SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991"

Transkript

1 SUfr'UDAil'.BN Nr iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente gingen siltr..sidan tr,iv. -. iroan l/ dlv. /.Sidan l3 ir.mdle'l.l i.d,

2 - 2 - d- ijrkeu junga' iui-91. sa var vl tlll.baka i8en. Efter BJU sorger och tlinst lika rdnga tedriiyelser 1ra! d.t vtr tur att denna 88ng ste dver t I piispallen r da s rlen slcllle sudtrer:as. Trois n5gr:a s.k. ltitax sleladea aerievinaten heu av egen kbft. Det ar bala att buga och tatulela. fioppas ou att triinale och lagledaxe fe! del ev segerns sbtna. Det bluka! tyvaiff vara se att n:tr det ger bra e.r det spela] tras fii!- tlanst, roeaan d:iretlot t*inaren 6po1as da det ger at hacklefla]1. ipel i hbgre serle nedf6l betydll8t trevligare i0otstgnd. o.il aa*"d intressantare natcher. Lite nela upfzirtcsarnhet fran pressetr iix rrel Wvtirr fijt rycket begart. Den fijarbe- Edande triining n bli! tieta DenlnSrfrrlt och afla bolde - Eiruta stdrle totloatiott, nei.! nu uotstand t blir bewdligt tuffar. net galler att?a!a ned fran b6rjan och vinna de ".f.. "att" malcherna och inte bsra Bkrtiua lite de och de' neaersama f?irlueter ger inga!o&la. l'i6d lite tut oclr rycket skickfiqhet blir sejoulen i div. 2 L:ingE an tidtgare erjlse!. vi kan kanske t.o.n. bli ett otbblerat lag 1 del la iao;.e gerle. Teink vad skiint att elitpa de f6rhatlisa Eatcheria not de nind?e Dotiverade las n I dtv. t, let oss nu aliidjas et de vr nlla fradg8ngama och suga- pa seger*a!:anelien.tt stag. se poeitivt pa frantiden och inte lara ae nhaer soo otvivelaktist finnes. $md6 Cup av argang -91 hat aveelkats ned aedvailis a!a npijrsfinese. Drygt ett hundr4tef ungdcitlslag 8eglrrr i a" oi ry.- ira6seee. ryv6rf e! den ttd f6!bi da g"i"ft *"lotmp*"sen tyckte dct va! vart att offra na la sdal tmi lt irdet::ar pe tavlingen. NeJ' det skall u"""- lopi.ic etler nesot armat 'tstsaskigt' fit! 6tt fa Joulra1i8ter oa_soortreaittoneeta att laffta stugviirnen och d t! bekvzi.lla itot*. t't"tt beh6ver kanske panbna dagbns tidningaz atet att Epelare och degs fa[ilier representera! elr 8anak4 -stor topt*ft fnt. bara vad betraffar tldntngar utan 6ven fijt ded -i" son armo[se]aa! i tidningama. "" "f.t" sofilar dtskas fren den fradsida av Skine son vls6a envlst betr.lda! son baksida. 1.S. i,-4

3 lk SUNI}S klubbtlddng Adress: RAAnlgGn gtl 2s3 70 HBG Radaktlon: L.lt Sv.n3!on 0(35 t1746 Gunnar J6ns3on,4iu26/J,' 26 Itataaflta trauport16rr.dlar.! lo8 lotlbhctar d.t lltla t6r.tag.t! retdlghct E d d.t ttora fitrrtag.ts rc{i llrat. SEI( TTA }IDIT}IHIR. FeD nya 6pel.are och n ledare h!il6a! vi valkoera t va! fdf ening. tr?ister Jiinsson, Pete! Johallason, Joakln Nordgren, &niel Fraric och BendsBor ar de r ya spelaoa, av de6sa iir Pete! Johan66on hellrah.stefan Clanae8r ska varca Led6- fiir vert B-laA, Vi hiilsa.r al.la hjliltligt v:ilkordra i ver fiil\- ening. Il( Sund deltager i. FK Sirius handboll turrer:ing Tagdaekker Cup lijrdagen den,1 augusti sa.&t E6ndag n den I screen S0llEU?if,* w3000 9lff9ry*ru lt- retefon 042-2e 2460, :168 HELSINGEORG Tetefax

4 KAIJTS UYA GnEPP tr6rsta testen fit! IK Sunds A-fag blev I sesongrdebuten rii vttiog"-"" u 21. Ett nytt arepp pr6vadee ' Datchen "o.rj." i tre perioder on 25 ninute?. Kalle v*r 1ag1ed4!e "iaua" t"a sex6r och tv, nalvaktet pe"tenen' ltardru6 Ander son, Hekan trundgr nr Per AberSt l4agnus Heri4 rt llikael Segelssonr llagnus Brandt och Bo Veberg va? 1'6rst ut '"a of"r *i -wlu""e }ra nu; gellnetl gav sund ledningen Eed 1-o sotn 5"r'r. ot"de tiu 2-o' d:irefter biiljade spelet flsn.iir iirfr"r."-t a Slmd l ledningen hela tiden. vid 5-t bytte ir-a itt p"t"" Johansson sod Befvakt och 3eru[r Thi;gpr em t uii fatt""-t, &insson' ull.ael l vin ' Joacin Notdgtelr. o.fr.lat-" Bick son utespelare. I{lka'n J?insson lnledde bytet rn"a.tt gtta ett smart nel 6-t tiu slmdt saerle "!"]"ry- - *j"j"f:i i.p dodslutet efter etr kalaepaesning fre:r uf jlo""on -t"ft"" Vikirgatna fick 7'5!e sttlaff' f'a"*ta o.rioo"n ttll sund?j eti rattvlst r suftat ' sund6 ;;;i;;'l"d. fitlbettrat siit pessningsspel avsevert och det dr fa f"fpa""nioear. IAlv"ekterna l4agnus och Peter a erad bra oelian stolpaqla. Peliod 2. I andra periodm vise6e-guerg hur nan Sijr konstuoal.och n'1"-o. lrrd""""*,!fidade en stlaff ' l'lagnus Blandt visade - ;;;"J- f6-as" att aitra nel frln kanterna och L seeel- ;;; ;; Delas;1ist fr.ame och ajotde tv' flna nal'.janne la.t "l"iai att han kan skjutat tva oel blev r sof'tatet f6r halls de1 i ndt"a Perloden. errar" perioaot sluiade B-? tiu Sund och batr hijl1 spelet ;;;# ' kanske hude nan iinsk t ett battr fotar6ete i i fiilevar:et. -Pe4gSlg I tredie Derioden gick Sund upp 1111 ledning n genon ett ii"i rh "" rbr i,bers och ett kanonekott ' nel 4v H&an ruaaar"n o.h det sta; vid stelhin8ed 1"9-V til1 ir-a"tft det bla.ck out bede pe sundbspelama och dodblsra, vif.irln"rat" ta! ledningen f6r fijrsts 8en8 n -och det biir 2l-19 tiu VikinSarna itmair sund fa! fart pa "..t"i-""ft-"r*t kodner ifaat 'rtll soo b1i! till viki.;;". Tr dje perloden slutade 1l-7 tj11 vjkinaarna' fredii perioaens-spil visade ett sund beh6ver fttrbattra "in ionifltio", ett battre foterbete I fiirsvar t behiivs ' Ualshrttar fiir Sundlyra nus l{ellne" och Eakan Jdnsson va!- dera i. I{asrus Brandt,' Bo webets'hakan I$dgaen'fjkael Segelson rjanne Sack \ralderra 2 t8etuv ThdSersentl t ADerg och U1f.I6nsson vardera.l'

5 - ) - rorta XTXltE I llorge at!3 n la*ter eller vad stige oe att Etrvaaq: ac bl't lho us lnderseon f.gn Dtott fitl' SoOooOt-. f haddoaltuanhans er det nycket lengar iiven on det :i:r ^6tFt tts-t fotbo1l. Kanske har tuan en och arnan oljeshejk I fd!.otd8roe I [orge. Intalet 6! 1a:re ftgo otf";i.i'4 "". Unater atet genena eret kod ett t-tal spelale tlll Seeriae, Jeimfitrt ned ett lo-tal ttdtgare lr. Dgli8t ned publtk i elit8ertsa rede! aten ggngna sesongen. Da lockade valr hitasta.ed.e lst5llet den ;in;ta t''lbliierl la 16 easonger, tuttiga 9f5 &kldar:e per natch, i{. jo ai ha! Bnittet bala yadt ftiale tvlt Brnger. lw binsb_ I Eeleingborg krn det t1i ntgot fitt fdrenjngama? Hrso nar-ler pa att urdersiika on det a! realistiskt att p.ijra ett fdlsiik. Pe tal om len8ar sn kan Eelsln8bolgE Een konster att hiija b{* +" fdtentlrgaera. Eller vad saee on en hyr shitjnina pd l:at vr.r klubblokal, en hiijning rned drygt t9 OOOr-, &ononichef fiir EelsidgborSs Eern er Ior$ten Carlius son tiulka ar ordfiirande i [160, tala on att sltta pi tva stolar. Konsten att ta betalt kan vett fii!'bund ockse, ijvergengsavgiften har tredubblats och startavgiften fitr'ett div, taa ii? t?20a-.86r en lrda div 2 serie tar nan in dr/et,g OOO bala i startavgifte!. UTF6B TRANSPORTER hgen fanspod [r t6. lilen t6] oss! PI.AIITERIlIGE}IS I.AGERSERVICE AB Phnterlngsvag n 7-9 Hbg Tel,O42 -t499lo

6 IFIIE GiNCAI OII,LT? Fdr femte eangen ar IK sund I dlv' 2 kan vi boppab pe "il "i.t"6r "."" oss som ett div' 2 149? il;;;;;""" & srmd sick upp i dlv' 2' devarande dtv' ' ;;fi5?;; vietelsen blev bara ett aria'naste sens var iii"-lj iti".* ocb 1a8l edere ver guldbsrmen Atne Ander -.;;ii;.";;t.n "i? serienrut u"t Y" Tl:ru,t 1 IK Sund -Lt Io i il,"ulj"" r'oe. i' i? i i 132iU iz ; H**S:i"',-. i; i; ; i ttz-tt>?! i;fi#ll*;';:- is 1, a 2ee-r21 1? d ;;Hil;?' ie 't t B tst-,,o r7. inr:::r"^ * i i i i4?-11x i: ; ;;i';:i"* i; t t i t76-15't e i""il;-il;-- re o 1u a iir i""'#. ot" ut och fi;r#inten var sto? itf6r ver eteri"^"t-i* r.ag'* selie. l'len Gdta vafiad vax nelva'kt och iii".*"-irj"p"t*en' o!sa]9 han ville tltina bede $axt o.tt Vittnga.na saottdlgt. or"" """rj uo"i"ae bta-och vinsterna ladades uppt nen Ig.'i"t.iti-""ti"i gict vr pe fiiduste! Dot enkla la : nea-kon iiii'"r"t-il-il;e ptats- fvr:a po:ins efter lar se hiir sea Felien ui! i1ts;' L5 I 4 45Yt29 2! ;;;;^ 20 ti r. 4 t84-t1g 2l r i-n?'i..i r.to"g zo ii o J99 29 I xiiirn- i.-a I ; i?"ffi'-?o i r 6 45r-te2 4 I #;'; 20 6 r n tt14o1 n, ; il# o 12,25-rl5 r5 i -r?' rr:ssrerrol m zo 5? lt ]? ; ;;Y;-t"d L t4 t ]] i"'il;; zo 4 r 15 tzt, ii o;; 20 t L t6, i;"; ;trya kon vi pe sjunde-plats och tranaten l'ar ddr k:inde l'logens Ct?ne! son spelat flete' hmdra I andskanle! Ft;;il. iyji '."" a"r'"rut pa det roliga vi.6lte ur ""il*-urt"" "ii r," l*t"t pa elftc plats' gen tog det ;;;;;-t;;,-*t vi llrckades komra tillbaka' rmde!.dessa ;;;;;; t yar vi qfclet nera flera tr i nad och vi ti11."i"tj l-"1" tut l.l"k*d"" inte' 1984 hette triinaren och i;;;*" Karl Pettersson' tvvarr kunde han inte pe. gtund ;;"#;i; if,rts'itta' treo je. g -nsen.i div 2 ko-n-vi sist irj"e'rq". och nl Ta tnel hade raddat oss Bvar'

7 Vi lanlado son aagt vad av W&n 198i rien kod tillbaka och vann div t L9 64l ned 6 po:ings ijveb'ikt. Triinar.e och lagledare v4r Bo Atrre.Andersson(f5tlsarens son). f6! fjerde grdgetl i div 2 nu trodde vi att vi skulie hr.tma htlla osg kva,r nagla gr, nen icke Fa nlcke en enda poiing och ett lill hade Ll.r.et oss kvar,,l ledde i lialn_ stad iiver fbd hott dl nagta sekunder aterstod men ata kvltteraa D:ott och det blev oavgjo?t. Sa het: si ' serien ut. ollnu,ia O ly1te o 5 5zt-46o jl Irnda tud?2 76 I ll!.i*9n o 7 5?9-jor to -Zt Haldstad EP 22 to I tl 5OZ_4n y1"s z2 9 2 tt 46s Ritde Orr Z2 I O 14 4}o_52o 16 rtar n I o14 441_io6 16 F*"1 /2 7 o tj resn lrotr $qjtr ia 22 6 z t4 rk nbl_sti ti sund 22 6 I rj Idnd6 ar ttj_lts i; t6 iei_izt ri -dtt notela, fk Sund vanr santliga hallen. 1999J?!93 vt!a fjerde plars i dtv,, nen 1989 kodr Kalle tiflba.l6. och sak r bti]cjade att hdnda, en po:ing till se--hade vi varit i tvaan, vj kon en poerg eft,ei sex llatcher i den egna ettai. Nya_ tag siisongelt l99o-91 och oet btjrjaie verk_ li8en stralarde, tlo lake vlnster och alla ;drade nar fdrsta fdlluster skulle toma. Den kon not Vinco och sen not Bjarnue, netl E6t koo laaet igeo och avelutade genom en. storvinet uppe i osby. vlngten i Osby kandes exir.a skan 9:1_ v"ar- n:innfieqt osby soe satte krokbe; fijr oss 6ret iruran till och med i var egan ball. Har ha! vi arets serie: I I( sund 16 tt tot-aj----4 Es16vs IIF t6 rt o t ]re9_4i,l, Iitdde L6 to _riA 2t 4 3J:irdums II{K a6 2 I tie_ial ia 7 IT*..._!9 7 t 8 yt-tb o ir uaoy uk 16 q I I Jlt_tAO tl 7 Bassleholno HF 16 i, 9 6 {eajao ri nb urer?a t6 1 2 D?Aa_rA2 I 9 E:irliivs IF 16 2 z 12 lloteras,iljti ; kerl att vi vann bada ggrlgerna ajver Esfijv och varu.r eve! I6dde hedla och spelade;avgjort i Lirddekirpinee.

8 tein!!l! IT 21 t VtklrSeaa6 2 Ef BJ6aen, EK ryit. If IX S'tud8 vaadliltteprir g f VittngaEss Itr 2 Betliivd IF, SX Edpcobee, Ldd. IF ICI - EolB v odrilrgslels. i 2 Y*ttgerd.s IF, ITFAdla sp obte, EF OlYrPt.. ql1dthops v rd.lrgbltrlr' 1 E! o\fpia 2 llr G1e t l$8i 1 E4LILt J6Dk6$.!A &1dshor,6 vadd.a8bfd8. Fo-tlif, C. I IFK Ystsd 2 E 4, Llari, Es16v6 EF t Yttslitvs E z n ornpre Jbllr Lr66oar rep 19 P t tll^dun o

9 . -9- E lslngboltr ErDdboillalllr!. raldd.lgbte1'ls. I mtr/idrd4grd r6d 2 thve It cdt bolg, Er Ihott SeLldd, X.Llit EP TSUXIEmK!,Itri If Soldr v.ldrlearl,rls. Blt8ta fiirqdrr. I Ylll!.,E 5 It EF oftlpf.s Enr^,uldssad E 4, Lnltd th?g Mlitoboa8 If SrDd ks{ LDd &dabeolr Il StlJrlpE If lx ltlott Erlltt d.2tp '2op r)p 12p Up 11!.lop lop 9p neguttat qp SUND. rojkar!;. I FoJka! E den ynabta eldersgmppen deltog 15 lag. IK Sund var qrcket nera att viju a tevling n, i finalen Btod det 4_4 efter full tld v"arfiir fttrldngning ne6te tlllg?ipa och t dedra varln limds grd ned 6-5. Stefan Dahlkvist ha! ved<llacm fatt h et lg ng, ftin O till final 1 Cup Sund tyder FA leget trivs ned \rarandra och ett ttaningen skitts I)a ett bra satt. IK,Sund varllt sin kvalgnlp Ded 5-4 oot Iemdagatd 2,,-2 not creve och 5-, not Viklngaraa. I stutspelet blev ;et 6-, not Legan, 5-2 rnot Mebeck och!-6 i f inalen mot lrmdased r. Slutstiil I Iimda ard 1 2 Il( Sund, olyepla, rydebiick t fuve Itti Jbnsson6 vaddrlngbprls. 6 creve U- Viklnga]fia 2 7 IAgaD f 12 Vl-nslitv L I Ir4En 2 It VindLijv 2 9 tulrdas8rd 2 14 &debeak 2 10 Vttlrtgarre 2 15 &iv!.tngs

10 P IK SUITDS S ommlntlivt]l{c RESUS. \/\./\r'-, ^ '.\7-\..!,* n i\l l h I LU *N -o re rl, \ / tl l0o,n' + e Skicka ditt svar i ett slutet kuvelt tilt Ut Sund R "evagen O R&A. Iark kuvert et,, softnartavlina,, Senast 15 august i vill vi ha ditt svar.. J priser R:itt vinnare i jul[av]ingpn blev petcr Ols.on 50:- Irlrt^n Hedlund och Bjijrn Hedlund vanl er:a 25:_ BEGAGIIAIIT BII.AR kipe!-sjer.-blrtet Verhgtad och fei!65ljnlna &Jk DahlbelaESatan t-59 felefon q2/fttaoo!.11.lii1fiirdeduna Bengt t'tatiraq,

11 - tl - SaJsqs+Ela-Sgt!su2LgL Div 2 iir lottad och vl vet degar och tider fijt vala herdba_ Datcher.. Nar"hitstooggrg n er ita" (t"lrr" eerlen spetat)?r ettan och tvean till!r kvatserie, darcfter fortj;l;;,s:: tlen och den son vlrmer kvarvarr "'-^'*ande serie sa rtar :ir i"tt"ine;l-- 8et tfll kra16pe1. rhdes 4/10 rk srlnd t9.ro - Halnstad fip Ritde Ol.!r _ IK Sund - IK Vareo _ IK Sund I.redag 25nO suna _fit tg.ro _ rculii Lixrdag-jd II}i BlA r,araae g/rr i? ffi tr.ro -_ ihj o".r, :. fitr'olynpia _ ]I( IYedaA Sund 22nf.IK SGd- tg.ro _ Ktsv.tinge EK IIK qllte - rk IYeda st'd 6/f2 IK Sung tg.to _ rrsu Irlndg AI Fledas,/t rk sund t9.ro _ il#;l : _ lrgu _ Il( Sitnda Sund 124 IK Sund lt.to _ HI( Eylte Kivtingp lx _ IK Sund IYedss 24n IK sun; DJo _ Hr otydpia Tea.n.Dlott hedaa Z/2 rk suhd r9.ro _ il ili :. F!I,t I rdagerd _ IK Sund Sttndag 2r/2 II{ Sund tt.jo _ tk Wargo fteda8 28/2 rk Sund li.io _ Ride olo "robdea 5/, Hal-astad Hp 19.oo - -tx srnd HELSNGBOFGAB. Kvalitetss parationer rvrlifa+c.ah-'+r^^^- a-. for offs t origipfngnttiltg i scitli. provtryck mont#nssivst m - istork provtryckssysteni Tel , , Fax Kvrnstensqata.l 8, Hehingbo

12 IiF DIv. 4 noflra henrar. Div. 4 dar velt 3-1ag ska spela er lottad och nar det gefler spel.dagar och ti.de! a! vaia hemsmatcher och ed bortaeatch &lar. Vi bijrjar not ES Stelra den. 1OAO. Torsdag 10[ IK Sund - ES Sterra Csliivs IlI. - IK s-und,lorsd,ag 24/70 I9.4j Il( Swtd - ItrX Xhislinse HI{ lskan - IK Sund Tolddsa 14/ r( Swd - SroniiLla Toflaq)s IF - IK Sund Torsdag!,42 19,45 IK Sund - BAnl6vs IT Tisdag 10/ Ballingslitv Kitk- IK Sund ror 'dag 2A I( Sund - Batlinastijv IAjk - Eerrltivs IF - IK Srmd torsdag 2J/l I( Sund - fouarpg ]F Br.os*illa AIK - lk Sund 'Iore,da9 5/ ]I( SDnd - n{ A6kar IFK KNISLINCE - IK Sund Torsdaa 2Ol IK Sund - Eslitvs HF fs Sierra - IK Sund ivb{ KAN Det ar inte bara A-laget som kan s!e1a handboll i urrg dobsselie1$a koe pojka! C p& andra plats i Sk6ne6elien. bjkar D kom pg ardna dats i Helsirgborgsserien och pojka! E blev tve 1 Cup Sund. Se har Ber pojkar C se''ie!! 1 HK Bjitrnen f4 7t ? IK Sund l-4 I0 2 2 v8-11' 2?, H 65 ltiiix L4 10 I 1 2O1-tO EsLiiv lif 14 9 I 4 191:U olyrpta r22-r5t 9 5?dlsernarmen 14, 0 11,-a94 6? Tone1illa ffl{ llarge f4 2 o \ lyv?tf! sa har vi jnte fatt serierila fren Helsingbor& handbolla.llians men se h:i! 6er lagens tabellrad ut. IK $md pojkar D 12 9 O t ) IK Sllnd lojkar E 12, 1 50-? r 11

13 lnsutfle l{eo rk snnd _tr_ llla tle eekticnerna i IK Sund ha! hautt ersitte i LLubblokalen. I hardbollsektlqren 6oD tillila a! huvud8tyr tse omvaldee Iars tl.1l ordfitlande och Stig fitnsson lnveldeg i tlrrelden d:i.r her! e!6ette! Dan Erlksson aod avglckr Eengt l4atteeon och BeiDJr tllitg! en valdes tl.1l stjrlel8e;u!tr)_ leante!. IaAtedare fit! A-leg t l(erl Fsttersson och son ny lagledar fiir B-Ia et valdes Stefen C1ausen. I Stindalens ledaktlon oeiraldes I lf Sv nsson och qn rla r Jiindson ssdt r[rvaldos KarI letter.sgon och Benny lhijse!6 n. Til1 ledsdirt_ er I Eelsl-ngborgs fiendboualllais stl.relsen crdvalales IanE Jijnason och qrvaldes Bertil thulesson. Medledsavgifter! faststd.ll.des tilt 2OO!- fttr firllbets'lande, 150r- fii! skolurgdon, tuder.ande sant notl,n?ir r gad IOO;_ f iir lessl.va xdedlemar. Ungdonagektlonen son ockse ht l elsoijte odvalde BenSt Jdnsson och nyvalde Benr$r Thijgeasen. lertil 1lurssson nlrvaljes son Gtlrr,el8esuppleant och Ibrl Etiksson omvaldes sorn onbud i llelsingborgr Ungdomsted. I l4otlolrsektionen oltrvaldes Alf 6to1t 6on ordfiilande och aoo etjrrelseledamot onvbldes Arne lbrsell och 4.yalded Rog! Pl teryd. till g"uppledar f?ir inoohusfotlou omvaldes Clrhar Jiinsscat, fat! Jogj.nA Olle Ste.o, fat fmebandy Gnrar Jiinesotr, f6! ko4handbou IOas Olsea och bad&intol e'rmar,fdn6son. Efter ltttesfitr+endtinsaha delades det ut!!lse! och Dtaketter till DedleEnama. och sa bjijds det pe kaffe ned dopp.' stltds cttp lret Sunds Cu! den 25.te I ordnlnge saol.ade totalt L1? la8 inr:ilmat Cup Su-rd. u 2f 6n ny g.rapp fit! d,r,et. varme av Ii]l< Ealna 6on ockse varm Junlor rulden. FoJkar A valm6 Ev H 4, flrn D)nd Dedan o\yrpts venn po]lkar B. hlk,a! C venn_flk Ystad och pojkar D m}r/hndaseld, I pojkar E Cup Surld stod nellsn Sund och Ilndagl,rd ion efter fitr1aineni4e kunde vlula bed 5-i. Villn8?ha blev besta llr nin8 och tog even Stola clabba:rras pri8. Itr&tiotfber ft n Sund och flrn g lsingborgts doears_ klubb.eaa titl att allt fuuerade. IK sund t;k; f6r et; rycker llnt albete.

14 -14- IUIL rlna I TO4IONSEIrINITI yotlohssektionen har ock6e haft en fin sesong,. lled 2OI deltagare i olika aktivlteter kan nan kiinna 6iA n6jd. I korpels halrdbollserie kob vart tag pl fjerde ptais, serien blev till slut sa har. I Brandkar n a4 t4 O O A 2 trlligoscandia V -786 J Helsineborgshenl nb-1r7 1'f 4IK Slmd Drott ) 12 6 Am-bygg 74 5 I I 2OO-22t 11 7 G{L]fibe} Bengts.nal*l 14 2 O 12 15r I va! lntelfia i! on]iusfotbousse':ie ha! sex lag spelat och de!! se.en se! ut sa hdlt 1 troltrans 20 \t 2, 2Ko O 4 6 t Rockers 20 )-2 O I 4 Clock 20 B TT Sund jmiorer It a g2:lr4 1A.85-1dl \26 72 Inn bandy ar en annan g?en son vi haft och dqr selien se. ut se h:i?! 1 Koltratrs a2 9 O t e9-4g 18?!o9ke! \2 7 o 5 7o-:l9 t4,t? 72 5 o 'l 62-: 10 4 Slmd Jnnlore! I t5-9o I Y1 har l-raft en g!ul& sot! joggat och deltagit i Spring! tide, IlJarna4)stDdan, Magrihill8ruadan och Skannelof,pet e Steen, Tomry ttijuer, Kemeth Saanelsson ocfr fe'.iit Tln.tFesson a! negra av joggartra son iir flltigt i elddr.

15 --L)- ' rot{drs8[ n ToPP! 'fr ir\inggr Llfii! ng6te sesott8 e! 1 full agng och har pagatt utder tve na'ledet ned tliining tle ggnger i veckan. Vad sod g'ller nu ar 4tt skeffa 6i8 en bra det ar att ho1)des att alla apelagra i+se? d6tte och bysabr upp den ord nt1i8t EaDt helle! den ul4,e. Yt bar loet oss neal s'm.4sta1la hur ngnga grnger Dn har t*inat dessa tve nanader. Totelt har ddt fumtts 24 tiufiillen att ruste upp fftreasai! att epela hardbou. Glnger. % a nus Bra[dt 9 tb Jonas spangpnberg Fekar Lmdgr n Bo webe! Hl}ael Segelsson 1B 75 liul<ael IavLn Seinq ltritgea tr 10 'l 42 Fer lberg 29 ULf Jihsscdr 9 tb Hgksn Jitnsson f4 58 Svdrte Evertsson 2 B &rlste! Jdnsson t 7t Joakis Notdgr lr 20 It Feter Johansson 4 11 lla nus lnder solr I'la nus Helhet l8 7 5 Ibnlel trldk 5 2l Janae 3:ick B tt Paul Fell!sson 4 n Bengt Ottosson 9 tb fonas Sengtsson 7t 54 Totalt ailt4l dettaeare 24 Delts are I genonenltt l)er Bgng ll Senest!:ar, ijre t fdlsringto etc, kan ha ldvelkat delta airdet i treningen..e,lrlrrr.!rt 9-h g rrd till nfa v-ee q&r- 'Eei tertlrd ss svlra vslko ma ; '-'l r.. Vuldahop (u.tr.l.nl-tottbgl.t la m 5t. SVEIISKA If POSTCEMNAIIil?oslord6, btrh'rb6t. 206t 22 Alrt I tontl, S?otr? sttg^mt tortnrricsv tol.?fl a urjli[nrn6 Qul&a,hop Storgatdn 52 ItiSar*ie r el 4&21. W- Gih.itt

16 o,r1 g g Ir tl {j d o g o! '-l (Il C O O acd Jd.4 sdirfi '.r -.tr-gfl _-H! o Fi A'' '.{ Fq < O-orl ( n o o o 5 5 yo,,,h 6 r.8.flu 8o' be i sd; g C -o ur ob o.d lr O -u -l (l) ifi H O OH&l ootu rt!1 :O.C) njis c+r E'dE'3H c h(/) > -l 0, C lr (,l qtq C o. o o+r c XEParrO g.g*'83 o.d F1 a0+ c Fr.rl Eolf,Hz o qci Si o -PO O J4 (rr!1.d F) ( d ( o - O. >rr i oi( i: P" S,.9 H d=* ba A.. A. P(,IO) HEdfi f; o.a( F) E d.l Ir.!-l C lr o > ] O G E H tr$ 6= o o(/) tr g) ul.o. OO lc o< qod H & :o Fr oi3 I^oPFlC Fi (D (\J E0 FCd.H d:_ > rr rq.d.rr (, -tq c.o O E c.o :!50i(/l d > t o o > (, u, (tt ti o(! o c t aea33

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik

F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik F r å n r e n ä s s a n s till R o m a n tik U n g re n ä s s a n s 1 4 0 0 -ta le t P å n y ttfö d e ls e a v a n tik e n (rinascita) a n v ä n d e s fö r s t a v d e n ita lie n s k a k o n s t h is

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Var kristtrogen fröjde sig

Var kristtrogen fröjde sig Aé ogler ar kristtrogen röjde sig Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik h ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar krist-tro-gen ar kristtrogen röjde sig ar kristtrogen röjde

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND

UTI. BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND REVISIONSBERATTELSE UTI BOSTADSN,.iTTSToRENINGEN S :T THOMAS 6srna vallgatan 43. 2236t LUND Vi har granskat Arsredovisningen och ett urval av underlagen fiir elopp och annan information i riikenskapshandlingama.

Läs mer

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2

FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 11.1.2 FOrsfrkringsavtal Fdrsiikingsnummer SP8331 1"1.1.2 i'j;}t'{$s'$1{i!!&{$$n;i,${d$3ijij,ij.li-s+}{},ji${'lii'{jii].j.$\$as{i.ij.si.s0s.$l..\na}r${$s}s}ti1s{{}$ 1 {10) Mariehtilts Bygg & Konsult AB Organisationsnummer

Läs mer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer

Förslag Allsvenskan 2009. Kommentarer Förslag Allsvenskan 2009 Omgång 1 (5 april) Helsingborgs IF- IFK Göteborg IF Elfsborg- Hammarby Djurgården - Örebro BK Häcken - Malmö FF Trelleborgs FF- IF Brommapojkarna AIK Halmstads BK Gefle IF FF Kalmar

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar

Symmetriska komponenter, Enlinjediagram och Kortslutningsberäkningar 0-0-8 F6: Per uit system ymmetris ompoeter, Elijedigrm och Kortslutigsberäigr t i Per uit (pu) beräigr Aväds ot iom elrtei och eletris drivsystem Ager impedser, strömmr och späigr som reltiv mått. viss

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Protokoll SFB 26/2013

Protokoll SFB 26/2013 Närvarande Se röstllingd, bilaga 1 Plats Scandic Hasselbacken, Dj urgirden, Stockholm Datum 26 september 2013, kl 16.30-17.45 Svenska FlygBranschen årsmöte Protokoll SFB 26/2013 1 (5) Kallelse har utsänts

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott

2(110-11- 6. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86. Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad. Expediering Kommunstyrelsen kommunstyrelsensarbetsutskott ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 86 eg PROTOKOLL 11(17) 01\ 2010-11-24 Kunskapshuset - om-, och tillbyggnad Bilaga 9 2(110-11- 6 Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen tog i maj 2010 ett inriktningsbeslut avseende

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015. locum. VÄRD FR VÅRD 2015-05-07 2015-05-28 - ÄRD 12 AMÄLA r.oc 1501-0234 1 (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003.

FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 2003 ARSREDOVISNING. Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 2003. ARSREDOVISNING FOn Bo s rad snarrsforenrngen s MEDJAN 3 Styrelsen avger hdrmed Arsredovisning for Brf. Smedjans verksamhet under 3. Fiirvaltningsb erfr ttels e Styrelse Styrelsen har under hret 3 haft

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång:

Fia med Knuff. Är ni med? O synliga röster från publiken: Sång: O synliga röster från publiken: -Hej du! -Hej på dig du! -Sk a vi hit t a på nåt? -Ja det gör vi, men vadå? -Jag vet int e. Hit t på nåt! -Sk a vi spela nåt roligt spel? Fia? -Ja, vi spelar Fia. Fia med

Läs mer

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket

lreffi* å! utfärdad av ackrediterat laboratorium ,.., Bedömning AtcontrotLaboratories Rapport Nr 13O31932 10'c KV Plats Plats Platspaket A Alcntrl AB AtcntrtLabratries Bx 307, 65 07 Karlstad Tetr 054-2 3O 77 Fax: 054-9 05 70 ORG.NR 55652-O96 STYRELSENS SÄTE: LINKöPtNG NN "4C RAPPORT Sida () å! utfärdad av ackrediterat labratrium Xt, rg*'

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund.

716407-0984. Postnummer. Telefonnummer. trgen oereckning. Hus A, Gdrd B. (-koordinat 6176653,1. rostnummer Postort. Postnummer rostort. Lund. fgover er Agarens namn Brf Jdrn6ldern C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress - Kon ifter Energideklaration rersonnummer/organisationsnummer 716407-0984 Postnummer 21135 Telefonnummer Postort Malmo vlobilte

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015

PRESENTERAS AV KUNGLIGA SVENSKA SEGELSÄLLSKAPET KUNGL SVENSKA SEGEL SÄLLSKAPET INBJUDAN. Inbjudan till KSSS Business Cup 2015 KUNGL VNKA GL ÄLLKAPT PRNTRA AV KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN Inbjudan till K Business KUNGLIGA VNKA GLÄLLKAPT INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 INBJUDAN - K BUIN CUP 2015 KPPHLMN 25 CH 26 JUNI UNDR ÅF FFHR

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter

Lyftredskap & Lastsäkring - för industri, lager och transporter Snabbsurrning MINI Sortimentlåda innehållande 10st av tre olika längder (1,5/3,0/4,0m). Försedda med streckkod. -04 04-0 0 4.1 Art nr K42 CE 002 134 (komplett låda) Bandbredd Färg Längd Surrningsstyrka,

Läs mer

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll

nvu 20rr- 1 1-30 20rI- 12-05 norra vastmanlands utbildningsf6rbund 20r2-o 1-03 r(7) SammantrAde sprotokoll norra vastmanlands SammantrAde sprotokoll 20LI- 1 1-30 r(7) Plats och tid 2oll-11-30 kl. 09.00-11.30 pa Brinellskolan expedition Beslutande Henning Bask Helena Werner Shiro Biranvand Ordforande Ovriga

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

v eyqs a nnhots b er ä*els e

v eyqs a nnhots b er ä*els e v eyqs a nnhots b er ä*els e TsK/westd.a 2oog SttlYeLsew 2oog B ftwltqrawtz ft

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb,

utskrivningsanvisningar Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna ^jjjj^ Jl sss, BBil ] 7 /» 10502 [äaai.18% 3% 10488 ^yjjb, Amosparkens skola utskrivningsanvisningar Flickor: Pojkar: s va ra ren 35 (51 %) 34 (49 %) Skolans utrymmen och verksamhet Samma åsikt Varken samma eller annan åsikt Annan åsikt Svararna Klassrummet är

Läs mer

+,*^ ^ ),-. "=.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking

+,*^ ^ ),-. =.J3=a^ Avstyckning Erha[er &en Kellstorp 9:32 tig1, 1697 rfr. fdrrdttningen.avstycking Lantmaterimyndigheten Varbergs komm un Bes k rivn in g 2012-03-09 Arendenummer N117148 Fdrraitningslantmetare Fdrrattningen er registrerad Regisireringsdotum.2O(.: Q.9:..13 S.da 1 (2) Artb laga BE Akt

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015

Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Skriv- och vaktschema vårterminen 2015 Vecka 20 28 april Elever ur Ek14 Na14 prov Tyska, eg 3 Hören Lb 12 maj 12 maj 12 maj 12 maj Sa14 Individuellt val med ur Ek13 Individuellt val med ur Ek13 Imp14 Na13

Läs mer

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s

Bestalln in g av ark ivfotograferin g;av ritningar och handlingar. härmed arkivfotografering av ritningar.och handlingar en ligt följande s Kop Bbr Bbrä Lantm Lindberg Bbrg Iö Gustafsson Bbrsp Iö Harms Ebr Ebra Briö T Lundberg Ebrl Iö Hansen Ebrsi Iö Hultner Fsbr Kbr " Fskr Sahlberg Mbr Iö Strand " Fknt Werner " Knt Blomqvist Reproduktions

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Fritid för dig med funktionsnedsättning!

Fritid för dig med funktionsnedsättning! Fritid för dig med funktionsnedsättning! F r i tide n ä r DIN tid, använd den v ä l, e f ter din vilja och förmåga! Fritidens betydelse I denna folder finner du olika föreningar och organisationer i Malmö

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

P13 SLUTSPEL. 4:an i grupp 2 3:an i grupp 2 SAIS 2 1 0 4 1 7 3-4 plats 2:an i grupp 1

P13 SLUTSPEL. 4:an i grupp 2 3:an i grupp 2 SAIS 2 1 0 4 1 7 3-4 plats 2:an i grupp 1 Konsum Cup 2011 Hemsida.xls 17:30 Grupp 1 7-8 plats 4:an i grupp 1 4:an i grupp 2 Kungshamns IF/SIF/HGOIF/BIF 1 1 1 2 1 4 5-6 plats 3:an i grupp 1 3:an i grupp 2 SAIS 2 1 0 4 1 7 3-4 plats 2:an i grupp

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium

Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Bp#hn Vestmanlands Naturbruksgymnasium Protokoll Branschrld fdr Skog/lant 2072-10-76 Jtid-. iir Jc,rr. 9* 1(3) tl Att,rdt 4., tr,-.,4 Ndrvarande: Pelle L

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Vintern 2014/2015

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Vintern 2014/2015 RENYSSANS Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille Vintern 2014/2015 Innehåller nyheter från ett hospital i Florence, julmässa, vårens aktiviteter, puff för Medeltids- och renässanshelg i Kalmar! och kallelse

Läs mer

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015

Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet, 2015 MISSry 20t4-tl-28 I GYF 2014/0507-03.02 Handläggare Roger Tordhall, controller Canna Cerafi ani, ekonomi chef Styrelsen ffir Kalmarsunds gymnasieftirbund Bidrag till fristående gymnasieskola Kunskapsnavet,

Läs mer

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb

Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb ft Protokoll fran Alanasets Sndskoterklubb S1. Val av ordf6rande och sekreterare fdr m6tet samt m6tets oppnande. M6tet valde Peder Liinasaari till motesordf6rande tillika motessekreterare. Motet oppnades

Läs mer