Enhet. Visioner. Sida 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enhet. Visioner. Sida 1"

Transkript

1 Enhet - Visioner Sida 1

2 Enhet & Ulf Wåhlström & Gunilla Wigertz 1998 Revidering: Hanna Cederholm 2010 Anders Axner, Annika Wesche 2013 Foton: s 14, 27: Hanna Cederholm s 25: Elisabet Simpson Övriga foton från 10,000 Photos, vol 2 (Focus Multimedia). Sida 2

3 Innehållsförteckning FÖRORD... 4 INLEDNING... 5 Vad är Enhet?... 5 ENHETS VISIONER... 6 Visionen om Frihet... 7 Visionen om Fred... 8 Visionen om Gemenskap Kommunikation Visionen om Välfärd Garanterad basinkomst Visionen om Livskvalitet Samhällets funktion Produktion och handel Visionen om Närhet Visionen om Meningsfullhet Visionen om Hälsa Friskvård Visionen om Lärande Visionen om Kärlek Visionen om Trygghet Visionen om Ekologi Visionen om Harmoni Ärlighet Varsamhet Glädje Acceptans Generositet Tillit Tålamod Vidsynthet Visionen om Likaberättigande Visionen om Ledarskap Visionen om Enhet Sida 3

4 Förord Förord 2013 I denna version har framförallt har visionerna om kärlek och trygghet omarbetats. För övrigt har vi "finjusterat" och gjort ett antal smärre omformuleringar. Den största förändringen är att denna version dokumentet enbart innehåller visionerna efter att vi har brutit ut avsnitten "Bakgrund" och "Grunden till Enhet" och placerat dem i ett nytt dokument kallat Enhets historia. Vi har även brutit ut avsnitten om "Cirkelmetoden" och "Non Violent Communication" och lagt dem i ett dokument som beskriver de sätt vi använder när arbetar inom Enhet. Vi har bytt namn på dokumentet från Enhet Visionsprogram till Enhet Visioner. Anders Axner och Annika Wesche November 2013 Förord 2010 Varför ett nytt visionsprogram? Skulle det inte gå lika bra att bara trycka upp det gamla i fler exemplar? Jo, kanske det. Men tiderna förändras och även om visionerna i sig är tidlösa, kan vi ibland behöva putsa på förpackningen. Vår förhoppning är att det nya visionsprogrammet ännu högre grad ska inbjuda till läsning, studier och samtal. Därför har vi försökt göra denna version mer lättläst och visuellt tilltalande. Inom Enhet är vi måna om att leva som vi lär och att uttrycka oss ärligt och kärleksfullt. Med detta i åtanke har texten fingranskats och justerats i en mer positiv riktning, där det har varit möjligt. I enlighet med attraktionslagen vill vi ge uttryck för det vi vill förverkliga, och i mindre utsträckning tala om det vi önskar skulle försvinna. Vår vilja är också att medlemmarna ska få ta aktiv del i Enhets arbete och utveckling. Därför är tanken att Visionsprogrammet ska ses över med jämna mellanrum och att medlemmar då kan få bidra med tankar och förslag till förbättringar. Om du eller din grupp hittar något i Visionsprogrammet som känns oklart, ofullständigt eller kanske till och med överflödigt, är du välkommen att sända dina/era synpunkter till Enhets styrelse. Hanna Cederholm Mars 2010 Sida 4

5 Inledning Vad är Enhet? Enhet består av människor som vill ha en förändring av det politiska och ekonomiska systemet och därigenom medverka till en värld i enhet och fred. Inom Enhet läggs stor vikt vid individens bastrygghet, existentiella längtan och mänskliga relationer. Politik ska utformas utifrån detta. Enhet poängterar vikten av att människor, grupper och nationer börjar relatera till varandra på ett nytt sätt, vilket är en grundläggande förutsättning för mänsklighetens och planetens fortlevnad. Enhet bildades 6 april 1990 och har deltagit i samtliga riksdagsval sedan dess. Sida 5

6 Enhets visioner om ett framtida samhälle innebär att: vi känner glädje och har största möjlighet frihet att forma våra liv som vi önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen vi är andliga varelser som samverkar, kommunicerar och relaterar utan dömande vi har ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov, och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster vi organiserar samhället så att det främjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, småskalighet och rättvis handel vi har utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans vi har alla en meningsfull sysselsättning som gynnar både oss själva och samhället som helhet vi prioriterar mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård vi har en utbildning med helhetssyn och med fokus på att människor ska få stöd i att utvecklas till kreativa, intuitiva och trygga individer, som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa vi lever utifrån en kärleksfull kraft människor emellan och låter detta avspeglas i våra nära relationer vi har skapat ett samhälle där alla känner sig trygga, och som är fritt från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning vi lever i harmoni med naturen och behandlar den som ett med oss själva, prioriterar livet och den ekologiska balansen framför ensidig ekonomisk tillväxt vi har en etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar vi känner inte längre rädsla för intrång från omvärlden, därför har vi nedrustat och använder våra resurser till att hjälpa oss själva och andra människor vi har en utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar, samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet vi har ett världssamarbete som demokratiskt samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet Om du för en stund sluter dina ögon och föreställer dig hur ett harmoniskt fungerande samhälle skulle se ut, utan att lägga in personliga värderingar om vad som verkar realistiskt möjligt, vad ser du då? Kan ovanstående visioner vara i linje med ditt drömsamhälle? Enhets vision är att skapa det samhälle som vi tror att alla innerst inne vill ha. Sida 6

7 Visionen om Frihet Vi känner glädje och har största möjliga frihet att forma våra liv som vi önskar, begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet. Vi inom Enhet upplever att samhällssystemet och tänkandet som vi hittills har levt med, ofta har beskurit människors möjlighet till den frihet som är vårt naturliga arv. Frihetskänslan är djupt rotad i oss människor och därför kan ett berövande av vår frihet förorsaka inre konflikter och känslor av maktlöshet. Påverkan av yttre auktoriteter såsom föräldrar, skola, kamrater, media och samhället i stort har gett oss en undermedveten uppfattning om hur livet ska vara. Parallellt med denna påverkan får vårt medvetande hela tiden impulser från intuitionen, som har kunskapen om vad som är meningen med våra liv. När vi känner att vi inte har möjlighet att leva våra liv som vi är ämnade att göra, uppstår en inre disharmoni som antingen kan ta sig uttryck genom konflikter med människor i vår närhet, eller tryckas ner i vårt undermedvetna. Båda vägarna leder dock till relationsproblem som gör att vi mår ännu sämre, kanske utan att riktigt förstå varför. Vi kan komma in i en cirkel som det kan upplevas svårt att ta sig ur. I förtvivlade försök att bryta cirkeln kanske vi gör omfattande och smärtsamma förändringar i vår omvärld med förhoppningen att må bättre. Men konflikter i vår yttre verklighet bottnar alltid i konflikter i vårt inre. Vi behöver lyssna till vad intuitionen vill berätta för oss om hur vi kan skapa ett liv där vi mår bra. Enhet vill verka för största möjliga frihet begränsad endast av alla andras lika rätt till samma frihet. Vi menar att förtroende för människans inneboende och naturliga förmåga att hantera sin frihet föder en ansvarskänsla som är direkt proportionell till friheten. Det sker kanske inte på en gång och inte lika snabbt för alla, eftersom vi människor kan vara ovana vid att känna oss riktigt fria. Det hela innebär med största sannolikhet en utvecklingsprocess där vi steg för steg lär oss lita på vår intuition och på varandra. Människan föds fri, ändå är hon överallt fjättrad. (Jean-Jacques Rousseau) Sida 7

8 Visionen om Fred Vi skapar yttre fred genom inre frid, där ett aktivt fredsarbete börjar med att vi helar oss själva för att kunna hela världen. Vi väljer att ändra vårt sätt att tänka och förhålla oss till det vi upplever så att vi främjar kärleksfulla tankar och handlingar. Detta är en del av den medvetandeutveckling som leder oss till större harmoni, både i det inre och i det yttre. Vi förhåller oss öppna för nya kärleksfulla tankar och föreställningar. På detta sätt skapar vi en värld som stämmer bättre överens med våra visioner. Vi tar fullt ansvar för de tankar vi väljer att ge näring åt, eftersom det vi tänker skapar det vi känner, som i sin tur leder till det vi säger och gör och i slutändan avgör hur våra liv och samhället utformas. Genom att bli medvetna om våra känslor och ta ansvar för dem behöver vi inte längre söka efter fel hos människor omkring oss, utan kan se på andra som uppväckare av gamla känslominnen hos oss själva. Vi släpper taget om och blir fria från låsningar, mönster, föreställningar och rädslor som hindrar oss från att leva fullt ut. Vi inser att det bara finns en enda människa som kan tillåta att vår inre harmoni rubbas, och det är vi själva. Vi bestämmer oss för att vi har fått nog av självvald smärta och påminner oss om att vi inte behöver vara offer för omständigheter. Det är inte det som händer omkring oss som styr våra liv, utan hur vi reagerar på det. Det finns alltid andra sätt att se och reagera på det som händer. Händelser som vi kan uppleva som negativa, kan visa sig öppna dörrar till till något nytt och bättre så småningom. Vi behöver inte vänta på att någon annan ska göra oss lyckliga vi kan göra oss själva lyckliga! Vi tränar oss i att fatta beslut, för då sätts det igång processer som leder till de mål vi föresatt oss. Utan beslut och mål tappar vi greppet om våra liv och fladdrar hit och dit som löv för vinden. Då är det lätt att överlåta ansvaret för besluten om vårt liv till någon annan. När vi fattar beslut idag, så fattar vi också beslut om framtida handlingar och skeenden. I praktiska dagliga beslut kan vi fråga oss: För vem eller vad är detta beslut bra? Vem/vilka gynnar det? Är det bra för fler än mig? Vilka motiv styr beslutet? Vad blir de långsiktiga konsekvenserna av mitt beslut? Vi tränar oss i att lyssna på vår intuition och låter den vägleda oss. En metod att medvetet komma i kontakt med intuitionen är att vi stillar oss och våra tankar, och lyssnar inåt. Detta kan vi till exempel göra genom meditation. Särskilt användbar är intuitionen vid tillfällen när vi står inför en valsituation där vi behöver fatta ett beslut, när något i det yttre stör oss (väcker obehagliga känslor), när vi blir upprörda på någon person eller känner oro. Sida 8

9 Vi tränar oss att vara i nuet. Visst behöver vi planera vissa saker framåt eller bära med oss goda erfarenheter sedan tidigare, men vi kan lära oss att inte älta det förflutna, fatta ogenomtänkta vanemässiga beslut eller spekulera i problem eller situationer som ännu inte uppstått. Allt detta gör det svårt för intuitionen att nå fram med nya lösningar till vårt medvetande. För att hela mig själv, kan jag på olika sätt individuellt eller tillsammans med andra arbeta med mitt eget inre. Några exempel: Tjänande/arbete/givande. Ständigt fokus på kärleken/intuitionen, t ex genom att fokusera på tacksamhet, öppna för kommunikation inåt och uppåt eller agera från hjärtat. Stillhet, såsom t ex bön, meditation, promenader i naturen. Läsning och studier av livsbejakande/andlig litteratur. Fokus på och träning av de inre kvaliteter som presenteras längre fram bland visionerna (t ex ärlighet, varsamhet, tillit och glädje). Kurser, metoder, konsultationer, behandlingar eller liknande, som främjar min inre tillväxt. Kreativt, lustfyllt skapande. Om jag känner mig obehaglig till mods, mår dåligt, är irriterad, arg etc, kan jag välja att göra på något/några av följande sätt: Jag väljer att hålla mig för mig själv tills jag har tagit hand om mina känslor. Jag ägnar mig i stillhet åt fokus på kärlek och frid genom t ex bön, meditation eller promenader i naturen. Jag ägnar mig åt livsbejakande konst och kultur, t ex litteratur, musik och film. Alternativt skapar själv. Jag arbetar och utför goda gärningar. Jag talar på ett kärleksfullt och ansvarstagande sätt med den som väckt upp de känslor som jag uppfattar som negativa. Jag söker upp/kontaktar någon eller några i min omgivning som mår bra och pratar om glada och trevliga saker. Jag gör något roligt. Jag ber någon eller några i min omgivning (t ex Enhetsgruppen) om stöd och hjälp att hjälpa mig själv. Jag söker hjälp hos en terapeut, behandlare, rådgivare eller coach. Genom att på detta sätt aktivt arbeta för att hela oss själva, kommer vi att steg för steg närma oss visionen om ett helat samhälle. Motgångar är ofta en förklädd vän. (Jan Fridegård) Sida 9

10 Visionen om Gemenskap Vi är andliga varelser som samverkar, kommunicerar och relaterar utan dömande. Vi öppnar våra hjärtan för att få uppleva kärlek och inre frid i gemenskap med andra människor. Istället för att isolera oss och känna rädsla kan vi se alla möten som lärosituationer. Varje människa kan lära oss något om oss själva. Våra reaktioner och känslor visar oss vad vi behöver arbeta med för att kunna skapa goda relationer till våra medmänniskor. Vi undviker så långt det är möjligt att göra bedömningar av vad andra människor gör eller inte gör, hur de är eller inte är. Var och en har sin egen väg att gå, och behöver gå igenom situationer som vi inte till fullo kan förstå eller sätta oss in i. Vi har inte fullständig kunskap om våra medmänniskors förflutna eller nuvarande livssituation. Det enda vi kan göra är att använda oss av vår medkänsla och vara lyhörda för dem som kanske söker vår hjälp. Detta innebär ett totalt accepterande av varje annan människa, vilket är detsamma som att visa kravlös eller villkorslös kärlek. Vi utgår ifrån att varje människa i varje stund gör så gott hon kan utifrån sina egna förutsättningar, för att på bästa sätt ta hand om sig själv och sina närmaste. Att acceptera en annan människa innebär dock inte att vi accepterar vilken handling som helst, men det betyder att vi inte dömer personen bakom handlingen. Alla har möjlighet att lära sig av sina misstag och utvecklas som människor, därför bör vi sträva efter att ge alla en ny chans. Det som ofta ligger bakom missförstånd och besvikelser är våra förväntningar på andra människor. Därför bör vi vara uppmärksamma på vilka förväntningar vi kan tänkas bära på. Förväntningar innebär att vi försöker överföra vår egen tankevärld på någon som med största sannolikhet har en helt annan tankevärld. Om vi kan släppa våra förväntningar och krav på andra människor eller ett speciellt resultat kommer vi att må bättre och andra kan få förbli fria att vara sig själva. När vi upplever gemenskap med andra människor, och villkorslös kärlek till dem, föds ofta en lust att dela med sig, att ge och att hjälpa eller tjäna. Med harmoniska relationer är både givande och mottagande naturligt och kravlöst. Vi tjänar gärna andra med vårt arbete, istället för att tjäna på andras arbete. Var och en har ansvar för att iaktta sig själv och sina tankar och handlingar. Genom att vara medvetna om våra mörka sidor kan vi välja att fokusera på och odla de ljusare sidorna av oss själva. På detta sätt kommer ljuset inom oss att växa sig starkare och även omsluta människor i vår närhet. Sida 10

11 Kommunikation För att våra relationer ska fungera väl behöver vi vara uppmärksamma på hur vi kommunicerar med varandra. Vi kan träna oss i att med ett äkta engagemang lyssna på vad andra har att säga, att ge andra verkligt utrymme i vårt medvetande istället för att planera hur vi ska svara innan ordet är vårt. Vi strävar efter att vårt språk ska vara så fritt som möjligt från värderingar och bedömningar. Vi uttrycker hellre vad vi menar och vad vi vill än hur andra är eller inte är, respektive gör eller inte gör. Genom att på detta sätt lyssna på andra, och svara utifrån oss själva och våra behov, kan vi undvika destruktiv debatt och argumentation. Vi använder ordet jag istället för man och vågar ta ansvar för det vi tycker och tänker, så att vi tar upp eventuella problem med den det berör. Vi är ärliga, på ett varsamt sätt, och våra tankar, ord och handlingar stämmer överens. Ibland kan det vara bättre att avstå från att säga något och vi bör alltid visa respekt för andras behov av tystnad. Inom Enhet använder vi oss ofta av cirkelmetoden och icke våldskommunikation (på engelska Non Violent Communication, förkortas ofta NVC). Se dokument Enhet - metoder för en utförligare beskrivning av vad dessa begrepp innebär. Tre lyckorecept: Be om det du vill ha - men kräv det inte. Acceptera vad som händer - just nu. Öka din kärlek - även om du inte får det du vill ha. (Ken Keyes Jr) Sida 11

12 Visionen om Välfärd Vi har ett räntefritt, spekulations- och inflationsfritt samhälle, som bygger på människans basbehov, och där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster. Ekonomi betyder hushållning med begränsade resurser. Vi i Enhet vill föra in ett kretsloppstänkande i ekonomin produktion, konsumtion och nedbrytning i oändlighet. Vi vill anpassa ekonomin till naturen och de kretslopp som råder där. Vi vill också medverka till ett verkligt nytänkande vad beträffar det ekonomiska systemet. Vi verkar för en räntefri, inflationsfri och spekulationsfri ekonomi, där pengar enbart används som ett medel för utbyte av varor och tjänster. Pengar är ingen vara i vanlig bemärkelse, som man kan köpa och sälja, och bör alltid ha sitt värde knutet till något reellt. Pengar i sig kan inte föröka sig utan representerar alltid någons arbete eller en produkt med sitt ursprung i naturresurser av olika slag. Därför förutsätter en växande summa pengar det vi kallar ekonomisk tillväxt att arbetsinsatser och/eller uttag av naturresurser ökar i motsvarande takt. Spekulation i pengar, t ex genom aktier, baseras på förväntningar och löften, vilket leder till att de ökade insatser som krävs för infriandet kan skjutas på framtiden, till nästa generation. Detta leder till en instabil och i längden ohållbar världsekonomi. En klar förutsättning för den industriella utveckling som tog fart i slutet av 1700-talet, var införandet av en värdebas för måttenheter, t ex metern som längdmått, med jordens omkrets som värdebas. På samma sätt skulle en fast, omanipulerbar värdebas i det ekonomiska systemet skapa den stabilitet som behövs för en hållbar utveckling. Vi i Enhet vill ställa frågor för att medvetandegöra våra uppfattningar och föreställningar om pengar och ekonomi. Till exempel: Vem eller vilka gynnas av ränta? Vem eller vilka gynnas av nuvarande aktie- och spekulationssystem? Är det önskvärt att läkemedelsföretag och aktieägare kan tjäna pengar på att människor är och fortsätter att vara sjuka? Hur uppstår en statsskuld och vad skulle hända om staten var skuldfri? Vilka åtgärder kan vi vidta för att bli fria från skuldsättning? Hur uppstår ekonomisk tillväxt, vad innebär begreppet och vilka långsiktiga effekter får tillväxten för naturen och människorna? Vad vill människor att skattepengarna ska användas till? Sida 12

13 Vi inom Enhet vill att det ekonomiska systemet ska ses över och byggas om så att det blir långsiktigt hållbart och gynnar alla människor. Den nya ekonomin ska vara skuldfri, baserad på människors tid och jordens förnyelsebara resurser. Människor ska kunna satsa på kvalitativ lokal produktion och ha möjlighet att låna pengar räntefritt i en folkets bank. Garanterad basinkomst Istället för ett komplicerat och svåradministrerat bidragssystem, vill vi i Enhet införa en garanterad basinkomst. Detta kan ske på olika sätt, t ex som en livspeng som nyttj as vid behov, eller som en medborgarpeng som betalas ut lika till alla. Denna skulle ersätta de flesta, om inte alla, nuvarande bidrag, t ex studiebidrag, sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och socialbidrag. Den garanterade basinkomsten har sitt ursprung i en människosyn som innebär att alla människor har rätt till mat, trygghet och vård, oavsett hur mycket vi anses bidra till samhället genom vårt arbete. Vi har rätt till liv och bör därför inte avkrävas en motprestation för det som är nödvändigt för vår överlevnad. En garanterad basinkomst skulle återge människan hennes värdighet och stimulera kreativitet och nya lösningar, utanför den lönsamma sektorn. Vi inom Enhet tror att människor vill bidra till det samhälle de lever i och att många bär på outnyttjade gåvor och resurser som skulle kunna blomstra i ett nytt ekonomiskt system. Lånar du pengar åt någon fattig hos dig bland mitt folk, så skall du inte handla mot honom som en ockrare. Ni skall inte lägga på honom någon ränta. (Bibeln, 2 Mos. 22: 25) Sida 13

14 Visionen om Livskvalitet Vi organiserar samhället så att det främjar mänskliga relationer, lokal sysselsättning, småskalighet och rättvis handel. Vi i Enhet vill skapa ett samhälle som är befriat från den ekonomiska styrning och det materiella fokus som innebär att vi människor måste arbeta åtta timmar per dag eller mer för att tjäna pengar och kunna överleva. Vi vill skapa förutsättningar så att varje individ, genom garanterad basinkomst och eget arbete, ska kunna fylla sina basbehov. Människans individuella basbehov är i första hand frisk luft, vatten, mat, kläder, bostad, värme och kärleksfull gemenskap. Med ett förändrat ekonomiskt system blir det möjligt att ge räntefria lån för t ex produktion av mat, tillverkning av kläder samt ett högkvalitativt, energisnålt och hållbart bostadsbyggande. Det blir härigenom också lättare för småföretagare att etablera sig, även på mindre orter. Vi i Enhet vill främja människors naturliga sätt att vara tillsammans, ta hand om och stödja varandra. Därför vill vi organisera samhället så att det gynnar mänskliga relationer och generationsintegrering. På detta sätt kan alla människors behov av kärlek, gemenskap och omvårdnad tillgodoses. Samhället bör underlätta för gamla och unga att komma samman på ett naturligt sätt, exempelvis genom integrerat boende där äldre och barnfamiljer kan finnas som stöd och hjälp för varandra. Med ovanstående förändringar ökar vår livskvalitet. Äldre människor får en mer livfull ålderdom, familjer får mer tid för varandra och barnen får fler närvarande vuxna förebilder. Genom att organisera samhället och ekonomin så att våra relationer får stå i fokus, tror vi i Enhet att människor kommer att vara friskare, lyckligare, kreativare och mer harmoniska. Detta gynnar hela samhället. Samhällets funktion Samhällets uppgift är att på ett övergripande sätt skapa förutsättningar för mänsklig och naturlig omsorg i livets alla skeden. Som exempel kan nämnas barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård. Andra samhällsfunktioner som ska likställas med denna omsorg är bl a utbildning, kommunikationssystem och miljövård. Kostnaderna för dessa samhällsfunktioner ska täckas av samhällsbidraget. Vi i Enhet förespråkar en decentralisering av beslut inom samhällets funktionsområden. Beslut ska fattas nära dem de berör och anpassas till lokala förhållanden. Vi tror också på minskad byråkrati och administration inom den nuvarande offentliga sektorn, så att mer resurser kan avsättas för att täcka de behov som finns inom t ex vård och skola. Sida 14

15 Produktion och handel I ett långsiktigt hållbart och harmoniskt samhälle är småskalighet och lokal produktion av stor betydelse. Därför vill vi i Enhet att Sverige väsentligt ökar sin grad av självförsörjning. Den räntefria ekonomin kan skapa de förutsättningar som krävs för småskalighet och naturliga odlingsformer. Dessutom kan regelverk och lagar omformas så att de gynnar denna typ av produktion. Härmed kan också jordbruk och landsbygd fortleva och det blir möjligt för fler människor att få arbete och delta i tillverkning, hantering och distribution av livsförnödenheter lokalt, nationellt och för export. Enhet vill verka för ett naturligt odlande av jorden, så att kommande generationer kan ärva frisk, produktiv och odlingsbar mark. Livsmedel bör framställas naturligt och ekologiskt. När det gäller import från andra länder vill vi i Enhet att detta ska ske på ett rättvist sätt så att producenterna får rimlig ersättning för sina varor. Dessutom bör varje land ges möjlighet att i första hand tillgodose sina egna invånares basbehov. Levnadskonst i få ord: lev sunt och ta det lugnt. (Carl O Segerberg) Sida 15

16 Visionen om Närhet Vi har utbyggda, billiga och miljövänliga kommunikationssystem som gör det lättare för oss människor att träffas och vara tillsammans. Enhets helhetssyn innebär att vi alltid sätter relationer mellan människor samt miljö- och naturskyddet före ekonomiska och materiella fördelar. Härmed kommer transport- och distributionsnäten, grundligt och naturligt, att förändras. I Enhets Sverige stannar tåget även på små orter. Vi vill satsa på bibehållande, ökat utnyttjande och utbyggnad av järnvägsnät och kollektiva kommunikationsmedel. Det samhälle vi vill skapa bygger på umgänge och nära relationer mellan människor. Därför ska närheten till våra vänner och släktingar inte vara en ekonomisk fråga. Människor ska kunna ta sig till andra platser billigt eller till och med gratis, och som en gemensam angelägenhet ska största delen av denna kostnad betalas genom samhällsbidraget. När den räntefria ekonomin har införts behöver statliga företag inte längre styras av stora lönsamhetskrav. Transport per järnväg ska vara billigare för resenären/transportören, än via landsväg. Detta minskar också slitaget på och kostnaderna för våra vägar, liksom naturligtvis antalet olyckor med stora motorfordon. All forskning inom områdena miljövänlig och förnyelsebar energi och teknik ska uppmuntras och kunskaperna tillvaratas. Detta har en avgörande betydelse för utvecklingen av rena miljötransporter och helt nya drivmedel. Sida 16

17 Visionen om Meningsfullhet Vi har alla en meningsfull sysselsättning som gynnar både oss själva och samhället som helhet. Vi i Enhet vill att det ska finnas meningsfull sysselsättning åt alla som önskar, kan och orkar. En meningsfull sysselsättning kan innebära något annat än arbete i traditionell betydelse och behöver inte omfatta 40 timmar i veckan. Det kan till och med innebära det vi idag kallar ideellt arbete. Människor ska ha friheten att välja de uppgifter som bäst passar dem och som de trivs med. Tidvis kanske det innebär studier eller personlig utveckling, snarare än ett traditionellt arbete. Lönearbetet får inte bli ett självändamål. Den tekniska utvecklingen har medfört en arbetstidsbesparing, vilket i sin tur har lett till att behovet av mänsklig arbetskraft har minskat. Det är nu dags för denna tidsvinst att komma människorna till godo. Vi i Enhet vill öppna upp för en allmän arbetstidsförkortning. Företag ska uppmuntras att låta vinsterna från den tekniska utvecklingen finansiera arbetstidsminskningen och därmed gynna människors välmående. Med mer fritid har vi större möjligheter att ta hand om oss själva och varandra, så att vi kan utveckla vår kreativitet och skapa harmoniska relationer. Vi i Enhet vill förändra målsättningen med ekonomin från ekonomisk tillväxt, d v s ökad produktion och konsumtion, till livskvalitet och trygghet där produktionen är anpassad till människors verkliga behov. Självförsörjning och småskalig tillverkning bör främjas och uppmuntras, liksom lokal byteshandel. Att tjäna och hjälpa varandra är ett grundläggande socialt beteende och byteshandel är en naturlig del av detta. Med en räntefri ekonomi och ökad självfinansieringsgrad hos företagen, blir kapitalkostnaderna lägre, utvecklingsmöjligheterna och arbetstillfällena fler, samt våra produkter billigare. Dessutom kan större hänsyn tas till miljön. Var förändringen som du vill se i världen. (Mahatma Gandhi) Sida 17

18 Visionen om Hälsa Vi prioriterar mänsklig omsorg som barnomsorg, handikapp- och åldringsvård samt hälsovård. Barn är i första hand föräldrarnas ansvar och i andra hand vårt gemensamma ansvar. Föräldrar ska ges ekonomisk möjlighet att själva ta hand om sina barn om de så önskar. Vi i Enhet tror att barn och gamla behöver varandra. Därför vill vi att samhället organiseras så att äldre människor har möjlighet att delta i omsorgen om våra barn. Därutöver kan samhället även erbjuda barnomsorg i form av förskola och fritidshem för de föräldrar som vill ha det på det viset. Vi förespråkar största möjliga valfrihet med barnens bästa i åtanke. Även för funktionshindrade och äldre bör största möjliga valfrihet råda, vad gäller meningsfull sysselsättning, omsorg och boende. Särskilt viktigt är det att på alla sätt uppmuntra och aktivera det friska i människor. Vi inom Enhet tror att den enskilda individen själv, inte samhället, bäst kan bedöma när och om hon ska sluta arbeta. Därför behövs ingen fastställd pensionsålder. Friskvård Samspelet mellan en människas tankar, känslor, medvetande och fysiska kropp har en avgörande inverkan på hennes hälsa. Vi inom Enhet menar därför att människor har såväl rättighet som skyldighet att ta ansvar för den egna hälsan. Vi tror att sjukdom är ett symtom på en obalans i människors sätt att förhålla sig till sin livssituation. Därför är det viktigt att hälsovården fokuserar på att finna den bakomliggande orsaken till sjukdomen, istället för att enbart symtomlindra genom t ex medicinering. Människor ska ha friheten att, oberoende av inkomst, välja precis den vård som de känner är bäst för dem. Friheten ska också gälla valet mellan naturmedicin och skolmedicin. Vi i Enhet vill verka för ett utökat samarbete mellan skolmedicin och alternativa behandlingsformer. Vi vill att en utredning tillsätts för att undersöka hur stort inflytande läkemedelsindustrin har över dagens vård. Enhet förespråkar ett helhetstänkande när det gäller människors hälsa, där det är naturligt att förebygga och stödja det friska i människors kropp och själ. Mänskligheten förlorar sin hälsa för att tjäna pengar, sedan förlorar hon pengar för att återställa sin hälsa. (www.theinterviewwithgod.com) Sida 18

19 Visionen om Lärande Vi har en utbildning med helhetssyn och med fokus på att människor ska få stöd i att utvecklas till kreativa, intuitiva och trygga individer, som använder sin utbildning för det egna och samhällets bästa. Utbildning är en gemensam angelägenhet för oss alla. Vi i Enhet vill att både utbildningsformer och ämnen förändras och får en ny målinriktning. Utbildningen ska utgå ifrån ett nytt synsätt, en helhetssyn som bland annat innebär ekologiska kunskaper och en respekt för den globala mänskliga gemenskapen. I inlärningsprocessen strävar vi efter helhet och sammanhang. All utbildning ska syfta till att expandera vårt sätt att se på oss själva och vår relation till omvärlden. Den ska inspirera till samarbete för livsglädje och fred. Vi i Enhet menar att lärande är en livslång process där vi utvecklas som människor. Kreativiteten, initiativförmågan och den naturliga begåvningen hos människor ska uppmuntras. Mänsklig intelligens kan uttryckas på många olika sätt och detta ska avspeglas i undervisningsformer och ämnen. Genom att fokusera på det som eleven/studenten är bra på, växer sig förmågorna större än de eventuella oförmågorna och självförtroendet stärks. Allt detta ser vi som en självklar grund i all utbildningsplanering. En naturlig följd är att i skolorna införa ämnet livskunskap med fokus på självmedvetenhet och relationer. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla en positiv självkänsla och ett sunt självförtroende. De ska utveckla sin förståelse för känslornas betydelse och hur dessa kan kommuniceras och hanteras på bästa sätt. Eleverna ska få träna sig i att fatta beslut, lösa konflikter, stå upp för sig själva och samtidigt samarbeta med och respektera andra. Livsutbildning med ovanstående innehåll ska inte enbart förekomma på grundskolenivå. Den kan med fördel följa människor på gymnasie- och universitetsnivå, på arbetsplatser, inom olika vårdoch omsorgsformer, utbildning för par och föräldrautbilning. Detta för att vi människor ska finna kunskapen om hur vi lever livet på ett glädjefullt sätt, för att våra parrelationer ska hålla, för att familjer ska kunna fungera harmoniskt och för att våra arbetsplatser ska vara källor till glädje. Lärarnas betydelse för hur morgondagens samhälle ska se ut är stor. De bör därför tjäna som förebilder och inspirationskällor och på så vis stödja våra barn och ungdomar i deras utveckling till kraftfulla och kreativa fredsinspiratörer. Det är också viktigt att lärarna förhåller sig öppna till nya tankar och idéer och med ett barns nyfikenhet utforskar världen tillsammans med sina elever. Lärarna har möjlighet att ge våra barn ett slags etisk kompass, en moralisk kompetens och en social förmåga. All kunskap och akademisk bildning ska vara verktyg att använda för individens, för det egna samhällets och slutligen för mänsklighetens bästa. Sida 19

20 Visionen om Kärlek Vi lever utifrån en kärleksfull kraft människor emellan och låter detta avspeglas i våra nära relationer Känslan av Kärlek finns inom varje människa och är i grunden en känsla av samhörighet och identifikation. En känsla som, i sin fria form, kan inbegripa allt och alla. Dock har vår upplevelse av kärlek idag många gånger färgats av den kommersiella och stereotypa bild som vi ofta utsätts för via reklam och media. Det är därför viktigt att samhället bistår med vägledning i ämnet parrelationer och familjebildning, med fokus på områdena äktenskap/samboskap, föräldraskap och sexualitet. Detta i syfte att öka individens självkännedom, förmågan att lösa konflikter och kunskaper om att bilda familj och bli förälder. Att bli förälder idag innebär stor glädje men också stora prövningar. För många faller sig föräldraskapet inte längre naturligt och kan vara svårt att förena med ett pressat och stressande arbetsliv. På samma sätt som vi redan idag erbjuder blivande föräldrar praktisk träning inför själva födelsen, vill Enhet att samhället erbjuder utbildning inför och under det fortsatta föräldraskapet. Barns personlighet och förutsättningar grundläggs under de första levnadsåren. Om vi kan bidra till en god start för våra barn och vara goda förebilder för dem, ökar chanserna för att de växer upp till trygga individer och i sin tur goda föräldrar. Sida 20

21 Visionen om Trygghet Vi har skapat ett samhälle där alla känner sig trygga, och som är fritt från drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbing. Enhet tror på långsiktiga och djupgående satsningar för att skapa ett samhälle befriat frå n drogmissbruk, kriminalitet, våld och mobbning. Vi tror att samhället behöver förändras från grunden på de sätt som vi belyst tidigare i detta visionsprogram, till exempel genom införandet av ett nytt ekonomiskt system. När människor inte längre styrs a v ekonomin får vi mer tid och ork till att ta hand om varandra och skapa kärleksfulla relationer. Ett barn som får växa upp i en miljö präglad av kärlek och acceptans från föräldrar som är närvarande har stor möjlighet att bli en trygg individ. En människa med inre trygghet har empati och en stabilitet som ger trygghet och stöd åt andra människor. En trygg människa känner inget behov av droger eller av att hävda sig själv genom t.ex. mobbning. Den inre tryggheten och empatin för andra leder till kärleksfulla handlingar och utesluter beteenden som våld och kriminalitet. Vi vill skapa utbildningsformer som förebygger och motverkar destruktiva beteenden, till exempel par- och föräldrautbildning samt livsutbildning för barn och tonåringar. För individer som vill ändra sitt destruktiva beteende vill Enhet att det ska finnas stöd och hjälp samt nämnda livsutbildning, arbete/sysselsättning eller yrkesutbildning och meningsfulla sammanhang tillsammans med människor som kan tjäna som goda förebilder. Älska mig mest när jag förtjänar det minst, för då behöver jag det bäst! (Okänd) Sida 21

22 Visionen om Ekologi Vi lever i harmoni med naturen och behandlar den som ett med oss själva, prioriterar livet och den ekologiska balansen framför ensidig ekonomisk tillväxt. Enhet agerar utifrån att vi är en del av naturen och lever i samklang med den. Vi prioriterar tillväxt för livet och ekologin framför teknisk och ekonomisk tillväxt. Vi lever så ekologiskt som vi kan både i vår individuella och vår gemensamma situation. Härmed hanterar vi miljön med tanke på mänsklighetens och planetens fortlevnad. Inom Enhet inser vi att människans inre miljö (våra tankar och känslor) behöver förändras i holistisk oegennyttig riktning, eftersom den yttre miljön är en direkt konsekvens av den inre. När det inre styr vårt handlande i det yttre, blir det naturligt att se till människan och hennes förhållande till jorden i första hand. Vidare vill vi att räntefria lån ges till människor och företag som vill satsa på naturliga energikällor. Innovatörer inom detta område ska tilldelas resurser och genom ett gynnsamt regelverk stimuleras till skapande av uppfinningar för mänsklighetens och naturens bästa. Ordet ekonomi betyder hushållning och vi inom Enhet tror att vi behöver utgå ifrån och vårda de resurser vi har när vi utvecklar ny teknik. Teknik som inte är skadlig vare sig för människan eller naturen. En hållbar livsföring innebär en stabil eller rent av minskande energiförbrukning. Vi vill satsa på forskning och utveckling av naturlig och förnyelsebar energi, såsom vind-, sol-, jord- och vätgasteknologi. Enhet vill också sprida information och kunskap om hållbar livsstil så att människor ges en verklig möjlighet att ta ett medvetet ansvar för miljön. Vi lever i harmoni med naturen och behandlar den som ett med oss själva. Sida 22

23 Visionen om Harmoni Vi har en etisk och moralisk grund som överbryggar kulturella, traditionella, nationella, internationella och religiösa motsättningar. Ett kärleksfullt och harmoniskt samhälle skapas av kärleksfulla och harmoniska individer. Inom Enhet betonar vi därför vikten av att växa som människor så att vi i alla våra angelägenheter agerar utifrån kärlek i ett helhetsperspektiv. Detta kan vi göra oavsett vilken bakgrund eller livsåskådning vi har, för vi tror att alla människor har en inre potential av värdefulla kvaliteter. Dessa kvaliteter som vi vill fokusera på och medvetet utveckla i vårt arbete för att skapa ett nytt samhälle, kan vara: Ärlighet Ärlighet innebär samstämmighet mellan tankar, känslor, ord och handlingar. Det jag säger och gör överensstämmer med mina tankar och känslor. Jag lever inte i konflikt med mig själv på någon nivå. Jag lever öppet och ärligt och har därför inget behov av att dölja något. Det sägs att ärlighet varar längst och detta tror vi inom Enhet stämmer. Jag bör dock vara mån om att uttrycka mig kärleksfullt och tydligt. Dessutom kan jag känna efter innan jag säger något, om det jag tänkt säga är viktigt och bidrar till min och andras utveckling. Vad är syftet med det jag säger? Vill jag förändra eller såra någon, eller vill jag komma närmare denna person? Att vara ärlig betyder inte nödvändigtvis att säga allt jag tycker och tänker. Varsamhet Om jag praktiserar varsamhet när jag är ärlig blir livet lättare både för mig själv och andra. Jag kan träna mig i att uttrycka mig varsamt, även om det jag har att säga till synes är obehaglig information. När jag vill uttrycka mig ärligt, kan jag också göra det utifrån kärlek. Glädje Vi kan faktiskt välja att vara glada och positiva! Vi kan fokusera på glädjen i och runtomkring oss, ta för oss av den och ge ut den till andra. Ju mer glädje jag unnar mig själv, desto mer sprids den till andra som ringar på vattnet. Sida 23

24 Acceptans Detta innebär att jag totalt accepterar mig själv, mina medmänniskor och livet, oavsett hur det ter sig. Det handlar om att släppa alla förväntningar och alla behov av att kontrollera andra människor eller skeenden. Att acceptera varandras olikheter och unikhet utan att döma eller fördöma, eller tycka en massa saker om någon. Hur kan jag överhuvudtaget döma när jag inte känner till allt om en människa, det vill säga den personens förflutna eller vad han/hon är ämnad för? Jag kan också fråga mig: skulle jag döma mig själv för det här? Hur skulle jag vilja bli mottagen i en liknande situation? Generositet Generös kan man vara både med materiella och ickemateriella ting. Vi får också alltid möta effekten av vårt givande. Om jag ger ut missnöje får jag missnöje tillbaka. Om jag ger ut kärlek får jag kärlek tillbaka. Sann generositet sker utan villkor jag ger av glädje och kärlek, själva glädjen i givande är min belöning. Givande kan också betraktas som en form av tjänande. Tillit Om jag känner tillit till livet minskar min oro och ängslan. Jag känner tillit till att allt som sker har jag själv medvetet eller omedvetet skapat genom mina tankar, ord och handlingar, och att detta har en mening. Jag har tillit till att alla människor gör sitt bästa utifrån sina förutsättningar i en viss given situation. Äkta tillit handlar om en inre visshet om att allting, oavsett hur det ser ut, är till nytta för min utveckling och för människorna runt omkring mig. Tilliten kräver inga garantier. Den handlar om att följa med och samarbeta med livets flöde. Jag gör alltid så gott jag kan och överlämnar resultatet till en högre makt. Allt som sker är till det bästa. Tålamod Om jag känner tillit kan jag lättare ha tålamod. Om jag är säker på resultatet, det vill säga att det blir till det bästa för alla inblandade parter, klarar jag av att tålmodigt vänta. Jag har inga förväntningar på ett visst resultat inom en viss given tid, utan ger processen den tid som behövs. Vidsynthet Vidsynthet innebär att likt ett barn möta allt med ett öppet sinne, utan särskilda förväntningar eller förutfattade meningar. Genom att avstå från att bedöma, ha åsikter eller tycka det ena eller det andra om mina medmänniskor, känner jag mig friare och mer harmonisk. I boende, lev nära marken. I tänkande, stanna i det enkla. I konflikt, var rimlig och rättvis. I styrande, försök inte kontrollera. I arbete, gör det du tycker om. I familjelivet, var fullständigt närvarande. När du är nöjd med att endast vara dig själv och inte jämför eller tävlar, så kommer alla att respektera dig. (Tao Te Ching) Sida 24

25 Visionen om Likaberättigande Vi känner inte längre rädsla för intrång från omvärlden, därför har vi nedrustat och använder våra resurser till att hjälpa oss själva och andra människor. De konflikter vi människor skapar mellan oss och ute i världen har, som vi redan konstaterat, sitt ursprung inom oss. Grundläggande förändringar kan därför endast genomföras när människorna själva är villiga att förändra sitt inre. Enhet vill lösa konflikter på fredlig väg. Därför vill vi avveckla försvaret och istället använda försvarets mänskliga och materiella resurser i samhällets och människans tjänst. Vi vill också att Sverige avstår ifrån att tillverka och sälja vapen. Ett land som förespråkar fred och mänskliga rättigheter kan inte samtidigt producera vapen för krigföring. Inom Enhet vill vi poängtera vikten av varje lands egenförsörjning. Därför vill vi, i harmoni med vår önskan att tjäna varandra, att bistånd i huvudsak ska bestå av kunskap och nödvändiga materiella hjälpmedel, som syftar till att de biståndstagande länderna får bästa möjliga hjälp till självhjälp. Ett annat sätt att hjälpa är att vi som land ser över på vilket sätt vi utnyttjar hjälpbehövande länder för egen ekonomisk vinning, och avstår från detta, till exempel genom att ge exporterande länder rättvist betalt för sina varor. Då kan dessa länders självförsörjningsförmåga stärkas, infrastrukturen utvecklas, realproduktionen och handelen öka samt ekonomin stabiliseras. Sverige ska så långt det är möjligt säkerställa att ekonomiskt bistånd enbart går till demokratiska, konstruktiva och uppbyggande lösningar i de mottagande länderna. Det finns bara en ras mänskligheten. Det finns bara ett språk hjärtats språk. Det finns bara en religion kärlekens religion. Det finns bara en Gud och Han är allestädes närvarande. (Okänd) Sida 25

26 Visionen om Ledarskap Vi har en utvecklad och fördjupad demokrati som bygger på människors delaktighet och ansvar samt ett politiskt system som gynnar samverkan och enighet. Styrande politikers fundamentala uppgift är att utifrån folkets vilja leda landet. Enhet menar att politiker ska verka för en öppen och ärlig gemenskap mellan människor och allt levande på jorden. De beslut som fattas bör vara långsiktiga, om möjligt upp till sju generationer. Vid beslutsfattande hjälper det också att alltid fråga sig: För vem eller vilka är det här beslutet bra? Vem gynnas av detta ett fåtal eller flertalet, delen eller helheten? Vilka motiv styr beslutet? Politiker ska uppskatta beslutsprocessen, lyssna respektfullt till alla och visa tillit till att alla vill uppnå enhet. Allt beslutsfattande ska decentraliseras så långt det är möjligt. Vi inom Enhet tror att alla de etablerade partierna vill det bästa för människorna. Men som vi tidigare sett är det svårt att enas om vad som är det bästa, så länge som politiken bedrivs utifrån det individuella jaget som ju är olika för alla människor. Det behövs ett nytt sätt att tänka för att vi ska kunna lösa de problem vi skapat med vårt gamla sätt att tänka. Därför blir det nödvändigt med ett nytt tänkesätt som utgår ifrån intuitionen som kunskapskälla. Inför beslut, inför tal eller i övrigt i sitt arbete, vill vi i Enhet att politiker tar sig tid att stilla sitt sinne och låta sig vägledas av sin intuition. Ordet parti lär betyda del, så egentligen är detta en missvisande definition på Enhet. Vår grundidé går tvärtom helt emot alla tankar på separation. Vi stöder med glädje varje tanke och idé som kompromisslöst skapar harmoni mellan människor. Därför kan Enhet inte tillhöra något block, varken höger eller vänster, utan Enhet vill istället skapa harmoni och medverka till en större förståelse och samverkan mellan de olika partierna, så länge de finns kvar. Enhet vill utveckla enkla och klara kommunikationsvägar mellan folket och företrädande politiker. Det kan bland annat ske med hjälp av dagens informationsteknologi. Det ska vara lätt för enskilda människor att komma till tals. Vi förordar balans mellan antalet kvinnor och män på förtroendeposter, samt personval på alla nivåer. Alla av folket valda ledamöter utövar sitt ämbete så länge de har sin grupps förtroende att föra dess talan. Den enda politik som kommer att ha framgång i framtiden är den som har kärleken som ledstjärna. (Martinus) Sida 26

27 Visionen om Enhet Vi har ett världssamarbete som demokratiskt samordnar jordens resurser efter människors basbehov och skapar miljöriktiga förutsättningar för en varaktigt trygg och fredlig tillvaro på vår planet. Vem eller vilka har eller tar det övergripande ansvaret för planetens fortlevnad? Ger vårt nuvarande äganderättssystem jordägarna rätt att ta av naturen och ur jordens inre i obegränsad omfattning utan att ta ansvar för de långsiktiga konsekvenserna? Enhet menar att att alla människor har ett gemensamt ansvar för vår planet. Vi behöver bli medvetna om vad vi människor gör med jorden, och med intuitionens och förnuftets hjälp fatta enade beslut om vad som behöver göras för att återställa och upprätthålla den ekologiska balansen. För detta krävs ett globalt Enhetstänkande, där vi alla hjälps åt med att hushålla med jordens resurser på ett ekologiskt riktigt sätt. Enhet ser nödvändigheten av att vi snarast riktar in oss på ett enat och organiserat världssamarbete för freds- och miljöfrågor. Samarbetet ska syfta till att samordna jordens resurser efter människans basbehov och skapa miljöriktiga förutsättningar för vårt gemensamma mål: existensens fortlevnad på jorden. I detta världssamarbete är representanterna för de anslutna länderna folkvalda och har beslutanderätt för sitt respektive land. För största möjliga jämlikhet och förståelse skulle ett gemensamt neutralt språk för samarbetet vara eftersträvansvärt. Med en sund ekonomi integrerad i vårt livssystem anpassar vi oss för nästa viktiga fas i utvecklingens förlopp: ett samhälle som erbjuder materiellt välstånd för alla, där respekt för oss själva och andra råder och kärleken till nästan är avgörande för livskvaliteten. I detta samhälle är fred på jorden en realitet och människans skapande förmåga kommer till fullt positivt uttryck. Detta är innebörden i det paradigmskifte som vi i Enhet tror att mänskligheten nu är på väg att möta. Känner du i ditt hjärta att detta är vad du vill? Välkommen att vara med i det fortsatta medvetna skapandet av vår gemenskap för att nå insikten om hela mänskligheten som en stor Enhet Sida 27

28 Här övervägde vi att ha en lista med referens- och fördjupningslitteratur, samt tips på sevärda filmer och internetsidor men vi insåg att listan kunde bli hur lång som helst och ändå säkert missa några guldkorn. Därför rekommenderar vi dig som är intresserad av att ta del av andras bok- och filmtips eller själv bidra med förslag, att gå in på Enhets hemsida: Där kan du också delta i diskussionsforum samt hålla dig uppdaterad om vad som händer i Enhet. Välkommen! Sida 28

29 Mina egna anteckningar Sida 29

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling

Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Insightguide Series Tipsbok för motivation, glädje och egen utveckling Tips, idéer och verktyg för motivation, mening och glädje i vardagen Tipsbok Insightguide SERIES Mer motivation, mening och glädje

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Konsten att få andra att prestera

Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera Zebra (Hippotigris) alternativt sebra, är en släktgrupp eller ett undersläkte i familjen hästdjur som omfattar tre arter och ett flertal underarter som kännetecknas av

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling

Ledarskap & Organisation. - Ett första steg. Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Ledarskap & Organisation - Ett första steg Beskriver de olika områdena jag tycker är centrala runt ledarskap och organisationsutveckling Av: Magnus Ericsson INLEDNING... 4 VÄRDERINGAR... 5 VÄRDESTYRNING...

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer

Partiprogram för Socialdemokraterna

Partiprogram för Socialdemokraterna Socialdemokraterna Partiprogram för Socialdemokraterna Programkommissionens remissförslag 2 (50) Innehållsförteckning Välkommen med dina synpunkter!... 3 FÖRORD: ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 VÅR VISION...

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning?

Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? LÄRARUTBILDNINGEN Skolutveckling och ledarskap Examensarbete, 10 poäng Upplever lärare att de har tillräcklig ledarkompetens för att bedriva god undervisning? Do teachers have enough management qualification

Läs mer

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna.

Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Den 75('-(9b*(160,//(11,80 17 November 1999 Av Roland Mollbrandt paradigm@chello.se Kan fritt kopieras. Ett paradigmskifte genom samverkan, bortom makten och pengarna. Historiskt, har otaliga filosofer

Läs mer

Kampens väg en väg till personlig utveckling

Kampens väg en väg till personlig utveckling Kampens väg en väg till personlig utveckling Kampens väg en väg till personlig utveckling av Martin Allerby, Civilingenjör, Key account manager Nitto Europe, martin.allerby@gmail.com 1. Inledning Det är

Läs mer

Frösunda omsorg om varje individ

Frösunda omsorg om varje individ Förtroenderedovisning 2013 Förtroenderedovisning 2013 Frösunda omsorg om varje individ Innehåll Kvalitet som bygger förtroende...1 Vi tar kvalitetsarbetet till en ny nivå...2 Vår resa mot ett Frösunda...4

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen

Vanja Karlsson Grundare av daghemmet Pysslingen Förord Hur bär man sig åt som pedagog när man vill skapa förutsättningar för barns lärande? Är det överhuvudtaget möjligt att motivera någon annan än sig själv? Hur kopplar man samman barnets hela utveckling

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans

Växelvis boende. Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans Växelvis boende Att bo hos både pappa och mamma fast de inte bor tillsammans 1 Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det

Läs mer

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners

Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners Stockholms läns partnerskap för den sociala ekonomin Modell för det demokratiska ledarskapet Samarbetspartners ABF Stockholm Inspirera Integrationsverket KFO Kooperationens förhandlingsorganisation KIC

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen?

Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? Vad betyder ledarskapet inom individ- och familjeomsorgen? En undersökning om 7 arbetsledares tankar om ledarskap och medarbetarskap i fem halländska kommuner. Agneta Hildström Meddelandeserien 2005: 2

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer