REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06"

Transkript

1 1 REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE Den extra kommundelsstämman i Mölnlycke hade temat vägar och trafik med fokus på övertagande av enskilda vägar i Gärdesområdet. Drygt 70 personer deltog vid mötet. På mötet ställde medborgare frågor till politiker och tjänstemän i Härryda kommun. Röda rummet i kulturhuset var välfyllt med drygt 70 personer. Stämmans ordförande Solveig Einarsson-Lundqvist hälsade välkommen och uppmärksammade att det var roligt att se att så många tagit sig till mötet. Närvarande politiker och tjänstemän från Härryda kommun presenterade sig. Därefter gick Einarsson-Lundqvist igenom kvällens program. Den extra kommundelsstämman hade temat vägar och trafik med fokus på övertagande av enskilda vägar i Gärdesområdet. Mötet fortsatte sedan med att kommunstyrelsens ordförande, Annette Eiserman- Wikström, informerade om att de frågor som rör den kommande detaljplanen för Gärdesområdet kommer hanteras i samrådet. Eiserman-Wikström betonade att det är viktigt att lämna eventuella synpunkter i just samrådsskedet, eftersom det då blir enligt den ordning som gäller. Dels utifrån gällande lagstiftning samt dels utifrån kommunens strategi för övertagande av enskilda vägar. Genom att komma in med synpunkterna i samrådsskedet finns sedan möjligheten att kunna överklaga beslut om detaljplan. Flertalet frågor togs upp på mötet. Nedan presenteras frågor och svar i urval. Varför har det tagit så lång tid att ta fram detaljplanen för Gärdesområdet? Svar: (Bertil Widén, chef sektorn för samhällsbyggnad) Det är riktigt att arbetet med detaljplanen har tagit mer tid än vad som är normalt. Det finns flera orsaker till detta. En orsak är att Gärdesområdet är ett besvärligt område att planlägga med flera faktorer att väga in. Om ungefär 14 dagar väntas detaljplanen och gatukostnadsutredningen vara klar att ställas ut för samråd. När kommer kommunen att ta över vägarna? När detaljplanen har vunnit laga kraft krävs det en lantmäteriförrättning. När den är klar tar kommunen över vägarna. Ingår Hagaslätt i Gärdesområdet? Nej.

2 Blir det någon kostnad för fastighetsägarna i Gärdesområdet i samband med att kommunen tar över? 2 Ja det blir det. Exakt kostnad är inte fastställd men det handlar om någonstans i häradet kr per fastighet. Vad händer för de fastighetsägare som inte har de pengarna att kunna betala? I plan och bygglagen finns en särskild bestämmelse kring detta. För de fastighetsägare som inte har ekonomiskt utrymme att kunna betala hela avgiften på en gång finns möjlighet att ta lån hos kommunen med en avbetalningsplan. Vad kommer kommunen att tjäna på att ta över vägarna? Det är en direkt kostnad som svarar mot en tjänst. Vinsten består i en förbättrad vägstandard. Svar: (Mats Werner, kommunstyrelsens vice ordförande) Det är viktigt att betona att övertagandet leder till en förbättring av standarden och det är därför kommunen gör detta. Av de kostnader som förknippas med övertagandet står dessutom Härryda kommun för en del. Hur hänger övertagandet av vägar ihop med den aviserade förtätningen i uppvuxna områden? Större delen av Mölnlycke och Pixbo har en byggnadsplan från 1947 som med åren blivit omodern. Förtätningen drivs på av markägare. Med Härryda kommuns strategi sker skapandet av nya byggrätter i en god ordning. De som får en ny byggrätt betalar på detta sätt mer för gatukostnaden jämfört med befintliga fastighetsägare. Frågeställaren nämner exempel på vägar som kommunen redan tagit över. Varför behövde fastighetsägarna i de här fallen inte betala någon gatukostnad? Dessa övertaganden skedde innan politikerna i kommunen beslutat om strategin. Med strategin kommer övertagandet att kunna ske på ett enhetligt sätt i god ordning som är i linje med plan och bygglagens intentioner. Plan och bygglagen ses nu över inklusive bestämmelserna kring gatukostnad. Vad vet kommunen om detta?

3 Det stämmer att plan och bygglagen ses över. Dock är det besked som kommunen har fått från departementet att den del som rör gatukostnad inte längre finns med i översynen. Kan kommunen kräva gatukostnad när man tar fram detaljplan för området runt Kindbovägen? Principiellt kan man ta ut en gatukostnad två gånger om det sker en förbättring av vägen. Kommer alla vägar i Mölnlycke vägförening att tas över av kommunen? Ja, det är målsättningen. Om vägföreningen själva utför de förbättringsåtgärder som kommunen har för avsikt att göra i och med övertagandet av vägarna i Gärdesområdet. Påverkar det nivån på gatukostnaden? Om vägföreningen betalar till exempel beläggningen så minskar gatukostnaden med motsvarande summa. Ta gärna med denna typ av idéer och tankar i samrådet för detaljplanen. När ska ledningarna för vatten och avlopp (VA) läggas om i Gärdesområdet? Så fort detaljplanen vinner laga kraft kommer kommunen att starta markarbetena inklusive VA. Kommer de nya VA-ledningarna att inkluderas i gatukostnaden? Nej. Om inget överklagande sker, när kan då detaljplanen för Gärdesområdet vinna laga kraft? Om inget överklagande sker och allt rullar på som det ska kan detaljplanen vinna laga kraft fram mot våren

4 4 Varför väntar kommunen med att se över VA-ledningarna till dess att detaljplanen har vunnit laga kraft? Det uppstår samordningsvinster genom att göra på det sättet. Det handlar om att inte gräva i marken fler gånger än nödvändigt. Kommer kommunen i denna samordning att även ta med nedläggning det nya datafibernätet? Ja, det kommer vi att göra. Blir detaljplanen överklagad och drar ut på tiden är det dock svårt att idag säga om det kommer att bli möjligt att kunna samordna nedläggningen av datafibernätet med de åtgärder som planeras för i samband med övertagandet. Det finns en hål i marken grupp som har till uppgift att samordna den här sortens frågor. På sikt kommer det att byggas många nya bostäder i området vid Mölnlycke fabriker. Hur tänker sig kommunen att hantera den trafiksituation som detta kommer att föra med sig med till exempel fler bilar på Wendelsvägen? Svar: (Henrik Yngve, utredningsingenjör sektorn för samhällsbyggnad) Kommunen är medveten om den problematiken och kommer att vidta åtgärder. Men exakt hur det ska ske är inte klart. Om det blir ett överklagande av den kommande detaljplanen för Gärdesområdet. Kommer då arbetet med planerna för övriga områden som är aktuella för övertagande att skjutas på framtiden? Nej det kommer inte att skjutas på framtiden. Vid ett överklagande kommer arbetet med övriga planer att fortsätta parallellt. Varför är tung trafik tillåten på Wendelsvägen men inte på Allén? Svar: (Henrik Yngve) Säterivägen är den stora leden in mot Mölnlycke. Dit vill kommunen leda den tunga trafik som behöver komma till centrala Mölnlycke. På allén finns busstrafiken som i högtrafik är ganska hårt belastad. Vi tar med oss frågan till den verksamhet som jobbar med trafikfrågor i kommunen. Kommer övertagandet av vägar i området Pixbo att hanteras som ett helt område?

5 Svar: (Michaela Kleman, planchef sektorn för samhällsbyggnad) Den frågan har inte kommunen tagit ställning till än. 5 Stämmans ordförande Solveig Einarsson-Lundqvist tackade för visat intresse och avslutade stämman. Sekreterare vid mötet: Mats Dalmyr

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun 2012-11-07 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Holmeja Söder Yddinge 3:1 och Rosslätt 1:2, Holmeja tätort, Svedala kommun Bom Dnr.11.925 Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok

Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Att bygga ett bynät i egen regi Handbok Sanne Wikström och Ulf Grindgärds Varför bygga fibernät när vi redan har telefonledningen till alla hus? Och ett modem kostar ju inte så mycket idag. Det är en ganska

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser

Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Samhällsbyggnadskontoret 2014-03-01 Förrättningstyper och gränser Om avstyckning, fastighetsreglering, sammanläggning, klyvning och gränser Förrättningstyper och gränser När du vill ändra utformningen

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 26 sept 2010 mellan kl 09.00-13.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Cecilia

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS

EN BRA NYKTER MÖTESPLATS NAMN PÅ TESTAD ADRESS KONTAKTPERSON PÅ PLATS brons: silver: En tillgänglig verksamhet som erbjuder en attraktiv och välkomnande plats för unga att mötas på. Platsen/lokalen har en stor andel unga besökare.

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I BJÖRKFORS DEN 2 SEPTEMBER 2013 Datum: 2013-09-02 Tid: 19.00 21.25 Plats: Allhuset Deltagare: 46 + personer KS- ordförande Pia Tingvall hälsar välkommen till årets

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015

Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 Referat från styrelsemöte den 10 februari 2015 VD-rapport VD Sammy Almedal föredrog ärendet. Antalet låneansökningar har varit stort de senaste veckorna. Även utlåningen har börjat ovanligt bra med många

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen.

UPPSATSER: Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad. Kulturgeografiska institutionen. UPPSATSER: Kulturgeografiska institutionen Bostadsbyggandets utmaningar En kvalitativ undersökning av Stockholms bostadsmarknad Johan Selin Kurs: 2KU031: C-uppsats, 15 hp Termin: VT2015 ABSTRACT Selin,

Läs mer

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008

Styrelsens AU Styrelsemöte 13 mars 2008 Rapport till stämman 2008 Stämmans beslut den 21-22 april 2007 Stämman beslöt avslå motionen. - att utreda erfarenheterna av Orsa-kontoret - att utreda möjligheterna och formerna till att expandera verksamheten

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer