1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(23) 2015-08-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 12 augusti, klockan Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Pernilla Augustsson, informatör Ann-Charlotte Lind, tf. samhällsbyggnadschef 40, 49 Boris Damljanovic, exploateringsingenjör 40 Elin Perjos, planarkitekt 40 Camilla Falk, folkhälsosamordnare 41 Tisdagen den 18 augusti, klockan 8.00 i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Simonsson Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M)

2 2(23) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 3(23) Ärenden 40 Tillägg till Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun 41 Ansökan om särskilda folkhälsomedel 42 Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna 43 Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte 44 Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer 45 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 46 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult 47 Utbetalning av partistöd Ansökan om stöd, Bollekollen sportklubb 49 Svar på motion om rekommendation att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd 50 Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader 51 Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar 52 Svar på motion om krav om kollektivavtal vid kommunens egna upphandlingar

4 4(23) 40 KS2015/230 Tillägg till Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun Sammanfattning av ärendet Bollebygds kommun har en parkeringsnorm som fastställdes av kommunfullmäktige den 10 december Parkeringsnormen syftar till att förhindra att det uppstår problem med brist på parkeringsplatser. Kommunen har ingen skyldighet att anordna parkering, utan detta åvilar respektive fastighetsägare. Kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen ska vara vägledande vid detaljplanering och utgöra ett krav vid bygglovgivning. Samhällsbyggnadsnämnden har den 9 juni föreslagit kommunfullmäktige att fastställa tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Beskrivning av ärendet Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antal parkeringsplatser vid bostäder och olika typer av verksamheter. Parkeringsnormen för flerbostadshus är 1,1 bilplatser per lägenhet i Bollebygd och 1,5 bilplatser per lägenhet i Töllsjö, Olsfors och Hultafors. Vid byggande av små lägenheter i flerfamiljshus medför parkeringsnormen krav på att byggherren anordnar fler parkeringsplatser än vid stora lägenheter, då det då ryms fler lägenheter i byggnaden. Fler parkeringsplatser medför högre byggkostnader och ofta svårigheter att hitta lämplig plats för parkeringsplatserna. Många kommuner har valt att uttrycka parkeringsnormen som antal bilplatser per 1000 m2 BTA (bruttototalarea). Då får man automatiskt en anpassning efter lägenhetsstorlek. Borås Stad anger till exempel 8-12 bilplatser per 1000 m2 BTA (intervallet beror på läget i staden). Vid små lägenheter innebär det cirka 0,4-0,6 bilplatser per lägenhet. För att underlätta byggande av små lägenheter bör parkeringsnormen anpassas, så att små lägenheter får en lägre norm än normalstora lägenheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att små lägenheter (max 35 m2) i flerfamiljshus får parkeringsnorm 0,7 bilplatser per lägenhet i hela kommunen. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. - Tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun - Tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden

5 5(23) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

6 6(23) 41 KS2015/222 Ansökan om särskilda folkhälsomedel Bollebygds kommun och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har som en del i sitt avtal för gemensamma folkhälsoinsatser med punkten: att de tillsammans ska säkerställa att särskilt sökbara medel finns avsatta i budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Anvisningar och kriterier finns för dessa ansökningar enligt avtal. Bollebygds IF har den 4 augusti 2015 lämnat in en ansökan för projektmedel. Förvaltningen har granskat ansökan och anser att den uppfyller kriterierna för godkännande och att de ansökta bidraget kan beviljas. Återrapport ska ske enligt anvisningar. Kommunstyrelsen delegerade den 20 april till kommunstyrelsens att fatta beslut om de sökbara projektmedel som finns avsatta i verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet med Västra Götalandsregionen. - Särskilda folkhälsomedel, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Särskilda folkhälsomedel, ansökan, Gällande anvisningar och kriterier för särskilda folkhälsomedel Ansökningsmall projektmedel 2015 Kommunstyrelsen godkänner och beviljar det ansökta bidraget enligt ansökan, (delegationsbeslut)

7 7(23) 42 KS2015/249 Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna Kommunfullmäktige har den 7 maj gett val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över arvoden till kommunens revisorer. I samband med uppdraget ansåg kommunstyrelsen att det även bör skrivas in i bestämmelserna att tolkningar av arvoden och ersättningar till kommunens revisorer görs av kommunfullmäktiges presidium. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser att det bör vara kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning som tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Val- och arvodesberedningen rekommenderar därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Valoch arvodesberedningen föreslår följande tillägg: När det gäller kommunens revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning. Kommunstyrelsen anser att det räcker med att kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Kommunstyrelsen föreslår följande tillägg: När det gäller kommunenes revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning. - Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Utdrag ur bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun , sidan 7 - Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen

8 8(23) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg: När det gäller kommunenes revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning.

9 9(23) 43 KS2015/250 Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte Kommunens valda revisorer mandatperioden har den 27 februari 2015 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. Revisorerna har upptäckt oklarheter i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda gällande utbetalning av arvoden till revisorerna i samband med ny mandatperiod. Enligt gällande bestämmelser utgår ingen ersättning till revisorer vid ny mandatperiod. Ersättningen upphör vid årets slut trots att revisorernas arbete pågår fram tills dess att revisionsberättelsen är inlämnad. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser att vid mandatskifte bör den avgående revisionsgruppen erhålla ersättning motsvarande endast timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Val- och arvodesberedningen rekommenderar därför kommunfullmäktige att göra följande tillägg i paragraf 3.1 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Vid mandatskifte erhåller den avgående revisionsgruppen ersättning motsvarande timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Val- och arvodesberedningen anser att ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Utdrag ur bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun , sidan 5 - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, brev från revisorer Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg i paragraf 3.1 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ).

10 10(23) Vid mandatskifte erhåller den avgående revisionsgruppen ersättning motsvarande timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2015.

11 11(23) 44 KS2015/251 Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer Kommunens valda revisorer mandatperioden har den 6 mars 2015 inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktiges presidium. Kommunens valda revisorer anser att timarvodet för sammanträden bör återinföras för revisorerna. Enligt gällande bestämmelser ersätter årsarvodet allt arbete i det politiska organet som arvodet avser, vilket även innefattar sammanträden. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser inte att revisionsgruppens skrivelse angående önskemål om att ändra bestämmelserna så att både årsarvode och sammanträdesarvode utgår för revisorer ska bifallas. Val- och arvodesberedningen rekommenderar kommunfullmäktige att inte ändra i arvodebestämmelserna. - Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Brev från revisorer mandatperioden Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om ändring av arvodesregler för revisorer.

12 12(23) 45 KS2015/208 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler Sammanfattning av ärendet Bildnings- och omsorgsnämnden har den 25 maj föreslagit kommunfullmäktige att: - Bollebygds kommun avhänder sig skolhälsovårdsjournaler på papper för elever som byter skola till annan kommun, till den kommunala huvudman där eleven har sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av privat vårdgivare överförs endast kopior av journalen. - Med stöd av arkivlagen 15 2 st avhända sig skolhälsovårdsjournaler avseende elever som under eller efter läsåret 2014/2015 bytt till annan skola med offentlig skolhälsovård. Beskrivning av ärendet För att kunna följa en elevs hälsa och utveckling under hela skoltiden från förskoleklass till gymnasiet är det viktigt att skolhälsovårdsjournalen följer med eleven under hela skoltiden. När en elev flyttar och byter skola till en annan kommun skickas idag kopior av journalen från Bollebygd till den nya kommunen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har givit ut ett cirkulär Hantering av barnoch skolhälsovårdsjournaler (09:44), som anger några olika alternativ. Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår, det alternativ som innebär avhändning av journal till annan kommunal huvudman då elev byter kommun. För att detta skall få ske krävs årligt beslut i kommunfullmäktige (15 2 st. arkivlagen). I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av enskild/privat vårdgivare får originaljournal aldrig överlämnas utan då kan endast kopior av journalen lämnas ut. Bollebygds kommun har sedan 2013 infört elektroniska skolhälsovårdsjournaler vilket innebär att elever födda fr.o.m endast har elektroniska journaler. För elever födda tidigare är journalen delad i både pappersjournal och elektronisk journal. I dagsläget kan den digitala journalen endast överföras till andra kommuner med samma journalsystem. På sikt är det önskvärt att utvecklingen går mot att olika system kan hämta information från varandra ex i ett elektroniskt arkiv. Till dess att det finns en fullständig digital överföring av journaler mellan olika kommuner samt att samtliga elever med både analog och digital journal avslutar sin skolgång, kommer Bollebygds kommun att behöva besluta om hur man skall överföra journalen till annan kommun då en elev flyttar och byter skola till annan kommun.

13 13(23) Hittills har kommunen valt att behålla originaljournalen och endast skicka kopior av denna till den mottagande kommunen. Detta innebär mycket arbete med kopiering. Dessutom är det inte i enlighet med patientdatalagens krav på sammanhållen journalföring (Patientdatalagen 2008:355). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i ett cirkulär om hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler (09:44) angett några olika alternativ. Det ena alternativet innebär att kommunen avhänder sig journalerna för de elever som byter kommun och att journalerna skall slutarkiveras i den kommun eleven avslutar sin skolgång, antingen efter åk 9 eller efter avslutat gymnasium. Detta kräver ett årligt beslut i kommunfullmäktige om avhändande. Det andra alternativet innebär att kommunen lånar ut originaljournalen till annan kommun. Detta förutsätter att låneavtal upprättas i varje enskilt fall samt att ansvarig utlånande verksamhet dokumenterar vad som lånas ut till vem samt kontrollerar återlämnandet och kräver in de journaler som ev. inte återlämnas. För att få återsända lånade journaler krävs också beslut i kommunfullmäktige i den mottagande kommunen samt nytt medgivande av elev/vårdnadshavare. Det innebär också skickande av journaler i rekommenderade brev först vid utlån, sedan vid återlämnande. I båda alternativen krävs samtycke från elev/vårdnadshavare (offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 2-3 ). SKL:s cirkulär är endast rådgivande för kommunerna. Olika kommuner väljer att hantera frågan på olika sätt. Det innebär bl.a. att Bollebygds kommun också har skolhälsovårdsjournaler som rekvirerats från andra kommuner och journaler som andra kommuner skickar tillbaka till kommunen efter avslutad skolgång. Förslaget är att dessa slutarkiveras i Bollebygds kommunarkiv. Bildnings- och omsorgsförvaltningen förespråkar alternativet avhändande och slutarkivering i den kommun eleven avslutar sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av enskild/privat vårdgivare får originaljournal aldrig överlämnas utan då kan endast kopior av journalen lämnas ut. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Ett avhändande av skolhälsovårdsjournaler innebär att kommunen sparar in arbetstiden för kopiering av alla journaler rörande elever som byter till annan kommuns skola. - Avhändande av skolhälsovårdsjournaler, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Avhändande av skolhälsovårdsjournaler, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 14(23) - Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler, cirkulär 09:44, Sveriges kommuner och landsting Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Bollebygds kommun avhänder sig skolhälsovårdsjournaler på papper för elever som byter skola till annan kommun, till den kommunala huvudman där eleven har sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av privat vårdgivare överförs endast kopior av journalen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med stöd av arkivlagen 15 2 st beslutar att avhända sig skolhälsovårdsjournaler avseende elever som under eller efter läsåret 2014/2015 bytt till annan skola med offentlig skolhälsovård.

15 15(23) 46 KS2015/201 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult Detaljplanen Rinna - Getabrohult vann laga kraft den 20 juni 2007 och genomförandetiden gick ut den 20 juni Detaljplanen anger i huvudsak att marken får användas som golfbana. Mindre delar av planområdet får användas för bostäder, handel och småindustri och delar av området utgörs av allmän plats i form av gator och naturmark/parkmark med naturkaraktär. Detaljplanen omfattar även ett vägreservat för en framtida gata mellan Rinnavägen och Guldsandbivägen. Till detaljplanen hör en skötselplan för naturmarken och golfbanan. - Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Rinna - Getabrohult. Syftet är att pröva om området kan användas som friluftsområde inklusive idrottsplats för många olika intressen så som fotbollsplaner, eventuell framtida idrottshall, gym, elljusspår och promenadspår. Detaljplanen ska också omfatta en gata som knyter samman Rinnavägen med Guldsandbivägen. Kommunstyrelsen vill ha möjlighet att yttra sig när detaljplanen är på samråd.

16 16(23) 47 KS2015/101 Utbetalning av partistöd 2015 Kommunfullmäktige har den 18 juni fastställt regler för partistöd. Samtliga partier har lämnat in ansökan för partistöd Av 2 kap 12 kommunallagen (KL) framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i kommunfullmäktige varje år. Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat: 44 % av prisbasbeloppet/parti 15 % av prisbasbeloppet/mandat År 2015 beräknas ett prisbasbelopp till kr. - Utbetalning av partistöd, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Bestämmelser om kommunalt partistöd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd enligt följande: Centerpartiet kr Folkets Röst kr Folkpartiet kr Kristdemokraterna kr Miljöpartiet kr Moderaterna kr Socialdemokraterna kr Sverigedemokraterna kr Vänsterpartiet kr

17 17(23) 48 KS2015/131 Ansökan om stöd, Bollekollen sportklubb Sammanfattning av ärendet Bollekollen sportklubb har inkommit med en ansökan om stöd från kommunen för snötillverkning och preparering av slalombacken på 250 tkr. Kommunstyrelsen har den 20 april återremitterat ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förbättring av beslutsunderlag. Därefter har ärendet beretts av bildnings- och omsorgsnämnden som den 16 juni skickade tillbaka ärendet till kommunstyrelsen för beredning, utan något förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Bollekollen sportklubb är nystartad förening med syfte att bedriva actionsporter på området Bollekollen slalombacke. Eftersom 2015 var första säsongen med alpinsport för föreningen så var de mycket osäkra på om det skulle lyckas att hålla lift och backe öppet men ville ändå testa och känna på om anläggningen håller för gäster. Det har varit en mycket kort vintersäsong, men med flera inköp av pistmaskin, snöskoter och liftinspektioner lyckades klubben hålla öppet för sportlovsaktivitet under vecka sju, men med stora kostnader för snötillverkning. Föreningen fick hyra in två stycken högeffektiva snökanoner för snöproduktion vid högre temperaturer. Föreningen har sökt stöd från kommunen för snötillverkning och preparering av slalombacken på 250 tkr. I dialog med föreningen konstaterades att säsongen har varit mycket kort och backen har endast kunnat ha öppet två till tre helger och två hela veckor för alpin skidåkning. Föreningen är ändå mycket nöjda med att överhuvudtaget ha kommit igång med hela systemet och ser att det fungerar inför kommande säsonger. Kommunfullmäktige fastställde den 12 december riktlinjer för kommunens stöd till föreningar. I gällande riktlinjer kan kommunen bevilja verksamhetsstöd, investeringsstöd samt driftsstöd till föreningar. Det är svårt att avgöra vilken typ av stöd som Bollekollens ansökan avser. Som en av tre delar inom investeringsstödet finns det så kallade anläggningsstödet som max uppgår till 40 % av verkliga redovisade kostnader. Enligt riktlinjerna ska en ansökan om anläggningsstöd lämnas in till kommunkansliet senast 31 januari året innan bidraget önskas för att bidragen ska kunna behandlas vid budgetbeslut. Bollekollen sportklubb har lämnat in sin ansökan under 2015 och uppfyller därför inte kriterierna för att beviljas bidrag under Det är även tveksamt om ansökan uppfyller övriga kriterier för anläggningsstöd. om att göra avsteg från riktlinjerna fattas av kommunfullmäktige. om att göra avsteg från gällande riktlinjer är inte vanligt, men gjordes så sent som den 20 november Då var det Gesebols bygdegårdsförening som

18 18(23) ansökte och beviljades pengar för ombyggnad av bygdegårdens avloppsanläggning. Bollekollen sportklubb har visserligen lämnat in sin ansökan för sent, men föreningen är nystartad och de känner inte till riktlinjerna för när och hur man söker stöd. Bollekollen sportklubb har under året bidragit till marknadsföring av Bollebygd och kommer i framtiden förhoppningsvis att bidra till en positiv utveckling av såväl föreningslivet som hela kommunen. Kommunstyrelsen anser därför att kommunfullmäktige ska göra ett avsteg från riktlinjerna och behandla ansökan separat. - Ansökan om anläggningsstöd, Bollekollen sportklubb, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan från Bollekollen sportklubb - Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden Stadgar, Bollekollen sportklubb Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2015 bevilja Bollekollen sportklubb anläggningsstöd på kr, det vill säga 40 % av totalkostnaden på kr. Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Bollekollen sportklubb anläggningsstöd tas pengarna från kommunstyrelsens ofördelade budget.

19 19(23) 49 KS2014/476 Svar på motion om rekommendation att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd Sammanfattning av ärendet Tomas Ridell (V) har den 27 november 2014 lämnat in en motion om att samhällsbyggnads-nämnden vid varje beviljat byggnadstillstånd rekommenderar att solenergi används som en del av uppvärmningen. Kommunfullmäktige har den 11 december överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har dem 26 januari remitterat motionen vidare till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 maj förslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Beskrivning av ärendet Kommunen ska verka för en hållbar utveckling och denna motion ligger i linje med detta. Energifrågan är en av de största miljöfrågorna när det gäller klimatpåverkan. Kommunen arbetar i riktning för att minska energianvändningen både inom eget fastighetsbestånd, men också genom prövning och tillsyn. Kraven i lagstiftningen kontrolleras av behörig myndighet, samhällsbyggnadsnämnden. Lagstiftningen styr myndighetens arbete vid prövning och tillsyn. Myndigheten kan dock aldrig föreslå eller rekommendera en viss teknik utan ska förhålla sig teknikneutral. Myndigheten har endast att pröva det som ansökan avser utifrån lagkrav, skadeståndsanspråk ((3 kap. 3 SkL (Skadeståndslagen) av vilken följer ett rådgivningsansvar)) kan annars aktualiseras vid felaktigt lämnad information eller råd. Myndigheten kan/ska lämna råd och anvisningar, men aldrig mer än vad som kan sägas följa 4 förvaltningslagen. Vid varje beviljat bygglov lämnas sökanden ett informationsblad med kontaktuppgifter till kommunens energirådgivare (som organisatoriskt tillhör samma förvaltning/nämnd). Energirådgivaren är behjälplig vid frågor om uppvärmning. Inriktningen på denna rådgivning är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral och riktar sig till målgrupperna hushåll, små och medelstora företag samt organisationer. Förvaltningen kan också vara behjälplig med framtagna mallar, som ett stöd för företag i arbetet med att genomföra en översiktlig energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa företaget att strukturera uppgifterna för energikartläggningen och vara en vägledning för hur företaget kan lägga upp planerna för framtiden.

20 20(23) - Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd Tomas Ridell (V), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 21(23) 50 KS2014/471 Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader Michael Plogell (FR) har den 23 november 2014 inkommit med en motion om att det till varje kommunfullmäktige ska lämnas en skriftlig redogörelse från kommunstyrelsen över nyttjande av anslaget avseende oförutsedda kostnader för den föregående perioden. Redogörelsen ska innehålle uppgift om belopp, vad utgiften avsett och skälet till att den var en oförutsedd kostnad. Redogörelsen ska ställas till samtliga ledamöterna tillsammans med kallelsen till mötet. I Bollebygds kommuns budget avseende finns det en post avseende ofördelad budget som uppgår till kronor (KF ). Principerna vad den ofördelade budgeten ska användas till finns beskrivet i Ekonomiska styrpriniciper och budgetmodell som är fastställda av kommunfullmäktige (KF ). Det framgår att den ofördelade budgeten ska användas främst till att kompensera förändringar i prestationer. Syftet med den ofördelade budgeten är att möte upp mot förändringar i befolkningen som påverkar behovet av kommunal service. Den ofördelade budgetens syfte är inte att kompensera oförutsedda kostnader. Rutinen för att erhålla medel ur den ofördelade budgeten är att framställan ska till kommunstyrelsen i god tid före bokslut så att beslut hinner tas innan bokslut behandlas i respektive nämnd. om den ofördelade budgeten fattas av kommunstyrelsen och redovisning av dessa beslut till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporter samt årsredovisning. Kommunstyrelsen anser inte att kommunstyrelsens beslut om tilldelning av medel från den ofördelade budgeten ska redovisas löpande till kommunfullmäktige utan anser att det är tillräckligt med den redovisning som sker i samband med delårsrapporterna samt årsredovisning. - Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjandet av anslaget för oförutsedda kostnader, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader, Michael Plogell (FR), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

22 22(23) 51 KS2014/424 Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Joachim Stanicki (SD), Caroline Nordengrip (SD) och Inger Sernestål (SD) har den 6 november 2014 inkommit med en motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar. Av motionen framgår att Bollebygds kommun ska ställa krav vid upphandling att leverantörer och entreprenörer, inklusive underentreprenörer, som utför arbeten för Bollebygds kommuns räkning ska ha tecknat svenskt kollektivavtal för sin arbetskraft. Kommunfullmäktige fastställde en reviderad upphandlingspolicy i december 2014 (KF ). Om Bollebygds kommun vill ställa ett krav som innebär att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande ska gälla vid upphandlingar ska detta finnas med i upphandlingspolicyn. Det har under en längre tid pågått diskussioner om huruvida det är möjligt att ställa ett sådant krav, men det är idag inte tillåtet att ställa i offentlig förvaltning och det strider mot lagen om offentlig upphandling och EUrätten. Regeringen har dock tillsatt en utredning för att bland annat titta på hur krav på villkor om kollektivavtal kan föras in i de nya upphandlingslagarna som ska komma och denna utredning förväntas vara klar i höst. När regeringens utredning redovisats och de nya upphandlingslagarna är implementerade kommer kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att införa ett krav om kollektivavtal i kommunens upphandlingar. - Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Joachim Stanicki (SD), Caroline Nordengrip (SD), Inger Sernestål (SD), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

23 23(23) 52 KS2015/54 Svar på motion om krav om kollektivavtal vid kommunens egna upphandlingar Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Carolin Frodin (SD) och Peter Andersson (SD) har den 27 januari 2015 inkommit med en motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar. Av motionen framgår att Bollebygds kommun vid sina egna genomförda upphandlingar ska ställa krav om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande former för samtliga leverantörer/entreprenörer och dess underleverantörer. Kommunfullmäktige fastställde en reviderad upphandlingspolicy i december 2014(KF ). Om Bollebygds kommun vill ställa ett krav som innebär att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande ska gälla vid upphandlingar ska detta finnas med i upphandlings-policyn. Det har under en längre tid pågått diskussioner om huruvida det är möjligtt att ställa sådant krav, men det är idag inte tillåtet att ställa i offentlig förvaltning och det strider mot lagen om offentlig upphandling och EUrätten. Regeringen har dock tillsatt en utredning för att bland annat titta på hur krav på villkor om kollektivavtal kan föras in i de nya upphandlingslagarna som ska komma och denna utredning förväntas vara klar i höst. När regeringens utredning redovisats och de nya upphandlingslagarna är implementerade kommer kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att införa ett krav om kollektivavtal i kommunens upphandlingar. - Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Carolin Frodin (SD), Peter Andersson (SD), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Samrehabnämnden 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Sjukvårdskansliet Skene lasarett plan 4, kl 09:30-11:45 Beslutande S Hanne Jensen, Västra Götalandsregionen M Christina Yngvesson, Västra Götalandsregionen

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104

7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (32) 2014-06-16 Ks 7. Regler för kommunalt partistöd Dnr 2014/185-104 Nya regler för kommunalt partistöd har träff i kraft 1 februari 2014. Sveriges kommuner och

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23

Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler Ersätter: 2005:23 UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:44 Diarienr: 09/3013 Handläggare: Ulrika Gustafsson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2009-07-01 Mottagare: Samtliga kommuner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2010-12-13 Sida 1 (12) Plats och tid Möllegården, kl. 19:00-21.20 Beslutande Hans-Åke Mårtensson, (S) ordf Margareta Abelsson (S), 1:e vice ordf Lars Johnson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls.

Förvaringsplats: Kommunkansliet )1 (11) Borgmästaren. Tjänstemän: Paragrafer: Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. LYSEK! Ls. LYSEK! Ls Ko NI NI U N SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOINIMUNSTYRELSENSLEDN INGSUTSKOTT )1 (11) Sanlmanträdestid: 2011-12-14 kl 08.30-17.30 Lokal: Beslutande Ledamöter: Borgmästaren Partiersättare: Roland Karlsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, vice ordförande

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-12 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 14.00-15.00 ande Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Gudrun Svensson (c) Lisbet Westerberg (c) Margareta

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Se bilagd närvaro- och voteringslista

Se bilagd närvaro- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2010-04-12 1 Plats och tid Måndag 12 april 2010 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd närvaro- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Ärendeförteckning 1-16

Ärendeförteckning 1-16 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 1-16 1 Mötet öppnas 2 Justeringsperson 3 Fastställa dagordningen 4 Presentation av revisorerna 5 Inkomna/avsända handlingar 6 Revisionens egen budgetuppföljning

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-03-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(10) Tid och plats 2015-03-18 - i Kommunhuset klockan 11.30-12.00, 17.20-18.10. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Miljö- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, kl. 17.00 19.00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Carl-Olof Landgren

Läs mer

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05

Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(1) 2014-01-23 Valnämnden Södra Vi-rummet, stadshuset, Vimmerby Torsdagen den 23 januari 2014, kl 08:30-10.05 Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ingela

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 18 juni 2015 kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 38-44 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer