Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation"

Transkript

1 Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation SAMRÅDSUNDERLAG VERSION REVIDERAD

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Administrativa uppgifter Ansökta åtgärder Nuvarande verksamhet Dammens utformning Områdesbeskrivning Lokalisering och planförhållanden Hydrologiska förhållanden Vattentäkt Naturvärden Bulsjöån Övriga naturvärden Kulturvärden Gällande tillstånd Planerade framtida förhållanden Nollalternativ... Fel! Bokmärket är inte definierat. 10 Förutsedd miljöpåverkan och miljökonsekvenser Naturvärden Kulturvärden Buller Klimatförändringar Översvämningsrisker Inverkan på motstående intressen Kraftuttag Fiske Enskilda intressen Samrådsprocessen Referenser Bilagor 1. Forsnäs kraftverk i Bulsjöån förprojektering av fiskväg 2. Forsnäs ursprungliga fåra, Bulsjöån åtgärdsplan för biotopvård

3 1 Inledning Forsnäs kraftverket är beläget i Bulsjöån vid utloppet från sjön Östra Lägern i Ydre kommun. Kraftstationen är i behov av upprustning. Tranås Energi AB avser därför att ansöka om ett nytt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för kraftstationen och dammanläggningen samt för att bygga en fiskväg förbi kraftstationen och för att utföra biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran. Föreliggande samrådsunderlag avser att utgöra ett underlag för samrådsprocessen med myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänheten inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan till mark- och miljödomstolen för upprustning av kraftstation, anläggande av fiskväg och biotopvårdsåtgärder. Samrådsunderlaget har upprättats av Caroline svensson och Karin Alenius på Sweco Environment AB i Jönköping (Swecos Uppdragsnummer ). 2 Bakgrund Forsnäs kraftverk är i behov av upprustning. De två turbinerna kommer att förnyas (rustas upp eller bytas ut) för att avvärja risk för driftstörningar. Tilldelningen av elcertifikat för kraftverket har gått ut och för att få tilldelningen för en ny 15-års period bör en omfattande förnyelse göras före år I en förstudie (Norconsult 2014) har förslag till hur Forsnäs kraftverk kan förnyas redovisats tillsammans med lönsamheten för olika åtgärder. Förstudien visar att det är lönsamt att investera i en förnyelse av produktionsutrustningen i Fosnäs kraftverk i Bulsjöån. En förprojektering av förutsättningar för fiskvandring vid Forsnäs kraftverksdamm (Jönköpings Fiskeribiologi ) har genomförts samt en åtgärdsplan för åtgärder och biotopvård i den ursprungliga fåran (Jönköpings Fiskeribiologi ). I förprojekteringen av fiskväg har ett antal alternativ för fiskväg utretts (omlöp, inlöp och teknisk fiskväg). Huvudrekommendationen i förprojekteringen är att en inlöp byggs med vallar och en egen väggenomgång. Jönköpings Fiskeribiologi har, på uppdrag av Tranås Energi, även tagit fram en åtgärdsplan för åtgärder och biotopvård i den ursprungliga fåran av Bulsjöån (Jönköpings Fiskeribiologi ). Åtgärdsplanen innehåller förslag på sammanlagt 17 åtgärder bl.a. åtgärdande av ett antal mindre vandringshinder, upptröskling av fall och tillförande av lekgrus.

4 3 Administrativa uppgifter Huvudman Namn: Tranås Energi Elförsäljning AB Organisationsnummer: Adress: Box 386, TRANÅS Telefonnummer: Juridiskt ansvarig: Kontaktperson i miljöfrågor: Niklas Johansson, VD Magnus Lundberg, elnätschef 4 Ansökta åtgärder Den planerade upprustningen av kraftverket samt de åtgärder som planeras vid Forsnäs kraftstation utgör vattenverksamheter som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Tranås Energi avser dock att söka ett nytt miljöbalkstillstånd för hela anläggningen. De åtgärder som ansökan avser är följande: Nya åtgärder Byte av turbin med slukförmågan 8 m 3 /s Anläggande av nytt sugrör Anläggande av fiskväg Biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran Utreda möjligheten att åtgärda galler och att bygga en flyktväg för nedströms vandrande fisk Befintlig verksamhet Bibehålla befintlig anläggning med därtill hörande anordningar i huvudsak bestående av regleringsdamm, intagsparti, maskinstation, intagstuber och utloppskanal Avledande av vatten, max. 8 m 3 /s Med regleringsdammen få dämma till nivån +20,0 meter och sänka till nivån +19,5 meter. Under perioden 15/5-30/0 ska dämningsgränsen vara +19,9 meter. Förbi turbinen, som minimitappning, alltid släppa minst 470 l/s 5 Nuvarande verksamhet I slutet av 1800-talet var det lilla samhället vid Forsnäs Gård ett industricentrum tack vare vattenkraften från forsen mellan Östra Lägern och Bulsjöån sprängdes kanalen och ett kraftverk byggdes. Forsnäs samhälle växte fram i takt med att industriarbetarna blev fler. Vid kommunens bildande på 1950-talet, då sågverken och de små snickerifabrikerna var många, var

5 Forsnäs sågverk AB Ydres största industri och ett av dåtidens modernaste sågverk. Sågverket hade 50-tal anställda lades det ned för gott. Skogarna i Ydre fick ett verkligt ekonomiskt värde först när ångmaskinen uppfunnits och ångsågarna introducerades. Stora svårigheter fanns att forsla timmer i det väg-fattiga och starkt kuperade Ydre vilket satte igång omfattande vägbyggen och tidigt anlades också ett flertal flottleder bl.a. Bulsjöåns fyra mil långa flottled. Forsnäs kraftstation har i dag två dubbelfrancesturbiner, G1 från 1911 med slukförmågan 5 m 3 /s och G2 från 1939 med slukförmågan 3 m 3 /s. Vattnet leds i två trätuber till stationsbyggnaden. Sänkningsgränsen för magasinet i Östra Lägern är +19,50 m (enligt lokalt höjdsystem). Under perioden 15/6-30/9 är dämningsgränsen +19,90 m och för övrig tid är dämningsgränsen +20,00 m. Normalt strävar kraftverksägaren att ligga 0,05 0,1 m under dämningsgränsen för att kunna magasinera eventuella flödestoppar. Flodutskovet bör teoretiskt kunna avbörda ca 12 m 3 /s vid fri avbördning. Förutsatt att den ursprungliga fåran inte dämmer in utskovet. Enligt dom måste en mintappning om 115 l/s framsläppas till den ursprungliga fåran. Tranås Energi släpper frivilligt därtill ytterligare 355 l/s för att mintappningen skall bli 470 l/s och motsvara den oreglerade medellågvattenföringen i vattendraget. I dagsläget släpps ca 350 l/s i den ursprungliga fåran och ca 120 l/s genom den läckande turbinen. 5.1 Dammens utformning Dammen vid Forsnäs kraftverk utgörs av en jorddamm med murverk i betong, som av allt att döma vilar på berg. Dammen är kombinerad med en bro. Dammen består från vänster räknat av följande delar: 1. En jorddamm av okänd uppbyggnad som även fungerar som vägbank. Krönet är på nivån ca +20,8 m. 2. En gjuten ca 3,85 m bred betongmur. 3. Ett flodutskov med 4 öppningar á 1,0 meters fri bredd försedda med spettluckor med bottentröskeln på nivån +18,2 m. 4. Enligt dom skall det finnas en flottningsöppning med 1 m fri bredd och en tröskel på nivån +18,8 m. Denna saknas dock i dammens nuvarande utformning. 5. Två tubintag vardera försett med tre spettluckor med tröskelhöjden +16,5 m, enligt dom. Tubdiametern är enligt dom 1,8 m. Framför tubintagen finns ett galler av plattjärn med ett fritt mellanrum om 20 mm. Den totala bredden hos gallret är ca 7,7 m. 6. En jorddamm av okänd uppbyggnad som även fungerar som vägbank. Krönet är på nivån ca +20,8 m. Fallhöjden för kraftverket är ca 12 m. Fallhöjden från dämningsgränsen uppströms dammen till vattenytan i den naturliga fåran nedströms var ca 2,2 m vid ett mättillfälle Den naturliga fåran nedströms dammen är tämligen brant med ett flertal mindre fall. Sträckan är rensad och äldre anläggningar, typ kvarn eller såg, har tidigare legat i fåran.

6 6 Områdesbeskrivning 6.1 Lokalisering och planförhållanden Forsnäs kraftverk i Bulsjöån är beläget vid utloppet från sjön Östra Lägern 4,5 km nordväst om Österbymo i Ydre kommun, se figur 1. Närmaste bostad ligger ca 25 m från kraftstationen. Figur 1. Översiktskarta. Läget för Forsnäs kraftverk är markerat med en röd ring. Inga detaljplaner och områdesbestämmelse berör området runt kraftstationen. För delar av Forsnäs samhälle, söder om kraftstationen finns en detaljplan och en områdesbestämmelse. Detaljplan för del av Forsnäs 2:1 syftar till att reglerar markanvändningen inom ett område väster om Forsnäs samhälle och längs Östra Lägerns strand. Syftet med områdesbestämmelsen är att säkerställa mark för olika ändamål inom delar av Forsnäs samhälle. Ydre kommun har utpekat LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) vid 10 av kommunens många sjöar. LIS-områdena är indelade i 3 kategorier: LIS Turism, LIS Rekreation och LIS Bostäder. I Forsnäs samhälle finns ett LIS-område för bostäder där motivet för landsbygdsutveckling är Attraktiva bostäder vid sjön Östra Lägern kan locka fler boende. Närheten till Österbymo kan stärka under- laget för både kommersiell service och offentlig verksamhet.

7 6.2 Hydrologiska förhållanden Avrinningsområdet för Östra Lägerns utlopp är 335 km 2 med en sjöandel på 11,47 %. I tabell 1 nedan presenteras hydrologiska data för Östra Lägerns utlopp omräknat från ett hydrologiskt dimensioneringsunderlag för utloppet ur sjön Östersjön strax uppströms mynningen i Sommen (445,7 km 2 stort avrinningsområde) från SMHI ,(uppgifter hämtade från Jönköpings Fiskeribiologi ). Tabell 1. Karakteristisk vattenföring vid Forsnäs kraftverk (oreglerade förhållanden) Hydrologiska uppgifter Östersjön (m 3 /s) Östra Lägen (m 3 /s) Högsta högvatten årsflöde (HHQ 100) Högsta högvatten - 50-årsflöde (HHQ 50) Medelhögvattenföring (MHQ) 8 6 Medelvattenföring (MQ) 2,7 2,0 Medellågvattenföring (MLQ) 0,6 0,5 Lägsta lågvatten 50 årsflöde (LLQ-50) 0,1 0,08 Faktor för momentanflöde, HHQ: 1,0 Forsnäs kraftverk utnyttjar sjön Östra Lägern som magasin. 6.3 Vattentäkt För Forsnäs samhälles vattenförsörjning finns en vattentäkt söder om dammen och strax väster om vägen förbi kraftverket. 6.4 Naturvärden Bulsjöån Bulsjöån har inom miljömålsarbetet pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag ur naturvårdssynpunkt. Ån har en god vattenkvalitet med näringsfattigt, klart vatten. Längs ån finns stora myrmarker med en rik fågelfauna och flora. Åns flöde varierar från lugnt flytandegenom torvmarker till forsande över stenbotten. Längs stränderna står bitvis tämligen orörda strandskogar med rik flora av såväl fanerogamer som kryptogamer. Den rödlistade uttern finns längs ån liksom den rödlistade kungsfiskaren. Bottenfaunan är mycket artrik med flera ovanliga arter och ett projekt pågår med att återintroducera flodpärlmussla i ån nedströms Visskvarn. Bulsjöån (ID NVP ) finns också med i Östergötlands naturvårdsprogram och har naturvärdesklass 2 (skala 0-4). Området bör undantas från ingrepp som t ex dikning, utfyllnad och anläggningar. Bulsjöån nedströms Visskvarn nyttjas som lek- och uppväxtmiljö för Sommenöringen, som är storvuxen och sjölevande. Även i Östra Lägern finns sjölevande öring, en fisk på 8,8 kg fångades 2008 (Storfiskeregistret, 2008).

8 På åsträckorna mellan Östra Lägern och Visskvarn finns stationär öring. I ån finns rikligt med skal från flodpärlmussla, vilket visar på ett tidigare rikt bestånd (Gustafsson, 2012). I Östra Lägern finns förutom öring även abborre, gädda, lake, löja, mört, nors, sik, siklöja och sutare. Den ursprungliga fåran vid kraftverket är tämligen brant och har troligen alltid varit mycket svårpasserbar för icke strömlevande fiskar. Det är ändå troligt att en del sjölevande fiskarter i Östra Lägern har använt den övre delen av sjöns utlopp för lek. Annars är det troligen huvudsakligen öring och elritsa som kan vandra i fallsträckan nedströms dammen. Att återskapa fri fiskvandring vid Forsnäs kraftverk är ett steg i Tranås Energis strävan att kunna utnyttja vattendragens kraft med gott samvete för att producera energi men att samtidigt underlätta för naturlivet och kunna bevara den biologiska mångfalden med ett rikt växt- och djurliv i vattendragenför att bidra till Sveriges miljömål Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växtoch djurliv. Bulsjöån är uppdelad i tre delavsnitt (Västra Lägern Östra Lägern, Östra Lägern Östersjön och Östersjön Sommen). Samtliga delar hade god ekologisk status (grön färg) och god kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver (blå färg) Enligt beslut om miljökvalitetsnorm ska nuvarande goda ekologiska och kemiska ytvattenstatus exklusive kvicksilver bibehållas Bulsjöån är skyddat område enligt avloppsdirektivet. Östra Lägern hade god ekologisk status (grön färg) och god kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver (blå färg) Enligt beslut om miljökvalitetsnorm ska nuvarande goda ekologiska och kemiska ytvattenstatus exklusive kvicksilver bibehållas Risk föreligger att Östra Lägern inte uppnår god ekologisk status I Ydre kommun har sjöarna Sommen och Östra Lägern ett utökat strandskydd till 150 meter upp på land och 150 meter ut i vattnet Övriga naturvärden Vid Forsnäs kraftstation ligger en liten ravin bevuxen med grova lövträd. Området är upptaget i Östergötlands naturvårdsprogram, Forsnäs ädellövsravin (ID NV ), och har naturvärdesklass 2 (skala 0-4). Ravinen med de många olika lövträdslagen och den rikliga mängden död ved ger förutsättningar för hotade arter i denna fuktiga och för trakten speciella miljö. Området är klassat som nyckelbiotop. Området bör enligt naturvårdprogrammet lämnas orört. Fiskevårdsområde (FVO) finns i Östra Lägern och Bulsjöån. En kanotled går mellan Östra Lägern och Sommen via Bulsjöån.

9 6.5 Kulturvärden Vid läget för de nuvarande tuberna till kraftstationen finns en gammal flottningsränna (RAÄ nr Sund 305). Enligt kartor från år 1883 och 1918 (den senare i privat ägo hos uppgiftslämnaren) ska en ca 190 m lång flottningsränna ha legat på denna ungefärliga plats, vilket även bekräftas av ett foto från år Anläggningen påträffades i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "Kulturmiljö och vattenförvaltning - planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt" ( ). Vid dammfästet finns en fyndplats för en skafthålsyxa (RAÄ nr Sund 170:1) på 0,5 meters djup, invid en strandvall av sand. I området kring den naturliga åfåran finns kvarnlämningar i form av en kvarngrund, kvarnstallsgrund, stenmur och stenkistor (RAÄ nr Sund 295). Två fornåkrar (RAÄ nr Sund 230 och Sund 231) beskrivna som område med röjningsrösen finns syd väst om kraftstationen, på var sin sida om viken uppströms dammen. Herrgårdsmiljön kring Forsnäs gård har regionalt kulturmiljö intresse (objekts id 555). De antikvarisk bedömningarna har hämtats från riksantikvarieämbetets hemsida (www.fmis.raa.se) och kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen. 7 Gällande tillstånd Tillståndet för Forsnäs kraftverk och damm har behandlats tre gånger i domstol: 1919, AD 4 Tranås stad (Bulsjöån) AD 13 Tranås Stad (Forsnäs kraftstation) AD 6 Östra Lägern (Forsnäs kraftstation) M Dom , Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Verksamheter och dämning har funnits sedan tidigare på platsen. 8 Planerade framtida förhållanden Kraftverket vid Forsnäs kommer efter planerade åtgärder att drivas som i nuläget. Utbyggnadsvattenmängden hos kraftverket är 8 m 3 /s tillsammans för de två turbinerna. Tranås Energi har för avsikt att byta ut de två turbinerna på m 3 /s till en turbin med en slukförmåga på 8 m 3 /s. I samband med detta kommer endast den större av trätuberna att användas. Den kvarvarande tuben kommer troligen att användas för att avbörda anläggningen vid höga flöden. Då endast en av tuberna kommer att användas kommer detta att medföra att vattenhastigheten mot gallret vid intaget till tuben kommer att bli högre än i nuläget. Tranås Energi kommer därför att utreda möjligheten att åtgärda galler och att bygga en flyktväg för nedströms vandrande fisk. Enligt dom ( ) måste en mintappning om 115 l/s framsläppas till den ursprungliga fåran. I dag släpper Tranås Energi frivilligt ytterligare vatten för att mintappningen skall bli 470 l/s (motsvarar MLQ). I framtiden med en tätad turbin kommer 470 l/s att gå i den ursprungliga fåran.

10 Dämnings- och sänkningsgräns för Östra Lägern kommer liksom enligt gällande tillstånd att vara +20,0 meter (+19,9 under perioden 15/6-30/9) och +19,5 meter. Kraftverket drivs idag i princip som ett strömkraftverk och kommer så även att göras i framtiden. I samband med ombyggnaden av kraftverket planerar Tranås Energi att bygga en fiskväg genom dammen/vägen så att fisk kan vandra hela vägen förbi dammen. Jönköpings Fiskeribiologi ( ) har beskrivet en önskvärd utformning på fiskväg vid Forsnäs och redovisat ett antal alternativa lösningar. En fiskväg vid dammen vid Forsnäs kraftverk skall först och främst tjäna till att ta bort dammens negativa inverkan som vandringshinder samt förse Bulsjöån nedströms med en minvattenföring som motsvarar en oreglerad minvattenföring. En fiskväg kan dock också fylla en funktion som ett viktigt lek- och uppväxt-område, genom att den återskapar ett naturliknande sjöutlopp till Östra Lägern. Rätt utformat gäller inte det bara strömvattenlevande fiskar utan även arter som lake, löja och mört. Även om de inte kan vandra uppströms i den ursprungliga fåran så skulle de kunna utnyttja den nya fåran som lek och uppväxtområde. Läget för dammen med närhet till berg och flera vägar samt att dammen även utgör en bro, gör att det är svårt att hitta enkla lösningar för en fiskväg. Jönköpings Fiskeribiologis huvudrekommendation är därför att ett inlöp (ett omlöp i vattenspegeln) byggs, se figur 2 samt bilaga 1. Genom att valla in en del av det norra vattenområdet kan en ny fåra byggas inom det tidigare indämda området. Fallhöjden från dämningsgränsen till poolen nedströms flodutskovet är ca 2,2 meter. Preliminärt behöver en 80 meter lång fåra byggas vilket ger en lutning på 2,75 %. Om fåran breddas och rinnsträckan görs mer slingrande så bör man kunna öka rinnsträckan med 30 meter och komma ner till en lutning på ca 2 %. Figur 2. Skiss på inlöp. Källa: Jönköpings Fiskeribiologi.

11 9 Alternativ 9.1 Nollalternativ Utgångspunkten för bedömningen av nollalternativet för Forsnäs kraftstation är att upprustningen av kraftstationen inte blir av. Nollalternativet utgå från att dagens förhållanden blir oförändrade. Detta utgör utgångspunkten för bedömningen av miljöpåverkan vid tillståndsprövningen samt ersättningsrätten för sakägare (nollalternativet). Några alternativa lokaliseringar är inte realistiska. 9.2 Huvudalternativ Huvudalternativet utgörs av de åtgärder som nämns i kap. 4 ovan. I korthet består alternativet av att kraftstationen rustas upp med ny turbin med samma slukförmåga som de båda befintliga turbinerna och att ett nytt sugrör anläggs. En fiskväg byggs förbi dammen och biotopvårdsåtgärder utförs i den ursprungliga åfåran. Befintlig regleringsamplitud bibehålls liksom den i nuläget tillämpade minimitappningen (470 l/s). 9.3 Utrivning Forsnäs kraftstation utnyttjar sjön Östra Lägern som magasin. Det innebär att sjöbiotopen skulle kvarstå även efter en utrivning av kraftverket. Det finns dock en risk att vattenytan i sjön och tillflöden till denna skulle sänkas vid en utrivning. Att kraftverket dessutom är i drift och lönsamt gör att utrivning inte är aktuell under rådande förhållanden. 10 Förutsedd miljöpåverkan och miljökonsekvenser Miljöpåverkan och miljökonsekvenser behandlas översiktligt i samrådsskedet men kommer att utredas under arbetet med den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samrådet är en del av arbetet med inhämtande av uppgifter för att kunna göra bedömningar av påverkan på miljön. I avsnitten nedan redovisas miljökonsekvenser både under anläggningsskedet och driftskedet Naturvärden De naturvärden som i huvudsak bedöms kunna påverkas av den planerade verksamheten är områdets fiskfauna. Då vattenhushållningsförhållandena inte planeras förändras i någon större utsträckning bedöms inte fiskfaunan påverkas negativt jämfört med nuläget. Fiskvägen som planeras förbi kraftverksdammen och biotopvårdsåtgärderna som planeras i den ursprungliga åfåran bedöms medföra positiva konsekvenser för områdets fiskfauna. De planerade åtgärderna (byte av turbin, anläggande av sugrör m.m.) kommer att utföras i torrhet och grumling bedöms därför inte uppstå. Då en av tuberna till kraftverket kommer tas ur drift kommer vattenhastigheten mot intaget till den andra tuben att bli högre än i nuläget. Detta kan medföra negativa konsekvenser för nedvandrande fisk om inte åtgärder utförs på fingallret som finns i anslutning till inloppet till tuberna. Detta kommer att utredas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen till ansökan. Även placering och funktion av flyktväg för nedvandrande fisk kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen.

12 Miljökonsekvensbeskrivningen kommer i övrigt att behandla fiskvägens funktion och effekter av biotopvårdande åtgärder i den ursprungliga åfåran. Forsnäs ädellövsravin (ID NV ) kommer att beröras av de biotopvårdsåtgärder som planeras i den ursprungliga åfåran. De åtgärder som förslås gäller dock åfåran. Ravinens många olika lövträdslagen och den rikliga mängden död ved bedöms inte påverkas av biotopvårdsåtgärder i åfåran. Innan åtgärderna genomförs kan samråd med representanter för naturmiljö hos länsstyrelsen genomföras. Fiskevårdsområde (FVO) i Östra Lägern och Bulsjöån bedöms inte beröras av planerad åtgärder. Kanotleden mellan Östra Lägern och Sommen via Bulsjöån bedöms inte beröras av planerad åtgärder.

13 10.2 Kulturvärden Delar av området kring den ursprungliga åfåran är utpekat som övrig kulturhistorisk lämning eftersom kvarnlämningar finns i området. Kulturlämningar kan komma att påverkas av de biotopvårdsåtgärder som planeras i åfåran. Samråd om åtgärderna föreslås därför ske med representanter för kulturmiljö hos länsstyrelsen så att hänsyn kan tas till de olika kulturlämningarna Buller Under anläggningstiden kan ett visst buller som kan verka störande för närboende periodvis uppstå. Det rör sig om ljud från lastfordon och arbetsmaskiner. Arbetet kommer företrädesvis att ske under dagtid varför störningen för närboende bedöms bli liten. I driftskedet förväntas den planerade anläggningen inte generera några bullerproblem för närboende då turbinen liksom idag kommer att placeras inne i kraftstationen. Konsekvensen av buller för närboende från den planerade verksamheten bedöms därför som små. Buller under anläggning och drift av den planerade anläggningen kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan Klimatförändringar Kraftverket vid Forsnäs producerar idag ca 2 GWh förnybar energi årligen. Efter genoförda åtgärder beräknas kraftverket kunna producera ca 2,2 GWh per år. Detta motsvarar uppvärmning av 200 villor (à kwh). Både EU och Sveriges regering har tydligt pekat på behovet av mer förnyelsebar energi. Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och medför inga utsläpp till luft eller vatten. Detta leder till en ökad hushållning med naturresurser i form av fossila bränslen. Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Den elmix som används i Norden består av fossila bränslen kombinerat med förnyelsebara energikällor som vattenkraft och vindkraft. 1 kwh beräknas i genomsnitt ge upphov till ca 100 gram utsläppt koldioxid. Den energimängd som årligen kommer att produceras i kraftverket vid Forsnäs skulle om den producerats med konventionell nordisk elmix ge upphov till ca 200 ton utsläppt koldioxid. El som produceras av enbart fossila bränslen beräknas ge upphov till ca 461 gram koldioxid per kwh. Motsvarande årsproduktion som vid Forsnäs (2,2 GWh) skulle om den producerats med enbart fossila bränslen ge upphov till ca 920 ton uppsläppt koldioxid. Det planerade vattenkraftverket ger således upphov till mellan ca 200 och ca 920 ton mindre utsläpp av koldioxid årligen än konventionell nordisk el respektive el från fossila bränslen Översvämningsrisker Dammkonstruktioner innebär ett riskmoment. Om ett dammbrott inträffar uppkommer en flodvåg och vattenstånd och vattenföring kommer att öka mycket snabbt. En flodvåg kan orsaka omfattande erosion. Med flodvågen följer också buskar, träd och andra lösa eller svagt förankrade föremål. Ett dammbrott i Forsnäs kan t.ex. få stora konsekvenser utmed Bulsjöån.

14 10.6 Inverkan på motstående intressen Kraftuttag Fiske Närmast belägna vattenregleringsanläggning uppströms är Olstorp som ägs av Tranås Energi. Nedströms är närmast belägna vattenreglering Oppeby kvarn som ägs av Tranås Energi. Vid Oppeby kvarn sker ingen vattenkraftproduktion. Närmast belägna vattenkraftverk nedströms är Visskvarn som ägs av Skånska Energi AB. Varken uppströms eller nedströms belägna kraftverk bedöms påverkas då den tillämpade regleringen av Östra Lägern avses bibehållas. Fisket i Bulsjöån och Östra Lägern bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten. Dels kommer en vandringsväg att byggas förbi kraftverket som knyter ihop Östra Lägern med Bulsjöån och dels kommer vattenhushållningsförhållandena inte att förändras jämfört med nuläget. Kommunen avser att förbättra lek- och uppväxtmöjligheter samt framkomligheten för fisk i den ursprungliga fåran av Bulsjöån nedströms regleringsdammen. Detta bedöms på sikt kunna förbättra öringbeståndet i Sommen (under förusättning att en fiskväg byggs vid Visskvarn) och den stationära öring som idag finns i Bulsjöån. Fingallret vid intaget till tuberna kommer att justeras så att nedvandrande fisk inte skadas Enskilda intressen Följande aspekter påverkar enskilda intressen och kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan: Dämnings- och sänkningsgräns samt andra vattenhushållningsbestämmelser. Biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran Avsänkning i samband med reparationer och service Buller Dammsäkerhetsfrågor (potentiell påverkan). Den negativa påverkan på dessa intressen bedöms bli acceptabla. De planerade biotopvårdsåtgärderna kommer delvis att ske på mark som idag inte ägs av Tranås Energi. Förhandling med nuvarande markägare pågår. Den planerade fiskvägen kommer att innebära att en del båtplatser i dammen inte längre kommer att kunna nyttjas. Tranås Energi äger dock vattnet och upplåter båtplatser till privatpersoner. De planerade arbetena innebär även flera miljömässiga fördelar, som tillsammans överväger nackdelarna. 11 Samrådsprocessen Inför den kommande ansökan till mark- och miljödomstolen avser Tranås Energi att samråda med såväl berörda myndigheter som enskilda som kan antas bli berörda av den planerade verksamheten. Då vattenkraft ingår bland de verksamheter som enligt 3 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas ha en betydande miljöpåverkan kommer initiativ tas till ett utökat samråd med statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. Samrådskretsen fastställs i samråd med Länsstyrelsen.

15 Referenser Norconsult 2014 Förstudie inför förnyelse av Forsnäs kraftstation i Bulsjöån, Norconsult Jönköpings Fiskeribiologi Åtgärdsplan för biotopvård i Forsnäs ursprungliga fåra, Bulsjöån Jönköpings Fiskeribiologi Forsnäs kraftverk i Bulsjöån Förprojektering av fiskväg P. Gustavsson, Åtgärdsplan för Bulsjöån, Skrivaremoån och Bordsjöbäcken inom projektet Bulsjöån övre. Ekologi.nu. Översiktsplan en plan för utveckling och förbättring av Ydrebygden Länsstyrelsens WebbGIS Riksantikvarieämbetets hemsida

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07

Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Energi Vattenkraft miljöanpassning 2015-04-07 Tranås Kvarn (Smedjeholmen) Elverksdammen, fiskväg finns, nivå regleras med automatlucka, ingen vattenkraftproduktion idag. (Svartån) Foto: L Gustafsson

Läs mer

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

Fågelsjörummet John Nyman

Fågelsjörummet John Nyman 1(5) PROTOKOLL MYNDIGHETSNÄMNDEN Plats och tid Fågelsjörummet Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Sune Frost (MP) Lasse Bergqvist (L) Ej beslutande Övriga deltagande Elisabet

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1

MILJÖENHETEN. Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk. Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 MILJÖENHETEN Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Författare: Jenny Sörensen Sarlin 2015:1 Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta

Läs mer

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN

ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN ANSÖKAN OM UTRIVNING AV AUGERUMS KRAFTVERKSDAMM I LYCKEBYÅN Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2014-05-09 2 (12) 1 INLEDNING... 4 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 4 3 LOKALISERING... 5 4 HYDROLOGISKA DATA...

Läs mer

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ VÄXJÖ KOMMUN Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation UPPDRAGSNUMMER 1300884000 SAMRÅDSUNDERLAG JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ KARIN ALENIUS CAROLINE SVENSSON

Läs mer

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk

Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Miljöhänsyn vid dammar och kraftverk Det finns inga specifika vandringsfiskar, alla arter vandrar och måste vandra för att överleva och fortplanta sig. (Erik Degerman, Sveriges lantbruksuniversitet, Havs-

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 16. Ryssåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 16. Ryssåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID KVARNDAMMEN I SILLERBOÅN, LJUSDALS KOMMUN. Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm

SAMRÅDSUNDERLAG AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID KVARNDAMMEN I SILLERBOÅN, LJUSDALS KOMMUN. Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm JOAKIM A NYMAN ADVOKAT AB AVSEENDE PLANERADE FORSNACKAR VID Uppdragsnummer 1644443000 Sweco Environment AB Östersund Vatten och Miljö Maria Ed Lars Eurenius Walter Johansson 1 (11) Sweco Bangårdsgatan

Läs mer

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008

Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 2009-01-21 2007-08-01 Rapport Flottledsinventering Kvarnmårkan 2008 Tina Hedlund Aquanord Bakgrund och syfte Den del av Gunnarbäcken som rinner mellan Lill-Bastuträsket och Stor-Bastuträsket kallas för

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs?

Miljöanpassning av vattenkraften. Har vi de verktyg som behövs? Miljöanpassning av vattenkraften Har vi de verktyg som behövs? Förutsättningar vattenkraft Årlig genomsnittsprod. 65 TWh av ca 165 totalt Även småskalig relevant, speciellt avseende effekttoppar i S. Sverige

Läs mer

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Så skyddas Vramsån. Natura 2000-område Nationellt särskilt värdefullt fiskevatten WWF Miljömål Biosfärområde Kristianstads Vattenrike Dämmet i Tollarp Vramsån Ett av kommunens mest värdefulla vattendrag. Sen 80-talet har kommunen jobbat med att bevara och utveckla de biologiska värdena i ån. En mycket rik fiskfauna tex finns grönling,

Läs mer

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T

VATTENKRAFT. Information om. renovering av Långforsens vattenkraftstation INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T VATTENKRAFT INFORMATION FR ÅN JÄMTKR AF T 2017 Information om renovering av Långforsens vattenkraftstation 1 LÅNGFORSEN IDAG KRAFTVERK 33M3/S 8M3/S Oförändrad vattenmängd Vi vill renovera stationen där

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010

Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 2002-2010 Peter Gustafsson 21-6-17 Naturfåran vid Visskvarns vattenkraftverk i Bulsjöån - åtgärder och utveckling 22-21 Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 18, 59 54 Sturefors Tel: 72-79268 Hemsideadress: www.ekologi.nu

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 17. Limåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-10 2 17. Limåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket

Dammen uppströms intaget till Ungsjöboverket På inspektionsresa till småskaliga vattenkraftsanläggningar i Dalarna Bålstabon Anders Nilsson blev 1990 egenföretagare då han grundade rörmokarfirman Håbo Rör AB. 1993 gav han sig in i vindkraftbranschen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder

Översikt. I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder TRANÅS ENERGI AB Översikt I. Presentation av Tranås Energi AB II. Dammar & Egenkontroll III. Miljöåtgärder AFFÄRSIDÉ & VISION Vår affärsidé är att producera el och värme med förnybara energikällor. Vi

Läs mer

Långfors kraftverk. Teknisk beskrivning. Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken

Långfors kraftverk. Teknisk beskrivning. Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken Långfors kraftverk Teknisk beskrivning Bilaga till tillståndsansökan enligt 11 kap. miljöbalken 2013 06 14 Inledning 2 Planerade åtgärder 2 Kraftstation 2 Maskineri 3 Isgrindar/fiskavledare 3 Överfallsdamm

Läs mer

LYCKEBYDAMM, K0801-09

LYCKEBYDAMM, K0801-09 Uppdragsnr: 10212678 1 (12) LYCKEBYDAMM, K0801-09 Samrådsunderlag enl 6 kap 4 MB 2015-06-30 WSP Sverige AB Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10 7225000 Fax: +46 10 7225653 WSP Sverige

Läs mer

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö

Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö SAMRÅDSUNDERLAG 1 (16) Datum 2014-12-15 Uppdragsnr 6034597 Statkraft Sverige AB Samrådsunderlag Underlag inför samråd avseende utrivning av dammar mm i Rydö Flygfoto över Glassbodammen i Rydöbruk, nedströmsvy.

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn

Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Peter Gustafsson 20080715 Förslag på restaureringsåtgärder i Bulsjöån vid Visskvarn Adress: Ekologi.Nu, Näckrosv 108, 590 54 Sturefors Tel: 0702792068 Hemsideadress: www.ekologi.nu Email: peter@ekologi.nu

Läs mer

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal

Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Kvarnbäcken-Lärkesån med kanal Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 10f9a,10f9b och 10f8b Vattenförekomst: SE659955-145464 Kommun: Nora och Örebro Vattendragsnr.: 122263 & 122631 (kanalen)

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET

SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET INFORMATION 1 (6) SVAR PÅ VANLIGA FRÅGOR OM SMÅSKALIG VATTENVERKSAMHET VARFÖR SKA VERKSAMHETSUTÖVARE HA TILLSTÅND? Det finns flera skäl för att de som har ett kraftverk ska ha tillstånd. Till att börja

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsunderlag för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken Uppsala kommun 2014-01-21 Innehåll 1. Bakgrund och syfte med ansökan 2.

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE

Skydd Början av vattendraget, Grängshytteforsarna, är naturreservat och Natura 2000 området SE Rastälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 11e4i, 11e3i, 11e3j, 11e2j & 11f2a Vattenförekomst: SE661195-145124 Kommun: Nora och Hällefors Vattendragsnummer: 122405 Inventeringsdatum: 10

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar

Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar Miljökvalitetsnormer och miljöundersökningar Johan Kling Havs- och vattenmyndigheten JOHAN KLING Johan.kling@havochvatten.se Två typer av miljökvalitetsnormer men också möjlighet för undantag God ekologisk

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna

RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna RASTÄLVEN - Grängshytteforsarna Redovisning av biotopvårdsåtgärder 2006 Inom ramen för Projektet Flodpärlmusslan och dess livsmiljöer i Sverige LIFE04 NAT/SE/000231 Författare: Peter Johansson EMÅFÖRBUNDET

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll

Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll INFORMATION 1(7) Samråd och beslut om betydande miljöpåverkan för vattenverksamheter, ansökan om tillstånd, länsstyrelsens tillsyn samt egenkontroll Definition vattenverksamhet Samtliga vattenverksamheter

Läs mer

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Beställare:

Läs mer

Hammarskogsån-Danshytteån

Hammarskogsån-Danshytteån Hammarskogsån-Danshytteån Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terränkartan: 11f4b, 11f4c och 11f3c Vattenförekomst: SE661976-146120 Kommun: Lindesberg Vattendragsnummer: 122616 Inventeringsdatum: 2 september

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ).

Tabell 1. Vattenkemiprov från Norra Hörken i närheten av utloppet ( förutom färg ). Hörksälven Avrinningsområde: Arbogaån 61-122 Terrängkartan: 12f1a, 12f0a, 11e9j och 11f9a Vattenförekomst: SE664838-144980 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 122882 & 1228821 Inventeringsdatum: 3

Läs mer

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1

Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 Behovsbedömning av MKB för detaljplan checklista Skäggriskan 2 1 BEHOVSBEDÖMNING Checklistan skall utgöra underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma behovet av en miljöbedömning, om planens

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande

BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och 4 samt del av fastigheten Högby 1:2. Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt planförfarande Dnr Ks 2011.0056 Behovsbedömning MKB Datum 2010-12-29 1 (6) Detaljplan för BOSTÄDER PÅ HÖGBY FAstigheterna Åldermannen 2, 3 och samt del av fastigheten Högby 1:2 Finspångs kommun, Östergötlands län Normalt

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Allmänt om Tidanöringen

Allmänt om Tidanöringen Allmänt om Tidanöringen Insjö-öring Insjööring är öring som anpassats till att leva helt och hållet i sötvatten. De förändrades när de blev instängda i sjöar efter istiden. Tidanöringen utgör en av tre

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSREDOGÖRELSE Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsredogörelsen angående vattenverksamhet 2014-03-18 Bakgrund Samrådsprocessen inleddes hösten 2006 inom ramen för ett Naturvårdsprojekt

Läs mer

Svennevadsån-Skogaån Figur 1.

Svennevadsån-Skogaån Figur 1. Svennevadsån-Skogaån Avrinningsområde: Nyköpingsån 65 Terrängkartan: 9f8d, 9f9d och 9f8e Vattenförekomst: SE654370-147609 Kommun: Hallsberg Vattendragsnummer: 650250 & 65041 Inventeringsdatum: 27 och 28

Läs mer

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012

rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 rapport 2013/1 Provfiske med ryssja i Enköpingsån 2012 Alexander Masalin, Johan Persson, Tomas Loreth och Per Stolpe, Upplandsstiftelsen Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologikonsult Författare Alexander

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1).

Vattenkvalitet Vattenkemiprover från Svartälven vid Hammarn (tabell 1). Svartälven Avrinningsomr.: Gullspångsälv. 61-138 Terrängkartan: 12ed, 11e9d, 11e8d, 11e8e, Vattenförekomst: SE663193-14263 11e7e, 11e7f, 11e6f, 11e5f, 11e2f, 11e2g, 11eg, Vattendragsnummer: 13814 11gh,

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

Samtliga inventerade vattendrag

Samtliga inventerade vattendrag Samtliga inventerade vattendrag Figur 1. Karta över samtliga vattendrag som biotopkarterades i Örebro län år 2004. 10 Strömförhållande Sammantaget i alla inventerade vattendrag är strömförhållanden med

Läs mer

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg

Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Forskning och åtgärder om/för fisk i Gävleborg Kalle Gullberg Erfarenheter från ett fiskvandringsprojekt Kortkurs: Bygg Din egen ålfälla Laxförvaltning ökat behov av dataunderlag Skräckfilm Fiskvandring

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun

Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun Samrådshandling för flytt av dricksvattenintag Sjön Grumlan, Vetlanda kommun Samrådshandling för flytt av ledning för dricksvattenintag Error! Reference source not found. Beställare: Njudung Energi Box

Läs mer

Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet

Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet KLARÄLVENS VATTENRÅD Klarälvens vattenråds samrådsyttrande till Fortum inför lagligförklaring och ombyggnad Brattfallet Fortum Generation har ett mindre kraftverk i Halgån, Hagfors kommun, som nyttjar

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8 miljöbalken 2016-09-28 SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om ändrade villkor för regleringsdammen vid Mien enligt 24 kap 8

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien

SAMRÅDSUNDERLAG. Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien 2017-02-17 SAMRÅDSUNDERLAG Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också.

Björnån. Berggrunden i området utgörs av omvandlade vulkaniter och äldre graniter. Dominerande jordart är morän men kalt berg och torv finns också. Björnån Björnån avvattnar Stora Granesjön m.fl. sjöar och rinner till Hjortesjön och Virserumssjön. Härifrån rinner sedan Virserumsån som via Gårdvedaån mynnar i Emån söder om Målilla. Åns längd inklusive

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Vattenkraften och miljön

Vattenkraften och miljön Vattenkraften och miljön Elforsk slutseminarium 20-21 oktober 2010 Richard Holmgren Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AKKATS Kraftstation Jokkmokk Vattenfall AB Vattenfall Vattenkraft i siffror Vattenfall

Läs mer

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb

Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002. Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Fiskevårdsplan för Bäljane å 2002 Helsingborgs Sportfiske och fiskevårdsklubb Lund 2002-06-25 Eklövs Fiske och Fiskevård Anders Eklöv Eklövs Fiske och Fiskevård Håstad Mölla, 225 94 Lund Telefon: 046-249432

Läs mer

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget.

Beskrivning. Skydd Det finns inga skyddade områden längs vattendraget. Avrinningsområde: Arbogaån 6- Terrängkartan: f7a, f7b och f6b Vattenförekomst: SE666-4669 Kommun: Ljusnarsberg Vattendragsnummer: 75 Inventeringsdatum: 6 juli 4 Koordinater: 66985 4595 Inventerad sträcka:

Läs mer

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013

Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 2013-12-13 Rapport Inventering av Kvarnbäcken och Skarvsjöns utlopp i Skarvsjöby 2013 Aquanord AB Bakgrund och syfte Skarvsjön har till skillnad från de flesta andra sjöar två utlopp, ett i sjöns norra

Läs mer

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets

Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets YTTRANDE 1 (8) Yttrande över samråd inom vattenförvaltning för Bottenhavets vattendistrikt (Vattenmyndighetens dnr 537-7197-14) Förutsättningar för yttrandet Eftersom förslaget är mycket omfattande har

Läs mer

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit

Väg 796, bro över Indalsälven i Lit GRANSKNINGSHANDLING Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Östersunds kommun, Jämtlands län Hydrologisk PM, 2015-09-30 Objekt: 143961 Titel: Granskningshandling - Väg 796, bro över Indalsälven i Lit Utgivningsdatum:

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Nytt liv åt flora och fauna.

Nytt liv åt flora och fauna. Nytt liv åt flora och fauna. Den biologiska mångfalden i naturen är viktig för att ekologiska kretslopp ska fungera fullt ut. Som energiproducent och leverantör har E.ON möjlighet att hjälpa flora och

Läs mer

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand

Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Kraftigt modifierade vatten vattenkraft Andreas Bäckstrand Syfte Ta fram förslag på miljökvalitetsnormer för de vattenförekomster som idag är utpekade som Kraftigt modifierade vatten på grund av vattenkraft.

Läs mer

Inventering av vandringshinder - Höje å. Lunds kommun

Inventering av vandringshinder - Höje å. Lunds kommun Inventering av vandringshinder - Höje å Lunds kommun INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 4 3.1 Karta vandringshinder 4 3.2 Lista vandringshinder 5 3.3 blad vandringshinder 6 4 Referenser 18 Sid

Läs mer

Förslag till teknisk beskrivning

Förslag till teknisk beskrivning Förslag till teknisk beskrivning Åtgärdande av vandringshinder för fisk i nedre del av Storbäcken Datum: 2017-02-16 Innehåll Orientering...3 Hydrologi... 4 Höjdsystem och fixpunkter...4 Beskrivning av

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Behovsbedömning / Avgränsning sid 3 Planens syfte sid 3 Checklista för miljöbedömning sid 4 Motiverat ställningstagande / Avgränsning sid 9 2(9) Behovsbedömning/ Avgränsning Enligt

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer