Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation"

Transkript

1 Tillståndsansökan för Forsnäs kraftstation SAMRÅDSUNDERLAG VERSION REVIDERAD

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Administrativa uppgifter Ansökta åtgärder Nuvarande verksamhet Dammens utformning Områdesbeskrivning Lokalisering och planförhållanden Hydrologiska förhållanden Vattentäkt Naturvärden Bulsjöån Övriga naturvärden Kulturvärden Gällande tillstånd Planerade framtida förhållanden Nollalternativ... Fel! Bokmärket är inte definierat. 10 Förutsedd miljöpåverkan och miljökonsekvenser Naturvärden Kulturvärden Buller Klimatförändringar Översvämningsrisker Inverkan på motstående intressen Kraftuttag Fiske Enskilda intressen Samrådsprocessen Referenser Bilagor 1. Forsnäs kraftverk i Bulsjöån förprojektering av fiskväg 2. Forsnäs ursprungliga fåra, Bulsjöån åtgärdsplan för biotopvård

3 1 Inledning Forsnäs kraftverket är beläget i Bulsjöån vid utloppet från sjön Östra Lägern i Ydre kommun. Kraftstationen är i behov av upprustning. Tranås Energi AB avser därför att ansöka om ett nytt tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken för kraftstationen och dammanläggningen samt för att bygga en fiskväg förbi kraftstationen och för att utföra biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran. Föreliggande samrådsunderlag avser att utgöra ett underlag för samrådsprocessen med myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänheten inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivning och ansökan till mark- och miljödomstolen för upprustning av kraftstation, anläggande av fiskväg och biotopvårdsåtgärder. Samrådsunderlaget har upprättats av Caroline svensson och Karin Alenius på Sweco Environment AB i Jönköping (Swecos Uppdragsnummer ). 2 Bakgrund Forsnäs kraftverk är i behov av upprustning. De två turbinerna kommer att förnyas (rustas upp eller bytas ut) för att avvärja risk för driftstörningar. Tilldelningen av elcertifikat för kraftverket har gått ut och för att få tilldelningen för en ny 15-års period bör en omfattande förnyelse göras före år I en förstudie (Norconsult 2014) har förslag till hur Forsnäs kraftverk kan förnyas redovisats tillsammans med lönsamheten för olika åtgärder. Förstudien visar att det är lönsamt att investera i en förnyelse av produktionsutrustningen i Fosnäs kraftverk i Bulsjöån. En förprojektering av förutsättningar för fiskvandring vid Forsnäs kraftverksdamm (Jönköpings Fiskeribiologi ) har genomförts samt en åtgärdsplan för åtgärder och biotopvård i den ursprungliga fåran (Jönköpings Fiskeribiologi ). I förprojekteringen av fiskväg har ett antal alternativ för fiskväg utretts (omlöp, inlöp och teknisk fiskväg). Huvudrekommendationen i förprojekteringen är att en inlöp byggs med vallar och en egen väggenomgång. Jönköpings Fiskeribiologi har, på uppdrag av Tranås Energi, även tagit fram en åtgärdsplan för åtgärder och biotopvård i den ursprungliga fåran av Bulsjöån (Jönköpings Fiskeribiologi ). Åtgärdsplanen innehåller förslag på sammanlagt 17 åtgärder bl.a. åtgärdande av ett antal mindre vandringshinder, upptröskling av fall och tillförande av lekgrus.

4 3 Administrativa uppgifter Huvudman Namn: Tranås Energi Elförsäljning AB Organisationsnummer: Adress: Box 386, TRANÅS Telefonnummer: Juridiskt ansvarig: Kontaktperson i miljöfrågor: Niklas Johansson, VD Magnus Lundberg, elnätschef 4 Ansökta åtgärder Den planerade upprustningen av kraftverket samt de åtgärder som planeras vid Forsnäs kraftstation utgör vattenverksamheter som kräver tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken. Tranås Energi avser dock att söka ett nytt miljöbalkstillstånd för hela anläggningen. De åtgärder som ansökan avser är följande: Nya åtgärder Byte av turbin med slukförmågan 8 m 3 /s Anläggande av nytt sugrör Anläggande av fiskväg Biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran Utreda möjligheten att åtgärda galler och att bygga en flyktväg för nedströms vandrande fisk Befintlig verksamhet Bibehålla befintlig anläggning med därtill hörande anordningar i huvudsak bestående av regleringsdamm, intagsparti, maskinstation, intagstuber och utloppskanal Avledande av vatten, max. 8 m 3 /s Med regleringsdammen få dämma till nivån +20,0 meter och sänka till nivån +19,5 meter. Under perioden 15/5-30/0 ska dämningsgränsen vara +19,9 meter. Förbi turbinen, som minimitappning, alltid släppa minst 470 l/s 5 Nuvarande verksamhet I slutet av 1800-talet var det lilla samhället vid Forsnäs Gård ett industricentrum tack vare vattenkraften från forsen mellan Östra Lägern och Bulsjöån sprängdes kanalen och ett kraftverk byggdes. Forsnäs samhälle växte fram i takt med att industriarbetarna blev fler. Vid kommunens bildande på 1950-talet, då sågverken och de små snickerifabrikerna var många, var

5 Forsnäs sågverk AB Ydres största industri och ett av dåtidens modernaste sågverk. Sågverket hade 50-tal anställda lades det ned för gott. Skogarna i Ydre fick ett verkligt ekonomiskt värde först när ångmaskinen uppfunnits och ångsågarna introducerades. Stora svårigheter fanns att forsla timmer i det väg-fattiga och starkt kuperade Ydre vilket satte igång omfattande vägbyggen och tidigt anlades också ett flertal flottleder bl.a. Bulsjöåns fyra mil långa flottled. Forsnäs kraftstation har i dag två dubbelfrancesturbiner, G1 från 1911 med slukförmågan 5 m 3 /s och G2 från 1939 med slukförmågan 3 m 3 /s. Vattnet leds i två trätuber till stationsbyggnaden. Sänkningsgränsen för magasinet i Östra Lägern är +19,50 m (enligt lokalt höjdsystem). Under perioden 15/6-30/9 är dämningsgränsen +19,90 m och för övrig tid är dämningsgränsen +20,00 m. Normalt strävar kraftverksägaren att ligga 0,05 0,1 m under dämningsgränsen för att kunna magasinera eventuella flödestoppar. Flodutskovet bör teoretiskt kunna avbörda ca 12 m 3 /s vid fri avbördning. Förutsatt att den ursprungliga fåran inte dämmer in utskovet. Enligt dom måste en mintappning om 115 l/s framsläppas till den ursprungliga fåran. Tranås Energi släpper frivilligt därtill ytterligare 355 l/s för att mintappningen skall bli 470 l/s och motsvara den oreglerade medellågvattenföringen i vattendraget. I dagsläget släpps ca 350 l/s i den ursprungliga fåran och ca 120 l/s genom den läckande turbinen. 5.1 Dammens utformning Dammen vid Forsnäs kraftverk utgörs av en jorddamm med murverk i betong, som av allt att döma vilar på berg. Dammen är kombinerad med en bro. Dammen består från vänster räknat av följande delar: 1. En jorddamm av okänd uppbyggnad som även fungerar som vägbank. Krönet är på nivån ca +20,8 m. 2. En gjuten ca 3,85 m bred betongmur. 3. Ett flodutskov med 4 öppningar á 1,0 meters fri bredd försedda med spettluckor med bottentröskeln på nivån +18,2 m. 4. Enligt dom skall det finnas en flottningsöppning med 1 m fri bredd och en tröskel på nivån +18,8 m. Denna saknas dock i dammens nuvarande utformning. 5. Två tubintag vardera försett med tre spettluckor med tröskelhöjden +16,5 m, enligt dom. Tubdiametern är enligt dom 1,8 m. Framför tubintagen finns ett galler av plattjärn med ett fritt mellanrum om 20 mm. Den totala bredden hos gallret är ca 7,7 m. 6. En jorddamm av okänd uppbyggnad som även fungerar som vägbank. Krönet är på nivån ca +20,8 m. Fallhöjden för kraftverket är ca 12 m. Fallhöjden från dämningsgränsen uppströms dammen till vattenytan i den naturliga fåran nedströms var ca 2,2 m vid ett mättillfälle Den naturliga fåran nedströms dammen är tämligen brant med ett flertal mindre fall. Sträckan är rensad och äldre anläggningar, typ kvarn eller såg, har tidigare legat i fåran.

6 6 Områdesbeskrivning 6.1 Lokalisering och planförhållanden Forsnäs kraftverk i Bulsjöån är beläget vid utloppet från sjön Östra Lägern 4,5 km nordväst om Österbymo i Ydre kommun, se figur 1. Närmaste bostad ligger ca 25 m från kraftstationen. Figur 1. Översiktskarta. Läget för Forsnäs kraftverk är markerat med en röd ring. Inga detaljplaner och områdesbestämmelse berör området runt kraftstationen. För delar av Forsnäs samhälle, söder om kraftstationen finns en detaljplan och en områdesbestämmelse. Detaljplan för del av Forsnäs 2:1 syftar till att reglerar markanvändningen inom ett område väster om Forsnäs samhälle och längs Östra Lägerns strand. Syftet med områdesbestämmelsen är att säkerställa mark för olika ändamål inom delar av Forsnäs samhälle. Ydre kommun har utpekat LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) vid 10 av kommunens många sjöar. LIS-områdena är indelade i 3 kategorier: LIS Turism, LIS Rekreation och LIS Bostäder. I Forsnäs samhälle finns ett LIS-område för bostäder där motivet för landsbygdsutveckling är Attraktiva bostäder vid sjön Östra Lägern kan locka fler boende. Närheten till Österbymo kan stärka under- laget för både kommersiell service och offentlig verksamhet.

7 6.2 Hydrologiska förhållanden Avrinningsområdet för Östra Lägerns utlopp är 335 km 2 med en sjöandel på 11,47 %. I tabell 1 nedan presenteras hydrologiska data för Östra Lägerns utlopp omräknat från ett hydrologiskt dimensioneringsunderlag för utloppet ur sjön Östersjön strax uppströms mynningen i Sommen (445,7 km 2 stort avrinningsområde) från SMHI ,(uppgifter hämtade från Jönköpings Fiskeribiologi ). Tabell 1. Karakteristisk vattenföring vid Forsnäs kraftverk (oreglerade förhållanden) Hydrologiska uppgifter Östersjön (m 3 /s) Östra Lägen (m 3 /s) Högsta högvatten årsflöde (HHQ 100) Högsta högvatten - 50-årsflöde (HHQ 50) Medelhögvattenföring (MHQ) 8 6 Medelvattenföring (MQ) 2,7 2,0 Medellågvattenföring (MLQ) 0,6 0,5 Lägsta lågvatten 50 årsflöde (LLQ-50) 0,1 0,08 Faktor för momentanflöde, HHQ: 1,0 Forsnäs kraftverk utnyttjar sjön Östra Lägern som magasin. 6.3 Vattentäkt För Forsnäs samhälles vattenförsörjning finns en vattentäkt söder om dammen och strax väster om vägen förbi kraftverket. 6.4 Naturvärden Bulsjöån Bulsjöån har inom miljömålsarbetet pekats ut som ett nationellt särskilt värdefullt vattendrag ur naturvårdssynpunkt. Ån har en god vattenkvalitet med näringsfattigt, klart vatten. Längs ån finns stora myrmarker med en rik fågelfauna och flora. Åns flöde varierar från lugnt flytandegenom torvmarker till forsande över stenbotten. Längs stränderna står bitvis tämligen orörda strandskogar med rik flora av såväl fanerogamer som kryptogamer. Den rödlistade uttern finns längs ån liksom den rödlistade kungsfiskaren. Bottenfaunan är mycket artrik med flera ovanliga arter och ett projekt pågår med att återintroducera flodpärlmussla i ån nedströms Visskvarn. Bulsjöån (ID NVP ) finns också med i Östergötlands naturvårdsprogram och har naturvärdesklass 2 (skala 0-4). Området bör undantas från ingrepp som t ex dikning, utfyllnad och anläggningar. Bulsjöån nedströms Visskvarn nyttjas som lek- och uppväxtmiljö för Sommenöringen, som är storvuxen och sjölevande. Även i Östra Lägern finns sjölevande öring, en fisk på 8,8 kg fångades 2008 (Storfiskeregistret, 2008).

8 På åsträckorna mellan Östra Lägern och Visskvarn finns stationär öring. I ån finns rikligt med skal från flodpärlmussla, vilket visar på ett tidigare rikt bestånd (Gustafsson, 2012). I Östra Lägern finns förutom öring även abborre, gädda, lake, löja, mört, nors, sik, siklöja och sutare. Den ursprungliga fåran vid kraftverket är tämligen brant och har troligen alltid varit mycket svårpasserbar för icke strömlevande fiskar. Det är ändå troligt att en del sjölevande fiskarter i Östra Lägern har använt den övre delen av sjöns utlopp för lek. Annars är det troligen huvudsakligen öring och elritsa som kan vandra i fallsträckan nedströms dammen. Att återskapa fri fiskvandring vid Forsnäs kraftverk är ett steg i Tranås Energis strävan att kunna utnyttja vattendragens kraft med gott samvete för att producera energi men att samtidigt underlätta för naturlivet och kunna bevara den biologiska mångfalden med ett rikt växt- och djurliv i vattendragenför att bidra till Sveriges miljömål Levande sjöar och vattendrag samt Ett rikt växtoch djurliv. Bulsjöån är uppdelad i tre delavsnitt (Västra Lägern Östra Lägern, Östra Lägern Östersjön och Östersjön Sommen). Samtliga delar hade god ekologisk status (grön färg) och god kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver (blå färg) Enligt beslut om miljökvalitetsnorm ska nuvarande goda ekologiska och kemiska ytvattenstatus exklusive kvicksilver bibehållas Bulsjöån är skyddat område enligt avloppsdirektivet. Östra Lägern hade god ekologisk status (grön färg) och god kemisk ytvattenstatus exklusive kvicksilver (blå färg) Enligt beslut om miljökvalitetsnorm ska nuvarande goda ekologiska och kemiska ytvattenstatus exklusive kvicksilver bibehållas Risk föreligger att Östra Lägern inte uppnår god ekologisk status I Ydre kommun har sjöarna Sommen och Östra Lägern ett utökat strandskydd till 150 meter upp på land och 150 meter ut i vattnet Övriga naturvärden Vid Forsnäs kraftstation ligger en liten ravin bevuxen med grova lövträd. Området är upptaget i Östergötlands naturvårdsprogram, Forsnäs ädellövsravin (ID NV ), och har naturvärdesklass 2 (skala 0-4). Ravinen med de många olika lövträdslagen och den rikliga mängden död ved ger förutsättningar för hotade arter i denna fuktiga och för trakten speciella miljö. Området är klassat som nyckelbiotop. Området bör enligt naturvårdprogrammet lämnas orört. Fiskevårdsområde (FVO) finns i Östra Lägern och Bulsjöån. En kanotled går mellan Östra Lägern och Sommen via Bulsjöån.

9 6.5 Kulturvärden Vid läget för de nuvarande tuberna till kraftstationen finns en gammal flottningsränna (RAÄ nr Sund 305). Enligt kartor från år 1883 och 1918 (den senare i privat ägo hos uppgiftslämnaren) ska en ca 190 m lång flottningsränna ha legat på denna ungefärliga plats, vilket även bekräftas av ett foto från år Anläggningen påträffades i samband med inventering av vattenanknutna lämningar inom projektet "Kulturmiljö och vattenförvaltning - planeringsunderlag för Södra Östersjöns vattendistrikt" ( ). Vid dammfästet finns en fyndplats för en skafthålsyxa (RAÄ nr Sund 170:1) på 0,5 meters djup, invid en strandvall av sand. I området kring den naturliga åfåran finns kvarnlämningar i form av en kvarngrund, kvarnstallsgrund, stenmur och stenkistor (RAÄ nr Sund 295). Två fornåkrar (RAÄ nr Sund 230 och Sund 231) beskrivna som område med röjningsrösen finns syd väst om kraftstationen, på var sin sida om viken uppströms dammen. Herrgårdsmiljön kring Forsnäs gård har regionalt kulturmiljö intresse (objekts id 555). De antikvarisk bedömningarna har hämtats från riksantikvarieämbetets hemsida (www.fmis.raa.se) och kan vara inaktuell p.g.a. den nya kulturmiljölagen. 7 Gällande tillstånd Tillståndet för Forsnäs kraftverk och damm har behandlats tre gånger i domstol: 1919, AD 4 Tranås stad (Bulsjöån) AD 13 Tranås Stad (Forsnäs kraftstation) AD 6 Östra Lägern (Forsnäs kraftstation) M Dom , Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Verksamheter och dämning har funnits sedan tidigare på platsen. 8 Planerade framtida förhållanden Kraftverket vid Forsnäs kommer efter planerade åtgärder att drivas som i nuläget. Utbyggnadsvattenmängden hos kraftverket är 8 m 3 /s tillsammans för de två turbinerna. Tranås Energi har för avsikt att byta ut de två turbinerna på m 3 /s till en turbin med en slukförmåga på 8 m 3 /s. I samband med detta kommer endast den större av trätuberna att användas. Den kvarvarande tuben kommer troligen att användas för att avbörda anläggningen vid höga flöden. Då endast en av tuberna kommer att användas kommer detta att medföra att vattenhastigheten mot gallret vid intaget till tuben kommer att bli högre än i nuläget. Tranås Energi kommer därför att utreda möjligheten att åtgärda galler och att bygga en flyktväg för nedströms vandrande fisk. Enligt dom ( ) måste en mintappning om 115 l/s framsläppas till den ursprungliga fåran. I dag släpper Tranås Energi frivilligt ytterligare vatten för att mintappningen skall bli 470 l/s (motsvarar MLQ). I framtiden med en tätad turbin kommer 470 l/s att gå i den ursprungliga fåran.

10 Dämnings- och sänkningsgräns för Östra Lägern kommer liksom enligt gällande tillstånd att vara +20,0 meter (+19,9 under perioden 15/6-30/9) och +19,5 meter. Kraftverket drivs idag i princip som ett strömkraftverk och kommer så även att göras i framtiden. I samband med ombyggnaden av kraftverket planerar Tranås Energi att bygga en fiskväg genom dammen/vägen så att fisk kan vandra hela vägen förbi dammen. Jönköpings Fiskeribiologi ( ) har beskrivet en önskvärd utformning på fiskväg vid Forsnäs och redovisat ett antal alternativa lösningar. En fiskväg vid dammen vid Forsnäs kraftverk skall först och främst tjäna till att ta bort dammens negativa inverkan som vandringshinder samt förse Bulsjöån nedströms med en minvattenföring som motsvarar en oreglerad minvattenföring. En fiskväg kan dock också fylla en funktion som ett viktigt lek- och uppväxt-område, genom att den återskapar ett naturliknande sjöutlopp till Östra Lägern. Rätt utformat gäller inte det bara strömvattenlevande fiskar utan även arter som lake, löja och mört. Även om de inte kan vandra uppströms i den ursprungliga fåran så skulle de kunna utnyttja den nya fåran som lek och uppväxtområde. Läget för dammen med närhet till berg och flera vägar samt att dammen även utgör en bro, gör att det är svårt att hitta enkla lösningar för en fiskväg. Jönköpings Fiskeribiologis huvudrekommendation är därför att ett inlöp (ett omlöp i vattenspegeln) byggs, se figur 2 samt bilaga 1. Genom att valla in en del av det norra vattenområdet kan en ny fåra byggas inom det tidigare indämda området. Fallhöjden från dämningsgränsen till poolen nedströms flodutskovet är ca 2,2 meter. Preliminärt behöver en 80 meter lång fåra byggas vilket ger en lutning på 2,75 %. Om fåran breddas och rinnsträckan görs mer slingrande så bör man kunna öka rinnsträckan med 30 meter och komma ner till en lutning på ca 2 %. Figur 2. Skiss på inlöp. Källa: Jönköpings Fiskeribiologi.

11 9 Alternativ 9.1 Nollalternativ Utgångspunkten för bedömningen av nollalternativet för Forsnäs kraftstation är att upprustningen av kraftstationen inte blir av. Nollalternativet utgå från att dagens förhållanden blir oförändrade. Detta utgör utgångspunkten för bedömningen av miljöpåverkan vid tillståndsprövningen samt ersättningsrätten för sakägare (nollalternativet). Några alternativa lokaliseringar är inte realistiska. 9.2 Huvudalternativ Huvudalternativet utgörs av de åtgärder som nämns i kap. 4 ovan. I korthet består alternativet av att kraftstationen rustas upp med ny turbin med samma slukförmåga som de båda befintliga turbinerna och att ett nytt sugrör anläggs. En fiskväg byggs förbi dammen och biotopvårdsåtgärder utförs i den ursprungliga åfåran. Befintlig regleringsamplitud bibehålls liksom den i nuläget tillämpade minimitappningen (470 l/s). 9.3 Utrivning Forsnäs kraftstation utnyttjar sjön Östra Lägern som magasin. Det innebär att sjöbiotopen skulle kvarstå även efter en utrivning av kraftverket. Det finns dock en risk att vattenytan i sjön och tillflöden till denna skulle sänkas vid en utrivning. Att kraftverket dessutom är i drift och lönsamt gör att utrivning inte är aktuell under rådande förhållanden. 10 Förutsedd miljöpåverkan och miljökonsekvenser Miljöpåverkan och miljökonsekvenser behandlas översiktligt i samrådsskedet men kommer att utredas under arbetet med den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). Samrådet är en del av arbetet med inhämtande av uppgifter för att kunna göra bedömningar av påverkan på miljön. I avsnitten nedan redovisas miljökonsekvenser både under anläggningsskedet och driftskedet Naturvärden De naturvärden som i huvudsak bedöms kunna påverkas av den planerade verksamheten är områdets fiskfauna. Då vattenhushållningsförhållandena inte planeras förändras i någon större utsträckning bedöms inte fiskfaunan påverkas negativt jämfört med nuläget. Fiskvägen som planeras förbi kraftverksdammen och biotopvårdsåtgärderna som planeras i den ursprungliga åfåran bedöms medföra positiva konsekvenser för områdets fiskfauna. De planerade åtgärderna (byte av turbin, anläggande av sugrör m.m.) kommer att utföras i torrhet och grumling bedöms därför inte uppstå. Då en av tuberna till kraftverket kommer tas ur drift kommer vattenhastigheten mot intaget till den andra tuben att bli högre än i nuläget. Detta kan medföra negativa konsekvenser för nedvandrande fisk om inte åtgärder utförs på fingallret som finns i anslutning till inloppet till tuberna. Detta kommer att utredas inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen till ansökan. Även placering och funktion av flyktväg för nedvandrande fisk kommer att utredas i miljökonsekvensbeskrivningen.

12 Miljökonsekvensbeskrivningen kommer i övrigt att behandla fiskvägens funktion och effekter av biotopvårdande åtgärder i den ursprungliga åfåran. Forsnäs ädellövsravin (ID NV ) kommer att beröras av de biotopvårdsåtgärder som planeras i den ursprungliga åfåran. De åtgärder som förslås gäller dock åfåran. Ravinens många olika lövträdslagen och den rikliga mängden död ved bedöms inte påverkas av biotopvårdsåtgärder i åfåran. Innan åtgärderna genomförs kan samråd med representanter för naturmiljö hos länsstyrelsen genomföras. Fiskevårdsområde (FVO) i Östra Lägern och Bulsjöån bedöms inte beröras av planerad åtgärder. Kanotleden mellan Östra Lägern och Sommen via Bulsjöån bedöms inte beröras av planerad åtgärder.

13 10.2 Kulturvärden Delar av området kring den ursprungliga åfåran är utpekat som övrig kulturhistorisk lämning eftersom kvarnlämningar finns i området. Kulturlämningar kan komma att påverkas av de biotopvårdsåtgärder som planeras i åfåran. Samråd om åtgärderna föreslås därför ske med representanter för kulturmiljö hos länsstyrelsen så att hänsyn kan tas till de olika kulturlämningarna Buller Under anläggningstiden kan ett visst buller som kan verka störande för närboende periodvis uppstå. Det rör sig om ljud från lastfordon och arbetsmaskiner. Arbetet kommer företrädesvis att ske under dagtid varför störningen för närboende bedöms bli liten. I driftskedet förväntas den planerade anläggningen inte generera några bullerproblem för närboende då turbinen liksom idag kommer att placeras inne i kraftstationen. Konsekvensen av buller för närboende från den planerade verksamheten bedöms därför som små. Buller under anläggning och drift av den planerade anläggningen kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan Klimatförändringar Kraftverket vid Forsnäs producerar idag ca 2 GWh förnybar energi årligen. Efter genoförda åtgärder beräknas kraftverket kunna producera ca 2,2 GWh per år. Detta motsvarar uppvärmning av 200 villor (à kwh). Både EU och Sveriges regering har tydligt pekat på behovet av mer förnyelsebar energi. Vattenkraft är en förnyelsebar energikälla och medför inga utsläpp till luft eller vatten. Detta leder till en ökad hushållning med naturresurser i form av fossila bränslen. Sverige tillhör den gemensamma nordiska elmarknaden. Den elmix som används i Norden består av fossila bränslen kombinerat med förnyelsebara energikällor som vattenkraft och vindkraft. 1 kwh beräknas i genomsnitt ge upphov till ca 100 gram utsläppt koldioxid. Den energimängd som årligen kommer att produceras i kraftverket vid Forsnäs skulle om den producerats med konventionell nordisk elmix ge upphov till ca 200 ton utsläppt koldioxid. El som produceras av enbart fossila bränslen beräknas ge upphov till ca 461 gram koldioxid per kwh. Motsvarande årsproduktion som vid Forsnäs (2,2 GWh) skulle om den producerats med enbart fossila bränslen ge upphov till ca 920 ton uppsläppt koldioxid. Det planerade vattenkraftverket ger således upphov till mellan ca 200 och ca 920 ton mindre utsläpp av koldioxid årligen än konventionell nordisk el respektive el från fossila bränslen Översvämningsrisker Dammkonstruktioner innebär ett riskmoment. Om ett dammbrott inträffar uppkommer en flodvåg och vattenstånd och vattenföring kommer att öka mycket snabbt. En flodvåg kan orsaka omfattande erosion. Med flodvågen följer också buskar, träd och andra lösa eller svagt förankrade föremål. Ett dammbrott i Forsnäs kan t.ex. få stora konsekvenser utmed Bulsjöån.

14 10.6 Inverkan på motstående intressen Kraftuttag Fiske Närmast belägna vattenregleringsanläggning uppströms är Olstorp som ägs av Tranås Energi. Nedströms är närmast belägna vattenreglering Oppeby kvarn som ägs av Tranås Energi. Vid Oppeby kvarn sker ingen vattenkraftproduktion. Närmast belägna vattenkraftverk nedströms är Visskvarn som ägs av Skånska Energi AB. Varken uppströms eller nedströms belägna kraftverk bedöms påverkas då den tillämpade regleringen av Östra Lägern avses bibehållas. Fisket i Bulsjöån och Östra Lägern bedöms inte påverkas av den planerade verksamheten. Dels kommer en vandringsväg att byggas förbi kraftverket som knyter ihop Östra Lägern med Bulsjöån och dels kommer vattenhushållningsförhållandena inte att förändras jämfört med nuläget. Kommunen avser att förbättra lek- och uppväxtmöjligheter samt framkomligheten för fisk i den ursprungliga fåran av Bulsjöån nedströms regleringsdammen. Detta bedöms på sikt kunna förbättra öringbeståndet i Sommen (under förusättning att en fiskväg byggs vid Visskvarn) och den stationära öring som idag finns i Bulsjöån. Fingallret vid intaget till tuberna kommer att justeras så att nedvandrande fisk inte skadas Enskilda intressen Följande aspekter påverkar enskilda intressen och kommer att beskrivas i MKB:n till ansökan: Dämnings- och sänkningsgräns samt andra vattenhushållningsbestämmelser. Biotopvårdsåtgärder i den ursprungliga åfåran Avsänkning i samband med reparationer och service Buller Dammsäkerhetsfrågor (potentiell påverkan). Den negativa påverkan på dessa intressen bedöms bli acceptabla. De planerade biotopvårdsåtgärderna kommer delvis att ske på mark som idag inte ägs av Tranås Energi. Förhandling med nuvarande markägare pågår. Den planerade fiskvägen kommer att innebära att en del båtplatser i dammen inte längre kommer att kunna nyttjas. Tranås Energi äger dock vattnet och upplåter båtplatser till privatpersoner. De planerade arbetena innebär även flera miljömässiga fördelar, som tillsammans överväger nackdelarna. 11 Samrådsprocessen Inför den kommande ansökan till mark- och miljödomstolen avser Tranås Energi att samråda med såväl berörda myndigheter som enskilda som kan antas bli berörda av den planerade verksamheten. Då vattenkraft ingår bland de verksamheter som enligt 3 förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar alltid ska antas ha en betydande miljöpåverkan kommer initiativ tas till ett utökat samråd med statliga myndigheter, organisationer och allmänheten. Samrådskretsen fastställs i samråd med Länsstyrelsen.

15 Referenser Norconsult 2014 Förstudie inför förnyelse av Forsnäs kraftstation i Bulsjöån, Norconsult Jönköpings Fiskeribiologi Åtgärdsplan för biotopvård i Forsnäs ursprungliga fåra, Bulsjöån Jönköpings Fiskeribiologi Forsnäs kraftverk i Bulsjöån Förprojektering av fiskväg P. Gustavsson, Åtgärdsplan för Bulsjöån, Skrivaremoån och Bordsjöbäcken inom projektet Bulsjöån övre. Ekologi.nu. Översiktsplan en plan för utveckling och förbättring av Ydrebygden Länsstyrelsens WebbGIS Riksantikvarieämbetets hemsida

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ

RAPPORT. Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation VÄXJÖ KOMMUN JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ VÄXJÖ KOMMUN Tillståndsansökan till befintligt kraftverk och lagligförklaring av damm vid Åby kraftstation UPPDRAGSNUMMER 1300884000 SAMRÅDSUNDERLAG JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ KARIN ALENIUS CAROLINE SVENSSON

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun

Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Samrådsunderlag för åtgärder vid Masugnsdammen i Nävekvarn Näveån, Nyköpings kommun 2015-03-25 Beställare:

Läs mer

Konsekvensbeskrivning utrivning av vattenkraftstation Exemplet Svartåfors

Konsekvensbeskrivning utrivning av vattenkraftstation Exemplet Svartåfors Konsekvensbeskrivning utrivning av vattenkraftstation Exemplet Svartåfors Denna rapport redovisar de bedömda konsekvenserna vid en avveckling av en vattenkraftstation med tillhörande damm utrivning. Detta

Läs mer

BESLUT 2012-01-24 Stockholm

BESLUT 2012-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 BESLUT 2012-01-24 Stockholm Mål nr M 568-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Kammarkollegiet,

Läs mer

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län

Bro över Kolbäcksån. Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Bro över Kolbäcksån Väg 252 Hallstahammar - Surahammar, Surahammars kommun, Västmanlands län Samrådshandling, utökat samråd 2014-01-14 Objektnummer: 106906 Titel: Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan

Läs mer

Stocke kvarn och kraftstation

Stocke kvarn och kraftstation Uppföljningsrapport av projekt Stocke kvarn och kraftstation Driftåren 2010 2014 Hur kan den småskaliga vattenkraften bidra med mer förnybar energi, en levande landsbygd och bevara vår natur- och kulturmiljö?

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Kablifiering av del av 45 kv-ledning L118 vid Munkatorp, Örebro kommun, Örebro län Ansökan om linjekoncession enligt ellagen Juni 2015 PROJEKTORGANISATION Ellevio

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET

2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET 2012-06-07 VINDKRAFT KAJSBERGET Underlag för samråd med allmänheten och särskilt berörda inför uppförande av vindkraftpark Kajsberget i Vansbro kommun, Dalarnas län Beställare: Bergvik Skog AB Konsult:

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning 2014 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors 130 kv kraftledning Förord Jämtkraft Elnät planerar en ny 130 kv kraftledning för att ansluta vindkraftsområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON

SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON SAMRÅDSHANDLING PROJEKT SÄTTRAVALLEN STEFAN LARSSON Figur 1. Översiktskarta som visar projekteringsområdets placering Samrådshandling Sättravallen, reviderad version 3 SAMRÅDSHANDLING Projekt Sättravallen

Läs mer

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011

Samrådsunderlag. Vindpark Möckelsjö. Härnösands kommun Västernorrlands län. September 2011 Härnösands kommun Västernorrlands län September 2011 Vindkraftverk vid Möckelsöjberget med Högakustenbron i bakgrunden. Bild: Stena Renewable Administrativa uppgifter Sökande Stena Renewable Energy AB

Läs mer

Samrådshandling. Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22

Samrådshandling. Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22 Samrådshandling Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22 Administrativa uppgifter Sökande: Örndalen Exploatering AB VD Bengt Eric Lundborg Centrumgatan

Läs mer

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem

Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Havs- och vattenmyndighetens rapport 2013:10 Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem en litteratursammanställning Ingemar

Läs mer

Svartälven. -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp

Svartälven. -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp Baltic landscape innovative approaches towards sustainable forested landscapes Svartälven -förslag till restaurering av sträckan Sågen till Röälvens utlopp Date: 2013-11-22 Authors: Lennart Henrikson,

Läs mer

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Bilaga 2. Konsekvenser. Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Bilaga 2 Konsekvenser Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad INNEHÅLL Inledning...4 Miljökonsekvensbeskrivning...5 A. Sammanfattning...5 B. Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningen...5 C.

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11

Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun. Vindkraft Säffle kn 2009-09-11 Miljökonsekvensbeskrivning--- Säffle kommun 2009-09-11 Säffle kommun Miljökonsekvensbeskrivning Datum 2009-09-11 Status Utställning II Liselotte Franzén Ramböll Sverige AB, Göteborg Revidering utförd av

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 anneberg SkanstuLL MAJ 2015 Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar anläggande och drift av tunnelanläggningen City Link etapp 2 och utgör underlag till ansökan

Läs mer

Användning av scenarier vid strategiska miljöbedömningar för anläggningsåtgärder inom vattenkraften

Användning av scenarier vid strategiska miljöbedömningar för anläggningsåtgärder inom vattenkraften UPTEC W08 007 Examensarbete 20 p Februari 2008 Användning av scenarier vid strategiska miljöbedömningar för anläggningsåtgärder inom vattenkraften The use of scenarios in strategic environmental assessment

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer: 885838 2014-04-14 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling,

Läs mer

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd

Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Vindkraftspark Bergön Underlag för samråd Februari 2012 Samrådsunderlag Vindkraftspark Bergön Text och foton wpd Scandinavia AB Förstudie Rovfågel Ecocom Kartmaterial Lantmäteriet Dnr 2012/0256 Utgivare

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN

PROJEKT VÄVRA BERG MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROJEKT VÄVRA BERG UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGÄLVS KOMMUN PÅ UPPDRAG AV RABBALSHEDE KRAFT APRIL 2010 LINDA ANDERSSON, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 5

Samrådsredogörelse. Bilaga 5 Bilaga 5 Samrådsredogörelse Ny markförlagd 130 kv-ledning mellan Sobackens miljöanläggning, Energi- och Miljöcenter, och Vinrankan Borås Stad, Västra Götalands län. 2014-06-10 Beställare Borås Elnät Box

Läs mer