Avtal om finansiering av åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal om finansiering av åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan"

Transkript

1 ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Tomas Nilsson, Kurt Strömberg Diarienummer Kommunstyrelsen Avtal om finansiering av åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan Ärendebeskrivning Eslövs kommun, Region Skåne och Trafikverket har under en följd av år fört överläggningar om möjligheten att rusta upp den sk. Marieholmsbanan för att därigenom möjliggöra Pågatågstrafik mellan Eslöv och Helsingborg med resandeutbyte i Marieholm och Teckomatorp. Trafikverket har för sin del beslutat att byta spår och kontakdedning på delen Teckomatorp-Eslöv. Därigenom kan banan även fortsättningsvis fungera som omledningsbana för gods- och persontrafik. Regionen och Eslövs kommun har förklarat att de för sin del har för avsikt att finansiera de åtgärder som krävs för Pågatågtrafik, vilket innefattar byggnadsverk och signalåtgärder i såväl Marieholm som Eslövs tätort. Inom kommunen har utredningar gjorts avseende såväl Smålandsvägen som Norregatan men även utredning av en GC-tunnel med anslutning dll Solkullen Onsjövägen. I bifogad kalkyl föreslås att Smålandsvägen genomförs enligt planering, Notregatan som en något breddad cykel- och gång-väg medan Solkullentunneln inte genomförs i detta skede Kalkylen hamnar därmed inom den ram som kommunful1mäktige föreslås fatta beslut om den 24 september Beslutsunderlag Trafikverket: Avtal om finansiering av åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan Kalkyl över åtgärder och fördelning av kostnader (bilaga till Avtalet) Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontoret Postadress Eslöv Telefon Webb 1 (2)

2 Beredning I beredningen har deltagit Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt Kommunledningskontoret. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal om finansiering av åtgärder för persontrafik mellan Eslöv och Helsingborg den sk. Marieholrnsbanan och uppdrar åt ordföranden och kommundirektören att teckna avtalet /Eje Ring rn Kommundirektör Tomas Nilsso urt Ström erg Ekonomichef Samhällspl neringschef Förvaltning Postadress Eslöv Telefon Webb 2 (2)

3 se.s Sida 1 (3) Ärendenummer: TRAFIKVERKET Avtal om finansiering av åtgärder för regionaltågstrafik på Marieholmsbanan 1 Parter Eslövs kommun, org.nr Region Skåne, org.nr Staten genom Trafikverket, org.nr Mellan Trafikverket Region Syd, nedan kallat Trafikverket, Region Skåne, nedan kallat Regionen, och Eslövs kommun, nedan kallat Kommunen, träffas följande genomförandeavtal. Avtalets syfte är att reglera ansvarsfördelningen och parternas ekonomiska åtaganden för planering, projektering, byggande samt framtida drift och underhåll av åtgärder för att möjliggöra regionaltågstrafik på Marieholmsbanan i Skåne. 2 Bakgrund Trafikverket kommer under åren att byta spår och kontaktledning på Marieholmsbanan (stråk 32, delen Teckomatorp Eslöv) för att även i fortsättningen kunna använda banan som omledningsbana för gods- och persontrafik. Skånetrafiken har för avsikt att enligt sin Tågstrategi 2037 trafikera Marieholmsbanan med Pågatågstrafik med resandeutbyte i Marieholm, Eslövs kommun. I samband med att Trafikverket genomför spår- och kontaktledningsbyte (reinvestering) har Regionen och Kommunen för avsikt att finansiera de åtgärder som krävs för att banan även ska kunna trafikeras av Pågatåg (investering). 3 Åtgärd För att trafikera banan med Pågatåg enligt 2 krävs dels hastighetshöjande åtgärder, dels utrustning för resandeutbyte i Marieholm. För att kunna höja hastigheten krävs längre fållsträckor vid vägkorsningar vilket innebär signalarbeten. Högre hastighet innebär även att flera plankorsningar behöver slopas eller få någon form av skydd; detta i sin tur leder till att ersättningsvägar behöver skapas. För att kunna ha resandeutbyte i Marieholm behöver det byggas en plattform med utrustning, samt en gång- och cykelport som gör det möj ligt att nå plattformen från bägge sid6r av spåret. Samtliga nu kända åtgärder listas i bilaga. 4 Ansvarsfördelning Trafikverket ansvarar för hela projektet, från projektering till byggnation.

4 Sida 2 (3) Trafikverket kommer att vara ägare av projekteringen och all tillhörande dokumentation. Regionen och Kommunen ska äga rätt att nyttja framtaget material. Trafikverket ska äga de nya järnvägsanläggningarna samt svara för drift och underhåll av dessa. 5 Finansiering Den totala kostnaden för både reinvestering och investering beräknas till cirka 223 miljoner kronor, inklusive byggherrekostnader såsom projektadministration, projektering, förvaltningshandlingar och generella osäkerheter. Byggherrekostnaderna är fördelade så att Trafikverket bekostar 60 %, medan resterande del fördelas lika mellan Regionen och Kommunen. Kostnaden bygger på att projektets personal samtidigt utför andra projekt, såsom ombyggnad av Astorps bangård, spårbyte Teckomatorp Kävlinge, kapacitetshöjande åtgärder på Söderåsbanan samt hastighetshöjning på Skånebanan. Blir någon av dessa åtgärder inte av kan byggherrekostnaderna för Marieholmsbanan komma att öka. Regionen och Kommunen finansierar i sin helhet investeringsdelen, som beräknas uppgå till ungefär 64 miljoner kronor inklusive del av byggherrekostnad (Regionen 40 mkr, Kommunen 24 mkr). Om kostnaderna förväntas bli högre ska Trafikverket i god tid signalera detta. Regionen och Kommunen står för hela investeringskostnaden genom att mot kvartalsvisa fakturor betala för nedlagt arbete. Inbetalning sker till bankgiro eller plusgiro ; inbetalning ska märkas med "Investering Marieholmsbanan". 6 Tidplan och organisation Projektet bedrivs av Trafikverket. Regionen och Kommunen deltar i projektmöten i den omfattning som de finner lämpligt. Projektet planeras att genomföras under åren med mål att Pågatågstrafik kan starta vid tidtabellsskiftet i december Garanti Respektive part ska ges möjlighet att delta i slut- och garantibesiktningar. 8 Avtalets giltighet Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna. Avtalet gäller under förutsättning att Trafikverket erhåller erforderliga medel för spår- och kontaktledningsbyte. Eventuella ändringar av avtalet skall ske skriftligen och undertecknas av bägge parter.

5 Sida 3 (3) 9 Övrigt Tvist på grund av denna överenskommelse ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, om inte parterna enas om skiljeförfarande. Av detta avtal är tre exemplar upprättade och utväxlade. Ort och datum Ort och datum Pontus Lindberg ordförande i regionala tillväxtnämnden Region Skåne Cecilia Lind kommunstyrelsens ordförande Eslövs kommun Ort och datum Lennart Andersson Regionchef Trafikverket Region Syd

6 Trafikverkets bilaga till avtal Kalkyl Marieholmsbanan Justerad av EK MARK & FASTIGHETSINLOSEN Lantmäterikostnader (fastighets-, anläggningsförrättning, tex. vägsamfälligheter) Konsultkostnader (Värderingskonsulter, resursförstärkning till LMV) Ombudskostnader (för markägare och för Trafikverket) Jordbruksmark Jordbruksmark Intrångsersättning MILJOATGARDER Bulleråtgärder Föroreningar, saneringsarbeten, deponier förorenade klass 2 (total mängd schakt uppskattas till 2800 m3, varav 500 m3 körs till deponi) Sliper, deponi (träslipers) BYGGNADSVERK Vägport för Smålandsvägen (ingår ej i uppdrag) GC-broar/portar vid plattformen i Marieholm GC-port för Norregatan i Eslöv Tillkommande GC-port Eslöv? Anslutningsvägar till broar (främst Smålandsv. - ingår ej i uppdrag, annars 400 m) Pumpstation (Smålandsvägen- ingår ej i uppdrag) Pumpstation (Marieholm) BANA Rivning & demontering (förutsatt att entreprenören tillgodoräknar sig skrotvärde) Spårbyte från växel 140 i Teckomatorp till växel 452 i Eslöv, samt mellan växel 438 och 452 i Eslöv (spår 1), btg, 30 cm under sliper Ballastrening, alt ballastbyte på spår 1 i Eslöv och bankettrensning på samma sträcka Byte av plankorsningsbeläggning (Strail) Byte av plankorsningsbeläggning (trä) Trafikverket Eslövs kommun Region Skåne MARKARBETEN Rivning & demontering, fundament, stolpar Awerkning, röjning mm Dikesrensning/dikning Trummor & dränering, åtgärder (byte alt förlängning eller rensning) Kabelanvisning Elfundament - nytt material Kanalisation Plattformar/stationer (prefab.) i Marieholm, L=170 m, B=5 m (exkl. info, belysning, räcke, kanalisation) Hägnad, räcken mm Ersättningsvägar Slopning av oskyddade plankorsningar Bilparkering Väderskydd standard Skånetrafiken (inkl fundament, markarbeten, taktila stråk, bänkar och informationstavlor (ej dynamiska) i Biljettautomat Upprustning av bron över Saxån

7 Trafikverkets bilaga till avtal Kalkyl Marieholmsbanan Justerad av EK Hastighetshöjande kurvåtgärder i Eslöv EL Extra elsäkerhetsåtgärder i Eslöv, Trollenäs och Marieholm (befintlig bana uppfyller ej krav i elsäkerhetsföreskrifter) Byte av kontaktledning, inklusive stolpar och hjälpkraft, på hela sträckan inkl. rivning (förutsatt att entreprenören tillgodoräknar sig material) Flytta kontaktledningens skyddssektion i Eslöv (från km 48 till 47?) och Teckomatorp Belysning till plattformen i Marieholm SIGNAL Tavlor, märken, lutningsvisare, km-tavlor etc. Nytt ställverksprogram i Teckomatorp för att få bort 80-nedsättning Provisorier/flyttning Signalslopning av Smålandsvägen och Norregatan samt hastighetshöjning i ATC Säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsning (helbommar) Säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsning (halvbommar) Säkerhetshöjande åtgärder vid plankorsning (gångfålla) Block öster om Marieholm TELE Provisorier/flyttning (opto och fiber under byggtiden) Teleanläggning till plattformen i Marieholm SUMMA, exkl byggherrekostnad BYGGHERREKOSTNAD Projektadministration Genomförandet/entreprenad (byggledare mark, kontaktledning & spår 100%, projektledning, ekonom och admin deltid) Projektering Bygghandling-konsultkostnad Utredning och projektering under byggskede Geoteknisk undersökning Inmätning, stomnät, bruksnät Överlämnande & avslut Besiktningar Förvaltningshandlingar Generella osäkerheter Lokalt marknadsläge & resurser (obligatorisk) - låg siffra anger lågkonjunktur, hög siffra risk för totalentreprenad Trafikverket/projektet (obligatorisk) bortfall av resurs eller dyl. Opinion/omvärld (obligatorisk); prioriterat projekt - bör vara fördelaktig opinion Genomförandet (obligatorisk), stöd, bevakning och dyl. Fördelning av byggherrekostnad: Trafikverket 60 %, Eslöv 20 %, Regionen 20 % SUMMA, inkl byggherrekostnad Total kostnad

8 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 4 (26) Kommunstyrelsen 101 KS Investeringsramar för 2012 och framåt Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 maj 2012 att uppdra åt kommundirektören att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott den 12 juni 2012 med förslag till ramar för investeringar för 2012 och framåt. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 70, Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat 7 juni Barn- och familjenämndens beslut 43, 2012 Utökning av förskolor i Stehag och Billinge. Hemställan om medgivande till upplåning av medel , VA SYD. Servicenämndens beslut 43, 2012 Förslag till reviderad investeringsbudget för 2012 och framåt. Beredning Komrnundirektören har genomfört ett samråd med samtliga berörda förvaltningar den 31 maj 2012 för att få fram underlag för förslag till ramar för investeringar 2012 och framåt. Även den pågående processen avseende investering och medfinansiering med anledning av återupptagen persontågstrafik på sträckan Eslöv-Helsingborg har beaktats. Ett förslag till avtal med Trafikverket beräknas föreligga inför kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober. VA SYDs hemställan om lånemedel har beaktats i förslaget till investeringsramar. Överenskommelsen om lånevillkor bör utformas på ett sådant sätt att ränterisker för Eslövs kommun undviks. Tillkommande hyra är endast preliminärt beräknat för fiertalet av investeringarna varför kompensationen till berörd nämnd först senare kan fastställas i kronor. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

9 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 5 (26) Kommunstyrelsen 101, forts. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beviljar VA SYD begärda medel för investeringar 2012, uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att teckna överenskommelse samt att behandla hemställan om medel för investeringar 2013 och 2014 när en detaljerad investeringsbudget lämnats. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till förslaget till beslut avseende lån till VA SYD. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhleckes (1\4) och Lars Månssons (S) yrkande. Beredning Kommunstyrelsens arbetsutskott förslåräven att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad investeringsbudget och investeringsram för 2012 och 2103, att godkänna Barn- och familjenämndens förslag att flytta förskolan Mattisborgen till en kostnad av 1,2 miljoner kronor, att avslå Barnoch familjenämndens begäran om hyresmedel för Mattisborgen, att utöka ramen för investering och medfinansiering av Marieholmsbanan till 45 miljoner kronor samt att bevilja kommunstyrelsen att under 2012 ta upp nya lån till totalt 150 miljoner kronor. Yrkande Cecilia Lind (S) yrkar med instämmande av Henrik Wöhlecke(M) och Lars Månsson (S) att förslaget att godkänna reviderad investeringsbudget och investeringsram för 2012 och 2013 avseende slutförande av påbörjade, förändrade och nytilikomna investeringar under 2012 flyttas till nästa sammanträde i oktober. Daniel Rhodin (FP) yrkar bifall till förslaget att flytta Mattisborgen. Justerares signatu Utdragsbestyrkande,

10 - ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6 (26) Kommunstyrelsen 101, forts. Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Lars Månsson (S) bifall till samtliga förslag. Beslut Hemställan från VA SYD om medel för investeringar under 2012 med högst 40 miljoner kronor beviljas under förutsättning av att en detaljerad investeringsbudget lämnas omfattande varje investeringsprojekt och att samordning av genomförande av investeringarna sker med Eslövs kommuns investeringar i berörda delar. - Uppdrag ges åt kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att teckna överenskommelse om villkoren för finansiering av VA SYDs investeringar Hemställan behandlas från VA SYD om medel för investeringar för 2013 och 2014 behandlas när en detaljerad investeringsbudget lämnats omfattande varje investeringsprojekt och under förutsättning av att samordning av genomförande av investeringarna sker med Eslövs kommuns investeringar i berörda delar samt att investeringsplanen beaktar Eslövs kommuns exploateringsutbyggnad. Den reviderade investeringsbudgeten och investeringsramen för 2012 och 2013 avseende slutförande av påbörjade, förändrade och nytillkomna investeringar under 2012 återremitteras till kommunledningskontoret för komplettering. Ärendet återupptas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Barn- och familjenämndens förslag att flytta Mattisborgen efter delning till förskolan i Stehag respektive Billinge godkänns. Medel beviljas till Servicenämnden för flytt och etablering av Mattisborgen med 1,2 miljoner kronor ur kommunstyrelsens disponibla medel. Justerares signatur Utdragsbestyrkande

11 ESLÖVS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 7 (26) Kommunstyrelsen 101, forts. - Barn- och familjenämndens begäran om hyresmedel för Mattisborgen avslås eftersom hyresmedel avseende Mattisborgen ingår i befintlig ram. - Ramen för investering och medfinansiering av Marieholmsbanan utökas till 45 miljoner kronor. Uppdrag ges åt kommunstyrelsen att godkänna avtalet med Trafikverket. - Komtnunstyrelsen har under år 2012 rätt att ta upp nya lån, det vifi säga öka kommunens skulder under år 2012 till totalt 150 miljoner kronor. Expediering Kommunfullmäktige Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07

Annika Åsberg Rehnman kanslichef. Åsa Mikkelsen säkerhetsansvarig 185. Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Sida 1 (35) 2010-12-07 Sida 1 (35) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 17.00-19.10 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Krister Göransson (S) tjg ersättare för L Emilsson (S) Lars Månsson (S)

Läs mer

Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset

Granskning av ärendehantering och investeringsprocess avseende Ridhuset investeringsprocess avseende Ridhuset Revisionsrapport KPMG AB Kristian Gunnarsson Innehåll 1. Inledning, syfte och metod 1 1.1 Revisionsfrågor och avgränsningar 1 2. Styrdokument relevanta för ärendehanteringen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden

Genomförandeavtal och avsiktsförklaring för Kattegattleden 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 03-19 RH08288 Jeanette Larsson, Avdelningschef Avdelning Infrastruktur 0722-44 79 87 REGIONSTYRELSEN Genomförandeavtal och avsiktsförklaring

Läs mer

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden

Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden Eslövs kommun Ekonomiska styrprinciper för mandatperioden 2015-2018 Antagna av Kommunfullmäktige 2015-03-30, omprövning sker vid behov under mandatperioden Inledning Syfte De ekonomiska styrprinciperna

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning

Funktionsutredning Kalix plattformsanpassning FUNKTIONSUTREDNING 1 (36) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Bergdahl, Lisa, UHauan (funktionsutredare) 2012-03-16 1.0 Fastställt av (Efternamn, Förnamn, org.) Edfast, Magnus, UHauan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga.

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-08 med tillhörande bilagor, bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2014-05-21 12 KS eu 56 dnr. KS 765/14-905 Avtal om borgensansvar för utlåningen från Helsingborgs stad till NSR Beskrivning av ärendet Delägarna

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-10-31 30 Sida Ks Dnr 266/2011 170 Remiss Länsstyrelsens plan för övertagande av kommunal räddningstjänst Arbetsutskottets beslut Förslag till

Läs mer

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva

Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende Tangentvägens förlängning i Kungens kurva KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 november 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/1269.220 Genomförandeavtal mellan Huddinge kommun och Stockholm Vatten VA AB avseende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-01-28 n sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-01-28 17 (19) 21 VafabMiljö; begäran om kommunal borgen Dnr 2013/123 INLEDNING VafabMiljö har till Sala kommun inkommit med

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret. Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen

Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret. Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Riskbedömning Stadion/Stadionområdet Kommunstyrelsen Stadskontoret Fritidsnämnden Fritidsförvaltningen Projektledare: Göran Holmberg Beslutad av revisorskollegiet 2008-01-29 Postadress: Stadshuset, 205

Läs mer