STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION"

Transkript

1 STYRELSENS OCH LEDNINGSGRUPPENS ARBETSORDNING OCH INSTRUKTION 1. Allmänt Upprätthållare och arbetsordningens och instruktionens tillämpningsområde Grunderna för verksamheten Förvaltning Upprätthållarförvaltning Föreningen Luckans styrelse Styrelsens mandatperiod Styrelsens sammansättning Val av medlemmar i styrelsen Styrelsens uppgift Fattande av beslut, beslutsförhet och sammanträdespraxis Beslutanderätt för ordföranden Personal och intern organisation Uppgiftsbeskrivningar för Luckans ordinarie personal Tillfällig personal Anställning och arbetsavtal Tjänste, studie, och övriga ledigheter Bisyssla Arbetshälsovård Arbetarskydd Personalguiden Ny på Luckan Ledningsgrupp Ledningsgruppens arbetssätt Arbetsuppgifter för ledningsgruppen Verksamhetsledaren Kultur och kommunikationschef Informations och kontaktchef (Centerchef) Utvecklingschef Ekonomi och bokföring Godkännande av räkningar Dispositionsrätt till Luckans bankkonto Egna utlägg samt resekostnader Övriga ekonomiprocesser Namnteckningsrätt Övriga kontrakt och avtal Godkännande och ändring av instruktionen... 7

2 1. Allmänt 1.1 Upprätthållare och arbetsordningens och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Denna arbetsordning och instruktion definierar de allmänna ramarna för Luckans verksamhet med hänvisning till föreningens stadga, paragraf Grunderna för verksamheten Förutom denna instruktion regleras Luckans verksamhet av gällande lagstiftning och Föreningen Luckan r.f. godkända stadgar. 2. Förvaltning 2.1 Upprätthållarförvaltning Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Verksamheten vid Luckan leds och övervakas av föreningens styrelse. 2.2 Föreningen Luckans styrelse Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen Styrelsens mandatperiod Styrelseledamöternas samt ordförandens och viceordförandens mandatperiod är två år. I tur att avgå är vartannat år ordförande samt två eller tre ledamöter, och vartannat år viceordförande och de andra ledamöterna. Samma mandattider gäller för ersättarna i styrelsen. Styrelsen utses av föreningens beslutande organ, dvs. höstmötet. Den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet Styrelsens sammansättning Styrelsen består av en ordförande en viceordförande minst 4 och högst 6 andra ledamöter samt ersättare för de ordinarie ledamöterna Styrelsen väljer en sekreterare samt en kassör och andra nödvändiga funktionärer vid behov. Som styrelsens sekreterare vid Luckan fungerar verksamhetsledaren eller annan av styrelsen utsedd person. Styrelsen bör eftersträva att ha en jämn representation av män och kvinnor i enlighet med jämställdhetslagen Val av medlemmar i styrelsen I samband med vårmötet utses en valkommitté på sammanlagt tre personer en representant för styrelsen, en för medlemsföreningarna samt en representant för finansiärerna. Valkommittén presenterar förslag på nya medlemmar i styrelsen och de nya styrelsemedlemmarna väljs i samband med höstmötet. 1

3 2.2.4 Styrelsens uppgift På styrelsen ankommer att sköta föreningens angelägenheter; leda, övervaka och utveckla Luckans operativa verksamhet, förvaltning och ekonomi. Därtill skall styrelsen a) fastställa en helhetsstrategi och andra långtidsplaner, årligen utarbeta verksamhetsplan och budget, verksamhetsberättelse och bokslut. b) välja verksamhetsledare samt vid behov övrig ordinarie personalstyrka samt fastställa deras löner och övriga förmåner. c) utse representanter i ledningsgruppen på föredragning av verksamhetsledaren. c) bevilja tjänste/arbetsledigheter längre än 6 månader. d) föreslå revideringar till föreningens stadgar, som fastställs under höst eller vårmötena. e) fastställa Luckans instruktion samt övriga reglementen för intern verksamhet. f) besluta om anskaffningar och inventarier som överskrider 5000 euro per enhet/ verksamhetsområde, (om inte projektunderstöd eller övriga specifika understöd beviljats för ändamålet). g) godkänna avtal och kontrakt av större dignitet (minst på ettårsbasis) samt besluta om upphävning av avtal. h) behandla och besluta i sådana ärenden som på grund av ärendets natur tillfaller styrelsen Fattande av beslut, beslutsförhet och sammanträdespraxis Besluten i styrelsen fattas utgående från föredragning. Föredragande är verksamhetsledaren eller annan av personalen på vars område ifrågavarande ärende ankommer eller annan av ordförande utsedd person. Styrelsen är beslutför när minst hälften av dess medlemmar, ordföranden eller vice ordföranden medräknade, är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller jämnt avgör ordförandens röst, vid val avgör emellertid lotten. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då han/hon har förhinder på kallelse av vice ordförande då de anser att det behövs eller minst hälften av styrelsemedlemmarna så kräver( i enlighet med föreningens stadgar punkt 5) Beslutanderätt för ordföranden Ordförande utses av höstmötet eller vid behov av extra föreningsmöte. Ordföranden; ska leda styrelsearbetet och fördela ansvaret inom styrelsen. har rätt att teckna föreningens namn. bistår verksamhetsledaren vid anställning eller avskedande av personal. fungerar som verksamhetsledarens förman. befullmäktigas att ta beslut i brådskande fall då styrelsen inte hinner sammanträda. verksamhetsledarens reseräkningar samt andra personliga räkningar av större belopp godkänns av ordföranden. 3. Personal och intern organisation Luckans personalantal och kompetensområden fastställs i enlighet med årlig budget och verksamhetsplan. För separata projekt som kräver specifik projektpersonal kan anställningar ske för projektperioden. Antalet arbetstimmar per vecka är 37,5h eller enligt det enskilda projektets upplägg. 2

4 3.1 Uppgiftsbeskrivningar för Luckans ordinarie personal Uppgiftsbeskrivningarna för personalen revideras årligen (eller då byte av personal sker) och handhas av ledningsgruppen. 3.2 Tillfällig personal Luckan kan ha tillfällig personal i form av projekt och timanställda, praktikanter samt personer anställda med hjälp av sysselsättningsstöd. Löner och arvoden betalas ut i enlighet med avtal och överenskommelser som resultatansvarig godkänner inom ramen för fastställd budget. Vid behov med styrelsens eller ordförandes medgivande. Alla anställningar informeras till styrelsen under styrelsepunkten personalmöten 3.3 Anställning och arbetsavtal Arbetsgivare är Föreningen Luckan r.f. Arbetsavtal undertecknas från arbetsgivarens sida av verksamhetsledaren. Verksamhetsledarens arbetsavtal undertecknas av ordförande. 3.4 Tjänste, studie, och övriga ledigheter Ansökan om ledighet från tjänst görs till förmannen. Längre ledigheter än 3 månader beviljas av styrelsen. Verksamhetsledarens tjänsteledigheter beviljas av styrelsen (eller ordföranden). 3.5 Bisyssla Arbetstagaren har inte rätt att, utan arbetsgivarens samtycke, utföra sådant arbete eller sådan verksamhet, som i strid med god sed i anställningsförhållande, såsom konkurrerande handling, uppenbart skadar arbetsgivaren. Rätt till bisyssla kan ges av verksamhetsledaren eller ordföranden. 3.6 Arbetshälsovård Arbetsplatshälsovården sköts av Diacor och omfattar tillgång till arbetshälsovårdsläkare och sjukskötare samt nödvändiga laboratorie och liknande undersökningar som dessa remitterar till (enligt yleislääkäritasoinen avosairaanhoito TTR3). Verksamhetsplanen för arbetshälsovården uppdateras med tre års mellanrum. Den nuvarande verksamhetsplanen är giltig till och med den Arbetarskydd Arbetsgivaren svarar för all arbetarskyddsverksamhet på arbetsplatsen. Enligt arbetarskyddslagen är arbetsgivaren skyldig att genom nödvändiga åtgärder sörja för arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet. Föreningen har ett program för främjandet av säkerheten och hälsan på arbetsplatsen samt för upprätthållandet av arbetsförmågan. Programmet omfattar behovet av att utveckla arbetsförhållandena på arbetsplatsen och konsekvenserna av de faktorer som hänför sig till arbetsmiljön. Verksamhetsplan uppföljs kontinuerligt av ledningsgruppen och uppdateras enligt behov. Som arbetarskyddschef fungerar Sebastian Weckman. Arbetstagarna väljer en arbetarskyddsfullmäktig och två ställföreträdare som representerar dem i samarbetet med arbetsgivaren och arbetarskyddsmyndigheterna. 3.8 Personalguiden Ny på Luckan För att stöda introduktionen till arbetet för nya anställda finna praktisk information om arbetsplatsen samlad i personalguiden Ny på Luckan. Guiden uppdateras kontinuerligt av ledningsgruppen. 3

5 4. Ledningsgrupp Ledningsgruppen har till uppgift att bistå verksamhetsledaren när det gäller ledningen av den operativa verksamheten. Ledningsgruppens syfte är att verkställa föreningens årliga uppställda verksamhetsmässiga mål samt uppnå de strategiska mål som styrelsen och föreningsmötet fastställt. Ledningsgruppens medlemmar har sina egna resultat och ansvarsområden. Varje medlem i ledningsgruppen bär ansvar för sin egen budget och kostnadsställe och leder sin personal inom det egna ansvarsområdet. Medlemmarna rapporterar till verksamhetsledaren. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet. Ledningsgruppen bereder ärenden till styrelsen och fungerar som föredragande för sina ansvarsområden. För 2014 och tillsvidare ingår följande medlemmar i ledningsgruppen: Verksamhetsledaren (ordförande, sammankallare) Kultur och kommunikationschef Informations och kontaktchef Utvecklingschef Verksamhetsledaren uppgör samt uppdaterar medlemmarnas befattningsbeskrivningar vid behov. 4.1 Ledningsgruppens arbetssätt beredning av ärenden till LGmöten görs av respektive sektorchef Ledningsgruppen behandlar på sina möten: o ansökningar av externa medel o personalens och föreningens deltagande i internationella utbildningar/seminarier o inledande av större utvecklingsprojekt o rapportering och uppföljning till bidragsgivare o bereder budget och verksamhetsplan samt ansvarar för dess uppföljning o anställningar med tidsbundna avtal under 6 månader, timanställda samt projektanställda med specifika projektanslag. Anställningar med tillsvidare avtal godkänns av styrelsen. o anställnings och löneärenden Föredragningslistan för LG möten grupperas enligt o Aktuella ärenden per verksamhetsområden o ekonomiska ärenden o personalärenden o styrelse eller övriga beredningar av större dignitet o övriga beslutsärenden 4.2 Arbetsuppgifter för ledningsgruppen Verksamhetsledaren ansvarar för föreningens operativa verksamhet och definierade utvecklingsprojekt utreder möjliga bidragsgivare och upprätthåller kontakten med samtliga bidragsgivare leder ledningsgruppens dagliga arbete och utvecklingsprojekt leder och utvecklar föreningens verksamhet samt sköter om och ansvarar för att föreningens förbindelser och avtal uppfylls bereder tillsammans med ledningsgruppen de ärenden som skall behandlas i styrelsen, fungerar som styrelsens sekreterare samt verkställer styrelsens beslut 4

6 besluter om anskaffningar, försäljning och köp av tjänster som inte överskrider 5000 euro per enhet har fullmakt att teckna föreningens namn ansvarar för fastigheterna samt hyresgästerna ansvarar för att organisationen upprätthåller allmänt antagen föreningsstyrning och följer övriga etiska regler samt god bokföringssed om verksamhetsledaren är förhindrad ansvarar : kultur och kommunikationschefen för ärenden som berör styrelsen ekonomiförvaltning och finansiärer ansökningar sammankallar LG till möten I övriga ärenden fördelar ledningsgruppen uppgifterna inom sig Kultur och kommunikationschef uppgör ansökningar och handhar kontakt med finansiärer kring medelanskaffning ansvarar för kulturverksamheterna besluter om anskaffningar, försäljning och köp av tjänster som inte överskrider 1500 euro per verksamhetsenhet ansvarar och planerar föreningens marknadsföringsfunktion i samarbete med kontaktchefen bidrar till medelanskaffningen under ledning av verksamhetsledaren utreder aktivt möjligheterna att utveckla föreningens verksamhet inom ramen för avtalade strategier ansvar för mediakontakter i samarbete med ledningsgruppens övriga medlemmar Informations och kontaktchef (Centerchef) leder den dagliga verksamheten i Luckans informationscenter ansvarar för föreningens visuella marknadsföring ansvarar för Luckan Shop ansvarar för föreningens fastigheter, säkerhet och hyresgäster ansvara för tekniska anskaffningar och avtal ansvarar och planerar föreningens marknadsföringsfunktion i samarbete med kultur och kommunikationschefen besluter om anskaffningar, försäljning och köp av tjänster som inte överskrider 1500 euro per verksamhetsenhet Utvecklingschef ansvarar för Luckans vägledning ungdom och integrationsverksamheter ansvarar för verksamheten inom ramen för verksamhetsplan och budget. ansvarar för utvecklingen av verksamheten och bidrar till medelanskaffningen. deltar i ledningsgruppens arbete. sköter löpnade administrativa ärenden gällande personal frågor ansvarar för introduktion av nyanställda samt uppdaterande av personalmanualer ansvarar för kontakten till arbetshälsovården besluter om anskaffningar, försäljning och köp av tjänster som inte överskrider 1500 euro per verksamhetsenhet 5

7 5. Ekonomi och bokföring Ekonomiverksamheten förverkligas i form av en köptjänst. I tjänsten innefattas: bokförings redovisnings samt eventuella skatte och föreningsrättsliga tjänster löneberäkning, lönespecifikationer och utbetalning av löner system för uppgörande av rese och kostnadsräkningar bankförbindelser samt betalningstjänster lagstadgad rapportering och myndighetsanmälningar bokslut, arkivering samt vid behov analys av resultatet medverkan i revision avtalad ekonomistyrning och rapportering samt stöd för uppgörande av ekonomiska strategier utbildning av systemanvändare samt uppgörande av instruktioner för processerna Periodiserade budgeter (projekt, kostnadsställe samt totaler) levereras till bokföringsbyrån elektroniskt för konsolidering av uppföljningen. Verksamhetsledaren och ledningsgruppen bereder budget och ansvarar för att materialet levereras till bokföringsbyrån enligt uppgjorda avtal och gällande regler. Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Luckan ansvarar för den ekonomiska redovisningen samt att bidrag blir budgeterade, redovisade och uppföljda på ett korrekt sätt samt att rapporteringen till bidragsgivarna följer de krav som uppställts. Medlemsmötet fastställer budgeten. Ansvaret för den interna ekonomiska styrningen ligger på verksamhetsledaren och ledningsgruppen. Likaså det totala ansvaret för att köptjänsten fungerar i enlighet med givna instruktioner. De interna processerna uppdateras efterhand som köptjänsten utvecklas och med stöd av bokföringsbyrån. Verksamhetsledaren ansvarar för att köptjänstens kostnad följer den offererade strukturen samt inte överskrids utan klart uttalade orsaker. 5.1 Godkännande av räkningar När samtliga kundfakturor samt leverantörsfakturor och övriga kostnadsdokument har skannats och kan behandlas i elektronisk form kommer samtliga rutiner att skötas elektroniskt i enlighet med separat instruktion. Alla berörda skall erhålla behövlig vägledning av bokföringsbyrån eller av Luckans egna huvudanvändare. Processerna och behörigheten uppbyggs så att samtliga krav på god bolagsstyrning (Corporate Governance) uppfylls. Fakturor granskas av vederbörliga verksamhetsansvariga samt godkänns av vederbörlig chef eller annan avtalad ansvarsperson. Fakturor upp till 1500 euro per enhet och verksamhet granskas ånyo samt godkänns av ledningsgruppens representanter, fakturor mellan 1500 och 5000 euro per enhet granskas ånyo samt godkänns av verksamhetsledaren. Verksamhetsledarens fakturor och kostnader granskas och godkänns av ordförande eller viceordförande. Samtliga verifikat bör vara uppgjorda i enlighet med god bokföringspraxis och gällande instruktioner. Ingen kan eller får godkänna sina egna fakturor eller föranledda kostnader. Betalning av samtliga kostnader skall alltid göras av en tredje person dvs. bokföringsbyråns betalningstjänst. 6

8 5.2 Dispositionsrätt till Luckans bankkonto Dispositionsrätt till Luckans bankkonto har ordföranden, verksamhetsledaren, samt de som handhar löpande ekonomiska ärenden inom föreningen. Bokföringsbyrån har dispositionsrätt till Luckans bankkonto endast via bokföringssystemet och kan där se bankkontots saldo i realtid och kontots transaktioner enligt föregående dags kontoutdrag. Bokföringsbyrån kan också göra utbetalningar från bankkontot. Rättigheter till bankkort har ledningsgruppens medlemmar. Bank eller kreditkort är utställda på innehavarens namn (garanterat av Luckan) och redovisas separat enligt instruktion av bokföringsbyrån. 5.3 Egna utlägg samt resekostnader De anställda som gör inköp till föreningen för egna medel får sina utlägg ersatta genom att bifoga originalverifikat där köpet framgår samt redovisa för utlägget på därtill avsedd blankett. Redovisningen samt rutinen för godkännande och betalning sker elektroniskt med skannade verifikat i enlighet med bokföringsbyråns instruktion. Originalverifikaten behöver ej skickas till bokföringsbyrån. Dylika kostnader godkänns av verksamhetsledaren Övriga ekonomiprocesser Processerna fastställs och uppföljs i enlighet med den instruktion och processbeskrivning som utarbetas tillsammans med bokföringsbyrån. 6. Namnteckningsrätt 6.1 Avtal, överenskommelser eller motsvarande handlingar Avtal, överenskommelser eller motsvarande handlingar kan undertecknas av ordföranden, viceordföranden och/eller verksamhetsledaren. Verksamhetsledaren har fullmakt att teckna föreningens namn i ärenden som berör föreningens sedvanliga löpande verksamhet, projekthandlingar och understöd eller dylikt. 6.2 Övriga kontrakt och avtal Övriga kontrakt och avtal som berör evenemang, produktioner och försäljning undertecknas av den inom ledningsgruppen som handhar verksamheten. Sådana avtal som har stor ekonomisk eller verksamhetsmässig betydelse för Luckan undertecknas i enlighet med vad som stadgas i föreningens stadgar (punkt 6 i föreningens stadgar). 7. Godkännande och ändring av arbetsordningen och instruktionen Beslut om ändring av arbetsordningen och instruktionen görs av föreningens styrelse. Denna instruktion har fastställts av föreningens styrelse Instruktionen har reviderats och behandlats i styrelsen den 6 september 2006 samt reviderats och godkänts , , , , och den Ekonomitjänsterna har kompletterats den enligt beslut av styrelsen av bokföringsbyrån GreenStep. 7

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Godkänt av kommunstyrelsen den 28 januari 2002. Senast ändrat av kommunstyrelsen den 5 maj 2015. 1 Innehåll 1.Inledning... 4 2. Definitioner, målsättningar och programmets uppföljning...

Läs mer

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Pernå Skärgårds Vattenandelslag och dess hemort är Lovisa. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31.

VIMIL VI som MIst någon mitt i Livet Föreningsstadgar antagna av årsmötet 2005-01-26. Reviderade 2009-01-31. 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING. VIMILS mål och intentioner..... Allmänna bestämmelser.. 1 Ändamål.. 2 Sammansättning.. 3 Beslutande organ. 4 Firmateckning. 5 Verksamhets- och räkenskapsår. 6 Stadgetolkning

Läs mer

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll

SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten. Innehåll SHIF/SPKs styrdokument för verksamheten Arbetsordning, instruktion till generalsekreteraren, attestinstruktion, firmateckning samt policy om medlemmarnas rätt till insyn. (Enligt beslut av FS 2014-08-31)

Läs mer

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04

Stadga. Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16. Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Stadga Reviderad: 2007-09-09, 2008-02-28, 2008-05-05, 2010-04-29, 2013-01-15, 2015-02-16 Godkänd av Mälardalens studentkårs fullmäktige: 2015-05-04 Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 1 Kapitel 2 Organisation...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

Opera Estrads Föreningsstadgar

Opera Estrads Föreningsstadgar 1 Namn och säte Föreningens namn är : Opera Estrad Föreningen har sitt säte i Västra Götaland och främst i Göteborg. 2 Mål & Syfte Föreningen Opera Estrad är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

Läs mer

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET

STADGAR. för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET STADGAR för SVENSKA GYMNASTIKFÖRBUNDET med stadgeändringar antagna av Förbundsmötet 2010 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 4 1 KAP. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER 5 1 Ändamål 5 2 Sammansättning 5 3 Tillhörighet

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna )

DEL 2. RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag till stadgarna ) Förhandlingar från den 29:e kongressen Internationell facklig organisation för offentliga tjänster Durban, Sydafrika 27-30 november 2012 RESOLUTIONER SOM ANTOGS AV KONGRESSEN DEL 2 RESOLUTION Nr. 2 ( Förslag

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun.

STADGAR. för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. STADGAR för den ideella föreningen Volvo i Eskilstuna Musikkår med hemort i Eskilstuna kommun. Föreningen bildades 1943 under namnet Bolinder Munktells Musikkår. Stadgarna senast fastställda av extraårsmöte

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR

RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Riktlinjer 2009-09-07 RIKTLINJER FÖR STUDENTFÖRENINGAR Studentliv är så mycket mer än studier. På Campus finns det mycket att ta del av såsom nationer,

Läs mer

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken)

EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 10.2.2015 EKONOMISTADGA för Svenska handelshögskolan (Hanken) 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Denna ekonomistadga har fastställts av styrelsen för Svenska handelshögskolan 10.2.2015. I stadgan avsedda enheter

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter

Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby. Styrelsens ansvar. Allmänt. Ledamöter Arbetsordning för styrelsen Brf Vingen i Täby Styrelsen i bostadsrättsföreningen Vingen i Täby har för verksamhetsåret 2015-2016 antagit denna arbetsordning för styrelsearbetet. Arbetsordningen sammanfattar

Läs mer

(Förslag på styrande dokument enligt ABL)

(Förslag på styrande dokument enligt ABL) STYRANDE DOKUMENT FÖR AB Kronholmen Golf AB (Förslag på styrande dokument enligt ABL) Detta är ett exempel på hur styrande dokument styrelsens arbetsordning, instruktion till vd och rapportinstruktion

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer