Litteraturgenomgång ITF/OECD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturgenomgång ITF/OECD"

Transkript

1 John Litteraturgenomgång ITF/OECD International Transport Forum genomförde i september 2012 en round table på temat Public Private Partnership for Funding Transport Infrastructure: Sources of Funding, Managing Risk and Optimism Bias. Som underlag togs ett par forskarrapporter och en syntesrapport fram. Resultatet presenterades även på ITFs transportforum i Leipzig i maj Better Regulation of Public-Private Partnerships for Transport Infrastructure. Summary and Conclusions, ITF/OECD. Syntesrapport baserad på de delrapporter och det seminarium som genomfördes om OPS. Diskussionen sammanfattas i ett antal delområden: Finansiering Den faser av finansiering som aktualiseras i OPS-projekt beskrivs på följande sätt: PPPs concede construction, operation and finance of a public project under a single contract. They involve several distinct phases of finance. A project first has to be designed and appraised, which involves expenditure with no guarantee of return. To close the agreement, some equity is required together with short term bank loans. In some cases bonds or shares are offered to the market before construction starts. In many cases the project is refinanced on completion, paying-off short term loans by issuing bonds. This is the stage at which pension funds and other long term investors usually invest in PPPs. Long term investment funds seek predictable returns and are generally averse to the risks associated with the early stages of the PPP finance cycle (s. 7) Alltså: 1) finansiering under projekterings- och anbudsfasen, 2) finansiering under byggfasen (baserat på en blandning av eget kapital och lån). Ibland bjuds obligationer eller aktier ut före byggstart, 3) Under drift- och underhållsfasen är det vanligt med refinansiering, då mer riskobenägna finansiärer som t.ex. pensionsfonder kan vara intresserade att gå in. Privat finansiering tenderar att vara dyrare än offentlig pga högre utlåningsräntor. Skillnaden baseras delvis på att risken vid offentlig finansiering bärs av skattekollektivet. Risker som inte backas upp av statliga garantier måste vanligtvis hanteras med försäkringar, hedgeupplägg etc (s. 7). Finanskrisen har inneburit att tillgången till kortsiktigt bankkapital minskat. Detta har medört att intresset för OPS dalat under de senaste åren. Detta har också medfört att regeringar sett över om riskfördelningen i OPS-projekt kan ändras så att det blir mer attraktivt för nya sorters privat kapital att finansiera infrastruktur. Effektivitet Privat ansvar för transportinfrastruktur skulle medföra marknadsmisslyckanden. Detta skulle resultera i att för lite infrastruktur byggs och att för höga avgifter skulle tas ut. Offentligt ansvar

2 påverkas också av misslyckanden, bla till följd av ryckiga finansieringscykler stop-go som försvårar planering och ofta innebär att för lite resurser avsätts för underhåll (s. 7). OPS kan vara ett sätt att effektivisera genom att skapa en mer långsiktig struktur för finansieringen. OPS motiveras ofta utifrån effektivitetsskäl. OPS kan även bidra till ökad effektivitet i projektgenomförandet genom att ett och samma konsortium får ett långsiktigt ansvar för och därmed kan göra optimala avvägningar mellan byggnation, drift och underhåll. Innovativa lösningar kan premieras, förutsatt att det offentliga lämnar utrymme för nya angreppssätt genom att precisera önskad funktionalitet snarare än att reglera detaljer. Erfarenheter från OPS-projekt internationellt ger inget stöd åt hypotesen att OPS-projekt per automatik medför ökad effektivisering. Bilden är minst sagt blandad. Vissa OPS-projekt har inneburit omfattande kostnadsbesparingar, men ännu fler har resulterat i omförhandlingar på skattebetalarnas bekostnad. Omförhandlingar har ofta berott på överoptimistiska kostnadskalkyler och trafikprognoser som överskattat trafikvolymerna. (s. 8)) Ett generellt råd från ITF/OECD är att OPS är mer lämpligt för projekt med måttlig risk (s. 9). Kostnader och risker Kostnaden för många OPS-projekt har drivits upp genom omförandlingar av de ursprungliga kontrakten. Detta har tvingats fram genom bla: - Svagare trafikutveckling än beräknat som påverkat avgiftsnivåer - Revision baserat på överoptimistiska trafikprognoser som använts för att blåsa upp projektet för att få det till stånd - Strategiska förvrängningar där underlaget medvetet manipulerats för att man i ett senare skede ska kunna omförhandla avtalen - Ministerier/myndigheter som förhandlar om tillägg för arbeten som egentligen kunde ha förutsetts vid ursprungliga kontraktskrivandet (s. 8) ITF/OECD menar att prognoser med refernce class (dvs jämföra med liknande fall) kan vara ett sätt att undvika överoptimistiska prognoser (s. 8) Ersättning Privat finansiering görs med krav på avkastning. Ersättning till privata finansiärer i ett OPS-projekt kan ske på i princip två sätt: 1) genom tillstånd att ta ut brukaravgifter, 2) genom någon form av tillgänglighetsersättning från det offentliga. Tillgänglighetsersättningar baseras på att det offentliga ersätter OPS-bolaget för den tjänst (funktionalitet) som de tillhandahåller. Ofta är ersättningsnivån knuten till kvalitet och avdrag kan utgå då infrastrukturen inte är tillgänglig. Avgiftsfinansiering innebär att OPS-bolaget får tillstånd att ta ut en avgift från brukarna under kontraktsperioden. I vissa fall förekommer kombinationer av dessa modeller genom att det offentliga ansvarar (och därmed tar risken) för avgiftssystemet och använder intäkterna till att ersätta OPS-bolaget. OPS-projekt skapar kostnader för framtida skattebetalare. ITF/OECD betonar därför vikten av att dessa projekt hanteras inom ramen för den offentliga budgetplaneringen och offentliga räkenskaper (inte off-budget)

3 Det finns en risk att regeringar under finansiell press att använda OPS som ett sätt att skjuta kostnader på framtiden, även om det kostar mer för skattebetalarna. För att motverka denna risk föreslår IFT/OECD att en gräns sätts för hur stor andel OPS som kan tillåtas, t.ex. genom en fixerad OPS-budget (s. 9) Minska finansieringskostnaderna Vissa regeringen är orlogia för att det privat finansiering inte finns tillgänglig för transportinfrastrutkur pga konkurrensen med andra investeringsmöjligheter. Hittils har relativt lite finansiering kommit från t.ex. försäkrings- och pensionsfonder. Detta beror till stor del på bristande kunskap inom denna sektor att bedöma risker för transportsektorn (s. 10) ITF/OECD menar att modellen med regulated asset base (RAB) kan vara ett intressant alternativ för att få in mer privat kapital och med mer flexibiitet än traditionella OPS. Många flygplatser och Storbritanniens järnvägssystem är finansierat på detta sätt (s. 10). Alternative ways of financing infrastructure investment. Potential for novel financing models, Oxera Consulting Ltd, Oxford. Rapporten tar sin utgångspunkt i att det finns ett investeringsgap, dvs att för lite investeras i infrastruktur, och diskuterar orsaker till detta och möjliga sätt att lösa problemet. Författarna belyser för och nackdelar med OPS samt introducerar och diskuterar en alternativ modell, RAB som påstås ha lägre kapitalkostnader och ge ökad flexibilitet jämfört med traditionell OPS. Motiv för alternativ finansiering Författarna menar att behovet av PPP kommer av del marknadsmisslyckande som innebär att den privata sektorn underinvesterar i infrastruktur, dels offentliga misslyckanden som bidrar till att infrastrukturutbyggnad i offentlig regi inte kommer till stånd på grund av bristande finansiering, att utbyggnad och underhåll sköts ineffektivt och med för lite innovation, samt att projekt fördyras på grund av gold-plating (s. 11). Något empiriskt stöd för dessa antaganden ges inte. Ett problem när det gäller privat finansierad infrastruktur är det sk time-inconsistency problemet. Med detta avses den kostnadsprofil som gäller infrastrukturprojekt och som innebär att fasta kostnader utgör en mycket stor andel av den totala kostnaden. Detta medför att genomsnittskostnaden skiljer sig avsevärt från marginalkostnaden (som ju oftast är väldigt låg). En privat finansiär måste få garantier ex ante att de kan få ersättning för genomsnittskostnaden snarare än marginalkostnaden. För det offentliga finns det däremot samhällsekonomiska incitament att istället ta ut marginalkostnaden (s. 12) Genom att binda staten i långsiktigt bindande kontrakt (OPS) ges en privat finansiär möjlighet att få tillräcklig ersättning för satsat kapital. Utan ett sådant bindande kontrakt skulle privata finansiärer kräva mycket hög kompensation för politiska/legala risker vilket skulle innebära höga kapitalkostnader eller inget kapital alls. Problem med OPS OPS (PPP) definieras på följande sätt:

4 One can define a public-private partnership as an agreement between the government and one or more private partners according to which the private partners deliver the service in such a manner that the service delivery objectives of the government are aligned with the profit objectives of the private partners an where the effectiveness of the alignment depends on sufficient transfer of risk to private partner (s. 13) En viktig komponent I OPS är att det offentliga inte upphandlar en produkt utan en tjänst eller snarare en uppsättning tjänster. Författarna lyfter fram motiv för OPS, bla ökad effektivitet, brist på offentliga medel, samt önskan bland vissa regeringar att klara finansiella mål och därför placera vissa investeringar utanför den offentliga budgeten. Mer intressant är diskussionen om begränsningar med OPS som finansieringslösning. Dyrare finansiering: - Ett av huvudargumenten emot OPS är att privat finansiering är dyrare än offentlig. Teoretiskt behöver det inte vara så. Offentlig finansiering är billigare eftersom risk bärs av skattekollektivet och därför inte syns (s. 21). Den risk som bärs av privata aktörer synliggörs genom högre ränta, kostnader för försäkringar etc. - Kostnaden för offentlig och privat finansiering komemr docj bara att vara jämförbar om ett kontrakt är enkelt att precisera, riskerna är möjliga att förstå, transaktionskostnaderna är låga och det finns konkurrens mellan olika finansiärer (s. 21) - En grundläggande idé i OPS är att den part, offentlig eller privat, som bäst kan hantera en risk ska bära den. Ett problem i många OPS-projekt har varit att för mycket risk skrivits över på den privata partern vilket gjort projekten dyrare. Högre transaktionskostnader: - Många OPS-projekt dras med höga transaktionskostnader. Undersökningar pekar på transaktionskostnader på ca 3% i genomsnitt att jämföra med ca 1% för traditionellt upphandlade projekt (s. 23). - Det finns tre huvudsakliga transaktionskostnader i OPS. 1) kostnader för att hitta privata finansiärer och att få fram anbud, 2) kostnader för förhandlingar om kostnader, ersättning, riskfördelning etc, 3) kostnader för att följa och upprätthålla kontraktet. Överoptimistiska anbud: - Många OPS-projekt har havererat pga att man grovt missbedömt kostnader och trafikefterfrågan (s. 24) - Analyser av OPS inom vägsektorn antyder att efterfrågan (dvs trafikvolymerna) i genomsnitt är avsevärt lägre (20-30%) än beräknat. - Överoptimistiska anbud behöver inte vara ett problem för det offentliga, men blir ofta ett problem då privata konsortier ställer krav på omförhandling av avtal för att kunna hantera förändrade förutsättningar. Inflexibilitet och ofullständiga kontrakt

5 - OPS-kontrakt är alltid ofullständiga i bemärkelsen att allt som kan inträffa under kontraktstiden är omöjligt att inbegripa i avtalen. - Kontrakten skrivs med osäkerhet om framtida marknadsförutsättningar (s. 25) - Ofullständiga kontrakt kan leda till att privata aktörer söker utforma kontrakt som optimerar egna intressen, men som inte självklart gynnar skattebetalarna. - De långsiktgia kontrakten gör att staten hamnar i en inlåsning där det inte finns några vettiga initiativ och därför har ett dåligt förhandlingsläge i samband med krav på omförhandlingar (s. 26) Effektivitetsvinster - Litteraturen om effektivitetsvinster vid OPS ger inga entydiga svar om effektivitetsvinster eller kostnadsbesparingar till följd av OPS (s. 27) - Att privata finansiering leder till ökad effektivitet pga vinstintresse är inte säkert. Finansiärer (debt och equity) kan ha olika finansiella motiv som handlar både om att öka vinsten eller att minimera möjliga förluster. - Insatser med eget kapital, vilket har högre avkastningskrav och är mer riskobenäget, utgör oftast en mindre del av OPS-finansiering. (ca 10%) Effektivitetstrycket är därför begränsat Författarna menar att OPS sannolikt inte är en bra modell om det rör sig om investeringsprojekt som inbegriper stora osäkerheter oh risker (s. 30). The inherently inflexible nature of PPPs means that when future demand/usage or prices are uncertain, PPPs may prove to be a constricting factor in attempting to maximise social welfare. Under such circumstances, transaction costs are also likely to be large (s. 37) Alternativ finansieringsmodell RAB Författarna diskuterar en altenativ metod för att få privat kapital att investeras i infrastrukturprojekt, som de kallar RAB (Regulated Asset Base). Denna modell gäller i första hand för brownfield-projekt och har bland annat använts inom järnvägssektorn i UK. Modellen utgår från att en infrastrukturanläggning säljs till privat finansiär som får rätt att erhålla ersättning. Modellen förutsätter att en reglerare har mandat att sätta ramvillkoren för hur mycket den privata finansiären ska få i ersättning. Ersättningsnivåerna baseras på 1) avkastning för investerat kapital baserat på avskrivning (underhållskostnader?), 2) avkastning på investerar kapital baserat på anläggningens värde, 3) ersättning för beräknade driftskostnader. (s. 31) Man kan tänka sig att använda modellen även i samband med nybyggnation (greenfield). Ett projekt kan då tex byggas enligt traditionell modell (eller som PPP) och sedan omvandlas till en RAB. - De finansiella kostnaderna är lägre vid RAB än OPS (s. 33) - Kostnaderna för att etablera en reglerare gör att modellen inte lämpar sig för smärre investeringar, utan helst bör omfatta större paket med privat finansiering. - Kostnaderna för en reglerare är dock relativt små när den väl etablerats, ca 0,2% i UK.

6 RAB skapar ett långsiktigt ramverk för privata infrastrukturinvesteringar där villkoren specas ex ante, men ger mer flexibelt jämfört med OPS eftersom regleraren med jämna mellanrum ser över villkoren för ersättning (typ vart 5e år) och då kan anpassa ersättningsnivåer efter nya förutsättningar (s. 34) The Fantasy World of Pivate Finance for Transport via Public Private Partnerships, Shaoul, Stafford och Stampleton (Manchester Business School) Mycket kritisk rapport med en tydlig rekommendation till regeringar att titta på de erfarenheter som finns och med det som grund avstå från att ge sig in i OPS-projekt (s. 38) Privat kapital är dyrare på grund av dels räntegapet mellan offentlig och privat upplåning, dels de vinstmarginaler som privata aktörer lägger på. Dessutom är privat finansiering förknippat med stora transaktionskostnader i form av ekonomiska och juridiska rådgivare (s. 7) Rapporten baseras på en genomgång av brittiska OPS-projekt, tex M6, Metroutbyggnaden, lufttrafikledning m.fl. I många fall har konkurrensen mellan privata finansiärer varit låg, bla beroende på de stora kostnaderna för att ta fram enbud (s. 30) Om det står klart för både det offentliga och privata aktörer att det redan i realiteten är bestämt att ett projekt ska genomföras som OPS, har de privata finansiärerna en väldigt starkt förhandlingsposition och samtliga parter har intresse av att manipulera de siffror som visar att OPS ger ett mervärde [i UK tillämpas ett system med sk PSC public sector comparator] Förespråkare för OPS framhåller att modellen leder till att projekt i högre utsträckning byggs enligt tidplan och inom given budget. Fakta ger inget entydigt bevis för detta. Enligt en brittisk undersökning av ett urval OPS-proekt var 31% försenade och 35% över budget (s. 32). De avtal som tecknas inom OPS-projekt måste gälla under mycket läng tid, ofta över 30 år. Samtidigt måste viss flexibilitet finnas för att hantera förändringar som inte kan förutses. Sådan flexibilitet är ofta kostsamt. Ett viktigt motiv för OPS är att det stimulerar innovation. Inte heller här finns något entydigt bevisläge. Förutsättningarna för innovation i OPS transportprojekt begränsas av regleringar i planeringssystemen som ger begränsade frighetsgrader. OPS finansieras oftas av sk senior debt som är en riskovillig form av privat kapital. OPS-bolag har därför begränsade möjligehter att ta på sig risk (s. 33). Riskovilliga banker förväntas bidra tll nogrannare kontroll (due diligence) av transportprojekt än vad som sker i den offentliga beslutsprocessen. Studier av de OPS-projekt som misslyckats i UK antyder dock att bankernas due-dilligence endast syftar till att skydda den egna investeringen, snarare än att se till skattebetalarnas intressen (s. 33)

7 En stor andel av OPS-projekten inom transportområdet i UK har misslyckats eller överlevt endast pga att förutsättningarna har omförhandlats. Inom järnvägsområdet uppgår antalet misslyckade projekt till en tredjedel: Such a high failure rate is hardly a ringing endorsement of the banks and financial advisors ability to ensure a robust project specification and implementation (s. 34) Regeringar har betalat ett högt pris för att föra over risk till den privata sektorn (s. 36) Slutsats: OPS medför ökade kostnader, mer komplexitet och byråkrati. De som tjänar mest på systemet är bankerna som tjänar mycket pengar men tar en relativt liten risk. Risken överförs i stor utsträckning på entreprenörer och underentreprenörer och i slutändan på skattebetalarna (s. 37) Att regeringar väljer OPS motiveras enligt författarna av att det möjliggör för beslutsfattare att skjuta kostnader framför sig (s. 38) Författarna menar att regeringar som bryr sig om allmänintresset bör betrakta oberoende bevis och återgår till offentlig finansiering av transportinfrastruktur (s 38)

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 Linda Andersson, +46 8 520 593 20, +46 70 318 93 20 linda.m.andersson@se.ey.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Vad är

Läs mer

Offentligt-Privat Samverkan (OPS)

Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Några centrala frågorna Jan-Eric Nilsson, Magnus Arnek, Roger Pyddoke Uppläggning Vår (nuvarande) bild av vad ett OPS-projekt är. OPS-projekt som finansieringsmekanism

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

Privata alternativ HH-förbindelsen

Privata alternativ HH-förbindelsen Sweden Privata alternativ HH-förbindelsen Helsingborg den 6 december 2013 Vad är finansiering? Finansiering -hur offentlig sektor, företag och privatpersoner anskaffar kapital (lån till anslag/eget kapital)

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014

Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Förvaltarkommentar svenska räntor Q3 2014 Summering Q3 2014 Företagsobligationer Under det tredje kvartalet har vi sett en tydlig divergens i företagsobligationer. Investment Grade har fortsatt givit god

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

EMIR-European Market Infrastructure Regulation

EMIR-European Market Infrastructure Regulation EMIR-European Market Infrastructure Regulation Omfattande regelverk kring derivat Hur påverkas Ni? 1. Rapporteringsskyldighet 2. Portföljavstämning 3. Tvistelösning 4. Timely confirmations Rapporteringsskyldighet

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö KommunEkonomi 2011 Ekonomichef Dan Näsman Tyresö kommun dan.nasman@tyreso.se Disposition Hur vi gjorde och varför vi gjorde så Upphandlingsförfarandet

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Långsiktig finansiering av REDD+

Långsiktig finansiering av REDD+ Långsiktig finansiering av REDD+ - utmaning som kräver tålamod och pragmatism Sverige och REDD+ inför COP 16 i Cancun KSLA, 18 november 2010 Hans Nilsagård, Ämnesråd, Långsiktig finansiering ~ Fas 3 paragraf

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014

Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 Finanskompetenscentrum 15 maj 2014 IBOR-skandalerna STIBOR-? Fastighetsägarna Utred STIBOR! (16 juli 2012) Banker stäms för räntemanipulation SvD (14 mars 2014) Antitrust: Commission fines banks 1.71 billion

Läs mer

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb.

8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet. Hushållen fortsätter köpa fonder. Julie Bonde, SCB, tfn 08-506 945 39, julie.bonde@scb. FM 37 SM 0401 Värdepappersfonderna 4:e kvartalet 2003 Mutual funds fourth quarter 2003 I korta drag 8 miljarder nettosparades i fonder 4:e kvartalet Det sammanlagda värdet för Sverigeregistrerade fonder

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker

Behöver Sverige en ny insolvenslag? Bo Becker Behöver Sverige en ny Bo Becker 1 Insolvens Insolvens: ett företag kan inte betala sina skulder Ett företag har tillgångar värda V och skulder D Insolvens om V < D Företaget kan likvideras eller rekonstrueras

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER

DNV GL 2014 SAFER, SMARTER, GREENER 1 SAFER, SMARTER, GREENER Vad är en grön obligation? Gröna obligationer definieras som värdepapper med fast avkastning för att ta in kapital för projekt med särskilda miljömässiga eller sociala fördelar

Läs mer

skuldkriser perspektiv

skuldkriser perspektiv Finansiella kriser och skuldkriser Dagens kris i ett historiskt Dagens kris i ett historiskt perspektiv Relativt god ekonomisk utveckling 1995 2007. Finanskris/bankkris bröt ut 2008. Idag hotande skuldkris.

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör

Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt. Gustav Karner, Finansdirektör Förvaltning av pensionskapital tankar och tillvägagångssätt Gustav Karner, Finansdirektör Agenda Länsförsäkringar Kapitalförvaltning Hur hitta en optimal risk budget? Resultat Sammanfattning 2 Agenda Länsförsäkringar

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan.

Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. Lyckat eller misslyckat it-projekt, det är frågan. En kartläggning av svenska it-projekt April 2007 Projectplace International AB www.projektplatsen.se Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013

SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013 TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

E22 som OPS E22 AB E22 AB. Samverkan för snabbare utbyggnad. Samverkansprojekt. Malmö 14 februari 2007. Samverkansprojekt.

E22 som OPS E22 AB E22 AB. Samverkan för snabbare utbyggnad. Samverkansprojekt. Malmö 14 februari 2007. Samverkansprojekt. E22 som OPS Samverkan för snabbare utbyggnad Malmö 14 Maj 2007 Malmö 14 februari 2007 Samverkansprojekt Samverkansprojekt E22 Fakta Sträcka Trelleborg Karlskrona Kalmar - Norrköping Längd 545 km, varav

Läs mer

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se

Vad händer inom UN/CEFACT? NEA. Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Vad händer inom UN/CEFACT? NEA Presentatör: Karina Duvinger karina.duvinger@gs1.se Agenda UN/CEFACT på webben Organisationen (Bureau + 5 st PDAer utvecklingsområden ) Publicerade standards (Outputs) Supply

Läs mer

Finansiering av infrastruktur förr och nu. Björn Hasselgren, Tekn Dr Elmia Nordic Rail - Future Transport 8 oktober 2013

Finansiering av infrastruktur förr och nu. Björn Hasselgren, Tekn Dr Elmia Nordic Rail - Future Transport 8 oktober 2013 Finansiering av infrastruktur förr och nu Björn Hasselgren, Tekn Dr Elmia Nordic Rail - Future Transport 8 oktober 2013 Hur får vi transportsystemet dynamiskt och effektivt? Erfarenheter Tid Lärande North

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Förnyelsebar Energi I AB

Förnyelsebar Energi I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Förnyelsebar Energi I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Om rapporten

Läs mer

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15

PostNord Januari-mars 2013 2013-05-15 PostNord Januari-mars 213 213-5-15 Förändringar med större påverkan på rapporteringen Per den 1 januari 213 har skett en övergång till nya redovisningsregler i IAS19. Jämförelseperioder för koncernen har

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft

Debt Capital Markets. 25 January, 2010. Elforsk. Finansiering av ny kärnkraft Debt Capital Markets 25 January, 2010 Elforsk Finansiering av ny kärnkraft Innehåll Marknadsuppdatering Finansieringsstruktur och finansieringskällor Exempel på finansieringar Slutsatser 2 Marknadsuppdatering

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2013

SVCA:s årsrapport 2013 SVCA:s årsrapport 213 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning & ersättning Kapital & förvaltning

Läs mer

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag

52 FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag FÖRDJUPNING Förhållandet mellan reporäntan och räntor till hushåll och företag Diagram A. Räntor på nya bolåneavtal till hushåll och reporänta 8 9 Genomsnittlig boränta Kort bunden boränta Lång bunden

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA

OLIKA SÄTT ATT RÄKNA OLIKA SÄTT ATT RÄKNA Man brukar utgå från en s k fullkostnadskalkyl där alla kostnader (både direkta och indirekta) och en viss vinst är medräknad. En sådan modell tar inte hänsyn till marknadspris och

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st

Redab Properties Plc. Erbjudande. Ny unit för nyemission. Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st Redab Properties Plc Erbjudande Ny unit för nyemission Maximalt tillgängliga unitar 1,500 st * Nyteckning * Konvertering, d v s omvandling av Subordinated Loan och/eller Debenture Loan Detta är inget prospekt

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014

Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Affärsfokus på Analytics-strategin Vad har ditt företag att vinna? Henrik Carlsson September, 2014 Ett IT-orienterat perspektiv på Analytics kan förbättra befintlig funktionalitet men har stora begränsningar

Läs mer

Hur möter vi framtidens utmaningar och får en effektivare infrastruktur?

Hur möter vi framtidens utmaningar och får en effektivare infrastruktur? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Hur möter vi framtidens utmaningar och får en effektivare infrastruktur? Björn Hasselgren, Tekn Dr Ordförande, Infrastrukturkommissionen Transporteffektivitetsdagen 2015

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över

The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över The Health Impact Fund: En kostnadseffektiv, realistisk plan for att förbättra människors hälsa världen över För närvarande drivs utvecklingen av nya mediciner av möjligheten till vinster från tillfälliga

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman

Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner. Eva Sveman Nya EU-direktiv om upphandling och koncessioner Eva Sveman Nya upphandlingsdirektiv Direktiv om upphandling inom den klassiska sektorn Direktiv om upphandling inom försörjningssektorn Direktiv om upphandling

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

), beskrivs där med följande funktionsform,

), beskrivs där med följande funktionsform, BEGREPPET REAL LrNGSIKTIG JeMVIKTSReNTA 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Diagram R15. Grafisk illustration av nyttofunktionen för s = 0,3 och s = 0,6. 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 s = 0,6 s = 0,3 Anm. X-axeln

Läs mer

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen)

Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsens i Vitrolife AB (publ), org. nr 556354-3452, förslag till beslut om vinstutdelning (punkten 7 i dagordningen) Styrelsen föreslår att stämman beslutar om efterutdelning till aktieägarna av bolagets

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries

Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske. To applicants for KRAV certification of seafood products from capture fisheries Till sökande för KRAV-certifiering av produkter från fiske Välkommen med din ansökan om KRAV-godkännande av fiskbestånd. Ansökan skickas per mail till fiske@krav.se eller per post till KRAV Box 1037 751

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Apotekets Pensionsstiftelse

Apotekets Pensionsstiftelse Styrelseseminarium Utvärdering av referensportföljen Apotekets Pensionsstiftelse April 2014 Wassum 2014 1 Hur har referensportföljen förändrats? 100% 90% Europa 80% 70% Absolutavkast. 30% 5% 60% 50% Amerikanska

Läs mer

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen

Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen 2015-04-25/Bo Sjö Översikt Finansiell Ekonomi 723G29 Vad handlar Boken Kapitel och föreläsningar om? En synopsis av kursen Kap 1 Introduktion (Översiktligt) Det asymmetriska informations problemet, som

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Hyresfastigheter Holding IV AB

Hyresfastigheter Holding IV AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Hyresfastigheter Holding IV AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Alternativa vägar till kapital/bootstrapping

Alternativa vägar till kapital/bootstrapping Alternativa vägar till kapital/bootstrapping Venture Cup tisdag 4 mars kl 1800 Coompanion Affärsutvecklare Jan Svensson Inspiration utav Joakim Winborg, forskare, Halmstad Högskola Ref ISBN, 91-7150-902-x

Läs mer

Strategier vid överprövning

Strategier vid överprövning Strategier vid överprövning 30 oktober 2013 Lina Håkansson Strategisk försäljning mot offentlig sektor Rätten till överprövning vikten av privat agerande Syftet med upphandlingsdirektiven är marknadsintegration

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010

En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 En rapport om fondspararnas riskbenägenhet 2009/2010 Bakgrund Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning utan att förvissa

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer