för Helsingborgs stad Dagvattenpolicy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "för Helsingborgs stad Dagvattenpolicy"

Transkript

1 för Helsingborgs stad Dagvattenpolicy

2 Dokumentet är ett resultat av samarbete mellan: MEX, Miljökontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen.

3 Innehåll Förord... s. 4 Sammanfattning... s. 5 Inledning... s. 6 Syfte... s. 7 Mål för dagvattenhantering... s. 8 Principer för dagvattenhantering... s. 8 - Angripa föroreningskällor - Minska dagvattenmängder - Rening och krav - Drift och underhåll Riktlinjer för dagvattenhantering... s.12 - Vid nyexploateringar - I befintligt bebyggda områden - Allmän platsmark (gator, vägar, parkeringar) - Allmän platsmark (torg, parker, grönytor) - Privat mark - Industriområden Ansvar för dagvattenhantering... s.14 Recipienter... s.16 Fortsatt arbete... s.17 Litteratur... s.18 Ordlista... s.18

4 Förord Projektet Dagvattenpolicy för Helsingborg är en skrift som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering, hur avledning och uppsamling av dagvatten skall ske i planlagt område eller områden som omfattas av lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), i Helsingborgs stad. Policyn skall anpassas till Miljöprogram för Helsingborgs stad som anger mål och riktlinjer för Helsingborgs miljöarbete. Några av de nationella och lokala miljömålen kommer att behöva omarbetas innan 2010 till följd av ramdirektivet för vatten. Öppen, lokal dagvattenhantering som lösning av en del urbana vattenproblem väljs allt oftare. Både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter påverkas av frågorna kring dagvattenhantering. För att minska belastningen på avloppsnätet, reningsverket samt recipienterna gäller att omhänderta och fördröja dagvattnet lokalt i gällande område. Policyn är utarbetad av en stadsövergripande organisation där VA-verket drivit projektet med Ulla-Britt Thorén som projektledare samt Åsa Peetz som handledare. I övrigt har i organisation ingått: Stadsbyggnadsförvaltningen med representanter Carl Welin, Roland Nilsson och Clara Lundquist Mark- och Exploatering med representant Marie-Louise Svensson Miljökontoret med representant Pär Persson Ett särskilt tack riktas till experterna Gilbert Svensson från DHI/ Göteborg samt Ulf Thysell från Malmö VA-verk som deltagit i ett seminarium och delat med sig av sina tidigare erfarenheter inom området. Andra kommuners arbete med dagvattenpolicy har också inspirerat och varit till nytta. Helsingborg Stadsbyggnadsnämnden...

5 Sammanfattning Policy för dagvatten skall för att få en hållbar utveckling ställa kraven: Att förebygga vid källan genom att undvika produkter som innehåller skadliga ämnen, som tas upp av vatten och därmed förs in i vårt kretslopp. På sikt gör detta bästa nyttan, men de tar tid och kräver förändringar inom alla sektorer för att uppnå kvalitet inom nära framtid. Att bryta ned, fånga, koncentrera och lagra svårnedbrytbara ämnen Ämnen svåra att bryta ned kan sedimenteras, eller lagras på botten i dammar, i marken eller i växter. Föroreningarna koncentreras och vi får lättare att hantera dem och föreskriva säker lagring. Att fördröja borttransporten De s.k. tröga systemen ger fördröjning av dagvattenavrinning och ger bättre tid till sedimentering och fastläggning vilket momentant minskar belastningen på recipienten under flödestoppar. Att ta vara på resurser Dagvattnet är ur många synpunkter en resurs, naturligtvis större i de länder som har vattenbrist, men även i vår stad bör vi se dagvatten som en resurs. Projekt med återanvändning av dagvatten existerar idag endast i några få s.k. Ekobyar.

6 Inledning Dagvatten är ytavrinnande regn- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till olika recipienter, eller till Helsingborgs avloppsreningsverk Öresundsverket. Tumregel för obebyggd marks naturliga avrinning är 1 l/s och ha. I möjligaste mån skall denna ej ökas vid byggnation, ty då regnvattnets naturliga avrinningsförhållanden ändras sker förändringar också med vattnets kretslopp. Vattnet kan inte längre infiltrera i mark och bilda grundvatten utan avleds snabbt via ledningar till reningsverk, sjöar och vattendrag. Tillsammans med dagvattnet förs även de föroreningar som samlats på trafikytor, samt centrum- och industriområden såsom tungmetaller, korrosionsmaterial och olja, med ut till recipienterna. Med tiden har andelen hårdgjorda ytor ökat och därmed också belastningen på ledningar, reningsverk och recipienter. Öppen, lokal dagvattenhantering väljs allt oftare som lösning för urbana vattenproblem. Både ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter påverkas av frågorna kring dagvattenhantering. För att minska belastningen på ledningsnätet, reningsverket och recipienterna gäller det att omhänderta och fördröja dagvattnet lokalt i gällande område. Figur 1; Vattnets avrinningsförhållande, vattnets kretslopp.

7 Prestanda och säkerhet i dagens ledningsnät och pumpstationer har under senare år höjts och därför har också hanteringen av dagvattnet blivit än viktigare. Kvalitén och hanteringen av dagvattnet är avgörande för kvalitén i vattendragen. Dagvattenproblematiken växer i takt med exploatering och bebyggelsens utbredning. I tätorten, med stora hårdgjorda ytor, både inom och utom privat mark, rinner vattnet snabbt av på ytan och kan leda till översvämningar i ledningsnät och bäcksystem. Även grundvattenbalansen kan rubbas. Vattnet förorenas med tungmetaller och svårnedbrytbara ämnen från t.ex. trafik och byggnadsmaterial samt näringsämnen från jordbruksmark. Dagvattenpolicyn skall tas fram som vägledning för hur denna problematik skall hanteras. Helsingborgs stads befintliga dagvattensystem är idag hårt belastat. Utbyggnad av nya områden och den förväntade klimatförändringen kommer att förändra nuvarande avrinningsförhållanden och förvärra de problem som redan idag finns med ökande regnvolymer och därigenom ökad avrinning och större risk för översvämningar. Helsingborg har sin avvattning dels mot Öresund, där dagvattnet först skall passera ett redan befintligt ledningsnät eller känsliga bäckar, dels mot Skälderviken via Vege å. Helsingborgs stad måste bygga för att uthålliga dagvattensystem utvecklas. Dagvattnet skall ses som en positiv resurs i stadsbyggandet. Syfte Syftet med att upprätta en dagvattenpolicy är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva strategier för att ta om hand och i möjligaste mån minska mängden dagvatten. Dagvattenpolicy skall vara ett levande verktyg som tydliggör dagvattenhanteringens inriktning och tydliggör dess krav. Hanteringsmetod av dagvattnet skall bedömas utifrån dagvattnets föroreningshalt och recipientens känslighet. Möjligheter till att förbättra närmiljön skall även beaktas vid planeringen av dagvattenhanteringen. Syftet är att riktlinjerna skall ge samtliga inblandade parter vilka förutsättningar som gäller för dagvatten i olika situationer vid fysisk planering, byggande, gatu- och väghållning, drift, exploatering och köp. Riktlinjerna skall vara ett underlag för beslut om de styrmedel som staden själv förfogar över, såsom ABVA och andra lokala föreskrifter, taxor och detaljplanebestämmelser, instruktioner, budgetar och verksamhetsplaner m.m. för kommunal verksamhet i allt arbete med dagvatten.

8 Mål för dagvattenhantering Övergripande mål: Vattenbalansen och den befintliga grundvattennivån får ej allvarligt förändras. Dagvatten ska tas omhand så nära källan som möjligt. Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan. Tillförseln av föroreningar till bäckar och recipienter ska begränsas. Byggnader och anläggningar samt natur- och kulturmiljöer ska skyddas mot skador orsakade av dagvatten. Belastningen på avloppsreningsverket och ledningsnätet skall minskas genom reducerade och reglerade dagvattenflöden till ledningsnätet. Antalet bräddningar i avloppsreningsverket och ledningsnätet skall minska genom minskade dagvattenflöden. Dagvattnet skall i mesta mån ses som en resurs vid utbyggnad av staden, t.ex.: - för rekreation och lek. - för att höja de arkitektoniska värdena. - för att höja naturvärden och biologisk mångfald. Principer för dagvattenhantering Angripa föroreningskällor Mest långsiktigt hållbart och kostnadseffektivt är att begränsa föroreningarna till dagvattnet redan vid källan. Behovet av att ta hand om föroreningar undviks då och så även kostnaderna för reningsanläggningarna. Helsingborgs stad skall arbeta för detta genom att: Vid planer och byggnation verka för alternativa byggnadsmaterial till koppar och zink samt i möjligaste mån undvika obehandlat zinkmaterial i gatumiljö. Vid prövning och tillsyn av verksamheten beakta behovet av att rena dagvatten enligt Miljöbalken. Information till allmänheten om bl.a. hushållskemikalier och andra föroreningar som tex. biltvätt på gatan, bekämpnings- och gödningsmedel osv. Minska avloppsbräddningarna. Minska dagvattenmängder

9 Figur 2; Olika kategorier av öppen dagvattenavledning, princip enligt VA-forsk rapport, Peter Stahre. Öppen dagvattenavledning För att minska och uppehålla mängden dagvatten som belastar ledningsnätet och recipienter används lokalt omhändertagande av dagvatten inom privat mark, LOD. Även om minskningen av dagvattenavrinningen från varje enskild tomt inte är så stor genom fördröjning och infiltration, blir den sammantagna effekten av att konsekvent utnyttja LOD högst väsentlig. Öppen dagvattenavledning utanför privat mark är exempelvis olika typer av trög avrinning och fördröjning. I samband med nyexploateringar skall i första hand öppen dagvattenavledning och LOD väljas då det finns tekniska möjligheter för detta. Helsingborgs stad skall verka för LOD genom att uppmuntra fastighetsägare att införa LOD samt förespråka LOD i nya planer. Infiltration är inte möjligt att nyttja om: Markförutsättningarna ej talar för infiltration. Marken innehåller föroreningar som vid infiltration kan föras vidare.

10 Övriga lösningar Vid ombyggnad eller nyexploatering skall följande lösningar övervägas för att minska och uppehålla mängden dagvatten som belastar ledningsnätet och recipienter. Det är viktigt att dessa lösningar anges i detaljplanen. Grusade eller gräs- och grusarmerade parkeringsytor. Plattsättning med genomsläppliga fogar. Gröna tak (växtbeklädda). Bild 1; Exempel på olika marksten som ger god genomsläpplighet och grönt, växtbeklätt tak. Rening och krav För att skydda den biologiska mångfalden, värdefulla naturmiljöer, recipienter och badplatser behöver dagvattnet i vissa fall renas. Bedömning får göras områdesvis efter föroreningsbelastning på dagvattnet och känslighet på recipient samt tekniska och ekonomiska förutsättningar. Dagvattnet kan renas lokalt med enklare metoder så som en enkel damm eller översilningsyta, eller i mer komplexa dagvattenanläggningar som oljeavskiljare följt av damm eller motsvarande. I hårt belastade områden, såsom parkeringsplatser med stor omsättning på bilar eller trafikleder och vissa industriområden, bör det övervägas om oljeavskiljning, filter i dagvattenbrunnar, eller annan rening av dagvattnet skall förordas i detaljplan. 10

11 Drift och underhåll För att minska föroreningar till dagvattnet är god skötsel av gator, parkeringar, parker och dagvattenanläggningar ett måste, t.ex. genom: Underhållsrutiner för dagvattenanläggningar. Vid slamtömning sker provtagning för bedömning av massornas föroreningsgrad. Underhållsrutiner för tömning av dagvattenbrunnar och gatusopning. Gödsling av parkmark och användning av kemiska bekämpningsmedel på kommunal mark skall ske i enlighet med den policy som tas fram i miljöprogrammet. Vid klottersanering skall sådana produkter väljas som ger minst påverkan på miljön. Vid underhåll av stolpar, räcken m.m. måla dessa med färg som ger minst påverkan på miljön. 11

12 Riktlinjer för dagvattenhantering Vid dagvattenhanteringen skall en helhetsbedömning för stadens planering göras. Dagvattenhanteringen skall anpassas efter områdets karaktär och investeringen skall planeras där insatsen gör störst nytta. Extra hänsyn måste tas till den tekniska funktionen, som i hög grad påverkar driftskostnader i framtiden. Vid nyexploateringar Under detaljplanearbetet skall en förstudie med geoteknisk och geohydrologisk undersökning utföras för att kunna avgöra vilken typ av dagvattenhantering som är lämplig för området. Vid höjdsättningen skall hänsyn tas till de förväntade klimatförändringarna. Följande ordning av riktlinjer skall gälla: 1. LOD I första hand skall lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, nyttjas. Fastighetsägarens ansvar för LOD-anläggningen skall tydligt framgå. 2. Öppen dagvattenavledning Där LOD ej kan genomföras skall öppen dagvattenavledning och fördröjning genomföras. 3. Ledningsnät Då markförhållandena eller andra förutsättningar ej tillåter LOD eller öppen dagvattenavledning skall dagvattnet avledas i dagvattenledning. I befintligt bebyggda områden Äldre bebyggda områden har oftast en konventionell avledning av dagvatten. Vid sanering skall kombinerade avloppssystem byggas om till duplikatsystem. När staden har möjlighet att påverka fastighetsägare skall följande saker beaktas: Minskning av föroreningar till dagvattnet. LOD 12 Allmän platsmark (gator, vägar och parkeringar) Hårt trafikerade gator och vägar förorenar dagvattnet med tungmetaller, oljerester, däckpartiklar mm. Det är därför av största vikt att dagvatten från trafikerade ytor genomgår någon typ av rening innan vattnet släpps ut i recipienten, tex.: Dammar och oljeavskiljning med avstängningsanordningar i händelse av olyckor. Gaturengörning och underhåll, för ett renare dagvatten. Tömning, enligt givna underhållsrutiner, av gatubrunnar för dagvatten. Diken och översilningsytor vid gator för att rena och fördröja dagvatten.

13 Allmän platsmark (parker och grönytor) Dagvatten på allmän platsmark som t.ex. parkmark och grönytor skall ses som ett naturligt förekommande element och en kvalitet för staden. Genom utveckling, rätt utformning och rätt utnyttjande erhålls positiva värden, såsom: Miljövärde Estetiskt värde Biologiskt och ekologiskt värde Rekreativt värde Pedagogiskt värde Privat mark Separerad avledning av spill- och dagvatten. Där förutsättning finns förespråkas LOD. Viktigt att blivande fastighetsägare i nyexploateringsområden får information om kraven på och syftet med dagvattenhanteringen och att informationen förs vidare vid eventuell försäljning. Industriområden Dagvatten från industriområden varierar i sammansättning beroende på bl.a. trafiktäthet och kemikalieanvändning. Varje enskilt fall måste bedömas separat. För att förbättra dagvattnets kvalitet skall följande gälla: Vid tillsyn och prövning av verksamhet skall, där behov finns, krav ställas på dagvattenhanteringen enligt Miljöbalken. Bensinstationer skall ha separat oljeavskiljning för dagvattnet. 13

14 Ansvarsfördelning för dagvattenhantering Kommunstyrelsen Planeringsskede: - Vid LOD eller öppen dagvattenhantering i nya planområden ansvara för att mark och utrymme för dagvattenhanteringen finns med i planen, för att skapa möjligheter till efterlevnad. - Ansvar för att informera och föreskriva om gällande villkor för dagvattenhanteringen vid försäljning av tomtmark till exploatör eller privatperson, samt vid tecknande av exploateringsavtal. Miljönämnden Planeringsskede: - Vara rådgivande för att ange vilka reningskrav som gäller utifrån områdenas karaktär och recipientens känslighet i enlighet med dagvattenpolicyn. - Delta i planläggningen med synpunkter på dagvattenanläggningen. - Bevaka att mål och åtgärder i Miljöprogrammet för Helsingborgs stad beaktas. Driftskede: - Tillsyn enligt Miljöbalken, med särskilt beaktande vid prövning, innebärande att med hjälp av information, rådgivning eller myndighetsbeslut se till att förorenat dagvatten vid behov renas. Bygg- och anläggningsskede: - Beakta hur dagvattenanläggningen utformas ur miljö- och hälsoskyddssyn punkt i samband med byggsamråd. Stadsbyggnadsnämnden Planeringsskede: - Ansvar för att tillse att åtagande för att reglera drift- och underhållsansvar samt kostnadsfördelning för dagvattenanläggningen träffats innan detaljplanen blivit antagen. - Vid LOD eller öppen dagvattenhantering i nya planområden ansvara för att mark och utrymme för dagvattenhanteringen finns med i planen, för att skapa möjligheter till efterlevnad. - Bevaka och skaffa kunskaper om dagvattenfrågor tidigt i planprocessen för en långsiktigt hållbar planering. - Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av dagvattenanläggningar. 14

15 Verksamhet, Gata Bygg- och anläggningsskede: - Tillse att rätt materialval och utförande för allmänna hårdgjorda ytor genomförs. Driftskede: - Underhålla gatudagvattenbrunnar samt ansvara för gatusopning. Verksamhet, Park Planeringsskede: - Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av dagvattenanläggningar. Bygg- och anläggningsskede: - Tillse att rätt materialval och utförande för allmänna parkytor genomförs. Driftskede: - Bevaka och tillföra gestaltningskunskaper till planeringen av dagvattenanläggningar. - Underhåll av allmänna dagvattenanläggningar inom parkmark enligt åtagande. VA-verket Planeringsskede: - Bevaka tekniska lösningar för dagvattnet och tillföra kunskaper om dagvattenfrågor tidigt i planprocessen. - Utveckla det befintliga ledningsnätet för dagvatten. - Bevaka så att hänsyn tas till vattenskyddsområde. - Bevaka dagvattenfrågor i den översiktliga planeringen. Bygg- och anläggningsskede: - Tillse att allmänna dagvattenanläggningar byggs så att de kan upprätthålla rätt funktion. - Skapa driftinstruktioner för dagvattenanläggningen. Driftskede: - Drift och underhåll av allmänna dagvattenanläggningars tekniska delar; in- och utlopp samt medelvattenyta vid dimensionerande regn. - Ansvar för att föra vidare information om kraven på och syftet med dagvattenhanteringen i områden med LOD. Fastighetsägare Bygg- och anläggningsskede: - Planera och bygga privat mark för ett väl fungerande dagvattensystem. Framtida drift- och underhåll: - Ansvar för att funktionen för LOD upprätthålls inom privat mark. 15

16 Recipienter Recipienterna för dagvattnet från Helsingborgs stads avrinningsområden är indelade efter känslighet. Känsliga bäckar: Råån med biflöden Rydebäcken och Gåsebäcken, Hittarpsbäcken samt Pålsjö bäck med utlopp i Öresund. Vege å med biflöden, Oderbäcken samt Högmossediket med utlopp i Skälderviken. Känsliga via ledningar mot: Strandvägen, Norra Hamnen, Inre Hamnen samt Knähaken (Kopparverkshamnen). Matris för prioritering av recipienter För att bedöma om dagvattnet mot de olika recipienterna skall behandlas eller ej används följande matris: Recipient: Känslig mottagare Mindre känslig mottagare Lite förorenat/ Bostadsområde Behandling krävs ej Behandling krävs ej Måttligt förorenat/ Trafikleder < fordon/ dygn, parkeringsytor med stor omsättning samt industriområden Förorenat/ Trafikleder > fordon/ dygn samt vissa industriområden Behandling övervägs Behandling krävs Behandling krävs ej Behandling övervägs 16

17 Fortsatt arbete Dagvattenpolicyn är ett levande dokument och kommer att revideras och uppdateras kontinuerligt. Dagvattenhanteringsplan vilken redan är påbörjad knyts till Dagvattenpolicyn. Dagvattenhanteringsplanen kommer att vara områdesspecifik och innehålla detaljerad information om varje områdes karaktär exempelvis industriområde, villaområde, trafikområde m.fl. Varje karaktär är sedan knuten till tabeller med olika schablonvärden (hämtade från VA-forskrapporter) för föroreningar inom respektive områdestyp. De högst prioriterade områdena är de som har sina utlopp i våra känsliga vattendrag (se föregående sida). Dessa områden är karterade och skall redovisas i GIS-verktyg, för ökad överskådlighet av den totala föroreningsmängden inom ett avrinningsområde. Dagvattenhanteringsplanen kommer också att behandla gällande förutsättningar för omhändertagande av dagvatten i respektive områden. Exempelsamling över befintliga dagvattenanläggningar i Helsingborg kommer också att knytas till Dagvattenpolicyn samt beröra olika typer av våra befintliga dagvattenanläggningar och deras funktion. Exempel kommer också att ges på olika lösningar av LOD till hjälp för både exploatör och fastighetsägare. Dagvattenstrategi Utgångspunkten för dagvattenstrategin, ett komplement till Dagvattenpolicyn, är att skapa långsiktligt hållbara system som fungerar tillfredställande för Helsingborgs stad under kommande århundraden. Strategin kommer att revideras löpande efterhand som fler fördjupningar blir klara och nya rön om dagvatten dyker upp som mål nationellt och internationellt. Faktorer som påverkar dagvattenplaneringen och behandlas här är bl.a EU:s ramdirektiv för Vatten och den nya Lagen om allmänna vattentjänster som trädde i kraft Strategin kommer att gå betydligt mer på djupet, beskriva lägsta tillåtna byggnation, med hänsyn till Klimatforskningens antagande om ökade nivåer i haven av olika anledningar, förändrade dimensioneringsnormer utöver Svenskt Vattens publikation P90 med hänsyn till olika rapporter som framkommit om förändringar i regnmängder samt återkomstider. Även typ av föroreningsinnehåll, problemföroreningar skall kommenteras med tanke på inverkan på djur och växter. 17

18 Litteratur Dagvattenpolicy, Gävle kommun, antagen av kommunfullmäktige den 1 november Dagvattenstrategi för Stockholms stad, antagen av kommunfullmäktige den 7 oktober Dagvattenpolicy för Malmö, september En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, Planering och exempel av Peter Stahre, Svenskt Vatten och Peter Stahre Miljöprogram för Helsingborgs stad mål och åtgärder, antagen av kommunfullmäktige i maj Saneringsplan för avloppssystemet i Helsingborg, december Saneringsplan för spillvattenledningsnätet, Helsingborgs ytterområden, februari Ordlista ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen. Allmän platsmark Mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (1987:10) redovisas som allmän plats, eller, om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som funktionellt och i övrigt motsvarar sådan mark. Avloppsvatten Samlingsbegrepp för spillvatten, använt kylvatten, dagvatten och dräneringsvatten. Bräddning När obehandlat vatten går rakt ut i recipient pga. för stor kapacitetsbelastning i systemet. Dagvatten Ytavrinnande regn-, och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor, eller på genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter. (Öresund, vattendrag eller reningsverk) Detaljplan Juridiskt bindande dokument som reglerar markens användning och bebyggelse. Duplikatsystem Avloppsledningar med skilda ledningssystem för spill- respektive dagvatten. Dränering Avvattning av t.ex. jord eller byggnader genom avledning av vatten. 18

19 Exploateringsavtal Civilrättslig överenskommelse mellan markägare och kommun. Upprättas vanligen i samband med upprättande av detaljplan. Fördröjning Utjämning av dagvattenflöde innan det når recipient. Geohydrologi Läran om vattnets rörelse på och i mark. Grundvatten Vatten som helt fyller hålrum i jord och berg. Vatten som finns under markytan. Hydraulik Vattenförekomst och vattenrörelser i konstruktioner som rör, kanaler, pumpar, bassänger m.m. Hydrologi Läran om vattnets kretslopp i naturen. Infiltration Inträngning av vätska i poröst eller sprickigt material, t.ex. vattens inträngning i jord eller berg. Vattnet sprids över markytan för att infiltrera ner i markvattenzonen och i huvudsak tas upp i växtligheten. LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) Dagvatten från enskilda fastigheter eller grupper av fastigheter tas omhand inne på privat mark. Detta kan åstadkommas genom infiltration och avdunstning eller genom fördröjning av dagvattnet. Policy Grundprinciper för en organisations handlande i en viss fråga. Recipient Yt- eller grundvatten som tar emot dagvatten, bräddvatten eller renat avloppsvatten. Spillvatten Använt/förorenat vatten från bostäder, arbetsplatser, industrier m.m. Trög avledning System för långsam vidaretransport av dagvatten i öppna system. Tungmetaller Metaller vars densitet överstiger 5 g/cm3, till de vanligaste hör bl.a. kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink och krom. Öppen dagvattenavledning Dagvatten avleds i öppna system, t.ex. svackdiken, diken, bäckar, dammar, våtmarker etc. 19

20 Stadsbyggnadsförvaltningen Kundtjänst

Dnr 10-28. Riktlinjer för dagvattenhantering i Skövde kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-14

Dnr 10-28. Riktlinjer för dagvattenhantering i Skövde kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-14 Dnr 10-28 Riktlinjer för dagvattenhantering i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-02-14 Förord Riktlinjer för dagvattenhantering i Skövde kommun är en skrift som redovisar hur avledning och

Läs mer

Dagvattenpolicy Kalmar kommun. Dagvattenpolicy

Dagvattenpolicy Kalmar kommun. Dagvattenpolicy Dagvattenpolicy Godkänd av kommunfullmäktige 28 november 2011 1 Remisshandlingen har tagits fram på uppdrag av styrgruppen för arbetet. Styrgrupp har varit Jörgen Madebrink, Kalmar Vatten AB, Björn Strimfors,

Läs mer

Dagvattenpolicy för Kalmar kommun

Dagvattenpolicy för Kalmar kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Pär Hansson 2011-10-18 KS2011/00216 008 0480-45 00 58 Kommunfullmäktige Dagvattenpolicy för Kalmar kommun Förslag till beslut i kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

2010-06-18. Dagvattenproblematiken

2010-06-18. Dagvattenproblematiken 2010-06-18 Dagvattenproblematiken Kenneth M Persson, Sydvatten Översikt 2010 04--1504 15 Vad är dagvatten? Som dagvatten räknas ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor,

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils Kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils Kommun Sid 1 (11) Riktlinjer för dagvattenhantering i Lysekils Kommun Daterad 2011-04-26 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-22 Sid 2 (11) Innehållsförteckning Ordlista... 3 1. Inledning.... 4 2. Syfte... 5

Läs mer

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor.

Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. DAGVATTENPOLICY Göta älv, Ales största recipient och dricksvattenkälla för över 700 000 människor. Innehållsförteckning Inledning... 3 Dagvattenpolicy... 4 Vad är dagvatten?... 5 Förutsättningar... 5 Göta

Läs mer

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun. Antagen av kommunstyrelsen Riktlinjer dagvatten Sigtuna kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-01-20 1 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 2 Inledning 2 2.1 Definition av dagvatten 2 2.2 Problembild 2 2.3 Resurs 3 3 Miljökvalitetsmål

Läs mer

Klimatsäkring -P104 samt P105

Klimatsäkring -P104 samt P105 Klimatsäkring -P104 samt P105 Seminarium vid Föreningen Vattens Norrlandsmöte 2012 Sundsvall Gilbert Svensson Urban Water Management AB och Luleå tekniska universitet 1 Klimatsäkring P104 samt P105 Risker

Läs mer

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102)

DAGVATTENPOLICY. HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726. Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) DAGVATTENPOLICY HÅBO KOMMUN 2012 MTN 2011/61 Hid 2012.2726 Antagen av KF att gälla from 2012-10-08 tills vidare (KF 2012-09-24 102) POLICY 1 1 POLICY 2 Policy Dagvattenpolicyn är uppdelad i generella punkter

Läs mer

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom

Dagvatten-PM. Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län. Tengbom Område vid Töresjövägen Kumla 3:213 m.fl. Inom Tyresö kommun, Stockholms län Tengbom Författade: Matilda Wistrand Granskad av: Niclas Elvsén Innehåll Bakgrund... 3 Befintliga ledningar... 5 Markförutsättningar...

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02

Dagvattenpolicy. för Ängelholms kommun 2011-02-02 Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun 2011-02-02 FÖRORD Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun är en skrift som redovisar riktlinjer för dagvattenhantering, hur avledning och uppsamling av dagvatten skall

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB

DAGVATTENUTREDNING. För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen. Stockholm 2013-04-17 Novamark AB DAGVATTENUTREDNING För tillkommande bostäder utmed Gröndalsvägen Stockholm 2013-04-17 Novamark AB I:\PDOC\12108 Tumba Centrum\M\M-dok\Dagvattenutredning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. GEOLOGI OCH

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND

PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Dokumentnamn Dagvatten Vår referens Datum Uppdragsnr Louise Björkvald 2015-03-03 335191 PM DAGVATTENUTREDNING HAGA 4:28 OCH 4:44 (NACKADEMIN), SOLNA STAD 1 BAKGRUND Ett detaljplanearbete pågår i utkanten

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun

Dagvattenpolicy för Danderyds kommun 1(5) Tekniska nämnden Dagvattenpolicy för Danderyds kommun Bakgrund Danderyds kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy. Avsaknad av rutiner i dagvattenrelaterade frågor har resulterat i merarbete för

Läs mer

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga

Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Plats för bild/bilder Ta hand om ditt dagvatten - Råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten a r regn-, sma lt- och spolvatten som rinner av fra n exempelvis va gar och hustak och som via diken

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-12

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-12 Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2008-11-12 Tekniska kontoret Vi skapar god livskvalitet 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer...

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 12 november 2008, 330

Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 12 november 2008, 330 Blad 1 Riktlinjer för dagvattenhantering i Uddevalla kommun Antagen av Kommunfullmäktige 12 november 2008, 330 Tekniska kontoret Vi skapar god livskvalitet Blad 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2.

Läs mer

DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN

DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN DAGVATTENPOLICY FÖR ÄNGELHOLMS KOMMUN ANTAGEN I KOMMUNFULLMÄKTIGE 015-09-1 Ängelholms kommun 6 80 Ängelholm Tel: 1041-870 00 E-post: info@engelholm.se www.engelholm.se www.facebook.com/angelholm www.twitter.com/engelholm

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenpolicy för Svedala kommun

Dagvattenpolicy för Svedala kommun Dagvattenpolicy för Svedala kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Svedala 2004-06-09, 78 Dagvattenpolicy för Svedala kommun Sid 1 Innehåll 1.Inledning 2 2. Definition av dagvatten 2 3. Dagvattenpolicy

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Dagvattenpolicy för Kristianstads kommun

Dagvattenpolicy för Kristianstads kommun C4 Teknik Avd Kommunteknik Dagvattenpolicy för Kristianstads kommun Dagvattendamm på Österäng Antagen av kommunfullmäktige mars 2010 Dagvatten ses idag mest som ett problem Med urbaniseringen har vattnets

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS!

SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS! SÅ HÄR ARBETAR VI I VÄSTERÅS! Susanna Hansen Vattensamordnare, Tekniska kontoret, Västerås stad Lena Höglund VA-ingenjör, Mälarenergi AB Tema Organisation kring skötsel- ansvarsfördelning och samverkan

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra

DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV. Väsjön norra DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV Väsjön norra MAJ 2013 2 (9) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Inledning 3 3 Geologi 3 4 Dagvattenhantering 3 4.1 Väsjön 3 4.2 Förslag till dagvattenhantering 4 4.3 Reningsbehov

Läs mer

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN

3. Missiv dagvattenpolicy zot e VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L5-t2-t5 19 (22) 5 10e Antagande av uppdaterad gemensam dagvattenpolicy mellan kommunerna i Oxunda vattensamverkan

Läs mer

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll)

VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) DAGVATTENUTREDNING INFÖR UTBYGGNAD AV VÄSJÖOMRÅDET (DP l + ll) OKT 2010 2 (8) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Dagvattenhantering vid Väsjöområdet 3 2.1 Väsjön 3 2.2 Förslag till dagvattenhantering 3 2.3 Reningsbehov

Läs mer

Alltid nära* *Så ska Borlänge Energi arbeta och så ska servicen vara för borlängeborna. (Källa: 365 fördelar med Borlänge)

Alltid nära* *Så ska Borlänge Energi arbeta och så ska servicen vara för borlängeborna. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Alltid nära* *Så ska Borlänge Energi arbeta och så ska servicen vara för borlängeborna. (Källa: 365 fördelar med Borlänge) Tällberg 2011-11-16. Jesper Johansson, Affärsområdeschef VA. El Elnät Avfall VA

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Dagvattenstrategi. Del 1: Strategi för hantering av dagvatten i Skellefteå kommun. Antagen 2014-05-20

Dagvattenstrategi. Del 1: Strategi för hantering av dagvatten i Skellefteå kommun. Antagen 2014-05-20 Dagvattenstrategi Del 1: Strategi för hantering av dagvatten i Skellefteå kommun Antagen 2014-05-20 Innehåll inledning... 4 Vad är dagvatten?... 4 Hållbar dagvattenhantering... 5 Mål för dagvattenhantering...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN

ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN ANVISNINGAR FÖR DAGVATTEN HANTERING I NACKA KOMMUN 2011-06-27 1 INNEHåll Syfte 3 Målgruppen 3 Geologiska och tekniska förutsättningar för dagvattenhantering i Nacka 3 Generella anvisningar 3 Anvisningar

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga

Ta hand om dagvattnet. - råd till dig som ska bygga Ta hand om dagvattnet - råd till dig som ska bygga Vad är dagvatten? Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner på hårda ytor som tak och vägar, eller genomsläpplig mark. Dagvattnet rinner vidare via

Läs mer

Styrdokument dagvatten

Styrdokument dagvatten DANDERYDS KOMMUN 1(7) Styrdokument dagvatten Antaget av kommunfullmäktige 2012-06-11 1. Syfte och mål Syftet med styrdokumentet för dagvatten är att fastställa strategi för dagvattenhantering i kommunen.

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar dagvattenhantering Hållbar dagvattenhantering Bakgrund Det faller årligen stora mängder nederbörd. All nederbörd som inte infiltreras bildar dagvatten. Dagvatten är det vatten som rinner ut i sjöar och vattendrag via rör,

Läs mer

Henrik Alm. Stockholm Vatten AB. 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se

Henrik Alm. Stockholm Vatten AB. 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se Henrik Alm Stockholm Vatten AB 08-522 123 24 henrik.alm@stockholmvatten.se Henrik Alm, 2004 UPPTAGNINGSOMRÅDE Verksamhetsområde 206 km 2 Upptagningsområde för Henriksdal Bromma Loudden Himmerfjärden Anslutna

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Dagvatten-PM, Storvreta centrum

Dagvatten-PM, Storvreta centrum Tengbom 2015-11-09 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Hållbar dagvattenhantering på kvartersmark och allmän platsmark... 5 Dimensionering... 6 Metoder... 10 3.1 Fördröjning via magasin i mark... 10 3.2

Läs mer

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02

Dagvattenutredning. Skolmästaren 1 och 2 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth. Datum 2014-06-02 1 (13) VA Planeringsingenjör Crafton Caruth Datum 2014-06-02 Dagvattenutredning Skolmästaren 1 och 2 SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88

Läs mer

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19

Riktlinjer. Hantering av dagvatten. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Riktlinjer Hantering av dagvatten Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestads kommun 2005-12-19 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Vad är dagvatten?... 5 Vilka

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

VATTEN I PLANERINGEN - MÖJLIGHET OCH PROBLEM I PLANERINGEN

VATTEN I PLANERINGEN - MÖJLIGHET OCH PROBLEM I PLANERINGEN 1 Bakgrundsfakta VATTEN I PLANERINGEN - MÖJLIGHET OCH PROBLEM I PLANERINGEN Såväl dricksvattenförsörjning som avloppsvattenrening i Stockholm fungerar som regel på ett betryggande sätt och utgör sällan

Läs mer

DAGVATTENPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN

DAGVATTENPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN DAGVATTENPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 18 mars 2008, 55. Bakgrund Som svar på en motion om upprättande av dagvattenpolicy för Varbergs kommun, beslutade kommunfullmäktige

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå)

Kolardammen, Tyresö (en bra lösning nedströms om plats finns att tillgå) Thomas Larm Svenska och utländska exempel på lokala åtgärder för fördröjning och rening av dagvatten (för befintliga och nya områden, i gatumiljö och i kvartersmark) 1 Det är inte alltid man har gott om

Läs mer

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré

Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse. Bild: Mathias de Maré Lokala dagvattenlösningar för befintlig bebyggelse VA-verket Malmö Januari 1999 1 Förord Miljömedvetandet i samhället har under senare år ökat kraftigt. Tidigare var miljöfrågor något som främst myndigheter

Läs mer

www.miljosamverkan.se

www.miljosamverkan.se www.miljosamverkan.se Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia Lunder tel 031-60 58 95 cecilia.lunder@o.lst.se 1 Dagvatten 22 sept 04 Miljösamverkan

Läs mer

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak

BILAGA 1. Exempel på principer för framtida dagvattenavledning. Genomsläppliga beläggningar. Gröna tak 2013-06-14 Exempel på principer för framtida dagvattenavledning Nedan exemplifieras några metoder eller principer som kan vara aktuella att arbeta vidare med beroende på framtida inriktning och ambitionsnivå

Läs mer

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP

Dagvattenhantering. Fredrik Kastberg, WSP Dagvattenhantering Fredrik Kastberg, WSP 2012-03-20 Program - dagvattenhantering Bakgrund Dimensioneringskrav Hydrauliska beräkningar Hur kommer fastighetsägare att påverkas? Dagvattenlösningar alternativ

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02

DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp 1 HÄRRYDA KOMMUN. Totalt antal blad: 8 st. Göteborg 2014-06-02 DAGVATTENUTREDNING Landvetters-Backa, östra, etapp HÄRRYDA KOMMUN Totalt antal blad: 8 st. Göteborg -- ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen, Box SE- Göteborg Telefon +. Fax + 9. Säte i Stockholm. www.afconsult.com

Läs mer

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare

Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Ta hand om dag- och dräneringsvattnet information till dig som är fastighetsägare Viktigt med rätt vatten till rätt ledning Lidingö stad inventerar kontinuerligt stadens avloppssystem. Det gör vi bland

Läs mer

Information om dagoch dräneringsvatten

Information om dagoch dräneringsvatten Information om dagoch dräneringsvatten I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador på fastighet.

Läs mer

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun

Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24. Dagvattenstrategi för Falköpings kommun Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 1 Dagvattenstrategi för Falköpings kommun 2012-07-24 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Inledning...4 Vad

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trelleborgs kommun

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trelleborgs kommun Riktlinjer för dagvattenhantering i Trelleborgs kommun 2012-09-19 Innehåll 2 Inledning 3 Syfte 3 Målsättning 3 Riktlinjer för dagvattenhantering 4 Vid exploatering 4 I befintliga bebyggda områden 5 I allmän

Läs mer

Dagvatten i Borås Stad. Hestra Parkstad Jenny Forsberg Gatukontoret Borås Stad

Dagvatten i Borås Stad. Hestra Parkstad Jenny Forsberg Gatukontoret Borås Stad Dagvatten i Borås Stad Hestra Parkstad 2010-04-15 Jenny Forsberg Gatukontoret Borås Stad 1 Upplägg Varför arbeta aktivt med dagvattenhantering? Bakgrund, dagvattenhantering i Borås Stad Hur arbetar vi

Läs mer

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07 1 VA-Planering 2011 Del 1 Det första steget är att skapa en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som börjar med att utarbeta en VA översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+

Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+ Riktlinjer för dagvattenhantering inom H+ Foto: Siv Degerman Kontaktperson dagvattenfrågor inom EVAA-projektet: Sofia Dahl Samordnare för EVAA-projektet inom NSVA: Marinette Hagman Datum: Inledning Per

Läs mer

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse.

Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Lokala lösningar för dagvatten i befintlig bebyggelse. Digital vy över högvattnet i Uddevalla 22 februari 2008 Nya riktlinjer Kommunfullmäktige har antagit Riktlinjer för dagvattenhanteringen i Uddevalla

Läs mer

Enligt 9 kap. 2 (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet.

Enligt 9 kap. 2 (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet. Anmälan om dagvattenanläggning * Obligatoriska fält Information Enligt 9 kap. 2 (1998:808) miljöbalken samt 13 och 14 förordningen om miljöfarlig verksamhet. Anmälan om ny- och ändring av befintlig dagvattenanläggning.

Läs mer

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON

RAPPORT. Tullen 6 Dagvattenutredning CENTRUMFASTIGHETER SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON CENTRUMFASTIGHETER Tullen 6 Dagvattenutredning UPPDRAGSNUMMER 1143513000 UTKAST STOCKHOLM SWECO ENVIRONMENT AB STHLM DAGVATTEN OCH YTVATTEN HENRIK ALM OCH IRINA PERSSON 1 (8) repo001.docx 2012-03-29 S

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1

Dagvattenutredning detaljplan Kungsbro 1:1 OKQ8 detaljplan Kungsbro 1:1 Stockholm 2015-01-26 detaljplan Kungsbro 1:1 Datum 2015-01-26 Uppdragsnummer 1320011273 Utgåva/Status Version 1 Cecilia Sköld Sara Jansson Ingemar Uhlin Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

Anläggning. Avloppsreningsystem

Anläggning. Avloppsreningsystem Anläggning VA Avloppsreningsystem Olika sorters avloppsvatten Spillvatten från Hushåll Dagvatten Dräneringsvatten Spillvatten från industri 28 maj 2013 Sara Bäckström 3 Spillvatten från hushåll Vatten

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING

GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING 1/3 GRÅBO CENTRUM - VA-UTREDNING UTSTÄLLNINGSHANDLING Göteborg 2012-12-17 Rickard Andersson Göran Skålberg ADWICE AB Skeppet Ärans väg 3 426 71 Västra Frölunda Telefon 031-3012300 www.adwice.se Org nr

Läs mer

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten

Information till fastighetsägare. Hantering av dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare Hantering av dag- och dräneringsvatten Allmänt I den här skriften vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun

Dagvattenutredning, Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun , Herrestads- Torp 1:41 och 1:45 m.fl. i Uddevalla kommun Utredning rörande konsekvenser av exploatering samt förslag till dagvattenhantering i samband med detaljplanläggning Umeå 2010-05-06 Beställare:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13

Skogsallén Fastighetsprojektering AB. Kvarteret Tjädern. Dagvattenutredning till detaljplan 2014-01-13 Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Viktor Rydbergsgatan 10 411 32 Göteborg Beställarens representant: Carl-Johan Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare:

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad

UPPDRAGSLEDARE. Per Domstad. Per Domstad PM UPPDRAG Nyréns Läkerolområdet UPPDRAGSNUMMER UPPDRAGSLEDARE Per Domstad UPPRÄTTAD AV Per Domstad DATUM 2016-11-30 DAGVATTENHANTERING LÄKEROLOMRÅDET Bakgrund Gävle kommun avser bebygga det gamla området

Läs mer

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029.

Haninge kommun. Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro. Dagvattenutredning exploatering fd Lundaskolan 151029. Haninge kommun Dagvattenutredning Exploateringsområde fd. Lundaskolan Jordbro Uppdragsledare och handläggare Jonas Lind Telefon +46 10 505 03 34 E-post jonas.lind@afconsult.com Datum 2015-10-29 Uppdragsnummer

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby.

Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen för fastigheten Vilunda 20:24, Optimusvägen, Upplands Väsby. Box 1146 183 11 Täby Tel 8-732 58 Tel, dir 8-732 28 83 Fax 8-732 22 e-post david.kallman@marktema.se PM - Vilunda 2:24, Dagvattenutredning Marktema AB har fått i uppdrag av Besqab av utreda dagvattenhanteringen

Läs mer

Dagvatten - Ansvar och roller

Dagvatten - Ansvar och roller 1 (5) Dagvatten - Ansvar och roller Stockholm Vatten Stockholm Vatten är ett kommunalt bolag och stadens VA-huvudman. Detta medför ett ansvar för att den samlade avledningen av dagvatten, inom verksamhetsområde

Läs mer

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för

LOD vid nyproduktion av bostäder. Principlösningar för 2014-05-07 Principlösningar för LOD vid nyproduktion av bostäder. RIKTLINJER OCH KRAV I Stockholms stads dagvattenstrategi (2002) står att dagvattnet inte får försämra miljön. I första hand ska åtgärder

Läs mer

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området.

I denna handling redovisas de åtgärder som bedöms kommer att krävas för att kunna ta hand om dagvattnet inom det planerade området. 2013-06-27 Detaljplan Sjöåkra 1:23 I nordöstra delen av Bankeryd upprättas en ny detaljplan för Sjöåkra 1:23. Detaljplanen innebär att ett nytt bostadsområde anläggs på Sjöåkra och vid genomförandet kommer

Läs mer

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34

Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 Datum 2012-02-21 Diarienummer P 2008-0230 Dagvattenutredning: detaljplan för del av Billeberga 10:34 En beräkning görs för att uppskatta mängden dagvatten som uppstår vid stora nederbördsmängder samt att

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x

GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE. Bilaga x GRÖNA VÄRDEN OCH MILJÖMÅL KVARTERET BRYTAREN MINDRE Bilaga x Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Uppföljning... 3 3 Gröna värden förutsättningar för markanvisning... 4 3.1 Sociala och rekreativa värden...

Läs mer

Översiktligt VA för Triangeln

Översiktligt VA för Triangeln Uppdragsnr: 10108752 1 (6) PM Översiktligt VA för Triangeln Bakgrund I anslutning till väg 136 vid Borgholms norra infart planeras ett område för handel- och serviceetableringar. Planområdet omfattar ca

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

dag- och dränvattenhantering

dag- och dränvattenhantering Långsiktigt hållbar h dag- och dränvattenhantering Material hämtat från arbetskoncept till Svenskt Vattens, publikation P105 Göran Lundgren, SWECO, Växjö LOD = En hantering av dagvatten inom det område

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 VA-policy 2015 VA-policy för Lysekil Kommun Foto: Glenn Glicko Andersson Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 SAMMANFATTNING Detta dokument är en policy

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner

Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner Översvämningssäkert byggande Hur reglerar vi dagvattenhantering i detaljplaner Problem och lösningar på kort och lång sikt Mikael Ulf Samhällenas avvattning kläms från två håll Mer intensiva regn och ändrade

Läs mer