STYRELSE OCH KANSLI ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET FUF:s VERKSAMHETSGRENAR SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 4. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER..."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning FUF... 3 STYRELSE OCH KANSLI ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET INLEDNING FUF:s VERKSAMHETSGRENAR SEMINARIEVERKSAMHETEN Projekt: Fred & säkerhet Projekt: EU i världen BLI AKTIV/STUDENT-/ VIDAREINFORMATÖRSVERKSAMHETEN FUF-bladet FUF-korrespondenterna Seminariegruppen Stockholm Biståndsdebattsgruppen Pop Up-grupper Kompetensutveckling & mentorskapsmatchning BISTÅNDSDEBATTEN.SE Almedalen PRAKTIKANTPROGRAMMET RESULTAT SEMINARIEVERKSAMHETEN Resultat Fred & Säkerhet Resultat EU i världen AKTIV-/STUDENT-/ VIDAREINFORMATÖRSVERKSAMHETEN Kompetensutveckling & mentorskapsprogram BISTÅNDSDEBATTEN.SE PRAKTIKANTPROGRAMMET SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER FINANSIERING

3 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation Bildades: 1972 Syfte: Metod: Medlemmar: Styrelse: Finansiering: Aktiviteter: Årligt pris: Medlemsavgift/kalenderår: Informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete Forum/plattform för samtal och debatt, samt kompetensutveckling för unga vuxna Ca 700, ca 70 % kvinnor, 30 % män. Ca 70 % studenter Ideellt arbetande Medlemsavgifter, bidrag från Forum Syd, bidrag från Folke Bernadotteakademin, bidrag från Myndigheten för Civilsamhälles- och Ungdomsfrågor, bidrag från Sida-SPF, bidrag från Sida-KOM, FUFsupporterintäkter och annonsering Seminarieverksamhet, biståndsdebatten.se, praktikantprogram och vidareinfromatörsverksamheten. FUF-priset, för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd. Kan tilldelas enskilda perosner, grupper eller organisationer Ordinarie medlem: 200 kronor Studerandemedlem: 150 kronor Stödmedlem: valfri summa utöver medlemskapsavgiften Adress: Karlbergsvägen 66A, Stockholm Tel: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro:

4 STYRELSE OCH KANSLI 2014 Styrelse 2014 Ordförande: Rolf Carlman Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklingsoch biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen Sedan 1980 arbetade Rolf bl. a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d affaires i Laos, chef för Svenska institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektledare på uppdrag av bl.a. Sidas generaldirektör. Helena Bjuremalm Fil kand i Statsvetenskap, examen från Journalisthögskolan, Fulbrightstipendiat vid University of Massachusetts. Helena är chef för International IDEA:s demokrati- och utvecklingsprogram. Hon var tidigare ledande ämnesföreträdare för demokratibistånd vid Sidas avdelning för tematiskt stöd. Regionalansvar och Sidas rådgivare för demokrati- och MR-frågor för Östafrika med bas i Nairobi. Hon har också hanterat Sidas demokrati- och MR-bistånd till Västafrika och arbetat som departementssekreterare vid UD med ansvar för humanitärt bistånd och bistånd till Afrikas Horn och Centralafrika. Anna Blücher Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Anna skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt. Hon har gjort praktik för IM i Nepal samt på CONCORD Sverige där hon främst arbetade med samordning kring post 2015-processen, lanseringen av Barometerrapporten samt aktiviteter kring Europaparlamentsvalet. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-bladsredaktionen. Anna har tidigare även varit engagerad i organisationen Self-help Initiative Support Service i Accra, Ghana och i Röda Korsets ungdomsförbund i Lund. Hon var även med och grundade studentorganisationen Arbetsmarknadskommittén för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier i Lund. Lennart Båge Lennart var chef för IFAD, FN-systemets utvecklingsbank för investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling samt medlem av FN-systemets ledningsgrupp under generalsekreterarens ordförandeskap. Var ordf. i FN-systemets högnivåkommitté för program och policykoordinering. Han var varit chef för det multilaterala biståndet på UD. Han har sedan 1970-talet arbetat på SAREC, Sida och UD med bl.a. biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar, forskningsstöd samt reform- och governancefrågor. Karin Caspani Karin jobbar på LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Hon har en kandidatexamen i Beteendevetenskap och en masterexamen i socialantropologi från Stockholms universitet. Har gjort en Minor Field Study med inriktning på migration och mänskliga rättigheter som en del av mastern. Karin har gjort praktik i Sydafrika med fokus på Community Based Organisations. Karin var aktiv i FUF:s studentverksamhet mellan Hon var då en av tre projektledare för Milleniemålsprojeket Use Your Right To Act!. Eivor Halkjaer Eivor pensionerades från Sida 2009 där hon arbetat med bistånd till Latinamerika från 1980, under 90-talet som avdelningschef för Regionavdelningen för Latinamerika. Hon har varit ambassadör i Nicaragua, Kuba och Guatemala. Före 1980 var hon redaktör på Utrikespolitsika institutet och redaktör för Sidas tidskrift Rapport från Sida. Paula Kermfors Paula har under de senaste åren arbetat som programansvarig på Sida inom Näringslivssamverkan och ICT4D. Men ett fokus på CSR och hållbart förtagande har hon varit drivande i det strategiska arbetet med kommunikation, kompetensutveckling, nätverk och metodutveckling. Det här året arbetar Paula mycket med det verksamhetsövergripande projektet Swedish Leadership for Sustainable Development. Paula arbetade innan hon 4

5 började på Sida med CSR och hållbart företagande och har bland annat drivit eget företag i textil och hållbar utveckling. Har varit konsult och föreläsare kring CSR, hållbar utveckling, internationell handel, socialt entreprenörskap och affärsutveckling. Paula har även arbetat med flykting- och asylrätt och har en magisterexamen i mänskliga rättigheter samt en internationell master i Communication for Development med fokus på ICT4D (Information Communication Technology for Development) från Malmö Högskola. Eva Lithman Eva har varit chef för dåvarande Sekretariatet för utvärdering och internrevision vid Sida. Under den tiden var hon ordförande för utvärderingsnätverket inom OECD/DAC. Hon har också arbetat som genderexpert inom Interamerikanska utvecklingsbanken i Washington och varit chef för Rädda Barnens Sydamerikakontor. Hon har längre fälterfarenhet från Sydamerika och Centralasien. Dessutom har hon varit revisionsdirektör vid dåvarande Riksrevisionsverket. Eva ingår i den Expertgrupp för utvärdering av det svenska utvecklingssamarbetet. Hon gick i pension från Sida våren 2012 och arbetar för närvarande som frilansande konsult. Ulrika Modéer (lämnade sitt styrelseuppdrag 3/ p.g.a. andra uppdrag) Ulrika har en bakgrund som ideell kraft i flera organisationer och kampanjer för ursprungsfolk, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Sedan 2011 är hon teamchef för miljö- och utrikesteamet på Miljöpartiets riksdagskansli. Har arbetat med internationell politik och utvecklingsfrågor sedan 1994, bl a som Latinamerikahandläggare på Caritas, informationsansvarig på Sida/Zenit. Under sin tid på Diakonia var Ulrika handläggare och regionchef i Latinamerika och internationell chef och därefter policychef på huvudkontoret. Under tre år har hon arbetat som konsult i södra Afrika. Lennart Wohlgemuth Gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser. Kansli 2014 FUF:s kansli skötte under året organisationens verksamhet inom ekonomi och administration, exempelvis planering och uppföljning av ansökningar, rapportering, seminarieverksamhet, praktikantprogram, driften av portalen och fufkorrespondenterna.com samt handledde och kompetensutvecklade ett 170-tal studenter som aktivt deltog i FUF:s olika arbetsgrupper. På kansliet arbetade under 2014 Ylva Christiansson som heltidsanställd kanslichef. Anna Sjöberg Tibblin arbetade ca 75 % som studentsamordnare och även som projektanställd seminariesamordnare på ytterligare ca 25 %. Noak Löfgren arbetade som projektledare för biståndsdebatten.se på i genomsnitt över året 75 %. Gunvor Täktén har på ideell basis skött delar av den ekonomiska administrationen fram till och med oktober då Lena Östman anställdes som löne- och ekonomiadministratör på 15 %. Birgitta Zachrisson fanns till och med februari 2014 som en resurs på kansliet som en del av FAS 3 arbetsmarknadsåtgärd. Mellan februari-december var Isabella Axelsson projektanställd som seminariesamordnare på 20 % och i april anställdes även Annika Burström som praktikantsamordnare på 100 %. 5

6 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Det är med stor glädje jag ser tillbaka på det gångna året. Som framgår av verksamhetsberättelsen för 2014 kunde FUF öka aktiviteterna inom alla verksamhetsområden. Men det har inte bara varit en ökning i kvantitet, utan också i kvalitet. För att ta några axplock bland flera exempel i redovisningen: Seminarieverksamheten har utvecklat nya former för att genom social media nå ut till fler. Praktikantprogrammet har breddats och praktiken kopplas nu också till andra kompetensutvecklande aktiviteter. Vi har utvidgat vår samverkan med andra aktörer. En orsak till att vi har kunnat expandera och utveckla verksamheten är givetvis att vi glädjande nog genom ökat stöd samt uppdrag hade en betydligt större finansiell ram under 2014 än tidigare år. Men det är bara en del av förklaringen. Som jag kunde konstatera förra året hade satsningar på att utveckla FUF under magra år gett förutsättningar för ökat stöd. Vad är det då utöver pengarna som tagit oss dit vi nu är? Den nämare kontakt jag fått med FUF:s verksamhet och aktiva medlemmar under mina två år som ordförande har gett mig några ledtrådar till svaren: Trots att FUF med sina 42 år nu blivit medelålders så tror jag att våra många yngre medlemmar upplever FUF som ungt, med högt i tak och utymme för att utveckla sina egna idéer och ta egna initiativ. Det tror jag också är en förklaring till att vi glädjande nog ser att Pop Up-grupper bildas i olika studentstäder utanför Stockholm. Samtidigt förenas olika generationer, erfarenheter och kunskaper, både i verksamheten och i styrelsens arbete. Inget av detta vore dock möjligt utan FUF:s kansli, det nav kring vilket hela verksamheten snurrar. Kansliet är mycket kompetent och engagerat och har under året gjort ett storartat arbete. Allt detta är kapital för FUF att vårda och som gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Bland de många personer som förtjänar att nämnas för sina bidrag till vår verksamhet vill jag här ta tillfället att särskilt nämna två som lämnat, eller är på väg att lämna, FUF:s kansli: Noak Löfgren och Gunvor Täktén. Noak, som nu tagit ledigt för studier, har genom ett stort och delvis ideellt arbete skapat, utvecklat och ansvarat för Biståndsdebatten.se som nu har blivit en välbesökt och ledande webbplats för alla som vill hålla sig ajour med den svenska debatten om utveckling och bistånd. Vidare har Noak varit primus motor när FUF har etablerat sig som aktör under Almedalsveckan. Gunvor har under flera år på frivillig basis hjälpt oss att hålla ordning på vår ekonomi och med sitt goda humör hållt stämningen uppe även när siffrorna sa något annat. Hon personifierar alla de goda, ideellt arbetande, krafter utan vilka frivilligorganisationer som vår skulle stå sig slätt. Jag ser fram emot ett nytt intressant och innehållsrikt verksamhetsår tillsammans med alla våra aktiva och engagerade FUF-medlemmar. Rolf Carlman Ordförande 6

7 VERKSAMHET INLEDNING Vinden har vänt! Efter att i fler år ha fått nedskurna bidrag (men trots detta lyckats få verksamheten att växa) har det hårda arbetet på allvar börjat ge frukt. FUF har fått stöd från fler finansiärer och intäkterna mer än fördubblades under Därmed har fler seminarier än tidigare arrangerats, fler studenter har varit aktiva och fler följer oss via webb och social media. Aldrig tidigare i FUF:s 42-åriga historia har föreningen kunnat uppvisa en sådan bredd och mångfald av aktiviteter. Det finns ett stort samhällsintresse för globala utvecklingsfrågor och efterfrågan på vår verksamhet har fortsatt att öka under året. Tack vare de bättre ekonomiska förutsättningarna har vi kunnat möta denna efterfrågan på ett mer hållbart sätt än tidigare. Resultaten har varit över förväntan för såväl seminarieverksamheten och praktikantprogrammet som för Biståndsdebatten.se och verksamheten för aktiva/ vidareinformatörsverksamheten. 81%-100% av dem som har nåtts av FUF:s verksamhet menar att de har ökat sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor. En stor majoritet av dem som har ökat sin kunskap menar också att de kommer att sprida den vidare till exempelvis människor i sin närhet och via social media. Utvärderingar visar också att besökare på våra seminarier tycker att FUF skapar viktiga informations- och debattillfällen och att de håller hög kvalitet. Utvärderingarna visar även att unga fått utlopp för sitt engagemang i globala utvecklingsfrågor, kommit i kontakt med människor med professionell erfarenhet av globala utvecklingsfrågor och skaffat sig kontakter som de tror att de kan ha nytta av framöver. Nyheter under 2014 var bland annat det efterlängtade praktikantprogrammet. FUF har tidigare förmedlat praktikplatser, men det nya Sida-finansierade programmet innebär exempelvis att de antagna praktikanterna parallellt med sina praktiker erbjuds nyttiga förberedelser och kompetensutveckling samt spännande inspirationsoch nätverkstillfällen. Under året har även två lyckade seminarieprojekt, finansierade av Folke Bernadotte-akademin och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, skapat nya arenor för diskussion och debatt. Tack vare dessa projekt har FUF även kunnat börja livestreama seminarier. Vi sänder numera så många av våra evenemang som möjligt (allt från FUF-fåtöljer till stora seminarier) live på youtube.com/fufplay. Det går även att titta på seminariefilmerna i efterhand. Under året var det även premiär för FUF-dagarna. Fokus har, som i övrig verksamhet riktad till FUF:s yngre medlemmar, legat på att erbjuda konkret och professionell kompetensutveckling inom utvecklingsfrågor och kommunikation, liksom på att skapa mötesplatser för engagerade människor med olika bakgrund och perspektiv. FUF-dagarna var ett uppskattat initiativ som kombinerade konkret kompetensutveckling med diskussioner om utvecklingsfrågor och möten mellan aktiva i FUF:s olika grupper. Detta planeras att bli ett årligt återkommande kompetens-utvecklingstillfälle, likt kommunikationskursen i Härnösand och Almedalsveckan på Gotland. En förutsättning för den växande verksamheten har varit att kunna förstärka kansliet. Genom de ökade intäkterna har kanslipersonalen kunna öka med ca 1,3 tjänster under året och uppgår för närvarande till sex personer var ett år av stora positiva förändringar för FUF. Möjligheterna att framöver skapa en ännu mer kvalitativ och innehållsrik verksamhet är goda och med fortsatt engagemang och hårt arbete ser 2015 ut att bli ett fortsatt spännande år för FUF. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR FUF:s arbete har under 2014, liksom under föregående år, styrts av en delad ambition - att verka som ett oberoende forum för information och debatt om globala utvecklingsfrågor; och att bistå unga vuxna med intresse för global utveckling att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten har varit uppdelad i fyra grenar: seminarieverksamheten, student-/aktiv-/vidareinformatörsverksamheten, Biståndsdebatten.se och praktikantprogrammet. 7

8 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN En central del i FUF:s strävan att vara ett oberoende forum för information och debatt om utvecklingsfrågor är den traditionella seminarieverksamheten. Under året har 85 aktiviteter, exklusive studentmöten, ägt rum. Av dessa var 45 seminarier. De kan delas upp i två varianter: de studentarrangerade fåtöljerna (vilka under året har ägt rum både i Stockholm och Lund) och de seminarier som administreras av FUF:s kansli (dessa är ofta samarrangemang där styrelsemedlemmar och/eller kanslipersonal ibland har deltagit som moderatorer, föredragshållare eller paneldeltagare). Publiken är vid de flesta av FUF:s seminarier blandad. Under året har FUF:s seminariebesökare (sammanslaget vid fåtöljer och externa seminarier) sett ut enligt följande: studenter (24%), praktiker inom civilsamhället (18%), praktiker inom offentlig sektor (14%), praktiker inom privat sektor (5%), journalister (4%), forskare (5%), pensionärer (15%) och allmänt nyfikna/annat (16%). Några exempel på arrangemang under året som är värda att särskilt nämna är avslutningen av det av styrelsen initierade seminarieserien om svensk biståndspolitik, samt de två seminarieserierna Säkra världen och EU i världen. Dessa stod för årets mest välbesökta seminarier ( Biståndshearing inför valet 2014, Svensk biståndsoch utvecklingspolitik i en föränderlig värld och Kampen om vattnet ). Sammantaget besöktes seminarierna av personer och personer har deltagit i samtliga aktiviteter under året. FUF har under 2014 också filmat eller streamat så många seminarier som möjligt och har genom YouTube-kanalen fufplay nått ytterligare personer. 21 filmer publicerades under 2014 och visades gånger. Fåtöljer Stockholm: Antal deltagare Fåtölj: Centralafrikanska republiken - en konflikt utan lösning? 20 Fåtölj: Svensk hjälp till Filippinerna: före, under och efter tyfonen Hayian 22 Fåtölj: Levnadslön 19 Fåtölj: Från Uganda till Ryssland stora bakslag för hbtq-personers rättigheter 19 Fåtölj: De nya milleniemålen 29 Fåtölj: Ebola- svenska insatser och internationella organisationers roll i hanteringen av spridningen 42 Fåtölj: Oljan i Östafrika 38 Fåtölj: Sötvatten - en klimatfråga 30 Fåtölj: ISIS - en ny maktfaktor i Mellanöstern? 41 Fåtölj: Privatskolor - ett alternativ i utvecklingsländer? 14 Fåtöljfilmvisning: Girl Rising 23 Totalt 297 Fåtöljer Lund och andra Pop Up-aktiviteter: Föreläsning för gymnasieklass, Pop Up Växjö 20 Föreläsning för gymnasieklass, Pop Up Växjö 15 Fåtölj Lund: Det svenska biståndet har varit framgångsrikt! Är det påståendet sant? 30 Fåtölj Lund: Helena Thorfinn "Innan floden tar oss" 20 Fåtölj Lund: Peter Winai om organhandel 22 Studiecirkel i Göteborg: Civilsamhällets roll i skapande av fred och demokrati exemplet Burma 4 Fåtölj Lund: Föreläsning och diskussionskväll med Sida-kommunikatör 10 Fåtölj Lund: Afghanistan 2014 med Torvald Åkesson 7 Fåtölj Lund: Olja, ursprungsfolk och landrättigheter 28 Fåtölj i Lund: Hur efterlevs hållbarhetspolitiken? 19 Seminarium i Lund: Våld mot kvinnor - från Sverige till Bangladesh 17 Totalt 192 8

9 Externa seminarier Utfrågning med Tanja Rasmusson -Biståndspolitik, PGU och post Seminarium (FBA-projekt): Säkra världen 74 FUF-prisutdelning 2013: Kvinna till Kvinna + seminarium Kvinnor som utmanar 65 Seminarium (FBA-projekt): Kampen om vattnet 110 Legitimitet, samarbete och värdegrund religiösa aktörer i utvecklingssamarbetet 60 Föreläsning om biståndsdebatten i Sverige för Sidapersonal 20 Seminarium (FBA-projekt): De bortglömda fredsaktörerna 45 EU:s politik gentemot Afrika hot eller möjlighet för afrikanska länder 60 Svensk utvecklings- och biståndspolitik i en föränderlig värld 113 (MUCF-projekt) Valdebatt - EU-parlamentet som utvecklingsaktör 66 Development first, democracy later? 60 Näringslivet och bistånd 61 Globalpanelen: Vad sa (KD) om globala frågor? I Almedalen 45 Globalpanelen: Vad sa (SD) om globala frågor? I Almedalen 50 Globalpanelen: Vad sa (M) om globala frågor? I Almedalen 50 1 av 10 får chansen långt kvar till milleniemålet om utbildning för barn med funktionsnedsättning 30 Biståndshearing inför valet (MUCF-projekt) Organizing a global giant challenges for EU s development policy 86 #Säkbar- AW med samtal med Svenska FN-förbundets ordförande 45 South Africa - 20 years of democracy 32 (MUCF-projekt) Partnership or hardship? EU-Africa trade relations 48 Biståndsåret utfrågning av biståndsminister Isabella Lövin 94 FUF-prisutdelning: Kajsa Johansson. "Skilda världar - utvecklingssamarbetets dilemman" 30 Totalt FUF har också haft ett antal övriga aktiviteter: Kompetensutveckling: Kurs i kommunikation och utveckling 31 Kompetensutveckling: CV-workhop (Pop Up Lund) 15 Kompetensutveckling: Studiebesök på Hungerprojektet i Malmö (Pop Up Lund) 4 Kompetensutveckling: DiploCafé - samtal om MR, våld mot kvinnor och bistånd med DFID. 3 Kompetensutveckling: CV-workshop (Pop Up Lund) 15 Kompetensutveckling: Studiebesök WFP Köpenhamn (Pop Up i Lund) 3 Kompetensutveckling: Mingel LO-TCO biståndsnämnd 12 Kompetensutveckling: Mingel FBA 14 Kompetensutveckling: Säkerhetspolitiksk crash course med Folk och Försvar 13 FUF-bladsrelease inkl. titt på dokumentär om ebolautbrottet (Vetenskapens värld) 5 Filmvisning Lundgruppen: Six Days 9 Kompetensutveckling: Workshop: Koll på läget (Pop Up Lund) 11 Kompetensutveckling: FUF-dagarna 12 Kompetensutveckling: Nordiskt forum 5 Kompetensutveckling: Almedalen 23 Student- Kick off 44 Årsmöte Kick off 40 AW/avslutning med FUF-studenter 9 Totalt 293 9

10 2.1.1 Projekt: Fred & säkerhet 2013 beviljades FUF ett bidrag av Folke Bernadotteakademin för ett informations- och debattprojekt om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Projektet påbörjades i september 2013 och avslutades i maj Tre seminarier om fred och säkerhet ( Säkra världen, Kampen om vattnet och De bortglömda fredsaktörerna ) genomfördes under våren Seminarierna hade stort fokus på interaktion och på att skapa möjlighet att delta i debatten. Seminarierna filmades och publicerades tillsammans med debattinlägg skrivna av paneldeltagarna under seminarierna på biståndsdebatten.se/fredsakerhet. Där, och i FUF:s sociala medier, gavs sedan målgruppen möjlighet att ge sig in i debatten genom att kommentera, fråga, diskutera och replikera Projekt: EU i världen 2013 beviljades FUF ett bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för ett informations- och debattprojekt om EU som global aktör. Projektet påbörjades i januari 2014 och avslutades i december Tre seminarier ( Valdebatt EU-parlamentet som utvecklingsaktör, Organizing a global giant challenges for EU s development policy och Partnership or hardship? EU-Africa trade relations ) genomfördes. Seminarierna hade stort fokus på interaktion och på att skapa möjlighet att delta i debatten. Seminarierna filmades och publicerades tillsammans med debattinlägg skrivna av sakkunniga på de teman som seminarierna lyfte på biståndsdebatten.se/euivarlden. Där, och i FUF:s sociala medier, gavs sedan målgruppen möjlighet att ge sig in i debatten genom att kommentera, fråga, diskutera och replikera. 2.2 BLI AKTIV/STUDENT-/ VIDAREINFORMATÖRSVERKSAMHETEN Under året har försök gjorts att döpa om studentverksamheten för att tydliggöra att den inte enbart riktar sig till studenter, utan även till nyutexaminerade och andra unga vuxna. Arbete har även lagts ned på att skapa nya forum för äldre medlemmar att engagera sig. Då det visat sig svårt att hitta ett lämpligt samlingsnamn för engagemangsmöjligheterna inom FUF har verksamheten inte döpts om formellt, men kallas gentemot vår finansiär Forum Syd vidareinformatörsverksamheten och Bli aktiv på hemsidan. Verksamheten riktad mot unga vuxna går hand i hand med FUF:s båda fokusområden (att verka för att vara ett oberoende informations- och debattforum och att bistå unga vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden) och syftar till att ge studenter och nyutexaminerade utlopp för sitt intresse för globala utvecklingsfrågor och praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete relaterat till detta under handledning av kansliet. Studenterna har varit engagerade i grupperna som beskrivs nedan. Parallellt med arbetet i grupperna erbjuds studenterna kompetensutveckling för att ytterligare fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter startades också ett mentorskapsprogram som syftar till att knyta samman de aktiva studenterna med vår mycket kvalificerade, kunniga och erfarna äldre medlemsbas. Under 2014 träffade 39 adepter 23 mentorer. Verksamheten har under året vuxit både i storlek och omfattning. 173 (+41% jmf med föregående år) unika studenter/nyutexaminerade har varit knutna till verksamheten. Flera av dessa har varit aktiva i flera grupper och/ eller under båda terminerna FUF-bladet Webbtidningen FUF-bladet görs av en redaktion bestående av unga aktiva medlemmar. De väljer själva vilka ämnen som ska tas upp i tidningen och arbetar utifrån olika teman. Studenterna får möjlighet att fördjupa sig i, och belysa, ämnen som de tycker är viktiga och intressanta och får också möjlighet att lära sig, och öva upp, journalistiska färdigheter. Tidningen innehåller allt från reportage och intervjuer till krönikor och nyhetsartiklar. Kansliet kallar till möten, bestämmer deadlines, handleder skribenterna, sammanställer, korrekturläser, redigerar, layoutar och marknadsför den slutgiltiga tidningen, men påverkar utöver detta inte redaktionens val av ämnen eller arbete. Fyra nummer av bladet släpptes under året (läs dem på Temana för tidningarna var mat, EU som global aktör, global hälsa och utbildning. FUF-bladet nådde FUF:s ca 700 medlemmar, samarbetspartners 10

11 och kontaktpersoner och var tillgängligt på FUF:s hemsida som besöktes av unika besökare (+17% jmf med föregående år) under år Liksom under föregående år har intresset för FUF-bladsgruppen varit så stort att redaktionen både under vårterminen och höstterminen delades upp i två redaktioner för att kansliet skulle kunna hantera antalet skribenter och texter. 23 unika studenter (+92% jmf med föregående år) har varit aktiva i gruppen under året, de flesta både under våren och hösten FUF-korrespondenterna Satsningen på FUF-korrespondenterna fortsätter att vara en succé! Varje år reser tusentals unga svenskar ut i världen för att arbeta, resa, göra praktik, skriva uppsatser eller jobba som volontärer. Deras insikter, analyser och kunskaper kan aldrig nog tas till vara och därför skapade FUF i början av 2012 bloggen fufkorrespondenterna.com och webb-tidningen FUF i Världen. På detta sätt kan dessa unga människor på ett lätt sätt dela med sig av erfarenheter och upplevelser och berätta om de utvecklingsfrågor som ligger dem närmast hjärtat. FUF-korrespondenterna syftar även till att bredda svensk utrikesrapportering och fördjupa debatten, samt att ge läsarna en unik inblick i aktuella händelser runt om i världen. De kompetenta FUFkorrespondenterna befinner sig ofta långt ifrån klassiska korrespondentmetropoler och riktar strålkastarna mot mediebrusets bortglömda utvecklingsfrågor. De nyanserar svensk utrikesrapportering och fördjupar perspektiven. Läsarna får en unik inblick i verkligheten på platser runt hela jorden. Som läsare kan man också göra sin röst hörd och ta del i debatten genom att kommentera inläggen på bloggen. Under året skrev 65 korrespondenter (+42% jmf med föregående år) totalt 82 artiklar/blogginlägg (-8% jmf med föregående år). Utrikeskorrespondenterna uppdaterar löpande bloggen fufkorrespondenterna.com. Bloggen hade besök (+9% jmf med föregående år), varav ca unika besökare, under Fyra gånger per år sammanställer kansliet webb-tidningen FUF i Världen med några av korrespondenternas mer genomarbetade journalistiska texter. Tidningen innehåller allt från reportage och intervjuer till krönikor och nyhetsartiklar. Kansliet bestämmer deadlines, handleder skribenterna, sammanställer, korrekturläser, redigerar, layoutar och marknadsför den slutgiltiga tidningen, men påverkar utöver detta inte skribenternas val av ämnen eller arbete. Tidningen nådde FUF:s ca 700 medlemmar, samarbetspartners och kontaktpersoner och var tillgängligt på FUF:s hemsida som besöktes av unika besökare under år FUF-korrespondenternas (som startades 2013), där FUF-korrespondenterna snabbt kan dela med sig av visuella upplevelser och fakta, har fått många nya följare under året. Inte sällan är det inlägg som nyanserar bilden av de länder som korrespondenterna befinner sig i och som utmanar de stereotyper som många gånger visas i annan följdes vid årets slut av 280 personer (+600% jmf med föregående år) Seminariegruppen Stockholm Seminariegruppen har i uppgift att planera och genomföra våra så kallande fåtöljen-samtal. Studenterna väljer själva teman på fåtöljerna och bjuder in talare. Gruppen fortsatte under 2014 att vara stor och har bestått av totalt 25 unika studenter (-4% jmf med föregående år) som arrangerat 11 fåtöljensamtal vilka besöktes av 297 personer (+35% jmf med föregående år). Fåtöljerna blir alltmer välbesökta och intresset för att delta i seminariegruppen är konstant högt Biståndsdebattsgruppen Bistånddebattgruppen (debattgruppen från och med nu) ansvarar för den löpande driften av webbportalen Biståndsbebatten.se. Till uppgifterna hör att omvärldsbevaka, uppdatera sajtens innehåll, uppmuntra sakkunniga att skriva exklusiva debattartiklar samt bevaka seminarier genom att twittra och skriva referat som publiceras på sajtens redaktionsblogg. Debattgruppen bevakar även seminarier och andra händelser på plats i Visby under den årliga Almedalsveckan (läs mer under Almedalen), samt scannar in äldre dokument som inte finns tillgängliga i elektroniskt format (läs mer under 2.3 Biståndsdebatten.se). Studenter som är nya för terminen handleds av studenter som varit engagerade i debattgruppen sedan tidigare. Arbetet koordineras och följs upp av projektledaren, som träffar studenterna 1-4 ggr per månad. Koordineringsmetoderna för debattgruppens arbete har utvecklats under året. På mötena diskuteras, utöver den löpande verksamheten, även debatternas tematiska innehåll, exempelvis partipolitiska skillnader, post 2015-agendan, klimatfinansiering, biståndseffektivitet, biståndets resultat m.m. Gruppen arbetar även proaktivt med att identifiera kommande debatthändelser och med 11

12 att kontakta presumtiva debattörer med sakkunskap inom området. Studenterna uppmuntras att komma med egna initiativ. Som ett led i detta bildades under året en styrgrupp som har till uppgift att koordinera förberedelserna inför och arbetet under Almedalsveckan utgjordes debattgruppen av 23 unika studenter (+35% jmf med föregående år) Pop Up-grupper Konceptet med Pop Up-grupper skapades för att ge unga engagerade möjlighet att, med stöd från kansliet, styrelsen och föreningens nätverk, genomföra egna projekt eller bygga vidare på tidigare studentdrivna projekt. Grupperna bygger helt på att det finns ett lokalt engagemang att driva en grupp i Stockholm eller på andra orter i Sverige. FUF stöttar och hjälper gruppen, men går in med förförståelsen att grupper, särskilt sådana som inte kan samordnas från kansliet, ofta är tillfälliga och att det inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Att som liten organisation etablera sig på andra orter är svårt, dyrt och tidskrävande. Pop Up:erna agerar som en länk till olika geografiska platser i Sverige och gör FUF synligt, samtidigt som grupperna arbetar som aktiva vidareinformatörer av utvecklingsfrågor, erbjuds kompetensutveckling och andra FUF-förmåner. Under 2014 har tre geografiska och två tematiska Pop Up:er varit aktiva: en seminariegrupp i Lund, en föreläsningsgrupp i Växjö, en studiecirkel i Göteborg, en karriär-pop up samt en kommunikations-pop Up i Stockholm. Särskilt Pop Up:en i Lund har under året varit mycket aktiv (de har arrangerat 8 fåtöljensamtal och 6 andra kompetensutvecklingsaktiviteter) och har en stabil kärna av engagerade FUF:are. Karriär-Pop Up:en togs initiativ till för att på ett mer strukturerat sätt kartlägga möjligheter och inspirera unga som vill jobba inom utvecklingsfrågesektorn. Kommunikations-Pop Up:en arbetade med FUF:s interna strategi för kommunikation i social media Kompetensutveckling & mentorskapsmatchning FUF har som mål att erbjuda kompetensutveckling till dem som är aktiva i någon av grupperna. Kompetensutvecklingen är en del av målet att överbrygga gapet mellan studenternas akademiska kunskap och de praktiska erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. FUF försöker bygga de aktivt engagerades kapacitet och förse dem med praktiska verktyg för att kunna arbeta med kommunikation kring globala utvecklingsfrågor. Under 2014 har FUF inom aktiv-/student-/vidareinformatörsverksamheten kunnat erbjuda de aktiva en tredagars skräddarsydd kurs i kommunikation kring globala utvecklingsfrågor på Sida Partnership Forum i Härnösand, deltagande på Almedalsveckan, deltagande på MR-dagarna, deltagande på Nordiskt Forum, studiebesök, mingel med aktörer inom biståndet, tematiska utbildningar, film och samtal. Vi hade även premiär för FUF-dagarna, en satsning på att kombinera kompetensutveckling och diskussion om globala utvecklingsfrågor med möten mellan medlemmar/grupper/styrelsen. Totalt har 71 studenter deltagit vid de olika tillfällena under året (+11% jmf med föregående år). Sedan år 2013 erbjuds samtliga aktiva i FUF:s grupper möjligheten att få en mentor. Denna mentorskapsmatchning syftar till att knyta samman de aktiva studenterna/nyutexaminerade med vår mycket kvalificerade, kunniga och erfarna äldre medlemsbas. Under 2014 träffade 39 adepter 23 mentorer. 2.3 BISTÅNDSDEBATTEN.SE Projektet Biståndsdebatten.se har två ambitioner: dels att utgöra en tjänst (webbportalen), dels att engagera och öka kunskapen hos ideellt engagerade studenter/nyutexaminerade. Som webbportal syftar Biståndsdebatten.se till att bevaka och nyansera den svenska debatten om global utveckling. Under året ökade antalet följare i social media till stycken (+39% jmf med föregående år). Twitter och Facebook står för 60 % rspektive 40 % av följarna. Att material som Biståndsdebatten.se publicerat på Twitter och Facebook under en 90-dagarsperiod (2 okt - 31 dec, 2014) visats i skärm respektive ggr visar den stora betydelsen av Twitter och Facebook som spridningskanaler. År 2014 hade Biståndsdebatten.se färre besökare på webben jämfört med föregående år. Under året besöktes sajten gånger (-14% jmf med 2013, då den besöktes gånger) av unika besökare (-10% jmf med 2013, då den besöktes av unika besökare). En anledning till det något sämre resultatet för webben 2014 är en mycket uppmärksammad artikel som publicerades exklusivt för Biståndsdebatten.se i oktober

13 Artikeln, som var en replik av Sidas kommunikationschef på en krönika av Elisabeth Höglund, beräknas ensamt ha lockat till ca besök av unika besökare. Skälen till varför just denna artikel drog så mycket trafik går naturligtvis att diskutera, men det är rimligt att anta att artikelns underhållningsvärde och att den riktade sig mot en namnkunnig journalist spelade in. Under 2014 har Biståndsdebatten.se inte lyckats publicera någon enskild exklusiv debattartikel av lika stort allmänintresse, vilket har påverkat besöksstatistiken. Om den extraordinärt uppmärksammade artikeln inte hade publicerats, hade besöksstatistiken för 2014 inneburit en ökning av unika besökare med 28 % jämfört med 2013, och en marginell ökning av antalet besök (1%). Trots att Biståndsdebatten.se inte lyckades publicera en lika uppmärksammad artikel går det alltså att tala om en rejäl generell ökning av antalet unika besökare. En av anledningarna till den generella ökningen av antalet unika besökare är att 57 artiklar publicerades exklusivt för Biståndsbatten.se under året (+36% jmf med föregående år), vilket innebär att drygt en debattartikel i vecka har publicerats. Ökningen av antalet exklusiva debattartiklar beror på de två seminarie- och debattprojekten som kopplats till sidan och som hade som delmål att generera exklusiva debattartiklar; att allt fler självmant söker sig till Biståndsdebatten.se för att publicera debattartiklar; och att debattgruppen har fått i uppgift att proaktivt leta debattörer. Den självklara utmaningen framöver är att lyckas publicera debattartiklar som är tilltalande för en bredare publik utan att göra avkall på saklig relevans. Biståndsdebattens dokumentarkiv, som skapades 2013, innehöll vid 2014 års slut dokument. Lejonparten av dessa dokument har överlämnats till Sida, som nu har tillgängliggjort dokumenten på OpenAid.se. Sedan januari 2014 syns samtliga debattartiklar som läggs upp på Biståndsdebatten.se i Sidas mobiltelefon-app "Öppna Biståndet", som lanserades i början av året i syfte att sammanställa historisk och nutida biståndsdata Almedalen År 2014 var FUF för fjärde gången på plats i Visby under Almedalsveckan och bevakade debatten om bistånd och globala utvecklingsfrågor. Allt samlades på biståndsdebatten.se/almedalen. Denna gång var 23 personer på plats (+287% jmf med föregående år). Av dessa personer var 16 från Biståndsdebatten.se, fem från FUF:s andra studentgrupper samt två från FUFs: kansli. Under veckan bevakades 88 seminarier (+60% jmf med föregående år) via Twitter, Facebook och genom en särskild kalender och flik på Biståndsdebatten.se. Med hjälp av den särskilda kalendern kunde sajtens besökare i förhand se veckans alla utvecklingsfrågerelaterade seminarier, se vilka av dessa som skulle bevakas av Biståndsdebatten.se, samt information om livestreaming etc. Samma kalender kompletterades sedan, vartefter seminarierna ägde rum, med referat skrivna av studenterna, videoklipp etc., vilket innebar att sajtens besökare även kunde ta del av seminarierna i efterhand. Där finns nu 29 referat, 66 filmer och de mest uppmärksammade tweetsen från de 84 seminarier som bevakades via Twitter. Eftersom konceptet med den särskilda kalendern var en mycket uppskattad del i Almedalsbevakningen, kommer en likande typ av kalender ersätta biståndsdebattens nuvarande vanliga kalender. Det är ett viktigt verktyg för att utveckla bevakningen av seminarier i Stockholm i framtiden. Studenterna som var med under Almedalsveckan hade även tillgång till FUF:s radioutrustning och producerade löpande podcastintervjuer med sakkunniga och besökare, bl.a. dåvarande utrikesminister Carl Bildt och IKFF:s generalsekreterare Josefine Karlsson. Totalt publicerades 7 st podcasts under veckan. Dessa finns att lyssna på på FUF:s betydande närvaro under Almedalsveckan 2014 möjliggjordes av Sida som bekostade de 23 personernas resor och boende. Detta är ett kostnadseffektivt sätt för Sida att bidra till en omfattande bevakning av politikerveckans debatt av biståndsfrågorna. Det finns få organisationer på plats under Almedalsveckan som har kapacitet att simultanbevaka 23 seminarier samtidigt. Studenterna, som oavlönat sörjer för den omfattande bevakningen, tillägnar sig kunskap, erfarenhet och verktyg som stärker deras kapacitet att kritiskt granska och vidareförmedla information om den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor. Dessutom har studenterna varit duktiga på att utnyttja möjligheterna att knyta nya kontakter med andra organisationer och myndigheter som närvarar under Almedalsveckan. Inför och under Almedalsveckan har de ideellt engagerade studenterna träffat tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson, generalsekreterare, kommunikationschefer, pressekreterare, opinionsbildare och akademiker med inriktning på bistånd- och utvecklingsfrågor. 13

14 2.4 PRAKTIKANTPROGRAMMET I 30 år har FUF förmedlat praktikanter till organisationer, företag och myndigheter som arbetar med globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete. FUF har nu, efter flera års arbete, fått en mer hållbar finansiering för praktikverksamheten. Finansieringen blev klar under våren 2014, en ny praktikantsamordnare fanns på plats i april och hösten 2014 drog det treåriga Sida-finansierade praktikantprogrammet igång. Under våren förmedlades 30 praktikanter och vid praktikantprogrammets premiär hösten 2014 ingick 26 praktikanter. Programmet innebär att praktikplatser fortsätter att förmedlas, dock enbart till svenska företag, organisationer och myndigheter som arbetar med globala utvecklingsfrågor. Alla praktiker görs på heltid och är terminslånga. De ökade resurserna innebär att parallellt med praktikerna får de antagna på programmet nu också ta del av kvalitativa, kompetenshöjande och nätverksskapande moment, bl.a. en förberedande uppstartskurs, en karriärkurs och nätverksträffar enligt följande: Uppstartskurs för praktikanter Uppstartskursen gav en fördjupad bild av vad det innebär att arbeta med olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förberedde även praktikanterna för att på ett praktiskt sätt kunna lösa kommande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Praktikant-After Work/nätverkande Tre stycken praktikant-aw:s arrangerades under terminen. Syftet var att erbjuda praktikanter tillfällen att informellt ses, prata om sin praktiktid ochmatt nätverka med varandra. Karriärkurs Myndigheter såsom Sida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folke Bernadotteakademin och utlandsmyndigheter är exempel på arbetsplatser som praktikanterna är intresserade av. Genom FUF:s karriärskurs fick praktikanterna en möjlighet att skaffa sig ett försprång i det kommande arbetssökandet. Moment som ingick var en CV-workshop som inkluderade tips på hur man kan förpacka sin kompetens i ett CV och en genomgång av hur framtidens arbetsmarknad inom myndighetsvärlden kan se ut om 2, 5 och 10 år. Träff om vägarna till utvecklingsjobben Att jobba med globala utvecklingsfrågor är så mycket mer än att jobba med traditionellt bistånd, det krävs arbete på många plan för att bidra till en hållbar utveckling. För att exemplifiera det bjöd vi in praktikanterna till en träff där vi diskuterade möjligheter och lyfte spännande alternativa karriärvägar. Avslutningsträff Terminen avslutades med en träff som behandlade hur praktikanterna kan använda sina nya kunskaper från praktiken i kommande arbetsliv. Under en eftermiddag utvärderade praktikanterna terminen genom att reflektera över hur de kan formulera sina nyvunna erfarenheter så att de kan kommuniceras till framtida arbetsgivare. Vi lyfte även hur de kan formulera sig på ett kommunikativt sätt i en kompetensbaserad intervjusituation. Praktikantprogrammet har också inneburit att FUF under året, tillsammans med praktikanter, har kunnat delta vid 15 arbetsmarknads- och informationsdagar för att sprida information om programmet till nya intressenter. 3. RESULTAT Nedan presenteras några resultat från utvärderingar av FUF:s verksamhet under 2014, inklusive jämförelsetal. 14

15 Antal Biståndsdebattsföljare i social media Antal förmedlade praktikanter Antal unika aktiva studenter Antal aktiviteter (seminarier, kompetensutvecklingstill fällen och arbetsmarknadsdag ar etc.) à Varav seminarier à Varav seminarier arrangerade av studenter Totalt antal personer som deltagit vid samtliga aktiviteter Ca Ca Ca ?? Ca Gentemot FUF:s huvudsakliga finansiär under året, Forum Syd, såg resultatuppfyllelsen ut enligt följande: Totalt antal personer som deltagit vid seminarier Förväntade resultat Indikatorer Uppnått resultat Vidareinformatörsverksamheten: - Andel vidareinformatörer som anser sig 93%. Skapa en oberoende mötesplats för aktörer med och utan erfarenhet av genom FUF ha ökat sin kunskaper om globala utvecklingsfrågor Enligt förväntan (95% 2013) utvecklingsfrågor som möjliggör direkt - Antal personer som vidareinformerats Totalt st (fördelat på 489 fåtöljen- informationsspridning och informationsspridning genom kapacitetsstärkta aktiva unga av FUF-studenter besökare; FUF-korrespondenternas bloggbesökare och Instagramföljare; vidareinformatörer av utvecklingsfrågor genom seminariegruppen, FUFkorrespondenterna, tidningsgruppen, biståndsdebattsgruppen och ett antal 700 FUF-bladsläsare; och Biståndsdebattens följare och prenumeranter). Över förväntan ( st år 2013) Pop Up-FUF. - Antal vidareinformatörer som fått ökad 71 kompetens att vidareinformera genom Över förväntan (64st 2013) kompetensutvecklingstillfällen Biståndsdebatten.se: Samla, tillgängliggöra och sprida information om argument och resonemang i den offentliga diskussionen om utvecklings- och biståndsfrågor och stimulera till debatt genom att bjuda in sakkunniga, - Antal direkta och indirekta följare i sociala nätverk - Antal publicerade debattartiklar av sakkunniga - Antal besök på hemsidan - Antal registrerade ledar- och direkta, indirekta Över förväntan ¹ 57 Över förväntan besökare, besök Enligt förväntan tjänstemän, forskare och andra att bidra debattartiklar samt rapporter Över förväntan med sina perspektiv - Antal kommentarer/repliker/ interaktioner Seminarieverksamheten: - Antal seminariebesökare som anser att Som neutral aktör arrangera seminarier, de har ökat sin kunskap om de samtal och filmvisningar och därmed behandlade ämnena öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor hos projektets målgrupper Över förväntan 92% Över förväntan (89% 2013) - Antal organisationssamarbeten 17 vid seminarier, 47 totalt Över förväntan (14 vid seminarier, 27 övriga 2013) - Antal seminariebesökare 2 011st Över förväntan (1 642 st 2013) 1 Biståndsdebatten.se ingick inte i Forum Syd-projektet 2013 och det har därför inte redovisats några jämförelsetal 15

16 3.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN Under året har totalt 222 seminariebesökare svarat på enkäter. Den största gruppen besökare, 22%, som deltar vid våra större seminarier (ej fåtöljensamtal) är praktiker inom civilsamhället, följt av pensionärer, 19%, praktiker inom offentlig sektor, 16%, annat, 14% och studenter, 9%. Vid fåtöljensamtalen är istället 46% studenter, 12% praktiker inom civilsamhället och 11% praktiker inom offentlig sektor. Av besökare vid både fåtöljensamtal och externa seminarier anser 92% att de ökat sin kunskap inom de ämnen som behandlats. 88% av dessa tror att de i sitt arbete/studier/annat kommer att ha nytta av denna kunskap. 96% anger också att de kommer att dela med sig av den kunskap de inhämtat och då främst till vänner, familj, arbetskamrater, kurskamrater och inom föreningslivet, men också via exempelvis Facebook. 98% har bedömt att seminariet de deltog vid var ett viktigt informationstillfälle och 95% tyckte att det höll en god kvalitet. Några kommentarer från seminarieutvärderingar: Mycket bra seminarium. Faktum är att alla seminarium som jag deltagit på som arrangerats av FUF eller CONCORD har hållit hög nivå och varit mycket informativa samt väl förberedda. FLER seminarium! Sjukt bra seminarie. Jag är fortfarande arg på världen! Det är viktigt att civilsamhället får träffa högt uppsatta tjänstemän och att de får träffa oss, detta var ett bra tillfälle för det. Ett mycket intressant och viktigt bidrag i diskussionen om utvecklingens praktik. Duktiga föreläsare! Väldigt informativt seminarium med en oerhört kunnig och engagerande talare. Imponerande. Mkt bra talare som dessutom hade lätt att fånga upp alla frågor som var på lite olika nivå och spretade åt olika håll, det är en talang! Bra ämne, bra talare, bra stämning efteråt, känns som det hade kunnat hålla på dubbelt så länge för det var intressant, och alla typer av frågor fick plats. Fint ordnat! Superintressant och jag lärde mig massor! Mycket trevligt och intressant seminarie som tog upp en aktuell fråga (som dessutom var väldigt relevant för de ämnen jag utbildar mig inom). Jättebra och användbart. Tack! Några övriga oväntade positiva resultat: - Den översikt/sammanställning som togs fram efter seminarieserien om svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld kom att användas som läromedel vid en kurs i utvecklingsfrågor på Göteborgs universitet. - Vid fåtöljen-samtalet om ebola och insatserna i Liberia med Afrikachefen på Sida framkom det genom deltagare i publiken, som arbetade för flera olika organisationer/organ på plats i Liberia, att de svenska insatserna och aktörerna inte var tillräckligt bra koordinerade. Sida ordnade kort därefter med FUF:s hjälp ett aktörsmöte för att förbättra situationen. - Driftsoperatörerna för utlendingsdirektoratet som driver 5 asylboenden i Norge kontaktade FUF för att de sett filmen av fåtöljen-samtalet om Flyktingarnas väg till Europa med Christer Zettergren (omvärldschef på Migrationsverket). De eftersökte bra föreläsare till professionella seminarier för deras anställda. Förbättringspotential: Vi får väldigt få negativa kommentarer i våra utvärderingar. Det finns alltid olika åsikter om tiden för frågor från publiken är för kort, för lång eller lagom lång där råder det allt som oftast delade åsikter bland deltagarna. Två kommentarer om förbättringspotential inom seminarieverksamheten som vi har fått är: Dominansen av äldre män bland frågeställarna var iögonfallande. Det är kompetenta, duktiga äldre män med stort biståndskunnande som ställer frågorna men än dock en snäv krets. FUF behöver hitta sätt att stimulera 16

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2011 1 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Årligt Pris informera

Läs mer

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2012 1 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2012 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2012 7 1. INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR 7

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport

Yrkesförberedande praktik - praktikrapport - praktikrapport Arbetsgivare: Global Utmaning Praktikperiod: september 2010 januari 2011, heltid Handledare: Johan Danielson, kanslichef och Christina Rådelius, programchef Adress: Birger Jarlsgatan 27,

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare

Yrkesinriktat. mentorskap. för nyanlända invandrare Yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare 2 YRKESINRIKTAT MENTORSKAP FÖR NYANLÄNDA INVANDRARE Frivilliga mentorer öppnar vägen till jobb för nyanlända Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 HANDELSKAMMAREN VÄRMLAND SERVICE AB HANDELSKAMMARÅRET 2013 Handelskammaren Värmland är en regional och oberoende medlemsorganisation. Vi arbetar för att utveckla

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender

Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov. En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om biståndets roll för utveckling och kompetensbehov En framtidsspaning kring pågående trender Samtal om bistånd och utveckling - Från missionärsverksamhet till biståndindustri - Biståndets roll

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014

Swedfund. Kännedomsmätning nov 2014 Swedfund Kännedomsmätning nov 2014 141217 SWEDFUND Uppföljning ursprungsmätning 141219 Innehåll Om undersökningen Resultat från uppföljningsmätningen Jobb och tillväxt Fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Verksamheten i korthet Kommunikatörsyrket utvecklas och branschen växer Antalet medlemmar ökar Fortsatt hög aktivitet i regionala nätverk Utbildningsverksamheten påverkades av

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader

Outplacement. - Din karriär i fokus 6 månader Outplacement - Din karriär i fokus 6 månader Välkommen till ditt program ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas vi

Läs mer

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012

Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Välkomna att söka bidrag från Svenska FN förbundet 2012 Kära FN vänner, Glädjande kom det förra året in fler ansökningar om projektbidrag från FN föreningar och FN distrikt än någonsin tidigare. Det visar

Läs mer

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader

Outplacement. - Vi följer dig i mål 12 månader Outplacement - Vi följer dig i mål 12 månader Välkommen till ditt program - ditt nya jobb väntar på dig Sedan 1989 har mer än 50 000 människor gått vidare i sitt yrkesliv med stöd från oss. Det hoppas

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation

Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Strategi i sociala medier för att lyfta Region Västerbotten som organisation Vi har i det här arbetet tagit fasta på några av de personlighetsdrag som kännetecknar Region Västerbotten. I uppdragsbeskrivningen

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Informationskampanj till Konsumenter

Informationskampanj till Konsumenter Jordbruksverket Landsbygdsavdelningen 551 82 Jönköping Informationskampanj till Konsumenter - Klimatsmart mat och ursprungsmärkt verktyg för den medvetna konsumenten Sammanfattning... 2 Positiva effekter:...

Läs mer

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA

PROJEKTMALL BAKGRUNDSFAKTA PROJEKTMALL Inledning Detta är ett stöddokument för er som ska skriva en projektansökan. I en projektansökan så ska ni oftast fylla i en ansökan och därefter skicka med en projektplan detta är lite tips

Läs mer

Några tips om du man kan jobba med media och PR

Några tips om du man kan jobba med media och PR Några tips om du man kan jobba med media och PR 1. Höras och synas i media Idag är konkurrensen om medias utrymme stenhård. Den som vill synas och höras måste själv vara aktiv. Hur man lyckas beror mindre

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

http://youtu.be/zqzsqkmfghe

http://youtu.be/zqzsqkmfghe http://youtu.be/zqzsqkmfghe Sociala medier vill du ta steget, men vet inte hur? 4 oktober 2012 Lisbeth Larsson, Marknadschef Jenny Stråhle, Marknadskommunikatör Vad använder företag sociala medier till?

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg

Hållbart chefskap. 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress. 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Hållbart chefskap 8 råd från Saco chefsråd om hur du som chef hanterar gränslöshet och stress 2014 Red. Karin Karlström och Anna Kopparberg Teknik, ekonomi och organisationsformer gör arbetslivet alltmer

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan!

Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! Hur vi förändrar den stora världen genom den lilla människan! - Handlingsförslag för kretsar av kretsar från IKFF:s samrådsmöte 2006 Hej IKFF medlemmar! På Samrådsmötet i Stockholm den 28 oktober 2006

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET!

Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Ett material för elevkårer, skolföreningar och skoltidningar inför riksdagsvalet och skolvalet GÖR NÅGOT INFÖR VALET! Nu är det snart skolval! Hösten 2010 hålls riksdags-, landstings- och kommunalval samtidigt

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan

Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Handledning för inspirationsmaterial om hållbar utveckling i gymnasieskolan Innehåll Inledning...2 Sajten we-change-larare.se...3 Hur vill du att din värld ska se ut?...4 Utmaningarna i tävlingen...6 Magasinet

Läs mer

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan.

10420 Stockholm. Uppdraget ska utföras i enlighet med bilagan. 2 2 Regeringsbeslut 11:2 REG ER! N G EN 20 15-07-09 UD2015/1620/USTYR Utrikesdepartementet STATSKONTORET Statskontoret Box 8810 10420 Stockholm Dnr Avd 2015-08- 12 Sign: Uppdrag till Statskontoret att

Läs mer

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete.

Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. MÄSSA Jobb & Karriär Enkät om kunskap om och inställning till ideellt arbete. Under den jobb och karriärmässa som, fredagen den 2 mars 2012, arrangerats på initiativ av ett antal gymnasieungdomar från

Läs mer

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare

1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Vice ordförande Sekreterare 1. Verksamhetsberättelse 2014 Ange namn på lokalförening/distrikt Gävle lokalförening 2. Styrelsen har under året bestått av Ordförande Görel Müller Vice ordförande Hanna Wrethling Sekreterare Gunilla

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006.

MENTORSKAP VID LTU. Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. 2001-03-20 MENTORSKAP VID LTU MENTORSPROGRAM Förslaget om mentorprogram och modellen för utbildningen har tagits fram av projektgruppen Mentorskap 2006. BAKGRUND Arbetet med mentorskap vid LTU inleddes

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Nordenkontoret Den yrkesförberedande praktiken genomfördes på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som har ett kontor i Stockholm. Organisation

Läs mer

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben

Slutprojekt 2010 Medieinstitutet. Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben Slutprojekt 2010 Medieinstitutet Förstudie Hur Icakuriren ska utveckla sin närvaro i sociala medier för att marknadsföra sig på webben http://www.youtube.com/watch?v=sifypqjyhv8 Problem, syfte och mål

Läs mer

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015

Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 Strategi för Högskolan på Ålands närvaro på sociala medier 2014-2015 OÖ vergripande ma l En social media strategi har vanligen en av följande målsättningar 1) Öka synligheten, 2) Etablera eller skydda

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Stärkande av en global resursbas

Stärkande av en global resursbas Bilaga 2 Syftet med denna rapport är att visa på resultat från praktikantverksamheten som bedrivits av ett flertal organisationer under tio år. De underlag som ligger till grund för rapporten kommer från

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare

Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Vad är Communicare? snabbkurs i communicare Communicare är en unik konferens där yrkesverksamma, forskare samt studenter inom kommunikationsbranschen samlas för att diskutera aktuella frågor. Konferensen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer