HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl i Ulvåsasalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl. 19.00 i Ulvåsasalen"

Transkript

1 Sida 1 (17) HSB:s bostadsrättsförening Rimsmeden kallas till ordinarie föreningsstämma tisdagen den 19 maj 2015 kl i Ulvåsasalen Insläpp genom Birgittakyrkans sidoentré från kl Tänk på att det tar tid med insläppet eftersom alla närvarande antecknas, så kom gärna i god tid. Underhållning från ca kl Förtäring efter stämman för de som föranmält detta. s. 1 Kallelse och innehållsförteckning (denna sida) s. 2-3 Förslag till dagordning s. 4 Valberedningens redogörelse för sittande styrelse, revisorer och valberedning under verksamhetsåret 2014 s. 5-9 Valberedningens och styrelsens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter s Motioner och styrelsens svar s.14 Styrelsens förklaring till förslaget att byta stadgar och Agendan för styrelsens frågestund s. 15 Fullmakt för de som inte kan närvara vid stämman s. 17 Talong för att beställa förtäring på stämman lämnas till vicevärdsexpeditionen senast den 12 maj. Bilaga 1: Förslag till nya normalstadgar

2 Sida 2 (17) Förslag till dagordning: 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd 5. Fastställande av dagordningen 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 7. Val av två personer att fungera som rösträknare 8. Fråga om stämman blivit utlyst i ordning enligt stadgarna 9. Styrelsens årsredovisningshandlingar: a. förvaltningsberättelse b. resultaträkning c. balansräkning 10. Revisorernas berättelse 11. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen 12. Beslut i anledning av föreningens resultat enligt den fastställda balansräkningen 13. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter 17. Presentation av HSB-ledamot 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter 19. Val av revisor och suppleant 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen 22. Val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2016

3 Sida 3 (17) 23. Av styrelsen till föreningsstämman hänskjutna frågor och av medlemmar anmälda ärenden som angivits i kallelsen: a. Motion 1, Utbyte av lägenhetsdörrar b. Motion 2, Parkeringsplatser med elplintar för motorvärmare c. Motion 3, Motion angående lekplatser och katter d. Motion 4, Gårdsbelysning e. Byte av föreningens stadgar 24. Stämmans avslutande

4 Sida 4 (17) Styrelsen under verksamhetsåret 2014 har bestått av: Torgny Skareteg har under 2014 haft posten som ordförande. Richard Naulin har under 2014 haft posten som vice ordförande och studie- och fritidsorganisatör. Maria Mazetti har under 2014 haft posten som sekreterare. Charlotte Wigbratt har under 2014 haft posten som informationsansvarig. Karl-Otto Hildingsson har under 2014 haft posten som ledamot. Karl-Otto har också varit brandskyddsansvarig. Kenneth Ottosson har under 2014 haft posten som ledamot. Kenneth har haft i uppdrag att granska stadgar, lagar, ekonomi och ha kontakt med den juridiska sidan. David Petersson har under 2014 haft posten som ledamot och studie- och fritidsorganisatör. Sune Tidlund har suttit som HSB-ledamot i styrelsen under Styrelsen har under året bildat olika arbetsgrupper som har haft olika ansvarsområden, exempelvis utemiljö, lekplatser, granskning av avtal med mera. Detta har varit ett effektivt och givande sätt att arbeta på. Revisionen har bestått av: Kent Fahlkrantz som har varit revisor för verksamhetsåret. Helen Gröhn som har suttit som revisorsuppleant i föreningen. Revisorerna har under året haft kontinuerliga uppdateringar genom att läsa protokoll och har delat på arbetsbördan. Valberedningen har bestått av: Emelie Petersson och Britt-Marie Wideqvist har under 2014 haft rollen som valberedning. Emelie har varit sammankallande. Emelie och Britt- Marie har haft enskilda samtal med samtliga styrelseledamöter, samt möte med hela styrelsen och egna förberedande och efterarbetande möte med enbart valberedningen. De har också kontaktat och haft samtal med förslag till nya ledamöter. De har en tanke kring att utveckla valberedningsarbetet genom att ha tätare kontakter med medlemmarna, vara uppdaterade på när det flyttar in nya medlemmar, samt sätta upp mål.

5 Sida 5 (17) Valberedningens och styrelsens förslag till föreningsstämman med kommentarer till dagordningens punkter. 2. Val av stämmoordförande: Valberedningen föreslår Anders Carming som stämmoordförande. 6. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet. Valberedningen föreslår att stämman väljer två protokolljusterare. 7. Val av två personer som fungerar rösträknare. Valberedningen föreslår att stämman väljer två personer som rösträknare. 14. Fråga om arvoden för styrelseledamöter, revisorer och valberedning samt principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelseledamöter. För närvarande utgår följande arvoden och ersättningar: Styrelsearvodet är för närvarande kronor för styrelsen att fördela. Stämman beslutade 2012 att styrelsearvodet knyts till inkomstbasbeloppets förändring från föregående år och räknas upp varje år från och med årets föreningsstämma. Sammanträdesarvode är 900 kronor per möte samt även vid kurser och representation. 120 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten. Revisionsarvode är 9000 kronor på ett år, detta delas lika mellan revisor och suppleant. Det vill säga att båda får 4500 kronor var i arvode. Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande har varit 30,50 kronor per mil. Förlorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1698 kronor per dag. Detta behöver intygas från arbetsgivaren om avdragets storlek.

6 Sida 6 (17) Valberedningens förslag till arvoden och ersättningar att gälla fram till nästa ordinarie föreningsstämma: Styrelsearvodet skulle bli kronor per år för styrelsen att fördela, en höjning med 1200 kronor vilket motsvarar inkomstbasbeloppets höjning med ungefär 2,07 % från 2014 till Detta enligt fattat beslut från 2012 om att styrelsearvode knyts till inkomstbasbeloppet och höjs med motsvarande procentsats varje år tills vidare. Valberedningen förslår dock på grund av högre ansvarsbelastning utifrån nya förordningar och lagar samt mer tidskrävande arbetsuppgifter, att styrelsearvodet blir tre inkomstbasbelopp, det vill säga tre basbelopp á kronor. Det nya styrelsearvodet skulle alltså bli: kronor för styrelsen att fördela. Vi förslår att ordförande får en större del en de övriga styrelseledamöterna på grund av sitt ekonomiska ansvar. Denna höjning skulle bli en bit på väg till en marknadsmässig lön för det stora ekonomiska ansvar som styrelsen har med tanke på den omsättning föreningen har under ett år, detta utefter HSB s nya rekommendationer. Ett annat skäl är också att locka nya människor att avsätta sin fritid till styrelsearbete. Sammanträdesarvodet blir 900 kronor per möte samt även vid kurser och representation. 150 kronor per timme vid övriga möten eller arbetstillfällen t.ex. byggmöten. En ökning med 30 kronor från 120. Vi har utgått från Fastigos kollektivavtal och höjt ytterligare med 6 kronor. Detta bör också gälla valberedning och revisorer. Revisionsarvodet förslår valberedningen ska vara ett halvt inkomstbasbelopp på kronor detta arvode delas lika på revisor och revisorsuppleant, då de delar lika på arbetsbördan. Valberedningens ersättning föreslås också vara ett halvt inkomstbasbelopp på kronor. Bilersättning lämnas efter samma regler som HSB Sydost som för närvarande är 30,50 kronor.

7 Sida 7 (17) Förlorad arbetsförtjänst ersätts efter samma regler som för HSB Sydost ersättning utgår med verklig förlust, dock maximalt 3 % av inkomstbasbeloppet = 1743 kronor per dag. Detta behöver intygas från arbetsgivaren om avdragets storlek. 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter Styrelsen har under fyra verksamhetsår varit utökad med en ledamot p.g.a. en utökad arbetsbelastning med bl.a. arbetet kring balkongerna. Även om balkongarbetet är avslutat så är det fortfarande en hög arbetsbelastning för styrelsen. En utökad styrelse har valberedning sett, gett en bättre arbetsfördelning samt en bättre kvalité på styrelsearbetet. Valberedningen föreslår att stämman beslutar att ha en fortsatt utökad styrelse på åtta personer under de fyra kommande verksamhetsåren på grund av arbetsbelastning. 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter I tur att avgå ur styrelsen är styrelseledamöterna: Torgny Skareteg. Maria Mazetti Charlotte Wigbratt David Petersson Torgny Skareteg har tackat ja till omval på två år. Maria Mazetti har tackat ja till omval på två år. Charlotte Wigbratt har tackat nej till omval. David Petersson har tackat nej till omval. Valberedning föreslår följande styrelseledamöter till omval på två år: Torgny Skareteg, Maria Mazetti, Valberedningen föreslår nyval av följande personer som ledamöter i styrelsen på två år: Christoffer Jensen Elisabeth Klingvall.

8 Sida 8 (17) Christoffer Jensen är 26 år gammal och har sedan september - 14 bosatt i en tvåa på Runvägen 11b. Hans senaste anställning var som fastighetsskötare på Schenkers (fraktföretaget) terminaler och kontor i Malmö/ Fosie. Där var han i tre år innan han bestämde sig för att studera till sjökapten i Kalmar, en utbildning som han nu har avbrutit p.g.a. av de dåliga framtidsutsikterna inom yrket. Christoffer jobbar för närvarande som timvikare på kommunen, dels som fastighetsskötare men även som transportör där han kör ut livsmedel till äldre och funktionshindrade. På sin fritid renoverar han plastbåtar och numera även sin lägenhet. Tidigare erfarenhet från styrelsearbete har han från sin tidigare bostadsrättsförening där han satt med som suppleant och nu senast i studentföreningen på sjöfartshögskolan där han hanterade bostadsrelaterade frågor. Christoffer känner att han kan vara en god tillgång till föreningen med sin erfarenhet inom fastighetsskötsel och underhåll. Elisabeth Klingvall utbildade förskollärare och har arbetat inom förskolan i många år. Hon är även utbildad till specialpedagog och har arbetat tio år i elevhälsoteam, varav halva tiden som verksamhetschef. Sedan 4 år är hon anställd som specialpedagog inom landstinget. Elisabeth har under de senaste åren arbetat i två olika föreningar med styrelseuppdrag, erfarenheter som hon känner att hon kan ta använda sig av i HSB Rimsmeden. Hennes fritidsintressen är golf. 18. Beslut om antal revisorer och suppleanter Valberedningen föreslår stämman att väljer en revisor och en revisorssuppleant. 19. Val av revisor och suppleant Kent Fahlkrantz har varit revisor för verksamhetsåret. Kent har tackat ja till omval. Helen Gröhn har varit revisorsuppleant i föreningen. Helen har tackat ja till omval. Valberedningen föreslår följande: Kent Fahlkrantz omval på ett år som revisor. Helen Gröhn omval på ett år som revisorsuppleant.

9 Sida 9 (17) 20. Beslut om antal ledamöter i valberedningen Valberedningen har under verksamhetsår varit två ledamöter. Valberedningen föreslår stämman att fortsatt ha två ledamöter i valberedningen. Styrelsen föreslår att stämman väljer att valberedningen ska bestå av tre ledamöter det kommande verksamhetsår. 21. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen Under verksamhetsåret har följande personer varit valda i valberedningen: Emelie Petersson (Sammankallande). Britt- Marie Wideqvist Valberedningen föreslår stämman att välja följande valberedning för kommande verksamhetsår. Emelie Petersson omval på ett år. (Sammankallande). Britt- Marie Wideqvist omval på ett år. Styrelsen föreslår stämman att välja följande valberedning för kommande verksamhetsår. Emelie Petersson omval på ett år. (Sammankallande). Britt- Marie Wideqvist omval på ett år. Stämman föreslås ta fram namn till vakant plats för nyval på ett år. 22. Val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2016 Valberedningen föreslår stämman att val av fullmäktigeledamöter och ersättare till HSB Sydosts stämma 2016 görs av styrelsen.

10 Sida 10 (17) 23a. Motion nr 1: Utbyte av lägenhetsdörrar Diskussionen om att byta ut lägenhetsdörrarna har pågått länge, kanske rentav ett decennium. Mycket talar för att det är dags att komma igång med det arbetet: Originaldörrarna är tunna och sannolikt inte särskilt brandsäkra. Originaldörrarna isolerar ljud väldigt dåligt och det fordras i princip att innerdörren används som komplement vilket i sig ger lägenheten ett omodernt intryck. När portarna byttes ut och låstes dygnet runt talades det om trygghet. Portarna erbjuder emellertid bara en begränsad säkerhet. Det är lätt för den illvillige att ta sig in, exempelvis när någon passerar ut eller om porten råkar stå öppen (vilket händer emellanåt). De senaste årens händelser i vårt närområde accentuerar betydelsen av att upphandlingen av nya lägenhetsdörrar inte förhalas ytterligare. Säkerhetsdörrar till varje lägenhet skulle utgöra ett bättre brand-, ljud- och inbrottsskydd. Med tanke på att bostadrättsförningen övertagit ägarskapet av lägenhetsdörrarna från lägenhetsinnehavarna och därmed tagit bort möjligheten att var och en byter ut sin egen dörr, är det rimligt att föreningen tar ansvar för att upprusta lägenheternas skalskydd och att denna fråga prioriteras under Jag föreslår att årsmötet ger styrelsen i uppdrag att påbörja processen med att byta ut lägenhetsdörrarna under innevarande år. Vänliga hälsningar Mattias Lundin Rimsmedsvägen 11 Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

11 Sida 11 (17) 23b. Motion nr 2: Parkeringsplatser med elplintar för motorvärmare Brf Rimsmeden erbjuder i dagsläget parkeringsplatser och garage till de boende. Tillgången till garage är begränsad och kötiden för att hyra ett garage är betydande. Att erbjuda ett tredje parkeringsalternativ parkering med el plint är ett sätt att skapa mervärde för alla dem som inte har garage. En utbyggnad med elplintar till ett antal parkeringsplatser innebär samtidigt fördelar för bostadsrättsföreningen. Det innebär exempelvis att färre bilar behöver stå på tomgång när de ska startas kalla vintermorgnar. Det innebär också att föreningen kan stoltsera med funktioner som skapar ett attraktivt boende, något som kan bidra lägenheternas värde. sist men inte minst skulle ett pilotprojekt med elplintsutbyggnad kunna skapa erfarenheter inför framtida behov när lägenhetsinnehavares el- och hybridbilar behöver laddas. Frågan om elplintar kan måhända vara utredd tidigare. Utvecklingen går emellertid framåt och över tid har bensinpriset rört sig uppåt och jag föreslår därför att årsmötet beslutar att ge styrelsen i uppdrag att på nytt utreda frågan och presentera ett förslag till pilotprojekt till nästa årsmöte. Vänliga hälsningar Mattias Lundin Rimsmedsvägen 11 Styrelsen föreslår stämman att bifalla motionen.

12 Sida 12 (17) 23c. Motion nr 3 Motion angående lekplatser och katter Det blir jättefint med nya barnsäkra lekplatser på området. Men hur gör vi med lösspringande katter som gärna sätter sig på lekplatserna och gör sina behov? Vi tycker att det är anmärkningsvärt att det fortfarande är tillåtet att ha lösa katter springande på bostadsområdet. Med bostadsområdet menar vi både ute på gården och i trapphuset. Vi har barnbarn som är ute och leker, så även andra mor- och farföräldrar samt att det glädjande nog har flyttat barnfamiljer till vårt område. Vi vill lämna detta som en motion till årets föreningsstämma. Bättre lekmiljö för barnen och för andra hyresgäster på området utifrån trivsel och hygien måste vara målsättningen. Förslag: Förbjuda lösa katter springande på bostadsområdet, på lekplatserna och i trapphusen. Var och en bör hålla reda på sin katt. Med vänlig hälsning Raija Äijö Heiding Per Heiding Styrelsen svarar: Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 1 säger att: Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller olägenheter. Då lagen inte ger oss någon möjlighet att se till att ett förbud mot lösspringande djur/katter följs ser vi ingen annan utväg än att fortsätta att vädja till Brf Rimsmedens boende att ta fullt ansvar för eventuella husdjur så att de inte skapar olägenhet för övriga boende. Styrelsen föreslår därför att motionen avslås.

13 Sida 13 (17) 23d. Motion 4 Gårdsbelysning Bakgrund: Då gården på Runvägen 13 balkongsidan är mycket mörk. Då ett antal personer ses gena över gräsmattan kvällstid men även på natten. Med tanke på inbrottet som varit, bör det finnas gårdsbelysning. Åtgärd: Lampor på hög stolpe eller väggfast modell Kalmar 27/ Ylva Carlgren Runvägen 13B Lägenhetsnummer: 76 Styrelsen håller redan på med att se över belysningen på hela området och anser härmed att motionen är besvarad.

14 23e. Byte av stadgar Sida 14 (17) Under en längre tid har riksdagen ändrat i lagar som styr vår bostadsrättsförening. HSB:s Riksförbund har därför tagit fram nya normalstadgar som de första gången presenterade under Sen dess har stagarna uppdaterats ytterligare 4 gånger. De stadgar styrelsen lägger fram till stämman för ett första beslut är produkten av de senaste ändringarna av lagstiftningen. Styrelsen har i vissa paragrafer valt att ändra i innehållet för att de nya stadgarna ska passa vår förening. Dessa ändringar som styrelsen föreslår finner du på första sidan och är undantagen från normalstadgarna. Ändringen i 31, där vi flyttat punkt 5 " insida av ytterdörr samt beslag, handtag, gångjärn, tätningslister, brevinkast, lås och nycklar," till 32 punkt 6, är för att vi så snabbt som möjligt ska kunna byta lägenhetsdörrar. För att ändra stadgar i en bostadsrättförening gäller följande: På den första stämman är det tillräckligt att beslutet fattas med enkel majoritet, vilket betyder att mer än hälften av de röstande bifaller förslaget. För giltigt beslut och slutligen antagande av föreslagna stadgar fordras att beslutet på nästa föreningsstämma bifalls av minst två tredjedelar av de röstande. Agenda till styrelsens frågestund Lekplatser Aktivitetsgruppen (Sommarfesten) Frågor till styrelsen

15 Sida 15 (17) Fullmakt Varje medlem har en röst. Innehar flera medlemmar bostadsrätten gemensamt har de tillsammans en röst. Du kan ta med ett biträde för att få stöd och råd under stämman. Medlem får utöva sin rösträtt genom ombud om man inte själv kan närvara på föreningsstämman. Fyll då i fullmakten. Endast annan medlem i bostadsrättsföreningen eller medlemmens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon får vara ombud eller biträde. Ombud får bara företräda en medlem. Fullmakten gäller längst ett år. (Se stadgarna 19 och 20 för fullständiga villkor.) Bevaka dina rättigheter! Välkommen! Bostadsrättslägenhetens nummer (gamla): Bostadsrättshavarens/-nars namn (namnteckning och förtydligande): Datum: Ombudets namn: Bevittnas (ej krav):

16 Sida 16 (17)

17 Sida 17 (17) Välkommen att beställa en enkel förtäring på föreningsstämman 19 maj. Föreningen står för kostnaden. Namn:... Adress:... Lägenhetsnummer(gamla):... Telefonnummer:... E-postadress:... Totalt antal personer som ska äta: Jag beställer: Antal vanliga portioner:. Antal vegetariska portioner (med mjölkprodukter om inget annat anges). Antal laktosfria portioner:. Antal glutenfria portioner:. Antal kaffe:. Antal te:. Läsk & mineralvatten finns att tillgå för alla. Övrig information:... Lämnas i brevlådan till vicevärdsexpeditionen Funkabotorget 3D senast tisdagen den 12 maj.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014. Lund 2015-04-21 Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 KALLELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solfjädern 1 kallar härmed föreningens medlemmar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA för verksamhetsåret 2014.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats!

MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015. Du vet väl om att vi har en webbplats! MARMORNBLADET NR 1 ÅRGÅNG 22 MARS 2015 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har våren kommit till Marmorn, både krokus och andra blommor har tittat fram! Vår trädgårdsgrupp kommer under våren att planetera mer blommor

Läs mer

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning.

Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00 Frösunda Fritidsklubbs lokaler. Ingång på gaveln till vänster om Sockerbitens entré, se skyltning. Kallelse till SGB 1 ordinarie föreningsstämma. Medlemmarna i Stockholms Garnisons Bostadsrättsförening nr 1 kallas till ordinarie föreningsstämma. Org nr: 715200-1652 Tidpunkt: onsdag 6 Maj Klockan 19.00

Läs mer

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D.

Innehåll. I. Dagordning. Verksamhetsplanering. Årsredovisning. A. Förvaltningsberättelse. B. Resultaträkning. C. Balansräkning. D. Innehåll I. Dagordning II. III. Verksamhetsplanering Årsredovisning A. Förvaltningsberättelse B. Resultaträkning C. Balansräkning D. Kassaflödesanalys E. Noter F. Kostnadsfördelning IV. Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby

Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Brf Bollstanäs i Upplands Väsby Slånbärsvägen 21 194 65 Upplands Väsby Organisationsnr: 716417-7581 Protokoll fört vid ordinarie årsstämma tisdagen 23 maj 2012. Lokal: Gläntan 1 Stämmans öppnande Föreningens

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen

Styrelsehandboken. För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen Styrelsehandboken För styrelseledamöter i bostadsrättsföreningen 2 Riksbyggen styrelsehandboken Innehåll Välkommen till ditt uppdrag! 4 Bostadsrätt ett rätt sätt att bo 7 Riksbyggen på en kooperativ värdegrund

Läs mer

STADGAR. Regelverk. För styrelse, valberedning och medlemmar i en medlemsorienterad bostadsrättsförening. Januari 2009 BRF Stadgehuset 1 i Malmö

STADGAR. Regelverk. För styrelse, valberedning och medlemmar i en medlemsorienterad bostadsrättsförening. Januari 2009 BRF Stadgehuset 1 i Malmö Januari 2009 BRF Stadgehuset 1 i Malmö Org nr: 746000-4836 Regelverk För styrelse, valberedning och medlemmar i en medlemsorienterad bostadsrättsförening INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRENINGENS

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 INBJUDAN TILL ÅRSSTÄMMA FÖR SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 NÄR: TORSDAG 2014-09-18 KLOCKAN 19:00 VAR: POP-SKOLAN LUFFARBACKEN 3 SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416-9307 ÅRSSTÄMMA 2014-09-18

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Stadgar HSB Växtriket 2011

Stadgar HSB Växtriket 2011 Stadgar HSB Växtriket 2011 Organisationsnummer 716401-3703 Registrerades av Bolagsverket 2011-09-05 Originalhandling förvaras i föreningens protokollssamling. Innehållsförteckning Föreningens firma och

Läs mer

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring

Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar. Nyregistrering och ändring Ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar Nyregistrering och ändring 1 Innehållsförteckning Om den här broschyren 2 Olika föreningar 3 Namn på föreningen (företagsnamnet/firman)

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003

NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 2012-03-28 JÄMFÖRELSE STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 LÅNGA NORMALSTADGAR 2003 OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening......

Läs mer

Årsberättelse. Brf Stureby 2013

Årsberättelse. Brf Stureby 2013 Årsberättelse Brf Stureby 2013 Att bo i en bostadsrättsförening - vad innebär det? Att bo i en bostadsrätt innebär att du bor till självkostnadspris. Det är ingen som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för verksamhetsperioden 1/1 2010 31/12 2010

ÅRSREDOVISNING för verksamhetsperioden 1/1 2010 31/12 2010 ÅRSREDOVISNING för verksamhetsperioden 1/1 2010 31/12 2010 HSB Brf Turkosen Att bo i en bostadsrättsförening Vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6

ÖSTERTULLSNYTT. Fasadrenoveringen fortsätter. Stämman genomförd. Markiser. Nödöppning av ytterdörr och lägenhetsdörr. Lokalen på Årstagatan 6 ÖSTERTULLSNYTT Styrelsen har sedan förra utgåvan av Östertullsnytt hunnit avverka ett stort antal ärenden. Några av de viktigaste sammanfattar vi här som information till er. Alla är välkomna att kontakta

Läs mer

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA

HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA 1/14 HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING AGATEN I NACKA Anpassningar av dessa stadgar Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande

Läs mer

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar...

Styrelsens förslag...44 Motioner och styrelsens svar på dessa...45 Problem med värmen...45 Lokaler och dess avgifter till medlemmar... 3 Innehåll Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014...5 Förvaltningsberättelse...6 Medlemmar...6 Styrelse...6 Firmatecknare...6 Revisorer...6 Sammanträden...7 Valberedning...7 Ombud till distriktsstämma...7

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes

SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013. Blastophaga psenes SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 Blastophaga psenes Hornsgatan 103, plan 9, 117 28 Stockholm +46 8-556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se SVENSKA TECKNARE ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer