RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS."

Transkript

1 RIKTLINJER FÖR SIDAS STIPENDIEPROGRAM FÖR MINOR FIELD STUDIES, MFS

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INLEDNING ORGANISATION OCH HANTERING MÅL OCH FÖRVÄNTAT RESULTAT STIPENDIERNAS GENERELLA FÖRUTSÄTTNINGAR Studenterna Institutionerna... 5 B. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 1 INFORMATION DELTAGANDE INSTITUTIONER VAL AV LAND OCH ÄMNE STUDENTENS ANSÖKAN TILL INSTITUTIONEN URVAL OCH BESLUT Akademisk kvalitet Personbedömning Bedömning av övriga egenskaper Budget FÖRBEREDELSEKURS STUDENTENS FÄLTVISTELSE Handledare i Sverige Kontaktperson i fält STUDENTENS RAPPORTERING OCH REDOVISNING INSTITUTIONENS RAPPORTERING OCH ANSÖKAN OM NYA MEDEL TILL IP HANDLEDARRESOR... 14

3 3 A. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR 1 Inledning Föreliggande riktlinjer träder i kraft den 1 januari år 2003 och gäller tills vidare. Riktlinjerna omfattar hela Sidas stipendieprogram för Minor Field Studies (MFS) och tillämpas av alla berörda parter. MFS startade redan 1968 under namnet Minor Research Task (MRT). Inom MRT delades 135 stipendier ut mellan åren 1968 och 1985, då programmet gjordes om till Minor Field Studies. Sedan 1985 har antalet stipendier och deltagande institutioner (beviljande) successivt ökat i antal och idag är MFS förankrat vid flertalet svenska universitet och högskolor. Programmet omfattar för närvarande cirka 500 stipendier årligen som beviljas av omkring 90 universitets- och högskoleinstitutioner. MRT skapades för att ge svenska studenter möjlighet till en första fältpraktik i u-land. Syftet med programmet var att öka svenska studenters kunskaper, förståelse och engagemang för u-landsfrågor, samt att utveckla den svenska resursbasen inom området. I takt med programmets utveckling har målsättningarna bräddats framförallt genom ett syfte att bidra till svenska universitet och högskolors internationalisering. En tilltagande globalisering och nytt perspektiv på utvecklingsländernas roll i det internationella samhället har gjort det angeläget att betona internationaliseringsaspekten; dvs. i detta fall svenska studenters och högskolors gemensamma förmåga att bidra till kunskap, förståelse och medvetenhet i Sverige om omvärlden utanför de industrialiserade länderna genom akademiskt samarbete. För gällande mål och förväntat resultat redogörs nedan under punkten 3. 2 Organisation och hantering Styrelsen för Internationellt Utvecklingssamarbete, Sida, finansierar programmet och ansvarar för dess inriktning, utveckling och organisation. Under årens lopp har organisationen genomgått flera omvandlingar bland annat som en följd av programmets volymutveckling. Följande organisation gäller från och med den 1 januari 2003: MFS finansieras, kvalitetssäkras och styrs av Sida, medan all administration handhas av Internationella Programkontoret i Stockholm. Internationella Programkontoret (IP) avrapporterar årligen verksamheten till Sida som fattar beslut om och godkänner åtgärder i programmet på basis av egen och IPs bedömning. IP är den myndighet som handhar alla kontakter med deltagande institutioner i form av ansökningar och rapportering. IP ansvarar vidare för samarbetet med de svenska universitetsinstitutioner som ombesörjer den obligatoriska förberedelseutbildningen för utresande stipendiater. IP anordnar även på årsbasis seminarier med de institutioner som ingår i programmet. Syftet är att utbyta erfarenheter av programmet och att informera om eventuella ändringar i riktlinjer eller andra frågor inom programmet.

4 4 3 Mål och förväntat resultat Minor Field Studies (MFS) är ett program som syftar till att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner inom det internationella utvecklingssamarbetet svenska universitet och högskolor samt att bidra till att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete. Instrumentet för detta är ett resestipendium för en fältstudie som kan beviljas till studenter att utnyttjas för att skriva en uppsats på C- eller D-nivå (eller motsvarande akademiska nivå) i ett ämne som anknyter till utvecklingsfrågor. Det övergripande målet för programmet är att i första hand bereda studenter men också lärare vid svenska universitet och högskolor möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter med institutioner, organisationer och forskningsinstitut i detta syfte. Det förväntade resultatet av programmet till år 2010 är att: minst svenska studenter ska ha vunnit ökade insikter om faktorer och drivkrafter bakom de internationella utvecklingsfrågorna i vid mening och förståelse för det svenska samhällets behov av nära kontakter med omvärlden; och svenska universitet och högskolor ska ha regelmässiga samarbeten med institutioner, organisationer eller forskningsinstitut i utvecklingsländer avseende studentutbyte, lärarutbyte, och kurser. Huvuddelen av MFS-uppsatserna ska ha skrivits inom ramen för ett sådant samarbete. Målgrupperna för MFS är sålunda svenska studenter samt svenska universitet och högskolor samt indirekt deras samarbetsparter i utvecklingsländerna. Resultatuppföljning ska ske årligen i samband med rapportering och redovisning från institutionerna. Uppföljningen kommer i första hand att innefatta kvantitativa aspekter som antal beviljade stipendier och dess fördelning på sökande institutioner, ämnesområden och länder. Programmets kvalitativa resultat utvärderas i särskild ordning och på Sidas initiativ, samt genom en djupare analys år Stipendiernas generella förutsättningar Uppgifterna i detta avsnitt ska betraktas som en sammanfattning av programmets allmänna förutsättningar. Alla uppgifter om specifika villkor och anvisningar kommer att återkomma i avsnitt B och, i den mås så krävs, där ytterligare kvalificeras. 4.1 Studenterna MFS riktar sig till studenter med ett internationellt intresse som avser att skriva sin C- eller D- uppsats i form av ett fältarbete. För att bli beviljad stipendium är det viktigt att uppsatsen har relevans för utvecklingsproblematiken och att ämnet har anknytning till den beviljande institutionens intressen och undervisning avseende region och ämne. Det senare innebär att uppsatsen ska ha relevans för de kontakter med personer, organisationer eller institutioner i utvecklingsländer som institutionen har. Det är också möjligt att söka stipendium till länder som institutionen vill utveckla samarbete med.

5 5 Uppsatsen kan genomföras i de länder som enligt OECD/DAC 1 är klassificerade som utvecklingsländer. DAC klassificeringen finns presenterad på IPs hemsida (se avsnitt B.1 sid. 7). Ansökan om MFS görs av studenten vid en i MFS-programmet deltagande institution eller enhet. Man kan således inte ansöka om MFS direkt hos IP eller Sida. Om studentens egen institution inte deltar i MFS programmet, är det möjligt att söka vid en annan institution än den studenten är inskriven vid så länge det sker inom samma ämne. Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en eller i undantagsfall två andra studenter. En förutsättning för att erhålla ett stipendium är att vissa grundkrav är uppfyllda. Fältperioden ska vara mellan åtta och tio veckor och ge förutsättningar för insamlig och bearbetning av nödvändiga data. Den sökande ansvarar själv för att planera sin fältvistelse och uppsats enligt de krav institutionen ställer och att med ansökan bifoga en budget. Stipendiet ska ses som ett bidrag och ska inte täcka alla utgifter under fältperioden. Studenten bör alltså ha en inkomst utöver stipendiet, till exempel studiemedel från CSN. Stipendiets storlek bestäms av den beviljande institutionen och kan variera mellan och kr beroende på bland annat de kostnader som är förenade med att besöka ett visst land. Alla studenter som har blivit beviljade MFS-stipendium ska gå en förberedelsekurs som ges vid ett antal svenska universitet. Kursen behandlar bland annat utvecklingsteori och utvecklingssamarbete, kulturfrågor, hälsofrågor samt landinformation. Kursen pågår normalt under två dagar och arrangeras vid ett tjugotal tillfällen per år. Förberedelsekursen ska genomföras i god tid före avresa till värdlandet. Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk som godtas av beviljande institution. Den ska godkännas av den egna institutionen i enlighet med gällande kriterier för uppsatser på motsvarande nivå. 4.2 Institutionerna De institutioner som finner det angeläget att medverka i MFS-programmet gör ett antal konkreta åtaganden. Först och främst handlar det om att på lämpligt sätt informera studenter på C- och D-nivå om programmets existens, dess mål och villkor. Vidare ska institutionen ha tillgång till handledare som har kunskaper om utvecklingsfrågor och helst också egna erfarenheter av arbete eller forskning i fält. Den aktuella institutionen bör ha löpande samarbete med lämpliga universitet, organisationer eller institutioner i värdlandet i fråga som kan hjälpa till med kontakter i fält. Om så inte är fallet kan programmet i begränsad utsträckning medverka till att etablera sådana samarbeten (se vidare under handledarresor). Det är vidare institutionens åtagande att bedöma att ansökan uppfyller kraven, både vad avser den akademiska kvaliteten i frågeställningen och möjligheterna att genomföra studien, metodmässigt såväl som rent praktiskt. Det ska inte ställas varken högre eller lägre krav på en MFS finansierad C- eller D-uppsats än på andra uppsatser på samma nivå. 1 OECD/DAC; Organisation of Economic Co-operation and Development/Development Assistance Committee.

6 6 För att kunna bevilja stipendier måste institutionen kunna anvisa en kontaktperson i fält och en handledare i Sverige. Handledaren i Sverige ska fungera som en vanlig handledare för en uppsats på denna nivå. Kontaktpersonen i fält ska kunna bistå med praktiska arrangemang i värdlandet, exempelvis kontakter med resurspersoner. Kontaktpersonen i fält erhåller ingen ersättning från Sida eller beviljande institution för sin insats och det är därför viktigt att stipendiet (dvs. studenten) ersätter honom/henne för överenskomna utgifter, exempelvis vid transporter eller insamlig av material. Institutionen ska vidare administrera hela förfarandet från ansökan till IP, urvalsprocessen, utbetalningar och kontroll av stipendiets användning, någon form av uppföljning med de studenter som erhållit ett stipendium under året samt årligen rapportera om utfallet till IP och redovisa användningen av tilldelade medel. Den beviljande institution ansvarar också för att informera den svenska ambassaden i värdlandet om att en stipendiat kommer. Studenten ska också informeras om UDs reserekommendationer samt tillse att dessa efterföljs. Ambassaderna har i övrigt inget ansvar för att underlätta stipendiatens arbete i administrativa, tekniska eller andra frågor.

7 7 B. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 1 Information IP ansvarar för att information om MFS-programmet i alla dess delar når ut till svenska universitet och högskolor. Information om programmet kommer alltså inte endast deltagande institutioner till del utan även potentiellt deltagande institutioner. IP tillhandahåller information om programmet som helhet på sin hemsida; MFS programmet består av två operativa delar; dels de institutioner som deltar i programmet genom att de granskar ansökningar och beviljar stipendier till sökande studenter; och dels de institutioner som tillhandahåller den obligatoriska förberedelseutbildning som stipendiaterna ska genomgå före avresa. Särskild information om dessa kurser orter, kurstillfällen, kursinnehåll mm finns tillänglig via IPs hemsida eller direkt på de kursanordnande institutionernas informationssida Notera att det vilar på de beviljande institutionernas ansvar att informera alla sökande om programmet. Deltagande institutioner ska tillhandahålla information om MFS-programmet i god tid innan ansökningsdatum. Informationen ska riktas till universitetets/högskolans studenter generellt, inte specifikt till en viss grupp/kurs. 2 Deltagande institutioner Antalet deltagande institutioner i programmet varierar. Det är IP som avgör vilka dessa är samt hur många stipendier som tilldelas respektive institution baserat på årliga ansökningar. Notera att benämningen institution tillämpas olika vid olika lärosäten och att motsvarande enheter givetvis har möjlighet att ansöka om deltagande i programmet. Institutioner som önskar delta i MFS-programmet ansöker till IP senast den 1 december. Ansökningshandlingar finns tillgängliga på IPs hemsida i god tid innan sista ansökningsdatum. Generellt kan sägas att institutioner som vill administrera MFS måste kunna ge studenterna goda möjligheter att genomföra uppsatsen. Detta kräver att institutionen kan erbjuda studenterna dels kvalificerad handledarhjälp i Sverige och relevanta kontaktpersoner i värdlandet, dels att institutionen har erfarenhet av arbete i utvecklingsländer. Nedan anges vilka grundkrav programmet ställer på en ansökan om deltagande. I övrigt avgör och tillhandahåller IP instruktioner för ansökningarnas innehåll. Ansökan till IP om deltagande i MFS-programmet en kort beskrivning av institutionen redovisning av personalens (de som kan komma i fråga som handledare) internationella erfarenheter internationella kontakter inom institutionen

8 8 3 Val av land och ämne MFS stipendiet förutsätter att uppsatsen ska vara relaterad till den internationella utvecklingsprocessen, dvs. den ska belysa aspekter inom samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap eller teknik som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utveckling. Uppsatsens frågeställning ska ha en tvärvetenskaplig aspekt och en generell samhällsmässig tillämpning, även i de fall enskilda institutioner, organisationer eller specifika tekniska/naturvetenskapliga företeelser studeras. Arbetet får således inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna. Detta innebär exempelvis att MFSstipendiet inte får användas för att studera ett svenskt företags eller organisations verksamhet i ett land, utan att inbegripa dess interaktion med värdlandet. Detta innebär att varje ämnesval som uppfyller dessa grundläggande kriterier är giltigt för ett MFS, oavsett disciplin. Det är beviljande institutions uppgift att göra denna bedömning. Aktuella värdländer vid genomförande av MFS är de som enligt OECD/DAC bedöms som utvecklingsländer. En fullständig förteckning över vilka länder som för närvarande är aktuella tillhandahålls av IP. 4 Studentens ansökan till institutionen Ansökan om MFS stipendium ska lämnas till den MFS-ansvariga vid respektive institution eller enhet vid universitet/högskola. Det är möjligt att söka MFS-stipendium tillsammans med en eller i undantagsfall två andra studenter enligt anvisningar från beviljande institution. Institutionen ska beakta alla inkomna ansökningar. Förutom att uppsatsuppslagen ska uppfylla de kriterier som anges ovan (avsnitt 3), gäller att de ska uppfylla de akademiska kriterier som institutionen fastställer och således inte utgöra något undantag i förhållande till en vanlig uppsats på institutionen. För den slutgiltiga bedömningen av den färdiga uppsatsen gäller detsamma. Avsnitt 5 nedan anger riktlinjer och förhållningssätt vid bedömningen av inkomna ansökningar i de delar som specifikt avser MFS ansökan. Notera att det utöver de krav som ställs på studentens ansökan om stipendium åligger institutionen att inom ramen för de kontakter institutionen har i värdlandet själv eller i samarbete med studenten tillse att stipendiaten har en kontaktperson i fält, och att denna förutsättning måste vara uppfylld för att fältarbetet ska betraktas som genomförbart. Nedan anges i allmänhet och i detalj vilka tre (3) krav som ska vara uppfyllda av studenten för att en ansökan om MFS ska anses komplett:

9 9 1. Att grundkraven på den sökande är uppfyllda enligt följande: Grundkrav Studenten ska ha för avsikt att ägna sin MFS till C-, D-uppsats eller motsvarande (genomgången och godkänd kurs på B-/C-nivå i ämnet) och ska ha tagit i princip 100 universitetspoäng vid utresan. Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning. Studenten ska inte vara äldre än 35 år, om inte särskilda skäl föreligger. Den studerande får inte tidigare ha haft ett stipendie eller en tjänst i fält som rör utvecklingsproblematiken. Annan relevant erfarenhet, exempelvis studier eller vistelse i u-land, är inget hinder för ansökan. Den sökande ska vara svensk medborgare eller ska ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare kan få dispens enligt särskilda kriterier. Studenten ska ha goda kunskaper i engelska. I de fall värdlandets officiella språk är franska, spanska eller portugisiska ska sökande ha studerat språket som C-språk på gymnasienivå (eller motsvarande). Studenten får ej tidigare ha erhållit MFS-stipendium 2. Att det finns en utförligt beskriven och genomförbar projektplan samt ett förslag till alternativ uppläggning om något skulle hindra genomförande av den ursprungliga planen. Projektbeskrivningen ska innehålla: Beskrivning av projektet Val av land Datum för fältarbete om åtta till tio veckors vistelse Syfte och beskrivning av ämnet (se också Val av land och ämne avsnitt 3 ovan) Diskurs med tydlig anknytning dels till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurser den sökande studerat/studerar. Metod Förslag till alternativ uppläggning som redovisar den mest kritiska delen i den planerade uppsatsen samt hur den sökande ämnar hantera detta. 3. Att en preliminär budget för vistelsen är uppställd. Observera att MFS-stipendiet är ett bidrag som inte ska täcka alla kostnader. Budgeten kan omfatta kostnader enligt följande: Budget Resa med billigaste färdsätt till och från landet där fältvistelsen ska genomföras Del av levnadsomkostnader (dygnstraktamente, se avsnitt 5.4) Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen Vaccinationer Försäkring Eventuella kostnader för utrustning (se avsnitt 5.4) Resa till och från samt boende på ort där förberedelsekurs ges, billigaste alternativ.

10 10 5 Urval och beslut Vid bedömning av de inkomna ansökningarna måste dels den föreslagna studiens kvalitet bedömas, dels den sökandes lämplighet. För detta bör beviljande institutioner ha minst två personer eller en nämnd vilken svarar för att alla viktiga aspekter beaktas. Nämnd Den nämnd/de personer som utser stipendiaterna ska ha: Kännedom och erfarenhet av arbete i utvecklingsländer. Allmän handledarvana inom beviljande institution. De beviljande institutionerna ska i första hand prioritera ansökningar som gynnar samarbeten med institutioner, personer och organisationer i utvecklingsländer. Institutionerna bör inte bevilja stipendium för studier som medför stor risk för studentens eller berörda personer i värdlandets personliga säkerhet. Institutionerna bör helst ha mer än ett ansökningstillfälle per år. Detta möjliggör att ansökningar som generellt sett är bra men som behöver kompletteras, kan hänvisas till nästa ansökningstillfälle. När beslut om tilldelning är fattat ska institutionen förse stipendiaten med ett personligt intyg som meddelar att stipendie är beviljat och som ska kunna uppvisas i värdlandet. Beslutet om vilka sökande som erhåller ett stipendium ska anslås på lärosätet. 5.1 Akademisk kvalitet Utgångspunkten inom programmet är att det är den beviljande institutionen som bedömer den akademiska kvaliteten i respektive uppsatsförslag. Detta omfattar dock, till skillnad från en vanlig uppsats vid institutionen, att lägga särskild vikt vid genomförbarheten (vid exempelvis materialinsamlig, intervjuupplägg mm) och de förutsättningar som föreligger för att studenten ska kunna genomföra sin uppsats med utgångspunkt i ett fältarbete. För övrigt ska det inte ställas annorlunda akademiska krav på en MFS uppsats i förhållande till vad som i övrigt gäller för uppsatser på motsvarande nivå på den beviljande institutionen. 5.2 Personbedömning Den sökandes personlighet, lämplighet och mogenhet att klara av att göra ett fältarbete i en främmande miljö bör bedömas av institutionen. Det kan ske genom ett samtal med institutionens MFS-ansvariga där frågor rörande uppläggning och genomförande diskuteras. En sådan intervju kan också ge studenten möjlighet att utveckla sin ansökan.

11 Bedömning av övriga egenskaper Den sökandes tidigare erfarenheter av utvecklingsfrågor ska beaktas. Det är en merit om den sökande har rest och vistats i u-länder, eller har studerat eller läst kurser med relation till utvecklingsfrågor. Det ska därtill ses som positivt om den sökande kan dokumentera ett allmänt internationellt engagemang. 5.4 Budget Nedan ges rekommendationer och anvisningar kring hur institutionerna ska bedöma inkomna budgetförslag. Det totala beloppet i budgeten får inte understiga kr och inte överstiga kr. Först ska det klargöras att stipendiet ska ses som ett bidrag för genomförande av fältarbetet och ska alltså inte täcka alla utgifter under fältperioden. Studenten bör alltså ha en inkomst utöver stipendiet, till exempel studiemedel från CSN. Institutionen ska försäkra sig om att studenten har möjligheter att finansiera sådana kostnader som inte täcks av stipendiet. Institutionen bör vidare försäkra sig om att resekostnaderna avser billigaste färdsätt till landet samt billigaste resa och boende i samband med förberedelseutbildningen. Stipendiet ska även täcka nödvändiga resor inom landet/regionen. Försäkringskostnad under utlandsvistelsen ska ingå i stipendiet men bör betalas av institutionen. Institutionen bestämmer i samarbete med stipendiaten vilken reseförsäkring som bör tecknas. Om studenten beräknar stanna kvar på egen hand i landet efter avslutad fältperiod, bör man även komma överens om förlängt försäkringsskydd under denna period. Kostnader för tryckning av uppsatsen - utöver det antal som institutionen betalar i normala fall för en uppsats på motsvarande nivå - ska ingå i budgeten, dock maximalt 10 stycken. Stipendiaterna ska själva boka resa, ordna vaccinationer och visum. Dessa utgifter ska redovisas till beviljande institution och ingå i budgeten. I förekommande fall, t ex vid kronisk sjukdom eller andra hälsoskäl som kan påverkas av en utlandsvistelse, bör studenten även genomgå en hälsoundersökning för att klarlägga att inga hinder föreligger. Budgeten bör även inkludera ett dygnstraktamente, baserat på levnadsomkostnaderna i det aktuella landet. Den sökande ska i sin budget ange storleken av dessa och då utgå från det statliga utlandstraktamentet för landet. Tumregeln är att beloppet får uppgå till 50 % av det gällande statliga dagtraktamentet. Traktamentet bör dock bedömas individuellt. Om exempelvis huvuddelen av uppsatsarbetet ska ske på landsbygden bör ett mindre belopp utbetalas. Vissa uppsatser, främst inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen, kräver viss utrustning eller tekniska tjänster som kanske inte finns tillgängliga i värdlandet eller som kostar mycket att anskaffa i landet. I dessa fall ska merkostnaderna för dessa utgifter budgeteras. Det måste dock vara utrustning och tjänster som studenten absolut behöver för sin uppsats och som inte redan finns tillgängliga för studenten eller som är kostsam att använda/få tillgång till. Exempel på detta är enklare mätutrustning, bearbetningskostnader (exempelvis kostsam bearbetning av prover vid laboratorium eller av statistiskt material) eller avancerad kopiering. Stipendiet utbetalas till stipendiaten så snart som möjligt efter beslutet. 15% av stipendiebeloppet ska hållas inne till dess att studenten har inkommit med en godkänd uppsats. Innestående belopp (15%) ska finnas tillgängligt för stipendiaten inom 3 år från det datum stipendiet beviljades.

12 12 6 Förberedelsekurs Stipendiaterna ska gå en förberedelsekurs innan utresa. Förberedelsekursen ges vid ett antal svenska universitet enligt en princip om största möjliga geografiska närhet för stipendiaterna 2. Institutionerna ansvarar för att stipendiaterna anmäls till kurserna minst en månad innan kursstart. Boende samt resa till och från kursorten ska inrymmas i stipendiet. Stipendiaterna kommer att anvisas kursort av sin institution. Kursen informerar om berörda värdländer, utvecklingssamarbete, kulturmötesfrågor, hälsoaspekter, säkerhetsfrågor, viss metodik samt övergripande information. Det är viktigt att poängtera att förberedelsekursen inte undandrar institutionen dess generella ansvar för att handleda och förbereda stipendiaten på uppsatsarbetet och alla de aspekter som faller inom det akademiska kompetensområdet. Förberedelsekursen är en service som finansieras av Sida för att bidra till förberedelserna genom en allmänorientering om förhållanden i utvecklingsländerna. 7 Studentens fältvistelse Institutionens företrädare ska informera sig om Utrikesdepartementets reserekommendationer i samarbete med stipendiaten. Väl i värdlandet är stipendiaten själv ansvarig för sin säkerhet genom de reseförsäkringar denne har eller som tecknats i samband med resan inom ramen för stipendiet. Institutionen ansvarar för att den svenska ambassaden i värdlandet informeras om att studenten kommer, hur lång vistelsen kommer att vara samt vilket ämne uppsatsen behandlar. Studenten bör vid ankomsten kontakta ambassaden för att meddela sin adress och kort informera om uppsatsen. Ambassaden har inga skyldigheter att hjälpa studenten i uppsatsarbetet, varken i praktiska eller teoretiska frågor. 7.1 Handledare i Sverige Handledaren i Sverige ansvarar för att studenten är väl insatt i den metod hon/han ska använda samt har kunskap om fältmetodik generellt. Dessutom ska handledaren hjälpa studenten att identifiera kontaktperson i fält samt informera denna vad som förväntas av honom/henne. Under studentens fältarbete ska handledaren i Sverige kunna stå i kontakt med stipendiaten för att eventuellt hjälpa denna med handledning. Efter hemkomsten ska studenten få samma handledarhjälp som övriga uppsatsstudenter vid institutionen. 7.2 Kontaktperson i fält Kontaktpersonen i fält kan hjälpa studenten med praktiska arrangemang både före och under fältarbetet. Kontaktpersonen kan ersättas av stipendiaten (från stipendiet) för mindre utgifter i samband med sådan hjälp (t ex lokala resor, ersättning för material) men får ingen separat ersättning utöver detta från programmet. Kontaktpersonen kan också vara ett stöd i 2 Det förutses att mer än hälften av stipendiaterna ska kunna genomgå kursen utan att behöva övernatta på kursorten.

13 13 uppsatsarbetet. Institutionerna uppmuntras att främja sina kontakter med institutioner i värdlandet för att underlätta fältarbetet och samarbetet med kontaktpersonen. 8 Studentens rapportering och redovisning Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk som godtas av beviljande institution. Efter avslutad rapport ska den bedömas i enlighet med de kriterier som gäller vid respektive institution. I de fall två studenter har skrivit en uppsats tillsammans, men inte tillhör samma institution, ska uppsatsen bedömas vid båda berörda institutioner. De studenter som har sökt vid annan institution än sin egen ska lägga fram sin uppsats vid den institution de är inskrivna vid. Godkända uppsatser ska delges hemmainstitutionen enligt de regler som gäller vid respektive studieort. Därutöver ska stipendiaten tillhandahålla en elektronisk kopia av uppsatsen som ska läggas in i det system för webbpublicering som finns tillgängligt för institutionerna och stipendiaterna på hemsidan Instruktioner för detta förfarande tillhandahålls på hemsidan. Studenten ska på anmodan från institutionen ge en redovisning av vissa kostnader som täcks av stipendiet, såsom kvitton på biljettkostnaden, vaccinationer och eventuella kostnader för utrustning. Om stipendiaten av olika skäl inte alls skulle komma iväg till sitt värdland, ska hela stipendiesumman med undantag av havda kostnader för förberedelser återkrävas. 9 Institutionens rapportering och ansökan om nya medel till IP De institutioner/enheter som deltar i MFS-programmet ska årligen inkomma med en rapport till IP rörande användningen av årets MFS-medel tillsammans med en ansökan om medel för kommande år. Rapporteringen ska ha inkommit till IP senast 1 december. Rapporten ska redovisa antalet stipendier föregående år samt vilka studenter som har beviljats stipendium. Institutionerna ska vidare ange antalet sökande i förhållande till antalet beviljade stipendier. Institutionen ska också meddela vem på institutionen som är MFS-ansvarig. Ett fullständigt format samt vilka krav som gäller för kostnadsredovisning och avrapportering från institutionerna tillhandahålls av IP. MFS-stipendierna utbetalas vid årets början (februari). De är grundade på en schablon på kronor, till vilken kopplas en ersättning till institutionen för merkostnader föranledda av de hanteringskostnader som uppstår i samband med att institutionen tillhandahåller stipendier. Denna ersättning grundar sig på antalet beviljade stipendier, och utgår med kr för institutionens egna studenter (interna) och kr för sökande från andra institutioner än den egna (externa). Vid ansökan ska institutionen göra en uppskattning av antalet interna respektive externa studenter, på vilken grund ersättning utbetalas för att sedan justeras i samband med avrapporteringen. Det finns möjlighet för institutionerna att söka medel för uppföljningsseminarier för institutionens stipendiater. Seminarierna kan arrangeras i samarbete med andra MFSinstitutioner. Syftet är att stipendiaterna ska få presentera sina resultat och delge sina upplevelser från fältarbetet samt att informera intresserade studenter om MFS. En ansökan om medel för uppföljningsseminarium skall ställas till IP och innehålla beskrivning av planerade aktiviteter, specificerad budget samt deltagarlista. Institutionerna kan tilldelas maximalt kronor för ett seminarium. Resultatet ska rapporteras till IP senast en månad efter avslutat seminarium.

14 14 MFS-medlen, såväl stipendier som bidrag, är bundna till budgetåret. I samband med den årliga avrapporteringen till IP sker en avstämning och reglering av beloppen enligt format tillhandahållet av IP. 10 Handledarresor De enskilda institutionerna har möjlighet att söka medel för att göra det möjligt för handledare att besöka utvecklingsländer som institutionen har eller önskar ha samarbete med. Syftet är dels att skapa eller underhålla kontakter med institutioner, personer eller organisationer i utvecklingsländer för att på detta sätt förbättra möjligheterna för stipendiaternas fältarbete, dels att bistå stipendiater och kontaktpersoner i fält om problem uppstår. Resor kan också användas för att undersöka situationen (studiemässigt, säkerhetsmässigt etc) i ett land som institutionen inte tidigare skickat stipendiater till. Handledarresorna får utnyttjas av den eller de på institutionerna som handleder stipendiater eller som arbetar med att ta fram kontaktpersoner eller ämnen till MFS-stipendiater. Bidraget är maximerat till kronor. Ansökan om medel sker och närmare instruktioner ges hos IP, men ansökan ska innehålla minst följande uppgifter: Ansökan om handledarresor Land/region Redogörelse för resans syfte Beskrivning av eventuella aktuella kontakter i området Budgeten ska grundas på samma förutsättningar som för studenterna (se budget p.6 ovan)

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS

Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Ansökan till SIDA:s program för Minor Field Studies MFS Vid fakulteten för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet Vårterminen 2014 Del A: Sidas riktlinjer Del B: Ansökningskrav och urvalsprocedur Del C:

Läs mer

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier

Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier 1 HÖGSKOLAN I HALMSTAD Regler och rutiner för studentutbyten samt stipendier Fastställda av Utbildningsnämnden den 18 september 2002. 1. STUDENTUTBYTEN 1.1 Studentutbyten inom Erasmus Erasmus ingår i Sokrates

Läs mer

Minor Field Study. MFS ansökan 2013

Minor Field Study. MFS ansökan 2013 Minor Field Study MFS ansökan 2013 MFS 2013 - UPPLÄGG Vad är MFS? Vem kan söka? Val av land & ämne Ansökningsförfarandet & kalendarium Att tänka på inför ansökan & fältstudien & varför söka MFS Universitets-

Läs mer

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies

Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Riktlinjer 2015 Minor Field Studies Resestipendiet Kontaktresor Informationsarrangemang Innehåll 1 Vad är Minor Field Studies (MFS)... 3 2 Syftet med MFS-programmet... 3 3 Organisation och administration...

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12.

Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Avdelningen för sociala studier 2011-05-03 Principer och riktlinjer för praktik och uppsatsarbete utomlands HT11 och VT12. Universitetsövergripande riktlinjer Internationalisering är ett viktigt kvalitetsmål

Läs mer

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2015 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum 2015 Linnaeus Palme (LP), HT 2015 MFS, magister/master-uppsats, HT2015 MFS,

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt)

Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsformulär för utlandsstudier/praktik 2016 inom följande utbytesprogram (kryssa för det som är aktuellt) Ansökningsdatum HT2015 för VT2016 Linnaeus Palme (LP), VT 2016 1 oktober 2015 MFS, VT 2016

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i journalistik, medier och kommunikation, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet

Läs mer

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1

Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Linnaeus-Palme Riktlinjer för läsåren 2012-2013 och 2012-2014 1 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 3 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 5 1.4 Stödformer

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01

Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1. Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 STIPENDIEAVTAL PERSONAL Avtal mellan högskolan och personal nr 29445-IC-1-2008-1-SE-ERASMUS-EUCX-1 Högskola: Högskolan Dalarna SFALUN01 Adress: S-791 88 Falun Telefon: 023-778153 E-post: sco@du.se i det

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015

LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 LINNAEUS-PALME RIKTLINJER FÖR LÄSÅREN 2013-2014 OCH 2013-2015 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Programmet Linnaeus-Palme...3 1.2 Generella principer...4 1.3 Ett program som utvecklas...5 1.4 Stödformer inom

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Järn- och stålindustrins energianvändning forskning och utveckling. Genom att lägga ner

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014

Ekonomiska riktlinjer. Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer Athena 2014 Ekonomiska riktlinjer för programmet Athena 2014 1. INTRODUKTION De medel som beviljas betalar Universitets- och högskolerådet ut i form av schablonbidrag för resekostnader,

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015

Handbok för projektansökan. Atlas konferens 2015 Handbok för projektansökan Atlas konferens 2015 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Allmän studieplan för forskarutbildningen inom institutionell ekonomi (Institutional Economics) Fastställd av filosofiska fakultetsstyrelsen 2007-11-15. Studieplanen gäller för studerande som avslutar

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås

Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås Studera utomlands Handbok för studenter vid Högskolan i Borås 1 Innehåll 5 Introduktion 6 Kontakt 8 Studier utomlands 10 Utbytesprogram vid Högskolan i Borås 12 Inför avresa till värduniversitet 17 Under

Läs mer

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands

Ta chansen och upplev världen. Handbok för dig som vill studera utomlands Ta chansen och upplev världen Handbok för dig som vill studera utomlands Innehåll 3 Våga ta steget 4 Vi hjälper dig 6 Planera ditt utbyte 9 Studentintervju 10 Våra utbytesprogram 12 Att tänka på inför

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Från LiU - Ut i världen! Informationspass för nominerade LiTH-studenter 2013-12-10 Jessica Yeh och Annika Holm, rum 2201 i Origo international@lith.liu.se

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan

Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan 1 (9) Tillgodoräknandeordning för utbildning på grund- och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Gäller fr.o.m. 2012-12-01 Fastställd av rektor 2012-11-23 Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress:

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH

Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands - en handbok om utbytesstudier vid BTH Studera utomlands Som student vid BTH finns stora möjligheter till att studera vid ett universitet i något annat land som vi har ett utbytesavtal

Läs mer

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget.

Bidragsgivare är regeringen eller Regeringskansliet. Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Bilaga till beslut om bidrag Version 2014:1 Villkor för bidrag 1. Tillämpning Dessa villkor gäller för bidrag enligt beslut av regeringen eller Regeringskansliet om bidrag till t.ex. föreningar, stiftelser,

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen

Juridicum. Juridiska institutionen. Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Informationsmöte inför ansökan om utlandsstudier via juridiska institutionen Sandra Fagerlund, Maria Fotiadis Forssjö 2014-05-13 Juridicum Juridiska institutionen Agenda Allmän information Kurser på engelska?

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet

Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Regler för praktik och studieresor vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: 500-1021-13 Denna regel ersätter tidigare fastställda beslut av rektor Bidrag till studerande vid praktikoch

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH

Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Info om utbytesstudier för LTH-studenter INTERNATIONELLA AVDELNINGEN, LTH Program IAESTE om praktik Studera utomlands på olika sätt Vart kan du åka När kan du åka Så här söker du Siri Kiessling, om sitt

Läs mer

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015

Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Information om stipendier från Youth For Understanding Sverige programåret 2014/2015 Syftet med våra stipendier är att möjliggöra och uppmuntra utbyte för studenter som är särskilt goda ambassadörer för

Läs mer

Information info r din utlandstja nstgo ring

Information info r din utlandstja nstgo ring Information info r din utlandstja nstgo ring Bilaterala Bitra dande Experter (BBE) placerade pa en ambassad eller lokal organisation/myndighet 2012 Bilaga: URA-avtalet - Tillämpningsanvisningar för BBE

Läs mer

Drömdeg För dig som är coach

Drömdeg För dig som är coach Drömdeg För dig som är coach innehåll Vad är Drömdeg? 3 Vad är min uppgift som Drömdegscoach? 3 Hur ansöker man om Drömdeg? 4 Att göra en projektplan 4 Att göra en tidsplan 5 Att göra en budget 6 Att redovisa

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng 1. Allmänt Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik, 240 högskolepoäng Studieplanen för utbildning på forskarnivå i specialpedagogik är fastställd av Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme

Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017. Linnaeus-Palme Riktlinjer för 2015-2016 och 2015-2017 Linnaeus-Palme Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Programmet Linnaeus-Palme... 2 1.2 Generella principer... 3 1.3 Ett program som utvecklas... 4 1.4 Stödformer inom Linnaeus-Palme...

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND

BESTÄMMELSER FÖR UTDELNING AV MEDEL FRÅN ASTRID JOHNNY ANDERSSONS FOND ASTRID "JOHNNY" ANDERSSONS FOND Enligt testatorn ska stipendier från fonden användas till resestipendier för en kvinnlig eller en manlig idrottslärare som undervisar inom gymnastik och/eller lek och idrott

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning

FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE. Vägledning FÖR FÖRETAG/ORGANISATIONER I SAMBAND MED EXAMENSARBETE Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Beskriv rätt problem eller utvecklingsidé... 3 Vad är ett examensarbete... 3 Vad är en handledares

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Handbok för projektansökan. Atlas Konferens 2014

Handbok för projektansökan. Atlas Konferens 2014 Handbok för projektansökan Atlas Konferens 2014 Förord Välkommen till Atlasprogrammet för globalt partnerskap, konferens och praktik. Syftet med denna handbok är att ge er som projektansökare vägledning

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT

Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Internationaliseringsarbete vid fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Uppdrag och ansvar Inom nuvarande organisation ligger ansvaret för internationaliseringsfrågor i första hand på fakulteterna.

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i RETORIK Rhetoric Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 14 juni 2007 (dnr CF 62-246/2007).

Läs mer

Bra att veta frågor?

Bra att veta frågor? Inför avresa Bra att veta frågor? Sofie Halldén Internationell koordinator Utbildningssamordnare Läkarprogrammet Termin 10 Sofie.hallden@gu.se Tel: 786 3081 Resehandlingar att förbereda Letter ofinvitation?

Läs mer

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt

17.2.2012. Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 104 1 (7) 17.2.2012 Utlåtande om bokföring av kostnader för utvecklingsprojekt och av statsunderstöd för projekt 1.1 Begäran om utlåtande Social- och hälsovårdsministeriet

Läs mer

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020

Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Anvisning till blanketten Projektstöd ansökan om stöd 2014 2020 Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka stöd inom havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 för produktions-och

Läs mer

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER

ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG MUSIKARRANGÖRER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO.

Nopef administreras som fond av Nordiska Miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) under ett kontrakt mellan Nordiska Ministerrådet (NMR) och NEFCO. RIKTLINJER För Nordic Project Trust Fund ( Nopef ) handläggning fastställda av Nopefs styrkommitté, godkända av Nordiska Ministerrådet och gällande från den 24.4.2015. 1. Verksamhet Nopef administreras

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer