Yttrande över motion om bättre brandskydd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över motion om bättre brandskydd"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 20 (34) \ Kommunstyrelsen 37 KS Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäktige lämnat in en motion om bättre brandskydd i bostäder. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Eslövs Bostads AB och Servicenämnden. Yttrande har inkommit från båda remissinstanserna. Beslutsunderlag Motion från Lennart Nielsen (MP) Yttrande från Eslövs Bostads AB Servicenämndens beslut 74, 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut daterat den 22 februari Beredning Styrelsen för Eslövs Bostads AB beslutade att inte tillstyrka motionen vad avser vanliga bostäder med hänsyn till konkurrensoch kostnadsläget. Vad avser specialbostäder är bolaget däremot berett att medverka till att brandskyddet ytterligare förbättras om hyresgästen, främst Vård och Omsorg, finner det angeläget och att åtgärderna kan finansieras genom hyrestillägg. Servicenämnden avstår från att yttra sig då Service och Teknik endast innehar en bostadslägenhet, vilken kommer att avvecklas så snart som möjligt. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till inkomna yttranden att motionen ska avslås. Yrkande Henrik Wöhlecke (M) yrkar med instämmande av Cecilia Lind (S) att motionen ska remitteras till Vård- och omsorgsnämnden samt Räddningstjänsten Syd för yttrande senast den 16 augusti Justerares signatur Utdragsbestyrkande

2 Sammanträdesprotokoll Sida 21 (34) Kommunstyrelsen 37, forts. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Henrik Wöhlecke (M) med fieras yrkande. Beslut Motionen remitteras till Vård- och omsorgsnämnden samt Räddningstjänsten Syd för yttrande senast den 16 augusti Expediering Vård- och omsorgsnämnden Räddningstjänsten Syd Justerares signatur Utdragsbestyrkande

3 Till Kommunfullmäktige i Eslöv Motion om bättre brandskydd i bostäder SLO Komm m 4-ik ,;? 3 onr ötvl, 42734, - Enligt Brandskyddsföreningen är bränder i bostäder mer än dubbelt så vanliga som bränder i alla andra byggnader tillsammans. 90% av dödsfallen vid brand sker i hemmet. Bostadsbränder är därför samhällets absolut största brandskyddsproblem. Ett särskilt problem uppstår för personer som har kommit hem från sjukhusvistelse. De ska visserligen ha två utryrnningsvägar från sin lägenhet, men kan inte använda någon av dessa. Ofta far de hjälp med både hemtjänst, kuratorer och sjukgymnaster när de kommer hem, men brandskydd och utrymning glöms tyvärr ofta bort. Idag finns många tekniska lösningar för ett bättre brandskydd i hemmet. Nätanslutna brandvarnare som är kopplade till elnätet, helst en i varje rum som är seriekopplade, alltså: om en brandvarnare larmar, larmar alla. Larmet kan kopplas till Bevakningsföretag/SOS-Alarm. Spisvakt är en spisövervakare med brandvamare, värmevakt, brytare och autotimer som slår av spisen om den blir överhettad eller har varit påslagen i flera timmar. Portabla sprinlders finns i många olika utforrnningar som går att ställa upp/flytta till vilken redan befintlig lägenhet som helst. Släckutrustning som en 6kg pulversläckare (släckkapacitet ej mindre än 43A 233BC) och en brandfilt (storleken ej mindre än 120x180cm) rekommenderas enligt Räddningstjänsten Syd. Räddningstjänsten Syd erbjuder redan kostnadsfria utbildningar för bostadsrättsföreningar och hyresgästföreningar om hemmets brandskydd. Miljöpartiet i Eslöv yrkar därför Att brandskyddet vid nybyggnation och renovering av befintliga lägenheter i Eslövs kommuns fastighetsbestånd uppgraderas enligt Räddningstjänst Syds rekommendationer. Det gäller: # Nätanslutna brandvamare: Vid nybyggnation och renovering utrustas alla lägenheter samt boendeformer för äldre och särskilt hjälpbehövande med nätanslutna, seriekopplade brandvarnare, helst en i varje rum. Äldre bostäder uppgraderas. # Spisvakt installeras vid all nybyggnation och renovering. Äldre bostäder uppgraderas. # S rinlders & Portabla s rinlders: Vid nybyggnation utrustas boendeformer för äldre och särskilt hjälpbehövande med sprinklers. Portabla sprinklers ska erbjudas till äldre och särskilt hjälpbehövande så länge de inte har möjlighet att utrymma själv vid brand. Äldre bostäder uppgraderas med portabla sprinlders. # Brandsläckare och brandfilt tillhandahålls som standardutrustning i varje lägenhet som ägs av Eslöv kommun. För Miljöpartiet de Gröna i Eslöv, kommunfullmäktigegruppen

4 Servicenä mnden Sammanträdesprotokoll Sida 10 (26) f1h 201.Ö S 74 SOT Remiss Motion om bättre brandskydd i bostäder Ärendebeskrivning Servicenämnden har av kommunledningskontoret anmodats att yttra sig över en motion från Lennart Nielsen (MP). Motionären yrkar följande. Att brandskyddet vid nybyggnation och renovering av befintliga lägenheter i Eslövs kommuns fastighetsbestånd uppgraderas enligt Räddningstjänst Syds rekommendationer. Beslutsunderlag Förvaltningens förslag till beslut daterat den 9 augusti Motion från Lennart Nielsen (MP) om bättre brandskydd i bostäder. Beredning Förvaltningen föreslår i sitt förslag till beslut att Servicenämnden avstår från att yttra sig över motionen om bättre brandskydd i bostäder då Service och Teknik endast innehar en bostadslägenhet, vilken kommer att avvecklas så snart som möjligt. Beslut - Servicenämnden avstår från att yttra sig över motionen om bättre brandskydd i bostäder. Expediering Kommunledningskontoret Juste /mr.es signatur Utdragsbestyrkande 1 /r /

5 Service och Teknik Kurt Strömberg SOT Servicenämnden ics.2ötl 021/3 Lt Remissvar avseende motion om bättre brandskydd i bostäder Ärendebeskrivning Servicenämnden har av kommunledningskontoret anmodats att yttra sig över en motion från Lennart Nielsen (MP). Motionären yrkar följande. Att brandskyddet vid nybyggnation och renovering av befintliga lägenheter i Eslövs kommuns fastighetsbestånd uppgraderas enligt Räddningstjänst Syds rekommendationer. Yttrande Servicenämnden avstår från att yttra sig över ifrågavarande motion då Service och Teknik endast innehar en bostadslägenhet, vilken kommer att avvecklas så snart som möjligt. I övrigt ser Service och Teknik positivt på motionärens åsikter och förslag. Förslag till beslut - Servicenärnnden avstår från att yttra sig över motionen om bättre brandskydd i bostäder. K trömberg Förvaltningschef nette Borg Nämndsekreterare Service och Teknik Postadress Eslöv Telefon Webb

6 bo eslövs bostads ab Eslövs kommun Eslöv 20H aot Eslöv Bättre Brandskydd Bolaget har på remiss fått motion om bättre brandskydd i bostäder. Styrelsen beslöt den 14 september ej tillstyrka motionen vad avser vanliga bostäder med hänvisning till konkurrens- och kostnadsläget Vad avser specialbostäder bör bolaget däremot vara berett att medverka till att brandskyddet ytterligare förbättras om hyresgästen, främst Vård och Omsorg, finner det angeläget och att åtgärderna kan finansieras genom hyrestillägg. eslövs bostads ab Postadress: Box 225, Eslöv Besöksadress: Repslagaregatan 2, Eslöv Tel: Fax: E-post: Bankgiro: Org. nr: SE

7 Kommunledningskontoret Asa Mikkelsen KS Kommunstyrelsen Yttrande över motion om bättre brandskydd Ärendebeskrivning Lennart Nielsen (MP) har till kommunfullmäkfige lämnat in en motion om bättre brandskydd i bostäder. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till Eslövs Bostads AB och Servicenämnden. Yttrande har inkommit från båda remissinstanserna. Beslutsunderlag Motion från Lennart Nielsen (MP) Yttrande från Eslövs Bostads AB Servicenämndens beslut 74, 2011 Beredning Styrelsen för Eslövs Bostads AB beslutade att ej tillstyrka motion vad avser vanliga bostäder med hänsyn till konkurrens- och kostnadsläget. Vad avser specialbostäder bör bolaget däremot vara berett att medverka till att brandskyddet ytterligare förbättras om hyresgästen, främst Vård och Omsorg, fmner det angeläget och att åtgärderna kan finansieras genom hyrestillägg. Servicenämnden avstår från att yttra sig då Service och Teknik endast innehar en bostadslägenhet, vilken kommer att avvecklas så snart som möjligt. Kommunledningskontoret anser med hänvisning till inkomna yttranden att motionen ska avslås. Kommunledningskontoret Postadress Eslöv Telefon Webb 1 (2)

8 Förslag till beslut - Kommunfullmäktige föreslås att avslå motionen. eeringbo2 Kommundirektör (76C -\. 1,4=t, t1 e _ Elsa von Friesen Personalchef Kommunledningskontoret Postadress Eslöv Telefon Webb 2 (2)

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V)

Bättre bemötande av äldre HBT-personer svar på motion väckt av Britt Björneke (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-09-02 KS-2012/1176.730 1 (5) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Kommunstyrelsen Bättre bemötande av äldre HBT-personer

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S)

Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2011/961.389 Gör Lövsta gård tillgänglig - svar på motion väckt av Ann- Marie Högberg (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten

Ärende 23. Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Ärende 23 Motion om att nämndernas utbildningar hålls inom kommunens gränser eller i närheten Tjänsteskrivelse 2015-04-24 KS 2015.0105 Handläggare: Anette Jonson Svar på motion från Leif Fredriksson (SPI)

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos

Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette van den Bos KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 december 2013 5 Paragraf Diarienummer KS-2013/458.821 Utveckla området kring Trehörningen - svar på medborgarförslag från Jeanette

Läs mer

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd

Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder för dig som ger råd Brandskydd i bostäder 1 Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO Publ.nr MSB693 - maj

Läs mer

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503

KF 93 28 MAJ 2012. Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 KF 93 28 MAJ 2012 Nr 93. Motion av Ulrik Wärnsberg (S) om kostpolitiskt program KSN-2011-0503 Kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S)

Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar på motion väckt av Emil Högberg (S) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars 2015 11 Paragraf Diarienummer KS-2014/1274.384 Trångsund behöver en mötesplats för unga samt kultur- och föreningslokaler - svar

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015)

Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) (RS/80/2015) Förslag till beslut Regionstyrelsen 1(2) Samordningskansliet 2015-01-16 Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Svar på remiss av betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2015-05-18 Plats Tranemosalen i Tranemo Tid 18:00-19:00 Närvarande Beslutande Enligt närvarolista 4/2015 Övriga närvarande Tina Haglund, processekreterare Annika Hedvall, kommunchef Anna Fagefors, förbundschef samordningsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag

Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens rutiner för att bereda svar på motioner och medborgarförslag Kalmar kommun 2010-09-28 Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Bakgrund och revisionsfråga... 3

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Se bilagd närvarolista

Se bilagd närvarolista Kommunfullmäktige 2009-01-12 1 (1-16) Hofors Folkets Hus, sal Valhall, kl 17.30-21.45 Se bilagd närvarolista Börje Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Olle Borg, Brottsofferjouren Västra Gästrikland,

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer