Beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Stockholms län samt vissa angränsande kommuner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Stockholms län samt vissa angränsande kommuner"

Transkript

1 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 8 Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Stockholms län samt vissa angränsande kommuner Ärendebeskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik inom Stockholms län och vissa angränsande kommuner. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 24 februari Dagens pendeltågstrafik i Stockholms län samt vissa angränsande kommuner, bilaga 1. Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Södermanlands län, bilaga 2. Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Uppsala län, bilaga 3. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta att godkänna överenskommelserna avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Södermanlands respektive Uppsala län i enlighet med vad som framgår av bilaga 2 och 3, dels besluta, under förutsättning av att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Södermanlands respektive Uppsala län fattar korresponderande beslut avseende behörigheten för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheterna gemensamma område, att med stöd av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik och i enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet fastställa allmän trafikplikt för pendeltågstrafik inom Stockholms län samt vissa angränsande områden i Södermanlands och Uppsala län i enlighet med vad som framgår av detta ärende att gälla under perioden den 1 juli 2016 den 30 juni 2031.

2 2(6) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Nuvarande trafikavtal avseende pendeltågstrafiken löper ut till juli år Avtalet kan inte förlängas ytterligare och driften av pendeltågstrafiken behöver därmed upphandlas på nytt. I enlighet med kollektivtrafiklagen ska upphandling av regional kollektivtrafik föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. Stockholms läns trafikförsörjningsprogram anger att kollektivtrafiken i länet ska vara sammanhållen och robust samt tillgänglig och överblickbar för alla samt erbjuda hållbara resor. Detta utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt. Den 27 juni 2013 annonserades den kommande upphandlingen av pendeltågstrafiken i EU:s officiella tidning i enlighet med kollektivtrafiklagen. Samråd inför upphandling (SIU) har genomförts under perioden septemberoktober Kommersiella aktörer bedöms utifrån det samråd som skett samt de mål och det offentliga åtagande som anges i trafikförsörjningsprogrammet inte kunna erbjuda länets kollektivtrafikresenärer en trafikförsörjning motsvarande den upphandlade trafiken. Landstinget föreslås därmed besluta om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Stockholms län samt vissa kommuner i angränsande län. Bakgrund Landstingsfullmäktige antog den 18 september 2012 länets regionala trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet kompletterades den 17 september 2013 vad gäller kollektivtrafik på vatten. Programmet är ett strategiskt dokument för kollektivtrafikens utveckling i länet. I enlighet med kollektivtrafiklagen ska upphandling av regional kollektivtrafik föregås av ett beslut om allmän trafikplikt. Beslut om allmän trafikplikt kan endast omfatta regional kollektivtrafik, det vill säga sådan trafik som huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärers behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som sett till sitt nyttjande faktiskt tillgodoser ett sådant behov. Trafikförsörjningsprogrammets vision är att en attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem ska bidra till att Stockholm är Europas mest attraktiva

3 3(6) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) storstadsregion. För att arbeta mot visionen innehåller programmet målen attraktiva resor, tillgänglig och sammanhållen region samt effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. Målen är nedbrutna och tilldelade måltal för uppföljning samt åtgärder för genomförande. Kollektivtrafiken ska vidare vara sammanhållen och robust, tillgänglig och överblickbar för alla samt erbjuda hållbara resor. Detta utgör grunden för beslut om allmän trafikplikt. Överväganden Pendeltågstrafiken i länet spelar en betydande roll i kollektivtrafiksystemet. Trafiken försörjer 15 av länets 26 kommuner samt fyra kommuner utanför länets gränser med stomtrafik. En ansenlig mängd av länets invånare bor i en kommun med pendeltågsstation. Pendeltågstrafiken länkar samman kommunerna längs järnvägen med de centrala delarna av regionen, viktiga kollektivtrafikknutpunkter, annan stomtrafik samt omfattande busstrafik. Därigenom erbjuder pendeltågstrafiken ett brett spektra av resor som tillgängliggör större delen av länet. Det stora upptagningsområdet medför att pendeltågstrafiken spelar en väsentlig roll för den rumsliga integrationen i regionen. För åtta av kommunerna är pendeltåget stommen inom kollektivtrafiken varför pendeltågstrafiken där är grundläggande för den geografiska tillgängligheten till övriga regionens utbud. En resa med pendeltåg i länet utgör ofta den första eller sista länken i en resekedja och trafiken tillgängliggör arbetsplatser, offentlig och kommersiell service och andra målpunkter. Nulägesbeskrivningen (se bilaga 1) av pendeltågstrafiken i Stockholms län indikerar att trafiken fyller en helt väsentlig funktion för dagligt resande. Andelen resenärer som reser med månads-, kvartals- och årsbiljett är hög i pendeltågstrafiken. Utifrån detta är det viktigt att kollektivtrafiken präglas av långsiktighet och stabilitet och att den är integrerad med övrig upphandlad kollektivtrafik inom länet med vissa anslutningar i kommuner utanför länsgräns. Pendeltågstrafiken trafikerar statens järnvägsnät. Tilldelning av kapacitet sker årsvis och i konkurrens med annan järnvägstrafik. Tilldelningen görs av Trafikverket som är infrastrukturförvaltare för statens järnvägsnät. Nuvarande trafikavtal löper ut till juli år Avtalet kan inte förlängas ytterligare och driften av pendeltågstrafiken behöver därmed upphandlas på nytt. Den 27 juni 2013 annonserades upphandlingen av pendeltågstrafik inom Stockholms län med vissa angränsande områden i EU:s officiella tidning i

4 4(6) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) enlighet med kollektivtrafiklagen. Samråd inför upphandling (SIU) har genomförts under perioden september-oktober 2013 för att bland annat undersöka marknadens intresse för att bedriva kommersiell kollektivtrafik inom området. Inom ramen för samrådet framkom tre huvudsakliga synpunkter. Möjligheterna att bedriva kommersiell pendeltågstrafik bedöms som begränsade. Det intresse som ändå finns begränsas av en rad strukturella förhållanden, som t.ex. tillgång till depåer och annan för driften nödvändig infrastruktur, som begränsar de faktiska möjligheterna att bedriva kommersiell pendeltågstrafik. Vidare är drift av pendeltågstrafik kapitalintensiv. Alternativ användning av fordon utanför efterfrågetoppar är begränsad. Kommersiella aktörer bedöms utifrån det samråd som skett samt de mål och det offentliga åtagande som anges i trafikförsörjningsprogrammet inte kunna erbjuda länets kollektivtrafikresenärer en trafikförsörjning med pendeltåg motsvarande den upphandlade stomtrafiken. Vidare tillåter kollektivtrafiklagen att kommersiell trafik anmäls och avanmäls med tre veckors varsel, vilket i sig är en försvårande omständighet för den långsiktighet och stabilitet som är avgörande för pendeltågstrafikens funktion som stomme i kollektivtrafiknätet. Mot ovanstående bakgrund föreslås att trafiknämnden fastställer allmän trafikplikt för pendeltågstrafik inom Stockholms län samt vissa angränsande områden under perioden den 1 juli 2016 den 30 juni Genom trafikplikten åtar sig landstinget att tillhandahålla länets invånare och besökare en, sammanhållen, attraktiv och kostnadseffektiv kollektiv pendeltågstrafik i Stockholms län samt i angivna kommuner utanför länet. Området för trafikplikten definieras i text och karta enligt bilaga 3. Nulägesbeskrivningen av pendeltågstrafiken, i text och karta, begränsar inte den framtida trafikeringen. Tillkommande stationer inom järnvägsnätet kan trafikeras om det bedöms rimligt. Den upphandlade trafiken inom områdena blir genom beslutet om allmän trafikplikt fortsatt integrerad med länets övriga regionala kollektivtrafik och taxesystem, vilket fortsatt möjliggör sammanhängande resor såväl i länet som i vissa angränsande områden utanför länet Beslutet om allmän trafikplikt innebär att intentioner och mål i trafikförsörjningsprogrammet verkställs genom att trafiken kan upphandlas. I den kommande upphandlingen av trafiken i området kommer att specificeras hur intentionerna i trafikförsörjningsprogrammet praktiskt ska genomföras.

5 5(6) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Regional kollektivtrafik Som framgår av nulägesbeskrivningen, bilaga 1, bedrivs pendeltågstrafiken över länsgränsen vad avser trafiken till Uppsala, Bålsta och Gnesta. För att landstinget även framöver ska kunna anordna denna trafik måste trafikpliktsbeslutet även omfatta de områden som ligger utanför länet. En formell förutsättning för sådant trafikpliktsbeslut är att landstinget, i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet i Stockholms län, träffar överenskommelse med övriga regionala kollektivtrafikmyndigheter inom vars område trafikplikten ska gälla om att landstinget har behörighet att fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Förslag till sådana överenskommelser avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Södermanlands respektive Uppsala län bifogas detta ärende, bilaga 2 och 3. Trafiknämnden föreslås att godkänna överenskommelserna. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Beslutet om allmän trafikplikt medför i sig inga ekonomiska konsekvenser. Upphandlingens ekonomiska konsekvenser kommer att belysas i samband med kommande förslag till anskaffningsbeslut. Miljökonsekvenser av beslutet Trafikförsörjningsprogrammets mål attraktiva resor innefattar att kollektivtrafiken ska bli mer konkurrenskraftig och öka sin marknadsandel och föreliggande beslut är en viktig del i landstingets ambition. Ett trafikpliktsbeslut medför, genom upphandling, en stabil trafikering över tid som genom taxesystemet är integrerad med övriga kollektivtrafiken. Programmets mål effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan innefattar reduktioner av utsläpp och energianvändning samt ökad andel förnybart bränsle i fordonsflottan. Genom ett trafikpliktsbeslut kan krav i enlighet med landstingets miljöambitioner ställas på upphandlad trafik. Ett trafikpliktsbeslut medför, i och med trafikförsörjningsprogrammets mål tillgänglig och sammanhållen region, att en styrning av upphandlad pendeltågstrafik möjliggörs. Detta medför att krav i enlighet med landstingets ambitioner för tillgänglighet kan ställas.

6 6(6) Strategisk utveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Anders Lindström Förvaltningschef Jens Plambeck Chef Strategisk Utveckling

7 1(7) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck BILAGA Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Dagens pendeltågstrafik i Stockholms län samt vissa angränsande kommuner Under en vardag görs drygt 2,5 miljoner påstigningar i den upphandlade kollektivtrafiken i Stockholms län, vilket omräknat innebär drygt resenärer. Det dagliga resandet inom länet är tydligt riktat till och från de centrala delarna. Under högtrafik över innerstadssnittet är kollektivtrafikandelen av de motoriserade resorna 78 % 1. En starkt bidragande orsak till att kollektivtrafiken används i så stor utsträckning i länet är att den är väl utbyggd, har god täckning, hög turtäthet och är prisvärd. Pendeltågstrafikens omfattning i Stockholms län och angränsande kommuner beskrivs nedan i text och karta. Ytterligare information och bakgrund finns i Idéstudie inför trafikupphandling av pendeltågsverksamheten (E24) (SL ). Linjeupplägg Pendeltågstrafiken utgörs av fyra linjer: J37 Södertälje Gnesta J35 Bålsta Nynäshamn J36 Södertälje Märsta J38 Älvsjö Uppsala Kommuner Pendeltågstrafiken trafikerar flera av kommunerna i Stockholms län och därtill Håbo, Knivsta och Uppsala kommuner i Uppsala län samt Gnesta kommun i Södermanlands län: 1 Andel resor med SL jämfört med personbil. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

8 2(7) Strategisk Utveckling Klicka här för att ange text. BILAGA Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Stockholm Järfälla Upplands Bro Solna Sundbyberg Sollentuna Upplands Väsby Sigtuna Huddinge Botkyrka Salem Södertälje Haninge Nynäshamn Gnesta (Södermanlands län) Håbo (Uppsala län) Knivsta (Uppsala län) Uppsala (Uppsala län) Stationer och kopplingar till övriga stomnätet I pendeltågsnätet finns totalt 53 pendeltågsstationer. Stationerna samt de pendeltågslinjer som trafikerar dem återges nedan, redovisade per kommun. Vidare återges anslutningar till övriga stomnätet i stationerna 2. Om ingen notering finns utöver pendeltåg trafikeras inte den stationen av annan stomlinje. För kommuner utanför Stockholms län redovisas inte förekomst av annan stomnätstrafik 3. Stockholm Stockholms central, J35, J36, J37, J38 o T10, T11, T13, T14, T17, T18, T19 Stockholms södra, J35, J36, J37, J38 o B4 Årstaberg, J35, J36, J37, J38 o L22 Älvsjö, J35, J36, J37, J38 o B173 2 T står för tunnelbana, L för lokalbana och B för buss och siffran anger respektive stomlinje. 3 Uppsala resecentrum trafikeras av linje 677 Norrtälje Uppsala.

9 3(7) Strategisk Utveckling Klicka här för att ange text. BILAGA Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Farsta strand, J35 o T18 Spånga, J35 o B179 Järfälla Barkarby, J35 Jakobsberg, J35 o B178 Kallhäll, J35 Upplands Bro Bro, J35 Kungsängen, J35 Håbo (Uppsala län) Bålsta, J35 Solna Solna, J36, J38 o B 176, B 177 Ulriksdal, J36, J38 Sundbyberg Sundbyberg, J35 o T10 o L22 Sollentuna Helenelund, J36, J38 o B178 Sollentuna, J36, J38 o B 179 Häggvik, J36, J38 Norrviken, J36, J38 Rotebro, J36, J38 Upplands Väsby Upplands Väsby, J36, J38

10 4(7) Strategisk Utveckling Klicka här för att ange text. BILAGA Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Sigtuna Rosersberg, J36 Märsta, J36 Arlanda, J38 Knivsta (Uppsala län) Knivsta, J38 Uppsala (Uppsala län) Uppsala, J38 o B677 Huddinge Stuvsta, J36 Huddinge, J36 o B 172 Flemingsberg, J36 o B 172 Trångsund, J35 Skogås, J35 Botkyrka Tullinge, J36 Tumba, J36 Salem Rönninge, J36 Södertälje Östertälje, J36 Södertälje, J36, J37 Södertälje hamn, J36, J37 Södertälje syd, J37 Järna, J37 Mölnbo, J37 Gnesta (Södermanlands län) Gnesta, J37

11 5(7) Strategisk Utveckling Klicka här för att ange text. BILAGA Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Haninge Handen, J35 Jordbro, J35 Västerhaninge, J35 Krigslida, J35 Tungelsta, J35 Hemfosa, J35 (Vega), J35 Nynäshamn Segersäng, J35 Ösmo, J35 Nynäsgård, J35 Gröndalsviken, J35 Nynäshamn, J35 Integrationen med stomnätet är omfattande. Utöver stomlinjer ansluter åtskilliga busslinjer till de olika stationerna i ett finmaskigt nät. Kommersiell kollektivtrafik Det järnvägsnät som trafikeras av pendeltågstrafiken nyttjas också av en rad kommersiella aktörer, där SJ är den största aktören. De övriga består av Veolia, Skandinaviska Jernbanor och under 2014 även av MTR och Citytåg. Järnvägsmarknaden är avreglerad varför graden av kommersiella aktörer kan förväntas öka. Arlandabanan trafikeras av A-train.

12 6(7) Strategisk Utveckling Klicka här för att ange text. BILAGA Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen) Statistik för dagens pendeltågstrafik Antal fordon 134 Antal linjer 4 Linjenätslängd (km) 241 Antal stationer 53 Personkilometer per dygn Sittplatsutnyttjande/dygn 26 % Låginsteg X60 ja, X10 nej 4 Påstigande vintervardag Påstigande/år (miljoner) 76 Andel totalt antal påstigande 10 % Antal avgångar/år Utförd trafik (tågkilometer) Utförda tågtimmar Kundnöjdhet (totalt SL) 64 % (71 %) Andel periodbiljett 70 % Befolkning i berörda kommuner Arbetsplatser i berörda kommuner Pendeltågstrafiken utförs av två typer av fordon, X60 och X10. Fler X60-fordon kommer levereras.

13 7(7) Strategisk Utveckling Klicka här för att ange text. BILAGA Diarienummer SL Infosäk. klass K1 (Öppen)

14 Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Södermanlands län Denna överenskommelse avseende behörigheten för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Södermanlands län har denna dag träffats mellan 1. Stockholms läns landsting 2. Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet i egenskap av att vara regionala kollektivtrafikmyndigheter inom respektive län. Myndigheterna återges nedan var för sig "Part" och gemensamt "Parterna". Stockholms läns landsting företräds av trafiknämnden inom Stockholms läns landsting (nedan RKTM Stockholm eller Trafikförvaltningen ). Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet kallas nedan RKTM Sörmland. 1. Bakgrund 1.1. Sedan år 1995 har parterna haft ett samarbete gällande pendeltågstrafik på sträckan Järna - Gnesta. Ansvarsfördelning för pendeltågstrafiken Järna Gnesta är reglerad i ett trafiksamverkansavtal. Pendeltågslinjer och stationer 2014 samt resandestatistik framgår av bilaga Trafikförvaltningen arbetar med en upphandling av pendeltågstrafik för att ersätta befintligt trafikavtal som upphör Pendeltågstrafiken bedrivs inom både Stockholms och Södermanlands län varför det, sedan lagen (2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari 2012 (nedan kollektivtrafiklagen ), behövs en överenskommelse mellan de båda regionala kollektivtrafikmyndigheterna med den innebörden att RKTM Stockholm har behörighet att fatta beslut om trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område enligt 3 kap. 1 kollektivtrafiklagen.

15 2. Allmän trafikplikt 2.1. Enligt kollektivtrafiklagen får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Ett sådant beslut får endast avse regional kollektivtrafik. 3. Överväganden 3.1. Den aktuella trafiken över länsgräns till Gnesta sammankopplar Gnesta, samt mellanliggande stationer, med Stockholms arbetsmarknadsregion. Bedömningen är att trafikutbudet i huvudsak tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. Pendeltågstrafiken är således att bedöma som regional kollektivtrafik i den mening som avses i kollektivtrafiklagen Mot ovanstående bakgrund ingår Parterna denna överenskommelse avseende behörigheten att besluta om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Södermanlands län. 4. Grundläggande ansvarsfördelning mellan Parterna 4.1. Pendeltågstrafiken, vilken sträcker sig till Gnesta, kommer att bedrivas i AB Storstockholms lokaltrafik:s regi (nedan SL ) Trafikförvaltningens ansvar inbegriper att ombesörja och vidmakthålla samtliga tillstånd, ansökningar, trafikeringsavtal, upphandlingar samt att i övrigt tillse att vidta de åtgärder som krävs enligt gällande lagstiftning för att säkerställa trafikdriften av aktuell pendeltågstrafik. Trafikförvaltningens ansvar inbegriper även planering och utförande av pendeltågstrafiken. 5. Övergripande finansieringsprinciper 5.1. Övergripande princip för kostnadsfördelning är att Trafikförvaltningens kostnader direkt hänförliga till den länsöverskridande pendeltågstrafiken ska täckas av RKTM Sörmland I kostnadsfördelningen enligt 5.1 kan t.ex. kostnader för produktion av pendeltågstrafik, underhåll av fordon, kundrelaterad service,

16 trafikinformation, åtgärder för resenärstillgänglighet och säkerhetsinsatser komma att ingå Intäkter från SL:s ordinarie biljettsortiment med giltighet i Stockholms län tillfaller SL. Ska fördelning av biljettintäkter göras mellan parterna ska fördelningen baseras på en modell där det tydligt framgår vilka intäkter som ska tillfalla respektive part. Det kan till exempel göras genom försäljning av ett särskilt biljettsortiment där respektive parts andel av biljetten framgår Parterna är överens om att finansieringsprinciperna vad gäller kostnader och intäkter samt ansvarsfördelning utvecklas i nytt trafiksamverkansavtal, vilket ersätter det nu gällande trafiksamverkansavtalet. 6. Överenskommelsens giltighet, villkorad giltighet, uppsägning, ändringar och tillägg samt tvist 6.1. Denna överenskommelse blir giltig under förutsättning av att den undertecknas av företrädare för respektive Part och sedermera godkänns av behörigt organ (för RKTM Stockholm trafiknämnden inom Stockholms läns landsting och för RKTM Sörmland dess direktion) Denna överenskommelse ska gälla från dagen för godkännande och tills vidare Överenskommelsen får sägas upp med iakttagande av en uppsägningstid om tre (3) månader Samtliga ändringar, förtydliganden och tillägg till överenskommelsen ska ske skriftligen samt undertecknas och godkännas i enlighet med vad som framgår av punkten Tvist angående tillämpning och tolkning av denna överenskommelse och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, och med tillämpning av svensk lag med undantag för dess lagvalsregler. Tvist ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvist prövas av domstol.

17 Överenskommelsen har upprättats i två (2) exemplar, av vilka RKTM Stockholm och RKTM Sörmland tagit var sitt. Stockholm den 2014 Nyköping den 2014 RKTM Stockholm/Trafikförvaltningen RKTM Sörmland Bilagor: 1. Pendeltågslinjer och stationer Påstigande vintervardag 2012 pendeltåg 3. Avstigande vintervardag 2012 pendeltåg

18 Bilaga 1 Pendeltågslinjer och stationer 2014

19

20

21 Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande pendeltågstrafik i Uppsala län Denna överenskommelse avseende behörigheten för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Uppsala län har denna dag träffats mellan 1. Stockholms läns landsting 2. Landstinget i Uppsala i egenskap av att vara regionala kollektivtrafikmyndigheter inom respektive län. Myndigheterna återges nedan var för sig "Part" och, gemensamt, "Parterna". Stockholms läns landsting företräds av trafiknämnden inom Stockholms läns landsting (nedan RKTM Stockholm eller Trafikförvaltningen ). Landstinget i Uppsala företräds av Kollektivtrafikförvaltningen (nedan RKTM Uppsala eller Kollektivtrafikförvaltningen ) 1. Bakgrund 1.1. Parterna fattade år 2008 och år 2009 korresponderande inriktningsoch genomförandebeslut om att etablera pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. Pendeltågstrafiken inleddes i december år Sedan år 2001 har parterna haft ett samarbete gällande pendeltågstrafik sträckan Bro Bålsta. Ansvarsfördelning för pendeltågstrafiken enligt 1.1 och 1.2 är reglerade i två separata trafiksamverkansavtal. Pendeltågslinjer och stationer 2014 samt resandestatistik framgår av bilaga Trafikförvaltningen arbetar med en upphandling av pendeltågstrafik för att ersätta befintligt trafikavtal som upphör Pendeltågstrafiken bedrivs inom både Stockholms och Uppsala län varför det, sedan lagen (2010:1065) om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari 2012 (nedan kollektivtrafiklagen ), behövs en

22 överenskommelse mellan de båda regionala kollektivtrafikmyndigheterna med den innebörden att RKTM Stockholm har behörighet att fatta beslut om trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område enligt 3 kap. 1 kollektivtrafiklagen. 2. Allmän trafikplikt 2.1. Enligt kollektivtrafiklagen får en regional kollektivtrafikmyndighet, efter överenskommelse med en eller flera andra sådana myndigheter, fatta beslut om allmän trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område. Ett sådant beslut får endast avse regional kollektivtrafik. 3. Överväganden 3.1. Den aktuella trafiken över länsgräns till Uppsala, Knivsta och Bålsta har utvidgat och stärkt Stockholmregionens gemensamma arbetsmarknad. Bedömningen är att trafikutbudet i huvudsak tillgodoser resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande. Pendeltågstrafiken är således att bedöma som regional kollektivtrafik i den mening som avses i kollektivtrafiklagen Mot ovanstående bakgrund ingår Parterna denna överenskommelse avseende behörigheten att besluta om allmän trafikplikt för pendeltågstrafik i Uppsala län. 4. Grundläggande ansvarsfördelning mellan Parterna 4.1. Pendeltågstrafiken, vilken sträcker sig till Uppsala, Knivsta och Bålsta, kommer att bedrivas i AB Storstockholms lokaltrafik:s regi (nedan SL ) Trafikförvaltningens ansvar inbegriper att ombesörja och vidmakthålla samtliga tillstånd, ansökningar, trafikeringsavtal, upphandlingar samt att i övrigt tillse att vidta de åtgärder som krävs enligt gällande lagstiftning för att säkerställa trafikdriften av aktuell pendeltågstrafik. Trafikförvaltningens ansvar inbegriper även planering och utförande av pendeltågstrafiken.

23 5. Övergripande finansieringsprinciper 5.1. Övergripande princip för kostnadsfördelning är att Trafikförvaltningens kostnader direkt hänförliga till den länsöverskridande pendeltågstrafiken ska täckas av RKTM Uppsala I kostnadsfördelningen enligt 5.1 kan t.ex. kostnader för produktion av pendeltågstrafik, underhåll av fordon, kundrelaterad service, trafikinformation, åtgärder för resenärstillgänglighet och säkerhetsinsatser komma att ingå Intäkter från SL:s ordinarie biljettsortiment med giltighet i Stockholms län tillfaller SL. Ska fördelning av biljettintäkter göras mellan parterna ska fördelningen baseras på en modell där det tydligt framgår vilka intäkter som ska tillfalla respektive part. Det kan till exempel göras genom försäljning av ett särskilt biljettsortiment där respektive parts andel av biljetten framgår Parterna är överens om att finansieringsprinciperna vad gäller kostnader och intäkter samt ansvarsfördelning utvecklas i nytt trafiksamverkansavtal, vilket ersätter det nu gällande trafiksamverkansavtalet. 6. Överenskommelsens giltighet, villkorad giltighet, uppsägning, ändringar och tillägg samt tvist 6.1. Denna överenskommelse blir giltig under förutsättning av att den undertecknas av företrädare för respektive Part och sedermera godkänns av behörigt organ (för RKTM Stockholm trafiknämnden inom Stockholms läns landsting och för RKTM Uppsala kollektivtrafiknämnden inom Uppsala läns landsting) Denna överenskommelse ska gälla från dagen för godkännande och tills vidare Överenskommelsen får sägas upp med iakttagande av en uppsägningstid om tre (3) månader Samtliga ändringar, förtydliganden och tillägg till överenskommelsen ska ske skriftligen samt undertecknas och godkännas i enlighet med vad som framgår av punkten 6.1.

24 6.5. Tvist angående tillämpning och tolkning av denna överenskommelse och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras vid allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, och med tillämpning av svensk lag med undantag för dess lagvalsregler. Tvist ska i första hand avgöras genom förhandling Parterna emellan. Om inte uppgörelse nås vid dessa förhandlingar ska tvist prövas av domstol. Avtalet har upprättats i två (2) exemplar, av vilka RKTM Stockholm och RKTM Uppsala tagit var sitt. Stockholm den 2014 Uppsala den 2014 RKTM Stockholm/Trafikförvaltningen RKTM Uppsala

25 Bilaga Pendeltågslinjer och stationer 2014

26

27

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Sigtuna och Upplands-Väsby

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Sigtuna och Upplands-Väsby 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 12 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Justering av biljettsortiment med anledning av beslut om prisjustering, borttagande av zoner samt nya avtal för pendeltågstrafiken över länsgränsen

Justering av biljettsortiment med anledning av beslut om prisjustering, borttagande av zoner samt nya avtal för pendeltågstrafiken över länsgränsen 1(7) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-08-10 Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 16 Ärende TN 2016-0838 Infosäkerhetsklass Justering av biljettsortiment

Läs mer

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-04-16, punkt 14 Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Läs mer

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken

Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Sommarens förändringar i pendeltågstrafiken Årstaberg: inga tåg stannar 6/4 2/8 Västerhaninge Nynäshamn: inställd trafik 22/6 2/8 Spånga Bålsta: inställd trafik 27/6 2/8 och 15 16/8 Stockholm C Bålsta:

Läs mer

35 Bålsta-Nynäshamn. 35 Måndag-fredag

35 Bålsta-Nynäshamn. 35 Måndag-fredag 35 Bålsta-Nynäshamn Giltighetstid Noter Anmärkningar 10 juli 2017 och tills vidare s Går ej 10/7 20/8. Extra avgångar i rusningstrafik, se sidan 8. v Avvikande tider kl. 16.40-17.41 på sträckan Västerhaninge-Nynäshamn.

Läs mer

Jk Trafikfönfaltningen

Jk Trafikfönfaltningen Jk Trafikfönfaltningen STOCKHOLMS LANS LANDSTING Buss och Fardtjanst Handlaggare Martin Johansson 08-6863610 rnartin.c.johansson@sil.se I 'xl/ V& \IS h Dnr...,..,,..., Infosak. klass Kl (Oppen) Remiss

Läs mer

Gäller 3/8-12/12 2015

Gäller 3/8-12/12 2015 Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Tågnummer 2879 2881 2881 2883 2885 2801 2803 2803 2505 2505 2805 2805 2305 2507 2507 Period 3/8 3/8-14/8 17/8-11/12 23/8-6/12 3/8-14/8 17/8-11/12 Dagar Dagl L,SoH

Läs mer

Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn

Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Tågnummer 2881 2881 2883 2885 2801 2803 2803 2505 2805 2805 2305 2507 2807 2307 2807 Dagar L,SoH M-F L,SoH L,SoH Dagl M-F L,SoH M-F L SoH M-F M-F SoH M-F L 1 2

Läs mer

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns

strafik på föreslås besluta Spårväg City inom 2013-03-11 med stöd att att Sammanfattning Spårvägstrafiken. I enlighet med Stockholms läns Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämn nden 2013-04-16 6, punkt 5 1(5) Beslut om allmän trafikpl likt för spårvägs strafik på Spårväg City inom Stockholms stad och Lidingö

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn

Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Bålsta-Stockholm-Västerhaninge-Nynäshamn Tågnummer 2881 2881 2883 2885 2801 2803 2803 2505 2805 2805 2305 2507 2807 2307 2807 Period 27/6-19/8 22/8-9/12 27/6-19/8 22/8-9/12 Dagar M-F L,SoH L,SoH L,SoH

Läs mer

Uppsala-Arlanda-Märsta-Stockholm-Tumba-Södertälje

Uppsala-Arlanda-Märsta-Stockholm-Tumba-Södertälje Uppsala-Arlanda-Märsta-Stockholm-Tumba-Södertälje 13 dec 2015-10 dec 2016 SL SL SL SL SL SL SL UL SL UL SL SL SL SL SL Tågnummer 2781 2781 2783 2283 2283 2785 2285 8401 2787 8407 2701 2703 2203 2705 2705

Läs mer

Gäller 3/8-12/12 2015

Gäller 3/8-12/12 2015 Uppsala-Arlanda-Märsta-Stockholm-Tumba-Södertälje 3 aug 2015-12 dec 2015 SL SL SL SL SL SL UL SL UL SL SL SL SL SL SL Tågnummer 2781 2781 2783 2283 2283 2785 8401 2787 8407 2701 2703 2203 2705 2705 2205

Läs mer

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment

FÖRSLAG 2016:105 LS Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment FÖRSLAG 2016:105 LS 2016-1187 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Justeringar i AB Storstockholms Lokaltrafiks biljettsortiment Stockholms läns landsting 66 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 9/2016 LS

Läs mer

Märsta Södertälje centrum J36 J36. Måndag fredag. Giltighetstid 13 dec. 2015 och tills vidare.

Märsta Södertälje centrum J36 J36. Måndag fredag. Giltighetstid 13 dec. 2015 och tills vidare. J Märsta Södertälje centrum Giltighetstid dec. och tills vidare. Noter f Går t.o.m. /6. h Går fr.o.m. /8. u Kommer från Arlanda C och Uppsala C. Se linje J. [ ] Går ej /-/1, 6/5, /6-7/8. ( ) Går ej /-/1,

Läs mer

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid

Innehåll. Övrig information. Linje Sträckning Sida. Giltighetstid Innehåll Linje Sträckning Sida Övrig information Sida J J J J J Bålsta Nynäshamn Nynäshamn Bålsta Märsta Södertälje centrum Södertälje centrum Märsta Gnesta Södertälje centrum Södertälje centrum Gnesta

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län

Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län 1(7) Handläggare Anna Bruzaeus 08-6861943 anna.bruzaeus@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för Stockholms län Stockholms läns landstings

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

J35 All tågtrafik Västerhaninge Nynäshamn inställd 5/7 /8 2010 (Ersättningsbuss) Bålsta Nynäshamn Giltighetstid juni 11 dec 2010 Noter b Tåget 18.24 och.24 ej tågbyte fr.o.m 23/8 2010 f Tåget går även

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby 1(3) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se 2015-01-22 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 11 TN 2014-0321 Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning

Läs mer

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30)

Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) 1(6) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 15 Information om pågående för- och programstudie inför nya trafikaffärer pendelbåtar (E30) Ärendebeskrivning

Läs mer

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss

Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö buss Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-05-25 1 (1) Identitet TN 1206-0144 Handläggare: Jens Plambeck 08-686 1651 Information avseende arbetet Förstudie inför nya trafikavtal innerstaden buss och Lidingö

Läs mer

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige

Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-05-19 TN 2014-36 Trafiknämnden Överenskommelse om behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Bålsta Nynäshamn J35 J35. Måndag fredag

Bålsta Nynäshamn J35 J35. Måndag fredag J35 Bålsta Nynäshamn Giltighetstid dec. 20 och tills vidare. Noter s Går ej /6 20/8. v Avvikande tider kl..-. på sträckan Västerhaninge-Nynäshamn. Se sidan 8. x Går 6 minuter tidigare 27/-5/1, /5, 5/6,

Läs mer

Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt Upplands-Bro

Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt Upplands-Bro 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, info punkt 24 TN 2014-0045 Information om idéstudie inför upphandling av busstrafik i Södertälje, Järfälla samt

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1(2) Björn Holmberg 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-21 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg

Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg 1(10) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, info punkt 15 Information om trafikutredning avseende pendel- och regionaltåg Ärendebeskrivning Informationsärende

Läs mer

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona

Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2017-03-30 Diarienummer 170277 Landstingsfullmäktige Allmän trafikplikt (Kalmar) Emmaboda Karlskrona Förslag till beslut föreslås i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

J36. Märsta Södertälje centrum J36. Måndag fredag. Giltighetstid 14 dec. 2014 och tills vidare.

J36. Märsta Södertälje centrum J36. Måndag fredag. Giltighetstid 14 dec. 2014 och tills vidare. J Märsta Södertälje centrum Giltighetstid dec. och tills vidare. Noter b Går 2-4 minuter senare 7/4-2/8. f Går endast 7/4-/6, dock ej /5. t Går ej /-5/1, /5, /6-2/8. u Kommer från Arlanda C/Uppsala C.

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller

BREV Frågor kring remissen besvaras av Mikael Eriksson, eller 1(5) Handläggare Mikael Eriksson 08-6861451 mikael.b.eriksson@sll.se Till berörda aktörer Välkommen med era synpunkter på en komplettering av utredningen Framtida inriktning för färdtjänsten Trafikförvaltningen

Läs mer

Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet

Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet 1(5) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-04, punkt 7 Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet

Läs mer

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar

Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö. Giltighetstid Gäller från 9 december 2012 med reservation för eventuella förändringar Ny pendeltågslinje mellan Uppsala och Älvsjö Giltighetstid Gäller från 9 december 22 med reservation för eventuella förändringar Nu kommer Uppsala och Stockholm närmare varandra Nu blir det enklare att

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 8-686 397 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från respektive På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs av lagen om

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5)

Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Jill Trafikförvaltningen S^^C STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(5) Pendeltågsverksamheten i Stockholmsregionen AVTAL (E24) 2015-12-04 infosäk klass c E24 Bilaga 6B Trafikeringsavtal för depåområde ( Trafikförvaltningen

Läs mer

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling

Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 1 (6) Datum 2011-05-31 Identitet TN 1106-147 Trafiknämnden Reviderad plan för buss- och spårtrafikupphandling 2011-2014 Enligt SL:s styrelses beslut 2004-08-31 skall styrelsen årligen ta ställning till

Läs mer

Uppsala-Arlanda-Märsta-Stockholm-Tumba-Södertälje

Uppsala-Arlanda-Märsta-Stockholm-Tumba-Södertälje Uppsala-Arlanda-Märsta-Stockholm-Tumba-Södertälje SL SL SL SL SL SL SL UL SL UL SL SL SL SL SL Tågnummer 2781 2781 2783 2283 2283 2785 2285 8401 2787 8407 2701 2703 2203 2705 2705 Period 1/5 Dagar M-F

Läs mer

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL

Utökad pendeltågstrafik Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Gunilla Glantz, planeringschef SL Utökad pendeltågstrafik 2012 Ett gemensamt projekt mellan SL och UL med syfte att förbättra integrationen i stråket Stockholm Uppsala samt

Läs mer

Bussar istället för pendeltåg på linje 35 sommaren 2016

Bussar istället för pendeltåg på linje 35 sommaren 2016 Bussar istället för pendeltåg på linje 35 sommaren 2016 Information from SL p16 J35 Stockholm växer och infrastrukturen behöver anpassas. På Mälarbanan mellan Tomteboda och Kallhäll bygger Trafikverket

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015

Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 1 (8) HANDLÄGGARE Marika Norrberg 08-535 365 65 Marika.norrberg @huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss inför trafikförändringar i SL-trafiken 2014/2015 Förslag till beslut Nämnden beslutar

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 Färdtjänst Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer.

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län

Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala. Kollektivtrafikförvaltningen UL Landstinget i Uppsala län Kollektivtrafik Uppdrag och utmaningar i Uppsala Kollektivtrafikens uppdrag Kollektivtrafiken ska bidra till hållbar utveckling Långsiktig uthållig ekonomisk tillväxt Social sammanhållen utveckling Hållbar

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015

Taxeförändring UL/SL-biljetter den 1 april 2015 1(3) Trafikavdelningen Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt Diarienummer TN 2014-0842 Infosäk. klass K1 (Öppen) Taxeförändring

Läs mer

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04

AMN 2013-0210-5.0. 2013-07-04 2013-07-04 Från den 1 december 2010 ansvarar kommunen för att ge samhällsorientering för nyanlända invandrare enligt förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare (SFS:2010:1138). Kommunerna

Läs mer

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger

Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 13 Svar på skrivelse från (SD) angående nattrafik med buss under helger Ärendebeskrivning Sverigedemokraterna

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige

Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafiken i Östra Sverige Samverkansavtal träffat mellan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och

Läs mer

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1.

godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1. 1(3) Handläggare 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-19 Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 12 TN 2013-0483 Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av Länsplan

Läs mer

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik

Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 1(5) 2009-05-06 Dokumenttyp Bilaga 1 Plan för SLs upphandling av buss- och spårtrafik 2010-2013 1. Sammanfattning Förslaget till trafikupphandlingsplan för 2010 2013 innebär att avtalsområdena Huddinge/Botkyrka,

Läs mer

Svar på motion om busslinjer till Enköping

Svar på motion om busslinjer till Enköping 1 (2) 2014-05-16 DIARIENR: 2014/332 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp ink. 2014-10- l 4 Svar på motion om busslinjer till Enköping Andreas Weiborn (M) inkom den 24 februari 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december Färdtjänstnämnden Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten

Läs mer

Information om presentation av utredningens planeringsramverk och utkast till skisser på trafikeringen

Information om presentation av utredningens planeringsramverk och utkast till skisser på trafikeringen 1(1) Strategisk utveckling 2016-11-18 Ärende TN 2015-1526 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Information om presentation av utredningens planeringsramverk och utkast till skisser på trafikeringen Ärendebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Landstingsstyrelsens förslag till beslut. Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län FÖRSLAG 2015:16 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 28 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet 1(3) Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Minskning av antalet biljetter i sortimentet för att underlätta biljettvalet

Läs mer

SL:s strategiska karta

SL:s strategiska karta 1 (8) Datum 2011-05-04 Identitet TN 1105-132 SL 2011-04030 Trafiknämnden SL:s strategiska karta Bakgrund SL:s ansvar för kollektivtrafiken omfattar allt fler resenärer och kraven på fungerande och miljöanpassad

Läs mer

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567

Trafikförändring. Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Trafikförändring Linje 541, 543, 546, 550, 560, 567 Bakgrund SL har med entreprenören Nobia inlett ett samarbete i syfte att förbättra kollektivtrafiken inom trafikområde Kallhäll södra, d.v.s. primärt

Läs mer

Yttrande över remiss - Trafikutredning avseende pendeloch regionaltåg, Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting

Yttrande över remiss - Trafikutredning avseende pendeloch regionaltåg, Trafikförvaltningen, Stockholms Läns Landsting Tjänsteutlåtande Trafikplanerare 2015-08-11 Harry Bertilsson 08-59097653 Dnr: harry.bertilsson@upplandsvasby.se KS/2015:274 Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting Yttrande över remiss - Trafikutredning

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län

Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms län Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0158 Landstingsstyrelsen Förslag om ändrad taxa för biljetter som gäller för resor både i Uppsala och i Stockholms

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Information om bytespunkt Årstaberg

Information om bytespunkt Årstaberg 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se INFORMATIONSÄRENDE 2017-01-19 Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Information om

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:18 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2005:33 av Bo Johansson och Rolf Bromme (fp) om inrättande av en busslinje mellan Danderyds sjukhus och Löwenströmska sjukhuset (Närakuten

Läs mer

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon

Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 1(5) Handläggare Sara Catoni 46 8 6861937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-04-19, punkt 12 Genomförandebeslut avseende lågfrekvent underhåll av X60, X60A och X60B pendeltågsfordon 2016-2020 Ärendebeskrivning

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen, dnr 20161101-01 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Periodkortsavtal för Regional kollektivtrafik i Mälardalen Mälardalstrafik

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem

Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 16 Information om pågående utredning om ett eventuellt regionalt lånecykelsystem beskrivning Trafikförvaltningen

Läs mer

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken

250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-13 LS-LED16-1963-2 250/16 Tillägg till inriktning för kollektivtrafiken 2016-2017 Diarienummer: LS-LED16-1963 Behandlat av

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikverkets fastställda banarbeten SL området Tågplan 2015

Trafikverkets fastställda banarbeten SL området Tågplan 2015 STÖRRE BANARBETEN - vecka 1450-1550 Stockholm SL-området Sprängningar landfästen. Dagtid 2 X 8 minuter. Kl.10:00 10:08 + 13:00 13:08. Detta sker i KE M F V1406 V1450. Kommer fortsätta i T15. Gamla Uppsala

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179)

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179) 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, info punkt 9 Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära

Läs mer

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen

Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen PM 1 (6) Datum Handläggare Transportstyrelsens tillsyn enligt kollektivtrafiklagen Bakgrund Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska den myndighet som regeringen bestämmer utöva tillsyn över lagen

Läs mer

Yttrande över motion 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken 1(3) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2017-10-24, punkt 10 Yttrande över motion 2017:15 av Malin Fijen Pacsay (MP) om värdet av att miljömärka kollektivtrafiken beskrivning

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik

Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Beslutsunderlag 2012-09-10 Bengt Nilsson 0451-288510 bengt.nilsson@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Allmän trafikplikt gällande regionaltågtrafik Hässleholm-Alvesta-Växjö Hässleholm-Markaryd

Läs mer