SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SUfr'UDAil'.BN Nr. 1991"

Transkript

1 SUfr'UDAil'.BN Nr iretug 24 '.:i llu rullai det pe not div. 2 -^ai4er vj.r or'lit. Lars Ji;::,rj:,n Ur innehauet, Sidan 2 ledaren. lj9- : tv3 &edlen[ar. Sjdan 4 Kz Fs nya frpd, :11"" 9^".1 Fente gingen siltr..sidan tr,iv. -. iroan l/ dlv. /.Sidan l3 ir.mdle'l.l i.d,

2 - 2 - d- ijrkeu junga' iui-91. sa var vl tlll.baka i8en. Efter BJU sorger och tlinst lika rdnga tedriiyelser 1ra! d.t vtr tur att denna 88ng ste dver t I piispallen r da s rlen slcllle sudtrer:as. Trois n5gr:a s.k. ltitax sleladea aerievinaten heu av egen kbft. Det ar bala att buga och tatulela. fioppas ou att triinale och lagledaxe fe! del ev segerns sbtna. Det bluka! tyvaiff vara se att n:tr det ger bra e.r det spela] tras fii!- tlanst, roeaan d:iretlot t*inaren 6po1as da det ger at hacklefla]1. ipel i hbgre serle nedf6l betydll8t trevligare i0otstgnd. o.il aa*"d intressantare natcher. Lite nela upfzirtcsarnhet fran pressetr iix rrel Wvtirr fijt rycket begart. Den fijarbe- Edande triining n bli! tieta DenlnSrfrrlt och afla bolde - Eiruta stdrle totloatiott, nei.! nu uotstand t blir bewdligt tuffar. net galler att?a!a ned fran b6rjan och vinna de ".f.. "att" malcherna och inte bsra Bkrtiua lite de och de' neaersama f?irlueter ger inga!o&la. l'i6d lite tut oclr rycket skickfiqhet blir sejoulen i div. 2 L:ingE an tidtgare erjlse!. vi kan kanske t.o.n. bli ett otbblerat lag 1 del la iao;.e gerle. Teink vad skiint att elitpa de f6rhatlisa Eatcheria not de nind?e Dotiverade las n I dtv. t, let oss nu aliidjas et de vr nlla fradg8ngama och suga- pa seger*a!:anelien.tt stag. se poeitivt pa frantiden och inte lara ae nhaer soo otvivelaktist finnes. $md6 Cup av argang -91 hat aveelkats ned aedvailis a!a npijrsfinese. Drygt ett hundr4tef ungdcitlslag 8eglrrr i a" oi ry.- ira6seee. ryv6rf e! den ttd f6!bi da g"i"ft *"lotmp*"sen tyckte dct va! vart att offra na la sdal tmi lt irdet::ar pe tavlingen. NeJ' det skall u"""- lopi.ic etler nesot armat 'tstsaskigt' fit! 6tt fa Joulra1i8ter oa_soortreaittoneeta att laffta stugviirnen och d t! bekvzi.lla itot*. t't"tt beh6ver kanske panbna dagbns tidningaz atet att Epelare och degs fa[ilier representera! elr 8anak4 -stor topt*ft fnt. bara vad betraffar tldntngar utan 6ven fijt ded -i" son armo[se]aa! i tidningama. "" "f.t" sofilar dtskas fren den fradsida av Skine son vls6a envlst betr.lda! son baksida. 1.S. i,-4

3 lk SUNI}S klubbtlddng Adress: RAAnlgGn gtl 2s3 70 HBG Radaktlon: L.lt Sv.n3!on 0(35 t1746 Gunnar J6ns3on,4iu26/J,' 26 Itataaflta trauport16rr.dlar.! lo8 lotlbhctar d.t lltla t6r.tag.t! retdlghct E d d.t ttora fitrrtag.ts rc{i llrat. SEI( TTA }IDIT}IHIR. FeD nya 6pel.are och n ledare h!il6a! vi valkoera t va! fdf ening. tr?ister Jiinsson, Pete! Johallason, Joakln Nordgren, &niel Fraric och BendsBor ar de r ya spelaoa, av de6sa iir Pete! Johan66on hellrah.stefan Clanae8r ska varca Led6- fiir vert B-laA, Vi hiilsa.r al.la hjliltligt v:ilkordra i ver fiil\- ening. Il( Sund deltager i. FK Sirius handboll turrer:ing Tagdaekker Cup lijrdagen den,1 augusti sa.&t E6ndag n den I screen S0llEU?if,* w3000 9lff9ry*ru lt- retefon 042-2e 2460, :168 HELSINGEORG Tetefax

4 KAIJTS UYA GnEPP tr6rsta testen fit! IK Sunds A-fag blev I sesongrdebuten rii vttiog"-"" u 21. Ett nytt arepp pr6vadee ' Datchen "o.rj." i tre perioder on 25 ninute?. Kalle v*r 1ag1ed4!e "iaua" t"a sex6r och tv, nalvaktet pe"tenen' ltardru6 Ander son, Hekan trundgr nr Per AberSt l4agnus Heri4 rt llikael Segelssonr llagnus Brandt och Bo Veberg va? 1'6rst ut '"a of"r *i -wlu""e }ra nu; gellnetl gav sund ledningen Eed 1-o sotn 5"r'r. ot"de tiu 2-o' d:irefter biiljade spelet flsn.iir iirfr"r."-t a Slmd l ledningen hela tiden. vid 5-t bytte ir-a itt p"t"" Johansson sod Befvakt och 3eru[r Thi;gpr em t uii fatt""-t, &insson' ull.ael l vin ' Joacin Notdgtelr. o.fr.lat-" Bick son utespelare. I{lka'n J?insson lnledde bytet rn"a.tt gtta ett smart nel 6-t tiu slmdt saerle "!"]"ry- - *j"j"f:i i.p dodslutet efter etr kalaepaesning fre:r uf jlo""on -t"ft"" Vikirgatna fick 7'5!e sttlaff' f'a"*ta o.rioo"n ttll sund?j eti rattvlst r suftat ' sund6 ;;;i;;'l"d. fitlbettrat siit pessningsspel avsevert och det dr fa f"fpa""nioear. IAlv"ekterna l4agnus och Peter a erad bra oelian stolpaqla. Peliod 2. I andra periodm vise6e-guerg hur nan Sijr konstuoal.och n'1"-o. lrrd""""*,!fidade en stlaff ' l'lagnus Blandt visade - ;;;"J- f6-as" att aitra nel frln kanterna och L seeel- ;;; ;; Delas;1ist fr.ame och ajotde tv' flna nal'.janne la.t "l"iai att han kan skjutat tva oel blev r sof'tatet f6r halls de1 i ndt"a Perloden. errar" perioaot sluiade B-? tiu Sund och batr hijl1 spelet ;;;# ' kanske hude nan iinsk t ett battr fotar6ete i i fiilevar:et. -Pe4gSlg I tredie Derioden gick Sund upp 1111 ledning n genon ett ii"i rh "" rbr i,bers och ett kanonekott ' nel 4v H&an ruaaar"n o.h det sta; vid stelhin8ed 1"9-V til1 ir-a"tft det bla.ck out bede pe sundbspelama och dodblsra, vif.irln"rat" ta! ledningen f6r fijrsts 8en8 n -och det biir 2l-19 tiu VikinSarna itmair sund fa! fart pa "..t"i-""ft-"r*t kodner ifaat 'rtll soo b1i! till viki.;;". Tr dje perloden slutade 1l-7 tj11 vjkinaarna' fredii perioaens-spil visade ett sund beh6ver fttrbattra "in ionifltio", ett battre foterbete I fiirsvar t behiivs ' Ualshrttar fiir Sundlyra nus l{ellne" och Eakan Jdnsson va!- dera i. I{asrus Brandt,' Bo webets'hakan I$dgaen'fjkael Segelson rjanne Sack \ralderra 2 t8etuv ThdSersentl t ADerg och U1f.I6nsson vardera.l'

5 - ) - rorta XTXltE I llorge at!3 n la*ter eller vad stige oe att Etrvaaq: ac bl't lho us lnderseon f.gn Dtott fitl' SoOooOt-. f haddoaltuanhans er det nycket lengar iiven on det :i:r ^6tFt tts-t fotbo1l. Kanske har tuan en och arnan oljeshejk I fd!.otd8roe I [orge. Intalet 6! 1a:re ftgo otf";i.i'4 "". Unater atet genena eret kod ett t-tal spelale tlll Seeriae, Jeimfitrt ned ett lo-tal ttdtgare lr. Dgli8t ned publtk i elit8ertsa rede! aten ggngna sesongen. Da lockade valr hitasta.ed.e lst5llet den ;in;ta t''lbliierl la 16 easonger, tuttiga 9f5 &kldar:e per natch, i{. jo ai ha! Bnittet bala yadt ftiale tvlt Brnger. lw binsb_ I Eeleingborg krn det t1i ntgot fitt fdrenjngama? Hrso nar-ler pa att urdersiika on det a! realistiskt att p.ijra ett fdlsiik. Pe tal om len8ar sn kan Eelsln8bolgE Een konster att hiija b{* +" fdtentlrgaera. Eller vad saee on en hyr shitjnina pd l:at vr.r klubblokal, en hiijning rned drygt t9 OOOr-, &ononichef fiir EelsidgborSs Eern er Ior$ten Carlius son tiulka ar ordfiirande i [160, tala on att sltta pi tva stolar. Konsten att ta betalt kan vett fii!'bund ockse, ijvergengsavgiften har tredubblats och startavgiften fitr'ett div, taa ii? t?20a-.86r en lrda div 2 serie tar nan in dr/et,g OOO bala i startavgifte!. UTF6B TRANSPORTER hgen fanspod [r t6. lilen t6] oss! PI.AIITERIlIGE}IS I.AGERSERVICE AB Phnterlngsvag n 7-9 Hbg Tel,O42 -t499lo

6 IFIIE GiNCAI OII,LT? Fdr femte eangen ar IK sund I dlv' 2 kan vi boppab pe "il "i.t"6r "."" oss som ett div' 2 149? il;;;;;""" & srmd sick upp i dlv' 2' devarande dtv' ' ;;fi5?;; vietelsen blev bara ett aria'naste sens var iii"-lj iti".* ocb 1a8l edere ver guldbsrmen Atne Ander -.;;ii;.";;t.n "i? serienrut u"t Y" Tl:ru,t 1 IK Sund -Lt Io i il,"ulj"" r'oe. i' i? i i 132iU iz ; H**S:i"',-. i; i; ; i ttz-tt>?! i;fi#ll*;';:- is 1, a 2ee-r21 1? d ;;Hil;?' ie 't t B tst-,,o r7. inr:::r"^ * i i i i4?-11x i: ; ;;i';:i"* i; t t i t76-15't e i""il;-il;-- re o 1u a iir i""'#. ot" ut och fi;r#inten var sto? itf6r ver eteri"^"t-i* r.ag'* selie. l'len Gdta vafiad vax nelva'kt och iii".*"-irj"p"t*en' o!sa]9 han ville tltina bede $axt o.tt Vittnga.na saottdlgt. or"" """rj uo"i"ae bta-och vinsterna ladades uppt nen Ig.'i"t.iti-""ti"i gict vr pe fiiduste! Dot enkla la : nea-kon iiii'"r"t-il-il;e ptats- fvr:a po:ins efter lar se hiir sea Felien ui! i1ts;' L5 I 4 45Yt29 2! ;;;;^ 20 ti r. 4 t84-t1g 2l r i-n?'i..i r.to"g zo ii o J99 29 I xiiirn- i.-a I ; i?"ffi'-?o i r 6 45r-te2 4 I #;'; 20 6 r n tt14o1 n, ; il# o 12,25-rl5 r5 i -r?' rr:ssrerrol m zo 5? lt ]? ; ;;Y;-t"d L t4 t ]] i"'il;; zo 4 r 15 tzt, ii o;; 20 t L t6, i;"; ;trya kon vi pe sjunde-plats och tranaten l'ar ddr k:inde l'logens Ct?ne! son spelat flete' hmdra I andskanle! Ft;;il. iyji '."" a"r'"rut pa det roliga vi.6lte ur ""il*-urt"" "ii r," l*t"t pa elftc plats' gen tog det ;;;;;-t;;,-*t vi llrckades komra tillbaka' rmde!.dessa ;;;;;; t yar vi qfclet nera flera tr i nad och vi ti11."i"tj l-"1" tut l.l"k*d"" inte' 1984 hette triinaren och i;;;*" Karl Pettersson' tvvarr kunde han inte pe. gtund ;;"#;i; if,rts'itta' treo je. g -nsen.i div 2 ko-n-vi sist irj"e'rq". och nl Ta tnel hade raddat oss Bvar'

7 Vi lanlado son aagt vad av W&n 198i rien kod tillbaka och vann div t L9 64l ned 6 po:ings ijveb'ikt. Triinar.e och lagledare v4r Bo Atrre.Andersson(f5tlsarens son). f6! fjerde grdgetl i div 2 nu trodde vi att vi skulie hr.tma htlla osg kva,r nagla gr, nen icke Fa nlcke en enda poiing och ett lill hade Ll.r.et oss kvar,,l ledde i lialn_ stad iiver fbd hott dl nagta sekunder aterstod men ata kvltteraa D:ott och det blev oavgjo?t. Sa het: si ' serien ut. ollnu,ia O ly1te o 5 5zt-46o jl Irnda tud?2 76 I ll!.i*9n o 7 5?9-jor to -Zt Haldstad EP 22 to I tl 5OZ_4n y1"s z2 9 2 tt 46s Ritde Orr Z2 I O 14 4}o_52o 16 rtar n I o14 441_io6 16 F*"1 /2 7 o tj resn lrotr $qjtr ia 22 6 z t4 rk nbl_sti ti sund 22 6 I rj Idnd6 ar ttj_lts i; t6 iei_izt ri -dtt notela, fk Sund vanr santliga hallen. 1999J?!93 vt!a fjerde plars i dtv,, nen 1989 kodr Kalle tiflba.l6. och sak r bti]cjade att hdnda, en po:ing till se--hade vi varit i tvaan, vj kon en poerg eft,ei sex llatcher i den egna ettai. Nya_ tag siisongelt l99o-91 och oet btjrjaie verk_ li8en stralarde, tlo lake vlnster och alla ;drade nar fdrsta fdlluster skulle toma. Den kon not Vinco och sen not Bjarnue, netl E6t koo laaet igeo och avelutade genom en. storvinet uppe i osby. vlngten i Osby kandes exir.a skan 9:1_ v"ar- n:innfieqt osby soe satte krokbe; fijr oss 6ret iruran till och med i var egan ball. Har ha! vi arets serie: I I( sund 16 tt tot-aj----4 Es16vs IIF t6 rt o t ]re9_4i,l, Iitdde L6 to _riA 2t 4 3J:irdums II{K a6 2 I tie_ial ia 7 IT*..._!9 7 t 8 yt-tb o ir uaoy uk 16 q I I Jlt_tAO tl 7 Bassleholno HF 16 i, 9 6 {eajao ri nb urer?a t6 1 2 D?Aa_rA2 I 9 E:irliivs IF 16 2 z 12 lloteras,iljti ; kerl att vi vann bada ggrlgerna ajver Esfijv och varu.r eve! I6dde hedla och spelade;avgjort i Lirddekirpinee.

8 tein!!l! IT 21 t VtklrSeaa6 2 Ef BJ6aen, EK ryit. If IX S'tud8 vaadliltteprir g f VittngaEss Itr 2 Betliivd IF, SX Edpcobee, Ldd. IF ICI - EolB v odrilrgslels. i 2 Y*ttgerd.s IF, ITFAdla sp obte, EF OlYrPt.. ql1dthops v rd.lrgbltrlr' 1 E! o\fpia 2 llr G1e t l$8i 1 E4LILt J6Dk6$.!A &1dshor,6 vadd.a8bfd8. Fo-tlif, C. I IFK Ystsd 2 E 4, Llari, Es16v6 EF t Yttslitvs E z n ornpre Jbllr Lr66oar rep 19 P t tll^dun o

9 . -9- E lslngboltr ErDdboillalllr!. raldd.lgbte1'ls. I mtr/idrd4grd r6d 2 thve It cdt bolg, Er Ihott SeLldd, X.Llit EP TSUXIEmK!,Itri If Soldr v.ldrlearl,rls. Blt8ta fiirqdrr. I Ylll!.,E 5 It EF oftlpf.s Enr^,uldssad E 4, Lnltd th?g Mlitoboa8 If SrDd ks{ LDd &dabeolr Il StlJrlpE If lx ltlott Erlltt d.2tp '2op r)p 12p Up 11!.lop lop 9p neguttat qp SUND. rojkar!;. I FoJka! E den ynabta eldersgmppen deltog 15 lag. IK Sund var qrcket nera att viju a tevling n, i finalen Btod det 4_4 efter full tld v"arfiir fttrldngning ne6te tlllg?ipa och t dedra varln limds grd ned 6-5. Stefan Dahlkvist ha! ved<llacm fatt h et lg ng, ftin O till final 1 Cup Sund tyder FA leget trivs ned \rarandra och ett ttaningen skitts I)a ett bra satt. IK,Sund varllt sin kvalgnlp Ded 5-4 oot Iemdagatd 2,,-2 not creve och 5-, not Viklngaraa. I stutspelet blev ;et 6-, not Legan, 5-2 rnot Mebeck och!-6 i f inalen mot lrmdased r. Slutstiil I Iimda ard 1 2 Il( Sund, olyepla, rydebiick t fuve Itti Jbnsson6 vaddrlngbprls. 6 creve U- Viklnga]fia 2 7 IAgaD f 12 Vl-nslitv L I Ir4En 2 It VindLijv 2 9 tulrdas8rd 2 14 &debeak 2 10 Vttlrtgarre 2 15 &iv!.tngs

10 P IK SUITDS S ommlntlivt]l{c RESUS. \/\./\r'-, ^ '.\7-\..!,* n i\l l h I LU *N -o re rl, \ / tl l0o,n' + e Skicka ditt svar i ett slutet kuvelt tilt Ut Sund R "evagen O R&A. Iark kuvert et,, softnartavlina,, Senast 15 august i vill vi ha ditt svar.. J priser R:itt vinnare i jul[av]ingpn blev petcr Ols.on 50:- Irlrt^n Hedlund och Bjijrn Hedlund vanl er:a 25:_ BEGAGIIAIIT BII.AR kipe!-sjer.-blrtet Verhgtad och fei!65ljnlna &Jk DahlbelaESatan t-59 felefon q2/fttaoo!.11.lii1fiirdeduna Bengt t'tatiraq,

11 - tl - SaJsqs+Ela-Sgt!su2LgL Div 2 iir lottad och vl vet degar och tider fijt vala herdba_ Datcher.. Nar"hitstooggrg n er ita" (t"lrr" eerlen spetat)?r ettan och tvean till!r kvatserie, darcfter fortj;l;;,s:: tlen och den son vlrmer kvarvarr "'-^'*ande serie sa rtar :ir i"tt"ine;l-- 8et tfll kra16pe1. rhdes 4/10 rk srlnd t9.ro - Halnstad fip Ritde Ol.!r _ IK Sund - IK Vareo _ IK Sund I.redag 25nO suna _fit tg.ro _ rculii Lixrdag-jd II}i BlA r,araae g/rr i? ffi tr.ro -_ ihj o".r, :. fitr'olynpia _ ]I( IYedaA Sund 22nf.IK SGd- tg.ro _ Ktsv.tinge EK IIK qllte - rk IYeda st'd 6/f2 IK Sung tg.to _ rrsu Irlndg AI Fledas,/t rk sund t9.ro _ il#;l : _ lrgu _ Il( Sitnda Sund 124 IK Sund lt.to _ HI( Eylte Kivtingp lx _ IK Sund IYedss 24n IK sun; DJo _ Hr otydpia Tea.n.Dlott hedaa Z/2 rk suhd r9.ro _ il ili :. F!I,t I rdagerd _ IK Sund Sttndag 2r/2 II{ Sund tt.jo _ tk Wargo fteda8 28/2 rk Sund li.io _ Ride olo "robdea 5/, Hal-astad Hp 19.oo - -tx srnd HELSNGBOFGAB. Kvalitetss parationer rvrlifa+c.ah-'+r^^^- a-. for offs t origipfngnttiltg i scitli. provtryck mont#nssivst m - istork provtryckssysteni Tel , , Fax Kvrnstensqata.l 8, Hehingbo

12 IiF DIv. 4 noflra henrar. Div. 4 dar velt 3-1ag ska spela er lottad och nar det gefler spel.dagar och ti.de! a! vaia hemsmatcher och ed bortaeatch &lar. Vi bijrjar not ES Stelra den. 1OAO. Torsdag 10[ IK Sund - ES Sterra Csliivs IlI. - IK s-und,lorsd,ag 24/70 I9.4j Il( Swtd - ItrX Xhislinse HI{ lskan - IK Sund Tolddsa 14/ r( Swd - SroniiLla Toflaq)s IF - IK Sund Torsdag!,42 19,45 IK Sund - BAnl6vs IT Tisdag 10/ Ballingslitv Kitk- IK Sund ror 'dag 2A I( Sund - Batlinastijv IAjk - Eerrltivs IF - IK Srmd torsdag 2J/l I( Sund - fouarpg ]F Br.os*illa AIK - lk Sund 'Iore,da9 5/ ]I( SDnd - n{ A6kar IFK KNISLINCE - IK Sund Torsdaa 2Ol IK Sund - Eslitvs HF fs Sierra - IK Sund ivb{ KAN Det ar inte bara A-laget som kan s!e1a handboll i urrg dobsselie1$a koe pojka! C p& andra plats i Sk6ne6elien. bjkar D kom pg ardna dats i Helsirgborgsserien och pojka! E blev tve 1 Cup Sund. Se har Ber pojkar C se''ie!! 1 HK Bjitrnen f4 7t ? IK Sund l-4 I0 2 2 v8-11' 2?, H 65 ltiiix L4 10 I 1 2O1-tO EsLiiv lif 14 9 I 4 191:U olyrpta r22-r5t 9 5?dlsernarmen 14, 0 11,-a94 6? Tone1illa ffl{ llarge f4 2 o \ lyv?tf! sa har vi jnte fatt serierila fren Helsingbor& handbolla.llians men se h:i! 6er lagens tabellrad ut. IK $md pojkar D 12 9 O t ) IK Sllnd lojkar E 12, 1 50-? r 11

13 lnsutfle l{eo rk snnd _tr_ llla tle eekticnerna i IK Sund ha! hautt ersitte i LLubblokalen. I hardbollsektlqren 6oD tillila a! huvud8tyr tse omvaldee Iars tl.1l ordfitlande och Stig fitnsson lnveldeg i tlrrelden d:i.r her! e!6ette! Dan Erlksson aod avglckr Eengt l4atteeon och BeiDJr tllitg! en valdes tl.1l stjrlel8e;u!tr)_ leante!. IaAtedare fit! A-leg t l(erl Fsttersson och son ny lagledar fiir B-Ia et valdes Stefen C1ausen. I Stindalens ledaktlon oeiraldes I lf Sv nsson och qn rla r Jiindson ssdt r[rvaldos KarI letter.sgon och Benny lhijse!6 n. Til1 ledsdirt_ er I Eelsl-ngborgs fiendboualllais stl.relsen crdvalales IanE Jijnason och qrvaldes Bertil thulesson. Medledsavgifter! faststd.ll.des tilt 2OO!- fttr firllbets'lande, 150r- fii! skolurgdon, tuder.ande sant notl,n?ir r gad IOO;_ f iir lessl.va xdedlemar. Ungdonagektlonen son ockse ht l elsoijte odvalde BenSt Jdnsson och nyvalde Benr$r Thijgeasen. lertil 1lurssson nlrvaljes son Gtlrr,el8esuppleant och Ibrl Etiksson omvaldes sorn onbud i llelsingborgr Ungdomsted. I l4otlolrsektionen oltrvaldes Alf 6to1t 6on ordfiilande och aoo etjrrelseledamot onvbldes Arne lbrsell och 4.yalded Rog! Pl teryd. till g"uppledar f?ir inoohusfotlou omvaldes Clrhar Jiinsscat, fat! Jogj.nA Olle Ste.o, fat fmebandy Gnrar Jiinesotr, f6! ko4handbou IOas Olsea och bad&intol e'rmar,fdn6son. Efter ltttesfitr+endtinsaha delades det ut!!lse! och Dtaketter till DedleEnama. och sa bjijds det pe kaffe ned dopp.' stltds cttp lret Sunds Cu! den 25.te I ordnlnge saol.ade totalt L1? la8 inr:ilmat Cup Su-rd. u 2f 6n ny g.rapp fit! d,r,et. varme av Ii]l< Ealna 6on ockse varm Junlor rulden. FoJkar A valm6 Ev H 4, flrn D)nd Dedan o\yrpts venn po]lkar B. hlk,a! C venn_flk Ystad och pojkar D m}r/hndaseld, I pojkar E Cup Surld stod nellsn Sund och Ilndagl,rd ion efter fitr1aineni4e kunde vlula bed 5-i. Villn8?ha blev besta llr nin8 och tog even Stola clabba:rras pri8. Itr&tiotfber ft n Sund och flrn g lsingborgts doears_ klubb.eaa titl att allt fuuerade. IK sund t;k; f6r et; rycker llnt albete.

14 -14- IUIL rlna I TO4IONSEIrINITI yotlohssektionen har ock6e haft en fin sesong,. lled 2OI deltagare i olika aktivlteter kan nan kiinna 6iA n6jd. I korpels halrdbollserie kob vart tag pl fjerde ptais, serien blev till slut sa har. I Brandkar n a4 t4 O O A 2 trlligoscandia V -786 J Helsineborgshenl nb-1r7 1'f 4IK Slmd Drott ) 12 6 Am-bygg 74 5 I I 2OO-22t 11 7 G{L]fibe} Bengts.nal*l 14 2 O 12 15r I va! lntelfia i! on]iusfotbousse':ie ha! sex lag spelat och de!! se.en se! ut sa hdlt 1 troltrans 20 \t 2, 2Ko O 4 6 t Rockers 20 )-2 O I 4 Clock 20 B TT Sund jmiorer It a g2:lr4 1A.85-1dl \26 72 Inn bandy ar en annan g?en son vi haft och dqr selien se. ut se h:i?! 1 Koltratrs a2 9 O t e9-4g 18?!o9ke! \2 7 o 5 7o-:l9 t4,t? 72 5 o 'l 62-: 10 4 Slmd Jnnlore! I t5-9o I Y1 har l-raft en g!ul& sot! joggat och deltagit i Spring! tide, IlJarna4)stDdan, Magrihill8ruadan och Skannelof,pet e Steen, Tomry ttijuer, Kemeth Saanelsson ocfr fe'.iit Tln.tFesson a! negra av joggartra son iir flltigt i elddr.

15 --L)- ' rot{drs8[ n ToPP! 'fr ir\inggr Llfii! ng6te sesott8 e! 1 full agng och har pagatt utder tve na'ledet ned tliining tle ggnger i veckan. Vad sod g'ller nu ar 4tt skeffa 6i8 en bra det ar att ho1)des att alla apelagra i+se? d6tte och bysabr upp den ord nt1i8t EaDt helle! den ul4,e. Yt bar loet oss neal s'm.4sta1la hur ngnga grnger Dn har t*inat dessa tve nanader. Totelt har ddt fumtts 24 tiufiillen att ruste upp fftreasai! att epela hardbou. Glnger. % a nus Bra[dt 9 tb Jonas spangpnberg Fekar Lmdgr n Bo webe! Hl}ael Segelsson 1B 75 liul<ael IavLn Seinq ltritgea tr 10 'l 42 Fer lberg 29 ULf Jihsscdr 9 tb Hgksn Jitnsson f4 58 Svdrte Evertsson 2 B &rlste! Jdnsson t 7t Joakis Notdgr lr 20 It Feter Johansson 4 11 lla nus lnder solr I'la nus Helhet l8 7 5 Ibnlel trldk 5 2l Janae 3:ick B tt Paul Fell!sson 4 n Bengt Ottosson 9 tb fonas Sengtsson 7t 54 Totalt ailt4l dettaeare 24 Delts are I genonenltt l)er Bgng ll Senest!:ar, ijre t fdlsringto etc, kan ha ldvelkat delta airdet i treningen..e,lrlrrr.!rt 9-h g rrd till nfa v-ee q&r- 'Eei tertlrd ss svlra vslko ma ; '-'l r.. Vuldahop (u.tr.l.nl-tottbgl.t la m 5t. SVEIISKA If POSTCEMNAIIil?oslord6, btrh'rb6t. 206t 22 Alrt I tontl, S?otr? sttg^mt tortnrricsv tol.?fl a urjli[nrn6 Qul&a,hop Storgatdn 52 ItiSar*ie r el 4&21. W- Gih.itt

16 o,r1 g g Ir tl {j d o g o! '-l (Il C O O acd Jd.4 sdirfi '.r -.tr-gfl _-H! o Fi A'' '.{ Fq < O-orl ( n o o o 5 5 yo,,,h 6 r.8.flu 8o' be i sd; g C -o ur ob o.d lr O -u -l (l) ifi H O OH&l ootu rt!1 :O.C) njis c+r E'dE'3H c h(/) > -l 0, C lr (,l qtq C o. o o+r c XEParrO g.g*'83 o.d F1 a0+ c Fr.rl Eolf,Hz o qci Si o -PO O J4 (rr!1.d F) ( d ( o - O. >rr i oi( i: P" S,.9 H d=* ba A.. A. P(,IO) HEdfi f; o.a( F) E d.l Ir.!-l C lr o > ] O G E H tr$ 6= o o(/) tr g) ul.o. OO lc o< qod H & :o Fr oi3 I^oPFlC Fi (D (\J E0 FCd.H d:_ > rr rq.d.rr (, -tq c.o O E c.o :!50i(/l d > t o o > (, u, (tt ti o(! o c t aea33

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999

M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 M edlem sblad för H allsbergsn aturskyddsförening N r2 1999 Majviva En ca decimeterhög vacker viva med violetta blommor Majvivan är ganska sällsynt på öppen, fuktig, kalkrik mark. Kalkkärr mm. Minskande.

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

zrfl-!l avnin"?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-u"nne ä *-* {"Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej

zrfl-!l avnin?*y aon 1-Jd/.tsa tnåhtuikh(fl9f: t-unne ä *-* {Kan frcr t*sf,a Kursutvärdering 6b @ s@ n Nej @i23+s$)a ! Fanns ej n Fanns ej Kursutvärdering Namn l_o_releg Kurs zrfl-!l Var dina förkunskaper tillräckliga för kursen? Kommer du att ha användning for dina nya kunskaper? -;;jf;;,"5arre': Ku 2 3 Flu Ela n ror tågt &.1" s@ KOK n ruey

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10.

Alla tåg Norrköping-Linköping se direkttabell Alla tåg Eslöv-Malmö se tab 81 6.03 6.53. b.5ö 7.46 8.00 8.24 7.46 9.00. q?q. of2 9.36 9.30. att 10. 466 80 Stockhom-Mamö ;:?., åå 273 M.L 2W 276 973 R 601 R M Dag Osg M-F 6 se- 28 maj 2k Aa tåg Norrköing-Linköing se direkttabe Aa tåg Esöv-Mamö se tab 81 215 R 216 R 277R 219R 29'7 21 B1 605 R L,e us M-L

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand

T rädinventering & okulär besiktning Nordmarksvägen, Kv Bjurö, Farsta Strand I ill cl - 2016-12-14, D 2016-16239 ii & l ii N, K Bj, 201 6-10 - 14 A i f f ii A Ol j, A Kl AB, lf: 0733-14 93 10, - : @l. I i f Kji l, AB ilj, lf: 08-737 21 22 2 17 ii c l ii E ii i N,, f c 2016 Pl B

Läs mer

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr

OV F IS K A R S A B. Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr F= OV F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1973 bolagets 90 verksamhetsàr Verksamhetsberättelse för 1973 A L L M Ä N E K O N O M I S K Ö V E R S I K T D en e k o n o m is k a u tv e c k lin g e n

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande

,l5~29e Vill Ni vara vänlig att räkna upp hur. många kostymer *Ni har för närvarande ,/ i 943 X U t SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Bla? ieholmstorg 1 * St him, C 9 KONFIDENTIELLT J- + + f + + + + +!* + + + + + + t + + + + + + + + + + + f* + + + + + + + + + +.+ JL U?522 Qtb. 1952 VI häller

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte

Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är. en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte 1 l \ / öyteknlk 1-f--- hamnarbe varförbundet Karl Hallgren Göteborg Hej Här komm- r kopia på min text som jag lovade. Eftersom det är en nyhetstext som ännu inte är publicerad ber jag dej att inte låta

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt.

Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt. Tranås vattenkuranstalt Tranås vattenkuranstalt. 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack för att du väljer EOD! Europeiska bibliotek har miljontals böcker

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober

Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober För Landskrona FBU-förening och 54:e HV komp. Nr 3 år 2005 Med programmet för augusti - oktober !"# $ $% #$ &'$ $ &($$) *!)$ ) +, -.$ $ / 01 1. )#*!.01.1 2. 123 4,1 4.!" # $%& '( ) * # +* +'(, +'( -./%

Läs mer

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Dagens Olika bindningstyper - Jonbindning - Kovalent bindning - Polär kovalent bindning - Metallbindning Elektronegativitet - Jonbindning eller kovalent bindning?

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa

K llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass Gla a sk att klin a llan s n n ska a a sa llssol n sila in llan t n n ö a på balkon oc Ba n n l k st a oc ppsl ppna ta att llan s n oc ån n t ass la a sk att klin a llan s n n ska a a sa lats till takt ass ö s ton na ån n ö t i ån attn t ö s plask

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras!

A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! A l l s v e n s k a n 2 0 0 9 OBS! att speldagar kan komma att ändras! Kommentarer Omgång 1 lö 4 april kl. 16.00 BK Häcken - Malmö FF lö 4 april kl. 16.00 IF Elfsborg- Hammarby TV4 sö 5 april kl. 15.00

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande:

Qkb,A\^ a'^ ffiupn$frlil. Beslut om bygglov. Brf Fyrisiing Envall Per R&sundaviigen 2 16983 SOLNA. S0kande: ffiupn$frlil S0knde: STADSBYGGNAD SKONTORET Brf Fyrisiing Envll Per R&sundviigen 2 16983 SOLNA Dirienummer 200911 i l 87-l Beslut m bygglv Fstighetsbeteckning: LUTHAGEN 82:2 Frirsmling: Dmkyrk Fstighetsdress:

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där

GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där F I N N S E L E B O R N A GABRIEL ERIKSSON från RENGÅRD gif te sig med SARA LENA, dotter till Mörttjärn-man. Han förvärvade hälften av sin svärfars hemman och bosatte sig där från början. Snart nog sålde

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen

Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen Styrelsen för Bostadsrättsfören i n gen hr ll Murbräckan nr 9 Får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsft)reningen Murbräckan nr 9 7,4.t,ffi lrl il --llll= /

Läs mer

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c

Bibliotekshllgskolan Specialar.. l, =:l51 c Bibliotekshllgskolan Specialar. l, =:l51 c I POROIID... 0.00.2 IrnEDIJIBG... 0.3 BIBLIOGIIAFI... 0.000000.4. 5 EXBMPEL l?a INDEXERADE DIKTER...~..~ Detta specialarbete ar en del av Svenskt lyrikindex,

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema

Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema ;# 2015-t2-03 GYF 2015/0666-01.02 I (6) Attestplan 2016 Alla transaktioner attesteras innan de utft)rs. Nedan loljer en redovisning av de olika attestema 1. Mottagningsattest 2. Granskningsatteslmomsattest

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor

Dagordning. Pågående planering Information om kommunalt VA Hur påverkar VA utbyggnaden fastighetsägaren? Information om avgifter mm Frågor Daordi Pååede plaeri Iformatio om kommualt VA Hur påverkar VA utbyade fastihetsäare? Iformatio om avifter mm Fråor Pååede plaeri yv ä V ä yv sb ä l v ä me sb y lv Ka a d ö T3 by rs kv ä E ä rsb å e l v

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Alternativa inledningsord till familjemässan

Alternativa inledningsord till familjemässan Alternativa inledningsord till familjemässan Efter tilltalet presenteras dagens och gudstjänstens speciella karaktär. 1. Vi har blivit döpta till Guds barn. Som en stor familj har vi kommit inför Gud.

Läs mer

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten

I Kristus själv Stuart Townend/Keith Getry Arr: Thomas Hellsten / K G vensk text: Åsa & ara urge I Kristus sälv tuart ownend/keith Getry rr: homas Hellsten Fiol/flöt 4 3 5 1 10 V 2 1I Kris tus Mm sälv ag fun nit liv Han är mitt lus, min kraft, min Mm 14 V sång En sä

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare -

ilrb 0r; f. Beslut att beställa - bestiillningen av bryggor och Y-bommar hos Svenska Pontonhamnar' c. Två protokolljusterare - Kaskärs Båt Clubb Prtkll från extra medlemsmöte i Kaskärs Båt CIubb 2015-10-24 åirvarande 25 medlemmar 1.,, J. 4. f,. Mötet öppnas Klubbensbrdftirande Per Wein öppnade mötet ch hälsade medlemmaa välkmna.

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring.

Det blev mycket information (kopior) över en längre tidsperiod. Men inte desto mindre angeläget att det blir någon radikal förändring. Ängelholm 2016-08-08 Till Trafikingenjör Ann-Kristin Wiinberg Ängelholms Kommun 262 80 ÄNGELHOLM Betr Skånetrafiken 201a -ua- 0 9 Dnr:... '?:plq/..~.~.9.... ". Tack för brev 2016-07-27. Översänder ännu

Läs mer

RRCET. tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug

RRCET. tbotoexxxl/ 10 augusti 1996. Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug RRCET tbotoe"xxxl/ 10 augusti 1996 Jcirgen Gustavsson & Mats Areskoug ronscnema 12.w 13.00 14.00 15.00 r6.00 t7.w 18.00 19.00 20.00 2r.w 22.ffi 23.00 24.00 Den glada ankan-tiiltet Gustaf Adolf-tiiltet

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil.

Grafisk manual. I den här manualen hittar du riktlinjer för användandet av RP IF:s grafiska profil. Grafisk maual I de här mauale hittar du riktlijer för avädadet av RP IF:s grafiska profil. Logotyp Logotyp svart Patoe 186 C2 M100 Y82 K6 Logotyp vit/egativ Friyta Typsitt Gill Sas Light Gill Sas Regular

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

[11371 2:- 1: 75 1:50

[11371 2:- 1: 75 1:50 [11371 Biljetter säljas: Hvardagar : Till vanligt pris från kl. 12 midd., till förhöjdt pns samma dag kl. 9--11 f. m.; till enkelt förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m Hön- oel. Helgdag'"" Till vanligt

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

F RKLARINGAR SYSTEMHANDLING A K E V B L LA. V N OMBYGGNAD PLAN 3 MM PLAN 1 DEL a

F RKLARINGAR SYSTEMHANDLING A K E V B L LA. V N OMBYGGNAD PLAN 3 MM PLAN 1 DEL a F RRIR Planritningen r inte uppdaterad. Mindre avvikelser f rekommer. SRFFRD PTSR SR: 11 PRRISPTSR TI HTR 7 PRRISPTSR TI OMFTTI R RD R T SD SI FIHT 4473 - OFOT 1 DRSS HOR 2 -F OX 95 162 12 IY T. 08/598

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908.

Arosenius, Ivar. Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning Göteborg 1908. Arosenius, Ivar Katalog öfver Ivar Arosenius, Sigge Bergström och Gerhard Hennings utställning 1908. Göteborg 1908. EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer