Litteraturgenomgång ITF/OECD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Litteraturgenomgång ITF/OECD"

Transkript

1 John Litteraturgenomgång ITF/OECD International Transport Forum genomförde i september 2012 en round table på temat Public Private Partnership for Funding Transport Infrastructure: Sources of Funding, Managing Risk and Optimism Bias. Som underlag togs ett par forskarrapporter och en syntesrapport fram. Resultatet presenterades även på ITFs transportforum i Leipzig i maj Better Regulation of Public-Private Partnerships for Transport Infrastructure. Summary and Conclusions, ITF/OECD. Syntesrapport baserad på de delrapporter och det seminarium som genomfördes om OPS. Diskussionen sammanfattas i ett antal delområden: Finansiering Den faser av finansiering som aktualiseras i OPS-projekt beskrivs på följande sätt: PPPs concede construction, operation and finance of a public project under a single contract. They involve several distinct phases of finance. A project first has to be designed and appraised, which involves expenditure with no guarantee of return. To close the agreement, some equity is required together with short term bank loans. In some cases bonds or shares are offered to the market before construction starts. In many cases the project is refinanced on completion, paying-off short term loans by issuing bonds. This is the stage at which pension funds and other long term investors usually invest in PPPs. Long term investment funds seek predictable returns and are generally averse to the risks associated with the early stages of the PPP finance cycle (s. 7) Alltså: 1) finansiering under projekterings- och anbudsfasen, 2) finansiering under byggfasen (baserat på en blandning av eget kapital och lån). Ibland bjuds obligationer eller aktier ut före byggstart, 3) Under drift- och underhållsfasen är det vanligt med refinansiering, då mer riskobenägna finansiärer som t.ex. pensionsfonder kan vara intresserade att gå in. Privat finansiering tenderar att vara dyrare än offentlig pga högre utlåningsräntor. Skillnaden baseras delvis på att risken vid offentlig finansiering bärs av skattekollektivet. Risker som inte backas upp av statliga garantier måste vanligtvis hanteras med försäkringar, hedgeupplägg etc (s. 7). Finanskrisen har inneburit att tillgången till kortsiktigt bankkapital minskat. Detta har medört att intresset för OPS dalat under de senaste åren. Detta har också medfört att regeringar sett över om riskfördelningen i OPS-projekt kan ändras så att det blir mer attraktivt för nya sorters privat kapital att finansiera infrastruktur. Effektivitet Privat ansvar för transportinfrastruktur skulle medföra marknadsmisslyckanden. Detta skulle resultera i att för lite infrastruktur byggs och att för höga avgifter skulle tas ut. Offentligt ansvar

2 påverkas också av misslyckanden, bla till följd av ryckiga finansieringscykler stop-go som försvårar planering och ofta innebär att för lite resurser avsätts för underhåll (s. 7). OPS kan vara ett sätt att effektivisera genom att skapa en mer långsiktig struktur för finansieringen. OPS motiveras ofta utifrån effektivitetsskäl. OPS kan även bidra till ökad effektivitet i projektgenomförandet genom att ett och samma konsortium får ett långsiktigt ansvar för och därmed kan göra optimala avvägningar mellan byggnation, drift och underhåll. Innovativa lösningar kan premieras, förutsatt att det offentliga lämnar utrymme för nya angreppssätt genom att precisera önskad funktionalitet snarare än att reglera detaljer. Erfarenheter från OPS-projekt internationellt ger inget stöd åt hypotesen att OPS-projekt per automatik medför ökad effektivisering. Bilden är minst sagt blandad. Vissa OPS-projekt har inneburit omfattande kostnadsbesparingar, men ännu fler har resulterat i omförhandlingar på skattebetalarnas bekostnad. Omförhandlingar har ofta berott på överoptimistiska kostnadskalkyler och trafikprognoser som överskattat trafikvolymerna. (s. 8)) Ett generellt råd från ITF/OECD är att OPS är mer lämpligt för projekt med måttlig risk (s. 9). Kostnader och risker Kostnaden för många OPS-projekt har drivits upp genom omförandlingar av de ursprungliga kontrakten. Detta har tvingats fram genom bla: - Svagare trafikutveckling än beräknat som påverkat avgiftsnivåer - Revision baserat på överoptimistiska trafikprognoser som använts för att blåsa upp projektet för att få det till stånd - Strategiska förvrängningar där underlaget medvetet manipulerats för att man i ett senare skede ska kunna omförhandla avtalen - Ministerier/myndigheter som förhandlar om tillägg för arbeten som egentligen kunde ha förutsetts vid ursprungliga kontraktskrivandet (s. 8) ITF/OECD menar att prognoser med refernce class (dvs jämföra med liknande fall) kan vara ett sätt att undvika överoptimistiska prognoser (s. 8) Ersättning Privat finansiering görs med krav på avkastning. Ersättning till privata finansiärer i ett OPS-projekt kan ske på i princip två sätt: 1) genom tillstånd att ta ut brukaravgifter, 2) genom någon form av tillgänglighetsersättning från det offentliga. Tillgänglighetsersättningar baseras på att det offentliga ersätter OPS-bolaget för den tjänst (funktionalitet) som de tillhandahåller. Ofta är ersättningsnivån knuten till kvalitet och avdrag kan utgå då infrastrukturen inte är tillgänglig. Avgiftsfinansiering innebär att OPS-bolaget får tillstånd att ta ut en avgift från brukarna under kontraktsperioden. I vissa fall förekommer kombinationer av dessa modeller genom att det offentliga ansvarar (och därmed tar risken) för avgiftssystemet och använder intäkterna till att ersätta OPS-bolaget. OPS-projekt skapar kostnader för framtida skattebetalare. ITF/OECD betonar därför vikten av att dessa projekt hanteras inom ramen för den offentliga budgetplaneringen och offentliga räkenskaper (inte off-budget)

3 Det finns en risk att regeringar under finansiell press att använda OPS som ett sätt att skjuta kostnader på framtiden, även om det kostar mer för skattebetalarna. För att motverka denna risk föreslår IFT/OECD att en gräns sätts för hur stor andel OPS som kan tillåtas, t.ex. genom en fixerad OPS-budget (s. 9) Minska finansieringskostnaderna Vissa regeringen är orlogia för att det privat finansiering inte finns tillgänglig för transportinfrastrutkur pga konkurrensen med andra investeringsmöjligheter. Hittils har relativt lite finansiering kommit från t.ex. försäkrings- och pensionsfonder. Detta beror till stor del på bristande kunskap inom denna sektor att bedöma risker för transportsektorn (s. 10) ITF/OECD menar att modellen med regulated asset base (RAB) kan vara ett intressant alternativ för att få in mer privat kapital och med mer flexibiitet än traditionella OPS. Många flygplatser och Storbritanniens järnvägssystem är finansierat på detta sätt (s. 10). Alternative ways of financing infrastructure investment. Potential for novel financing models, Oxera Consulting Ltd, Oxford. Rapporten tar sin utgångspunkt i att det finns ett investeringsgap, dvs att för lite investeras i infrastruktur, och diskuterar orsaker till detta och möjliga sätt att lösa problemet. Författarna belyser för och nackdelar med OPS samt introducerar och diskuterar en alternativ modell, RAB som påstås ha lägre kapitalkostnader och ge ökad flexibilitet jämfört med traditionell OPS. Motiv för alternativ finansiering Författarna menar att behovet av PPP kommer av del marknadsmisslyckande som innebär att den privata sektorn underinvesterar i infrastruktur, dels offentliga misslyckanden som bidrar till att infrastrukturutbyggnad i offentlig regi inte kommer till stånd på grund av bristande finansiering, att utbyggnad och underhåll sköts ineffektivt och med för lite innovation, samt att projekt fördyras på grund av gold-plating (s. 11). Något empiriskt stöd för dessa antaganden ges inte. Ett problem när det gäller privat finansierad infrastruktur är det sk time-inconsistency problemet. Med detta avses den kostnadsprofil som gäller infrastrukturprojekt och som innebär att fasta kostnader utgör en mycket stor andel av den totala kostnaden. Detta medför att genomsnittskostnaden skiljer sig avsevärt från marginalkostnaden (som ju oftast är väldigt låg). En privat finansiär måste få garantier ex ante att de kan få ersättning för genomsnittskostnaden snarare än marginalkostnaden. För det offentliga finns det däremot samhällsekonomiska incitament att istället ta ut marginalkostnaden (s. 12) Genom att binda staten i långsiktigt bindande kontrakt (OPS) ges en privat finansiär möjlighet att få tillräcklig ersättning för satsat kapital. Utan ett sådant bindande kontrakt skulle privata finansiärer kräva mycket hög kompensation för politiska/legala risker vilket skulle innebära höga kapitalkostnader eller inget kapital alls. Problem med OPS OPS (PPP) definieras på följande sätt:

4 One can define a public-private partnership as an agreement between the government and one or more private partners according to which the private partners deliver the service in such a manner that the service delivery objectives of the government are aligned with the profit objectives of the private partners an where the effectiveness of the alignment depends on sufficient transfer of risk to private partner (s. 13) En viktig komponent I OPS är att det offentliga inte upphandlar en produkt utan en tjänst eller snarare en uppsättning tjänster. Författarna lyfter fram motiv för OPS, bla ökad effektivitet, brist på offentliga medel, samt önskan bland vissa regeringar att klara finansiella mål och därför placera vissa investeringar utanför den offentliga budgeten. Mer intressant är diskussionen om begränsningar med OPS som finansieringslösning. Dyrare finansiering: - Ett av huvudargumenten emot OPS är att privat finansiering är dyrare än offentlig. Teoretiskt behöver det inte vara så. Offentlig finansiering är billigare eftersom risk bärs av skattekollektivet och därför inte syns (s. 21). Den risk som bärs av privata aktörer synliggörs genom högre ränta, kostnader för försäkringar etc. - Kostnaden för offentlig och privat finansiering komemr docj bara att vara jämförbar om ett kontrakt är enkelt att precisera, riskerna är möjliga att förstå, transaktionskostnaderna är låga och det finns konkurrens mellan olika finansiärer (s. 21) - En grundläggande idé i OPS är att den part, offentlig eller privat, som bäst kan hantera en risk ska bära den. Ett problem i många OPS-projekt har varit att för mycket risk skrivits över på den privata partern vilket gjort projekten dyrare. Högre transaktionskostnader: - Många OPS-projekt dras med höga transaktionskostnader. Undersökningar pekar på transaktionskostnader på ca 3% i genomsnitt att jämföra med ca 1% för traditionellt upphandlade projekt (s. 23). - Det finns tre huvudsakliga transaktionskostnader i OPS. 1) kostnader för att hitta privata finansiärer och att få fram anbud, 2) kostnader för förhandlingar om kostnader, ersättning, riskfördelning etc, 3) kostnader för att följa och upprätthålla kontraktet. Överoptimistiska anbud: - Många OPS-projekt har havererat pga att man grovt missbedömt kostnader och trafikefterfrågan (s. 24) - Analyser av OPS inom vägsektorn antyder att efterfrågan (dvs trafikvolymerna) i genomsnitt är avsevärt lägre (20-30%) än beräknat. - Överoptimistiska anbud behöver inte vara ett problem för det offentliga, men blir ofta ett problem då privata konsortier ställer krav på omförhandling av avtal för att kunna hantera förändrade förutsättningar. Inflexibilitet och ofullständiga kontrakt

5 - OPS-kontrakt är alltid ofullständiga i bemärkelsen att allt som kan inträffa under kontraktstiden är omöjligt att inbegripa i avtalen. - Kontrakten skrivs med osäkerhet om framtida marknadsförutsättningar (s. 25) - Ofullständiga kontrakt kan leda till att privata aktörer söker utforma kontrakt som optimerar egna intressen, men som inte självklart gynnar skattebetalarna. - De långsiktgia kontrakten gör att staten hamnar i en inlåsning där det inte finns några vettiga initiativ och därför har ett dåligt förhandlingsläge i samband med krav på omförhandlingar (s. 26) Effektivitetsvinster - Litteraturen om effektivitetsvinster vid OPS ger inga entydiga svar om effektivitetsvinster eller kostnadsbesparingar till följd av OPS (s. 27) - Att privata finansiering leder till ökad effektivitet pga vinstintresse är inte säkert. Finansiärer (debt och equity) kan ha olika finansiella motiv som handlar både om att öka vinsten eller att minimera möjliga förluster. - Insatser med eget kapital, vilket har högre avkastningskrav och är mer riskobenäget, utgör oftast en mindre del av OPS-finansiering. (ca 10%) Effektivitetstrycket är därför begränsat Författarna menar att OPS sannolikt inte är en bra modell om det rör sig om investeringsprojekt som inbegriper stora osäkerheter oh risker (s. 30). The inherently inflexible nature of PPPs means that when future demand/usage or prices are uncertain, PPPs may prove to be a constricting factor in attempting to maximise social welfare. Under such circumstances, transaction costs are also likely to be large (s. 37) Alternativ finansieringsmodell RAB Författarna diskuterar en altenativ metod för att få privat kapital att investeras i infrastrukturprojekt, som de kallar RAB (Regulated Asset Base). Denna modell gäller i första hand för brownfield-projekt och har bland annat använts inom järnvägssektorn i UK. Modellen utgår från att en infrastrukturanläggning säljs till privat finansiär som får rätt att erhålla ersättning. Modellen förutsätter att en reglerare har mandat att sätta ramvillkoren för hur mycket den privata finansiären ska få i ersättning. Ersättningsnivåerna baseras på 1) avkastning för investerat kapital baserat på avskrivning (underhållskostnader?), 2) avkastning på investerar kapital baserat på anläggningens värde, 3) ersättning för beräknade driftskostnader. (s. 31) Man kan tänka sig att använda modellen även i samband med nybyggnation (greenfield). Ett projekt kan då tex byggas enligt traditionell modell (eller som PPP) och sedan omvandlas till en RAB. - De finansiella kostnaderna är lägre vid RAB än OPS (s. 33) - Kostnaderna för att etablera en reglerare gör att modellen inte lämpar sig för smärre investeringar, utan helst bör omfatta större paket med privat finansiering. - Kostnaderna för en reglerare är dock relativt små när den väl etablerats, ca 0,2% i UK.

6 RAB skapar ett långsiktigt ramverk för privata infrastrukturinvesteringar där villkoren specas ex ante, men ger mer flexibelt jämfört med OPS eftersom regleraren med jämna mellanrum ser över villkoren för ersättning (typ vart 5e år) och då kan anpassa ersättningsnivåer efter nya förutsättningar (s. 34) The Fantasy World of Pivate Finance for Transport via Public Private Partnerships, Shaoul, Stafford och Stampleton (Manchester Business School) Mycket kritisk rapport med en tydlig rekommendation till regeringar att titta på de erfarenheter som finns och med det som grund avstå från att ge sig in i OPS-projekt (s. 38) Privat kapital är dyrare på grund av dels räntegapet mellan offentlig och privat upplåning, dels de vinstmarginaler som privata aktörer lägger på. Dessutom är privat finansiering förknippat med stora transaktionskostnader i form av ekonomiska och juridiska rådgivare (s. 7) Rapporten baseras på en genomgång av brittiska OPS-projekt, tex M6, Metroutbyggnaden, lufttrafikledning m.fl. I många fall har konkurrensen mellan privata finansiärer varit låg, bla beroende på de stora kostnaderna för att ta fram enbud (s. 30) Om det står klart för både det offentliga och privata aktörer att det redan i realiteten är bestämt att ett projekt ska genomföras som OPS, har de privata finansiärerna en väldigt starkt förhandlingsposition och samtliga parter har intresse av att manipulera de siffror som visar att OPS ger ett mervärde [i UK tillämpas ett system med sk PSC public sector comparator] Förespråkare för OPS framhåller att modellen leder till att projekt i högre utsträckning byggs enligt tidplan och inom given budget. Fakta ger inget entydigt bevis för detta. Enligt en brittisk undersökning av ett urval OPS-proekt var 31% försenade och 35% över budget (s. 32). De avtal som tecknas inom OPS-projekt måste gälla under mycket läng tid, ofta över 30 år. Samtidigt måste viss flexibilitet finnas för att hantera förändringar som inte kan förutses. Sådan flexibilitet är ofta kostsamt. Ett viktigt motiv för OPS är att det stimulerar innovation. Inte heller här finns något entydigt bevisläge. Förutsättningarna för innovation i OPS transportprojekt begränsas av regleringar i planeringssystemen som ger begränsade frighetsgrader. OPS finansieras oftas av sk senior debt som är en riskovillig form av privat kapital. OPS-bolag har därför begränsade möjligehter att ta på sig risk (s. 33). Riskovilliga banker förväntas bidra tll nogrannare kontroll (due diligence) av transportprojekt än vad som sker i den offentliga beslutsprocessen. Studier av de OPS-projekt som misslyckats i UK antyder dock att bankernas due-dilligence endast syftar till att skydda den egna investeringen, snarare än att se till skattebetalarnas intressen (s. 33)

7 En stor andel av OPS-projekten inom transportområdet i UK har misslyckats eller överlevt endast pga att förutsättningarna har omförhandlats. Inom järnvägsområdet uppgår antalet misslyckade projekt till en tredjedel: Such a high failure rate is hardly a ringing endorsement of the banks and financial advisors ability to ensure a robust project specification and implementation (s. 34) Regeringar har betalat ett högt pris för att föra over risk till den privata sektorn (s. 36) Slutsats: OPS medför ökade kostnader, mer komplexitet och byråkrati. De som tjänar mest på systemet är bankerna som tjänar mycket pengar men tar en relativt liten risk. Risken överförs i stor utsträckning på entreprenörer och underentreprenörer och i slutändan på skattebetalarna (s. 37) Att regeringar väljer OPS motiveras enligt författarna av att det möjliggör för beslutsfattare att skjuta kostnader framför sig (s. 38) Författarna menar att regeringar som bryr sig om allmänintresset bör betrakta oberoende bevis och återgår till offentlig finansiering av transportinfrastruktur (s 38)

Litteraturgenomgång ESO

Litteraturgenomgång ESO John 2013-08-20 Litteraturgenomgång ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) genomförde i juni 2013 ett seminarium på temat Infrastruktur på rätt väg. Vid seminariet presenterades två rapporter,

Läs mer

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV

ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV ALTERNATIV FÖR GENOMFÖRANDE AV INFRASTRUKTURPROJEKT Infrastrukturprojekt har i Sverige traditionellt sett finansierats av staten, landstingen och kommunerna över budgeten och genom lån. Det har dock blivit

Läs mer

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk

Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Infrastructure & Real Estate Koll på kostnaderna OPS och livscykeltänk Sjukhus i världsklass 2012 Lars Tvede-Jensen OPS är ett sätt att överföra projektrisker från offentlig till privat aktör ett slags

Läs mer

Privata alternativ HH-förbindelsen

Privata alternativ HH-förbindelsen Sweden Privata alternativ HH-förbindelsen Helsingborg den 6 december 2013 Vad är finansiering? Finansiering -hur offentlig sektor, företag och privatpersoner anskaffar kapital (lån till anslag/eget kapital)

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case

GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT från investering till återbetalning. HH som business case GRÄNÖVERKRIDANDE ROJEKT från investering till återbetalning HH som business case INEDNING Konkurrenskraftiga regioner är regioner som är tillräckligt stora och som dessutom hänger samman. Där avstånd mäts

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Samhällsvinster går det att få med i upphandlingen? Jan-Eric Nilsson

Samhällsvinster går det att få med i upphandlingen? Jan-Eric Nilsson Samhällsvinster går det att få med i upphandlingen? Jan-Eric Nilsson Två poänger Ekonomisk forskning om upphandling, kontraktsutformning och ekonomiska incitament har mycket att bidra med för att förbättra

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 Linda Andersson, +46 8 520 593 20, +46 70 318 93 20 linda.m.andersson@se.ey.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Vad är

Läs mer

Riskkapital i välvärden ett forskningsperspektiv

Riskkapital i välvärden ett forskningsperspektiv Presentation, SNS 29 mars, 2012 Riskkapital i välvärden ett forskningsperspektiv Per Strömberg, SIFR, Stockholm School of Economics www.sifr.org Översikt Vad vet vi om riskkapitalfonders påverkan på företag?

Läs mer

Offentligt-Privat Samverkan (OPS)

Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Offentligt-Privat Samverkan (OPS) Några centrala frågorna Jan-Eric Nilsson, Magnus Arnek, Roger Pyddoke Uppläggning Vår (nuvarande) bild av vad ett OPS-projekt är. OPS-projekt som finansieringsmekanism

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13)

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2017-06-27 1 (8) Dnr 2017/514 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) (Dnr FI2017/01056/BAS)

Läs mer

Samverkansformer. Construction Management

Samverkansformer. Construction Management Samverkansformer Vad är samverkan (partnering)? Enligt Barlow (1997) är Partnering en process med vilken organisationer utvecklar en mer samverkansinriktad relation. Att parterna gemensamt tar fram ett

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa

EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa EUROPAFÖRBINDELSEN Oslo Göteborg - Europa Modern järnväg mellan Oslo och Göteborg på rätt spår. PÅ INITIATIV AV: DNB KPMG Norske Skog Borregaard SPACEGROUP DB International COINCO e.v. MarLife Norsk-Svenska

Läs mer

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö

Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö Offentlig-privat samverkan om ny badanläggning i Tyresö KommunEkonomi 2011 Ekonomichef Dan Näsman Tyresö kommun dan.nasman@tyreso.se Disposition Hur vi gjorde och varför vi gjorde så Upphandlingsförfarandet

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Nytänkande sätt att finansiera vården

Nytänkande sätt att finansiera vården Nytänkande sätt att finansiera vården Social Impact Bonds Gordon Brown skapade 2007 gruppen Council on Social Action Mandat: Uppmuntra innovation och stärka resultattänkande i offentlig sektor Lanserade

Läs mer

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie

Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Portföljvalsbeslut och skatter på bolag respektive ägande - en allmän jämviktsstudie Erik Norrman 2012-02-15 Sammanfattning på svenska Nationalekonomiska institutionen Ekonomihögskolan Lunds universitet

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november Creating value through partnership

OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november Creating value through partnership OPS i Sverige? Hans Widell Skanska Infrastructure Development 16 november 2007 Skanskas OPS-erfarenheter Helsinki-Lahti Motorway, Finland E18 Motorway, Finland E39 Highway, Norway Waste Water Treatment

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Et kritisk blikk Jämförelser av olika bypakker

Et kritisk blikk Jämförelser av olika bypakker Et kritisk blikk Jämförelser av olika bypakker Maria Börjesson PhD Centre for Transport Studies, KTH 27 november 2009, 1 Avgifter i Göteborg och Oslo Brett politiskt stöd Finansierande avgifter som en

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 16.2.2012 2011/0301(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det?

Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Varför behövs sociala investeringar och hur kan man som region arbeta med det? Västra Götalandsregionen 9 september 2015 Tomas Bokström & Christina Wahlström Disposition 1. Varför sociala investeringar?

Läs mer

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet

Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Upphandling av samverkansprojekt inom driftverksamhet Ett utvecklingsprojekt inom ramen för verksamhetsnära utvecklingar Författare: Hawzheen Karim, Verksamhetsutvecklare, Svevia Jenny Sandberg, Verksamhetsutvecklare,

Läs mer

Investera med flera. När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar?

Investera med flera. När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar? Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Investera med flera När passar offentlig-privat samverkan vid fastighetsinvesteringar? UFOS 2009 118 82 Stockholm Tfn: 08-452 70 00 E-post:

Läs mer

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson 2017-05-23 Konkurrensutsättning kan ge effektivitet och högre kvalitet» Privata företag kan antas sträva

Läs mer

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens

MARKNADSIMPERFEKTIONER. Ofullständig konkurrens MARKNADSIMPERFEKTIONER Ofullständig konkurrens Ofullständig information (asymmetrisk information) Externa effekter Kollektiva nyttigheter Ständigt fallande genomsnittskostnader (Jämviktsbrist/trögheter)

Läs mer

REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM

REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM REK:S OCH OECD:S SAMRÅD 2015 OM INFRASTRUKTURPLANERING OCH -INVESTERINGAR PÅ ALLA STYRESNIVÅER: AKTUELLA UTMANINGAR, ERFARENHETER OCH MÖJLIGA LÖSNINGAR Varför ska jag besvara det här frågeformuläret? FRÅGEFORMULÄR

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader

Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Utbildningsmodul 4. för avancerade EPC-marknader Finansiering av EPC-projekt Project Transparense OVERVIEW OF TRAINING MODULES I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har

SU Innovation är ett dotterbolag till Stockholms universitets Holding AB. Vår uppgift är att stödja forskare vid Stockholms universitet som har Programvara, IT, datorgrafik, Tjänste Entreprenör/Startups Konsult Affärsutveckling, Internationaliering, Finansiering Affärsområdeschef IT/Tjänster Exportrådet (x2) Svensk-Norsk Industrifond - Oslo Riskkapital

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) ER REFERENS: N2016/00179/TIF Näringsdepartementet 106 47 Stockholm Yttrande över Delrapport från Sverigeförhandlingen Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3)

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Chalmers Innovation Seed Fund

Chalmers Innovation Seed Fund Olle Stenberg Chalmers Innovation Seed Fund SiSP seminarium 110901 Livet före fonden Utveckling av offentliga finansieringssystemet NUTEK VGR Innovationsbron Privat Chalmersinvest Affärsänglar VCs M.fl

Läs mer

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826

CWS Comfort Window System AB (publ) Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29. Org. nr 556574-9826 Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2011-09-01 till 2012-02-29 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (64) tkr. Periodens

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Investeringsbedömning

Investeringsbedömning Investeringsbedömning 27/2 2013 Martin Abrahamson Doktorand UU Föreläsningen avhandlar Genomgång av Grundläggande begrepp och metoder NPV och jämförbara tekniker Payback Internränta/Internal Rate of Return

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

OSLO - STOCKHOLM 2.55

OSLO - STOCKHOLM 2.55 OSLO - STOCKHOLM 2.55 Ett förslag till nästa steg från KPMG och Ramböll Allt inom en timma konferensen Örebro, 13 november 2015 Denna presentation är KPMG och Rambölls gemensamma initiativ Det är nu det

Läs mer

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR

ARENA FÖR INFRASTRUKTUR ARENA FÖR INFRASTRUKTUR Seminarium 3 Projektidéer som skulle kunna bli verklighet med alternativa lösningar www.arenaforinfrastruktur.se @arenainfra 1 Välkomna 2 Vad är Arena för infrastruktur? Aktörer

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan en granskningsrapport från riksrevisionen Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan rir 2016:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Finansieringskällor för småföretag Nystartade företags

Läs mer

SVCA:s årsrapport 2014

SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 SVCA:s årsrapport 2014 Exempel på en Private Equity-fondstruktur Kapital Kapital Investerare Avkastning till investerarna Private Equity-fond Avkastning Portföljbolag Avkastning

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp

Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Cisco Small Business Problemlösningsguide för finansiering av teknikinköp Du har säkert märkt att ekonomin stramas åt. Men det innebär inte att företagets investeringar måste upphöra helt. Begränsade ekonomiska

Läs mer

Yttrande över Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) 14 LS

Yttrande över Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) 14 LS Yttrande över Finansiering av infrastruktur med privat kapital? (SOU 2017:13) 14 LS 2017-0582 1 (3) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-06-14 LS 2017-0582 Yttrande över Finansiering av infrastruktur

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49

Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun prop 2010/11:49 Ansvarsfördelning Ändringar från den 1 maj 2011: Socialtjänstlagen (2001:453), SOL Lagen (1993:387) om stöd och service till

Läs mer

Kommentarer på budgetpropositionen för 2016. Johan Eklund Vd för Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi

Kommentarer på budgetpropositionen för 2016. Johan Eklund Vd för Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi Kommentarer på budgetpropositionen för 2016 Johan Eklund Vd för Entreprenörskapsforum och professor i nationalekonomi Regeringens agenda för jobb: I budgeten: 1) Investeringar i utbildning och matchning

Läs mer

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007.

Sammanfattning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Sammanfattning Ett landsting får i dag sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Inskränkningar finns emellertid när

Läs mer

Anders Vredin. Martin Flodén. Anna Larsson. Morten O. Ravn. Stefan Fölster. SNS Konjunkturråd 2012. (ordf.), docent i nationalekonomi

Anders Vredin. Martin Flodén. Anna Larsson. Morten O. Ravn. Stefan Fölster. SNS Konjunkturråd 2012. (ordf.), docent i nationalekonomi SNS Konjunkturråd 2012 Anders Vredin (ordf.), docent i nationalekonomi Martin Flodén professor, Stockholms universitet Anna Larsson fil.dr, Stockholms universitet Morten O. Ravn professor, University College

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Alternativ finansiering genom partnerskap - ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar (Ds 2000:65)

Alternativ finansiering genom partnerskap - ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar (Ds 2000:65) YTTRANDE 2001-03-14 Dnr 00/3077 Er ref N2000/10048/IRT Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Alternativ finansiering genom partnerskap - ett nytt sätt att finansiera investeringar i vägar och järnvägar

Läs mer

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms

The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms The current state of the VC industry in relation to other financing sources for startup firms Ekon Dr Anna Söderblom Handelshögskolan i Stockholm Definition Venture Capital Definition riskkapital Riskkapital

Läs mer

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson

Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden. Jan-Eric Nilsson Infrastrukturpolitik för den här mandatperioden och för framtiden Jan-Eric Nilsson Transportsektorns problem och lösningar i den dagliga debatten Problem Trängsel på spåren Trängsel på vägar, i synnerhet

Läs mer

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018

BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 BUDGET OCH PROGNOS 2014-2018 Konjunkturinstitutet och andra officiella bedömare anser att konjunkturen kommer att stiga men har en skakig väg framför sig. Med konjunktur stiger även inflation, räntor och

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4

ÖRJAN EDSTRÖM 2007-08 NR 4 ÖRJAN EDSTRÖM Andreas Inghammar, Funktionshindrad med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland, Juristförlaget

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge

Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge 2013-09-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/112 Fritidsnämnden Upphandling av fritidsgårdsverksamhet i Orminge Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att avtalsperioden för kommande upphandling

Läs mer

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna

Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Tillsammans skapar och bygger vi Nya Karolinska Solna Vi bygger framtidens sjukhus Nya Karolinska Solna blir ett nytt och toppmodernt sjukhus som ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast

Läs mer

Sammanfattning. Bakgrund

Sammanfattning. Bakgrund Sammanfattning I den här rapporten analyseras förutsättningarna för att offentlig upphandling ska fungera som ett mål- och kostnadseffektivt miljöpolitiskt styrmedel. I anslutning till detta diskuteras

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

OPS Offentlig-Privat Samverkan

OPS Offentlig-Privat Samverkan Statusrapport 2007-11-16 OPS Offentlig-Privat Samverkan NVF-seminarium Norra Latin, Stockholm Magnus TroLLius, Vägverket Vad har hänt och vad händer? 2007-juni VV/BV/VTI presenterar OPS-rapport 2007-sept

Läs mer

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87

Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 Ulrica Nilsson Projektledare Norrortsleden ulrica.nilsson@vv.se 08-757 69 87 37 Norrortsleden delen Täby kyrkby Rosenkälla 7 km mötesfri motortrafikled t (2+1 väg) 1 km bergtunnel med skiljevägg 7 broar

Läs mer

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se

Kalmar 2009-05-27. Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell. www.isa.se Kalmar 2009-05-27 Invest in Sweden Agency (ISA) Lennart Witzell www.isa.se UTLÄNDSKA DIREKTINVESTERINGAR Därför är utländska investeringar viktiga Utländska investeringar har en ökande betydelse för tillväxt

Läs mer

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015

Kommittédirektiv. Statliga finansieringsinsatser. Dir. 2015:21. Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Kommittédirektiv Statliga finansieringsinsatser Dir. 2015:21 Beslut vid regeringssammanträde den 26 februari 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska kartlägga behovet av statliga marknadskompletterande

Läs mer

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet

Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet Internationella förebilder - så här bör Sverige organisera det statliga riskkapitalet SWElifes förslag till finansiering av utveckling av LS bolag i tidig fas 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius

Läs mer

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London

CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London CEEQUAL i upphandling och kontrakt: Erfarenheter från OS i London Klara Jonsson Stadsutveckling, Göteborg Maj 2014 Olympic Delivery Authority som beställarorganisation Ansvar för utformning, projektering

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet

Promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet REMISSYTTRANDE Vår referens: 2016/03/025 Er referens: Fi2016/01229/S1 1 (7) 2016-04-27 Skatte- och tullavdelningen Att. Fredrik Opander Finansdepartementet 103 33 Stockholm Promemorian Avdragsförbud för

Läs mer

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015.

Aktias rörelseresultat 2016 förväntas uppgå till ungefär motsvarande nivå som 2015. TILLÄGG 6/15.2.2016 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning?

Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning? Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning? Branschrådmöte, 20 Juni 2011. Viktor Arvidsson Bakgrund OPS möjliggör innovation och skapande av tillväxt och nya exportprodukter genom samarbeten

Läs mer

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag.

Verksamheten Vår huvudsakliga verksamhet har legat på förhandlingar med, framför allt, två investerargrupper samt arbetet med EU ansökan/bidrag. Comfort Window System AB (publ) Org. nr 556574-9826 Halvårsrapport för tiden 2012-09-01 till 2013-02-28 Perioden i sammandrag: Rörelsens intäkter och lagerförändring uppgick till 0 (0) tkr. Periodens resultat

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri

Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Investeringar i svensk och finsk skogsindustri Oskar Lindström, Analytiker, Danske Bank Markets 4 november 2015 Investment Research Oskar Lindström Aktieanalytiker Skog Stål & gruvor Investmentbolag Danske

Läs mer

Technical and environmental Due Diligence TEDD

Technical and environmental Due Diligence TEDD Technical and environmental Due Diligence TEDD I samband med fastighetsförvärv eller andra strategiska förändringar av byggnader, fastigheter och anläggningar bör en inventering/statusbesiktning utföras

Läs mer

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw

Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Anförande av verkställande direktören Frans Lindelöw Förändrade krav på näringslivet från samhället Aktieägarvärde 80-90-tal Samhället ställer krav 2000-tal Shared value affärsnytta och samhällsnytta i

Läs mer

Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning. En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel

Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning. En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel Norrlands nuvarande största industriella exportsatsning En innovativ utmaning för privata och offentliga insatser i samspel En angelägenhet för ett tillgängligare och ett miljö smartare samhälle INTERNATIONELLA

Läs mer

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder

Sverigebygget. 150 000 100 000 nya bostäder Sverigebygget 150 000 100 000 nya bostäder Nya Moderaterna vill nå 150 000 nya bostäder Nya Moderaterna presenterar i dag ytterligare åtgärder för mer och snabbare bostadsbyggande. Vi vill öka tillgången

Läs mer

Att tänka nytt för att göra nytta om perspektivskiften i offentlig verksamhet

Att tänka nytt för att göra nytta om perspektivskiften i offentlig verksamhet Att tänka nytt för att göra nytta om perspektivskiften i offentlig verksamhet SOU 2013:40 Den nytänkande generaldirektören Daniel Den ondsinte Dr. Kontroll Förvaltningspolitiskt intresserade statsminister

Läs mer