1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(23) 2015-08-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 12 augusti, klockan Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Pernilla Augustsson, informatör Ann-Charlotte Lind, tf. samhällsbyggnadschef 40, 49 Boris Damljanovic, exploateringsingenjör 40 Elin Perjos, planarkitekt 40 Camilla Falk, folkhälsosamordnare 41 Tisdagen den 18 augusti, klockan 8.00 i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Simonsson Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M)

2 2(23) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 3(23) Ärenden 40 Tillägg till Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun 41 Ansökan om särskilda folkhälsomedel 42 Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna 43 Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte 44 Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer 45 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 46 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult 47 Utbetalning av partistöd Ansökan om stöd, Bollekollen sportklubb 49 Svar på motion om rekommendation att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd 50 Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader 51 Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar 52 Svar på motion om krav om kollektivavtal vid kommunens egna upphandlingar

4 4(23) 40 KS2015/230 Tillägg till Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun Sammanfattning av ärendet Bollebygds kommun har en parkeringsnorm som fastställdes av kommunfullmäktige den 10 december Parkeringsnormen syftar till att förhindra att det uppstår problem med brist på parkeringsplatser. Kommunen har ingen skyldighet att anordna parkering, utan detta åvilar respektive fastighetsägare. Kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen ska vara vägledande vid detaljplanering och utgöra ett krav vid bygglovgivning. Samhällsbyggnadsnämnden har den 9 juni föreslagit kommunfullmäktige att fastställa tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Beskrivning av ärendet Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antal parkeringsplatser vid bostäder och olika typer av verksamheter. Parkeringsnormen för flerbostadshus är 1,1 bilplatser per lägenhet i Bollebygd och 1,5 bilplatser per lägenhet i Töllsjö, Olsfors och Hultafors. Vid byggande av små lägenheter i flerfamiljshus medför parkeringsnormen krav på att byggherren anordnar fler parkeringsplatser än vid stora lägenheter, då det då ryms fler lägenheter i byggnaden. Fler parkeringsplatser medför högre byggkostnader och ofta svårigheter att hitta lämplig plats för parkeringsplatserna. Många kommuner har valt att uttrycka parkeringsnormen som antal bilplatser per 1000 m2 BTA (bruttototalarea). Då får man automatiskt en anpassning efter lägenhetsstorlek. Borås Stad anger till exempel 8-12 bilplatser per 1000 m2 BTA (intervallet beror på läget i staden). Vid små lägenheter innebär det cirka 0,4-0,6 bilplatser per lägenhet. För att underlätta byggande av små lägenheter bör parkeringsnormen anpassas, så att små lägenheter får en lägre norm än normalstora lägenheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att små lägenheter (max 35 m2) i flerfamiljshus får parkeringsnorm 0,7 bilplatser per lägenhet i hela kommunen. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. - Tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun - Tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden

5 5(23) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

6 6(23) 41 KS2015/222 Ansökan om särskilda folkhälsomedel Bollebygds kommun och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har som en del i sitt avtal för gemensamma folkhälsoinsatser med punkten: att de tillsammans ska säkerställa att särskilt sökbara medel finns avsatta i budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Anvisningar och kriterier finns för dessa ansökningar enligt avtal. Bollebygds IF har den 4 augusti 2015 lämnat in en ansökan för projektmedel. Förvaltningen har granskat ansökan och anser att den uppfyller kriterierna för godkännande och att de ansökta bidraget kan beviljas. Återrapport ska ske enligt anvisningar. Kommunstyrelsen delegerade den 20 april till kommunstyrelsens att fatta beslut om de sökbara projektmedel som finns avsatta i verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet med Västra Götalandsregionen. - Särskilda folkhälsomedel, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Särskilda folkhälsomedel, ansökan, Gällande anvisningar och kriterier för särskilda folkhälsomedel Ansökningsmall projektmedel 2015 Kommunstyrelsen godkänner och beviljar det ansökta bidraget enligt ansökan, (delegationsbeslut)

7 7(23) 42 KS2015/249 Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna Kommunfullmäktige har den 7 maj gett val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över arvoden till kommunens revisorer. I samband med uppdraget ansåg kommunstyrelsen att det även bör skrivas in i bestämmelserna att tolkningar av arvoden och ersättningar till kommunens revisorer görs av kommunfullmäktiges presidium. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser att det bör vara kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning som tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Val- och arvodesberedningen rekommenderar därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Valoch arvodesberedningen föreslår följande tillägg: När det gäller kommunens revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning. Kommunstyrelsen anser att det räcker med att kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Kommunstyrelsen föreslår följande tillägg: När det gäller kommunenes revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning. - Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Utdrag ur bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun , sidan 7 - Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen

8 8(23) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg: När det gäller kommunenes revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning.

9 9(23) 43 KS2015/250 Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte Kommunens valda revisorer mandatperioden har den 27 februari 2015 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. Revisorerna har upptäckt oklarheter i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda gällande utbetalning av arvoden till revisorerna i samband med ny mandatperiod. Enligt gällande bestämmelser utgår ingen ersättning till revisorer vid ny mandatperiod. Ersättningen upphör vid årets slut trots att revisorernas arbete pågår fram tills dess att revisionsberättelsen är inlämnad. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser att vid mandatskifte bör den avgående revisionsgruppen erhålla ersättning motsvarande endast timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Val- och arvodesberedningen rekommenderar därför kommunfullmäktige att göra följande tillägg i paragraf 3.1 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Vid mandatskifte erhåller den avgående revisionsgruppen ersättning motsvarande timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Val- och arvodesberedningen anser att ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Utdrag ur bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun , sidan 5 - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, brev från revisorer Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg i paragraf 3.1 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ).

10 10(23) Vid mandatskifte erhåller den avgående revisionsgruppen ersättning motsvarande timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2015.

11 11(23) 44 KS2015/251 Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer Kommunens valda revisorer mandatperioden har den 6 mars 2015 inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktiges presidium. Kommunens valda revisorer anser att timarvodet för sammanträden bör återinföras för revisorerna. Enligt gällande bestämmelser ersätter årsarvodet allt arbete i det politiska organet som arvodet avser, vilket även innefattar sammanträden. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser inte att revisionsgruppens skrivelse angående önskemål om att ändra bestämmelserna så att både årsarvode och sammanträdesarvode utgår för revisorer ska bifallas. Val- och arvodesberedningen rekommenderar kommunfullmäktige att inte ändra i arvodebestämmelserna. - Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Brev från revisorer mandatperioden Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om ändring av arvodesregler för revisorer.

12 12(23) 45 KS2015/208 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler Sammanfattning av ärendet Bildnings- och omsorgsnämnden har den 25 maj föreslagit kommunfullmäktige att: - Bollebygds kommun avhänder sig skolhälsovårdsjournaler på papper för elever som byter skola till annan kommun, till den kommunala huvudman där eleven har sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av privat vårdgivare överförs endast kopior av journalen. - Med stöd av arkivlagen 15 2 st avhända sig skolhälsovårdsjournaler avseende elever som under eller efter läsåret 2014/2015 bytt till annan skola med offentlig skolhälsovård. Beskrivning av ärendet För att kunna följa en elevs hälsa och utveckling under hela skoltiden från förskoleklass till gymnasiet är det viktigt att skolhälsovårdsjournalen följer med eleven under hela skoltiden. När en elev flyttar och byter skola till en annan kommun skickas idag kopior av journalen från Bollebygd till den nya kommunen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har givit ut ett cirkulär Hantering av barnoch skolhälsovårdsjournaler (09:44), som anger några olika alternativ. Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår, det alternativ som innebär avhändning av journal till annan kommunal huvudman då elev byter kommun. För att detta skall få ske krävs årligt beslut i kommunfullmäktige (15 2 st. arkivlagen). I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av enskild/privat vårdgivare får originaljournal aldrig överlämnas utan då kan endast kopior av journalen lämnas ut. Bollebygds kommun har sedan 2013 infört elektroniska skolhälsovårdsjournaler vilket innebär att elever födda fr.o.m endast har elektroniska journaler. För elever födda tidigare är journalen delad i både pappersjournal och elektronisk journal. I dagsläget kan den digitala journalen endast överföras till andra kommuner med samma journalsystem. På sikt är det önskvärt att utvecklingen går mot att olika system kan hämta information från varandra ex i ett elektroniskt arkiv. Till dess att det finns en fullständig digital överföring av journaler mellan olika kommuner samt att samtliga elever med både analog och digital journal avslutar sin skolgång, kommer Bollebygds kommun att behöva besluta om hur man skall överföra journalen till annan kommun då en elev flyttar och byter skola till annan kommun.

13 13(23) Hittills har kommunen valt att behålla originaljournalen och endast skicka kopior av denna till den mottagande kommunen. Detta innebär mycket arbete med kopiering. Dessutom är det inte i enlighet med patientdatalagens krav på sammanhållen journalföring (Patientdatalagen 2008:355). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i ett cirkulär om hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler (09:44) angett några olika alternativ. Det ena alternativet innebär att kommunen avhänder sig journalerna för de elever som byter kommun och att journalerna skall slutarkiveras i den kommun eleven avslutar sin skolgång, antingen efter åk 9 eller efter avslutat gymnasium. Detta kräver ett årligt beslut i kommunfullmäktige om avhändande. Det andra alternativet innebär att kommunen lånar ut originaljournalen till annan kommun. Detta förutsätter att låneavtal upprättas i varje enskilt fall samt att ansvarig utlånande verksamhet dokumenterar vad som lånas ut till vem samt kontrollerar återlämnandet och kräver in de journaler som ev. inte återlämnas. För att få återsända lånade journaler krävs också beslut i kommunfullmäktige i den mottagande kommunen samt nytt medgivande av elev/vårdnadshavare. Det innebär också skickande av journaler i rekommenderade brev först vid utlån, sedan vid återlämnande. I båda alternativen krävs samtycke från elev/vårdnadshavare (offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 2-3 ). SKL:s cirkulär är endast rådgivande för kommunerna. Olika kommuner väljer att hantera frågan på olika sätt. Det innebär bl.a. att Bollebygds kommun också har skolhälsovårdsjournaler som rekvirerats från andra kommuner och journaler som andra kommuner skickar tillbaka till kommunen efter avslutad skolgång. Förslaget är att dessa slutarkiveras i Bollebygds kommunarkiv. Bildnings- och omsorgsförvaltningen förespråkar alternativet avhändande och slutarkivering i den kommun eleven avslutar sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av enskild/privat vårdgivare får originaljournal aldrig överlämnas utan då kan endast kopior av journalen lämnas ut. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Ett avhändande av skolhälsovårdsjournaler innebär att kommunen sparar in arbetstiden för kopiering av alla journaler rörande elever som byter till annan kommuns skola. - Avhändande av skolhälsovårdsjournaler, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Avhändande av skolhälsovårdsjournaler, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 14(23) - Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler, cirkulär 09:44, Sveriges kommuner och landsting Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Bollebygds kommun avhänder sig skolhälsovårdsjournaler på papper för elever som byter skola till annan kommun, till den kommunala huvudman där eleven har sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av privat vårdgivare överförs endast kopior av journalen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med stöd av arkivlagen 15 2 st beslutar att avhända sig skolhälsovårdsjournaler avseende elever som under eller efter läsåret 2014/2015 bytt till annan skola med offentlig skolhälsovård.

15 15(23) 46 KS2015/201 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult Detaljplanen Rinna - Getabrohult vann laga kraft den 20 juni 2007 och genomförandetiden gick ut den 20 juni Detaljplanen anger i huvudsak att marken får användas som golfbana. Mindre delar av planområdet får användas för bostäder, handel och småindustri och delar av området utgörs av allmän plats i form av gator och naturmark/parkmark med naturkaraktär. Detaljplanen omfattar även ett vägreservat för en framtida gata mellan Rinnavägen och Guldsandbivägen. Till detaljplanen hör en skötselplan för naturmarken och golfbanan. - Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Rinna - Getabrohult. Syftet är att pröva om området kan användas som friluftsområde inklusive idrottsplats för många olika intressen så som fotbollsplaner, eventuell framtida idrottshall, gym, elljusspår och promenadspår. Detaljplanen ska också omfatta en gata som knyter samman Rinnavägen med Guldsandbivägen. Kommunstyrelsen vill ha möjlighet att yttra sig när detaljplanen är på samråd.

16 16(23) 47 KS2015/101 Utbetalning av partistöd 2015 Kommunfullmäktige har den 18 juni fastställt regler för partistöd. Samtliga partier har lämnat in ansökan för partistöd Av 2 kap 12 kommunallagen (KL) framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i kommunfullmäktige varje år. Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat: 44 % av prisbasbeloppet/parti 15 % av prisbasbeloppet/mandat År 2015 beräknas ett prisbasbelopp till kr. - Utbetalning av partistöd, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Bestämmelser om kommunalt partistöd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd enligt följande: Centerpartiet kr Folkets Röst kr Folkpartiet kr Kristdemokraterna kr Miljöpartiet kr Moderaterna kr Socialdemokraterna kr Sverigedemokraterna kr Vänsterpartiet kr

17 17(23) 48 KS2015/131 Ansökan om stöd, Bollekollen sportklubb Sammanfattning av ärendet Bollekollen sportklubb har inkommit med en ansökan om stöd från kommunen för snötillverkning och preparering av slalombacken på 250 tkr. Kommunstyrelsen har den 20 april återremitterat ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förbättring av beslutsunderlag. Därefter har ärendet beretts av bildnings- och omsorgsnämnden som den 16 juni skickade tillbaka ärendet till kommunstyrelsen för beredning, utan något förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Bollekollen sportklubb är nystartad förening med syfte att bedriva actionsporter på området Bollekollen slalombacke. Eftersom 2015 var första säsongen med alpinsport för föreningen så var de mycket osäkra på om det skulle lyckas att hålla lift och backe öppet men ville ändå testa och känna på om anläggningen håller för gäster. Det har varit en mycket kort vintersäsong, men med flera inköp av pistmaskin, snöskoter och liftinspektioner lyckades klubben hålla öppet för sportlovsaktivitet under vecka sju, men med stora kostnader för snötillverkning. Föreningen fick hyra in två stycken högeffektiva snökanoner för snöproduktion vid högre temperaturer. Föreningen har sökt stöd från kommunen för snötillverkning och preparering av slalombacken på 250 tkr. I dialog med föreningen konstaterades att säsongen har varit mycket kort och backen har endast kunnat ha öppet två till tre helger och två hela veckor för alpin skidåkning. Föreningen är ändå mycket nöjda med att överhuvudtaget ha kommit igång med hela systemet och ser att det fungerar inför kommande säsonger. Kommunfullmäktige fastställde den 12 december riktlinjer för kommunens stöd till föreningar. I gällande riktlinjer kan kommunen bevilja verksamhetsstöd, investeringsstöd samt driftsstöd till föreningar. Det är svårt att avgöra vilken typ av stöd som Bollekollens ansökan avser. Som en av tre delar inom investeringsstödet finns det så kallade anläggningsstödet som max uppgår till 40 % av verkliga redovisade kostnader. Enligt riktlinjerna ska en ansökan om anläggningsstöd lämnas in till kommunkansliet senast 31 januari året innan bidraget önskas för att bidragen ska kunna behandlas vid budgetbeslut. Bollekollen sportklubb har lämnat in sin ansökan under 2015 och uppfyller därför inte kriterierna för att beviljas bidrag under Det är även tveksamt om ansökan uppfyller övriga kriterier för anläggningsstöd. om att göra avsteg från riktlinjerna fattas av kommunfullmäktige. om att göra avsteg från gällande riktlinjer är inte vanligt, men gjordes så sent som den 20 november Då var det Gesebols bygdegårdsförening som

18 18(23) ansökte och beviljades pengar för ombyggnad av bygdegårdens avloppsanläggning. Bollekollen sportklubb har visserligen lämnat in sin ansökan för sent, men föreningen är nystartad och de känner inte till riktlinjerna för när och hur man söker stöd. Bollekollen sportklubb har under året bidragit till marknadsföring av Bollebygd och kommer i framtiden förhoppningsvis att bidra till en positiv utveckling av såväl föreningslivet som hela kommunen. Kommunstyrelsen anser därför att kommunfullmäktige ska göra ett avsteg från riktlinjerna och behandla ansökan separat. - Ansökan om anläggningsstöd, Bollekollen sportklubb, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan från Bollekollen sportklubb - Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden Stadgar, Bollekollen sportklubb Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2015 bevilja Bollekollen sportklubb anläggningsstöd på kr, det vill säga 40 % av totalkostnaden på kr. Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Bollekollen sportklubb anläggningsstöd tas pengarna från kommunstyrelsens ofördelade budget.

19 19(23) 49 KS2014/476 Svar på motion om rekommendation att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd Sammanfattning av ärendet Tomas Ridell (V) har den 27 november 2014 lämnat in en motion om att samhällsbyggnads-nämnden vid varje beviljat byggnadstillstånd rekommenderar att solenergi används som en del av uppvärmningen. Kommunfullmäktige har den 11 december överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har dem 26 januari remitterat motionen vidare till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 maj förslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Beskrivning av ärendet Kommunen ska verka för en hållbar utveckling och denna motion ligger i linje med detta. Energifrågan är en av de största miljöfrågorna när det gäller klimatpåverkan. Kommunen arbetar i riktning för att minska energianvändningen både inom eget fastighetsbestånd, men också genom prövning och tillsyn. Kraven i lagstiftningen kontrolleras av behörig myndighet, samhällsbyggnadsnämnden. Lagstiftningen styr myndighetens arbete vid prövning och tillsyn. Myndigheten kan dock aldrig föreslå eller rekommendera en viss teknik utan ska förhålla sig teknikneutral. Myndigheten har endast att pröva det som ansökan avser utifrån lagkrav, skadeståndsanspråk ((3 kap. 3 SkL (Skadeståndslagen) av vilken följer ett rådgivningsansvar)) kan annars aktualiseras vid felaktigt lämnad information eller råd. Myndigheten kan/ska lämna råd och anvisningar, men aldrig mer än vad som kan sägas följa 4 förvaltningslagen. Vid varje beviljat bygglov lämnas sökanden ett informationsblad med kontaktuppgifter till kommunens energirådgivare (som organisatoriskt tillhör samma förvaltning/nämnd). Energirådgivaren är behjälplig vid frågor om uppvärmning. Inriktningen på denna rådgivning är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral och riktar sig till målgrupperna hushåll, små och medelstora företag samt organisationer. Förvaltningen kan också vara behjälplig med framtagna mallar, som ett stöd för företag i arbetet med att genomföra en översiktlig energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa företaget att strukturera uppgifterna för energikartläggningen och vara en vägledning för hur företaget kan lägga upp planerna för framtiden.

20 20(23) - Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd Tomas Ridell (V), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 21(23) 50 KS2014/471 Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader Michael Plogell (FR) har den 23 november 2014 inkommit med en motion om att det till varje kommunfullmäktige ska lämnas en skriftlig redogörelse från kommunstyrelsen över nyttjande av anslaget avseende oförutsedda kostnader för den föregående perioden. Redogörelsen ska innehålle uppgift om belopp, vad utgiften avsett och skälet till att den var en oförutsedd kostnad. Redogörelsen ska ställas till samtliga ledamöterna tillsammans med kallelsen till mötet. I Bollebygds kommuns budget avseende finns det en post avseende ofördelad budget som uppgår till kronor (KF ). Principerna vad den ofördelade budgeten ska användas till finns beskrivet i Ekonomiska styrpriniciper och budgetmodell som är fastställda av kommunfullmäktige (KF ). Det framgår att den ofördelade budgeten ska användas främst till att kompensera förändringar i prestationer. Syftet med den ofördelade budgeten är att möte upp mot förändringar i befolkningen som påverkar behovet av kommunal service. Den ofördelade budgetens syfte är inte att kompensera oförutsedda kostnader. Rutinen för att erhålla medel ur den ofördelade budgeten är att framställan ska till kommunstyrelsen i god tid före bokslut så att beslut hinner tas innan bokslut behandlas i respektive nämnd. om den ofördelade budgeten fattas av kommunstyrelsen och redovisning av dessa beslut till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporter samt årsredovisning. Kommunstyrelsen anser inte att kommunstyrelsens beslut om tilldelning av medel från den ofördelade budgeten ska redovisas löpande till kommunfullmäktige utan anser att det är tillräckligt med den redovisning som sker i samband med delårsrapporterna samt årsredovisning. - Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjandet av anslaget för oförutsedda kostnader, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader, Michael Plogell (FR), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

22 22(23) 51 KS2014/424 Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Joachim Stanicki (SD), Caroline Nordengrip (SD) och Inger Sernestål (SD) har den 6 november 2014 inkommit med en motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar. Av motionen framgår att Bollebygds kommun ska ställa krav vid upphandling att leverantörer och entreprenörer, inklusive underentreprenörer, som utför arbeten för Bollebygds kommuns räkning ska ha tecknat svenskt kollektivavtal för sin arbetskraft. Kommunfullmäktige fastställde en reviderad upphandlingspolicy i december 2014 (KF ). Om Bollebygds kommun vill ställa ett krav som innebär att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande ska gälla vid upphandlingar ska detta finnas med i upphandlingspolicyn. Det har under en längre tid pågått diskussioner om huruvida det är möjligt att ställa ett sådant krav, men det är idag inte tillåtet att ställa i offentlig förvaltning och det strider mot lagen om offentlig upphandling och EUrätten. Regeringen har dock tillsatt en utredning för att bland annat titta på hur krav på villkor om kollektivavtal kan föras in i de nya upphandlingslagarna som ska komma och denna utredning förväntas vara klar i höst. När regeringens utredning redovisats och de nya upphandlingslagarna är implementerade kommer kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att införa ett krav om kollektivavtal i kommunens upphandlingar. - Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Joachim Stanicki (SD), Caroline Nordengrip (SD), Inger Sernestål (SD), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

23 23(23) 52 KS2015/54 Svar på motion om krav om kollektivavtal vid kommunens egna upphandlingar Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Carolin Frodin (SD) och Peter Andersson (SD) har den 27 januari 2015 inkommit med en motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar. Av motionen framgår att Bollebygds kommun vid sina egna genomförda upphandlingar ska ställa krav om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande former för samtliga leverantörer/entreprenörer och dess underleverantörer. Kommunfullmäktige fastställde en reviderad upphandlingspolicy i december 2014(KF ). Om Bollebygds kommun vill ställa ett krav som innebär att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande ska gälla vid upphandlingar ska detta finnas med i upphandlings-policyn. Det har under en längre tid pågått diskussioner om huruvida det är möjligtt att ställa sådant krav, men det är idag inte tillåtet att ställa i offentlig förvaltning och det strider mot lagen om offentlig upphandling och EUrätten. Regeringen har dock tillsatt en utredning för att bland annat titta på hur krav på villkor om kollektivavtal kan föras in i de nya upphandlingslagarna som ska komma och denna utredning förväntas vara klar i höst. När regeringens utredning redovisats och de nya upphandlingslagarna är implementerade kommer kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att införa ett krav om kollektivavtal i kommunens upphandlingar. - Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Carolin Frodin (SD), Peter Andersson (SD), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

2015-09-30. Peter Rosholms tjänsterum

2015-09-30. Peter Rosholms tjänsterum 1(11) Plats och tid Ordförande ande Peter Rosholms tjänsterum Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M) Emma Isfeldt (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Callsen, administrativ chef/kommunjurist

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2010-04-20 1 (10) Margareta Löfgren, Marks kommun 2010-04-20 1 (10) Plats och tid Samrehab, Skene Lasarett, Skene, klockan 09.00 11.45 Beslutande Ersättare Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Åke

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 21.10 Beslutande Wilhelmsson, Anders (S) Gavrilids, Georgios (S) Åkerman, Lizette (S) Berglund, Tony (S) Cimpoeru, Ioana (S) Persson, Leif

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset, :00. Mia Skytt. Gunnel Brandt (S) Anslag sätts upp Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset, :00. Mia Skytt. Gunnel Brandt (S) Anslag sätts upp Anslag tas ner Förvaringsplats för protokollet Sida 1 av 23 Plats och tid Bollebygdskolans matsal kl. 15:00-20:15 Utses att justera Justeringens plats och tid Michael Plogell (FR) Lars-Erik Olsson (S) Kommunhuset, 2016-11-16 16:00 Paragrafer 160-174

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Daniel Höglund Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(9) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors Kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus Hans Hellman PRO Ale

Läs mer

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015

Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt partistöd 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-20 DNR KS 2014.487 KAROLIN STAAF SID 1/2 TF. ENHETSLEDARE KS KANSLI/ARKIVARIE KAROLIN.STAAF@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Utbetalning av kommunalt

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547)

241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-11-29 Sida 1(3) 241 Utbetalning av partistöd för 2017 (KSKF/2016:547) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut för första halvåret

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Överförmyndarnämnden. Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén. Marianne Hägglund Johan Nordenmark 1(6) Plats och tid Viktoriagården, 10:00 Beslutande Ledamöter Per-Eric Larsson Leif Georgsson Johanna Zidén Tjänstgörande ersättare Marianne Hägglund Johan Nordenmark Närvarande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

Rådet för funktionsnedsatta (9)

Rådet för funktionsnedsatta (9) Rådet för funktionsnedsatta 2009-08-31 1 (9) Plats och tid Bollegården, måndagen den 31 augusti 2009, kl. 17.30 19.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Dan Alfredsson (handikapp org.) tf

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 20.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M) ordf Gunnar Bengtsson (S) 1:e v ordf Fredrik Jönsson (C) 2:e vice ordf Bedrija

Läs mer

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638)

290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-11-28 Sida 1(2) 290 Nya regler för partistöd från och med den 15 oktober 2018 (KSKF/2017:638) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Kommunledningskontorets

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) 1(11) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.00 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Tjänstgörande ersättare Elisabeth

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun

Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna i Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0338 Uppdrag till Skolnämnden att se över möjligheten att införa ett system med lokalpeng för idrottshallarna

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-08-19 1(9) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 16.00-16.30, Smedjan, Nämndhuset Per-Eric Bolinder (S), ordförande Gunnel Carlsson (FP) Jeannette Rasko (S) Bertil Persson (C) Bernt Vitans (V)

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum :15-12:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2010-08-18 8:15-12:15 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Bengt Johansson Claes Nordevik Roger Hansson Gunilla Josefsson

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) 1(7) Plats och tid KS-rummet 08:30 10:40 Beslutande Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Ann-Christin Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) Joanna Stridh (C ), ersättare för Linda Viklund (C) Ersättare

Läs mer

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

Stina-Kajsa Melin Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 Elisabeth Mörner Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 1(8) Plats och tid: Alerummet, Kommunkontoret, Alafors kl. 15.00 16.30 Beslutande Jarl Karlsson Kommunstyrelsen Eva Eriksson Vård- och omsorgsnämnden Bengt Englund SPF Skepplanda Rolf Johannesson PRO Surte/Bohus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

2014-11-20 1(58) Kommunfullmäktige. Gunnel Brandt (S)

2014-11-20 1(58) Kommunfullmäktige. Gunnel Brandt (S) 1(58) Plats och tid Bollebygdskolans matsal, torsdagen den 20 november, klockan 15.00-20.05 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Gunnel Brandt (S) Peter Rosholm (S) Barbro Orrestrand (S) Lars-Erik

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås Stad

Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås Stad Kulturförvaltningen Stadsarkivet Handläggare: Viktor Lundberg, tel. 033-353301. PM Datum 2015-04-23 Dnr 2015:80, 366 Sida 1(5) Bevarande av skolhälsovårdsjournaler från fristående skolor belägna inom Borås

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m)

Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00. Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria Arman (mp) Dan Larson (m) Plats och tid: Beslutande ledamöter: Närvarande ersättare: Övriga närvarande: Utses att justera: Trosa kommun, sammanträdesrummet, Västra Långgatan 4, Trosa, kl. 16.00 Stefan Björnmalm (c), ordf. Maria

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M

Dan Nilsson, M och Ulf Lennerling, M 1(15) Plats och tid Nötesjö Konferenshotell, onsdagen den 7 december 2016 kl 17:00-17:40 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (9) Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg ANSLAG/BEVIS. Peter Göthblad. Plats 2010-05-12 1 (9) Plats Folkets Hus, Kungsgatan 15, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 maj, kl. 15.00 18.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD)

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson (SD) 1(10) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.40 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) Rolf Mårtensson (M) Ola Lorentzson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer