STYRELSE OCH KANSLI ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET FUF:s VERKSAMHETSGRENAR SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSE OCH KANSLI 2014... 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET 2014... 7. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR... 7 4. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER..."

Transkript

1 Verksamhetsberättelse

2 Innehållsförteckning FUF... 3 STYRELSE OCH KANSLI ORDFÖRANDEN HAR ORDET... 6 VERKSAMHET INLEDNING FUF:s VERKSAMHETSGRENAR SEMINARIEVERKSAMHETEN Projekt: Fred & säkerhet Projekt: EU i världen BLI AKTIV/STUDENT-/ VIDAREINFORMATÖRSVERKSAMHETEN FUF-bladet FUF-korrespondenterna Seminariegruppen Stockholm Biståndsdebattsgruppen Pop Up-grupper Kompetensutveckling & mentorskapsmatchning BISTÅNDSDEBATTEN.SE Almedalen PRAKTIKANTPROGRAMMET RESULTAT SEMINARIEVERKSAMHETEN Resultat Fred & Säkerhet Resultat EU i världen AKTIV-/STUDENT-/ VIDAREINFORMATÖRSVERKSAMHETEN Kompetensutveckling & mentorskapsprogram BISTÅNDSDEBATTEN.SE PRAKTIKANTPROGRAMMET SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER FINANSIERING

3 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation Bildades: 1972 Syfte: Metod: Medlemmar: Styrelse: Finansiering: Aktiviteter: Årligt pris: Medlemsavgift/kalenderår: Informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete Forum/plattform för samtal och debatt, samt kompetensutveckling för unga vuxna Ca 700, ca 70 % kvinnor, 30 % män. Ca 70 % studenter Ideellt arbetande Medlemsavgifter, bidrag från Forum Syd, bidrag från Folke Bernadotteakademin, bidrag från Myndigheten för Civilsamhälles- och Ungdomsfrågor, bidrag från Sida-SPF, bidrag från Sida-KOM, FUFsupporterintäkter och annonsering Seminarieverksamhet, biståndsdebatten.se, praktikantprogram och vidareinfromatörsverksamheten. FUF-priset, för goda insatser inom utvecklingsarbete och bistånd. Kan tilldelas enskilda perosner, grupper eller organisationer Ordinarie medlem: 200 kronor Studerandemedlem: 150 kronor Stödmedlem: valfri summa utöver medlemskapsavgiften Adress: Karlbergsvägen 66A, Stockholm Tel: Hemsida: Plusgiro: Bankgiro:

4 STYRELSE OCH KANSLI 2014 Styrelse 2014 Ordförande: Rolf Carlman Civilingenjör, maskinteknik, KTH samt nationalekonomi vid Stockholms universitet. Arbetat med utvecklingsoch biståndsfrågor sedan mitten av 70-talet. FN:s regionala kommission för Västasien, UNESCWA, Beirut; Forskningsstudie i Jemen Sedan 1980 arbetade Rolf bl. a. som programchef och t.f. myndighetschef för SAREC Styrelsen för u-landsforskning och på SIDA/Sida som chef för energisektionen, avdelningschef för avdelningarna forskningssamarbete, infrastruktur och ekonomiskt samarbete samt verksamhetsstyrning. Utlandstationeringar som industrihandläggare vid ambassaden Hanoi, chargé d affaires i Laos, chef för Svenska institutet i Alexandria samt i Jerusalem som chef för biståndet till Västbanken/Gaza. Tidigare styrelseuppdrag i Medicinska forskningsrådet, Swedfund, Svenska UNESCO-rådet samt f.n. i Hand-in-Hand, Sverige. Sedan pensioneringen projektledare på uppdrag av bl.a. Sidas generaldirektör. Helena Bjuremalm Fil kand i Statsvetenskap, examen från Journalisthögskolan, Fulbrightstipendiat vid University of Massachusetts. Helena är chef för International IDEA:s demokrati- och utvecklingsprogram. Hon var tidigare ledande ämnesföreträdare för demokratibistånd vid Sidas avdelning för tematiskt stöd. Regionalansvar och Sidas rådgivare för demokrati- och MR-frågor för Östafrika med bas i Nairobi. Hon har också hanterat Sidas demokrati- och MR-bistånd till Västafrika och arbetat som departementssekreterare vid UD med ansvar för humanitärt bistånd och bistånd till Afrikas Horn och Centralafrika. Anna Blücher Anna har en kandidatexamen i utvecklingsstudier från Lunds universitet och en master i statsvetenskap och internationella relationer från Stockholms universitet. Anna skrev sin masteruppsats om illegal kapitalflykt. Hon har gjort praktik för IM i Nepal samt på CONCORD Sverige där hon främst arbetade med samordning kring post 2015-processen, lanseringen av Barometerrapporten samt aktiviteter kring Europaparlamentsvalet. Anna har varit aktiv i FUF sedan 2012, bl.a. i FUF-bladsredaktionen. Anna har tidigare även varit engagerad i organisationen Self-help Initiative Support Service i Accra, Ghana och i Röda Korsets ungdomsförbund i Lund. Hon var även med och grundade studentorganisationen Arbetsmarknadskommittén för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier i Lund. Lennart Båge Lennart var chef för IFAD, FN-systemets utvecklingsbank för investeringar i jordbruk och landsbygdsutveckling samt medlem av FN-systemets ledningsgrupp under generalsekreterarens ordförandeskap. Var ordf. i FN-systemets högnivåkommitté för program och policykoordinering. Han var varit chef för det multilaterala biståndet på UD. Han har sedan 1970-talet arbetat på SAREC, Sida och UD med bl.a. biståndsfrågor, internationella finansieringsförhandlingar, forskningsstöd samt reform- och governancefrågor. Karin Caspani Karin jobbar på LSU Sveriges ungdomsorganisationer. Hon har en kandidatexamen i Beteendevetenskap och en masterexamen i socialantropologi från Stockholms universitet. Har gjort en Minor Field Study med inriktning på migration och mänskliga rättigheter som en del av mastern. Karin har gjort praktik i Sydafrika med fokus på Community Based Organisations. Karin var aktiv i FUF:s studentverksamhet mellan Hon var då en av tre projektledare för Milleniemålsprojeket Use Your Right To Act!. Eivor Halkjaer Eivor pensionerades från Sida 2009 där hon arbetat med bistånd till Latinamerika från 1980, under 90-talet som avdelningschef för Regionavdelningen för Latinamerika. Hon har varit ambassadör i Nicaragua, Kuba och Guatemala. Före 1980 var hon redaktör på Utrikespolitsika institutet och redaktör för Sidas tidskrift Rapport från Sida. Paula Kermfors Paula har under de senaste åren arbetat som programansvarig på Sida inom Näringslivssamverkan och ICT4D. Men ett fokus på CSR och hållbart förtagande har hon varit drivande i det strategiska arbetet med kommunikation, kompetensutveckling, nätverk och metodutveckling. Det här året arbetar Paula mycket med det verksamhetsövergripande projektet Swedish Leadership for Sustainable Development. Paula arbetade innan hon 4

5 började på Sida med CSR och hållbart företagande och har bland annat drivit eget företag i textil och hållbar utveckling. Har varit konsult och föreläsare kring CSR, hållbar utveckling, internationell handel, socialt entreprenörskap och affärsutveckling. Paula har även arbetat med flykting- och asylrätt och har en magisterexamen i mänskliga rättigheter samt en internationell master i Communication for Development med fokus på ICT4D (Information Communication Technology for Development) från Malmö Högskola. Eva Lithman Eva har varit chef för dåvarande Sekretariatet för utvärdering och internrevision vid Sida. Under den tiden var hon ordförande för utvärderingsnätverket inom OECD/DAC. Hon har också arbetat som genderexpert inom Interamerikanska utvecklingsbanken i Washington och varit chef för Rädda Barnens Sydamerikakontor. Hon har längre fälterfarenhet från Sydamerika och Centralasien. Dessutom har hon varit revisionsdirektör vid dåvarande Riksrevisionsverket. Eva ingår i den Expertgrupp för utvärdering av det svenska utvecklingssamarbetet. Hon gick i pension från Sida våren 2012 och arbetar för närvarande som frilansande konsult. Ulrika Modéer (lämnade sitt styrelseuppdrag 3/ p.g.a. andra uppdrag) Ulrika har en bakgrund som ideell kraft i flera organisationer och kampanjer för ursprungsfolk, mänskliga rättigheter och miljöfrågor. Sedan 2011 är hon teamchef för miljö- och utrikesteamet på Miljöpartiets riksdagskansli. Har arbetat med internationell politik och utvecklingsfrågor sedan 1994, bl a som Latinamerikahandläggare på Caritas, informationsansvarig på Sida/Zenit. Under sin tid på Diakonia var Ulrika handläggare och regionchef i Latinamerika och internationell chef och därefter policychef på huvudkontoret. Under tre år har hon arbetat som konsult i södra Afrika. Lennart Wohlgemuth Gästprofessor i Afrikakunskap med speciell inriktning på svensk och europeisk biståndspolitik vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet. Tidigare arbetat som direktör för Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala och i 28 år på Sida, sju år som chef för sektoravdelningen och sju år som chef för undervisningsbyrån. Ledamot i ECDPMs och NUFUs styrelser. Kansli 2014 FUF:s kansli skötte under året organisationens verksamhet inom ekonomi och administration, exempelvis planering och uppföljning av ansökningar, rapportering, seminarieverksamhet, praktikantprogram, driften av portalen och fufkorrespondenterna.com samt handledde och kompetensutvecklade ett 170-tal studenter som aktivt deltog i FUF:s olika arbetsgrupper. På kansliet arbetade under 2014 Ylva Christiansson som heltidsanställd kanslichef. Anna Sjöberg Tibblin arbetade ca 75 % som studentsamordnare och även som projektanställd seminariesamordnare på ytterligare ca 25 %. Noak Löfgren arbetade som projektledare för biståndsdebatten.se på i genomsnitt över året 75 %. Gunvor Täktén har på ideell basis skött delar av den ekonomiska administrationen fram till och med oktober då Lena Östman anställdes som löne- och ekonomiadministratör på 15 %. Birgitta Zachrisson fanns till och med februari 2014 som en resurs på kansliet som en del av FAS 3 arbetsmarknadsåtgärd. Mellan februari-december var Isabella Axelsson projektanställd som seminariesamordnare på 20 % och i april anställdes även Annika Burström som praktikantsamordnare på 100 %. 5

6 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Det är med stor glädje jag ser tillbaka på det gångna året. Som framgår av verksamhetsberättelsen för 2014 kunde FUF öka aktiviteterna inom alla verksamhetsområden. Men det har inte bara varit en ökning i kvantitet, utan också i kvalitet. För att ta några axplock bland flera exempel i redovisningen: Seminarieverksamheten har utvecklat nya former för att genom social media nå ut till fler. Praktikantprogrammet har breddats och praktiken kopplas nu också till andra kompetensutvecklande aktiviteter. Vi har utvidgat vår samverkan med andra aktörer. En orsak till att vi har kunnat expandera och utveckla verksamheten är givetvis att vi glädjande nog genom ökat stöd samt uppdrag hade en betydligt större finansiell ram under 2014 än tidigare år. Men det är bara en del av förklaringen. Som jag kunde konstatera förra året hade satsningar på att utveckla FUF under magra år gett förutsättningar för ökat stöd. Vad är det då utöver pengarna som tagit oss dit vi nu är? Den nämare kontakt jag fått med FUF:s verksamhet och aktiva medlemmar under mina två år som ordförande har gett mig några ledtrådar till svaren: Trots att FUF med sina 42 år nu blivit medelålders så tror jag att våra många yngre medlemmar upplever FUF som ungt, med högt i tak och utymme för att utveckla sina egna idéer och ta egna initiativ. Det tror jag också är en förklaring till att vi glädjande nog ser att Pop Up-grupper bildas i olika studentstäder utanför Stockholm. Samtidigt förenas olika generationer, erfarenheter och kunskaper, både i verksamheten och i styrelsens arbete. Inget av detta vore dock möjligt utan FUF:s kansli, det nav kring vilket hela verksamheten snurrar. Kansliet är mycket kompetent och engagerat och har under året gjort ett storartat arbete. Allt detta är kapital för FUF att vårda och som gör att vi kan se framtiden an med tillförsikt. Bland de många personer som förtjänar att nämnas för sina bidrag till vår verksamhet vill jag här ta tillfället att särskilt nämna två som lämnat, eller är på väg att lämna, FUF:s kansli: Noak Löfgren och Gunvor Täktén. Noak, som nu tagit ledigt för studier, har genom ett stort och delvis ideellt arbete skapat, utvecklat och ansvarat för Biståndsdebatten.se som nu har blivit en välbesökt och ledande webbplats för alla som vill hålla sig ajour med den svenska debatten om utveckling och bistånd. Vidare har Noak varit primus motor när FUF har etablerat sig som aktör under Almedalsveckan. Gunvor har under flera år på frivillig basis hjälpt oss att hålla ordning på vår ekonomi och med sitt goda humör hållt stämningen uppe även när siffrorna sa något annat. Hon personifierar alla de goda, ideellt arbetande, krafter utan vilka frivilligorganisationer som vår skulle stå sig slätt. Jag ser fram emot ett nytt intressant och innehållsrikt verksamhetsår tillsammans med alla våra aktiva och engagerade FUF-medlemmar. Rolf Carlman Ordförande 6

7 VERKSAMHET INLEDNING Vinden har vänt! Efter att i fler år ha fått nedskurna bidrag (men trots detta lyckats få verksamheten att växa) har det hårda arbetet på allvar börjat ge frukt. FUF har fått stöd från fler finansiärer och intäkterna mer än fördubblades under Därmed har fler seminarier än tidigare arrangerats, fler studenter har varit aktiva och fler följer oss via webb och social media. Aldrig tidigare i FUF:s 42-åriga historia har föreningen kunnat uppvisa en sådan bredd och mångfald av aktiviteter. Det finns ett stort samhällsintresse för globala utvecklingsfrågor och efterfrågan på vår verksamhet har fortsatt att öka under året. Tack vare de bättre ekonomiska förutsättningarna har vi kunnat möta denna efterfrågan på ett mer hållbart sätt än tidigare. Resultaten har varit över förväntan för såväl seminarieverksamheten och praktikantprogrammet som för Biståndsdebatten.se och verksamheten för aktiva/ vidareinformatörsverksamheten. 81%-100% av dem som har nåtts av FUF:s verksamhet menar att de har ökat sina kunskaper om globala utvecklingsfrågor. En stor majoritet av dem som har ökat sin kunskap menar också att de kommer att sprida den vidare till exempelvis människor i sin närhet och via social media. Utvärderingar visar också att besökare på våra seminarier tycker att FUF skapar viktiga informations- och debattillfällen och att de håller hög kvalitet. Utvärderingarna visar även att unga fått utlopp för sitt engagemang i globala utvecklingsfrågor, kommit i kontakt med människor med professionell erfarenhet av globala utvecklingsfrågor och skaffat sig kontakter som de tror att de kan ha nytta av framöver. Nyheter under 2014 var bland annat det efterlängtade praktikantprogrammet. FUF har tidigare förmedlat praktikplatser, men det nya Sida-finansierade programmet innebär exempelvis att de antagna praktikanterna parallellt med sina praktiker erbjuds nyttiga förberedelser och kompetensutveckling samt spännande inspirationsoch nätverkstillfällen. Under året har även två lyckade seminarieprojekt, finansierade av Folke Bernadotte-akademin och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, skapat nya arenor för diskussion och debatt. Tack vare dessa projekt har FUF även kunnat börja livestreama seminarier. Vi sänder numera så många av våra evenemang som möjligt (allt från FUF-fåtöljer till stora seminarier) live på youtube.com/fufplay. Det går även att titta på seminariefilmerna i efterhand. Under året var det även premiär för FUF-dagarna. Fokus har, som i övrig verksamhet riktad till FUF:s yngre medlemmar, legat på att erbjuda konkret och professionell kompetensutveckling inom utvecklingsfrågor och kommunikation, liksom på att skapa mötesplatser för engagerade människor med olika bakgrund och perspektiv. FUF-dagarna var ett uppskattat initiativ som kombinerade konkret kompetensutveckling med diskussioner om utvecklingsfrågor och möten mellan aktiva i FUF:s olika grupper. Detta planeras att bli ett årligt återkommande kompetens-utvecklingstillfälle, likt kommunikationskursen i Härnösand och Almedalsveckan på Gotland. En förutsättning för den växande verksamheten har varit att kunna förstärka kansliet. Genom de ökade intäkterna har kanslipersonalen kunna öka med ca 1,3 tjänster under året och uppgår för närvarande till sex personer var ett år av stora positiva förändringar för FUF. Möjligheterna att framöver skapa en ännu mer kvalitativ och innehållsrik verksamhet är goda och med fortsatt engagemang och hårt arbete ser 2015 ut att bli ett fortsatt spännande år för FUF. 2. FUF:s VERKSAMHETSGRENAR FUF:s arbete har under 2014, liksom under föregående år, styrts av en delad ambition - att verka som ett oberoende forum för information och debatt om globala utvecklingsfrågor; och att bistå unga vuxna med intresse för global utveckling att ta sig in på arbetsmarknaden. Verksamheten har varit uppdelad i fyra grenar: seminarieverksamheten, student-/aktiv-/vidareinformatörsverksamheten, Biståndsdebatten.se och praktikantprogrammet. 7

8 2.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN En central del i FUF:s strävan att vara ett oberoende forum för information och debatt om utvecklingsfrågor är den traditionella seminarieverksamheten. Under året har 85 aktiviteter, exklusive studentmöten, ägt rum. Av dessa var 45 seminarier. De kan delas upp i två varianter: de studentarrangerade fåtöljerna (vilka under året har ägt rum både i Stockholm och Lund) och de seminarier som administreras av FUF:s kansli (dessa är ofta samarrangemang där styrelsemedlemmar och/eller kanslipersonal ibland har deltagit som moderatorer, föredragshållare eller paneldeltagare). Publiken är vid de flesta av FUF:s seminarier blandad. Under året har FUF:s seminariebesökare (sammanslaget vid fåtöljer och externa seminarier) sett ut enligt följande: studenter (24%), praktiker inom civilsamhället (18%), praktiker inom offentlig sektor (14%), praktiker inom privat sektor (5%), journalister (4%), forskare (5%), pensionärer (15%) och allmänt nyfikna/annat (16%). Några exempel på arrangemang under året som är värda att särskilt nämna är avslutningen av det av styrelsen initierade seminarieserien om svensk biståndspolitik, samt de två seminarieserierna Säkra världen och EU i världen. Dessa stod för årets mest välbesökta seminarier ( Biståndshearing inför valet 2014, Svensk biståndsoch utvecklingspolitik i en föränderlig värld och Kampen om vattnet ). Sammantaget besöktes seminarierna av personer och personer har deltagit i samtliga aktiviteter under året. FUF har under 2014 också filmat eller streamat så många seminarier som möjligt och har genom YouTube-kanalen fufplay nått ytterligare personer. 21 filmer publicerades under 2014 och visades gånger. Fåtöljer Stockholm: Antal deltagare Fåtölj: Centralafrikanska republiken - en konflikt utan lösning? 20 Fåtölj: Svensk hjälp till Filippinerna: före, under och efter tyfonen Hayian 22 Fåtölj: Levnadslön 19 Fåtölj: Från Uganda till Ryssland stora bakslag för hbtq-personers rättigheter 19 Fåtölj: De nya milleniemålen 29 Fåtölj: Ebola- svenska insatser och internationella organisationers roll i hanteringen av spridningen 42 Fåtölj: Oljan i Östafrika 38 Fåtölj: Sötvatten - en klimatfråga 30 Fåtölj: ISIS - en ny maktfaktor i Mellanöstern? 41 Fåtölj: Privatskolor - ett alternativ i utvecklingsländer? 14 Fåtöljfilmvisning: Girl Rising 23 Totalt 297 Fåtöljer Lund och andra Pop Up-aktiviteter: Föreläsning för gymnasieklass, Pop Up Växjö 20 Föreläsning för gymnasieklass, Pop Up Växjö 15 Fåtölj Lund: Det svenska biståndet har varit framgångsrikt! Är det påståendet sant? 30 Fåtölj Lund: Helena Thorfinn "Innan floden tar oss" 20 Fåtölj Lund: Peter Winai om organhandel 22 Studiecirkel i Göteborg: Civilsamhällets roll i skapande av fred och demokrati exemplet Burma 4 Fåtölj Lund: Föreläsning och diskussionskväll med Sida-kommunikatör 10 Fåtölj Lund: Afghanistan 2014 med Torvald Åkesson 7 Fåtölj Lund: Olja, ursprungsfolk och landrättigheter 28 Fåtölj i Lund: Hur efterlevs hållbarhetspolitiken? 19 Seminarium i Lund: Våld mot kvinnor - från Sverige till Bangladesh 17 Totalt 192 8

9 Externa seminarier Utfrågning med Tanja Rasmusson -Biståndspolitik, PGU och post Seminarium (FBA-projekt): Säkra världen 74 FUF-prisutdelning 2013: Kvinna till Kvinna + seminarium Kvinnor som utmanar 65 Seminarium (FBA-projekt): Kampen om vattnet 110 Legitimitet, samarbete och värdegrund religiösa aktörer i utvecklingssamarbetet 60 Föreläsning om biståndsdebatten i Sverige för Sidapersonal 20 Seminarium (FBA-projekt): De bortglömda fredsaktörerna 45 EU:s politik gentemot Afrika hot eller möjlighet för afrikanska länder 60 Svensk utvecklings- och biståndspolitik i en föränderlig värld 113 (MUCF-projekt) Valdebatt - EU-parlamentet som utvecklingsaktör 66 Development first, democracy later? 60 Näringslivet och bistånd 61 Globalpanelen: Vad sa (KD) om globala frågor? I Almedalen 45 Globalpanelen: Vad sa (SD) om globala frågor? I Almedalen 50 Globalpanelen: Vad sa (M) om globala frågor? I Almedalen 50 1 av 10 får chansen långt kvar till milleniemålet om utbildning för barn med funktionsnedsättning 30 Biståndshearing inför valet (MUCF-projekt) Organizing a global giant challenges for EU s development policy 86 #Säkbar- AW med samtal med Svenska FN-förbundets ordförande 45 South Africa - 20 years of democracy 32 (MUCF-projekt) Partnership or hardship? EU-Africa trade relations 48 Biståndsåret utfrågning av biståndsminister Isabella Lövin 94 FUF-prisutdelning: Kajsa Johansson. "Skilda världar - utvecklingssamarbetets dilemman" 30 Totalt FUF har också haft ett antal övriga aktiviteter: Kompetensutveckling: Kurs i kommunikation och utveckling 31 Kompetensutveckling: CV-workhop (Pop Up Lund) 15 Kompetensutveckling: Studiebesök på Hungerprojektet i Malmö (Pop Up Lund) 4 Kompetensutveckling: DiploCafé - samtal om MR, våld mot kvinnor och bistånd med DFID. 3 Kompetensutveckling: CV-workshop (Pop Up Lund) 15 Kompetensutveckling: Studiebesök WFP Köpenhamn (Pop Up i Lund) 3 Kompetensutveckling: Mingel LO-TCO biståndsnämnd 12 Kompetensutveckling: Mingel FBA 14 Kompetensutveckling: Säkerhetspolitiksk crash course med Folk och Försvar 13 FUF-bladsrelease inkl. titt på dokumentär om ebolautbrottet (Vetenskapens värld) 5 Filmvisning Lundgruppen: Six Days 9 Kompetensutveckling: Workshop: Koll på läget (Pop Up Lund) 11 Kompetensutveckling: FUF-dagarna 12 Kompetensutveckling: Nordiskt forum 5 Kompetensutveckling: Almedalen 23 Student- Kick off 44 Årsmöte Kick off 40 AW/avslutning med FUF-studenter 9 Totalt 293 9

10 2.1.1 Projekt: Fred & säkerhet 2013 beviljades FUF ett bidrag av Folke Bernadotteakademin för ett informations- och debattprojekt om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. Projektet påbörjades i september 2013 och avslutades i maj Tre seminarier om fred och säkerhet ( Säkra världen, Kampen om vattnet och De bortglömda fredsaktörerna ) genomfördes under våren Seminarierna hade stort fokus på interaktion och på att skapa möjlighet att delta i debatten. Seminarierna filmades och publicerades tillsammans med debattinlägg skrivna av paneldeltagarna under seminarierna på biståndsdebatten.se/fredsakerhet. Där, och i FUF:s sociala medier, gavs sedan målgruppen möjlighet att ge sig in i debatten genom att kommentera, fråga, diskutera och replikera Projekt: EU i världen 2013 beviljades FUF ett bidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor för ett informations- och debattprojekt om EU som global aktör. Projektet påbörjades i januari 2014 och avslutades i december Tre seminarier ( Valdebatt EU-parlamentet som utvecklingsaktör, Organizing a global giant challenges for EU s development policy och Partnership or hardship? EU-Africa trade relations ) genomfördes. Seminarierna hade stort fokus på interaktion och på att skapa möjlighet att delta i debatten. Seminarierna filmades och publicerades tillsammans med debattinlägg skrivna av sakkunniga på de teman som seminarierna lyfte på biståndsdebatten.se/euivarlden. Där, och i FUF:s sociala medier, gavs sedan målgruppen möjlighet att ge sig in i debatten genom att kommentera, fråga, diskutera och replikera. 2.2 BLI AKTIV/STUDENT-/ VIDAREINFORMATÖRSVERKSAMHETEN Under året har försök gjorts att döpa om studentverksamheten för att tydliggöra att den inte enbart riktar sig till studenter, utan även till nyutexaminerade och andra unga vuxna. Arbete har även lagts ned på att skapa nya forum för äldre medlemmar att engagera sig. Då det visat sig svårt att hitta ett lämpligt samlingsnamn för engagemangsmöjligheterna inom FUF har verksamheten inte döpts om formellt, men kallas gentemot vår finansiär Forum Syd vidareinformatörsverksamheten och Bli aktiv på hemsidan. Verksamheten riktad mot unga vuxna går hand i hand med FUF:s båda fokusområden (att verka för att vara ett oberoende informations- och debattforum och att bistå unga vuxna att ta sig in på arbetsmarknaden) och syftar till att ge studenter och nyutexaminerade utlopp för sitt intresse för globala utvecklingsfrågor och praktisk erfarenhet av kommunikationsarbete relaterat till detta under handledning av kansliet. Studenterna har varit engagerade i grupperna som beskrivs nedan. Parallellt med arbetet i grupperna erbjuds studenterna kompetensutveckling för att ytterligare fördjupa och utveckla sina kunskaper och färdigheter startades också ett mentorskapsprogram som syftar till att knyta samman de aktiva studenterna med vår mycket kvalificerade, kunniga och erfarna äldre medlemsbas. Under 2014 träffade 39 adepter 23 mentorer. Verksamheten har under året vuxit både i storlek och omfattning. 173 (+41% jmf med föregående år) unika studenter/nyutexaminerade har varit knutna till verksamheten. Flera av dessa har varit aktiva i flera grupper och/ eller under båda terminerna FUF-bladet Webbtidningen FUF-bladet görs av en redaktion bestående av unga aktiva medlemmar. De väljer själva vilka ämnen som ska tas upp i tidningen och arbetar utifrån olika teman. Studenterna får möjlighet att fördjupa sig i, och belysa, ämnen som de tycker är viktiga och intressanta och får också möjlighet att lära sig, och öva upp, journalistiska färdigheter. Tidningen innehåller allt från reportage och intervjuer till krönikor och nyhetsartiklar. Kansliet kallar till möten, bestämmer deadlines, handleder skribenterna, sammanställer, korrekturläser, redigerar, layoutar och marknadsför den slutgiltiga tidningen, men påverkar utöver detta inte redaktionens val av ämnen eller arbete. Fyra nummer av bladet släpptes under året (läs dem på Temana för tidningarna var mat, EU som global aktör, global hälsa och utbildning. FUF-bladet nådde FUF:s ca 700 medlemmar, samarbetspartners 10

11 och kontaktpersoner och var tillgängligt på FUF:s hemsida som besöktes av unika besökare (+17% jmf med föregående år) under år Liksom under föregående år har intresset för FUF-bladsgruppen varit så stort att redaktionen både under vårterminen och höstterminen delades upp i två redaktioner för att kansliet skulle kunna hantera antalet skribenter och texter. 23 unika studenter (+92% jmf med föregående år) har varit aktiva i gruppen under året, de flesta både under våren och hösten FUF-korrespondenterna Satsningen på FUF-korrespondenterna fortsätter att vara en succé! Varje år reser tusentals unga svenskar ut i världen för att arbeta, resa, göra praktik, skriva uppsatser eller jobba som volontärer. Deras insikter, analyser och kunskaper kan aldrig nog tas till vara och därför skapade FUF i början av 2012 bloggen fufkorrespondenterna.com och webb-tidningen FUF i Världen. På detta sätt kan dessa unga människor på ett lätt sätt dela med sig av erfarenheter och upplevelser och berätta om de utvecklingsfrågor som ligger dem närmast hjärtat. FUF-korrespondenterna syftar även till att bredda svensk utrikesrapportering och fördjupa debatten, samt att ge läsarna en unik inblick i aktuella händelser runt om i världen. De kompetenta FUFkorrespondenterna befinner sig ofta långt ifrån klassiska korrespondentmetropoler och riktar strålkastarna mot mediebrusets bortglömda utvecklingsfrågor. De nyanserar svensk utrikesrapportering och fördjupar perspektiven. Läsarna får en unik inblick i verkligheten på platser runt hela jorden. Som läsare kan man också göra sin röst hörd och ta del i debatten genom att kommentera inläggen på bloggen. Under året skrev 65 korrespondenter (+42% jmf med föregående år) totalt 82 artiklar/blogginlägg (-8% jmf med föregående år). Utrikeskorrespondenterna uppdaterar löpande bloggen fufkorrespondenterna.com. Bloggen hade besök (+9% jmf med föregående år), varav ca unika besökare, under Fyra gånger per år sammanställer kansliet webb-tidningen FUF i Världen med några av korrespondenternas mer genomarbetade journalistiska texter. Tidningen innehåller allt från reportage och intervjuer till krönikor och nyhetsartiklar. Kansliet bestämmer deadlines, handleder skribenterna, sammanställer, korrekturläser, redigerar, layoutar och marknadsför den slutgiltiga tidningen, men påverkar utöver detta inte skribenternas val av ämnen eller arbete. Tidningen nådde FUF:s ca 700 medlemmar, samarbetspartners och kontaktpersoner och var tillgängligt på FUF:s hemsida som besöktes av unika besökare under år FUF-korrespondenternas (som startades 2013), där FUF-korrespondenterna snabbt kan dela med sig av visuella upplevelser och fakta, har fått många nya följare under året. Inte sällan är det inlägg som nyanserar bilden av de länder som korrespondenterna befinner sig i och som utmanar de stereotyper som många gånger visas i annan följdes vid årets slut av 280 personer (+600% jmf med föregående år) Seminariegruppen Stockholm Seminariegruppen har i uppgift att planera och genomföra våra så kallande fåtöljen-samtal. Studenterna väljer själva teman på fåtöljerna och bjuder in talare. Gruppen fortsatte under 2014 att vara stor och har bestått av totalt 25 unika studenter (-4% jmf med föregående år) som arrangerat 11 fåtöljensamtal vilka besöktes av 297 personer (+35% jmf med föregående år). Fåtöljerna blir alltmer välbesökta och intresset för att delta i seminariegruppen är konstant högt Biståndsdebattsgruppen Bistånddebattgruppen (debattgruppen från och med nu) ansvarar för den löpande driften av webbportalen Biståndsbebatten.se. Till uppgifterna hör att omvärldsbevaka, uppdatera sajtens innehåll, uppmuntra sakkunniga att skriva exklusiva debattartiklar samt bevaka seminarier genom att twittra och skriva referat som publiceras på sajtens redaktionsblogg. Debattgruppen bevakar även seminarier och andra händelser på plats i Visby under den årliga Almedalsveckan (läs mer under Almedalen), samt scannar in äldre dokument som inte finns tillgängliga i elektroniskt format (läs mer under 2.3 Biståndsdebatten.se). Studenter som är nya för terminen handleds av studenter som varit engagerade i debattgruppen sedan tidigare. Arbetet koordineras och följs upp av projektledaren, som träffar studenterna 1-4 ggr per månad. Koordineringsmetoderna för debattgruppens arbete har utvecklats under året. På mötena diskuteras, utöver den löpande verksamheten, även debatternas tematiska innehåll, exempelvis partipolitiska skillnader, post 2015-agendan, klimatfinansiering, biståndseffektivitet, biståndets resultat m.m. Gruppen arbetar även proaktivt med att identifiera kommande debatthändelser och med 11

12 att kontakta presumtiva debattörer med sakkunskap inom området. Studenterna uppmuntras att komma med egna initiativ. Som ett led i detta bildades under året en styrgrupp som har till uppgift att koordinera förberedelserna inför och arbetet under Almedalsveckan utgjordes debattgruppen av 23 unika studenter (+35% jmf med föregående år) Pop Up-grupper Konceptet med Pop Up-grupper skapades för att ge unga engagerade möjlighet att, med stöd från kansliet, styrelsen och föreningens nätverk, genomföra egna projekt eller bygga vidare på tidigare studentdrivna projekt. Grupperna bygger helt på att det finns ett lokalt engagemang att driva en grupp i Stockholm eller på andra orter i Sverige. FUF stöttar och hjälper gruppen, men går in med förförståelsen att grupper, särskilt sådana som inte kan samordnas från kansliet, ofta är tillfälliga och att det inte nödvändigtvis behöver vara något negativt. Att som liten organisation etablera sig på andra orter är svårt, dyrt och tidskrävande. Pop Up:erna agerar som en länk till olika geografiska platser i Sverige och gör FUF synligt, samtidigt som grupperna arbetar som aktiva vidareinformatörer av utvecklingsfrågor, erbjuds kompetensutveckling och andra FUF-förmåner. Under 2014 har tre geografiska och två tematiska Pop Up:er varit aktiva: en seminariegrupp i Lund, en föreläsningsgrupp i Växjö, en studiecirkel i Göteborg, en karriär-pop up samt en kommunikations-pop Up i Stockholm. Särskilt Pop Up:en i Lund har under året varit mycket aktiv (de har arrangerat 8 fåtöljensamtal och 6 andra kompetensutvecklingsaktiviteter) och har en stabil kärna av engagerade FUF:are. Karriär-Pop Up:en togs initiativ till för att på ett mer strukturerat sätt kartlägga möjligheter och inspirera unga som vill jobba inom utvecklingsfrågesektorn. Kommunikations-Pop Up:en arbetade med FUF:s interna strategi för kommunikation i social media Kompetensutveckling & mentorskapsmatchning FUF har som mål att erbjuda kompetensutveckling till dem som är aktiva i någon av grupperna. Kompetensutvecklingen är en del av målet att överbrygga gapet mellan studenternas akademiska kunskap och de praktiska erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. FUF försöker bygga de aktivt engagerades kapacitet och förse dem med praktiska verktyg för att kunna arbeta med kommunikation kring globala utvecklingsfrågor. Under 2014 har FUF inom aktiv-/student-/vidareinformatörsverksamheten kunnat erbjuda de aktiva en tredagars skräddarsydd kurs i kommunikation kring globala utvecklingsfrågor på Sida Partnership Forum i Härnösand, deltagande på Almedalsveckan, deltagande på MR-dagarna, deltagande på Nordiskt Forum, studiebesök, mingel med aktörer inom biståndet, tematiska utbildningar, film och samtal. Vi hade även premiär för FUF-dagarna, en satsning på att kombinera kompetensutveckling och diskussion om globala utvecklingsfrågor med möten mellan medlemmar/grupper/styrelsen. Totalt har 71 studenter deltagit vid de olika tillfällena under året (+11% jmf med föregående år). Sedan år 2013 erbjuds samtliga aktiva i FUF:s grupper möjligheten att få en mentor. Denna mentorskapsmatchning syftar till att knyta samman de aktiva studenterna/nyutexaminerade med vår mycket kvalificerade, kunniga och erfarna äldre medlemsbas. Under 2014 träffade 39 adepter 23 mentorer. 2.3 BISTÅNDSDEBATTEN.SE Projektet Biståndsdebatten.se har två ambitioner: dels att utgöra en tjänst (webbportalen), dels att engagera och öka kunskapen hos ideellt engagerade studenter/nyutexaminerade. Som webbportal syftar Biståndsdebatten.se till att bevaka och nyansera den svenska debatten om global utveckling. Under året ökade antalet följare i social media till stycken (+39% jmf med föregående år). Twitter och Facebook står för 60 % rspektive 40 % av följarna. Att material som Biståndsdebatten.se publicerat på Twitter och Facebook under en 90-dagarsperiod (2 okt - 31 dec, 2014) visats i skärm respektive ggr visar den stora betydelsen av Twitter och Facebook som spridningskanaler. År 2014 hade Biståndsdebatten.se färre besökare på webben jämfört med föregående år. Under året besöktes sajten gånger (-14% jmf med 2013, då den besöktes gånger) av unika besökare (-10% jmf med 2013, då den besöktes av unika besökare). En anledning till det något sämre resultatet för webben 2014 är en mycket uppmärksammad artikel som publicerades exklusivt för Biståndsdebatten.se i oktober

13 Artikeln, som var en replik av Sidas kommunikationschef på en krönika av Elisabeth Höglund, beräknas ensamt ha lockat till ca besök av unika besökare. Skälen till varför just denna artikel drog så mycket trafik går naturligtvis att diskutera, men det är rimligt att anta att artikelns underhållningsvärde och att den riktade sig mot en namnkunnig journalist spelade in. Under 2014 har Biståndsdebatten.se inte lyckats publicera någon enskild exklusiv debattartikel av lika stort allmänintresse, vilket har påverkat besöksstatistiken. Om den extraordinärt uppmärksammade artikeln inte hade publicerats, hade besöksstatistiken för 2014 inneburit en ökning av unika besökare med 28 % jämfört med 2013, och en marginell ökning av antalet besök (1%). Trots att Biståndsdebatten.se inte lyckades publicera en lika uppmärksammad artikel går det alltså att tala om en rejäl generell ökning av antalet unika besökare. En av anledningarna till den generella ökningen av antalet unika besökare är att 57 artiklar publicerades exklusivt för Biståndsbatten.se under året (+36% jmf med föregående år), vilket innebär att drygt en debattartikel i vecka har publicerats. Ökningen av antalet exklusiva debattartiklar beror på de två seminarie- och debattprojekten som kopplats till sidan och som hade som delmål att generera exklusiva debattartiklar; att allt fler självmant söker sig till Biståndsdebatten.se för att publicera debattartiklar; och att debattgruppen har fått i uppgift att proaktivt leta debattörer. Den självklara utmaningen framöver är att lyckas publicera debattartiklar som är tilltalande för en bredare publik utan att göra avkall på saklig relevans. Biståndsdebattens dokumentarkiv, som skapades 2013, innehöll vid 2014 års slut dokument. Lejonparten av dessa dokument har överlämnats till Sida, som nu har tillgängliggjort dokumenten på OpenAid.se. Sedan januari 2014 syns samtliga debattartiklar som läggs upp på Biståndsdebatten.se i Sidas mobiltelefon-app "Öppna Biståndet", som lanserades i början av året i syfte att sammanställa historisk och nutida biståndsdata Almedalen År 2014 var FUF för fjärde gången på plats i Visby under Almedalsveckan och bevakade debatten om bistånd och globala utvecklingsfrågor. Allt samlades på biståndsdebatten.se/almedalen. Denna gång var 23 personer på plats (+287% jmf med föregående år). Av dessa personer var 16 från Biståndsdebatten.se, fem från FUF:s andra studentgrupper samt två från FUFs: kansli. Under veckan bevakades 88 seminarier (+60% jmf med föregående år) via Twitter, Facebook och genom en särskild kalender och flik på Biståndsdebatten.se. Med hjälp av den särskilda kalendern kunde sajtens besökare i förhand se veckans alla utvecklingsfrågerelaterade seminarier, se vilka av dessa som skulle bevakas av Biståndsdebatten.se, samt information om livestreaming etc. Samma kalender kompletterades sedan, vartefter seminarierna ägde rum, med referat skrivna av studenterna, videoklipp etc., vilket innebar att sajtens besökare även kunde ta del av seminarierna i efterhand. Där finns nu 29 referat, 66 filmer och de mest uppmärksammade tweetsen från de 84 seminarier som bevakades via Twitter. Eftersom konceptet med den särskilda kalendern var en mycket uppskattad del i Almedalsbevakningen, kommer en likande typ av kalender ersätta biståndsdebattens nuvarande vanliga kalender. Det är ett viktigt verktyg för att utveckla bevakningen av seminarier i Stockholm i framtiden. Studenterna som var med under Almedalsveckan hade även tillgång till FUF:s radioutrustning och producerade löpande podcastintervjuer med sakkunniga och besökare, bl.a. dåvarande utrikesminister Carl Bildt och IKFF:s generalsekreterare Josefine Karlsson. Totalt publicerades 7 st podcasts under veckan. Dessa finns att lyssna på på FUF:s betydande närvaro under Almedalsveckan 2014 möjliggjordes av Sida som bekostade de 23 personernas resor och boende. Detta är ett kostnadseffektivt sätt för Sida att bidra till en omfattande bevakning av politikerveckans debatt av biståndsfrågorna. Det finns få organisationer på plats under Almedalsveckan som har kapacitet att simultanbevaka 23 seminarier samtidigt. Studenterna, som oavlönat sörjer för den omfattande bevakningen, tillägnar sig kunskap, erfarenhet och verktyg som stärker deras kapacitet att kritiskt granska och vidareförmedla information om den svenska debatten om bistånd och utvecklingsfrågor. Dessutom har studenterna varit duktiga på att utnyttja möjligheterna att knyta nya kontakter med andra organisationer och myndigheter som närvarar under Almedalsveckan. Inför och under Almedalsveckan har de ideellt engagerade studenterna träffat tidigare biståndsminister Gunilla Carlsson, generalsekreterare, kommunikationschefer, pressekreterare, opinionsbildare och akademiker med inriktning på bistånd- och utvecklingsfrågor. 13

14 2.4 PRAKTIKANTPROGRAMMET I 30 år har FUF förmedlat praktikanter till organisationer, företag och myndigheter som arbetar med globala utvecklingsfrågor och internationellt samarbete. FUF har nu, efter flera års arbete, fått en mer hållbar finansiering för praktikverksamheten. Finansieringen blev klar under våren 2014, en ny praktikantsamordnare fanns på plats i april och hösten 2014 drog det treåriga Sida-finansierade praktikantprogrammet igång. Under våren förmedlades 30 praktikanter och vid praktikantprogrammets premiär hösten 2014 ingick 26 praktikanter. Programmet innebär att praktikplatser fortsätter att förmedlas, dock enbart till svenska företag, organisationer och myndigheter som arbetar med globala utvecklingsfrågor. Alla praktiker görs på heltid och är terminslånga. De ökade resurserna innebär att parallellt med praktikerna får de antagna på programmet nu också ta del av kvalitativa, kompetenshöjande och nätverksskapande moment, bl.a. en förberedande uppstartskurs, en karriärkurs och nätverksträffar enligt följande: Uppstartskurs för praktikanter Uppstartskursen gav en fördjupad bild av vad det innebär att arbeta med olika former av svenskt utvecklingssamarbete. Kursen förberedde även praktikanterna för att på ett praktiskt sätt kunna lösa kommande arbetsuppgifter på praktikplatsen. Praktikant-After Work/nätverkande Tre stycken praktikant-aw:s arrangerades under terminen. Syftet var att erbjuda praktikanter tillfällen att informellt ses, prata om sin praktiktid ochmatt nätverka med varandra. Karriärkurs Myndigheter såsom Sida, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Folke Bernadotteakademin och utlandsmyndigheter är exempel på arbetsplatser som praktikanterna är intresserade av. Genom FUF:s karriärskurs fick praktikanterna en möjlighet att skaffa sig ett försprång i det kommande arbetssökandet. Moment som ingick var en CV-workshop som inkluderade tips på hur man kan förpacka sin kompetens i ett CV och en genomgång av hur framtidens arbetsmarknad inom myndighetsvärlden kan se ut om 2, 5 och 10 år. Träff om vägarna till utvecklingsjobben Att jobba med globala utvecklingsfrågor är så mycket mer än att jobba med traditionellt bistånd, det krävs arbete på många plan för att bidra till en hållbar utveckling. För att exemplifiera det bjöd vi in praktikanterna till en träff där vi diskuterade möjligheter och lyfte spännande alternativa karriärvägar. Avslutningsträff Terminen avslutades med en träff som behandlade hur praktikanterna kan använda sina nya kunskaper från praktiken i kommande arbetsliv. Under en eftermiddag utvärderade praktikanterna terminen genom att reflektera över hur de kan formulera sina nyvunna erfarenheter så att de kan kommuniceras till framtida arbetsgivare. Vi lyfte även hur de kan formulera sig på ett kommunikativt sätt i en kompetensbaserad intervjusituation. Praktikantprogrammet har också inneburit att FUF under året, tillsammans med praktikanter, har kunnat delta vid 15 arbetsmarknads- och informationsdagar för att sprida information om programmet till nya intressenter. 3. RESULTAT Nedan presenteras några resultat från utvärderingar av FUF:s verksamhet under 2014, inklusive jämförelsetal. 14

15 Antal Biståndsdebattsföljare i social media Antal förmedlade praktikanter Antal unika aktiva studenter Antal aktiviteter (seminarier, kompetensutvecklingstill fällen och arbetsmarknadsdag ar etc.) à Varav seminarier à Varav seminarier arrangerade av studenter Totalt antal personer som deltagit vid samtliga aktiviteter Ca Ca Ca ?? Ca Gentemot FUF:s huvudsakliga finansiär under året, Forum Syd, såg resultatuppfyllelsen ut enligt följande: Totalt antal personer som deltagit vid seminarier Förväntade resultat Indikatorer Uppnått resultat Vidareinformatörsverksamheten: - Andel vidareinformatörer som anser sig 93%. Skapa en oberoende mötesplats för aktörer med och utan erfarenhet av genom FUF ha ökat sin kunskaper om globala utvecklingsfrågor Enligt förväntan (95% 2013) utvecklingsfrågor som möjliggör direkt - Antal personer som vidareinformerats Totalt st (fördelat på 489 fåtöljen- informationsspridning och informationsspridning genom kapacitetsstärkta aktiva unga av FUF-studenter besökare; FUF-korrespondenternas bloggbesökare och Instagramföljare; vidareinformatörer av utvecklingsfrågor genom seminariegruppen, FUFkorrespondenterna, tidningsgruppen, biståndsdebattsgruppen och ett antal 700 FUF-bladsläsare; och Biståndsdebattens följare och prenumeranter). Över förväntan ( st år 2013) Pop Up-FUF. - Antal vidareinformatörer som fått ökad 71 kompetens att vidareinformera genom Över förväntan (64st 2013) kompetensutvecklingstillfällen Biståndsdebatten.se: Samla, tillgängliggöra och sprida information om argument och resonemang i den offentliga diskussionen om utvecklings- och biståndsfrågor och stimulera till debatt genom att bjuda in sakkunniga, - Antal direkta och indirekta följare i sociala nätverk - Antal publicerade debattartiklar av sakkunniga - Antal besök på hemsidan - Antal registrerade ledar- och direkta, indirekta Över förväntan ¹ 57 Över förväntan besökare, besök Enligt förväntan tjänstemän, forskare och andra att bidra debattartiklar samt rapporter Över förväntan med sina perspektiv - Antal kommentarer/repliker/ interaktioner Seminarieverksamheten: - Antal seminariebesökare som anser att Som neutral aktör arrangera seminarier, de har ökat sin kunskap om de samtal och filmvisningar och därmed behandlade ämnena öka kunskapen om globala utvecklingsfrågor hos projektets målgrupper Över förväntan 92% Över förväntan (89% 2013) - Antal organisationssamarbeten 17 vid seminarier, 47 totalt Över förväntan (14 vid seminarier, 27 övriga 2013) - Antal seminariebesökare 2 011st Över förväntan (1 642 st 2013) 1 Biståndsdebatten.se ingick inte i Forum Syd-projektet 2013 och det har därför inte redovisats några jämförelsetal 15

16 3.1 SEMINARIEVERKSAMHETEN Under året har totalt 222 seminariebesökare svarat på enkäter. Den största gruppen besökare, 22%, som deltar vid våra större seminarier (ej fåtöljensamtal) är praktiker inom civilsamhället, följt av pensionärer, 19%, praktiker inom offentlig sektor, 16%, annat, 14% och studenter, 9%. Vid fåtöljensamtalen är istället 46% studenter, 12% praktiker inom civilsamhället och 11% praktiker inom offentlig sektor. Av besökare vid både fåtöljensamtal och externa seminarier anser 92% att de ökat sin kunskap inom de ämnen som behandlats. 88% av dessa tror att de i sitt arbete/studier/annat kommer att ha nytta av denna kunskap. 96% anger också att de kommer att dela med sig av den kunskap de inhämtat och då främst till vänner, familj, arbetskamrater, kurskamrater och inom föreningslivet, men också via exempelvis Facebook. 98% har bedömt att seminariet de deltog vid var ett viktigt informationstillfälle och 95% tyckte att det höll en god kvalitet. Några kommentarer från seminarieutvärderingar: Mycket bra seminarium. Faktum är att alla seminarium som jag deltagit på som arrangerats av FUF eller CONCORD har hållit hög nivå och varit mycket informativa samt väl förberedda. FLER seminarium! Sjukt bra seminarie. Jag är fortfarande arg på världen! Det är viktigt att civilsamhället får träffa högt uppsatta tjänstemän och att de får träffa oss, detta var ett bra tillfälle för det. Ett mycket intressant och viktigt bidrag i diskussionen om utvecklingens praktik. Duktiga föreläsare! Väldigt informativt seminarium med en oerhört kunnig och engagerande talare. Imponerande. Mkt bra talare som dessutom hade lätt att fånga upp alla frågor som var på lite olika nivå och spretade åt olika håll, det är en talang! Bra ämne, bra talare, bra stämning efteråt, känns som det hade kunnat hålla på dubbelt så länge för det var intressant, och alla typer av frågor fick plats. Fint ordnat! Superintressant och jag lärde mig massor! Mycket trevligt och intressant seminarie som tog upp en aktuell fråga (som dessutom var väldigt relevant för de ämnen jag utbildar mig inom). Jättebra och användbart. Tack! Några övriga oväntade positiva resultat: - Den översikt/sammanställning som togs fram efter seminarieserien om svensk bistånds- och utvecklingspolitik i en föränderlig värld kom att användas som läromedel vid en kurs i utvecklingsfrågor på Göteborgs universitet. - Vid fåtöljen-samtalet om ebola och insatserna i Liberia med Afrikachefen på Sida framkom det genom deltagare i publiken, som arbetade för flera olika organisationer/organ på plats i Liberia, att de svenska insatserna och aktörerna inte var tillräckligt bra koordinerade. Sida ordnade kort därefter med FUF:s hjälp ett aktörsmöte för att förbättra situationen. - Driftsoperatörerna för utlendingsdirektoratet som driver 5 asylboenden i Norge kontaktade FUF för att de sett filmen av fåtöljen-samtalet om Flyktingarnas väg till Europa med Christer Zettergren (omvärldschef på Migrationsverket). De eftersökte bra föreläsare till professionella seminarier för deras anställda. Förbättringspotential: Vi får väldigt få negativa kommentarer i våra utvärderingar. Det finns alltid olika åsikter om tiden för frågor från publiken är för kort, för lång eller lagom lång där råder det allt som oftast delade åsikter bland deltagarna. Två kommentarer om förbättringspotential inom seminarieverksamheten som vi har fått är: Dominansen av äldre män bland frågeställarna var iögonfallande. Det är kompetenta, duktiga äldre män med stort biståndskunnande som ställer frågorna men än dock en snäv krets. FUF behöver hitta sätt att stimulera 16

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2012 1 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2012 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2012 7 1. INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR 7

Läs mer

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011

Föreningen för Utvecklingsfrågor. Verksamhetsberättelse 2011 Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2011 1 FUF Är: Partipolitiskt och religiöst obunden. Bildades 1972 Syfte Metod: Medlemmar Styrelse Finansiering Aktiviteter Årligt Pris informera

Läs mer

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12

Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 Kommunikation i Sverige R A P P O R T S V E R I G E P R O G R A M M E T 2 0 12 2012 P A G E 1 of (22) D A T E 2013-05-02 Ankin Ljungman A U T H O R Innehåll Innehåll 1 Bakgrund och sammanfattning 2 Målgrupp

Läs mer

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet

Resultatuppföljning 2008. Informations- och påverkansprogrammet Resultatuppföljning 2008 Informations- och påverkansprogrammet 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Datainsamling och analys... 4 1.4 Rapportens fortsatta upplägg... 4 2 Programbeskrivning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Innehåll Generalsekreteraren har ordet 3 Vår definition av hållbar utveckling 5 Om rapporten 6 Viktiga händelser under 7 Rädda Barnen i ett nötskal 8 Vår omvärld 10 De viktigaste

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor

För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor För Sverıge ı världen. Svenska institutets årsredovisning 2009. Dnr 437 / 2010, 114 sidor Innehåll. Inledning 04 Internationell samverkan 14 Internationellt bistånd 48 Utbildning och universitetsforskning

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete

Praktisk handledning. En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete Praktisk handledning En guide för folkhögskolor som vill söka projektmedel för transnationellt samarbete 1 Innehå llsfö rteckning FOLACs roll sid 3 Finns det stöd det transnationella arbetet i folkhögskolornas

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

Hur arbetar vi vidare?

Hur arbetar vi vidare? Hur arbetar vi vidare? En uppföljning av avslutade förebyggande insatser mot hedersrelaterat våld En socionomkandidatsuppsats med handledning av Länsstyrelsen i Skåne län. Sociala frågor Titel: Utgiven

Läs mer

Program: Facket förändrar

Program: Facket förändrar samt åtta resereportagebidrag). In ledning Program: Facket förändrar BISTÄNDSNÄMND LC WO - gagemanget bland LO och TCO förhundens medlemmar, och andra relevanta mälgnipper, för att av fackliga organisationer

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28

SLUTRAPPORT. Anders Pettersson 2015-06-28 SLUTRAPPORT Anders Pettersson 2015-06-28 1 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Frågeställningar... 4 1.3 Metod och avgränsningar... 4 1.4 Om rapporten... 5 2. Presentation av

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016

Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Verksamhetsplan för föreningen Ordfront 2015-2016 Introduktion/Bakgrund: Kulturföreningen Ordfront arbetar för allas lika värde och rättigheter, för demokrati och mänskliga rättigheter i allmänhet och

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM 2014 ÅRSBERÄTTELSE HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM INNEHÅLL 4 REKTORSORD: MED STORA STEG FRAMÅT 6 HANDELSHÖGSKOLAN I KORTHET 8 EN FRAMGÅNGSRIK SKOLA 9 UTBILDNING MED GODA RESULTAT 10 MÅNGFALD I FOKUS 12

Läs mer

branschen Universitet, högskolor, och folkhögskolor Vägar in i Utbildningsspecial Bästa sätten att imponera på rekryterarna

branschen Universitet, högskolor, och folkhögskolor Vägar in i Utbildningsspecial Bästa sätten att imponera på rekryterarna Utbildningsspecial Så får du jobbet Bästa sätten att imponera på rekryterarna Anna Ryott Krokig karriär ledde till vd-posten Så gjorde vi Daniel, Mahyad och Johan berättar Vägar in i branschen Universitet,

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet

Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet Verksamhetsberättelse 2012 för Svenska FN-förbundet SVENSKA FN-FÖRBUNDET Innehåll Inledning 3 Detta är FN-förbundet 6 Riksorganisationer 7 Fred, säkerhet och nedrustning 8 Utveckling och fattigdomsbekämpning

Läs mer

LAG-arbetet i Leader Bergslagen

LAG-arbetet i Leader Bergslagen LAG-arbetet i Leader Bergslagen Kvalitativ utvärdering Helen Uliczka & Agneta Halvarsson Apel FoU September 2014 Innehåll Bakgrund för uppdraget... 2 Anvisningar från Jordbruksverket... 3 Rapportens utformning,

Läs mer

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912

Projektet KUSE. Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 Projektet KUSE Följeforskarrapport Bert-Ola Bergstrand, 20110912 INNEHÅLL 1. BAKGRUND PROJEKTET KUSE... 3 2. LÄRANDE OCH RESULTAT - EFFEKTER... 4 2.1 ANALYSMODELL... 4 3. URVAL OCH DATAINSAMLING... 5 4.

Läs mer