UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN"

Transkript

1 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har varit utställd för utställning under perioden 12 juni 10 september Utställningen kungjordes i Göteborgs-Posten 12 juni Öppet hus hölls i Landvetter bibliotek 17 juni och 26 juni kl Under utställningstiden har 35 yttranden inkommit som helt eller delvis berör Gatukostnadsutredningen har påbörjats före den 2 maj Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den nya Plan-och bygglagen (PBL) skall därmed äldre föreskrifter fortfarande gälla. Hänvisning till PBL nedan avser därför lagen i tidigare lydelse (1987:10). Inledning De inkomna synpunkterna avser i flera fall att kostnaden för utbyggnad av gator inte ska belasta berörda fastighetsägarna i form av gatukostnader, utan istället skattefinansieras. Det finns därför anledning att inledningsvis och som ett samlat svar på samtliga inkomna synpunkter i denna del, redovisa gatukostnadsreglerna och Härryda kommuns tillämpning av dessa. Ett flertal synpunkter berör även fördelningen av gatukostnaderna mellan olika slags fastigheter och att gatukostnaderna är för höga. Även här är det lämpligt att ge ett samlat svar genom en redovisning av de tillämpade fördelningsprinciperna samt bakgrunden till dessa samt av den gatustandarden. Sammalde svar Om gatukostnader Gatukostnadsreglerna Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 6 kap 31 har en kommun rätt att av fastighetsägarna erhålla ersättning för utförande och förbättring av gator och allmänna platser som behövs för ett visst område. I kostnadsunderlaget får ingå de markförvärv som krävs för att säkerställa kommunens tillgång till allmän platsmark, vilket framgår av förarbetena till PBL (prop. 1980/81:165 s. 26). Kostnaderna ska fördelas efter en rättvis och skälig grund. Till grund för fördelning av gatukostnaderna ska det ligga en gatukostnadsutredning. I denna ska redovisas avgränsning av

2 2 fördelningsområdet, vilka kostnader som ska ingå i kostnadsunderlaget samt grunderna för fördelningen. Härryda kommuns tillämpning av reglerna Enligt beslut av kommunfullmäktige i Härryda kommun , 50, ska kostnader för gata och allmän plats uttas av fastighetsägarna enligt byggnadslagens regler. Dessa regler har överförts till PBL som sedan gäller istället för byggnadslagen. Härryda kommun har sedan kommunfullmäktiges beslut konsekvent använt sig av möjligheten att ta ut gatukostnader av berörda fastighetsägare. Tillämpningen av bestämmelserna står därför väl i överensstämmelse med likställighetsprincipen i 2 kap 2 Kommunallagen. Härryda kommun har inte för avsikt att ompröva sitt principiella beslut att tillämpa möjligheten till uttag av gatukostnader. Det är således inte aktuellt att sådana anläggningar, som enligt bestämmelserna i PBL kan finansieras genom uttag av gatukostnader, istället ska skattefinansieras. Om gatukostnadernas storlek Den nya detaljplanen medför ett kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att Härryda kommun ska svara för utbyggnad och framtida drift och underhåll av gatorna i området. Gatorna ska i och med detta byggas ut till en godtagbar gatustandard vad gällande trafiksäkerhet, framkomlighet, bärighet och avvattning. Gatorna utförs med en asfaltbelagd körbanebredd om 4,0-6,0 meter. Den gatuutbyggnad och de kostnader som redovisas i förslaget, står i överensstämmelse med dessa förutsättningar. Den gatukostnaden som ska fördelas är beräknade med stöd av schabloner. Skulle de faktiska kostnaderna vissa sig vara lägre kommer den lägre kostnaden faktureras. Skulle de faktiska kostnaderna visa sig vara högre kommer kommunen stå för den överstigande kostnaden. Om fördelningsområdet och fördelningsprincipen Gatukostnaderna ska fördelas efter en rättvis och skälig grund. De fastigheter som redan är bebyggda bedöms ha en mindre nytta av gatuutbyggnaden jämfört med de tillkommande byggrätterna. Den befintliga bebyggelsen har också bidragit till de befintliga vägnätet. De bebyggda fastigheterna skall därmed ges ett lägre andelstal. En sådan bedömning överensstämmer med principiella avgöranden i Regeringsrätten 1988:41 och 1991:17. Den valda fördelningsprincipen bygger på en sedan längre tid tillämpad bedömning av skillnaden i nytta mellan de nu aktuella fastighetstyperna. Innebörden är att tillkommande byggrätter bedöms ha dubbelt så hög nytta som befintliga bostäder. Enligt kommunens uppfattning har det inte framkommit några skäl att frångå denna bedömning inom Landvetters-Backa. Gatukostnaderna har fördelats inom ett fördelningsområde. Detaljplanens genomförande sker samordnat och i ett sammanhang. Gatuutbyggnaden är en sammanhållen del av genomförandet, där den enskilda gatusträckan inte kan brytas ut som en separat del. Fastigheter som nyttjar gator inom fördelningsområdet ges andelstal enligt principerna i utredningen. Dessa speglar den nytta fastigheten har av utförda åtgärder; genom framtida

3 3 kommunal gatuskötsel och/eller genom att kunna nyttja den tillkommande byggrätten i den nya detaljplanen. Gatukostnaderna avser ersättning för utförande och förbättring av gator och allmänna platser som behövs för ett visst område. Framtida drift och underhåll av gatorna skattefinansieras och ingår inte i kostnadsunderlaget. Fastighetens exakta läge inom fördelningsområdet och/eller längden på utnyttjad gata saknar således betydelse. Inkomna synpunkter Landvetter 3:15, skrivelsen inkommen , Fastighetsägarna är emot gatukostnaden och anser att kostnaderna ska ligga på kommunalnivå. Svar: Angående kommunen policy att ta ut gatukostnad, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:15 tas ut ur Landvetter 3:18, skrivelse inkommen Fastighetsägaren tycker inte det är riktigt att en ny byggrätt ska betala dubbelt så mycket som en befintlig byggrätt. De tycker även gatukostnaden ska inte belasta fastigheten förrän tomtmarken är bebyggd. De anser även att kommunen ska garantera att kostnaderna för gatu- och anslutningsavgifter för VA aldrig överstiger marknadsvärdet av byggrätten. Svar: Enligt den praxis som finns ska tillkommande byggrätter tilldelas ett högre andelstal. Fördelningen där en befintlig byggrätt tilldelas 1 andel och en tillkommande byggrätt tilldelas 2 andelar är ett etablerat fördelningssystem i Härryda kommun. Gatukostnaden kommer att debiteras när anläggningarna kan användas för sitt ändamål. Härryda kommun kan inte garantera att kostnaderna för gatu- och anslutningsavgifter för VA inte överstiger marknadsvärdet av byggrätten. Landvetter 3:19 och 3:23, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna bestrider att de fastigheter i den norra delen av planområdet som redan har kommunalt VA ska subventionera de fastigheter som saknar VA. De tycker gatukostnaden är orimligt hög och undrar hur kostnaden framtagits. Fastighetsägarna framför att byggnaden på Landvetter 3:23 inte är ett bostadshus och att den fastigheten aldrig kan säljas som en enskild enhet då den är avskärmad från Berghemsvägen. Svar: Se samlat svar om fördelningsområdet och gatukostnadens storlek. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheterna Landvetter 3:19 och 3:23 tas ut ur

4 4 Landvetter 3:27, skrivelse inkommen Härryda kommun har tidigare fastställt avgifter för Landvetter 3:27 till 2 befintliga bostadshus och 4 tillkommande byggrätter. Fastigheten har dock endast ett befintligt bostadshus samt ett komplementhus. Fastighetsägaren önskar antingen att detta hus kan styckas av till egen tomt, i vilket fall gatukostnad kan erläggas, eller att gatukostnadsutredningen ändras för att endast innefatta en befintlig byggrätt. Svar: Utredningen ändras så att fastigheten tilldelas gatukostnad för 1 befintlig och 4 tillkommande byggrätter. Landvetter 3:28, skrivelsen inkommen De anser att kostnadsfördelningen mellan kommunen och fastighetsägarna varken är skälig eller rättvis. De menar att det är kommunen som vill ta över vägarna och i samband med det bygga om vägarna till kommunal standard, därför borde det var kommunen som står för kostnaderna. Fastighetsägaren påpekar också att det är kommunen som önskar se en förtätning av bostäder i området, vilket också borde innebära att kommunen ska stå för kostnaderna för vägupprustningen. De ifrågasätter även den värdehöjning av fastigheten som kommunen påstår ska ske i samband med vägövertagandet. Fastighetsägarna tycker att argumentation om att kommunen under en längre tid tagit ut gatukostnader är bristfällig och påpekar att det inte har utgått gatukostnader i samband med att Härkeshultsvägen och del av Tahultsvägen renoverades och övertogs av kommunen. Fastighetsägarna ifrågasätter även fördelningsgrunden, då vissa fastigheter behöver en betydligt längre ny väg än andra fastigheter för sin utfart. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. Undertecknad kan inte svara i varje enskilt fall, men i majoriteten av övertagandet av vägar i kommunen har gatukostnad debiteras. Detta gäller även Härkeshultsvägen och del av Tahultsvägen. Angående fördelningsområdet och fördelningsprincipen, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:28 tas ut ur Landvetter 3:58, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna ifrågasätter varför vissa ska betala gatukostnad och andra undantas. De tycker att det ligger i kommunens intresse att bygga vägarna och att kommunen därmed ska betala gatubyggnaden. Fastighetsägarna tycker det är orimligt att en ny byggrätt ska belastas av VA-avgift och gatukostnad. Landvetter 3:38, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren protesterar mot uttag av gatukostnad samt frågar vad de får för nytta av gatukostnaden.

5 5 På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:38 tas ut ur Landvetter 3:40, skrivelser inkomna , , , , Fastighetsägarna är generellt emot principen om uttag av gatukostnad och anser att det är fel att befintlig bebyggelse ska subventionera tillkommande byggrätter. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:40 tas ut ur Landvetter 3:59, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren ifrågasätter att de ska behöva betala gatukostnad för åtgärder de inte önskar. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 3:77, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna motsätter sig att de ska behöva betala en högst ansenlig kostnad för något de varken önskar eller anser sig behöva. De anser att övertagandet av väggar ska hanteras på samma sätt som 90 % av landets övriga kommuner. De tycker inte det är rimligt att permanenthus med kommunalt VA ska debiteras samma kostnad som för ett hus där vatten och avlopp saknas samt där det finns möjlighet till tillkommande byggrätter. De anser att gatukostnader inte motsvarar den nytta fastigheterna får av upprustningen av vägarna. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:77 tas ut ur Landvetter 3:78, skrivelse inkommen Fastighetsägarna anser att gatukostnaden är ett sätt för kommunen att få råd att låta Landvetter växa som samhälle. En gatukostnad på närmare är orimligt. De boende får endast ett bullerplank och ny asfalt på vägarna för pengarna. Fastighetsägarna påpekar även att de flesta andra kommuner inte tillämpar gatukostnad. Svar: Kostnader för uppförande av bullerplanket var inte medtagen i gatukostnaden. På grund utav ändrade plangränser kommer nu bullerplanket att utgå helt. Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar ovan På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:78 tas ut ur

6 6 Landvetter 3:108, skrivelse inkommen Fastighetsägaren vill ha skilda gatukostnader för södra och norra området. Fastighetsägaren tycker att kostnadskalkylen är odetaljerad. Kostnaden för VA ska inte ingå i gatukostnadskalkylen då den inte har med upprustningen av vägen att göra. Kostnaden för gatubelysningen ska inte ingå i gatukostnaden då befintlig fungerande belysning finns. Generellt är fastighetsägaren emot uttag av gatukostnader. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:108 tas ut ur Landvetter 3:156, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot principen om uttag av gatukostnader. De tycker även att gatukostnaden som presenterats är orimligt hög samt att det är orättvis att gatukostnaden i vissa omvandlingsområden i Mölnlycke inte blivit högre än ca kr. De tycker att en solidarisk fördelning av kostnaderna mellan omvandlingsområdena borde ske. Till sist undrar de hur de på ett demokratiskt sätt kan påverka beslutet om uttag av gatukostnad. Att tillämpa uttag av gatukostnader är ett politiskt taget beslut och det går att påverka som alla andra politiskt tagna beslut. Landvetter 4:12, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad. De anser även att den förslagna kostnaden kan innebära privatekonomiska problem för berörda fastighetsägare- Svar: Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. längre återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:12 tas ut ur Landvetter 4:13, skrivelser inkomna , Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad och tycker att kostnaden är orimligt hög. Kostnaden motsvarar inte nyttan för fastigheten. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:13 tas ut ur Landvetter 4:13, skrivelser inkomna , Fastighetsägarna har frågor kring finansieringen av gatukostnaden. Fastighetsägarna undrar vad som händer i det fall man inte kan låna till gatukostnaden av en bank. Fastighetsägaren

7 7 undrar hur kommen menar att fastigheten kommer öka i värde pga. den bredda vägen. Fastighetsägaren ifrågasätter rimligheten i summan och framhäver sin oro i att inte ha råd att berörda fastighetsägare kan tvingas lämna sina hem. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:13 tas ut ur Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. längre återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. Kommunen bedömer att gatukostnaden motsvarar nyttan av iordningställandet av allmänna platser. Landvetter 4:17, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot principen med gatukostnad och anser att kostnaden är för stor. Fastighetsägaren saknar en kostnadsbild med presentation om hur avgiften tagits fram. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:17 tas ut ur Landvetter 4:17, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren motsätter sig principen av gatukostnad och anser att vägarna är infrastruktur som bör finansieras via skattemedel. Svar: Angående kommunen policy att ta ut gatukostnad, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:17 tas ut ur Landvetter 4:27, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot gatukostnaden i området då nyttan inte står i proportion mot kostnaderna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:27 tas ut ur Landvetter 4:31, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna finner det märkligt att de ska betala för övertagandet av vägnätet, samtidigt som de är med och betalar alla andra vägar i kommunen. De undrar även hur kommunen ställer sig till finansieringen om fastighetsägarna inte kan få lån hos banken. De anser att den södra och norra delen av planområdet har olika karaktär och bör behandlas separat.

8 8 Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader samt avgränsningen av fördelningsområdet, se samlade svar ovan. Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:31 tas ut ur Landvetter 4:63 och 4:68, skrivelse inkommen Fastighetsägarna är emot uttag av gatukostnaden. De anser att det enbart är den nya bebyggelsen som har nytta av upprustningen av vägnätet. Landvetter 4:40, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren motsätter sig att fastigheten blir detaljplanelagd och där med även kommer att belastas av uttag av gatukostnader. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:40 tas ut ur Landvetter 4:46, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna motsätter sig gatukostnadens fördelning och det föreslagna beloppet. I första hand yrkar de på att de inte ska betala någon gatukostnad då de använder vägen och fastigheten sparsamt. I andra hand yrkar de på att gatukostnadens belopp ska jämkas då kostnaderna är oskäligt höga. Vidare kompletterar de sitt yrkar att fastigheten inte ska belastas av gatukostnad då den har utfart mot Suttebäcksvägen, varvid någon gatukostnad inte ska betalas enligt de lagändringar som väntas träda i kraft med anledning av lagrådsremissen av den 7 november 2013 avseende gatukostnad. Svar: Suttebäcksvägen ligger inom fördelningsområdet för gatukostnaden. Dels kommer Suttebäcksvägen att få en standardhöjning, dels måste fastigheten köra över övriga vägar inom fördelningsområdet för att nå befintliga kommunala vägar. Därmed ska fastigheten ingå i Kommunen kan inte kommentar eller ta hänsyn till enskilda lagrådsremisser, utan måste tillämpa gällande lagstiftning. Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar ovan. Landvetter 4:55, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren undrar varför de ska betala en gång till för vägar, vatten och avlopp som de anser att de redan har betalt för. Ingen ny kostnad för vatten och avlopp kommer belasta fastigheten då den redan är påkopplad på det kommunala systemet. Kostnaderna för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet är inte medräknat i gatukostnaden.

9 9 På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:55 tas ut ur Landvetter 4:58, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna anser att fastighetens andelstal ska sänkas från 2 till 1. Detta då de anser att fastigheten har en befintlig byggrätt Svar: Härryda kommun delar fastighetsägarenen synpunkt. Andelstalet för Landvetter 4:58 revideras därmed till 1. Landvetter 4:60, skrivelsen inkommen den Fastighetsägarna anser att uttag av gatukostnad är odemokratisk, omodernt och orättvist. De anser även de inte ska betala för något de inte beställt. Vidare saknar de en detaljerad kostnadsberäkning för gatukostnaderna. Fastighetsägarna anser även att förslaget om gatukostnad skaparen en stor osäkerhet vilket har orsakat en utflytning från området. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. Landvetter 4:65, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren ifrågasätter nyttan av gatubyggnaden samt att uttaget av gatukostnaden upplevs som slumpmässig och orättvis. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar. Landvetter 4:103, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna ifrågasätter nyttan med utbyggnaden av vägnätet och tycker den föreslagna gatukostnaden är oskälig. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlade svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:103 tas ut ur Landvetter 4:104, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot uttag av gatukostnad då det enligt dem kan innebära att människor måste skuldsätta sig eller lämna sina hem. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:104 tas ut ur Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta.

10 10 Landvetter 4:105, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad och anser att utbyggnaden vägarna ska skattefinansieras. Fastighetsägaren anser att de befintliga fastigheterna inom planområdet inte ska bära kostnader för de nya byggrätterna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:105 tas ut ur Landvetter 4:108, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna anser att uttag av gatukostnad är godtycklig och att den subventionerar exploatering av ny bebyggelse. De anser även att informationen har varigt bristfällig och att samtliga berörda fastighetsägare borde ha blivit kontaktade personligen. De tycker även kommunen ska redovisa vilken nytta berörd fastighet kan tillgodogöra sig. De anser att vägar, gator och torg som används av alla ska betalas av alla, med skattemedel. Fastighetsägarna anser också att kommunen ska erbjuda berörda fastighetsägare finansieringshjälp. Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 4:108, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna vill se en separation mellan den norra och södra delen av planområdet. Fastighetsägaren anser att befintliga bebyggda fastigheterna inte ska subventionera nya byggrätterna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 4:111, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot principen av uttag av gatukostnad och tycker att det är orimligt att befintliga fastigheter ska behöva betala för ny expansion. De anser att gatukostnaden är oproportionellt stor mot vad fastighetsägarna nytta, samt att kommuners andel av den totala kostnaden är för låg. De anser att befintlig vägstandard är tillräcklig och att det är kommunen som kräver att vägarnas standard ska vara exemplarisk innan övertagandet. Därmed borde kommunen betala den högre standarden.

11 11 Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:111 tas ut ur April 2015 Karl Falck Mark- och exploateringsingenjör

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen)

FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) Antagandehandling 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Ksmex 39/2007 Mark och exploatering Anneli Welander/Ann Wetterström FÖRSLAG TILL GATUKOSTNADSUTREDNING Gudö (Tutviksvägen - Bondvägen) 2008-12-08 Inledning

Läs mer

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET

FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET Stadsbyggnadskontoret Datum 2008-03-04 KS 2007:84 ANTAGANDE FÖRSLAG TILL FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR DJUPEDALSOMRÅDET ORIENTERING Inom områden med detaljplan där kommunen är huvudman för allmänna platser

Läs mer

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING

REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING NACKA KOMMUN Exploateringsenheten BESLUTSHANDLING Dnr KFKS 2009/139 258 Projektnr 9306 REDOGÖRELSE AV UTSTÄLLNING Gatukostnadsutredning för del av Kummelnäs, Björnbergsområdet (Område E), Nacka kommun

Läs mer

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE

STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE STRATEGI FÖR ÖVERTAGANDE AV VÄGFÖRENINGSVÄGAR MODELL FÖR GENOMFÖRANDE Ny detaljplan Gatukostnadsutredning Upprustning av gata/väg För både detaljplan och gatukostnadsutredning ges möjlighet till synpunkter

Läs mer

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G

G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dnr KFKS 2014/824-258 Projektnr 9420 G A T U K O S T N A D S U T R E D N I N G Dalvägen Gustavsviksvägen, sydöstra Boo, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten i maj 2015. Kartan visar områdets

Läs mer

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun

Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 2010-10-28 Dnr 2010:1189 310 1 (9) Gatukostnadsutredning för Norra Berghalla, Jönköpings kommun Tillhörande detaljplan för Bankeryds-Målskog 10:2 m fl, Norra Berghalla, Jönköpings kommun,

Läs mer

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse

Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Stadsbyggnadskontoret Martin Larsson, exploateringsingenjör oktober 2009 Utställningshandling FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Solberga etapp 7, Område för villabebyggelse Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av kommunstyrelsen 25/3 2013, 75. Gäller för antaganden av principer för gatukostnader från och med 26/3 2013. SAMMANFATTNING Gatukostnadspolicyn innehåller grundprinciper

Läs mer

GATUKOST NADS- UTREDNING

GATUKOST NADS- UTREDNING 202-03-5 GATUKOST NADS- UTREDNING SAMRÅDSREDOGÖRELSE HAGA 3 Utställningshandling . Innehåll. Innehåll... 2 Samrådsredogörelse... 3 2. Samrådsinstanser... 3 3. Samrådets upplägg... 3 4. Yttranden... 4 4.

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik

Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Jenny Linné, exploateringsingenjör Maj 2013 Dnr: 2011KSM0459 FÖRDELNING AV GATUKOSTNADER FÖR Ugglevägen, etapp 9 inre Brevik För del av fastigheten Brevik

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun

Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun Vem betalar vägen? Om huvudmannaskap och vägar i Nacka kommun VEM BETALAR VÄGE N? Innehåll 1 2 3 4 5 6 I vårt område... sid 3 Från planering till färdigt hus sid 4 Huvudmannaskap kommunalt eller enskilt

Läs mer

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp

Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp 31/51 Huvudmannaskap för allmänna platser och ansvar för vatten och avlopp Behov av en samlad strategi Östra Tyresö kommer att detaljplaneras successivt för mindre områden och processen kommer sannolikt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06

REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 1 REFERAT EXTRA KOMMUNDELSSTÄMMA I MÖLNLYCKE 2014-05-06 Den extra kommundelsstämman i Mölnlycke hade temat vägar och trafik med fokus på övertagande av enskilda vägar i Gärdesområdet. Drygt 70 personer

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Fastighetskontoret Dnr KFKS 95/1999 214, Pnr 9381 Dnr KFKS 35/2002 214, Pnr 9361 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Kummelnäs och Velamsund, område Grävlingsberg och Söder

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [11] 2011-01-21 Plannummer: 22-3 Referens Arthur Utrata-Scholl DETALJPLAN FÖR Skårdal Lindhov/Vretarna, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Samrådshandling 2007-06-19 Dnr Ks-plan 42/2004 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Gudö (Tutviksvägen- Bondvägen) Upprättad 2007-06-19 Anneli Welander Exploateringsingenjör Samrådshandling ALLMÄNT Denna

Läs mer

Vägen bort från vägföreningar

Vägen bort från vägföreningar Vägen bort från vägföreningar Sara Jakobsson, Tommy Andersson Halmstads kommun Samhällsbyggnadskontoret Halmstad på kartan Varför vägföreningar? Enligt 1947 års byggnadslag (BL) kommunalt huvudmannaskap

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns större tätorter

Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns större tätorter Frågeställningar kring enskild väghållning i Härryda kommuns större tätorter Kortversion juni 2010 Sektorn för samhällsbyggnad Trafikverksamheten Publikation 2010:03 Mölnlycke Landvetter Härryda hindås

Läs mer

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun MINNESANTECKNINGAR 1(7) Magnus Gullstrand, fysisk planerare 011-15 19 66 Dialogmöte om detaljplaneläggning och gatukostnadsutredning för fastigheterna Sidus 1:7 och Sidus 6:7 med närområde inom Dagsberg

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Stockholm den 19 mars 2013 Förvaltningsrätten i Göteborg Box 53197 400 15 Göteborg Mål nr. 13577-12, Rolf och Regina Johansson./. Partille kommun, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen Givna

Läs mer

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013.

GATUKOSTNADSPOLICY. Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. GATUKOSTNADSPOLICY Fastställd av Kommunstyrelsen 3/4 2006, 58 Gäller för antaganden av principer för gatukostnader 3/4 2006-25/3 2013. 1 Innehållsförteckning: Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Beslutade

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN

VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN VÄGHÅLLNING I LEKSANDS KN 2010-04-12 1 MÅLSÄTTNING 2010-04-12 Skapa en långsiktigt hållbar vägstandard i Leksand genom att säkerställa en effektiv förvaltning av enskilda vägar med kommunala medel och

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor

Mörbylånga kommun. Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun. Organisatoriska frågor Genomförandebeskrivning Detaljplan för Stora Frö 16:1 och 16:47 Mörbylånga Kommun Organisatoriska frågor Planförfarande Detaljplaneförslaget har upprättats i överenskommelse med vad planoch bygglagen,

Läs mer

RAPPORT. Gatukostnader Svenska kommuners tillämpning 2011-12-19

RAPPORT. Gatukostnader Svenska kommuners tillämpning 2011-12-19 RAPPORT Gatukostnader Svenska kommuners tillämpning 2011-12-19 RAPPORT Gatukostnader Svenska kommuners tillämpning Kund Villaägarnas Riksförbund Box 7118 192 07 Sollentuna Konsult WSP Analys & Strategi

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR

PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR FÖRSLAG TILL PLANKOSTNADSPRINCIP FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Kommunledningskontoret 2007-10-25 INNEHÅLL Bakgrund. 2 Allmänt om plankostnader....3 Hur mycket kostar en detaljplan?....... 3 Hur kan kostnaden tas

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING VAXHOLMS STAD Dp 377 Samhällsbyggnadsförvaltningen 2004-11-15, just 2005-11-01 Stadsbyggnadsenheten Detaljplan för del av Överby (Dalstigen mm) Dp 377 Vaxholms stad, Stockholms län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B

Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Framtida väghållningsansvar i Leksand, alternativ 1B Vägen till bättre vägar! Efter en bearbetning av synpunkter och remissvar på utredning framtida väghållningsansvar i Leksand ska vi nu välja väg. Olika

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av Myndighetsnämnden 2012-06-12 Laga kraft 2012-07-13 ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för FUNÄSDALEN 105:72 M FL Skarvliden Härjedalens kommun, Jämtlands Län Upprättad av VästArkitekter

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten

KS14.924. Gult = kommunens markinnehav. Markpolicy. för Lerums kommun. 2015-01-09 Mark- och projektenheten KS14.924 Gult = kommunens markinnehav Markpolicy för Lerums kommun 2015-01-09 Mark- och projektenheten Innehåll 1 Bakgrund 4 2 Markreserv 4 3 Strategiska markförvärv 5 4 Exploatering 5 5 Markanvisning

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN UTREDNING OM ÅTGÄRDER FÖR ATT MÖJLIGGÖRA UPPLÖSNING AV VÄGFÖRENINGAR INOM NORRKÖPINGS KOMMUN APRIL 2008 SAMMANFATTNING Denna utredning är en första åtgärd i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 28

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID KVARNFALLSVÄGEN 1(8) Antagandehandling 2011-03-29 Handläggare Diarienummer Maria Gunnarsson 031-792 17 08 KS 2007:200 Antagen av KF 24 maj 2011 Laga kraft 19 december 2012 ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER VID

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

DETALJPLAN. Haga 3. Utställningsshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

DETALJPLAN. Haga 3. Utställningsshandling GENOMFÖRANDEBESKRIVNING REV 01-04-18 DETALJPLAN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Haga 3 OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:18, 1:56-57, 1:99-104, 1:136, 1:38-41, 1:60-61, 1:445, 1:475, SAMT DELAR AV FASTIGHETERNA ORMSTA 1:48 OCH 1:108

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-04-30 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-16, rev. 2012-06-19 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheterna Solö 1:5 och 1:15, Marholmen, i Länna församling - enligt ÄPBL Dnr 07-10189.214

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning

Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Ekonomisk redovisning inom VA utveckling av investeringsredovisning och ekonomisk uppföljning Mattias Haraldsson, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan i Lund 2014-05-14 1 Agenda Varför lägga

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Dnr Ks-plan 39/2003 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kolartorp etapp 2 Kolarslingan - Hermanstorpsvägen Utställningshandling Upprättad 2009-03-20 Ann Wetterström Exploateringsingenjör

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagande: Skrea 14:8 mfl 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för del av Skrea 14:8 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-09-29 Reviderad 2011-01-25,

Läs mer

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs

område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs Antagandehandling september 2013 Detaljplan för område vid Slånbärsvägen i Bollstanäs GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Genomförandebeskrivningen behandlar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska, tekniska

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET

DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET DETALJPLAN FÖR KVARNMYRSBERGET Antagen 2008-06-18 Laga kraft 2009-02-27 del av fastigheten Uleberg 2:212 m fl, Ulebergshamn, Sotenäs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2008-02-07 ORGANISATORISKA

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Särskilt utlåtande. Utställningshandling April 2015. Detaljplan för Landvetter 4:45 m. fl. LANDVETTERS-BACKA. VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun

Särskilt utlåtande. Utställningshandling April 2015. Detaljplan för Landvetter 4:45 m. fl. LANDVETTERS-BACKA. VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Utställningshandling April 2015 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för Landvetter 4:45 m. fl. LANDVETTERS-BACKA. VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Särskilt utlåtande Detaljplanen har tidigare varit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Småhustomter i Sjömon

Småhustomter i Sjömon Småhustomter i Sjömon Östersunds kommun erbjuder 16 småhustomter till försäljning i attraktivt läge Kort beskrivning av området Tomterna är belägna i sydvästsluttning ner mot Storsjön på gränsen mellan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling för detaljplan vid Lilla Krossekärr 2:2 och 2:8, Orust Kommun Utsikten EF genom Ingemar Olsson & Rickard Karlsson 2003-10-07 INNEHÅLL ORGANISATORISKA FRÅGOR...

Läs mer

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta

Cover Page. Cover Page. Job ID: AdobePDF8-134. Title: Microsoft Word - Remissvar Transports. Requesting User: Lotta Cover Page Job ID: AdobePDF8-134 Requesting User: Lotta Title: Microsoft Word - Remissvar Transports Cover Page 2008-09-08 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Transportstyrelsen ansvarslag

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014

Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Artikel till Forskningsseminarium i Fastighetsvetenskap för doktorander och nydisputerade. Malmö högskola 24-25 april 2014 Av Fredrik Warnquist, Fastighetsvetenskap LTH Fastighetssamverkan Fastighetssamverkan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105

RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR MARKANVISNING I VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-07, 105 Markanvisning innebär en rätt för byggherren att efter godkänt markanvisningsavtal

Läs mer

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling

Ändring av detaljplan för Nordskogs fritidsområde Götene kommun. Antagandehandling Gällande detaljplan Ändring av denna detaljplan antogs 2004-04-26. Ändringsbeslutet vann laga kraft 2004-06-01 Genomförandetiden för hela detaljplanen utgår 2009-06-01 Antagandehandling HANDLINGAR! Tillägg

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 26A:14

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 26A:14 26A:14 Fråga om jämkning av engångsavgift för en fastighet på grund av att fastighetsägaren har åsamkats särskilda kostnader för anslutningen till följd av att förbindelsepunkt inte har upprättats i fastighetens

Läs mer

Utredning Kommunalt parkeringsbolag

Utredning Kommunalt parkeringsbolag TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 2013-11-04 KS 2013/516 1 (5) Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Utredning Kommunalt parkeringsbolag Ärendebeskrivning

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 Detaljplan för området vid HÄRKEVÄGEN Tomter för enbostadshus Valla 6:1 m.fl Östersunds kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Samhällsbyggnad har upprättat ett förslag till detaljplan för

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling Detaljplan för bostäder RHODIN 2 OCH 3 2015-01-29 rev. 2015-07-02 Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Genomförandebeskrivning. Organisatoriska frågor. Fastighetsrättsliga frågor Tillväxtkontoret 2014-02-12 2010-000133 UTSTÄLLNINGSHANDLING Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen Upplands-Bro kommun Normalt

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun. 2011-04-04 SBN Mex 2010/4.358 1(57) SAMRÅDSREDOGÖRELSE Gatukostnadsutredning för Gladö kvarn, Huddinge kommun. Bakgrund I samband med att detaljplan upprättas för Gladö kvarn ska kommunen besluta om uttag

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207

2013-05-21. Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola). Dnr KS 2013-207 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-05-21 168 Exploatering samt prissättning av två småhustomter inom del av Skrea 6:64 (vid Skrea Skola).

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer