Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation"

Transkript

1 Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation SAMRÅDSUNDERLAG VERSION REVIDERAD

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Administrativa uppgifter Ansökta åtgärder Nuvarande verksamhet Dammens utformning Områdesbeskrivning Lokalisering och planförhållanden Hydrologiska förhållanden Vattentäkt Naturvärden Bulsjöån Övriga naturvärden Kulturvärden Gällande tillstånd Planerade framtida förhållanden Nollalternativ... Fel! Bokmärket är inte definierat. 10 Förutsedd miljöpåverkan och miljökonsekvenser Naturvärden Kulturvärden Buller Klimatförändringar Översvämningsrisker Inverkan på motstående intressen Kraftuttag Fiske Enskilda intressen Samrådsprocessen Referenser Bilagor 1. Forsnäs kraftverk i Bulsjöån förprojektering av fiskväg 2. Forsnäs ursprungliga fåra, Bulsjöån åtgärdsplan för biotopvård

3 1 Inledning Forsnäs kraftverket är beläget i Bulsjöån vid utloppet från sjön Östra Lägern i Ydre kommun. Kraftstationen är i behov av upprustning. Tranås Energi AB avser därför att ansöka om ett nytt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för kraftstationen och dammanläggningen samt för att bygga en fiskväg förbi kraftstationen och för att utföra biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran. Föreliggande samrådsunderlag avser att utgöra ett underlag för samrådsprocessen med myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänheten inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan till mark- och miljödomstolen för upprustning av kraftstation, anläggande av fiskväg och biotopvårdsåtgärder. Samrådsunderlaget har upprättats av Caroline svensson och Karin Alenius på Sweco Environment AB i Jönköping (Swecos Uppdragsnummer ). 2 Bakgrund Forsnäs kraftverk är i behov av upprustning. De två turbinerna kommer att förnyas (rustas upp eller bytas ut) för att avvärja risk för driftstörningar. Tilldelningen av elcertifikat för kraftverket har gått ut och för att få tilldelningen för en ny 15-års period bör en omfattande förnyelse göras före år I en förstudie (Norconsult 2014) har förslag till hur Forsnäs kraftverk kan förnyas redovisats tillsammans med lönsamheten för olika åtgärder. Förstudien visar att det är lönsamt att investera i en förnyelse av produktionsutrustningen i Fosnäs kraftverk i Bulsjöån. En förprojektering av förutsättningar för fiskvandring vid Forsnäs kraftverksdamm (Jönköpings Fiskeribiologi ) har genomförts samt en åtgärdsplan för åtgärder och biotopvård i den ursprungliga fåran (Jönköpings Fiskeribiologi ). I förprojekteringen av fiskväg har ett antal alternativ för fiskväg utretts (omlöp, inlöp och teknisk fiskväg). Huvudrekommendationen i förprojekteringen är att en inlöp byggs med vallar och en egen väggenomgång. Jönköpings Fiskeribiologi har, på uppdrag av Tranås Energi, även tagit fram en åtgärdsplan för åtgärder och biotopvård i den ursprungliga fåran av Bulsjöån (Jönköpings Fiskeribiologi ). Åtgärdsplanen innehåller förslag på sammanlagt 17 åtgärder bl.a. åtgärdande av ett antal mindre vandringshinder, upptröskling av fall och tillförande av lekgrus.

4 3 Administrativa uppgifter Huvudman Namn: Tranås Energi Elförsäljning AB Organisationsnummer: Adress: Box 386, TRANÅS Telefonnummer: Juridiskt ansvarig: Kontaktperson i miljöfrågor: Niklas Johansson, VD Magnus Lundberg, elnätschef 4 Ansökta åtgärder Den planerade upprustningen av kraftverket samt de åtgärder som planeras vid Forsnäs kraftstation utgör vattenverksamheter som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Tranås Energi avser dock att söka ett nytt miljöbalkstillstånd för hela anläggningen. De åtgärder som ansökan avser är följande: Nya åtgärder Byte av turbin med slukförmågan 8 m 3 /s Anläggande av nytt sugrör Anläggande av fiskväg Biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran Utreda möjligheten att åtgärda galler och att bygga en flyktväg för nedströms vandrande fisk Befintlig verksamhet Bibehålla befintlig anläggning med därtill hörande anordningar i huvudsak bestående av regleringsdamm, intagsparti, maskinstation, intagstuber och utloppskanal Avledande av vatten, max. 8 m 3 /s Med regleringsdammen få dämma till nivån +20,0 meter och sänka till nivån +19,5 meter. Under perioden 15/5-30/0 ska dämningsgränsen vara +19,9 meter. Förbi turbinen, som minimitappning, alltid släppa minst 470 l/s 5 Nuvarande verksamhet I slutet av 1800-talet var det lilla samhället vid Forsnäs Gård ett industricentrum tack vare vattenkraften från forsen mellan Östra Lägern och Bulsjöån sprängdes kanalen och ett kraftverk byggdes. Forsnäs samhälle växte fram i takt med att industriarbetarna blev fler. Vid kommunens bildande på 1950-talet, då sågverken och de små snickerifabrikerna var många, var

5 Forsnäs sågverk AB Ydres största industri och ett av dåtidens modernaste sågverk. Sågverket hade 50-tal anställda lades det ned för gott. Skogarna i Ydre fick ett verkligt ekonomiskt värde först när ångmaskinen uppfunnits och ångsågarna introducerades. Stora svårigheter fanns att forsla timmer i det väg-fattiga och starkt kuperade Ydre vilket satte igång omfattande vägbyggen och tidigt anlades också ett flertal flottleder bl.a. Bulsjöåns fyra mil långa flottled. Forsnäs kraftstation har i dag två dubbelfrancesturbiner, G1 från 1911 med slukförmågan 5 m 3 /s och G2 från 1939 med slukförmågan 3 m 3 /s. Vattnet leds i två trätuber till stationsbyggnaden. Sänkningsgränsen för magasinet i Östra Lägern är +19,50 m (enligt lokalt höjdsystem). Under perioden 15/6-30/9 är dämningsgränsen +19,90 m och för övrig tid är dämningsgränsen +20,00 m. Normalt strävar kraftverksägaren att ligga 0,05 0,1 m under dämningsgränsen för att kunna magasinera eventuella flödestoppar. Flodutskovet bör teoretiskt kunna avbörda ca 12 m 3 /s vid fri avbördning. Förutsatt att den ursprungliga fåran inte dämmer in utskovet. Enligt dom måste en mintappning om 115 l/s framsläppas till den ursprungliga fåran. Tranås Energi släpper frivilligt därtill ytterligare 355 l/s för att mintappningen skall bli 470 l/s och motsvara den oreglerade medellågvattenföringen i vattendraget. I dagsläget släpps ca 350 l/s i den ursprungliga fåran och ca 120 l/s genom den läckande turbinen. 5.1 Dammens utformning Dammen vid Forsnäs kraftverk utgörs av en jorddamm med murverk i betong, som av allt att döma vilar på berg. Dammen är kombinerad med en bro. Dammen består från vänster räknat av följande delar: 1. En jorddamm av okänd uppbyggnad som även fungerar som vägbank. Krönet är på nivån ca +20,8 m. 2. En gjuten ca 3,85 m bred betongmur. 3. Ett flodutskov med 4 öppningar á 1,0 meters fri bredd försedda med spettluckor med bottentröskeln på nivån +18,2 m. 4. Enligt dom skall det finnas en flottningsöppning med 1 m fri bredd och en tröskel på nivån +18,8 m. Denna saknas dock i dammens nuvarande utformning. 5. Två tubintag vardera försett med tre spettluckor med tröskelhöjden +16,5 m, enligt dom. Tubdiametern är enligt dom 1,8 m. Framför tubintagen finns ett galler av plattjärn med ett fritt mellanrum om 20 mm. Den totala bredden hos gallret är ca 7,7 m. 6. En jorddamm av okänd uppbyggnad som även fungerar som vägbank. Krönet är på nivån ca +20,8 m. Fallhöjden för kraftverket är ca 12 m. Fallhöjden från dämningsgränsen uppströms dammen till vattenytan i den naturliga fåran nedströms var ca 2,2 m vid ett mättillfälle Den naturliga fåran nedströms dammen är tämligen brant med ett flertal mindre fall. Sträckan är rensad och äldre anläggningar, typ kvarn eller såg, har tidigare legat i fåran.

6 6 Områdesbeskrivning 6.1 Lokalisering och planförhållanden Forsnäs kraftverk i Bulsjöån är beläget vid utloppet från sjön Östra Lägern 4,5 km nordväst om Österbymo i Ydre kommun, se figur 1. Närmaste bostad ligger ca 25 m från kraftstationen. Figur 1. Översiktskarta. Läget för Forsnäs kraftverk är markerat med en röd ring. Inga detaljplaner och områdesbestämmelse berör området runt kraftstationen. För delar av Forsnäs samhälle, söder om kraftstationen finns en detaljplan och en områdesbestämmelse. Detaljplan för del av Forsnäs 2:1 syftar till att reglerar markanvändningen inom ett område väster om Forsnäs samhälle och längs Östra Lägerns strand. Syftet med områdesbestämmelsen är att säkerställa mark för olika ändamål inom delar av Forsnäs samhälle. Ydre kommun har utpekat LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) vid 10 av kommunens många sjöar. LIS-områdena är indelade i 3 kategorier: LIS Turism, LIS Rekreation och LIS Bostäder. I Forsnäs samhälle finns ett LIS-område för bostäder där motivet för landsbygdsutveckling är Attraktiva bostäder vid sjön Östra Lägern kan locka fler boende. Närheten till Österbymo kan stärka under- laget för både kommersiell service och offentlig verksamhet.

7 6.2 Hydrologiska förhållanden Avrinningsområdet för Östra Lägerns utlopp är 335 km 2 med en sjöandel på 11,47 %. I tabell 1 nedan presenteras hydrologiska data för Östra Lägerns utlopp omräknat från ett hydrologiskt dimensioneringsunderlag för utloppet ur sjön Östersjön strax uppströms mynningen i Sommen (445,7 km 2 stort avrinningsområde) från SMHI ,(uppgifter hämtade från Jönköpings Fiskeribiologi ). Tabell 1. Karakteristisk vattenföring vid Forsnäs kraftverk (oreglerade förhållanden) Hydrologiska uppgifter Östersjön (m 3 /s) Östra Lägen (m 3 /s) Högsta högvatten årsflöde (HHQ 100) Högsta högvatten - 50-årsflöde (HHQ 50) Medelhögvattenföring (MHQ) 8 6 Medelvattenföring (MQ) 2,7 2,0 Medellågvattenföring (MLQ) 0,6 0,5 Lägsta lågvatten 50 årsflöde (LLQ-50) 0,1 0,08 Faktor för momentanflöde, HHQ: 1,0 Forsnäs kraftverk utnyttjar sjön Östra Lägern som magasin. 6.3 Vattentäkt För Forsnäs samhälles vattenförsörjning finns en vattentäkt söder om dammen och strax väster om vägen förbi kraftverket. 6.4 Naturvärden Bulsjöån Bulsjöån har inom miljömålsarbetet pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag ur naturvårdssynpunkt. Ån har en god vattenkvalitet med näringsfattigt, klart vatten. Längs ån finns stora myrmarker med en rik fågelfauna och flora. Åns flöde varierar från lugnt flytandegenom torvmarker till forsande över stenbotten. Längs stränderna står bitvis tämligen orörda strandskogar med rik flora av såväl fanerogamer som kryptogamer. Den rödlistade uttern finns längs ån liksom den rödlistade kungsfiskaren. Bottenfaunan är mycket artrik med flera ovanliga arter och ett projekt pågår med att återintroducera flodpärlmussla i ån nedströms Visskvarn. Bulsjöån (ID NVP ) finns också med i Östergötlands naturvårdsprogram och har naturvärdesklass 2 (skala 0-4). Området bör undantas från ingrepp som t ex dikning, utfyllnad och anläggningar. Bulsjöån nedströms Visskvarn nyttjas som lek- och uppväxtmiljö för Sommenöringen, som är storvuxen och sjölevande. Även i Östra Lägern finns sjölevande öring, en fisk på 8,8 kg fångades 2008 (Storfiskeregistret, 2008).

8 På åsträckorna mellan Östra Lägern och Visskvarn finns stationär öring. I ån finns rikligt med skal från flodpärlmussla, vilket visar på ett tidigare rikt bestånd (Gustafsson, 2012). I Östra Lägern finns förutom öring även abborre, gädda, lake, löja, mört, nors, sik, siklöja och sutare. Den ursprungliga fåran vid kraftverket är tämligen brant och har troligen alltid varit mycket svårpasserbar för icke strömlevande fiskar. Det är ändå troligt att en del sjölevande fiskarter i Östra Lägern har använt den övre delen av sjöns utlopp för lek. Annars är det troligen huvudsakligen öring och elritsa som kan vandra i fallsträckan nedströms dammen. Att återskapa fri fiskvandring vid Forsnäs kraftverk är ett steg i Tranås Energis strävan att kunna utnyttja vattendragens kraft med gott samvete för att producera energi men att samtidigt underlätta för naturlivet och kunna bevara den biologiska mångfalden med ett rikt växt- och djurliv i vattendragenför att bidra till Sveriges miljömål Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växtoch djurliv. Bulsjöån är uppdelad i tre delavsnitt (Västra Lägern Östra Lägern, Östra Lägern Östersjön och Östersjön Sommen). Samtliga delar hade god ekologisk status (grön färg) och god kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver (blå färg) Enligt beslut om miljökvalitetsnorm ska nuvarande goda ekologiska och kemiska ytvattenstatus exklusive kvicksilver bibehållas Bulsjöån är skyddat område enligt avloppsdirektivet. Östra Lägern hade god ekologisk status (grön färg) och god kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver (blå färg) Enligt beslut om miljökvalitetsnorm ska nuvarande goda ekologiska och kemiska ytvattenstatus exklusive kvicksilver bibehållas Risk föreligger att Östra Lägern inte uppnår god ekologisk status I Ydre kommun har sjöarna Sommen och Östra Lägern ett utökat strandskydd till 150 meter upp på land och 150 meter ut i vattnet Övriga naturvärden Vid Forsnäs kraftstation ligger en liten ravin bevuxen med grova lövträd. Området är upptaget i Östergötlands naturvårdsprogram, Forsnäs ädellövsravin (ID NV ), och har naturvärdesklass 2 (skala 0-4). Ravinen med de många olika lövträdslagen och den rikliga mängden död ved ger förutsättningar för hotade arter i denna fuktiga och för trakten speciella miljö. Området är klassat som nyckelbiotop. Området bör enligt naturvårdprogrammet lämnas orört. Fiskevårdsområde (FVO) finns i Östra Lägern och Bulsjöån. En kanotled går mellan Östra Lägern och Sommen via Bulsjöån.

9 6.5 Kulturvärden Vid läget för de nuvarande tuberna till kraftstationen finns en gammal flottningsränna (RAÄ nr Sund 305). Enligt kartor från år 1883 och 1918 (den senare i privat ägo hos uppgiftslämnaren) ska en ca 190 m lång flottningsränna ha legat på denna ungefärliga plats, vilket även bekräftas av ett foto från år Anläggningen påträffades i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "Kulturmiljö och vattenförvaltning - planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt" ( ). Vid dammfästet finns en fyndplats för en skafthålsyxa (RAÄ nr Sund 170:1) på 0,5 meters djup, invid en strandvall av sand. I området kring den naturliga åfåran finns kvarnlämningar i form av en kvarngrund, kvarnstallsgrund, stenmur och stenkistor (RAÄ nr Sund 295). Två fornåkrar (RAÄ nr Sund 230 och Sund 231) beskrivna som område med röjningsrösen finns syd väst om kraftstationen, på var sin sida om viken uppströms dammen. Herrgårdsmiljön kring Forsnäs gård har regionalt kulturmiljö intresse (objekts id 555). De antikvarisk bedömningarna har hämtats från riksantikvarieämbetets hemsida (www.fmis.raa.se) och kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen. 7 Gällande tillstånd Tillståndet för Forsnäs kraftverk och damm har behandlats tre gånger i domstol: 1919, AD 4 Tranås stad (Bulsjöån) AD 13 Tranås Stad (Forsnäs kraftstation) AD 6 Östra Lägern (Forsnäs kraftstation) M Dom , Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Verksamheter och dämning har funnits sedan tidigare på platsen. 8 Planerade framtida förhållanden Kraftverket vid Forsnäs kommer efter planerade åtgärder att drivas som i nuläget. Utbyggnadsvattenmängden hos kraftverket är 8 m 3 /s tillsammans för de två turbinerna. Tranås Energi har för avsikt att byta ut de två turbinerna på m 3 /s till en turbin med en slukförmåga på 8 m 3 /s. I samband med detta kommer endast den större av trätuberna att användas. Den kvarvarande tuben kommer troligen att användas för att avbörda anläggningen vid höga flöden. Då endast en av tuberna kommer att användas kommer detta att medföra att vattenhastigheten mot gallret vid intaget till tuben kommer att bli högre än i nuläget. Tranås Energi kommer därför att utreda möjligheten att åtgärda galler och att bygga en flyktväg för nedströms vandrande fisk. Enligt dom ( ) måste en mintappning om 115 l/s framsläppas till den ursprungliga fåran. I dag släpper Tranås Energi frivilligt ytterligare vatten för att mintappningen skall bli 470 l/s (motsvarar MLQ). I framtiden med en tätad turbin kommer 470 l/s att gå i den ursprungliga fåran.

10 Dämnings- och sänkningsgräns för Östra Lägern kommer liksom enligt gällande tillstånd att vara +20,0 meter (+19,9 under perioden 15/6-30/9) och +19,5 meter. Kraftverket drivs idag i princip som ett strömkraftverk och kommer så även att göras i framtiden. I samband med ombyggnaden av kraftverket planerar Tranås Energi att bygga en fiskväg genom dammen/vägen så att fisk kan vandra hela vägen förbi dammen. Jönköpings Fiskeribiologi ( ) har beskrivet en önskvärd utformning på fiskväg vid Forsnäs och redovisat ett antal alternativa lösningar. En fiskväg vid dammen vid Forsnäs kraftverk skall först och främst tjäna till att ta bort dammens negativa inverkan som vandringshinder samt förse Bulsjöån nedströms med en minvattenföring som motsvarar en oreglerad minvattenföring. En fiskväg kan dock också fylla en funktion som ett viktigt lek- och uppväxt-område, genom att den återskapar ett naturliknande sjöutlopp till Östra Lägern. Rätt utformat gäller inte det bara strömvattenlevande fiskar utan även arter som lake, löja och mört. Även om de inte kan vandra uppströms i den ursprungliga fåran så skulle de kunna utnyttja den nya fåran som lek och uppväxtområde. Läget för dammen med närhet till berg och flera vägar samt att dammen även utgör en bro, gör att det är svårt att hitta enkla lösningar för en fiskväg. Jönköpings Fiskeribiologis huvudrekommendation är därför att ett inlöp (ett omlöp i vattenspegeln) byggs, se figur 2 samt bilaga 1. Genom att valla in en del av det norra vattenområdet kan en ny fåra byggas inom det tidigare indämda området. Fallhöjden från dämningsgränsen till poolen nedströms flodutskovet är ca 2,2 meter. Preliminärt behöver en 80 meter lång fåra byggas vilket ger en lutning på 2,75 %. Om fåran breddas och rinnsträckan görs mer slingrande så bör man kunna öka rinnsträckan med 30 meter och komma ner till en lutning på ca 2 %. Figur 2. Skiss på inlöp. Källa: Jönköpings Fiskeribiologi.

11 9 Alternativ 9.1 Nollalternativ Utgångspunkten för bedömningen av nollalternativet för Forsnäs kraftstation är att upprustningen av kraftstationen inte blir av. Nollalternativet utgå från att dagens förhållanden blir oförändrade. Detta utgör utgångspunkten för bedömningen av miljöpåverkan vid tillståndsprövningen samt ersättningsrätten för sakägare (nollalternativet). Några alternativa lokaliseringar är inte realistiska. 9.2 Huvudalternativ Huvudalternativet utgörs av de åtgärder som nämns i kap. 4 ovan. I korthet består alternativet av att kraftstationen rustas upp med ny turbin med samma slukförmåga som de båda befintliga turbinerna och att ett nytt sugrör anläggs. En fiskväg byggs förbi dammen och biotopvårdsåtgärder utförs i den ursprungliga åfåran. Befintlig regleringsamplitud bibehålls liksom den i nuläget tillämpade minimitappningen (470 l/s). 9.3 Utrivning Forsnäs kraftstation utnyttjar sjön Östra Lägern som magasin. Det innebär att sjöbiotopen skulle kvarstå även efter en utrivning av kraftverket. Det finns dock en risk att vattenytan i sjön och tillflöden till denna skulle sänkas vid en utrivning. Att kraftverket dessutom är i drift och lönsamt gör att utrivning inte är aktuell under rådande förhållanden. 10 Förutsedd miljöpåverkan och miljökonsekvenser Miljöpåverkan och miljökonsekvenser behandlas översiktligt i samrådsskedet men kommer att utredas under arbetet med den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samrådet är en del av arbetet med inhämtande av uppgifter för att kunna göra bedömningar av påverkan på miljön. I avsnitten nedan redovisas miljökonsekvenser både under anläggningsskedet och driftskedet Naturvärden De naturvärden som i huvudsak bedöms kunna påverkas av den planerade verksamheten är områdets fiskfauna. Då vattenhushållningsförhållandena inte planeras förändras i någon större utsträckning bedöms inte fiskfaunan påverkas negativt jämfört med nuläget. Fiskvägen som planeras förbi kraftverksdammen och biotopvårdsåtgärderna som planeras i den ursprungliga åfåran bedöms medföra positiva konsekvenser för områdets fiskfauna. De planerade åtgärderna (byte av turbin, anläggande av sugrör m.m.) kommer att utföras i torrhet och grumling bedöms därför inte uppstå. Då en av tuberna till kraftverket kommer tas ur drift kommer vattenhastigheten mot intaget till den andra tuben att bli högre än i nuläget. Detta kan medföra negativa konsekvenser för nedvandrande fisk om inte åtgärder utförs på fingallret som finns i anslutning till inloppet till tuberna. Detta kommer att utredas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen till ansökan. Även placering och funktion av flyktväg för nedvandrande fisk kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen.

12 Miljökonsekvensbeskrivningen kommer i övrigt att behandla fiskvägens funktion och effekter av biotopvårdande åtgärder i den ursprungliga åfåran. Forsnäs ädellövsravin (ID NV ) kommer att beröras av de biotopvårdsåtgärder som planeras i den ursprungliga åfåran. De åtgärder som förslås gäller dock åfåran. Ravinens många olika lövträdslagen och den rikliga mängden död ved bedöms inte påverkas av biotopvårdsåtgärder i åfåran. Innan åtgärderna genomförs kan samråd med representanter för naturmiljö hos länsstyrelsen genomföras. Fiskevårdsområde (FVO) i Östra Lägern och Bulsjöån bedöms inte beröras av planerad åtgärder. Kanotleden mellan Östra Lägern och Sommen via Bulsjöån bedöms inte beröras av planerad åtgärder.

13 10.2 Kulturvärden Delar av området kring den ursprungliga åfåran är utpekat som övrig kulturhistorisk lämning eftersom kvarnlämningar finns i området. Kulturlämningar kan komma att påverkas av de biotopvårdsåtgärder som planeras i åfåran. Samråd om åtgärderna föreslås därför ske med representanter för kulturmiljö hos länsstyrelsen så att hänsyn kan tas till de olika kulturlämningarna Buller Under anläggningstiden kan ett visst buller som kan verka störande för närboende periodvis uppstå. Det rör sig om ljud från lastfordon och arbetsmaskiner. Arbetet kommer företrädesvis att ske under dagtid varför störningen för närboende bedöms bli liten. I driftskedet förväntas den planerade anläggningen inte generera några bullerproblem för närboende då turbinen liksom idag kommer att placeras inne i kraftstationen. Konsekvensen av buller för närboende från den planerade verksamheten bedöms därför som små. Buller under anläggning och drift av den planerade anläggningen kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan Klimatförändringar Kraftverket vid Forsnäs producerar idag ca 2 GWh förnybar energi årligen. Efter genoförda åtgärder beräknas kraftverket kunna producera ca 2,2 GWh per år. Detta motsvarar uppvärmning av 200 villor (à kwh). Både EU och Sveriges regering har tydligt pekat på behovet av mer förnyelsebar energi. Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och medför inga utsläpp till luft eller vatten. Detta leder till en ökad hushållning med naturresurser i form av fossila bränslen. Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Den elmix som används i Norden består av fossila bränslen kombinerat med förnyelsebara energikällor som vattenkraft och vindkraft. 1 kwh beräknas i genomsnitt ge upphov till ca 100 gram utsläppt koldioxid. Den energimängd som årligen kommer att produceras i kraftverket vid Forsnäs skulle om den producerats med konventionell nordisk elmix ge upphov till ca 200 ton utsläppt koldioxid. El som produceras av enbart fossila bränslen beräknas ge upphov till ca 461 gram koldioxid per kwh. Motsvarande årsproduktion som vid Forsnäs (2,2 GWh) skulle om den producerats med enbart fossila bränslen ge upphov till ca 920 ton uppsläppt koldioxid. Det planerade vattenkraftverket ger således upphov till mellan ca 200 och ca 920 ton mindre utsläpp av koldioxid årligen än konventionell nordisk el respektive el från fossila bränslen Översvämningsrisker Dammkonstruktioner innebär ett riskmoment. Om ett dammbrott inträffar uppkommer en flodvåg och vattenstånd och vattenföring kommer att öka mycket snabbt. En flodvåg kan orsaka omfattande erosion. Med flodvågen följer också buskar, träd och andra lösa eller svagt förankrade föremål. Ett dammbrott i Forsnäs kan t.ex. få stora konsekvenser utmed Bulsjöån.

14 10.6 Inverkan på motstående intressen Kraftuttag Fiske Närmast belägna vattenregleringsanläggning uppströms är Olstorp som ägs av Tranås Energi. Nedströms är närmast belägna vattenreglering Oppeby kvarn som ägs av Tranås Energi. Vid Oppeby kvarn sker ingen vattenkraftproduktion. Närmast belägna vattenkraftverk nedströms är Visskvarn som ägs av Skånska Energi AB. Varken uppströms eller nedströms belägna kraftverk bedöms påverkas då den tillämpade regleringen av Östra Lägern avses bibehållas. Fisket i Bulsjöån och Östra Lägern bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten. Dels kommer en vandringsväg att byggas förbi kraftverket som knyter ihop Östra Lägern med Bulsjöån och dels kommer vattenhushållningsförhållandena inte att förändras jämfört med nuläget. Kommunen avser att förbättra lek- och uppväxtmöjligheter samt framkomligheten för fisk i den ursprungliga fåran av Bulsjöån nedströms regleringsdammen. Detta bedöms på sikt kunna förbättra öringbeståndet i Sommen (under förusättning att en fiskväg byggs vid Visskvarn) och den stationära öring som idag finns i Bulsjöån. Fingallret vid intaget till tuberna kommer att justeras så att nedvandrande fisk inte skadas Enskilda intressen Följande aspekter påverkar enskilda intressen och kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan: Dämnings- och sänkningsgräns samt andra vattenhushållningsbestämmelser. Biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran Avsänkning i samband med reparationer och service Buller Dammsäkerhetsfrågor (potentiell påverkan). Den negativa påverkan på dessa intressen bedöms bli acceptabla. De planerade biotopvårdsåtgärderna kommer delvis att ske på mark som idag inte ägs av Tranås Energi. Förhandling med nuvarande markägare pågår. Den planerade fiskvägen kommer att innebära att en del båtplatser i dammen inte längre kommer att kunna nyttjas. Tranås Energi äger dock vattnet och upplåter båtplatser till privatpersoner. De planerade arbetena innebär även flera miljömässiga fördelar, som tillsammans överväger nackdelarna. 11 Samrådsprocessen Inför den kommande ansökan till mark- och miljödomstolen avser Tranås Energi att samråda med såväl berörda myndigheter som enskilda som kan antas bli berörda av den planerade verksamheten. Då vattenkraft ingår bland de verksamheter som enligt 3 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas ha en betydande miljöpåverkan kommer initiativ tas till ett utökat samråd med statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. Samrådskretsen fastställs i samråd med Länsstyrelsen.

15 Referenser Norconsult 2014 Förstudie inför förnyelse av Forsnäs kraftstation i Bulsjöån, Norconsult Jönköpings Fiskeribiologi Åtgärdsplan för biotopvård i Forsnäs ursprungliga fåra, Bulsjöån Jönköpings Fiskeribiologi Forsnäs kraftverk i Bulsjöån Förprojektering av fiskväg P. Gustavsson, Åtgärdsplan för Bulsjöån, Skrivaremoån och Bordsjöbäcken inom projektet Bulsjöån övre. Ekologi.nu. Översiktsplan en plan för utveckling och förbättring av Ydrebygden Länsstyrelsens WebbGIS Riksantikvarieämbetets hemsida

Bevara Sommens nedströmslekande öring

Bevara Sommens nedströmslekande öring 1 Bevara Sommens nedströmslekande öring Projektbeskrivning Laxberg Version 2012-09-19 Mål med projektet Att återskapa fria vandringsvägar för fisk för att öka reproduktionen hos Sommens nedströmslekande

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson

UPPDRAGSLEDARE. Karin Alenius UPPRÄTTAD AV. Caroline Svensson UPPDRAG Åbyfors Tillståndsansökan UPPDRAGSNUMMER 1300884000 UPPDRAGSLEDARE Karin Alenius UPPRÄTTAD AV DATUM 09 PLATS Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö DATUM 2013-12-17 TID 13.00-15.30 NÄRVARANDE Jan

Läs mer

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ VÄXJÖ KOMMUN Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation UPPDRAGSNUMMER 1300884000 SAMRÅDSUNDERLAG JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ KARIN ALENIUS CAROLINE SVENSSON

Läs mer

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se

Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar. Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Miljöbalkens krav på fria vandringsvägar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken Hänsynsreglerna gäller alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en

Läs mer

Trelleborgs kommun 2013-03-22

Trelleborgs kommun 2013-03-22 Omprövning av dikningsföretaget Grönby-Assartorp av år 1934 och nedläggning av dikningsföretaget Grönby nr 2 och 13 samt Hönsinge nr 10 år 1887 och 1888 Trelleborgs kommun 2013-03-22 Innehåll 1. Sökande...

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn

SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn SAMRÅDSUNDERLAG Fiskvandringsvägar, skyddsgaller mm vid Ulva kvarn Samrådsunderlag för vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken Uppsala kommun 2014-01-21 Innehåll 1. Bakgrund och syfte med ansökan 2.

Läs mer

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån

Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån Ny vattenkraftstation i nedre delen av Iggesundsån SAMMANFATTNING Holmen Kraft AB äger tre vattenkraftstationer som ligger i anslutning till Iggesunds samhälle. De tre vattenkraftstationerna heter Järnfallet,

Läs mer

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Beställare:

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra!

Att anlägga vägtrummor. En samlande kra! Att anlägga vägtrummor En samlande kra! Råd vid anläggning av vägtrummor En vägtrumma ska transportera undan vatten men vägtrumman blir ofta ett hinder för de djur som lever i och runt vattnet. Hinder

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun

Utredning av MKN i berörda vattenförekomster. Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun Utredning av MKN i berörda vattenförekomster Detaljplanområde Herrgårdsbacken, Lerums kommun 2014 Ann Bertilsson, Tina Kyrkander, Jonas Örnborg Rapport 2015:08 www.biologiochmiljo.se Ansvarig handläggare:

Läs mer

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor

Vattenkraft. Bra Miljöval Anläggningsintyg. 1. Ansökande näringsidkare (i avtalet kallad Producenten) Kontaktperson. 3. Producentens revisor Bra Miljöval Anläggningsintyg Vattenkraft 2009 Denna handling är en Ansökan om Anläggningsintyg för Produktionsenhet vars produktion skall ingå i en Produkt märkt med Bra Miljöval. Ansökan skickas till:

Läs mer

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26

Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp. Teknisk beskrivning. TerraLimno Gruppen AB. Lars Pettersson 2013-09-26 Regleringsdamm vid Vansjöns utlopp Teknisk beskrivning TerraLimno Gruppen AB Lars Pettersson 2013-09-26 Bakgrund Föreningen Vansjön-Nordsjöns Väl har under nära femton års tid arbetat aktivt med att få

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i

Statkra~ , 'III II 02. S37-!S67b og i Statkra~ Vatlenmyndigheten i Botlenvikens vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Botlenhavets vatlendistrikt Vatlenmyndigheten i Västerhavet vatlendistrikt S37-!S67b og i, 'III II 02. Statkraft SverIge AB

Läs mer

DOM 1989-09-29 Stockholm

DOM 1989-09-29 Stockholm ----,------------------- STOCKHOLMS TNGSRÄTT Avå 9, Vattendomstolen NN DOM 1989-09-29 Stockholm DVA 46 VA 11/89 Aktbil 20 s 1 (11) DOMSTOLEN chefsrådmannen Olof Nordström, fastighetsrådet Lars Berggren

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön

PM BILAGA 2. Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen. Stensjön Mölndals Kvarnby Påverkan på broar vid kapacitetsförbättrande åtgärder för Mölndalsån från Rådasjön till Kvarnbyfallen Rådasjön Stensjön Ståloppet Kvarnbyfallen Grevedämm etkanalintag Stensjö dämme Copyright

Läs mer

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa

Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa Omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors En konstgjord bäck för fiskens bästa 2 Säveåns naturvärden Säveån kommer från trakterna kring sjön Säven mellan Vårgårda och Borås. Huvudfåran är opåverkad av

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Säkerheten vid våra kraftverk

Säkerheten vid våra kraftverk Säkerheten vid våra kraftverk Tillsammans kan vi öka säkerheten Ett vattenkraftverk är mäktigt att uppleva på nära håll. Det ger respekt och förståelse för naturens krafter. Vi på Vattenfall vill gärna

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 3123-05 KLAGANDE 1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg 2. Naturvårdsverket 106 48 Stockholm MOTPART

Läs mer

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län

Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Lunds och Lomma kommuner, Skåne län Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen Kungsgatan 8 351 86 VÄXJÖ paketadress Ansökan om omprövning av dikningsföretag i Fels mosse, Sökande Adress Org. nr Lunds kommun Tekniska förvaltningen 212000-1132

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Motala ströms gamla fåra vid Malfors, Ljungsbro Förprojektering för tre fiskvägar uppströms Roxen

Motala ströms gamla fåra vid Malfors, Ljungsbro Förprojektering för tre fiskvägar uppströms Roxen Motala ströms gamla fåra vid Malfors, Ljungsbro Förprojektering för tre fiskvägar uppströms Roxen Jönköpings fiskeribiologi på uppdrag av Vreta kloster turism Per Sjöstrand, Peter Lindvall Februari 2011

Läs mer

DOM 2012-09-13 Stockholm

DOM 2012-09-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2012-09-13 Stockholm Mål nr M 10108-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö

Munksjön-Rocksjön. Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Munksjön-Rocksjön Varierat fi ske i vildmark och stadsmiljö Rocksjön och Munksjön är två centralt belägna sjöar med goda fiskemöjligheter. Sjöarna tillhör de artrikaste i Jönköpings län och är kända för

Läs mer

EFFEKTIVISERING VESSIGE KRAFTVERK

EFFEKTIVISERING VESSIGE KRAFTVERK EFFEKTIVISERING VESSIGE KRAFTVERK 2012-09- 30 Ansökan vattenverksamhet Vebro Industri AB, Jan-Åke Jacobson och Ann-Katrin Jacobson med ansökan om ändrad vattenverksamhet till: Vänersborgs Tingsrätt Mark-

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Vattenkraft och lagstiftning

Vattenkraft och lagstiftning Vattenkraft och lagstiftning Foto: Johan Kling Andreas Hedrén, Länsstyrelsen i Kronobergs län Kan man sälja el på Europamarknaden med stöd av urminnes hävd? Fram till 1918 handlade vattenlagstiftning främst

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg

Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Bilaga 3: Fortums kommentarer som rapporterats i VISS-webbverktyg Kommentarer Dalälven Österdalälven Hösthån: Hösthån regleras av kraftverket Båthusströmmen, ett kraftverk som bidrar med så pass mycket

Läs mer

DOM 2015-06-26 Stockholm

DOM 2015-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060305 2015-06-26 Stockholm Mål nr M 9073-14 Dok.Id 1211819 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål, se bilaga

Läs mer

Översvämningskartering av Rinkabysjön

Översvämningskartering av Rinkabysjön Växjö kommun Byggnadsnämnden Översvämningskartering av Rinkabysjön Uppdragsnummer Lund 2011-06-27 12801616 GÖTEBORG STOCKHOLM VÄXJÖ LUND Org. Nr. 556550-9600 Lilla Bommen 1 Svartmangatan 18 Honnörsgatan

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2010/7 DELRAPPORT 3 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2010 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen

Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Till Växjö tingsrätt Mark- och miljödomstolen Mål nr. M 4278-13, Valdemarsviks kommuns ansökan om tillstånd till efterbehandlingsåtgärder inom f.d. bruksområdet i Gusum på fastigheten Gusum 13:1, Valdemarsviks

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Va!enkra" Av: Mireia och Ida

Va!enkra Av: Mireia och Ida Va!enkra" Av: Mireia och Ida Hur fångar man in energi från vattenkraft?vad är ursprungskällan till vattenkraft? Hur bildas energin? Vattenkraft är energi som man utvinner ur strömmande vatten. Här utnyttjar

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft

SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn 1(15) SAMRÅDSUNDERLAG FÖR VATTENKRAFT I ORNÄS KVARN Närproducerad grön el genom vattenkraft Ornäs Kvarn Fastighetsbolag AB Vattenkraft i Ornäs Kvarn

Läs mer

VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö. Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015

VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö. Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015 VÄLKOMNA! Emån en långsiktigt hållbar resurs för samhälle och miljö Referensgruppsmöte Ädelfors folkhögskola 16 september 2015 DAGENS PROGRAM 10.00 - Syfte med dagen - Referensgruppen, presentation - Presentation

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist

Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vilken hänsyn tas till miljö- och naturvårdsintressena? Joanna Cornelius, miljöjurist Vad ska jag ta upp? Regelverk särskilt om Skyddade områden (Natura 2000) & Artskydd Domstolspraxis vindkraft och vattenkraft

Läs mer

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12)

Eklövs Fiske och Fiskevård. Kävlingeån. Nätprovfiske 2015. Löddeån- Kävlingeån. Sid 1 (12) Nätprovfiske 2015 Löddeån- Kävlingeån Sid 1 (12) INNEHÅLL 1 Inledning 3 2 Metodik 3 3 Resultat 3 3.1 Lokaler 3 3.2 Fångst 4 3.3 Jämförelse med tidigare fisken 7 3.4 Fiskarter 9 4 Referenser 12 Sid 2 (12)

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling

Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Ansökan om tillstånd för fisk- och kräftodling Information För att odla fisk krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anmälan ska

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO

2013-11-18. Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO 2013-11-18 Förslag på åtgärder i Ljungbyåns HARO ECOCOM AB Stortorget 38 392 31 Kalmar 0761-75 03 00 info@ecocom.se www.ecocom.se Åtgärdsförslag ID Namn och vattendrag Åtgärdstyp A Inventera vandringshinder

Läs mer

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm

DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-10-29 meddelad i Stockholm Mål nr M 1818-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-02-13 i mål nr M 5514-10,

Läs mer

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet

VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet VATTENKRAFT OCH LEVANDE VATTENDRAG? Konkurrensen om vattnet Vattendagarna 2008 Christer Nilsson Landskapsekologi Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap Umeå universitet Var är kraftverket? Var är vattnet?

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP

VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014. MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP VATTENDRAGSVANDRING 29 november 2014 MAGASINERING och FÖRDRÖJNING ETT HELHETSGREPP I SAMVERKAN Torsås kommun Vattenrådet Kustmiljögruppen Länsstyrelsen i Kalmar län LOVA -Lokala vattenvårdsprojekt NOKÅS

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden

Vattenförvaltning i Europa. God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenförvaltning i Europa God status i Europas: -Sjöar - Vattendrag - Grundvatten - Kustområden Vattenråd som förvaltingsform? Avgränsning Frivillighet Lokal förankring Finansiering av Vattenråd: - Startstöd

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar

Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar 2015-05-18 2015/955 ANVISNING Blankett Konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering - anvisningar och exempel Nedan följer anvisningar och kommentarer till respektive fält i blanketten Konsekvensutredning

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

tillstånd till nybyggnation av Trälshults kraftverk, Laholms kommun, Hallands län

tillstånd till nybyggnation av Trälshults kraftverk, Laholms kommun, Hallands län VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2012-12-06 meddelad i Vänersborg Mål nr M 1429-11 SÖKANDE Sven-Erik Vänneå Trälshult 23, Snickebo 310 20 Knäred Ombud: Walter Johansson SWECO, Energuide AB Sturegatan 4 791 51

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Fiskvandring i Smedjeån

Fiskvandring i Smedjeån 1 Fiskvandring i Smedjeån Lagan vid förra sekelskiftet Foton från Gamla Laholms årsbok 2010 2 Utbyggnad av vattenkraft Laholms kraftverk 1932 Fiskvandring i Smedjeån Majenfors 1907 Bassalt 1010 Knäred

Läs mer

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete

Naturen i Motala. Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Naturen i Motala Naturvårdsprogrammet faktaunderlag, strategier & åtgärder i kommunens naturvårdsarbete Värdefull natur i Motala I Motala kommun finner du många värdefulla naturområden. Här finns rika

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Mölndals Kvarnby. Miljökonsekvenser av vattenverksamhet och förändrad vattenhushållning i Mölndalsån vid Ståloppet, Stensjö dämme och Grevedämmet

Mölndals Kvarnby. Miljökonsekvenser av vattenverksamhet och förändrad vattenhushållning i Mölndalsån vid Ståloppet, Stensjö dämme och Grevedämmet Mölndals Kvarnby Miljökonsekvenser av vattenverksamhet och förändrad vattenhushållning i Mölndalsån vid Ståloppet, Stensjö dämme och Grevedämmet Alf Engdahl Ulf Ericsson Medins Biologi AB Företagsvägen

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare

Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Ekologisk fiskevård i Kattisavan Inventeringsrapport inklusive åtgärdsplan för långsiktigt hållbart fiske och förbättrad tillgänglighet för besökare Greger Jonsson Hushållningssällskapet 2007-01-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4

WORK-PLAN 2012 C2-C4 Vindel River LIFE (LIFE08 NAT/S/000266) Vindel River LIFE. Work plan för 2012 Action C2-C4 Vindel River LIFE Work plan för 2012 Action C2-C4 Action C3 och C4 VORMBÄCKEN Sökande: Åtgärd: Lycksele kommun genom Vindelälvens Fiskeråd/Vindel River LIFE Miljöåterställningsåtgärder i Vormbäcken Beskrivning

Läs mer

Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd

Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd Vattenuttag för bevattning - miljöbalken, tillsyn och tillstånd Borgeby Fältdagar 2010-06-30 07-01 Varför vill vi vattna? Ekonomiska fördelar: - hög avkastning, även normalår - hög kvalitet - jämn skörd

Läs mer

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat

Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Stockholm 2008-04-11 PM Utredning av forsar och dämme i Bällstaån i syfte att förbättra vattendragets fiskhabitat Bakgrund och syfte Bällstaån är ett kraftigt modifierat vattendrag som rinner genom kommunerna

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer