RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS."

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING ORGANISATION OCH HANTERING MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT STIPENDIERNAS GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR Studenterna Institutionerna... 5 B. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 1 INFORMATION DELTAGANDE INSTITUTIONER VAL AV LAND OCH ÄMNE STUDENTENS ANSÖKAN TILL INSTITUTIONEN URVAL OCH BESLUT Akademisk kvalitet Personbedömning Bedömning av övriga egenskaper Budget FÖRBEREDELSEKURS STUDENTENS FÄLTVISTELSE Handledare i Sverige Kontaktperson i fält STUDENTENS RAPPORTERING OCH REDOVISNING INSTITUTIONENS RAPPORTERING OCH ANSÖKAN OM NYA MEDEL TILL IP HANDLEDARRESOR... 14

3 3 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 Inledning Föreliggande riktlinjer träder i kraft den 1 januari år 2003 och gäller tills vidare. Riktlinjerna omfattar hela Sidas stipendieprogram för Minor Field Studies (MFS) och tillämpas av alla berörda parter. MFS startade redan 1968 under namnet Minor Research Task (MRT). Inom MRT delades 135 stipendier ut mellan åren 1968 och 1985, då programmet gjordes om till Minor Field Studies. Sedan 1985 har antalet stipendier och deltagande institutioner (beviljande) successivt ökat i antal och idag är MFS förankrat vid flertalet svenska universitet och högskolor. Programmet omfattar för närvarande cirka 500 stipendier årligen som beviljas av omkring 90 universitets- och högskoleinstitutioner. MRT skapades för att ge svenska studenter möjlighet till en första fältpraktik i u-land. Syftet med programmet var att öka svenska studenters kunskaper, förståelse och engagemang för u-landsfrågor, samt att utveckla den svenska resursbasen inom området. I takt med programmets utveckling har målsättningarna bräddats framförallt genom ett syfte att bidra till svenska universitet och högskolors internationalisering. En tilltagande globalisering och nytt perspektiv på utvecklingsländernas roll i det internationella samhället har gjort det angeläget att betona internationaliseringsaspekten; dvs. i detta fall svenska studenters och högskolors gemensamma förmåga att bidra till kunskap, förståelse och medvetenhet i Sverige om omvärlden utanför de industrialiserade länderna genom akademiskt samarbete. För gällande mål och förväntat resultat redogörs nedan under punkten 3. 2 Organisation och hantering Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida, finansierar programmet och ansvarar för dess inriktning, utveckling och organisation. Under årens lopp har organisationen genomgått flera omvandlingar bland annat som en följd av programmets volymutveckling. Följande organisation gäller från och med den 1 januari 2003: MFS finansieras, kvalitetssäkras och styrs av Sida, medan all administration handhas av Internationella Programkontoret i Stockholm. Internationella Programkontoret (IP) avrapporterar årligen verksamheten till Sida som fattar beslut om och godkänner åtgärder i programmet på basis av egen och IPs bedömning. IP är den myndighet som handhar alla kontakter med deltagande institutioner i form av ansökningar och rapportering. IP ansvarar vidare för samarbetet med de svenska universitetsinstitutioner som ombesörjer den obligatoriska förberedelseutbildningen för utresande stipendiater. IP anordnar även på årsbasis seminarier med de institutioner som ingår i programmet. Syftet är att utbyta erfarenheter av programmet och att informera om eventuella ändringar i riktlinjer eller andra frågor inom programmet.

4 4 3 Mål och förväntat resultat Minor Field Studies (MFS) är ett program som syftar till att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner inom det internationella utvecklingssamarbetet svenska universitet och högskolor samt att bidra till att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en fältstudie som kan beviljas till studenter att utnyttjas för att skriva en uppsats på C- eller D-nivå (eller motsvarande akademiska nivå) i ett ämne som anknyter till utvecklingsfrågor. Det övergripande målet för programmet är att i första hand bereda studenter men också lärare vid svenska universitet och högskolor möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter med institutioner, organisationer och forskningsinstitut i detta syfte. Det förväntade resultatet av programmet till år 2010 är att: minst svenska studenter ska ha vunnit ökade insikter om faktorer och drivkrafter bakom de internationella utvecklingsfrågorna i vid mening och förståelse för det svenska samhällets behov av nära kontakter med omvärlden; och svenska universitet och högskolor ska ha regelmässiga samarbeten med institutioner, organisationer eller forskningsinstitut i utvecklingsländer avseende studentutbyte, lärarutbyte, och kurser. Huvuddelen av MFS-uppsatserna ska ha skrivits inom ramen för ett sådant samarbete. Målgrupperna för MFS är sålunda svenska studenter samt svenska universitet och högskolor samt indirekt deras samarbetsparter i utvecklingsländerna. Resultatuppföljning ska ske årligen i samband med rapportering och redovisning från institutionerna. Uppföljningen kommer i första hand att innefatta kvantitativa aspekter som antal beviljade stipendier och dess fördelning på sökande institutioner, ämnesområden och länder. Programmets kvalitativa resultat utvärderas i särskild ordning och på Sidas initiativ, samt genom en djupare analys år Stipendiernas generella förutsättningar Uppgifterna i detta avsnitt ska betraktas som en sammanfattning av programmets allmänna förutsättningar. Alla uppgifter om specifika villkor och anvisningar kommer att återkomma i avsnitt B och, i den mås så krävs, där ytterligare kvalificeras. 4.1 Studenterna MFS riktar sig till studenter med ett internationellt intresse som avser att skriva sin C- eller D- uppsats i form av ett fältarbete. För att bli beviljad stipendium är det viktigt att uppsatsen har relevans för utvecklingsproblematiken och att ämnet har anknytning till den beviljande institutionens intressen och undervisning avseende region och ämne. Det senare innebär att uppsatsen ska ha relevans för de kontakter med personer, organisationer eller institutioner i utvecklingsländer som institutionen har. Det är också möjligt att söka stipendium till länder som institutionen vill utveckla samarbete med.

5 5 Uppsatsen kan genomföras i de länder som enligt OECD/DAC 1 är klassificerade som utvecklingsländer. DAC klassificeringen finns presenterad på IPs hemsida (se avsnitt B.1 sid. 7). Ansökan om MFS görs av studenten vid en i MFS-programmet deltagande institution eller enhet. Man kan således inte ansöka om MFS direkt hos IP eller Sida. Om studentens egen institution inte deltar i MFS programmet, är det möjligt att söka vid en annan institution än den studenten är inskriven vid så länge det sker inom samma ämne. Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en eller i undantagsfall två andra studenter. En förutsättning för att erhålla ett stipendium är att vissa grundkrav är uppfyllda. Fältperioden ska vara mellan åtta och tio veckor och ge förutsättningar för insamlig och bearbetning av nödvändiga data. Den sökande ansvarar själv för att planera sin fältvistelse och uppsats enligt de krav institutionen ställer och att med ansökan bifoga en budget. Stipendiet ska ses som ett bidrag och ska inte täcka alla utgifter under fältperioden. Studenten bör alltså ha en inkomst utöver stipendiet, till exempel studiemedel från CSN. Stipendiets storlek bestäms av den beviljande institutionen och kan variera mellan och kr beroende på bland annat de kostnader som är förenade med att besöka ett visst land. Alla studenter som har blivit beviljade MFS-stipendium ska gå en förberedelsekurs som ges vid ett antal svenska universitet. Kursen behandlar bland annat utvecklingsteori och utvecklingssamarbete, kulturfrågor, hälsofrågor samt landinformation. Kursen pågår normalt under två dagar och arrangeras vid ett tjugotal tillfällen per år. Förberedelsekursen ska genomföras i god tid före avresa till värdlandet. Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk som godtas av beviljande institution. Den ska godkännas av den egna institutionen i enlighet med gällande kriterier för uppsatser på motsvarande nivå. 4.2 Institutionerna De institutioner som finner det angeläget att medverka i MFS-programmet gör ett antal konkreta åtaganden. Först och främst handlar det om att på lämpligt sätt informera studenter på C- och D-nivå om programmets existens, dess mål och villkor. Vidare ska institutionen ha tillgång till handledare som har kunskaper om utvecklingsfrågor och helst också egna erfarenheter av arbete eller forskning i fält. Den aktuella institutionen bör ha löpande samarbete med lämpliga universitet, organisationer eller institutioner i värdlandet i fråga som kan hjälpa till med kontakter i fält. Om så inte är fallet kan programmet i begränsad utsträckning medverka till att etablera sådana samarbeten (se vidare under handledarresor). Det är vidare institutionens åtagande att bedöma att ansökan uppfyller kraven, både vad avser den akademiska kvaliteten i frågeställningen och möjligheterna att genomföra studien, metodmässigt såväl som rent praktiskt. Det ska inte ställas varken högre eller lägre krav på en MFS finansierad C- eller D-uppsats än på andra uppsatser på samma nivå. 1 OECD/DAC; Organisation of Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee.

6 6 För att kunna bevilja stipendier måste institutionen kunna anvisa en kontaktperson i fält och en handledare i Sverige. Handledaren i Sverige ska fungera som en vanlig handledare för en uppsats på denna nivå. Kontaktpersonen i fält ska kunna bistå med praktiska arrangemang i värdlandet, exempelvis kontakter med resurspersoner. Kontaktpersonen i fält erhåller ingen ersättning från Sida eller beviljande institution för sin insats och det är därför viktigt att stipendiet (dvs. studenten) ersätter honom/henne för överenskomna utgifter, exempelvis vid transporter eller insamlig av material. Institutionen ska vidare administrera hela förfarandet från ansökan till IP, urvalsprocessen, utbetalningar och kontroll av stipendiets användning, någon form av uppföljning med de studenter som erhållit ett stipendium under året samt årligen rapportera om utfallet till IP och redovisa användningen av tilldelade medel. Den beviljande institution ansvarar också för att informera den svenska ambassaden i värdlandet om att en stipendiat kommer. Studenten ska också informeras om UDs reserekommendationer samt tillse att dessa efterföljs. Ambassaderna har i övrigt inget ansvar för att underlätta stipendiatens arbete i administrativa, tekniska eller andra frågor.

7 7 B. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 1 Information IP ansvarar för att information om MFS-programmet i alla dess delar når ut till svenska universitet och högskolor. Information om programmet kommer alltså inte endast deltagande institutioner till del utan även potentiellt deltagande institutioner. IP tillhandahåller information om programmet som helhet på sin hemsida; MFS programmet består av två operativa delar; dels de institutioner som deltar i programmet genom att de granskar ansökningar och beviljar stipendier till sökande studenter; och dels de institutioner som tillhandahåller den obligatoriska förberedelseutbildning som stipendiaterna ska genomgå före avresa. Särskild information om dessa kurser orter, kurstillfällen, kursinnehåll mm finns tillänglig via IPs hemsida eller direkt på de kursanordnande institutionernas informationssida Notera att det vilar på de beviljande institutionernas ansvar att informera alla sökande om programmet. Deltagande institutioner ska tillhandahålla information om MFS-programmet i god tid innan ansökningsdatum. Informationen ska riktas till universitetets/högskolans studenter generellt, inte specifikt till en viss grupp/kurs. 2 Deltagande institutioner Antalet deltagande institutioner i programmet varierar. Det är IP som avgör vilka dessa är samt hur många stipendier som tilldelas respektive institution baserat på årliga ansökningar. Notera att benämningen institution tillämpas olika vid olika lärosäten och att motsvarande enheter givetvis har möjlighet att ansöka om deltagande i programmet. Institutioner som önskar delta i MFS-programmet ansöker till IP senast den 1 december. Ansökningshandlingar finns tillgängliga på IPs hemsida i god tid innan sista ansökningsdatum. Generellt kan sägas att institutioner som vill administrera MFS måste kunna ge studenterna goda möjligheter att genomföra uppsatsen. Detta kräver att institutionen kan erbjuda studenterna dels kvalificerad handledarhjälp i Sverige och relevanta kontaktpersoner i värdlandet, dels att institutionen har erfarenhet av arbete i utvecklingsländer. Nedan anges vilka grundkrav programmet ställer på en ansökan om deltagande. I övrigt avgör och tillhandahåller IP instruktioner för ansökningarnas innehåll. Ansökan till IP om deltagande i MFS-programmet en kort beskrivning av institutionen redovisning av personalens (de som kan komma i fråga som handledare) internationella erfarenheter internationella kontakter inom institutionen

8 8 3 Val av land och ämne MFS stipendiet förutsätter att uppsatsen ska vara relaterad till den internationella utvecklingsprocessen, dvs. den ska belysa aspekter inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap eller teknik som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Uppsatsens frågeställning ska ha en tvärvetenskaplig aspekt och en generell samhällsmässig tillämpning, även i de fall enskilda institutioner, organisationer eller specifika tekniska/naturvetenskapliga företeelser studeras. Arbetet får således inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna. Detta innebär exempelvis att MFSstipendiet inte får användas för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land, utan att inbegripa dess interaktion med värdlandet. Detta innebär att varje ämnesval som uppfyller dessa grundläggande kriterier är giltigt för ett MFS, oavsett disciplin. Det är beviljande institutions uppgift att göra denna bedömning. Aktuella värdländer vid genomförande av MFS är de som enligt OECD/DAC bedöms som utvecklingsländer. En fullständig förteckning över vilka länder som för närvarande är aktuella tillhandahålls av IP. 4 Studentens ansökan till institutionen Ansökan om MFS stipendium ska lämnas till den MFS-ansvariga vid respektive institution eller enhet vid universitet/högskola. Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en eller i undantagsfall två andra studenter enligt anvisningar från beviljande institution. Institutionen ska beakta alla inkomna ansökningar. Förutom att uppsatsuppslagen ska uppfylla de kriterier som anges ovan (avsnitt 3), gäller att de ska uppfylla de akademiska kriterier som institutionen fastställer och således inte utgöra något undantag i förhållande till en vanlig uppsats på institutionen. För den slutgiltiga bedömningen av den färdiga uppsatsen gäller detsamma. Avsnitt 5 nedan anger riktlinjer och förhållningssätt vid bedömningen av inkomna ansökningar i de delar som specifikt avser MFS ansökan. Notera att det utöver de krav som ställs på studentens ansökan om stipendium åligger institutionen att inom ramen för de kontakter institutionen har i värdlandet själv eller i samarbete med studenten tillse att stipendiaten har en kontaktperson i fält, och att denna förutsättning måste vara uppfylld för att fältarbetet ska betraktas som genomförbart. Nedan anges i allmänhet och i detalj vilka tre (3) krav som ska vara uppfyllda av studenten för att en ansökan om MFS ska anses komplett:

9 9 1. Att grundkraven på den sökande är uppfyllda enligt följande: Grundkrav Studenten ska ha för avsikt att ägna sin MFS till C-, D-uppsats eller motsvarande (genomgången och godkänd kurs på B-/C-nivå i ämnet) och ska ha tagit i princip 100 universitetspoäng vid utresan. Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning. Studenten ska inte vara äldre än 35 år, om inte särskilda skäl föreligger. Den studerande får inte tidigare ha haft ett stipendie eller en tjänst i fält som rör utvecklingsproblematiken. Annan relevant erfarenhet, exempelvis studier eller vistelse i u-land, är inget hinder för ansökan. Den sökande ska vara svensk medborgare eller ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens enligt särskilda kriterier. Studenten ska ha goda kunskaper i engelska. I de fall värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska sökande ha studerat språket som C-språk på gymnasienivå (eller motsvarande). Studenten får ej tidigare ha erhållit MFS-stipendium 2. Att det finns en utförligt beskriven och genomförbar projektplan samt ett förslag till alternativ uppläggning om något skulle hindra genomförande av den ursprungliga planen. Projektbeskrivningen ska innehålla: Beskrivning av projektet Val av land Datum för fältarbete om åtta till tio veckors vistelse Syfte och beskrivning av ämnet (se också Val av land och ämne avsnitt 3 ovan) Diskurs med tydlig anknytning dels till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurser den sökande studerat/studerar. Metod Förslag till alternativ uppläggning som redovisar den mest kritiska delen i den planerade uppsatsen samt hur den sökande ämnar hantera detta. 3. Att en preliminär budget för vistelsen är uppställd. Observera att MFS-stipendiet är ett bidrag som inte ska täcka alla kostnader. Budgeten kan omfatta kostnader enligt följande: Budget Resa med billigaste färdsätt till och från landet där fältvistelsen ska genomföras Del av levnadsomkostnader (dygnstraktamente, se avsnitt 5.4) Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen Vaccinationer Försäkring Eventuella kostnader för utrustning (se avsnitt 5.4) Resa till och från samt boende på ort där förberedelsekurs ges, billigaste alternativ.

10 10 5 Urval och beslut Vid bedömning av de inkomna ansökningarna måste dels den föreslagna studiens kvalitet bedömas, dels den sökandes lämplighet. För detta bör beviljande institutioner ha minst två personer eller en nämnd vilken svarar för att alla viktiga aspekter beaktas. Nämnd Den nämnd/de personer som utser stipendiaterna ska ha: Kännedom och erfarenhet av arbete i utvecklingsländer. Allmän handledarvana inom beviljande institution. De beviljande institutionerna ska i första hand prioritera ansökningar som gynnar samarbeten med institutioner, personer och organisationer i utvecklingsländer. Institutionerna bör inte bevilja stipendium för studier som medför stor risk för studentens eller berörda personer i värdlandets personliga säkerhet. Institutionerna bör helst ha mer än ett ansökningstillfälle per år. Detta möjliggör att ansökningar som generellt sett är bra men som behöver kompletteras, kan hänvisas till nästa ansökningstillfälle. När beslut om tilldelning är fattat ska institutionen förse stipendiaten med ett personligt intyg som meddelar att stipendie är beviljat och som ska kunna uppvisas i värdlandet. Beslutet om vilka sökande som erhåller ett stipendium ska anslås på lärosätet. 5.1 Akademisk kvalitet Utgångspunkten inom programmet är att det är den beviljande institutionen som bedömer den akademiska kvaliteten i respektive uppsatsförslag. Detta omfattar dock, till skillnad från en vanlig uppsats vid institutionen, att lägga särskild vikt vid genomförbarheten (vid exempelvis materialinsamlig, intervjuupplägg mm) och de förutsättningar som föreligger för att studenten ska kunna genomföra sin uppsats med utgångspunkt i ett fältarbete. För övrigt ska det inte ställas annorlunda akademiska krav på en MFS uppsats i förhållande till vad som i övrigt gäller för uppsatser på motsvarande nivå på den beviljande institutionen. 5.2 Personbedömning Den sökandes personlighet, lämplighet och mogenhet att klara av att göra ett fältarbete i en främmande miljö bör bedömas av institutionen. Det kan ske genom ett samtal med institutionens MFS-ansvariga där frågor rörande uppläggning och genomförande diskuteras. En sådan intervju kan också ge studenten möjlighet att utveckla sin ansökan.

11 Bedömning av övriga egenskaper Den sökandes tidigare erfarenheter av utvecklingsfrågor ska beaktas. Det är en merit om den sökande har rest och vistats i u-länder, eller har studerat eller läst kurser med relation till utvecklingsfrågor. Det ska därtill ses som positivt om den sökande kan dokumentera ett allmänt internationellt engagemang. 5.4 Budget Nedan ges rekommendationer och anvisningar kring hur institutionerna ska bedöma inkomna budgetförslag. Det totala beloppet i budgeten får inte understiga kr och inte överstiga kr. Först ska det klargöras att stipendiet ska ses som ett bidrag för genomförande av fältarbetet och ska alltså inte täcka alla utgifter under fältperioden. Studenten bör alltså ha en inkomst utöver stipendiet, till exempel studiemedel från CSN. Institutionen ska försäkra sig om att studenten har möjligheter att finansiera sådana kostnader som inte täcks av stipendiet. Institutionen bör vidare försäkra sig om att resekostnaderna avser billigaste färdsätt till landet samt billigaste resa och boende i samband med förberedelseutbildningen. Stipendiet ska även täcka nödvändiga resor inom landet/regionen. Försäkringskostnad under utlandsvistelsen ska ingå i stipendiet men bör betalas av institutionen. Institutionen bestämmer i samarbete med stipendiaten vilken reseförsäkring som bör tecknas. Om studenten beräknar stanna kvar på egen hand i landet efter avslutad fältperiod, bör man även komma överens om förlängt försäkringsskydd under denna period. Kostnader för tryckning av uppsatsen - utöver det antal som institutionen betalar i normala fall för en uppsats på motsvarande nivå - ska ingå i budgeten, dock maximalt 10 stycken. Stipendiaterna ska själva boka resa, ordna vaccinationer och visum. Dessa utgifter ska redovisas till beviljande institution och ingå i budgeten. I förekommande fall, t ex vid kronisk sjukdom eller andra hälsoskäl som kan påverkas av en utlandsvistelse, bör studenten även genomgå en hälsoundersökning för att klarlägga att inga hinder föreligger. Budgeten bör även inkludera ett dygnstraktamente, baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet. Den sökande ska i sin budget ange storleken av dessa och då utgå från det statliga utlandstraktamentet för landet. Tumregeln är att beloppet får uppgå till 50 % av det gällande statliga dagtraktamentet. Traktamentet bör dock bedömas individuellt. Om exempelvis huvuddelen av uppsatsarbetet ska ske på landsbygden bör ett mindre belopp utbetalas. Vissa uppsatser, främst inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen, kräver viss utrustning eller tekniska tjänster som kanske inte finns tillgängliga i värdlandet eller som kostar mycket att anskaffa i landet. I dessa fall ska merkostnaderna för dessa utgifter budgeteras. Det måste dock vara utrustning och tjänster som studenten absolut behöver för sin uppsats och som inte redan finns tillgängliga för studenten eller som är kostsam att använda/få tillgång till. Exempel på detta är enklare mätutrustning, bearbetningskostnader (exempelvis kostsam bearbetning av prover vid laboratorium eller av statistiskt material) eller avancerad kopiering. Stipendiet utbetalas till stipendiaten så snart som möjligt efter beslutet. 15% av stipendiebeloppet ska hållas inne till dess att studenten har inkommit med en godkänd uppsats. Innestående belopp (15%) ska finnas tillgängligt för stipendiaten inom 3 år från det datum stipendiet beviljades.

12 12 6 Förberedelsekurs Stipendiaterna ska gå en förberedelsekurs innan utresa. Förberedelsekursen ges vid ett antal svenska universitet enligt en princip om största möjliga geografiska närhet för stipendiaterna 2. Institutionerna ansvarar för att stipendiaterna anmäls till kurserna minst en månad innan kursstart. Boende samt resa till och från kursorten ska inrymmas i stipendiet. Stipendiaterna kommer att anvisas kursort av sin institution. Kursen informerar om berörda värdländer, utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsoaspekter, säkerhetsfrågor, viss metodik samt övergripande information. Det är viktigt att poängtera att förberedelsekursen inte undandrar institutionen dess generella ansvar för att handleda och förbereda stipendiaten på uppsatsarbetet och alla de aspekter som faller inom det akademiska kompetensområdet. Förberedelsekursen är en service som finansieras av Sida för att bidra till förberedelserna genom en allmänorientering om förhållanden i utvecklingsländerna. 7 Studentens fältvistelse Institutionens företrädare ska informera sig om Utrikesdepartementets reserekommendationer i samarbete med stipendiaten. Väl i värdlandet är stipendiaten själv ansvarig för sin säkerhet genom de reseförsäkringar denne har eller som tecknats i samband med resan inom ramen för stipendiet. Institutionen ansvarar för att den svenska ambassaden i värdlandet informeras om att studenten kommer, hur lång vistelsen kommer att vara samt vilket ämne uppsatsen behandlar. Studenten bör vid ankomsten kontakta ambassaden för att meddela sin adress och kort informera om uppsatsen. Ambassaden har inga skyldigheter att hjälpa studenten i uppsatsarbetet, varken i praktiska eller teoretiska frågor. 7.1 Handledare i Sverige Handledaren i Sverige ansvarar för att studenten är väl insatt i den metod hon/han ska använda samt har kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom ska handledaren hjälpa studenten att identifiera kontaktperson i fält samt informera denna vad som förväntas av honom/henne. Under studentens fältarbete ska handledaren i Sverige kunna stå i kontakt med stipendiaten för att eventuellt hjälpa denna med handledning. Efter hemkomsten ska studenten få samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter vid institutionen. 7.2 Kontaktperson i fält Kontaktpersonen i fält kan hjälpa studenten med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet. Kontaktpersonen kan ersättas av stipendiaten (från stipendiet) för mindre utgifter i samband med sådan hjälp (t ex lokala resor, ersättning för material) men får ingen separat ersättning utöver detta från programmet. Kontaktpersonen kan också vara ett stöd i 2 Det förutses att mer än hälften av stipendiaterna ska kunna genomgå kursen utan att behöva övernatta på kursorten.

13 13 uppsatsarbetet. Institutionerna uppmuntras att främja sina kontakter med institutioner i värdlandet för att underlätta fältarbetet och samarbetet med kontaktpersonen. 8 Studentens rapportering och redovisning Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk som godtas av beviljande institution. Efter avslutad rapport ska den bedömas i enlighet med de kriterier som gäller vid respektive institution. I de fall två studenter har skrivit en uppsats tillsammans, men inte tillhör samma institution, ska uppsatsen bedömas vid båda berörda institutioner. De studenter som har sökt vid annan institution än sin egen ska lägga fram sin uppsats vid den institution de är inskrivna vid. Godkända uppsatser ska delges hemmainstitutionen enligt de regler som gäller vid respektive studieort. Därutöver ska stipendiaten tillhandahålla en elektronisk kopia av uppsatsen som ska läggas in i det system för webbpublicering som finns tillgängligt för institutionerna och stipendiaterna på hemsidan Instruktioner för detta förfarande tillhandahålls på hemsidan. Studenten ska på anmodan från institutionen ge en redovisning av vissa kostnader som täcks av stipendiet, såsom kvitton på biljettkostnaden, vaccinationer och eventuella kostnader för utrustning. Om stipendiaten av olika skäl inte alls skulle komma iväg till sitt värdland, ska hela stipendiesumman med undantag av havda kostnader för förberedelser återkrävas. 9 Institutionens rapportering och ansökan om nya medel till IP De institutioner/enheter som deltar i MFS-programmet ska årligen inkomma med en rapport till IP rörande användningen av årets MFS-medel tillsammans med en ansökan om medel för kommande år. Rapporteringen ska ha inkommit till IP senast 1 december. Rapporten ska redovisa antalet stipendier föregående år samt vilka studenter som har beviljats stipendium. Institutionerna ska vidare ange antalet sökande i förhållande till antalet beviljade stipendier. Institutionen ska också meddela vem på institutionen som är MFS-ansvarig. Ett fullständigt format samt vilka krav som gäller för kostnadsredovisning och avrapportering från institutionerna tillhandahålls av IP. MFS-stipendierna utbetalas vid årets början (februari). De är grundade på en schablon på kronor, till vilken kopplas en ersättning till institutionen för merkostnader föranledda av de hanteringskostnader som uppstår i samband med att institutionen tillhandahåller stipendier. Denna ersättning grundar sig på antalet beviljade stipendier, och utgår med kr för institutionens egna studenter (interna) och kr för sökande från andra institutioner än den egna (externa). Vid ansökan ska institutionen göra en uppskattning av antalet interna respektive externa studenter, på vilken grund ersättning utbetalas för att sedan justeras i samband med avrapporteringen. Det finns möjlighet för institutionerna att söka medel för uppföljningsseminarier för institutionens stipendiater. Seminarierna kan arrangeras i samarbete med andra MFSinstitutioner. Syftet är att stipendiaterna ska få presentera sina resultat och delge sina upplevelser från fältarbetet samt att informera intresserade studenter om MFS. En ansökan om medel för uppföljningsseminarium skall ställas till IP och innehålla beskrivning av planerade aktiviteter, specificerad budget samt deltagarlista. Institutionerna kan tilldelas maximalt kronor för ett seminarium. Resultatet ska rapporteras till IP senast en månad efter avslutat seminarium.

14 14 MFS-medlen, såväl stipendier som bidrag, är bundna till budgetåret. I samband med den årliga avrapporteringen till IP sker en avstämning och reglering av beloppen enligt format tillhandahållet av IP. 10 Handledarresor De enskilda institutionerna har möjlighet att söka medel för att göra det möjligt för handledare att besöka utvecklingsländer som institutionen har eller önskar ha samarbete med. Syftet är dels att skapa eller underhålla kontakter med institutioner, personer eller organisationer i utvecklingsländer för att på detta sätt förbättra möjligheterna för stipendiaternas fältarbete, dels att bistå stipendiater och kontaktpersoner i fält om problem uppstår. Resor kan också användas för att undersöka situationen (studiemässigt, säkerhetsmässigt etc) i ett land som institutionen inte tidigare skickat stipendiater till. Handledarresorna får utnyttjas av den eller de på institutionerna som handleder stipendiater eller som arbetar med att ta fram kontaktpersoner eller ämnen till MFS-stipendiater. Bidraget är maximerat till kronor. Ansökan om medel sker och närmare instruktioner ges hos IP, men ansökan ska innehålla minst följande uppgifter: Ansökan om handledarresor Land/region Redogörelse för resans syfte Beskrivning av eventuella aktuella kontakter i området Budgeten ska grundas på samma förutsättningar som för studenterna (se budget p.6 ovan)

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2010 /2011 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Möt världen genom Linnéuniversitetet

Möt världen genom Linnéuniversitetet Möt världen genom Linnéuniversitetet Handbok för studier och praktik utomlands 2011 /2012 Kalmar Växjö Innehåll Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Linnéuniversitetet tar dig ut i världen Den internationella

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 4, 2010-01-18 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-401

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN REGLER OCH RUTINER FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ VID GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Version 2 Beslutad i Forsknings- och forskarutbildningsnämnden, FFN 2011-09-22 Regler och rutiner för utbildning på

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

RiR 2008:22. Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten

RiR 2008:22. Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten RiR 2008:22 Rekryteringen av internationella studenter till svenska lärosäten ISBN 978 91 7086 161 1 RiR 2008:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2008 Till regeringen Utbildningsdepartementet Datum

Läs mer

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige.

Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige. Sidas instruktion för bidrag till svenska civilsamhällesorganisationers informations- och kommunikationsarbete i Sverige Juni 2010 Innehåll 1. INLEDNING... 4 1.1 DEFINITIONER... 4 DEL I: MÅL OCH BEDÖMNINGSKRITERIER...

Läs mer

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan?

Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? Rapport nr 28 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? 1 Fältstudier och praktik utomlands Vad hände sedan? En uppföljning av Minor Field Studies och Sidas resestipendium 2 Fältstudier och praktik

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

LinTeks Åsiktsprogram

LinTeks Åsiktsprogram 1 (41) LinTeks Åsiktsprogram 2 (41) Förord LinTeks åsiktsprogram är tänkt som ett stöd för de av LinTeks fullmäktige förtroendevalda som företräder LinTeks medlemmar att luta sig mot, då de förväntas föra

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

Bistånd genom budgetstöd

Bistånd genom budgetstöd RiR 2007:31 Bistånd genom budgetstöd - regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform ISBN 978 91 7086 133 8 RiR 2007:31 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2007 Till regeringen Utrikesdepartementet

Läs mer

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel

PTS Innovationstävling - Smartare e-handel Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2015-05-05 Dnr: 15-4542 1(16) PTS Innovationstävling - Smartare e-handel 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker vi? 2 2.1. Projektförslag 3 3. Vem får söka?

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter

PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter Tävlingsinformation Datum Vår referens Sida 2014-05-05 Dnr: 14-4044 1(17) PTS Innovationstävling Nåbar för alla? Tillgängliga företag och offentliga verksamheter 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer