Enhet. Visioner. Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enhet. Visioner. Sida 1"

Transkript

1 Enhet - Visioner Sida 1

2 Enhet & Ulf Wåhlström & Gunilla Wigertz 1998 Revidering: Hanna Cederholm 2010 Anders Axner, Annika Wesche 2013 Foton: s 14, 27: Hanna Cederholm s 25: Elisabet Simpson Övriga foton från 10,000 Photos, vol 2 (Focus Multimedia). Sida 2

3 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 Vad är Enhet?... 5 ENHETS VISIONER... 6 Visionen om Frihet... 7 Visionen om Fred... 8 Visionen om Gemenskap Kommunikation Visionen om Välfärd Garanterad basinkomst Visionen om Livskvalitet Samhällets funktion Produktion och handel Visionen om Närhet Visionen om Meningsfullhet Visionen om Hälsa Friskvård Visionen om Lärande Visionen om Kärlek Visionen om Trygghet Visionen om Ekologi Visionen om Harmoni Ärlighet Varsamhet Glädje Acceptans Generositet Tillit Tålamod Vidsynthet Visionen om Likaberättigande Visionen om Ledarskap Visionen om Enhet Sida 3

4 Förord Förord 2013 I denna version har framförallt har visionerna om kärlek och trygghet omarbetats. För övrigt har vi "finjusterat" och gjort ett antal smärre omformuleringar. Den största förändringen är att denna version dokumentet enbart innehåller visionerna efter att vi har brutit ut avsnitten "Bakgrund" och "Grunden till Enhet" och placerat dem i ett nytt dokument kallat Enhets historia. Vi har även brutit ut avsnitten om "Cirkelmetoden" och "Non Violent Communication" och lagt dem i ett dokument som beskriver de sätt vi använder när arbetar inom Enhet. Vi har bytt namn på dokumentet från Enhet Visionsprogram till Enhet Visioner. Anders Axner och Annika Wesche November 2013 Förord 2010 Varför ett nytt visionsprogram? Skulle det inte gå lika bra att bara trycka upp det gamla i fler exemplar? Jo, kanske det. Men tiderna förändras och även om visionerna i sig är tidlösa, kan vi ibland behöva putsa på förpackningen. Vår förhoppning är att det nya visionsprogrammet ännu högre grad ska inbjuda till läsning, studier och samtal. Därför har vi försökt göra denna version mer lättläst och visuellt tilltalande. Inom Enhet är vi måna om att leva som vi lär och att uttrycka oss ärligt och kärleksfullt. Med detta i åtanke har texten fingranskats och justerats i en mer positiv riktning, där det har varit möjligt. I enlighet med attraktionslagen vill vi ge uttryck för det vi vill förverkliga, och i mindre utsträckning tala om det vi önskar skulle försvinna. Vår vilja är också att medlemmarna ska få ta aktiv del i Enhets arbete och utveckling. Därför är tanken att Visionsprogrammet ska ses över med jämna mellanrum och att medlemmar då kan få bidra med tankar och förslag till förbättringar. Om du eller din grupp hittar något i Visionsprogrammet som känns oklart, ofullständigt eller kanske till och med överflödigt, är du välkommen att sända dina/era synpunkter till Enhets styrelse. Hanna Cederholm Mars 2010 Sida 4

5 Inledning Vad är Enhet? Enhet består av människor som vill ha en förändring av det politiska och ekonomiska systemet och därigenom medverka till en värld i enhet och fred. Inom Enhet läggs stor vikt vid individens bastrygghet, existentiella längtan och mänskliga relationer. Politik ska utformas utifrån detta. Enhet poängterar vikten av att människor, grupper och nationer börjar relatera till varandra på ett nytt sätt, vilket är en grundläggande förutsättning för mänsklighetens och planetens fortlevnad. Enhet bildades 6 april 1990 och har deltagit i samtliga riksdagsval sedan dess. Sida 5

6 Enhets visioner om ett framtida samhälle innebär att: vi känner glädje och har största möjlighet frihet att forma våra liv som vi önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen vi är andliga varelser som samverkar, kommunicerar och relaterar utan dömande vi har ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov, och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster vi organiserar samhället så att det främjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, småskalighet och rättvis handel vi har utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans vi har alla en meningsfull sysselsättning som gynnar både oss själva och samhället som helhet vi prioriterar mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård vi har en utbildning med helhetssyn och med fokus på att människor ska få stöd i att utvecklas till kreativa, intuitiva och trygga individer, som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa vi lever utifrån en kärleksfull kraft människor emellan och låter detta avspeglas i våra nära relationer vi har skapat ett samhälle där alla känner sig trygga, och som är fritt från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning vi lever i harmoni med naturen och behandlar den som ett med oss själva, prioriterar livet och den ekologiska balansen framför ensidig ekonomisk tillväxt vi har en etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar vi känner inte längre rädsla för intrång från omvärlden, därför har vi nedrustat och använder våra resurser till att hjälpa oss själva och andra människor vi har en utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar, samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet vi har ett världssamarbete som demokratiskt samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet Om du för en stund sluter dina ögon och föreställer dig hur ett harmoniskt fungerande samhälle skulle se ut, utan att lägga in personliga värderingar om vad som verkar realistiskt möjligt, vad ser du då? Kan ovanstående visioner vara i linje med ditt drömsamhälle? Enhets vision är att skapa det samhälle som vi tror att alla innerst inne vill ha. Sida 6

7 Visionen om Frihet Vi känner glädje och har största möjliga frihet att forma våra liv som vi önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet. Vi inom Enhet upplever att samhällssystemet och tänkandet som vi hittills har levt med, ofta har beskurit människors möjlighet till den frihet som är vårt naturliga arv. Frihetskänslan är djupt rotad i oss människor och därför kan ett berövande av vår frihet förorsaka inre konflikter och känslor av maktlöshet. Påverkan av yttre auktoriteter såsom föräldrar, skola, kamrater, media och samhället i stort har gett oss en undermedveten uppfattning om hur livet ska vara. Parallellt med denna påverkan får vårt medvetande hela tiden impulser från intuitionen, som har kunskapen om vad som är meningen med våra liv. När vi känner att vi inte har möjlighet att leva våra liv som vi är ämnade att göra, uppstår en inre disharmoni som antingen kan ta sig uttryck genom konflikter med människor i vår närhet, eller tryckas ner i vårt undermedvetna. Båda vägarna leder dock till relationsproblem som gör att vi mår ännu sämre, kanske utan att riktigt förstå varför. Vi kan komma in i en cirkel som det kan upplevas svårt att ta sig ur. I förtvivlade försök att bryta cirkeln kanske vi gör omfattande och smärtsamma förändringar i vår omvärld med förhoppningen att må bättre. Men konflikter i vår yttre verklighet bottnar alltid i konflikter i vårt inre. Vi behöver lyssna till vad intuitionen vill berätta för oss om hur vi kan skapa ett liv där vi mår bra. Enhet vill verka för största möjliga frihet begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet. Vi menar att förtroende för människans inneboende och naturliga förmåga att hantera sin frihet föder en ansvarskänsla som är direkt proportionell till friheten. Det sker kanske inte på en gång och inte lika snabbt för alla, eftersom vi människor kan vara ovana vid att känna oss riktigt fria. Det hela innebär med största sannolikhet en utvecklingsprocess där vi steg för steg lär oss lita på vår intuition och på varandra. Människan föds fri, ändå är hon överallt fjättrad. (Jean-Jacques Rousseau) Sida 7

8 Visionen om Fred Vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen. Vi väljer att ändra vårt sätt att tänka och förhålla oss till det vi upplever så att vi främjar kärleksfulla tankar och handlingar. Detta är en del av den medvetandeutveckling som leder oss till större harmoni, både i det inre och i det yttre. Vi förhåller oss öppna för nya kärleksfulla tankar och föreställningar. På detta sätt skapar vi en värld som stämmer bättre överens med våra visioner. Vi tar fullt ansvar för de tankar vi väljer att ge näring åt, eftersom det vi tänker skapar det vi känner, som i sin tur leder till det vi säger och gör och i slutändan avgör hur våra liv och samhället utformas. Genom att bli medvetna om våra känslor och ta ansvar för dem behöver vi inte längre söka efter fel hos människor omkring oss, utan kan se på andra som uppväckare av gamla känslominnen hos oss själva. Vi släpper taget om och blir fria från låsningar, mönster, föreställningar och rädslor som hindrar oss från att leva fullt ut. Vi inser att det bara finns en enda människa som kan tillåta att vår inre harmoni rubbas, och det är vi själva. Vi bestämmer oss för att vi har fått nog av självvald smärta och påminner oss om att vi inte behöver vara offer för omständigheter. Det är inte det som händer omkring oss som styr våra liv, utan hur vi reagerar på det. Det finns alltid andra sätt att se och reagera på det som händer. Händelser som vi kan uppleva som negativa, kan visa sig öppna dörrar till till något nytt och bättre så småningom. Vi behöver inte vänta på att någon annan ska göra oss lyckliga vi kan göra oss själva lyckliga! Vi tränar oss i att fatta beslut, för då sätts det igång processer som leder till de mål vi föresatt oss. Utan beslut och mål tappar vi greppet om våra liv och fladdrar hit och dit som löv för vinden. Då är det lätt att överlåta ansvaret för besluten om vårt liv till någon annan. När vi fattar beslut idag, så fattar vi också beslut om framtida handlingar och skeenden. I praktiska dagliga beslut kan vi fråga oss: För vem eller vad är detta beslut bra? Vem/vilka gynnar det? Är det bra för fler än mig? Vilka motiv styr beslutet? Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av mitt beslut? Vi tränar oss i att lyssna på vår intuition och låter den vägleda oss. En metod att medvetet komma i kontakt med intuitionen är att vi stillar oss och våra tankar, och lyssnar inåt. Detta kan vi till exempel göra genom meditation. Särskilt användbar är intuitionen vid tillfällen när vi står inför en valsituation där vi behöver fatta ett beslut, när något i det yttre stör oss (väcker obehagliga känslor), när vi blir upprörda på någon person eller känner oro. Sida 8

9 Vi tränar oss att vara i nuet. Visst behöver vi planera vissa saker framåt eller bära med oss goda erfarenheter sedan tidigare, men vi kan lära oss att inte älta det förflutna, fatta ogenomtänkta vanemässiga beslut eller spekulera i problem eller situationer som ännu inte uppstått. Allt detta gör det svårt för intuitionen att nå fram med nya lösningar till vårt medvetande. För att hela mig själv, kan jag på olika sätt individuellt eller tillsammans med andra arbeta med mitt eget inre. Några exempel: Tjänande/arbete/givande. Ständigt fokus på kärleken/intuitionen, t ex genom att fokusera på tacksamhet, öppna för kommunikation inåt och uppåt eller agera från hjärtat. Stillhet, såsom t ex bön, meditation, promenader i naturen. Läsning och studier av livsbejakande/andlig litteratur. Fokus på och träning av de inre kvaliteter som presenteras längre fram bland visionerna (t ex ärlighet, varsamhet, tillit och glädje). Kurser, metoder, konsultationer, behandlingar eller liknande, som främjar min inre tillväxt. Kreativt, lustfyllt skapande. Om jag känner mig obehaglig till mods, mår dåligt, är irriterad, arg etc, kan jag välja att göra på något/några av följande sätt: Jag väljer att hålla mig för mig själv tills jag har tagit hand om mina känslor. Jag ägnar mig i stillhet åt fokus på kärlek och frid genom t ex bön, meditation eller promenader i naturen. Jag ägnar mig åt livsbejakande konst och kultur, t ex litteratur, musik och film. Alternativt skapar själv. Jag arbetar och utför goda gärningar. Jag talar på ett kärleksfullt och ansvarstagande sätt med den som väckt upp de känslor som jag uppfattar som negativa. Jag söker upp/kontaktar någon eller några i min omgivning som mår bra och pratar om glada och trevliga saker. Jag gör något roligt. Jag ber någon eller några i min omgivning (t ex Enhetsgruppen) om stöd och hjälp att hjälpa mig själv. Jag söker hjälp hos en terapeut, behandlare, rådgivare eller coach. Genom att på detta sätt aktivt arbeta för att hela oss själva, kommer vi att steg för steg närma oss visionen om ett helat samhälle. Motgångar är ofta en förklädd vän. (Jan Fridegård) Sida 9

10 Visionen om Gemenskap Vi är andliga varelser som samverkar, kommunicerar och relaterar utan dömande. Vi öppnar våra hjärtan för att få uppleva kärlek och inre frid i gemenskap med andra människor. Istället för att isolera oss och känna rädsla kan vi se alla möten som lärosituationer. Varje människa kan lära oss något om oss själva. Våra reaktioner och känslor visar oss vad vi behöver arbeta med för att kunna skapa goda relationer till våra medmänniskor. Vi undviker så långt det är möjligt att göra bedömningar av vad andra människor gör eller inte gör, hur de är eller inte är. Var och en har sin egen väg att gå, och behöver gå igenom situationer som vi inte till fullo kan förstå eller sätta oss in i. Vi har inte fullständig kunskap om våra medmänniskors förflutna eller nuvarande livssituation. Det enda vi kan göra är att använda oss av vår medkänsla och vara lyhörda för dem som kanske söker vår hjälp. Detta innebär ett totalt accepterande av varje annan människa, vilket är detsamma som att visa kravlös eller villkorslös kärlek. Vi utgår ifrån att varje människa i varje stund gör så gott hon kan utifrån sina egna förutsättningar, för att på bästa sätt ta hand om sig själv och sina närmaste. Att acceptera en annan människa innebär dock inte att vi accepterar vilken handling som helst, men det betyder att vi inte dömer personen bakom handlingen. Alla har möjlighet att lära sig av sina misstag och utvecklas som människor, därför bör vi sträva efter att ge alla en ny chans. Det som ofta ligger bakom missförstånd och besvikelser är våra förväntningar på andra människor. Därför bör vi vara uppmärksamma på vilka förväntningar vi kan tänkas bära på. Förväntningar innebär att vi försöker överföra vår egen tankevärld på någon som med största sannolikhet har en helt annan tankevärld. Om vi kan släppa våra förväntningar och krav på andra människor eller ett speciellt resultat kommer vi att må bättre och andra kan få förbli fria att vara sig själva. När vi upplever gemenskap med andra människor, och villkorslös kärlek till dem, föds ofta en lust att dela med sig, att ge och att hjälpa eller tjäna. Med harmoniska relationer är både givande och mottagande naturligt och kravlöst. Vi tjänar gärna andra med vårt arbete, istället för att tjäna på andras arbete. Var och en har ansvar för att iaktta sig själv och sina tankar och handlingar. Genom att vara medvetna om våra mörka sidor kan vi välja att fokusera på och odla de ljusare sidorna av oss själva. På detta sätt kommer ljuset inom oss att växa sig starkare och även omsluta människor i vår närhet. Sida 10

11 Kommunikation För att våra relationer ska fungera väl behöver vi vara uppmärksamma på hur vi kommunicerar med varandra. Vi kan träna oss i att med ett äkta engagemang lyssna på vad andra har att säga, att ge andra verkligt utrymme i vårt medvetande istället för att planera hur vi ska svara innan ordet är vårt. Vi strävar efter att vårt språk ska vara så fritt som möjligt från värderingar och bedömningar. Vi uttrycker hellre vad vi menar och vad vi vill än hur andra är eller inte är, respektive gör eller inte gör. Genom att på detta sätt lyssna på andra, och svara utifrån oss själva och våra behov, kan vi undvika destruktiv debatt och argumentation. Vi använder ordet jag istället för man och vågar ta ansvar för det vi tycker och tänker, så att vi tar upp eventuella problem med den det berör. Vi är ärliga, på ett varsamt sätt, och våra tankar, ord och handlingar stämmer överens. Ibland kan det vara bättre att avstå från att säga något och vi bör alltid visa respekt för andras behov av tystnad. Inom Enhet använder vi oss ofta av cirkelmetoden och icke våldskommunikation (på engelska Non Violent Communication, förkortas ofta NVC). Se dokument Enhet - metoder för en utförligare beskrivning av vad dessa begrepp innebär. Tre lyckorecept: Be om det du vill ha - men kräv det inte. Acceptera vad som händer - just nu. Öka din kärlek - även om du inte får det du vill ha. (Ken Keyes Jr) Sida 11

12 Visionen om Välfärd Vi har ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov, och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster. Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser. Vi i Enhet vill föra in ett kretsloppstänkande i ekonomin produktion, konsumtion och nedbrytning i oändlighet. Vi vill anpassa ekonomin till naturen och de kretslopp som råder där. Vi vill också medverka till ett verkligt nytänkande vad beträffar det ekonomiska systemet. Vi verkar för en räntefri, inflationsfri och spekulationsfri ekonomi, där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster. Pengar är ingen vara i vanlig bemärkelse, som man kan köpa och sälja, och bör alltid ha sitt värde knutet till något reellt. Pengar i sig kan inte föröka sig utan representerar alltid någons arbete eller en produkt med sitt ursprung i naturresurser av olika slag. Därför förutsätter en växande summa pengar det vi kallar ekonomisk tillväxt att arbetsinsatser och/eller uttag av naturresurser ökar i motsvarande takt. Spekulation i pengar, t ex genom aktier, baseras på förväntningar och löften, vilket leder till att de ökade insatser som krävs för infriandet kan skjutas på framtiden, till nästa generation. Detta leder till en instabil och i längden ohållbar världsekonomi. En klar förutsättning för den industriella utveckling som tog fart i slutet av 1700-talet, var införandet av en värdebas för måttenheter, t ex metern som längdmått, med jordens omkrets som värdebas. På samma sätt skulle en fast, omanipulerbar värdebas i det ekonomiska systemet skapa den stabilitet som behövs för en hållbar utveckling. Vi i Enhet vill ställa frågor för att medvetandegöra våra uppfattningar och föreställningar om pengar och ekonomi. Till exempel: Vem eller vilka gynnas av ränta? Vem eller vilka gynnas av nuvarande aktie- och spekulationssystem? Är det önskvärt att läkemedelsföretag och aktieägare kan tjäna pengar på att människor är och fortsätter att vara sjuka? Hur uppstår en statsskuld och vad skulle hända om staten var skuldfri? Vilka åtgärder kan vi vidta för att bli fria från skuldsättning? Hur uppstår ekonomisk tillväxt, vad innebär begreppet och vilka långsiktiga effekter får tillväxten för naturen och människorna? Vad vill människor att skattepengarna ska användas till? Sida 12

13 Vi inom Enhet vill att det ekonomiska systemet ska ses över och byggas om så att det blir långsiktigt hållbart och gynnar alla människor. Den nya ekonomin ska vara skuldfri, baserad på människors tid och jordens förnyelsebara resurser. Människor ska kunna satsa på kvalitativ lokal produktion och ha möjlighet att låna pengar räntefritt i en folkets bank. Garanterad basinkomst Istället för ett komplicerat och svåradministrerat bidragssystem, vill vi i Enhet införa en garanterad basinkomst. Detta kan ske på olika sätt, t ex som en livspeng som nyttj as vid behov, eller som en medborgarpeng som betalas ut lika till alla. Denna skulle ersätta de flesta, om inte alla, nuvarande bidrag, t ex studiebidrag, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och socialbidrag. Den garanterade basinkomsten har sitt ursprung i en människosyn som innebär att alla människor har rätt till mat, trygghet och vård, oavsett hur mycket vi anses bidra till samhället genom vårt arbete. Vi har rätt till liv och bör därför inte avkrävas en motprestation för det som är nödvändigt för vår överlevnad. En garanterad basinkomst skulle återge människan hennes värdighet och stimulera kreativitet och nya lösningar, utanför den lönsamma sektorn. Vi inom Enhet tror att människor vill bidra till det samhälle de lever i och att många bär på outnyttjade gåvor och resurser som skulle kunna blomstra i ett nytt ekonomiskt system. Lånar du pengar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så skall du inte handla mot honom som en ockrare. Ni skall inte lägga på honom någon ränta. (Bibeln, 2 Mos. 22: 25) Sida 13

14 Visionen om Livskvalitet Vi organiserar samhället så att det främjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, småskalighet och rättvis handel. Vi i Enhet vill skapa ett samhälle som är befriat från den ekonomiska styrning och det materiella fokus som innebär att vi människor måste arbeta åtta timmar per dag eller mer för att tjäna pengar och kunna överleva. Vi vill skapa förutsättningar så att varje individ, genom garanterad basinkomst och eget arbete, ska kunna fylla sina basbehov. Människans individuella basbehov är i första hand frisk luft, vatten, mat, kläder, bostad, värme och kärleksfull gemenskap. Med ett förändrat ekonomiskt system blir det möjligt att ge räntefria lån för t ex produktion av mat, tillverkning av kläder samt ett högkvalitativt, energisnålt och hållbart bostadsbyggande. Det blir härigenom också lättare för småföretagare att etablera sig, även på mindre orter. Vi i Enhet vill främja människors naturliga sätt att vara tillsammans, ta hand om och stödja varandra. Därför vill vi organisera samhället så att det gynnar mänskliga relationer och generationsintegrering. På detta sätt kan alla människors behov av kärlek, gemenskap och omvårdnad tillgodoses. Samhället bör underlätta för gamla och unga att komma samman på ett naturligt sätt, exempelvis genom integrerat boende där äldre och barnfamiljer kan finnas som stöd och hjälp för varandra. Med ovanstående förändringar ökar vår livskvalitet. Äldre människor får en mer livfull ålderdom, familjer får mer tid för varandra och barnen får fler närvarande vuxna förebilder. Genom att organisera samhället och ekonomin så att våra relationer får stå i fokus, tror vi i Enhet att människor kommer att vara friskare, lyckligare, kreativare och mer harmoniska. Detta gynnar hela samhället. Samhällets funktion Samhällets uppgift är att på ett övergripande sätt skapa förutsättningar för mänsklig och naturlig omsorg i livets alla skeden. Som exempel kan nämnas barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård. Andra samhällsfunktioner som ska likställas med denna omsorg är bl a utbildning, kommunikationssystem och miljövård. Kostnaderna för dessa samhällsfunktioner ska täckas av samhällsbidraget. Vi i Enhet förespråkar en decentralisering av beslut inom samhällets funktionsområden. Beslut ska fattas nära dem de berör och anpassas till lokala förhållanden. Vi tror också på minskad byråkrati och administration inom den nuvarande offentliga sektorn, så att mer resurser kan avsättas för att täcka de behov som finns inom t ex vård och skola. Sida 14

15 Produktion och handel I ett långsiktigt hållbart och harmoniskt samhälle är småskalighet och lokal produktion av stor betydelse. Därför vill vi i Enhet att Sverige väsentligt ökar sin grad av självförsörjning. Den räntefria ekonomin kan skapa de förutsättningar som krävs för småskalighet och naturliga odlingsformer. Dessutom kan regelverk och lagar omformas så att de gynnar denna typ av produktion. Härmed kan också jordbruk och landsbygd fortleva och det blir möjligt för fler människor att få arbete och delta i tillverkning, hantering och distribution av livsförnödenheter lokalt, nationellt och för export. Enhet vill verka för ett naturligt odlande av jorden, så att kommande generationer kan ärva frisk, produktiv och odlingsbar mark. Livsmedel bör framställas naturligt och ekologiskt. När det gäller import från andra länder vill vi i Enhet att detta ska ske på ett rättvist sätt så att producenterna får rimlig ersättning för sina varor. Dessutom bör varje land ges möjlighet att i första hand tillgodose sina egna invånares basbehov. Levnadskonst i få ord: lev sunt och ta det lugnt. (Carl O Segerberg) Sida 15

16 Visionen om Närhet Vi har utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans. Enhets helhetssyn innebär att vi alltid sätter relationer mellan människor samt miljö- och naturskyddet före ekonomiska och materiella fördelar. Härmed kommer transport- och distributionsnäten, grundligt och naturligt, att förändras. I Enhets Sverige stannar tåget även på små orter. Vi vill satsa på bibehållande, ökat utnyttjande och utbyggnad av järnvägsnät och kollektiva kommunikationsmedel. Det samhälle vi vill skapa bygger på umgänge och nära relationer mellan människor. Därför ska närheten till våra vänner och släktingar inte vara en ekonomisk fråga. Människor ska kunna ta sig till andra platser billigt eller till och med gratis, och som en gemensam angelägenhet ska största delen av denna kostnad betalas genom samhällsbidraget. När den räntefria ekonomin har införts behöver statliga företag inte längre styras av stora lönsamhetskrav. Transport per järnväg ska vara billigare för resenären/transportören, än via landsväg. Detta minskar också slitaget på och kostnaderna för våra vägar, liksom naturligtvis antalet olyckor med stora motorfordon. All forskning inom områdena miljövänlig och förnyelsebar energi och teknik ska uppmuntras och kunskaperna tillvaratas. Detta har en avgörande betydelse för utvecklingen av rena miljötransporter och helt nya drivmedel. Sida 16

17 Visionen om Meningsfullhet Vi har alla en meningsfull sysselsättning som gynnar både oss själva och samhället som helhet. Vi i Enhet vill att det ska finnas meningsfull sysselsättning åt alla som önskar, kan och orkar. En meningsfull sysselsättning kan innebära något annat än arbete i traditionell betydelse och behöver inte omfatta 40 timmar i veckan. Det kan till och med innebära det vi idag kallar ideellt arbete. Människor ska ha friheten att välja de uppgifter som bäst passar dem och som de trivs med. Tidvis kanske det innebär studier eller personlig utveckling, snarare än ett traditionellt arbete. Lönearbetet får inte bli ett självändamål. Den tekniska utvecklingen har medfört en arbetstidsbesparing, vilket i sin tur har lett till att behovet av mänsklig arbetskraft har minskat. Det är nu dags för denna tidsvinst att komma människorna till godo. Vi i Enhet vill öppna upp för en allmän arbetstidsförkortning. Företag ska uppmuntras att låta vinsterna från den tekniska utvecklingen finansiera arbetstidsminskningen och därmed gynna människors välmående. Med mer fritid har vi större möjligheter att ta hand om oss själva och varandra, så att vi kan utveckla vår kreativitet och skapa harmoniska relationer. Vi i Enhet vill förändra målsättningen med ekonomin från ekonomisk tillväxt, d v s ökad produktion och konsumtion, till livskvalitet och trygghet där produktionen är anpassad till människors verkliga behov. Självförsörjning och småskalig tillverkning bör främjas och uppmuntras, liksom lokal byteshandel. Att tjäna och hjälpa varandra är ett grundläggande socialt beteende och byteshandel är en naturlig del av detta. Med en räntefri ekonomi och ökad självfinansieringsgrad hos företagen, blir kapitalkostnaderna lägre, utvecklingsmöjligheterna och arbetstillfällena fler, samt våra produkter billigare. Dessutom kan större hänsyn tas till miljön. Var förändringen som du vill se i världen. (Mahatma Gandhi) Sida 17

18 Visionen om Hälsa Vi prioriterar mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård. Barn är i första hand föräldrarnas ansvar och i andra hand vårt gemensamma ansvar. Föräldrar ska ges ekonomisk möjlighet att själva ta hand om sina barn om de så önskar. Vi i Enhet tror att barn och gamla behöver varandra. Därför vill vi att samhället organiseras så att äldre människor har möjlighet att delta i omsorgen om våra barn. Därutöver kan samhället även erbjuda barnomsorg i form av förskola och fritidshem för de föräldrar som vill ha det på det viset. Vi förespråkar största möjliga valfrihet med barnens bästa i åtanke. Även för funktionshindrade och äldre bör största möjliga valfrihet råda, vad gäller meningsfull sysselsättning, omsorg och boende. Särskilt viktigt är det att på alla sätt uppmuntra och aktivera det friska i människor. Vi inom Enhet tror att den enskilda individen själv, inte samhället, bäst kan bedöma när och om hon ska sluta arbeta. Därför behövs ingen fastställd pensionsålder. Friskvård Samspelet mellan en människas tankar, känslor, medvetande och fysiska kropp har en avgörande inverkan på hennes hälsa. Vi inom Enhet menar därför att människor har såväl rättighet som skyldighet att ta ansvar för den egna hälsan. Vi tror att sjukdom är ett symtom på en obalans i människors sätt att förhålla sig till sin livssituation. Därför är det viktigt att hälsovården fokuserar på att finna den bakomliggande orsaken till sjukdomen, istället för att enbart symtomlindra genom t ex medicinering. Människor ska ha friheten att, oberoende av inkomst, välja precis den vård som de känner är bäst för dem. Friheten ska också gälla valet mellan naturmedicin och skolmedicin. Vi i Enhet vill verka för ett utökat samarbete mellan skolmedicin och alternativa behandlingsformer. Vi vill att en utredning tillsätts för att undersöka hur stort inflytande läkemedelsindustrin har över dagens vård. Enhet förespråkar ett helhetstänkande när det gäller människors hälsa, där det är naturligt att förebygga och stödja det friska i människors kropp och själ. Mänskligheten förlorar sin hälsa för att tjäna pengar, sedan förlorar hon pengar för att återställa sin hälsa. (www.theinterviewwithgod.com) Sida 18

19 Visionen om Lärande Vi har en utbildning med helhetssyn och med fokus på att människor ska få stöd i att utvecklas till kreativa, intuitiva och trygga individer, som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa. Utbildning är en gemensam angelägenhet för oss alla. Vi i Enhet vill att både utbildningsformer och ämnen förändras och får en ny målinriktning. Utbildningen ska utgå ifrån ett nytt synsätt, en helhetssyn som bland annat innebär ekologiska kunskaper och en respekt för den globala mänskliga gemenskapen. I inlärningsprocessen strävar vi efter helhet och sammanhang. All utbildning ska syfta till att expandera vårt sätt att se på oss själva och vår relation till omvärlden. Den ska inspirera till samarbete för livsglädje och fred. Vi i Enhet menar att lärande är en livslång process där vi utvecklas som människor. Kreativiteten, initiativförmågan och den naturliga begåvningen hos människor ska uppmuntras. Mänsklig intelligens kan uttryckas på många olika sätt och detta ska avspeglas i undervisningsformer och ämnen. Genom att fokusera på det som eleven/studenten är bra på, växer sig förmågorna större än de eventuella oförmågorna och självförtroendet stärks. Allt detta ser vi som en självklar grund i all utbildningsplanering. En naturlig följd är att i skolorna införa ämnet livskunskap med fokus på självmedvetenhet och relationer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en positiv självkänsla och ett sunt självförtroende. De ska utveckla sin förståelse för känslornas betydelse och hur dessa kan kommuniceras och hanteras på bästa sätt. Eleverna ska få träna sig i att fatta beslut, lösa konflikter, stå upp för sig själva och samtidigt samarbeta med och respektera andra. Livsutbildning med ovanstående innehåll ska inte enbart förekomma på grundskolenivå. Den kan med fördel följa människor på gymnasie- och universitetsnivå, på arbetsplatser, inom olika vårdoch omsorgsformer, utbildning för par och föräldrautbilning. Detta för att vi människor ska finna kunskapen om hur vi lever livet på ett glädjefullt sätt, för att våra parrelationer ska hålla, för att familjer ska kunna fungera harmoniskt och för att våra arbetsplatser ska vara källor till glädje. Lärarnas betydelse för hur morgondagens samhälle ska se ut är stor. De bör därför tjäna som förebilder och inspirationskällor och på så vis stödja våra barn och ungdomar i deras utveckling till kraftfulla och kreativa fredsinspiratörer. Det är också viktigt att lärarna förhåller sig öppna till nya tankar och idéer och med ett barns nyfikenhet utforskar världen tillsammans med sina elever. Lärarna har möjlighet att ge våra barn ett slags etisk kompass, en moralisk kompetens och en social förmåga. All kunskap och akademisk bildning ska vara verktyg att använda för individens, för det egna samhällets och slutligen för mänsklighetens bästa. Sida 19

20 Visionen om Kärlek Vi lever utifrån en kärleksfull kraft människor emellan och låter detta avspeglas i våra nära relationer Känslan av Kärlek finns inom varje människa och är i grunden en känsla av samhörighet och identifikation. En känsla som, i sin fria form, kan inbegripa allt och alla. Dock har vår upplevelse av kärlek idag många gånger färgats av den kommersiella och stereotypa bild som vi ofta utsätts för via reklam och media. Det är därför viktigt att samhället bistår med vägledning i ämnet parrelationer och familjebildning, med fokus på områdena äktenskap/samboskap, föräldraskap och sexualitet. Detta i syfte att öka individens självkännedom, förmågan att lösa konflikter och kunskaper om att bilda familj och bli förälder. Att bli förälder idag innebär stor glädje men också stora prövningar. För många faller sig föräldraskapet inte längre naturligt och kan vara svårt att förena med ett pressat och stressande arbetsliv. På samma sätt som vi redan idag erbjuder blivande föräldrar praktisk träning inför själva födelsen, vill Enhet att samhället erbjuder utbildning inför och under det fortsatta föräldraskapet. Barns personlighet och förutsättningar grundläggs under de första levnadsåren. Om vi kan bidra till en god start för våra barn och vara goda förebilder för dem, ökar chanserna för att de växer upp till trygga individer och i sin tur goda föräldrar. Sida 20

21 Visionen om Trygghet Vi har skapat ett samhälle där alla känner sig trygga, och som är fritt från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbing. Enhet tror på långsiktiga och djupgående satsningar för att skapa ett samhälle befriat frå n drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning. Vi tror att samhället behöver förändras från grunden på de sätt som vi belyst tidigare i detta visionsprogram, till exempel genom införandet av ett nytt ekonomiskt system. När människor inte längre styrs a v ekonomin får vi mer tid och ork till att ta hand om varandra och skapa kärleksfulla relationer. Ett barn som får växa upp i en miljö präglad av kärlek och acceptans från föräldrar som är närvarande har stor möjlighet att bli en trygg individ. En människa med inre trygghet har empati och en stabilitet som ger trygghet och stöd åt andra människor. En trygg människa känner inget behov av droger eller av att hävda sig själv genom t.ex. mobbning. Den inre tryggheten och empatin för andra leder till kärleksfulla handlingar och utesluter beteenden som våld och kriminalitet. Vi vill skapa utbildningsformer som förebygger och motverkar destruktiva beteenden, till exempel par- och föräldrautbildning samt livsutbildning för barn och tonåringar. För individer som vill ändra sitt destruktiva beteende vill Enhet att det ska finnas stöd och hjälp samt nämnda livsutbildning, arbete/sysselsättning eller yrkesutbildning och meningsfulla sammanhang tillsammans med människor som kan tjäna som goda förebilder. Älska mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst! (Okänd) Sida 21

22 Visionen om Ekologi Vi lever i harmoni med naturen och behandlar den som ett med oss själva, prioriterar livet och den ekologiska balansen framför ensidig ekonomisk tillväxt. Enhet agerar utifrån att vi är en del av naturen och lever i samklang med den. Vi prioriterar tillväxt för livet och ekologin framför teknisk och ekonomisk tillväxt. Vi lever så ekologiskt som vi kan både i vår individuella och vår gemensamma situation. Härmed hanterar vi miljön med tanke på mänsklighetens och planetens fortlevnad. Inom Enhet inser vi att människans inre miljö (våra tankar och känslor) behöver förändras i holistisk oegennyttig riktning, eftersom den yttre miljön är en direkt konsekvens av den inre. När det inre styr vårt handlande i det yttre, blir det naturligt att se till människan och hennes förhållande till jorden i första hand. Vidare vill vi att räntefria lån ges till människor och företag som vill satsa på naturliga energikällor. Innovatörer inom detta område ska tilldelas resurser och genom ett gynnsamt regelverk stimuleras till skapande av uppfinningar för mänsklighetens och naturens bästa. Ordet ekonomi betyder hushållning och vi inom Enhet tror att vi behöver utgå ifrån och vårda de resurser vi har när vi utvecklar ny teknik. Teknik som inte är skadlig vare sig för människan eller naturen. En hållbar livsföring innebär en stabil eller rent av minskande energiförbrukning. Vi vill satsa på forskning och utveckling av naturlig och förnyelsebar energi, såsom vind-, sol-, jord- och vätgasteknologi. Enhet vill också sprida information och kunskap om hållbar livsstil så att människor ges en verklig möjlighet att ta ett medvetet ansvar för miljön. Vi lever i harmoni med naturen och behandlar den som ett med oss själva. Sida 22

23 Visionen om Harmoni Vi har en etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar. Ett kärleksfullt och harmoniskt samhälle skapas av kärleksfulla och harmoniska individer. Inom Enhet betonar vi därför vikten av att växa som människor så att vi i alla våra angelägenheter agerar utifrån kärlek i ett helhetsperspektiv. Detta kan vi göra oavsett vilken bakgrund eller livsåskådning vi har, för vi tror att alla människor har en inre potential av värdefulla kvaliteter. Dessa kvaliteter som vi vill fokusera på och medvetet utveckla i vårt arbete för att skapa ett nytt samhälle, kan vara: Ärlighet Ärlighet innebär samstämmighet mellan tankar, känslor, ord och handlingar. Det jag säger och gör överensstämmer med mina tankar och känslor. Jag lever inte i konflikt med mig själv på någon nivå. Jag lever öppet och ärligt och har därför inget behov av att dölja något. Det sägs att ärlighet varar längst och detta tror vi inom Enhet stämmer. Jag bör dock vara mån om att uttrycka mig kärleksfullt och tydligt. Dessutom kan jag känna efter innan jag säger något, om det jag tänkt säga är viktigt och bidrar till min och andras utveckling. Vad är syftet med det jag säger? Vill jag förändra eller såra någon, eller vill jag komma närmare denna person? Att vara ärlig betyder inte nödvändigtvis att säga allt jag tycker och tänker. Varsamhet Om jag praktiserar varsamhet när jag är ärlig blir livet lättare både för mig själv och andra. Jag kan träna mig i att uttrycka mig varsamt, även om det jag har att säga till synes är obehaglig information. När jag vill uttrycka mig ärligt, kan jag också göra det utifrån kärlek. Glädje Vi kan faktiskt välja att vara glada och positiva! Vi kan fokusera på glädjen i och runtomkring oss, ta för oss av den och ge ut den till andra. Ju mer glädje jag unnar mig själv, desto mer sprids den till andra som ringar på vattnet. Sida 23

24 Acceptans Detta innebär att jag totalt accepterar mig själv, mina medmänniskor och livet, oavsett hur det ter sig. Det handlar om att släppa alla förväntningar och alla behov av att kontrollera andra människor eller skeenden. Att acceptera varandras olikheter och unikhet utan att döma eller fördöma, eller tycka en massa saker om någon. Hur kan jag överhuvudtaget döma när jag inte känner till allt om en människa, det vill säga den personens förflutna eller vad han/hon är ämnad för? Jag kan också fråga mig: skulle jag döma mig själv för det här? Hur skulle jag vilja bli mottagen i en liknande situation? Generositet Generös kan man vara både med materiella och ickemateriella ting. Vi får också alltid möta effekten av vårt givande. Om jag ger ut missnöje får jag missnöje tillbaka. Om jag ger ut kärlek får jag kärlek tillbaka. Sann generositet sker utan villkor jag ger av glädje och kärlek, själva glädjen i givande är min belöning. Givande kan också betraktas som en form av tjänande. Tillit Om jag känner tillit till livet minskar min oro och ängslan. Jag känner tillit till att allt som sker har jag själv medvetet eller omedvetet skapat genom mina tankar, ord och handlingar, och att detta har en mening. Jag har tillit till att alla människor gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar i en viss given situation. Äkta tillit handlar om en inre visshet om att allting, oavsett hur det ser ut, är till nytta för min utveckling och för människorna runt omkring mig. Tilliten kräver inga garantier. Den handlar om att följa med och samarbeta med livets flöde. Jag gör alltid så gott jag kan och överlämnar resultatet till en högre makt. Allt som sker är till det bästa. Tålamod Om jag känner tillit kan jag lättare ha tålamod. Om jag är säker på resultatet, det vill säga att det blir till det bästa för alla inblandade parter, klarar jag av att tålmodigt vänta. Jag har inga förväntningar på ett visst resultat inom en viss given tid, utan ger processen den tid som behövs. Vidsynthet Vidsynthet innebär att likt ett barn möta allt med ett öppet sinne, utan särskilda förväntningar eller förutfattade meningar. Genom att avstå från att bedöma, ha åsikter eller tycka det ena eller det andra om mina medmänniskor, känner jag mig friare och mer harmonisk. I boende, lev nära marken. I tänkande, stanna i det enkla. I konflikt, var rimlig och rättvis. I styrande, försök inte kontrollera. I arbete, gör det du tycker om. I familjelivet, var fullständigt närvarande. När du är nöjd med att endast vara dig själv och inte jämför eller tävlar, så kommer alla att respektera dig. (Tao Te Ching) Sida 24

25 Visionen om Likaberättigande Vi känner inte längre rädsla för intrång från omvärlden, därför har vi nedrustat och använder våra resurser till att hjälpa oss själva och andra människor. De konflikter vi människor skapar mellan oss och ute i världen har, som vi redan konstaterat, sitt ursprung inom oss. Grundläggande förändringar kan därför endast genomföras när människorna själva är villiga att förändra sitt inre. Enhet vill lösa konflikter på fredlig väg. Därför vill vi avveckla försvaret och istället använda försvarets mänskliga och materiella resurser i samhällets och människans tjänst. Vi vill också att Sverige avstår ifrån att tillverka och sälja vapen. Ett land som förespråkar fred och mänskliga rättigheter kan inte samtidigt producera vapen för krigföring. Inom Enhet vill vi poängtera vikten av varje lands egenförsörjning. Därför vill vi, i harmoni med vår önskan att tjäna varandra, att bistånd i huvudsak ska bestå av kunskap och nödvändiga materiella hjälpmedel, som syftar till att de biståndstagande länderna får bästa möjliga hjälp till självhjälp. Ett annat sätt att hjälpa är att vi som land ser över på vilket sätt vi utnyttjar hjälpbehövande länder för egen ekonomisk vinning, och avstår från detta, till exempel genom att ge exporterande länder rättvist betalt för sina varor. Då kan dessa länders självförsörjningsförmåga stärkas, infrastrukturen utvecklas, realproduktionen och handelen öka samt ekonomin stabiliseras. Sverige ska så långt det är möjligt säkerställa att ekonomiskt bistånd enbart går till demokratiska, konstruktiva och uppbyggande lösningar i de mottagande länderna. Det finns bara en ras mänskligheten. Det finns bara ett språk hjärtats språk. Det finns bara en religion kärlekens religion. Det finns bara en Gud och Han är allestädes närvarande. (Okänd) Sida 25

26 Visionen om Ledarskap Vi har en utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet. Styrande politikers fundamentala uppgift är att utifrån folkets vilja leda landet. Enhet menar att politiker ska verka för en öppen och ärlig gemenskap mellan människor och allt levande på jorden. De beslut som fattas bör vara långsiktiga, om möjligt upp till sju generationer. Vid beslutsfattande hjälper det också att alltid fråga sig: För vem eller vilka är det här beslutet bra? Vem gynnas av detta ett fåtal eller flertalet, delen eller helheten? Vilka motiv styr beslutet? Politiker ska uppskatta beslutsprocessen, lyssna respektfullt till alla och visa tillit till att alla vill uppnå enhet. Allt beslutsfattande ska decentraliseras så långt det är möjligt. Vi inom Enhet tror att alla de etablerade partierna vill det bästa för människorna. Men som vi tidigare sett är det svårt att enas om vad som är det bästa, så länge som politiken bedrivs utifrån det individuella jaget som ju är olika för alla människor. Det behövs ett nytt sätt att tänka för att vi ska kunna lösa de problem vi skapat med vårt gamla sätt att tänka. Därför blir det nödvändigt med ett nytt tänkesätt som utgår ifrån intuitionen som kunskapskälla. Inför beslut, inför tal eller i övrigt i sitt arbete, vill vi i Enhet att politiker tar sig tid att stilla sitt sinne och låta sig vägledas av sin intuition. Ordet parti lär betyda del, så egentligen är detta en missvisande definition på Enhet. Vår grundidé går tvärtom helt emot alla tankar på separation. Vi stöder med glädje varje tanke och idé som kompromisslöst skapar harmoni mellan människor. Därför kan Enhet inte tillhöra något block, varken höger eller vänster, utan Enhet vill istället skapa harmoni och medverka till en större förståelse och samverkan mellan de olika partierna, så länge de finns kvar. Enhet vill utveckla enkla och klara kommunikationsvägar mellan folket och företrädande politiker. Det kan bland annat ske med hjälp av dagens informationsteknologi. Det ska vara lätt för enskilda människor att komma till tals. Vi förordar balans mellan antalet kvinnor och män på förtroendeposter, samt personval på alla nivåer. Alla av folket valda ledamöter utövar sitt ämbete så länge de har sin grupps förtroende att föra dess talan. Den enda politik som kommer att ha framgång i framtiden är den som har kärleken som ledstjärna. (Martinus) Sida 26

27 Visionen om Enhet Vi har ett världssamarbete som demokratiskt samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet. Vem eller vilka har eller tar det övergripande ansvaret för planetens fortlevnad? Ger vårt nuvarande äganderättssystem jordägarna rätt att ta av naturen och ur jordens inre i obegränsad omfattning utan att ta ansvar för de långsiktiga konsekvenserna? Enhet menar att att alla människor har ett gemensamt ansvar för vår planet. Vi behöver bli medvetna om vad vi människor gör med jorden, och med intuitionens och förnuftets hjälp fatta enade beslut om vad som behöver göras för att återställa och upprätthålla den ekologiska balansen. För detta krävs ett globalt Enhetstänkande, där vi alla hjälps åt med att hushålla med jordens resurser på ett ekologiskt riktigt sätt. Enhet ser nödvändigheten av att vi snarast riktar in oss på ett enat och organiserat världssamarbete för freds- och miljöfrågor. Samarbetet ska syfta till att samordna jordens resurser efter människans basbehov och skapa miljöriktiga förutsättningar för vårt gemensamma mål: existensens fortlevnad på jorden. I detta världssamarbete är representanterna för de anslutna länderna folkvalda och har beslutanderätt för sitt respektive land. För största möjliga jämlikhet och förståelse skulle ett gemensamt neutralt språk för samarbetet vara eftersträvansvärt. Med en sund ekonomi integrerad i vårt livssystem anpassar vi oss för nästa viktiga fas i utvecklingens förlopp: ett samhälle som erbjuder materiellt välstånd för alla, där respekt för oss själva och andra råder och kärleken till nästan är avgörande för livskvaliteten. I detta samhälle är fred på jorden en realitet och människans skapande förmåga kommer till fullt positivt uttryck. Detta är innebörden i det paradigmskifte som vi i Enhet tror att mänskligheten nu är på väg att möta. Känner du i ditt hjärta att detta är vad du vill? Välkommen att vara med i det fortsatta medvetna skapandet av vår gemenskap för att nå insikten om hela mänskligheten som en stor Enhet Sida 27

28 Här övervägde vi att ha en lista med referens- och fördjupningslitteratur, samt tips på sevärda filmer och internetsidor men vi insåg att listan kunde bli hur lång som helst och ändå säkert missa några guldkorn. Därför rekommenderar vi dig som är intresserad av att ta del av andras bok- och filmtips eller själv bidra med förslag, att gå in på Enhets hemsida: Där kan du också delta i diskussionsforum samt hålla dig uppdaterad om vad som händer i Enhet. Välkommen! Sida 28

29 Mina egna anteckningar Sida 29

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi

Häremellan ligger ett universum av handlingsalternativ Mahatma Gandhi Jana Söderberg Föreläsning 13/5-13 Drömmar som drivkraft (Anteckningar av Johanna Pansera och Ingela Frän) Brist på drömmar leder till stor kollektiv påverkan. Vi måste medvetandegöra våra egna val och

Läs mer

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011

Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling. Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 Hjälpas åt att må bra en bra start på hållbar utveckling Johan Hallberg, Borlänge, 22 november 2011 STRESS + coping Söka skaffa högre status Fientlighet, negativism Cynism, vårdslöshet Främlingsrädsla/fientlighet

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem

Sävsjöviks Förstärkta Familjehem Vi är ett mindre förstärkt familjevårdsföretag med säte i Borås. I vår verksamhet arbetar personal med lång, gedigen utbildning och erfarenhet inom missbruksvård och mänskligt beteende (konsulenter). Vi

Läs mer

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar

SMART. Lean på kulturförvaltningen. Ökat kundvärde. Lärandet. Nytänkande och utveckling - Samarbete Erfarenhetsutbyte - Ständiga förbättringar SMART Lean på kulturförvaltningen Ökat kundvärde Tillsammans - Öppet klimat - Omtanke - Respekt Demokrati Lika värde Hållbar utveckling KULTURFÖRVALTNINGEN SMART Lean på kulturförvaltningen 1 www.halmstad.se

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Värdegrund - att göra gott för den enskilde

Värdegrund - att göra gott för den enskilde Värdegrundsdokumentet är framarbetat av och för socialförvaltningen i Degerfors kommun, samt antaget av socialnämnden 2012-10-10. Text: Jeanette Karlsson och Sture Gustafsson. Illustrationer: Bo Qvist

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07

Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 Hem- och konsumentkunskap inrättad 2000-07 HEM SKRIV UT Ämnets syfte och roll i utbildningen Utbildningen i hem- och konsumentkunskap ger kunskaper för livet i hem och familj samt förståelse för det värde

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening

Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Stadgar för Nyed Friskola Ekonomisk Förening Antagna den 2014.03.03 1 Föreningens namn Föreningens namn är Nyed Friskola Ekonomisk Förening. 2 Föreningens säte Föreningens styrelse har sitt säte i Karlstad

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International.

Family-Lab är den svenska delen av Jesper Juuls internationella utbildning, undervisnings och rådgivningsorganisation Family-Lab International. Family-Lab fungerar som ett laboratorium där professionella och föräldrar arbetar tillsammans för att hitta nya sätt att omvandla kärleksfulla tankar till kärleksfulla handlingar. Family-Lab är den svenska

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet.

Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden måste vi göra två saker: Bli ännu bättre på det vi är bra på nämligen lärandet. Vi i skolan har inte längre monopol på kunskap. Idag går det att lära sig saker mycket bra även utanför skolans värld. Inte minst genom den nya tekniken. Om vi vill fortsätta att spela en roll i framtiden

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS

DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS DIN PERSONLIGA DRIVKRAFTSANALYS visar vad som motiverar dig Demo Analysdatum: 2010-12-01 Tid: 27 minuter Utskriftsdatum: 2013-03-25 Soleftegatan 15 16253 Vällingby Innehållsförteckning 2 Introduktion :

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret,

Ledarskap. Ledarskap. Medvetet Personligt. Kursstart i mars 2013! Ledarskap är konkret, Medvetet Personligt Kursstart i mars 2013! Vårt mål är att du vågar ta steg i ditt ledarskap och liv du inte trodde var möjligamen bara till 100%! För en bättre värld. Vi vänder oss till dig som idag har

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne

Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Eskilstuna 2011-12-09 Hälsofrämjande skolutveckling i Skåne Ingela Sjöberg, folkhälsostrateg Kommunförbundet Skåne Vad är viktigast för hälsan? Levnadsvillkor: Trygg uppväxt Utbildning Arbete Inkomst Gemenskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle

Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Vår vision Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle Den högre utbildningen i Dalarna har långa traditioner inom ingenjörsutbildning (Fahlu Bergsskola 1822), lärarutbildning (Folkskolelärarinneseminariet

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

!"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare

!#$%&$&'($)*+,%-./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare !"#$"%&$&'($)*+,%-"./-/+012 )'3(,'(+245'$ Ingvar Karlsson Docent, överläkare Att flytta till en annan kultur Lämna egna landet Lämna släkt, eventuellt familj Hitta nya gemenskaper Hitta arbete Hitta bostad

Läs mer

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015

VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 VAL TILL ÅLANDS LAGTING OKTOBER 2015 Framtid och förändring. Solidaritet, samarbete och rättvisa. Det är vår vision. Att jobba politiskt är att ha ett mål för hur det goda samhället ska formas. På socialdemokraternas

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst

Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst Peter M Senge Johanna Söderström Hur ska en organisation se ut för att bli framgångsrik? Svaret Senge ger i boken är att den ska vara en lärande

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se

52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström. 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se 52 kort för ett levande värdegrundsarbete. Helena Hammerström 1 Helena Hammerström, www.alltomart.se Värdegrunden 52 kort för ett levande värdegrundarbete. Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare

Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare Vårt uppdrag-skydda miljön för ofödda barns skull eller ändå tydligare Vi arbetar på medborgarnas uppdrag vi ska även värna naturen, det ofödda barnet och lagen. Sven-Inge Svensson Miljöchef i Hässleholms

Läs mer

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Kontaktmannaskap LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Kontaktmannaskap LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Vad är kontaktmannaskap? Att vara kontaktansvarig är inte bara ett uppdrag utan också en förtroendefull relation som bara du har med kunden. Förtroendet

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. På följande sidor presenteras AMBs värdegrunder och lite tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras på en mängd olika sätt varje vecka under samtliga tre skolår. 1.

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014

Resultatrapport. Exempel IOL TOOL. Framtagen till: Framtagen av: Sammanställd den 12 oktober, 2014 Resultatrapport Sammanställd den 12 oktober, 2014 Framtagen till: Exempel Framtagen av: IOL TOOL Kopieringsförbud Denna rapport är skyddad av upphovsrättslagen. Kopiering är förbjuden utöver vad som anges

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer