UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN"

Transkript

1 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har varit utställd för utställning under perioden 12 juni 10 september Utställningen kungjordes i Göteborgs-Posten 12 juni Öppet hus hölls i Landvetter bibliotek 17 juni och 26 juni kl Under utställningstiden har 35 yttranden inkommit som helt eller delvis berör Gatukostnadsutredningen har påbörjats före den 2 maj Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den nya Plan-och bygglagen (PBL) skall därmed äldre föreskrifter fortfarande gälla. Hänvisning till PBL nedan avser därför lagen i tidigare lydelse (1987:10). Inledning De inkomna synpunkterna avser i flera fall att kostnaden för utbyggnad av gator inte ska belasta berörda fastighetsägarna i form av gatukostnader, utan istället skattefinansieras. Det finns därför anledning att inledningsvis och som ett samlat svar på samtliga inkomna synpunkter i denna del, redovisa gatukostnadsreglerna och Härryda kommuns tillämpning av dessa. Ett flertal synpunkter berör även fördelningen av gatukostnaderna mellan olika slags fastigheter och att gatukostnaderna är för höga. Även här är det lämpligt att ge ett samlat svar genom en redovisning av de tillämpade fördelningsprinciperna samt bakgrunden till dessa samt av den gatustandarden. Sammalde svar Om gatukostnader Gatukostnadsreglerna Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 6 kap 31 har en kommun rätt att av fastighetsägarna erhålla ersättning för utförande och förbättring av gator och allmänna platser som behövs för ett visst område. I kostnadsunderlaget får ingå de markförvärv som krävs för att säkerställa kommunens tillgång till allmän platsmark, vilket framgår av förarbetena till PBL (prop. 1980/81:165 s. 26). Kostnaderna ska fördelas efter en rättvis och skälig grund. Till grund för fördelning av gatukostnaderna ska det ligga en gatukostnadsutredning. I denna ska redovisas avgränsning av

2 2 fördelningsområdet, vilka kostnader som ska ingå i kostnadsunderlaget samt grunderna för fördelningen. Härryda kommuns tillämpning av reglerna Enligt beslut av kommunfullmäktige i Härryda kommun , 50, ska kostnader för gata och allmän plats uttas av fastighetsägarna enligt byggnadslagens regler. Dessa regler har överförts till PBL som sedan gäller istället för byggnadslagen. Härryda kommun har sedan kommunfullmäktiges beslut konsekvent använt sig av möjligheten att ta ut gatukostnader av berörda fastighetsägare. Tillämpningen av bestämmelserna står därför väl i överensstämmelse med likställighetsprincipen i 2 kap 2 Kommunallagen. Härryda kommun har inte för avsikt att ompröva sitt principiella beslut att tillämpa möjligheten till uttag av gatukostnader. Det är således inte aktuellt att sådana anläggningar, som enligt bestämmelserna i PBL kan finansieras genom uttag av gatukostnader, istället ska skattefinansieras. Om gatukostnadernas storlek Den nya detaljplanen medför ett kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att Härryda kommun ska svara för utbyggnad och framtida drift och underhåll av gatorna i området. Gatorna ska i och med detta byggas ut till en godtagbar gatustandard vad gällande trafiksäkerhet, framkomlighet, bärighet och avvattning. Gatorna utförs med en asfaltbelagd körbanebredd om 4,0-6,0 meter. Den gatuutbyggnad och de kostnader som redovisas i förslaget, står i överensstämmelse med dessa förutsättningar. Den gatukostnaden som ska fördelas är beräknade med stöd av schabloner. Skulle de faktiska kostnaderna vissa sig vara lägre kommer den lägre kostnaden faktureras. Skulle de faktiska kostnaderna visa sig vara högre kommer kommunen stå för den överstigande kostnaden. Om fördelningsområdet och fördelningsprincipen Gatukostnaderna ska fördelas efter en rättvis och skälig grund. De fastigheter som redan är bebyggda bedöms ha en mindre nytta av gatuutbyggnaden jämfört med de tillkommande byggrätterna. Den befintliga bebyggelsen har också bidragit till de befintliga vägnätet. De bebyggda fastigheterna skall därmed ges ett lägre andelstal. En sådan bedömning överensstämmer med principiella avgöranden i Regeringsrätten 1988:41 och 1991:17. Den valda fördelningsprincipen bygger på en sedan längre tid tillämpad bedömning av skillnaden i nytta mellan de nu aktuella fastighetstyperna. Innebörden är att tillkommande byggrätter bedöms ha dubbelt så hög nytta som befintliga bostäder. Enligt kommunens uppfattning har det inte framkommit några skäl att frångå denna bedömning inom Landvetters-Backa. Gatukostnaderna har fördelats inom ett fördelningsområde. Detaljplanens genomförande sker samordnat och i ett sammanhang. Gatuutbyggnaden är en sammanhållen del av genomförandet, där den enskilda gatusträckan inte kan brytas ut som en separat del. Fastigheter som nyttjar gator inom fördelningsområdet ges andelstal enligt principerna i utredningen. Dessa speglar den nytta fastigheten har av utförda åtgärder; genom framtida

3 3 kommunal gatuskötsel och/eller genom att kunna nyttja den tillkommande byggrätten i den nya detaljplanen. Gatukostnaderna avser ersättning för utförande och förbättring av gator och allmänna platser som behövs för ett visst område. Framtida drift och underhåll av gatorna skattefinansieras och ingår inte i kostnadsunderlaget. Fastighetens exakta läge inom fördelningsområdet och/eller längden på utnyttjad gata saknar således betydelse. Inkomna synpunkter Landvetter 3:15, skrivelsen inkommen , Fastighetsägarna är emot gatukostnaden och anser att kostnaderna ska ligga på kommunalnivå. Svar: Angående kommunen policy att ta ut gatukostnad, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:15 tas ut ur Landvetter 3:18, skrivelse inkommen Fastighetsägaren tycker inte det är riktigt att en ny byggrätt ska betala dubbelt så mycket som en befintlig byggrätt. De tycker även gatukostnaden ska inte belasta fastigheten förrän tomtmarken är bebyggd. De anser även att kommunen ska garantera att kostnaderna för gatu- och anslutningsavgifter för VA aldrig överstiger marknadsvärdet av byggrätten. Svar: Enligt den praxis som finns ska tillkommande byggrätter tilldelas ett högre andelstal. Fördelningen där en befintlig byggrätt tilldelas 1 andel och en tillkommande byggrätt tilldelas 2 andelar är ett etablerat fördelningssystem i Härryda kommun. Gatukostnaden kommer att debiteras när anläggningarna kan användas för sitt ändamål. Härryda kommun kan inte garantera att kostnaderna för gatu- och anslutningsavgifter för VA inte överstiger marknadsvärdet av byggrätten. Landvetter 3:19 och 3:23, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna bestrider att de fastigheter i den norra delen av planområdet som redan har kommunalt VA ska subventionera de fastigheter som saknar VA. De tycker gatukostnaden är orimligt hög och undrar hur kostnaden framtagits. Fastighetsägarna framför att byggnaden på Landvetter 3:23 inte är ett bostadshus och att den fastigheten aldrig kan säljas som en enskild enhet då den är avskärmad från Berghemsvägen. Svar: Se samlat svar om fördelningsområdet och gatukostnadens storlek. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheterna Landvetter 3:19 och 3:23 tas ut ur

4 4 Landvetter 3:27, skrivelse inkommen Härryda kommun har tidigare fastställt avgifter för Landvetter 3:27 till 2 befintliga bostadshus och 4 tillkommande byggrätter. Fastigheten har dock endast ett befintligt bostadshus samt ett komplementhus. Fastighetsägaren önskar antingen att detta hus kan styckas av till egen tomt, i vilket fall gatukostnad kan erläggas, eller att gatukostnadsutredningen ändras för att endast innefatta en befintlig byggrätt. Svar: Utredningen ändras så att fastigheten tilldelas gatukostnad för 1 befintlig och 4 tillkommande byggrätter. Landvetter 3:28, skrivelsen inkommen De anser att kostnadsfördelningen mellan kommunen och fastighetsägarna varken är skälig eller rättvis. De menar att det är kommunen som vill ta över vägarna och i samband med det bygga om vägarna till kommunal standard, därför borde det var kommunen som står för kostnaderna. Fastighetsägaren påpekar också att det är kommunen som önskar se en förtätning av bostäder i området, vilket också borde innebära att kommunen ska stå för kostnaderna för vägupprustningen. De ifrågasätter även den värdehöjning av fastigheten som kommunen påstår ska ske i samband med vägövertagandet. Fastighetsägarna tycker att argumentation om att kommunen under en längre tid tagit ut gatukostnader är bristfällig och påpekar att det inte har utgått gatukostnader i samband med att Härkeshultsvägen och del av Tahultsvägen renoverades och övertogs av kommunen. Fastighetsägarna ifrågasätter även fördelningsgrunden, då vissa fastigheter behöver en betydligt längre ny väg än andra fastigheter för sin utfart. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. Undertecknad kan inte svara i varje enskilt fall, men i majoriteten av övertagandet av vägar i kommunen har gatukostnad debiteras. Detta gäller även Härkeshultsvägen och del av Tahultsvägen. Angående fördelningsområdet och fördelningsprincipen, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:28 tas ut ur Landvetter 3:58, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna ifrågasätter varför vissa ska betala gatukostnad och andra undantas. De tycker att det ligger i kommunens intresse att bygga vägarna och att kommunen därmed ska betala gatubyggnaden. Fastighetsägarna tycker det är orimligt att en ny byggrätt ska belastas av VA-avgift och gatukostnad. Landvetter 3:38, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren protesterar mot uttag av gatukostnad samt frågar vad de får för nytta av gatukostnaden.

5 5 På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:38 tas ut ur Landvetter 3:40, skrivelser inkomna , , , , Fastighetsägarna är generellt emot principen om uttag av gatukostnad och anser att det är fel att befintlig bebyggelse ska subventionera tillkommande byggrätter. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:40 tas ut ur Landvetter 3:59, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren ifrågasätter att de ska behöva betala gatukostnad för åtgärder de inte önskar. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 3:77, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna motsätter sig att de ska behöva betala en högst ansenlig kostnad för något de varken önskar eller anser sig behöva. De anser att övertagandet av väggar ska hanteras på samma sätt som 90 % av landets övriga kommuner. De tycker inte det är rimligt att permanenthus med kommunalt VA ska debiteras samma kostnad som för ett hus där vatten och avlopp saknas samt där det finns möjlighet till tillkommande byggrätter. De anser att gatukostnader inte motsvarar den nytta fastigheterna får av upprustningen av vägarna. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:77 tas ut ur Landvetter 3:78, skrivelse inkommen Fastighetsägarna anser att gatukostnaden är ett sätt för kommunen att få råd att låta Landvetter växa som samhälle. En gatukostnad på närmare är orimligt. De boende får endast ett bullerplank och ny asfalt på vägarna för pengarna. Fastighetsägarna påpekar även att de flesta andra kommuner inte tillämpar gatukostnad. Svar: Kostnader för uppförande av bullerplanket var inte medtagen i gatukostnaden. På grund utav ändrade plangränser kommer nu bullerplanket att utgå helt. Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar ovan På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:78 tas ut ur

6 6 Landvetter 3:108, skrivelse inkommen Fastighetsägaren vill ha skilda gatukostnader för södra och norra området. Fastighetsägaren tycker att kostnadskalkylen är odetaljerad. Kostnaden för VA ska inte ingå i gatukostnadskalkylen då den inte har med upprustningen av vägen att göra. Kostnaden för gatubelysningen ska inte ingå i gatukostnaden då befintlig fungerande belysning finns. Generellt är fastighetsägaren emot uttag av gatukostnader. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:108 tas ut ur Landvetter 3:156, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot principen om uttag av gatukostnader. De tycker även att gatukostnaden som presenterats är orimligt hög samt att det är orättvis att gatukostnaden i vissa omvandlingsområden i Mölnlycke inte blivit högre än ca kr. De tycker att en solidarisk fördelning av kostnaderna mellan omvandlingsområdena borde ske. Till sist undrar de hur de på ett demokratiskt sätt kan påverka beslutet om uttag av gatukostnad. Att tillämpa uttag av gatukostnader är ett politiskt taget beslut och det går att påverka som alla andra politiskt tagna beslut. Landvetter 4:12, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad. De anser även att den förslagna kostnaden kan innebära privatekonomiska problem för berörda fastighetsägare- Svar: Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. längre återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:12 tas ut ur Landvetter 4:13, skrivelser inkomna , Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad och tycker att kostnaden är orimligt hög. Kostnaden motsvarar inte nyttan för fastigheten. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:13 tas ut ur Landvetter 4:13, skrivelser inkomna , Fastighetsägarna har frågor kring finansieringen av gatukostnaden. Fastighetsägarna undrar vad som händer i det fall man inte kan låna till gatukostnaden av en bank. Fastighetsägaren

7 7 undrar hur kommen menar att fastigheten kommer öka i värde pga. den bredda vägen. Fastighetsägaren ifrågasätter rimligheten i summan och framhäver sin oro i att inte ha råd att berörda fastighetsägare kan tvingas lämna sina hem. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:13 tas ut ur Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. längre återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. Kommunen bedömer att gatukostnaden motsvarar nyttan av iordningställandet av allmänna platser. Landvetter 4:17, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot principen med gatukostnad och anser att kostnaden är för stor. Fastighetsägaren saknar en kostnadsbild med presentation om hur avgiften tagits fram. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:17 tas ut ur Landvetter 4:17, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren motsätter sig principen av gatukostnad och anser att vägarna är infrastruktur som bör finansieras via skattemedel. Svar: Angående kommunen policy att ta ut gatukostnad, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:17 tas ut ur Landvetter 4:27, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot gatukostnaden i området då nyttan inte står i proportion mot kostnaderna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:27 tas ut ur Landvetter 4:31, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna finner det märkligt att de ska betala för övertagandet av vägnätet, samtidigt som de är med och betalar alla andra vägar i kommunen. De undrar även hur kommunen ställer sig till finansieringen om fastighetsägarna inte kan få lån hos banken. De anser att den södra och norra delen av planområdet har olika karaktär och bör behandlas separat.

8 8 Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader samt avgränsningen av fördelningsområdet, se samlade svar ovan. Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:31 tas ut ur Landvetter 4:63 och 4:68, skrivelse inkommen Fastighetsägarna är emot uttag av gatukostnaden. De anser att det enbart är den nya bebyggelsen som har nytta av upprustningen av vägnätet. Landvetter 4:40, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren motsätter sig att fastigheten blir detaljplanelagd och där med även kommer att belastas av uttag av gatukostnader. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:40 tas ut ur Landvetter 4:46, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna motsätter sig gatukostnadens fördelning och det föreslagna beloppet. I första hand yrkar de på att de inte ska betala någon gatukostnad då de använder vägen och fastigheten sparsamt. I andra hand yrkar de på att gatukostnadens belopp ska jämkas då kostnaderna är oskäligt höga. Vidare kompletterar de sitt yrkar att fastigheten inte ska belastas av gatukostnad då den har utfart mot Suttebäcksvägen, varvid någon gatukostnad inte ska betalas enligt de lagändringar som väntas träda i kraft med anledning av lagrådsremissen av den 7 november 2013 avseende gatukostnad. Svar: Suttebäcksvägen ligger inom fördelningsområdet för gatukostnaden. Dels kommer Suttebäcksvägen att få en standardhöjning, dels måste fastigheten köra över övriga vägar inom fördelningsområdet för att nå befintliga kommunala vägar. Därmed ska fastigheten ingå i Kommunen kan inte kommentar eller ta hänsyn till enskilda lagrådsremisser, utan måste tillämpa gällande lagstiftning. Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar ovan. Landvetter 4:55, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren undrar varför de ska betala en gång till för vägar, vatten och avlopp som de anser att de redan har betalt för. Ingen ny kostnad för vatten och avlopp kommer belasta fastigheten då den redan är påkopplad på det kommunala systemet. Kostnaderna för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet är inte medräknat i gatukostnaden.

9 9 På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:55 tas ut ur Landvetter 4:58, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna anser att fastighetens andelstal ska sänkas från 2 till 1. Detta då de anser att fastigheten har en befintlig byggrätt Svar: Härryda kommun delar fastighetsägarenen synpunkt. Andelstalet för Landvetter 4:58 revideras därmed till 1. Landvetter 4:60, skrivelsen inkommen den Fastighetsägarna anser att uttag av gatukostnad är odemokratisk, omodernt och orättvist. De anser även de inte ska betala för något de inte beställt. Vidare saknar de en detaljerad kostnadsberäkning för gatukostnaderna. Fastighetsägarna anser även att förslaget om gatukostnad skaparen en stor osäkerhet vilket har orsakat en utflytning från området. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. Landvetter 4:65, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren ifrågasätter nyttan av gatubyggnaden samt att uttaget av gatukostnaden upplevs som slumpmässig och orättvis. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar. Landvetter 4:103, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna ifrågasätter nyttan med utbyggnaden av vägnätet och tycker den föreslagna gatukostnaden är oskälig. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlade svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:103 tas ut ur Landvetter 4:104, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot uttag av gatukostnad då det enligt dem kan innebära att människor måste skuldsätta sig eller lämna sina hem. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:104 tas ut ur Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta.

10 10 Landvetter 4:105, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad och anser att utbyggnaden vägarna ska skattefinansieras. Fastighetsägaren anser att de befintliga fastigheterna inom planområdet inte ska bära kostnader för de nya byggrätterna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:105 tas ut ur Landvetter 4:108, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna anser att uttag av gatukostnad är godtycklig och att den subventionerar exploatering av ny bebyggelse. De anser även att informationen har varigt bristfällig och att samtliga berörda fastighetsägare borde ha blivit kontaktade personligen. De tycker även kommunen ska redovisa vilken nytta berörd fastighet kan tillgodogöra sig. De anser att vägar, gator och torg som används av alla ska betalas av alla, med skattemedel. Fastighetsägarna anser också att kommunen ska erbjuda berörda fastighetsägare finansieringshjälp. Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 4:108, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna vill se en separation mellan den norra och södra delen av planområdet. Fastighetsägaren anser att befintliga bebyggda fastigheterna inte ska subventionera nya byggrätterna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 4:111, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot principen av uttag av gatukostnad och tycker att det är orimligt att befintliga fastigheter ska behöva betala för ny expansion. De anser att gatukostnaden är oproportionellt stor mot vad fastighetsägarna nytta, samt att kommuners andel av den totala kostnaden är för låg. De anser att befintlig vägstandard är tillräcklig och att det är kommunen som kräver att vägarnas standard ska vara exemplarisk innan övertagandet. Därmed borde kommunen betala den högre standarden.

11 11 Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:111 tas ut ur April 2015 Karl Falck Mark- och exploateringsingenjör

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet

Gatukostnadsutredning för Södersätra och Kastellgården, Väsjöområdet Sidan 1 av 7 för Södersätra och Kastellgården, Detaljplan 2008/715 KS 203 SAMRÅDSHANDLING 2 Sidan 2 av 7 1. Inledning Sollentuna kommun arbetar med förändring av, dels genom att skapa förutsättningar för

Läs mer

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för VIDJA, etapp 1 och 2 Inom Trångsunds kommundel, Huddinge kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen DIARK MEX 08/15.358 SAMRÅDSSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING. Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SB-2014/416.358 GRANSKNINGSHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR MÖLNLYCKE 1:1 M FL, MÖLNLYCKE FABRIKER, MÖLNLYCKE, HÄRRYDA KOMMUN SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE En utredning om uttag av gatukostnader

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för TALLDALENOMRÅDET Inom Glömsta, Fullersta kommundelar, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/20.313 ANTAGANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet

SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen SBN Mex 2010/4.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut

Läs mer

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning

Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen Snättringe - beslut om granskning KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 14 januari 2015 9 Paragraf Diarienummer KS-2014/786.358 Gatukostnadsersättning för Utsälje 1:48 m fl inom kommundelen

Läs mer

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag

FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Kommunstyrelsens förvaltning Samhällsbyggnadsavdelningen KS-2016/679.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Kartbilaga över fördelningsområdet Bilaga beräkningsunderlag Flygbild över området Utdrag

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING

RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING RIKTLINJER FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADS- ERSÄTTNING Beslutade den 4 april 2016 Tillämpningsområde Dessa riktlinjer för uttag av gatukostnadsersättning gäller, om inget annat anges, för hela Nacka kommun och

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för Sjöängen II Inom Trångsunds kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen MEX 09/23.358 FASTSTÄLLANDEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Bilagor Gatukostnadsutredning för Sjöängen

Läs mer

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun

Gatukostnadsutredning för OMRÅDE KRING HÖGMORAVÄGEN, DELOMRÅDE II Inom kommundelen Stuvsta, Huddinge kommun Åg es t av ä ge n Myrängsvägen Porsmossevägen Miltons väg Snösätravägen Pistolvägen Högmora Ringväg Skogskärrsvägen Solgränd Svartadalsvägen Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden

Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Riktlinjer för huvudmannaskap för allmän platsmark inom planlagda områden Fastställda av kommunstyrelsen den 13 november 2013 Riktlinjer för huvudmannaskap i Enköpings kommun 1. Nya bostads- och verksamhetsområden

Läs mer

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun

Gatukostnadsutredning för HAGEBYOMRÅDET Inom Flemingsberg kommundel, Huddinge Kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Gatukontoret SBN GK 2006/48.358 FASTSTÄLLELSEHANDLING Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge Kommuns kartdatabas.

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun

Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun FÖRFATTNINGSSAMLING HKF 3100 1 (6) Antaget av kommunfullmäktige den 5 november 2007, 200. Gatukostnadsreglemente för Huddinge kommun 1 Allmänna bestämmelser Kommunen skall ta ut gatukostnader enligt bestämmelserna

Läs mer

POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY

POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER. Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY POLICY FÖR UTTAG AV GATUKOSTNADER Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-25 ( 80) POLICY Policy för uttag av gatukostnader 1. Allmänt I enlighet med Plan- och bygglagens 4 kap 7 ska kommunen vara huvudman

Läs mer

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1

SBN GK 2005/ FASTST ÄLLELSEHANDLlNG. Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet. Ga!~kostnadsutred~ingför HOGMORAVAGEN1 [gjhuddinge Gatukontoret KOMMUN Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen SBN GK 2005/25.313 FASTST ÄLLELSEHANDLlNG Gatukostnadsutredning Karta över fördelningsområdet Flygbild över området Utdrag ut Huddinge

Läs mer

Gatukostnadsutredning

Gatukostnadsutredning 1(18) Gatukostnadsutredning SPN 2013/0112 250 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommunun den 13 februari 2015 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar

del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar SPN 2014-03-31 Diarienummer 14SPN/0151 Förslag till detaljplan för del av Älvsby 1:13 m fl - Älvsby ängar Värmdö kommun Gatukostnadsutredning Utställningshandling SPN 2014-03-31 Dnr: 14SPN/0151 Innehållsförteckning

Läs mer

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen

2. Lagregler, rättsfall och tillämpningen i kommunen Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2011:137-250 Mark- och exploateringsenheten 2011-03-17 1/4 Handläggare Fredrik Granlund Tel. 0152-292 95 Preliminär gatukostnadsutredning avseende förslag till detaljplan

Läs mer

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl Antagandehandling KSMEX 54/2013 Kommunstyrelseförvaltningen Mark- och exploateringsenheten Kaj Brantemark FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Kolartorp 3, Åsvägen - Bergknallevägen m fl 2015-04-01 INLEDNING

Läs mer

G A T U K O S T N A D S - U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S - U T R E D N I N G ANTAGANDEHANDLING 2012-10-03 G A T U K O S T N A D S - U T R E D N I N G Detaljplan för TINGVALLAOMRÅDET omfattande del av fastigheten Bällsta 2:789 m fl fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län

Läs mer

Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms. Lindholmsvägen. Lindholmsvägen.

Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms. Lindholmsvägen. Lindholmsvägen. Revideringsdatum 1(8) Detaljplan för Haga 3 omfattande Ormsta 1:18 m.fl. fastigheter i Vallentuna kommun, Stockholms län. GATUKOSTNADSUTREDNING 1:502 1:510 1:12 1:492 1:141:573 1:952 1:891 1:892 1:566

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G KS 204.353 206-0- G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G FÖR DETALJPLAN KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY 4:5-4:7 I VALLENTUNA KOMMUN,

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015

Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta 2 (Område W) i Boo, upprättad i februari 2013, reviderad mars 2015 1 (13) UTLÅTANDE 2015-03-10 Dnr KFKS 2005/149-258 Projekt 9319 Sydöstra Lännersta 2 (Område W) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Efter utställning den 19 april 22 maj 2013 Gatukostnadsutredning för Sydöstra Lännersta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen. Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal Minnesanteckningar 2010-06-23 Projektnr 9402 Dnr KFKS 2010/127 258 1 (4) Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen Minnesanteckningar från samrådsmöte den 7 juni 2010, i Myrsjöskolans matsal

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE

Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALNINGEN Karl Hallgren, exploateringsingenjör SAMRÅDSHANDLING 2012KSM0850 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Nyfors OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE OCH TÄTARE SMÅSKALIG BEBYGGELSE Inom Tyresö

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SAMRÅDSHANDLING Björn Edén, projektingenjör November 2012 Dnr: 2012KSM0843 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Brobänken, etapp 10 För del av fastigheten Tyresö 1:425 m fl. Inom

Läs mer

Övergångsregler för redan påbörjade områden ska tillämpas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse.

Övergångsregler för redan påbörjade områden ska tillämpas enligt förslag i denna tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse 2006-03-02, reviderad 2006-03-28 Dnr KFKS 2005/992 1 (5) Kommunstyrelsen Gatukostnadspolicy Förslag till beslut Förslaget till gatukostnadspolicy godkännes. Övergångsregler för redan påbörjade

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 2010-10-28 Dnr 2010:1189 310 1 (9) Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun Tillhörande detaljplan för Bankeryds-Målskog 10:2 m fl, Norra Berghalla, Jönköpings kommun,

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN

.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN .XPPHOQlV9lJI UHQLQJVNDON\OI U YlJRPE\JJQDWLRQRFKQDWXUPDUN *loodqgh'hwdomsodqhrpungh)6roylnvrpunghw 8SSUlWWDGDY.XPPHOQlV9lJI UHQLQJVVW\UHOVHLPDM,QOHGQLQJ Vid fortsatt enskilt huvudmannaskap för Solviksområdet

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2008/588 258 Projekt nr. 9409 S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning för Vikingshillsvägen, Boo, Nacka kommun Exploateringsenheten

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR. Fråga: Har kommunen rätt att ta ut gatukostnader?

FRÅGESTÄLLNINGAR. Fråga: Har kommunen rätt att ta ut gatukostnader? FRÅGESTÄLLNINGAR Fråga: Har kommunen rätt att ta ut gatukostnader? Svar: Stöd för gatukostnader finns i plan och bygglagen 6 kap 24-39. Beslut om gatukostnader togs av kommunfullmäktige i Härryda kommun

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11

Välkomna! till. Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Välkomna! till Samrådsmöte för ny detaljplan för Tegelbruket, etapp 11 Program för dagens möte Detaljplaneprocessen och tidplan Planförslaget (byggrätter, styckningar, begränsningar, m.m.) 113 Genomförande

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E NACKA KOMMUN Exploateringsenheten UTSTÄLLNINGSHANDLING Dnr KFKS 2010/127 258 Projektnr 9402 S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E Gatukostnadsutredning del 2 för del av Kummelnäsvägen, Nacka kommun Exploateringsenheten

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 204-04-29 (6) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ådö Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (6) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan för Ådö har

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

Yttrande. Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:

Yttrande. Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter. Tekniska nämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande: Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-10-09 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-2060 Yttrande Till Kommunstyrelsen Lantmäteriets rapport Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige

Exploateringsavtal. Riktlinjer i Leksands kommun. Fastställd av kommunfullmäktige Exploateringsavtal Riktlinjer i Leksands kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-09-21 113 0 Mål Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en mångfald av aktörer/exploatörer

Läs mer

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 1 REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 Den extra kommundelsstämman i Mölnlycke hade temat vägar och trafik med fokus på övertagande av enskilda vägar i Gärdesområdet. Drygt 70 personer

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Sidan 1 av 6 Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal Enligt lagstiftning från 1 januari 2015 ska samtliga kommuner anta riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. Dessa

Läs mer

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton

BILAGA 2 SLUTRAPPORT. Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 9312 Område X Katarina Hamilton BILAGA 2 SLUTRAPPORT Projektavslut för stadsbyggnadsprojekt 2014-09-10 Katarina Hamilton Sammanfattning Projektområdet, som utgörs av ett 40-tal fastigheter, är beläget utefter Djurgårdsvägen i sydöstra

Läs mer

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse

Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse November 2007 Stadsbyggnadskontoret Camilla Klarin, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Pelles väg Näsby 4:1057 m fl, område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun,

Läs mer

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande

Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Kommunfullmäktige Utdrag ur SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-06-09 Sid 54 Dnr KS 2015-306 Dpl 23 Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal Antagande Enligt ny lagstiftning

Läs mer

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtande Granskningsutlåtande 1(23) SPN 20xx/xxxx xxx tillhörande gatukostnadsutredning för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun den 25 november 2016 tillhörande

Läs mer

Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja etapp 1 och 2, Huddinge kommun (MEX 08/15.

Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja etapp 1 och 2, Huddinge kommun (MEX 08/15. Stockholm den 11 november 2013 Huddinge kommun MSB Mark- och exploateringsavdelningen 141 85 Huddinge Yttrande med synpunkter på utställningshandling över förslag till uttag av gatukostnader för Vidja

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning

SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning SAMRÅDSMÖTE HERMANSTORP För detaljplan samt gatukostnadsutredning Dagordning 1. Planprocessen 2. Bakgrund 3. Planförslag 4. Översvämningsproblematik 5. Vatten och avlopp 6. Gatuombyggnad 7. Gatukostnad

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-11-20 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya bestämmelser om gatukostnader Enligt

Läs mer

Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremiss Nya bestämmelser om gatukostnader Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 7 november 2013 Stefan Attefall Kjell Rempler (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare.

Upplands Väsby kommun äger fastigheten Harva 1:3. I övrigt är det främst enskilda markägare. Fastigheten Harva 1:6 har 13 delägare. Samrådshandling Detaljplan för Harva GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och administrativa åtgärder som behövs för att genomföra detaljplanen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Dagordning 1. Presentation av projektgruppen och kvällens deltagare 2. Projektets syfte 3. Projektets process 4. Rumslig

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING GATUKOSTNADSUTREDNING SAMRÅDSHANDLING 9430 Mjölkudden-Gustavsviks gård 2016-09-15 Lena Hall KFKS 2015/101-251 Sammanfattning Detaljplanen för Mjölkudden - Gustavsviks gård planeras att genomföras med kommunalt

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun

Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun 2013-11-14 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/601-250 Kommunstyrelsen Medborgarförslag gällande kommunalt huvudmannaskap för allmänna platser inom Nacka kommun Förslag till beslut Förslagen i medborgarförslaget

Läs mer

Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola

Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola UTSTÄLLNINGSHANDLING Maj 2008 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Inre Brevik - Etapp 1 Område för villabebyggelse, båtklubbar samt skola och förskola Inom Tyresö kommun, Stockholms län GATUKOSTNADSUTREDNING

Läs mer

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN

EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN 1 (7) EXPLOATERINGSRIKTLINJER BOTKYRKA KOMMUN Riktlinjerna är framtagna av kommunledningsförvaltningen och beslutade i kommunfullmäktige 84. Exploateringsavtal Ett exploateringsavtal är ett avtal för genomförande

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Under samrådstiden har 15 yttranden inkommit som helt eller delvis berör gatukostnadsutredningen.

Under samrådstiden har 15 yttranden inkommit som helt eller delvis berör gatukostnadsutredningen. Gatukostnadsutredning för Hulebäck 1:608 m fl. GÄRDESOMRÅDET i Mölnlycke Samrådsredogörelse Under tiden 19 maj 19 juni 2014 har gatukostnadsutredningen varit föremål för samråd enligt 6 kap 28 Plan- och

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. KS 2013-391 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-02-25 47 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen.

Läs mer

GATUKOSTNADSUTREDNING

GATUKOSTNADSUTREDNING 2013-01-09 1 (5) Tillväxtkontoret SAMRÅDSHANDLING GATUKOSTNADSUTREDNING avseende detaljplan för Ålsta-Aspvik-Ensta Upplands-Bro kommun SAMRÅDSHANDLING 2 (5) INLEDNING I samband med upprättande av ny detaljplan

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (N2015/6012/PUB)

Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (N2015/6012/PUB) Näringsdepartementet Sollentuna 2015-11-24 103 33 Stockholm Handläggare: Lena Södersten Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (N2015/6012/PUB) Villaägarnas Riksförbund har beretts tillfälle

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 Detaljplan för del av MOLLÖSUNDS TÄTORT äldre delen Orust kommun Västra Götalands län Reviderad 2001 12 05 Upprättad 2001 07 09 ORUST KOMMUN Miljö- och byggnadsenheten GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tidplan

Läs mer

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G KS 204.353 206-0- B I L A G A O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G FÖR GATUKOSTNADSUTREDNING FÖR KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY

Läs mer

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet

Huvudmannaskap på allmän plats. Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap på allmän plats Thomas Holm Kommittén Ny PBL på rätt sätt Lantmäteriet Huvudmannaskap för allmän plats Val av huvudman Skäl? Konsekvenser? Kommunen eller annan som huvudman för allmän plats?

Läs mer

Skola och förskola i Nytorp

Skola och förskola i Nytorp Februari 2004 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gustav Thörnqvist, Exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Skola och förskola i Nytorp Del av fastigheten Trinntorp

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Kommunstyrelseförvaltni ngen Mark och exploatering Detaljplan Skogs-Ekeby 6:9 m fl, Tungelsta Upprättad 2005-09-30, rev 2006-02-16. Kjell Flygelholm exploateringschef GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G

B I L A G A 1 O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G KS 204.353 204-09-25 B I L A G A O M F A T T N I N G S B E S K R I V N I N G FÖR GATUKOSTNADSUTREDNING FÖR KÅRSTA-RICKEBY GATUKOSTNADSUTREDNINGEN OMFATTAR FASTIGHETERNA KÅRSTA-RICKEBY 2:64-2:84 SAMT KÅRSTABY

Läs mer