1(23) Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(23) 2015-08-12. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)"

Transkript

1 1(23) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 12 augusti, klockan Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Pernilla Augustsson, informatör Ann-Charlotte Lind, tf. samhällsbyggnadschef 40, 49 Boris Damljanovic, exploateringsingenjör 40 Elin Perjos, planarkitekt 40 Camilla Falk, folkhälsosamordnare 41 Tisdagen den 18 augusti, klockan 8.00 i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Simonsson Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M)

2 2(23) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 3(23) Ärenden 40 Tillägg till Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun 41 Ansökan om särskilda folkhälsomedel 42 Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna 43 Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte 44 Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer 45 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler 46 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult 47 Utbetalning av partistöd Ansökan om stöd, Bollekollen sportklubb 49 Svar på motion om rekommendation att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd 50 Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader 51 Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar 52 Svar på motion om krav om kollektivavtal vid kommunens egna upphandlingar

4 4(23) 40 KS2015/230 Tillägg till Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun Sammanfattning av ärendet Bollebygds kommun har en parkeringsnorm som fastställdes av kommunfullmäktige den 10 december Parkeringsnormen syftar till att förhindra att det uppstår problem med brist på parkeringsplatser. Kommunen har ingen skyldighet att anordna parkering, utan detta åvilar respektive fastighetsägare. Kommun, genom samhällsbyggnadsnämnden, anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose. Parkeringsnormen ska vara vägledande vid detaljplanering och utgöra ett krav vid bygglovgivning. Samhällsbyggnadsnämnden har den 9 juni föreslagit kommunfullmäktige att fastställa tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsförvaltningens förslag. Beskrivning av ärendet Parkeringsnormen anger ett minimikrav för antal parkeringsplatser vid bostäder och olika typer av verksamheter. Parkeringsnormen för flerbostadshus är 1,1 bilplatser per lägenhet i Bollebygd och 1,5 bilplatser per lägenhet i Töllsjö, Olsfors och Hultafors. Vid byggande av små lägenheter i flerfamiljshus medför parkeringsnormen krav på att byggherren anordnar fler parkeringsplatser än vid stora lägenheter, då det då ryms fler lägenheter i byggnaden. Fler parkeringsplatser medför högre byggkostnader och ofta svårigheter att hitta lämplig plats för parkeringsplatserna. Många kommuner har valt att uttrycka parkeringsnormen som antal bilplatser per 1000 m2 BTA (bruttototalarea). Då får man automatiskt en anpassning efter lägenhetsstorlek. Borås Stad anger till exempel 8-12 bilplatser per 1000 m2 BTA (intervallet beror på läget i staden). Vid små lägenheter innebär det cirka 0,4-0,6 bilplatser per lägenhet. För att underlätta byggande av små lägenheter bör parkeringsnormen anpassas, så att små lägenheter får en lägre norm än normalstora lägenheter. Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår därför att små lägenheter (max 35 m2) i flerfamiljshus får parkeringsnorm 0,7 bilplatser per lägenhet i hela kommunen. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. - Tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun - Tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden

5 5(23) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer tillägg till parkeringsnorm för bilar i Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

6 6(23) 41 KS2015/222 Ansökan om särskilda folkhälsomedel Bollebygds kommun och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden har som en del i sitt avtal för gemensamma folkhälsoinsatser med punkten: att de tillsammans ska säkerställa att särskilt sökbara medel finns avsatta i budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Anvisningar och kriterier finns för dessa ansökningar enligt avtal. Bollebygds IF har den 4 augusti 2015 lämnat in en ansökan för projektmedel. Förvaltningen har granskat ansökan och anser att den uppfyller kriterierna för godkännande och att de ansökta bidraget kan beviljas. Återrapport ska ske enligt anvisningar. Kommunstyrelsen delegerade den 20 april till kommunstyrelsens att fatta beslut om de sökbara projektmedel som finns avsatta i verksamhetsplanen för det gemensamma folkhälsoarbetet med Västra Götalandsregionen. - Särskilda folkhälsomedel, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Särskilda folkhälsomedel, ansökan, Gällande anvisningar och kriterier för särskilda folkhälsomedel Ansökningsmall projektmedel 2015 Kommunstyrelsen godkänner och beviljar det ansökta bidraget enligt ansökan, (delegationsbeslut)

7 7(23) 42 KS2015/249 Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna Kommunfullmäktige har den 7 maj gett val- och arvodesberedningen i uppdrag att se över arvoden till kommunens revisorer. I samband med uppdraget ansåg kommunstyrelsen att det även bör skrivas in i bestämmelserna att tolkningar av arvoden och ersättningar till kommunens revisorer görs av kommunfullmäktiges presidium. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser att det bör vara kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning som tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Val- och arvodesberedningen rekommenderar därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Valoch arvodesberedningen föreslår följande tillägg: När det gäller kommunens revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning. Kommunstyrelsen anser att det räcker med att kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Kommunstyrelsen föreslår följande tillägg: När det gäller kommunenes revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning. - Ändring av bestämmelserna om vem som tolkar tillämpning av arvodesbestämmelserna, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Utdrag ur bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun , sidan 7 - Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen

8 8(23) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning tolkar bestämmelserna när det gäller revisorernas arvoden och ersättningar. Kommunstyrelsen föreslår därför kommunfullmäktige att göra ett förtydligande tillägg i paragraf 8 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg: När det gäller kommunenes revisorer ska frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgöras av kommunfullmäktiges val- och arvodesberedning.

9 9(23) 43 KS2015/250 Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte Kommunens valda revisorer mandatperioden har den 27 februari 2015 inkommit med en skrivelse till kommunstyrelsen. Revisorerna har upptäckt oklarheter i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till förtroendevalda gällande utbetalning av arvoden till revisorerna i samband med ny mandatperiod. Enligt gällande bestämmelser utgår ingen ersättning till revisorer vid ny mandatperiod. Ersättningen upphör vid årets slut trots att revisorernas arbete pågår fram tills dess att revisionsberättelsen är inlämnad. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser att vid mandatskifte bör den avgående revisionsgruppen erhålla ersättning motsvarande endast timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Val- och arvodesberedningen rekommenderar därför kommunfullmäktige att göra följande tillägg i paragraf 3.1 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ). Vid mandatskifte erhåller den avgående revisionsgruppen ersättning motsvarande timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Val- och arvodesberedningen anser att ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari Bestämmelser kring arvoden till revisorer i samband med mandatskifte, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Utdrag ur bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun , sidan 5 - Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, brev från revisorer Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att göra följande tillägg i paragraf 3.1 i bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun (fastställda ).

10 10(23) Vid mandatskifte erhåller den avgående revisionsgruppen ersättning motsvarande timarvode för den arbetsinsats som krävs för att revidera föregående års verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändringarna ska gälla retroaktivt från och med den 1 januari 2015.

11 11(23) 44 KS2015/251 Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer Kommunens valda revisorer mandatperioden har den 6 mars 2015 inkommit med en skrivelse till kommunfullmäktiges presidium. Kommunens valda revisorer anser att timarvodet för sammanträden bör återinföras för revisorerna. Enligt gällande bestämmelser ersätter årsarvodet allt arbete i det politiska organet som arvodet avser, vilket även innefattar sammanträden. På val- och arvodesberedningens möte den 24 juni 2015 rekommenderades följande: Val- och arvodesberedningen anser inte att revisionsgruppens skrivelse angående önskemål om att ändra bestämmelserna så att både årsarvode och sammanträdesarvode utgår för revisorer ska bifallas. Val- och arvodesberedningen rekommenderar kommunfullmäktige att inte ändra i arvodebestämmelserna. - Begäran från revisionen om ändring av arvodesregler för revisorer, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Minnesanteckningar Val- och arvodesberedning Brev från revisorer mandatperioden Beredande organs förslag Val- och arvodesberedningen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om ändring av arvodesregler för revisorer.

12 12(23) 45 KS2015/208 Avhändande av skolhälsovårdsjournaler Sammanfattning av ärendet Bildnings- och omsorgsnämnden har den 25 maj föreslagit kommunfullmäktige att: - Bollebygds kommun avhänder sig skolhälsovårdsjournaler på papper för elever som byter skola till annan kommun, till den kommunala huvudman där eleven har sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av privat vårdgivare överförs endast kopior av journalen. - Med stöd av arkivlagen 15 2 st avhända sig skolhälsovårdsjournaler avseende elever som under eller efter läsåret 2014/2015 bytt till annan skola med offentlig skolhälsovård. Beskrivning av ärendet För att kunna följa en elevs hälsa och utveckling under hela skoltiden från förskoleklass till gymnasiet är det viktigt att skolhälsovårdsjournalen följer med eleven under hela skoltiden. När en elev flyttar och byter skola till en annan kommun skickas idag kopior av journalen från Bollebygd till den nya kommunen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har givit ut ett cirkulär Hantering av barnoch skolhälsovårdsjournaler (09:44), som anger några olika alternativ. Bildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår, det alternativ som innebär avhändning av journal till annan kommunal huvudman då elev byter kommun. För att detta skall få ske krävs årligt beslut i kommunfullmäktige (15 2 st. arkivlagen). I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av enskild/privat vårdgivare får originaljournal aldrig överlämnas utan då kan endast kopior av journalen lämnas ut. Bollebygds kommun har sedan 2013 infört elektroniska skolhälsovårdsjournaler vilket innebär att elever födda fr.o.m endast har elektroniska journaler. För elever födda tidigare är journalen delad i både pappersjournal och elektronisk journal. I dagsläget kan den digitala journalen endast överföras till andra kommuner med samma journalsystem. På sikt är det önskvärt att utvecklingen går mot att olika system kan hämta information från varandra ex i ett elektroniskt arkiv. Till dess att det finns en fullständig digital överföring av journaler mellan olika kommuner samt att samtliga elever med både analog och digital journal avslutar sin skolgång, kommer Bollebygds kommun att behöva besluta om hur man skall överföra journalen till annan kommun då en elev flyttar och byter skola till annan kommun.

13 13(23) Hittills har kommunen valt att behålla originaljournalen och endast skicka kopior av denna till den mottagande kommunen. Detta innebär mycket arbete med kopiering. Dessutom är det inte i enlighet med patientdatalagens krav på sammanhållen journalföring (Patientdatalagen 2008:355). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i ett cirkulär om hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler (09:44) angett några olika alternativ. Det ena alternativet innebär att kommunen avhänder sig journalerna för de elever som byter kommun och att journalerna skall slutarkiveras i den kommun eleven avslutar sin skolgång, antingen efter åk 9 eller efter avslutat gymnasium. Detta kräver ett årligt beslut i kommunfullmäktige om avhändande. Det andra alternativet innebär att kommunen lånar ut originaljournalen till annan kommun. Detta förutsätter att låneavtal upprättas i varje enskilt fall samt att ansvarig utlånande verksamhet dokumenterar vad som lånas ut till vem samt kontrollerar återlämnandet och kräver in de journaler som ev. inte återlämnas. För att få återsända lånade journaler krävs också beslut i kommunfullmäktige i den mottagande kommunen samt nytt medgivande av elev/vårdnadshavare. Det innebär också skickande av journaler i rekommenderade brev först vid utlån, sedan vid återlämnande. I båda alternativen krävs samtycke från elev/vårdnadshavare (offentlighets- och sekretesslagen 12 kap. 2-3 ). SKL:s cirkulär är endast rådgivande för kommunerna. Olika kommuner väljer att hantera frågan på olika sätt. Det innebär bl.a. att Bollebygds kommun också har skolhälsovårdsjournaler som rekvirerats från andra kommuner och journaler som andra kommuner skickar tillbaka till kommunen efter avslutad skolgång. Förslaget är att dessa slutarkiveras i Bollebygds kommunarkiv. Bildnings- och omsorgsförvaltningen förespråkar alternativet avhändande och slutarkivering i den kommun eleven avslutar sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av enskild/privat vårdgivare får originaljournal aldrig överlämnas utan då kan endast kopior av journalen lämnas ut. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Ett avhändande av skolhälsovårdsjournaler innebär att kommunen sparar in arbetstiden för kopiering av alla journaler rörande elever som byter till annan kommuns skola. - Avhändande av skolhälsovårdsjournaler, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Avhändande av skolhälsovårdsjournaler, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse

14 14(23) - Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden Hantering av barn- och skolhälsovårdsjournaler, cirkulär 09:44, Sveriges kommuner och landsting Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Bollebygds kommun avhänder sig skolhälsovårdsjournaler på papper för elever som byter skola till annan kommun, till den kommunala huvudman där eleven har sin skolgång. I de fall en elev byter skola till en enskild skola och där skolhälsovården bedrivs av privat vårdgivare överförs endast kopior av journalen. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige med stöd av arkivlagen 15 2 st beslutar att avhända sig skolhälsovårdsjournaler avseende elever som under eller efter läsåret 2014/2015 bytt till annan skola med offentlig skolhälsovård.

15 15(23) 46 KS2015/201 Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult Detaljplanen Rinna - Getabrohult vann laga kraft den 20 juni 2007 och genomförandetiden gick ut den 20 juni Detaljplanen anger i huvudsak att marken får användas som golfbana. Mindre delar av planområdet får användas för bostäder, handel och småindustri och delar av området utgörs av allmän plats i form av gator och naturmark/parkmark med naturkaraktär. Detaljplanen omfattar även ett vägreservat för en framtida gata mellan Rinnavägen och Guldsandbivägen. Till detaljplanen hör en skötselplan för naturmarken och golfbanan. - Uppdrag till samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ny detaljplan för Rinna - Getabrohult, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Rinna - Getabrohult. Syftet är att pröva om området kan användas som friluftsområde inklusive idrottsplats för många olika intressen så som fotbollsplaner, eventuell framtida idrottshall, gym, elljusspår och promenadspår. Detaljplanen ska också omfatta en gata som knyter samman Rinnavägen med Guldsandbivägen. Kommunstyrelsen vill ha möjlighet att yttra sig när detaljplanen är på samråd.

16 16(23) 47 KS2015/101 Utbetalning av partistöd 2015 Kommunfullmäktige har den 18 juni fastställt regler för partistöd. Samtliga partier har lämnat in ansökan för partistöd Av 2 kap 12 kommunallagen (KL) framgår att beslut om utbetalning av partistöd ska fattas i kommunfullmäktige varje år. Partistödet består av ett bidrag per parti och ett bidrag per mandat: 44 % av prisbasbeloppet/parti 15 % av prisbasbeloppet/mandat År 2015 beräknas ett prisbasbelopp till kr. - Utbetalning av partistöd, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Bestämmelser om kommunalt partistöd Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av partistöd enligt följande: Centerpartiet kr Folkets Röst kr Folkpartiet kr Kristdemokraterna kr Miljöpartiet kr Moderaterna kr Socialdemokraterna kr Sverigedemokraterna kr Vänsterpartiet kr

17 17(23) 48 KS2015/131 Ansökan om stöd, Bollekollen sportklubb Sammanfattning av ärendet Bollekollen sportklubb har inkommit med en ansökan om stöd från kommunen för snötillverkning och preparering av slalombacken på 250 tkr. Kommunstyrelsen har den 20 april återremitterat ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för förbättring av beslutsunderlag. Därefter har ärendet beretts av bildnings- och omsorgsnämnden som den 16 juni skickade tillbaka ärendet till kommunstyrelsen för beredning, utan något förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Bollekollen sportklubb är nystartad förening med syfte att bedriva actionsporter på området Bollekollen slalombacke. Eftersom 2015 var första säsongen med alpinsport för föreningen så var de mycket osäkra på om det skulle lyckas att hålla lift och backe öppet men ville ändå testa och känna på om anläggningen håller för gäster. Det har varit en mycket kort vintersäsong, men med flera inköp av pistmaskin, snöskoter och liftinspektioner lyckades klubben hålla öppet för sportlovsaktivitet under vecka sju, men med stora kostnader för snötillverkning. Föreningen fick hyra in två stycken högeffektiva snökanoner för snöproduktion vid högre temperaturer. Föreningen har sökt stöd från kommunen för snötillverkning och preparering av slalombacken på 250 tkr. I dialog med föreningen konstaterades att säsongen har varit mycket kort och backen har endast kunnat ha öppet två till tre helger och två hela veckor för alpin skidåkning. Föreningen är ändå mycket nöjda med att överhuvudtaget ha kommit igång med hela systemet och ser att det fungerar inför kommande säsonger. Kommunfullmäktige fastställde den 12 december riktlinjer för kommunens stöd till föreningar. I gällande riktlinjer kan kommunen bevilja verksamhetsstöd, investeringsstöd samt driftsstöd till föreningar. Det är svårt att avgöra vilken typ av stöd som Bollekollens ansökan avser. Som en av tre delar inom investeringsstödet finns det så kallade anläggningsstödet som max uppgår till 40 % av verkliga redovisade kostnader. Enligt riktlinjerna ska en ansökan om anläggningsstöd lämnas in till kommunkansliet senast 31 januari året innan bidraget önskas för att bidragen ska kunna behandlas vid budgetbeslut. Bollekollen sportklubb har lämnat in sin ansökan under 2015 och uppfyller därför inte kriterierna för att beviljas bidrag under Det är även tveksamt om ansökan uppfyller övriga kriterier för anläggningsstöd. om att göra avsteg från riktlinjerna fattas av kommunfullmäktige. om att göra avsteg från gällande riktlinjer är inte vanligt, men gjordes så sent som den 20 november Då var det Gesebols bygdegårdsförening som

18 18(23) ansökte och beviljades pengar för ombyggnad av bygdegårdens avloppsanläggning. Bollekollen sportklubb har visserligen lämnat in sin ansökan för sent, men föreningen är nystartad och de känner inte till riktlinjerna för när och hur man söker stöd. Bollekollen sportklubb har under året bidragit till marknadsföring av Bollebygd och kommer i framtiden förhoppningsvis att bidra till en positiv utveckling av såväl föreningslivet som hela kommunen. Kommunstyrelsen anser därför att kommunfullmäktige ska göra ett avsteg från riktlinjerna och behandla ansökan separat. - Ansökan om anläggningsstöd, Bollekollen sportklubb, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan från Bollekollen sportklubb - Protokollsutdrag bildnings- och omsorgsnämnden Stadgar, Bollekollen sportklubb Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att 2015 bevilja Bollekollen sportklubb anläggningsstöd på kr, det vill säga 40 % av totalkostnaden på kr. Under förutsättning att kommunfullmäktige beviljar Bollekollen sportklubb anläggningsstöd tas pengarna från kommunstyrelsens ofördelade budget.

19 19(23) 49 KS2014/476 Svar på motion om rekommendation att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd Sammanfattning av ärendet Tomas Ridell (V) har den 27 november 2014 lämnat in en motion om att samhällsbyggnads-nämnden vid varje beviljat byggnadstillstånd rekommenderar att solenergi används som en del av uppvärmningen. Kommunfullmäktige har den 11 december överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har dem 26 januari remitterat motionen vidare till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har den 28 maj förslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Beskrivning av ärendet Kommunen ska verka för en hållbar utveckling och denna motion ligger i linje med detta. Energifrågan är en av de största miljöfrågorna när det gäller klimatpåverkan. Kommunen arbetar i riktning för att minska energianvändningen både inom eget fastighetsbestånd, men också genom prövning och tillsyn. Kraven i lagstiftningen kontrolleras av behörig myndighet, samhällsbyggnadsnämnden. Lagstiftningen styr myndighetens arbete vid prövning och tillsyn. Myndigheten kan dock aldrig föreslå eller rekommendera en viss teknik utan ska förhålla sig teknikneutral. Myndigheten har endast att pröva det som ansökan avser utifrån lagkrav, skadeståndsanspråk ((3 kap. 3 SkL (Skadeståndslagen) av vilken följer ett rådgivningsansvar)) kan annars aktualiseras vid felaktigt lämnad information eller råd. Myndigheten kan/ska lämna råd och anvisningar, men aldrig mer än vad som kan sägas följa 4 förvaltningslagen. Vid varje beviljat bygglov lämnas sökanden ett informationsblad med kontaktuppgifter till kommunens energirådgivare (som organisatoriskt tillhör samma förvaltning/nämnd). Energirådgivaren är behjälplig vid frågor om uppvärmning. Inriktningen på denna rådgivning är opartisk, kostnadsfri samt teknikneutral och riktar sig till målgrupperna hushåll, små och medelstora företag samt organisationer. Förvaltningen kan också vara behjälplig med framtagna mallar, som ett stöd för företag i arbetet med att genomföra en översiktlig energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa företaget att strukturera uppgifterna för energikartläggningen och vara en vägledning för hur företaget kan lägga upp planerna för framtiden.

20 20(23) - Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, Svar på motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Motion om rekommendation om att använda solenergi vid varje beviljat byggnadstillstånd Tomas Ridell (V), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 21(23) 50 KS2014/471 Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader Michael Plogell (FR) har den 23 november 2014 inkommit med en motion om att det till varje kommunfullmäktige ska lämnas en skriftlig redogörelse från kommunstyrelsen över nyttjande av anslaget avseende oförutsedda kostnader för den föregående perioden. Redogörelsen ska innehålle uppgift om belopp, vad utgiften avsett och skälet till att den var en oförutsedd kostnad. Redogörelsen ska ställas till samtliga ledamöterna tillsammans med kallelsen till mötet. I Bollebygds kommuns budget avseende finns det en post avseende ofördelad budget som uppgår till kronor (KF ). Principerna vad den ofördelade budgeten ska användas till finns beskrivet i Ekonomiska styrpriniciper och budgetmodell som är fastställda av kommunfullmäktige (KF ). Det framgår att den ofördelade budgeten ska användas främst till att kompensera förändringar i prestationer. Syftet med den ofördelade budgeten är att möte upp mot förändringar i befolkningen som påverkar behovet av kommunal service. Den ofördelade budgetens syfte är inte att kompensera oförutsedda kostnader. Rutinen för att erhålla medel ur den ofördelade budgeten är att framställan ska till kommunstyrelsen i god tid före bokslut så att beslut hinner tas innan bokslut behandlas i respektive nämnd. om den ofördelade budgeten fattas av kommunstyrelsen och redovisning av dessa beslut till kommunfullmäktige sker i samband med delårsrapporter samt årsredovisning. Kommunstyrelsen anser inte att kommunstyrelsens beslut om tilldelning av medel från den ofördelade budgeten ska redovisas löpande till kommunfullmäktige utan anser att det är tillräckligt med den redovisning som sker i samband med delårsrapporterna samt årsredovisning. - Svar på motion om skriftlig redogörelse för nyttjandet av anslaget för oförutsedda kostnader, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om skriftlig redogörelse för nyttjande av anslaget för oförutsedda kostnader, Michael Plogell (FR), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

22 22(23) 51 KS2014/424 Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Joachim Stanicki (SD), Caroline Nordengrip (SD) och Inger Sernestål (SD) har den 6 november 2014 inkommit med en motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar. Av motionen framgår att Bollebygds kommun ska ställa krav vid upphandling att leverantörer och entreprenörer, inklusive underentreprenörer, som utför arbeten för Bollebygds kommuns räkning ska ha tecknat svenskt kollektivavtal för sin arbetskraft. Kommunfullmäktige fastställde en reviderad upphandlingspolicy i december 2014 (KF ). Om Bollebygds kommun vill ställa ett krav som innebär att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande ska gälla vid upphandlingar ska detta finnas med i upphandlingspolicyn. Det har under en längre tid pågått diskussioner om huruvida det är möjligt att ställa ett sådant krav, men det är idag inte tillåtet att ställa i offentlig förvaltning och det strider mot lagen om offentlig upphandling och EUrätten. Regeringen har dock tillsatt en utredning för att bland annat titta på hur krav på villkor om kollektivavtal kan föras in i de nya upphandlingslagarna som ska komma och denna utredning förväntas vara klar i höst. När regeringens utredning redovisats och de nya upphandlingslagarna är implementerade kommer kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att införa ett krav om kollektivavtal i kommunens upphandlingar. - Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, Daniel Persson (SD), Monika Svensson (SD), Joachim Stanicki (SD), Caroline Nordengrip (SD), Inger Sernestål (SD), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

23 23(23) 52 KS2015/54 Svar på motion om krav om kollektivavtal vid kommunens egna upphandlingar Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Carolin Frodin (SD) och Peter Andersson (SD) har den 27 januari 2015 inkommit med en motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar. Av motionen framgår att Bollebygds kommun vid sina egna genomförda upphandlingar ska ställa krav om kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande former för samtliga leverantörer/entreprenörer och dess underleverantörer. Kommunfullmäktige fastställde en reviderad upphandlingspolicy i december 2014(KF ). Om Bollebygds kommun vill ställa ett krav som innebär att kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande ska gälla vid upphandlingar ska detta finnas med i upphandlings-policyn. Det har under en längre tid pågått diskussioner om huruvida det är möjligtt att ställa sådant krav, men det är idag inte tillåtet att ställa i offentlig förvaltning och det strider mot lagen om offentlig upphandling och EUrätten. Regeringen har dock tillsatt en utredning för att bland annat titta på hur krav på villkor om kollektivavtal kan föras in i de nya upphandlingslagarna som ska komma och denna utredning förväntas vara klar i höst. När regeringens utredning redovisats och de nya upphandlingslagarna är implementerade kommer kommunstyrelsen att utreda möjligheterna till att införa ett krav om kollektivavtal i kommunens upphandlingar. - Svar på motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, kommunstyrelsens tjänsteskrivelse Motion om att kollektivavtal ska gälla vid upphandlingar, Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Carolin Frodin (SD), Peter Andersson (SD), Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen 2010-06-21

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 288 Kommunstyrelsen 2010-06-21 Sammanträdesdatum 288 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 09.00-11.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén.

Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro-/tjänstgöringslista. Sekreterare: Ulf Bergsten. Ordförande: Sven-Erik Bodén. 1 (41) : Sammanträdestid: Kl. 13.00 15.30 Sammanträdesplats: Beslutande: Sollefteåsalen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Övriga deltagande: Bengt-Åke Biller, kommunchef, 100-122

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer