SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991"

Transkript

1 SUfr'UDAil'.BN Nr iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente gingen siltr..sidan tr,iv. -. iroan l/ dlv. /.Sidan l3 ir.mdle'l.l i.d,

2 - 2 - d- ijrkeu junga' iui-91. sa var vl tlll.baka i8en. Efter BJU sorger och tlinst lika rdnga tedriiyelser 1ra! d.t vtr tur att denna 88ng ste dver t I piispallen r da s rlen slcllle sudtrer:as. Trois n5gr:a s.k. ltitax sleladea aerievinaten heu av egen kbft. Det ar bala att buga och tatulela. fioppas ou att triinale och lagledaxe fe! del ev segerns sbtna. Det bluka! tyvaiff vara se att n:tr det ger bra e.r det spela] tras fii!- tlanst, roeaan d:iretlot t*inaren 6po1as da det ger at hacklefla]1. ipel i hbgre serle nedf6l betydll8t trevligare i0otstgnd. o.il aa*"d intressantare natcher. Lite nela upfzirtcsarnhet fran pressetr iix rrel Wvtirr fijt rycket begart. Den fijarbe- Edande triining n bli! tieta DenlnSrfrrlt och afla bolde - Eiruta stdrle totloatiott, nei.! nu uotstand t blir bewdligt tuffar. net galler att?a!a ned fran b6rjan och vinna de ".f.. "att" malcherna och inte bsra Bkrtiua lite de och de' neaersama f?irlueter ger inga!o&la. l'i6d lite tut oclr rycket skickfiqhet blir sejoulen i div. 2 L:ingE an tidtgare erjlse!. vi kan kanske t.o.n. bli ett otbblerat lag 1 del la iao;.e gerle. Teink vad skiint att elitpa de f6rhatlisa Eatcheria not de nind?e Dotiverade las n I dtv. t, let oss nu aliidjas et de vr nlla fradg8ngama och suga- pa seger*a!:anelien.tt stag. se poeitivt pa frantiden och inte lara ae nhaer soo otvivelaktist finnes. $md6 Cup av argang -91 hat aveelkats ned aedvailis a!a npijrsfinese. Drygt ett hundr4tef ungdcitlslag 8eglrrr i a" oi ry.- ira6seee. ryv6rf e! den ttd f6!bi da g"i"ft *"lotmp*"sen tyckte dct va! vart att offra na la sdal tmi lt irdet::ar pe tavlingen. NeJ' det skall u"""- lopi.ic etler nesot armat 'tstsaskigt' fit! 6tt fa Joulra1i8ter oa_soortreaittoneeta att laffta stugviirnen och d t! bekvzi.lla itot*. t't"tt beh6ver kanske panbna dagbns tidningaz atet att Epelare och degs fa[ilier representera! elr 8anak4 -stor topt*ft fnt. bara vad betraffar tldntngar utan 6ven fijt ded -i" son armo[se]aa! i tidningama. "" "f.t" sofilar dtskas fren den fradsida av Skine son vls6a envlst betr.lda! son baksida. 1.S. i,-4

3 lk SUNI}S klubbtlddng Adress: RAAnlgGn gtl 2s3 70 HBG Radaktlon: L.lt Sv.n3!on 0(35 t1746 Gunnar J6ns3on,4iu26/J,' 26 Itataaflta trauport16rr.dlar.! lo8 lotlbhctar d.t lltla t6r.tag.t! retdlghct E d d.t ttora fitrrtag.ts rc{i llrat. SEI( TTA }IDIT}IHIR. FeD nya 6pel.are och n ledare h!il6a! vi valkoera t va! fdf ening. tr?ister Jiinsson, Pete! Johallason, Joakln Nordgren, &niel Fraric och BendsBor ar de r ya spelaoa, av de6sa iir Pete! Johan66on hellrah.stefan Clanae8r ska varca Led6- fiir vert B-laA, Vi hiilsa.r al.la hjliltligt v:ilkordra i ver fiil\- ening. Il( Sund deltager i. FK Sirius handboll turrer:ing Tagdaekker Cup lijrdagen den,1 augusti sa.&t E6ndag n den I screen S0llEU?if,* w3000 9lff9ry*ru lt- retefon 042-2e 2460, :168 HELSINGEORG Tetefax

4 KAIJTS UYA GnEPP tr6rsta testen fit! IK Sunds A-fag blev I sesongrdebuten rii vttiog"-"" u 21. Ett nytt arepp pr6vadee ' Datchen "o.rj." i tre perioder on 25 ninute?. Kalle v*r 1ag1ed4!e "iaua" t"a sex6r och tv, nalvaktet pe"tenen' ltardru6 Ander son, Hekan trundgr nr Per AberSt l4agnus Heri4 rt llikael Segelssonr llagnus Brandt och Bo Veberg va? 1'6rst ut '"a of"r *i -wlu""e }ra nu; gellnetl gav sund ledningen Eed 1-o sotn 5"r'r. ot"de tiu 2-o' d:irefter biiljade spelet flsn.iir iirfr"r."-t a Slmd l ledningen hela tiden. vid 5-t bytte ir-a itt p"t"" Johansson sod Befvakt och 3eru[r Thi;gpr em t uii fatt""-t, &insson' ull.ael l vin ' Joacin Notdgtelr. o.fr.lat-" Bick son utespelare. I{lka'n J?insson lnledde bytet rn"a.tt gtta ett smart nel 6-t tiu slmdt saerle "!"]"ry- - *j"j"f:i i.p dodslutet efter etr kalaepaesning fre:r uf jlo""on -t"ft"" Vikirgatna fick 7'5!e sttlaff' f'a"*ta o.rioo"n ttll sund?j eti rattvlst r suftat ' sund6 ;;;i;;'l"d. fitlbettrat siit pessningsspel avsevert och det dr fa f"fpa""nioear. IAlv"ekterna l4agnus och Peter a erad bra oelian stolpaqla. Peliod 2. I andra periodm vise6e-guerg hur nan Sijr konstuoal.och n'1"-o. lrrd""""*,!fidade en stlaff ' l'lagnus Blandt visade - ;;;"J- f6-as" att aitra nel frln kanterna och L seeel- ;;; ;; Delas;1ist fr.ame och ajotde tv' flna nal'.janne la.t "l"iai att han kan skjutat tva oel blev r sof'tatet f6r halls de1 i ndt"a Perloden. errar" perioaot sluiade B-? tiu Sund och batr hijl1 spelet ;;;# ' kanske hude nan iinsk t ett battr fotar6ete i i fiilevar:et. -Pe4gSlg I tredie Derioden gick Sund upp 1111 ledning n genon ett ii"i rh "" rbr i,bers och ett kanonekott ' nel 4v H&an ruaaar"n o.h det sta; vid stelhin8ed 1"9-V til1 ir-a"tft det bla.ck out bede pe sundbspelama och dodblsra, vif.irln"rat" ta! ledningen f6r fijrsts 8en8 n -och det biir 2l-19 tiu VikinSarna itmair sund fa! fart pa "..t"i-""ft-"r*t kodner ifaat 'rtll soo b1i! till viki.;;". Tr dje perloden slutade 1l-7 tj11 vjkinaarna' fredii perioaens-spil visade ett sund beh6ver fttrbattra "in ionifltio", ett battre foterbete I fiirsvar t behiivs ' Ualshrttar fiir Sundlyra nus l{ellne" och Eakan Jdnsson va!- dera i. I{asrus Brandt,' Bo webets'hakan I$dgaen'fjkael Segelson rjanne Sack \ralderra 2 t8etuv ThdSersentl t ADerg och U1f.I6nsson vardera.l'

5 - ) - rorta XTXltE I llorge at!3 n la*ter eller vad stige oe att Etrvaaq: ac bl't lho us lnderseon f.gn Dtott fitl' SoOooOt-. f haddoaltuanhans er det nycket lengar iiven on det :i:r ^6tFt tts-t fotbo1l. Kanske har tuan en och arnan oljeshejk I fd!.otd8roe I [orge. Intalet 6! 1a:re ftgo otf";i.i'4 "". Unater atet genena eret kod ett t-tal spelale tlll Seeriae, Jeimfitrt ned ett lo-tal ttdtgare lr. Dgli8t ned publtk i elit8ertsa rede! aten ggngna sesongen. Da lockade valr hitasta.ed.e lst5llet den ;in;ta t''lbliierl la 16 easonger, tuttiga 9f5 &kldar:e per natch, i{. jo ai ha! Bnittet bala yadt ftiale tvlt Brnger. lw binsb_ I Eeleingborg krn det t1i ntgot fitt fdrenjngama? Hrso nar-ler pa att urdersiika on det a! realistiskt att p.ijra ett fdlsiik. Pe tal om len8ar sn kan Eelsln8bolgE Een konster att hiija b{* +" fdtentlrgaera. Eller vad saee on en hyr shitjnina pd l:at vr.r klubblokal, en hiijning rned drygt t9 OOOr-, &ononichef fiir EelsidgborSs Eern er Ior$ten Carlius son tiulka ar ordfiirande i [160, tala on att sltta pi tva stolar. Konsten att ta betalt kan vett fii!'bund ockse, ijvergengsavgiften har tredubblats och startavgiften fitr'ett div, taa ii? t?20a-.86r en lrda div 2 serie tar nan in dr/et,g OOO bala i startavgifte!. UTF6B TRANSPORTER hgen fanspod [r t6. lilen t6] oss! PI.AIITERIlIGE}IS I.AGERSERVICE AB Phnterlngsvag n 7-9 Hbg Tel,O42 -t499lo

6 IFIIE GiNCAI OII,LT? Fdr femte eangen ar IK sund I dlv' 2 kan vi boppab pe "il "i.t"6r "."" oss som ett div' 2 149? il;;;;;""" & srmd sick upp i dlv' 2' devarande dtv' ' ;;fi5?;; vietelsen blev bara ett aria'naste sens var iii"-lj iti".* ocb 1a8l edere ver guldbsrmen Atne Ander -.;;ii;.";;t.n "i? serienrut u"t Y" Tl:ru,t 1 IK Sund -Lt Io i il,"ulj"" r'oe. i' i? i i 132iU iz ; H**S:i"',-. i; i; ; i ttz-tt>?! i;fi#ll*;';:- is 1, a 2ee-r21 1? d ;;Hil;?' ie 't t B tst-,,o r7. inr:::r"^ * i i i i4?-11x i: ; ;;i';:i"* i; t t i t76-15't e i""il;-il;-- re o 1u a iir i""'#. ot" ut och fi;r#inten var sto? itf6r ver eteri"^"t-i* r.ag'* selie. l'len Gdta vafiad vax nelva'kt och iii".*"-irj"p"t*en' o!sa]9 han ville tltina bede $axt o.tt Vittnga.na saottdlgt. or"" """rj uo"i"ae bta-och vinsterna ladades uppt nen Ig.'i"t.iti-""ti"i gict vr pe fiiduste! Dot enkla la : nea-kon iiii'"r"t-il-il;e ptats- fvr:a po:ins efter lar se hiir sea Felien ui! i1ts;' L5 I 4 45Yt29 2! ;;;;^ 20 ti r. 4 t84-t1g 2l r i-n?'i..i r.to"g zo ii o J99 29 I xiiirn- i.-a I ; i?"ffi'-?o i r 6 45r-te2 4 I #;'; 20 6 r n tt14o1 n, ; il# o 12,25-rl5 r5 i -r?' rr:ssrerrol m zo 5? lt ]? ; ;;Y;-t"d L t4 t ]] i"'il;; zo 4 r 15 tzt, ii o;; 20 t L t6, i;"; ;trya kon vi pe sjunde-plats och tranaten l'ar ddr k:inde l'logens Ct?ne! son spelat flete' hmdra I andskanle! Ft;;il. iyji '."" a"r'"rut pa det roliga vi.6lte ur ""il*-urt"" "ii r," l*t"t pa elftc plats' gen tog det ;;;;;-t;;,-*t vi llrckades komra tillbaka' rmde!.dessa ;;;;;; t yar vi qfclet nera flera tr i nad och vi ti11."i"tj l-"1" tut l.l"k*d"" inte' 1984 hette triinaren och i;;;*" Karl Pettersson' tvvarr kunde han inte pe. gtund ;;"#;i; if,rts'itta' treo je. g -nsen.i div 2 ko-n-vi sist irj"e'rq". och nl Ta tnel hade raddat oss Bvar'

7 Vi lanlado son aagt vad av W&n 198i rien kod tillbaka och vann div t L9 64l ned 6 po:ings ijveb'ikt. Triinar.e och lagledare v4r Bo Atrre.Andersson(f5tlsarens son). f6! fjerde grdgetl i div 2 nu trodde vi att vi skulie hr.tma htlla osg kva,r nagla gr, nen icke Fa nlcke en enda poiing och ett lill hade Ll.r.et oss kvar,,l ledde i lialn_ stad iiver fbd hott dl nagta sekunder aterstod men ata kvltteraa D:ott och det blev oavgjo?t. Sa het: si ' serien ut. ollnu,ia O ly1te o 5 5zt-46o jl Irnda tud?2 76 I ll!.i*9n o 7 5?9-jor to -Zt Haldstad EP 22 to I tl 5OZ_4n y1"s z2 9 2 tt 46s Ritde Orr Z2 I O 14 4}o_52o 16 rtar n I o14 441_io6 16 F*"1 /2 7 o tj resn lrotr $qjtr ia 22 6 z t4 rk nbl_sti ti sund 22 6 I rj Idnd6 ar ttj_lts i; t6 iei_izt ri -dtt notela, fk Sund vanr santliga hallen. 1999J?!93 vt!a fjerde plars i dtv,, nen 1989 kodr Kalle tiflba.l6. och sak r bti]cjade att hdnda, en po:ing till se--hade vi varit i tvaan, vj kon en poerg eft,ei sex llatcher i den egna ettai. Nya_ tag siisongelt l99o-91 och oet btjrjaie verk_ li8en stralarde, tlo lake vlnster och alla ;drade nar fdrsta fdlluster skulle toma. Den kon not Vinco och sen not Bjarnue, netl E6t koo laaet igeo och avelutade genom en. storvinet uppe i osby. vlngten i Osby kandes exir.a skan 9:1_ v"ar- n:innfieqt osby soe satte krokbe; fijr oss 6ret iruran till och med i var egan ball. Har ha! vi arets serie: I I( sund 16 tt tot-aj----4 Es16vs IIF t6 rt o t ]re9_4i,l, Iitdde L6 to _riA 2t 4 3J:irdums II{K a6 2 I tie_ial ia 7 IT*..._!9 7 t 8 yt-tb o ir uaoy uk 16 q I I Jlt_tAO tl 7 Bassleholno HF 16 i, 9 6 {eajao ri nb urer?a t6 1 2 D?Aa_rA2 I 9 E:irliivs IF 16 2 z 12 lloteras,iljti ; kerl att vi vann bada ggrlgerna ajver Esfijv och varu.r eve! I6dde hedla och spelade;avgjort i Lirddekirpinee.

8 tein!!l! IT 21 t VtklrSeaa6 2 Ef BJ6aen, EK ryit. If IX S'tud8 vaadliltteprir g f VittngaEss Itr 2 Betliivd IF, SX Edpcobee, Ldd. IF ICI - EolB v odrilrgslels. i 2 Y*ttgerd.s IF, ITFAdla sp obte, EF OlYrPt.. ql1dthops v rd.lrgbltrlr' 1 E! o\fpia 2 llr G1e t l$8i 1 E4LILt J6Dk6$.!A &1dshor,6 vadd.a8bfd8. Fo-tlif, C. I IFK Ystsd 2 E 4, Llari, Es16v6 EF t Yttslitvs E z n ornpre Jbllr Lr66oar rep 19 P t tll^dun o

9 . -9- E lslngboltr ErDdboillalllr!. raldd.lgbte1'ls. I mtr/idrd4grd r6d 2 thve It cdt bolg, Er Ihott SeLldd, X.Llit EP TSUXIEmK!,Itri If Soldr v.ldrlearl,rls. Blt8ta fiirqdrr. I Ylll!.,E 5 It EF oftlpf.s Enr^,uldssad E 4, Lnltd th?g Mlitoboa8 If SrDd ks{ LDd &dabeolr Il StlJrlpE If lx ltlott Erlltt d.2tp '2op r)p 12p Up 11!.lop lop 9p neguttat qp SUND. rojkar!;. I FoJka! E den ynabta eldersgmppen deltog 15 lag. IK Sund var qrcket nera att viju a tevling n, i finalen Btod det 4_4 efter full tld v"arfiir fttrldngning ne6te tlllg?ipa och t dedra varln limds grd ned 6-5. Stefan Dahlkvist ha! ved<llacm fatt h et lg ng, ftin O till final 1 Cup Sund tyder FA leget trivs ned \rarandra och ett ttaningen skitts I)a ett bra satt. IK,Sund varllt sin kvalgnlp Ded 5-4 oot Iemdagatd 2,,-2 not creve och 5-, not Viklngaraa. I stutspelet blev ;et 6-, not Legan, 5-2 rnot Mebeck och!-6 i f inalen mot lrmdased r. Slutstiil I Iimda ard 1 2 Il( Sund, olyepla, rydebiick t fuve Itti Jbnsson6 vaddrlngbprls. 6 creve U- Viklnga]fia 2 7 IAgaD f 12 Vl-nslitv L I Ir4En 2 It VindLijv 2 9 tulrdas8rd 2 14 &debeak 2 10 Vttlrtgarre 2 15 &iv!.tngs

10 P IK SUITDS S ommlntlivt]l{c RESUS. \/\./\r'-, ^ '.\7-\..!,* n i\l l h I LU *N -o re rl, \ / tl l0o,n' + e Skicka ditt svar i ett slutet kuvelt tilt Ut Sund R "evagen O R&A. Iark kuvert et,, softnartavlina,, Senast 15 august i vill vi ha ditt svar.. J priser R:itt vinnare i jul[av]ingpn blev petcr Ols.on 50:- Irlrt^n Hedlund och Bjijrn Hedlund vanl er:a 25:_ BEGAGIIAIIT BII.AR kipe!-sjer.-blrtet Verhgtad och fei!65ljnlna &Jk DahlbelaESatan t-59 felefon q2/fttaoo!.11.lii1fiirdeduna Bengt t'tatiraq,

11 - tl - SaJsqs+Ela-Sgt!su2LgL Div 2 iir lottad och vl vet degar och tider fijt vala herdba_ Datcher.. Nar"hitstooggrg n er ita" (t"lrr" eerlen spetat)?r ettan och tvean till!r kvatserie, darcfter fortj;l;;,s:: tlen och den son vlrmer kvarvarr "'-^'*ande serie sa rtar :ir i"tt"ine;l-- 8et tfll kra16pe1. rhdes 4/10 rk srlnd t9.ro - Halnstad fip Ritde Ol.!r _ IK Sund - IK Vareo _ IK Sund I.redag 25nO suna _fit tg.ro _ rculii Lixrdag-jd II}i BlA r,araae g/rr i? ffi tr.ro -_ ihj o".r, :. fitr'olynpia _ ]I( IYedaA Sund 22nf.IK SGd- tg.ro _ Ktsv.tinge EK IIK qllte - rk IYeda st'd 6/f2 IK Sung tg.to _ rrsu Irlndg AI Fledas,/t rk sund t9.ro _ il#;l : _ lrgu _ Il( Sitnda Sund 124 IK Sund lt.to _ HI( Eylte Kivtingp lx _ IK Sund IYedss 24n IK sun; DJo _ Hr otydpia Tea.n.Dlott hedaa Z/2 rk suhd r9.ro _ il ili :. F!I,t I rdagerd _ IK Sund Sttndag 2r/2 II{ Sund tt.jo _ tk Wargo fteda8 28/2 rk Sund li.io _ Ride olo "robdea 5/, Hal-astad Hp 19.oo - -tx srnd HELSNGBOFGAB. Kvalitetss parationer rvrlifa+c.ah-'+r^^^- a-. for offs t origipfngnttiltg i scitli. provtryck mont#nssivst m - istork provtryckssysteni Tel , , Fax Kvrnstensqata.l 8, Hehingbo

12 IiF DIv. 4 noflra henrar. Div. 4 dar velt 3-1ag ska spela er lottad och nar det gefler spel.dagar och ti.de! a! vaia hemsmatcher och ed bortaeatch &lar. Vi bijrjar not ES Stelra den. 1OAO. Torsdag 10[ IK Sund - ES Sterra Csliivs IlI. - IK s-und,lorsd,ag 24/70 I9.4j Il( Swtd - ItrX Xhislinse HI{ lskan - IK Sund Tolddsa 14/ r( Swd - SroniiLla Toflaq)s IF - IK Sund Torsdag!,42 19,45 IK Sund - BAnl6vs IT Tisdag 10/ Ballingslitv Kitk- IK Sund ror 'dag 2A I( Sund - Batlinastijv IAjk - Eerrltivs IF - IK Srmd torsdag 2J/l I( Sund - fouarpg ]F Br.os*illa AIK - lk Sund 'Iore,da9 5/ ]I( SDnd - n{ A6kar IFK KNISLINCE - IK Sund Torsdaa 2Ol IK Sund - Eslitvs HF fs Sierra - IK Sund ivb{ KAN Det ar inte bara A-laget som kan s!e1a handboll i urrg dobsselie1$a koe pojka! C p& andra plats i Sk6ne6elien. bjkar D kom pg ardna dats i Helsirgborgsserien och pojka! E blev tve 1 Cup Sund. Se har Ber pojkar C se''ie!! 1 HK Bjitrnen f4 7t ? IK Sund l-4 I0 2 2 v8-11' 2?, H 65 ltiiix L4 10 I 1 2O1-tO EsLiiv lif 14 9 I 4 191:U olyrpta r22-r5t 9 5?dlsernarmen 14, 0 11,-a94 6? Tone1illa ffl{ llarge f4 2 o \ lyv?tf! sa har vi jnte fatt serierila fren Helsingbor& handbolla.llians men se h:i! 6er lagens tabellrad ut. IK $md pojkar D 12 9 O t ) IK Sllnd lojkar E 12, 1 50-? r 11

13 lnsutfle l{eo rk snnd _tr_ llla tle eekticnerna i IK Sund ha! hautt ersitte i LLubblokalen. I hardbollsektlqren 6oD tillila a! huvud8tyr tse omvaldee Iars tl.1l ordfitlande och Stig fitnsson lnveldeg i tlrrelden d:i.r her! e!6ette! Dan Erlksson aod avglckr Eengt l4atteeon och BeiDJr tllitg! en valdes tl.1l stjrlel8e;u!tr)_ leante!. IaAtedare fit! A-leg t l(erl Fsttersson och son ny lagledar fiir B-Ia et valdes Stefen C1ausen. I Stindalens ledaktlon oeiraldes I lf Sv nsson och qn rla r Jiindson ssdt r[rvaldos KarI letter.sgon och Benny lhijse!6 n. Til1 ledsdirt_ er I Eelsl-ngborgs fiendboualllais stl.relsen crdvalales IanE Jijnason och qrvaldes Bertil thulesson. Medledsavgifter! faststd.ll.des tilt 2OO!- fttr firllbets'lande, 150r- fii! skolurgdon, tuder.ande sant notl,n?ir r gad IOO;_ f iir lessl.va xdedlemar. Ungdonagektlonen son ockse ht l elsoijte odvalde BenSt Jdnsson och nyvalde Benr$r Thijgeasen. lertil 1lurssson nlrvaljes son Gtlrr,el8esuppleant och Ibrl Etiksson omvaldes sorn onbud i llelsingborgr Ungdomsted. I l4otlolrsektionen oltrvaldes Alf 6to1t 6on ordfiilande och aoo etjrrelseledamot onvbldes Arne lbrsell och 4.yalded Rog! Pl teryd. till g"uppledar f?ir inoohusfotlou omvaldes Clrhar Jiinsscat, fat! Jogj.nA Olle Ste.o, fat fmebandy Gnrar Jiinesotr, f6! ko4handbou IOas Olsea och bad&intol e'rmar,fdn6son. Efter ltttesfitr+endtinsaha delades det ut!!lse! och Dtaketter till DedleEnama. och sa bjijds det pe kaffe ned dopp.' stltds cttp lret Sunds Cu! den 25.te I ordnlnge saol.ade totalt L1? la8 inr:ilmat Cup Su-rd. u 2f 6n ny g.rapp fit! d,r,et. varme av Ii]l< Ealna 6on ockse varm Junlor rulden. FoJkar A valm6 Ev H 4, flrn D)nd Dedan o\yrpts venn po]lkar B. hlk,a! C venn_flk Ystad och pojkar D m}r/hndaseld, I pojkar E Cup Surld stod nellsn Sund och Ilndagl,rd ion efter fitr1aineni4e kunde vlula bed 5-i. Villn8?ha blev besta llr nin8 och tog even Stola clabba:rras pri8. Itr&tiotfber ft n Sund och flrn g lsingborgts doears_ klubb.eaa titl att allt fuuerade. IK sund t;k; f6r et; rycker llnt albete.

14 -14- IUIL rlna I TO4IONSEIrINITI yotlohssektionen har ock6e haft en fin sesong,. lled 2OI deltagare i olika aktivlteter kan nan kiinna 6iA n6jd. I korpels halrdbollserie kob vart tag pl fjerde ptais, serien blev till slut sa har. I Brandkar n a4 t4 O O A 2 trlligoscandia V -786 J Helsineborgshenl nb-1r7 1'f 4IK Slmd Drott ) 12 6 Am-bygg 74 5 I I 2OO-22t 11 7 G{L]fibe} Bengts.nal*l 14 2 O 12 15r I va! lntelfia i! on]iusfotbousse':ie ha! sex lag spelat och de!! se.en se! ut sa hdlt 1 troltrans 20 \t 2, 2Ko O 4 6 t Rockers 20 )-2 O I 4 Clock 20 B TT Sund jmiorer It a g2:lr4 1A.85-1dl \26 72 Inn bandy ar en annan g?en son vi haft och dqr selien se. ut se h:i?! 1 Koltratrs a2 9 O t e9-4g 18?!o9ke! \2 7 o 5 7o-:l9 t4,t? 72 5 o 'l 62-: 10 4 Slmd Jnnlore! I t5-9o I Y1 har l-raft en g!ul& sot! joggat och deltagit i Spring! tide, IlJarna4)stDdan, Magrihill8ruadan och Skannelof,pet e Steen, Tomry ttijuer, Kemeth Saanelsson ocfr fe'.iit Tln.tFesson a! negra av joggartra son iir flltigt i elddr.

15 --L)- ' rot{drs8[ n ToPP! 'fr ir\inggr Llfii! ng6te sesott8 e! 1 full agng och har pagatt utder tve na'ledet ned tliining tle ggnger i veckan. Vad sod g'ller nu ar 4tt skeffa 6i8 en bra det ar att ho1)des att alla apelagra i+se? d6tte och bysabr upp den ord nt1i8t EaDt helle! den ul4,e. Yt bar loet oss neal s'm.4sta1la hur ngnga grnger Dn har t*inat dessa tve nanader. Totelt har ddt fumtts 24 tiufiillen att ruste upp fftreasai! att epela hardbou. Glnger. % a nus Bra[dt 9 tb Jonas spangpnberg Fekar Lmdgr n Bo webe! Hl}ael Segelsson 1B 75 liul<ael IavLn Seinq ltritgea tr 10 'l 42 Fer lberg 29 ULf Jihsscdr 9 tb Hgksn Jitnsson f4 58 Svdrte Evertsson 2 B &rlste! Jdnsson t 7t Joakis Notdgr lr 20 It Feter Johansson 4 11 lla nus lnder solr I'la nus Helhet l8 7 5 Ibnlel trldk 5 2l Janae 3:ick B tt Paul Fell!sson 4 n Bengt Ottosson 9 tb fonas Sengtsson 7t 54 Totalt ailt4l dettaeare 24 Delts are I genonenltt l)er Bgng ll Senest!:ar, ijre t fdlsringto etc, kan ha ldvelkat delta airdet i treningen..e,lrlrrr.!rt 9-h g rrd till nfa v-ee q&r- 'Eei tertlrd ss svlra vslko ma ; '-'l r.. Vuldahop (u.tr.l.nl-tottbgl.t la m 5t. SVEIISKA If POSTCEMNAIIil?oslord6, btrh'rb6t. 206t 22 Alrt I tontl, S?otr? sttg^mt tortnrricsv tol.?fl a urjli[nrn6 Qul&a,hop Storgatdn 52 ItiSar*ie r el 4&21. W- Gih.itt

16 o,r1 g g Ir tl {j d o g o! '-l (Il C O O acd Jd.4 sdirfi '.r -.tr-gfl _-H! o Fi A'' '.{ Fq < O-orl ( n o o o 5 5 yo,,,h 6 r.8.flu 8o' be i sd; g C -o ur ob o.d lr O -u -l (l) ifi H O OH&l ootu rt!1 :O.C) njis c+r E'dE'3H c h(/) > -l 0, C lr (,l qtq C o. o o+r c XEParrO g.g*'83 o.d F1 a0+ c Fr.rl Eolf,Hz o qci Si o -PO O J4 (rr!1.d F) ( d ( o - O. >rr i oi( i: P" S,.9 H d=* ba A.. A. P(,IO) HEdfi f; o.a( F) E d.l Ir.!-l C lr o > ] O G E H tr$ 6= o o(/) tr g) ul.o. OO lc o< qod H & :o Fr oi3 I^oPFlC Fi (D (\J E0 FCd.H d:_ > rr rq.d.rr (, -tq c.o O E c.o :!50i(/l d > t o o > (, u, (tt ti o(! o c t aea33