RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ"

Transkript

1 VÄXJÖ KOMMUN Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation UPPDRAGSNUMMER SAMRÅDSUNDERLAG JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ KARIN ALENIUS CAROLINE SVENSSON repo001.docx

2

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Bakgrund 2 3 Administrativa uppgifter 2 4 Ansökta åtgärder 3 5 Nuvarande situation Befintliga anläggningar Fiskväg 4 6 Områdesbeskrivning Lokalisering och planförhållanden Hydrologiska förhållanden Mörrumsån Vattentäkt Naturvärden 8 7 Gällande tillstånd 9 8 Planerade framtida förhållanden 10 9 Nollalternativ Förutsedd miljöpåverkan och miljökonsekvenser Anläggningsskedet Grundvatten Buller Naturvärden Kulturvärden Friluftsliv och rekreation Klimatförändringar Inverkan på motstående intressen Kraftuttag och markavvattningsföretag Fiske Enskilda intressen Samrådsprocessen 14 1 (14) repo001.docx

4 1 INLEDNING Växjö kommun (nedan kallat kommunen) ansöker om lagligförklaring och nytt tillstånd avseende befintlig vattenkraftstation i Åby och därtill hörande regleringsanordningar. Planerade åtgärder består av turbinbyte, byggnation av sugrör och ny styr- och reglerteknik. Nu föreliggande samrådsunderlag avser att utgöra ett underlag för samrådsprocessen med myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänheten inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan till mark- och miljödomstolen för lagligförklaring och renoveringsåtgärder vid kraftverket i Åbyfors. 2 BAKGRUND Fallet vid Åbyfors har utnyttjats för olika ändamål under århundraden, t.ex. snickerifabrik, elproduktion och sluss. År 1887 utökades slussystemet kring Räppe och Helgasjön med Åby sluss, som i allt väsentligt är i oförändrat skick. Slussen används flitigt under turistsäsongen och trafikeras bl.a. av ångaren Thor. Tillstånd till slussen finns genom resolutionsbeslut daterat 6 maj År 1927 byggdes nuvarande damm och kraftstation som sedan dess varit i kontinuerlig drift frånsett perioder då maskinell ombyggnad skett. De två ursprungliga turbinerna är fortfarande i drift och består av en femhjulig och en fyrhjulig Francisturbin. Det saknas vattendom för kraftverket men det finns en dom som reglerar fiskvägen på åns högra sida. Växjö kommun äger Åby vattenkraftstation, sluss, övriga regleringsanordningar, fallrätt och regleringsrätt samt erforderliga land- och vattenområden. 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande Växjö kommun, tekniska förvaltningen Organisationsnummer Kontaktperson Andreas Hedrén Berörd fastighet Åby 2:85 Tillsynsmyndighet Prövningsmyndighet Länsstyrelsen i Kronobergs län Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 2 (14) repo001.docx

5 4 ANSÖKTA ÅTGÄRDER Den planerade upprustningen av kraftstationen samt de åtgärder som planeras vid Åby kraftverk utgör vattenverksamheter som kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken. De åtgärder som ansökan avser är följande: Avsänkning av kraftverksdamm för anläggningsarbeten under 5-6 månader samt återkommande avsänkning av denna för årligt underhållsarbete Byte av turbin med slukförmågan m 3 /s Anläggande av sugrör i turbinens utlopp Byte av sektorlucka Ny styr- och reglerteknik Överbyggnad av turbinsump Lagligförklaring av damm 5 NUVARANDE SITUATION 5.1 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR Kraftverkets drivvattenföring är idag 9,5 m 3 /s då den ena turbinen inte har full kapacitet. Fallhöjden vid kraftstationen är 2,6 meter. Normal årsproduktion beräknas till ca 0,5 GWh men 1,6 GWh per år är möjligt att producera vid ett medelflöde på 8 m 3 /s. Maskinstationen innehåller en fyrhjulig och en femhjulig francisturbin med en slukförmåga på m 3 /s. Dammbyggnaden är nyrenoverad med nya luckor i inloppskanalens övre del och i kraftverksintaget finns en ny rensmaskin. Intagskanalen har utefter hela högra sidan försetts med en erosionsskyddande duk, från intagsluckorna till kraftverket. Dom saknas men en reglering som innebär att nivån strax uppströms kraftverket ligger på +165,10 165,18 m har tillämpats. Vattennivån mäts på en pegel som är placerad i kanalen strax uppströms kraftverket. Via befintliga vattenöppningar är det idag möjligt att avbörda ca 40 m 3 /s (utöver kraftverkets intagsluckor) vid den idag tillämpade dämningsgränsen, DG (+165,18 m). Fördelningen av avbördningsförmåga vid DG för samtliga vattenöppningar utom kraftverket och fiskvägen framgår nedan: Sektorlucka, 34 m 3 /s (tröskelhöjd 162,80 m, fri bredd mm). 2 spettluckor, 5,5 m 3 /s (tröskelhöjd 163,51 m, fri bredd 2x690 mm) 2 slussluckor, ca 2 m 3 /s sammanlagt Nödutskov med bjälksättar, m 3 /s (fri bredd mm) som idag är igensatt och kommer att åtgärdas sommaren (14) repo001.docx

6 Kommunen har ett problem med att det nödutskov som ligger omedelbart intill kraftstationen har blivit igenbyggt. Detta äventyrar säkerheten då risk för överströmning ökar. Kommunen vill åtgärda detta snarast, helst innan hela tillståndsfrågan avgjorts. Möjligheten att återställa denna del av regleringsanordningarna inom ramen för ett anmälningsärende har diskuterats med länsstyrelsen. Kommunen har även gått igenom detta med tilltänkt entreprenör. Genom detta utskov är det möjligt att avbörda m 3 /s (bl.a. beroende på antal gåtbalkar m.m.). Nödutskovets höjd är ca mm. Omedelbart väster om turbinsumpen finns en erosionsskada som har uppkommit till följd av att det vatten som strömmar ner ur turbinsumpen inte är inneslutet i sugrör. Skadan som uppkommit under lång tid, har besiktigats av sakkunnig som rekommenderar att kommunen inom de närmaste åren åtgärdar skadan. Detta kräver dock att man sänker av vattenytan under stationen och rent praktiskt även i utloppskanalens övre del. Åtgärden bör samordnas med planerat bygge av nytt/nya sugrör. När skadan är reparerad och nytt sugrör på plats är risken för fortsatt erosion i denna del kraftigt reducerad. Besiktningen visar att befintlig byggnad i övrigt har bedömts vara i tillfredställande skick. I tidigare genomgångar av kommunens dammanläggningar har Åby klassificerats till en klass 3-damm avseende konsekvenser vid dammbrott. Den viktigaste anledningen till att skadorna vid ett eventuellt brott bedöms som begränsade är att Helgasjön, som klarar att omhänderta överskottsvatten vid eventuell översvämning, ligger omedelbart nedströms och att det därmed finns relativt gott om tid att stänga av olika utskov innan det uppstår kraftigt förändrade vattennivåer eller flöden nedströms. Inför tillståndsansökan har även SWECO klassat Åby som en klass 3-damm eller övrig damm enligt det nya klassificeringssystemet som gäller från Viktigast för att förbättra dammsäkerheten är dels att åtgärda erosionsskador i anslutning till turbinsumpen, samt att öka anläggningens avbördningsförmåga. Båda dessa åtgärder ingår i föreliggande tillståndsansökan, se kap. 4 ovan. 5.2 FISKVÄG Kraftverksdammar utgör vandringshinder för de fiskarter som företar vandringar (vanligast lekvandring). För att motverka detta har en tidigare mindre gren av ån som passerade kraftanläggningen på dess högra sida byggts om till fiskväg för att ge fisk fri passage förbi vandringshindret. Tillstånd till anordnande av fiskväg har lämnats i mål VA 45/96 i dom daterad Domen ger även tillstånd till åtgärdande av de uppströms belägna vandringshindren vid Lidekvarns dammbyggnad, Lidekvarns vattenkraftverk, Barsbro dammbyggnad, Vartorps dammbyggnad, Böksholms nedre vattenkraftverk och Böksholms övre vattenkraftverk. Växjö kommun är ägare till samtliga nämnda vattenkraftsanläggningar och dammbyggnader. Samtliga fiskvägar som fått tillstånd är också genomförda. 4 (14) repo001.docx

7 6 OMRÅDESBESKRIVNING 6.1 LOKALISERING OCH PLANFÖRHÅLLANDEN Åby kraftstation och sluss är beläget ca 2 mil norr om Växjö i Mörrumsåns utlopp till Helgasjön, se figur 1. Uppströms liggande sjöar är Skavenäsasjön och Tolgsjön. Kring kraftstationen finns ett fåtal bostäder. Närmaste bostad ligger på ca 35 meter avstånd från kraftstationen. Figur 1. Översiktskartor. För Växjö kommun finns en översiktsplan som är beslutad av kommunfullmäktige den 20 oktober Åby omnämns som en mindre ort på landsbygden men nämns i övrigt inte. Den planerade verksamheten står i överensstämmelse med den gällande översiktsplanen. Det aktuella området omfattas av en detaljplan från 1999 (0780K-P99-2). Den planerade verksamheten bedöms förenlig med detaljplanen. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. LIS handlar om område för bostäder som kan stärka service eller verksamheter, främst för turism, som kan ge långsiktiga sysselsättningseffekter. Ett område som är utpekat i översiktsplanen skapar förutsättningar för fastighetsägaren att enklare få strandskyddsdispens. I LIS-planen för Växjö kommun har bl.a. Åby utpekats som möjliga för landsbygdsutveckling, både vad gäller bostäder och turism. Motiv för LIS i detta område är att en utveckling av området kan stärka Åbys attraktivitet, framförallt som boplats men också som turistmål. I förlängningen kan det stärka service och bidra till långsiktig sysselsättning. Till och med 31 januari 2014 är planen kring LIS utställd. I figurer 2 nedan visas förslag till LIS-områden vid Åby för bostäder (lila) och för turism (gul). 5 (14) repo001.docx

8 Figur 2. Förslag till LIS-områden vid Åby för bostäder (lila) och för turism (gul). 6.2 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN Åby kraftverk och sluss upptar fallet mellan Skavenäsasjön/Tolgasjön och Helgasjön. Skavenäsasjön och Tolgsjön omtalas ofta som separata sjöar, men skiljs endast av ett sund. Mörrumsån längs sträckan Helgasjön-Skavenäsasjön tillhör Mörrumsåns huvudavrinningsområde och delavrinningsområdet inloppet i Helgasjön. Avrinningsområdets storlek uppgår till 808 km 2. Markanvändningen inom avrinningsområdet består till största del av skogsmark, sjö och jordbruksmark. I tabell 1 redovisas några beskrivande hydrologiska uppgifter om vattendraget. 6 (14) repo001.docx

9 Tabell 1. Flödesstatistik hämtad från SMHI S-HYPE, stationskorrigerad vattenföring och total vattenföring. Hydrologiska uppgifter Vattenföring (m 3 /s) stationskorrigerad Total vattenföring (m 3 /s) 50-årsflöde (HQ50) 40,2 35 Medelhögvattenföring (MHQ) 21,4 20,5 Medelvattenföring (MQ) 7,48 7,73 Medellågvattenföring (MLQ) 1,87 2,12 Vid de höga flödena som inträffade i juli år 2004 uppgick vattenföringen i Åby till ca 37 m 3 /s. Helgasjöns yta omfattar ca 50 km 2, undantaget den korresponderande Toftasjön, och har en medelvattennivå som ligger +162,6 m. Den sammanlagda sjöytan för Skavenäsasjön och Tolgsjön uppgår till ca 3,9 km MÖRRUMSÅN Mörrumsån anses ha sin upprinnelse i Storsjön i trakten av Lindshammar, ca 5 mil nordost om Växjö tätort. Efter att ha passerat Ängshultssjön, Norrsjön och sjön Madkroken rinner Mörrumsån in i Örken, nordost om Braås samhälle. Mellan sjön Örken och Helgasjön passerar ån Drevsjön, Övrasjön, Sörabysjön, sjön Öjaren, Tolgsjön och Skavenäsasjön. Mellan sjön Örken och Helgasjön finns vandringshinder vid, nedifrån räknat, Åby, Lidekvarn, Barsbro, Vartorp, Möllekulla och Böksholm. Dessa vandringshinder har åtgärdats under 1990-talet. Mörrumsån har mellan Örken och Helgasjön en total fallhöjd om 23,5 meter. Ungefär 90 % av den totala fallhöjden är sedan länge utbyggd med vattenkraft. Anmärkningsvärt är att det inte förekommer några torrfåror längs sträckan mellan Örken och Helgasjön. Mörrumsån är i sin helhet utpekad som riksintresse för naturmiljön. Mörrumsån är också skyddad mot ny vattenkraftsutbyggnad som orsakar mer än obetydlig miljöpåverkan enligt 4 kap. 6 miljöbalken. Mörrumsån längs sträckan Helgasjön-Skavenäsasjön har inom vattenförvaltningsarbetet bedömts ha en måttlig ekologisk status. Bland de biologiska kvalitetsfaktorerna är det endast parametern fisk som bedömts. Av de fysikaliskt-kemiska kvalitetsfaktorerna har parametern försurning dålig status. Av de hydromorfologiska kvalitetsfaktorerna har bl.a. fragmenteringen av vattendraget bedömts som hög. För ekologisk status gäller miljökvalitetsnormen god ekologisk status år Tidfristen år 2021 är satt med hänsyn till att kontinuitet och morfologiska förändringar bedömts som tekniskt omöjliga att åtgärda till år Vattendraget har längs aktuell sträcka bedömts ha en god kemisk ytvattenstatus (exkl. kvicksilver). För kemisk status gäller miljökvalitetsnormen god kemisk status (14) repo001.docx

10 6.4 VATTENTÄKT För Åby samhälles vattenförsörjning finns en grundvattentäkt på fastigheterna Åby 2:56 och 2:85. Länsstyrelsen fastställde ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter daterad , se figur 3 nedan. Figur 3. Vattenskyddsområde Åby (blå markering) 6.5 NATURVÄRDEN Helgasjön har enligt länsstyrelsens naturvårdsprogram stora landskapsmässiga, biologiska och geovetenskapliga värden. Värdena anses kunna bevaras om förutsättningarna för sjön påverkas i så liten utsträckning som möjligt och omgivningarna sköts hänsynsfullt. Ett område som sträcker sig från Åby sluss och längs strandzonen mellan Åbyforsvägen och Helgasjön östra strand söderut har höga naturvärden och är landskapsmässigt mycket intressant. Området fungerar som rekreationsområde för Åbyborna med badplats och camping. I Helgasjön förekommer bestånd av abborre, gös, gädda, braxen, mört, löja, sutare, lake och öring. Fisket i sjön förvaltas av Helgasjöns fiskevårdsområdesförening. 8 (14) repo001.docx

11 Parallellt med Mörrumsån finns vid Åby en bäck som på senare år byggts om till fiskväg, se ovan (avsnitt 5.2). Bäcken har elfiskats år 2004 och Vid elfiskeundersökningen 2013 bedömdes bäcken som en bra uppväxtlokal för laxfisk. Det noterades dock inga lekbottnar i bäcken vilket indikerar att lek inte förekommer. Vid elfisket fångades abborre, lake, öring, sandkrypare och signalkräfta. Vid en jämförelse mellan provfiskeresultat från 2004 och 2013 kan konstateras att mörten uteblev helt vid det senare tillfället. Beståndet av abborre var mindre än vid provfisket 2004 medan förekomsten av lake och sandkrypare var i paritet med 2004 års resultat. Signalkräftan visar en tydlig ökning sedan Beräkning av ekologisk status med avseende på fisk gav en dålig status för bäcken. Detta beror på att abborre utgjorde en stor del av den totala fångsten. Arter som abborre och mört räknas som toleranta arter och sänker statusen. Förekomst och täthet av lithofila arter (som är beroende av sten- och grusbottnar för sin lek) ökar istället statusen för ett vattendrag. Vid 2013 års elfiske förekom två lithofila arter, lake och öring, dock som en liten andel av den totala fångsten. Fågellivet i och omkring Helgasjön är rikt och rymmer bl.a. fiskgjuse och storlom. Helgasjön har bedömts ha en måttlig ekologisk status och en god kemisk status (exkl. kvicksilver). För ekologisk status gäller miljökvalitetsnormen god ekologisk status För kemisk status gäller miljökvalitetsnormen god kemisk status GÄLLANDE TILLSTÅND Det saknas dom för kraftverket och dammen i Åby. Det finns däremot en dom som reglerar fiskvägen vid åns högra sida (se avsnitt 5.2 ovan). Dammens laglighet har inte prövats i detta tillståndsärende. I domen lämnas tillstånd till att lägga igen den nedre delen av en befintlig bäckfåra på en sträcka om högst 100 meter och ta upp en ny bäckfåra med ungefär samma längd samt bygga om den befintliga ålyngelledaren till fisktrappa. Ålyngelledaren har varit belägen i bäckfårans inlopp, ca 150 meter uppströms kraftverket, och utformad som en smal betongkanal. Växjö kommun tolkar avsaknaden av vattendom för kraftverket som att man vid tiden för anläggandet av stationen inte fann att tillståndsplikt förelåg, eftersom fallet redan var taget i anspråk och man gjorde därmed ingen skada på enskilda eller allmänna intressen. Slussen omfattas av ett tillståndsbeslut från år Slussen bör vara konstruerad efter rådande nivåer (+165,10-165,18 m) eftersom systerskeppet till ångaren Thor (med samma utformning och mått), som tidigare trafikerade kanalleden annars inte hade kunnat passera slussen. 9 (14) repo001.docx

12 8 PLANERADE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN Det föreligger ett stort behov av renovering och det har bedömts nödvändigt att göra en genomgripande förändring avseende teknisk utrustning i kraftstationen, Det finns flera skäl till detta bl.a. lönsamhet, säkerhet, risk för personskada och god möjlighet till ökad energiproduktion. Planerade arbeten innebär att samma mängd vatten går genom turbinerna, men genom att sätta dit en eller två ny(a) turbiner, sugrör samt ny styr- och reglerteknik kommer mängden producerad energi öka betydligt. Vattenhushållningen blir densamma som idag. Den enda synliga förändringen är att nuvarande turbinsump kommer att få en överbyggnad. Detta minskar risk för personskada och sabotage. Vidare är någon form av överbyggnad nödvändig, av personsäkerhetsskäl, om kaplanturbiner ska installeras. Kaplanturbinen är en vattenturbin av reaktionstyp. Turbintypen är en vidareutveckling av Francisturbinen. För att rusta upp kraftstationen vid Åbyfors planeras följande åtgärder: - Byte av turbin - Byggnation av sugrör 1 - Ny styr- och reglerteknik - Överbyggnad av nuvarande turbinsump - Byte av sektorlucka Åtgärderna planeras att utföras i torrhet genom att dammen sänks av. Detta är möjligt att utföra då dammens intagskanal är försedd med avstängningsluckor. För att kunna utföra arbetet med anläggande av sugrör i torrhet är det nödvändigt att anlägga en fångdamm vid kraftverkets utlopp i Helgasjön. För att arbetet med byte av sektorlucka ska kunna utföras i största möjliga torrhet är det även nödvändigt att anlägga en fångdamm framför denna. Det kan också bli aktuellt att anlägga en fångdamm framför luckorna i dammens intagskanal som en extra säkerhetsåtgärd. Det finns inga planer på att förändra befintliga dämnings- och sänkningsgräns (SG). Kommunen ser +165,18 m som en gräns som inte bör överskridas. Kortvarigt kommer DS överskridas upp till 5-10 cm. Det anses dock svårt att ligga lägre generellt, exempelvis i intervallet 165,00-165,10 m då det inte skulle fungera med slussen. Någon automatlucka bedöms inte behövas eftersom ett frånslag av kraftstationen innebär att Tolgsjöns vattenyta stiger med endast ca 1,5 cm vid max drivvattenföring (16 m 3 /s). Det finns risker med automatlucka i denna miljö med så mycket folk varför det har bedömts mer fördelaktigt med en manuell start av lucka. 1 Sugröret har till uppgift att minska vattenhastigheten i systemet nedströms turbinen så att rörelseenergin hos repo001.docx vattnet kan återvinnas. 10 (14)

13 Några hundra meter uppströms kraftverket finns en vägbro. Tillstånd till bron återfinns i en dom från 1988 (VA 41/1988). Denna bro har en dämmande effekt vid högre flöden (motsvarande ca ett 40-årsflöde eller ca 3 dm), vilket innebär att kommunen inte bör yrka på att villkoren i vattenhushållningsbestämmelserna baseras på sjöytan. Nivån bör istället mätas vid intaget till kraftverkskanalen, såsom fallet är idag. Ungefär 30 meter väster om kraftstationen finns ett bostadshus. Boende i huset har periodvis klagat på buller från rensmaskinen vid kraftverksintaget. En bullerutredning kommer att ingå i miljökonsekvensbeskrivningen till ansökan. 9 NOLLALTERNATIV Utgångspunkten för bedömningen av nollalternativet för Åbyfors kraftstation är att upprustningen av kraftstationen inte blir av. Nollalternativet utgå från att dagens förhållanden blir oförändrade. Detta utgör utgångspunkten för bedömningen av miljöpåverkan vid tillståndsprövningen samt ersättningsrätten för sakägare (nollalternativet). Några alternativa lokaliseringar är inte realistiska. 10 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN OCH MILJÖKONSEKVENSER Miljöpåverkan och miljökonsekvenser behandlas översiktligt i samrådsskedet men kommer att utredas under arbetet med den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samrådet är en del av arbetet med inhämtande av uppgifter för att kunna göra bedömningar av påverkan på miljön ANLÄGGNINGSSKEDET Intagskanalen till dammen är försedd med avstängningsluckor i gott skick. Dessa möjliggör att intagskanalen och dammen kan torrläggas under den tid då arbetet utförs. Eftersom arbetet utförs i torrhet bedöms anläggningsarbetet innebära en minimal påverkan på vattenmiljön nedströms. Vid arbete med anläggande av sugrör liksom vid byte av sektorslucka är det nödvändigt att anlägga fångdammar vid kraftverkets utlopp i Helgasjön respektive framför sektorsluckan i åfåran. Vid anläggande och borttagande av fångdammarna kan en viss grumling uppstå. En utredning pågår rörande torrläggningens påverkan på grundvattennivåer på fastigheter väster om dammen. En konceptuell tvådimensionell grundvattenmodell har upprättats i vilken översiktliga beräkningar av grundvattennivåer utförts. Preliminära resultat tyder på att torrläggningen inte kommer att innebära någon negativ påverkan på grundvattennivåerna i jordlager utanför dammen. Resultaten från beräkningarna förutsätter att tätningen av dammens botten och väggar är ändamålsenligt utförd och ger den tätande funktion som avsågs. Det kommer att bli aktuellt att utföra ett avsänkningstest då dammen torrläggs några veckor samtidigt som grundvattennivåer mäts och dammens täthet undersöks okulärt. Detta kommer att utföras i samband med den planerade renoveringen av nödutskovet sommaren (14) repo001.docx

14 Arbetet under anläggningsskedet kan orsaka ett visst omgivningsbuller vilket kan leda till störning för närboende. För att minska störningen för de närboende kommer anläggningsarbeten endast utföras under dagtid. Under dessa förutsättningar bedöms konsekvenserna för de närboende bli mycket små. Byggtiden är beräknad till ca 8-9 månader varav avsänkning av dammen behövs 5-6 månader GRUNDVATTEN I närheten av kraftverket i Åby finns en grundvattentäkt med ett fastställt vattenskyddsområde. Den planerade verksamheten bedöms varken påverka kvaliteten eller kvantiteten av grundvatten BULLER Under anläggningstiden kan ett visst buller som kan verka störande för närboende periodvis uppstå. Det rör sig om ljud från lastfordon och arbetsmaskiner. Arbetet kommer företrädesvis att ske under dagtid varför störningen för närboende bedöms bli liten. Buller under drift av den planerade anläggningen kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan NATURVÄRDEN De naturvärden som i huvudsak bedöms kunna påverkas av den planerade verksamheten är områdets fiskfauna. Då vattenhushållningsförhållandena inte planeras förändras i någon större utsträckning och då fiskväg finns förbi dammbyggnaden vid Åby bedöms inte fiskfaunan påverkas jämfört med nuläget. De planerade åtgärderna (byte av turbin, anläggande av sugrör m.m.) kommer att utföras i torrhet och grumling bedöms därför inte uppstå. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att behandla den historiska förlusten av strömvattenbiotoper, fiskvägens och fingallergrindens funktion KULTURVÄRDEN Åby sluss är utpekat som karaktärsområde kring Åby sluss i Växjö kommuns kulturmiljöprogram. Ångaren Thor som trafikerar leden mellan Helgasjön och Asasjön är en populär turistattraktion som använder sig av slussen vid Åby. Under turistsäsongen 2013 genomfördes 150 slussningar och ångaren Thors samtliga avgångar var fullbokade. Slussen kommer att finnas kvar i sin nuvarande utformning och kulturintresset bedöms således inte påverkas. 12 (14) repo001.docx

15 10.6 FRILUFTSLIV OCH REKREATION Helgasjön används mycket för bad, båt- och friluftsliv och fiske. Värendsleden är en kanotled som passerar Åby sluss. Påverkan på dessa intressen bedöms bli minimal då utformning av kraftstationen, vattenhushållning m.m. i stort kommer att vara som i nuläget. Slussen kommer även fortsättningsvis kunna användas för kanotfärder KLIMATFÖRÄNDRINGAR Kraftverket vid Åby producerar idag 0,5 GWh förnybar energi årligen. Efter genoförda åtgärder beräknas kraftverket kunna producera 1,5 GWh per år. Detta motsvarar uppvärmning av 150 villor (à kwh). Både EU och Sveriges regering har tydligt pekat på behovet av mer förnyelsebar energi. Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och medför inga utsläpp till luft eller vatten. Detta leder till en ökad hushållning med naturresurser i form av fossila bränslen. Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Den elmix som används i Norden består av fossila bränslen kombinerat med förnyelsebara energikällor som vattenkraft och vindkraft. 1 kwh beräknas i genomsnitt ge upphov till ca 100 gram utsläppt koldioxid. Den energimängd som årligen kommer att produceras i kraftverket vid Åby skulle om den producerats med konventionell nordisk elmix ge upphov till ca 150 ton utsläppt koldioxid. El som produceras av enbart fossila bränslen beräknas ge upphov till ca 461 gram koldioxid per kwh. Motsvarande årsproduktion som vid Åby (1,5 GWh) skulle om den producerats med enbart fossila bränslen ge upphov till ca 692 ton uppsläppt koldioxid. Det planerade vattenkraftverket ger således upphov till mellan ca 150 och ca 692 ton mindre utsläpp av koldioxid årligen än konventionell nordisk el respektive el från fossila bränslen INVERKAN PÅ MOTSTÅENDE INTRESSEN KRAFTUTTAG OCH MARKAVVATTNINGSFÖRETAG Uppströms Åby finns i Mörrumsån vattenregleringsanläggningar vid Lidekvarn, Barsbro, Varetorps damm, Möllekulla och Böksholm. Växjö kommun är ägare till samtliga anläggningar utom Möllekulla. Uppströms belägna kraftuttag bedöms inte påverkas då det mellan Åby och närmast uppströms belägna kraftuttag dels är en lång sträcka och dels finns sjöar. Påverkan på regleringen av den nedströms belägna Helgasjön bedöms inte förändras jämfört med nuläget eftersom den idag tillämpade regleringen vid Åby avses bibehållas. Tolgsjön (vars avrinning regleras i Åby) har en liten sjöyta i förhållande till Helgasjön och kan omöjligen påverkas dennas nivå. 13 (14) repo001.docx

16 Det bedöms inte finnas några markavvattningsföretag i närheten som kan påverkas av den planerade verksamheten FISKE Fisket i Helgasjön och Mörrumsån bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten. Dels finns en vandringsväg förbi kraftverket som knyter ihop Helgasjön med Mörrumsån och dels kommer vattenhushållningsförhållandena inte att förändras jämfört med nuläget. Kommunen avser att förbättra lekmöjligheterna för öring i fiskvägen samt underlätta fiskvandring i denna. Detta bedöms på sikt förbättra öringbeståndet i Helgasjön. Fingaller kommer att installeras vid turbinintagen för att förhindra att fisk av misstag kommer in i turbinerna ENSKILDA INTRESSEN Följande aspekter påverkar enskilda intressen och kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan: Dämnings- och sänkningsgräns samt andra vattenhushållningsbestämmelser. Avsänkning i samband med reparationer och service Buller Dammsäkerhetsfrågor (potentiell påverkan). Den negativa påverkan på dessa intressen bedöms bli acceptabla. Planerade förändringar ske framför allt i kraftstationen och blir relativt små utanför maskinstationen. De planerade arbetena innebär även flera miljömässiga fördelar, som tillsammans överväger nackdelarna. En bullerutredning kommer att genomföras och redovisas i MKB:n till ansökan. Då anläggningen planeras att förbättras kommer dammsäkerhetsriskerna att minska. 11 SAMRÅDSPROCESSEN Inför den kommande ansökan till mark- och miljödomstolen avser Växjö kommun att samråda med såväl berörda myndigheter som enskilda som kan antas bli berörda av den planerade verksamheten. Då vattenkraft ingår bland de verksamheter som enligt 3 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas ha en betydande miljöpåverkan kommer initiativ tas till ett utökat samråd med statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. Samrådsprocessen fastställs i samråd med Länsstyrelsen. 14 (14) repo001.docx

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2014-05-09 2 (12) 1 INLEDNING... 4 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 LOKALISERING... 5 4 HYDROLOGISKA DATA...

Läs mer

Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation

Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation SAMRÅDSUNDERLAG VERSION 1.1 2014-08-27 REVIDERAD 2014-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 3 3 Administrativa uppgifter... 4 4 Ansökta åtgärder...

Läs mer

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T VATTENKRAFT INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T 2017 Information om renovering av Långforsens vattenkraftstation 1 LÅNGFORSEN IDAG KRAFTVERK 33M3/S 8M3/S Oförändrad vattenmängd Vi vill renovera stationen där

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Fågelsjörummet John Nyman

Fågelsjörummet John Nyman 1(5) PROTOKOLL MYNDIGHETSNÄMNDEN Plats och tid Fågelsjörummet Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Sune Frost (MP) Lasse Bergqvist (L) Ej beslutande Övriga deltagande Elisabet

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Dämmet i Tollarp Vramsån Ett av kommunens mest värdefulla vattendrag. Sen 80-talet har kommunen jobbat med att bevara och utveckla de biologiska värdena i ån. En mycket rik fiskfauna tex finns grönling,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2017-01-18 Stockholm Mål nr M 6421-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-07-08 i mål M 2063-16, se bilaga A

Läs mer

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs?

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs? Miljöanpassning av vattenkraften Har vi de verktyg som behövs? Förutsättningar vattenkraft Årlig genomsnittsprod. 65 TWh av ca 165 totalt Även småskalig relevant, speciellt avseende effekttoppar i S. Sverige

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID KVARNDAMMEN I SILLERBOÅN, LJUSDALS KOMMUN. Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID KVARNDAMMEN I SILLERBOÅN, LJUSDALS KOMMUN. Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm JOAKIM A NYMAN ADVOKAT AB AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID Uppdragsnummer 1644443000 Sweco Environment AB Östersund Vatten och Miljö Maria Ed Lars Eurenius Walter Johansson 1 (11) Sweco Bangårdsgatan

Läs mer

Långfors kraftverk. Teknisk beskrivning. Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken

Långfors kraftverk. Teknisk beskrivning. Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken Långfors kraftverk Teknisk beskrivning Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken 2013 06 14 Inledning 2 Planerade åtgärder 2 Kraftstation 2 Maskineri 3 Isgrindar/fiskavledare 3 Överfallsdamm

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet

Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet KLARÄLVENS VATTENRÅD Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet Fortum Generation har ett mindre kraftverk i Halgån, Hagfors kommun, som nyttjar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 MILJÖENHETEN Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet

KATAMARANKAJEN. Orientering. Nuvarande förhållanden. Teknisk beskrivning av åtgärderna. Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet KATAMARANKAJEN Samrådsunderlag avseende vattenverksamhet Orientering Umeå kommun planerar att reparera den så kallade öster om Kyrkbron i centrala Umeå. Området för planerad åtgärd finns utmärkt i figur

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta sig. (Erik Degerman, Sveriges lantbruksuniversitet, Havs-

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet?

Samråd. inför miljöprövning. Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Samråd inför miljöprövning Syftet med samråd? Vad säger lagstiftningen? Hur bedömer prövningsmyndigheten samrådet? Erik Olauson, Miljöprövningsdelegationen 18 februari 2010 Nya regler på gång! Miljödepartementet

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Fiskundersökningar i Rönne å 2012

Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Eklövs Fiske och Fiskevård Fiskundersökningar i Rönne å 2012 Länsstyrelsen i Skåne län Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432 E-post:

Läs mer

Rapport Hörte våtmark och fiskväg

Rapport Hörte våtmark och fiskväg Rapport Hörte våtmark och fiskväg Skurups kommun Skivarpsåns & Dybäcksåns vattendragsförbund 2015-09-17 Innehåll BAKGRUND... 3 OMFATTNING... 3 FÖRARBETEN... 3 TILLSTÅNDSPRÖVNING... 3 ANLÄGGANDE... 3 BERÄKNADE

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

DOM 1989-09-29 Stockholm

DOM 1989-09-29 Stockholm ----,------------------- STOCKHOLMS TNGSRÄTT Avå 9, Vattendomstolen NN DOM 1989-09-29 Stockholm DVA 46 VA 11/89 Aktbil 20 s 1 (11) DOMSTOLEN chefsrådmannen Olof Nordström, fastighetsrådet Lars Berggren

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsunderlag för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken Uppsala kommun 2014-01-21 Innehåll 1. Bakgrund och syfte med ansökan 2.

Läs mer

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö SAMRÅDSUNDERLAG 1 (16) Datum 2014-12-15 Uppdragsnr 6034597 Statkraft Sverige AB Samrådsunderlag Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö Flygfoto över Glassbodammen i Rydöbruk, nedströmsvy.

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET INFORMATION 1 (6) SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET VARFÖR SKA VERKSAMHETSUTÖVARE HA TILLSTÅND? Det finns flera skäl för att de som har ett kraftverk ska ha tillstånd. Till att börja

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 3123-05 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg 2. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsredogörelsen angående vattenverksamhet 2014-03-18 Bakgrund Samrådsprocessen inleddes hösten 2006 inom ramen för ett Naturvårdsprojekt

Läs mer

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015

Borgholm Energi AB. Dricksvattenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall. SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 Borgholm Energi AB Dricksvenbrunnar och infiltrationsanläggningar i Lindby tall och Sörby tall SAMRÅDSUNDERLAG Juni 2015 SVEAVÄGEN 17, 11 TR. 111 57 STOCKHOLM TELEFON: 08-662 79 40 FAX: 08-662 79 41 Fröberg

Läs mer

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-25 Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Bilaga 1 Landsbygdsutveckling

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

LYCKEBYDAMM, K0801-09

LYCKEBYDAMM, K0801-09 Uppdragsnr: 10212678 1 (12) LYCKEBYDAMM, K0801-09 Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2015-06-30 WSP Sverige AB Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7225653 WSP Sverige

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Förbud mot vattenverksamhet på fastigheten xxxxxx 1:6 i Götene kommun.

Förbud mot vattenverksamhet på fastigheten xxxxxx 1:6 i Götene kommun. Vattenvårdsenheten Anna-Lena Berggren Drotz Vattenvård 0501-60 52 98 Delg. kv. Xxxx xxx 533 21 GÖTENE Förbud mot vattenverksamhet på fastigheten xxxxxx 1:6 i Götene kommun. Avrinningsområde: 108 Vänern

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060202 DOM 2016-08-02 Stockholm Mål nr M 6799-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, beslut 2016-07-14 i mål nr M 1583-16, se bilaga KLAGANDE Nilsson Kraft

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad 1 Uppdaterad 2012-03-29 Att söka tillstånd till vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kap miljöbalken (1998:808) och i lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. För vattenverksamhet

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit GRANSKNINGSHANDLING Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Östersunds kommun, Jämtlands län Hydrologisk PM, 2015-09-30 Objekt: 143961 Titel: Granskningshandling - Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Utgivningsdatum:

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken 2016-09-28 SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8

Läs mer

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder TRANÅS ENERGI AB Översikt I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder AFFÄRSIDÉ & VISION Vår affärsidé är att producera el och värme med förnybara energikällor. Vi

Läs mer

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Kvarn (Smedjeholmen) Elverksdammen, fiskväg finns, nivå regleras med automatlucka, ingen vattenkraftproduktion idag. (Svartån) Foto: L Gustafsson

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar

Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar Johan Kling Havs- och vattenmyndigheten JOHAN KLING Johan.kling@havochvatten.se Två typer av miljökvalitetsnormer men också möjlighet för undantag God ekologisk

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

Samrådsredogörelse

Samrådsredogörelse Samrådsredogörelse 2009-2014 - Åtgärdande av vandringshinderför fisk i nedre del av Storbäcken Projekt: Samrådsredogörelse 2009-2014: Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken. Ort

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

Kammarkollegiet. Smoltkompensationsmöte Hur kan utfasningen, helt eller delvis, av kompensationsutsättningar hanteras rättsligt?

Kammarkollegiet. Smoltkompensationsmöte Hur kan utfasningen, helt eller delvis, av kompensationsutsättningar hanteras rättsligt? Kammarkollegiet Smoltkompensationsmöte 2016-02-25 Hur kan utfasningen, helt eller delvis, av kompensationsutsättningar hanteras rättsligt? Henrik Malmberg och Torgny Norberg Kammarkollegiet och miljörätt

Läs mer

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010 Peter Gustafsson 21-6-17 Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 22-21 Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 18, 59 54 Sturefors Tel: 72-79268 Hemsideadress: www.ekologi.nu

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun

Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun Samrådshandling för flytt av ledning för dricksvattenintag Error! Reference source not found. Beställare: Njudung Energi Box

Läs mer

Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken.

Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken. Byggande av en bro eller anläggande eller byte av en trumma i ett vattendrag Anmälningspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a punkt 6 miljöbalken. Vattenverksamhet Vattenverksamhet regleras i 11 kapitlet

Läs mer

RURAL-RES. Småskalig vind och vattenkraft

RURAL-RES. Småskalig vind och vattenkraft RURAL-RES Småskalig vind och vattenkraft El proyecto Rural Res, encuadrado en el Programa Europeo Energía Inteligente para Europa, está coordinado por la Diputación de Huelva y tiene como socios, además

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland---

Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland--- Göteborg 2005-08-10 Gotlands kommun Tillståndsprövning av hamnen i Ronehamn, Gotland enligt miljöbalken Datum 2005-08-10 Uppdragsnummer 61470512975-1

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Utredningsrapport om AVBÖRDNINGSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VID SJÖN VÄRINGENS UTLOPP

Utredningsrapport om AVBÖRDNINGSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VID SJÖN VÄRINGENS UTLOPP Utredningsrapport om AVBÖRDNINGSFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER VID SJÖN VÄRINGENS UTLOPP mark marin & Örebro 019 611 9130 APRIL 2003 Ingenjörsbyrå Örebro 2003-04-04 Länsstyrelsen i Örebro län Väringen mpo03061

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation

Älvräddarna. Älvräddarnas Samorganisation Älvräddarna Christer Borg, ordförande Älvräddarna, en av 27 experter i Vattenverksamhetsutredningen Stopp för ny vattenkraft Restaurering av de vattendrag som är vattenkraftsskadade Småskaliga kraftverk

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro

Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Undersökning av Lindomeån ned Västra Ingsjöns utflöde Inseros avseende på ny bro Inventering gjordes 2013-07-25 av Per Ingvarsson på Naturcentrum AB med medhjälpare Oscar Ingvarsson. Sträckan som undersöktes

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Dammar ansvar och tillsyn

Dammar ansvar och tillsyn Dammar ansvar och tillsyn Flödeskartering SANT Informationsmöte om Infrastruktur, Tranås 19 mars 2014 Länsstyrelsens arbete kopplat till dammar Naturavdelningen ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Vattenverksamhet

Vattenverksamhet Vattenverksamhet Upplägg Definitioner Prövning av vattenverksamhet Eventuella frågor Definitioner 11 kap. miljöbalken, MB Lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, LSV Förordningen

Läs mer

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006

Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Tina Hedlund, Aquanord 2006-06-22 Rapport Elfiske i Vojmån och Buföringsbäcken våren 2006 Undersökningen utförd av Tina Hedlund Aquanord Bakgrund Hösten 2005 utfördes två elfisken i Vojmån och ett elfiske

Läs mer

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014

Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 2015-03-31 Rapport Åtgärd av vandringshinder i Kvarnbäcken, Skarvsjöby 2014 Tina Hedlund Aquanord AB Bakgrund och syfte Under 2013 genomförde Aquanord AB efter önskemål från Bo Larsson i Långnäs en inventering

Läs mer