godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur i enlighet med bilaga 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 i enlighet med bilaga 1."

Transkript

1 1(3) Handläggare TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 12 TN Trafikförvaltningens förslag till yttrande på remissversionerna av Länsplan för regional transportinfrastruktur samt Nationell plan för transportsystemet Ärendebeskrivning Trafikverket respektive Länsstyrelsen i Stockholms län har i juni skickat ut sina planförslag för perioden på remiss. Yttranden på remissen ska vara Trafikverket tillhanda den 1 oktober och länsstyrelsen den 4 oktober. Trafikförvaltningen har utarbetat förslag till yttrande på länsplanen respektive nationella planen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 19 augusti 2013 Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur Förslag till nationell plan för transportsystemet Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att godkänna förslag till remissyttrande för Länsplan för regional transportinfrastruktur i enlighet med bilaga 1. godkänna förslag till remissyttrande för Nationell plan för transportsystemet i enlighet med bilaga 2. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Gällande förslaget till Länsplan för regional transportinfrastruktur framför landstinget i sitt förslag till remissyttrande att det är positivt att närmare 70 % av den statliga medfinansieringen går till kollektivtrafiken. Landstinget betonar vikten av medfinansiering om landstinget ska kunna bygga

2 2(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE TN ut kollektivtrafiken i takt med ett växande Stockholms län. Det är viktigt att stat och kommuner bidrar med ökad finansiering framöver för det är bara tillsammans med andra aktörer som landstinget kan klara av att möta alla de behov och utmaningar som väntar i framtiden. Vidare skriver landstinget att Roslagsbanan och Spårväg Syd har för låg statlig medfinansieringsgrad och yrkar på att den ska höjas. Gällande tunnelbana till Hagastaden hänvisar landstinget till den pågående 2013 års förhandling och att ett formellt beslut om trafikslag inte har tagits ännu. Landstinget uttrycker också oro för den begränsade storleken på Åtgärdspaket Kollektivtrafik som riktar sig mot statlig medfinansiering av mindre åtgärder. Det finns inte tillräckligt med utrymme för att få statlig medfinansiering för framkomlighetsåtgärder för en snabbare stombusstrafik, tillgänglighetsanpassningar, bytespunkter, infartsparkeringar med mera för landstinget och för alla 26 kommuner i Stockholms län. I förslaget till Nationell plan för transportsystemet påpekas även här vikten av medfinansiering från staten och kommunerna för att landstinget ska kunna genomföra de utbyggnaderna i kollektivtrafiken som efterfrågas i regionen. Det framförs kritik att Trafikverket inte har gjort en formell förfrågan om underlag till nästa plan Det innebär att landstinget inte har kunnat påverka den statliga medfinansieringen på nationell nivå. Vidare skriver landstinget att Roslagsbanan borde få ökad statlig medfinansiering eftersom medfinansieringsgraden för objektet har sjunkit sedan förra planperioden. Kostnaden för Tvärbana Ost (sammanslagning av moderniseringen av Saltsjöbanan och Tvärbanans förlängning till Sickla) har sjunkit väsentligt. Det innebär att den statliga medfinansieringen för Tvärbana Ost har minskat i den nationella planen vilket ger en besparing på 534 mnkr för Trafikverket. Mellanskillnaden borde istället ha gått till att öka medfinansieringsgraden på Roslagsbanan. Båda förslagen till yttranden avslutas med ett påpekande om att de ekonomiska ramarna som har tilldelats Stockholms län inte räcker för att tillgodose regionen med de nödvändiga investeringar som krävs för att uppfylla Stockholmsöverenskommelsen och för att hålla jämna steg med tillväxten. Bakgrund Det är Trafikverket och Länsstyrelsen som håller i arbetet med att ta fram de statliga planerna för Länsstyrelsen skickade ut en formell förfrågan i januari om att få in underlag med objekt och åtgärder som är möjliga att söka statlig medfinansiering för den nya planperioden Underlaget från landstinget innehöll både uppdateringar av de objekt som finns i gällande

3 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE TN länsplan och nationell plan samt förslag på nya objekt. Trafikverket gjorde aldrig någon förfrågan om underlag till nationella planen. Nu har Trafikverket och Länsstyrelsen tagit fram förslag på nationell plan och länsplan för perioden med fördelning av den statliga medfinansieringen. Planerna skickades ut på remiss i juni och svar ska inkomma senast den 1 oktober för den nationella planen och den 4 oktober för länsplanen. För landstingets del innebär det är Trafiknämnden ska fatta beslut om landstingets förslag till yttranden på planerna. Den 8 oktober ska yttrandena behandlas på landstingsstyrelsens möte innan utskick till Trafikverket och Länsstyrelsen. Förlängd svarstid ska ansökas hos myndigheterna för detta ändamål. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Om förslagen i dessa planer fastställs i sin nuvarande form innebär det att landstinget självt får bekosta större delen av de tunga spårinvesteringarna Roslagsbanan och Spårväg Syd. Medfinansieringsgraden borde ligga på 50 % för dessa objekt, precis som för de andra objekten i planen. I förslaget till länsplan innebär det också att landstingets möjlighet att söka statlig medfinansiering för mindre åtgärder som ligger i Åtgärdspaketet Kollektivtrafik är starkt begränsade. I förslaget till nationell plan innebär statens medfinansiering till Stockholms län inga nya investeringar jämfört med nu gällande plan. Vid beslut av förslag till yttranden uttrycker landstinget att utökade ramar från staten behövs för att klara av de investeringar som krävs för att uppfylla Stockholmsöverenskommelsen och för att hålla jämna steg med tillväxten. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Anders Lindström Förvaltningschef Chef

4 1(5) Handläggare SL Förslag till Länsplan för regional transportinfrastruktur Stockholms läns landsting har fått förslag till länsplan från Länsstyrelsen i Stockholms län. I planförslaget kan Trafikförvaltningen konstatera att en stor del av länsplanens medel avsätts för medfinansiering av investeringar i kollektivtrafik vilket är positivt. Utgångspunkter för länsstyrelsens prioriteringar har bl.a. varit Stockholmsöverenskommelsen, RUFS 2010 samt den regionala inriktningen för transportssystemets utveckling i Stockholms län som togs fram under Landstinget har under 2012 tagit fram ett regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län, där de långsiktiga målen för kollektivtrafiken och dess roll i regionens transportsystem redogörs. De investeringar som finns i planförslaget är viktiga för att komma en bit på vägen mot att uppnå målen. Landstinget ser positivt på länsstyrelsens vilja att satsa på utvecklingen av en flerkärnig region i enlighet med RUFS Det tar sig uttryck i viljan att medfinansiera bytespunkten Haningeterassen som är ett nytt namngivet objekt för den kommande planperioden. Likaså är satsningarna på bytespunkt Södertälje C, Tvärbana till Kista samt Spårväg Syd mellan Flemingsberg och Skärholmen sådana åtgärder som gynnar de regionala stadskärnorna. Medfinansiering en gemensam fråga Stockholms län har en väldigt omfattande kollektivtrafik med stort resande som inbegriper flera trafikslag såsom båt, buss, lokalbana, tunnelbana och pendeltåg. Det är mycket större resande än i något annat län i Sverige. Landstinget finansierar infrastruktursatsningarna, inte bara nyinvesteringar utan också drift och underhåll av dessa. Förutom spår som är berättigad statlig medfinansiering bekostar även landstinget tunga investeringar i form av depåer och fordon som inte medfinansieras av staten. Om landstinget ska kunna bygga ut kollektivtrafiken i takt med ett växande Stockholms län är det också viktigt att stat och kommuner bidrar med ökad Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

5 2(5) SL finansiering framöver. Det är bara tillsammans med andra aktörer som landstinget kan klara av att möta alla de behov och utmaningar som väntar en av Europas i särklass snabbast växande regioner. Länsstyrelsen påpekar själva i planförslaget att det behövs ökad medfinansiering från staten för att klara av satsningarna i Stockholmsregionen. Landstingets synpunkter på vissa namngivna objekt i planförslaget Länsstyrelsen visar i sitt planförslag en vilja och ambition att gemensamt med landstinget satsa på de tunga investeringsobjekten inom kollektivtrafiken inom de ramar som länsstyrelsen har haft att fördela. Det finns några namngivna objekt i planförslaget som landstinget väljer att kommentera närmare nedan: Tunnelbana till Hagastaden I planförslaget har länsstyrelsen valt att medfinansiera en tunnelbanelösning till Hagastaden med 830 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 50 % av spårkostnaden för tunnelbanealternativet. I landstingets underlag till länsstyrelsen redovisades både spårväg och tunnelbana som alternativa spårlösningar. Landstinget har ännu inte tagit ställning till vilket trafikslag som ska trafikera till Hagastaden års Stockholmsförhandling inbegriper främst tunnelbana till Nacka, men ser förutom sträckan Odenplan-Hagastaden, även på spårlösning för Akalla- Barkarby samt en möjlig utbyggnad från Hagastaden mot Nordost. Landstinget noterar att i den underhandsrapport som lämnades till förhandlingsmännen den 31 maj 2013 finns det fyra tunnelbanealternativ till Hagastaden varav två som har en högre kostnadsnivå där de 830 miljoner kronor inte kommer räcka till en 50 % medfinansiering. De dyrare alternativen fanns inte med i landstingets underlag till Länsstyrelsen Fortsatta utredningar och resultatet av 2013 års Stockholmsförhandling får utvisa vilket trafikslag och alternativ landstinget väljer att investera i. Eftersom utbyggnaden av Hagastaden pågår behövs ett beslut om trafiklösning fattas i närtid och behovet av statlig medfinansiering ligger troligen tidigare än år Spårväg Syd Den statliga medfinansieringen för Spårväg syd ligger på 24 % för den lägsta summan i angivet kostnadsspann ( mnkr). Landstinget bekostar även fordon och depå för spårvägen och därutöver tillkommer driftkostnader vilket gör att den totala graden av medfinansiering ligger betydligt lägre än 24 %.

6 3(5) SL Eftersom landstinget har många stora investeringar i kollektivtrafiksystemet framöver kommer ett genomförande av Spårväg syd att fordra 50 % statlig medfinansiering och en hög kommunal medfinansiering för att investeringen ska vara genomförbar i en redan hårt ansträngd landstingsekonomi. För att förtydliga detta bör Bilaga 1: Detaljerad redovisning av länsplanens ekonomiska fördelning under planperioden ändras så att det tydliggörs att övrig finansiering ska komma från landstinget/kommuner tillsammans. Roslagsbanan Kostnaden för Roslagsbanans spåranläggning och tillkommande åtgärder ska vara 4653 mnkr. Den angivna kostnaden i Länsplanen är således felaktig med en negativ differens på 511 mnkr och bör justeras i den fastställda planen. Sedan förra planperioden har totalkostnaden ökat med drygt 2 miljarder kronor på grund av tillkommande åtgärder såsom utökade trafiksäkerhetsåtgärder i form av bl.a. planskilda korsningar samt tillgänglighetsanpassning av befintliga vagnar och bulleråtgärder i spåranläggningen. Landstinget är försiktigt positiva till den ökning i faktiska kronor som länsstyrelsen har skjutit till för Roslagsbanan. Faktum är dock att den totala statliga medfinansieringsgraden från Länsplanen och Nationella planen har sjunkit från drygt 45 % till 30 %. Om hela totalsumman för Roslagsbanan inklusive fordon och depå på närmare 8 miljarder läggs till blir medfinansieringen från staten endast drygt 15 %. Roslagsbanan är ett projekt med brett stöd från både kommuner och landsting. För att möjliggöra ett gott genomförande av projektet och för att avlasta den ansträngda landstingsekonomin ser landstinget därför hellre total statlig medfinansiering på 50 % för spåranläggningen och de tillkommande åtgärderna. Södertälje C Landstinget ser positivt på länsstyrelsens vilja till medfinansiering av bytespunkten Södertälje Centrum. Förhandlingar pågår dock mellan landstinget, Jernhusen och Trafikverket angående ägandeskap av pendeltågsstationer. Landstinget kommer inte att föra dialoger angående investering i stationen förrän förhandlingarna är klara och ägandesituationen utredd. Det är inte aktuellt för landstinget att investera i pendeltågssystemet så länge som landstinget endast har nyttjanderätt ett år i taget genom Trafikverkets tågplaneprocess. Det är därför högst tveksamt om en eventuell ombyggnation hinner påbörjas år 2017 så som länsstyrelsen föreslår i sitt planförslag.

7 4(5) SL Åtgärdspaket Kollektivtrafik I landstingets underlag till länsstyrelsen angavs ett väsentligt större behov av smärre åtgärder inom kollektivtrafiken, närmare drygt 2000 mnkr under en 12 års period. En större del av summan var tänkt att gå till en framtida satsning på stombusstrafikens framkomlighet i Stockholms län med anledning av stomnätsstrategin som har arbetats fram i samråd med kommunerna. För att få snabb och effektiv stombusstrafik som attraherar resenärer är framkomligheten en mycket viktig fråga i en region som redan lider av trängsel på vägarna. Det hade varit önskvärt om väghållarna, dvs. kommunerna i Stockholm län hade fått möjlighet att söka mer medfinansiering ur åtgärdspaketet för sina framkomlighetsåtgärder. För åtgärdspaketet Kollektivtrafik reserveras 294 mnkr som förutom framkomlighetsåtgärder även inkluderar investeringar i bl.a. infartsparkeringar, bytespunkter och tillgänglighetsanpassningar. Om summan fördelas på 12 år innebär det 24,5 miljoner kronor per år. Det är en otillräcklig summa för Stockholms läns 26 kommuner och landstinget att dela på. Åtgärdspaket trimning I planförslaget finns ett åtgärdspaket som riktar sig på trimningsåtgärder i vägnätet. Länsstyrelsen skriver att de prioriterar trimningsåtgärder som är till fördel för kollektivtrafiken. Åtgärderna kan bidra till att minska en del av de uttalade framkomlighetsproblemen för busstrafiken som finns i Stockholms län. Effekterna av trimningsåtgärder till förmån för busstrafik är underskattade och en satsning på dessa är därför av hög prioritering. Kollektivtrafik hjärta cykel = en hållbar tillväxtregion Landstinget skriver i sin trafikstrategi som beslutades under våren 2013 att framkomligheten ska vara så god att de flesta resenärer har goda skäl att välja kollektivtrafik, gång och/eller cykel, var för sig eller i kombination, framför bilen för sina vardagsresor. Landstinget ser därför positivt på att länsstyrelsen gör en betydande satsning på cykelinfrastrukturen i länet. Cykel och kollektivtrafik är viktiga satsningar för att få Stockholms län att utveckla till en stark tillväxtregion som är hållbar miljömässigt. Avslutning Länsstyrelsen skriver i sitt planförslag att dagens satsningar och utbyggnadstakt inte är tillräckliga i Stockholmsregionen och att de statliga investeringarna i Stockholms län bör ligga på en betydligt högre nivå än dagens. Landstinget stödjer detta till fullo och anser att de ramar som tilldelats Länsstyrelsen i Stockholms län för den kommande planperioden inte räcker för att tillgodose

8 5(5) SL regionen med de nödvändiga investeringar som krävs för att uppfylla Stockholmsöverenskommelsen. Chef

9 1(3) Handläggare TN Förslag till Nationell plan för transportssystemet Stockholms läns landsting har fått Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet Planförslaget bygger till stor del på den förra planen från och de åtgärder som pekats ut i infrastrukturpropositionen och i regeringen s uppdrag om att upprätta nationell plan Förslaget bygger även på den inriktning som presenterades i kapacitetsutredningen. Den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transortinfrastrukturen uppgår till 522 miljarder kronor varav 281 miljarder går till utveckling av transportsystemet. Landstinget anser det är en brist att Trafikverket inte har skickat ut en officiell förfrågan om behovet av åtgärder i transportsystemet inför nästa planperiod. Endast Länsstyrelsen i Stockholm har skickat ut en förfrågan till kommuner och landstinget inför deras arbete med Länsplan för regional transportinfrastruktur Det gör att landstinget formellt inte har haft möjlighet att påverka den statliga medfinansieringen på nationell plan. Medfinansiering en gemensam fråga Stockholms län har en väldigt omfattande kollektivtrafik med stort resande som inbegriper flera trafikslag såsom båt, buss, lokalbana, tunnelbana och pendeltåg. Det är mycket större resande än i något annat län i Sverige. Landstinget finansierar infrastruktursatsningarna, inte bara nyinvesteringar utan också drift och underhåll av dessa. Förutom spår som är berättigad statlig medfinansiering bekostar även landstinget tunga investeringar i form av depåer och fordon som inte medfinansieras av staten. Om landstinget ska kunna bygga ut kollektivtrafiken i takt med ett växande Stockholms län är det också viktigt att stat och kommuner bidrar med ökad finansiering framöver. Det är bara tillsammans med andra aktörer som Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

10 2(3) TN landstinget kan klara av att möta alla de behov och utmaningar som väntar en av Europas i särklass snabbast växande regioner. Landstingets synpunkter på vissa utpekade åtgärder i planförslaget Tillräcklig kapacitet i kollektivtrafiken i Storstockholm Landstinget ser det positivt att Trafikverket vill verka för att förbättra stombusstrafikens framkomlighet på nationella vägar. Det är ett viktigt samarbete som kommer att intensifieras de närmaste åren mellan landstinget, kommunerna och Trafikverket. Det är dock svårt att utläsa hur stor finansiering för detta ändamål som ligger i planen. Sedan förra planperioden har kostnaden för Roslagsbanan ökat med drygt 2 miljarder kronor på grund av tillkommande åtgärder såsom utökade trafiksäkerhetsåtgärder i form av bl.a. planskilda korsningar samt tillgänglighetsanpassning av befintliga vagnar och bulleråtgärder i spåranläggningen. Den totala statliga medfinansieringsgraden från Länsplanen och Nationella planen har sjunkit från drygt 45 % till 30 %. Om hela totalsumman för Roslagsbanan inklusive fordon och depå på närmare 8 miljarder läggs till blir medfinansieringen från staten endast drygt 15 %. Roslagsbanan är ett projekt med brett stöd från både kommuner och landsting. För att möjliggöra ett gott genomförande av projektet och för att avlasta den ansträngda landstingsekonomin ser landstinget därför hellre total statlig medfinansiering på 50 % för spåranläggningen och de tillkommande åtgärderna. Med anledning av den minskade kostnaden för Tvärbana Ost har den statliga medfinansieringen minskat från 933 mnkr till 399 mnkr i den nationella planen vilket ger en besparing på 534 mnkr. Landstinget anser att mellanskillnaden borde gå till att öka medfinansieringsgraden på Roslagsbanan för att möjliggöra ett gott genomförande av ett angeläget projekt med brett stöd i regionen. Framkomlighet i det övergripande vägnätet i Storstockholm För att komma till bukt med framkomlighetsproblemen i Stockholms län är det viktigt att inte bara arbeta med steg 1 och steg 2-åtgärder. En stor del av trimningsåtgärderna hamnar inom ramen för steg 3 och bör därför prioriteras i nationella planen. Landstinget anser det är viktigt att påskynda utredningsarbetet och byggandet av Södertörnsleden som är en viktig länk i arbetet med att öka attraktiviteten

11 3(3) TN och tillgängligheten med kollektivtrafiken i tvärled och som sammankoppling mellan de regionala kärnorna. Tillgänglighet för cykelpendling i Storstockholm Landstinget skriver i sin trafikstrategi som beslutades under våren 2013 att framkomligheten ska vara så god att de flesta resenärer har goda skäl att välja kollektivtrafik, gång och/eller cykel, var för sig eller i kombination, framför bilen för sina vardagsresor. Landstinget ser därför positivt på Trafikverkets satsning på trimning och utbyggnad av cykelvägnät i länet. Cykel och kollektivtrafik är viktiga satsningar för att få Stockholms län att utvecklas till en stark tillväxtregion som är hållbar miljömässigt. Det är dock svårt att utläsa i planförslaget hur stor satsningen är på cykelpendlingen i Stockholm, men landstinget förutsätter att den är betydande och ska bidra att komma närmare målen som uttrycks i Regional cykelplan i Stockholms län som nyligen har varit ute på remiss. Hela resan innebär en resa från dörr till dörr Landstinget saknar ett tydligare hela-resan-perspektiv i planen. Det nämns på ett mycket fåtal ställen. Om kollektivtrafikens marknadsandel ska fördubblas på sikt bör en av de absoluta faktorerna vara att resenärerna ska kunna ta sig från dörr till dörr. Trafikverket måste också ta ansvar för dialog med kommunerna för att få till ett hela-resan- perspektiv i planering av väg- och gatunät samt hållplatser. Avslutning Landstinget anser att de ramar som tilldelats Stockholms län för den kommande planperioden inte räcker för att tillgodose regionen med de nödvändiga investeringar som krävs för att uppfylla Stockholmsöverenskommelsen och för att hålla jämna steg med tillväxten. De ramar som har tilldelats Länsstyrelsen i Stockholms län till deras länsplan för samma planperiod är också otillräckliga för att svara upp mot behovet i regionen. Chef

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län

Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur i Västmanlands län och Södermanlands län 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-11-21, punkt 9 Ärende Infosäkerhetsklass Förslag på yttrande över remissversionerna av länsplan för regional transportinfrastruktur

Läs mer

Information om pågående arbete med åtgärdsplaneringen avseende objekt som kan delfinansieras av staten

Information om pågående arbete med åtgärdsplaneringen avseende objekt som kan delfinansieras av staten 1(5) Strategisk utveckling Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-24 Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 17 Ärende TN 2016-1164 Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Information om

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-09-27, punkt 13 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik inom Ekerö beskrivning Trafiknämnden föreslås besluta om allmän

Läs mer

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län

Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län 1 (3) Handläggare: Björn Sax Kaijser Tillväxt- och regionplanenämnden Samrådsförslag Regional Cykelstrategi för Uppsala län Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har beretts möjlighet att yttra sig

Läs mer

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby

Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning av tunnelbana från Hjulsta till Barkarby 1(3) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se 2015-01-22 Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 11 TN 2014-0321 Förslag till yttrande över motion 2014:6 av Anna Sehlin m.fl. (V) om förlängning

Läs mer

Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet

Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet samt information om det pågående arbetet 1(5) Handläggare Jens Plambeck +46 8 686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-04, punkt 7 Beslut om fortsatt arbete med behovsanalys och åtgärdsvalsstudie för förbättrad framkomlighet i stomnätet

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 2013-07-02 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/371-311 Kommunstyrelsen Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025 Yttrande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar föreslaget

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 9 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Ekerö Klara Mälarstrand Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad

Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad 1(1) Handläggare Malin Ingemarson 08-686 3746 malin.ingemarson@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2014-10-07, info punkt 19 SL 2014-2176 Information om kollektivtrafiken under Slussens ombyggnad Ärendebeskrivning

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Järfälla och Upplands-Bro Ärendebeskrivning Trafiknämnden

Läs mer

Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana

Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-03-16 1 (3) Identitet TN xxxx-xxx Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Yttrande över motion 2011:35 om en strategi för utbyggd tunnelbana Bakgrund Erika Ullberg

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Länsplan

Läs mer

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179)

Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt (TRV 2014/24179) 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-10-13, info punkt 9 Remissvar avseende Framkomlighetsprogram Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050.

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. 2012-03-01 Till Trafikverket Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram till år 2025 med utblick mot år 2050. Dags att satsa på Södertörn Södertörnssamverkan -

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand.

Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på. linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand. 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för pendelbåtstrafik på linjen Söder Mälarstrand Kungsholmstorg Klara Mälarstrand

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 REMISS 1 (10) Enheten för samhällsplanering Robert Örtegren Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Länsstyrelsen avser göra en teknisk justering av Länsplan för

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård

Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2014-03-11, punkt 11 Beslut om allmän trafikplikt för tvärförbindelse mellan Stockholms norra och södra skärgård Ärendebeskrivning

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20

Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 1 Genom kollektivtrafiken bidrar SL till att Stockholm är Europas mest attraktiva storstadsregion. Så ska SL klara tillväxten 2013-02-20 2013-01-14 2 Anders Lindström Förvaltningschef i Trafikförvaltningen

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer Wennerholm ÄRENDET Motionärerna föreslår

Läs mer

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator

MIIT Genomförande grupp. Underlag Cykel 2013.04.12. Underlag Cykel. Pernilla Sott Stråkkoordinator 2013.04.12 Pernilla Sott Stråkkoordinator Innehåll Typer av vägar... 3 Kostnad... 3 Typer av finansiering... 3 Ekonomisk bakgrund... 5 Nationella planen (nationella vägar)... 5 Regionala planen/länsplanen

Läs mer

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda 1(6) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se Version Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 8 TN 2013-0695 Förstudie av tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda

Läs mer

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2

Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 2013-03-22 Södertörnskommunernas yttrande på Stomnätsstrategi för Stockholms län Etapp 2 Förslaget till stomnätsstrategi för Stockholms län, etapp 2, har tagits fram av Trafikförvaltningen vid Stockholms

Läs mer

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-02-09 LS 2015-0142 FUT 1501-0024 Handläggare: Anna Nylén Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till

Läs mer

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling

Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab Landstingsstyrelsens arbetsutskott Utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling Ärendebeskrivning Förslag till godkännande

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:46 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2007:39 av Lars Dahlberg och Anna Kettner (S) om kapacitetsstarka tvärförbindelser Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm

Läs mer

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen

Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Avtal om medfinansiering av väg- och spårsatsningar m m i Stockholmsregionen- Stockholmsförhandlingen Ärendet Förslag till avtal föreslås godkännas

Läs mer

2011-08-17 LS 1010-0799

2011-08-17 LS 1010-0799 Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) Ankom Stockholms läns landsting 2011-08-17 LS 1010-0799 2011-08- 1 7 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Dnr: 1 1-08- 1 7 * 02 5 Motion 2010:9 av Nanna Wikholm

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 12 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-08-22 89 Stomnätsstrategi etapp 2 yttrande (KS 2013.080) Beslut Näringslivs- och planutskottet föreslår

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse

Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse 1(7) Diskussionsunderlag avseende Stockholms läns landstings medverkan i Trafikverkets utredningsarbete kring östlig förbindelse Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress:

Läs mer

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden

Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 4 2013-02-06 Södertörnskommunernas gemensamt identifierade brister och behov av transportinfrastruktur under planperioden 2014-2025 Länsstyrelsen i Stockholms län har, med anledning av regeringsuppdraget

Läs mer

Stockholms läns landsting 54

Stockholms läns landsting 54 Stockholms läns landsting 54 Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2/2016 Tisdagen den 23 februari 2016 64 Yttrande över inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 LS 2015-1411

Läs mer

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station.

Ärendet behandlar godkännande av rapporten Lokaliseringsutredning, Tunnelbana Åkalla - Barkarby station. Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 2015-0142 Landstingsstyrelsen Lokaliseringsutredning för tunnelbana till Järfalla/Barkarby Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen

Inventering av brister och behov av åtgärder i transportinfrastrukturen 2013-02-22 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Enheten för samhällsplanering Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Inventering

Läs mer

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal

Genomförandebeslut avseende Barkarby bussterminal 1(6) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 070-786 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-12-22 Trafiknämnden 2015-01-19, punkt 5 Ärende/Dok. id. TN 2015-0993 Infosäk. klass K1 (Öppen)

Läs mer

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn

Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i områdena Södertälje och Nykvarn 1(5) Strategisk utveckling Planering Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-03-28 Trafiknämnden 2014-04-29, punkt 10 Beslut om allmän trafikplikt för busstrafik

Läs mer

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem

Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem 1(5) Handläggare Mats Ellman 08-686 15 97 mats.ellman@sll.se Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 12 Svar på skrivelse från (MP) angående tidplan för gemensamt betalsystem Ärendebeskrivning Svar på skrivelse

Läs mer

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station

Verkställighetsbeslut avseende Vega Station 1(4) Projekt och Upphandling Programsektionen Pendeltåg Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-22 Trafiknämnden 2014-06-03, punkt 23 Ärende/Dok. id. SL-2014-0538 Infosäk. klass

Läs mer

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden

Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via Hagastaden Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-05-21 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 4-05- 2 7 0 00 0^ ' Konsulttjänster för projektering av tunnelbana till Arenastaden via

Läs mer

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken

Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2013-09-23, punkt 14 Yttrande över motion 2013:1 om att införa enhetstaxa inom kollektivtrafiken Ärendebeskrivning Miljöpartiet

Läs mer

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta

Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från Akalla respektive Hjulsta 1(5) Handläggare Beatrice Gustafsson 8-686 397 beatrice.gustafsson@sll.se Komplettering: Resenärseffekter av en utbyggnad till Barkarby station från respektive På uppdrag av regeringens förhandlingspersoner

Läs mer

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING Överenskommelse

Läs mer

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen

Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen 1(8) Diskussionsunderlag avseende höghastighetståg i Stockholmsregionen Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 100 Godsmottagningen 112 51 Stockholm

Läs mer

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag.

Förvaltningschefens tjänsteutlåtande samt nedanstående underlag. 1(7) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-11-29, punkt 8 Slutredovisning av gemensam Handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016 och beslut

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-01-14 LS 1212-1650 Landstingsstyrelsen Motion 2012:28 av Yvonne Blombäck (MP) och Annika Hjelm (MP) om inrätta en gemensam trafikledningscentral

Läs mer

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar

Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar 1(4) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2016-10-25, punkt 8 Beslut om att inleda upphandling av drift och underhåll för biogasanläggningar beskrivning Upphandling av drift

Läs mer

Infrastruktur för framtiden

Infrastruktur för framtiden Foto: Mostphotos Infrastruktur för framtiden Innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Prop. 2016/17:21 Anna Johansson Isabella Lövin Ny nationell plan 2018 2029 Regeringsuppdrag

Läs mer

Beslut om Kundservicestrategi

Beslut om Kundservicestrategi 1(3) Handläggare Jens Plambeck 08 686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-10-09 Version Trafiknämnden 2014-11-04, punkt 5 Ärende/Dok. id. Beslut om Kundservicestrategi Ärendebeskrivning Kundservicestrategin

Läs mer

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik

Fusion av vilande dotterbolag till AB Storstockholms Lokaltrafik Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling 2015-10-27 LS 2015-1122 Handläggare: Maja Eliason Landstingsstyrelsens ägarutskott Fusion av vilande dotterbolag

Läs mer

Förvärv av Älvsjödepån

Förvärv av Älvsjödepån 1(5) Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Trafiknämnden 2013-11-19, punkt 3 TN 2013-0660 Förvärv av Älvsjödepån Ärendebeskrivning I ärendet föreslås SL förvärva bolag innehållande fastigheten Varubudet

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II Varmt välkomna! Projektplanen Melissa Safer, Trafikverket Region Stockholm Syfte Syftet med projektet är att skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län

Läs mer

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN

MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN MED NYA TUNNELBANAN MOT FRAMTIDEN För att Stockholmsregionen ska kunna fortsätta växa och utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt behövs mer kapacitet i kollektivtrafiksystemet. STOCKHOLM BLAND DE SNABBAST

Läs mer

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186

Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-24 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Funktionellt prioriterat vägnät (TRV 2014/72378) KS/2015:186 Förvaltningens

Läs mer

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik

Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga upphandlingar av skärgårdstrafik 1(1) Juridik och internrevision Handläggare Daniel Angermann TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-17 Version Trafiknämnden 2014-02-11, punkt 14 Yttrande över laglighetsprövning avseende Waxholmsbolagets tillfälliga

Läs mer

Information om bytespunkt Årstaberg

Information om bytespunkt Årstaberg 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se INFORMATIONSÄRENDE 2017-01-19 Trafiknämnden 2017-02-21, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Information om

Läs mer

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun

Fastighetsförsäljning av befintlig bussdepå samt planprocess för ny bussdepå i Ekerö kommun 1(3) Strategisk Utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-19 Version Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 10 Diarienummer SL 2014-1889 Infosäk. klass K1

Läs mer

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 6 mars 2017 Avtal om finansiering och utbyggnad av en tunnelbanestation i Hagalund på gula linjen Ärende 2 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-03-06 LS 2017-0389 Landstingsstyrelsens fastighets- och investeringsberedningen Landstingsstyrelsens beredning

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost

Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. Remissvar från Stockholm Nordost 2013-09-10 Handläggare: Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer N2013/2942/TE Nationell plan för transportsystemet

Läs mer

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-09-04 Bygg- och miljönämnden Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Remiss Framkomlighetsprogram för Storstockholm (TRV2014/24179) KS/2015:118

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län

Överenskommelse avseende behörighet för RKTM Sörmland att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande busstrafik i Stockholms län 1(2) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-24 Trafiknämnden 2014-05-13, punkt 7 Diarienummer SL 2014-0819 Infosäk. klass K1 (Öppen) Överenskommelse

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten 1(4) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2016-04-16, punkt 14 Beslut om förlängning av allmän trafikplikt för sjötrafik Storholmen Tranholmen Ropsten

Läs mer

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061

Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län KS-2012/1061 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1061 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remiss: förslag till länstransportplan för Uppsala län 2014-2025 KS-2012/1061 Förslag

Läs mer

Version 1. godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning.

Version 1. godkänna föreliggande förslag till yttrande samt att översända detsamma till landstingsstyrelsens förvaltning. 1(4) Handläggare Jens Plambeck +4686861651 Jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-02-03, punkt 9 TN 2014-0320 Förslag till yttrande över motion 2014:4 av Gunilla Roxby Cromvall m.fl. (V) om förstudie

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn 1(5) Handläggare Ragna Forslund 08-686 1959 ragna.forslund@sll.se Trafiknämnden 2014-09-23, punkt 11 Yttrande över remiss avseende överenskommelse om finansiering av bussterminallösning för Ostsektorn

Läs mer

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag

Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag 1(4) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-04-14, punkt 14 Svar på skrivelse från (S) om högre produktivitet genom trimningsåtgärder via statliga anslag Ärendebeskrivning

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021

SAMMANFATTNING. Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 SAMMANFATTNING Regional transportinfrastrukturplan för Skåne 2010-2021 Skåne del av en växande storstadsregion Skåne är idag en del av Öresundsregionens 3,7 miljoner invånare. För att möta morgondagens

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

Trafikplan 2020 i korthet

Trafikplan 2020 i korthet Trafikplan 2020 i korthet Stora framtida utmaningar Trafikplan 2020 visar hur SL vill utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län till år 2020. SL står inför stora utmaningar för att kunna leva upp till

Läs mer

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18)

Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) 25 april 2017 Dnr 2017/114 Samhällsutveckling Helene Olofsson Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Remiss: Trafikförändringar i SL-trafiken 2017/2018 (T18) Inledning Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen

Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen mm4 2016-11-24 Behov på Södertörn ur ett regionalt och transportövergripande perspektiv av åtgärder i länsplanen 2018-2029 Länsstyrelsen i Stockholms län har i en skrivelse till länets kommuner önskat

Läs mer

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad

Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 1 (3) Handläggare: Matilda Rehn Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslaget till Mål och riktlinjer för bostadsförsörjning i Vaxholms stad 2017 2020 Ärendebeskrivning Stockholms läns

Läs mer

Trafikförvaltningens förslag till yttrande på RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet

Trafikförvaltningens förslag till yttrande på RUFS 2010:s aktualitet och användbarhet 1(3) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2013-12-10, punkt 9 Trafikförvaltningens förslag till yttrande på RUFS 2010:s aktualitet

Läs mer

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun

Ny årlig planeringsprocess för genomförande av länsplanen i Värmland. Bilaga 1. Grums Kommun Grums Kommun Plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 1 Innehåll 1 Kommunens förutsättningar för planering och investeringar i transportinfrastruktur... 3 1.1 Kommunala mål och

Läs mer

Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting Stockholms läns landsting Förvaltning för utbyggd tunnelbana TJÄNSTEUTLÅTANDE LS -0518-03-16 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsrapport per februari för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskriviiing

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050

Yttrande över samrådsförslag för översiktsplan 2030 för Haninge kommun - med utblick mot 2050 Stockholms läns landsting 1 (3) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTE UTLÅTANDE 2015-06-18 TRN 2015-0120 Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Yttrande över samrådsförslag

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Landstingsstyrelsen 1 (4) Näringsdepartementet Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen: Ett författningsförslag om värdeåterföring (SOU 2015:60) Sammanfattning Stockholms läns landsting är i

Läs mer

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen 1(2) Björn Holmberg 08-686 1588 bjorn.holmberg@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-21 Trafiknämnden 2017-01-31, punkt 13 Ärende Infosäkerhetsklass Yttrande i mål gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

Remiss angående regional cykelvägsplan för Uppsala län, RFUL 2010/66 KS-2010/524. att som sitt yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse

Remiss angående regional cykelvägsplan för Uppsala län, RFUL 2010/66 KS-2010/524. att som sitt yttrande överlämna förvaltningens tjänsteskrivelse Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-08-16 Kommunstyrelsen Remiss angående regional cykelvägsplan för Uppsala län, RFUL 2010/66 KS-2010/524 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till beslut. 2. Trafiknämnden godkänner förslag till gemensam Handlingsplan för stombussar Jonas Eliasson Förvaltningschef

Förslag till beslut. 2. Trafiknämnden godkänner förslag till gemensam Handlingsplan för stombussar Jonas Eliasson Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2016-10-14 Handläggare Erik Lokka Hollander 08-508 260 10 Till Trafiknämnden 2016-11-10 Gemensam handlingsplan för bättre framkomlighet för innerstadens stombussar 2012-2016. Slutredovisning

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar

Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic. Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Marcus Andersson, SL Malin Gibrand, Trivector Traffic Spårvägs- och stomnätsstrategi för Stockholmsregionens centrala delar Upplägg Utmaningar i Stockholmstrafiken Varför en strategi? Strategins grundbultar

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation.

Tyresö kommun saknar en snabb och gen koppling till en pendeltågstation. 2 (7) Syftet med strategin är att: Tydliggöra och fastställa principer för stomtrafik i Stockholms län, utanför de centrala delarna Identifiera lämpliga stråk för ny stomtrafik, särskilt tvärgående sådana

Läs mer

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd

Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd 7 december 2012 1 (1) Kommunfullmäktige Svar på interpellation av Ann-Marie Högberg (S) och Emil Högberg (S) om Spårväg Syd Till att börja med vill jag understryka att Spårväg syd är ett av de viktigaste

Läs mer

Information om landstingets strategiska inriktning för cykel

Information om landstingets strategiska inriktning för cykel 17) Strategisk utveckling Handläggare Jens Plambeck 08-6861651 Jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-05-08 Trafiknämnden 2014-06-03, info punkt 17 Diarienummer SL 2014-1114 Infosäk. klass K1 Öppen)

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 1(5) 2015-06-14 Remiss Trafikutredning avseende pendeltåg- och regionaltåg Bakgrund År 2017 planeras Citybanan öppna för trafik, vilket innebär att pendeltågen trafikerar egna spår. Därmed frigörs kapacitet

Läs mer

Motion 2014:13 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om en BRT-modell för Stockholm

Motion 2014:13 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om en BRT-modell för Stockholm Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-09-16 LS 1412-1499 Landstingsstyrelsen Motion 2014:13 av Nanna Wikholm m.fl. (S) om en BRT-modell för Stockholm Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan

Svarsmall för remissinstansernas önskemål och prioriteringar Gemensamma prioriteringar i Arlandaregionen Ökad kapacitet på Ostkustbanan Gemensamt yttrande från Arlandaregionen över - Ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2029. Förfrågan om prioriterade åtgärder samt avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning Bakgrund Under

Läs mer

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda.

Tvärförbindelse Roslagsbanan - Arlanda. 2013-03-26 Stockholm Nordost Mikael Engström tel. dir: 076 643 96 70 Shula Gladnikoff tel. dir. 076 643 96 73 Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm Tvärförbindelse Roslagsbanan

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer