande institution eller enhet. Man kan således inte ansöka om MFS direkt hos IP eller Sida. Om studentens egen institution inte deltar i MFS programmet, är det möjligt att söka vid en annan institution än den studenten är inskriven vid så länge det sker inom samma ämne. Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en eller i undantagsfall två andra studenter. En förutsättning för att erhålla ett stipendium är att vissa grundkrav är uppfyllda. Fältperioden ska vara mellan åtta och tio veckor och ge förutsättningar för insamlig och bearbetning av nödvändiga data. Den sökande ansvarar själv för att planera sin fältvistelse och uppsats enligt de krav institutionen ställer och att med ansökan bifoga en budget. Stipendiet ska ses som ett bidrag och ska inte täcka alla utgifter under fältperioden. Studenten bör alltså ha en inkomst utöver stipendiet, till exempel studiemedel från CSN. Stipendiets storlek bestäms av den beviljande institutionen och kan variera mellan och kr beroende på bland annat de kostnader som är förenade med att besöka ett visst land. Alla studenter som har blivit beviljade MFS-stipendium ska gå en förberedelsekurs som ges vid ett antal svenska universitet. Kursen behandlar bland annat utvecklingsteori och utvecklingssamarbete, kulturfrågor, hälsofrågor samt landinformation. Kursen pågår normalt under två dagar och arrangeras vid ett tjugotal tillfällen per år. Förberedelsekursen ska genomföras i god tid före avresa till värdlandet. Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk som godtas av beviljande institution. Den ska godkännas av den egna institutionen i enlighet med gällande kriterier för uppsatser på motsvarande nivå. 4.2 Institutionerna De institutioner som finner det angeläget att medverka i MFS-programmet gör ett antal konkreta åtaganden. Först och främst handlar det om att på lämpligt sätt informera studenter på C- och D-nivå om programmets existens, dess mål och villkor. Vidare ska institutionen ha tillgång till handledare som har kunskaper om utvecklingsfrågor och helst också egna erfarenheter av arbete eller forskning i fält. Den aktuella institutionen bör ha löpande samarbete med lämpliga universitet, organisationer eller institutioner i värdlandet i fråga som kan hjälpa till med kontakter i fält. Om så inte är fallet kan programmet i begränsad utsträckning medverka till att etablera sådana samarbeten (se vidare under handledarresor). Det är vidare institutionens åtagande att bedöma att ansökan uppfyller kraven, både vad avser den akademiska kvaliteten i frågeställningen och möjligheterna att genomföra studien, metodmässigt såväl som rent praktiskt. Det ska inte ställas varken högre eller lägre krav på en MFS finansierad C- eller D-uppsats än på andra uppsatser på samma nivå. 1 OECD/DAC; Organisation of Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee.

6 6 För att kunna bevilja stipendier måste institutionen kunna anvisa en kontaktperson i fält och en handledare i Sverige. Handledaren i Sverige ska fungera som en vanlig handledare för en uppsats på denna nivå. Kontaktpersonen i fält ska kunna bistå med praktiska arrangemang i värdlandet, exempelvis kontakter med resurspersoner. Kontaktpersonen i fält erhåller ingen ersättning från Sida eller beviljande institution för sin insats och det är därför viktigt att stipendiet (dvs. studenten) ersätter honom/henne för överenskomna utgifter, exempelvis vid transporter eller insamlig av material. Institutionen ska vidare administrera hela förfarandet från ansökan till IP, urvalsprocessen, utbetalningar och kontroll av stipendiets användning, någon form av uppföljning med de studenter som erhållit ett stipendium under året samt årligen rapportera om utfallet till IP och redovisa användningen av tilldelade medel. Den beviljande institution ansvarar också för att informera den svenska ambassaden i värdlandet om att en stipendiat kommer. Studenten ska också informeras om UDs reserekommendationer samt tillse att dessa efterföljs. Ambassaderna har i övrigt inget ansvar för att underlätta stipendiatens arbete i administrativa, tekniska eller andra frågor.

7 7 B. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 1 Information IP ansvarar för att information om MFS-programmet i alla dess delar når ut till svenska universitet och högskolor. Information om programmet kommer alltså inte endast deltagande institutioner till del utan även potentiellt deltagande institutioner. IP tillhandahåller information om programmet som helhet på sin hemsida; MFS programmet består av två operativa delar; dels de institutioner som deltar i programmet genom att de granskar ansökningar och beviljar stipendier till sökande studenter; och dels de institutioner som tillhandahåller den obligatoriska förberedelseutbildning som stipendiaterna ska genomgå före avresa. Särskild information om dessa kurser orter, kurstillfällen, kursinnehåll mm finns tillänglig via IPs hemsida eller direkt på de kursanordnande institutionernas informationssida Notera att det vilar på de beviljande institutionernas ansvar att informera alla sökande om programmet. Deltagande institutioner ska tillhandahålla information om MFS-programmet i god tid innan ansökningsdatum. Informationen ska riktas till universitetets/högskolans studenter generellt, inte specifikt till en viss grupp/kurs. 2 Deltagande institutioner Antalet deltagande institutioner i programmet varierar. Det är IP som avgör vilka dessa är samt hur många stipendier som tilldelas respektive institution baserat på årliga ansökningar. Notera att benämningen institution tillämpas olika vid olika lärosäten och att motsvarande enheter givetvis har möjlighet att ansöka om deltagande i programmet. Institutioner som önskar delta i MFS-programmet ansöker till IP senast den 1 december. Ansökningshandlingar finns tillgängliga på IPs hemsida i god tid innan sista ansökningsdatum. Generellt kan sägas att institutioner som vill administrera MFS måste kunna ge studenterna goda möjligheter att genomföra uppsatsen. Detta kräver att institutionen kan erbjuda studenterna dels kvalificerad handledarhjälp i Sverige och relevanta kontaktpersoner i värdlandet, dels att institutionen har erfarenhet av arbete i utvecklingsländer. Nedan anges vilka grundkrav programmet ställer på en ansökan om deltagande. I övrigt avgör och tillhandahåller IP instruktioner för ansökningarnas innehåll. Ansökan till IP om deltagande i MFS-programmet en kort beskrivning av institutionen redovisning av personalens (de som kan komma i fråga som handledare) internationella erfarenheter internationella kontakter inom institutionen

8 8 3 Val av land och ämne MFS stipendiet förutsätter att uppsatsen ska vara relaterad till den internationella utvecklingsprocessen, dvs. den ska belysa aspekter inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap eller teknik som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Uppsatsens frågeställning ska ha en tvärvetenskaplig aspekt och en generell samhällsmässig tillämpning, även i de fall enskilda institutioner, organisationer eller specifika tekniska/naturvetenskapliga företeelser studeras. Arbetet får således inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna. Detta innebär exempelvis att MFSstipendiet inte får användas för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land, utan att inbegripa dess interaktion med värdlandet. Detta innebär att varje ämnesval som uppfyller dessa grundläggande kriterier är giltigt för ett MFS, oavsett disciplin. Det är beviljande institutions uppgift att göra denna bedömning. Aktuella värdländer vid genomförande av MFS är de som enligt OECD/DAC bedöms som utvecklingsländer. En fullständig förteckning över vilka länder som för närvarande är aktuella tillhandahålls av IP. 4 Studentens ansökan till institutionen Ansökan om MFS stipendium ska lämnas till den MFS-ansvariga vid respektive institution eller enhet vid universitet/högskola. Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en eller i undantagsfall två andra studenter enligt anvisningar från beviljande institution. Institutionen ska beakta alla inkomna ansökningar. Förutom att uppsatsuppslagen ska uppfylla de kriterier som anges ovan (avsnitt 3), gäller att de ska uppfylla de akademiska kriterier som institutionen fastställer och således inte utgöra något undantag i förhållande till en vanlig uppsats på institutionen. För den slutgiltiga bedömningen av den färdiga uppsatsen gäller detsamma. Avsnitt 5 nedan anger riktlinjer och förhållningssätt vid bedömningen av inkomna ansökningar i de delar som specifikt avser MFS ansökan. Notera att det utöver de krav som ställs på studentens ansökan om stipendium åligger institutionen att inom ramen för de kontakter institutionen har i värdlandet själv eller i samarbete med studenten tillse att stipendiaten har en kontaktperson i fält, och att denna förutsättning måste vara uppfylld för att fältarbetet ska betraktas som genomförbart. Nedan anges i allmänhet och i detalj vilka tre (3) krav som ska vara uppfyllda av studenten för att en ansökan om MFS ska anses komplett:

9 9 1. Att grundkraven på den sökande är uppfyllda enligt följande: Grundkrav Studenten ska ha för avsikt att ägna sin MFS till C-, D-uppsats eller motsvarande (genomgången och godkänd kurs på B-/C-nivå i ämnet) och ska ha tagit i princip 100 universitetspoäng vid utresan. Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning. Studenten ska inte vara äldre än 35 år, om inte särskilda skäl föreligger. Den studerande får inte tidigare ha haft ett stipendie eller en tjänst i fält som rör utvecklingsproblematiken. Annan relevant erfarenhet, exempelvis studier eller vistelse i u-land, är inget hinder för ansökan. Den sökande ska vara svensk medborgare eller ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens enligt särskilda kriterier. Studenten ska ha goda kunskaper i engelska. I de fall värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska sökande ha studerat språket som C-språk på gymnasienivå (eller motsvarande). Studenten får ej tidigare ha erhållit MFS-stipendium 2. Att det finns en utförligt beskriven och genomförbar projektplan samt ett förslag till alternativ uppläggning om något skulle hindra genomförande av den ursprungliga planen. Projektbeskrivningen ska innehålla: Beskrivning av projektet Val av land Datum för fältarbete om åtta till tio veckors vistelse Syfte och beskrivning av ämnet (se också Val av land och ämne avsnitt 3 ovan) Diskurs med tydlig anknytning dels till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurser den sökande studerat/studerar. Metod Förslag till alternativ uppläggning som redovisar den mest kritiska delen i den planerade uppsatsen samt hur den sökande ämnar hantera detta. 3. Att en preliminär budget för vistelsen är uppställd. Observera att MFS-stipendiet är ett bidrag som inte ska täcka alla kostnader. Budgeten kan omfatta kostnader enligt följande: Budget Resa med billigaste färdsätt till och från landet där fältvistelsen ska genomföras Del av levnadsomkostnader (dygnstraktamente, se avsnitt 5.4) Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen Vaccinationer Försäkring Eventuella kostnader för utrustning (se avsnitt 5.4) Resa till och från samt boende på ort där förberedelsekurs ges, billigaste alternativ.

10 10 5 Urval och beslut Vid bedömning av de inkomna ansökningarna måste dels den föreslagna studiens kvalitet bedömas, dels den sökandes lämplighet. För detta bör beviljande institutioner ha minst två personer eller en nämnd vilken svarar för att alla viktiga aspekter beaktas. Nämnd Den nämnd/de personer som utser stipendiaterna ska ha: Kännedom och erfarenhet av arbete i utvecklingsländer. Allmän handledarvana inom beviljande institution. De beviljande institutionerna ska i första hand prioritera ansökningar som gynnar samarbeten med institutioner, personer och organisationer i utvecklingsländer. Institutionerna bör inte bevilja stipendium för studier som medför stor risk för studentens eller berörda personer i värdlandets personliga säkerhet. Institutionerna bör helst ha mer än ett ansökningstillfälle per år. Detta möjliggör att ansökningar som generellt sett är bra men som behöver kompletteras, kan hänvisas till nästa ansökningstillfälle. När beslut om tilldelning är fattat ska institutionen förse stipendiaten med ett personligt intyg som meddelar att stipendie är beviljat och som ska kunna uppvisas i värdlandet. Beslutet om vilka sökande som erhåller ett stipendium ska anslås på lärosätet. 5.1 Akademisk kvalitet Utgångspunkten inom programmet är att det är den beviljande institutionen som bedömer den akademiska kvaliteten i respektive uppsatsförslag. Detta omfattar dock, till skillnad från en vanlig uppsats vid institutionen, att lägga särskild vikt vid genomförbarheten (vid exempelvis materialinsamlig, intervjuupplägg mm) och de förutsättningar som föreligger för att studenten ska kunna genomföra sin uppsats med utgångspunkt i ett fältarbete. För övrigt ska det inte ställas annorlunda akademiska krav på en MFS uppsats i förhållande till vad som i övrigt gäller för uppsatser på motsvarande nivå på den beviljande institutionen. 5.2 Personbedömning Den sökandes personlighet, lämplighet och mogenhet att klara av att göra ett fältarbete i en främmande miljö bör bedömas av institutionen. Det kan ske genom ett samtal med institutionens MFS-ansvariga där frågor rörande uppläggning och genomförande diskuteras. En sådan intervju kan också ge studenten möjlighet att utveckla sin ansökan.

11 Bedömning av övriga egenskaper Den sökandes tidigare erfarenheter av utvecklingsfrågor ska beaktas. Det är en merit om den sökande har rest och vistats i u-länder, eller har studerat eller läst kurser med relation till utvecklingsfrågor. Det ska därtill ses som positivt om den sökande kan dokumentera ett allmänt internationellt engagemang. 5.4 Budget Nedan ges rekommendationer och anvisningar kring hur institutionerna ska bedöma inkomna budgetförslag. Det totala beloppet i budgeten får inte understiga kr och inte överstiga kr. Först ska det klargöras att stipendiet ska ses som ett bidrag för genomförande av fältarbetet och ska alltså inte täcka alla utgifter under fältperioden. Studenten bör alltså ha en inkomst utöver stipendiet, till exempel studiemedel från CSN. Institutionen ska försäkra sig om att studenten har möjligheter att finansiera sådana kostnader som inte täcks av stipendiet. Institutionen bör vidare försäkra sig om att resekostnaderna avser billigaste färdsätt till landet samt billigaste resa och boende i samband med förberedelseutbildningen. Stipendiet ska även täcka nödvändiga resor inom landet/regionen. Försäkringskostnad under utlandsvistelsen ska ingå i stipendiet men bör betalas av institutionen. Institutionen bestämmer i samarbete med stipendiaten vilken reseförsäkring som bör tecknas. Om studenten beräknar stanna kvar på egen hand i landet efter avslutad fältperiod, bör man även komma överens om förlängt försäkringsskydd under denna period. Kostnader för tryckning av uppsatsen - utöver det antal som institutionen betalar i normala fall för en uppsats på motsvarande nivå - ska ingå i budgeten, dock maximalt 10 stycken. Stipendiaterna ska själva boka resa, ordna vaccinationer och visum. Dessa utgifter ska redovisas till beviljande institution och ingå i budgeten. I förekommande fall, t ex vid kronisk sjukdom eller andra hälsoskäl som kan påverkas av en utlandsvistelse, bör studenten även genomgå en hälsoundersökning för att klarlägga att inga hinder föreligger. Budgeten bör även inkludera ett dygnstraktamente, baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet. Den sökande ska i sin budget ange storleken av dessa och då utgå från det statliga utlandstraktamentet för landet. Tumregeln är att beloppet får uppgå till 50 % av det gällande statliga dagtraktamentet. Traktamentet bör dock bedömas individuellt. Om exempelvis huvuddelen av uppsatsarbetet ska ske på landsbygden bör ett mindre belopp utbetalas. Vissa uppsatser, främst inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen, kräver viss utrustning eller tekniska tjänster som kanske inte finns tillgängliga i värdlandet eller som kostar mycket att anskaffa i landet. I dessa fall ska merkostnaderna för dessa utgifter budgeteras. Det måste dock vara utrustning och tjänster som studenten absolut behöver för sin uppsats och som inte redan finns tillgängliga för studenten eller som är kostsam att använda/få tillgång till. Exempel på detta är enklare mätutrustning, bearbetningskostnader (exempelvis kostsam bearbetning av prover vid laboratorium eller av statistiskt material) eller avancerad kopiering. Stipendiet utbetalas till stipendiaten så snart som möjligt efter beslutet. 15% av stipendiebeloppet ska hållas inne till dess att studenten har inkommit med en godkänd uppsats. Innestående belopp (15%) ska finnas tillgängligt för stipendiaten inom 3 år från det datum stipendiet beviljades.

12 12 6 Förberedelsekurs Stipendiaterna ska gå en förberedelsekurs innan utresa. Förberedelsekursen ges vid ett antal svenska universitet enligt en princip om största möjliga geografiska närhet för stipendiaterna 2. Institutionerna ansvarar för att stipendiaterna anmäls till kurserna minst en månad innan kursstart. Boende samt resa till och från kursorten ska inrymmas i stipendiet. Stipendiaterna kommer att anvisas kursort av sin institution. Kursen informerar om berörda värdländer, utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsoaspekter, säkerhetsfrågor, viss metodik samt övergripande information. Det är viktigt att poängtera att förberedelsekursen inte undandrar institutionen dess generella ansvar för att handleda och förbereda stipendiaten på uppsatsarbetet och alla de aspekter som faller inom det akademiska kompetensområdet. Förberedelsekursen är en service som finansieras av Sida för att bidra till förberedelserna genom en allmänorientering om förhållanden i utvecklingsländerna. 7 Studentens fältvistelse Institutionens företrädare ska informera sig om Utrikesdepartementets reserekommendationer i samarbete med stipendiaten. Väl i värdlandet är stipendiaten själv ansvarig för sin säkerhet genom de reseförsäkringar denne har eller som tecknats i samband med resan inom ramen för stipendiet. Institutionen ansvarar för att den svenska ambassaden i värdlandet informeras om att studenten kommer, hur lång vistelsen kommer att vara samt vilket ämne uppsatsen behandlar. Studenten bör vid ankomsten kontakta ambassaden för att meddela sin adress och kort informera om uppsatsen. Ambassaden har inga skyldigheter att hjälpa studenten i uppsatsarbetet, varken i praktiska eller teoretiska frågor. 7.1 Handledare i Sverige Handledaren i Sverige ansvarar för att studenten är väl insatt i den metod hon/han ska använda samt har kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom ska handledaren hjälpa studenten att identifiera kontaktperson i fält samt informera denna vad som förväntas av honom/henne. Under studentens fältarbete ska handledaren i Sverige kunna stå i kontakt med stipendiaten för att eventuellt hjälpa denna med handledning. Efter hemkomsten ska studenten få samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter vid institutionen. 7.2 Kontaktperson i fält Kontaktpersonen i fält kan hjälpa studenten med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet. Kontaktpersonen kan ersättas av stipendiaten (från stipendiet) för mindre utgifter i samband med sådan hjälp (t ex lokala resor, ersättning för material) men får ingen separat ersättning utöver detta från programmet. Kontaktpersonen kan också vara ett stöd i 2 Det förutses att mer än hälften av stipendiaterna ska kunna genomgå kursen utan att behöva övernatta på kursorten.

13 13 uppsatsarbetet. Institutionerna uppmuntras att främja sina kontakter med institutioner i värdlandet för att underlätta fältarbetet och samarbetet med kontaktpersonen. 8 Studentens rapportering och redovisning Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk som godtas av beviljande institution. Efter avslutad rapport ska den bedömas i enlighet med de kriterier som gäller vid respektive institution. I de fall två studenter har skrivit en uppsats tillsammans, men inte tillhör samma institution, ska uppsatsen bedömas vid båda berörda institutioner. De studenter som har sökt vid annan institution än sin egen ska lägga fram sin uppsats vid den institution de är inskrivna vid. Godkända uppsatser ska delges hemmainstitutionen enligt de regler som gäller vid respektive studieort. Därutöver ska stipendiaten tillhandahålla en elektronisk kopia av uppsatsen som ska läggas in i det system för webbpublicering som finns tillgängligt för institutionerna och stipendiaterna på hemsidan Instruktioner för detta förfarande tillhandahålls på hemsidan. Studenten ska på anmodan från institutionen ge en redovisning av vissa kostnader som täcks av stipendiet, såsom kvitton på biljettkostnaden, vaccinationer och eventuella kostnader för utrustning. Om stipendiaten av olika skäl inte alls skulle komma iväg till sitt värdland, ska hela stipendiesumman med undantag av havda kostnader för förberedelser återkrävas. 9 Institutionens rapportering och ansökan om nya medel till IP De institutioner/enheter som deltar i MFS-programmet ska årligen inkomma med en rapport till IP rörande användningen av årets MFS-medel tillsammans med en ansökan om medel för kommande år. Rapporteringen ska ha inkommit till IP senast 1 december. Rapporten ska redovisa antalet stipendier föregående år samt vilka studenter som har beviljats stipendium. Institutionerna ska vidare ange antalet sökande i förhållande till antalet beviljade stipendier. Institutionen ska också meddela vem på institutionen som är MFS-ansvarig. Ett fullständigt format samt vilka krav som gäller för kostnadsredovisning och avrapportering från institutionerna tillhandahålls av IP. MFS-stipendierna utbetalas vid årets början (februari). De är grundade på en schablon på kronor, till vilken kopplas en ersättning till institutionen för merkostnader föranledda av de hanteringskostnader som uppstår i samband med att institutionen tillhandahåller stipendier. Denna ersättning grundar sig på antalet beviljade stipendier, och utgår med kr för institutionens egna studenter (interna) och kr för sökande från andra institutioner än den egna (externa). Vid ansökan ska institutionen göra en uppskattning av antalet interna respektive externa studenter, på vilken grund ersättning utbetalas för att sedan justeras i samband med avrapporteringen. Det finns möjlighet för institutionerna att söka medel för uppföljningsseminarier för institutionens stipendiater. Seminarierna kan arrangeras i samarbete med andra MFSinstitutioner. Syftet är att stipendiaterna ska få presentera sina resultat och delge sina upplevelser från fältarbetet samt att informera intresserade studenter om MFS. En ansökan om medel för uppföljningsseminarium skall ställas till IP och innehålla beskrivning av planerade aktiviteter, specificerad budget samt deltagarlista. Institutionerna kan tilldelas maximalt kronor för ett seminarium. Resultatet ska rapporteras till IP senast en månad efter avslutat seminarium.

14 14 MFS-medlen, såväl stipendier som bidrag, är bundna till budgetåret. I samband med den årliga avrapporteringen till IP sker en avstämning och reglering av beloppen enligt format tillhandahållet av IP. 10 Handledarresor De enskilda institutionerna har möjlighet att söka medel för att göra det möjligt för handledare att besöka utvecklingsländer som institutionen har eller önskar ha samarbete med. Syftet är dels att skapa eller underhålla kontakter med institutioner, personer eller organisationer i utvecklingsländer för att på detta sätt förbättra möjligheterna för stipendiaternas fältarbete, dels att bistå stipendiater och kontaktpersoner i fält om problem uppstår. Resor kan också användas för att undersöka situationen (studiemässigt, säkerhetsmässigt etc) i ett land som institutionen inte tidigare skickat stipendiater till. Handledarresorna får utnyttjas av den eller de på institutionerna som handleder stipendiater eller som arbetar med att ta fram kontaktpersoner eller ämnen till MFS-stipendiater. Bidraget är maximerat till kronor. Ansökan om medel sker och närmare instruktioner ges hos IP, men ansökan ska innehålla minst följande uppgifter: Ansökan om handledarresor Land/region Redogörelse för resans syfte Beskrivning av eventuella aktuella kontakter i området Budgeten ska grundas på samma förutsättningar som för studenterna (se budget p.6 ovan)

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015

Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 1 (5) 2015-03-24 STOCKHOLMS UNIVERSITET UTLYSNING 2015-03-24 Minor Field Studies (MFS) stipendium 2015 utlyser totalt fyra stipendier för fältarbete till studenter på s master- och kandidatprogram (inklusive

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor RIKTLINJER 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Anvisningar för bedömning av MFS-stipendieansökningar 1. Bakgrund Dessa anvisningar avser Högskolan i Skövdes (HS) arbete med bedömning av Minor Field Studies-stipendieansökningar.

Läs mer

Informationblad om höstens utlysning av Minor Field Studies-stipendier. Ansökan skickas in senast den 28 september, klockan 12.00

Informationblad om höstens utlysning av Minor Field Studies-stipendier. Ansökan skickas in senast den 28 september, klockan 12.00 Informationblad om höstens utlysning av Minor Field Studies-stipendier Ansökan skickas in senast den 28 september, klockan 12.00 Är du intresserad av att inom ramen för examensarbetet utföra en mindre

Läs mer

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Vid fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet Vårterminen 2014 Del A: Sidas riktlinjer Del B: Ansökningskrav och urvalsprocedur Del C:

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar

Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Rektor BESLUT 2015-10-06 Dnr HS 2015/769 Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar Härmed revideras Riktlinjer för bedömning av MFS-stipendieansökningar vid Högskolan i Skövde. De reviderade

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 27 000

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl

Minor Field Studies 2017/ september 2017 kl Minor Field Studies 2017/18 14 september 2017 kl 16.15-17.30 ? Program kl 16.15-17.30 Introduktion Helena Björck, Studentavdelningen Att tänka på vid ansökan Michael Tedengren, Inst. ekologi, miljö och

Läs mer

Minor Field Study stipendium

Minor Field Study stipendium Uppdaterad 2015-09-22 Minor Field Study stipendium Ansökan och riktlinjer 1. Vad är MFS?... 3 2. Hur ansöker man?... 3 2.1 Behörighets krav 3 2.2 Riktlinjer för fältstudien. 3 2.3 Ansökan... 4 2.4 Urval

Läs mer

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet

Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Handbok ansökan - 2016 Minor Field Studies Fakulteten för konst och humaniora, Linnéuniversitet Carina Boman MFS-handläggare Fakulteten för konst och humaniora Innehåll DEL A: Syfte och villkor för MFS

Läs mer

Stipendium för fältarbete utanför EU/EES inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå

Stipendium för fältarbete utanför EU/EES inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå Stipendium för fältarbete utanför EU/EES inför examensarbete på kandidat- eller magisternivå Högskolan Dalarna erbjuder fem resestipendier på 5 000 kr vardera till studenter vid Högskolan Dalarna, för

Läs mer

Internationella möjligheter på uppsatsnivå

Internationella möjligheter på uppsatsnivå Pedagogiska institutionen Minor Field Studies (MFS) Ann-Louise Silfver MFS-handläggare Internationella möjligheter på uppsatsnivå Information om Sidas Minor Field Studies-program Sid 2 (5) Om du börjar

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

Ansökningshandling. Minor Field Study - 2015 Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet

Ansökningshandling. Minor Field Study - 2015 Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet Ansökningshandling Minor Field Study - 2015 Fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet Innehåll DEL A: Syfte och villkor för MFS 4 Vad är MFS? 4 Fältstudien och examensarbetet 4 Fältstudie kontra

Läs mer

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017

Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Ramar och kriterier Minor Fields Studies 2017 Beskrivning av och syfte med programmet Minor Field Studies (MFS) är en stödform inom det svenska biståndet som administreras av Universitets- och högskolerådet

Läs mer

Ramar och kriterier. Minor Field Studies

Ramar och kriterier. Minor Field Studies Ramar och kriterier Minor Field Studies Ramar och kriterier för Minor Field Studies Minor Field Studies Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som tar i beaktande både utvecklingen av den enskilda

Läs mer

Ansökningshandling. Minor Field Study - 2015 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitet

Ansökningshandling. Minor Field Study - 2015 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitet Ansökningshandling Minor Field Study - 2015 Fakulteten för hälso- och livsvetenskap, Linnéuniversitet Innehåll Viktigt att veta inför ansökan 4 Del A: Syfte och villkor för MFS 5 Vad är MFS? 5 Fältstudien

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Minor Field Study. MFS ansökan 2013

Minor Field Study. MFS ansökan 2013 Minor Field Study MFS ansökan 2013 MFS 2013 - UPPLÄGG Vad är MFS? Vem kan söka? Val av land & ämne Ansökningsförfarandet & kalendarium Att tänka på inför ansökan & fältstudien & varför söka MFS Universitets-

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Riktlinjer 2014 Minor Field Studies

Riktlinjer 2014 Minor Field Studies Riktlinjer 2014 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Riktlinjer. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Riktlinjer Praktikantprogrammet för yngre personer 1. Inledning... 2 1.1 Syfte... 2 1.2 Förutsättningar för organisationer att delta

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS ELLER EXAMENSARBETE PÅ GRUND- ELLER AVANCERAD NIVÅ, I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2010/11

SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS ELLER EXAMENSARBETE PÅ GRUND- ELLER AVANCERAD NIVÅ, I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2010/11 HÖGSKOLAN DALARNA SÖK SIDA STIPENDIUM FÖR UPPSATS ELLER EXAMENSARBETE PÅ GRUND- ELLER AVANCERAD NIVÅ, I ETT UTVECKLINGSLAND LÄSÅRET 2010/11 Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan

Läs mer

Minor Field Studies Fakultet för teknik, Linnéuniversitet

Minor Field Studies Fakultet för teknik, Linnéuniversitet Handbok ansökan - 2016 Minor Field Studies Fakultet för teknik, Linnéuniversitet Katarina Rönndahl MFS-handläggare Fakulteten för teknik Innehåll Viktigt att veta inför ansökan 4 DEL A: Syfte och villkor

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

MINOR FIELD STUDIES MFS

MINOR FIELD STUDIES MFS MINOR FIELD STUDIES MFS IEI: fek nek Reviderad 2012-09-17 Till Dig som under Vt-2013 skall skriva en uppsats (Kandidat, Magister eller Master) i företagsekonomi (fek) eller nationalekonomi (nek) En del

Läs mer

MINOR FIELD STUDIES (MFS)

MINOR FIELD STUDIES (MFS) MINOR FIELD STUDIES (MFS) RIKTLINJER ÅR 2013 RESESTIPENDIET, KONTAKTRESOR, INFORMATIONSARRANGEMANG Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)...4 2 Syftet med MFS-programmet...4 3 Organisation och administration...4

Läs mer

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME KRITERIER OCH PRIORITERINGSGRUNDER VID BEDÖMNING AV ANSÖKNINGAR INOM LINNAEUS-PALME 2013 2014 OCH 2013-2015 Kriterier och prioriteringsgrunder vid bedömning av ansökningar inom Linnaeus-Palme

Läs mer

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013

Handbok. Praktikantprogrammet för yngre personer. Ansökningsomgång 2013 Handbok Praktikantprogrammet för yngre personer Ansökningsomgång 2013 Förord Välkommen till praktikantprogrammet. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning och råd när ni fyller

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN 1 RIKTLINJER AVSEENDE UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Fastställda av SHV FN 2008-06-05. Dessa riktlinjer ersätter riktlinjer för forskarutbildning fastställda av SHV FN 2000-04-27.

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet

Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet 1 (5) BESLUT 2015-12-17 Dnr SU FV-1.1.2-3926-15 Dok nr 1 Jenny Gardbrant Chefsjurist Ledningskansliet Riktlinjer för stipendier vid Stockholms universitet Stipendier inom Erasmus, Linnaeus-Palme och NordPlus

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 2015

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 2015 Fakulteten för lärande och samhälle 2015-01-22 Dnr LS 59-2015/132 Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor 2015 Malmö högskola har efter Universitets-

Läs mer

SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser

SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser SMRs instruktion för bidrag till praktikantinsatser Sida är huvudansvarig för praktikantverksamheten men har överlåtit handläggningen av ramorganisationernas och näringslivsorganisationernas ansökningar

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i freds- och utvecklingsforskning 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27

Läs mer

Fokus Framåt inom Minor Field Studies och Linnaeus-Palme Programspecifik information

Fokus Framåt inom Minor Field Studies och Linnaeus-Palme Programspecifik information Fokus Framåt inom Minor Field Studies och Linnaeus-Palme Programspecifik information 2016-05-26 Jacob Dygeus Therese Lindström Innehåll Vart är vi på väg? - Vad är målet med vår globala resa? Program information

Läs mer

Minor Field Study - 2013 Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet

Minor Field Study - 2013 Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet Ansökningshandling Omgång II Minor Field Study - 2013 Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet Sista ansökningsdag 7 november, 2013 Anna Lindahl MFS-handläggare Ekonomihögskolan Innehåll Inför ansökan 3 DEL

Läs mer

Minor Field Study - 2014 Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet

Minor Field Study - 2014 Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet Ansökningshandling Omgång II samt III Minor Field Study - 2014 Ekonomihögskolan, Linnéuniversitet Anna Lindahl MFS-handläggare Ekonomihögskolan Innehåll Viktigt att veta inför ansökan 4 DEL A: Syfte och

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum 2015 Linnaeus Palme (LP), HT 2015 MFS, magister/master-uppsats, HT2015 MFS,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007 (uppdaterad

Läs mer

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Fakulteten för lärande och samhälle 2014-05-19 Dnr LS 59-2014/498 Underlag för ansökan om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Malmö högskola har efter Universitets- och

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum HT2015 för VT2016 Linnaeus Palme (LP), VT 2016 1 oktober 2015 MFS, VT 2016

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet U 2013/69 Allmän studieplan för doktorsexamen i arkeologi vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 2013-02-21. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i socialantropologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007, reviderad

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

1. Meriteringsmodellen

1. Meriteringsmodellen Sid 1 (7) 1. Meriteringsmodellen Av Umeå universitets visionsdokument Vision 2020 framgår det att vårt pedagogiska meriteringssystem bidrar till att ge skickliga lärare. Det övergripande målet för Umeå

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Projektstödspolicy. Under denna punkt följer hur parterna skall exponeras under och runt arrangemanget.

Projektstödspolicy. Under denna punkt följer hur parterna skall exponeras under och runt arrangemanget. P R O J E K T S T Ö D S P O L I C Y Projektstödspolicy P O L I C Y F Ö R A N S Ö K A N U R S. E. R. O. : S P R O J E K T S T Ö D Grundkraven för ansökan ur denna fond är att aktiviteten/projektet skall

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325

Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Folke Bernadotteakademins villkor för stöd till projektverksamhet som främjar genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 Tillämpning 1 Dessa villkor reglerar stöd till projektverksamhet som främjar

Läs mer

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav

3. Villkor ANSÖKAN HUMSTIPENDIET. Stipendiets syfte. Behörighetskrav. Ansökningskrav 3. Villkor Stipendiets syfte Stipendiet är avsett för kostnader i samband med: Uppsatsskrivande Studiesociala arrangemang Praktik Projekt Vid bedömning av stipendiet tas särskilt hänsyn till: Studiens

Läs mer

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet

Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Studenternas Stipendiestiftelse vid Mittuniversitetet Bakgrund Mittuniversitetet har en egen stiftelse vid namn Studenternas Stipendiestiftelse. Stiftare till denna är Studentkårerna vid Mittuniversitetet:

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska

Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska = Allmän studieplan för doktorsexamen i japanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 november 2007. Studieplanen kompletteras med följande dokument,

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet

Lokala regler för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Dnr: 2015/103-1.1 Regeldokument för tillgodoräknande på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Beslutat av Rektor Gäller från 2016-03-01 Inledning 3 1. Prövning av rätten till tillgodoräknande

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i tyska

Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplan för licentiatexamen i tyska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den XX-XX-20XX. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer för programmet Athena 2014 1. INTRODUKTION De medel som beviljas betalar Universitets- och högskolerådet ut i form av schablonbidrag för resekostnader,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i statsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska = Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

Bilaga till kursplan för TPTE06 Praktik

Bilaga till kursplan för TPTE06 Praktik Bilaga till kursplan för TPTE06 Praktik 1. Praktikens innehåll Eftersom målet med praktiken är att du ska bli förtrogen med arbetsmiljön och samverka med de andra anställda i verksamheten bör du ha egna

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-12-19, dnr 4816/07-300 Träder i kraft 2008-01-01 2 Innehåll Tillgodoräknande vid KI...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för konst- och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar; SFS 2013:871 Utkom från trycket den 26 november 2013 utfärdad den 14 november 2013.

Läs mer

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 3 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 5 1.4 Stödformer

Läs mer

Föreskrifter för beviljande av stipendier

Föreskrifter för beviljande av stipendier BESLUT Dnr 27-2011-419 2012-02-01 Föreskrifter för beviljande av stipendier HÖGSKOLAN I HALMSTAD Tel 035-16 71 00 Besöksadress Kristian IV:s väg 3 stig.perttu@hh.se BOX 823 Fax 035-18 61 92 registrator@hh.se

Läs mer

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET

LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET LATHUND FÖR UTBYTESSTUDIER MEDICINSKA FAKULTETEN LUNDS UNIVERSITET Internationella avdelningen KARIN FRYDENLUND Internationell chef E-post: Karin.Frydenlund@med.lu.se Telefon: 046-222 31 80 TERESA SVARVELL

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i spanska

Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplan för licentiatexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 21 juni 2012. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

Studieplan för doktorsexamen i spanska

Studieplan för doktorsexamen i spanska = Studieplan för doktorsexamen i spanska Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2 januari 2008. Studieplanen kompletteras med följande dokument, tillgängliga

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan

Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan 112011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för studerande och doktorander Förstagångsansökan Dossiernummer Signatur Använd denna blankett om du vill ansöka om uppehållstillstånd

Läs mer

Ledigkungörelse. Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård

Ledigkungörelse. Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård Maj 2016 FoU Kronoberg Ledigkungörelse Anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt och förbättringsprojekt inom områdena socialtjänst samt hälso- och sjukvård Forskning, utveckling och förbättringsarbete

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer