UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN"

Transkript

1 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har varit utställd för utställning under perioden 12 juni 10 september Utställningen kungjordes i Göteborgs-Posten 12 juni Öppet hus hölls i Landvetter bibliotek 17 juni och 26 juni kl Under utställningstiden har 35 yttranden inkommit som helt eller delvis berör Gatukostnadsutredningen har påbörjats före den 2 maj Enligt punkt 2 i övergångsbestämmelserna till den nya Plan-och bygglagen (PBL) skall därmed äldre föreskrifter fortfarande gälla. Hänvisning till PBL nedan avser därför lagen i tidigare lydelse (1987:10). Inledning De inkomna synpunkterna avser i flera fall att kostnaden för utbyggnad av gator inte ska belasta berörda fastighetsägarna i form av gatukostnader, utan istället skattefinansieras. Det finns därför anledning att inledningsvis och som ett samlat svar på samtliga inkomna synpunkter i denna del, redovisa gatukostnadsreglerna och Härryda kommuns tillämpning av dessa. Ett flertal synpunkter berör även fördelningen av gatukostnaderna mellan olika slags fastigheter och att gatukostnaderna är för höga. Även här är det lämpligt att ge ett samlat svar genom en redovisning av de tillämpade fördelningsprinciperna samt bakgrunden till dessa samt av den gatustandarden. Sammalde svar Om gatukostnader Gatukostnadsreglerna Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 6 kap 31 har en kommun rätt att av fastighetsägarna erhålla ersättning för utförande och förbättring av gator och allmänna platser som behövs för ett visst område. I kostnadsunderlaget får ingå de markförvärv som krävs för att säkerställa kommunens tillgång till allmän platsmark, vilket framgår av förarbetena till PBL (prop. 1980/81:165 s. 26). Kostnaderna ska fördelas efter en rättvis och skälig grund. Till grund för fördelning av gatukostnaderna ska det ligga en gatukostnadsutredning. I denna ska redovisas avgränsning av

2 2 fördelningsområdet, vilka kostnader som ska ingå i kostnadsunderlaget samt grunderna för fördelningen. Härryda kommuns tillämpning av reglerna Enligt beslut av kommunfullmäktige i Härryda kommun , 50, ska kostnader för gata och allmän plats uttas av fastighetsägarna enligt byggnadslagens regler. Dessa regler har överförts till PBL som sedan gäller istället för byggnadslagen. Härryda kommun har sedan kommunfullmäktiges beslut konsekvent använt sig av möjligheten att ta ut gatukostnader av berörda fastighetsägare. Tillämpningen av bestämmelserna står därför väl i överensstämmelse med likställighetsprincipen i 2 kap 2 Kommunallagen. Härryda kommun har inte för avsikt att ompröva sitt principiella beslut att tillämpa möjligheten till uttag av gatukostnader. Det är således inte aktuellt att sådana anläggningar, som enligt bestämmelserna i PBL kan finansieras genom uttag av gatukostnader, istället ska skattefinansieras. Om gatukostnadernas storlek Den nya detaljplanen medför ett kommunalt huvudmannaskap. Detta innebär att Härryda kommun ska svara för utbyggnad och framtida drift och underhåll av gatorna i området. Gatorna ska i och med detta byggas ut till en godtagbar gatustandard vad gällande trafiksäkerhet, framkomlighet, bärighet och avvattning. Gatorna utförs med en asfaltbelagd körbanebredd om 4,0-6,0 meter. Den gatuutbyggnad och de kostnader som redovisas i förslaget, står i överensstämmelse med dessa förutsättningar. Den gatukostnaden som ska fördelas är beräknade med stöd av schabloner. Skulle de faktiska kostnaderna vissa sig vara lägre kommer den lägre kostnaden faktureras. Skulle de faktiska kostnaderna visa sig vara högre kommer kommunen stå för den överstigande kostnaden. Om fördelningsområdet och fördelningsprincipen Gatukostnaderna ska fördelas efter en rättvis och skälig grund. De fastigheter som redan är bebyggda bedöms ha en mindre nytta av gatuutbyggnaden jämfört med de tillkommande byggrätterna. Den befintliga bebyggelsen har också bidragit till de befintliga vägnätet. De bebyggda fastigheterna skall därmed ges ett lägre andelstal. En sådan bedömning överensstämmer med principiella avgöranden i Regeringsrätten 1988:41 och 1991:17. Den valda fördelningsprincipen bygger på en sedan längre tid tillämpad bedömning av skillnaden i nytta mellan de nu aktuella fastighetstyperna. Innebörden är att tillkommande byggrätter bedöms ha dubbelt så hög nytta som befintliga bostäder. Enligt kommunens uppfattning har det inte framkommit några skäl att frångå denna bedömning inom Landvetters-Backa. Gatukostnaderna har fördelats inom ett fördelningsområde. Detaljplanens genomförande sker samordnat och i ett sammanhang. Gatuutbyggnaden är en sammanhållen del av genomförandet, där den enskilda gatusträckan inte kan brytas ut som en separat del. Fastigheter som nyttjar gator inom fördelningsområdet ges andelstal enligt principerna i utredningen. Dessa speglar den nytta fastigheten har av utförda åtgärder; genom framtida

3 3 kommunal gatuskötsel och/eller genom att kunna nyttja den tillkommande byggrätten i den nya detaljplanen. Gatukostnaderna avser ersättning för utförande och förbättring av gator och allmänna platser som behövs för ett visst område. Framtida drift och underhåll av gatorna skattefinansieras och ingår inte i kostnadsunderlaget. Fastighetens exakta läge inom fördelningsområdet och/eller längden på utnyttjad gata saknar således betydelse. Inkomna synpunkter Landvetter 3:15, skrivelsen inkommen , Fastighetsägarna är emot gatukostnaden och anser att kostnaderna ska ligga på kommunalnivå. Svar: Angående kommunen policy att ta ut gatukostnad, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:15 tas ut ur Landvetter 3:18, skrivelse inkommen Fastighetsägaren tycker inte det är riktigt att en ny byggrätt ska betala dubbelt så mycket som en befintlig byggrätt. De tycker även gatukostnaden ska inte belasta fastigheten förrän tomtmarken är bebyggd. De anser även att kommunen ska garantera att kostnaderna för gatu- och anslutningsavgifter för VA aldrig överstiger marknadsvärdet av byggrätten. Svar: Enligt den praxis som finns ska tillkommande byggrätter tilldelas ett högre andelstal. Fördelningen där en befintlig byggrätt tilldelas 1 andel och en tillkommande byggrätt tilldelas 2 andelar är ett etablerat fördelningssystem i Härryda kommun. Gatukostnaden kommer att debiteras när anläggningarna kan användas för sitt ändamål. Härryda kommun kan inte garantera att kostnaderna för gatu- och anslutningsavgifter för VA inte överstiger marknadsvärdet av byggrätten. Landvetter 3:19 och 3:23, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna bestrider att de fastigheter i den norra delen av planområdet som redan har kommunalt VA ska subventionera de fastigheter som saknar VA. De tycker gatukostnaden är orimligt hög och undrar hur kostnaden framtagits. Fastighetsägarna framför att byggnaden på Landvetter 3:23 inte är ett bostadshus och att den fastigheten aldrig kan säljas som en enskild enhet då den är avskärmad från Berghemsvägen. Svar: Se samlat svar om fördelningsområdet och gatukostnadens storlek. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheterna Landvetter 3:19 och 3:23 tas ut ur

4 4 Landvetter 3:27, skrivelse inkommen Härryda kommun har tidigare fastställt avgifter för Landvetter 3:27 till 2 befintliga bostadshus och 4 tillkommande byggrätter. Fastigheten har dock endast ett befintligt bostadshus samt ett komplementhus. Fastighetsägaren önskar antingen att detta hus kan styckas av till egen tomt, i vilket fall gatukostnad kan erläggas, eller att gatukostnadsutredningen ändras för att endast innefatta en befintlig byggrätt. Svar: Utredningen ändras så att fastigheten tilldelas gatukostnad för 1 befintlig och 4 tillkommande byggrätter. Landvetter 3:28, skrivelsen inkommen De anser att kostnadsfördelningen mellan kommunen och fastighetsägarna varken är skälig eller rättvis. De menar att det är kommunen som vill ta över vägarna och i samband med det bygga om vägarna till kommunal standard, därför borde det var kommunen som står för kostnaderna. Fastighetsägaren påpekar också att det är kommunen som önskar se en förtätning av bostäder i området, vilket också borde innebära att kommunen ska stå för kostnaderna för vägupprustningen. De ifrågasätter även den värdehöjning av fastigheten som kommunen påstår ska ske i samband med vägövertagandet. Fastighetsägarna tycker att argumentation om att kommunen under en längre tid tagit ut gatukostnader är bristfällig och påpekar att det inte har utgått gatukostnader i samband med att Härkeshultsvägen och del av Tahultsvägen renoverades och övertogs av kommunen. Fastighetsägarna ifrågasätter även fördelningsgrunden, då vissa fastigheter behöver en betydligt längre ny väg än andra fastigheter för sin utfart. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. Undertecknad kan inte svara i varje enskilt fall, men i majoriteten av övertagandet av vägar i kommunen har gatukostnad debiteras. Detta gäller även Härkeshultsvägen och del av Tahultsvägen. Angående fördelningsområdet och fördelningsprincipen, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:28 tas ut ur Landvetter 3:58, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna ifrågasätter varför vissa ska betala gatukostnad och andra undantas. De tycker att det ligger i kommunens intresse att bygga vägarna och att kommunen därmed ska betala gatubyggnaden. Fastighetsägarna tycker det är orimligt att en ny byggrätt ska belastas av VA-avgift och gatukostnad. Landvetter 3:38, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren protesterar mot uttag av gatukostnad samt frågar vad de får för nytta av gatukostnaden.

5 5 På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:38 tas ut ur Landvetter 3:40, skrivelser inkomna , , , , Fastighetsägarna är generellt emot principen om uttag av gatukostnad och anser att det är fel att befintlig bebyggelse ska subventionera tillkommande byggrätter. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:40 tas ut ur Landvetter 3:59, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren ifrågasätter att de ska behöva betala gatukostnad för åtgärder de inte önskar. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 3:77, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna motsätter sig att de ska behöva betala en högst ansenlig kostnad för något de varken önskar eller anser sig behöva. De anser att övertagandet av väggar ska hanteras på samma sätt som 90 % av landets övriga kommuner. De tycker inte det är rimligt att permanenthus med kommunalt VA ska debiteras samma kostnad som för ett hus där vatten och avlopp saknas samt där det finns möjlighet till tillkommande byggrätter. De anser att gatukostnader inte motsvarar den nytta fastigheterna får av upprustningen av vägarna. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:77 tas ut ur Landvetter 3:78, skrivelse inkommen Fastighetsägarna anser att gatukostnaden är ett sätt för kommunen att få råd att låta Landvetter växa som samhälle. En gatukostnad på närmare är orimligt. De boende får endast ett bullerplank och ny asfalt på vägarna för pengarna. Fastighetsägarna påpekar även att de flesta andra kommuner inte tillämpar gatukostnad. Svar: Kostnader för uppförande av bullerplanket var inte medtagen i gatukostnaden. På grund utav ändrade plangränser kommer nu bullerplanket att utgå helt. Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar ovan På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:78 tas ut ur

6 6 Landvetter 3:108, skrivelse inkommen Fastighetsägaren vill ha skilda gatukostnader för södra och norra området. Fastighetsägaren tycker att kostnadskalkylen är odetaljerad. Kostnaden för VA ska inte ingå i gatukostnadskalkylen då den inte har med upprustningen av vägen att göra. Kostnaden för gatubelysningen ska inte ingå i gatukostnaden då befintlig fungerande belysning finns. Generellt är fastighetsägaren emot uttag av gatukostnader. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:108 tas ut ur Landvetter 3:156, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot principen om uttag av gatukostnader. De tycker även att gatukostnaden som presenterats är orimligt hög samt att det är orättvis att gatukostnaden i vissa omvandlingsområden i Mölnlycke inte blivit högre än ca kr. De tycker att en solidarisk fördelning av kostnaderna mellan omvandlingsområdena borde ske. Till sist undrar de hur de på ett demokratiskt sätt kan påverka beslutet om uttag av gatukostnad. Att tillämpa uttag av gatukostnader är ett politiskt taget beslut och det går att påverka som alla andra politiskt tagna beslut. Landvetter 4:12, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad. De anser även att den förslagna kostnaden kan innebära privatekonomiska problem för berörda fastighetsägare- Svar: Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. längre återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:12 tas ut ur Landvetter 4:13, skrivelser inkomna , Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad och tycker att kostnaden är orimligt hög. Kostnaden motsvarar inte nyttan för fastigheten. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:13 tas ut ur Landvetter 4:13, skrivelser inkomna , Fastighetsägarna har frågor kring finansieringen av gatukostnaden. Fastighetsägarna undrar vad som händer i det fall man inte kan låna till gatukostnaden av en bank. Fastighetsägaren

7 7 undrar hur kommen menar att fastigheten kommer öka i värde pga. den bredda vägen. Fastighetsägaren ifrågasätter rimligheten i summan och framhäver sin oro i att inte ha råd att berörda fastighetsägare kan tvingas lämna sina hem. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:13 tas ut ur Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. längre återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. Kommunen bedömer att gatukostnaden motsvarar nyttan av iordningställandet av allmänna platser. Landvetter 4:17, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot principen med gatukostnad och anser att kostnaden är för stor. Fastighetsägaren saknar en kostnadsbild med presentation om hur avgiften tagits fram. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:17 tas ut ur Landvetter 4:17, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren motsätter sig principen av gatukostnad och anser att vägarna är infrastruktur som bör finansieras via skattemedel. Svar: Angående kommunen policy att ta ut gatukostnad, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:17 tas ut ur Landvetter 4:27, skrivelse inkommen Fastighetsägaren är emot gatukostnaden i området då nyttan inte står i proportion mot kostnaderna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:27 tas ut ur Landvetter 4:31, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna finner det märkligt att de ska betala för övertagandet av vägnätet, samtidigt som de är med och betalar alla andra vägar i kommunen. De undrar även hur kommunen ställer sig till finansieringen om fastighetsägarna inte kan få lån hos banken. De anser att den södra och norra delen av planområdet har olika karaktär och bör behandlas separat.

8 8 Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader samt avgränsningen av fördelningsområdet, se samlade svar ovan. Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:31 tas ut ur Landvetter 4:63 och 4:68, skrivelse inkommen Fastighetsägarna är emot uttag av gatukostnaden. De anser att det enbart är den nya bebyggelsen som har nytta av upprustningen av vägnätet. Landvetter 4:40, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren motsätter sig att fastigheten blir detaljplanelagd och där med även kommer att belastas av uttag av gatukostnader. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:40 tas ut ur Landvetter 4:46, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna motsätter sig gatukostnadens fördelning och det föreslagna beloppet. I första hand yrkar de på att de inte ska betala någon gatukostnad då de använder vägen och fastigheten sparsamt. I andra hand yrkar de på att gatukostnadens belopp ska jämkas då kostnaderna är oskäligt höga. Vidare kompletterar de sitt yrkar att fastigheten inte ska belastas av gatukostnad då den har utfart mot Suttebäcksvägen, varvid någon gatukostnad inte ska betalas enligt de lagändringar som väntas träda i kraft med anledning av lagrådsremissen av den 7 november 2013 avseende gatukostnad. Svar: Suttebäcksvägen ligger inom fördelningsområdet för gatukostnaden. Dels kommer Suttebäcksvägen att få en standardhöjning, dels måste fastigheten köra över övriga vägar inom fördelningsområdet för att nå befintliga kommunala vägar. Därmed ska fastigheten ingå i Kommunen kan inte kommentar eller ta hänsyn till enskilda lagrådsremisser, utan måste tillämpa gällande lagstiftning. Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar ovan. Landvetter 4:55, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren undrar varför de ska betala en gång till för vägar, vatten och avlopp som de anser att de redan har betalt för. Ingen ny kostnad för vatten och avlopp kommer belasta fastigheten då den redan är påkopplad på det kommunala systemet. Kostnaderna för utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet är inte medräknat i gatukostnaden.

9 9 På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:55 tas ut ur Landvetter 4:58, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna anser att fastighetens andelstal ska sänkas från 2 till 1. Detta då de anser att fastigheten har en befintlig byggrätt Svar: Härryda kommun delar fastighetsägarenen synpunkt. Andelstalet för Landvetter 4:58 revideras därmed till 1. Landvetter 4:60, skrivelsen inkommen den Fastighetsägarna anser att uttag av gatukostnad är odemokratisk, omodernt och orättvist. De anser även de inte ska betala för något de inte beställt. Vidare saknar de en detaljerad kostnadsberäkning för gatukostnaderna. Fastighetsägarna anser även att förslaget om gatukostnad skaparen en stor osäkerhet vilket har orsakat en utflytning från området. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. Landvetter 4:65, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren ifrågasätter nyttan av gatubyggnaden samt att uttaget av gatukostnaden upplevs som slumpmässig och orättvis. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlat svar. Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar. Landvetter 4:103, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna ifrågasätter nyttan med utbyggnaden av vägnätet och tycker den föreslagna gatukostnaden är oskälig. Svar: Angående kommunens policy att ta ut gatukostnader, se samlade svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:103 tas ut ur Landvetter 4:104, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot uttag av gatukostnad då det enligt dem kan innebära att människor måste skuldsätta sig eller lämna sina hem. Svar: På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:104 tas ut ur Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta.

10 10 Landvetter 4:105, skrivelsen inkommen Fastighetsägaren är emot principen om uttag av gatukostnad och anser att utbyggnaden vägarna ska skattefinansieras. Fastighetsägaren anser att de befintliga fastigheterna inom planområdet inte ska bära kostnader för de nya byggrätterna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 3:105 tas ut ur Landvetter 4:108, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna anser att uttag av gatukostnad är godtycklig och att den subventionerar exploatering av ny bebyggelse. De anser även att informationen har varigt bristfällig och att samtliga berörda fastighetsägare borde ha blivit kontaktade personligen. De tycker även kommunen ska redovisa vilken nytta berörd fastighet kan tillgodogöra sig. De anser att vägar, gator och torg som används av alla ska betalas av alla, med skattemedel. Fastighetsägarna anser också att kommunen ska erbjuda berörda fastighetsägare finansieringshjälp. Om betalningsbördan är allt för tung för en fastighetsägare kan betalningsskyldigheten fullgöras genom avbetalningar med minst en tiondel årligen. Den ränta som då ska erläggas är gällande referensränta plus 2 procentenheter. Referensränta var vid upprättandet av detta dokument 0,0 %. Skulle kostnaden trots detta vara allt för betungande kan betalningsvillkoren jämkas, dvs. förläng återbetalningstid och eventuellt lägre ränta. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 4:108, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna vill se en separation mellan den norra och södra delen av planområdet. Fastighetsägaren anser att befintliga bebyggda fastigheterna inte ska subventionera nya byggrätterna. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:108 tas ut ur Landvetter 4:111, skrivelsen inkommen Fastighetsägarna är emot principen av uttag av gatukostnad och tycker att det är orimligt att befintliga fastigheter ska behöva betala för ny expansion. De anser att gatukostnaden är oproportionellt stor mot vad fastighetsägarna nytta, samt att kommuners andel av den totala kostnaden är för låg. De anser att befintlig vägstandard är tillräcklig och att det är kommunen som kräver att vägarnas standard ska vara exemplarisk innan övertagandet. Därmed borde kommunen betala den högre standarden.

11 11 Angående nivån på gatukostnaden, se samlat svar ovan. På grund av reviderat detaljplaneförslag kommer fastigheten Landvetter 4:111 tas ut ur April 2015 Karl Falck Mark- och exploateringsingenjör

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner

Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner L A N T M Ä T E R I E T 1 (12) PM Bilaga till LMV-rapport 2008:6 2009-02-03 Dnr 401-2009/335 Rättstillämpning avseende huvudmannaskap i detaljplaner 1. Bakgrund I regleringsbrevet för år 2008 erhöll Lantmäteriet,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Rättvis kostnadsfördelning

Rättvis kostnadsfördelning EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-08-180 Rättvis kostnadsfördelning Tillämpning av andelstalsbestämmelserna i anläggningslagen Sarah Lundgren Examinator: Thomas Kalbro Handledare: Börje Nordström Leif

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov

Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov Rapport 2014:20 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att överväga ytterligare åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov överväga ytterligare åtgärder författningsändringar med anledning av dom i mål P 3537-12

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 157 Samhällsbyggnadsprogrammet Kandidatnivå, 15 hp Mark- och fastighetsjuridik Lag om uthyrning av egen bostad Konsekvenser av den nya lagen?

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen

Redovisning av affärsverksamhet. mot bakgrund av självkostnadsprincipen Redovisning av affärsverksamhet mot bakgrund av självkostnadsprincipen Förord Affärsverksamhet bedriven utifrån principen om självkostnad är en motsägelsefull företeelse och innebörden av denna princip

Läs mer

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning

Förslag till lag om kommunal trängselskatt. Sammanfattning Förslag till lag om kommunal trängselskatt Sammanfattning Naturskyddsföreningen föreslår att riksdagen, via en ny lag, ger kommuner (landstings- och primärkommuner) möjlighet att fatta beslut om kommunal

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

DOM 2015-04-15 Stockholm

DOM 2015-04-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060304 DOM 2015-04-15 Stockholm Mål nr P 1433-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-29 i mål nr P 2142-14,

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Redovisning av avsättningar och ansvarsförbindelser UTKAST (dec 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Redovisningsregler... 2 Skatteregler...

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer